Page 1

NรšMERO 01 DATA 15 de marรง de 2012

La revista de la comunitat educativa de l'INS Baix Montseny

JOCS


1

La Calaixera SUMARI

Editorial Editorial........................................................................................................ ........................................................................................................3 3 Projectes de l'INS Baix Montseny Montseny........................................................... ...........................................................4 4 Projecte educatiu de l'IES Baix Montseny................................................................4 Satisfacció per l’ inici d’una nova temporada del projecte Ethos de l’ Institut Baix Montseny i l’ajuntament de Sant Celoni.....................................................................6 L'Institut Baix Montseny engega El Tió del Baix Montseny, una beca d'estudis en temps de crisi...............................................................................................................7 Notícies Notícies......................................................................................................... .........................................................................................................8 8 Dos dels blocs de l’institut Baix Montseny, dels més actius de la pàgina de la xtec8 La Biblioteca del nostre centre ha estat reconeguda un altre cop !..........................9 L’Institut Baix Montseny guanya els premis Catalunya d’Educació 2011.............10 Eleccions generals a l'INS Baix Montseny.............................................................12 ACTIVITATS DE L'IES L'IES............................................................................ ............................................................................14 14 2N d'ESO al castanyer d'En Cuc............................................................................14 Taller de lectura de 4rt ESO....................................................................................15 Exposició La Fontaine............................................................................................16 Al TNC amb El crim de lord Arthur Savile............................................................17 Sortida al Montseny................................................................................................19 Estils de música que agraden als nostres alumnes de 4ESO..................................20 Entrevista a Ignasi Montoro 4ESO..........................................................................................21 Entrevista a Gabriel Párraga.....................................................................................................21

Xerrada Joan Pagès.................................................................................................23 Xerrada immigració................................................................................................24 Jocs Jocs.............................................................................................................. ..............................................................................................................25 25 Sopa de lletres.........................................................................................................25 Quadrats màgics......................................................................................................25 sudoku.....................................................................................................................26 English Grammar Quiz ..........................................................................................27


Jocs25

2


3

La Calaixera Editorial

Tota comunitat és una amalgama de sensacions, de desitjos, de necessitats, de projectes, d'oferiments, de manifestacions vitals de tota mena . Així, sota el marc d'aquesta complexa relació, es fa palesa la necessitat d'un canal que uneixi i vehiculi les diferents iniciatives d'ella cap enfora i també entre els seus mateixos components; que li doni, en definitiva, un sentit identitari i una personalitat pròpia.

Projectes, llegeixis ethos, aula vida, ametista, projecte acció, no en falten, iniciatives, com la creació d'un hort o la fabricació de tions artesanals de la qual en parlarem abastament en aquesta nostra primera revista, tampoc i, per tant, només cal que entre tots hi afegim un petit granet de sorra , és a dir, que qualsevol col·laboració serà ben vinguda. No us estranyeu si el disseny i/o l'estructura de la revista es modifiqui sobre la marxa més d'una vegada ja que encara està per acabar de polir (una mica verda vaja).

És, doncs, amb aquesta premissa que la comunitat educativa de l'IES Baix Montseny es proposa la necessitat d'encetar novament la creació d'una revista o, si es vol dir d'una altre manera, la recuperació de la En fi, l'esperança sempre molt alta “Et antiga, la nostra Calaixera, amb la finali- res non semper, spes mihi semper est”1 tat de que ella esdevingui l'eix vertebrador 1 Si no de realitats, d'esperança sempre en tinc ( Ovidi, de les seves actuacions Heroides 18, 178)


Projectes de l'INS Baix Montseny

4

Projectes de l'INS Baix Montseny Projecte educatiu de l'IES Baix Montseny L’ Institut Baix Montseny és un centre públic de secundària amb més de trenta anys d’Història. Actualment s’imparteixen ensenyaments d’ESO, BAT i CFGM, en un marc de consolidació i transformació pedagògica. La nostra missió com a centre és la de formar nois i noies a partir de 12 anys per tal que esdevinguin ciutadans autònoms, responsables i respectuosos amb ells mateixos i amb l’entorn per tal de poder incorporar-se satisfactòriament a una societat plural i en continu canvi.

dors, a més del Programa 3+3 i el Petit Grup a segon d’ESO. Per tal de completar l’educació dels alumnes el centre ha establert uns hàbits de treball amb lectura comprensiva, audició musical i relaxació, tallers de gestió emocional, colònies, projectes transversals, intercanvi amb França, activitats de pati, activitats a la biblioteca, Tallers d’Estudi Assistit en horari extraescolar així com diverses activitats esportives (futbol, bàsquet, volei, dansa) dins el Pla Català de l’Esport a l’Escola. Com a projectes amb l’Ajuntament tenim el projecte Xarxa,que permet l’activitat esportiva a alumnes amb dificultats socioeconòmiques, el projecte ETHOS, una mesura alternativa a l’expulsió a l’aula i el projecte AMIC, servei de traductors per famílies nouvingudes.

