Page 1

ОТЧЕТ 2008-2011 ЛАЗАР КОТЕВСКИ ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА НОВАЦИ ШТО ОСТВАРИВ ВО ПОСЛЕДНИТЕ ЧЕТИРИ ГОДИНИ


Реализирани проекти 2008 година

                      

Зимско одржување на локални патишта и улици во општина Новаци 2008 година – 359.900,00 денари Изработка на основен проект за снабдување со вода на с.Бач – 62.540,00 денари Изработка на метална ограда и врати на амбуланта во с.Новаци – 360.000,00 денари Набавка и монтажа на сообраќајни знаци во с.Новаци – 72.084,00 денари Изработка на основен проект за одведување на атмосферски води во с.Новаци – 64.900,00 денари Изработка на основен проект за изградба на пат за с.Груниште – 40.000,00 денари Изработка на основен проект за локалните патишта за с.Рибарци и с.Добромири – 107.800,00 денари Обложување на ѕид со гипскартон и фарбање на врати и прозори и фарбање на сала – 302.400,00 денари Набавка на цемент за реконструкција на каналот во с.Зовиќ – 9990 денари Адаптација и санација на санитарни јазли во ОУ “Славко Лумбарковки” во с.Новаци – 994.050,00 денари Изградба / Чистење на дел од старото корито на Црна Река со изградба на минор корито – 3.120.439,00 денари Изградба на дел / одведување на атмосферската вода за с.Новаци – 2.553.300,00 денари Одржување на уличното осветлување во општина Новаци за 2008 година – 450.000,00 денари Изработка на идеен и основен проект за изградба на локален пат с.Брод / Руднички Коп Гнеотино – 245.888,00 денари Изработка на основен проект за изградба на мост на река Елешка, с.Гермијан – 50.740,00 денари Изработка на основен проект за изградба на депонија за цврст отпад во с.Старавина – 71.940,00 денари Изработка на основен проект за рехабилитација на локален пат за с.Долно Орехово – 73.160,00 денари Изработка на основен проект за реконструкција и рехабилитација на пат за с.Брод – 29.264,00 денари Реновирање на општински објекти во с.Новаци – 327.130,00 денари Набавка на длабинска потопна пумпа за вода во водовод, с.Живојно – 159.111,00 денари Реконструкција на пумпна станица во с.Бач – 193.036,00 денари Доградба на соблекувална на ФК Новаци, с.Новаци – 352.977,00 денари Изработка на каталог / мојата општина во срцето на Македонија – 72.570,00 денари

 Заградување на игралиштето во с.Далбеговци – 220.074,00 денари  Изработка на проект за партерно уредување во с.Добромири – 20.000,00 денари  Снимање на постојната состојба и изработка на идејни проекти за доградба, надградба или реконструкција на објекти во сопственост на општината од понова градба 

– 215.590,00 денари Изработка на проектен предлог за учество на општината на повикот во рамките на ЕУ / Развој на локалната инфраструктура – 359.540,00 денари

2


 

Реконструкција на амбуланта во с.Маково – 258.408,00 денари Зимско одржување на локални патишта и улици / 2009 година – 356.000,00 денари

Изработка на локален акционен план за животна средина за о.Новаци / ЛЕАП – 271.282,00 денари

Расчистување на отпадот во с.Градешница, Старавина, Будимирци и Зовиќ, о.Новаци – 1.514.129,00 денари  Санација на микро акумулација во с. Живојно – 805.527,00 денари  Изградба на водопоило во с.Гермијан – 456.874,00 денари  Изградба на водопоило во с.Живојно – 590.524,00 денари

     

     

