Page 1

PUBLIKACIJA GLASBENE ŠOLE LENDAVA

Šolsko leto 2011/2012

PUBLIKACIJA GLASBENE ŠOLE LENDAVA

Uredila: Hajnalka Magyar Tisk: ArMa Oblikovanje: ArMa Naklada: 160


PUBLIKACIJA GLASBENE ŠOLE LENDAVA

Šolsko leto 2011/2012

Glasbena šola Lendava Glavna ulica 70 9220 Lendava

tel.: 02/577-20-60 02/577-20-61 02/577-20-62

fax: 02/577-20-64 e-mail: gs.lendava@guest.arnes.si www.gs-lendava.si


Spoštovani starši, drage uèenke in uèenci! Že dodobra smo zakorakali v novo šolsko leto. Èetudi se nekaterim zdi, da je vsako šolsko leto enako, pa vendarle ni tako. Vselej na novo zaèenjamo zgodbo, vsakiè drugaèe zaznavamo sebe in svet okoli nas, vsako leto se nauèimo kaj novega in kaj na novo razumemo, pred vsakim zaèetkom so nova prièakovanja in izzivi. Za Glasbeno šolo Lendava je veè kot pet desetletij uspešnega dela, širjenja programov, narašèanja števila vpisanih uèencev. Ponosni smo na vse, ki soustvarjate naš vsakdan. Veseli smo, da je v našem okolju prisoten velik interes za vpis v glasbeno šolo in da imamo v šol. letu 2011/12 vpisanih skupaj 283 uèencev. Dejavnost glasbene šole je izjemno pomembna za razvoj glasbene nadarjenosti posameznika. GŠ Lendava nudi otrokom široko paleto možnosti, da odkrijejo in razvijejo svoj talent, pridobijo osnovno glasbeno in plesno znanje. Ob igranju instrumentov je otrokom omogoèena tudi vkljuèitev v plesni program. Trenutno izvajamo pouk dveh skupin plesne pripravnice, v naslednjem šolskem letu pa naèrtujemo tudi pouk klasiènega baleta. Zaposleni v GŠ Lendava se zavedamo pomembnosti našega poslanstva. Stremimo k prijazni in ustvarjalni naravnanosti šole do vseh uèencev. Želimo si dobrih medsebojnih odnosov, ki so pomembni za uresnièitev zastavljenih ciljev. Vizija našega zavoda je zastavljena v smislu dobre in uspešne šole, ki bo s svojimi kakovostnimi programi znala pritegniti uèence in njihove starše k dobremu medsebojnemu sodelovanju in obenem dobro sodelovala z zavodi in institucijami v kraju in njeni okolici ter z glasbenimi prireditvami, koncerti bogatila kulturno življenje našega okolja. V publikaciji, ki smo vam jo namenili, vam želimo posredovati osnovne podatke o zavodu, organizaciji pouka na šoli, šolskim koledarjem ter vam predstaviti tudi naše dosežke v minulem šolskem letu. Želim, da bo novo šolsko leto vsem prijazno, delovno in uspešno. Naj bo letošnje druženje polno radostnih prièakovanj ter novih glasbenih in plesnih znanj!

Hajnalka Magyar, prof. ravnateljica

USTANOVITELJ

Glasbena šola Lendava je samostojni, javni glasbeno-izobraževalni zavod s sedežem v Lendavi. Ustanoviteljica šole je Obèina Lendava, soustanoviteljica pa Madžarska samouprava Obèine Lendava.

ŠOLSKI OKOLIŠ Glasbena šola Lendava s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnem glasbenem izobraževanju otrok na podroèju upravne enote Lendava, kamor sodi 9 osnovnih šol. Pouk je organiziran na matièni šoli v Lendavi in na dislociranih oddelkih v Èrenšovcih in Turnišèu.

UPRAVLJANJE ŠOLE Svet šole Svet šole je sestavljen iz dveh predstavnikov ustanovitelja, enega predstavnika soustanovitelja, treh predstavnikov staršev in petih predstavnikov kolektiva. Predsednik: Stanko Peterka Predstavnika ustanovitelja : Ðanino Kutnjak, Franc Laj Predstavnik soustanovitelja: Pozsonec Mária Predstavniki staršev: Bojan Ferenc, Bojana Bukovec, Andrej Soboèan Predstavniki delavcev šole: Eva Orban, Petar Novak, Rihard Lebar, Maja Novak


Svet staršev Predsednik: Bojan Ferenc Èlani: Doris Gal, Alexandra Feher Horváth, Aleksandra Kopinja, Suzana Krajnc, Timea Soós, Tomi Krajaèiè, Sandra Vöröš, Marija Trajber, Stanko Gazdag, Milena Raj, Bojana Bukovec, Andrej Soboèan, Ivan Hozjan, Tatjana Romana Mariè, Metka Vuèko, Simona Èerni Forjaniè Ravnatelj Ravnateljica Glasbene šole Lendava je Hajnalka Magyar.

