Page 1


Probabelmente, ao longo destes dez anos, ningún responsábel do programa Emega tivo a oportunidade de traballar con tantos datos sobre a evolución das empresas subvencionadas. Entre outras razóns porque as visitas de seguimento foron realizadas dende as delegacións provinciais e os resultados recollíanse en fichas non informatizadas que posteriormente eran remitidas á sede do SGI. Estes datos, a miúdo remitidos a destempo, tampouco podían resultar realmente significativos porque cando se recibían, as persoas responsábeis do programa atopábanse constantemente “abrumadas” polas distintas fases das seguintes convocatorias o que implica, no mellor dos casos, a posibilidade dunha “lectura rápida” para, ou ben o seu arquivo ou a acumulación na bandexa de “pendentes de revisión/actuación”. As conversas mantidas con tres xeracións de “emegas” permiten poñer razóns e explicacións ao que o “simple dato” reflexa como un “incumprimento” e que non permite a análise e a necesaria reflexión sobre posíbeis actuacións ou a urxencia das mesmas. En xeral témonos encontrado cunha grande capacidade de traballo escondido moitas veces entre a falta de estrutura financeira e o illamento das empresarias. A maior parte das empresas manteñen a súa actividade e procuran cumprir con os compromisos adquiridos. É certo que temos observado certa desinformación e/ou descoñecemento que, adoitan atribuír ás xestorías (estas son as que normalmente lles tramitaron a subvención) e que, a teor do repetido da queixa, resulta bastante críbel. Isto ocorre por exemplo coa colocación do cartel, que habitualmente no teñen na primeira visita pero, á vista dos datos, si está correctamente colocado cando se realiza un segundo seguimento. Incluso hai algunhas que unha vez transcorridos os cinco anos do compromiso mantéñeno “por prestixio”. Os seguimentos correspondentes ás convocatorias de 2001 a 2003 permiten un desglose de datos que sería o punto de partida perfecto para deseñar un estudio en profundidade da realidade e as necesidades das nosas emprendedoras-empresarias. Os datos son “gulosos” pero non constitúen en si mesmos información, e moito menos “coñecemento”. A súa organización nunha base de datos permite o establecemento de múltiples criterios de busca, os que xa se pensaron e outros que se poderían engadir,


e que foron xurdindo a medida que se traballaba con táboas e gráficos para obter unha visión global sobre a evolución e resultados deste programa de axudas. A pesar das moitas e novas preguntas que nos foron xurdindo, a impresión global é a dun resultado satisfactorio. A maior parte das empresas continúan activas e o 63,9% manteñen ou superan, con moito, os seus compromisos de contratación. Se ben o 36,1% restante puidera parecer un grao moi alto de incumprimento, é necesario aclarar que non sempre se refire a que non se teñan mulleres contratadas, senón que a maior parte das veces o que non é correcto é o tipo de contrato ou a duración da xornada e isto adoita estar relacionado coa necesidade de supervivencia en épocas adversas que as empresarias tratan de afrontar a calquera prezo para evitar o peche. Quer decir, non incorrer neste tipo de incumprimento, moitas veces temporal, podería significar unha maior perda de postos de traballo polo cese da actividade. Grande parte das empresas pertencen a sectores de actividade cuxa evolución está moi directamente relacionada coa conxuntura económica e con sectores que están atravesando graves problemas estruturais, como no caso do téxtil. Case todas comentaron a negativa evolución do último semestre do 2005, pero tamén son moitas as que, ao mesmo tempo nos contaban as “novas ideas” nas que estaban a traballar para superar esta situación. Poucos eran os casos nos que había unha vocación empresarial real previa. A maior parte considerábano máis como “o seu traballo” que como “a súa empresa”, isto é, senten un grande orgullo polo que fan mais non se consideran realmente empresarias, algo radicalmente diferente ao que ocorre con os homes en situacións semellantes. Isto reflexábase claramente nos comentarios que facían á pregunta sobre o asociacionismo, que introducimos a mediados da campaña. Moi poucas están integradas en asociacións, no entanto, tras escoitar o porqué da nosa pregunta, estaban de acordo na consideración de que tal vez sexa unha das poucas vías para que a muller acade algunha representatividade no ámbito empresarial. Temos comprobado que, tras o pequeno recelo inicial pola nosa chamada, ás empresarias encántalles falar do que fan, dos seus problemas, das súas ideas e das súas aspiracións. Existe moito talento e creatividade agochado nestas microempresas que son capaces de mostrar enfoques de negocio autenticamente innovadores en sectores habitualmente menosprezados como tradicionais e moi feminizados.