 Реконструкција на регионален водовод 5 чешми / Градешница, Будимирци, Старавина, Воена Касарна и с.Зовиќ – 795.698,00 денари  Реконструкција на стар водовод во с.Брод / водоснабдување со селски чешми – 2.681.049,00 денари Уредување на каналот покрај патот во с.Новаци – 3.506.386,00 денари Изградба на автобуска постојка во с.Новаци – 402.109,00 денари Изградба на мала акумулација / поило во с.Рапеш – 3.313.676,00 денари Реконструкција и изградба на спортски објекти на подрачјето на о.Новаци во населените места: Новаци, Добромири, Гермијан и горно Агларци – 900.253,80 денари Уредување на коритото на 10-от канал и каналот покрај патот во с.Новаци – 6.417.524,00 денари Изградба на локална улица во с.г.Агларци – вградување на тампон 897 m3 во вредност од 367.740,00 денари и вградување на асфалтен слој од 6 см во вредност од 213.300,00 денари Изградба на локална улица во с.Добромири – вградување на тампон 253 m3 во вредност од 106.260,00 денари и вградување на асфалтен слој од 6 см во вредност од 213.300,00 денари Изградба на локална улица во с.Гермијан – вградување на тампон 390 m3 во вредност од 163.800,00 денари и вградување на асфалтен слој од 6 см во вредност од 142.200,00 денари Изградба на локална улица во с.Бач – вградување на тампон 145 m3 во вредност од 60.900,00 денари и вградување на асфалтен слој од 6 см во вредност од 142.200,00 денари Изградба на локална улица во с.Брод – вградување на тампон 45 m3 во вредност од 18.900,00 денари и вградување на асфалтен слој од 6 см во вредност од 156.420,00 денари Изградба на локална улица во с.Далбеговци – вградување на тампон 385 m3 во вредност од 161.700,00 денари и вградување на асфалтен слој од 6 см во вредност од 163.530,00 денари Изградба на локална улица во с.д.Агларци – вградување на тампон 529 m3 во вредност од 222.180,00 денари и вградување на асфалтен слој од 6 см во вредност од 399.582,00 денари Изградба на локална улица во с.Рибарци – вградување на тампон 286 m3 во вредност од 120.120,00 денари и вградување на асфалтен слој од 6 см во вредност од 184.860,00 денари Изградба на локална улица во с.Новаци – вградување на тампон 797 m3 во вредност од 334.740,00 денари и вградување на асфалтен слој од 6 см во вредност од 611.460,00 денари Изградба на локална улица во с.Живојно – вградување на тампон 211 m3 во вредност од 88.620,00 денари и вградување на асфалтен слој од 6 см во вредност од 284.400,00 денари

3


Реализирани проекти 2009 година      

  

Изградба на систем за водоснабдување на населените места Долно Агларци, Горно Агларци и Далбеговци – вредност 14 000,000,00 денари Изведување на занаетчиски работи за соблекувална на ФК Новаци – вредност 362 674,00 денари Изработка на брошура на Општина Новаци- вредност 300 000,00 денари Изработка и поставување на стативи и обележување на ракометно игралиште с. Гермијан – вредност 80 078,00 денари Чистење на одводни канали во општина Новаци – вредност 357 965,00 денари Изработка на елаборати за оценка на влијанијата врз живтоната средина на проекти за реконструкција на објекти – вредност 114 814,00 денари  Изработка на основен проект – канал за наводнување на старото корито на Црна река- вредност 89 326,00 денари  Изработка на проект за изведба на хидрогеолошки истражни работи и експлатационен бунар за водоснабдување на с. Живојно – вредност 35 400,00 денари  Вршење на надзор над изградбата на сите градежни објекти во 2009 година - вредност 362 260,00 денари  Набавка на материјали за изградба на премин на главен довод за вода во с.Градешница – вредност 33 836,00 денари  Одржување на улично осветлување во Општина Новаци во 2009 година- вредност 500 000,00 денари

Изработка на монографија на Општина Новаци за периодот 2005-2008 година - вредност 188 475,00 денари Изведување на градежни работи на хала , плато пред хала и селска чешма во с. Гермијан – вредност 262 979,00 денари Изработка на основен проект за улици во селата Добромири , Горно Агларци, Живојно , Бач и Гермијанвредност 177 236,00 денари Набавка на компјутери – вредност 88 500,00 денари  Набавка на опрема и алатки- вредност 69 125,00 денари  Поставување на сообраќајно – технички средства за забавување на сообраќајот – легнати полицајци во Новаци – вредност 173 177,00 денари  Изработка на основен проект за реконструкција на ОУ во с. Бач – вредност 98 400,00 денари  Оградување на фудбалско игралиште во с. Рибарци- вредност 353 221,00 денари  Изградба на септички јами на санитарни јазли во училиштата во селата Гермијан, Живојно и Добромири- вредност 179 998,00 денари

4


  

      

Набавка на огревно дрво за греење на ОУ„Славко Лумбарковски“ во с. Новаци – вредност 239 920,00 денари Изработка и монтажа на цистерна за противпожарно возило- вредност 210 000,00 денари Дополнување на основен проект за реконструкција на локален пат Рибарци-Гнеотино – вредност 35 400,00 денари  Геомеханичко испитување на тлото и изработка на Елаборат за подобрување на тлото за изградба на мост на река Елешка во с. Гермијан – вредност 50 799,00 денари  Изработка на проектна документација - вредност 99 800,00 денари  Изработка на основен проект за водоснабдување на с. Арматуш – вредност 85 000,00 денари  Изработка на основен проект за водоснабдување на с. Тепавци – вредност 120 000,00 денари  Реконструкција на мост во с. Гнеотино – вредност 348 902,00 денари

