Page 1

APC CONTROLS, s.r.o. Súkennícka 34 971 01 Prievidza IČO: 36 325 406 IČ DPH: SK2020079072

Tel.: Fax: E-mail: Účet: DIČ:

(421) 46 54 337 13 (421) 46 54 337 13 apccontrols@apccontrols.sk OTP 5366239 / 5200 2020079072

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel: Sro, vo vložke č. 13426/R

Vzorkovacie zariadenie PS20. Manuál obsluhy. Obsluha vzorkovacieho zariadenia.

02 Vzorkovacie zariadenie PS20 - Manual obsluhy.doc

Strana 1 z 14


APC CONTROLS, s.r.o. Súkennícka 34 971 01 Prievidza IČO: 36 325 406 IČ DPH: SK2020079072

Tel.: Fax: E-mail: Účet: DIČ:

(421) 46 54 337 13 (421) 46 54 337 13 apccontrols@apccontrols.sk OTP 5366239 / 5200 2020079072

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel: Sro, vo vložke č. 13426/R

1 Obsah 2 Popis činnosti vzorkovacieho zariadenia....................................................................................3 2.1 Bloková schéma vzorkovacieho zariadenia. .......................................................................3 2.2 Možnosti vzorkovania. .......................................................................................................4 2.2.1 Priebežný odber vzoriek .............................................................................................4 2.2.2 Odber vzoriek neštandardného materiálu ...................................................................5 3 HMI Panel – popis ovládania.....................................................................................................6 3.1 Panel: Hlavný panel...........................................................................................................6 3.2 Panel: Produkt...................................................................................................................7 3.3 Panel: Parametre vzorkovania produktu.............................................................................8 3.4 Panel: Zberná nádoba .......................................................................................................9 3.5 Panel: Nastavenie parametrov zbernej nádoby ................................................................10 3.6 Panel: Tlak v systéme...................................................................................................... 11 3.7 Panel: Nastavenie tlaku vzduchu ..................................................................................... 11 3.8 Panel: Nastavenie trvalého miestneho ovládania .............................................................12 3.9 Panel: Prihlásenie operátora............................................................................................13 3.9.1 Postup prihlásenia operátora. ................................................................................... 13 3.10 Panel: Alarmy ............................................................................................................... 14 3.10.1 Zoznam alarmov. ..................................................................................................... 14

02 Vzorkovacie zariadenie PS20 - Manual obsluhy.doc

Strana 2 z 14


APC CONTROLS, s.r.o. Súkennícka 34 971 01 Prievidza IČO: 36 325 406 IČ DPH: SK2020079072

Tel.: Fax: E-mail: Účet: DIČ:

(421) 46 54 337 13 (421) 46 54 337 13 apccontrols@apccontrols.sk OTP 5366239 / 5200 2020079072

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel: Sro, vo vložke č. 13426/R

2 Popis činnosti vzorkovacieho zariadenia. Vzorkovacie zariadenie odoberá vzorky z hlavného potrubia pomocou vzorkovacej sondy (KAM-IAS) v určených intervaloch. Vzorkovacie zariadenie pozostáva z dvoch nezávislých vzorkovacích sústav, jedna pre odber vzoriek z BA potrubia a jedna pre odber vzoriek z NM potrubia produktovodu. Vzorkovacie zariadenie pozostáva z týchto častí: Optická sonda (KAM-OID) ... 2ks (1x BA, 1x NM) Vzorkovacia sonda (KAM-IAS) ... 2ks (1x BA, 1x NM) Zberné nádoby (SR) ... 8ks (4x BA, 4x NM) Solenoidy pre produkt (YV) ... 6ks (3x BA, 3x NM) Solenoidy pre vzduch (YV) ... 2ks (1x BA, 1x NM) Prietokomery (MM) ... 2ks (1x BA, 1x NM) Tlakomery ... 3ks (1x BA, 1x NM, 1x vzduch) Kompresor+sušička vzduchu ... 1 ks

