15re

Page 1


02_Forzats

3/7/12

11:29 AM

Page A1


02_Forzats

3/7/12

11:29 AM

Page A1


10_19-Conacul Apafi

3/7/12

11:00 AM

Page 10

M`l책ncrav

CONACUL APAFI PROIECT: FUNDA}IA MIHAI EMINESCU TRUST

Funda]ia Mihai Eminescu Trust, aflat` sub \naltul patronaj al Alte]ei sale regale Prin]ul de Wales [i cunoscut` pentru importantele contribu]ii aduse conserv`rii peisajului cultural [i natural din satele s`se[ti ale Rom책niei, a finalizat \n 2007 unul dintre cele mai importante proiecte de restaurare desf`[urate \n ultimii ani \n jude]ul Sibiu: restaurarea Conacului Apafi din satul M`l책ncrav.


10_19-Conacul Apafi

3/7/12

11:00 AM

Page 11

`p`turile arheologice efectuate cu ocazia restaur`rii conacului Apafi au identificat mai multe etape \n existen]a sa. De[i prima construc]ie de pe situl actual dateaz` din secolul al XV-lea, conacul de ast`zi a fost edificat \n secolul al XVII-lea [i modificat \n veacurile urm`toare. Nu doar schimb`rile aduse arhitecturii conacului au fost numeroase, ci [i proprietarii care i-au trecut pragul. Spre sfâr[itul secolului al XVIII-lea, linia genealogic` a familiei Apafi s-a stins, domeniul de la M`lâncrav intrånd \n posesia unei alte familii nobiliare maghiare importante – familia Bethlen. Apoi, \n secolul al XIX-lea, a fost cump`rat de un oarecare cet`]ean maghiar, \n anii 1920 a fost vândut comunit`]ii evanghelice din sat, pentru ca odat` cu instaurarea regimului comunist s` fie na]ionalizat, r`mânând \n posesia statului român pân` \n anul 2000, cånd comunitatea evanghelic`, sprijinit` de Funda]ia MET, a reu[it s`-[i redobândeasc` drepturile legale asupra sa. Aflat` \ntr-un stadiu avansat de degradare [i \n lipsa fondurilor necesare pentru reabilitare, cl`direa a fost vândut` funda]iei, \n luna decembrie a aceluia[i an. Restaurarea finalizat` \n 2007 a implicat o cercetare am`nun]it` [i o strâns` colaborare \ntre speciali[ti din diverse domenii. Cercetarea arhivelor statului ungar, \n urma c`reia s-au descoperit 15 inventare neobi[nuit de am`nun]ite, poate chiar unice \n ceea ce prive[te conacele transilv`nene din perioada secolelor al XVII-lea [i al XVIII-lea, a reprezentat un pas important \n conturarea proiectului. Inventarele cuprind toate modific`rile aduse domeniului din M`låncrav \ntre anii 1679 [i 1778, precizând structura, decora]ia, mobilierul [i starea, atât a conacului, cât [i a anexelor [i gr`dinii. Cu toate acestea, informa]iile privind arhitectura cl`dirilor au fost destul de s`race, iar \n lipsa unui plan al conacului din acea epoc`, funda]ia MET a fost nevoit` s` solicite efectuarea unor s`p`turi arheologice care au dezv`luit nu doar dimensiunile mai generoase ale conacului c`tre aripa vestic`, ci [i

