Stuf - traditional inseamna modern

Page 1

igloobooks


Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale a Rom창niei Stuf. Tradi]ional \nseamn` modern / ed.: Bruno Andre[oiu text.: Bruno Andre[oiu ; proiecte: Igloo Architecture Bucure[ti : Igloo Media, 2009 ISBN 978-606-8026-02-2 I. Andre[oiu, Bruno (ed.) (text.) II. Igloo Architecture (pr.) 72(498)


igloobookssumar • prefa]`

6

• tradi]ional \nseamn` modern

8

case 11 proiecte

10

• iluziile nestufului

30

• dilemele b`trânelor

50

• gospod`ria tradi]ional`

70

pensiuni 4 proiecte

84

• \mblânzirea modernit`]ii

102


6


prefa]` Prin 2007, am \nceput un proiect personal, pentru o cas` de vacan]` \ntr-un sat din Delta Dun`rii. Am ajuns atunci, pe fondul unor preocup`ri mai vechi [i de ordin general, s`-mi formulez \n mod serios \ntreb`ri despre cum ar trebui s` arate o astfel de cas` \ntr-un astfel de loc. Deplas`rile in situ nu au f`cut decåt s`-mi confirme observa]ii mai vechi (na]ional valabile), [i anume: casele tradi]ionale sunt foarte frumoase, unele de-a dreptul minunate, iar cam tot ce s-a construit nou, cu pu]ine excep]ii, oribil. Dintre acestea, \nc` nu m-am hot`råt care sunt mai cumplite – \ncropelile ce m`imu]`resc arhitectura urban` (cele cu balustrade de inox, acoperi[ de tabl` [i termopan alb pe fond de ten portocaliu), sau \ncerc`rile agramate de a face arhitectur` “cu specific” (cele cu acoperi[ de stuf [i \ngrozitoare elemente de tip restaurant vån`toresc). De[i pe scala uråtului stau cam la fel, mi-e parc` mai groaz` de ultimele, c`ci, pe lång` deserviciile de imagine aduse zonei, mai s`desc [i confuzie \n mintea ignoran]ilor ce ajung s` le ia drept modele autentice, demne de urmat (de altfel, lucrul se \ntåmpl` deja). Cu aceste observa]ii la purt`tor, m-am decis atunci pentru un exerci]iu de smerenie [i pragmatism, ce s-ar putea rezuma dup` cum urmeaz`: dac` modelul tradi]ional e [i frumos [i potrivit locului, de ce s` nu-l utiliz`m ca atare? Dac` inven]iile deviante ale altora m` deranjeaz` atåt de r`u, de ce s` risc s` trezesc [i eu acelea[i reac]ii? Sau, pentru a folosi o metafor` cu iz local: dac` am ap` pentru ciorb` \n Dunare, de ce s` m` duc la supermarket s` o cump`r la bidon?

Mai pe romåne[te, am decis s` utilizez modelul casei tradi]ionale \ntr-o manier` cåt mai fidel`, f`r` false pudori [i superioare complexe de creativitate. Pentru asta, aveam, \ns`, nevoie de mult` informa]ie de teren. Astfel, interesul pentru arhitectura tradi]ional` a Deltei Dun`rii [i primul dintre proiectele devenite acum carte s-au n`scut cam \n acela[i timp [i s-au poten]at reciproc, de ast`zi mi-e greu s` spun care va fi fost mai \ntåi. Cert este c`, la mai pu]in de un an de la acest \nceput, pe valul de interes crescånd, am pornit documentarea pentru albumul din colec]ia igloo patrimoniu “Stuf. Case tradi]ionale din Delta Dun`rii”. Mi-am \mbog`]it atunci observa]iile despre varietatea, nuan]ele, diferen]ele uneori greu sesizabile ale construc]iilor tradi]ionale, bine camuflate \n simplitatea extrem`. Tot atunci, am \nceput s`-mi fac [i o idee ceva mai clar` despre dezastrul arhitectural spre care se \ndreapt` satele Deltei [i s` \n]eleg urgen]a unor m`suri care s` protejeze ceea ce mai poate fi salvat [i s` opreasc` m`celul. De aceea, \n chiar timpul document`rii pentru album, am considerat c` proiectul personal trebuie extins, diversificat, transformat \n declara]ie de arhitectur` [i am ini]iat seria de proiecte care compun acest volum. Publicate pentru prima oar` \n noiembrie 2008, sub form` de expozi]ie, cu ocazia lans`rii albumului Stuf. Case tradi]ionale din Delta Dun`rii, ele se \ntålnesc acum cu tiparul, \ntr-o form`, sper, mai accesibil` [i mai apt` de a stårni, dac` nu interesul celor capabili de m`suri salvatoare, poate m`car curiozitatea celor \ndr`gosti]i de Delt`. 7