- PLESNA PRIPRAVNICA (PP) traja 3 leta. Priporoèljiva starost otrok za vpis v PP je 6, 7 in 8 let. Trenutno imamo na šoli dve skupini (plesna pripravnica I. in II.). Pouk je skupinski, enkrat tedensko po 90 minut. Otroci pred vpisom ne potrebujejo opravljati sprejemni preizkus. Otroci so v skupine razporejeni po starosti. Uèenci ob koncu šol. leta prejmejo sprièevalo o konèanem programu – plesna pripravnica in razredu. Glede na starost se uèenci lahko vpišejo v PP II. ali III. tudi v primeru, da niso obiskovali pouk v predhodnem razredu. Konèana PP ni pogoj za vpis v nadaljnje izobraževanje v program PLES – BALET, kajti pred vpisom v program baleta morajo uèenci uspešno opraviti sprejemni preizkus. - program GLASBA V glasbenem programu pouèujemo naslednje skupine instrumentov in predmetov:

STROKOVNI ORGANI ŠOLE -

uèiteljski zbor strokovni aktivi uèitelj – razrednik

PREDSTAVITEV PROGRAMA V osnovnem glasbenem in plesnem izobraževanju na šoli izvajamo naslednje programe: - program GLASBENA PRIPRAVNICA - program PLESNA PRIPRAVNICA - program GLASBA Trajanje programov, predstavitev in pogoji za vpis: - GLASBENA PRIPRAVNICA (GP) traja eno leto. Pouk je skupinski, enkrat tedensko po 60 minut. Otroci pred vpisom ne potrebujejo opravljati sprejemni preizkus. Priporoèljiva starost otrok za vpis v GP je 6 let. Uèenci ob koncu šol. leta prejmejo sprièevalo o konèanem programu – glasbena pripravnica. Konèana GP ni pogoj za vpis v nadaljnje izobraževanje v program GLASBA.

1. orkesterski instrumenti: - godala: violina, violonèelo, kontrabas - pihala: flavta, klarinet, saksofon - trobila: trobenta - tolkala

4. orkester: - pihalni - harmonikarski

2. drugi instrumenti: - instrumenti s tipkami: klavir, harmonika - brenkala: kitara - kljunasta flavta

5. nauk o glasbi, solfeggio

3. komorno-ansambelska igra Pouk glavnega predmeta (instrument) je individualen in poteka dvakrat tedensko 30 ali 45 minut. Uèenci od 1. do 6. razreda poleg instrumenta obiskujejo še skupinski pouk – nauk o glasbi, ki poteka enkrat ali dvakrat tedensko 45 ali 60 minut. Trajanje pouka je odvisna od števila uèencev v skupini. Uèenci 7. in 8. razreda poleg instrumenta obiskujejo še skupinski pouk solfeggio. Program GLASBA v glasbenih šolah traja 6 (nižja stopnja), oziroma 8 let (višja stopnja). Ob koncu šol. leta uèenci dobijo sprièevalo o konèanem razredu, ob koncu 6. oz. 8. razreda pa še sprièevalo o konèani stopnji osnovnega glasbenega izobraževanja (nižja oz. višja stopnja).


Na šoli delujeta dva orkestra. Obiskovanje vaj orkestra je za uèence višjih letnikov posameznega instrumenta po predmetniku obvezno. Pihalni orkester vodi uèitelj Stanko Peterka, harmonikarski orkester pa uèitelj Rihard Lebar. Uèenci se med letom vkljuèujejo tudi v razne komorne skupine. Interni, razredni in javni nastopi so del obveznega glasbenega programa, zato se jih morajo uèenci med šol. letom udeleževati.

