Page 1

„Aprólékos” gyűjtögetés

megjelenik 18 000 példányban igentessek.ro • 031-2263100 I. évfolyam, 11. szám ï 2013. november

A nyelvhaszn·lati jogokÈrt k¸zdı LakÛ PÈterfi T¸nde marosv·s·rhelyi civil aktivista megbÌrs·gol·s·t kˆvetıen tˆbb erdÈlyi v·rosban, kˆzt¸k Kolozsv·ron is, banigy˚jtÈsbe kezdtek. Az Igen, tessÈk! mozgalom, a Kolozsv·ri Magyar Di·kszˆvetsÈg 5 Ès a kolozsv·ros.ro port·l kˆzˆs erıvel 3020 ˆtbanist, illetve 9217 egybanist gy˚jtˆtt, aminek ÈrtÈke 243,17 lej.

(Bethlendi Tamás felvétele)

Otthon

9

A dÈlut·ni sÈt·k sor·n gy˚jts¸nk ıszi termÈseket, faleveleket, gallyakat, Ès vigy¸nk egy kis ıszi hangulatot, meleg szÌnvil·got otthonunkba. Mi megmutatjuk, hogyan induljon el a lak·sdekor·ciÛk terÈn, a tˆbbit fant·zi·j·ra bÌzzuk.

Kismama

17

Tervezz¸nk ¸de Ès harmonikus birodalmat a legkisebb csal·dtagoknak, ahova nem sz·m˚zetÈs, hanem valÛdi ˆrˆm bekˆltˆzni! A leg˙jabb minısÈg Ès legmenıbb m·rkanevek helyett vezÈreljen az egÈszsÈg Ès a sz¸lıi odaad·s.

Erotika

22

A MÈly torok (Deep Throat) cÌm˚ pornÛfilm a hetvenes Èvekben fıhısnıjÈhez, Linda Lovelace-hez hasonlÛan Ûri·si ÈrdeklıdÈsnek ˆrvendett. Hogy mi ·ll ezen sikertˆrtÈnet h·tterÈben? ñ erotikarovatunkban kˆrbej·rtuk a tÈm·t.


2

igen , tessék ï Kolozsvár

aktuális Aktuális

ÑMindig az aktu·lis megmÈrettetÈs mutatja meg, hogy kiben mennyi erı van.î

Csernus Imre pszichológus

A szeretet ünnepére várva Mikor a kirakatok dÌszÌtÈsei kezdenek a kar·csonyra hangolÛdni, a bev·s·rlÛ kˆzpontok polcain megjelennek a szaloncukrok Ès a k¸lˆnfÈle Mikul·s, angyal, csengı Ès csillag form·j˙ra ˆntˆtt csokol·dÈk, Ès a v·ros kˆzpontj·ban elhelyezik a kar·csonyi dÌszek tˆmkelegÈt, tudjuk, hogy jˆn az Èv tal·n egyik legpomp·sabb Ès legv·rtabb ¸nnepe. Az ¸nnepet viszont megelızi a v·rakoz·s ¸nnepe, az a nÈgy hÈt, melyet adventnek nevez¸nk. Eredete a IV. sz·zadra vezethetı vissza. Az Èvek sor·n hol hosszabb, hol rˆvidebb ideig tartott. Eredetileg 40 napot ˆlelt fel (JÈzus negyven napig bˆjtˆlt a puszt·ban), Ès szigor˙ bˆjttel egybekˆtˆtt idıszak volt, ·m a Gergely p·pafÈle napt·rreform nÈgy hÈtre sz˚kÌtette ezt. A bˆjtˆlÈs ezt kˆvetıen is megmaradt egÈszen a XX. sz·zad kˆzepÈig. Advent kezdete a kar·csony napj·tÛl visszafele sz·mÌtott, Szent Andr·s napj·hoz legkˆzelebb levı vas·rnap. Vall·si szempontbÛl az advent a keresztÈny hÌvı ember lelki felkÈsz¸lÈsÈt jelenti JÈzus eljˆvetelÈre Ès arra, hogy kˆzelebb

ker¸ljˆn Istenhez. B·r a mai vil·gban a vall·si elıÌr·sokat egyre kevesebben kˆvetik szigor˙an, a kar·csonyra valÛ felkÈsz¸lÈs Ès az ˆnmagunkban tˆrtÈnı elmÈlyedÈs manaps·g is jellemzi ezt a nÈgy hetet. Az adventi idıszak jeles napjaihoz (Andr·s, Borb·la, MiklÛs, Luca) rengeteg nÈphagyom·ny Ès szok·s kˆtıdik, amelyek egy rÈsze elt˚nt az idı folyam·n, egyesek pedig mai napig fennmaradtak. A legelterjedtebb Ès mai napig fennmaradt adventi szok·s az adventi koszor˙ kÈszÌtÈse. Ennek hagyom·nya a pog·ny idıkre ny˙lik vissza, amikor is a szalm·bÛl, f˚zfavesszıbıl vagy zˆld fenyı·gakbÛl font Ñszentî koszor˙kkal a gonosz szellemek ellen vÈdelmeztÈk a h·zat Ès annak lakÛit. Az adventi koszor˙t napjainkban hagyom·nyosan fenyı·gakbÛl kÈszÌtik, Ès nÈgy gyertya dÌszÌti. A gyerty·k szÌne katolikus kˆrˆkben lila, kivÈtel a harmadik hÈtre jutÛ, amely rÛzsaszÌn. Ezeket vas·rnaponkÈnt gy˙jtj·k meg, minden alkalommal egyel tˆbbet, amÌg eljˆn kar·csonykor, mikor egyszerre Èg mind a nÈgy. Egy m·sik kedves v·rakoz·st szimboliz·lÛ szok·s az adventi napt·r kÈszÌtÈse. Ennek m˙ltja sokkal fiatalabb a koszor˙Èn·l, ugyanis az 1800-as Èvekben jelent meg a mai NÈmetorsz·g ter¸letÈn, majd terjedt el az egÈsz kontinensen. Ez egy olyan kÈszÌtmÈny (·ltal·ban t·bla), amelyen 24 ablak van, melyeket naponta kell kinyitni december 1-je Ès kar·csony kˆzˆtt. Legtˆbb form·j·ban az ablakok aprÛ meglepetÈst is rejtenek. ï Igazi kincs: különleges adventi naptár

Kiadja Ès ingyenesen terjeszti az Igen, tessÈk! ñ Da, pofti˛i! Egyes¸let. Felelıs kiadÛ: Talpas Botond ï Szerkesztık: Kocsis Kitty, SzÈn·s Szabolcs Korrektor: Gˆdri Csilla ï Arculat: Benkı Adorj·n, Ferencz Csaba-Levente, Kinda ¡gnes J˙lia ingyenesen terjesztett kˆzˆssÈgi havilap Nyom·s: Tipprint Kft., Kolozsv·r SzerkesztısÈg elÈrhetısÈge: 400083 Kolozsv·r, Petıfi S·ndor (Avram Iancu) u. 21. sz., Megjelenik 18 000 pÈld·nyban. e-mail: ujsag@igentessek.ro, honlap: http://igentessek.ro/ujsag ISSN 2343 ñ 7723 Marketing: Vincze RÛbert ï HirdetÈsfelvÈtel: marketing@igentessek.ro A lapban megjelent cikkek Ès fotÛk belsı szerkesztÈs˚ anyagok, illetve nem jogvÈdett internetes forr·sokbÛl sz·rmaznak, Ès nem feltÈtlen¸l t¸krˆzik a szerkesztısÈg vÈlemÈnyÈt.

Igen, tessék ï Kolozsvár

A kiadvány megjelenését támogatták: Abriso, Capital Software, Codespring, Donath Service, European Language Rights Alapítvány, Joben, Kolozs Megyei Ifjúsági Fórum (Kifor), Kolozsvári Magyar Diákszövetség (KMDSZ), Landman Consulting Services, Livada, Macrogroup, Medimages, Mikó Étterem, Multipraxis, Napoca Taxi, Optimag, OptimusTrans, Paprika Rádió, Pumukli Játszóház, Privilege, Regal, Requiem, Salstar–Masterfol, Szilaj lovastanya, TiPrint, TransGranit, Union Co


igen , tessék ï Kolozsvár

város

Negyedik alkalommal válik „láthatóvá” a város

3

Rövidhírek Új helyen a Szociális Hivatal M˙lt hÛnaptÛl a MÛcok ˙tja 7. sz·m alatti Lakoss·gi Inform·ciÛs Kˆzpontba kˆltˆzˆtt a Kolozsv·ri Szoci·lis Ès EgÈszsÈg¸gyi IgazgatÛs·g keretÈben m˚kˆdı Szoci·lis Hivatal, ahol a gyermekgondoz·si t·mogat·si, a gyermeknek j·rÛ ·llami t·mogat·si, valamint a dolgozÛ sz¸lık ˆsztˆnzÈsÈre ny˙jtott t·mogat·si kÈrvÈnyeket lehet beny˙jtani. Az ˙j iroda nyitvatart·si ideje megegyezik a Lakoss·gi Inform·ciÛs Kˆzpont ÛrarendjÈvel. HÈtfın, kedden, szerd·n Ès pÈnteken reggel 8.30-tÛl dÈlut·n 16.30-ig, cs¸tˆrtˆkˆn 8.30-tÛl 18.30-ig lehet az iratokat beny˙jtani. Bıvebb inform·ciÛkat a 0264-596030ñes telefonsz·mon kÈrhetnek az Èrdeklıdık.

Új bölcsőde Ki ne emlÈkezne a tavaly kalotaszegi mint·val ell·tott gyalogos·tkelıre, az aprÛ csengıkkel dÌszÌtett ErzsÈbet hÌdra, vagy az elhagyatott ¸zletkirakatra felÌrt novell·ra? Igen, ez a L·thatÛ v·ros elnevezÈs˚ projekt tavaly kivitelezett alkot·sainak egy rÈsze. IdÈn negyedik alkalommal hirdette meg az AltArt AlapÌtv·ny Vedd ·t: TÈr Ès KˆzˆssÈg cÌmmel a kiÌr·st, Ès a kilenc nyertes p·ly·zat most novemberben ker¸l megvalÛsÌt·sra a kincses v·ros kˆzterein. Nem ·rt teh·t nyitott szemmel j·rni, ugyanis ak·rki lehet az a szerencsÈs, aki buszra sz·ll fel Ès egy vir·gzÛ kertben tal·lja mag·t. Ez a megvalÛsÌt·s arra szolg·l, hogy a tˆmegkˆzlekedÈs egy plusz ˆrˆmˆt jelentsen az embereknek. Egy m·sik a kommunista rezsim Szt·linbarokk Èp¸leteinek fal·ra igyekszik kis szÌnt vinni, akkÈppen, hogy a sz¸rke fa-

lakra szÌnes termÈszetkÈpeket festenek, ezzel utalva arra, hogy lehet esztÈtikusabb is az kˆrnyezet¸nk. Egy harmadik, igencsak l·tv·nyosnak ÌgÈrkezı projekt keretÈben Kolozsv·r egyik legforgalmasabb utc·j·t ÑfednÈk beî szÌnes lufikkal, amelyekre a helyi m˚vÈszek ¸zenetei ker¸lnÈnek, ez·ltal kapcsolatot teremtve a lakosokkal. Ezek mellett mÈg kapcsolatba ker¸lhetnek a zenÈvel, a monostori gar·zsok tetejÈrıl szÌnes ¸zeneteket olvashatnak, illeg·lisan felÈpÌtett kerÌtÈseken m·szhatnak ·t, moh·val beborÌtott szobrokkal tal·lkozhatnak, a SzÈchenyi/Mihai Viteazul tÈren pedig a poszterek mutatj·k majd be a piac ·rusait, emellett pedig a hajlÈktalanok ·ltal ismert jelekkel is megismerkedhetnek a v·ros lakÛi, amennyiben nyitott szemmel j·rnak! ï

ï

⁄jabb bˆlcsıde ÈpÌtÈsÈrıl dˆntˆtt a helyi tan·cs. GerÈd Imre helyi tan·csos elmondta, hogy a tervek szerint a HÛst·ti (M„r„∫ti) negyedben modern, minden szabv·nynak megfelelı, hat nappali- Ès hat h·lÛteremmel, valamint a sz¸ksÈges adminisztr·ciÛs fel¸letekkel rendelkezı bˆlcsıde Èp¸l. a kˆzeljˆvıben. Az ˙j lÈtesÌtmÈnyben ˙jabb h˙szfıs magyar bˆlcsıdei csoport is helyet kap jˆvı Èvtıl kezdıdıen.


4

igen , tessék ï Kolozsvár

város

(Sz)Építsük a karrierünk, városunk, kultúránk

Új troli a reptér és az állomás között A kolozsv·ri rep¸lıtÈr melletti kˆrforgalom munk·latainak befejeztÈvel a v·rosi kˆzsz·llÌt·si v·llalat (RATUC) egy ˙j trolivonalat hozott lÈtre, amely ˆsszekˆti a kolozsv·ri nemzetkˆzi rep¸lıteret a kolozsv·ri vas˙t·llom·ssal. Az oktÛber 26tÛl kˆzlekedı, 5-ˆs sz·mot viselı viszonylat a kˆzponton kereszt¸l jut el kiindulÛpontj·tÛl a cÈl·llom·sig.