Санација на водовод 5 чешми – Старавина- вреност 345 740,00 денари Санација на монтажна брана на Црна река – Новаци – вредност 339 108,00 денари Изградба и подобрување на тлото под темелни стопи за изградба на мост на река Елешка – Гермијан – вредност 349 629,00 денари Реконструкција на фонтана во с. Рибарци- вредност 352 348,00 денари Изработка на основен проект за изградба на тротоари во с. Новаци- вредност 354 000,00 денари Набавка на улични светилки „Урбан“- вредност 35 394,00 денари Набавка на муљна ламба – вредност 91 784,00 денари  Изведување на градежно занаетчиски работи во Општина Новаци – вредност 292 292,00 денари

 Изработка на основен проект за санација на општинска зграда во с.Новаци заради енергетска ефикасност – вредност 147 500,00 денари  Зимско одржување на локални патишта и улици за 2010 година – вредност 356 800,00 денари  Уредување на дел од коритото на 10 тиот канал – вредност 862 201,00 денари

Изградба и реконструкција на локални патишта и улици во општина Новаци – вредност 3 970 000,00 денари Изградба на доводен цевковод за водоснабдување на населено место с. Бач – Општина Новаци – вредност 6 296 642,00 денари Изградба на канал за наводнување во старо корито на Река Црна – вредност 3 329 865,60 денари

5


Реализирани проекти 2010  

    

Изградба –асфалтирање на улици во селата: Бач, Гермијан, Живојно, Горно Агларци и Добромири во должина од 1,5 км вредност 3 625 852,00 денари Изградба –асфалтирање на улици во селата:Бач, Гермијан, Живојно, Горно Агларци и Добромири во должина од 1,5 км вредност 3 625 595,00 денари  Одржување на улично осветлување во Општина Новаци – 2010 година, вредност 930 000,00 денари  Привремени вработувања во Општина Новаци – вредност 1 416 000,00 денари  Изградба на армирано бетонско плато во Новаци – вредност 653 444,00 денари  Партерно уредување на школски двор во ОУ Добромири – вредност 684 455,70 денари  Надградба на браната на акумулацијата во с.Рапеш-вредност 3 258 275,00 денари  Услуги од градежна механизацијавредност 1 416 000,00 денари  Оградување на депонии во Агларци, Бач, Гермијан, Живојно, Добромири и Рибарци – вредност 1 735 485,00 денари Превоз на ученици – вредност 1 450 220,00 денари Ракометно игралиште во с. ДалбеговциСанација на брана во с. Живојно – вредност 993 560,00 денари Изградба на премини и мостови – вредност 3 507 234,00 денари Набавка на ТВ и ДВД за христијанскиот празник Водици – вредност 38 500,00 денари Набавка на компјутери и клима уреди за Новаци и Могила-УНДП-вредност 189 120,00 денари Изработка на ЛУПД-Локална урбанистичка планска документација- бензиска станица – вредност 50 799,00 денари  Инфраструктурно уредување на канцеларии во Новаци и Могила- УНДП – вредност 338 691,00 денари  Изработка на канцелариски мебел за Општина Новаци – вредност 71 700,00 денари  Градежно-занаетчиски работи – општинска зграда Новаци – вредност 306 606,00 денари  Чистење на каналите на најкритичните места од поплавите- вредност 349 752,00 денари  Избор на координатор на тимот на УНДП-вредност 199 998,00 денари  Реконструкција на мостот во с. Брод и канализациона шахта во с. Новаци- вредност 300 888,00 денари Изградба на дел од секундарна водоводна мрежа – Далбеговци-Гнеотино- вредност 343 792,00 денари 6


 

          

  