2.1 Bloková schéma vzorkovacieho zariadenia.

02 Vzorkovacie zariadenie PS20 - Manual obsluhy.doc

Strana 3 z 14


APC CONTROLS, s.r.o. Súkennícka 34 971 01 Prievidza IČO: 36 325 406 IČ DPH: SK2020079072

Tel.: Fax: E-mail: Účet: DIČ:

(421) 46 54 337 13 (421) 46 54 337 13 apccontrols@apccontrols.sk OTP 5366239 / 5200 2020079072

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel: Sro, vo vložke č. 13426/R

Ovládanie jednotlivých komponentov je vykonávané pomocou PLC, ktoré je umiestnené v rozvádzači pri vzorkovacom zariadení. PLC je prepojené s dispečingom, odkiaľ je možné sledovať a ovládať vzorkovacie zariadenie. Ďalej môže obsluha sledovať a ovládať vzorkovacie zariadenie aj z operačného panela (OP) umiestneného na rozvádzači v mieste vzorkovacieho zariadenia.

2.2 Možnosti vzorkovania. Odber vzoriek bude vykonávaný v dvoch režimoch:  Priebežný odber vzoriek (štandardný materiál)  Odber vzoriek neštandardného materiálu 2.2.1 Priebežný odber vzoriek Priebežný odber vzoriek bude zabezpečovať odoberanie vzoriek čerpaného produktu v pravidelných intervaloch. Interval odoberania vzoriek bude závisieť od režimu, ktorý nastaví obsluha. Režimy priebežného odberu vzoriek sú:  Režim MAX  Režim API  Režim MAN

2.2.1.1 Režim MAX. Jednotlivé vzorky budú združované do zberných nádob (č.2 a č.3) tak, aby vždy vzorky z jednej dávky jednej nádrže boli sústredené iba v jednej zbernej nádobe. Frekvencia odoberania vzoriek bude závislá od prietoku produktu a od veľkosti dávky z jednej nádrže a to tak, aby objem vzorky zodpovedal limitu plnenia zbernej nádoby (t.j. cca 9,12 litrov vzorky). Veľkosť dávky z nádrže zadáva dispečer na dispečerskom počítači (viď. Manuál operátora). To znamená, že pokým jedno čerpanie bude pozostávať napr. zo štyroch dávok (resp. nádrží) vzorkovacie zariadenie postupne „navzorkuje“ štyri zberné nádoby. Pri zmene nádrže sa odber vzoriek automaticky prepne na ďalšiu zbernú nádobu. Následne obsluha odpojí naplnenú zbernú nádobu a pripojí do systému prázdnu zbernú nádobu.

2.2.1.2 Režim API Jednotlivé vzorky budú združované do zberných nádob (č.2 a č.3) podľa normy API 8.2, ktorá stanovuje interval odberu vzoriek tak, aby zodpovedal odberu vzorky každých 25 lineárnych metrov potrubia. Frekvencia odoberania vzoriek tak bude závislá iba od prietoku produktu. Vzorkovacie zariadenie vykoná zmenu nádob po naplnení zbernej nádoby na limit plnenia automaticky. Následne obsluha odpojí naplnenú zbernú nádobu a pripojí do systému prázdnu zbernú nádobu. Po zadaní režimu API už obsluha nezadáva na dispečerskom počítači žiadne ďalšie údaje pre priebežný (štandardný) odber vzoriek.

2.2.1.3 Režim MAN Jednotlivé vzorky budú združované do zberných nádob (č.2 a č.3) v pravidelných intervaloch zadaných obsluhou. Frekvencia odberu vzoriek teda nezávisí od žiadnych iných parametrov. Nastavením intervalu na hodnotu „0“ nebude vzorkovacie zariadenie odoberať žiadnu vzorku. Vzorkovacie zariadenie vykoná zmenu nádob po naplnení zbernej nádoby na limit plnenia automaticky. Následne obsluha odpojí naplnenú zbernú nádobu a pripojí do systému prázdnu zbernú nádobu. Po zadaní režimu MAN už obsluha nezadáva na dispečerskom počítači žiadne ďalšie údaje pre priebežný (štandardný) odber vzoriek.