Az 5-ös trolibusz útvonala: Időpont: 2013. december 5-7. Helyszín: Babeș-Bolyai Tudományegyetem Politika-, Közigazgatás és Kommunikációtudományi Karának épülete

HIRDETÉS

Érezted már úgy, hogy minél közelebb érsz a karrier kezdéshez, annál távolibbnak tűnik? A kommunikációs szakma számos rejtelmet és kiaknázatlan lehetőséget nyújt számodra, ami akár a kreativitásodon, talpraesettségeden és az itt elsajátítható tudáson is múlhat, hogy miként használod fel. Mekkora jelentősége lehet egy város márkázásának és milyen folyamattal zajlik? A kétségkívül legtapasztaltabb és leginkább hozzáértő erdélyi szakembertől kaphatsz majd tippeket. Vagy ha meg szeretnéd tudni mit takar a „rendesembermarketing” fogalma, akkor is ott a helyed a konferencián. De ez csak egy kis ízelítő a programokból, a teljes kínálat az esemény Facebook-oldalán követhető, számos további érdekességgel fűszerezve (facebook.com/kommnapok). Karrier, város, kultúra – ezt a hármas témakört járja körül az idei kommunikációs szakmai konferencia. Az egyetemi lét alatt szükséged van arra, hogy kitekints a kurzusok keretei közül a szakmára, ezzel a nagy világra, már csak azért is, hogy az elismert szakemberek jelenléte megerősítse benned a tudatot, hogy jó helyen vagy, emellett motiváljon karriered építésére. Erre lehetőséget nyújt a rendezvény, azok számára, akik kicsit is érdekeltek a kommunikáció, PR, branding, reklám témákban, vagy egyszerűen kíváncsiak a szakmai meglátásokra. Írta: Szabó Adél, Kolozsi Emese

Szamosfalvi orsz·g˙t (Traian Vuia, Aurel Vlaicu)ñMagyar utca (21 decembrie 1989)ñKossuth Lajos utca (21 decembrie 1989)ñWesselÈnyi utca (Regele Ferdinand)ñFerenc JÛzsef ˙t (Horea)ñBaross tÈr (Pia˛a G„rii)ñN·das utca (Burebista)ñ SzÈkely MÛzes utca (Iuliu Coroianu)ñ¡r-

p·d ˙t (Traian)ñK·d·r utca (I. P. Voite∫ti)ñPostakert utca (Cuza Vod„)ñMagyar utca (21 decembrie 1989)- Szamosfalvi orsz·g˙t (Traian Vuia, Aurel Vlaicu). ï

Fűtéspótlék-igénylés Kolozsv·ron a 2013ñ2014-es f˚tÈsszezonra vonatkozÛ f˚tÈspÛtlÈk-igÈnylÈsi kÈrÈseket m˙lt hÛnap vÈgÈtıl lehet beny˙jtani a v·rosh·za lakoss·gi inform·ciÛs kˆzpontj·ban (Monostori/Mo˛ilor ˙tja 7. sz·m), vagy a negyedekben m˚kˆdı polg·rmesteri hivatal irod·iban ñ

nyilatkozta Horv·th Anna alpolg·rmester. Az igÈnylÈseket hÈtfın, kedden Ès szerd·n 8.30ñ16.30, cs¸tˆrtˆkˆn 8.30ñ18.30, illetve pÈnteken 8.30ñ16 Ûra kˆzˆtt lehet letenni. A fent emlÌtett helyszÌneken kell kÈrni a formanyomtatv·nyt is. ï


igen , tessék ï Kolozsvár

közösség

5

Kicsi a pénz, de erős! Interjú Lakó Péterfi Tünde marosvásárhelyi civil aktivistával A m˙lt hÛnapban futÛt˚zkÈnt terjedt a hÌr az interneten, hogy LakÛ PÈterfi T¸nde (portrÈnkon) marosv·s·rhelyi lakost megb¸ntettÈk a helyi hatÛs·gok, mert magyarñrom·n kÈtnyelv˚ ·rcÌmkÈket osztogatott az egyik helyi piacon. Az igazi csavar a tˆrtÈnetben csak ezut·n jˆtt, mikor elhat·rozta, hogy egybanisokban fizeti ki a r· kirÛtt b¸ntetÈst. Banigy˚jtÈsbe kezdtek tˆbb erdÈlyi v·rosban. Kolozsv·ron az Igen, tessÈk! mozgalom, a KMDSZ Ès a kolozsvaros.ro hÌrport·l kezdemÈnyezett gy˚jtÈst. ñ Rˆviden bemutatn· a tˆrtÈnteket? ñ NÈh·ny bar·ttal, ismerıssel ˆsszedugtuk a fej¸nket Ès elhat·roztuk, hogy valamit tesz¸nk annak ÈrdekÈben, hogy az anyanyelv¸nket szabadon haszn·lhassuk a v·rosunkban. Kuti M·rta, egyik t·rsunk ˆtlete volt, hogy a piacon kezdj¸k egy egyszer˚ gesztussal, mÈgpedig hogy aj·ndÈkozzunk az ·rusoknak kÈtnyelv˚ ·rcÌmkÈket. A szavakat tett kˆvette. Amikor m·sodszor ment¸nk ki a t·bl·kkal a piacra, h˚lt hely¸k volt az aj·ndÈkunknak, r·ad·sul a helyi rendırsÈg 1500 lejes b¸ntetÈst rÛtt ki r·m. Egy jÛ ismerısˆmnek t·madt az ˆtlete, hogy

tˆbb, mint amennyi a b¸ntetÈs ÈrtÈke. Ez az ˆsszeg nem kevesebb, mint 1 tonna 80 kilÛt nyomott a mÈrlegen. Ami, szerintem, ak·rmely ÈrtÈket vessz¸k, nem kis teljesÌtmÈny. ñ Tudom·som szerint Ès az imÈnt emlÌtett ˆsszeg nagys·g·ra alapozva mondhatjuk, hogy rengetegen csatlakoztak a gy˚jtÈshez. Honnan jˆttek az aprÛk? ñ Elsısorban civil emberektıl, de valÛban, kiterjedt szervezetekre, p·rtokra, egyes¸letekre. Ezek mellett k·vÈh·zak, r·diÛk, egyetemek, iskol·k is gy˚jtˆttek azon a nÈh·ny napon. ñ Gondolta volna, hogy ilyen nagy lesz a kˆzˆssÈgi ˆsszefog·s ereje? Ez ˆnben milyen ÈrzÈseket v·ltott ki? ñ ’szintÈn bevallom, ekkora ˆsszefog·sra nem sz·mÌtottam. MindenkÈppen felemelı ÈrzÈs, Ès sz·ndÈkosan haszn·lok jelen idıt. MÈg mindig kapom a visszajelzÈseket, im·ds·gukba foglalnak az emberek, kitart·st kÌv·nnak, szeretet¸krıl fizessem ki a b¸ntetÈsem egybanisban. biztosÌtanak. Ezt kˆvetıen elıszˆr SzÈkelyudvarhe- ñ A fennmaradt ˆsszeg mire lesz kˆltlyen kapt·k fel a fej¸ket az emberek, Ès ve, milyen ¸gyet fog szolg·lni? kezdtek el gy˚jtÈst szervezni, majd futÛ- ñ MindenkÈpp a b¸ntetÈs t·rgy·t kÈpezı t˚zkÈnt terjedt el a hÌr ErdÈly-szerte, sıt ¸gyre fogjuk fordÌtani, mivel Marosv·s·rhat·rainkon t˙l is. Mindenki gy˚jtˆtt... helyen sok a piac, a kÈtnyelv˚ t·bl·k pedig mÈg mindig hi·nyoznak. A piacok Valahogy Ìgy indult. ñ Mennyi pÈnz gy˚lt ˆssze Ñapr·n- ut·n tov·bb szeretnÈnk lÈpni a kisv·llalkÈntî? koz·sok, majd a nagy ·ruh·zak ir·ny·ba. ñ A teljes ˆsszeg egy hosszas sz·mol·si ñ A hirtelen jÛt, fogalmazzak Ìgy, nÈpproced˙ra ut·n 8420 lej lett, ami jÛval szer˚sÈget hogyan Èlte meg?

ñ Az biztos, hogy intenzÌv h·rom hÈten vagyok t˙l... Annyi Èrzelem d˙lt bennem, mint mÈg soha. Szinte alig ettem, aludtam ezekben a napokban, kissÈ fÈlı volt, hogy az egÈszsÈgem l·tja k·r·t. De mindig erıt adott a sok jÛ sz·ndÈk˙ ember biztat·sa. Egyszer˚ asszony vagyok, tulajdonkÈppen nem is Èrtem, miÈrt Ès hogyan lettem nÈpszer˚. Tal·n rosszul fogalmazok. …rtem, miÈrt, Ès hogyan, csak nem tudom mÈg felfogni. ñ Volt egy·ltal·n szabadideje? ñ Nem. A telefonom le sem tudtam reggel nyolctÛl kÈsı estig tenni. Kˆzben a banikat is fogadtam, szervezt¸k a megsz·ml·l·s·t Ès a b¸ntetÈs kifizetÈsÈnek mÛdj·t is. Rengeteg idıbe ker¸lt mindez. Az eredmÈny viszont mindent k·rpÛtol. ñ ÷sszegezve, mi az a kˆvetkeztetÈs, amit az egÈsz, nevezz¸k ˙gy, mozgalombÛl von le? ñ Az, hogy ha kell, megmozdulunk. …s nagyon fontos jelzÈsnek tartom a politikusok felÈ az esemÈnyeket. RemÈlem, hogy megÈrtettÈk a nÈp ¸zenetÈt. Valamit tenni kell, lÈpni egyet, valaminek v·ltoznia kell. KemÈnyen oda kell ·lljon minden magyar az ¸gy¸nk mellÈ, Ès nagyon fontos, hogy a szemÈlyes Èrdekeket h·ttÈrbe szorÌtsuk. Hangzatosnak t˚nik, de azt gondolom, hogy az idei Èv esemÈnyei azt mutatj·k, hogy megelÈgelt¸k a jelenlegi helyzetet, Ès tenni akarunk kˆzˆsen, politikai Ès vall·si hovatartoz·stÛl f¸ggetlen¸l, egyszer˚en magyarkÈnt. ï Szénás Szabolcs


6

igen , tessék ï Kolozsvár

kultúra

Kulturális programajánló A kincses v·ros utc·in barangolva akarvaakaratlan belebotlunk mindenfÈle hirdetÈsbe, rekl·mba. Legtˆbb esetben figyelmen kÌv¸l hagyjuk ezeket, ·m nem ·rt Èszrevenni nÈh·nyat, ugyanis megannyi Èrdekes kultur·lis Ès egyÈb tÌpus˙ esemÈny felhÌv·s·t rejthetik. A Kolozsv·ri ¡llami Magyar SzÌnh·z t·rsulata a novemberi hÛnapban tˆbb Ìzben is szÌnpadra viszi a m˙lt hÛnapban bemutat·sra ker¸lt ’felsÈge pincÈre voltam cÌm˚ Bohumil Hrabal nagyszÌnpadi Ès DemÈny PÈter Bolero st˙diÛtermi darabj·t is. A t·rsulat havi reperto·rj·ban szerepet kaptak a Thomas Vinterberg ñ Mogens Rukov ñ Bo Hr. Hansen Sz¸letÈsnap, Matei Vi∫niec KenyÈrzseb, Johannes von Tepl A fˆldm˚ves Ès a hal·l cÌm˚ darabok is, melyeket a st˙diÛteremben nÈzhet meg a nagyÈrdem˚. A hÛnap vÈgÈre egy bemutatÛ is kÈsz¸lıdik, mÈgpedig Roger Vitrac darabja, amely a Viktor, avagy a gyermekuralom cÌmet viseli. A bemutatÛra november 29-Èn, pÈnteken 20 Ûr·tÛl ker¸l sor. A Kolozsv·ri Magyar Opera a kˆvetkezı hÛnap elejÈn rˆgtˆn h·rom Verdi-darab bemutatÛj·val kÈsz¸l. December 6-·n a Szent Johanna, december 7-Èn A harami·k, majd december 8-·n Luisa Miller ker¸l

szÌnpadra. Mindh·rom elıad·s 18:30-tÛl kezdıdik majd. Novum Generatio nÈven december 5. Ès 8. kˆzˆtt harmadik alkalommal szervezi meg a Nemzetkˆzi Git·rnapokat a Harmonia Cordis Egyes¸let a sÈtatÈri kaszinÛ Èp¸letÈben. A vil·g tˆbb pontj·bÛl Èrkeznek elıadÛk, akik minden bizonnyal elk·pr·ztatj·k a klasszikus git·r szerelmeseit. November 30-ig Lepkeh·z tekinthetı meg a Kolozsv·ri ¡llattani M˙zeumban (MikÛ/Clinicilor utca 5-7. sz·m). A m˙zeumban berendezett lepkeh·zban Èlı trÛpusi lepkÈk figyelhetıek meg, a b·b ÈletszakasztÛl egÈszen a felnıttkorig. Szemet gyˆnyˆrkˆdtetı l·tv·nyban rÈszes¸lnek azok, akik megtekintik ezt a ki·llÌt·st. Nyitva tart·s naponta 10 Ès 16 Ûra kˆzˆtt. ï

(Biró István felvételei)

A város Szilágyi Domokos Õm, a v·ros. ElÈbed ny˙jtom. Hars·ny ˆrˆmmel, hars·ny jajjal, mindenkÈpp szerelemre-bujtÛn. Itt nappalabb a nap, a hajnal hajnalabb, pihenıbb az Èjjel. Az Èjen-lÈt is pihenıbb, s sz·zezer csodaszÈp veszÈllyel szemben, sz·zezer kimenıt hi·ba is v·rva, ide z·rva, hol ñ e fˆld mondatja veled ñ Èszak, dÈl, nyugat Ès kelet Ès kikelet Ès z˙zmar·ra v·ltÛ ısz Ès ny·r Ès tavasz ad tal·lk·t, Ès bahavaz Ègre t·rt utc·kat a tÈl, amidın m·r fejeb˙big Èr ñ Ìm, a v·ros. ElÈbed ny˙jtom, tudv·n, hogy kˆzˆs kincs¸nk most m·r ñ mindenkÈpp szerelemre-bujtÛn ñ sz˚kebb, Èdes haz·nk: Kolozsv·r.

HIRDETÉS

Rajzpályázat: Mi így várjuk a Mikulást! Újabb rajzpályázatra hívjuk meg legfiatalabb olvasóinkat, az 5-10 éves gyermekeket, ezúttal egy igencsak közkedvelt esemény, a Mikulásvárás ábrázolására. A pályázatra a Mi így várjuk a Mikulást! című, bármilyen technikával készült alkotásokat érkezhetnek. A pályamunkákat postai úton vagy

személyesen a Petőfi Sándor/Avram Iancu 21. szám alá várjuk. Határidő: november 25. A legszebb rajzokat ajándékcsomagokkal díjazzuk, és megjelentetjük az Igen, tessék! Kolozsvár decemberi számában. Sok sikert kívánunk mindenkinek!


igen , tessék ï Kolozsvár

történelem

7

A Kolozsvári Nemzeti Kaszinó a két világháború között A vil·gh·bor˙ ut·ni z˚rzavaros esemÈnyek komoly hat·ssal voltak a Nemzeti KaszinÛ mindennapjaira. Az impÈriumv·lt·st kˆvetıen a tagok lÈtsz·ma jelentısen lecsˆkkent. Tˆbben mÈg a frontrÛl sem tÈrtek haza, m·sok a h·bor˙ elıl menek¸ltek el ErdÈlybıl, sokan pedig a kÈsıbbi rom·n kˆzigazgat·s kiÈpÌtÈse rÈvÈn v·ltak munkanÈlk¸livÈ Ès emiatt kÈnyszer¸ltek elhagyni Kolozsv·rt. A Nemzeti KaszinÛ vezetısÈge a bel¸gyek megreform·l·s·t tartotta a legs¸rgetıbb megoldandÛ feladatnak, mivel a belsı egyens˙ly helyrehoz·sa rÈvÈn prÛb·lt·k volna meg vissza·llÌtani az intÈzmÈny t·rsadalmi-kultur·lis tÈren betˆltıt vezetı szerepÈt. Fontos megjegyezni, hogy ez a vezetı szerepe a h·bor˙t kˆvetıen az intÈzmÈny akarat·n kÌv¸l jelentısen megnˆvekedett. Ez Èrthetı is, ha megfigyelj¸k, hogy a Nemzeti KaszinÛ volt azon kevÈs magyar intÈzmÈnyek egyike, amely f¸ggetlen tudott maradni Ès ez ·ltal egy olyan meg¸resedett t·rsadalmi szerepet tˆlthetett be, amely nagyon fontos volt a kolozsv·ri magyars·g sz·m·ra. 1922-re a kolozsv·ri lakoss·got sokkolÛ hirtelen vÈgbemenı v·ltoz·sok m·r kezdtek enyh¸lni, Ès a Nemzeti KaszinÛ is megprÛb·lta ˙jj·szervezni mag·t. A legfontosabb v·ltoz·s a kaszinÛ m˚kˆdÈsÈt tekintve az ez Èv m·rcius·ban tartott tiszt˙jÌtÛ kˆzgy˚lÈsen tˆrtÈnt, amikor is Nagy K·rolyt v·lasztott·k meg elnˆknek. Az ˙jonnan megv·lasztott elnˆk komolyan vette feladat·t Ès nekifogott a kaszinÛ hatÈkonyabb· tÈtelÈhez. Ehhez elsısorban decentraliz·lta az intÈzmÈnyt Ès ez ·ltal nagyobb ˆn·llÛs·got biztosÌtott az elnˆknek, igazgatÛnak, gazd·nak, titk·rnak Ès pÈnzt·rnoknak a kisebb jelentısÈg˚ gazdas·gi kÈrdÈsekben. A kaszinÛ t·rsadalmi ÈletÈnek a felpezsdÌtÈse ÈrdekÈben indÌtv·nyozta, hogy legyenek t·ncestÈlyek, melyek pÈnz¸gyileg is hasznot hozn·nak az intÈzmÈny sz·m·ra. A kellemes kaszinÛi Èlet azonban nem tartott sok·ig, elıszˆr Hirsch Adolf ellen indÌtott jogi elj·r·st a kaszinÛ, mert nem volt hajlandÛ kifizetni a 750 lejes tagdÌj tartoz·s·t, ezt kˆvette a tagok ·ltal kilopkodott napilapok ¸gye. Majd ezek ut·n az ˙js·gÌrÛi botr·nykÈnt elhÌres¸lt esett jelentısen felborÌtotta az intÈzmÈny belsı bÈkÈjÈnek egyens˙ly·t. A konfliktus egy kaszinÛi tag, dr. GrÛisz