Градежни материјали-одбојкарско игралиште Новаци цемент Градешница и керамиди Орехово – вредност 76 750,00 денари Јарбол и знамиња на РМ, Општина Новаци и ЕУ- вредност 220 000,00 денари  Основни проекти за канализација во Бач, Добромири и Гермијан- вредност 361 080,00 денари  Изработка на интерни нормативни акти – вредност 137 883,00 денари  Основен проект за изградба на пешачка патека во с. Горно Агларци – вредност 47 200,00 денари  Основен проект за реконструкција на водоводната мрежа во Д.Агларци, Г.Агларци и Далбеговци – вредност 361 080,00 денари  Изработка на Елаборат за измени во Уредбата за методологијата за распределба на средства од производство на фосилни горива- вредност 43 660,00 денари Изработка на софтвер систем за управување со документи Новаци—Могила УНДП – вредност 354 000,00 денари Изработка на Основни проекти за водопоила Маково, Тепавци, Арматуш и Орехово – вредност 188 800,00 денари Изработка на бунар во амбуланта во Новаци – вредност 173 460,00 денари Набавка на авто гуми за службени возила на Општина Новаци – вредност 60 710,00 денари Осигурување на имот, опрема, инвентар и компјутери на Општина Новаци – вредност 12 857,00 денари Чистење на бетонското корито на 10-тиот канал – вредност 347 705,00 денари Изработка на брошури на Општина Новаци – вредност 354 236,00 денари Чистење на депонија во с. Новаци – вредност 354 178,00 денари Изработка на карта на Општина Новаци – вредност 168 000,00 денари Санација на водовод во Мариово – вредност 356 714,00 денари Градежни материјали-цркви и слично – вредност – 330 000,00 денари  Ревизија на проекти – вредност 100 000,00 денари  Проекти:довод на вода во с.Орехово и водопоило и ракометно игралиште во с.Живојно – вредност 127 440,00 денари  Ажурирана геодетска подлога за селата: Бач, Гермијан и Живојно – вредност 365 800,00 денари  Електричен шпорет и фрижидер за с.Старавина – вредност 32 800,00 денари  Проект пумпни станици – вредност 99 002,00 денари  Базен во црква во с.Новаци – вредност 354 484,00 денари Мрежасти корпи – вредност 169 920,00 денари Елаборати животна средина – вредност 348 336,00 денари Изведба на канал во с.Новаци и демонтажа на брана и поправка на водовод во с. Бач- вредност 320 027,00 денари

7


          

Ракометно игралиште Живојно – вредност 357 560,00 денари Проекти –потисен цевковод с.Бач и пат с. Брод- вредност 274 940,00 денари Проекти-брана с. Скочивир и канал за одводнување во Рибарци и Добромири – вредност 285 914,00 денари Изградба на водопоило и чешма во Живојновредност 368 000,00 денари Изработка на Елаборати за категоризација на патна мрежа – вредност 29 500,00 денари Насип на канал- вредност 352 436,00 денари Бушотина с.Живојно – вредност 359 310,00 денари Бојадисување на ОУ Агларци – вредност 301 020,00 денари Проекти-пат Арматуш, пат Зовиќ и базен Новаци – вредност 353 752,00 денари Компјутери- вредност – 107 340,00 денари Мебел- вредност 204 500,00 денари

 Проект- општинска зграда- вредност 253 995,00 денари  Рекламен матријал-вредност 286 386,00 денари  Зимско одржување –патишта- вредност 358 510,00 денари  Изградба на локална улица во с.Г.Агларци – тампонирање 718 m3 вредност 394.900,00 денари  Изградба на локална улица во с.Добромиритампонирање 593m3 - вредност 326.150,00 денари  Изградба на локална улица во с.Гермијан тампонирање1071 m3 – вредност 589 050,00 денари

 

Изградба на локална улица во с.Бачтампонирање 247m3 – вредност 135.850,00 денари Изградба на локална улица во с.Брод – вградување на тампон 180 m3 вредност 99.000,00 денари и вградување на асфалтен слој од 6 см вредност 189.000.00 денари Изградба на локална улица во с.Далбеговци вградување на тампон 199 m3 вредност 109.450,00 денари и вградување на асфалтен слој од 6 см вредност 226.800.00 денари Изградба на локална улица во с. Д. Агларци вградување на тампон 148 m3 вредност 81.400,00 денари и вградување на асфалтен слој од 6 см вредност 321.300.00 денари Изградба на локална улица во с.Рибарци вградување на тампон 72 m3 вредност 39.600,00 денари Изградба на локална улица во с.Живојно – тампонирање 135 м3 вредност 74 250,00 денари

8


Реализирани проекти 2011 година   

 

 

 

 

