Page 1

ORIENTACIONS PER A FER LA PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA EN: LA C. VALENCIANA, ARAGÓ I CATALUNYA IES PROFESSOR BROCH I LLOP VILA-REAL


PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA COMUNITAT VALENCIANA http://www.preinscripcion.gva.es/

IES PROFESSOR BROCH I LLOP


Requisits acadèmics Haver superat la Prova d'Accés a la Universitat. Documentació • Fotocòpia confrontada de la targeta de la Prova d’Accés a la Universitat. • Fotocòpia confrontada del DNI o passaport o NIE. • Sol·licitud firmada. Sol•licituds Els estudiants presentaran la sol•licitud junt amb la documentació en el centre docent de la Comunitat Valenciana on els estudiants hagen cursat els seus estudis de 2n de Batxillerat en el present curs 2008/2009. L'alumne haurà de presentar la sol•licitud i una còpia, havent de conservar esta última com a justificant d'entrega en termini. Es presentarà una única sol•licitud, on assenyalaran per orde de preferència un màxim de deu ensenyaments universitaris oficials. La presentació de més d'una sol•licitud comportarà la nul•litat de totes elles.


Terminis de presentació El termini de presentació de sol•licituds per a la convocatòria de setembre és del 14 al 18 de setembre, ambdós inclusivament.

Resultats i publicació de la llista d'admesos Els resultats d‘aquest procés es publicaran 26 de setembre, podran conéixer-se els resultats a través de la premsa i en esta pàgina web: http://www.preinscripcion.gva.es/


DESPRÉS DELS RESULTATS DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ

a) Alumne admés en la primera opció L'alumne admés en primera opció haurà de formalitzar la seua matrícula en els estudis corresponents en el termini que cada universitat fixe per a això. Una vegada transcorregut este termini sense que l'alumne s'haguera matriculat perdrà tot dret a la plaça adjudicada, ja que esta serà oferida als alumnes en llista d'espera i per rigorós orde d’esta.


b) Alumne admés en la segona, tercera o posteriors opcions En cas de ser admés en la segona, tercera o posteriors opcions l'alumne haurà: Formalitzar matrícula en els estudis on ha sigut admés. En cas contrari perdrà la plaça. Atendre a la CRIDA PER A COBRIR VACANTS en les opcions superiors on figurarà en llista d'espera, la qual cosa ocorrerà immediatament després que finalitze el termini de matrícula fixat per cada universitat. En cas de ser admés en la crida de vacants, immediatament anul•larà la matrícula que anteriorment havia efectuat i es matricularà en el centre on ha sigut admés.


c) Alumne no admés en cap dels estudis sol•licitats En el cas de no haver sigut admés en cap dels estudis sol•licitats, l'alumne estarà en la llista d'espera de tots ells. Haurà d’estar atent a la crida a vacants que serà fixat per cada una de les universitats en funció del termini de matrícula i a continuació d’este.


CIP

Imprimeix el full amb el teu CIP i guarda-te’l


INSTRUCCIONS PER A OMPLIR L'IMPRÉS - Dades del Domicili - Altres Dades Personal - Estudis i qualificacions Proves d'Accés a la Universitat (PAU) S'indicarà la qualificació definitiva. En cas d'haver realitzat les Proves d'Accés amb doble via d'accés, s'indicaran les dos Qualificacions Definitives. 1.-Convocatòria de juny, curs 2008-2009. 2.- Convocatòria de setembre, curs 2008-2009. 1.Via cientificotècnica 2.Via Ciències de la Salut 3.Via Humanitats 4.Via Ciències Socials 5.Via Arts

Orde de preferència d’estudis seleccionats Consultar amb atenció les taules d'estudis impartits per Centres tant públics com privats adscrits a les universitats públiques de la Comunitat Valenciana. Seleccionar en primer lloc la universitat on desitja sol·licitar plaça.


COMENÇAR LA PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA 2009


Els estudiants ompliran la seua sol·licitud a través d'este programa informàtic, i una vegada impresa la sol·licitud i firmada la presentara en el centre docent on han cursat 2n de Batxillerat. L'alumne haurà d'imprimir i firmar la sol·licitud en doble exemplar, entregant-la en el seu centre docent, en el qual posaran el segell a la sol·licitud i la dataran amb l'entrada oficial donant-li còpia d'una d'elles com a justificant. Presentarà una única sol·licitud, on assenyalarà per orde de preferència un màxim de deu ensenyaments universitaris oficials. La presentació de més d'una sol·licitud comportarà la nul·litat de totes.


PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA COMUNITAT VALENCIANA http://www.preinscripcion.gva.es/

IES PROFESSOR BROCH I LLOP


PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA ARAGÓ http://www.unizar.es/acceso/adm_internet1.html

IES PROFESSOR BROCH I LLOP


ยกATENCIร“N! Su solicitud no serรก validada hasta que el centro que usted elija como primera preferencia no reciba: a. Las dos copias firmadas de la inscripciรณn formalizada. b. Fotocopia del D.N.I. o pasaporte. c. Fotocopia compulsada de la Tarjeta de las Pruebas para el Acceso a la Universidad.


DATOS PERSONALES


PRUEBAS POR LAS QUE ACCEDE


https://gestiona.unizar.es/acceso/preinscripcion.html DATOS PERSONALES PRUEBAS POR LOS QUE ACCEDE A LA UNIVERSIDAD Bachillerato LOGSE – Indique la vía/s por la/s que superó la Prueba de Acceso a estudios universitarios. – Indique la convocatoria en la que superó la Prueba de Acceso. – Introduzca la calificación definitiva obtenida en la Prueba de Acceso. Si ha superado la prueba por dos vías, introduzca la calificación obtenida en cada una de ellas.


UNIVERSIDAD Y PRUEBA DE ACCESO


ESTUDIOS QUE SOLICITA


UNIVERSIDAD A LA QUE PERTENECE Introduzca el c贸digo de la Universidad a la que se est谩 adscrito el Centro de Educaci贸n Secundaria en el que ha cursado estudios. 40 Jaume I GRUPOS DE ACCESO Prueba de Acceso a estudios universitarios. ESTUDIOS UNIVERSITARIOS QUE SOLICITA Introduzca, por orden de preferencia, los c贸digos de los estudios que desea cursar en esta Universidad.


CONTRASEÑA DEL PROCESO


• Los alumnos que no posean contraseña, ES NUESTRO CASO, utilizarán la CONTRASEÑA DEL PROCESO (deberá tener al menos 6 caracteres y como máximo 8 caracteres), que escogerán ellos mismos y que únicamente les dará acceso a reimprimir la solicitud (guardar esa contraseña de proceso). Una vez que envíen la documentación al centro de primera preferencia y sea validada su solicitud, recibirán una nueva contraseña que les dará las mismas opciones que la CONTRASEÑA GENERAL. • Para formalizar la inscripción, dejar en blanco el número de solicitud. Para formalizar correctamente la inscripción es IMPRESCINDIBLE introducir la CONTRASEÑA DEL PROCESO. Para reimprimir la solicitud, es NECESARIO introducir la CONTRASEÑA DEL PROCESO y el NÚMERO DE SOLICITUD


FORMA DE PRESENTAR LA SOLICITUD Los interesados presentarán en una única solicitud

A TRAVÉS DE INTERNET - Rellenando el formulario que figura en la siguiente dirección: http://www.unizar.es/acceso/adm_internet.html y enviándola a esta Universidad siguiendo las instrucciones que figuran en el mismo.


-

Fase

de

septiembre:

del

14

al

18

de

septiembre

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE APORTARSE 1) 2) 3)

Las dos copias firmadas de la inscripción formalizada Fotocopia D.N.I. o pasaporte Fotocopia compulsada de la Tarjeta de las Pruebas para el acceso a la Universidad.


Finalizado el proceso de adjudicación de plazas se informará a cada solicitante, mediante escrito dirigido a su domicilio, el resultado de la misma respecto a su petición. Al mismo tiempo, a los que resulten admitidos, se les comunicará el día y hora en que deberán formalizar su matrícula, y se les remitirá la guía y el impreso correspondiente. El resultado de la adjudicación de plazas podrá consultarse en las páginas Web de esta Universidad, a partir del 25 de septiembre (segunda fase).


LISTAS DE ESPERA / LLAMAMIENTOS Finalizado el plazo de matrícula de julio, aquellos centros que tengan vacantes harán llamamientos públicos mientras les sigan quedando plazas.


