Page 1

67897:;<=>!6?@A!B?C!%D>A! &EFGHIJ!.K8?@?L!$?CM;8! "M>?NO7KP$Q:C;<=! ! !

"#$%&'()! *%+,"-.&/()! 0.1.,).-.! 0%&34-%&)3/!%&5&"-!4",/.$" !

!

!

2.!

$!RSHTJT!TGTSGJG! U!RSHTJT!GVVHWTX! =CMD=:>;YZ;[@A\E8A>:! !

]]]A;[@A\E8A>:

!

! ! ! ! ! ! "#$#%&'!()*+*,*-! ! .)/#! 01%234! 5&6*$*7*8! !"#$%&'()*+, -'.'$+'&', /"01$*! 9'%! 1%7#)/'%:! ;*! 1%7#)! <="! >! <?/@79*&! =@+%'2#7)*&! "#$#%&#2#! A#! "@7B42@7&B)! C:D:E7'7! @%/B)! 037,#&&'$'7'! )@+9#/2'4! FGGH! +B&B! %@I5%! J5%2@/B! 5&*I! 0@+%'2#7)*&! 6#$#%&#2#! %@I5%*!1%7#$'!5&@%@)!?'8&#%#!J')'%!A#%2#)!@2@,B+&@!6#%&#72'4/'%:!! ! =3732386#! !"#$%&'()*+, -'.'$+'&', $"/0$+"$1! 9#78#%&')! 01?/#%?#! 6#! 9'%K5)! 6#$'4'2! 01?/#%2'4! A#! #)! +#7'! 9'&0'&#%! '&#! 6@L@! 6@! J@+6@&B! 9'&0'&#%'! 'K#%'%! L@&#! 0#&2'4/'%:! ! =37,#&! !"#$%&'()*+, -'.'$+'&', $"/0$, %2'$%.%(%, 234/#%'&#%'2'8! '&#! I@+&@4B+5%*8:! M'8&#%'7! 6#! 0@+%'2#7)*&! 6#$#%&#2#! %@I5%*7@! 'L/'+@,B7B8! A@%?@! 3,%#/?'8!@&@,@$B7B8!/#)&'J!?B%@?B76@!!3(4'+,-'.'$+'&',$"/0$*!L@))B76@!?5%*&@%B7B8B, 234/#%'!/#2?'&,'7'8#!+17#&/#9'&'%?'7'8!A#!9'&0'!'?/#+#9'&'%?'7'8:! ! N@))B2B86@O! <="! P! <?/@79*&! =@+%'2#7)*&! "#$#%&#2#-! 2"#$%&'()*+, 3'.'$+'&'-! 4%5%6%+%7'-! 0"5"$, "$"879$&"+"$9-! &")%(', 3'.'$+'&':, 17'+, 3'.'$+'&':, 17'+, #"79$9&, 4%5%6%+%7'! A#! 0@+%'2#7)*&! +@/B%B2! 6@7B42@7&B$B! L'82#/&#%'! ?*72@)/@6'%:! MQR! A#! ;""R!&'?@7?&B!5&@%@)!SGGE3!@4)B7!6@7B42@7B!'&#!/32!T*%)'+#U6#!L'82#/!?*72@)/@! 5&@7! <="! P! <?/@79*&! =@+%'2#7)*&! "#$#%&#2#-! FGGHU/#7! 9*! +@7@! 9@7)@! A#! )*%*2&@%! 9@4/@! 5&2@)! *8#%#! 9'%K5)! )*%*2! A#! )'4'+#! 6@7B42@7&B)! +@I2B4/B%:! =@+%'2#7)*&! A#! 2#7)*&! @&@7'76@! L'82#/! A#%2#)/#! 5&@7! <="! 0#7#&! 2#%)#8'! V?/@79*&! T@)?'2U6#6'%:! <="! P! <?/@79*&! =@+%'2#7)*&! "#$#%&#2#U7'7! ! W#9! ?'/#?'! L//IOXXWWW:'06:,52:/%U6'%:!T#&#J57*!YZG:FSFF[FZ[S[U63%:!;'%#+?#&!A#!)*%*2?@&! /32! 0@+%'2#7)*&! 6#$#%&#2#-! +@/B%B2! 6@7B42@7&B$B-! J'8'9'&'/#-! I@8@%! @%@4/B%2@?B! 'K'7!3,%#/?'8!/#)&'J!@&2@7B86@!+@%@%!A@%:! ! \@&B42@&@%B7B86@!9@4@%B&@%!6'&#%'8:! M@+0B&@%B2B8&@:! ! ! ! ! ! ;('&+%, <17=! 5*,$"/0$,6$('.%7,89:,$"/0$,;0$&"<1,-'.%+-%$,=',>"()"+"$","%<,$"/0$, ;0$&"<1,-'.%+-%$,=',>*,)*$*&+"$",#6('+%),0+"$"),)*++"(1+"&"?@,8"-'4',>%+!%,='$&'), "&"2+1,0+*/,)*++"(1+&"A1,-*$*&*(-",BCD,E'$E"(!%,>%$,A0$*&+*+*),3A<+'(&'?@,!


