Page 1

Tanácsosfaggató: merre húzott a négyesfogat?

4

5

megjelenik 18 000 példányban

Kultúra

igentessek.ro • 031-2263100

Az Èv utolsÛ hÛnapj·n sz·mos kultur·lis csemege v·rja a kincses v·ros lakÛit. Unalomra nincs esÈly, az Èrdekıdık a gombamÛd szaporodÛ kar·csonyi v·s·rok mellett koncertek, elıad·sok Ès bemutatÛk kˆz¸l szemelgethetnek.

I. évfolyam, 12. szám ï 2013. december

7

(Bethlendi Tamás felvétele)

Utazás

12

Hamarosan a tÈli sportok kedvelıinek sem kell sokat utazni ha egy kellemes napot vagy ak·r hÈtvÈgÈt szeretne eltˆlteni. Kˆr¸lnÈzt¸nk a megye legismertebb Ès legkˆzismertebb tÈli ¸d¸lıkˆzpontj·nak aj·nlatait az elıtt¸nk ·llÛ idÈnyre.

Gasztronómia

14

15

÷n m·r kital·lta, idÈn mi ker¸ljˆn az ¸nnepi asztalra? A hagyom·nyos kulin·ris ÈlmÈnyek mellett merjen elrugaszkodni Ès ˆssze·llÌt·sunk segÌtsÈgÈvel Ìzbomb·kat kÈszÌteni. Desszertˆtleteink aj·ndÈkkÈnt is meg·llj·k hely¸ket.


2

igen , tessék! ï Kolozsvár

aktuális Aktuális

Uniós pénz az autópályára

Karácsony Ez¸st esıben sz·ll le a kar·csony, a k·lyha z˙g, a hÛesÈs s˚r˚; a l·mpafÈny aranylik a kal·cson, a kocka pˆrg, gızˆl a tejs˚r˚. • Kik messze voltak, most mind ˆsszejˆnnek a percet Èdes szÛval ¸tni el, amÌg a tÈl a megfagyott mezıket karcolja Èles, kÈk jÈgkˆrmivel. • Fenyıszag˙ a lÈg Ès a sarokba ez¸st t¸kˆrbıl bÛkol a rakott fa, a jÛ bar·t boros korsÛihoz von, • …s zsong az Ènek ·hÌtatba zˆngveÖ Csak a havas puszt·n a nÈma csˆndbe sÌr fˆl az Ègbe egy-egy kÛsza mozdony.

Kosztolányi Dezső író, költő

Rom·nia uniÛs pÈnzekbıl finanszÌrozza az Èszak-erdÈlyi autÛp·lya ÈpÌtÈsÈt ñ jelentette ki Dan ™ova infrastruktur·lis beruh·z·sokÈrt felelıs miniszter, aki hozz·tette, hogy a szakt·rca megkapta a hivatalos engedÈlyeket az AranyosgyÈres-Marosv·s·rhely szakasz megÈpÌtÈsÈre. A miniszter szerint az Èszak-erdÈlyi Ès a dÈlerdÈlyi p·ly·kat ˆsszekˆtı Torda-Sz·sz-

sebes-p·lya is ·tad·sra kÈsz ·llapotban lesz 2016-ban. Rom·nia nem sz·mÌthatott kor·bban az EurÛpai UniÛ forr·saira az ÈszakñerdÈlyi autÛp·lya ÈpÌtÈsÈnÈl, ugyanis az EU kifog·solta, hogy a rom·n korm·ny ñ nemzetbiztons·gi okokra hivatkozva ñ versenyt·rgyal·s nÈlk¸l bÌzta meg az amerikai Bechtel t·rsas·got a p·lyaÈpÌtÈssel. ï

Györgyfalvára is indít járatokat a RATUC

Új bölcsőde

Az m˙lt hÛnapban az ˆnkorm·nyzat dˆntÈst hozott arrÛl, hogy Apahida, Kisb·cs, Sz·szfenes, Cs¸r¸lye Ès Kaj·ntÛ mellett a Felek kˆzsÈghez tartozÛ Gyˆrgyfalva is beker¸l azon ˆvezetek kˆzÈ, ahov· helyi j·ratokat indÌt a kˆzeljˆvıben a Helyi Kˆzsz·llÌt·si V·llalat (RATUC). Ezzel egy idıben dˆntÈs sz¸letett a RATUC kereskedelmi v·llalatt· alakul·s·rÛl is, mivel a volt intÈzmÈnyi forma nem tette lehetıvÈ a Kolozsv·ron kÌv¸li ¸zemeltetÈst. A Kolozs Megyei Tan·cs m·r kor·bban elfogadta azt a javaslatot, aminek ÈrtelmÈben a Kolozsv·r kˆrnyÈki telep¸lÈseket kiszolg·lÛ tˆmegkˆzlekedÈst helyettesÌtse a helyi kˆzsz·llÌt·si v·llalat. ï

⁄jabb bˆlcsıde kialakÌt·s·rÛl is t·rgyalnak a v·ros vezetıi, mÈgpedig a DÛn·t ˙ton tal·lhatÛ 238. sz·m alatti ingatlant jelˆlte ki bˆlcsıdeÈpÌtÈs cÈlj·bÛl a helyi ˆnkorm·nyzat. A hat·rozat elfogad·s·val a DÛn·t negyedben is lehetısÈg nyÌlik, legkÈsıbb 2015-ben, egy ˙jabb magyar nyelv˚ bˆlcsıdecsoport indÌt·s·ra. ï

Kiadja Ès ingyenesen terjeszti az Igen, tessÈk! ñ Da, pofti˛i! Egyes¸let. Felelıs kiadÛ: Talpas Botond ï Szerkesztık: Kocsis Kitty, SzÈn·s Szabolcs Korrektor: Gˆdri Csilla ï Arculat: Benkı Adorj·n, Ferencz Csaba-Levente, Kinda ¡gnes J˙lia ingyenesen terjesztett kˆzˆssÈgi havilap Nyom·s: Tipografia Ceconii, Nagyb·nya SzerkesztısÈg elÈrhetısÈge: 400083 Kolozsv·r, Petıfi S·ndor (Avram Iancu) u. 21. sz., Megjelenik 18 000 pÈld·nyban. e-mail: ujsag@igentessek.ro, honlap: http://igentessek.ro/ujsag ISSN 2343 ñ 7723 Marketing: Vincze RÛbert ï HirdetÈsfelvÈtel: marketing@igentessek.ro A lapban megjelent cikkek Ès fotÛk belsı szerkesztÈs˚ anyagok, illetve nem jogvÈdett internetes forr·sokbÛl sz·rmaznak, Ès nem feltÈtlen¸l t¸krˆzik a szerkesztısÈg vÈlemÈnyÈt.

igen, tessék! ï Kolozsvár

A kiadvány megjelenését támogatták: Abriso, Codespring, Diego, Donath Service, European Language Rights Alapítvány, Joben, Kolozs Megyei Ifjúsági Fórum (Kifor), Kolozsvári Magyar Diákszövetség (KMDSZ), Landman Consulting Services, Macrogroup, Medimages, Multipraxis, Napoca Taxi, Optimag, OptimusTrans, Paprika Rádió, Privilege, Regal, Requiem, Salstar–Masterfol, Szilaj lovastanya, TransGranit, Union Co


igen , tessék! ï Kolozsvár

hirdetés

3

Cluj Aréna, a lehetőségek tárháza

– Milyen lehetőségeket biztosít a Cluj Aréna? ber 12-ig a Cluj Arénában kaphatóak, naponta 10 és 18 óra kö– Az aréna elsősorban a sportolás lehetőségét szeretné biztosí- zött. Az árak a helyek függvényében változnak: az egyes és kettes tani a lakosság számára, hiszen úgy a külső, mint a belső atléti- tribünön egy hely ára 20 lejbe, a VIP-helyek pedig 70 lejbe kerül. kai pályára lehet bérletet váltani, emellett pedig futball, ökölvívás, karate, fitnesz, cselgáncs, különböző táncok oktatása és sok más tevékenység folyik a helyszínen. Más arénákkal szemben nálunk a multifunkcionális terem, valamint a konferenciaterem is kibérelhető. Előbbi születésnapok, ünnepségek esetén tökéletes választás, utóbbi pedig 214 férőhelyével, videó projektorok és esetenként a szimultán fordítás biztosításával sajtótájékoztatók vagy más események idején lehet hasznos. Fontos megemlítenünk azt is, hogy a reklámozás lehetőségéről sem feledkeztünk meg: meccsek ideje alatt belső elektronikus táblákon, máskor pedig az aréna előtt található plazmákon és más csatornákon bármely cég hirdetheti szolgáltatásait. – Milyen visszajelzéseket kaptak az aréna tevékenységével kapcsolatban? – Az eredmények magukért beszélnek, hiszen számos futballmeccset, kisebb vagy nagyobb koncertet, ünnepségeket, vásárokat tudunk magunk mögött, és jövőre is tervezünk még továbbiakat. A közeljövőben máris lesz egy nagyszabású eseményünk, ahol az érdeklődők az Europa League csapatok: Pandurii Târgu Jiu és a portugál Pacos de Ferreira közötti mérkőzést december 12-én, csütörtökön este nyolc órától tekinthetik meg. Jegyek a meccs napjáig, azaz decem-

HIRDETÉS

Fennállásának alig két éve alatt a Cluj Aréna a város szívébe nőtte magát. A koncerteknek és futballmeccseknek otthont adó építmény – amely színvonalát tekintve az egyetlen Erdélyben, amely kulturális és sporteseményekben is érdekelt – azonban számos egyéb feladatot is ellát. Radu Raţiuval, az aréna igazgatójával beszélgettünk.


4

igen , tessék! ï Kolozsvár

város

Adventkor enyhül a hétköznapok rohanása Horváth Anna alpolgármester a családról, a karácsonyról

ñ Hogyan telik az advent a Horv·th csal·dban, jut-e idı a kÈsz¸lıdÈsre, mÈzeskal·css¸tÈsre? ñ Sajnos, ebben az idıszakban a kˆzÈleti jelenlÈtre ir·nyulÛ elv·r·sok is nagyobbak, mint m·skor, tal·n ezÈrt Èrzem ilyenkor a legkeservesebben azt, ami egyÈbkÈnt vÈgigkÌsÈri az egÈsz Èvet. Ugyanakkor ñ m·sokhoz hasonlÛan ñ, mi is igyeksz¸nk az adventi koszor˙ gyerty·i mellett, legal·bb estÈnkÈnt kivonulni a k¸lvil·g elv·r·sainak valÛ megfelelÈsi kÈnyszerbıl, n·lunk is megenyh¸l a hÈtkˆznapok kˆnyˆrtelen rohan·sa.

Ezt tettük idén a közösségünkért Horváth Anna ï Az Èv vÈgÈhez kˆzeledve valahogyan szeretnÈnk a magunk elıtt gˆrgetett, tologatott feladatokat lez·rni, elıkÈszÌteni a kˆvetkezı Èvet, ez az ˙j programok, tervek, a hozz·juk rendelt kˆltsÈgvetÈsek kidolgoz·s·nak, kialkudoz·s·nak az ideje. A kolozsv·ri v·rosi tan·cs is t·mogatja a r·szorulÛkat, de idÈn az RMDSZ ˙jonnan megalakult Nıszervezete, az erdÈlyi tˆrtÈnelmi egyh·zakkal kˆzˆsen, orsz·gos szint˚ megmozdul·st szervez. Ennek jegyÈben Kolozsv·ron is megszervezz¸k a ÑMosolygÛs kar·csonyt!î aj·ndÈkoz·si kamp·nyt, ami nemcsak az aj·ndÈkoz·srÛl szÛl, hanem a t·rsadalmi felelıssÈgv·llal·srÛl, a szoci·lis ÈrzÈkenysÈgre nevelÈsrıl, a beteg Ès mag·nyos idısekre, gyerekekre, a sokgyerekes r·szorulÛ csal·dokra valÛ odafigyelÈs fontoss·g·rÛl. Mindaz, ami Èppen az ¸nnep lÈnyege. EzenkÌv¸l a kolozsv·ri gyermekkÛrh·zakban tervezz¸k b·belıad·ssal megˆrvendeztetni az ott kezelt beteg gyerekeket, illetve ˆnkÈntes egyetemist·k, szÌnm˚vÈszek bevon·s·val ˆregotthonokban tartan·nk nÈh·ny szÈpirodalmi felolvasÛ estet. Mindezek jÛ alkalmat ny˙jtanak arra, hogy jelkÈpes aj·ndÈkcsomagok eljuttat·s·val prÛb·ljunk mosolyt var·zsolni r·szorulÛ embert·rsaink arc·ra.

