Page 1

TRAJECTÒRIA DE LA CONVIVÈNCIA 2005/2008 IES PROFESSOR BROCH I LLOP LUCÍA ADSUARA AGUT


IES PROFESSOR BROCH I LLOP


CURS 2005/06 1. PLA D’INTERVENCIÓ AMB ALUMNES DE CONDUCTA DISRUPTIVA 2. PLA DE CONVIVÈNCIA 3. PROA


1. PLA D’INTERVENCIÓ Objectius específics 1.Reduir la conflictivitat en el centre escolar 2.Facilitar l’accés a l’educació als menors que es troben en situació de dificultat social/o familiar, que els deriven a aquestes conductes 3.Millorar la qualitat del clima escolar i familiar d l’alumne 4.Conèixer l’entorn socio-familiar que dificulta el clima escolar. Responsables Departament d’orientació, tutors, equip directiu i educadora Temporalització Al llarg de tot el curs


DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS I MESURES ORGANITZATIVES Lliurament de les faltes setmanals per part del tutor/a a l’alumne/a,haurà de tornar-les firmades pels pares en la següent sessió de tutoria, ja que en ell es reflecteixen les amonestacions i expulsions. Avisar i contactar amb la família del menor per a tractar de resoldre el conflicte, treballant amb el/la tutor/a i/o equip directiu i educadora. Proposta individualitzada d’intervenció que tindria incloses les dades, punts forts i dèbils de l’alumne/a i persona responsable designada per a treballar amb ell/ella. AVALUACIÓ I SEGUIMENT DEL PLA Avaluació quantitativa (descens del nombre d’amonestacions i expulsions) Avaluació qualitativa (entrevistes amb tutor, família, alumne) Seguiment de les avaluacions i presa de mesures per part de la direcció del centre. RESUM DE NECESSITATS: a. ¿Què aportarà el centre per via ordinària? Professors tutors b. ¿Què caldrà incrementar per via extraordinària? Professor i/o educador i PT (alumnes de baix nivell de competències)


INFORME TÈCNIC IDENTIFICACIÓ DE L’ ALUMNE/A Nom i cognoms: Nom dels pares: pares: Població: Població: Escolaritzat: Escolaritzat: IES Profesor Broch i Llop OBSERVACIONS: OBSERVACIONS:

Data de naixement: Telèfon: Telèfon:

Edat: Direcció: Direcció:

Curs: Curs:

IDENTIFICACIÓ DE L’INFORME TÈCNIC Servici que elabora l’informe Professionals que intervenen: Data d’elaboració: Remitit a : INSPECCIÓ EDUCATIVA amb data INFORMACIÓ SOBRE LA HISTÒRIA I EL DESENVOLUPAMENT GENERAL DE L’ ALUMNE: Aspectes biològics: biològics: Història escolar: escolar: Aspectes del desenvolupament motor: motor: Aspectes del desenvolupament comunicatiu/lingüístic: comunicatiu/lingüístic: Aspectes del desenvolupament social i l’adaptació e inserció social: social: Aspectes del desenvolupament conductual i emocional: : emocional Aspectes d’autonomía personal: personal: Provisió de servicis (professionals) fora de l’escola: l’escola:


INFORMACIÓ SOBRE EL CONTEXT SOCIO-FAMILIAR. a. Situació Familiar: Estructura: (s`adjunta genograma) Dinàmica: b. Relació família/escola: c. Situació econòmica/laboral de la família

SITUACIÓ CURRICULAR ACTUAL:

PROPOSTES:

COMPROMÍS DE PARTICIPACIÓ


2. PLA DE CONVIVÈNCIA ORDRE 31 MARÇ 2006, ES REGULA EL PLA DE CONVIVÈNCIA DELS CENTRES 1.

EL PLA DE CONVIVÈNCIA DEL BROCH I LLOP I CAL DESTACAR EL FULL D’INCIDÈNCIES QUE CANVIA EN FUNCIÓ DE LA CREACIÓ DE L’OBSERVATORI ESCOLAR , NOTIFICACIÓ D’INCIDÈNCIES I DE L’ARXIU DE REGISTRE SOBRE CONVIVÈNCIA ESCOLAR (PLA PREVI).