PREVERJANJE IN OCENJEVANJE, NAPREDOVANJE UÈENCEV Znanje uèencev se v glasbenih šolah preverja pri pouku in nastopih. Pri ocenjevanju uèitelji ugotavljajo in upoštevajo stopnjo in kakovost uèenèevega znanja, njegovo nadarjenost, delovne navade, prizadevnost, njegove subjektivne in objektivne pogoje za glasbeno šolanje. Uèitelj spremlja uèenèevo delo vse leto in pri tem upošteva zlasti obseg in kvaliteto predelane snovi, uèenèev muzikalni in tehnièni razvoj, marljivost in uspešnost pri nastopih.

PODATKI O ŠTEVILU VPISANIH UÈENCEV V šolskem letu 2011/2012 je v Glasbeno šolo Lendava vpisanih 283 uèencev. 246 uèencev obiskuje instrumentalni pouk, 14 uèencev obiskuje glasbeno pripravnico ter 23 uèencev obiskuje plesno pripravnico. Število uèencev po instrumentih: Klavir (62), harmonika (52), violina (19), violonèelo (2), kontrabas (2), kitara (43), flavta (26), kljunasta flavta (3), klarinet (12), saksofon (5), trobenta (14), tolkala (6).

Pri pouku nauka o glasbi in solfeggia se uporabljata dve obliki preverjanja znanja (ustno, pisno). Pri komornih vajah in orkestru se pri ocenjevanju upošteva zlasti prizadevnost uèenca in njegovo redno obiskovanje pouka. Pri pouku glasbene in plesne pripravnice se znanje ne ocenjuje. Pri pouku instrumenta so ocene številène. Uèenca med šolskim letom ocenjuje uèitelj predmeta, na letnih izpitih pa izpitna komisija. Uèenec, ki je uspešno opravil izpit in je pozitivno ocenjen iz drugih obveznih predmetov po predmetniku, se lahko vpiše v naslednji razred. Uèenci, ki so v šolskem letu ob koncu pouka negativno ocenjeni iz predmeta nauk o glasbi, ob koncu šolskega leta opravljajo popravni izpit. Letega lahko opravlja uèenec enkrat v posameznem šolskem letu. Èe ga ne opravi uspešno, ponavlja razred pri predmetu nauk o glasbi. Èe uèenèevega znanja ob koncu šolskega leta zaradi opravièljivih razlogov ni mogoèe oceniti in njegovo znanje ne zadošèa glede na predpisani uèni naèrt, lahko uèenec podaljša šolanje v doloèenem razredu instrumenta najveè za eno šolsko leto, in to v èasu celotnega šolanja.


ŠOLSKI KOLEDAR Pouk se zaène 1. septembra 2011 in se konèa 22. junija 2012 s podelitvijo sprièeval.

Pouka prosti dnevi še 07. 02. 2012 09. 04. 2012

Ocenjevalna obdobja 1. ocenjevalno obdobje od 01. 09. 2011 do 31. 01. 2012 2. ocenjevalno obdobje od 01. 02. 2012 do 22. 06. 2012

Delovna sobota bo 10. 12. 2011 (po sklepu Sveta zavoda GŠ Lendava) Pouka prost dan bo 23. 12. 2011 (po sklepu Sveta zavoda GŠ Lendava)

Vpis v šolsko leto 2012/2013 Izpiti Letni izpiti Jesenski rok: od 10. 09. do 15. 09. 2011 Zimski rok: od 20. 01. do 30. 01. 2012 Majski rok za uèence zakljuènih razredov: od 15. 05. do 19. 05. 2012 Junijski rok: od 11. 06. do 20. 06. 2012 Avgustovski rok: od 20. 08. do 31. 08. 2012 Popravni izpiti Junijski rok: od 20. 06. do 29. 06. 2012 Avgustovski rok: od 20. 08. do 30. 08. 2012

Poèitnice Jesenske poèitnice od 31. 10. do 04. 11. 2011 Novoletne poèitnice od 26. 12. 2011 do 02. 01. 2012 Zimske poèitnice od 20. 02. do 24. 02. 2012 Prvomajske poèitnice od 27. 04. do 02. 05. 2012

Objava razpisa za vpis bo od 03. 05. do 15. 05. 2012 Vpis uèencev v 1. razred bo od 01. 06. do 08. 06. 2012 Vpis uèencev v 2. in višje razrede bo od 20. 06. do 26. 06. 2012 Naknadni rok bo od 27. 08. do 31. 08. 2012