ñ Mi ·ll az Angyalnak Ìrt levelÈben, mit kÈr idÈn kar·csonyra? ñ MÈg nem Ìrtam meg, de tal·n azt kÈrnÈm, hogy az elm˙lt Èvekhez hasonlÛan idÈn is a nagycsal·ddal ñ nagysz¸lık, testvÈrek, unokatestvÈrek ñ kˆzˆsen tˆlthess¸k az ¸nnepeket, egym·snak ˆrvendve. E mellett persze, marad a rÈgi kÈrÈsem is: kitart·st Ès energi·t szeretnÈk, Ès hogy meghasonl·sok, v·llalhatatlan kompromisszumok nÈlk¸l teljesÌthessem kˆzkÈpviseleti feladataimat. Egy cÈltudatos, magabiztos, gyarapodÛ kolozsv·ri magyar Oláh Emese ï Az RMDSZ kolozsv·ri v·kˆzˆssÈgÈrt! ï Ketesdy Beáta rosi tan·csosakÈnt a pÈnz¸gyi Ès az urbanisztikai bizotts·gnak vagyok a tagja. A bizotts·gokban elÈrt eredmÈnyekbıl kiemelnÈm a rÈszleges pÈnz¸gyi amnesztia kapcs·n tett kezdemÈnyezÈs¸nket, amellyel kˆnnyÌteni prÛb·ltunk mindazok helyzetÈn, akik nem tudt·k idıben befizetni a helyi adÛkat Ès illetÈkeket. Siker¸lt elkezdeni a Fellegv·r fel˙jÌt·si munk·latait, mozgÛpiacokat hoztunk lÈtre az Irisz Ès a DÛn·t negyedekben. ElÈrt¸k, hogy a Kolozsv·rra l·togatÛk magyar nyelven t·jÈkozÛdhatnak a polg·rmesteri hivatal ·ltal m˚kˆdtetett turisztikai honlapon. Az elm˙lt Èvek nagy elmarad·sa, hogy nem siker¸lt elfogadni az ˙j v·rosrendÈszeti tervet (PUG). RemÈnyeink szerint a 2014-es Èvben ezt pÛtolni lehet. Ez ·ttˆrÈsnek sz·mÌt majd, mert eurÛpai szinten biztosÌtja a m˚emlÈkvÈdelmet, a zˆld Ès beÈpÌtett ˆvezetek megfelelı


igen , tessék! ï Kolozsvár

ar·ny·t, illetve szigor˙bb szab·lyokat rˆgzÌt az ÈpÌtkezÈsi engedÈlyek kibocs·t·st illetıen.

jogi kˆntˆsbe b˙jtatott intoler·ns Ès magyarellenes ·ll·spontokat. Egy esetet emelnÈk ki, amikor a H·zsong·rdi temetıre is vonatkozÛ szab·lyzatot kellett vÈlemÈnyeznie a bizotts·gnak. Hosszas viCsoma Botond ï FrakciÛvezetıkÈnt t·k ut·n siker¸lt egy olyan szab·lyzatot ˙gy Èrzem, hogy idÈn is, a kollÈg·kkal elfogadni, amely szavatolja a m˚emlÈksÌegy¸tt, eredmÈnyes munk·t vÈgezt¸nk rok ÈpsÈgÈt, Ès nem csorbÌtja az ·llamaz ˆnkorm·nyzatban. Csak nÈgyen va- polg·rok temetkezÈsi jogait bizonyos gyunk, de ennek ellenÈre, kihaszn·lva h·tsÛ sz·ndÈkok alapj·n. A m˚emlÈkekaz adott lehetısÈgeket, siker¸lt ÈrvÈnye- re kihelyezett tˆbbnyelv˚ t·bl·k ñ nosÌteni a magyar kˆzˆssÈg Èrdekeit a v·- vemberen ker¸ltek fel az elsı ilyen t·brosi tan·csban, Ès emellett, termÈszete- l·k a belv·ros k¸lˆnbˆzı Èp¸leteire ñ sen, rÈszt v·llaltunk a v·ros ·ltal·nos, et- megnyitj·k az utat a tov·bbi multikulnikailag semleges problÈm·inak megol- tur·lis intÈzkedÈsek foganatosÌt·sa elıtt d·s·ban is. a kˆvetkezı idıszakban. A jogi bizotts·gban sok esetben racion·lis Èrvekkel kellett visszautasÌtanom a Geréd Imre ï Sikeresnek tartom az elm˙lt Èvet, hiszen az ifj˙s·got Èrintı kÈrdÈsekben fontos eredmÈnyeket Èrt¸nk el. A Kolozsv·r EurÛpai Ifj˙s·gi Fıv·ros 2015 projektet tˆbb alkalommal Ès form·ban siker¸lt t·mogatni, ugyanis e cÌm elnyerÈsÈvel nagy lehetısÈge nyÌlt a v·rosnak, hogy kontinent·lis szinten megmutassa mag·t,

város

5

Ès a kolozsv·ri ifj˙s·gnak, hogy bizonyÌtsa a kˆzˆssÈgi ÈrtÈkeinek Ès sokszÌn˚sÈgÈnek nagys·g·t. A 2013-as Èvben 420,000 lejjel t·mogattuk a kolozsv·ri ifj˙s·gi Ès di·kszervezetek tevÈkenysÈgÈt, ami 100.000 lejjel tˆbb, mint a m˙lt Èvhez kÈpest. Ennek az ˆszszegnek a 19%-·t magyar szervezetek programjai nyertÈk el, amely dupl·ja az elızı Èvinek. Tˆbb alkalommal t·rgyaltunk a kˆzsz·llÌt·si v·llalat vezetısÈgÈvel az egyetemist·k helyzetÈnek javÌt·sa vÈgett. Ennek eredmÈnyekÈpp tˆbb mint tÌz Èves fenn·ll·sa Ûta elıszˆr rÈszes¸ltek a Sapientia EMTE kolozsv·ri kar·nak hallgatÛi kˆzsz·llÌt·si kedvezmÈnyben, illetve a jegy Ès bÈrletek ·r·nak nˆvelÈsekor siker¸lt a tervezett ·rakat lenyomni, vagy Èppen a rÈgi ·ron tartani. A jˆvı Èvi tervek kˆzˆtt szerepel a tˆmegkˆzlekedÈs fejlesztÈse (jegyautomat·k, meg·llÛk, ˙j vonalak) Ès a biciklikˆlcsˆnzı-rendszer ¸zembe helyezÈse, amelyek kiemelten Èrintik a fiatalok mindennapjait. ï Szénás Szabolcs


6

igen , tessék! ï Kolozsvár

történelem

Az 1989-es romániai forradalom decemberi eseményei Kolozsváron Az 1989-es rom·niai rendszerv·lt·s idejÈn Kolozsv·r kulcsfontoss·g˙ szerepet tˆltˆtt be az erdÈlyi nagyv·rosok sor·ban. Ez tˆbb szempontbÛl magyar·zhatÛ: itt tal·lhatÛ az erdÈlyi hadsereg kˆzpontja, amely a forradalomkor fontos szerepet j·tszott. Ugyanakkor, mint kultur·lis kˆzpont, a rom·n Ès magyar orsz·gos ÈrtelmisÈgi elit egy rÈszÈt tˆmˆrÌti. A temesv·ri esemÈnyekrıl a kolozsv·ri napilapok december 21-ig hallgattak, azonban nem hivatalos csatorn·kon kereszt¸l tˆbben is Èrtes¸ltek az ott tˆrtÈntekrıl. A bukaresti t¸ntetÈsek megkezdÈsÈrıl szÛlÛ hÌrek a kolozsv·ri lakoss·g nagy rÈszÈt cselekvÈsre buzdÌtotta, t¸ntetÈseket gener·lva. A katonai vizsg·lÛbizotts·g szerint 26 halott Ès 84 sebes¸lt civil ·ldozata volt a december 21-ei kolozsv·ri t¸ntetÈseknek. A tov·bbiakban nem tˆrtÈntek lˆvˆldˆzÈsek, a katonas·g is visszavonul·sra kapott parancsot. A politikailag fontosnak tartott (de mÈg mindig a karhatalom ellenırzÈse alatt ·llÛ) Èp¸leteket ıriztÈk, tov·bb· a post·t, a vas˙t·llom·st, az I.R.E.-t, a Gaz Metant Ès a r·diÛst˙diÛ Èp¸letÈt is fel¸gyeltÈk. A p·rt szÈkh·z·ba reggel, december 22-Èn hatolt be a tˆmeg, ahol elsısorban Ioachim Moga megyei elsı titk·rt kerestÈk. A t¸ntetÈsek napj·n a kolozsv·ri magyar ÈrtelmisÈg sz˚kebb kˆre szintÈn tal·lkozÛra gy˚lt ˆssze G·ll Ernı lak·s·n Bal·zs S·ndor Ès Nagy Gyˆrgy kezdemÈnyezÈsÈre. Ennek apropÛja az ÑautonÛmia problÈm·j·nak t·rgyal·saî, de nyilv·n tudom·st szerezve a temesv·ri esemÈnyekrıl, a lehetsÈges v·ltoz·s remÈnyÈben egyfajta ir·nyvonalat akartak meghat·rozni. A tal·lkozÛ hÌre tˆbb ÈrtelmisÈgihez is eljutott, Ìgy telefonon vagy szemÈlyes ˙ton megkerestÈk a kÈsıbbi kˆzˆs nyilatkozat, a HÌvÛ szÛ al·ÌrÛit. A kolozsv·ri magyars·g napilapj·nak ·tszervezÈse is december 22-Èn kezdıdˆtt, Tibori SzabÛ Zolt·n kezdemÈnyezÈsÈre. Az ·tszervezıdÈsek nyom·n kiutasÌtott·k a rÈgi szerkesztıi g·rd·t, hely¸kbe pedig az elsı lapsz·m megjelenÈsÈhez a lap k¸lsı munkat·rsai segÌtsÈgÈvel gy˚jtˆttÈk ˆssze az anyagot. Az ˙j lap cÌmÈnek eldˆntÈsÈre az ˆsszegy˚lt Ñspont·nî szerkesztıcsoport ÈjfÈlt·jt kerÌtett sort, ahol sz·mos alternatÌva felmer¸lt, vÈg¸l a Szabads·g nÈv mellett dˆntˆttek. A kolozsv·ri magyar ÈrtelmisÈg kˆvetkezı lÈpÈse a kar·csony szombatj·ra

szervezett gy˚lÈs keretÈben a Kolozsv·ri Magyar Demokrata Tan·cs lÈtrehoz·sa volt. Erre m·r egy Ñkˆzpontiî helyen ker¸lhetett sor, a Szabads·g szerkesztısÈgÈben, ami a nagysz·mban megjelent hallgatÛs·g miatt kicsinek bizonyult. M·r a gy˚lÈs elejÈn megjelentek az elsı s˙rlÛd·sok, nÈzeteltÈrÈsek a szervezkedÈs form·j·val kapcsolatban. Balogh Edg·r a Magyar NÈpi SzˆvetsÈg ˙jj·ÈlesztÈsÈben gondolkodott, mÌg Bal·zs S·ndor a kÈt vil·gh·bor˙ kˆzt m˚kˆdı Orsz·gos Magyar P·rt mint·j·t tekintette mÈrvadÛnak. A polÈmi·t vÈgeredmÈnyben az az Èrtes¸lÈs rekesztette be, miszerint Bukarestben Domokos GÈza m·r lÈtrehozott egy orsz·gos szint˚nek tervezett szervezetet, Ìgy a Kolozsv·ron jelenlevık megegyeztek, hogy a helyi ¸gyekre koncentr·lnak. Mindezek ut·n a jelenlevık elfogadt·k a KMDT nyilatkozat·t, valamint vezetısÈgÈt: elnˆknek K·ntor Lajost, titk·rnak pedig Pillich L·szlÛt v·lasztott·k. SzÛ esett a szintÈn alakulÛ rom·n ideiglenes bizotts·ggal valÛ kapcsolatfelvÈtelrıl, az oda valÛ deleg·l·srÛl is. A decemberi esemÈnyek ut·n a kolozsv·ri di·ks·g, az egyetemist·k is szervezkedÈsekbe kezdtek. B·r elıszˆr, a megmozdul·sok idejÈn, a m·s v·rosokbÛl sz·rmazÛ, de Kolozsv·ron tanulÛ magyar di·kok vak·ciÛn voltak, visszatÈrÈs¸k ut·n m·r jelentkezett az elsı ifj˙s·got tˆmˆrÌtı szervezet, a MADISZ. AlapÌt·sa hasonlÛ mÛdon zajlott a KMDT lÈtrehoz·s·hoz. Programj·ban ˆnmag·t a magyar ifj˙s·g ÈrdekvÈdelmi Ès kÈpviseleti szervezetekÈnt hat·rozta meg, politikai, gazdas·gi Ès kultur·lis tÈren.