02 Vzorkovacie zariadenie PS20 - Manual obsluhy.doc

Strana 4 z 14


APC CONTROLS, s.r.o. Súkennícka 34 971 01 Prievidza IČO: 36 325 406 IČ DPH: SK2020079072

Tel.: Fax: E-mail: Účet: DIČ:

(421) 46 54 337 13 (421) 46 54 337 13 apccontrols@apccontrols.sk OTP 5366239 / 5200 2020079072

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel: Sro, vo vložke č. 13426/R

2.2.2 Odber vzoriek neštandardného materiálu Za „neštandardný materiál“ sa na účely vzorkovania považuje produkt, ktorý je mimo definované limity „čistoty“ produktu meraného optickou sondou KAM OID. Limity sú definované v dispečerskom počítači na prevádzke PS20. Pri prekročení definovaných limitov je automaticky posielaný signál z dispečerského počítača do riadiacej jednotky (PLC) vzorkovacieho zariadenia. Rovnako môže obsluha kedykoľvek počas vzorkovania vyslať (resp. zrušiť) signál na odber vzoriek neštandardného materiálu. Následne je automaticky vykonaná zmena zbernej nádoby na nádobu č.1. Odber vzorky do tejto nádoby je realizovaný tzv. rýchloodberom priamo z potrubia, mimo vzorkovaciu sondu, až pokým nie je naplnená zberná nádoba alebo pokým „čistota“ produktu meraného optickou sondou KAM OID sa nevráti do definovaného limitu. V prípade, že sa „čistota“ produktu meraného optickou sondou KAM OID vráti do definovaného limitu, automaticky sa zmení zásobník vzoriek späť na pôvodný a pokračuje ďalej ako priebežný odber vzoriek. Po ukončení odberu vzoriek neštandardného materiálu obsluha odpojí naplnenú zbernú nádobu a pripojí do systému prázdnu zbernú nádobu.

02 Vzorkovacie zariadenie PS20 - Manual obsluhy.doc

Strana 5 z 14


APC CONTROLS, s.r.o. Súkennícka 34 971 01 Prievidza IČO: 36 325 406 IČ DPH: SK2020079072

Tel.: Fax: E-mail: Účet: DIČ:

(421) 46 54 337 13 (421) 46 54 337 13 apccontrols@apccontrols.sk OTP 5366239 / 5200 2020079072

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel: Sro, vo vložke č. 13426/R

3 HMI Panel – popis ovládania 3.1 Panel: Hlavný panel

V prípade trvalo aktivovaného miestneho režimu je zobrazenýá informácia na hl. paneli

Panel: Produkt BA

Panel: Produkt NM

Panel: Tlak v systéme

Nastavenie systémových parametrov displeja

Nastavenie trvalého miestneho ovládania

Zobrazenie aktuálnych alarmov

Na hlavnom paneli sa nachádzajú nasledovné ovládacie tlačidlá: F1 – zobrazenie panela produktu NM F2 – zobrazenie panela produktu BA F3 – zobrazenie aktuálnych tlakov v systéme F4 – zobrazenie systémového okna panela K1 – bez funkcie K2 – bez funkcie K3 – zobrazenie panela pre trvalé nastavenie miestneho ovládania K4 – zobrazenie aktuálnych alarmov (minimálne jeden aktívny alarm je v zozname, pokým svieti zelená LED kontrolka pri klávese K4) Pokým je aktivovaný miestny režim trvalo (viď. Panel: Nastavenie trvalého miestneho ovládania), je tento stav zobrazený nápisom „Miestny režim trvalo aktivovaný!“. V tomto prípade nie je možné meniť a nastavovať žiadne parametre z dispečingu.