Perquè a partir de tres valors fonamentals com són l’alegria, la creativitat i la responsabilitat hem esdevingut un veritable centre de Convivència, Aprenentatge i Treball podent assolir d’aquesta manera els dos objectius fonamentals que ens proposa la LEC: la millora del rendiment Cal destacar també el treball amb les noacadèmic i la cohesió social, entesa com a ves tecnologies i l’entrada al Projecte inclusió escolar. 1x1, així com l’ús dels blocs i del moodle Per això despleguem el projecte anome- com a eines de treball a l’aula i a casa en nat UBUNTUBICA’T AMB EL MA- diferents matèries. Per altra banda, l’InstiCROCERVELL DE L’ INSTITUT, que tut ha estrenat pàgina web aquest curs consisteix en ubicar les persones en el 2011-12, amb la finalitat de tenir una colloc adequat cooperant els uns amb els al- municació òptima entre tots els membres tres i aprofitant els talents específics de de la seva comunitat. cadascú.

Els alumnes de batxillerat poden escollir quinze itineraris diferents segons els estudis posteriors. Els alumnes participen en el fòrum de TR del Vallès Oriental i en Premis comarcals i nacionals.

Així doncs, a l’ESO, el tractament a la diversitat és fonamental. I és per aquest motiu que el nostre centre, en aquesta etapa, té tres projectes de diversificació curricular: L’Aula Vida, el Projecte Acció i L’ Institut imparteix també dos cicles de l’Aula Ametista. A més de disposar de grau mig: de Manteniment i mecanitzados professors a l’aula en matèries instru- ció de màquines i Administració i Fimentals a primer de la ESO i dos vetlla- nances, amb participació a fires comar-


5

La Calaixera

cals, pràctiques en empreses reconegudes i bona inserció laboral. El PEC contempla completar en el grau superior els cicles que ja té i el creixement en d’altres cicles.

d’Educació 2011. Un premi de prestigi nacional que dignifica la perseverança de tota una comunitat educativa i premia la il·lusió i l’esforç continuat en el temps, Tota aquesta tasca educativa s’ha vist així com la suma de bones pràctiques que reconeguda amb el Premi Catalunya han fet possible la transformació positiva del nostre centre. AIXÍ DONCS, JA NO HI HA CAP DUBTE: L’INSTITUT BAIX MONTSENY ÉS UNA BONA OFERTA EDUCATIVA DEL MUNICIPI, DE LA COMARCA I DE CATALUNYA.

Teresa Borotau Directora de l’IES Baix Montseny


Projectes de l'INS Baix Montseny

6

Satisfacció per l’ inici d’una nova temporada del projecte Ethos de l’ Institut Baix Montseny i l’ajuntament de Sant Celoni El dia 26 de setembre de 2011 es van reunir tots els serveis col·laboradors del projecte ETHOS amb la direcció de l’ institut Baix Montseny, la directora de l’Àrea de Comunitat, la referent del TRITÓ, l’educador social, la tècnica d’educació i la regidora de comunitat a la sala d’actes de l’àrea de comunitat. L’objectiu de la trobada era fer una valoració del curs 2010-11 i recollir les noves propostes de millora de cara a aquest curs 2011-12 en el document del projecte. Recordem que aquest projecte va néixer de la necessitat de donar respostes educatives a les conductes disruptives dels alumnes en el centre escolar. Així doncs, l’objectiu no és altre que el de responsabilitzar els alumnes dels seus actes i donar- los l’oportunitat de realitzar una tasca que els augmenti l’autoestima en un àmbit diferent de l’escolar. Els alumnes proposats, en comptes de restar expulsats a casa, són derivats a diferents serveis municipals i entitats collaboradores on brinden un servei supervisat per un “tutor referent” que, a final de setmana, lliura un informe per l’escola i la família.

persones responsables, autònomes i competents, respectuoses amb si mateixes i amb l’entorn. Perquè el pensament general era que, ara més que mai, es necessiten tots els agents socials per educar els joves del municipi. Els referents dels diferents serveis collaboradors (Pavelló, Camp d’Esports, Àrea de Comunitat, Àrea d’Entorn, Centre Municipal d’Expressió, Sociosanitari, Escola d’Adults, Escola Pallerola, Escola d’Adults i Fundació Neurològica Baix Montseny) mostraven molt d’interès en les dades que mostraven la millora en la conducta dels participants després de la mesura, així com les dades que mostraven com aquesta mesura era molt reconeguda, tant pels alumnes, com per la família com pels professors, com una eina que els ajudava a reconduir un moment difícil en el seu pas per l’escola. També va ser important la reflexió sobre l’evolució del perfil d’alumnes que participa en la mesura, havent-hi una tendència cada vegada més ferma a fer ús de la mesura com a prevenció de conductes considerades com a faltes greus abans aquestes no es produeixin.