1990. janu·r 25-Èn megalakult a Kolozsv·ri Magyar Di·kszˆvetsÈg, amely m·r egy cÈlzott csoportot szÛlÌtott meg, a kolozsv·ri magyar felsıoktat·sban tanulÛ di·kokat. Sz·ndÈknyilatkozata szerint a KMDSZ az RMDSZ-szel Ès a MADISZ-szal valÛ egy¸ttm˚kˆdÈsre tˆrekedett. A vizsg·lt idıszakban ·t is vette a MADISZ szerepÈt, kÈpviselıi helyet kaptak az RMDSZ megyei k¸ldˆttgy˚lÈsÈben, valamint a kÈsıbbiekben a Vatr·val valÛ t·rgyal·sokon is deleg·ltak kÈpviselıt. ï Fodor János


igen , tessék! ï Kolozsvár

kultúra

7

Kulturális programajánló A kar·csonyi ¸nnepek, az Èv vÈgÈnek kˆzeledte a szÌnvonalasabbn·l szÌnvonalasabb koncertek, elıad·sok, bemutatÛk ideje. Ebben az idıszakban ugyanis, ahogy megnı a befele fordul·s, a valÛdi ÈlmÈnyek, ÈrtÈkek felkutat·sa Ès az aj·ndÈkoz·s gesztusa, ˙gy v·lnak a kult˙ra meleg·gyakÈnt sz·mon tartott intÈzmÈnyek az elsıdleges otthonn·. Aj·ndÈkul, Ìme, egy szÌnes esemÈnyÌzelÌtı, amelyben Kolozsv·r rendezvÈnyeibıl szemelgett¸nk. Az Amerikai Egyes¸lt ¡llamok egyik leghÌresebb, 33 Èves m˙ltra visszatekintı gospelkÛrusa, a Virginia State University Gospel Chorale, vatik·ni fellÈpÈse ut·n a kincses v·rosba l·togat. A kar·csony hangulat·ban ˆssze·llÌtott Celebrating Christmas nÈven meghirdetett koncertre december 12-Èn, cs¸tˆrtˆkˆn 19.30-tÛl ker¸l sor a Kolozsv·ri Nemzeti SzÌnh·zban. Jegyeket a szÌnh·z pÈnzt·r·n·l lehet igÈnyelni. M·snap, december 13-·n 18 Ûr·tÛl Csermely PÈter magyar biokÈmikus, h·lÛzatkutatÛ MiÈrt jÛ az, ha egyszerre tudnak ˆregek Ès fiatalok lenni a benn¸nk Ès a kˆr¸lˆtt¸nk lÈvı h·lÛzatok? cÌm˚ elıad·s·ra l·togathatunk. A bemutatÛnak a Babe∫ñ Bolyai Tudom·nyegyetem Auditorium Maximum terme ad otthont.

A gospelegyüttes teljes felállásban A Kolozsv·ri ¡llami Magyar SzÌnh·z ebben az idıszakban sz·mos elıad·ssal v·rja kˆzˆnsÈgÈt, Ìgy a novemberben is j·tszott darabok mellett ñ a teljessÈg igÈnye nÈlk¸l ñ a kˆvetkezı darabok bıvÌtik a reperto·rt: december 13., pÈntek 20 Ûra ñ Visky Andr·s Visszasz¸letÈs cÌm˚ darabja a nagyszÌnpadon; december 17., kedd 20 Ûra ñ t·nch·zi elıad·sa, de a kˆzkedvelt V·nya b·csit kÈt alkalommal (december 20., 28.) is megtekintheti a nagyÈrdem˚. A Kolozsv·ri Magyar Opera december 15-Èn, vas·rnap 17 Ûrakor Kacsoh Pongr·c feldolgoz·s·ban a J·nos VitÈznek, a h·rom felvon·sos dalj·tÈknak ad otthont, majd december 17-Èn, kedden 19 Ûr·tÛl a Lajtha L·szlÛ EmlÈkestnek. Az opera to-

Részlet a János vitézből

v·bb· a kar·csony Ès a szilveszter alkalm·bÛl is v·rja a kˆzˆnsÈget: december 24Èn, kedden 16 Ûr·tÛl Csajkovszkij DiÛtˆrıjÈt adj·k elı, a kÈt felvon·sos balettelıad·s rendezı-koreogr·fusa Adrian Mure∫an, december 31-Èn pedig a Kolozsv·ri Broadway bemutatÛja tekinthetı meg Gomb·r Annam·ria rendezÈsÈben. ï


8

igen , tessék! ï Kolozsvár

egészség Életmód

ÑHa Èvente egyszer, janu·r elsejÈn olyan ˙jÈvi fogadalmat szeretne tenni, amely teljesÌthetı, rendkÌv¸l nagy hat·s˙ Ès egÈsz esztendıben betarthatÛ, akkor tegye ˆnmaga egyed¸li, szemÈlyes felelıssÈgÈvÈ az egÈszsÈgÈt az Èv minden egyes napj·n, b·rmit is hozzon az Èlete!î

Körmünkre van írva egészségünk! A tiszta, ·polt kÈz m·r b·rhol egy fÈl sikerrel felÈr, Èrdemes azonban e vÈgtagunk jelzÈseire hatv·nyozottan odafigyelni. A haj Ès a bır mellett ugyanis a kˆrm¸nk is ·rulkodik az esetleges betegsÈgekrıl, a szervezet vitamin- vagy ·sv·nyianyag-hi·ny·rÛl, a helytelen alv·si vagy ÈtkezÈsi szok·sokrÛl Ès egyÈb elv·ltoz·sokrÛl. Az egÈszsÈges kˆrˆm erıs, rugalmas, halv·ny rÛzsaszÌn Ès folt nÈlk¸li, teh·t minden, ami ettıl eltÈr, utalhat test¸nk valamilyen zavar·ra. Mielıtt megijednÈnk egyes t¸netek ÈszrevÈtelekor, ink·bb forduljunk orvoshoz, bırgyÛgy·szhoz, hiszen megeshet, hogy a problÈm·k h·tterÈben nem betegsÈg, bakteri·lis fertızÈs ·ll, hanem csup·n valaminek a helytelen haszn·lata.

Fehér pöttyök, foltok, csíkok A kˆrmˆn megjelenı fehÈr szÌn˚ alakzatok szinte teljes bizonyoss·ggal valamilyen vitaminhi·nyra utalnak. Leggyakrabban a nem elegendı A-vitamin-bevitel lehet az ok, ritk·bb esetekben azonban ekcÈm·val vagy nyirokm˚kˆdÈsi zavarokkal kell sz·molni.

Elszíneződött köröm

David B. Agus amerikai orvos, kutató

A sˆtÈtbarna hosszanti vonalak a pajzsmirigy elÈgtelen m˚kˆdÈsÈre utalnak, a s·rga elszÌnezıdÈs pedig m·jbetegsÈget jelezhet, de nem szabad ˆsszetÈveszten¸nk azt a nikotin okozta elszÌnezıdÈs-

Kellemetlen? Tegyen ellene! sel. A lila vagy kÈkes ·rnyalat vÈrkeringÈsi zavarra utalhat, a sz¸rke vagy enyhÈn zˆldes pedig a mÈreganyagok felgy¸lemlÈsÈnek a jele. A vˆrˆs kˆrˆm magas vÈrnyom·st jelez, a szÌntelen pedig vÈrszegÈnysÈget. Nem szabad megfeledkezni arrÛl sem, hogy az elszÌnezıdÈs lehet csup·n valamilyen vegyszer gyakori haszn·lat·nak vagy az ·llandÛ kˆrˆmfestÈsnek a kˆvetkezmÈnye.

Barázdák, törések A bar·zd·k Ès tˆrÈsek hosszantiak vagy keresztir·ny˙ak lehetnek, Ès jelezhetnek emÈsztÈsi zavarokat, alult·pl·lts·got, de az immunrendszer ·ltal·nos legyeng¸lÈsÈt is. Egyes szakemberek a bÈlm˚kˆdÈs zavaraival is kapcsolatba hozz·k.

Vékony, törékeny, behasadozó köröm Ez a t¸net, a fehÈr alakzatokhoz hasonlÛan, valamilyen hi·nybetegsÈgre hÌvja fel a figyelmet: A-vitamin-, vas-, mÈsz- vagy folyadÈkhi·ny is ·llhat a h·tterÈben, de ak·r a pajzsmirigy nem megfelelı m˚kˆdÈsÈt is jelezheti. A kˆrˆm gyengesÈge kisebb, v·ly˙ form·j˙ mÈlyedÈsekkel, gˆdrˆcskÈkkel is t·rsulhat, Ìgy az egÈszsÈgesebb t·pl·lkoz·s, a kellı zˆldsÈg- Ès gy¸mˆlcsbevitel elengedhetetlennÈ v·lik. ï


igen , tessék! ï Kolozsvár

rajzpályázat

9

Mi így várjuk a Mikulást! A novemberi lapsz·munkban meghirdetett Mi Ìgy v·rjuk a Mikul·st cÌm˚ rajzp·ly·zatra, szerkesztısÈg¸nkbe 51 szebbnÈl szebb alkot·s Èrkezett. A Mikul·sv·rÛ rajzokat b·rki megtekintheti a SzabÛk b·sty·j·ban megszervezett ki·llÌt·son, ahol sor ker¸l az eredmÈnyhirdetÈsre is. A ki·llÌt·s megnyitÛja december 12-Èn 18 Ûr·tÛl lesz megtartva.

E. C. Pető Dóra rajza

8 év alatti kategória:

8 és 10 év közötti kategória:

I. hely: E. C. Petı DÛra (Kolozsv·r, 7 I. hely: KallÛ Lehel (MagyarlÛna, 9 Èves); II. hely: Albert-Ferenczy Lilla Èves); II. hely: Petı ¡gnes (Kolozsv·r, 9 (Kolozsv·r, 5 Èves); III. hely: Albert Èves); III. hely: Albert NoÈmi (MagyarCsongor (MagyarlÛna, 7 Èves); K¸lˆndÌj ñ lÛna, 8 Èves); K¸lˆndÌj ñ legmeseszlegfiatalabb p·ly·zÛ: Szatm·ri Emma er˚bb rajz: ¡goston D·vid (Kolozsv·r, (Kolozsv·r, 4 Èves). 8 Èves). A dÌjazottak az ¡bel, a Koinonia, a Kriterion Ès a Studium kˆnyvkiadÛk kˆnyveivel gazdagodnak.

Kalló Lehel rajza


10

gazdaság

Infláció vagy defláció? Ez itt a kérdés Akarva-akaratlan minden nap hallani az infl·ciÛrÛl, sıt Èrezni is lehet, ha idınkÈnt v·s·rolni j·r az ember. Szem elıtt kell tartanunk azonban azt, hogy a kÈth·rom sz·zalÈkos ·rnˆvekedÈs ˙gy kell b·rmely gazdas·gnak, mint napraforgÛnak a napfÈny. Infl·ciÛ nÈlk¸l nincs termelÈs, Ès napfÈny nÈlk¸l sem fogyaszthatunk napraforgÛolajt, magot sem. Akkor van problÈma, ha ez a folyamat kisz·mÌthatatlan lesz, akkor kezd tarthatatlann· is v·lni a kialakult helyzet. Ha vÈletlen¸l annyira ir·nyÌtjuk ezt a kisz·mÌthatatlan infl·ciÛt, hogy nem dezinfl·ciÛ lesz belıle, hanem a nulla al· ker¸l Ès defl·ciÛv· v·lik, akkor a helyzet nemcsak kÌnoss·, hanem keservessÈ is v·lik. Elsı l·t·sra jÛnak t˚nhet ez a v·ltoz·s, holott valÛj·ban, ha defl·ciÛ van, az nem feltÈtlen pozitÌv dolog. Mert mit is fed a defl·ciÛ fogalma? Egyszer˚en ·rcsˆkkenÈst jelent, ami a sok ·remelÈshez szokott v·s·rlÛnak ˆrvendetes, kˆvetkezmÈnyei azonban katasztrof·lisak lehetnek a gazdas·gra nÈzve. A helyzet javÌt·sa, vagyis az ·rak nˆvelÈse szintÈn komoly feladat lenne. Ha folyamatos ·rcsˆkkenÈssel van, akkor bizony J·nos b·csi is sz·mol vele, Ès nem vesz mag·nak most egy Ferrarit, hanem fÈlreteszi pÈnzÈt, hiszen kÈsıbb m·r fÈl ·ron veszi meg az ·lomautÛt. Mivel minden racion·lisan gondolkodÛ ember Ìgy spekul·l, nem v·s·rol majd semmit a sz¸ksÈges Èlelmen kÌv¸l, Ès Ìgy a gy·rak elkezdik mÈg lennebb vinni az ·rakat, elbocs·jtani a munk·sokat, akik azt·n bevÈtel hi·ny·ban nem v·s·rolnak. Egy-kÈt ehhez hasonlÛ spir·l, Ès m·ris csıdbe mennek a v·llalatok, amelyek ñ mivel nem tudj·k visszafizetni a kˆlcsˆnˆket ñ a bankokat is csıdbe viszik, a munkanÈlk¸lisÈg meg az ipar hi·ny·ban hatalmas mÈreteket ˆlt. Innen kil·balni, bizony nem egyszer˚ feladat, nem is csoda, ha minden ·llam ˙gy retteg a defl·ciÛtÛl. Tal·n a Nemzetkˆzi Valutaalap (IMF) is azÈrt elemezte annak lehetısÈgÈt, hogy ha minden eurÛpai lakosnak egyszeri adÛt kellene fizetnie a megtakarÌtott pÈnzÈre, azzal elvennÈk kedvÈt a pÈnzhalmoz·stÛl. ï Forrai István (forrás: Közmag, www.kozmag.ro)

