Page 1

1:24 PM

Page 1

din România

CASE

10/13/10

igloobest l case din românia 3

01-4_coperta

Cele 16 noi proiecte de case grupate aici reprezint` un barometru, sau mai degrab` o radiografie par]ial` a arhitecturii de factur` contemporan` practicat` de birourile/arhitec]ii de prima mân` din România. Citit` \n sensul acesta, cartea ne spune, pe scurt, c` am ajuns s` avem, \ntr-un volum ceva mai mic [i cu diferen]ele specifice inerente, o arhitectur` domestic` acordat` celei din ]`ri mult mai avansate pe drumul utiliz`rii civilizate a arhitecturii. Ne permitem s` sper`m c` func]iile acestei c`r]i ar putea fi m`car dou`. Prima dintre ele r`mâne cea utilitar`, de instrument orientat c`tre nevoia concret` de a alege un arhitect/un tip de arhitectur` pentru o locuin]` sau de a se informa asupra arhitecturii domestice \n România zilei de azi. Cea de-a doua func]ie, mai pu]in direct` [i imediat`, dar de a c`rei importan]` suntem tot mai convin[i, este contribu]ia, pe teritoriul mental al României, la redefinirea arhitecturii drept fapt cultural.

The 16 new residence projects grouped here represent a barometer, or rather a partial X-ray of well-made contemporary architecture done by first-hand studios/architects from Romania. Read in this manner, the book will testify, in short, to our having acquired, in less significant numbers and accompanied by the inherent local distinctive traits, a domestic architecture that is in tune to what is being designed in countries far more advanced down the road of civilized use of architecture. We will allow ourselves to hope that this book may serve at least two functions. The first would be a rather utilitarian one – that of instrument pointed towards the concrete need to choose an architect/type of architecture for a home, or to inform the public as to Romanian domestic architecture today. The second function, less direct and immediate, but of whose importance we are more and more convinced, is that of contributing, in the mental territory of our country, to the redefinition of architecture as cultural fact.

igloobest


03-11 intro

10/13/10

1:20 PM

Page 3


03-11 intro

10/13/10

1:20 PM

Page 3

igloobest


03-11 intro

10/13/10

1:20 PM

Page 4


03-11 intro

10/13/10

1:20 PM

Page 5

CASE 3

din Rom창nia Houses from Romania


03-11 intro

10/13/10

1:20 PM

Page 6

Board editorial / Editorial Board: Bruno Andre[oiu, Adrian Cioc`zanu Coordonator proiect editorial / Project coordinator: Viorica Buic` Texte / Texts: Viorica Buic`, Laura Li]canu, Ana Diaconu, Catrinel Panaite, Luiza Hanc Traducere / English version: Anca Rotar, Smaranda Nicolau Fotografii / Photos: {erban Bonciocat, Cosmin Dragomir, Andrei M`rgulescu, Peter Marx Fotografie copert` / Cover photo: Andrei Creang` Concept grafic / Graphic design concept: Corina Gabriela Duma Paginare / Graphic design: Mihai Ene Procesare imagine, DTP / Image Editing, DTP: Cristian David, {erban Bonciocat Corectur` / Text editing: Andreea Amzoiu Tip`rit la/ Printed by Masterprint SuperOffset Bucure[ti, © igloomedia, 2010

Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale a României Case din România / pref.: Bruno Andre[oiu; coord.: Viorica Buic`; trad.: Anca Rotar; grafica: Mihai Ene. – Ed. a 3-a. – Bucure[ti: Igloo, 2010 ISBN 978-606-8026-07-7 I. Andre[oiu, Bruno (pref.) II. Buic`, Viorica (coord.) III. Rotar, Anca (trad.) IV. Ene, Mihai (il.) 728(498)(084)

Toate drepturile sunt rezervate. Ele sunt protejate de legile în vigoare privitoare la dreptul de autor. Orice reproducere total` sau în detaliu, prin orice fel de mijloace de copiere sau transmisie, este interzis` f`r` acordul editurii Igloo Media. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without written permission of Igloo Media.