També cal remarcar de forma positiva el Cal dir que la mesura ETHOS és volun- creixement de serveis col·laboradors any tària i ha de comptar amb el vist i plau de rere any fins arribar al nombre actual. les famílies. La direcció del centre va agrair la col·laDe la trobada es desprenia la satisfacció boració de tots perquè, des del seu projecd’un treball conjunt, de la cooperació en- te educatiu, entén que l’escola necessita tre persones d’àmbits molt diferents amb d’aquestes col·laboracions per poder porun mateix objectiu: fer dels nostres joves tar a la pràctica la tasca educadora amb èxit.


7

La Calaixera

L'Institut Baix Montseny engega El Tió del Baix Montseny, una beca d'estudis en temps de crisi L'objectiu de la iniciativa és promoure El projecte consisteix en organitzar una l'esperit emprenedor, i invertir els bene- activitat empresarial que duran a terme ficis en la continuïtat formativa de l'a- aquests alumnes amb dos objectius prinlumnat cipals: L'Institut Baix Montseny ha engegat un projecte anomenat Tió del Baix Montseny per donar resposta a l'alumnat que ha finalitzat els estudis obligatoris al centre i que si no hi ha algun agent educatiu que l'acompanyi sol abandonar la formació i té dificultats per incorporar-se en el món laboral. L'equip humà de l'Institut Baix Montseny es va plantejar quina podia ser la continuïtat de l'adequació curricular, que tant bons resultats ha donat a l'ESO, un cop aquests nois i noies han acabat l'escolarització obligatòria. Aquesta reflexió els va portar a la concepció que el centre educatiu no ha de limitar el seu àmbit d'acció a unes edats i cursos concrets de forma inflexible, sinó que ha de seguir sent un referent que segueixi donant resposta als nois i noies un cop acabada la seva formació obligatòria i, sobretot, a aquells que poden tenir dificultats d'adaptació a un nou entorn formatiu o laboral. D'aquí neix el Tió del Baix Montseny.

✔ Que els beneficis de l'activitat econòmica s'inverteixin en la continuïtat formativa de l'alumne finançant una part dels costos que suposi l'escolaritat postobligatòria. ✔ Promoure l'esperit emprenedor d'aquests joves alhora que aprenen a fer funcionar una estructura empresarial factible de ser competitiva en el mercat de la zona. Aquest projecte empresa s'articula com un acompanyament a l'autonomia personal de l'alumnat. Al entrar a formar part del projecte, els joves es comprometen a realitzar les activitats empresarials que requereix el projecte, a continuar una activitat formativa regular durant el curs i a invertir els diners que guanyin a la seva formació. L'activitat empresarial que es planteja, en aquesta fase inicial del projecte, consisteix en la producció de diferents tipus de tions en miniatura: “kits de muntatge”, tions arracades, tions per posar-hi una espelma... Es volen comercialitzar aquests tions a través de les fires de Nadal i de les escoles com a kits de muntatges per fer tallers. Per col·laborar en el projecte podeu consultar el catàleg de tions a http://es.calameo.com/read/0009590261f 6ad31550ea i fer encàrrecs a eltiodelbaixmontseny@gmail.com


Notícies

8 Notícies

Dos dels blocs de l’institut Baix Montseny, dels més actius de la pàgina de la xtec Dels més de vint-i-nou mil blocs educatius que hi ha a l'xtec, dos dels més actius són del nostre institut. A blocs.xtec.cat fan un seguiment de l'activitat dels blocs inscrits i els blocs d'Economia i de Psicologia de batxillerat de l’Institut Baix Montseny estan entre els més actius de Catalunya. El responsable dels blocs és el cap de seminari de filosofia, en Joaquim Fradera, el qual treballa part dels continguts de les matèries a través d'aquesta eina digital. Us animem a fer-ne una visita i la nostra felicitació malgrat les deficiències de connexió del nostre centre!http://blocs.xtec.cat/?a=mostActive Una abraçada!