02 Vzorkovacie zariadenie PS20 - Manual obsluhy.doc

Strana 6 z 14


APC CONTROLS, s.r.o. Súkennícka 34 971 01 Prievidza IČO: 36 325 406 IČ DPH: SK2020079072

Tel.: Fax: E-mail: Účet: DIČ:

(421) 46 54 337 13 (421) 46 54 337 13 apccontrols@apccontrols.sk OTP 5366239 / 5200 2020079072

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel: Sro, vo vložke č. 13426/R

3.2 Panel: Produkt Produkt

Režim št. odberu vzoriek

Naplnené množstvo vzorky v litroch

Čas do odberu nasledujúcej vzorky

Stav zbernej nádoby

Prietok v hl. potrubí

Naplnené množstvo vzorky (pomer ku kapacite nádoby)

K1, K2, K3 Nastavenie parametrov zbernej nádoby

K4 Nastavenie parametrov vzorkovania produktu

Panel produkt je zhodný pre obidva produkty (NM, BA) a zobrazuje nasledovné údaje:  Názov produktu  Naplnené množstvo vzorky v jednotlivých zberných nádobách (v litroch)  Bargraf, zobrazujúci naplnené množstvo vzorky v jednotlivých zberných nádobách v pomere ku kapacite nádoby  Stav zbernej nádoby: o A – nádoba je „aktívna“, t.j. do nádoby je vykonávaný odber vzoriek o V – nádoba je „naplnená“, t.j. nádoba obsahuje vzorku, ktorá nemôže byť zmiešaná z inou vzorkou a je potrebné nádobu vymeniť aby mohla byť použitá na ďalšie vzorkovanie. Označenie „V“ môže byť aj v prípade ak nie je nádoba naplnená po limit plnenia. o Ø – nádoba je „blokovaná“, t.j. do nádoby nie je možné odoberať vzorky. Blokovanie a odblokovanie nádoby vykonáva obsluha (viď. Panel: Zberná nádoba).  Aktuálny režim štandardného odberu vzoriek (MAN, API, MAX)  Aktuálny čas (v sekundách) do odberu najbližšej vzorky  Prietok (m3/s) v hlavnom potrubí produktu Ovládacie tlačidlá majú nasledovné funkcie: F1 – bez funkcie F2 – bez funkcie F3 – bez funkcie F4 – Návrat na hlavný panel K1 – Nastavenie parametrov zbernej nádoby č.1 K2 – Nastavenie parametrov zbernej nádoby č.2 K3 – Nastavenie parametrov zbernej nádoby č.3 K4 – Nastavenie parametrov vzorkovania produktu

02 Vzorkovacie zariadenie PS20 - Manual obsluhy.doc

Strana 7 z 14


APC CONTROLS, s.r.o. Súkennícka 34 971 01 Prievidza IČO: 36 325 406 IČ DPH: SK2020079072

Tel.: Fax: E-mail: Účet: DIČ:

(421) 46 54 337 13 (421) 46 54 337 13 apccontrols@apccontrols.sk OTP 5366239 / 5200 2020079072

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel: Sro, vo vložke č. 13426/R

3.3 Panel: Parametre vzorkovania produktu

Interval vzorkovania v manuálnom režime sekundách Režim plnenia Aktivácia/Deaktivácia neštandardného odberu vzorky