Bucure[ti, © igloomedia, 2010


03-11 intro

10/13/10

1:20 PM

Page 7

Case din Rom창nia Houses from Romania


03-11 intro

10/13/10

1:20 PM

Page 8


10/13/10

1:20 PM

Page 9

l Sumar l case din rom창nia 3 l igloo best l 8_9

03-11 intro

l Bruno Andre[oiul case din rom창nia al treilea l prefa]`

11_11

l Bogdan Babici l casa D., bucure[ti

12_21

l igloo architecture l casa NT1, buz`u

22_31

l {tefan Bianco l casa A., bucure[ti

32_41

l AAU & Estudio l casa S., cluj

42_51

l Corvin Cristian l casa larix, snagov

52_61

l Cristian Ghi]`u & Marcel Bor]un l casa kish, bucure[ti

62_73

l Radu Teac` l cas` pe strada g. georgescu, bucure[ti

74_83

l igloo design & arhi dot design l casa SN, bucure[ti

84_95

l R`zvan-Ion Dracea l casa TC, bra[ov

96_105

l Carolin Iv`nescu l casa C,. olimp

106_117

l Eduard Chi[ l casa 3PE, bucure[ti

118_125

l George B`lan l casa T., breaza

126_135

l Petre Baraba[ l casa tortuga, olimp

136_145

l SYAA l casa N., bucure[ti

146_153

l Radu Teac` l cas` pe strada miroslavei, bucure[ti

154_161

l 3T Birou de Arhitectur` l casa R., bucure[ti

162_171


03-11 intro

10/13/10

1:20 PM

Page 10


10/13/10

1:20 PM

Page 11

Case din România al treilea Houses of Romania the Third

Da, bine, e criz`, se simte al naibii de tare \n domeniul pe care [i aceast` carte \l sluje[te, iar noi avem titluri dinastice. Ce s` facem \ns` dac` a[a st` treaba [i familia igloobest a ajuns la membrul cu num`rul [ase [i al treilea din subspecia caselor? O fi vreun semn de relansare economic`? Mi-e team` c` nu acesta e scopul [i nici modul \n care aceast` carte poate fi judecat`. A[ r`mâne de aceea \n zona strict circumscris` interesului nostru, recte arhitectura, [i a[ face câteva observa]ii. Este evident pentru oricine a parcurs [i celelalte dou` volume din serie, anume Case din România 1 [i 2, c` op]iunile noastre sunt explicit \ndreptate c`tre o arhitectur` a timpului prezent. {arpantele tradi]ionale [i mansardele sunt slab reprezentate, iar acolo unde apar, sunt fie parte a unui discurs actual, fie slujesc integr`rii corecte \ntr-un context anume. Astfel, selec]iile operate de noi nu difer` prea mult, ca tip de arhitectur`, de cele pe care le putem g`si \n albumele (serioase) de case din orice col] de lume civilizat`. Eventualele diferen]e specifice sunt tot mai greu de g`sit, [i chiar cele cândva tradi]ionale (calitatea execu]iei, utilizarea materialelor de ultim` or`, dimensiunea bugetelor) au \nceput s` se atenueze. Este \ns` evident c` selec]ia noastr` nu reprezint` un barometru al st`rii generale a arhitecturii caselor din România (ridica]i o secund` ochii din carte [i privi]i pe geam…), departe de noi [i de con]inutul c`r]ii o asemenea inten]ie. Cele 16 proiecte de case grupate aici reprezint` totu[i un barometru, sau mai degrab` o radiografie par]ial` a arhitecturii de factur` contemporan` practicat` de birourile/ arhitec]ii de prima mân`. Citit` \n sensul acesta, cartea ne spune, pe scurt, c` am ajuns s` avem, \ntr-un volum ceva mai mic [i cu diferen]ele specifice mai sus-men]ionate, o arhitectur` domestic` acordat` celei din ]`ri mult mai avansate pe drumul utiliz`rii civilizate a arhitecturii. Astfel, \mi permit s` sper c` func]iile acestei c`r]i ar putea fi m`car dou`. Prima dintre ele r`mâne cea utilitar`, de instrument orientat c`tre nevoia concret` de a alege un arhitect/ un tip de arhitectur` pentru o locuin]` sau de a se informa asupra arhitecturii domestice \n România zilei de azi. Cea de-a doua func]ie, mai pu]in direct` [i imediat`, dar de a c`rei importan]` sunt tot mai convins, este contribu]ia, pe teritoriul mental al României, la redefinirea arhitecturii drept fapt cultural. F`r` recuperarea acestui adev`r obnubilat de vremuri tulburi, nu putem spera \n [ansa arhitecturii de calitate, a c`rei apari]ie este datorat` \n egal` m`sur` priceperii arhitectului [i \n]elegerii comanditarului.