9

La Calaixera

La Biblioteca del nostre centre ha estat reconeguda un altre cop ! Fa tres anys vam entrar a formar part de les biblioteques escolars puntedu i això ha significat, entre d'altres coses, que tres professores del centre estem rebent una formació específica en gestió del programa epèrgam i en competència informacional. Ara, hem estat un dels 65 centres de titularitat del Departament d'Ensenyament seleccionats per formar part del projecte bdpuntedu. Aquest projecte es porta a terme en collaboració amb el Col·legi Oficial de Bi-

bliotecaris- Documentalistes de Catalunya i això vol dir que, a més de l'assignació d'una quantitat econòmica per dur a terme accions de reforç vinculades a l'organització, gestió i dinamització de la nostra biblioteca escolar, rebrem assessorament, i consultoria per part del COBDC i, el que és més important encara, la intervenció i el treball d'una persona especialitzada en biblioteconomia i documentació que ens donarà l'ajut professional necessari per desenvolupar tasques relacionades amb l'organització i la dinamització de la biblioteca.

Gràcies a aquesta ajuda, podrem millorar la nostra biblioteca i convertir-la en una biblioteca del segle XXI.


Notícies

10

L’Institut Baix Montseny guanya els premis Catalunya d’Educació 2011 Cada any, des del 2001, la Generalitat de Catalunya convoca els Premis Catalunya d’Educació amb l’objectiu de retre un reconeixement social als principals actors de l’acció educativa: els mestres, els professors, els centres educatius i les institucions impulsores de l’escola catalana. L’educació és el mitjà per confirmar valors i proposar canvis d’actitud, els guardons serveixen per valorar explícitament la feina de les persones, centres educatius i institucions que, per la seva rellevància, atorguen prestigi al món educatiu. El jurat, format per disset membres, que atorga aquests premis està presidit per la consellera d'Ensenyament i format per representants de les institucions i les organitzacions més destacades de la comunitat educativa de Catalunya. Aquest any 2011 el premi Catalunya d’Educació en la categoria de centres de centres educatius ha estat atorgat a l’Institut Baix Montseny per unanimitat de tots els membres del jurat. L’Institut Baix Montseny ha estat mereixedor d’aquesta distinció com a centre educatiu de qualitat que atorga prestigi al món educatiu català: ✔ Pel seu projecte educatiu de centre innovador: basat en els pilars de la Convivència, l’Aprenentatge i el Treball per poder formar ciutadans Responsables, Autònoms i Competents que puguin ser els motors de la nova societat diversa, canviant i plural.

tre el centre educatiu i els diferents agents de l’entorn (empreses i entitats del poble, Ajuntament, serveis educatius...) per aconseguir continuïtat i coherència educativa. ✔ Pel seu lideratge pedagògic: que potencia el treball conjunt amb tots els sectors de la comunitat educativa: professors i professores, família i alumnes i personal no docent, perquè és entre tots que es construeix el coneixement. ✔ Per la innovació metodològica: basada en la “construcció d’un vestit educatiu a mida” per a cada alumne amb l’objectiu de promoure els talents individuals de cadascú per tal que puguin potenciar al màxim les seves capacitats. ✔ Per la metodologia de treball de l’equip educatiu del centre: que promou l’entusiasme i la cooperació de tots els membres prioritzant el valor fonamental de l’alegria de ser , pensar i actuar per tal de possibilitar una veritable transformació de totes les persones que integren la seva comunitat. ✔ Per esdevenir un centre pioner en els projectes de diversificació curricular: assajant noves metodologies per atendre la diversitat educativa que, amb els anys, s’han anat estenent a la resta de centres educatius de Catalunya.

Aquesta estructura organitzativa del projecte pedagògic i de l’equip humà pos✔ Pel projecte educatiu de centre sibilita un conjunt de bones pràctiques obert a l’entorn: que afavoreix el educatives, que, mica en mica, estan afatreball i l’aprenentatge en xarxa envorint l’assoliment dels dos objectius fo-


11

La Calaixera

namentals de l’educació: ✔ Millorar l’èxit educatiu de tots els nois i noies, mitjançant el desenvolupament d’una identitat personal rica i equilibrada, l'adquisició de les competències, les habilitats, els valors i les actituds per respondre de forma satisfactòria als reptes de la vida professional, i participar en

la societat. ✔ Promoure la cohesió social a través de l'educació intercultural, l'equitat i el foment de l'ús de la llengua catalana, per contribuir a crear un espai comú de valors compartits per tota la ciutadania que, des del respecte a la diversitat, afavoreixi la convivència.