L·szlÛ Ès Olajos Domokos ˙js·gÌrÛ kˆzt alakult ki. Az utÛbbi azzal v·dolta meg dr. GrÛisz L·szlÛt, hogy tizenkÈt erdÈlyi magyar hivat·sos ˙js·gÌrÛt fosztott meg a munkahely¸ktıl Ès, hogy erkˆlcstelen mÛdszerekkel ker¸lt az EllenzÈk igazgatÛi szÈkÈbe Ès az napilap felelıs szerkesztıjÈvÈ. Az ¸gy egyÈrtelm˚en a kaszinÛ hÌrnevÈnek a roml·s·val j·rt Ès a helyzet s˙lyosbod·s·nak az elker¸lÈse ÈrdekÈben minÈl hamarÈbb rendezni akart·k a dolgot. VÈg¸l siker¸lt megegyezni¸k a feleknek, Ès Olajos Domokos visszavonta a r·galmaz·st. Ekˆzben nagy vesztsÈg Èrte a kaszinÛt, Nagy K·roly reform·tus p¸spˆk Ès elnˆk elhunyt. A gy·sz idıszak lej·rta ut·n 1927. janu·r 30-·n a tiszt˙jÌtÛ kˆzgy˚lÈsen megv·lasztott·k elnˆknek dr. Jelen Gyul·t. ElnˆksÈgÈnek kezdete sz·m·ra sem volt mentes a botr·nyoktÛl, rˆviddel megv·laszt·sa ut·n Asztalos MiklÛs tagot sikkaszt·ssal gyan˙sÌtott·k meg, Ès a jogi elj·r·st kˆvetıen elÌtÈltÈk. A m·sik nagy kaszinÛt Èrintı problÈma a taglÈtsz·m felemelÈse volt, ezt Jelen Gyula hat·rozott intÈzkedÈseinek kˆszˆnhetıen hamar siker¸lt megoldani, Ès a kˆvetkezı Èvekben m·r jelentısen megemelkedett a taglÈtsz·m. 1929-ben m·r 400 tagja van a kaszinÛnak, ami mind pÈnz¸gyileg, mind pedig a t·rsas·gi Èletet tekintve kedvezıen hatott az intÈzmÈnyre. 1935-ben a Nemzeti KaszinÛ a megalakul·s·tÛl kezdve a legmÈlyebb v·ls·g·ba ker¸lt. Anyagilag m·r nem volt elÈg stabil, ahhoz hogy az intÈzmÈnyt kellı hatÈkonys·ggal lehessen ir·nyÌtani, mindezek mellet a tagok nem is tˆrekedtek arra, hogy rendesen kifizessÈk a tagdÌj h·tralÈkukat. A v·ls·g lek¸zdÈsÈnek az ÈrdekÈben egy nagyon ˆtletes Ès korszer˚ indÌtv·nyt ny˙jtott be L·szlÛ Endre tag a kaszinÛ vezetısÈgÈhez. Az indÌtv·ny szerint a kolozsv·ri Nemzeti KaszinÛt Rom·nia ˆsszes magyar kaszinÛj·nak a cs˙csintÈzmÈnyÈvÈ kellene tenni, mivel Kolozsv·r ErdÈly kultur·lis Ès gazdas·gi fıv·rosa, Ès a rom·niai magyars·g vezetıi a magyars·got Èrintı kÈrdÈsek megt·rgyal·s·ra mindig Kolozsv·rra jˆnnek tal·lkozni. Az indÌtv·ny tov·bb· kimondja, hogy az ˆsszes rom·niai magyar jelleg˚ kaszinÛk egyes¸letileg legyenek a kolozsv·ri Nemzeti KaszinÛnak tagjai azzal a joggal, hogy a vidÈki kaszinÛk Ìr·sban igazolt tagjai Kolozs-

v·rra jˆvetel¸k alkalm·val itt ugyanazt az otthont tal·lj·k, mint a kolozsv·ri kaszinÛ tagjai. A Nemzeti KaszinÛ m·r nem kÈpes Kolozsv·ron toborozni tagokat, ezÈrt Èrthetı, hogy egy orsz·gos intÈzmÈny lÈtrehoz·sa rÈvÈn szeretnÈk ˙jj·szervezni a kaszinÛt. A kˆvetkezı v·lasztm·nyi gy˚lÈsen felszÛlalÛ ˆtletgazda L·szlÛ Endre m·r nem ragaszkodott annyira a gyors ujj·szervezÈsben, mert a kaszinÛ nem rendelkezett a kellı felszereltsÈggel Ès kÈnyelemmel a vidÈki tagok elsz·ll·sol·s·hoz. A v·ls·g lek¸zdÈsÈnek a kÈrdÈse a kˆvetkezı Èvek tˆrtÈnÈsei vÈget a h·ttÈrbe szorult. II. K·roly ellentmond·sos egyszemÈlyes uralkod·sa Ès a h·bor˙ kitˆrÈse, majd a m·sodik bÈcsi dˆntÈs hat·rozata melyben …szakErdÈly Ès ez ·ltal Kolozsv·r is visszaker¸lt Magyarorsz·ghoz komoly hat·ssal voltak a Nemzeti KaszinÛ mindennapjaira A magyarorsz·gi hivatalnokok Ès tisztviselık Kolozsv·rra ÈrkezÈse az intÈzmÈny sz·m·ra kedvezıen hatott, mivel ezeknek tˆbbsÈge csatlakozott a kaszinÛhoz. Azonban a front kˆzeledtÈvel, a v·rosban tartÛzkodÛ funkcion·riusok elhagyt·k Kolozsv·rt Ès a Nemzeti KaszinÛ sz·m·ra ˙jabb v·ls·gos idıszak vette kezdetÈt melynek kˆvetkezmÈnyei az intÈzmÈny vÈgleges megsz˚nÈsÈt jelentettÈk. ïFazakas László


8

igen , tessék ï Kolozsvár

egészség Életmód

ÑIgazi kˆzˆssÈg csak ott jˆn lÈtre, ahol az emberek rejtÈlyes mÛdon szeretik egym·st. Vagyis bar·tok. Minden Èrdeken, vall·son, politik·n, t·rsadalmi helyzeten Ès vil·gnÈzeten t˙l.î

Mi áll a hidegallergia hátterében? A k¸lˆnbˆzı allergi·s t¸netek Ès azok diagnosztiz·l·sa az elm˙lt idıben nagy teret hÛdÌtott, egyik tÌpusa azonban megosztja az errıl vÈlekedı kˆzˆnsÈget: a hidegallergia nÈven ismert betegsÈget ugyanis sokan nem is tartj·k igaz·n emlÌtÈsre mÈltÛnak. Ettıl eltekintve egyes adatok szerint a nÈpessÈg sz·mottevı rÈszÈt valamilyen mÛdon Èrinti. De hogy pontosan milyen t¸netei vannak Ès hogyan kezelhetı? EgÈszsÈg rovatunkban erre kerest¸k a v·laszokat.

Réteges öltözködéssel a hideg okozta allergia ellen

Müller Péter író

A hidegallergia tünetei Az allergiatÌpus kÈt form·j·t k¸lˆnbˆztetj¸k meg: velesz¸letett, azaz ˆrˆklıdı, Ès kÈsıbb, jellemzıen 18ñ26 Èves korban szerzett, amely valamilyen hi·ny jelenlÈtÈt jelzi a szervezetben, vagy vÌrus, betegsÈg, fertızÈsek utÛ- vagy mellÈkhat·sakÈnt jelentkezik. A legfontosabb t¸netek kˆzÈ mindkÈt esetben a bırpÌrt, bırviszketÈst, duzzad·st, ki¸tÈseket, sebesedÈseket sorolhatjuk. Ezek leggyakrabban a jellemzıen nÈgy fok alatti hideg Ès/vagy nedves kˆr¸lmÈnyek hat·-

s·ra a hideggel Èrintkezı fel¸leten jelentkeznek (arc, kezek, nyak stb.), de elıfordulhatnak a test b·rmely m·s pontj·n is. Egyes esetekben a t¸netek fÈlÛr·n bel¸l vagy magasabb hımÈrsÈklet˚ helyisÈgbe ker¸lve elm˙lnak. S˙lyosabb esetekben a hideg hat·s·ra az ajkak, a garat, a nyelıcsı is megduzzadhat, reszketÈs, ·jul·s is fellÈphet, ilyenkor s¸rgısen orvosi kezelÈs sz¸ksÈges. A hidegallergia kezelése A hidegallergia okai ñ noha egyes forr·sok szerint az immunrendszer t˙lzott m˚kˆdÈse a felelıs Èrte ñ sz·mos m·s allergi·s megbetegedÈshez hasonlÛan egyelıre mÈg nem tiszt·zottak, Ìgy nem lÈtezik r· egyÈrtelm˚ gyÛgymÛd sem. MegelızÈsÈben segÌthet a magas zsÌrtartalm˙ kÈz- vagy arckrÈm haszn·lata, a rÈteges ˆltˆzkˆdÈs, valamint vastagon bÈlelt keszty˚, s·l, sapka beszerzÈse. Ha a t¸netek s˙lyosbodnak, fˆltÈtlen¸l szakemberhez kell fordulni, esetenkÈnt ugyanis gyÛgyszerekre is sz¸ksÈg lehet (nÈh·ny esetben a kalciumos pezsgıtabletta vagy a homeop·ti·s szerek is hatÈkonyak lehetnek).

Hidegallergia-teszt Helyezz a kÈzfejedre egy jÈgkock·t, majd amennyiben nÈh·ny percent bel¸l ki¸tÈsek, esetleg duzzanat jelenik meg rajta, akkor nagy valÛszÌn˚sÈggel hidegallergi·d van. A hideg okozta bırpapÌrt azonban ne keverd ˆssze a szÛban forgÛ t¸netekkel! ï


igen , tessék ï Kolozsvár

gazdaság

9

Kiből lesz a jó vezető? ÑMi a menedzsersÈg? Hatalom, felelıssÈg, presztÌzs, pozÌciÛ? Szerintem nem. A menedzsersÈg bonyolult szakma, amelynek a lÈnyege a szolg·lat. Szolg·lni a cÈget, tulajdonosok Èrdekeit tiszteletben tartani, bizonyos Èrtelemben szolg·lni a munkat·rsakat, szolg·lni a kit˚zˆtt cÈlokatî ñ vÈlte Fodor Istv·n, az Ericsson Magyarorsz·g volt elnˆk-vezÈrigazgatÛja.

tisztessÈgtelen ¸zleteket kˆt. A lÈnyeg, hogy amit elv·r, azt ı maga is Èletmint·j·val, saj·t pÈld·j·val mutassa. Higgadts·g, kitart·s, jÛ konfliktuskezelÈs ï ElÈg nyugodt, higgadt ahhoz, hogy a naponta felmer¸lı tˆbb kis dˆntÈst jÛl ·tgondolva tudja meghozni. KitartÛ, mert csak ˙gy lehet elÈrni eredmÈnyt, nem lesz egyik naprÛl a m·sikra sikeres

nyes munk·t vÈgzett, Ès hogy igazi, felelıs intÈzmÈnyt siker¸lt ÑlÈtrehozniaî. Fontoss·gi sorrend ï Fontos a munk·nk sor·n a sorrendisÈget meghat·rozni Ès kˆvetni. Nem szabad engedni, hogy a feladatok, az Èrdekek fontoss·gi sorrendjÈt b·rmifÈle lÈnyegtelen tÈnyezı felborÌtsa. T·rsadalmi felelıssÈg ï figyelni kell a kˆrnyezet¸nkre, Ès felelıssÈget is kell v·llalni Èrte. A gazdas·gi kˆrnyezet, a belsı piac, a dolgozÛk mag·nÈlete, a t·rsadalom, az ut·npÛtl·s mind meghat·rozÛak, fontosak egy v·llalat sz·m·ra. Itt kiemelnÈm az ut·npÛtl·s kÈrdÈsÈt: mifelÈnk nagyon kevÈs cÈg ismeri fel azt, hogy egy felsıoktat·si intÈzmÈnyt t·mogatva az ut·npÛtl·s kÈpzÈsÈt t·mogatja... Egy tartÛs egy¸ttm˚kˆdÈs eredmÈnyekÈnt pedig egy menedzser vÈgig tudja kˆvetni az ut·npÛtl·s egyetemi tevÈkenysÈgÈt. A cÈg szempontj·bÛl hivatalosan a k¸lvil·ggal a menedzsment tartja a kapcsolatot, de ezt nem lehet ennyire egyszer˚sÌteni. A t·rsadalmi felelıssÈgtudat ñ nem PR jelleggel ñ a menedzsment kult˙r·j·nak nagyon fontos rÈszÈvÈ kell, hogy v·ljon.