Yes, true, we’re in the middle of an economic crisis, one whose consequences are severe in the domain that this book serves, and we have dynastic titles. Well, what can we do if this is just the way things are and the igloobest family has just acquired its sixth member, third in the Houses subspecies? Could it be a sign of economic comeback? I’m afraid this is not the purpose, nor the manner in which this book can be judged. I will stay within the area that is our consecrated interest – architecture, and from here make some observations. It is obvious for anyone who’s leafed through the other two volumes in the series – Houses of Romania 1 and 2, that our selection is explicitly targeted towards an architecture of the present. Traditional frames and lofts are meekly represented, and when they do come up, they are either part of a contemporary discourse, or they serve the correct integration of the construction into a particular context. Thus, our selection methods do not stray all that much, in terms of architecture, from those to be found in (serious) albums dealing with the same theme anywhere in the civilized world. Distinctive traits specific to our area are harder and harder to come by, and even the few traditional differences (quality of execution, edgy materials, budgets) have started to be less visible. It is obvious that our selection does not represent a barometer of the general state of Romanian residential architecture (just lift up your gaze for a second and look out the window...), far be it from us to put forth such pretenses. The 16 residence projects grouped here do, however, represent a barometer, or rather a partial X-ray of well-made contemporary architecture done by firsthand studios/architects. Read in this manner, the book will testify, in short, to our having acquired, in less significant numbers and accompanied by the aforementioned local distinctive traits, a domestic architecture that is in tune to what is being designed in countries far more advanced down the road of civilized use of architecture. Thus, I will allow myself to hope that this book may serve at least two functions. The first would be a rather utilitarian one – that of instrument pointed towards the concrete need to choose an architect/type of architecture for a home, or to inform the public as to Romanian domestic architecture today. The second function, less direct and immediate, but of whose importance I am more and more convinced, is that of contributing, in the mental territory of our country, to the redefinition of architecture as cultural fact. Should the quest fail to recover this truth, a truth obstructed in times as murky as our own, we may not hope for quality architecture, as its existence is equally dependent on the skill of the architect and the understanding of the commissioner.

l Bruno Andre[oiu l prefa]` l case din românia 3 l igloo best l 11_11

03-11 intro


l Bogdan Babici casa D, bucure[ti l case din românia 3 l igloo best l 12_21

12-21_babici_dimitriev-p

10/12/10

12:07 PM

Page 12

Casa D. D. House

Volumetria acestei locuin]e premiate la Anuala de Arhitectur` Bucure[ti 2010 este una dintre cele mai simple: un corp plin alb din care sunt decupate patru col]uri, diametral opuse dou` câte dou`. Consolele albe, precum [i consecven]a cu care este respectat principiul plin-gol induc \ns` o anumit` tensiune psihologic`, individualizând locuirea. Singurele vitraje de mari dimensiuni sunt dispuse pe fa]adele sec]ionate ale volumului, iar nota de inedit a casei vine din utilizarea golurilor rotunde de dimensiuni aleatorii, amplasate \n grupuri, \n diferite zone ale plinului. Fie c` este vorba de ferestre (\n dormitor [i pe holuri) sau de zone de iluminat \n plafon, golurile circulare sunt o prezen]` vesel` [i dinamic`, sem`nând cu ni[te bule de aer care s-au oprit pentru o clip` pe unul sau altul dintre pere]i. Mai mult, la interior, aceste goluri sunt \n dialog direct cu corpurile de iluminat, \ncadrate de un contur translucid. Interiorul reia la scar` redus` tema decupajelor \n volume albe [i a corpurilor suspendate \n consol`. Decalajele de jum`tate de nivel \ntre partea anterioar` [i cea posterioar` a cl`dirii se traduc astfel prin perspective interesante, mai ales \n zona ruperii de nivel, poten]ate de iluminarea spectaculoas` [i inegal`: zenital`, perimetral` prin vitraje de mari dimensiuni, respectiv local`, prin hublourile rotunde. Amenajarea exterioar` urm`re[te linia general` simpl` prin expunerea unor suprafe]e vaste [i continue de gazon \n curtea din spate, alternate cu lastre mari din piatr` \n gr`dina din fa]`. Acelea[i lastre se transform` \n trepte exterioare, parte a unor alei cu pant` lin` ce conduc pa[ii c`tre cele dou` intr`ri: \n living [i \n hobby room.