Notícies

12

Eleccions generals a l'INS Baix Montseny

Durant el període de campanya electoral anterior a les eleccions generals del 20 de novembre, l'alumnat de 2n de Batxillerat de l’INS Baix Montseny, guiats per les nostres professores d'Història Sònia Vidal i Fina Ferrando hem fet un treball que té vàries parts: 1er: Hem format 5 grups a cada classe i cada un dels grups ha estudiat el programa del seu partit i ha preparat la seva intervenció i la seva defensa en l'exposició oral i posterior debat que es va realitzar el dia 17 de novembre. Els partits a defensar van ser Convergència i Unió (CiU), el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida (ICV-EU), el Partit Popular de Catalunya (PPC) i Esquerra Republicana de Catalunya - Reagrupament (ERC-RI). Cada grup va aportar les seves

raons per ser votat i van explicar les seves propostes per no votar als altres partits. 2on: El dia 18 de novembre, els alumnes de Segon de Batxillerat vam realitzar unes Eleccions Generals fictícies, simulant la demarcació o districte electoral de Barcelona. Els estudiants que ho vam considerar oportú durant l'hora de descans de classes, entre les 11:30 i les 12, ens vam dirigir a la sala d'actes del centre i allà hi van trobar constituïda una mesa electoral. En aquesta mesa electoral, que estava constituïda pels alumnes del centre i supervisada per les dues professores d'Història, ens hi vam trobar una urna electoral autèntica i paperetes autèntiques i els alumnes vam exercir lliurament el nostre dret a vot. La jornada va transcórrer amb total normalitat i molts alumnes


13

La Calaixera

van poder participar, encara que no fos conservadors a l'INS Baix Montseny els amb caràcter oficial, a la seva primera partits d'esquerres han obtingut prop de festa de la democràcia. dues terceres parts dels vots. 3er: Els resultats, després que el dilluns els alumnes de Segon de Batxillerat C realitzessin el recompte de vots, van ser sobre un total de 66 vots emesos i cap vot en blanc i cap vot nul: ICV-EU 21 vots, ERC-RI 13 vots, CiU 10 vots, PSC 9 vots, PXC 5 vots, PPC 3 vots, Eb 2 vots, PACMA 2 vots i Pirates 1 vot. En total els alumnes van escollir cinc diputats que van quedar repartits ( aplicant la Llei d'Hont) de la següent manera: 2 diputats per ICV-EUIA, 2 diputats per ERC-RI i 1 diputat per CiU. Aquests resultats es contraposen bastant amb els obtinguts en les eleccions a Catalunya, en les quals ICV-EU i ERC van ser els partits amb menys representació parlamentària obtenint un 8% i un 7% dels vots respectivament i 3 diputats. En canvi a l'Institut ambdues coalicions van obtenir un 32% i un 20% dels vots. Si a Catalunya el gran triomfador de les eleccions fou CiU amb 16 diputats i un 29% dels vots, a l'Institut la coalició només obté un 15% dels vots. El PP, el gran vencedor a nivell espanyol i que en comparació va obtenir resultats discrets a Catalunya, va obtenir el 20% dels vots i 11 escons a Catalunya. En canvi a l'institut només obté 5 vots que suposen un 7,5% dels vots. La davallada del PSC, que perden 11 escons i un 20% dels vots quedant-se amb 14 escons i un 26% dels vots, és més pronunciada a l'institut amb un 13% de vots. Així doncs, si la lectura general és que a Catalunya i a Espanya han pujat els partits

4t: Una vegada celebrades les eleccions els alumnes realitzarem un seguiment del procediment que ha de tenir el seu punt culminant amb la proclamació del nou govern. Els alumnes també hem realitzat un seguit de cartolines en les quals s'hi representen els resultats obtinguts a les eleccions al centre, al Vallès Oriental, a Catalunya i a Espanya. La valoració que fem els alumnes del treball i de les eleccions fictícies és molt positiva. Malgrat que alguns processos electorals ja els coneixíem, el treball ens ha servit per conèixer-los a la perfecció i per molts de nosaltres poder tenir per primera vegada la oportunitat d'experimentar la sensació de votar en unes eleccions democràtiques. Pol Güell i Adrià Giró 2n A de Batxillerat


ACTIVITATS DE L'IES

14 ACTIVITATS DE L'IES

2N d'ESO al castanyer d'En Cuc El dilluns 17 d'octubre els alumnes de 2n d'ESO de l'ES Bax Montseny vam anar al castanyer d'En Cuc. En arribar vam anar a un pantà, que si el miraves des de dalt semblava que fos unes ulleres i allà hi vàrem esmorzar. En acabar vam començar a caminar; després d'un bon tros d'anar caminant, vam arribar a un arbre molt gros que es podia passar per dins, era el castanyer d'En Cuc, l'arbre amb més perímetre diametral d'Espanya. Seguidament, després de fer-se unes fotos a l'arbre, anàrem a una ermita, on vam dinar. En acabar el dinar ens dirigirem cap a l'autocar, que va ser els que ens va retornar a l'institut.