A fenti vÈlemÈny kÈsztetett arra, hogy elgondolkozzak: vajon, mire is van sz¸ksÈge valakinek ahhoz, hogy jÛ menedzser legyen? Az al·bbiakban sz·mba veszem az alapvetı tulajdons·gokat, elıszˆr is kulcsszavakban: csapatmunka, igÈnyessÈg, az ÑutasÌt·si rendszerî elvetÈse, teljesÌtmÈny alap˙ ÈrtÈkelÈs, a Ñnyer-nyerî-elv (win-win) alkalmaz·sa, a priorit·sok fontoss·ga, ÈrtÈktisztelet, protekcionizmusmentessÈg, Ñstruccpolitikaî kiz·rva. A menedzser szÛ helyett haszn·ljuk ink·bb a vezetı kifejezÈst, mÈgpedig azÈrt, mert sokkal szebben mondja el, mi is a menedzsersÈg alapja: vezetni kell a megfelelı ir·nyba a cÈget, a non-profit szervezetet, a vall·si kˆzˆssÈget, az egyetemet, az orsz·got ñ ki-ki azt az intÈzmÈnyt, amiÈrt felelıssÈggel tartozik.

az intÈzmÈny, v·llalat. TermÈszetesen konfliktusok is vannak a munkat·rsakkal, az ¸zleti partnerekkel, de azokat, ha az ember higgadt tud maradni Ès jÛ emberismeretre tett szert az idık sor·n, lehet ˙gy kezelni, hogy ÈpÌtı jelleg˚ek legyenek, Ès elırÈbb vigyÈk a szervezetet (Ñelsz·molok tÌzig, azt·n reag·lokî). ÑNyer-nyerî (win-win) elv ï Ez sokat jelenthet. Ezen elv ÈrvÈnyes¸lhet az intÈzmÈny Ès az alkalmazottak kˆzˆtt, valamint az intÈzmÈny Ès az ¸gyfelek kˆzˆtt, de figyelni kell a besz·llÌtÛkra, valamint a kˆrnyezetre is. Ha siker¸l egy olyan rendszert kialakÌtani, amelyben mindenki nyer, akkor elmondhatja a vezetı, hogy eredmÈ-

÷sszegzÈskÈnt elmondhatjuk, hogy nincs egyÈrtelm˚ v·lasz arra a kÈrdÈsre, hogy a menedzsersÈgre sz¸letni kell vagy pedig megtanulhatÛ, mint a keresztszemes hÌmzÈs. Nyilv·nvalÛan van nÈh·ny alaptulajdons·g, amivel sz¸letni kell, van nÈh·ny, amit m·r kiskorunkban belÈnk nevelnek, de nagyon sok olyan tulajdons·gra is sz¸ksÈg van, amit meg lehet Ès meg kell tanulni ahhoz, hogy jÛ vezetıvÈ v·ljon valaki. ï Kádár Beáta (forrás: Közmag, www.kozmag.ro)

Alapvető vezetői tulajdonságok JÛ szakember, igÈnyes ï Ne Èrtsen mindenhez, de a szakm·j·ban legyen az egyik legjobb, legfelkÈsz¸ltebb. Fontos, hogy Èrtsen meg minden folyamatot, teh·t Èrtse meg, mi zajlik a termelÈsben, hogyan folyik a kˆnyvelÈs, Ès az elad·s adott esetben miÈrt csˆkkent hirtelen. Az igÈnyessÈg kiterjedhet, sıt ki is kell annak terjednie az ˆltˆzkˆdÈsre, a kˆrnyezetvÈdelemre, a hangnemre Ès a beszÈdstÌlusra is. TisztessÈges ï Soha nem lehet azon kapni, hogy megvesztegetik, elcs·bÌtj·k, vagy


10

igen , tessék ï Kolozsvár

gasztronómia

Őszvégi finomságok

Hamarosan vÈgÈrvÈnyesen bekˆszˆnt a hideg, Ès m·r nemcsak a sokfÈle friss gy¸mˆlcs v·lik hi·nycikkÈ, de a zˆldsÈgek terÈn is csˆkken a v·lasztÈk. …rdemes h·t minÈl hamarabb ell·togatni a piacra, Ès mÈg egy utolsÛ nekirugaszkod·ssal tenni a tÈli idıszakban fellÈpı ·sv·nyianyag- Ès vitaminhi·ny ellen. Nem elhanyagolhatÛ tov·bb· az sem, hogy ezekbıl a finoms·gokbÛl csod·latos recepteket kÈszÌthet¸nk a napszak b·rmely ÈtkezÈsÈhez.

ırˆlt bors, 1 csokor petrezselyem, 1 ek. durv·ra v·gott vagy dar·lt, pirÌtott diÛbÈl, sÛ ElkÈszÌtÈs: Az avok·dÛt kimagozzuk Ès megtisztÌtjuk, majd nagyobb darabokra v·gva egy t·lba helyezz¸k. A petrezselymet Ès a fokhagym·t egy¸tt aprÛra v·gjuk, ezt kˆvetıen pedig hozz·adjuk a felaprÌtott avok·dÛhoz. A zˆldsÈgkeverÈket vill·val ˆsszetˆrj¸k, hozz·keverj¸k a citromlevet Ès a diÛt. ÕzlÈs szerint sÛval, borssal f˚szerezz¸k, majd t·lal·s elıtt beCserepes pörkölt zöldséggel h˚tj¸k. Az Ìgy kÈsz¸lt avok·dÛkrÈmet piHozz·valÛk: 50 dkg sertÈscomb, 1 nagy rÌtÛssal vagy friss rozskenyÈrrel fogyaszpadlizs·n, 3 paradicsom, 2 k·pia, 2-3 sz·l tani a legÈlvezetesebb. s·rgarÈpa, 4-5 nagyobb karfiolrÛzsa, egy kis darab zeller, fÈl csokor petrezselyem, Spenótfasírt 1 kisebb csÌpıs paprika, 2 nagy fej vˆrˆs- Hozz·valÛk: fÈl/1 kilÛ spenÛt, 1 toj·s, hagyma, 4 gerezd fokhagyma, 1-2 kol- 1 csomag mozzarella, zsemlemorzsa, 1 tk. b·sz, 250 ml vÌz, 2 tk. pirospaprika, 2 tk. szerecsendiÛ, 2-3 gerezd fokhagyma, kesÛ, 2 ek. zsÌr vÈs sÛ ElkÈszÌtÈs:A spenÛtot megfızz¸k, ElkÈszÌtÈs: A fızÈsre kialakÌtott cserÈpedÈnyt hideg vÌzbe be·ztatjuk megkˆ- majd amikor elÈggÈ kih˚lt, hozz·adjuk zelÌtıleg 30-45 percre. Ekˆzben a zˆldsÈ- a toj·st, a k¸lˆnbˆzı f˚szereket, az aprÌgeket megpucoljuk, a h˙st pedig felkoc- tott mozzarell·t Ès annyi zsemlemorzs·t, k·zzuk. A paprika felÈt, a hagymafÈlÈket, hogy a keverÈk kˆnnyen form·zhatÛ a petrezselymet Ès a kolb·szt aprÛ dara- legyen. Ezt kˆvetıen fasÌrtszer˚ form·bokra v·gjuk, a tˆbbi hozz·valÛt na- kat gy˙runk, amelyeknek mindkÈt oldagyobb kock·kra. A zˆldsÈg- Ès h˙skoc- l·t kevÈs olajon megpirÌtjuk. A spenÛtk·kat beleforgatjuk a f˚szerekbe, belehe- fasÌrt sonk·val is ÌzesÌthetı, de termÈszelyezz¸k a t·lba, r·ˆntj¸k a vizet, Ès r·- tesen ÌzlÈs Ès kreativit·s szerint mÈg totessz¸k a zsÌrt. Miut·n az edÈnyre a fede- v·bbi hozz·valÛkkal gazdagÌthatjuk a le is r·ker¸lt, hideg s¸tıbe toljuk Ès 200 receptet. fokon kb. 3 Ûr·t p·roljuk-s¸tj¸k.

Céklatokány Hozz·valÛk: nyers cÈkla, 1 vˆrˆshagyHozz·valÛk: 2 nagy, Èrett avok·dÛ, 4 ma, olaj, sÛ, bors, ırˆlt kˆmÈny, 1 kisebb gerezd fokhagyma, 2 ek. citromlÈ, frissen doboz tejfˆl, torma ÌzlÈs szerint

Petrezselymes-diós avokádókrém


igen , tessék ï Kolozsvár

ElkÈszÌtÈs: A cÈkl·t megpucoljuk Ès kb. 1 cm-es kock·kra v·gjuk. A vˆrˆshagym·t felaprÛzzuk, majd kevÈs olajon, sÛval megdinsztelj¸k. Amikor ¸vegessÈ v·lik, hozz·adjuk a cÈklakock·kat Ès egy kevÈs vizet ˆnt¸nk r· (ezt folyamatosan pÛtoljuk), hogy fedı alatt nyugodtan p·rolÛdjon a zˆldsÈg. A cÈkl·t sÛval, ırˆlt

gasztronómia

borssal, ırˆlt kˆmÈnnyel ÌzesÌthetj¸k Ès tejfˆlt is keverhet¸nk hozz·, majd amikor levessz¸k a t˚zrıl, mÈg ecetes torm·val is bolondÌthatjuk Ètel¸nket.

11

t·lat kevÈs vajjal vagy margarinnal kikenj¸k. A maradÈk vajat vagy margarint felforrÛsÌtjuk, vil·gosra pirÌtjuk benne a lisztet, majd apr·nkÈnt hozz·adjuk a karfiol fÈlretett fızılevÈt Ès a tejfˆlt. Sült karfiol sajtmártással Mindezt folyamatos keverÈs mellett s˚Hozz·valÛk: 1 kg karfiol, 2 h˙sleves- r˚ krÈmmÈ fızz¸k, beledolgozzuk a kocka, 20 dkg trappista vagy edami megreszelt sajt egy rÈszÈt, f˚szerekkel sajt, 50 g vaj vagy margarin, 50 g finom- ÌzesÌtj¸k. A sajtszÛsz utolsÛ mozzanataliszt, 2 dl tejfˆl, sÛ, fehÈr bors, szerecsen- kÈnt elkeverj¸k azt a kÈt toj·ss·rg·j·val, diÛ, 2 toj·ss·rg·ja, 1.5 liter vÌz Ès megkenj¸k vele az elhelyezett karfiElkÈszÌtÈs: A karfiolt megtisztÌtjuk, oldarabokat, tetejÈre pedig r·szÛrjuk a rÛzs·ira bontjuk szÈt, majd a leveskoc- maradÈk sajtot. ForrÛ s¸tıben addig k·kkal felforralt vÌzben puh·ra fızz¸k. s¸tj¸k, amÌg a sajt pirulni nem kezd a teEzt kˆvetıen a lesz˚rj¸k Ès kicsit szik- tejÈn (15-20 perc), t·lal·s elıtt legkevekadni hagyjuk, a levÈbıl pedig 5 dl-nyit sebb 5 percig h˚lni hagyjuk. TetejÈt dÌfÈlretesz¸nk a m·rt·shoz. Ekˆzben a s¸- szÌthetj¸k paradicsomkarik·kkal, bazsatıt 200 fokra elımelegÌtj¸k, Ès a hı·llÛ likommal stb. ï


12

igen , tessék ï Kolozsvár

utazás

Karácsonyi vásárok Európában Az utaz·si irod·k aj·nlatai kˆzˆtt m·r az ısz bekˆszˆntÈvel megjelennek a decemberi hÛnapra sz·nt aj·nlatok. A legtˆbb aj·nlat egy-egy hossz˙ hÈtvÈgÈre szÛl, Ès az eurÛpai nagyv·rosok kar·csonyi v·s·raival cs·bÌtja utazÛit. Igen, haz·nkban mÈg nincs olyan nagy tradÌciÛja, Ès mÈg nem fejlett ki annyira a kar·csonyi v·s·r, mint BÈcsben vagy Pr·g·ban. A kar·csonyi v·s·rok kialakul·sa a tizenhetedik sz·zadra tehetı, ugyanis ekkor elkezdett fontoss· v·lni a csal·d ˆszszetart·sa, a gyerekekkel egy¸tt tˆltˆtt idı jelentısÈge megnıtt. EkkortÛl kezdıdˆtt el a gyermekek Ès az egym·s megaj·ndÈkoz·s·nak szok·sa is. Aj·ndÈkoz·s m·r lÈtezett kor·ban is, de egyh·zi keretek kˆzˆtt zajlott. Az ˆsszegy˚jtˆtt adom·nyokat a r·szorulÛ szegÈny emberek kapt·k. VisszatÈrve a tizenhetedik-tizennyolcadik sz·zadhoz, a nˆvekvı igÈnyekkel egy¸tt megjelentek NÈmetorsz·g ter¸letÈn a kar·csonyi v·s·rok. Ezeken a v·s·rokon elsısorban a kÈzm˚vesek ·rult·k termÈkeiket. A kar·csonyi v·s·r fogalma a tizennyolcadik-tizenkilencedik sz·zad fordulÛj·n v·lt szÈles kˆrben ismerttÈ, majd terjedt el vil·gszerte. Ma m·r nincs olyan v·ros a vil·gon ñ termÈszetesen azok kˆzˆtt, ahol ¸nneplik a kar·csonyt ñ, ahol nem jelenik meg valamilyen form·ban az ¸nnepi v·s·r. A legnagyobb tradÌciÛja ezeknek a v·s·roknak EurÛpa nagyv·rosaiban van, ahol az Èvek sor·n a hagyom·ny keveredett a mai ÈrtÈkekkel. A legtˆbb v·s·r m·r november kˆzepÈtıl v·rja l·togatÛit. A szabadtÈri v·s·rok programja az utÛbbi idıkben a forralt bor Ès a kar·csonyi tˆmegtermÈkek mellett kultur·lis esemÈnyek sorozat·val is p·rosÌthatÛ. A legtˆbb v·ros verseng azÈrt, hogy

melyik a legjobb, a legszebb, melyik vonzza a legtˆbb l·togatÛt. VÈgigj·rva ezeket a v·s·rokat ˙gy Èrzi mag·t az ember a sok szemet gyˆnyˆrtetı ·ru kˆzˆtt, mintha egy mesebeli helyen volna, fıleg mikor a l·tv·ny p·rosul a fahÈjas-narancsos forralt bor, kÛkuszos kal·cs Ès s¸lt alma illataival, Ìzeivel. Egyszer˚en felemelı. Ha kar·csonyi v·s·r, a legtˆbb embernek BÈcs jut eszÈbe. Nem hi·ba, hisz Èvek Ûta listavezetı ilyen tekintetben az osztr·k fıv·ros, Ès mÈg nincs is olyan t·vol. Egyszerte tˆbb helyen is tal·lhatÛ kar·csonyi v·s·r, de a legnagyobb mindig a Rathausplatzon kap helyet. A v·s·r mellett termÈszetesen a v·ros szÈpsÈgeiben is gyˆnyˆrkˆdhetnek az utazÛk, de ha m·r a ·rusok asztalait szemelt¸k ki, mindenkÈpp aj·nlott egy finom puncsot p·r darab hagyom·nyosan elkÈszÌtett mÈzeskal·ccsal elfogyasztani.

De, mint emlÌtett¸k, nem csak BÈcsben szerezhet¸nk kellemes emlÈkeket. Ugyanis Pr·ga mellett szÛl a viszonylagos kˆzelsÈgÈn kÌv¸l az is, hogy megsz·ml·lhatatlanul sok csod·s nevezetessÈget lehet megtekinteni a romantikus v·rosban. A v·s·rl·st Ès a v·rosnÈzÈst kˆvetıen pedig remek sˆrˆkkel Ès Ètelekkel kÈnyeztethetj¸k magunkat. Az Èv utolsÛ hÛnapj·n esÈly van r·, hogy havazik, ami mÈg idillikusabb· tudja tenni a kar·csonyba ˆltˆzˆtt cseh fıv·rost. Nagyobb kar·csonyi v·s·rral a Vencel tÈren Ès az ”v·rosi tÈren tal·lkozunk. A nÈmetorsz·gi Ès belgiumi v·rosok v·s·rai mÈg igen kiemelkedıek, ·m cseppet sem mondhatÛk kˆzelinek. Mindegyiknek megvan a maga var·zsa, egyedisÈge. K¸lˆn kiemelÈst Èrdemel a NÈmetorsz·gban tal·lhatÛ n¸rnbergi kar·csonyi v·s·rt, amely a legrÈgebbi, ugyanis 1628 Ûta nyitja meg kapuit a l·togatÛk elıtt. B·rmelyik csod·latos v·rost is v·lasztjuk ˙ti cÈlul, kÈt forralt bor kˆzˆtt szakÌtsunk kis idıt a nevezetessÈgek megtekintÈsÈre is. A kincses v·rosban tavaly a FıtÈr mellett a M·ty·s sz¸lıh·za elıtt Ès a New York sz·llÛban csellenghett¸nk a kar·csonyi dÌszek Ès kÈzm˚ves t·rgyak kˆzˆtt. Kolozsv·ron is jÛl l·thatÛan fejlıdik a v·s·r Ès minden bizonnyal idÈn is a FıtÈren kaphatÛ majd a legfinomabb k¸ltÈri forralt bor. ï


igen , tessék ï Kolozsvár

utazás

13

Légy tisztában jogaiddal légi utasként! …vente tˆbb milliÛ ember sz·ll rep¸lıre, ak·r ¸zleti vagy turisztikai cÈlbÛl, ·m legtˆbben egy·ltal·n nincsenek tiszt·ban jogaikkal. Ezekre aj·nlott odafigyelni, ugyanis b·rmilyen kellemetlensÈg Èr, legyen az j·rattˆrlÈs vagy csomagelveszÌtÈs, teljesen tˆnkreteheti utaz·sunk. A lÈgi utasok Èrdekeit a lÈgit·rsas·gokkal szemben ÈrvÈnyesÌtı Flight Refund felmÈrÈsÈbıl kider¸l, hogy a kontinensen rep¸lın kˆzlekedı emberek kˆzel 60%-a nem ismeri az ıt, mint utast, megilletı jogokat, pedig uniÛs rendelet is van rÛla, hogy milyen esetekben igÈnyelhet k·rtÈrÌtÈst a k·rosult, Ìrja a travelo.hu utaz·ssal foglalkozÛ port·l.