tradi]ional \nseamn` Tradi]ional \nseamn` modern, \n ciuda aparen]ei, nu este o construc]ie oximoronic`. Sau este, numai pentru cei care insist`, \n mod, dup` mine, eronat, s` vad` o opozi]ie fundamental` \ntre cele dou` no]iuni. E foarte adev`rat c` modernitatea (cea arhitectural` nef`cånd excep]ie) s-a construit pe refuzul declamat al tradi]iei. E adev`rat c` a fi modern \nseamn`, \nc`, pentru marea majoritate, a te afla \n opozi]ie cu valorile tradi]ionale. E, de asemenea, adev`rat c` e [i o mare tåmpenie, c`ci un refuz absolut al trecutului nu poate exista. Dator`m ceea ce suntem \n propor]ii, cred eu, similare, sedimentelor [i proiec]iilor, amintirilor [i viselor, agonisirii [i risipei. A \ncuraja excesiv una dintre direc]ii \n dauna celeilalte, a refuza decisiv sau a prefera complet \n ciuda nu poate fi decåt premiza unui exces, sursa unui dezechilibru. Ceea ce se [i \ntåmpl`. Eco-haosul actual este, poate, cel mai evident [i grav semn al efectelor risipei, al obnubil`rii lec]iei echilibrului. Devine tot mai limpede c` noul mod de a fi \n lume trebuie s` fie, \n mod necesar, mai echilibrat, mai pu]in agresiv, c` e nevoie de o fundamental` schimbare de paradigm` \n raportul dintre cultur` [i natur`. Rezolvarea, \n ciuda impresiei generale, nu cred s` stea doar \n reducerea emisiilor de carbon (bun` [i aia, nu-i vorb`), ci a unei decisive shimb`ri de perspectiv`. O schimbare de tipul: nu una \n dauna celeilalte, nu refuzul valorilor nevandabile \n numele celor profitabile, al trecutului \n numele progresului nesfår[it, ci acceptarea reciproc`, \ncurajarea diversit`]ii, coexisten]a. Exact de la acest cuvånt – coexisten]` – pleac` [i proiectul nostru, care este, \n fapt, mai pu]in un proiect [i mai degrab` un mod de c`utare, o schi]` de metodologie, un posibil program de cercetare. Prin „Tradi]ional \nseamn` modern” nu vrem s` d`m solu]ii salvatoare, ci \ncerc`m s` g`sim modalit`]i prin care lucruri tradi]ionale valoroase pot fi \nc` salvate [i integrate \n prezent. Forma arhitectural` fiind unul dintre ele, proiectele grupate \n „Stuf” sunt o prim` ilustrare, o transpunere \n forme [i volume ale acestei metode [i, cu siguran]`, o declara]ie de inten]ie. Mi-ar pl`cea ca exemplele propuse aici s` beneficieze de [ansa unei duble lecturi: prima – concret` – de proiecte posibil interesante pentru cei pasiona]i de arhitectura Deltei, [i a doua – simbolic` – de \mp`care \ntre dou` lumi, al c`ror conflict nu face decåt s` ne s`r`ceasc` fiin]a. Fiind totu[i vorba, \n acest volum, de proiecte (realizabile) de arhitectur`, cåteva explica]ii tehnice [i de fundamentare mi se par necesare. Demersul nostru pleac` de la constatarea simpl` [i tragic` a distrugerii patrimoniului construit tradi]ional, mai lent` sau mai 8