Вршење на стручен надзор над изградбата на сите градежни објекти во о.Новаци – 362.260,00 денари Автоматско управување со базен за вода за пиење во с.Бач – 31.742,00 денари Изработка на нова веб страна на о.Новаци, одржување и ажурирање на страната за период од 1 година – 170.000,00 денари  Изработка на проект за чистење на делнични канали за одводнување во с.Добромири и г.Агларци и проект за мала брана на река Местина / Добровени – 359.900,00 денари  Изведба на покриен канал во с.Новаци и чистење на стар, како и ископ на нов канал во с.Новаци – 350.367,00 денари  Поставување на одводни цевки, на чешми, бандери и бетонирање на плочи на влезови на канал Новаци / РЕК – 322.132,00 денари  Реконструкција на црквата во с.Бач и кујната на црквата во с.Гермијан – 357.531,00 денари  Изработка на основен проект за изградба на деловен објект во с.Добромири – 138.060,00 денари Чистење на депонија во с.Новаци – 349.280,00 денари Изработка на основни проекти за санација на брана во с.Живојно и с.Рапеш, ракометно игралиште во с.г.Агларци и преграда на 10-от канал – 339.840,00 денари Изведба на градежно санациони работи на фонтана во с.Рибарци – 282.114,00 денари Изработка на основен проект за реконструкција на улично осветлување во с.Новаци, Рибарци и Добромири – 70.080,00 денари Монтажа и демонтажа на монтажна брана на Црна Река – 260.709,00 денари Изработка на основен проект за реконструкција на локалниот пат Рибарци / Гнеотино – 222.874,00 денари Изградба на мала акумулација / водопоило во с.Брод – 409.436,00 денари Изведба на водовод во с.Тепавци – 3.427.107,00 денари  Изградба на водопоила / мали акумулации – 3.426.440,00 денари  Санација на месни објекти / избирачки места во о.Новаци – 995.554,00 денари  Набавка на градежни материјали – 1.416.000,00 денари  Одржување на уличното осветлување во о.Новаци – 944.000,00 денари  Изградба на довод на вода до с.Долно Орехово – 995.112,00 денари  Набавка на информатичка опрема – 344.137,00 денари  Дезинсекција против комарци – 120.000,00 денари  Реконструкција на пумпна станица во с.Брод – 227.622,00 денари Изработка на дрвена дограма за црквата во с.Далбеговци – 69.620,00 денари 9


  

       

  

Ревизија на проекти – 360.000,00 денари Изработка на елаборати за оценка на влијанието на проектите врз животната средина – 360.000,00 денари Санација на водопоило во с.Живојно – 306.369,00 денари  Изградба на водопоило во с.Гермијан – 359.354,00 денари  Изведба на пробно експлоатационен бунар со набавка и монтажа на потопна пумпа на фудбалско игралиште во с.Новаци – 358.012,00 денари  Изработка на геодетски елаборати / ажурирана геодетска подлога – 348.336,00 денари  Реновирање на продавница во с.д.Агларци – 346.563,00 денари  Изработка на основни проекти за изградба / асфалтирање на улици во о.Новаци – 87.910,00 денари Изработка на основен проект за реконструкција на локалниот пат за с.Мегленци и изработка на елаборат за оценка на влијанието на проектот врз животната средина – 349.575,00 денари Чистење на канали во селата г.Агларци и Новаци – 308.068,00 денари Изработка на основен проект за зафат на наводнување на река Елешка / с.Гермијан и основен проект за санација на водоводот од 5-те чешми до с.Градешница – 358.700,00 денари Изведба на геомеханички истражни работи на локацијата за изградба на спортска сала во ОУ “Славко Лумбарковски” во с.Новаци – 259.600,00 денари Реконструкција на пумпна станица во с.Живојно и с.Бач – 93.503,00 денари Реконструкција на продавница во с.Градешница – 361.316,00 денари Печатење на книгата за Дедо Кољо Добровенски / Мариовски лерински војвода – 170.415,00 денари Ревизија на основен проект за реконструкција на локалниот пат с.Мегленци – 30.628 денари  Реконструкција на водовод во с.Скочивир – 258.255,00 денари  Изградба на базен во црквата во с.Живојно – 263.123,00 денари  Изработка на геодетски елаборати за геодетски работи за посебни намени / нумерички податоци – 334.412,00 денари  Изработка на сообраќаен проект за обновување на вертикалната сообраќајна сигнализација во населените места во о.Новаци – 152.397,00 денари  Зимско одржување на локални патишта и улици / 2012 година – 360.372,00 денари  Набавка на ТВ приемници за одбележување на верскиот празник Водици / подарок за среќниот пронаоѓач на Крстот – 115.500,00 денари Вршење на надзор над изградбата на сите градежни објекти во текот на 2012 година – 361.080,00

денари Водоснабдување за Грумази – 300.157,00 денари Изградба на ограда на гробиштата во с.Живојно – 219.220,00 денари

10


     

        

 