Jegyvásárlás Rep¸lıjegy v·s·rl·sa esetÈn a lÈgit·rsas·g nem sz·molhat fel magasabb ·rat ·llampolg·rs·g, illetve a jegyv·s·rl·s helye alapj·n. Emellett a rep¸lıjegyet ·rusÌtÛ oldalaknak kˆtelessÈg¸k ñ az adÛkat, illetÈkeket is magukban foglalÛ ñ teljes jegy·rat felt¸ntetni, hogy az utasok ˆssze tudj·k vetni m·s lÈgit·rsas·gok ·raival.

Poggyász elkeveredése

A poggy·sz elvesztÈse, sÈr¸lÈse vagy kÈsedelmes megÈrkezÈse esetÈn az utas legfeljebb 1220 eurÛ ˆsszeg˚ k·rtalanÌt·sra jogosult. A lÈgit·rsas·got ugyanakkor nem terheli k·rtÈrÌtÈsi felelıssÈg abban az esetben, ha minden Èsszer˚en elv·rhatÛ lÈpÈst megtett a k·rok elker¸lÈse ÈrdekÈTúlfoglalás ben, illetve ilyen lÈpÈsekre nem ker¸lheIlyen esetben a besz·ll·s megtagad·sa tett sor. A poggy·sz sÈr¸lÈse esetÈn panahelyett a lÈgit·rsas·g kˆteles olyan sze- sz·t a poggy·sz ·tvÈtelÈt kˆvetı hÈt namÈlyt keresni, aki ˆnkÈnt, elınyˆkÈrt pon bel¸l kell megtennie. A poggy·sz kÈcserÈbe ñ sz·ll·s, ÈtkezÈs ñ lemond az sedelmes megÈrkezÈse esetÈn erre 21 nap utaz·srÛl. Amennyiben nem tal·l ilyet, ·ll rendelkezÈsÈre. kˆteles az otthagyott utast m·s mÛdon eljuttatni ˙ti cÈlj·hoz vagy visszatÈrÌteni Járat törlése a jegy ·r·t. Ezen t˙lmenıen az utast k·r- A j·rat tˆrlÈse esetÈn a lÈgit·rsas·gnak tÈrÌtÈs illeti meg az elmaradt utaz·sÈrt, szintÈn vissza kell tÈrÌtenie a teljes jegyami az ˙tvonal hossz·tÛl f¸ggıen 250- ·rat vagy ·tfoglal·si lehetısÈget kell biz600 eurÛig terjedhet. tosÌtania a k·rosult utasok sz·m·ra, to-

v·bb· ugyanaz a k·rtÈrÌtÈs j·r, mint t˙lfoglal·s esetÈn. Abban az esetben nem lehet k·rtÈrÌtÈsi igÈnyt beny˙jtani j·rattˆrlÈs esetÈben, ha a lÈgit·rsas·g legal·bb 14 nappal az indul·s elıtt t·jÈkoztatta utasait a j·rat tˆrlÈsÈrıl, illetve ha a lÈgit·rsas·g bizonyÌtani tudja, hogy a j·rat tˆrlÈsÈre rendkÌv¸li kˆr¸lmÈnyek miatt ker¸lt sor. Csˆkkenhet a mÈrtÈke, vagy nem j·r k·rtÈrÌtÈs, ha a lÈgit·rsas·g az eredeti idıpontokhoz kˆzeli, m·sik j·ratot biztosÌtott utasai sz·m·ra.

Hosszú késés Amennyiben a j·rat legal·bb h·romÛr·s kÈsÈssel Èri el ˙ti cÈlj·t, az utast ugyanolyan k·rtalanÌt·s illeti meg, mint a j·rat tˆrlÈse, illetve t˙lfoglal·s esetÈn, kivÈve, ha a lÈgit·rsas·g bizonyÌtani tudja, hogy a kÈsÈsre rendkÌv¸li kˆr¸lmÈnyek ñ pÈld·ul rendkÌv¸li idıj·r·si viszonyok, sztr·jk, reptÈrz·r stb. ñ adtak okot. A lÈgit·rsas·g tov·bb· felelıssÈgre vonhatÛ mÈg az utasnak okozott kÈsÈsbıl sz·rmazÛ k·rokÈrt is.

Fogyatékkal élő és csökkent mozgásképességű személyek A fogyatÈkkal Èlı Ès/vagy csˆkkent mozg·skÈpessÈg˚ szemÈlyeket egyenlı b·n·smÛd illeti meg a foglal·s Ès a besz·ll·s sor·n, emellett segÌtsÈget kell ny˙jtani sz·mukra a reptereken (indul·skor, ÈrkezÈskor Ès ·tsz·ll·skor), valamint a rep¸lıgÈpek fedÈlzetÈn. ï


14

igen , tessék ï Kolozsvár

otthon

Őszi dekorációk hangulathozónak Az ısz a legszÌnesebb Èvszak mindkˆz¸l, a dÈrlepte levelek Ès bogyÛk, k¸lˆnbˆzı sz·raz nˆvÈnyek szÌneit ugyanis mÈg a tavasz frissessÈge sem tudja fel¸lm˙lni. Ilyenkor ñ fıkÈnt egy-egy hosszabb sÈta kˆzben ñ ˙rr· lehet rajtunk a gy˚jtˆgethetnÈk, hiszen ki ne l·tn· szÌvesen otthon·ban a termÈszet simogatÛ ·rnyalatait, csod·latos alkot·sait? Otthon rovatunkban most abban szeretnÈnk segÌtsÈgÈre lenni, Ès hogy utat mutassunk a lehetısÈgek sokas·g·ban, ˆsszegy˚jtˆtt¸nk nÈh·ny igencsak kreatÌv Ès vid·m lak·sdekor·ciÛs ˆtletet.

Őszi ajtódíszek Amennyiben az ısz kedvelıjekÈnt szeret erdıben bÛkl·szni, kˆnnyen beszerezheti a bej·rati ajtÛ dekor·l·s·hoz sz¸ksÈges alapanyagokat. Ezek lehetnek k¸lˆnbˆzı termÈsek, bogyÛk, gallyak, sz·raz vir·gok vagy falevelek is, de termÈszetesen felhaszn·lhat b·rmilyen m·s segÈdanyagot is az ajtÛdÌsz elkÈszÌtÈsÈhez. A lÈpÈsek egyszer˚ek: a gallyakbÛl koszor˙form·t alakÌtani nem okozhat k¸lˆnˆsebb nehÈzsÈget, dÌszÌtÈs¸k pedig egy kis ragasztÛ vagy drÛt segÌtsÈgÈvel kˆnny˚szerrel megold-

hatÛ. Amennyiben csup·n k¸lˆnbˆzı termÈseket Ès faleveleket haszn·lna az alkot·shoz, akkor valamivel tˆbb t¸relemre lesz sz¸ksÈge, de munk·ja gy¸mˆlcse minden bizonnyal ˆrˆmmel tˆlti majd el.

Hangulatos asztaldíszek AsztaldÌszeket a fennebb felsorolt alapanyagokbÛl sokfÈle mÛdon kÈszÌthet¸nk. Beszerezhet¸nk egy nagyobb t·lat, Ès abba gondosan elhelyezhetj¸k azokat, vagy ak·r ikebanaszer˚ ˆssze·llÌt·sokat kÈszÌthet¸nk belıl¸k. Amennyiben gyakran haszn·lunk gyerty·t asztali dekor·ciÛkÈnt, akkor rendkÌv¸l hangulatos hat·st Èrhet¸nk el, ha a tartÛk alj·t megtˆltj¸k csipkebogyÛval, diÛval, gesztenyÈvel vagy Èpp b·rmivel, amelyben fant·zi·t l·tunk.

Időtálló ablakdíszek SÈt·ink sor·n bizonyosan temÈrdek olyan kincset tal·lunk, amelyeket pillanatok alatt ablakdÌsszÈ alakÌthatunk: ilyen pÈld·ul az ·gak dekor·l·sa, a cÈr-

n·kkal ˆsszef˚zˆtt falevÈlkoszor˙, girland kÈszÌtÈse k¸lˆnbˆzı anyagok (makk, falevÈl, dÌsztˆk, kukorica) felhaszn·l·s·val. Amennyiben kert¸nkben akad nÈh·ny s¸tıtˆk, azokat is felhaszn·lhatjuk, hiszen jellegzetes szÌn˚k Ès alakjuk miatt ˆnmagukban is meg·llj·k a hely¸ket. ï


igen , tessék ï Kolozsvár

otthon

15

Így spórolj a fűtésszezonban! Zsebkímélő tippek a tél beállta előtt A tÈli hideg kˆzeledtÈvel sokakban egyfajta szorong·s lÈp fel, hiszen ilyenkor a f˚tÈs miatt a kˆzkˆltsÈg minimum h·romszoros·ra ugrik. Ugyan a legnagyobb spÛrol·st a saj·t kaz·n jelenti, mÈg ebben az esetben is tehet¸nk azÈrt, hogy biztons·gunk megırzÈse mellett minÈl kevesebb legyen a sz·mla is. Az al·bbi hasznos tippekkel ñ a teljessÈg igÈnye nÈlk¸l ñ ebben szeretnÈnk utat mutatni olvasÛinknak. Az esetleges meghib·sod·sok kik¸szˆbˆlÈse Ès a hatÈkony m˚kˆdÈs ÈrdekÈben Èrdemes minden Èvben ellenıriztetni a kaz·nt, ez a p·r percnyi figyelmessÈg ugyanis igencsak ·ld·sos lehet az elkˆvetkezendı idıszakban. Amennyiben teheti, idıben gondoskodjon arrÛl is, hogy a nyÌl·sz·rÛk megfelelıen szigetelve legyenek. PÈnzt·rc·t kÌmÈlı megold·s lehet k¸lˆnbˆzı p·rn·k kÈszÌtÈse a huzat ellen, szilikon szigetelıcsÌk beszerzÈse vagy b·rmilyen m·s hatÈkony megold·s. A padlÛra Ès a falakra Èrdemes szınyeget terÌteni, emellett egy vastag sˆtÈtÌtı is segÌthet abban, hogy a lak·sban maradjon a meleg. Figyelni kell arra is, hogy a f˚tıtest elıtt ne helyezkedjen el egyetlen b˙tor sem, illetve a f¸ggˆnyt Ès sˆtÈtÌtıt is eszerint kell elrendezni. ï

RED MULTICOLOUR: színárnyalatai széles skálán mozognak, halvány és erőteljesebb vörös alapon, világos- és sötétszürke hullámos erezettel. Erezettsége nagymértékben különbözik, azoknak ajánljuk, akik értékelik a természetes kő szépségét, játékosságát és az egyedi rajzolatokat. TAN BROWN: sötétbarna alapon nagyobb méretű vöröses foltozattal, helyenként a napsugarakat is visszaverő gyöngyházas szemcsékkel. Megjelenése homogén, a foltozatot alkotó szemcseméret többnyire azonos. Különleges, sötét árnyalata kiemeli a klasszikus formákat és jól érvényesülnek rajta a faragott motívumok. További információkért hívják bizalommal a 0757-482581–es telefonszámot. TransGranit Kolozsvár

HIRDETÉS

Síremlékek készítésére használt leggyakoribb gránittípusok MONSERAT: halványszürke árnyalatú, közepes, homogén szemcsézetű gránit, megjelenése viszonylag egységes, esetenként az átlagosnál egy-egy nagyobb méretű fehér, illetve szürke szemcsével. Azoknak a hozzátartozóknak javasoljuk, akik egyszerűbb, visszafogottabb, kedvezőbb árfekvésű síremléket keresnek. MOUNTAIN BROWN: barnás árnyalatú, közepes, homogén szemcsézetű gránit, megjelenése viszonylag egységes, esetenként az átlagosnál egy-egy nagyobb méretű fehér, illetve sötétszürke szemcsével. Kedvezőbb árfekvésű, ám a megszokott szürke színtől mégis eltérő árnyalatú síremléket kereső ügyfeleinknek javasoljuk. IMPALA: közepesen sötétszürke árnyalatú gránit, előfordulhat benne helyenként 1-1 nagyobb, sötétebb vagy világosabb tónusú rész. Színvilága stílust, eleganciát sugároz.


16

igen , tessék ï Kolozsvár

autó

Készítsük fel autónkat a télre! Hasznos tanácsok ï Haszn·ljon tÈli gumit! ï CserÈlje le a h˚tıvizet Ès az ablak-

Sok gÈpkocsivezetıben azt hiszi, hogy az autÛ tÈli felszereltsÈge a tÈli gumi felszerelÈsÈvel Ès a fagy·llÛ folyadÈk h˚tırendszerbe valÛ ˆntÈsÈvel kimer¸l. Ez tÈvhit. Igaz, ez a kÈt legkÈzenfekvıbb dolog, ami a balesetveszÈlyt minim·lisra csˆkkenti, Ès alapj·raton felkÈszÌti gÈpkocsinkat a tÈlre, de ezek mellett sz·mos aprÛ dolog akad, amit nem ·rt figyelembe venni. Elsısorban Èrdemes -30, vagy ak·r -40 fokos t˚rıkÈpessÈg˚ szÈlvÈdı-

tisztÌtÛra cserÈlni a ny·rit. M·sodsorban aj·nlott ellenıriztetni a lÈgsz˚rıt, valamint az akkumul·tor ·llapot·t Ès tˆltˆttsÈgÈt is. Amennyiben gyengÈn teljesÌt, a kÈsıbbi kellemetlensÈgek elker¸lÈse vÈgett Èrdemes cserÈlni mÈg a kemÈny mÌnuszok be·llta elıtt. Tov·bb· aj·nlott az ablaktˆrlık ellenırzÈse is, mivel a nedves idıszakban az elıtt¸nk haladÛ autÛk h·tsÛ kerekei kˆnnyen felcsapj·k szÈlvÈdınkre a s·ros, homokos vizet, ami megnehezÌtheti a kil·t·st, amennyiben nem m˚kˆdik megfelelıen. Bizony·ra a legtˆbb autÛtulajdonossal megtˆrtÈnt, hogy a szabad Èg alatt hagyott gÈpj·rm˚vÈt belepte a hÛ. KissÈ kellemetlen, fıleg, ha nincs semmi eszkˆz¸nk, amivel gyorsan le tudn·nk takarÌtani. …rdemes egy elsısegÈlykÈszletet kÈszÌteni az autÛnk sz·m·ra is, amely tartalmaz lap·tot, sepr˚t, jÈgoldÛt, jÈgkaparÛt. Ezek a kellÈkek legink·bb a reggeli indul·st teszik gyorsabb·. A jÈgoldÛ a befagyott z·r esetÈben lehet nagy segÌtsÈg, de a jÈgkaparÛn·l is sokkal alaposabb munk·t tud vÈgezni, kevesebb erıfeszÌtÈs befektetÈsÈvel. Ugyancsak a reggeli indul·st gyorsÌtja meg, ha az esti Ûr·kban letakarjuk a szÈl-