EKSPERT!Z TAR!H! Demand Date DE"ERLEME TAR!H! Valuation Date RAPOR TAR!H! Report Date DE"ERLEME ADRES! Full Adress of Property

:

MÜ#TER! Customer RAPOR NO Report Number DE"ERLEME TÜRÜ Description

:

DE"ERLEME UZMANI Valuation expert

:

KONTROL Review ONAY Approbation

:

: : :

: :

:


Gayrimenkul De!erleme Raporu Örne!i

!çindekiler Content

Hazırlanan Ekspertiz Raporunun Amacı The !ntention Of The Valuation Report

1. MEVCUT VER! VE B!LG!LER Present Datums And !nformations 1.1 Tapu Bilgileri Title Deed Informations 1.2 Takyidatlar Mortgage Informations 1.3 !mar Durumu ile !lgili Bilgiler

2. TA#INMAZIN ÖZELL!KLER! Characteristics of Property 2.1 Ta$ınmazın Krokisi Sketch Of Property 2.2 De%erlemesi Yapılan Ta$ınmazın Özellikleri Characteristics of Property 2.3 Altyapı Özellikleri Infrastructural Aspects

3. ÇEVRE ÖZELL!KLER! Surroundings 3.1 Çevre ile !lgili Genel Bilgiler General Informations of Pheriphery 3.2 De%eri Etkileyen Faktörler Principle Factors Effecting The Value Of Property

4. DE"ERLEME Valuation 4.1.Emsal Yöntemi Market Approach 4.2.Yerine Koyma Yöntemi Cost Approach 4.3.Gelir Yöntemi Income Approach 4.4.De%erleme Valuation

5.MEVCUT PAZAR Present Condition Of Market 5.1 Bölgede Gayrimenkul Pazarında Son Durum General Knowledge Of The Dıstrıct 5.2 Gayrimenkulun Pazarlanmasını Etkileyebilecek Faktörler Other Factors Crıtıcal To The Marketıng Of The Property

6. SONUÇ VE YORUMLAR SAYFA 2 / 14

Di%er


Gayrimenkul De!erleme Raporu Örne!i

Conclusion And !nterpretations 6.1 Sonuç Conclusion 6.2 De%erleme Uzmanı Görü$ü Valuer’s Opinion 6.3 Notlar ve Yorumlar Notes And !nterpretations

7. EKLER Additions 7.1 Foto%raflar Photographs 7.2.!mar Planı Plan 7.3.Tapu Title Deed

SAYFA 3 / 14


Gayrimenkul De!erleme Raporu Örne!i

HAZIRLANAN EKSPERT!Z RAPORUNUN AMACI The !ntention Of The Valuation Report Bu rapor, xxxxx kurumunun veya ki!inin xx.xx.20xx tarihindeki yazılı talebi üzerine hazırlanmı!tır. Raporun düzenlenme amacı xxxxx ili, xxxxx ilçesi, xx pafta, xx ada, xx parsel no’ lu binanın adil piyasa satı! de"erinin belirlenmesidir.

