Page 1

6\V^chii]ZWVX`Ygded[i]ZZbZg\ZcXZd[i]Z@^c\Ydbd[GdbVc^V^ci]ZaViZc^cZiZZci]XZcijgnVcYÃghiYZXVYZhd[ i]ZilZci^Zi]XZcijgn!i]ZXVgZZgd[V8ZcigVa":jgdeZVcVgX]^iZXi!8oZX]@VgZaOYZcě`A†bVc&-**!BaVY{7daZhaVk" &.'.!7gVPdk!WZXVbZhncdcnbdjhl^i]i]Zldg`hXdbb^hh^dcZYWnV<ZgbVceg^cXZ8Vgdad[=d]ZcodaaZgcVcY V7g^i^h]eg^cXZhhBVg^Zd[:Y^cWjg\]^ci]Z^gZcYZVkdjgidZcYdli]ZXdjcignVii]Zbdji]hd[i]Z9VcjWZl^i] Wj^aY^c\hd[hiViZVcYgZh^YZcXZh[dgad^h^g#A†bVchijY^ZY6gX]^iZXijgZVii]ZEdaniZX]c^X^cEgV\jZVcYi]ZcVii]Z 7VjV`VYZb^Z^cBjc^X]!hZiia^c\^c7jX]VgZhi^c&--)#IZcnZVghaViZg!]Z_d^cZYi]ZhiV[[d[i]ZGdnVa=djhZ!iV`^c\ jeVedh^i^dcVhVcVgX]^iZXi^ci]ZGdnVa6gX]^iZXijgVa7jgZVj#@^c\8Vgda>]VYWZZceaVcc^c\bV_dgldg`idZmiZcY VcYgZ[jgW^h]8VhiaZEZaZP!idWj^aYVgZh^YZcXZ[dgi]Z]Z^ghidi]Zi]gdcZ8VhiaZEZa^Pdg!VcYidgZh]VeZi]Zdi]Zg Wj^aY^c\hdci]ZH^cV^VGdnVa:hiViZ#>cVYY^i^dc!i]Z8gdlcEg^cXZhhBVg^Zl^h]ZYidgZ[jgW^h]EVaVXZ8digdXZc^!VcY aViZg!V[iZgi]Z[djcY^c\d[<gZViZgGdbVc^V!h]ZdgYZgZYi]ZgZcdkVi^dcd[8VhiaZ7gVc#I]ZhZlZgZbV_dgVgX]^iZXijgVa jcYZgiV`^c\h!l]^X]gZfj^gZYZmiZch^kZVgi^hi^XVcYiZX]c^XVa`cdlaZY\Z!VhlZaaVh\ddYiVhiZ!fjVa^i^Zhi]ViVgX]^iZXi A†bVcedhhZhhZY^cVWjcYVcXZVcYl]^X]]ZYZbdchigViZYi]gdj\]dji]^hXVgZZg#

I]Z8oZX]6gX]^iZXiidi]ZGdbVc^VcGdnVa8djgi

6g]^iZXijaXZ]Va8VhZ^GZ\VaZVGdb}c^Z^

@VgZaOYecě`A†bVc

EZ[jcYVajaVÃgbUg^^GZ\Vijaj^Gdb€c^Z^!XUigZÃcZaZkZV" Xjaj^VaM>M"aZVP^Qceg^bZaZYZXZc^^Y^cXZajgbUidg!jc YZhi^cYZVg]^iZXiXZcigVa"ZjgdeZVcegZXjbVaXZ]jaj^@VgZa OYZcě` A†bVc &-**! BaVY{ 7daZhaVk"&.'.! 7gVPdk ZhiZ aZ\Vi YZ [ZcdbZcja XdbZco^adg eZ XVgZ jc eg^cR \ZgbVc 8VgdaYZ=d]ZcodaaZgcP^deg^cRZhUWg^iVc^XUBVg^VYZ :Y^cWjg\]QcRZaZ\ZVjhUaZ^c^R^ZoZ!QcoZhig€cYRVgVYZaV \jg^aZ9jcUg^^XjZY^ÃX^^YZgZegZoZciVgZP^ad^h^g#A†bVcV hijY^ViaV;VXjaiViZVYZVg]^iZXijgUVEda^iZ]c^X^^Y^cEgV\V P^jaiZg^dgaV7VjV`VYZb^ZY^cB“cX]Zc!hiVW^a^cYj"hZQc &--) aV 7jXjgZPi^# OZXZ Vc^ bV^ i€go^j hZ kV VaUijgV eZg" hdcVajaj^8VhZ^GZ\VaZQcXVYgja7^gdjaj^gZ\VaYZVg]^iZX" ijgU!QcXVa^iViZYZVg]^iZXi#GZ\ZaZ8Vgda>eaUcj^hZ^bedg" iVciZajXgUg^YZVbea^ÃXVgZP^YZXdgVgZV8VhiZajaj^EZaZP! dgZPZY^cRUeZcigjeg^cX^e^^bdPiZc^idg^8VhiZajaEZa^Pdg! gZXdcÃ\jgVgZV XZadgaVaiZ XaUY^g^ YZ eZ YdbZc^ja gZ\Va H^" cV^V# BV^ bjai! Eg^cX^eZhV bdPiZc^idVgZ BVg^V YdgZV hU [VXUgZVbZcV_Ug^QcEVaVija8digdXZc^P^jaiZg^dg!QceZg^d" VYV Gdb€c^Z^ BVg^ kV ^c^R^V gZcdkVgZV 8VhiZajaj^ 7gVc# 6beaZegd\gVbZVg]^iZXijgVaZXVgZ^bea^XVjhda^YZP^kVg^" ViZXjcdPi^cRZVgi^hi^XZP^iZ]c^XZ!YVgP^Wjc\jhi!XVa^iUR^eZ XVgZVg]^iZXijaA†bVcaZ"VVkjiXjeg^hdh^cRU!P^aZ"VYZbdc" higViQcQcigZV\VhVXgZVR^Z#

GjmVcYV7ZaY^bVc!B^gXZV=dgideVc! CVgX^h9dg^c>dc!Hdg^cKVh^aZhXj

6g]^iZXijaXZ]Va8VhZ^GZ\VaZVGdb}c^Z^

@VgZaOYecě`A†bVc ^\addegdÃa

I]Z8oZX]6gX]^iZXiidi]ZGdbVc^VcGdnVa8djgi

Karel Zdenek Liman. Arhitectul ceh al Casei Regale a României  

Albumul monografic al lui Karel Zdeněk Líman prezintă în 240 de pagini principalele opere realizate în România sub directa conducere a arhit...

Karel Zdenek Liman. Arhitectul ceh al Casei Regale a României  

Albumul monografic al lui Karel Zdeněk Líman prezintă în 240 de pagini principalele opere realizate în România sub directa conducere a arhit...

Advertisement