Limit tlaku v hadiciach produktu

Na tomto paneli je možné meniť parametre vzorkovania produktu. Okno je zhodné pre obidva produkty (NM, BA) a je možné o aktivovať stlačením klávesy K4 z panela „Produkt“. Zmena parametrov je možná iba po prihlásení operátora (viď. Panel: Prihlásenie operátora). Pokým operátor nie je prihlásený, panel: Prihlásenie operátora sa aktivuje automaticky pri prvej požiadavke na zmenu parametrov. Prihlásenie je aktívne ešte 5 minút po poslednej zmene parametrov, po tomto čase je pri ďalšej zmene parametrov opäť aktivovaný panel: Prihlásenie operátora. Nastavovať je možné nasledovné parametre:  Interval manuálneho vzorkovania (v sekundách). Hodnota je limitovaná v rozsahu 0-900.  Režim plnenia. Nastavením sa na túto hodnotu po stlačení tlačitka „ENTER“ (hodnota sa zobrazí inverzne) je možné šípkami meniť režim plnenia (API, MAN, MAX). Voľbu je následne potrebné potvrdiť tlačidlom „ENTER“  Tlak NM (horný limit). Tlak v MPa, pri ktorom je aktivovaný alarm „Tlak v potrubnej trase je vysoký“. Hodnota je limitovaná v rozsahu 0-2. Stlačením tlačidla F1 je možné aktivovať (resp. deaktivovať opätovným stlačením F1) režim neštandardného odberu vzorky, t.j. je aktivovaný odber do nádoby č.1 po dobu, pokým je tento odber aktívny resp. pokým nie je naplnená nádoba č.1 po limit plnenia. Deaktivovaním neštandardného odberu vzorky bude vzorkovanie pokračovať štandardným režimom. V prípade ak je naplnená nádoba č.1 po limit plnenia a obsluha nevykoná deaktiváciu režimu neštandardného odberu vzorky, odber vzorky nebude pokračovať štandardným režimom, resp. bude pokračovať v režime neštandardného odberu vzorky po výmene nádoby č.1. Na aktiváciu resp. deaktiváciu neštandardného odberu vzorky nie je potrebné zadávať heslo operátora na ovládacom paneli. Stlačením tlačidla F4 je vykonaný návrat na panel Produkt. Ostatné ovládacie tlačidlá sú bez funkcie.

02 Vzorkovacie zariadenie PS20 - Manual obsluhy.doc

Strana 8 z 14


APC CONTROLS, s.r.o. Súkennícka 34 971 01 Prievidza IČO: 36 325 406 IČ DPH: SK2020079072

Tel.: Fax: E-mail: Účet: DIČ:

(421) 46 54 337 13 (421) 46 54 337 13 apccontrols@apccontrols.sk OTP 5366239 / 5200 2020079072

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel: Sro, vo vložke č. 13426/R

3.4 Panel: Zberná nádoba Naplnené množstvo vzorky v litroch / % z kapacity nádoby Limit plnenia nádoby

Blokovanie/Odblokovanie zbernej nádoby

Kapacita plnenia nádoby

Nastavenie parametrov nádoby Výmena nádoby za novú

Panel Zberná nádoba je zhodný pre všetky zberné nádoby (NM č.1, 2, 3, BA č.1 ,2, 3) a zobrazuje nasledovné údaje o nádobe:  Naplnené množstvo vzorky v litroch  Naplnené množstvo vzorky v % z kapacity nádoby  Limit plnenia nádoby v litroch  Kapacitu nádoby v litroch Ďalej je možné pomocou ovládacích tlačítok meniť nasledovné parametre:  Blokovanie/Odblokovanie zbernej nádoby. Opakovaným stláčaním tlačítka „F1“ sa mení stav blokovania nádoby. Nápis nad tlačítkom „F1“ zobrazuje činnosť, ktorá sa stlačením vykoná. „Odblokuj“ zmení stav nádoby zo stavu blokovaná na stav odblokovaná (do nádoby je možné plniť). „Blokuj“ zmení stav nádoby zo stavu odblokovaná na stav odblokovaná (do nádoby nie je možné plniť).  Výmena zbernej nádoby. Stlačením tlačítka „F2“ sa vynuluje údaj o naplnenom množstve vzorky. Stlačenie tlačidla „F2“ musí obsluha vykonať na príslušnom paneli zbernej nádoby vždy po jej výmene za novú. Pokým nad tlačítkom „F2“ nie je zobrazený nápis „Nová“, nie je možné vykonať výmenu nádoby. Tento stav môže nastať v prípade ak je nádoba „aktívna“, t.j. je vybraná ako cieľová nádoba (aj v prípade že neprebieha žiadny odber vzoriek). Ak je potrebné v takomto prípade vymeniť nádobu, je potrebné nádobu najskôr blokovať (tlačítko „F1“), následne vykonať výmenu nádoby a potvrdiť túto výmenu stlačením tlačítka „F2“  Nastavenie parametrov nádoby. Stlačením tlačítka „F3“ sa aktivuje panel: Nastavenie parametrov zbernej nádoby, kde je možné zmeniť limit a kapacitu zbernej nádoby (viď. Panel: Nastavenie parametrov zbernej nádoby) Stlačením tlačidla F4 je vykonaný návrat na panel Produkt. Ostatné ovládacie tlačidlá sú bez funkcie.