1. MEVCUT VER! VE B!LG!LER Present Datums And !nformations

1.1 TAPU B!LG!LER! / Title Deed Informations

MEVK## Locality SINIRI Border YEVM#YE NO

:

:

C#LT NO Skin

:

KÖYÜ Village

:

: SAH#FE NO Page TAPU TAR#H# :

SOKA$I Street PAFTA NO Cadastral Map ADA NO City Block SAH#B# Owner

:

Date of Title Deed PARSEL NO : Lot N#TEL#$# : Type H#SSES# :

#L# City #LÇES# District BUCA$I Subdistrict MAHALLES# Neighbourhood

:

KULLANIM ALANI Area

: :

: : :

: :

:

BÖLGES# Zoning BÖLGE YAPILA%MA Regional Occupancy BÖLGE GEL#%#M HIZI Regional Build up Speed BELED#YES# Municipality #Ç#NDE #KAMET EDEN Users MEVCUT KULLANIM Usage YAPI SINIFI Construction Type

SANAY# T#CARET Industrıal Commercıal % 50-75 ARASI % 75'DEN FAZLA : Between 50-75% More Than 75% HIZLI NORMAL : Fast Normal : XXXXX #MAR MÜDÜRLÜ$Ü :

: :

MALSAH#B# Owner SANAY# Industrıal

K#RACI Renter T#CARET Commercıal

KONUT Resıdentıal %25-50 ARASI Between 25-50% DURGUN Stable

BO% Empty KONUT Resıdentıal

KIRSAL Rural % 25'DEN AZ Less Than %25

BO% Empty

:

SAYFA 4 / 14


Gayrimenkul De!erleme Raporu Örne!i 1.2 TAKY!DAT B!LG!LER! / !"#$%&%'()*+"#,&$-"*. #ERHLER: Ta$ınmaz üzerinde xxxxx bulunmaktadır. BEYANLAR: Ta$ınmaz üzerinde xxxxx bulunmaktadır. !POTEKLER: Ta$ınmaz üzerinde xxxxx bulunmaktadır.

1.3 !MAR DURUMU !LE !LG!L! B!LG!LER / Improvement Plan Informations Pafta No CadastralMap xx

Ada No CityBlock xx

Parsel No

Lot No xx

Parsel Alanı Lot Area xx

#mar Improvement xx

Hmax MaxHeight xx

Yapı Düzeni Cons. Order xx

-Belediyede ekspertiz mülke ait onaylı bir proje ve yapı ruhsatı bulunmaktadır.Kayıtlı proje numarası xx tarihi xx ve toplam xx kapalı alan içindir. Veya mülke ait herhangi bir proje ve yapı ruhsatına rastlanmamı$tır. -Ekspertiz mülke ait tapu senedi yukarıda bahsedilen xx m& arazinin xx m& si için düzenlenmi$tir. -xx !mar Müdürlü%ü’ne ba%lı bu bölgedeki bo$ parsel xx bölgesinde kalmakta ve kesinlikle yeni yapıya izin verilmemektedir. Mevcuttaki yapılar için ise herhangi bir $erh bulunmamaktadır.

2.TA#INMAZIN ÖZELL!KLER! /0&#&1$'#-.$-1.("+(2#"3'#$4

2.1 TA#INMAZIN KROK!S! / 56'$10(7+(2#"3'#$4

SAYFA 5 / 14


Gayrimenkul De!erleme Raporu Örne!i 2.2 DE"ERLEMES! YAPILAN TA#INMAZIN ÖZELL!KLER! / ((((((((((/0&#&1$'#-.$-1.("+(2#"3'#$4 ALAN BÜYÜKLÜ$Ü Total Area

YAPI TARZI Construction Type YAPI N#ZAMI Construction Order KAT ADED# Floor BA$IMSIZ BÖLÜM ADED# Divisions KULLANIM AMACI Usage PENCERE DO$RAMALARI Windows ISITMA S#STEM# Heating MERD#VEN ÖZELL#KLER# Staircase Features ASANSÖR Elevator JENERATÖR Generator

: PARSEL ALANI :xx m& G#R#% KATI :xx m& ÜST KAT : xx m&

: : : : : : : : : :

SU DEPOSU Water Tank

:

YANGIN MERD#VEN# Fire Stair

:

DI% CEPHE Exterior Front

:

PARK YER# Parking GÜVENL#K Security HASAR DURUMU Damage Condition #%Ç#L#K DURUMU Quality of Work MALZEME DURUMU Quality of Material ZEM#N DÖ%EMELER# Floor Covering YÖNÜ Direction

: : : : :

LÜKS Luxury LÜKS Luxury

#Y# Good #Y# Good

ORTA Medium ORTA Medium

KÖTÜ Bad KÖTÜ Bad

: :

SAYFA 6 / 14


Gayrimenkul De!erleme Raporu Örne!i 2.3 ALTYAPI ÖZELL!KLER! / )*+#&.$#81$8#&9(:.3'1$. ELEKTR#K

The Power SU Water TELEFON Phone

: : :

ATIK SU KANALI Sewage YOL Road DO$ALGAZ Gas

: :

Ta!ınmazın bulundu"u sokakta do"algaz bulunmaktadır ancak ekspertiz mülk kat kaloriferi kullanmaktadır.