igen , tessék! ï Kolozsvár


12

igen , tessék! ï Kolozsvár

utazás

Lépjünk ki a városból! – téli kirándulás a közelben A kellemes ıszi kir·ndul·sok ideje is tovasz·llt, sokakban a m·r a kˆzelgı ¸nnepek l·za Èg, de a nagy kÈsz¸lıdÈs mellett ne feledj¸k el a tÈl adta tov·bbi ˆrˆmˆket is. Az elıtt¸nk ·llÛ fehÈr Èvszak legink·bb a tÈli sportok szerelmeseinek fog kedvezni, de b·rki megtanulhat sÌelni vagy snowboardozni is. A legjobb hÌr pedig, hogy nem kell feltÈtlen messze utazni mindezekÈrt, ugyanis Kisb·ny·n (rom·nul B„i∫oara) korszer˚en kiÈpÌtett p·ly·val v·rj·k a turist·kat. Kisb·nya Kolozsv·rtÛl megkˆzelÌtıleg 60 kilomÈterre fekszik a Nyugati-K·rp·tokban. Ide·lis hely ñnem csak tÈlenñ ha egy kicsit ki szeretnÈnk mozdulni a nagyv·ros zaj·bÛl Ès a sz¸rke hÈtkˆznapokbÛl. A hely tulajdons·gainak kˆszˆnhetıen tˆkÈletes helyszÌn hegyi kerÈkp·roz·sra Ès t˙r·kra egyar·nt. A helyben ÈpÌtett panziÛk Ès bÈrelhetı kaban·k lehetıvÈ teszik, hogy ne csak egy, hanem ak·r tˆbbnapos kir·ndul·st is szervezz¸nk a tÈrsÈgben. Visszakanyarodva a tÈli idıszakra, a helybÈliek m·r jav·ban kÈszen ·llnak a turist·k fogad·s·ra. Kicsit szem¸gyre vett¸k mi is az ·rakat, amelyek alapj·n kˆnnyebb tervezni mindenkinek. A sz·ll·st tekintve, m·r 60-75 lejtıl lehet szemÈlyenkÈnt Èjszak·t foglalni h·rom-, illetve nÈgycsillagos panziÛban. On-line foglal·sra is van lehetısÈg, amely meg-

kˆnnyÌti a helyzetet, hiszen otthonrÛl is kÈnyelmesen ki lehet v·lasztani sz·ll·sunkat. A sÌfelvonÛkra vonatkozÛ ·rakat tekintve, egy felvon·s ·ra 4-5 lej kˆr¸l mozog, de v·lthatÛ napijegy is. A tÈrsÈgismertetı Ès a rengeteg hasznos inform·ciÛt tartalmazÛ www.baisara.ro honla-

pon az egyes p·ly·k aktu·lis hÛrÈtegvastags·g·t is meg lehet tekinteni indul·s elıtt. Ezek mellett a kolozsv·ri Gyerekek Palot·ja sÌt·borokat Ès kurzusokat is szervez az ¸d¸lıtelepen, ahol lehetısÈg nyÌlik a kisebbeknek is tal·lkozni a sÌelÈs, illetve snowboardoz·s ÈlmÈnyÈvel. ï

Kisbányai sípálya-üdülőtelep

sípálya könnyű pálya közepes pálya nehéz pálya út felvonó menedékház/ étterem parkoló felvonóház végállomásai

Buscat-tető, 1676 m


Az európai polgárok másodrendűek Romániában

Kolozs megyei turisztikai információ európai közpénzekből kifizetve csak románul. Egyetlen egy anyaguk nincs magyar, angol, francia vagy német nyelven. Ilyesmire nincs precedens Európában. Sőt még a weboldal (http://www.cniptcluj.ro) is teljesen egynyelvű.

Romániában, és ennek oka a Romániában létező korrupció, bürokrácia, sovinizmus és instabil politikai légkör. A fentiekkel ellentétben a Hollandiában élő román állampolgárok élvezik a jó infrastruktúrát, a megbízható jogállamiság előnyeit, valamint a szolgálatkész rendőrségi és hivatali szolgáltatásokat. A politikai légkör stabil és mindenhol élhet az európai polgári jogaival. Hollandiában nem ütközik korlátokban senki, aki nem beszél hollandul, hiszen egy kis angol nyelvismerettel is boldogulhat, így nem kell feltétlenül energiát belefektetnie abba, hogy megtanulja a hollandiai két hivatalos nyelv valamelyikét: a hollandot vagy a fríz nyelvet. Ezen felül lehetősége van arra, hogy olyan szociális ellátást vegyen igénybe, melyek Romániában teljesen hiányoznak. Hollandiában már több mint 30 000 román él. Számuk növekvő tendenciát mutat. A Romániában élő hollandok száma ennek századrésze. A Hollandiában románok által elkövetett bűncselekmények száma aránytalanul magas. Hány holland állampolgár van román börtönökben lopás, bankkártya-hamisítás, betörés, fegyveres rablás miatt? Az arányosság teljesen hiányzik. Egyenrangúság az Európai Unión belül? A rögzített szabályok betartása? Nyilvánvalóan ez csak azokra a románokra vonatkozik, akik Hollandiában vagy Angliában kívánják érvényesíteni jogaikat. Ugyanazok az európai jogok és szociális ellátás, amelyekre egy román állampolgár a gyakorlatban is jogot formálhat Hollandiában, Romániában csak papíron léteznek. Ezért támogatom azt a politikai vitát, melynek témája: Románia európai uniós csatlakozásának a felülvizsgálata. Drs. G. Landman A cikk megjelent a Nederlands Dagblad holland napilap julius 3-ai számában.

HIRDETÉS

2007-ben az Európai Unió két új tagországgal bővült: Románia és Bulgária is csatlakozott hozzá. Ekkor hangzatos ígéretekkel volt tele a sajtó, a csatlakozástól politikai és gazdasági előnyöket reméltek: Romániában olyan mértékű gazdasági növekedést jósoltak, amely teljes mértékű politikai integrációt biztosított volna az Unióba. Most, öt év után itt az ideje az elért eredmények értékelésének .Jelen pillanatban Romániában jóformán nem létezik közigazgatás. A lakosok leveleire, illetve panaszaira a hatóságok egészen egyszerűen nem válaszolnak. Nincs megfelelő infrastruktúra. A korrupció egy nyílt és köztudott jelenség. Romániában nem létezik olyan orvosi ellátás, amilyent például Beneluxban ismerünk. Az európai nyelvi jogokat Romániában egészen egyszerűen nem tartják be. Ráadásul az egynyelvű román hivatalnokok még a többnyelvű Erdélyben is messze túlreprezentáltak. Ritkán lehet találkozni egy olyan hivatalnokkal, aki egy nagy nemzetközi nyelvet beszél: angolul, németül vagy franciául. A román politika még mindig előszeretettel használja a magyar kártyát szavazatok megszerzésére, és ezzel még mindig elevenen él a félelem a magyarokban, akik még nem felejtették el a Ceaușescu-diktatúra nyíltan beolvasztó agresszív magyarellenes politikáját. A román társadalomban olyan nacionalista reflexek működnek, amelyek Nyugat-Európában ismeretlenek. A román kormány román útlevelet ad olyan moldáv állampolgároknak, akik román nyelvűnek vallják magukat. Ezzel még nem mondott le a Nagy-Romániához fűződő álmairól. Ugyanakkor Románia mostohán bánik saját határain belül élő kisebbségeivel, az autonóm magyar kisebbséggel, illetve a roma kisebbséggel. A sokszínű Erdélyben a kisebbségek jogainak tiszteletben tartása már csak azért is fontos lenne, mert itt a kommunista diktatúrának olyan etnikai tisztogatásokat sikerült véghezvinnie, amelyre még a ma élő idősek is emlékeznek: Erdélyből eltűnt egy nagyon nagy zsidó közösség, egy óriási kulturális és gazdasági értéket teremtő szász és sváb kisebbség, és az örmény kisebbség is gyakorlatilag szinte teljesen megszűnt Erdélyben. Diplomás magyar tolmácsként anyagilag hátrányos helyzetbe kerülök azáltal, hogy a román hatóságok nem tarják be a magyar nyelvhasználatra vonatkozó, papíron létező nyelvi jogokat. A jogi biztonság hiányzik


14

igen , tessék! ï Kolozsvár

gasztronómia

Szívmelengető menü az ünnepi asztalra Az ¸nnepek kˆzeledte minden h·ziaszszony sz·m·ra fejtˆrÈst okoz, hiszen Èvente kital·lni Ès ˆsszehangolni szeretteink igÈnyeit bizony nehÈz feladatnak bizonyul. …rdekes lehet, ha a hagyom·nyos Ìzeket valamilyen k¸lˆnlegessÈggel bolondÌtjuk, Ìgy a men¸ szorÌtkozhat egyetlen fıfog·sra Ès egy desszertre is. Hogy nÈmileg minimaliz·ljuk a kar·csonyi z˚rzavart, Ès gyorsabb, bÈkÈsebb dˆntÈsre sarkalljuk olvasÛinkat, ˆsszegy˚jtˆtt¸nk nÈh·ny kreatÌv receptet.

Rumos-diós szaloncukor házilag Hozz·valÛk ñ a tÈszt·hoz: 60 dkg liszt, 20 dkg zsÌr, 5 dkg Èlesztı, 1 evıkan·l cukor, kevÈs sÛ, 1 csomag vanÌli·s cukor, 1 dl tej, kb. 20 dkg tejfˆl (vagy amennyit felvesz), 20-25 ml rumaroma ñ a tˆltelÈkhez: 15 dkg dar·lt diÛ, 20-25 ml rum aroma, 5 evıkan·l cukor, fÈl citElkÈszÌtÈs: A langyos tejben felfuttatrom reszelt hÈja, 1 csomag vanÌli·s cukor, juk az Èlesztıt, a lisztet ekˆzben elmorpici tej, 1 toj·s a kenÈshez, vanÌli·s porcu- zsoljuk a zsÌrral, majd hozz·adjuk a tˆbkor a forgat·shoz bi hozz·valÛt Ès mindezt ˆsszegy˙rjuk. A tÈszt·t fÈl Ûr·n kereszt¸l h˚vˆs helyen pihentetj¸k, Ìgy m·ris nekifoghatunk a tˆltelÈk elkÈszÌtÈsÈhez. A hozz·valÛkat ˆsszekeverj¸k, a tejet forralva adjuk hozz·! A tÈszt·t viszonylag vÈkonyra ny˙jtjuk, Ès megkˆzelÌtıleg 8◊5 centis lapokat vagdosunk belıle. Minden lap kˆzepÈbe tˆltelÈket rakunk, majd feltekerj¸k azt ˙gy, hogy a kÈt vÈgÈnÈl kicsit ˆsszenyomkodjuk, mint a szaloncukorpapÌrt. A szaloncukor vÈgeit kissÈ megvagdossuk kÈssel, majd zsÌrpapÌrral bÈlelt tepsibe rakjuk, tetejÈt megkenj¸k toj·ssal, Ès 180 fokra elımelegÌtett s¸tıben aranybarn·ra s¸tj¸k. Amikor a tÈszta megs¸lt, mÈg melegen vanÌli·s porcukorba forgatjuk.

