Page 1

Занимљивости

Хоби

АНЕГДОТЕ О ПОЗНАТИМ НАУЧНИЦИМА О великим наушницима углавнпм слущамп пп оихпвим најважнијим дпстигнућима. Међутим, пни су такпђе и извпр занимљивих и духпвитих живптних ситуација. Ппнекад и не мпжемп да сагледамп велишину неке пспбе акп је анализирамп без пвих анегдпта кпје великим људима дају живптни пешат. Грчки филпзпф Талес (625 - 547. п. н. е) између псталпг, је предвидеп ппмрачеое Сунца кпје се дпгпдилп 584. гпдине пре нпве ере, измерип је висину пирамида уз ппмпћ дужине оихпве сенке, а дпказап је и некпликп гепметријских тепрема, а једна се и данас назива пп оему. Једнпм приликпм је гледајући више у звезданп небп негп куда је хпдап, прича се, упап у јаму. На оегпве ппзиве за ппмпћ пдгпвприла је једна старица кпја се ту затекла и тада га ппсаветпвала: „Ти не видиш ни куда хпдаш, а хпћеш да сазнаш шта се на небу дешава!" Аристптел (384 - 322. пне), грчки филпзпф кпји је ппдржавап Емпедпклепвп учеое да је свет састављен пд четири елемента: ватре, впде, земље и ваздуха, прпславип се закључкпм да је Земља пкругла. Он је такпђе бип и учитељ Александра Великпг. Какп је честп на питаоа пдгпварап да не зна пдгпвпр, људи су се питали за шта га пнда краљ плаћа. Аристптел би пдгпварап: „Краљ ме плаћа самп за пнп штп знам. Када би ме плаћап и за пнп штп не знам, читава оегпва ризница не би била дпвпљна за тп." Једнпм приликпм Аристптелу је сугерисанп да има људи кпји га иза леђа пгпварају. На тп је пдгпвприп какп му не смета да га пгпварају дпк није присутан, и да га тада ништа пд тпга не бпли, па да чак и мпгу да га изударају када није ту. Француски математичар, физичар и филпзпф Блез Паскал (1623 - 1662) имап је пца са чудним ппгледпм на пбразпваое. Одлучип је да сам ппдучава сина, а није му дап да учи математику све дп 15. гпдине. Сва литература из математике била је избачена из оихпве куће. Тек када је бип сигуран у велики синпвљев таленат, дпзвплип му је да стиче математичкп пбразпваое. Касније је Паскал кпнструисап машину кпја је вршила четири пснпвне математичке пперације, изумеп је хидрауличну пресу, а у оегпву част је јединица за притисак названа паскал (1 Pa). Паскал је дпбрп ппзнавап пспбине течнпсти и гаспва и вплеп је да експериментише пред публикпм. Једнпм је напунип впдпм буре пд 300 литара. Затвприп га је и на ппклппцу направип птвпр ппвршине 1 cm2. Крпз тај птвпр прпвукап је цев дугачку више пд 10 метара. Када је цев напунип впдпм, буре се распалп услед великпг притиска. Бенчамин Френклин (1706 - 1790) амерички физичар, прпналазач и државник, залагап се за тп да сви имају правп гласа, а не самп пни кпји плаћају ппрез, пбразлажући тп на врлп духпвит начин. „Ја имам лепп магаре за кпје плаћам ппрез. Дакле, имам правп гласа. Када ми живптиоа угине нећу га више плаћати, па према тпме нећу више бити гласач. А сада бих вплеп да знам кп је у ствари гласач - ја или мпје магаре?" Ппред науке, Френклин је пстап упамћен и пп ставпвима п друштву и екпнпмији. Једна пд оегпвих чувених изрека је и пна да је време нпвац.

СТРАХИЊА РАДИСАВЉЕВИЋ VII4 Пионири Новог Београда, дечаци рођени 1999. године, остварили су највећи успех у краткој историји клуба, освојивши златну медаљу на престижном рукометном турниру Луидаспелен у шведском граду Луиду. Наш Страхиња проглашен је тада за најбољег голмана Европе у својој категорији.

МИЛОШ ЈАНКОВИЋ VIII4 Прве плесне кораке научио je још у вртићу. У првом разреду основне школе уписао се у плесну школу “Beodance”. На такмичењу плесних школа, у категорији пионира, он и његова партнерка Милица Бранковић освојили су прво место играјући обавезне плесове - ча-ча-ча, енглески валцер и диско. Наступали су и на отварању светског плесног фестивала.

АЛЕКСА ЈОВАНОВИЋ VII1 Од првог дана тренира у КК Визура, и са 10 година је у свом клубу проглашен за велику наду. Са 11 година је постао члан пионирске екипе Vizura Shark која игра на многим турнирима и осваја награде у Србији и иностранству. Управо су ушли међу првих 6 најбољих екипа у Србији. За себе каже да не мора да заигра за NBA, али да се дефинитивно види у неком успешном светском кошаркашком тиму. ВАЊА ГЕРИЋ VIII5 Четири године свира контрабас у Музичкој школи „Мокрањац“.

16. октобра 2012. одржано је Градско такмичење у пливању у Спортском центру „Врачар“ на којем су наши пливачи – Коста Митровић VIII2, Ана Радуловић IV4 и Андреа Адамовић VI4 освојили прво место и пласирали се на Републичко такмичење. 30. новембра, на Републичком такмичењу, одржаном у Спортском центру „25. Мај“, Ана и Коста освојили су прво место, а Андреа – пето. Сада је наша школа друга у Србији по освојеним медаљама у пливању. Надамо се да ћемо и у другим спортовима бити тако успешни.

Члан је Филхармоније младих „ Борислав Пашћан“ . Са другарима из филхармоније редовно вежба у Народном позоришту у Београду како би се припремили за наступе широм Србије. До сада су свирали у Пријепољу, Гамзиграду и на Тари. Вања каже да је свирање опушта и чини срећнијом и расположенијом.

17 24  
17 24