Изработка на основен проект за регулација на порој во с.Гермијан и основен проект за партерно уредување на просторот на река Коњарка – 283.200,00 денари  Изградба на ракометно игралиште и детски парк во с.г.Агларци – 1.456.089,00 денари  Изградба на тротоари во с.Новаци – 1.893.938,00 денари  Изведба на партерно уредување на просторот во с.Гермијан – 2.346.954,00 денари  Изработка на пешачки челични мостови – 1.841.935,00 денари  Набавка на теренско моторно возило – 510.000,00 денари  Реновирање на амбуланта во с.Бач – 736.154,00 денари  Изградба на преграда на 10-ти канал – 3.919.013,00 денари Изградена канализациона мрежа во с.Новаци – 35.000.000,00 денари Надградба на општинска сала во с.Новаци – 8.585.527,00 денари Изведба на пумпни станици за транспортирање на фекална вода од канализациона мрежа во с.Новаци – 2.692.089,00 денари Изградба на канали за одводнување во селата Добромири, Рибарци и Новаци – 8.629.770,00 денари Изградба на локална улица во с.д.Агларци (тампонирање и асфалтирање) – 608.700,00 денари Изградба на локална улица во с.Новаци (тампонирање и асфалтирање) – 1.221.480,00 денари Изградба на локална улица во с.Живојно (тампонирање и асфалтирање) – 611.400,00 денари Изградба на локална улица во с.Далбеговци (тампонирање и асфалтирање) – 701.640,00 денари Изградба на локална улица во с.Гнеотино (тампонирање и асфалтирање) – 592.250,00 денари Одржување на локален пат Рибарци / Гнеотино – 717.000,00 денари Одржување на локален пат Гнеотино / Брод – 975.000,00 денари Одржување на локален пат 11-ти Октомври, с.Тепавци – 765.000,00 денари Одржување на локален пат д.Орехово / Грумази – 784.400,00 денари Одржување на локален пат Р 511 / Брник – 55.000,00 денари Одржување на локален пат и улици во с.Добромири – 341.550,00 денари  Одржување на локален пат и улици во с.Гермијан – 415.800,00 денари  Одржување на локален пат и улици во с.Бач – 467.500,00 денари  Одржување на локален пат и улици во с.Брод – 614.700,00 денари  Одржување на локален пат и улици во с.г.Агларци – 642.100,00 денари  Одржување на локален пат и улици во с.Рибарци – 165.000,00 денари  Одржување на локален пат и улици во с.Мегленци – 55.000,00 денари Одржување на локален пат и улици во с.Тепавци – 81.400,00 денари Одржување на локален пат и улици во с.Гнилеж – 55.000,00 денари 11


   

Одржување на локален пат и улици во с.Скочивир – 55.000,00 денари Одржување на локален пат и улици во с.д.Орехово – 107.800,00 денари Одржување на локален пат и улици во с.Маково – 82.500,00 денари Одржување на локален пат и улици во с.Рапеш – 88.000,00 денари

12


Проекти предвидени за реализација на Општина Новаци   

ЕЛЕМ ќе гради соларна електрана во Општина Новаци Во тек е доградба и реновирање на општинската зграда во село Новаци- вредност 1.500.000,00 денари Во тек е реализацијата на програма за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици во општина Новаци во текот на 2012 година- вредност 17.200.000,00 денари  Во тек е ангажирањето на градежна механизација и транспортни средства за потребите на технички интервенции за одржување на комунални објекти, локални патишта и улици на подрачјето на Општина Новаци- вредност 3.000.000,00 денари  Во тек е асфалтирање на локални улици во селата: Новаци, Горно Агларци и Живојно ( 1.600.000,00 денари од Платежна агенција и 3.537.815,00 денари општински средства)  Во тек е изградба на водопоила во селата: Гермијан, Бач, Живојно, Арматуш, Гнеотино и Старавина - вредност 1.400.000,00 денари  Реконструкција на улично осветлување во селата Новаци, Добромири и Рибарцивредност 10.716.313,00 денари  Партерно уредување во с. Добромири – 1.200.000,00 денари средства на Општината  Реконструкција на брана во с. Рапеш урната од елементарни непогоди вредност 6.700.000,00 денари средства на Општината  Санација на водовод 5 чешми во с.Старавина во должина од 15 км 2.000.000,00денари - средства на општината - Фонд за фосилни горива  Изградба на спомен обележје на Дедо Кољо Добровенски мариовсколерински војвода – 3.500.000,00 денари - средства на општината и Министерство за образование и наука  Изградба на одводни канали - вредност 5.400.000,00 денари  Изградба на тротоари во с. Новаци вредност 1.900.000,00 денари - средства на Општината  Изградба на ракометно игралиште во с. Горно Агларци- вредност 1.500.000,00 денарисредства на Општината  Чистење на делнични канали во атарот на селата Добромири и Горно Агларци во должина од 9 км – 3.100.000,00 - средства на Општината  Изградба на брана на 10-тиот канал и чистење во с. Рибарци – 3.900.000,00 денари - средства на Општината  Изградба на брана во с. Брод-вредност 410.000,00 денари- средства на Општината