Mandulás-datolyás bejgli Hozz·valÛk (h·rom r˙d bejglihez): 70 dkg liszt, 25 dkg s¸tımargarin, 5+1 kismÈret˚ toj·s s·rg·ja, 3 evıkan·l porcukor, 2 dkg Èlesztı, 3 evıkan·l tejfˆl, kb. 2 dl tej vagy tejfˆl sz¸ksÈg szerint. A tˆltelÈkhez (egy r˙dhoz): 15-20 dkg dar·lt mandula, 10-15 db kimagozott, aprÛra v·gott datolya, 10 dkg porcukor, 1 evıkan·l narancs-, f¸ge- vagy baracklekv·r, juharszirup vagy mÈz ElkÈszÌtÈs: A tÈszt·hoz a lisztet elmorzsoljuk a margarinnal, majd hozz·adjuk a h·rom evıkan·lnyi meglangyosÌtott cukros tejfˆlben felfuttatott Èlesztıt, egy csipetnyi sÛt, az ˆt toj·s s·rg·-

j·t Ès sz¸ksÈg szerint a tejet vagy a tejfˆlt. A l·gyabb ·llag˙ tÈszt·t sim·ra dolgozzuk el, h·rom cipÛcsk·t form·zunk belıle, majd hideg helyen kˆr¸lbel¸l 1,5-2 Ûr·t pihentetj¸k. AmÌg a tÈszta pihen, a tˆltelÈket kÈszÌtj¸k elı: ˆsszekeverj¸k a mandul·t, a datoly·t, a lekv·rt Ès a porcukrot, majd annyi juharszirupot vagy mÈzet adunk hozz·, hogy a tˆltelÈk kˆnnyen kenhetı legyen. ÕzlÈs szerint a tˆltelÈket ak·r kevÈs mandulalikırrel, AmarettÛval is ÌzesÌthetj¸k. Ezt kˆvetıen a pihentetett cipÛkat egyenkÈnt fÈl vagy egy centimÈteres vastags·g˙ra ny˙jtjuk, megkenj¸k a tˆltelÈkkel (ha Èpp hagyom·nyos Ìzekre v·gyunk, kÈszÌthetj¸k a tˆltelÈket diÛval vagy m·kkal is), felgˆngyˆlj¸k, majd s¸tıpapÌrral kibÈlelt tepsibe helyezz¸k. A tekercsek tetejÈt egy kevÈs tejfˆlben elkevert toj·ss·rg·j·val kenj¸k meg, majd kis idı elteltÈvel megismÈtelj¸k ezt a folyamatot, Ès fÈl Ûr·t pihentetj¸k a tÈszt·t. A bejglit elımelegÌtett s¸tıben, kˆzepes hımÈrsÈkleten aranys·rg·ra s¸tj¸k, majd a tepsiben hagyjuk kih˚lni.

Kandírozott gyümölcsök Hozz·valÛk: 45 dkg b·rmilyen friss vagy mÈlyh˚tˆtt gy¸mˆlcs vagy aprÌtott, h·mozott gyˆmbÈr, 3 dl vÌz, 67 dkg n·dcukor ElkÈszÌtÈs: A gy¸mˆlcsˆt, a h·mozott gyˆmbÈrgyˆkeret Ès a vizet egy l·bosba helyezz¸k, majd addig fızz¸k, amÌg a gy¸mˆlcs ¸vegessÈ nem v·lik. Egy lyukacsos merÌtıkan·llal kivessz¸k a gy¸mˆlcsˆt a vÌzbıl, egy tepsibe helyezz¸k


igen , tessék! ï Kolozsvár

gasztronómia

15

2-3 Ûr·ig pihentetj¸k, majd kis golyÛkat form·zunk belıle. Az fenn meghat·rozott adagbÛl megkˆzelÌtıleg 30 golyÛ lesz, felÈt kakaÛporba, m·sik a felÈt pedig porcukorba forgatjuk. Az Ìgy elkÈsz¸lt tr¸ffeleket h˚tıbe helyezz¸k, majd onnan t·laljuk.

Paradicsomos töltött káposzta Hozz·valÛk: 70 dkg savany˙ k·poszta, 40 dkg savanyÌtottk·poszta-levÈl, 60 dkg sertÈslapocka dar·lva, 2 dl rizs, kisebb fej vˆrˆshagyma lereszelve, 3-4 gerezd fokhagyma reszelve, 3 egÈsz toj·s, ırˆlt bors, sÛ, pirospaprika, 1 evıkan·l liszt, 1-2 db paprika, ırˆlt kˆmÈny, 1-2 db babÈrlevÈl, 7 dl h·zilag elrakott paradicsomlÈ vagy paradicsomp¸rÈ A r·nt·shoz: 3-4 evıkan·l olaj, 3 evıkan·l liszt, pirospaprika, tejfˆl a t·lal·shoz ElkÈszÌtÈs: A rizst fÈlkÈszre fızz¸k, majd ˆsszedolgozzuk a dar·lt h˙ssal, a toj·sokkal, a hagym·val, a fokhagym·val Ès a liszttel, majd sÛval, pirospaprik·val, Ès a 17,5 dkg vÌzben feloldott, szirupsze- papÌrral beborÌtott r·csra helyezz¸k, Ès borssal ÌzesÌtj¸k. A keverÈket k·posztalevÈlbe csomagoljuk, ekˆzben pedig a savar˚ cukrot a gy¸mˆlcsˆkre ˆntj¸k. A tep- meleg helyen hagyjuk megsz·radni. ny˙ k·poszt·t ·tmossuk, Ès egy l·bosba sit ezut·n lefedj¸k, Ès ·llni hagyjuk 24 egy rÈteget kÈpez¸nk belıle, majd befedÛr·n ·t. M·snap a szirupot leˆntj¸k a Egyszerű trüffel gy¸mˆlcsrıl egy l·bosba, hozz·adunk Hozz·valÛk: 30 dkg Ètcsokol·dÈ, 5 evı- j¸k azt tˆltˆtt k·poszt·val. A rÈtegezÈst adtov·bbi 5 dkg cukrot, Ès addig melegÌt- kan·l tej, 12 dkg vaj, 15 dkg porcukor, 4 dig folytatjuk, amÌg a hozz·valÛkbÛl van, legfel¸l mindenkÈppen k·poszta legyen. j¸k, amÌg felolvad. Az ˙jabb szirupot a toj·ss·rg·ja, kakaÛpor gy¸mˆlcsre ˆntj¸k, ismÈt lefedj¸k a tepElkÈszÌtÈs: A csokol·dÈt feldarabol- Ezt kˆvetıen Ûvatosan felˆntj¸k vÌzzel, sit, Ès ˙jbÛl pihentetj¸k egy napon ·t. Ezt juk, majd tejben, ·llandÛ kevergetÈs hogy majdnem ellepje a k·poszt·kat, a f˚a m˚veletsort kell ismÈtelgetni egÈszen a mellett, alacsony hıfokon megolvaszt- szereket is beletessz¸k, Ès lass˙ t˚zˆn nyolcadik napig, amikor a maradÈk cuk- juk. Ezt kˆvetıen hozz·kever¸nk 10 megfızz¸k. A fızÈs vÈge felÈ a paradirot feloldjuk a szirupban, lefedj¸k az dkg porcukrot Ès a nÈgy toj·ss·rg·j·t. A csomlÈt is hozz·ˆntj¸k, majd paprik·s edÈnyt, Ès ·llni hagyjuk kÈt napig. VÈg¸l vajat megolvasztjuk, majd a csokol·dÈ- r·nt·ssal ber·ntjuk. Az elkÈsz¸lt tˆltˆtt k·a tÌzedik napon a gy¸mˆlcsˆket egy zsÌr- hoz adagoljuk. A massz·t h˚vˆs helyen poszt·t tejfˆllel kÌn·ljuk. ï


16

igen , tessék! ï Kolozsvár

autó

Megsérült a szélvédő? elm˙lt Èvekben megkˆzelÌtıleg tÌz sz·zalÈkkal vÈkonyodtak az autÛ¸vegek, illetve a gÈpkocsik ¸vegfel¸lete h˙sz sz·zalÈkkal nˆvekedett. Az ¸vegfel¸letek nˆvekedÈsÈvel egy¸tt nıtt a szÈlvÈdı terhelÈse is. Manaps·g a karosszÈria merevsÈgÈnek harminc sz·zalÈk·t a szÈlvÈdı biztosÌtja. Ennek kˆvetkeztÈben pedig minÈl nagyobb a terhelÈs, ann·l jelentısebb a repedÈsveszÈly, Ìgy egy·ltal·n nem meglepı, hogy egyre tˆbb szÈlvÈdıvel van problÈma. Emellett pedig meg kell emlÌts¸k, hogy az aprÛ sÈr¸lÈsek elhanyagol·sa kÈsıbb nagyobb javÌt·si kˆltsÈget eredmÈnyezhet, egy baleset sor·n pedig nagyobb kock·zatot jelenthet a sÈr¸lt szÈlvÈdı. Mi a teendı, ha bereped a A tÈl bekˆszˆntÈvel a fagyos idıj·r·snak anyagfesz¸ltsÈget okoz, ez pedig a sÈr¸- szÈlvÈdı? A legaj·nlatosabb, hogy azonnal kˆszˆnhetıen megjelennek a k·ty˙k az lÈsnÈl a szÈlvÈdı berepedÈsÈt eredmÈnye- felkeress¸nk egy m˚helyt, ahol hamar ˙tburkolaton. Az autÛk ·ltal felvert aszfalt- zi. Ennek nagyobb a kock·zata a szÈlvÈdı rendbe tudj·k tenni a k·rt. Nem csak a todarabk·k rengeteg fejf·j·st tudnak okozni, alsÛ rÈszÈn, ahol a meleg levegı kˆzvet- v·bbrepedÈs miatt van erre sz¸ksÈg, haha eltal·lj·k a szÈlvÈdınket. A legtˆbb len tal·lkozik az ¸veggel. nem a sÈr¸lÈs szennyezıdÈsÈnek megelıesetben a szÈlvÈdın keletkezett k·r miniA szÈlvÈdık·r egyre gyakoribb jelen- zÈse miatt is. Amennyiben nem tudjuk m·lis, ·m ha a gyors javÌttat·s elmarad, sÈg, amelyet a n·lunk sokszor megsz·m- azonnal szervizelni a keletkezett sÈr¸lÈst, gyakran menthetetlen repedÈs a vÈge. Fa- l·lhatatlan k·ty˙k mellett a gÈpj·rm˚ipar aj·nlott leragasztani szigetelıszalaggal, gyos idıben a hımÈrsÈkletk¸lˆnbsÈg technolÛgiai fejlıdÈse okoz, ugyanis az hogy a portÛl Ès vÌztıl megvÈdj¸k. ï

Szépülési tendencia

A City a legtˆbb esetben a legbÌr·ltabb modellje volt a Hond·nak. Legink·bb a k¸lsejÈt kritiz·lt·k, ·m a negyedik gener·ciÛn·l nÈmi pozitÌv v·ltoz·st lehet tapasztalni. Annak ellenÈre, hogy a furcsa Hondah˚tımaszk ezen a modellen is megjelenik, siker¸lt egyens˙lyt tal·lni az gÈpj·rm˚ ar·nyaiban. A hossz˙ elsı rÈszt optikailag kiegyens˙lyozza a s·rvÈdık felett kiÈpÌtett domborulat, valamint az erısen h·trafele h˙zott elsı fÈnyszÛrÛk.

A modell alapjaiban alig v·ltozott elıdjÈhez kÈpest, legal·bbis a karosszÈria ugyan˙gy 4,4 mÈter hossz˙ Ès 1,695 mÈter szÈles, csup·n a magass·ga nıtt egy centit, 1,495 mÈterre. Egyelıre kÈtfÈle, egy 1,5 literes benzines i-VTEC Ès egy ugyanekkora henger˚rtartalm˙ i-DTEC dÌzelmotorral mutatt·k be a Cityt. A Honda ˙j modelljÈt egyelıre csak Indi·ban lehet megv·s·rolni, de hamarosan 60 tov·bbi orsz·gban, kˆzt¸k Rom·ni·ban is megkezdik a forgalmaz·s·t. ï


igen , tessék! ï Kolozsvár

otthon

17

Hiányzik a hála érzése napjainkból? Készítsünk hálafát! Ugyan haz·nkra a h·laad·s ¸nnepe (Thanksgiving) nem jellemzı, mÈgis irigylÈsre mÈltÛ az az eszme, amely tˆbbek kˆzˆtt az ıszi betakarÌt·s ut·ni kˆszˆnetnyilv·nÌt·sban rejlik. A h·la megÈlÈse az emberi lÈt egyik legfontosabb alapelve, hiszen nemcsak a jÛ kedÈlyÈrt, de mÈg az egÈszsÈgÈrt is felelıs lehet. Z·rjuk ki Èlet¸nkbıl a bizonytalans·got, az irigysÈget Ès telhetetlensÈget, ink·bb nap mint nap emlÈkeztess¸k magunkat arra, hogy mennyi minden megadatott Èlet¸nkben. A folyamatot pozitÌv gondolkod·ssal, de olyan eszkˆzˆkkel is erısÌthetj¸k, amelyek a h·la ÈrzÈsÈre sarkallnak. A h·lafa a monoton hÈtkˆznapokban igazi kapaszkodÛ lehet, hiszen m·r az elkÈszÌtÈse olyan energi·kat szabadÌt fel benn¸nket, amelyek mellett nehÈz lesz elÈgedetlennek lenni. A f·cska lÈnyege tulajdonkÈppen az, hogy ˙j lend¸lettel, m·s szemszˆgbıl tekints¸nk Èlet¸nkre. SokfÈle megold·s lÈtezik a h·lafa elkÈszÌtÈsÈre, de a legfontosabb

a dÌszÌtendı alap. Ez lehet sz·raz ·g vagy gyˆkÈr, de ak·r egy nagyobb nˆvÈny¸nket is befoghatjuk, Ès ezt dÌszÌthetj¸k k¸lˆnbˆzı gˆmbˆkkel, papÌrdarabokkal, sz·raz levelekkel, vagy ÌzlÈs szerint b·rmi m·ssal. Ezeken a dÌszeken termÈszetesen felt¸ntetj¸k azt is, hogy mi mindenÈrt vagyunk h·l·sak.