Marçal Oriach Quiñoa 2n C d'ESO


15

La Calaixera

Taller de lectura de 4rt ESO A L'IES sempre ens han preocupat en especial les matèries de caire transversal com les matemàtiques o les llengües i a fi de reforçar-les ( en aquest cas les llengües) hem iniciat un taller de lectura pels alumnes de 4rt, usant la funcionalitat de la biblioteca a tal efecte


ACTIVITATS DE L'IES

16

Exposició La Fontaine El dia 11 d'octubre els alumnes d'Història del Art de 2º de Batxillerat vam anar a la Rectoria Vella de Sant Celoni, acompanyats de la nostra professora Fina Ferrando, a veure una exposició anomenada: Anem , dedicada a les faules de Jean de La Fontaine. És una exposició col·lectiva en la que participen 7 artistes: Carles Puche, Xavi Plana, Glòria Auleda i Martí Pey (tots ells del Baix Montseny) i Ramón Galí, Claude Famechon (francesa) i Joana Vilela (portuguesa). Al principi Martí Pey, el nostre amfitrió, ens va fer un breu però intens repàs de la biografia de La Fontaine per tal que ens submergíssim una mica en el seu món, el de les faules. Posteriorment ens va explicar en quina faula s'inspirava cada una de les obres (totes de diferents tècniques com l'escultura, el collage, el puntillisme, el graffiti, l'aquarel·la etc.) d'una manera molt amena i entretinguda. Amb tota aquesta informació els alumnes podrem fer el treball encomanat per la nostra professora. Un cop finalitzada la visita els alumnes vam sortir molt contents, valorant molt l'exposició, tant per les obres com per la seva presentació.

Adriana Barreno , Pol Güell 2n A Bat


17

La Calaixera

Al TNC amb El crim de lord Arthur Savile Dins de les activitats programades pel departament de català de l'institut Baix Montseny, un grup d'alumnes de 1r de batxillerat, el dia 14 de desembre, pogueren gaudir, al TNC, d'una obra de teatre basada en la novel·la del polifacètic escriptor anglès Oscar Wilde Aquest autor que va viure des del 1854 fins el 1900. va escriure, entre d'altres, novel·les com: El retrat de Dorian Grey, o El fantasma de Canterville, obres de teatre com La importància d'anomenar-se Ernest, o Salomé; també contes com: El gegant egoista i poemes com : Balada de la presó de Reading o alguns assajos.

Gran coneixedor d'aquella societat, Oscar Wilde, aprofita aquest, una mica absurd i exagerat plantejament, per obsequiar-nos amb una sèrie d'irònics i divertits diàlegs mostrant-nos les trivialitats i futileses d'aquella gent, embolcallats d'una espècie d'amanerament i excessiva amabilitat que, tot i que els fa semblar, a voltes ridículs, a voltes superficials, no deixen d'amagar certes subtileses. I si no us ho creieu, aquí teniu una mostra de frases d'alguns dels personatges. Val més no posar a prova l'amor de qui diu que t'estima Sybil Merton

Els diners no fan la felicitat, però procuren una sensació tan semblant que cal ser molt entès per disEn la obra que ens ocupa, desenvolupada tingir-la Lady Windermere en plena època victoriana, se'ns relaten Pertànyer a la societat és un enuig, les peripècies i maldecaps de l'Arthur Sa- però estar-ne fora és simplement una travile, capficat per la predicció d'un quiro- gèdia Mr. Percy màntic que li augura que cometrà un crim No sé si hauria de dir-ho, però, l'Arthur . se n'acaba sortint després de dos intents Obsessionat i supersticiós, el nostre fracassats. amic , home noble i de bon cor, però una mica simple, s'agafa tant al peu de lletra Es casa amb la seva estimada, té dues neel seu, segons ell, inexorable destí de cri- nes molt maques i, arrencat de dins seu el minal, que ha decidit ( a grans mals terrible estigma, viu d'allò més feliç. Aigrans remeis) escollir per matar la per- xò si, la seva fe i creença en els quirosona més adient, cosa la qual li ha de cau- màntics ha anat, si cal, en augment. sar un munt de preocupacions i proble- Bé, en definitiva, un agradable “divertimes. mento” per aprendre i gaudir d'una bona tarda


ACTIVITATS DE L'IES

Si mireu la foto de sota veureu els nostres alumnes a les portes del TNC i comprendreu de seguida que tot allò que ús he dit és la veritat i res més que la veritat.