S

existen]a unui complex de cl`diri \nconjur`toare. Sub conducerea arhitectului german Jan Hulsemann [i a antreprenorilor Fritz Klutsch [i Ernst Linzing, conacul a fost readus la forma ini]ial` din secolul al XVIII-lea. Toate lucr`rile s-au realizat apelånd la tehnici [i materiale tradi]ionale, precum zid`rie de piatr` [i c`r`mid`, mortar de var, ferestre, u[i [i obloane de lemn, ]iglesolzi produse manual, balamale [i \ncuietori de fier sau sobe de teracot`. Pentru acest lucru, cu ajutorul unor speciali[ti veni]i de peste hotare, o serie de me[teri locali au fost instrui]i \n tehnici tradi]ionale de mult uitate, care acum sunt aplicate \n lucr`rile de reabilitare ale caselor din \mprejurimi. Odat` finalizat` restaurarea, s-a \nceput [i amenajarea interiorului sub coordonarea designerului britanic David Mlinaric. Majoritatea obiectelor – ]es`turi, dantele, mobilier [i feronerie – sunt de provenien]` local`, unele reprezentånd chiar piese originale ale conacului, g`site prin satele din \mprejurimi. O importan]` deosebit` s-a acordat reabilit`rii bibliotecii, despre care se crede c` ar fi ad`postit numeroase c`r]i [i manuscrise de mare valoare. Friza decorativ` a fost repictat` de Cecily Brunner [i Mary Gatacre, iar marea majoritate a pieselor de mobilier, a c`r]ilor [i tablourilor provin din dona]iile doamnei Ilinca Bossy. Pentru a respecta cåt mai fidel istoria [i pentru a crea o atmosfer` autentic`, o component` important` a lucr`rilor \ntreprinse \n M`låncrav a fost reamenajarea gr`dinii de c`tre arhitectul peisagist Catherine Fitzgerald, a c`rei principal` surs` de inspira]ie au fost fotografiile de epoc` p`strate de localnici. Cu un proces de cercetare am`nun]it`, atât istoric`, cât [i arheologic`, utilizând materiale [i tehnici tradi]ionale \ntr-o manier` care respect` identitatea cl`dirii, recuperarea [i valorizarea conacului de la M`lâncrav ar trebui s` reprezinte un important reper pentru protec]ia patrimoniului romånesc.

15re CONACUL APAFI 11


10_19-Conacul Apafi

3/7/12

11:00 AM

Page 12

15re CONACUL APAFI 12


10_19-Conacul Apafi

3/7/12

11:00 AM

Page 13

15re CONACUL APAFI 13


10_19-Conacul Apafi

3/7/12

11:00 AM

Page 14

15re CONACUL APAFI 14


10_19-Conacul Apafi

3/7/12

11:00 AM

Page 15

15re CONACUL APAFI 15


10_19-Conacul Apafi

3/7/12

11:00 AM

Page 16

15re CONACUL APAFI 16


10_19-Conacul Apafi

3/7/12

11:00 AM

Page 17

15re CONACUL APAFI 17


10_19-Conacul Apafi

3/7/12

11:00 AM

Page 18

15re CONACUL APAFI 18


10_19-Conacul Apafi

3/7/12

11:00 AM

Page 19

15re CONACUL APAFI 19


40_49-Conacul Bellu

3/7/12

11:05 AM

Page 40

Urla]i

CONACUL BELLU PROIECT: RESTITUTIO ECHIPA: ARH. DANIEL {I C~LIN HOIN~RESCU, ING. STRUCTURIST SANDOR ZOLTAN ISTORICI: IRINA {I EUGEN PAVELE} • ARTI{TI PLASTICI RESTAURATORI: GRA}IELA {I NICOLAE STOIAN, ARH. MATEI STOIAN

Pe drumul dintre Ploie[ti [i Buz`u, \n zona de contact dintre Câmpia Român` [i dealurile subcarpatice, se \ntinde ora[ul Urla]i, care, de[i f`r` prea mult` faim`, ascunde o serie de monumente pre]ioase pentru patrimoniul na]ional construit. Printre acestea se num`r` [i Conacul Bellu, a c`rui imagine de alt`dat` a fost recuperat` printr-un amplu proces de restaurare, finalizat \n anul 2009.


40_49-Conacul Bellu

3/7/12

11:05 AM

Page 41

onstruit la sfår[itul secolului al XIX-lea, conacul sau „Casa Mic`”, fost` proprietate a familiei Bellu, se afl` amplasat în mijlocul unui parc ce ad`postea odinioar` un adev`rat complex de cl`diri, din care f`ceau parte „Conacul Mare”, construit de me[terul Barbu Bezdedeanu, cuhnia, foi[orul de la intrarea \n parc, o capel` [i cåteva anexe. Dintre toate acestea nu se mai p`streaz` azi decåt Muzeul „Conacul Bellu” [i foi[orul de la intrare, toate celelalte construc]ii disp`rånd una cåte una, \n urma cutremurelor din 1940, 1977, 1986, 1990. |ntregul complex arhitectural a apar]inut Baronului Alexandru Bellu, personalitate care a marcat cultura romåneasc` din cea de-a doua jum`tate a secolului al XIX-lea [i \nceputul secolului urm`tor. Cel mai probabil, familia Bellu a cump`rat mo[ia de la boierii Url`]eni pe la mijlocul secolului al XIX-lea, pe parcursul lucr`rilor de restaurare identificåndu-se chiar beciul unei cl`diri mai vechi ce a apar]inut gospod`riei acestora. |n anul 1926, ultimii descenden]i ai lui Alexandru Bellu au donat Academiei Romåne ansamblul de cl`diri, \mpreun` cu parcul [i viile pe care le de]ineau la Urla]i. Ulterior, cl`direa a intrat \n patrimoniul cultural na]ional, iar din 1954 a func]ionat ca muzeu. Odat` cu atribuirea noii func]iuni, cl`direa a devenit ad`post pentru un patrimoniu mixt de art` plastic` [i decorativ`, etnografie, mobilier, obiecte de art` oriental` [i c`r]i rare. Din punct de vedere arhitectural, conacul se define[te atåt \n raport cu micile re[edin]e boiere[ti ridicate pe parcursul secolului al XVIII-lea [i \n prima jum`tate a secolului al XIX-lea \n }ara Romåneasc`, cum ar fi, de exemplu, conacul de la Borle[ti din jude]ul Arge[, conacul Nicolau de la Brazi sau conacul Bråncoveanu-Mavrocordat din jude]ul Prahova, cåt [i cu arhitectura rural` de la \nceputul secolului al XIX-lea, caracteristic` arealului v`ii Teleajenului.