Csal·dunkat, szeretteinket is bÌztassuk arra, hogy saj·t gondolataikat a f·ra helyezzÈk, Ìgy a f·cska nemcsak a kˆzˆs h·laad·s rÈsze lesz, hanem egyfajta gyÛgyul·si folyamatot is kiv·lthat. Az egyens˙ly a helyÈre billen, otthonunkban pedig ezut·n a harmÛnia Ès a nyugalom lesz ˙rr·. ï


igen , tessék! ï Kolozsvár

lazíts!

18

Nyugalom, harmónia, béke! E Kos

A november nyugalma ut·n december kˆzepÈig kifejezetten fesz¸lt lesz, ekkor azonban hirtelen lecsillapodnak a kedÈlyek, Ès az elkˆvetkezendı idıszakban bÈke kˆltˆzik lelkÈbe. Vid·m, kiegyens˙lyozott Ès hat·rozott lesz.

F Bika

ï

V·ltoztat·son tˆri a fejÈt, Ès ezt a lÈpÈst az Èv vÈgÈig vÈghez is viszi. Legyen Ûvatos Ès kˆr¸ltekintı, nem Èrdemes a jÛzanÈsz nÈlk¸l elhamarkodott dˆntÈseket hozni. Terveit ossza meg szeretteivel is, meg fogj·k Èrteni ˆnt.

G

Ikrek

ï

SzerencsÈs Ès harmonikus idıszak kˆvetkezik az Ikrek jegy sz¸lˆtteinek ÈletÈben, de a hÛnap elejÈn akadhat nÈmi hivatalos vagy munkahelyi problÈma is. Az lesz a legjobb dˆntÈs, ha mihamarabb bÈkÈt kˆt mindenkivel.

H Rák

ï

A kˆzeljˆvıben szembe kell nÈznie olyan helyzetekkel, amelyeket ugyan nem ˆn idÈzett elı, a megold·st azonban most mÈgis mindenki ˆntıl v·rja. Ne aggÛdjon, ink·bb higgadtan oldja meg a feladatokat. KÈpes r·!

I

Oroszlán

J

Szűz

K

Mérleg

Az Èv vÈge fele koncentr·ljon munk·j·ra, hogy hivatalos ¸gyeiben Ès anyagi helyzetÈben egyar·nt gyarapod·s kˆvetkezzen be. Csal·di ÈletÈben lesz nÈmi fesz¸ltsÈg, de az, amilyen gyorsan jˆtt, olyan gyorsan fog elt˚nni is.

ï

ElÈrkezett az Èv legmozgalmasabb idıszaka, ami az Èrzelmeket, a szeretetet Ès az odaad·st illeti. Ebben az idıszakban hajlamos jellemzıen t˙lkˆltekezni, Ìgy idÈn nem ·rtana elıre tervet kÈszÌtenie a bev·s·rl·sok elıtt.

ï

…rzelmekkel teli december v·r ˆnre. ⁄j szerelemre v·gyik? Bar·tokat keres? Esetleg ·ll·st v·ltoztatna? Mindez csup·n a saj·t hozz··ll·s kÈrdÈse, kedvessÈg Ès jÛ sz·ndÈk kell hozz·. Dˆntsˆn Ès lÈpjen!

L Skorpió

ï

JÛl Èrzi mag·t a bırÈben, azonban a hÛnap elejÈn egy kissÈ kellemetlen hÌrt kaphat. A bÈkÈs ·llapotbÛl azonban l·tszÛlag ez sem tudja kimozdÌtani, kÈzbe veszi a dolgokat Ès Ìgy kÈpes mindent kˆnny˚szerrel megoldani.

M

Nyilas

Az adventi kÈsz¸lıdÈs kettıs hat·ssal lesz Èrzelmi ÈletÈre, hiszen egyrÈszt ˆr¸l neki, hogy m·s is lekˆti a figyelmÈt, m·srÈszt ki sem l·t a temÈrdek munka mˆg¸l, Ès nem marad sok t¸relme mindenki elv·r·sainak megfelelni.

N Bak

ï

Az Èv vÈgÈn vegyes Èrzelmek veszik uralm·ba, hiszen munk·ja miatt sok elismerÈst kap, de sz·mos rÈgi ¸gyet f¸ggıben hagyott. Sz·njon idıt arra, hogy foglalkozzon ezekkel a problÈm·kkal, ne hagyja az ˙jÈvre!

O

Vízöntő

P

Halak

ï

Ha azt Èrzi, hogy most kissÈ mag·nyos, az nem vÈletlen, ezzel prÛb·lj·k az Ègiek gondolkod·sra sarkallni Ès ˙j utak felÈ ir·nyÌtani. Tˆrıdjˆn tˆbbet mag·val, a pÈnz¸gyekben pedig b·tran nyissa ki a pÈnzt·rc·j·t.

ï

Ha r·kÈnyszer¸lne valamilyen v·lt·sra, kˆltˆzÈsre, ·ll·sv·ltoztat·sra, ne hadakozzon az esemÈnyek ellen, ink·bb fogadja el, hogy most ez a legnagyobb feladata. Semmi sem tˆrtÈnik vÈletlen¸l, ezt vÈsse az eszÈbe!

Humor ñ Jean! Hol a felesÈgem? ñ Meghalt, uram! ñ Hogyhogy? Egy Ûr·val ezelıtt beszÈltem vele! ñ Igen, uram, de p·r perce r·sz·llt egy dar·zs, Ès ı azt mondta, hogy ¸ssem agyon!

ï

Nagypapa pip·zik a k˙t mellett. Odamegy az unoka Ès megkÈrdezi: ñ Nagypapa, nem fÈlsz, hogy kiesik a sz·dbÛl a pipa, Ès beesik a k˙tba? ñ ¡····...

ï

SzÈkely b·csi sakkozik a lov·val. Ezt l·tva ·tszÛl a szomszÈd: ñ A csud·ba, mag·nak ilyen okos lova van? Mire a szÈkely g˙nyosan: ñ MÈg hogy ez okos? 4-1-re vezetek.

ï

A medve Ès a nyuszika kifognak egy aranyhalat. A hal mondja nekik, hogy ha visszadobj·k, teljesÌti h·rom kÌv·ns·gukat. Visszadobj·k, az pedig megkÈrdezi: ñ Medve, mi az elsı kÌv·ns·god? ñ Sok medvel·nyt akarok.

ñ Nyuszika, neked mi az elsı kÌv·ns·god? ñ Egy t˚zpiros BMW X6-os. ñ Medve, mi a m·sodik kÌv·ns·god? ñ MÈg tˆbb medvel·nyt akarok. ñ Nyuszika, mi a m·sodik kÌv·ns·god? ñ Egy kifogyhatatlan benzink˙t. ñ Medve, mi a harmadik kÌv·ns·god? ñ MÈg tˆbb medvel·nyt akarok. ñ Nyuszika, mi vÈg¸l a harmadik kÌv·ns·god? ñ Legyen a medve impotens.

ï

AnyÛs Ès a veje hazafelÈ tartanak a piacrÛl. NehÈz a csomag, cammog a mama, mire a veje d¸hˆsen kifakad: ñ Mama, igyekezzen m·r, mert ha Ìgy haladunk, holnapra sem Èr¸nk haza! ñ Majd megl·tom Èn, fiam, ha te is 90 Èves leszel, hogy fogsz sietni! ñ Az Istenf·j·t mag·nak, h·t mÈg azt is meg akarja Èlni?

ï

MÛricka anyja v·rja, hogy MÛricka hazaÈrjen a sulibÛl. ñ Na, fiam! Mutasd a bizonyÌtv·nyodat! ñ Nincs n·lam. ñ Hogyhogy?

ñ PistikÈnek kˆlcsˆnadtam. ñ Minek neki? ñ Ijesztgetni a sz¸leit.

ï

A moziban Èpp elkezdıdik a film, amikor a sor kˆzepÈn egy szıke nı fel·ll, Ès s˚r˚ bocs·natkÈrÈsek kˆzepette elkezd kievickÈlni a sorbÛl. Az egyik nÈzı megkÈrdi tıle: ñ Mi az, miÈrt megy ki, most kezdıdik a film! ñ Mert pont az elıbb mondt·k be, hogy kapcsoljuk ki a mobiltelefonokat, Èn meg az enyÈmet kint hagytam a kocsiban.

ï

A felesÈg bemegy a konyh·ba Ès megl·tja a fÈrjÈt egy lÈgycsapÛval. ñ Mit csin·lsz? FÈrj: ñ Legyekre vad·szom. ñ …s mennyit ¸tˆttÈl m·r le? ñ H·rom hÌmet Ès kÈt nınem˚t. A felesÈg meglepıdve kÈrdezi: ñ Honnan tudtad, hogy melyik a hÌm Ès melyik a nıstÈny? ñ H·rom a sˆrˆs¸vegen ¸lt, kettı a telefonon.


igen , tessék! ï Kolozsvár

lazíts!

RejtvÈny¸nkben egy kar·csonyi vers h·rom sor·t Ès kˆltıjÈnek nevÈt (sz·mozott nÈgyzetek) rejtett¸k el.

1

2

3

4

5

L

6 F…LRE!

7

8

2

9

Elızı sz·munk rejtvÈnyÈnek megfejtÈse: SzÈchenyi Istv·n; a magyar tudom·ny napja. A helyes megfejtık kˆz¸l a MikÛ …tterem ·ltal felaj·nlott, 100 lej ÈrtÈk˚ kÈtszemÈlyes vacsoraszelvÈnyt nyertek: Rusn·k M·rta (Kolozsv·r, Don·t negyed) Ès SzabÛ Zolt·n (Kolozsv·r, Monostor negyed). A nyeremÈnyeket a Petıfi S·ndor (Avram Iancu) u. 21. sz. alatti KMDSZ-irod·ban lehet felvenni.

2. SOR (R…SZLETE)

A kˆltı neve:

ARGENTÕN¡BAN VAN!

”KORI INDIAI KIR¡LY

10 GONDOLKOD¡SI SZERVE

GY

KETT’SBET¤

÷SSZEVISSZA IR”!

BÕR¡L” BIZOTTS¡G

SZ”TOLDAL…K

…PP KIKELT HAJT¡SOK ... …S T‹NDE (V÷R÷SMARTY)

N…H¡NY NAPOS ARCSZ’RZET

7

KETT…V¡L” A SZ…LEIN KEREK!

SEPTIMIUS SEVERUS N…VJELE

SITTEN ‹L FALUSI PARIPA

FRANCIA SZEM…LYES N…VM¡S

M…RLEGHINTA

5

SZIL¡GY K÷ZPONTJ¡B”L VAL”

CSAT¡R ÷R÷ME E. D. ALDRIN BECENEVE

EMEL! BEC…ZETT M¡RIA

ELT÷RT L¡B!

V…GTELEN‹L R⁄T!

F…LIG ELHAGY!

P¡ROSAN VIZSG¡L!

T⁄RA KEZDETE!

2

ILYEN SZ” IS VAN

1. SOR (1.) AZT A T¡RGYAT

HOSSZ (A FIZIK¡BAN)

MELL

J

SEREG INDULATSZ”

OKOSABB

TELJES FELFORDUL¡S

SZÕN‹LTIG ... VAN

H¤S…G (R…GIESEN)

DOBRUDZSAI T”

TELHETETLEN

1

A DUN¡BA ÷MLIK

3

B⁄ZA EGYNEM¤I

B÷RT÷NLAK”RA ILL’

NAGY... (FEH…R MEGYE)

NEM F…RFIAKRA

JAP¡N VIR¡GRENDEZ…S

CSIGAFAJTA 3. SOR

A NEMZET TAGJAI!

HIDEG …VSZAKI

JEGYZETEK (ROM¡NUL)

...-UT”BB

S÷RCSEPP! 1. SOR (2.) MEGZAVART SAS!

6

A ... MARINO K÷T’SZ” DÕSZÕT’ELEME

KISS… HETYKE! SZ¡RNYSZ¡RNYAK!

8

K¡POSZTAF…LE

ASZT¡CIUM, OXIG…N

K÷CS÷GDARAB!

AZ ELEJ…N KERES!

MORZSOLOK

LATIN …S A K÷R SUGARA

... BIKAV…R (BORF…LE)

9 EL..., NOVELL¡JA

... GY¤JT, FELTORNYOZVA ÷SSZESZED

”RA (R÷V.)