Proiect / Project Tecon, arhitec]i/architects: Bogdan Babici, Bogdan Brandiburg Perioada de execu]ie / Building Period 2008-2010 Suprafa]a terenului / Site area 280 mp Suprafa]a construit` / Built area 135 mp

The volume of this house, awarded First Prize at the 2010 Bucharest Architecture Annual, is as simple as can be: a full white body with four corners cut out of it, each pair of them diametrically opposed to the other. However, the white consoles, as well as the consistency proven by the architects in respecting the principle of full vs. hollow, provide a source of psychological tension. The original touch resides in the use of circular hollows of random dimensions, placed in groups in various areas of the full volume. Whether it's the windows (in the bedroom and along the halls) or the lighting areas of the ceilings, the rounded hollows are a dynamic, playful presence, resembling air bubbles that have stopped for a moment on one or another of the walls. Furthermore, on the inside, these hollows directly connect to the lighting units, framed by a translucid contour. The interior resumes, at a smaller scale, the general theme of cut-outs inside white volumes and of suspended console units. The half-level differences between the front and back of the building thus create interesting perspectives, especially around the area of the “level breech”, emphasized by the spectacular, uneven lighting: either zenithal, perimetral – through large glazings –, or local – through circular portholes. The external design follows the overall line of simplicity through exposing the vast, continuous lawn surface in the back yard, alternatively with the large cobblestones in the front yard. These same cobblestones morph into an external stairway, as part of a gentle sloping alley that leads visitors toward the house’s two entrances: one in the living room and the other in the hobby room.


12-21_babici_dimitriev-p

10/12/10

12:07 PM

Page 13


12-21_babici_dimitriev-p

10/12/10

12:07 PM

Page 14


12-21_babici_dimitriev-p

10/12/10

12:07 PM

Page 15


12-21_babici_dimitriev-p

10/12/10

12:07 PM

Page 16


12-21_babici_dimitriev-p

10/12/10

12:07 PM

Page 17


12-21_babici_dimitriev-p

10/12/10

12:10 PM

Page 18


12-21_babici_dimitriev-p

10/12/10

12:10 PM

Page 19


12-21_babici_dimitriev-p

10/12/10

12:11 PM

Page 20


12-21_babici_dimitriev-p

10/12/10

12:11 PM

Page 21


l {tefan Bianco casa A, bucure[ti l case din românia 3 l igloo best l 32_41

32-41_astratinei-p

10/12/10

12:25 PM

Page 32

Casa A. A. House

Exigen]i fa]` de calitatea locuirii, proprietarii [i-au dorit o cas` modern`, \n linii minimaliste [i cu deschideri mari c`tre exterior, dar care s` respecte [i anumite constrângeri formale generale ale cartierului \n care se afla situl (acoperi[ cu [arpant`, retragere de la strad`). O alt` cerin]` exprimat` clar fa]` de arhitect, care a modelat substan]ial volumul general al casei, a fost existen]a unui spa]iu de zi relativ independent, care s` poat` g`zdui petreceri cu prieteni, activit`]i de relaxare etc. Pentru a valorifica structura terenului, generând totodat` o suprafa]` semnificativ` de spa]iu verde, arhitectul a conceput casa ca o al`turare, simpl` [i concis`, de corpuri geometrice, desf`[urate orizontal, cu propor]ii care se repet` tocmai pentru a oferi coeren]` [i unitate. Practic, exist` dou` corpuri a c`ror leg`tur` se realizeaz` printr-o „pasarel`” vitrat`: cel principal – locuin]a propriu-zis` –, care cuprinde zona de zi, diningul, buc`t`ria [i alte spa]ii anexe la parter, iar la etaj dormitoarele, [i cel secundar, pentru entertainment, unde g`sim un living extrem de spa]ios [i echipat corespunz`tor, precum [i alte spa]ii destinate relax`rii (saun`, spa, piscin`). Pentru a accentua continuitatea spa]iilor [i rela]ia cu gr`dina, nivelul parterului, cu zona de zi, se desf`[oar` \n ambele corpuri la aceea[i cot` cu gazonul. Doar „pasarela” de sticl` a fost ridicat` mai mul]i centimetri de la sol, astfel \ncât covorul de iarb` s` nu fie \ntrerupt [i cele dou` sectoare ale gr`dinii s` poat` comunica.