Por outra banda, se ben é certo que a maior parte das iniciativas se encadran en sectores moi maduros, saturados ou con imperiosa necesidade de evolución, no é ningunha destas razóns a causa do fracaso das que deixaron de funcionar ou seguen unha tendencia á baixa. Témonos encontrado con algunha moi consciente do seu erro por escoller unha mala ubicación (zonas demasiado novas, cidades dormitorio, zonas en obras, etc.) e outras que claramente expuñan a imposibilidade de conciliación con maternidades recentes, embarazos complicados ou problemas de enfermidade e dependencia familiar. Con todo, as empresarias adoitan aprender a buscar o xeito de “poder con todo”. Os verdadeiros fracasos, e eses si que representan una porcentaxe moi baixa, correspóndense con persoas dun perfil moi baixo polo que se refire á autoorganización do traballo e ao concepto de servizo, polo que non foron capaces de adaptarse á multiplicidade de tarefas que esixe a xestión empresarial. No entanto, nunha situación de precariedade laboral que busca no autoemprego unha solución, isto é algo moi difícil de prever, tanto dende o punto de vista da solicitante como do organismo xestor das axudas. Preguntouse en todos os casos se tiñan algunha queixa ou subxestión con respecto ao programa Emega e obtívose unha resposta única e unánime: a tardanza na tramitación e recepción da axuda. Certamente, isto é una realidade que tan só se podería chegar a subsanar implantando un sistema informatizado que permitira axilizar un longo encadeamento de procesos e procedementos moi “engorrosos” que literalmente enterra entre papeis aos responsábeis da súa tramitación. Sen coñecer a fondo os límites que veñen impostos polo marco lexislativo destas axudas, é complicado concretar subxestións relativas ao propio programa pero se cremos que se poderían deseñar instrumentos de apoio complementarios a esta subvención de cara a reforzar a consolidación e o éxito das empresas. Estes instrumentos teñen máis que ver coa dignificación do traballo e a importancia das microempresas e con incentivar a profesionalización de axentes intermediarios, como son as asociacións empresariais e as xestorías (podería ser a través do Colexio Oficial de Xestores Administrativos). Por último, independentemente das actuacións necesarias en referencia a incumprimentos ou peches, sería bo dedicar unha atención especial aos casos de éxito xa que, probabelmente, son mulleres que foron capaces de ir máis alá do


establecido e que, con toda seguridade, poderían ser unha importante fonte de coñecemento para actuacións futuras.

Conceptos clave do seguimento realizado I. BENEFICIARIAS Desinformación e/ou descoñecemento Sobre o período de duración das obrigas e compromisos adquiridos. Unha grande parte pensa que son tres anos, segundo a información recibida das súas xestorías (maioritariamente as encargadas das tramitacións da subvencións). Case todas contan dende o inicio da actividade, porén dende a convocatoria de 2002 iníciase o compromiso dende a data de concesión e, nas últimas, dende a data de contratación das traballadoras ou da alta das promotoras no réxime da S.S. (cando non existe compromiso de contratación). A maior parte da súa desinformación, ou información errónea, ten a súa orixe nas xestorías. Principais incumprimentos por descoñecemento: Cartel: “non o mandaron”, “a xestoría non mo dixo”… Ná maior parte dos casos en que foron avisadas nunha visita de control, o cartel aparece perfectamente colocado e ben visíbel. Contratación:

Hai

bastantes

con

confusión/descoñecemento

sobre

os

compromisos adquiridos. Pensan que son só tres anos. Contan dende o inicio da actividade, non dende a data de contratación. Cando un “indefinido” causa baixa voluntaria, saben que teñen que manter o posto, pero non saben que o seguinte contrato se ten que asinar directamente como indefinido (acostuman facer primeiro un temporal “a proba”). Non comunican o cambio da traballadora ao SGI.


En xeral, si preguntan na xestoría, mais, estas non fan a consulta ao SGI cando se trata de casos “especiais” (por exemplo cando non dan encontrado a ninguén para o posto e intentan cubrilo cun familiar como autónomo). En xeral, obsérvase bastante medo a preguntar por non “levantar a lebre” cando o negocio non vai moi ben. Non son conscientes da posibilidade de revogación que incluiría intereses de demora. Obrigas tributarias: En xeral descoñecen, e algunha tivo problemas con Facenda, a obriga de declarar o ingreso da subvención nas súas contas anuais ou declaración da renda (incluso cando é a mesma xestoría a que lles leva os asuntos contábeis e tributarios). Cambios na forma xurídica: Danse casos de transformación en sociedade limitada, sobre todo cando hai evolución positiva e crecemento, na que entra un home, normalmente un familiar (marido ou fillo). Non cumpren coa obriga de comunicación de outras axudas recibidas. DIFICULTADES EXPRESAMENTE MANIFESTADAS Préstamos iniciais Falta de liquidez en momentos de estancamento económico (a maior parte moi directamente relacionados coa conxuntura económica). Necesidade de renegociar débeda a corto prazo. Descoñecemento da existencia de instrumentos financeiros. Imposibilidade de acceder a eles. Soidade / illamento. Cargas familiares. Maternidade posterior ao inicio da actividade. Normativas solapadas contraditorias entre os distintos organismos (como