mosÛ folyadÈkot fagy·llÛra! ï Ellenırizze az ablaktˆrlı Ès az akkumul·tor ·llapot·t! ï CserÈlje ki a kocsiban tal·lhatÛ szˆvetszınyeget gumira! ï Legyen a zsebÈben jÈgoldÛt, ha befagyna a z·r! ï Ha szabadban ·ll az autÛ, akkor Èrdemes az ablaktˆrlıket felhajtani, hogy ne fagyjon le. ï Legyen az csomagtartÛban sepr˚, jÈgkaparÛ, takarÛ, a takarÌt·shoz pedig keszty˚! ï Vegyen hÛl·ncot, Ès mÈg otthon tanulja meg, hogyan kell felszerelni! ï A szÈlvÈdıt bel¸lrıl is takarÌtsuk, ugyanis a koszos ¸veg sokkal hamarabb p·r·sodik. ï Gyakrabban mosassunk autÛt, mert a sÛ marja az alkatrÈszeket! vÈdıt. A kismÈret˚ sepr˚ vagy autÛkefe m·r-m·r kˆtelezı tartozÈka autÛnknak tÈlen, ugyanis kell valami, amivel kˆnnyen le lehet takarÌtani a havat, nemcsak a szÈlvÈdırıl, hanem a j·rm˚ tetejÈrıl, motorh·z·rÛl Ès csomagtartÛj·rÛl is. A csomagtÈr egy kis zug·ban t·rolt lap·t viszont abban lehet segÌtsÈg¸nkre, hogy elt·volÌtsuk a gÈpj·rm˚ kerekei elıl a havat. Legink·bb olyan esetben hasznos, mikor az ˙ttisztÌt·s sor·n a hÛtˆmeget r·tolja a kotrÛ a parkolÛ autÛnkra. A hÛl·nc beszerzÈse is szinte kˆtelezı, ·m haszn·lat·ra nem mindig ker¸l sor. Lehetıleg aprÛ szem˚t v·s·roljunk, ugyanis ezt kˆnnyebb felszerelni Ès nem veri szÈt a kerÈkj·ratot sem. ï


igen , tessék ï Kolozsvár

kismama

17

Amikor kisgyermekünk szobáját tervezzük A legkisebb csal·dtagok ÈletterÈt megteremteni azÈrt tal·n a legnehezebb feladat, mivel jobbat, szebbet, tˆkÈletesebbet kÌv·nunk nekik, mint ami nek¸nk valaha megadatott. Ilyenkor arrÛl se feledkezz¸nk meg, hogy a szoba t·rgyai, a m·rk·k Ès a minısÈg h·ttÈrbe szorulnak, amikor a szeretettel, gondoskod·ssal, odaad·ssal valÛ berendezÈs lÈp ÈrvÈnybe. Fontos, hogy kisgyermek¸nk szemÈlyisÈgÈt, magass·g·t Ès kor·t is figyelembe vegy¸k, tov·bb· olyan darabokat v·lasszunk, amelyek bÌrj·k a strap·t, Ès nem kell ¸vegbur·ban vÈdve tartani. A b˙torok kiv·laszt·s·n·l elsısorban az egÈszsÈg legyen a vezÈrelv, ugyanis egy rossz magass·g˙ ÌrÛasztal, egy kÈnyelmetlen, nem egyenes t·ml·j˙ szÈk vagy egy nem jÛ helyre ·llÌtott asztali l·mpa rossz testtart·shoz, a szem gyeng¸lÈsÈhez vezetnek. A gyermekkorban elsaj·tÌtott rossz szok·sokat (pÈld·ul: ne hagyjuk, hogy tÈrdeljen, ny˙jtÛzkodjon, vagy kuporodjon a kisgyermek az asztal mellett)

kÈsıbb nehezebb levetkızni, Ìgy jobb, ha megelızz¸k a bajt, Ès jÛl ·tgondoljuk mit hova helyez¸nk. V·laszszunk praktikus, stabil, harmonikus, lehetıleg Èles sarok nÈlk¸li darabokat, az akasztÛk Ès foganty˙k kˆz¸l is a lekerekÌtett v·ltozatokat keress¸k. Ne zs˙foljuk tele a szob·t, hagyjunk kellı teret gyermek¸nknek, a levegıs elrendezÈs ugyanis egy- A gyermekbirodalmak legfőbb eleme a jó hangulat! fajta inspir·ciÛs forr·s lehet, nagyobb kreativit·sra sarkallja a ki- talmas l·d·t, ahonnan kedvÈre v·logathat csiket. ÷tleteiket Èrdemes meghallgatni, a kicsi, amikor m·r megunta mindazt, amiugyanis igÈnyeik maxim·lis lefedÈsÈt Èr- vel gyakrabban j·tszik. Ezeknek a l·d·kdemes mindenkor szem elıtt tartani, mÈg nak a teteje lehetıleg legyen minÈl maszakkor is, ha kezdetben csak az alv·s, a j·- szÌvabb, hogy esetenkÈnt nyugodtan ¸lıtÈk Ès a t·rgyak t·rol·s·nak funkciÛira alkalmatoss·gkÈnt is meg·llj·k a hely¸ket. kell figyelni. KÈsıbbiekben ezek mellÈ Nem utolsÛsorban az ·gy kiv·laszt·s·n·l sorakozik termÈszetesen a tanul·s, a szÛ- is sok sz¸lıp·r esik dilemm·ba, hiszen az rakoz·s Ès t·rsai, de lehetetlen m·ris elı- egy-kÈt Èvig haszn·lt r·csos ·gy ut·n m·r re gondolkodnunk. hatalmas kÌn·lat kˆz¸l lehet v·lasztani. Az Nem ·rt, ha idınkÈnt lomtalanÌtunk a fel- ·llÌthatÛ hossz˙s·g˙ ·gy a legkifizetıgy¸lemlett ruh·k Ès j·tÈkok kˆzˆtt, ne dıbb, ugyanis amennyiben t˙lÈli az ugrÛırizz¸nk olyasmit, ami m·r csak a t·rolÛ- deszka korszakot, ak·r a kisgyermek tinÈban porosodik. Ha mÈgis megpakoljuk ezt dzserkor·ig is haszn·latban maradhat. Fia helyisÈget, akkor mindenkÈpp figyel- gyeljen a minısÈgre Ès a stabilit·sra, a j¸nk arra, hogy a lenti polcokon helyez- matracn·l pedig a jÛ szellızÈsre, Ès a terz¸k el a nehezebb t·rgyakat, a fentieken helÈs egyenletes eloszl·s·ra, hiszen az alpedig a kˆnnyebbeket, hogy megelızz¸k v·s kˆzben is ugyanolyan lÈnyeges az az esetleges baleseteket. A mÈg ki nem se- egÈszsÈg, mint a nappal vÈgzett tevÈkenylejtezett j·tÈkoknak szerezz¸nk be egy ha- sÈgek esetÈn.ï

A kis fészek kialakításánál gyermekünk a legfontosabb


igen , tessék ï Kolozsvár

lazíts!

18

Kedvező lehetőségek, mozgalmas pillanatok várhatóak! E Kos

Kedvezı hÛnapra sz·mÌthat, hiszen eredmÈnyesen telnek a napjai Ès p·ratlan lehetısÈgek ker¸lnek az ˙tj·ba. TermÈszetesen nÈmi bossz˙s·gra is sor ker¸l majd, fıleg amennyiben hajlamosabb idegeskedni.

ï

F Bika

A v·rva v·rt anyagi gyarapod·s ebben a hÛnapban beteljesedik, addig azonban Èrdemes t¸relmesen v·rakoznia, Ès haszn·ljon ki minden lehetısÈget a tapasztalatszerzÈsre. Mag·nÈletÈben most nem ·rt egy kis Ûvatoss·g!

G

Ikrek

ï

Sikerek Ès kisebb gondok egyar·nt kijutnak novemberben az Ikrek jegy sz¸lˆtteinek. KˆltekezÈseit ebben az idıszakban jobb, ha rÈszben visszafogja, Ès csak az aj·ndÈkoz·s szintjÈn engedi szabadj·ra fant·zi·j·t.

H Rák

ï

Mozgalmas hetek Ès v·ratlan, nagy tal·lkoz·sok v·rnak a R·kokra az ısz utolsÛ napjain. Ennek ellenÈre egyre kevÈsbÈ tud alkalmazkodni olyan helyzetekben, ahol azonban erre lenne a legnagyobb sz¸ksÈge.

Humor KÈt kˆzÈpkori lovag megy az ˙ton. ElÈrnek egy hÌdhoz, de l·tj·k, hogy az leszakadt. Tanakodnak, mitÈvık legyenek. Megl·tnak egy ˆreg var·zslÛt, akinek a l·ba egy nagy kı al· szorult. ñ Ha kiszabadÌtotok, Ès enni, inni adtok, akkor teljesÌtem egy kÌv·ns·gotokat. ⁄gy is lett, a lovagok kiszabadÌtott·k, enni, inni adtak az ˆregnek, majd jˆtt a kÌv·ns·g. ñ Csin·lj nek¸nk egy hidat. ñ ÷reg is vagyok, a h·tam is f·j, de tessÈk... …s ezzel a lend¸lettel az ˆreg lement hÌdba.

ï

MÛricka hazaÈr a sulibÛl, kÈrdezi az anyuk·ja: ñ Mit kapt·l a suliban? ñ Egy piros pontot Ès egy feketÈt. ñ TessÈk, itt egy tÌzes. Tal·lkozik az apj·val is: ñ Mi volt az iskol·ban? ñ Kaptam egy piros pontot Ès egy feketÈt. ñ TessÈk, adok 5 lejt. Tal·lkozik a nagyival is. ñ Kapt·l valamit az iskol·ban? ñ Egy fekete Ès egy piros pontot.

I

Oroszlán

J

Szűz

K

Mérleg

Bekˆszˆnt a v·ltoz·s idıszaka, ideje meghozni a rÈg halogatott dˆntÈseket. Ne cs¸ggedjen, minden rendben lesz, sıt, hogyha siker¸l lez·rnia a m˙ltat, azzal ajtÛt nyit az ˙j lehetısÈgek felÈ. A kil·t·sai mindenkÈppen biztatÛak.

ï

Szeretteire nem ·rtana tˆbb idıt sz·njon, hiszen elÈggÈ elhanyagolta ıket az elm˙lt idıszakban. ‹ljˆn le mindenkivel k¸lˆn-k¸lˆn beszÈlgetni, van, mit megh·l·lnia. Ne legyen rest kimutatni az ÈrzÈseit!

ï

Minden aprÛ rÈszletre figyelnie kellene, hiszen nemcsak munkahelyÈn, de a mag·nÈletÈben is elsuhant nÈh·ny fontos dolog mellett. Viselkedjen igazi csapatj·tÈkoskÈnt, Ès viszonozza a m·soktÛl kapott segÌtsÈget.

L Skorpió

ï

M

Nyilas

Anyagi helyzete hirtelen jÛ ir·nyba fordul, de a kˆltekezÈsnÈl nem ·rt, ha tudja, hol a hat·r. T·rsas·gi Èlete egyre pezsgıbbÈ v·lik, amelytıl szeretet j·rja ·t minden egyes porcik·j·t. Figyeljen oda a t·pl·lkoz·sra is!

N Bak

ï

Ne pazarolja energi·it fˆlˆsleges dolgokra, ink·bb csendben Ès cÈltudatosan vÈgezze a dolg·t. PrÛb·ljon meg nem stresszelni, mert ez az idıszak ˙jbÛl megviselheti a gyomr·t, amelynek kˆvetkeztÈben le is fogyhat.

O

Vízöntő

P

Halak

ï

Nagyon ÈlmÈnyd˙s Èlete lesz a tÈl bekˆszˆnte elıtt, tulajdonkÈppen nincs olyan, amit pillanatnyilag nem Èrhetne el. A dˆntÈs mindig rajtunk ·ll, gondolkodjon h·t el azon, hogy mi az, amire igaz·n v·gyik.

ï

…rdekes fejlemÈnyek v·rhatÛak a munkahelyÈn, amelyekrıl eleinte azt gondoln·, hogy mindenki ˆsszeesk¸dˆtt ellene. TulajdonkÈppen csak azÈrt kap nehÈz feladatokat, mert a felettesei megbÌznak szakmai tud·s·ban.

Ne kˆsse minden helyzetben az ebet a karÛhoz! Tervei Ìgy rˆvid idın bel¸l teljesen megfeneklenek, hiszen minden aprÛs·g kizˆkkenti abbÛl a kerÈkv·g·sbÛl, amelybe nagy ·ldozatok ·r·n ker¸lt. Ne keseregjen, nem segÌt!

ñ MiÈrt kapt·l feketÈt? ñ Mert beÌrtam magamnak egy pirosat!

Egy kˆzlekedÈsi rendırt kiraknak egy elhagyatott ˙tszakaszra, hogy mÈrje az autÛsok sebessÈgÈt. ‹ldˆgÈl a kocsiban egÈsz nap, de az a nÈh·ny vÈletlen¸l arra tÈvedı autÛ is betartja a sebessÈgkorl·toz·st. Este azut·n vÈgre jˆn egy autÛ, jÛcsk·n gyorsabban a megengedettnÈl. A rendır gyorsan bekapcsolja a villogÛt, a szirÈn·t, Ès ut·na indul. Meg·llÌtja, odalÈp a vezetıhˆz Ès Ìgy kezdi a mondandÛj·t: ñ Hehe, mag·ra v·rtam egÈsz nap! Mire az autÛs: ñ Biztos ˙r, pedig jˆttem, amilyen gyorsan csak tudtam!

ï

Szıke nı egy gyerekkel a karj·n bemegy a gyerekorvoshoz: ñ SzeretnÈm megmÈretni a kisbaba s˙ly·t! ñ mondja. ñ Sajnos, a babamÈrleg¸nk elromlott, de van egy m·sik mÛdszer: az anyuka megfogja a bab·t, fel·ll a felnıttmÈrlegre, majd leteszi a kisbab·t Ès megmÈrj¸k az anyuka s˙ly·t k¸lˆn is, a kettı k¸lˆnbsÈge adja meg a kisbaba s˙ly·t. ñ ”, h·t ez most sajnos nem fog m˚kˆdni ñ mondja a szıke. ñ …n nem az anyuk·ja vagyok, hanem a nagynÈnje.

ï

ñ MiÈrt mennek a szıke nık egyszerre 19en moziba? ñ Mert 18 alatt nem aj·nlott a film!

ï

A cs˙nya boszork·ny megy az erdıben v·ll·n egy hollÛval, tal·lkozik egy jÛkÈp˚ herceggel. Mondja a boszork·ny: ñ Herceg, ha kital·lod milyen ·llat van a v·llamon, magadÈv· tehetsz. ñ Elef·nt! ñ Hat·reset, elfogadom.