Proiect / Project arhitec]i/architects: {tefan Bianco, stud. Adrian Galu Perioada de execu]ie / Building Period 2007-2009 Suprafa]a terenului / Site area 1 825 mp Suprafa]a construit` / Built area 485 mp

Abiding by very high standards concerning the quality of living, the owners wished for a modernistic house, with minimalist lines and generous openings toward the outside, that would, at the same time, respect the general formal constraints of the neighborhood where the site is located (sloping roof, retreat from the street front). Another request made clear to the architect – which ended up substantially shaping the house’s general volume – was the existence of a relatively independent daytime area, where the owners could organize parties for themselves and their friends, leisure activities, and so on. In order to take full advantage of the site’s structure and to generate a significant green area, the architect designed the house as a simple and concise juxtaposition of geometric bodies, disposed horizontally, with repeating proportions, thus ensuring the coherence and unity of the ensemble. In fact, there are two volumes, connected through a glazed corridor: the main volume – the house itself, containing the daytime area, the dining room, kitchen and other appendages on the ground floor, while the upper floor is occupied by the bedrooms – and the secondary volume – whose main function is entertainment. This area contains an extremely spacious and fully-equipped living room, as well as other spaces meant for relaxation (a sauna, spa and pool). In order to emphasize the continuity of the inside space and its relation to the garden, the ground floor, which includes the daytime area, is situated at the exact same level as the lawn. The glass corridor alone was elevated several inches from the ground level, in order not to divide the “grass carpet”, thus ensuring a connection between the two sections of the garden.


32-41_astratinei-p

10/12/10

12:25 PM

Page 33


32-41_astratinei-p

10/12/10

12:25 PM

Page 34


32-41_astratinei-p

10/12/10

12:25 PM

Page 35


32-41_astratinei-p

10/12/10

12:25 PM

Page 36


32-41_astratinei-p

10/12/10

12:25 PM

Page 37


32-41_astratinei-p

10/12/10

12:26 PM

Page 38


32-41_astratinei-p

10/12/10

12:26 PM

Page 39


32-41_astratinei-p

10/12/10

12:27 PM

Page 40


32-41_astratinei-p

10/12/10

12:27 PM

Page 41


l George B`lan casa T, breaza l case din românia 3 l igloo best l 126_135

126-135_talea_breaza-p

10/12/10

1:22 PM

Page 126

Casa T. T. House

Amplasat` pe vårful unei coline, la intrarea \n comuna Talea (ora[ Breaza), locuin]a beneficiaz` de perspective panoramice deosebite, nefragmentate de prezen]a altor construc]ii \n imediata vecin`tate. Conceptul arhitectural a \ncercat s` pun` \n valoare tocmai acest cadru natural, optåndu-se pentru o volumetrie compact`, cu suprafa]a construit` de numai 90 mp. Materialele de finisaj alese sunt autohtone (piatr` [i lemn), inser]ia \n sit fiind cu atåt mai discret`. Piatra a fost achizi]ionat` de la localnicii comercian]i [i aminte[te de modul de stivuire folosit de ace[tia pentru a expune marfa spre vånzare. Umbrele l`sate de riflajul de lemn (montat la distan]` de perete) subliniaz` direc]ia orizontal` a compozi]iei fa]adei principale. De[i simpl`, cl`direa nu este deloc banal`: prezint` o dinamic` aparte conferit` de subvolumul placat cu piatr` (care „iese” \n prim-plan), dar [i de micile decro[uri sau decupaje de diferite dimensiuni. Scara interioar`, \ntr-o singur` ramp`, este marcat` la exterior prin deta[area peretelui nordic \n care sunt \ncastrate treptele. Aleea din dale de piatr` „\nierbate” marcheaz` accesul \n cl`dire, ale c`rei spa]ii interioare se dezvolt` pe dou` niveluri: la parter zona de zi [i un dormitor, iar la etaj zona de noapte, cu alte trei dormitoare, o baie cu du[ [i dormitorul matrimonial cu cad`, grup sanitar [i acces spre teras`. Pentru un confort sporit, spa]iile cu func]iuni diferite pot fi accesate separat (din hol sau direct din exterior). Zona de living, delimitat` prin schimbarea finisajului (\ntreruperea parchetului, realizarea unei scafe \n tavan) se concentreaz` \n jurul [emineului placat cu acela[i tip de piatr` „stivuit`”.