C

Cl`direa se bucur` de o volumetrie clar`, determinat` de existen]a unui modul compozi]ional major care \nglobeaz` toate spa]iile, atåt cele \nchise, cåt [i cel semideschis al prispei, [i a unor module compozi]ionale de accent, precum foi[oarele adosate fa]adei principale [i fa]adei laterale de vest. La råndul lor, celelalte fa]ade prezint` dou` foi[oare care, sus]inute de rampele sc`rilor, confer` dinamism volumetriei edificiului. Cutremurele din anii 1882, 1940 [i 1977 au afectat [i conacul, stric`ciunile fiind accentuate de uzura natural` a elementelor de \nchidere [i \nvelitoare, precum [i ale fa]adelor. Prin urmare, a ap`rut necesitatea unor ample lucr`ri de conservare [i restaurare, care nu ar fi fost posibile f`r` implicarea unei echipe pluridisciplinare, atåt din punctul de vedere al proiect`rii [i cercet`rii, cåt [i al execu]iei lucr`rilor propriu-zise. Una dintre cele mai importante interven]ii a vizat stålpii de lemn ai prispei, care nu mai puteau suporta sarcinile provenite de la [arpant`, motiv pentru care s-au f`cut o serie de opera]iuni menite s`-i descarce de aceste sarcini. De[i acum nu mai au niciun rol de sus]inere, stålpii au fost p`stra]i in situ, cu scopul de a contribui la autenticitatea imaginii. |n ceea ce prive[te rafinatele decora]ii \n stucatur`, toate elementele originare ale acestora au fost p`strate [i atent restaurate, iar \n cazul p`r]ilor lips` s-a optat pentru reconstituire prin analogie, pentru a p`stra unitatea plastic` a fa]adelor. Pornind de la reglement`rile interna]ionale cu privire la restaurarea monumentelor, care recomand` utilizarea tehnologiilor contemporane al`turi de tehnici tradi]ionale, „aceast` lucrare a fost o sintez` a unor concep]ii de consolidare structural` complex` [i eficient`, inserat` structurii originare a edificiului”, ne-a m`rturisit arhitectul C`lin Hoin`rescu.

15re CONACUL BELLU 41


40_49-Conacul Bellu

3/7/12

11:05 AM

Page 42

15re CONACUL BELLU 42


40_49-Conacul Bellu

3/7/12

11:05 AM

Page 43

15re CONACUL BELLU 43


40_49-Conacul Bellu

3/7/12

11:05 AM

Page 44

15re CONACUL BELLU 44


40_49-Conacul Bellu

3/7/12

11:05 AM

Page 45

15re CONACUL BELLU 45


40_49-Conacul Bellu

3/7/12

11:05 AM

Page 46

15re CONACUL BELLU 46


40_49-Conacul Bellu

3/7/12

11:05 AM

Page 47

15re CONACUL BELLU 47


40_49-Conacul Bellu

3/7/12

11:05 AM

Page 48

15re CONACUL BELLU 48


40_49-Conacul Bellu

3/7/12

11:05 AM

Page 49

15re CONACUL BELLU 49


110_119_Bastionul Postavarilor

3/7/12

11:16 AM

Page 110

Bra[ov

BASTIONUL POST~VARILOR PROIECT RESTAURARE: ARH. MARINA ILIESCU, ARH. RADU ENESCU, ARH. JUSTIN BARONCEA PROIECT TURN NOU: POINT4 GROUP, ARH. RADU ENESCU, ARH. CONSTANTIN GOAGEA, ARH. VITALIE CATARAGA, ARH. DRAGO{ DRAGNEA, ARH. JUSTIN BARONCEA • MANAGER DE PROIECT: VIRGIL REZU{