18


19

La Calaixera

Sortida al Montseny En aquesta activitat els nostres alumnes de 4C varen fer una sana passejada per la nostra muntanya mĂŠs emblemĂ tica, el Montseny i, com que ja sabeu que una imatge val mĂŠs que mil paraules, a sota podeu veure una petita mostra d'algunes de les moltes fotos que varen tirar.


ACTIVITATS DE L'IES

20

Estils de música que agraden als nostres alumnes de 4ESO A classe de música de quart vam analitzar quins eren els estils que agradaven més als alumnes. Vam fer una enquesta i vam veure que el pop és l’estil que agrada a la majoria del alumnes. Aquest és un estil amb melodies senzilles però fàcils de recordar i de cantar , que parlen de les emocions i també de temes quotidians . De 26 alumnes que van fer aquesta enquesta els resultats van ser els següents (alguns alumnes van anomenar més d’un estil):

També a la enquesta vam preguntar si havien anat a concerts o si el hi agradaria anar els resultats van ser els següents: • Els que van dir que no havien anat, van ser 13 alumnes, d’aquestes 13 alumnes moltes van dir que els hi agradaria anar a algun concert. • Els que van dir que si havien anat a algun concert van ser 8 alumnes. Per tant , deduïm que a la majoria de joves de entre 15 i 16 anys els hi agrada anar a concerts de música en directe dels estils que els hi agrada , tot i que per diversos motius alguns encara no hagin aconseguit anar-hi . Després de fer l’ enquesta vam concloure que la música fa que canvií l’ estat d’ànim de les persones . Normalment , quan un estil de música ens agrada sol ajudar a tranquil·litzar-nos o animar-nos . D’aquesta manera , estils que potser podem pensar que no porten a la relaxació , ho poden fer , en el cas de que ens agradi aquella música . Aquest és el cas de l’Ignasi Montoro , que li agrada el Heavy Metal i afirma que aquest tipus de música el relaxa . Parlant del tema ens va explicar que tocava en un grup de Heavy i li vam fer una entrevista per conèixer com era aquesta música


21

La Calaixera Raquel Rodriguez 4B

Entrevista a Ignasi Montoro 4ESO • Quin gènere de musica toques? Què la caracteritza ? Jo faig heavy metal . El Heavy Metal és una música amb molta potència sonora , que utilitza el so distorsionat de la guitarra i un timbre vocal aspre i cops agressius de la bateria . • Quin instrument toques? Toco el baix elèctric i també canto. • Toques en algun grup? Si , tot i que encara no te nom . Es va crear ara farà uns sis mesos , mo ment en que vaig començar a tocar el baix elèctric. • Has composat alguna melodia? Si, apuntem la melodia en una partitura i després la portem a la pràctica . • Quants sou en el grup? Som 3:un guitarra ,un baix que també fa les veus i un bateria . • Que et va impulsar a crear el grup? Un amic que toca la bateria feia temps que tocava i ens va ani mar al guitarrista i a mi a tocar plegats . • On assageu ? A casa del bateria • Heu fet algun concert? No, encara no tot i que ens agradaria . Teníem pensat presentar-nos a un concurs però encara no ho hem fet . Ens ho passem bé creant i tocant la nostra música tot i que encara no ho mostrem al públic. • Des de quan t’agrada el heavy? Des de fa 2 anys . Kevin Jiménez 4rtC


ACTIVITATS DE L'IES

22

Entrevista a Gabriel Párraga Un altre alumne de la classe que pràctica en la seva vida diària un estil musical és en Gabriel Párraga , que el dia de la festa de Nadal ens va rapejar un parell de cançons . • Quan vas començar a cantar Rap? Un dia anava patinant i em va cridar l’atenció un noi que anava escoltant una música en un volum molt alt. Li vaig preguntar que era el que escoltava i em va dir que era Rap , concretament “Porta” . A partir d’aquell moment vaig començar a escoltar música Rap i a inventar-me les meves pròpies lletres . Tot i que haig de dir que “Porta” no m’agrada , prefereixo SFDK . • Quin és el teu nom artístic? Checos. • Quan temps fa que cantes? Tres anys i mig . • T’agradaria ser famós? Amb ser conegut en tindria prou . • Amb quina cançó t’ identifiques? “Nada tan enfermo” de Tote King . • Cantes amb algun grup? No tinc grup ,canto sol. Primer escric les cançons i després haig de buscar les bases . Tinc un amic que m’ajuda a buscar-les . • Has gravat alguna cançó? Gravada en tinc una , tot i que creades en tinc més . • Has actuat a algun lloc a part de l’IES Baix Montseny? No , aquesta ha estat la meva primera actuació , estava molt nerviós , però em va agradar fer-ho. Anna Isabel Ruiz 4B