02 Vzorkovacie zariadenie PS20 - Manual obsluhy.doc

Strana 9 z 14


APC CONTROLS, s.r.o. Súkennícka 34 971 01 Prievidza IČO: 36 325 406 IČ DPH: SK2020079072

Tel.: Fax: E-mail: Účet: DIČ:

(421) 46 54 337 13 (421) 46 54 337 13 apccontrols@apccontrols.sk OTP 5366239 / 5200 2020079072

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel: Sro, vo vložke č. 13426/R

3.5 Panel: Nastavenie parametrov zbernej nádoby

Označenie zbernej nádoby Limit plnenia nádoby Kapacita plnenia nádoby

Na tomto paneli je možné meniť parametre príslušnej zbernej nádoby. Okno je zhodné pre všetky zberné nádoby (NM č.1, 2, 3, BA č.1 ,2, 3) a je možné o aktivovať stlačením klávesy K3 z panela „Zberná nádoba“. Zmena parametrov je možná iba po prihlásení operátora (viď. Panel: Prihlásenie operátora). Pokým operátor nie je prihlásený, panel: Prihlásenie operátora sa aktivuje automaticky pri prvej požiadavke na zmenu parametrov. Prihlásenie je aktívne ešte 5 minút po poslednej zmene parametrov, po tomto čase je pri ďalšej zmene parametrov opäť aktivovaný panel: Prihlásenie operátora. Nastavovať je možné nasledovné parametre:  Limit plnenia zbernej nádoby. Táto hodnota určuje aký bude maximálny objem vzorky v zbernej nádobe. Hodnota je limitovaná v rozsahu 0-2  Kapacita zbernej nádoby. Táto hodnota určuje skutočný objem zbernej nádoby. Objem dodávaných zberných nádob je 11,3 litra. Tento parameter sa mení iba v prípade že došlo k výmene typu zbernej nádoby! Hodnota je limitovaná v rozsahu 0-12. Stlačením tlačidla F4 je vykonaný návrat na panel Zberná nádoba. Ostatné ovládacie tlačidlá sú bez funkcie.

02 Vzorkovacie zariadenie PS20 - Manual obsluhy.doc

Strana 10 z 14


APC CONTROLS, s.r.o. Súkennícka 34 971 01 Prievidza IČO: 36 325 406 IČ DPH: SK2020079072

Tel.: Fax: E-mail: Účet: DIČ:

(421) 46 54 337 13 (421) 46 54 337 13 apccontrols@apccontrols.sk OTP 5366239 / 5200 2020079072

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel: Sro, vo vložke č. 13426/R

3.6 Panel: Tlak v systéme

Nastavenie parametrov

Panel zobrazuje aktuálny tlak vzduchu v systéme a aktuálne tlaky v rozvodoch (hadiciach) vzorkovacieho zariadenia. Tlak je udávaný v MPa. Stlačením tlačidla F1 sa aktivuje panel Nastavenie tlaku vzduchu Stlačením tlačidla F4 je vykonaný návrat na Hlavný panel. Ostatné ovládacie tlačidlá sú bez funkcie.