|n ultimii ani, Bra[ovul nu s-a limitat doar la a organiza concursuri pentru spa]ii importante ale ora[ului, dezbateri [i expozi]ii de recuperare a memoriei urbane, ci ne-a [i ar`tat proiecte finalizate care demonstreaz` o \n]elegere a importan]ei patrimoniului [i a integr`rii lui \ntr-un mod contemporan \n dinamica ora[ului. Printre acestea, restaurarea Bastionului Post`varilor aduce \n prim-plan o interven]ie inovativ`, ce stabile[te un dialog puternic [i elocvent \ntre nou [i vechi.


110_119_Bastionul Postavarilor

3/7/12

11:16 AM

Page 111

n 2008, când au \nceput lucr`rile la restaurarea Bastionului, \n cadrul programului de reabilitare [i reconversie a incintei fortificate a cet`]ii Bra[ovului, ideea ini]ial` a beneficiarului a fost aceea de a-l \nchide cu un capac de policarbonat pentru a transforma spa]iul \ntr-o cafenea. Pe m`sur` ce au avansat lucr`rile de consolidare, \n urma s`p`turilor, au ap`rut urmele zidului vechi de incint` [i urme ale unor construc]ii care, la un moment dat, au parazitat turnul, iar mai târziu s-au descoperit funda]iile unui turn mai mic adosat zidului de incint` care traverseaz` bastionul. Inevitabil, toate aceste urme au modificat tema de proiectare: din motive structurale, acoperirea cu policarbonat sau sticl` presupunea consolidarea cu beton a coronamentului bastionului, iar o centur` inelar` de beton ar fi trebuit s` preia \nc`rc`rile rezultate din montajul structurii metalice a \nvelitorii. Substan]a, structura [i imaginea bastionului ar fi fost \ns` afectate \n mod ireversibil. Arhitec]ii au optat, la final, pentru o solu]ie cât mai pu]in intruziv`, ce a presupus montarea unui nou turn care s` ad`posteasc` o cafenea [i un punct de informare turistic`, o construc]ie care nu a afectat cu nimic bastionul din punct de vedere structural, acesta p`strându-[i independen]a [i putând fi perceput pe toat` \n`l]imea. |ntre turnul nou construit [i bastion se stabile[te o dubl` rela]ie, iar dialogul \ntre interior [i exterior devine ambiguu, instala]ia nou` ajutându-i pe vizitatori s` parcurg` mai u[or vechiul bastion, admirând totodat` ora[ul. Spa]iul r`mas neacoperit dintre cele dou` turnuri spore[te [i gradul de transparen]` spa]ial` a noului ansamblu, c`ci turnul nou nu are sens f`r` raportarea la geometria, perfora]iile [i textura celui vechi. Cu excep]ia funda]iei, turnul ce g`zduie[te punctul de informare [i cafeneaua este realizat din o]el, f`r` a exista o separare net` \ntre structur` [i \nchidere. Un sistem de stâlpi din ]eav` p`trat` de o]el, prins \ntr-un grid din rigle din cornier, este \nchis [i contravântuit \n acela[i timp de panouri de 75x300 cm din o]el corten. Diferen]ele de textur` apar la nivelul plan[eelor unde panourile din o]el corten