ï

ï

Megy egy fÈrfi az utc·n, egy hangot hall: ñ ¡llj meg, mert ha mÈg egy lÈpÈst teszel, egy tÈgla fog a fejedre esni! A fÈrfi meg·ll, elıtte egy tÈgla lezuhan az utc·ra. Vesz egy mÈly lÈlegzetet, majd tov·bbindul az ˙ttest felÈ. A hang ˙jbÛl megszÛlal: ñ ¡llj meg, mert jˆn egy autÛ, Ès el¸t! A fickÛ meg·ll, centimÈterekkel elıtte elsuhan egy autÛ. A fÈrfi megkÈrdi: ñ H·t te ki vagy? ñ …n vagyok az ırangyalod! ñ Igen? …s hol a fenÈben volt·l, amikor megnıs¸ltem?


igen , tessék ï Kolozsvár K¡LIUM 1825. november 3-·n, …S K…N ... (megfejtÈs 1.) grÛf javaslat·ra hat·rozt·k el MELY SZEM…LY? a magyar rendek a Magyar TudÛs T·rsas·g MEG(a kÈsıbbi Magyar FEJT…S 1. Tudom·nyos AkadÈmia) lÈtrehoz·s·t a pozsonyi orsz·ggy˚lÈsen. A Magyar TudÛsok Vil·gtal·lkozÛja (1996) Ûta ez a nap minden SZÕN…SZ Èvben ... (megfejtÈs 2.), (JEAN) amelyet elıszˆr 1997-ben VEV’RE TA¸nnepeltek meg. L¡L AZ ¡RU

lazíts!

…SZAK-EUR”PAI ORSZ¡GBELI ...-…VRE

HIDROXILGY÷K ... AZ…RT IS

HANGTALAN ELVIS!

OTTHON¡BA FOGAD

GY’Z

¡LL”VÕZ N…M¡N N…Z!

BIZONYTALANUL ¡LL

KERESZT‹LHAJÕTJA

FOLYAD…KBA MERÕT

M¡SODPERC (R÷V.)

HIT H’SE

ELLOP ‹RES TOK!

ROLLS ..., LUXUSAUT”

Z¡RT V÷LGYKATLAN

CARAGIALE ⁄RFIJA

SZERVEZET BÕR”S¡GON MEG- VEZET’I BEISMERI FEJT…S 2. TEST‹LETE TETT…T REJT’ZIK

Z…RUS

... HUNGARORUM (KR”NIKA)

ER’SZAKKAL KIZS¡KM¡NYOL

RENDETLEN R”MAI 550 TANÕT”

HORD” LEHET ILYEN

UTAZIK (N…MET)

SZOMBAT, ANGOLUL

... BORGIA (HERCEGN’)

ZLOTY JELE

DALLASSZEREPL’

MAGYARORSZ¡GI V¡ROS LAK”JA SKANDIN¡V NEMESI CÕM

H”NAPN…V (R÷V.)

BEC…ZETT S¡MUEL

OLASZ FOLY”

CSEH ÕR” (KAREL)

P¡RATLAN PAMACS!

GY¤R¤SF…REG

¡TL” K÷ZEPE! P¡NC…LOS EML’S

EL..., ABSZTRAKT TAL¡N! MORZEJEL

NYAKON ‹L!

A GERM¡N MITOL”GIA F’ISTENE

ARANYR”ZSA SZIRMAI!

IGEN ROSSZ KIN…ZET¤

AJT”T NYIT”

PASCAL (R÷V.)

PUHA ANYAGB”L K…SZ‹LT ZACSK”K

¡LLATOK HAL¡L¡NAK Ñ‹ZEMEî

RAJZTANUL¡S R…SZE!

¡GYTAKAR” R…SZE!

F…NYK…PEZ’G…PM¡RKA

A -VA P¡RJA

‹TLEGELI

BRAZIL SOROZAT CÕMSZEREPL’JE

MILLILITER (R÷V.)

19

TEA ALKALOIDJA N…MET T…V…AD”

... …S JERRY (RAJZFILM)

P¡ROS ÕNYHANG!

OROSZ T÷MEGEGYS…G

MEGZAVART P¡R!

IV”ED…NYBEN VAN!

HEGYCS⁄CSA

TEVE TESTR…SZE

BONCOLT BONCNOK!

HOL, ROM¡NUL

...L”GIA, L…LEKTAN

KELET (R÷V.)

K…T SZOM¡LIAI!

KÕNA HAT¡RAI!

FALUSI EMBER

EGYF…LE TEJTERM…K

JAP¡N VERSFORMA

R…SZEG IG…JE

BOMB¡ZNI KEZD!

P¡RTTAG!

F…LIG J”!

FADARAB!

U

A T⁄LOLDALON

Elızı sz·munk rejtvÈnyÈnek megfejtÈse: Nem s¸t a nap CsÌkkarcfalva mezejÈn. A helyes megfejtık kˆz¸l a MikÛ …tterem ·ltal felaj·nlott, 100 lej ÈrtÈk˚ kÈtszemÈlyes vacsoraszelvÈnyt nyertek: B¸kky Etelka (Kolozsv·r, Don·t negyed) Ès Szeker·n Anna (Kolozsv·r, M„r„∫ti negyed). A nyeremÈnyeket a Petıfi S·ndor (Avram Iancu) u. 21. sz. alatti KMDSZ-irod·ban lehet felvenni.

Sudoku 5 3

2

8

6

6

9

1

4 3

6

4 8

4 4

5

3 7

4 6

8

7

4 6

7

1

6

3

7

6

2

4

6

3

3

2

6 2

7

5

2

7

7 2

6 1 3

4

1 2

3

5

2

9 8

8 6

9

7

6

4

4 5

1 2

7

6

6 2

9

9 5

6

9 2

7 5

6

1

5

7

5

5

3

3 7

6 8

6

6

9

2

3 8

2

8Rejtvényszelvény

A kiv·gott szelvÈnyt k¸ldje el a szerkesztısÈg cÌmÈre 2013. november 27-ig. A helyes megfejtık kˆzˆtt partnereink ·ltal felaj·nlott nyeremÈnycsomagot sorsolunk ki. Figyelem! Egy megfejtı csak EGY szelvÈnnyel j·tszhat!

NÈv: ___________________________________________ Telefonsz·m: _______________________________ PostacÌm: _____________________________________________________________________________________ MegfejtÈs: ___________________________________________________________________________________


20

igen , tessék ï Kolozsvár

apró

Apróhirdetések Állás • Mezőgazdasági munka Angliában magyar állampolgároknak! Indulások 2013 novemberétől! American Work and Travel (Kolozsvár, Jókai/Napoca utca 5/22. szám, a magyar konzulátus közelében. & 0744-134820, info@ workandtravel.ro Bérbe ad • Kiadó kétszobás lakás a Györgyfalvi negyedben, a Méhes (Septimiu Albini) utcában. Berendezett, központi fűtéssel felszerelt. Azonnal elfoglalható. & 0728-247393 Bérbe vesz • Káros szenvedélyektől mentes úr kiadó szobát keres hosszabb távra. & 0733-040554 Ingatlan • Magyarkiskapuson (Căpusu Mic) eladó építkezésre alkalmas 1500 m2-es szép kert, központi fekvés, sík terület. Víz-csatornahálózat bekötve. Aszfaltozott főút. Ára 20 ezer euró. & 0749-340754 Vásárolna, eladna, kibérelne, bérbe venne ingatlant? A Reform ingatlanközvetítő iroda szakképzett munkatársai az ön megbízására várnak. Ügyfeleink kényelme érdekében anyanyelven tartjuk a kapcsolatot. Kolozsvár, Jókai (Napoca) utca 4. szám. & 0723-006344 Szolgáltatás • Könyvelőségi cég (CECCAR-tag) cégek, alapítványok, magánszemélyek teljes könyvelését vállalja jutányos áron. Bizalommal hívjon. & 0742-153261, 0745-353271

Az Igen, tessÈk! Kolozsv·r ingyenesen terjesztett kˆzˆssÈgi havilapot 18 000 magyar h·ztart·sba juttatjuk el Kolozsv·ron Ès a megyeszÈkhelyet kˆr¸lvevı agglomer·ciÛs ˆvezet kˆzsÈgeiben (Apahida, Erdıfelek, Gyalu, Kaj·ntÛ, Kisb·cs, MagyargorbÛ, Magyarkapus, Nemeszsuk, Sz·szfenes Ès Tordaszentl·szlÛ) Hogyan juthat el lapunk ÷nhˆz, bar·taihoz, ismerıseihez is? Legegyszer˚bb, ha ell·togat honlapunkra, a www.igentessek.ro/ujsag oldalra, ahol ˙js·gunkat igÈnyelhet. A honlapunk mellett hÈtkˆznaponkÈnt 9 Ès 15 Ûra kˆzˆtt az ingyenesen hÌvhatÛ Igen, tessÈk!-telefonos tudakozÛn (031-2263100) kereszt¸l is kÈrheti lapunkat! Hol adhatja le aprÛhirdetÈseit Ès rejtvÈnymegold·s·t? A v·rosban tˆbb gy˚jtıponttal rendelkez¸nk. A gy˚jtıpontok ñ ahol aprÛhirdetÈsi szelvÈny is tal·lhatÛ ñ a kˆvetkezık: AgapÈ …tterem: Szentegyh·z (Iuliu Maniu) u. 6. sz.; Diego: Corvin tÈr (M·jus 1. tÈr) 4-5. sz.; Kolozsv·ri Magyar Di·kszˆvetsÈg:

• Magánszemély belső munkálatokat (vakolás, festés) vállalok kedvezményes áron! & 0747-877162 • Keresse fel szépségszalonunkat (kozmetikafodrászat) az Eroilor (Deák Ferenc) utca 7. szám. & 0742-120967, 0741-413729 • Belső munkák (parkettcsiszolás, -javítás, lakkozás, gittelés) kivitelezését vállalom. & 0749-355961 • Alkalmi munkavállaló, Kolozsvár területén. & 0749-936576 • Kerti munkát vállalok, saját felszereléssel: fűnyírás, metszés, gyepesítés, gyümölcsös karbantartása. További elérhetőség: facebook.com/GradinarCluj. & 0749-936576 • Jogosított villanyszerelő mester villanyszerelést, javítást, régi biztosíték- (elosztó-) táblák, szerelvények kicserélését végzi. & 0733-040554 • Szakmai gyakorlattal rendelkező kályhás, csempekályha készítését, átrakását, kerti sütők (grillezők), kenyérsütő kemencék készítését vállalom. & 0744-187844 • Áruszállítás, költöztetés, lomtalanítás! Gyors és precíz munkával és legkisebb árakkal állunk ügyfeleink rendelkezésére a hét minden napján! www.napoca-mutari.ro & 0741-653334 • Szeretettel várjuk a kolozsvári sóbarlangba! Egyetlen kúra a sóbarlangban annyit ér, mint egy teljes nap a tengerparton! Fürdő/Cardinal I. Hossu (volt Pavlov) u. 12. sz. & 0749- 164406 • Kozmetika, manikűr, pedikűr az ügyfél otthonában is, programálás a 0746-200310-es telefonszámon. • Hri vitalion tabletták (csontritkulás és érrendszeri problémák megelőzésére kifejlesztett étrendkiegeszítők) a legkisebb áron. Kolozsváron ingyenes szállítással. & 0745-367866 • Klasszikus manikűrt és gyógypedikűrt, géllakkozást és műkörömépítést vállalok előPetıfi S·ndor (Avram Iancu) u. 21. sz., Diafarm 2 gyÛgyszert·r: UniÛ (Memorandumului) u. 22. sz. PostacÌm¸nk: 400083 Cluj-Napoca/Kolozsv·r, Petıfi S·ndor (Avram Iancu) u. 21. sz. Ell·togathat honlapunkra (www.igentessek.ro/ ujsag), ahol hozz·fÈrhetıvÈ teheti aprÛhirdetÈsÈt, eljuttathatja rejtvÈnymegold·s·t. MikÈnt juttathatja el cÈgÈnek, intÈzmÈnyÈnek ¸zenetÈt, rekl·mj·t a 18 000 magyar h·ztart·shoz? Keresse fel honlapunkon (www.igentessek.ro/ujsag) a hirdetıinknek kialakÌtott fel¸letet,amelyen kereszt¸l felveheti munkat·rsainkkal a kapcsolatot, vagy Ìrjon nek¸nk e-mailt a marketing@ igentessek.ro cÌm¸nkre. Nagyon fontos sz·munkra az ÷nˆk vÈlemÈnye, ÈpÌtı jelleg˚ bÌr·lataik Ès esetleges javaslataik. EzÈrt arra b·torÌtjuk, hogy az Igen, tessÈk! Kolozsv·rral kapcsolatos megjegyzÈseiket k¸ldjÈk a szerkesztıst·bnak, hogy az ÷nˆk segÌtsÈgÈvel lapjainkat mÈg ink·bb a kˆzˆssÈg¸nk ÈrtÈkeire, arc·ra form·zhassuk! Kellemes olvas·st kÌv·nunk! Az Igen, tessÈk! Kolozsv·r kˆzˆssÈgi havilap csapata

Munkaaj·nlat Az Igen, tessÈk! havilap ˙js·gkihordÛkat keres. A rÈszmunkaidıs ·ll·s havonta nÈgy nap lapkihord·st igÈnyel. …rdeklıdni lehet a 0312263100-s ingyenes telefonsz·mon vagy az info@igentessek.ro cÌmen. Rugalmas munkaidı, bÈrezÈs megegyezÈs szerint. Az alapos helyismeret elınyt jelent. nyös áron. Csak minőségi termékekkel dolgozom. Házhoz is megyek. & 0741-946267 • Kineziológiai stresszoldás lelki eredetű betegségek, tanulási problémák, félelmek, szorongás kezelésére. Bejelentkezés telefonon: & 0742-069193 • Állandó rohanás az életed? Mindig utolér a stressz? Nem tudsz elaludni? Próbáld ki a Bowen-terápiát, még díjmentesen. Ismét egyensúlyban: www.ujratalpon.ro & 0741- 214469 Fénymásoló-központ: REFORM 1 – Jókai (Napoca) utca 4/50. REFORM 2 – Egyetem (Universităţii) utca 2/2. REFORM 3 – Mikó (Clinicilor) utca 10. Szolgáltatások: színes és fekete-fehér másolás, nyomtatás (A4 ... A0); szkennelés (A4 ... A0); diplomakötés; szórólap-, meghívó- és névjegykártya-tervezés, -nyomtatás. • Manikűr, pedikűr, műkörömépítés minőségi alapanyagok (Pearl) felhasználásával. Programálás a 0741-167683-as telefonszámon. • Színes tévék, monitorok, mikrohullámsütők javítása egyéves garanciával. TLF TV SERVICE, Pápai Páriz Ferenc u. 5. sz. & 0744-576329 • Magánórákat tartok történelemből V–XII. osztályosok számára. I–VIII. osztályosoknak délutáni tanuláskisegítést vállalok. Keressen bizalommal! & 0747-271969


igen , tessék ï Kolozsvár

divat

21

Te hogyan hordod? Hajápolási tippek és frizuratrend a hideg szezonra Az Èvszakv·lt·s ñ Ès fıkÈnt a tÈli idıszak be·llta ñ nemcsak test¸nk-lelk¸nk ·llapot·t befoly·solja, de nagy kihat·ssal van a hajkoron·nk vitalit·s·ra, erıssÈgÈre is. Ilyenkor ugyanis a fejbırben tal·lhatÛ vÈkony erek ˆsszeh˙zÛdnak, Ès Ìgy a hajhagym·k t·panyagell·t·sa csˆkken, ennek kˆvetkeztÈben pedig a hajsz·lak elvÈkonyodnak, megtˆredeznek, vagy rosszabb esetben ki is hullnak. Hogy mindezt megelızz¸k, figyeln¸nk kell arra, hogy hajunk a hideg szezonban fokozottabb vÈdelmet igÈnyel, Ès a divatos frizur·k kiv·laszt·sa mellett nem ·rt k¸lˆnbˆzı ÛvintÈzkedÈseket is alkalmazni. Az elsı hideg bekˆszˆntÈvel aj·nlott kissÈ ·tszabni a haj·pol·sra sz·nt idıkeretet, ugyanis ilyenkor a legjobb v·laszt·s az, ha a hajunk szobahımÈrsÈkleten, mag·tÛl sz·rad meg. Ha erre nincs idı, akkor a hajsz·rÌtÛn ink·bb a kˆzepes hıfokot v·lasszuk, majd minimum fÈlÛr·t kell v·rni, mielıtt kilÈp¸nk a h·zbÛl, Ìgy kisebb sokk Èri a hajsz·lakat a kinti hidegtıl. Pakol·skÈnt termÈszetes anyagokat (toj·s, mÈz, olajok stb.), ˆblÌtÈsnÈl ñ a hımÈrsÈklet-ingadoz·s csˆkkentÈse ÈrdekÈben ñ pedig langyos almaecetes vagy citromos vizet jÛ haszn·lni. Amennyiben ezek a h·zi praktik·k nem haszn·lnak, Èrdemes felkeresni egy t·pl·lÈkszakÈrtıt (fıleg ha valamilyen hi·ny ·ll fenn a szervezetben) vagy egy haj·pol·sban j·rtas szakembert, aki megfelelı kezelÈst aj·nlhat. A kemÈny telekre tekintettel aj·nlott