comentou, por exemplo, unha empresa con subvención Emega/03 que está sendo auditada po la Consellería de Economía e hai esixencias que entran en contradición con outras normas da Xunta que lles veñen impostas pola súa actividade de “turismo rural”). Problemas de viabilidade con orixe estrutural/sectorial. Situacións específicas como no textil/fabricación que obrigan a actuacións plantexadas dende outras institucións e que entran en contradición con requisitos do Emega. Transformación en sociedade limitada para acollerse ao “Plan sectorial de estabilidade laboral”. Restaurantes de menos de 100 m2 coa nova lei do tabaco. Moda e complementos: Proliferación de bazares chineses, xa non só nos establecementos de venda ao público, senón na selección de provedores, o que lles dificulta a diferenciación da súa oferta. Por outra parte resulta moi difícil competir cos horarios de apertura e as irregularidades contractuais desta nova competencia. QUEIXAS CONCRETAS E REPETIDAS Falounos moita xente (as propias beneficiarias e as xestorías) do mal funcionamento e trato do “Rexistro de Vigo”. As beneficiarias quéixanse da falta de información e de atención das xestorías No Rexistro xeral de A Coruña, néganse a compulsar moitos documentos, incluídas as facturas, que se necesitan para as xustificacións. ASOCIACIONISMO As persoas máis válidas son as que menos queren/poden participar. En xeral, existe un rexeitamento xeneralizado a “perder o tempo” xa que si ben moitas empresarias están de acordo nos beneficios do asociacionismo, manifestan un claro rexeite pola falta de obxectivos e o escurantismo que rodea a moitas organizacións. Esta variábel incorporouse a metade da campaña de seguimento polo que as respostas obtidas non se poden cuantificar na mesma medida que o resto dos datos, mais, temos una idea bastante aproximada de que esta falta de participación das


mulleres está moi directamente relacionada con o rexeite a un sistema practicamente copado polos usos e “modos de facer” masculinos, directamente relacionados coa escalada cara aos ámbitos de poder e nos que prima máis o interese persoal que a vocación de servizo. Por outra parte, a maior parte das asociacións están bastante lonxe da evolución socioeconómica e móvense nunhas estruturas xerarquizadas arcaicas.

METODOLOXÍA Seguimento dos expedientes concedidos 2001-2005, ámbolos dous incluídos. Para a captura dos datos básicos foi necesario abrir un por un todos os expedientes dende o seu arquivo físico por: Ausencia dunha aplicación informática unificada que recolla todos os datos e alertas necesarias para facilitar consultas e o seguimento individualizado. Existencia de diversas follas de cálculo e/ou Bases de Datos internas que os responsábeis do programa elaboran persoalmente para poder ter unha ferramenta básica para o desenrolo dos procesos de “tramitación”, “concesión” e “pago” Estes arquivos, ao ser realizados por persoas diferentes e en diferentes anos, non seguen o mesmo criterio nin estrutura de campos, nin recollen todos os datos necesarios para a realización do seguimento (compromisos de emprego, números de teléfono, axudas solicitadas/recibidas…) Os datos de visitas anteriores de seguimento, comunicacións da beneficiaria ou algún outro tipo de incidencia, non están informatizados, polo que tamén foi necesario recollelos manualmente dende o arquivo físico. Este proceso realizouse cos expedientes do 2001, 2002, 2003 y 2004. No ano 2003 tentouse un proceso de descentralización polo que estes expedientes foron tramitados dende as delegacións e obsérvanse diferencias relevantes: Beneficiarias “peor” informadas Fichas de datos moi incompletas: sen ningún número de teléfono, non figuraban datos de seguimentos e actualizacións de comunicacións das beneficiarias e unha grande parte tan só tiñan número de teléfono das


xestorías ou móbiles que xa nos se corresponden.