13


  

    

Изградба на водовод во с. Грумази – вредност 300.000,00 денари- средства на Општината Изградба на ограда во црква во с. Живојно- вредност 220.000,00 денари- средства на Општината Изградба на локален пат Р-509 од Новаци до манастирот Мала Богородица-вредност 1.300.000,00 денари- средства на Општината  Чистење на депонии во Новаци, Добромири, Бач и Гермијан- вредност 360.000,00 денарисредства на Општината  Уредување и бетонирање на коритото на 10тиот канал како и кејот на каналот –вредност 2.500.000,00 денари- средства на Општината  Уредување на коритото на канал во с. Гермијан- вредност 2.000.000,00 денари- средства на Општината  Чистење на паралелен канал со Црна река од спој со Црна река ( с. Добромири-Долно Агларци)до вливот во 10-тиот канал ( с. Гнеотино)вредност 2.000.000,00 денари - средства на Општината Одржување на улично осветлување во општина Новаци- вредност 1.180.000,00 денари- средства на Општината Изградба на постојка во с. Добромири – вредност 330.000,00 денари- средства на општината Изградба на 2 постојки во с Новаци – вредност 660.000,00 денари – средства ЕЛЕМ Изградба на детски забавен парк во с. Горно Агларци- вредност 200.000,00 денари – средства општината Изградба на детски забавен парк во с. Далбеговци - - вредност 200.000,00 денари – средства општината  Осветлување на ракометно игралиште во с. Далбеговци-вредност 350.000,00 денари- средства општината  Осветлување на ракометно игралиште во с. Горно Агларци- вредност 300.000,00 денари средства општината  Реконструкција на училиште во с. Рибарцивредност 480.000,00 денари- средства општината  Реконструкција на училиште во с. Бач – вредност 720.000,00 денари- средства општината  Реконструкција и оградување на училиште во с. Бач- вредност 350.000,00 денари- средства општината

Реконструкција на општинска зграда – 2 дел – вредност 1.330.000,00- денари- средства општината Прочистување на канал низ с. Гермијан во должина од 1,5 км – вредност 2.400.000,00 денари- средства општината –Фонд за фосилни горива

14


Во програмата на Општина Новаци за асфалтирање на улици , предвидени се за реализација 4 км и тоа во селата: Далбеговци, Долно Агларци, Горно Агларци, Гнеотино, Брод, Бач, Живојно, Гермијан, Новаци и Рибарци- вредност 17.100.000,00 денари од кои 1.700.000,00 денари се од АПРЗ и 3.500.000,00 денари од Фондот за патишта кои ни лседуваат секоја година.  Во програмата на Општина Новаци за тампонирање на улици предвидени се селата: Далбеговци, Долно Агларци, Горно Агларци, Гнеотино, Брод, Бач, Живојно, Гермијан, Новаци , Рибарци, Долно Орехово, Арматуш, Мегленци, Скочивир, Градешница, Добровени, Зовиќ, Старавина, Будимирци, Брник, Ивени и Совиќвредност 5.100.000,00 денари – средства на Општината Асфалтирање на регионален пат Рибарци – Гнеотино во должина од 5 км со средства од Светска Банка – вредноста на проектот изнесува 21.479.904,00 денари ( средствата се обезбедени од Влада на РМ со кредит од Светска Банка , проектот е влезен во програмата , целосната документација е исправна и прифатена , средствата се одобрени и се надеваме на што поскоро отпочнување со работа бидејќи чекаме веќе подолго време) Асфалтирање на локален пат Мегленци – Арматуш во должина од 4 км со средства од ЕБОР – вредност на проектот 30.639.011,43 ( средствата се обезбедени од Влада на РМ со кредит од ЕБОР, проектот е влезен во програмата , целосната документација е исправна и прифатена , средствата се одобрени и се надеваме на што поскоро отпочнување со работа бидејќи чекаме веќе подолго време) Асфалтирање на локален пат Р-510 до с.Брод во должина од 2 км со средства од ЕБОР - ( средствата се обезбедени од Влада на РМ со кредит од ЕБОР, проектот е влезен во програмата , целосната документација е исправна и прифатена , средствата се одобрени и се надеваме на што поскоро отпочнување со работа бидејќи чекаме веќе подолго време) Асфалтирање на локален пат Р-509 до с.Мегленци во должина од 3 км со средства од Светска банка -22.979.259,00 денари ( средствата се обезбедени од Влада на РМ со кредит од Светска Банка , проектот е влезен во програмата , целосната документација е исправна и прифатена , средствата се одобрени и се надеваме на што поскоро отпочнување со работа бидејќи чекаме веќе подолго време)  Асфалтирање на локален пат Р-511 до с.Зовиќ во должина од 6 км со средства од ЕБОР -– вредност на проектот 27 976.188,00 денари ( средствата се обезбедени од Влада на РМ со кредит од ЕБОР, проектот е влезен во програмата , целосната документација е исправна и прифатена , средствата се одобрени и се надеваме на што поскоро отпочнување со работа бидејќи чекаме веќе подолго време)  Изградба на Спортска сала во с. Новаци – ( изградбата на спортската сала е влезена во програмата за реализација , средствата ги обезбеди Влада на РМ, камен темелник на салата е турен во месец април 2012 година но со изградбата на објектот сеуште не е започнато.Очекуваме изградбата да започне што е можно поскоро )