Sprejemni preizkus za vpis Redni rok bo od 21. 05. do 30. 05. 2012 Naknadni rok bo od 20. 08. do 24. 08. 2012 (èe bodo še prosta mesta)


PROGRAM POVEZOVANJA ŠOLE Z OKOLJEM Ob pestrem in bogatem povezovanju glasbene šole z okoljem se kaže njen pomen pri oblikovanju kulturnega utripa kraja. Naši uèenci sodelujejo na javnih nastopih, ki jih organizira šola ter velikokrat popestrijo tudi program drugih prireditev v kraju in njeni okolici. Program povezovanja šole z okoljem se izvaja v celotnem šolskem okolišu GŠ Lendava, pod katero razumemo vso obmoèje upravne enote Lendava. Glasbena šola Lendava tesno sodeluje z glasbenimi šolami Pomurja. Uèenci šole bodo nastopali na 34. Reviji glasbenih šol Pomurja, ki bo v tem šol. letu v Murski Soboti 19. aprila 2012. Med naše stalnice sodi tudi udeležba uèencev GŠ Lendava na Reviji uèencev glasbenih šol Štajerske, Koroške in Pomurja, ki bo na Konservatoriju za glasbo in balet v Mariboru 20. januarja 2012. Glasbena šola Lendava že vrsto let uspešno sodeluje z glasbeno šolo Lenti iz sosednje Madžarske. V letnem programu imamo dva skupna koncerta uèencev obeh šol. Pihalni orkester GŠ Lendava se bo predstavil na Promenadnem koncertu pihalnih orkestrov, ki bo 11. maja 2012 v Lendavi. Harmonikarski orkester GŠ Lendava bo nastopil na Obmoènem sreèanju harmonikarskih orkestrov v Ormožu, 13. aprila 2012.

Tekmovanja V letošnjem šolskem letu bo potekalo 41. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije. Tekmovanje je tokrat razpisano za sledeèe tekmovalne discipline: violina, viola, violonèelo, kontrabas, harfa, kitara, komorne skupine s pihali, citre, orgle in solfeggio. Naši uèenci se bodo udeležili najprej regijskega tekmovanja in nato še državnega, èe se bodo nanj uvrstili. Nekateri naši uèenci bodo nastopali tudi na drugih tekmovanjih, festivalih v naši državi in izven nje. (Tekmovanje mladih pianistov v Murski Soboti, Tekmovanje mladih violinistov v Murski Soboti, Mednarodno sreèanje harmonikarjev v Beltincih, Mednarodno tekmovanje pihalcev v Požarevcu, Mednarodno tekmovanje pihalcev v Beogradu,…)

STROKOVNI DELAVCI IN DRUGI ZAPOSLENI V ŠOLSKEM LETU 2011/2012 Pouèujejo Brigita BOGAR Simon BUDNA Gyula CSEH Janez ÈIZMAZIJA Tomi DOŠEN Diana HORVAT Andrejka KOLMAN Rihard LEBAR Hajnalka MAGYAR Maja NOVAK Petar NOVAK Eva ORBAN Stanko PETERKA Ana Tina PETKOVŠEK Romana REK Vojislav SLIJEPÈEVIÆ Danica A. STOJANOVIÆ Dušan STOJANOVIÆ Valerija ŠÖMEN Denis ZVER

- klavir, nauk o glasbi - kitara - violina - kontrabas - tolkala - harmonika - klavir - harmonika - klavir - flavta - flavta, klarinet, saksofon - klavir - trobenta, kljunasta flavta, nauk o glasbi - plesna pripravnica - violonèelo - kitara - klavir - kitara - nauk o glasbi, solfeggio, glasbena pripravnica - harmonika

Administrativno-tehnièni delavci Gabi FELŠÕ Branko KOŠA Piroška LITROP Peter KLEIDERMAN

- èistilka - hišnik - poslovna sekretarka - raèunovodja


HIŠNI RED K pouku naj uèenci prihajajo pravoèasno in naj s hrupom ne motijo pouka, ki poteka v uèilnicah. Vstop v uèilnice je dovoljen samo v šolskih copatih. Vstop v zgradbo ni dovoljen z rolerji, kolesom, kotalkami … Uèenci morajo pred poukom izklopiti mobilni aparat. Denarja in dragocenih predmetov naj uèenci ne nosijo v šolo oziroma jih naj ne pušèajo na hodnikih. Unièevanje šolskega inventarja ter povzroèanje druge škode na šolski zgradbi in v njeni neposredni okolici je strogo prepovedano. Uèenci morajo skrbeti za red in èistoèo v vseh prostorih šole in njeni bližnji okolici.