3.7 Panel: Nastavenie tlaku vzduchu

Aktuálny tlaku vzduchu v systéme Pracovné limity tlaku vzduchu v systéme

Na tomto paneli je možné meniť limity pre tlak vzduchu v systéme. Tlak vzduchu je vytváraný kompresorom pre potreby vzorkovacích sónd (IAS). Pre správnu funkciu IAS je potrebný minimálny prevádzkový tlak 0,5 MPa. Zmena parametrov je možná iba po prihlásení operátora (viď. Panel: Prihlásenie operátora). Pokým operátor nie je prihlásený, panel: Prihlásenie operátora sa aktivuje automaticky pri prvej požiadavke na zmenu parametrov. Prihlásenie je aktívne ešte 5 minút po poslednej zmene parametrov, po tomto čase je pri ďalšej zmene parametrov opäť aktivovaný panel: Prihlásenie operátora. Nastavovať je možné nasledovné parametre:  Dolný limit tlaku vzduchu. Táto hodnota určuje aký bude požadovaný minimálny tlak vzduchu v systéme. Hodnota je limitovaná v rozsahu 0-2  Horný limit tlaku vzduchu. Táto hodnota určuje aký bude maximálny tlak vzduchu v systéme. Hodnota je limitovaná v rozsahu 0-2 Pokým bude tlak v systéme mimo nastavené limity, bude aktívny alarm „Tlak vzduchu mimo rozsah“. Stlačením tlačidla F4 je vykonaný návrat na Hlavný panel. Ostatné ovládacie tlačidlá sú bez funkcie. 02 Vzorkovacie zariadenie PS20 - Manual obsluhy.doc

Strana 11 z 14


APC CONTROLS, s.r.o. Súkennícka 34 971 01 Prievidza IČO: 36 325 406 IČ DPH: SK2020079072

Tel.: Fax: E-mail: Účet: DIČ:

(421) 46 54 337 13 (421) 46 54 337 13 apccontrols@apccontrols.sk OTP 5366239 / 5200 2020079072

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel: Sro, vo vložke č. 13426/R

3.8 Panel: Nastavenie trvalého miestneho ovládania

Ovládanie resp. zmena parametrov vzorkovacieho zariadenia môže byť vykonávaná „Miestne“ z ovládacieho panela alebo „Diaľkovo“ (Počítač) z dispečingu. Z dôvodu konzistencie zadávaných údajov môže byť aktívny iba jeden zo spôsobov zadávania údajov. Štandardne je ovládanie aktívne z dispečingu. Ovládanie je možné odoberať dispečingu len na ovládacom paneli. Odoberanie ovládania z dispečingu prebieha automaticky pri aktivácii príslušného panela. Preto je nutné po ukončení nastavovania parametrov na paneli nastaviť hlavný panel, inak ostane aktívne „miestne“ ovládanie. V prípade, že je potrebné trvalo aktivovať „miestne“ ovládanie (t.j. na dispečingu bude možné iba sledovať aktuálne údaje), je potrebné vykonať nastavenie trvalého miestneho ovládania.  Voľba „ANO“ aktivuje trvalé miestne ovládanie (tento stav je zobrazený nápisom „Miestny režim trvalo aktivovaný!“ na hlavnom paneli).  Voľba „NIE“ deaktivuje trvalé miestne ovládanie (na hlavnom paneli nie je žiadny nápis). Zmena parametrov je možná iba po prihlásení operátora (viď. Panel: Prihlásenie operátora). Pokým operátor nie je prihlásený, panel: Prihlásenie operátora sa aktivuje automaticky pri prvej požiadavke na zmenu parametrov.

02 Vzorkovacie zariadenie PS20 - Manual obsluhy.doc

Strana 12 z 14


APC CONTROLS, s.r.o. Súkennícka 34 971 01 Prievidza IČO: 36 325 406 IČ DPH: SK2020079072

Tel.: Fax: E-mail: Účet: DIČ:

(421) 46 54 337 13 (421) 46 54 337 13 apccontrols@apccontrols.sk OTP 5366239 / 5200 2020079072

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel: Sro, vo vložke č. 13426/R