Proiect / Project arhitect/architect: George B`lan Perioada de execu]ie / Building Period 2007-2008 Suprafa]a terenului / Site area 1 050 mp Suprafa]a construit` / Built area 90 mp

Located on a hilltop, at the entrance to the village of Talea, the house enjoys spectacular panoramic views, due to the absence of other buildings in the immediate vicinity. The architectural project was designed to emphasize the natural setting, the authors opting for a compact volume, with a built surface of only 90 sqm. The finishing materials employed here are local (wood and stone), making the architectural intervention the more discreet. The stone was bought from local merchants and was employed in a way that reminisces the way they pile up their merchandise in order to advertise it. The shadows cast by the wooden scaffolding (which is set apart from the wall) emphasize the horizontal direction of the main façade’s composition. Despite its simplicity, the building is nowhere near ordinary: it is dynamic in its own way, due to the presence of the secondary volume that emerges in the foreground and is coated in stone, but also to the small openings and cut-outs of varying dimensions. The indoor staircase, with a single incline, is marked on the façade through the detachment of the northern wall, in which the rebates are fixed. The stone slab alleyway, overgrown with grass, marks the access inside the building, whose interiors are developped on two levels: the daytime area and one bedroom on the ground floor, the first floor being reserved for the nighttime area. The latter consists of three more bedrooms, a bathroom with a shower cabin and the marital bedroom with a bathtub, bathroom facilities and direct access to the terrace. In order to increase the comfort level, the spaces hosting specific functions may be accessed separately (from the hall or directly from outside). The living room area, marked off through the change in finishing (the “breaking off” of the parquet, the soffit on the ceiling) converges towards the fireplace, coated, at its turn, in “piled-up” stone.


126-135_talea_breaza-p

10/12/10

1:22 PM

Page 127


126-135_talea_breaza-p

10/12/10

1:22 PM

Page 128


126-135_talea_breaza-p

10/12/10

1:22 PM

Page 129


126-135_talea_breaza-p

10/12/10

1:22 PM

Page 130


126-135_talea_breaza-p

10/12/10

1:22 PM

Page 131


126-135_talea_breaza-p

10/12/10

1:27 PM

Page 132


126-135_talea_breaza-p

10/12/10

1:27 PM

Page 133


126-135_talea_breaza-p

10/12/10

1:27 PM

Page 134


126-135_talea_breaza-p

10/12/10

1:27 PM

Page 135


126-135_talea_breaza-p

10/12/10

1:27 PM

Page 135


126-135_talea_breaza-p

10/12/10

1:27 PM

Page 135


1:24 PM

Page 1

din România

CASE

10/13/10

igloobest l case din românia 3

01-4_coperta

Cele 16 noi proiecte de case grupate aici reprezint` un barometru, sau mai degrab` o radiografie par]ial` a arhitecturii de factur` contemporan` practicat` de birourile/arhitec]ii de prima mân` din România. Citit` \n sensul acesta, cartea ne spune, pe scurt, c` am ajuns s` avem, \ntr-un volum ceva mai mic [i cu diferen]ele specifice inerente, o arhitectur` domestic` acordat` celei din ]`ri mult mai avansate pe drumul utiliz`rii civilizate a arhitecturii. Ne permitem s` sper`m c` func]iile acestei c`r]i ar putea fi m`car dou`. Prima dintre ele r`mâne cea utilitar`, de instrument orientat c`tre nevoia concret` de a alege un arhitect/un tip de arhitectur` pentru o locuin]` sau de a se informa asupra arhitecturii domestice \n România zilei de azi. Cea de-a doua func]ie, mai pu]in direct` [i imediat`, dar de a c`rei importan]` suntem tot mai convin[i, este contribu]ia, pe teritoriul mental al României, la redefinirea arhitecturii drept fapt cultural.

The 16 new residence projects grouped here represent a barometer, or rather a partial X-ray of well-made contemporary architecture done by first-hand studios/architects from Romania. Read in this manner, the book will testify, in short, to our having acquired, in less significant numbers and accompanied by the inherent local distinctive traits, a domestic architecture that is in tune to what is being designed in countries far more advanced down the road of civilized use of architecture. We will allow ourselves to hope that this book may serve at least two functions. The first would be a rather utilitarian one – that of instrument pointed towards the concrete need to choose an architect/type of architecture for a home, or to inform the public as to Romanian domestic architecture today. The second function, less direct and immediate, but of whose importance we are more and more convinced, is that of contributing, in the mental territory of our country, to the redefinition of architecture as cultural fact.

igloobest

Profile for igloo media

Case din Romania 3 / Best Houses 3  

Urmând o direcţie deja consacrată de precedentele „Case din România 1 & 2”, albumul va prezenta o selecţie de 16 proiecte rezidenţiale noi,...

Case din Romania 3 / Best Houses 3  

Urmând o direcţie deja consacrată de precedentele „Case din România 1 & 2”, albumul va prezenta o selecţie de 16 proiecte rezidenţiale noi,...

Advertisement