15


Реконструкција на секундарна водоводна мрежа во с Далбеговци со средства од ЕБОР-вредноста на проектот изнесува 1 294,050,00 денари ( средствата се обезбедени од Влада на РМ со кредит од ЕБОР, проектот е влезен во програмата , целосната документација е исправна и прифатена , средствата се одобрени и се надеваме на што поскоро отпочнување со работа бидејќи чекаме веќе подолго време)  Изградба на секундарна водоводна мрежа во селата Брод-Добровени-Живојно со средства од ЕБОР-вредноста на проектот изнесува 10 698 913,00 денари ( средствата се обезбедени од Влада на РМ со кредит од ЕБОР, проектот е влезен во програмата , целосната документација е исправна и прифатена , средствата се одобрени и се надеваме на што поскоро отпочнување со работа бидејќи чекаме веќе подолго време)  Изградба на канализациона мрежа во с. Добромири со средства од ЕБОР – вредноста на реконструкцијата изнесува 7 873.750,00 денари -( средствата се обезбедени од Влада на РМ со кредит од ЕБОР, проектот е влезен во програмата , целосната документација е исправна и прифатена , средствата се одобрени и се надеваме на што поскоро отпочнување со работа бидејќи чекаме веќе подолго време)

Изградба на канализациона мрежа во селата Бач и Рибарци со средства од ЕБОР – вредноста на реконструкцијата изнесува 5 080,527,00 денари -( средствата се обезбедени од Влада на РМ со кредит од ЕБОР, проектот е влезен во програмата , целосната документација е исправна и прифатена , средствата се одобрени и се надеваме на што поскоро отпочнување со работа бидејќи чекаме веќе подолго време)

Изградба на повеќенаменско игралиште во с.Новаци - (Средствата се обезбедени од Влада на РМ, МОН и Агенција за млади и спорт, проектот е влезен во програмата а изградбата на објектот сеуште не е започната )  Реконструкција на секундарна водоводна мрежа во с.Горно Агларци - со средства од ЕБОР – вредноста на реконструкцијата изнесува 2 149,892,00 денари -( средствата се обезбедени од Влада на РМ со кредит од ЕБОР, проектот е влезен во програмата , целосната документација е исправна и прифатена , средствата се одобрени и се надеваме на што поскоро отпочнување со работа бидејќи чекаме веќе подолго време)  Реконструкција на секундарна водоводна мрежа во с.Долно Агларци со средства од ЕБОР – вредноста на реконструкцијата изнесува 1 240,060,00 денари -( средствата се обезбедени од Влада на РМ со кредит од ЕБОР, проектот е влезен во програмата , целосната документација е исправна и прифатена , средствата се одобрени и се надеваме на што поскоро отпочнување со работа бидејќи чекаме веќе подолго време) 16


ДРУГИ ПРОЕКТИ НА ОПШТИНА НОВАЦИ      

Изградба на 2 мали хидроелектрични централи во Скочивир на м.в Коњарка од 1 мегават час – приватна инвестиција Изградба на водовод во с. Арматуш вредност 2 600,000,00 денари- средства на општината- Фонд за фосилни горива Изградба на пристапни рампи за лица со посебни потреби до сите јавни објекти- средства на општината Партерно уредување во село Новаци- вредност 360,000,00 денари – средства на општината Изградба и бетонирање на канал во с. Долно Агларци- вредност 600,000,00 денари - средства на општината Партерно уредување и оспособување на терен за кошарка во с. Новаци – вредност 300,000,00 денари - средства на општината

17


18

Отчет 2008-2012  

Отчет за Новаци

Отчет 2008-2012  

Отчет за Новаци