23

La Calaixera

Xerrada Joan Pagès El darrer 5 d’ octubre va tenir lloc a l’ institut Baix Montseny una conferència dirigida als alumnes de 2n de batxillerat sobre la Constitució de 1978 i la seva reforma per part de Josep Pagès, professor de Dret Constitucional de l'UAB. En aquesta conferencia, se'ns va explicar què era una Constitució i els seus orígens , al igual que tots els canvis fets a la Constitució espanyola . També vam veure les característiques i la estructura de la Constitució del 1978 i tots requisits necessaris per canviar-la. Per acabar, vam parlar breument sobre les properes eleccions del 20 de novembre i se'ns va informar de tot el que cal per tal de poder exercir el dret de sufragi. Aprofitant aquesta xerrada, els alumnes vam fer un exercici destinat a millorar la presa d'apunts i l'atenció a classe que va consistir en prendre apunts de tota la conferencia i amb ells elaborar un bon resum de tot el que se'ns havia explicat. Alhora . aquest exercici ens és útil per a l'assignatura d'història que aquest any és obligatòria per a tots els alumnes de 2n de batxillerat.


ACTIVITATS DE L'IES

24

Xerrada immigració El passat 23 de novembre vam tenir una visita molt especial al nostre centre. Aquest és el segon curs que , organitzat pel Seminari de Geografia i Història i amb la col·laboració de l' Ajuntament de Sant Celoni a través de la seva tècnica d'inmigració i cooperació Esperança Roca , dues dones, la Hawa , de Gàmbia i la Mónica , de Bolívia ,venen a explicar-nos la seva experiència com a persones que han hagut de deixar el seu país per venir a casa nostra en busca de treball i , sobretot, d'un futur millor per als seus fills. Primer van fer una xerrada a l'alumnat de 3er d'ESO de l'optativa “ Quan viatjar no és un plaer” en presència de la Marta Canal, de l'UAB perquè estem col·laborant en una recerca sobre Didàctica de les Ciències Socials d'aquesta universitat i després van fer una altra per l'alumnat de 2on de BTX que cursen Geografia . En tots dos casos va ser molt interessant i en algun moment, tant a elles, com a algun dels nostres alumnes que també han hagut d'emigrar del seu país, com a nosaltres mateixes, el seu testimoni ens va emocionar. Estem segures que aquest tipus de testimoniatges vius fan que l'alumnat copsi i comprengui més els problemes de la nostra societat alhora que l'ensenya a ser més tolerant i a trencar molts dels prejudicis que hi ha al voltant d'aquest tema. Des d'aquí, agraïm molt el testimoni d'aquestes dues dones valentes , una de les quals, degut a la crisi econòmica actual, ha de fer una segona migració , ara a Canadà. Bona sort i fins aviat!

Laura Sicart i Fina Ferrando


25

La Calaixera Jocs

Sopa de lletres Veus el nom d'aquests 10 personatges amagats a la sopa de lletres? ASTÈRIX * HARRY POTTER * LES TRES BESSONES * LUNNIS * MORTADELO * MICKY MOUSE * PICATXU * SHIN CHAN * SONGOKU * TINTÍN

Quadrats màgics Un quadrat màgic consisteix, bàsicament, en una quadrícula quadrada en la que es col·loca una sèrie donada de nombres de tal manera que la suma de cada columna, de cada fila i de cada diagonal ha de donar el mateix resultat. El millor que podem fer és intentar construir-ne un. Començarem amb aquest, el més conegut: Col·loca els nombres de l'1 al 9, un a cada casella, de manera que cada fila, cada columna i cada diagonal sumi 15.


Jocs

26

Un altre quadrat màgic de 4x4, una mica més difícil és el de sota

sudoku

NOTA: Recorda que per cada quadrat petit, les files i les columnes no poden tenir xifres repetides. També s'ha de complir la mateixa propietat pel quadrat gran


27

La Calaixera

English Grammar Quiz Heu de seleccionar la paraula o paraules adequades de cada exercici 1

I think tonight I'll skip dinner, I'm _____ full from lunch.

a

still

b

already

c

just

d

2

forever

Although she tries to be friendly, she unfortunately has _____ friends in college.

a

a few

b

few

c

some

d

3

many

_______ you ever _____ to Disneyland?

a

Did ... Been

b

Did ... Go

c

Have Been

d

Have ,,, Go

LaCalaixera  

La revista de l'Institut Baix Montseny. Març 2012.