PRAVICE IN DOLŽNOSTI UÈENCEV Uèenec je dolžan redno obiskovati pouk in izpolnjevati svoje dolžnosti v skladu s programom šole. Predpogoj za uspešno napredovanje uèenca pri pouku instrumenta je razpolaganje z lastnim instrumentom. Med letom se uèenec lahko izpiše iz šole le na podlagi pisne vloge staršev. Izostanke uèencev morajo starši opravièiti pisno ali ustno v treh dneh. Uèenec je lahko izkljuèen iz šole, èe neredno obiskuje pouk, iz uènih ali vzgojnih razlogov in èe ne plaèuje šolnine. O izkljuèitvi odloèa uèiteljski zbor. Uèenec je dolžan sodelovati na nastopih, ki jih šola organizira v skladu z izobraževalnim programom. Èe uèenec nastopa na drugih javnih nastopih, je dolžan o tem vnaprej obvestiti glasbeno šolo. Uèenca, ki se odlikuje s svojim znanjem, uspehi ali drugim delom, glasbena šola lahko pohvali oziroma nagradi.

ŠOLNINA Glasbena šola po 83. èlenu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja doloèi prispevek za materialne stroške glasbenega izobraževanja, za katere lokalna skupnost ne zagotavlja sredstev. S prispevkom staršev – šolnino šola krije del materialnih stroškov, uène pripomoèke, potrošni material za izvedbo pouka in druge materialne stroške, ki so vezani na izobraževanje. Višino prispevka staršev potrdi Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije, predlaga pa ga Svet zavoda glasbene šole. Šolnina znaša meseèno: instrument in nauk o glasbi ali solfeggio

28,00 EUR

2 instrumenta in nauk o glasbi ali solfeggio

42,00 EUR

instrument, nauk o glasbi in plesna pripravnica

35,00 EUR

1 instrument

21,00 EUR

samo nauk o glasbi

18,00 EUR

glasbena pripravnica

18,00 EUR

plesna pripravnica

18,00 EUR

Šolnino plaèujejo starši meseèno od septembra 2011 do junija 2012 ne glede na odsotnost. Izpolnjene položnice bodo uèenci dobili po pošti domov. Izposoja za instrument znaša 9,00 EUR meseèno. Vpisnina se plaèa ob vpisu in znaša 10,00 EUR. Starši ali skrbniki se ob vpisu otroka v glasbeno šolo obvežejo, da bodo redno in sproti izpolnjevali vse finanène obveznosti do šole.


SODELOVANJE S STARŠI

USPEHI V MINULEM ŠOLSKEM LETU

Sodelovanje s starši je zaradi specifike dela v glasbeni šoli izrednega pomena. Uspešna komunikacija med starši, uèiteljem in otrokom je porok za uspešno delo.

Po pregledu aktivnosti lahko zatrdimo, da smo v šol. letu 2010/11 zelo uspešno izvajali naše delo, kajti uèenci naše šole so veliko nastopali na raznih šolskih in izvenšolskih nastopih ter se udeležili revij, regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanj ter festivalov. Kvalitetno pedagoško delo je prineslo tudi tekmovalne uspehe, izredne dosežke nekaterih uèencev. Kot zavod smo se trudili dobro sodelovati z zavodi in institucijami v kraju in njeni okolici. Velikokrat so programe raznih prireditev s svojim nastopom popestrili uèenci naše šole in s tem bistveno prispevali k prepoznavnosti našega dela v ožjem in širšem okolju.

Starši so lahko v dogovoru z uèiteljem navzoèi pri individualnem pouku svojih otrok. Med letom spremljajo razvoj in napredovanje svojih otrok ob razliènih razrednih in javnih šolskih nastopih ter drugih oblikah javne predstavitve dela glasbene šole. Starši ne morejo biti navzoèi pri opravljanju letnih in popravnih izpitov svojih otrok. Vabljeni so, da se udeležijo roditeljskega sestanka, ki ga šola pripravi septembra vsako leto in med šolskim letom. Z uèitelji se lahko pogovorijo na govorilnih urah. Termine zanje uèitelji vpišejo uèencem v glasbene beležke.