VIL¡GT¡J

4 SZERREL ELB”DÕT

19

TERM…SZETES SZ¡MOK HALMAZA

C

ESZMEP¡RBAJ

10Rejtvényszelvény

A kiv·gott szelvÈnyt k¸ldje el a szerkesztısÈg cÌmÈre 2013. december 27-ig. A helyes megfejtık kˆzˆtt partnereink ·ltal felaj·nlott nyeremÈnycsomagot sorsolunk ki. Figyelem! Egy megfejtı csak EGY szelvÈnnyel j·tszhat!

NÈv: ___________________________________________ Telefonsz·m: _______________________________ PostacÌm: _____________________________________________________________________________________ MegfejtÈs: ___________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________


20

igen , tessék! ï Kolozsvár

apró

Apróhirdetések

Partnereink figyelmébe!

Állás • Két mesteriző diák munkát keres. Irodai, éttermi, de akár keményebb fizikai munka is szóba jöhet. & 0757-413833 • Keleti masszázsszalon 18 évnél idősebb, nyitott személyiségű fiatal hölgyeket alkalmaz. Kiemelkedő, havi 1000-2000 eurós bérezést, valamint törvényes munkaviszonyt, felkészítést, rugalmas munkaidőt, diszkréciót, luxuskörülményeket és fiatal munkaközösséget biztosítunk. Hívj bizalommal a 0753-807439-es telefonszámon.

Megkérjük azokat a szolgáltatói egységeket, amelyek használják az Igen, tessék!-matricát, de még nem regisztráltak, jelezzék ezt irányunkban. Regisztrálni a www.igentessek.ro honlapon lehet.

Ingatlan • Eladó modern ház Györgyfalván. & 0744702029, pikananda@yahoo.com • Kolozsváron kétszobás tömbházlakás eladó a Monostor negyedben. & 0742-627585 • Eladó modern, új ház Györgyfalván. 130 négyzetméter lakófelület, 1000 négyzetméter telek. Különlegesen csendes hely. Ár: 60 000 euró. & 0744-702029 Vásárolna, eladna, kibérelne, bérbe venne ingatlant? A Reform ingatlanközvetítő iroda szakképzett munkatársai az ön megbízására várnak. Ügyfeleink kényelme érdekében anyanyelven tartjuk a kapcsolatot. Kolozsvár, Jókai (Napoca) utca 4. szám. & 0723-006344 Különféle • Ajándékba adok egy 42-es görkorcsolyát. & 0746-813225 • Vásárolok előnyös áron katonai kitüntetéseket, emléktárgyakat, felszereléseket, egyenruhákat, fényképeket, ezüst pénzérméket. & 0744-918840, 0724-621594 Szolgáltatás • Ízletes házi ebédet készítünk ingyenes házhozszállítással. & 0726-314425, 0743-068358, 0264-354855

Az Igen, tessÈk! Kolozsv·r ingyenesen terjesztett kˆzˆssÈgi havilapot 18 000 magyar h·ztart·sba juttatjuk el Kolozsv·ron Ès a megyeszÈkhelyet kˆr¸lvevı agglomer·ciÛs ˆvezet kˆzsÈgeiben (Apahida, Erdıfelek, Gyalu, Kaj·ntÛ, Kisb·cs, MagyargorbÛ, Magyarkapus, Nemeszsuk, Sz·szfenes Ès Tordaszentl·szlÛ) Hogyan juthat el lapunk ÷nhˆz, bar·taihoz, ismerıseihez is? Legegyszer˚bb, ha ell·togat honlapunkra, a www.igentessek.ro/ujsag oldalra, ahol ˙js·gunkat igÈnyelhet. A honlapunk mellett hÈtkˆznaponkÈnt 9 Ès 15 Ûra kˆzˆtt az ingyenesen hÌvhatÛ Igen, tessÈk!-telefonos tudakozÛn (031-2263100) kereszt¸l is kÈrheti lapunkat! Hol adhatja le aprÛhirdetÈseit Ès rejtvÈnymegold·s·t? A v·rosban tˆbb gy˚jtıponttal rendelkez¸nk. A gy˚jtıpontok ñ ahol aprÛhirdetÈsi szelvÈny is tal·lhatÛ ñ a kˆvetkezık: AgapÈ …tterem: Szentegyh·z (Iuliu Maniu) u. 6. sz.; Diego: Corvin tÈr (M·jus 1. tÈr) 4-5. sz.; Kolozsv·ri Magyar Di·kszˆvetsÈg:

Fénymásolóközpont: REFORM 1 – Jókai (Napoca) utca 4/50. REFORM 2 – Egyetem (Universităţii) utca 2/2. REFORM 3 – Mikó (Clinicilor) utca 10. Szolgáltatások: színes és fekete-fehér másolás, nyomtatás (A4 ... A0); szkennelés (A4 ... A0); diplomakötés; szórólap-, meghívó- és névjegykártya-tervezés, nyomtatás. • Romániai ügyintézése során hivatalos fordítóra vagy tolmácsra van szüksége? Forduljon jelentős tapasztalattal rendelkező csapatunkhoz! Info: & 0720-366046, www.traducere-romana-maghiara.com • Engedéllyel rendelkező magánszemély külső és belső munkálatokat vállal: hőszigetelés, hangszigetelés, vakolás, festés, parkettcsiszolás, lakkozás, csempézés, tapetázás. & 0740-083014 • Otthoni gyógytornát és gyógymasszázst vállalok különböző mozgásszervi megbetegedésekben. Érdeklődni: & 0752-786462 • Szakképzett gyógytornász otthoni tornát, rehabilitációt és gyógymasszázst vállal (agyvérzés utáni rehabilitáció, hátfájás, ízületi bántalmak stb.). & 0752-786462 • Szakmai gyakorlattal rendelkező kályhás, csempekályha készítését, átrakását, kerti sütők (grillezők), kenyérsütő kemencék készítését vállalom. & 0744-187844 • Kineziológiai stresszoldás lelki eredetű betegségek, tanulási problémák, félelmek, szorongás kezelésére. Bejelentkezés telefonon: & 0742-069193 Petıfi S·ndor (Avram Iancu) u. 21. sz., Diafarm 2 gyÛgyszert·r: UniÛ (Memorandumului) u. 22. sz. PostacÌm¸nk: 400083 Cluj-Napoca/Kolozsv·r, Petıfi S·ndor (Avram Iancu) u. 21. sz. Ell·togathat honlapunkra (www.igentessek.ro/ ujsag), ahol hozz·fÈrhetıvÈ teheti aprÛhirdetÈsÈt. RejtvÈnymegold·s·t az ujsag@igentessek.ro e-mail cÌmre is elk¸ldheti. MikÈnt juttathatja el cÈgÈnek, intÈzmÈnyÈnek ¸zenetÈt, rekl·mj·t a 18 000 magyar h·ztart·shoz? Keresse fel honlapunkon (www.igentessek.ro/ujsag) a hirdetıinknek kialakÌtott fel¸letet,amelyen kereszt¸l felveheti munkat·rsainkkal a kapcsolatot, vagy Ìrjon nek¸nk e-mailt a marketing@ igentessek.ro cÌm¸nkre. Nagyon fontos sz·munkra az ÷nˆk vÈlemÈnye, ÈpÌtı jelleg˚ bÌr·lataik Ès esetleges javaslataik. EzÈrt arra b·torÌtjuk, hogy az Igen, tessÈk! Kolozsv·rral kapcsolatos megjegyzÈseiket k¸ldjÈk a szerkesztıst·bnak, hogy az ÷nˆk segÌtsÈgÈvel lapjainkat mÈg ink·bb a kˆzˆssÈg¸nk ÈrtÈkeire, arc·ra form·zhassuk! Kellemes olvas·st kÌv·nunk! Az Igen, tessÈk! Kolozsv·r kˆzˆssÈgi havilap csapata

• Gargalo kft. ajánlatai: linóleum 9,18 lej/m2től, vastag linóleum 17,36 lej/m2-től, padlószőnyeg 18,6 lej/m2-től, párnák, paplanok, toll, illetve műszál. Kolozsvár, Monostori út 58. szám. & 0722-713122 • Zeneórákat adok: hegedű, brácsa, szolfézs bármilyen szinten, bármilyen korosztálynak, kezdőknek zongorát, ukulelét és csellót tanítok. & 0749-932559 • Áruszállítás, költöztetés, lomtalanítás! Gyors és precíz munkával és legkisebb árakkal állunk ügyfeleink rendelkezésére a hét minden napján! & www.napoca-mutari.ro, 0741-653334 • Szeretettel várjuk a kolozsvári sóbarlangba! Egyetlen kúra a sóbarlangban annyit ér, mint egy teljes nap a tengerparton! Fürdő/Cardinal I. Hossu (volt Pavlov) u. 12. sz. & 0749-164406 • Takarítást, vasalást vállalok. & 0746-965669 • Profi varrónő szabás-varrást vállalok, illetve javítást, nadrágfelhajtást, ágyneművarrást. Burda szabásminták utáni ruhák varrását is vállalom. & 0744-119153 • Manikűr, pedikűr, műköröm-építés minőségi alapanyagok (Pearl) felhasználásával. Programálás a 0741-167683-as telefonszámon. • Színestévék, monitorok, mikrohullámsütők javítása egyéves garanciával. TLF TV SERVICE, Pápai Páriz Ferenc utca 5. Infó: & 0744-576329 • Diplomás építész (gyakornok) lakberendezést, belső designt, épületek felmérését, engedélyezési tervek készítését vállalom. & 0744-181678 • Masszőrtehnikus, vállalok otthon masszázst, asztallal rendelkezem. Relaxációs masszázs ára: férfiak 30, nők 25 lej. További információkért keressenek meg telefonon: & 0744-894391 • Nincs időd, vagy nem is szeretsz vasalni? Nagyszerű! Bízd ránk a vasalnivalót, és pár órán belül már a szekrényedben lógnak a gyönyörűen vasalt ruhák. Mindezt gyorsan és kedvező áron kínáljuk. & 0746-579952, 0264-422379 • Barbie baba – saját tervezésű, olcsó menyaszszonyi és gálaruhák eladók. A Central áruházzal szemben találhatnak ránk. & 0745-115590


igen , tessék! ï Kolozsvár

divat

21

Csizmát szeretne? Ezekből válogasson! A tˆkÈletes l·bbeli kiv·laszt·sa bizony·ra nehÈz feladat, fıleg amikor nemcsak a kÈnyelmet, a funkcionalit·st Ès az idıj·r·s viszontags·gait, de a folyamatosan v·ltozÛ divatot is szem elıtt akarjuk tartani. V·lasztani ñ ezeket szem elıtt tartva ñ nem egyszer˚, de a hideg bekˆszˆnte elıtt nem ·rt beszerezni a kiszemelt csizm·kat. Anynyit m·ris el·rulhatunk, hogy az idei szezon sz·mos olyan stÌlus˙ cipıt sorakoztat fel, amely nemcsak a hÈtkˆznapokban, de k¸lˆnˆsebb alkalmakkor is meg·llj·k hely¸ket. A magasÌtott sark˙ vagy platformos csizm·k az idei tÈli trend leghangs˙lyosabb darabjai, Ès sz·mos l·bbelivel foglalkozÛ ¸zletl·nc behozta ezt a tÌpust a kÌn·lat·ba. A bırbıl, fordÌtott bırbıl vagy m·s anyagokbÛl Kényelmesen elegáns változatra vágyik? Válassza a Chelsea típust! kÈsz¸lt, egyszer˚, szÌnes, Az ˙gynevezett Chelsea boots form·j·- sz·ra, a Chelsea bootshoz hasonlÛan, kestrasszos (Ès mÈg sorolhatn·nk) v·ltozatokat szokny·hoz Ès nadr·ghoz is egy- ban tal·lunk nÈmi hasonlÛs·got a lovaglÛ- vÈssel bok·n fel¸l Èr vÈget, p·ntos-csatos, csizm·kkal, ennek a csizmatÌpusnak a sz·- cipz·ras, szegecses darabjai egyar·nt isar·nt viselhetj¸k. A lovaglÛcsizma szintÈn a kˆzkedvelt ra azonban csak bok·ig Èr. A letisztult for- mertek. VÈg¸l, de nem utolsÛsorban a maform·k kˆzÈ sorolhatÛ, a m·rk·k igye- mavil·gnak, szÌnˆssze·llÌt·snak Ès a klasz- gas- vagy t˚sark˙ csizm·k kedvelıinek is keztek azt kissÈ ·tdolgozva a modern szikus anyaghaszn·latnak kˆszˆnhetıen tartogatunk nÈmi ˙tbaigazÌt·st, ugyanis ez mindennapok rÈszÈvÈ tenni. Az Ìgy sz¸- eleg·ns, visszafogott megjelenÈst kˆlcsˆ- sem maradhat ki a tÈli ruhat·rbÛl. Ennek a cipınek is sz·mos v·ltozat·bÛl v·logathaletett alkot·sokat a kincses v·ros b·r- nˆz viselıjÈnek. Fontos megemlÌten¸nk a tavaly berobba- tunk, az ir·nyelv a kellemes, jÛl ˆsszehanmely cipıs ¸zletÈben, valamint bev·s·rlÛkˆzpontokban, m·rkaboltokban (hogy nÛ motoroscsizm·kat is, amelyek az ˙jabb golt megjelenÈs, de ak·r az egÈsz napon ·t egy p·rat emlÌts¸nk: Zara, Bershka, tÈli szezonra mÈg ·tgondoltabb tervezÈsi tartÛ kÈnyelem is. ï folyamaton mentek ·t. A motoroscsizm·k H&M) is megtal·lhatjuk.