2. ÇEVRE ÖZELL!KLER! Surroundings 3.1 ÇEVRE !LE !LG!L! GENEL B!LG!LER / ;'*'#&9()*+"#,&$-"*.("+(20'#-30'#4 Ekspertizi yapılan mülk, xxxxx ilçesi xxxxx Mahallesinde yer almaktadır. Bu bölge xxxxx sırtlarındaki ruhsatsız plansız yapıla!ma döneminde olu!mu! bir xxxxx bölgesidir. Yapılarda iskan ruhsatı yoktur. Bölgede xxxxx #mar yönetmeli"ine göre yapı yapılması yasaktır. Mevcut yapılar içinse hiçbir !erh bulunmamaktadır. Ekspertiz mülk tali bir merkez niteli"indeki xxxxx mahalle merkezine yakındır. Bölgede tek ailelik konutların yanında çok katlı yapılar da mevcuttur.

3.2 DE"ER! ETK!LEYEN FAKTÖRLER / The Principle Factors Of Property (

(+) OLUMLU FAKTÖRLER – POSITIVE FACTORS +Ta$ınmazın bulundu%u bölge xxxxx gibi semtlerden !ETT ve minibüslerle ula$ımı mümkündür. +Binada deprem ile ilgili herhangi bir hasar gözlenmemi$tir. +Bina çevresindeki mülklerden konumu ve niteli%i bakımından ayrılmaktadır. Bina yapımında kullanılan malzeme kalitesi ve dayanıklılı%ı bakımından olumlu özelliklere sahiptir. +Ekspertizi yapılan mülkün bulundu%u arazi e%imli oldu%undan 20m uzunlu%unda 6m yüksekli%inde beton istinat duvarı in$a edilmi$tir. +Evin arka bahçesinde ise 5m uzunlu%unda 2m yüksekli%inde briket üstü sıvalı duvar ile onun üzerinde 1m yüksekli%inde tel çit bulunmaktadır. +Ekspertiz mülkün üst kat balkonu xxxxx ve xxxxx hakim konumdadır. +Ekspertiz mülkün kendine ait bahçesi içinde meyve a%açları vardır. +Ta$ınmaz üzerinde takyidat bulunmamaktadır. (-) OLUMSUZ FAKTÖRLER – NEGATIVE FACTORS -Belediye’de ta$ınmaza ait onaylı bir proje ve ruhsat bulunmamaktadır. -Ta$ınmazın bulundu%u yol hava $artları ve !SK! su deposu nedeniyle bozulmu$tur -Plansız yapıla$mı$ bir çevrede yer almaktadır.

SAYFA 7 / 14


Gayrimenkul De!erleme Raporu Örne!i

3. DE"ERLEME <&98&$-"* 4.1 EMSAL YÖNTEM! /!&#6'$(:33#"&10 Ekspertiz mülk ile ilgili bölgede yapılan ara!tırmalarda a!a"ıdaki örnek gayrimenkuller ve sonuçlara ula!ılmı!tır. Bu de"erlerde talep edilen rakamlar ile birlikte gerçekle!ebilir rakamlar da verilmi!tir.

Satılık Emsaller/ Comparable Propertıes >5+"8"8' (&)*+' ,-.?@A/' ' A*-$(2#-1'(

!"#$"%$&' (&)*+'' ,-./' Realistic Price'

BC<"=+@"' ' ' ' /"##'1$-"*(

BC<"=+&=@&D' (&)*+' ,-.?@A/' ' /"##'1$'B( 2#-1'(

0*)1+'23' ' ' =-.$(>"(

4&)*5*6*' ' )*( ?0'( !&#6'$(

7&85' ' ' ?43'(

9:' ' ' :#'&(

(&)*+,-./' ' ' 2#-1'(

;<"==&%' ' ' @'&$8#'(

EF'

GH-I.I0'

HJGH'

KK'

KK'

HL2I'GM0H0-H'' 9H2NHJHGIN' xx

KK'

OPKK'

KK'

KK'

H4HJ-9H2BH' BE2>N' 9H2NHJH.I'

xx

KK'

OPKK'

QK'

KK'