Így készülnek az aranyfürtök Kiss Zoltán keze alatt tov·bb· egy olyan pamutsapk·t ñ vagy legal·bb kapucnit ñ hordani, amely nem csak a fejtetıt, de a homlokot Ès a f¸leket is takarja. A frizuradivatot tekintve ebben az idıszakban sem lankad a kreativit·s, errıl azonban a nagy szalonok kˆzlemÈnyeinek Ès bros˙r·inak ismertetÈse helyett a kincses v·ros egyik ismert mesterfodr·sz·t, Kiss Zolt·nt (ZK Hair Studio, FıtÈr 13. sz·m) kÈrdezt¸k. A hairstylist lapunknak el·rulta, hogy azoknak a sz·ma, akik

rendszeresen l·togatj·k a fodr·szatot, a tÈli idıszakban sem csˆkken. A k¸lfˆldi pÈld·kat kˆvetve a nıi frizur·kn·l tov·bbra is hangs˙lyozottan az ˆnbizalom Ès kifinomults·g a vezetı eszme, reflektorfÈnyben a tupÌrozott hajcsod·k Ès hajfonatok. FÈrfiakn·l a legkedveltebb marad az oldalt rˆvid, a fejtetın v·ltozÛan hossz˙ frizura, amelyet besz·rÌt·ssal termÈszetesre is var·zsolhatunk. Ñ⁄gy Èrzem, Ès szerencsÈre naponta l·tom is, hogy az unalmas frizur·k napjai elm˙ltak. Pontosabban arra cÈlzok, hogy a frizur·k terÈn ˙gy a hˆlgyek, mint a fÈrfiak, sokkal bev·llalÛsabbak, nyitottabbak lettek, Ès nem azt kÈrik, ami a m·siknak is van, hanem olyat, ami mÈg nincs, vagy Èpp valamiben m·sî ñ tette hozz· a fiatal fodr·sz, majd kifejtette, hogy a frizura egyszersmind olyan is, mint egy teljes ruhat·r. A haj rendezÈsÈnÈl Ìgy nem a divat vonulat·nak kˆvetÈse kell a legfontosabb legyen, egy jÛ frizura ugyanis ˆnbizalmat, b·tors·got, lelki nyugodts·got, jÛ kˆzÈrzetet ad nınek Ès fÈrfinak egyar·nt. ÑA legfontosabb szakÈrtıkÈnt, hogy az arcforma elemzÈse ut·n megvizsg·ljuk a haj minısÈgÈt Ès mennyisÈgÈt, annak egyÈni tulajdons·gait, az arc Ès a szem szÌnÈt, majd ezt kˆvetıen felaj·nljunk tˆbb lehetısÈget is a frizurav·laszt·sbanî ñ rÈszletezte Zolt·n. SzÌnek szempontj·bÛl a rÈzvˆrˆs Ès a csoki ·rnyalatait emelte ki, de e tekintetben is mindenekelıtt azt hangs˙lyozta, hogy harmoniz·ljon a szem Ès az arc szÌneivel. ï


22

igen , tessék ï Kolozsvár

erotika

A Mély torokról, másként Linda Susan Boreman, vagy ahogyan m˚vÈsznevÈn szÛlÌtott·k: Linda Lovelace a pornogr·fia kezdeteikor, az 1972es Deep Throat (MÈly torok) cÌm˚ filmsorozat ÑfıhısnıjekÈntî Harry Reem mellett v·lt kˆzismerttÈ. De hogy ez a hÌrnÈv milyen ·ldozatokkal Ès megprÛb·ltat·sokkal j·rt, abba az idÈn piacra dobott, a pornÛszÌnÈsznı ÈletÈt hitelesen feldolgozÛ Lovelace cÌm˚ filmben nyerhet¸nk betekintÈst. Amennyiben mÈg tˆbbet szeretnÈnk tudni ez ¸gyben, Linda Ordeal (ímegprÛb·ltat·sí ñ szerk. megj.) cÌm˚ ˆnÈletrajz·t is ñ feltehetıleg csak angol nyelven ñ kˆnnyen beszerezhetj¸k, vagy tov·bbi dokumentumfilmek kˆz¸l v·logathatunk. A kultikuss· v·lt pornÛfilm megjelenÈsekor sikeresen lerombolta az amerikai puritanizmus hat·rait, Ès ahogy az lenni szokott: jÛcsk·n fel is kavarta a kˆzerkˆlcsˆt. A szÌnÈsznınek azonban kˆzel sem volt rÛzs·s Èlete, saj·t elmond·sa szerint ugyanis csup·n pÈnzÈhes fÈrjÈnek ·ldozata volt, aki fizikai Ès ment·lis erıszakkal vette r· a pornÛ-

Linda és első férje, Chuck Traynor z·sra Ès a prostit˙ciÛra: ÑAmikor a MÈly torok cÌm˚ filmet l·tj·k, akkor a megerıszakoltat·somat nÈzik vÈgig. Ez b˚n, amelyet a filmek ma is mutatnak. Pisztoly volt a hal·ntÈkomhoz szorÌtva abban az idıbenî ñ nyilatkozta Linda. A fiatal nı 1974-ben elv·lt, h·tat fordÌtott a pornÛiparnak,

majd miut·n hozz·ment egy tisztessÈges munk·semberhez, valÛs·gos feminist·v· lett, Ès a pornogr·fia ellen harcolt. M·sodik fÈrjÈtıl 1996-ban v·lt el, de hamarosan ˙jra fÈrjhez ment. …letÈnek k¸lˆnbˆzı szakaszaiban Èletrajz·nak ˙jabb Ès ˙jabb ñ a kritikusok szerint egym·snak ellentmon-

d·sos ñ v·ltozatait adta ki, a harmadik Ès egyben legutolsÛ a fennebb emlÌtett Ordeal. Linda 2002-ben autÛbalesetben hunyt el. Az ÈletÈrıl szÛlÛ anyagok az Èletrajzi adatokhoz hasonlÛan kusz·k, Ìgy az ezeket feldolgozÛ szerzık Ès kritikusok vÈlemÈnye ezekrıl szigor˙an megoszlik. ï


igen , tessék ï Kolozsvár

Kívántak! Teljesült! Lesz-e továbbjutás?

sport

23

Vb-pótselejtező párosítások: Portug·lia ñ SvÈdorsz·g Ukrajna ñ Franciaorsz·g Izland ñ Horv·torsz·g Gˆrˆgorsz·g ñ Rom·nia *az elsı mÈrkızÈst november 15-Èn, mÌg a visszav·gÛkat november 19-Èn j·tssz·k

v·logatottnak nem volt akkora szerencsÈje, ugyanis leggyengÈbb csoportm·sodikkÈnt nem vehet rÈszt a pÛtselejtezıkˆrben. A pÛtselejtezı kÈt kalapj·t a legaktu·lisabb vil·granglista alapj·n ·llÌtott·k ˆssze. Ennek ÈrtelmÈben Portug·lia, Gˆrˆgorsz·g, Horv·torsz·g Ès Ukrajna az elsı, mÌg Franciaorsz·g, SvÈdorsz·g, Rom·nia Ès Izland a m·sodik kalapbÛl v·rhatta a sorsol·st. A rom·n v·logatott szempontj·bÛl a gˆrˆg nemzeti tizenegy sz·mÌtott a legelınyˆsebb ellenfÈlnek. A sorsol·st kˆvetıen a portug·lok a svÈdekkel, az Èszaki szomszÈd ukr·nok a franci·kkal, a meglepetÈscsapat Az eurÛpai futball-vil·gbajnoks·g selej- dia), akik biztosan rÈszt vesznek a Izland a horv·tokkal, mÌg a rom·nok a tezıit kˆvetıen voltak, akik megnyu- 2014-es brazil vil·gbajnoks·gon. A ki- gˆrˆgˆkkel k¸zdhetnek a maradÈk godhattak, mert tov·bbjutottak, m·sok lenc csoportm·sodikbÛl (Ukrajna, D·- nÈgy vb-helyÈrt. H·t, igen m·zli, mÈg szomorkodnak, mert kiestek, ·m van nia, Gˆrˆgorsz·g, Izland, Portug·lia, egyszer. Hogy lesz-e szerencse harmadmÈg nyolc orsz·g v·logatottja, kˆzt¸k a SvÈdorsz·g, Franciaorsz·g, Horv·tor- j·ra is, mÈg nem tudni. Egy biztos, maVictor Pi˛urc„ vezette trikolÛrok, akik sz·g, Rom·nia) nyolc csapat mÈg re- xim·lis koncentr·l·ssal Ès jÛ j·tÈkkal remÈnykedhetnek. mÈnykedhet, hogy egy jÛ selejtezıt meglehet a rom·n v·logatottnak is a viM·zli kellett egyszer Ès mÈg egyszer! j·tszva ott lesz a vil·gesemÈnyen. A d·n l·gbajnoks·gon valÛ rÈszvÈtel.ï Az utolsÛ selejtezıkˆr kezdete elıtt a rom·n v·logatottnak szerencse is kellett ahhoz, hogy a kÈt selejtezıt megnyerve beh˙zza a pÛtselejtezıt Èrı m·sodik helyet. A hollandok segÌtettek, ugyanis megvertÈk a magyar (8-1) Ès a tˆrˆk (2-0) v·logatottat is. A selejtezık vÈgÈn kˆrvonalazÛdott, hogy melyik az a kilenc csoportelsı (Sv·jc, Belgium, Anglia, Bosznia-Hercegovina, Oroszorsz·g, Olaszorsz·g, NÈmetorsz·g, Spanyolorsz·g, Hollan-

Románia világbajnoki részvételei: Èv 1930 1934 1938 1970 1990 1994 1998

helyszÌn Uruguay Olaszorsz·g Franciaorsz·g MexikÛ Olaszorsz·g Egyes¸lt ¡llamok Franciaorsz·g

eredmÈny csoportkˆr nyolcaddˆntı nyolcaddˆntı csoportkˆr nyolcaddˆntı negyeddˆntı nyolcaddˆntı


igen , tessék ï Kolozsvár

sport

Kié lesz az aranylabda?

A Nemzetkˆzi Labdar˙gÛ-szˆvetsÈg (FIFA) a m˙lt hÛnap vÈgÈn kˆzzÈtette annak a 23 j·tÈkosnak a nevÈt, akik kˆz¸l kiker¸l az idei Èv legjobb labdar˙gÛja. A m˙lt szezonban tripl·zÛ, azaz bajnok, kupa- Ès BL-gyıztes Bayern M¸nchen hat futballist·ja is beker¸lt a jelˆltek kˆzÈ. A 23-as list·n termÈszetesen a FC Barcelona Ès az argentÌn v·logatott j·tÈkosa, a legutÛbbi nÈgy szavaz·son gyıztes Lionel Messi (kÈp¸nkˆn) is szerepel. A FIFA december elejÈn h·romfısre sz˚kiti a jelˆltek list·j·t, a vÈgsı gyıztes pedig janu·r 13-ai z¸richi g·l·n veheti ·t trÛfe·j·t.

A FIFA-Aranylabda jelöltjei: Gareth Bale (walesi, Real Madrid), Edinson Cavani (uruguayi, Paris Saint-Germain), Radamel Falcao (kolumbiai, Monaco),

Eden Hazard (belga, Chelsea), Zlatan Ibrahimovic (svÈd, Paris Saint-Germain), AndrÈs Iniesta (spanyol, FC Barcelona), Philipp Lahm (nÈmet, Bayern M¸nchen), Robert Lewandowski (lengyel, Borussia Dortmund), Lionel Messi (argentin, FC Barcelona), Thomas M¸ller (nÈmet, Bayern M¸nchen), Manuel Neuer (nÈmet, Bayern M¸nchen), Neymar (brazil, FC Barcelona), Mesut ÷zil (nÈmet, Arsenal), Andrea Pirlo (olasz, Juventus), Franck RibÈry (francia, Bayern M¸nchen), Arjen Robben (holland, Bayern M¸nchen), Cristiano Ronaldo (portug·l, Real Madrid), Bastian Schweinsteiger (nÈmet, Bayern M¸nchen), Luis Su·rez (uruguayi, FC Liverpool), Thiago Silva (brazil, Paris Saint-Germain), Yaya TourÈ (elef·ntcsontparti, Manchester City), Robin van Persie (holland, Manchester United), Xavi (spanyol, FC Barcelona). ï

Történelem a pályán – kiállítás 2013. november 18-22. között a sétatéri kaszinó épülete ad otthont a Bukaresti Magyar Intézet Történelem a pályán című kiállításának, melynek kolozsvári házigazdája az Igen, tessék! mozgalom, illetve partnere a Max Weber Szakkollégium. A kiállítás határozott célja a fair play, a nemes versengés szellemének erősítése a két szomszédvár küzdelmeiben. Magyarország és Románia történelme ezer szállal kapcsolódik egymáshoz, és nincs ez másképpen a labdarúgás tekintetében sem. A tárlat nagy bajnokok emlékét idézi, olyan futballistákét, kiknek játéka miatt megteltek a stadionok Magyarországon és Romániában egyaránt. Barátky Gyula, Spielmann Ferenc, Bodola Gyula olyan kitűnő és köztiszteletben álló labdarúgók voltak, akik mindkét nemzeti válogatottban sikerrel szerepeltek, kiknek sportemberi teljesítménye előtt a magyar és a román közönség egyaránt tisztelettel adózik. Mind a mai napig a régmúlt nagy bajnokaihoz hasonlóan népszerű és elismert az egykor mindkét ország nemzeti válogatottját is irányító aradi születésű mester, Jenei Imre is. A román és az európai labdarúgás jól csengő nevei Dembróvszky Imre, Bölöni László, Selymes Tibor, akik ugyan nem játszodtak a magyar válogatott ellenében, de jelentős mértékben segítették a román labdarúgás fejlődését. A kiállítás mellett a szakma nagyjai sportújságírókkal karöltve fognak előadások és kerekasztal beszélgetések keretén belül beszélni a bírák és edzők világáról, illetve személyes történetek sorát fogják megosztani a magyar–román és a kolozsvári fociélményeikről. A szervezők mindenkit nagy szeretettel várnak!

HIRDETÉS

24

Igen, tessék! Kolozsvár, 2013. november  

Még mindig kapom a visszajelzéseket, imádságukba foglalnak az emberek, kitartást kívánnak, szeretetükről biztosítanak – interjú Lakó Péterfi...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you