22

igen , tessék! ï Kolozsvár

erotika

Megdőlt az eddigi eredmény. Naponta hányszor gondolunk a szexre? Noha elterjedt szÛbeszÈd, hogy a ÑfÈrfiaknak csak azon j·r az esz¸kî, a legfrissebb kutat·sok szerint azonban ez kor·ntsem Ìgy tˆrtÈnik. Az erısebbik nemnek ñ a nıkhˆz mÈrten ñ legal·bb kÈtszer gyakrabban t·madnak pajz·n gondolataik, ennek ellenÈre az ÈrtÈk a kor·bbi tanulm·nyokhoz (ezeket manaps·g m·r csak affÈle v·rosi legend·kkÈnt tartj·k sz·mon, amelyeket lehivatkozni nem lehet), mÈrten igencsak meglepı: 7 m·sodperc helyett csup·n 28 percenkÈnt, azaz 32,4 alkalommal egy nap leforg·sa alatt. Ezt a legfrissebb felmÈrÈst az OhiÛi ¡llami Egyetem pszicholÛgusai vÈgeztÈk 18 Ès 25 Èv kˆzˆtti egyetemi hallgatÛkat vizsg·lva. Arra kÈrtÈk ıket, hogy egy hÈt lefoly·sa alatt minden olyan alkalmat jegyezzenek le, amikor a szexre, az evÈsre, valamint az alv·sra gondoltak. A vÈgeredmÈny mag·Èrt beszÈl: a fÈrfiak a testi ˆrˆmˆkre 28, mÌg a nık 51 percenkÈnt gondolnak, ebben a kategÛri·ban azonban a legmagasabb ÈrtÈk a 140 alkalom, avagy minden hetedik perc volt. T·pl·lkoz·sra a fÈrfiak ·tlagosan 38 percenkÈnt, alv·sra pedig 33 percenkÈnt gondolnak. Ezzel ellentÈtben a nıknÈl ezen a tÈren is alacsonyabb ÈrtÈkeket kapunk: az ennivalÛ csak 62 percenkÈnt j·r a fej¸kben, az alv·s pedig mindˆssze 72 percenkÈnt.

÷sszessÈgÈben elmondhatÛ, hogy a fÈrfiak sokkal ink·bb figyelnek fizikai sz¸ksÈgleteikre, termÈszetesen az is elıfordulhat, hogy a t·rsadalmi nyom·s miatt a nık kevÈsbÈ hajlamosak pajz·n gondolataikrÛl besz·molni. Ez a kutat·s azonban

komoly tudom·nyos megalapoz·s nÈlk¸l nem ·llja meg a helyÈt. Annyit azonban kˆvetkeztetÈskÈppen biztosan kijelenthet¸nk, hogy minden egyebek mellett a szexualit·s mindkÈt fÈl sz·m·ra rendkÌv¸l fontos. ï


igen , tessék! ï Kolozsvár

sport

23

Kikosarazták a mezőnyt a székelyek A sepsiszentgyˆrgyi SzÈkely MikÛ KollÈgium l·ny- Ès a csÌkszeredai M·rton ¡ron Gimn·zium fi˙csapata bizonyult a legjobbnak a november 29ñdecember 1. kˆzˆtti IX. Orsz·gos KˆzÈpiskol·s Kos·rlabda-torn·n. Az ErdÈly Kupa keretÈn bel¸l az Igen, tessÈk! mozgalom partnersÈgÈben megszervezett esemÈny CsÌkszered·ban zajlott.

Az Orsz·gos KˆzÈpiskol·s Kos·rlabdatorn·ra nyolc megye 11 iskol·j·nak 16 csapata (nyolc-nyolc fi˙- Ès l·nycsapat) jelentkezett, kˆzt¸k a szatm·rnÈmeti Kˆlcsey Ferenc Fıgimn·zium fi˙-, a szatm·rnÈmeti H·m J·nos RÛmai Katolikus TeolÛgiai LÌceum l·ny-, a nagyb·nyai NÈmeth L·szlÛ ElmÈleti LÌceum fi˙- Ès l·ny-, a kolozsv·ri Ap·czai Csere J·nos ElmÈleti LÌceum fi˙- Ès l·ny-, a marosv·s·rhelyi Bolyai Farkas ElmÈleti LÌceum fi˙- Ès l·ny-, a szÈkelyudvarhelyi Tam·si ¡ron Gimn·zium l·ny-, a nagyenyedi Bethlen G·bor KollÈgium fi˙- Ès l·ny-, a temesv·ri BartÛk

BÈla ElmÈleti LÌceum fi˙-, a sepsiszentgyˆrgyi Pusk·s Tivadar SzakkˆzÈpiskola fi˙-, a sepsiszentgyˆrgyi SzÈkely MikÛ KollÈgium l·ny-, illetve a h·zigazda M·rton ¡ron Gimn·zium fi˙- Ès l·nycsapatai. De·k Ferenc, a rendezvÈny fıszervezıje Ìgy nyilatkozott: Ñsikeres torn·val z·rtuk az idei ErdÈly Kupa rendezvÈnysorozat·t. ÷r¸lˆk annak, hogy folyamatos ut·npÛtl·s mutatkozik minden Èvben a fiatalok kˆzt, az idei Èvben jelentkezett a legtˆbb csapat erre a bajnoks·gra. Mindez arra ˆsztˆnˆz minket, szervezıket, hogy a programot hossz˙t·von fenntartsuk, hogy azok a fiatalok, akik eddig nem sportoltak, nem mozogtak, ezen v·ltoztassanak, egy egÈszsÈgesebb ÈletmÛdot ÈrdekÈben.î

A Rom·niai Magyar Demokrata SzˆvetsÈg, a Communitas AlapÌtv·ny Ès a csÌkszeredai M·rton ¡ron Gimn·zium szervezÈsÈben lezajlott torna legjobb j·tÈkosai is a vÈgsı gyıztes csapatokbÛl ker¸ltek ki: DÈzsi Kata a Tam·si ¡ron Gimn·zium Ès Veres Alp·r, a M·rton ¡ron Gimn·zium tanulÛja. ï

Novemberi foci-vb Katarban? Sz¸ntelen a vita, amit egy ideje olvasni lehet a hazai Ès nemzetkˆzi sportsajtÛban, hogy mikor legyen megrendezve a 2022-es katari futball-vil·gbajnoks·g. A ny·r a stadionok lÈgkondicion·l·s·tÛl f¸ggetlen¸l is t˙l forrÛ lenne, a tÈl pedig a klubcsapatok napt·rait bolygatn· meg nagy mÈrtÈkben. Sokak szerint rossz dˆntÈst hozott a Nemzetkˆzi Labdar˙gÛszˆvetsÈg (FIFA), mikor Katar kapta meg a szervezÈsi jogokat, m·rpedig e dˆntÈs ellen m·r nem sokat tehet¸nk. A klubcsapatok nagy rÈsze kÈsz lenne kompromisszumot kˆtni egy esetleges janu·ri vil·gbajnoks·g esetÈn, ugyanis legtˆbb orsz·gban ekkor tÈli sz¸net van, ·m ekkor jˆtt az ˙jabb bejelentÈs. Joseph Blatter, a FIFA elnˆke szerint nem janu·rban vagy febru·rban, hanem novemberben kellene megrendezni a 2022-es vil·gbajnoks·got. Nyilatkozat·t azzal t·masztotta al·, hogy amennyiben az elsı kÈt hÛnapj·ban bonyolÌtan·k le a torn·t, ¸tkˆzne a tÈli olimpi·val. Michel Platini, az EurÛpai Labdar˙gÛ-szˆvetsÈg (UEFA) elnˆke ñ aki Blatter riv·lisa lehet a 2015-ˆs FIFAelnˆkv·laszt·son ñ a janu·ri vb-rendezÈst t·mogatja. ï


Kedves Olvasó!

TizenkÈt hÛnapja jelent meg az Igen, tessÈk! Kolozsv·r kˆzˆssÈgi havilap elsı sz·ma. Szerkesztett¸nk benne sz·mos rovatot: gasztronÛmi·t, tˆrtÈnelmet, sportot, turizmust Ès sok minden m·st, no meg ñ hadd ismerj¸k el ñ nÈh·ny helyesÌr·si hib·t is. Tizenˆtezer pÈld·nyban juttattuk el Vist·tÛl Gyˆrgyfalv·ig a magyar h·ztart·sokba. Voltak, akik megdorg·ltak vagy idıt nem spÛrolva, rÈszletekbe menıen magyar·zt·k el, hogy az, amit tesz¸nk, az miÈrt nem jÛ. Mi ezt a fiatals·gunk naiv magabiztoss·g·val h·rÌtottuk, Ès az Igen, tessÈk! mozgalom lelkes csapata ink·bb a biztatÛ szavakra figyelve Ès azoktÛl megerısˆdve folytatta munk·j·t. B¸szkÈk voltunk r·, hogy ErdÈly legnagyobb pÈld·nysz·m˙ magyar havilapj·val ˆrvendeztethetj¸k meg a vidÈk magyar csal·djait.

Kˆszˆnˆm a kezdeti botladoz·sokkor tan˙sÌtott t¸relmet, a h·l·s leveleket, melyek egÈsz civil szervezet¸nk napj·t aranyozt·k be, Ès kˆszˆnˆm, hogy hÛnaprÛl hÛnapra aj·nlj·k ismerıseiknek havilapunkat, Ès a tˆbb ezer igÈnylÈs ok·n a kezdeti 15 ezer pÈld·ny helyett a kiadv·ny ma m·r 18 ezres pÈld·nysz·mban ker¸lhet az adventi koszor˙k mellÈ az asztalokra. Nem t˙lzok, ha azt ·llÌtom: ezek a lelkes visszajelzÈsek, ezek a biztatÛ gondolatok adnak erıt a kis csapatunknak ahhoz, hogy imm·r az anyanyelv˚ kiszolg·lÛhelyek jelzÈse mellett tov·bb merjen gondolkodni. Azon tˆrj¸nk a fej¸nket, hogy mivel nˆvelhetj¸k a kolozsv·riak itthonÈrzetÈt Ès elÈgedettsÈgÈt, azon ¸gykˆd¸nk, hogy tov·bb mÈlyÌts¸k a magyar Ès a rom·n kˆzˆssÈg

p·rbeszÈdÈt, hogy segÌts¸k a vegyes kultur·lis tÈr kˆzˆs megÈrtÈsÈt. Õgy jutottunk el tˆbbek kˆzˆtt a tˆrtÈnelmi utcaneveinkre alapozÛ, ingyenes zsebtÈrkÈp¸nk kiad·s·hoz vagy a magyarñrom·n labdar˙gÛ-mÈrkızÈsek tˆrtÈnelmÈt szemlÈzı t·rlatunkhoz. KÈrem, t·mogass·k mozgalmunkat bizalmukkal Ès odafigyelÈs¸kkel, hogy szeretteik sz·m·ra az Igen, tessÈk!-matric·k ·ltal megjelˆlt ¸zletekben v·s·rolnak Ès b·tran keressenek minket magyar nyelv˚ tudakozÛnkon, honlapunkon vagy a Facebook-oldalunkon! ÕgÈrj¸k, azon lesz¸nk, hogy a boldog ˙j esztendıben is hÛnaprÛl hÛnapra az anyanyelvhaszn·latra bÌztassuk a kincses v·ros apraj·tnagyj·t, hogy ˙j ˆtletekkel, megvalÛsÌt·sokkal tegy¸nk a kˆzˆssÈg¸nkÈrt. ¡ldott ¸nnepet kÌv·nok az Igen, tessÈk! mozgalom csapata nevÈben, ï Talpas Botond elnök

Igen, tessék! Kolozsvár, 2013. december  
Igen, tessék! Kolozsvár, 2013. december  

Lépjünk ki a városból – Kolozs megye legismertebb téli üdülőhelyei Tanácsosfaggató: merre húzott a négyesfogat. A kolozsvári önkormányzat m...

Advertisement