2.

MODIFICACIÓ CONVIVÈNCIA.

DE

LES

NORMES

DE


CONSELLERIA DE CULTURA EDUCACIÓ I ESPORT

IES “PROFESSOR BROCH I LLOP”

FULL D’INCIDÈNCIES ALUMNE:________________________________________________ CURS I GRUP: _______________DATA_____________HORA_______ Sota la presència:

Tipus d’incidència:

Directius Tutor Professor d’equip docent Altre professor PAS

Disrupció Indisciplina Violència física Violència verbal Violència emocional Violència sexual Assetjament Tenència i consum tabac,drogues

Localització Aula amb professor/a Aula sense professor/a Corredors Pati Lavabos Gimnàs A l’eixida de classe A l’eixida del centre En activitat extraescolar

DESCRIPCIÓ DELS FETS:

Malmesa de bens Patrimoni administratiu Béns personals dels alumnes Béns personals dels professors Sistemes d’organització del centre Processos d’avaluació Processos de comunicació a famílies


DECÀLEG SOBRE NORMES DE CONVIVÈNCIA 1. 2. 3.

4.

5.

6. 7.

8.

9. 10.

Entre classe i classe els alumnes no han d´ eixir ni estar-se al corredor, tret de casos de necessitat. Cap membre del claustre ho permetrà. A tercera i sisena ( només dimarts i dijous) hora els alumnes eixiran de l’aula i el professorat tancarà quan els alumnes hagin eixit. Cap alumne, de cap nivell, podrà entrar o eixir del centre fora de les hores d’entrada i d’eixida. Si per raons de força major és necessari (per exemple visita mèdica), ho farà prèvia presentació d’un justificant del pare/mare, metge amb el model oficial d’autorització d’eixida del Centre, i aprofitant el moment del canvi de classe. A l’hora del pati, les portes exteriors del centre restaran tancades i cap alumne podrà eixir sense permís. Les taules estaran distribuïdes en les aules de manera ordenada (en files de dos com a distribució standard). El tutor i els professors podran establir altres distribucions si ho consideren convenient. En qualsevol cas, s’evitarà el caos en la organització de l’aula i que els alumnes s’apiloten en determinats racons. L’alumnat ha de romandre al centre durant totes les hores lectives que determina el seu horari i no pot anar-se’n a casa abans d’hora (si falta algun professor a última hora, la classe serà atesa pels professors de guàrdia, a excepció del batxillerat que disposen d’autorització). Per a tot l’alumnat del centre, l’absència injustificada suposarà una falta lleu. Està absolutament prohibida la sortida durant els esbarjos. Com a norma de caràcter general, l’alumnat restarà a classe durant tota l’hora lectiva (exàmens inclosos) fins que sona el timbre i no podrà eixir abans. Tret de casos d’estricta necessitat, l’alumnat no eixirà als serveis, bar, fotocopiadora, etc. La conservació i manteniment en bon ús del material propi, dels companys i del centre són bàsics en la formació personal. Cadascú dels alumnes serà responsable del seu pupitre i la seua cadira, i el grup com a col·lectiu de l’estat de la seua aula. El tutor/a del grup controlarà setmanalment l’estat del material. Els desperfectes ocasionats pel mal ús, correran a càrrec dels infractors o infractores. En cas de no aparèixer aquests, la responsabilitat recaurà en tota la classe. Fumar, prendre begudes alcohòliques i drogar-se a l’interior dels centre escolars està prohibit per la llei (Reial decret 192/1988). D’acord, doncs, amb la legalitat vigent, NO ES POT FUMAR, NI BEURE ALCOHOL, NI DROGAR-SE dins del centre, incloent-ne el bar, el pati i els passadissos. Es decomissarà el tabac, la beguda i/o la droga a tot l’alumnat que incumplisca la norma i es considerarà falta molt greu en cas de tràfic de drogues. Els passadissos i les escales no són lloc adequat per seure, reunir-se, córrer, cridar, etc. Cal evitar aquest tipus de comportaments. Prohibit tirar escombraries. Queda totalment prohibit l’ús de mòbils, ràdios, walkmans, MP3, MP4 i qualsevol altre equip de reproducció d’imatge o de so, dins de les classes. Per tant, serà obligatori mantenir-los desconnectats i no visibles durant l’horari lectiu. Cas de ser descoberts, es decomissaran, es considerarà falta lleu i haurà de vindre el seu pare/mare/tutor/a per tal que li siga retornat. Aquest decàleg ha estat treballat en les tutories de forma consensuada , a més, en el mes de maig es presenta a les escoles adscrites al centre.