3.9 Panel: Prihlásenie operátora

Okno sa aktivuje automaticky pri prvej požiadavke na zmenu parametrov, ktoré podliehajú prihláseniu operátora. Prihlásenie je aktívne ešte 5 minút po poslednej zmene parametrov, po tomto čase je pri ďalšej zmene parametrov panel opäť aktivovaný (t.j. na zmenu viacerých parametrov podliehajúcich pod prihlásenie operátora sa stačí prihlásiť 1x pokým časový interval od poslednej zmeny parametra nie je väčší ako 5 minút). Odhlásenie operátora je vykonané automaticky po 5-tich minútach nečinnosti. Prihlásenie operátora nemá vplyv na odobratie ovládania z dispečingu (odobratie ovládania sa aktivuje automaticky pri zobrazení panelu z parametrami pre nastavenie údajov), prihlásenie slúži ako ochrana pred kľúčových dôležitých parametrov vzorkovacieho zariadenia.

3.9.1 Postup prihlásenia operátora. Pri aktivácii okna bliká kurzor v políčku „Password“, kde operátor na klávesnici zadá heslo „120“ a stlačí tlačítko „ENTER“ (potvrdenie vloženého hesla). Stlačením tlačítka „TAB“ sa presunie na tlačítko „OK“ na displeji (tlačítko bude označené čiarkovane) a potvrdí voľbu stlačením tlačítka „ENTER“. Ak operátor nechce zadať heslo, opakovaným stláčaním tlačítka „TAB“ sa presunie na tlačítko „Cancel“ na displeji (tlačítko bude označené čiarkovane) a potvrdí voľbu stlačením tlačítka „ENTER“.

02 Vzorkovacie zariadenie PS20 - Manual obsluhy.doc

Strana 13 z 14


APC CONTROLS, s.r.o. Súkennícka 34 971 01 Prievidza IČO: 36 325 406 IČ DPH: SK2020079072

Tel.: Fax: E-mail: Účet: DIČ:

(421) 46 54 337 13 (421) 46 54 337 13 apccontrols@apccontrols.sk OTP 5366239 / 5200 2020079072

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel: Sro, vo vložke č. 13426/R

3.10

Panel: Alarmy

Pokým sa v systéme vyskytuje aspoň jeden aktívny alarm, je tento stav signalizovaný zelenou LED kontrolkou pri klávese K4. Pokým nie je aktívny žiadny alarm, okno alarmov je prázdne.

3.10.1 Zoznam alarmov. Porucha prepäťovej ochrany

skontrolujte stav prepäťovej ochrany v rozvádzači

Porucha 24VDC

porucha napájania 24VDC, napájacieho zdroja v rozvádzači

Porucha kompresora

skontrolujte stavy ističov kompresora a kompresor

Porucha 230VAC

porucha napájania 230VAC, skontrolujte stav 230VAC v rozvádzači

Tlak vzduchu mimo rozsah

Skontrolujte:  kompresor (regulačný ventil),  nastavené limity pre tlak vzduchu,  stav rozvodov vzduchu

Tlak vz. trasy NM je vysoký

skontrolujte nádoby

napojenie

cieľovej

(aktívnej)

zbernej

Tlak vz. trasy BA je vysoký

skontrolujte nádoby

napojenie

cieľovej

(aktívnej)

zbernej

Vzorkovanie NM blokované

  

Vzorkovanie BA blokované

  

02 Vzorkovacie zariadenie PS20 - Manual obsluhy.doc

skontrolujte

stav

je aktívny jeden z vyššie uvedených alarmov; nie je vybraná žiadna cieľová (aktívna) zberná nádoba pre NM produkt (je potrebné vymeniť zbernú nádobu); nie je aktivovaný žiadny režim odberu vzoriek je aktívny jeden z vyššie uvedených alarmov; nie je vybraná žiadna cieľová (aktívna) zberná nádoba pre BA produkt (je potrebné vymeniť zbernú nádobu); nie je aktivovaný žiadny režim odberu vzoriek

Strana 14 z 14

Manuál  

Vzorkovacie zariadenie

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you