GŠ Lendava je v šol. letu 2010/11 nadaljevala uspešno povezovanje z glasbenimi šolami v Pomurju (Murska Sobota, Ljutomer, Gornja Radgona) ter sodelovanje z glasbeno šolo »Ádám Jenõ« iz Lentija na Madžarskem. Rezultat sodelovanja so bili tudi tokrat uspešni skupni koncerti uèencev in strokovno druženje uèiteljev. V šol. letu 2010/11 smo bili organizatorji 33. Revije glasbenih šol Pomurja, ki je bila v zaèetku aprila 2011 v gledališki in koncertni dvorani v Lendavi ter organizatorji Promenadnega koncerta pihalnih orkestrov, na katerem je maja 2011 nastopilo na letnem odru gledališke in koncertne dvorane v Lendavi 5 pihalnih orkestrov. Harmonikarski orkester GŠ Lendava se je udeležil Obmoènega sreèanja harmonikarskih orkestrov, ki je bilo v Gornji Radgoni. GŠ Lendava je v tem šol. letu navezala stike z glasbeno šolo iz Bad Radkersburga (R Avstrija). Skupni koncert uèencev je bil novembra 2010 v Avstriji. Po uspešnem koncertu uèiteljev v minulem šolskem letu se je uèiteljski zbor šole odloèil, da ga ponovno izvede. Zelo uspešen in dobro obiskan koncert uèiteljev GŠ Lendava je bil izveden jeseni 2010 v lendavski sinagogi. V šolskem letu 2010/11 je na GŠ Lendava zakljuèilo nižjo stopnjo glasbenega izobraževanja 36 uèencev, višjo stopnjo pa je zakljuèilo 7 uèencev. Slavnostni zakljuèni koncert uèencev je bil tokrat v Sinagogi v Lendavi. Posebej veseli smo, da se je Jan Èizmazija, uèenec GŠ Lendava, ki je konèal 8


razredov klavirja in 6 razredov saksofona, odloèil nadaljevati šolanje na srednji stopnji. Po uspešno opravljenem sprejemnem preizkusu se je vpisal na Konservatorij za glasbo in balet v Mariboru. Opravljeno delo in doseženi rezultati v minulem šol. letu so odraz uspešnega skupnega dela vseh udeležencev pri organizaciji in poteku dela v zavodu. Posebna zahvala velja staršem za dobro sodelovanje, Obèini Lendava – ustanoviteljici ter soustanoviteljici – Madžarski samoupravni narodni skupnosti Obèine Lendava ter vsem ostalim obèinam in institucijam v okolici, ki so sodelovali v procesu glasbenega izobraževanja in s tem prispevali k uspešnosti našega zavoda.

KONCERTNI BONTON Uèenci naše šole se z veseljem predstavijo na javnih nastopih in koncertih. Pred nastopom je potrebno veliko vaje, dodatnega dela. Nastop je za nastopajoèega otroka poseben dogodek, zato se naj uèenci za koncert sveèano obleèejo. K uspešnemu nastopu uèencev prispevajo tudi poslušalci, zato vas na koncu publikacije seznanjamo s koncertnim bontonom, v katerem je zapisano nekaj pravil za kulturno poslušanje koncerta, glasbe. -

Na koncert ne zamujamo. Kadar smo prehlajeni in nas muèi kašelj, se koncertom raje odpovejmo. Koncert poslušamo do konca. V primeru, da res nujno moramo zapustiti dvorano, to storimo le med ploskanjem. Ploskamo šele na koncu skladbe, nikoli med stavki posameznega glasbenega dela. Kadar nismo preprièani, da je skladbe konec, ne zaènemo ploskati prvi. Majhne otroke, ki se mirovanja hitro navelièajo, na koncert ne vodimo. Mobilne telefone in piskajoèe ure vedno pred koncertom izklopimo.

Želimo, da se uèenci udeležujete naših nastopov in koncertov, ki jih pripravljamo v Lendavi ter na dislociranih oddelkih Èrenšovci in Turnišèe tudi takrat, ko ne nastopate. S tem izkažete spoštovanje do vseh uèencev, ki so se pripravljali na koncert oziroma tistih, ki nastopajo. Vsak koncert je posebno doživetje, ki širi glasbeno obzorje poslušalcev.

PUBLIKACIJA GLASBENE ŠOLE LENDAVA  

PUBLIKACIJA GLASBENE ŠOLE LENDAVA Šolsko leto 2011/2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you