|

sunt amprentate din motive de siguran]` a utilizatorilor [i la nivelul plafoanelor unde panourile sunt perforate pentru a fi permisive la lumina artificial`. |ntreba]i de ce au ales s` lucreze cu o]elul corten, arhitec]ii au m`rturisit c` inspira]ia a venit tot din istoria locului: bastionul avea rol de ap`rare, era un loc \n care se fierbea smoala, se preg`teau g`le]i cu ulei \ncins [i ghiulele, era vacarm, iar materialul care putea s` redea \n limbaj contemporan presiunea [i inconfortul unui asemenea loc li s-a p`rut a fi o]elul. Rezonan]a spa]iului, sonoritatea lui [i iregularit`]ile oxidului te duc cu gândul la z`ng`nitul de arme. „Am construit un turn de asediu \n miezul unui bastion de ap`rare, un oximoron care ne dorim s` func]ioneze la nivelul (re)lectur`rii spa]iului r`mas \ntre cele dou` coji verticale”, m`rturise[te arhitectul Justin Baroncea. Geometria general` a noii construc]ii preia direc]iile zidului vechi de incint` [i respect` reperele urmelor istorice; consolele avanseaz` peste urmele pe care pozi]ionarea turnului \n parte le-a evitat. Turnul de corten porne[te de sub cota accesului, dintr-o s`p`tur` semicircular` care pune \n eviden]` funda]iile vechiului zid de incint`, \ntrerupt ulterior de construc]ia Bastionului Post`varilor. Zidurile vechi din demisol au fost l`sate netencuite, ca [i coronamentele funda]iilor care au r`mas descoperite \n planul pardoselii de la cota de acces. Astfel au fost puse \n valoare toate urmele majore care compun palimpsestul Bastionul Post`varilor. Important` \n strategia de proiectare a fost [i reversibilitatea interven]iei: cu excep]ia funda]iei, \ntreg turnul de corten poate fi demontat f`r` a afecta bastionul. {i mai mult decât atât, turnul metalic este complet reciclabil. Accesul actual \n bastion este provizoriu, fiind adaptat` o gur` de tragere pentru a face conectarea cu pietonalul de sub Tâmpa. |ntr-o a doua etap` se va realiza un parcurs, recuperând traseele drumurilor de straj` care conectau bastionul Cojocarilor cu restul fortifica]iilor, iar prin aceast` interven]ie se va redeschide publicului intrarea originar` aflat` spre interiorul cet`]ii.

15re BASTIONUL POST~VARILOR 111


110_119_Bastionul Postavarilor

3/7/12

11:16 AM

Page 112

15re BASTIONUL POST~VARILOR 112


110_119_Bastionul Postavarilor

3/7/12

11:16 AM

Page 113

15re BASTIONUL POST~VARILOR 113


110_119_Bastionul Postavarilor

3/7/12

11:16 AM

Page 114

15re BASTIONUL POST~VARILOR 114


110_119_Bastionul Postavarilor

3/7/12

11:17 AM

Page 115

15re BASTIONUL POST~VARILOR 115


110_119_Bastionul Postavarilor

3/7/12

11:17 AM

Page 116

15re BASTIONUL POST~VARILOR 116


110_119_Bastionul Postavarilor

3/7/12

11:17 AM

Page 117

15re BASTIONUL POST~VARILOR 117


110_119_Bastionul Postavarilor

3/7/12

11:17 AM

Page 118

15re BASTIONUL POST~VARILOR 118


110_119_Bastionul Postavarilor

3/7/12

11:17 AM

Page 119

15re BASTIONUL POST~VARILOR 119


02_Forzats

3/7/12

11:29 AM

Page A1


02_Forzats

3/7/12

11:29 AM

Page A1


reconversii

revitalizari

renovari

recuperari

restaurari

reconversii

recuperari

15re

siirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconv alizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirev irecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilit taurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecupera nversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovari rirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizari renovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovari reabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizari izarireabilitarirecuperarirestaurari rirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarireconversiirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarirecon italizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurari eabilitarirecuperarirestaurarirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireab restaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitari onversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarir rirevitalizarireabilitarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitari abilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperari irecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireab restaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirec rireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaur novarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizari izarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperari revitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitari restaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitaliz abilitarirecuperarirestaurari perarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitari urarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirest renovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconvers izarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitari abilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarirestaurarireabilitarirecuperarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarir arirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarir urarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirenovarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarir reconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitari siirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperari renovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizari italizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarir litarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitaliza perarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirec rireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaur novarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversii vitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarir renovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevita litarirecuperarirestaurari uperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarir urarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarir rsiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconv alizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirev irecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurari restaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecupera nversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarirec rirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversii izarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevit econversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurar novarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversii izarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevit irecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarire restaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecupera nversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarirec rirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenov abilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitari urarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirest renovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconvers izarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovar litarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarirea restaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitari restaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitari urarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirest renovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarireconversiirenovari litarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarirea restaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecupera nversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarirec rirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenov abilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarir arirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperari arirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuper arirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperari onversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaur novarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversii izarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevit irecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilit taurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarir siirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconv alizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirevitalizarireabilitarirecuperarirestaurarireconversiirenovarirev


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.