modern rapid`, \n func]ie de interesul economic pe care \l prezint` zona respectiv` (\n Delt`, datorit` situa]iei sale absolut particulare, ritmul distrugerii este catastrofal). O premiz` fundamental` o constituie afirmarea [i asumarea casei tradi]ionale drept model arhitectural valoros ca \ntreg, adic` \n totalitatea alc`tuirii sale [i a raportului cu spa]iul exterior. Afirm`m, \n acest studiu, c` numai reproducånd fidel imagini coerente, rezultat a secole de experimente [i acumul`ri, se poate realiza ceea ce a[ numi integrarea \n contextul geografic patrimonial. Pån` aici, totul sun` ca un demers obi[nuit de salvgardare a zonelor cu patrimoniu arhitectural valoros, numai c`, spre deosebire de acesta, am \ncercat s` lu`m \n calcul [i nevoile reale de modernizare ale unor asemenea zone. Inutil s` spun c` o cas` (gospod`rie) tradi]ional` ca atare este, \n marea majoritate a cazurilor, incapabil` s` r`spund` realist, sau m`car decent, nevoilor ad`postirii actuale, cu toate componentele sale (deschideri [i lumin`, num`r de camere, dependin]e sanitare, depozit`ri [i igien`, func]ii [i tehnologii moderne etc). Devine, astfel, obligatorie g`sirea unor modalit`]i de adecvare a casei tradi]ionale la contextul cultural [i tehnologic al momentului. Este, prin urmare, nevoie de o reconsiderare a acesteia, atåt dimensional cåt [i structural, pentru a permite existen]ei contemporane s` se desf`[oare complet [i comod. Dar, cum po]i face asta f`r` a altera, totodat`, decisiv modelul asumat? R`spunsul pe care am ales s`-l d`m acestei dileme este, dup` cum am men]ionat deja, coexisten]a, combinarea simbiotic`, amestecul reciproc avantajos a dou` tipuri de arhitectur` – una explicit tradi]ional`, obligatoriu \ntoars` c`tre strad` [i una explicit modern`, necesar ascuns` acesteia. Ordinea amplas`rii lor ]ine, \n primul rånd, de recuperarea / salvarea imaginii tradi]ionale a spa]iului public

al a[ez`rii. C`tre strad`, am ales s` fie expus` \ntotdeauna imaginea distilat` de veacuri de meste[ug, pe cånd c`tre propria curte, c`tre spa]iul privat, poate fi disimulat` o arhitectur` oricåt de nou`, marc` necesar` a prezentului. Asocierea este, de cele mai multe ori, surprinz`toare, dar efectul final nu este unul dizolvant, care corodeaz` ambele modele, ci dimpotriv`, unul al reciprocei poten]`ri. Ambigue [i duale poate, proiectele rezultate \mi par o metafor` arhitectural` fidel` a omului contemporan, fiin]` inevitabil biologic` [i cultural`, necesar conectat la ritmurile epocii [i permanent fr`måntat de pulsiuni arhetipale. Vom fi, desigur, acuza]i de pasti[`, de copiere f`r` justific`ri profunde a unor forme ce nu mai rezoneaz` cu nimic \n via]a contemporan`. A[ r`spunde c`, pe de o parte, nu e deloc a[a, c`ci inova]ie formal` exist` din plin, iar pe de alta, a[ spune ca diferen]a st` \n onestitate: to]i arhitec]ii refolosesc forme, noi recunoa[tem [i ne asum`m recuperarea clar` a unor ansambluri tradi]ionale, cu convingerea c` inven]ia de dragul inven]iei poate fi, \n anumite cazuri, p`guboas` [i inutil`. Obsesia creativit`]ii [i a originalit`]ii cu orice pre] [i oriunde poate fi la fel de nociv` ca [i blocajul sclerotic \n modele perimate. Demersul obi[nuit (acolo unde exist` o minim` preocupare \n sensul `sta) const` \n preluarea unor elemente tradi]ionale disparate (acoperi[, stålpi, ceva finisaje etc.) [i integrarea lor \ntr-o construc]ie explicit netradi]ional`, a[a-zis modern` [i aproape \ntotdeauna oribil`. Rezultatele acestui proces pot fi v`zute oriunde [i la tot pasul [i sunt cauza dezastrului estetic prin care trece majoritatea zonelor ]`rii. |n final, ]in s` repet c` demersul nostru poate fi aplicat oric`rei zone [i nu doar Deltei, c` se poate tr`i modern \n forme tradi]ionale, salvånd, totodat`, o mo[tenire extrem de valoroas` de a c`rei distrugere total` risc`m, altfel, s` ne facem vinova]i. Vreau s` spun, cu alte cuvine, c`, uneori, recursul la tradi]ional poate s` \nsemne modern! 9case 11 proiecte