CALENDARIO DE ADMISIÓN CURSO 2009-2010

1ª FASE (JUNIO)

2ª FASE* (SEPTIEMBRE)

18 de junio a 6 de julio

14 a 18 de septiembre

16 de julio

25 de septiembre

Reclamaciones

17 a 25 de julio

26 de septiembre a 1 de octubre

Matrícula

17 a 24 de julio

Hasta el 8 de octubre

Plazo solicitudes Listas de admitidos


http://wzar.unizar.es/servicios/primer/2matricula/como/indComoMat.html

La matrícula se realiza a través del programa informático de AUTOMATRÍCULA POR INTERNET, accediendo a la siguiente dirección electrónica: http://www.unizar.es/academico/automatricula/


PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA ARAGÓ http://www.unizar.es/acceso/adm_internet1.html

IES PROFESSOR BROCH I LLOP


PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA CATALUNYA https://accesnet.gencat.cat/menu.htm

IES PROFESSOR BROCH I LLOP


Preinscripció universitària

https://accesnet.gencat.cat


Llegiu primer Index preinscripció universitària Després anar a Altres estudiants


Aquesta preinscripció es pot formalitzar per Internet a l'adreça https://accesnet.gencat.cat En el moment de formalitzar la preinscripció universitària, l'estudiant pot sol·licitar fins a 8 preferències (centres d'estudi), les quals han d'estar ordenades per ordre d'interès. Terminis de preinscripció universitària 2009 Convocatòria de juny: Del 3 de juny al 6 de juliol (ambdós inclosos). Convocatòria de setembre: Del 24 al 28 de setembre (ambdós inclosos).


Assignació de places La notificació de l'assignació de plaça de totes les convocatòries es fa a través d'Internet: https://accesnet.gencat.cat Es recomana als estudiants que s'informin del resultat de les successives assignacions per aquest mitjà, sense esperar la recepció de cap altra notificació. Convocatòria de juny 1a assignació: a partir del 16 de juliol. 2a assignació: 3 d'agost. 1a reassignació: 16 de setembre. Posteriors reassignacions: cada 15 dies, a partir del 16 de setembre i fins a finals d'octubre. Convocatòria de setembre Assignació: 2 d'octubre.


Terminis de matrĂ­cula a la universitat 2009

Un cop assignada una plaça a la universitat, els estudiants s'han de matricular en el centre on hagin d'iniciar els seus estudis. Consultar http://www.gencat.cat/diue/ambits/ur/universitats/acces/prein/terminis_matr/index.html

Cal recordar que els estudiants que no es matriculen en les dates que els corresponen perdran la plaça.


Preinscripció universitària


Posar en Usuari el DNI (amb lletra) o passaport. La primera vegada que accediu al portal accesnet aquest any, introduïu el vostre usuari i tipus de document i deixeu el codi accesnet en blanc. Premeu Acceptar. Eixirà un full de Formulari de personalització del codi accesnet. Ompliu-lo Dades generals Dades del codi accesnet. Ara sí, Inventa-te’l però guardate’l doncs l’has de

recordar. També la pregunta que et fa i la resposta Premeu Acceptar Eixirà un full de sol·licitud. Ompliu-lo Dades acadèmiques Estudis secundaris

Preferències (fins a 8 preferències) Dades estadístiques Acceptar


Eixirà el full de la vostra sol·licitud Amb aquest document ja podeu fer els tràmits necessaris per a la Preinscripció Universitària,

si voleu consultar o imprimir la resta de dades ho podeu fer amb el botó següent: Acceptar


Heu d'enviar on us indica en la capçalera del full: l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat (OOAU) (Plaça Bonsuccés 5-6, 08001 de Barcelona) o bé a qualsevol seu, fins al 6 de juliol, fotocòpia autenticada si és per correu, o bé, original i fotocòpia si ho feu personalment, dels estudis que us donen accés a la universitat. La preinscripció serà vàlida quan l'OOAU hagi verificat les vostres notes.


RECORDEU: Heu d'imprimir una còpia de la sol·licitud de preinscripció. Per formular una reclamació, caldrà presentar-ne una còpia Heu d'enviar a l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat les certificacions acadèmiques dels estudis que us donen accés a la universitat fins al 28 de setembre


Si ho envies per correu certificat ¡ATENCIÓ! Heu de presentar els següents documents: a. Full de sol·licitud. b. Fotocòpia del D.N.I. o passaport. c. Fotocòpia compulsada de la Targeta de les Proves per a l’accés a la Universitat.


IES PROFESSOR BROCH I LLOP CURS 2008-09

PREINSCRIPCIONS UNIVERSITÀRIES SETEMBRE 2009  

Orientacions per a la preinscripció