IES PROFESSOR BROCH I LLOP


PROA: NORMATIVA 

Llei Orgànica 10/2002, Apartat 6 Apartat 2 de l’article 40

de 23 de setembre, de Qualitat de l’Educació.

OBJECTIUS: 1. Impulsar la revisió de l’organització i funcionament de l’institut, en el següents àmbits: a. L’atenció a la diversitat b. La relació amb les famílies c. La relació amb l’entorn 2. Potenciar mesures de recolzament en els tres àmbits anteriors. 3. Complementar les mesures i recursos de compensació educativa. DESTINATARIS: Alumnat d’Educació Secundària que manifesta dificultats generalitzades en l’aprenentatge i han resultat insuficients les altres mesures d’atenció a la diversitat.


CURS 2006/07 Enquesta sobre l’entorn escolar Els qüestionaris emprats han estat: “Cuestionario sobre abusos entre compañeros” de Isabel Fernández y Rosario Ortega. (alumnat) “Prevención de la violencia y resolución de conflictos” de Isabel Fernández. (professorat) “Instrumentos para valorar la convivencia escolar” de Rosario Ortega y Rosario del Rey (pares/mares/tutors) pla aprovat el 18 abril 2007 2. Pla director 3. SAPE 1.


PLA DIRECTOR OBJECTIUS:  Apropar els serveis públics a la comunitat escolar per millorar la confiança dels alumnes en els Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat  Posar a disposició de la comunitat educativa l'assistència tècnica per previndre  Ajudar a millorar el coneixement de la C.E. sobre problemes de seguretat (acaçament escolar, consum de drogues i alcohol, bandes juvenils i risc d'Internet) ACTIVITATS:  Reunions de treball conjunta en els membres de la comunitat educativa  Xerrades donades per un funcionari policial a un grup o grups d’alumnes  Possibilitat de consultar de forma ràpida i eficaç a un expert policial sobre qualsevol problema relacionat amb la seguretat o convivència en el centre escolar  Millorar la vigilància de l’entorn del centre escolar


Mesura d’intervenció: SAPE SAPE (servici d’atenció psicològica externa) Consta: 1.Protocol d’actuació : a)Procés ordinari b)Procés extraordinari 2.Informe del centre per sol·licitar prestació servici psicològic extern per a membres de la comunitat educativa 3.Informe psicopedagògic específic Tot es remetrà a la UAI (unitat d’atenció i intervenció)


CURS 2007/08 1. PLA DE COOPERACIÓ AMB NAVARRA 2. ME-UA (MAFALDA) 3. BOPI ( Bones pràctiques per a la Integració.26.05.08)


IES PROFESSOR BROCH I LLOP


IES PROFESSOR BROCH I LLOP 2005/2008

TRAJECTÒRIA DE LA CONVIVÈNCIA  

Convivència escolar

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you