H4HJ-9H2BH' BE2>N' 9H2NHJHGIN'

xx

KK'

OPKK'

QK'

KK'

H4HJ-9H2BH' BMTH' 9H2NHJH.I'

xx

KK'

OPKK'

QK'

KK'

EG0>' H4HJ-9H2BH' !>J>V'0H-I'

xx

KK'

OPKK'

QK'

E:'

GH-I.I0'

ER'

GH-I.I0'

ES'

GH-I.I0'

EU'

GH-I.I0'

BH>JE'

KK'

BH>JE'

KK'

BH>JE'

KK'

BH>JE'

KK'

Bölgedeki bo! arsalarda yapı izni yoktur. O nedenle üzerinde yapı bulunmayan arsa fiyatları emsal te!kil etmemektedir. Çevredeki emlakçılardan alınan görü!lere göre manzara faktörü de"eri etkileyen en önemli unsurdur. Buna göre ekspertiz mülk için belirlenen m& birim fiyatı xx TL olarak alındı"ında xx m& x xx TL= xxx.000 TL de"erine ula!ılmaktadır.

4.2. YER!NE KOYMA YÖNTEM! /Cost Approach

xx

BETONARME 19xx xx

%xx

xxx

xx

Total Value

De"er Toplam (TL)

Construction Cost

Depreciated

in!aat maliyeti (TL/m2)*

Construction Cost

New

Yeni in!aat maliyeti (TL/m2)*

Depreciation

Eskime Payı

Age

Year Built Ya!ı

Yapım yılı

Construction style

F

Yapı Tarzı

Used Area

xx

Kullanım Alanı (m2)

Kat

KONUT

Floor

usage

Kullanım

Bu hesaplama yönteminde Bayındırlık ve #skan Bakanlı"ı in!aat sınıflarına göre piyasa !artları ile güncelle!tirilmi! in!aat m& birim maliyetleri kullanılmı!tır. Belirlenen in!aat m& birim maliyetleri in!aat alan m&’leri ile çarpılmı!tır.

xx.xxx

Bayındırlık ve #skan Bakanlı"ı m2 birim fiyatlarına göre bina maliyeti xx.xxx TL olarak tespit edilmi!tir. Bunun dı!ında ekspertiz mülkte bulunan di"er demirba!lar olan istinat duvarı, briket duvarlar ,çitler için xx.xxx TL tutarında de"er bulunmu!tur. SAYFA 8 / 14


Gayrimenkul De!erleme Raporu Örne!i Ekspertiz mülkün bulundu"u arsanın konumu manzara ve di"er özellikleri nedeniyle ve üzerinde yapı bulunması sebebiyle de"er arz etmektedir. Arsa için belirlenen m& fiyatı xxx TL dir. Buna göre xx m& arsanın fiyatı xx.xxx TL dir. Sonuç olarak Yerine Koyma Yöntemi’ne göre bulunan toplam de"er xxx.xxx TL dir.

4.4. DE"ERLEME / <&98&$-"* Elde edilen verilerde; olumlu ve olumsuz etmenler göz önünde bulundurularak yapılan gerekli düzeltmeler sonucunda, söz konusu ta!ınmazın de"eri ile ilgili varılan kanaat a!a"ıda sunulmu!tur. Yukarıda açıklanan yöntemlerle elde edilen sonuçlara göre ortalama xxx.xxx TL de"erine ula!ılmaktadır.

5.MEVCUT PAZAR / 2#'.'*$(/"*B-$-"*(7+(!&#6'$ 5.1 BÖLGEDE GAYR!MENKUL PAZARINDA SON DURUM / General Knowledge Of The Dıstrıct BÖLGE EMLAK DE"ERLER!

:

YÜKSEL#YOR Increasing

SAB#T Stable

DÜ%ÜYOR Declining

:

TALEP FAZLA

DENGEL# Stable

ARZ FAZLA Over Supply

Market Values Of The Region ARZ/TALEP DURUMU Supply And Demand

Shortage

Bölgedeki yapılar genellikle belediyeye ve hazineye ait arsalar üzerinde te!kil edilmi!tir. Daha sonraki süreçlerde bu yapıların tapuları verilmi!, kısmen yasalla!tırılmı!lardır. Günümüz ko!ullarında mevcut yapılar korundu"u müddetçe bunların satı! ve pazarlaması da mümkün olabilecektir.