12

stuf tradi]ional \nseamn` modern


casa I Date generale Suprafa]` minim` teren - 600 mp Suprafa]` construit` - 250 mp Parter - 70 mp Demisol - 180 mp Piscin` - 60 mp

Plan situa]ie www.iglooarchitecture.ro

13


6

5

4 2

1

Plan parter 1 2 3 4 5 6 14

Teras` - 50 mp Dormitor - 20 mp Dressing - 5 mp Baie - 7 mp Dormitor - 6 mp Baie - 3 mp stuf tradi]ional \nseamn` modern

3


www.iglooarchitecture.ro

15


2

4

1

3

Plan demisol 1 2 3 4 5 16

Camer` zi + Buc`t`rie - 55 mp Dormitor + baie - 32 mp Teras` 1 - 50 mp Teras` 2 - 30 mp Piscin` - 60 mp stuf tradi]ional \nseamn` modern

5


www.iglooarchitecture.ro

17


18

stuf tradi]ional \nseamn` modern


casa II Date generale Suprafa]` minim` teren - 500 mp Suprafa]` construit` - 250 mp Demisol - 100 mp Parter - 130 mp Piscin` - 35 mp

Plan situa]ie www.iglooarchitecture.ro

19


7 2

6

3 4

1

Plan parter 1 2 3 4 5 6 7 20

Teras` - 15 mp Dormitor 1 - 22 mp Dormitor 2 - 16 mp Baie 1 - 6 mp Dormitor 3 - 22 mp Baie 2 - 13 mp Teras` - 10 mp stuf tradi]ional \nseamn` modern

5


www.iglooarchitecture.ro

21


4

1

Plan demisol 1 2 3 4 22

Spa]iu de zi - 55 mp Buc`t`rie - 12 mp Baie + spa]iu depozitare - 8 mp Piscin` - 35 mp stuf tradi]ional \nseamn` modern

3

2


www.iglooarchitecture.ro

23


24

stuf tradi]ional \nseamn` modern


casa III Date generale Suprafa]` minim` teren - 600 mp Suprafa]` construit` - 265 mp Parter - 120 mp Etaj - 100 mp Piscin` - 50 mp

Plan situa]ie www.iglooarchitecture.ro

25


6

5

2

3

1

Plan parter 1 2 3 4 5 6 7 26

Vestibul - 6 mp Living + Dining - 70 mp Buc`t`rie - 13 mp Baie - 5 mp Teras` 1 - 45 mp Teras` 2 - 25 mp Piscin` 2 - 80 mp stuf tradi]ional \nseamn` modern

4


www.iglooarchitecture.ro

27


4 3 1

Plan etaj 1 2 3 4 28

Dormitor 1 - 27 mp Dormitor 2 - 17 mp Baie - 7 mp Teras` - 20 mp stuf tradi]ional \nseamn` modern

2


www.iglooarchitecture.ro

29


Cump`ra]i-l, e un album de colec]ie!


www.igloo.ro

email: dan.minca@igloo.ro, abonamente@igloo.ro Igloo media, str. Brezoianu, nr. 4, et. 1, sect.5 , Bucure[ti, tel 0213134118, fax 0213134118, mobil: 0747.045.885, 0720.697.591
igloobooks