5.2 GAYR!MENKULUN PAZARLANMASINI ETK!LEYEB!LECEK FAKTÖRLER / Other Factors Critical To The Marketıng Of The Property Ula$ım: Gayrimenkulun bulundu"u bölge xxxxx merkeze çok yakın oldu"undan minibüs ve #ETT ile #stanbul’un birçok odak noktasından mümkündür. !$ ve konut bölgelerine yakınlık : Gayrimenkul, konut bölgesinde yer almaktadır. xxxxx #tfaiyesi, xxxxx Belediyesi ve çe!itli e"itim kurumları mülkün bulundu"u bölgede yer almaktadır.

6. SONUÇ VE YORUMLAR /"*198.-"*(:*B(C*$'#3#'$&$-"*. 6.1 SONUÇ / /"*198.-"* Rapor konusu ta!ınmazın de"erinin belirlenmesi a!amasında; yerinde yapılan incelemesinde, konumu, altyapı ve ula!ım olanakları, arsanın kullanım amacı, çevrede yapılan piyasa ara!tırmaları ve günümüz gayrimenkul piyasası ko!ulları göz önünde bulundurulmu!tur. TL Ekspertiz Mülkün xxx.xxx De%eri Value Of The Property 1 EURO 1 USD

=x.xxxx =x.xxxx

TL TL

xx.xx.20xx xx.xx.20xx

EURO

USD

xxx.xxx

xxx.xxx

Tarihli TCMB Efektif Satı! Kuru) Tarihli TCMB Efektif Satı! Kuru)

SAYFA 9 / 14


Gayrimenkul De!erleme Raporu Örne!i Takdir edilen en etkili ve verimli kullanım Most Effective And Profitable Usage Takdir edilen satı! süresi Sale Duration

: Konut : 60-90 gün

Sonuç olarak gayrimenkulün ula!ım arterleri ve çevre geli!meler ile ili!kisi, konumu göz önüne alındı"ında açık piyasa satı! de"eri xxx.xxx (xxx.xxx TürkLirası) olarak takdir edilmi$tir.

6.2 DE"ERLEME UZMANI GÖRÜ#Ü / Valuer’s Opinion SATILAB#L#R Saleable

ALICI AZ Insufficiently Purchaser

SATI%I ZOR Strenght To Sale

SATILAMAZ Not Saleable

Konumu ve yapının niteli"i bakımından satılabilir niteliktedir.

6.3 NOTLAR VE YORUMLAR / >"$'.(:*B()*$'#3#'$&$-"*. • Bu rapor inceleme yapıldı"ı tarihteki mevcut bulguları yansıtmaktadır. • Yukarıda belirlenen de"erlere KDV ( Katma De"er Vergisi ) dahil de"ildir. • Bu rapor, talep eden kurum dı!ında ba!ka bir kurum ya da ki!i tarafından kullanılamaz. • Takdir edilen de"er gayrimenkul ile ilgili herhangi bir hukuki sorunun bulunmadı"ı varsayımına göredir. • Bu de"erleme raporu hiçbir taahhüdü yüklenmemek kayıt ve !artı ile tanzim olunmu!tur.

SAYFA 10 / 14


Gayrimenkul De!erleme Raporu Örne!i

EKS. MULK DI%ARDAN GORUNUM

YAN BAHÇE GORUNUMU

#ST#NAT DUVARI

ARKA BAHÇE GORUNUMU

#Ç MEKAN GÖRÜNÜMÜ

#Ç MEKAN GORUNUMU

SAYFA 11 / 14


Gayrimenkul De!erleme Raporu Örne!i

BALKONDAN MANZARASI

BALKONDAN MANZARASI

EMSAL MULK

EMSAL MULK

EKSPERT!Z MULK RÖLEVELER!

SAYFA 12 / 14


Gayrimenkul De!erleme Raporu Ă&#x2013;rne!i TAPU

SAYFA 13 / 14


Gayrimenkul De!erleme Raporu Örne!i !MAR PLANI Bu bölümde gayrimenkulün imarina ili!kin belediye ve ilgili kurumlardan alınmı! imar planı örne"i bulunmalıdır.

SAYFA 14 / 14

Gayrimenkul Değerleme Raporu Örneği  

Ücretsiz gayrimenkul değerleme raporu örneğidir.

Gayrimenkul Değerleme Raporu Örneği  

Ücretsiz gayrimenkul değerleme raporu örneğidir.

Advertisement