PROCESO DA CAMPAÑA TELEFÓNICA En máis do 50% dos casos non se puido realizar o contacto con a(s) promotora(s) na primeira chamada por diferentes motivos: Por corresponder o número á xestoría que tramitara a axuda. Números erróneos ou inexistentes. Móbiles que non se corresponden coa solicitante. Teléfonos de casas particulares (polo que non se podía localizar a ninguén ate última hora da tarde ou pola noite). A beneficiaria non estaba no local. En algúns casos, os menos, afluencia de clientela que impedían a disposición de tempo para atender a chamada. Para a localización de números de teléfono utilizáronse os seguintes recursos de busca: Xestorías/asesorías. Guías empresas: Páxinas Brancas, Páxinas Amarelas e Guía QDQ. Servizos de información telefónica de pago: Telefónica (11888), QDQ (11875) e Locais (Concellos de A Coruña 010, etc.). Buscadores de Internet: Entre outros utilizáronse os seguintes buscadores de empresas,

persoas

e

www.paginasamarillas.es www.CalleaCalle.com

-

actividades

sectoriais

www.qdq.es

-

www.eidolocal.com

-

ou

comarcais:

www.infobel.com/spain

-

www.buscatex.com

-

www.viamichelin.es - www.e-informa.es - www.google.com e as Webs dos Concellos, Deputacións e organismos como Turgalicia, entre outros. En moitas ocasións botouse man directamente dos Concellos e da rede de Técnicos de Emprego ubicados en Concellos e Fundacións. En algún caso remitíronnos á policía local (Ribeira). En empresas cuxa dirección pertencía a un polígono empresarial, tomouse contacto coas asociacións empresariais dos polígonos.


Tense recorrido tamén a outros negocios/empresas situados noutros números da mesma rúa que, en todos os casos, prestáronnos axuda ou facilitáronnos información moi amabelmente.

ENFOQUE DAS CHAMADAS Ao non permitir o seguimento telefónico unha inspección directa sobre os compromisos, optouse por un enfoque de “actualización de datos” e “avaliación do propio programa” de cara a un estudio interno sobre posíbeis melloras ou aspectos relevantes a ter en conta en sucesivas convocatorias. É dicir, cara ao deseño de novos instrumentos de axuda ás iniciativas empresariais. Con isto conseguíase, na maior parte dos casos, unha conversación máis relaxada na que, ademais dos datos que se solicitaban, establecíase un maior fluxo de información sobre outros aspectos como: A evolución do negocio a respeito das súas expectativas iniciais. As dificultades encontradas no ámbito da xestión empresarial, na que a maioría non posuía ningún tipo de experiencia, e na que se observa desprotección e a queixa xeneralizada, unha vez máis, sobre a actuación das xestorías. Subxestións sobre á relación coa administración. Problemas de conciliación, sobre todo nos casos de maternidade posterior ao inicio da actividade ou cargas familiares.


DATOS DESAGREGADOS 2001-2003 1. SEGÚN A EVOLUCIÓN DA ACTIVIDADE 1.1. Empresas que pecharon 2001 4 1 0 4 9

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Total Ano

2002 5 1 1 3 10

2003 1 0 0 2 3

Total Prov. 10 2 1 9 22

"Pecharon" por provincias

"Pecharon" por convocatorias

6

100%

5 4

90%

5

80% 4

4

60%

3

3

50% 40%

2

2 1

70%

30% 1

1

1

1 0

0 A Coruña

0

Lugo 2001

20%

Ourense 2002

10%

0

Pontevedra

2003

0% 2001 A Coruña

1.2. Empresas que se manteñen

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Total Ano

2001 16 12 10 41 79

2002 34 9 8 55 106

2003 39 11 11 61 122

Total Prov. 89 32 29 157 307

2002 Lugo

Ourense

2003 Pontevedra


"Se manteñen" por provincias

"Se manteñen" por convocatoria

70 61

60

55

120

50

100

41

39

40

61

34

80

30 20

140

60

16 12

10

9

11

10

8

11

40 20

0 A Coruña

Lugo

Ourense

2001

2002

Pontevedra

2003

Pontevedra

55

Ourense

41

Lugo

11

10 12

8 9

11

34

39

A Coruña

16

0 2001

2002

2003

1.3. Empresas que medraron 2001 8 1 1 1 11

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Total Ano

2002 3 4 3 2 12

2003 11 0 0 13 24

Total Prov. 22 5 4 16 47

"Medraron" por convocatoria

"Medraron" por provincias 14

13

12

11

100% 80%

10 8

60%

8

6 4

40% 4 3

3 2

2

1

1 0

0 A Coruña

Lugo 2001

0

Ourense 2002

20%

1

2003

Pontevedra

0% 2001 A Coruña

2002 Lugo

Ourense

2003 Pontevedra


1.4. Empresas ilocalizables: Outubro 2005 2001 5 2 1 19 27

A Coru単a Lugo Ourense Pontevedra Total Ano

2002 2 2 2 17 23

2003 4 2 2 8 16

"Ilocalizables" por provincia 20

"Ilocalizables" por convocatoria 19

18

100% 17

90%

16

80%

14

70%

12

60%

10

4 2

50%

8

8 6

Total Prov. 11 6 5 44 66

40%

5

30%

4 2

2

2

2

1

2

20%

2

10%

0 A Coru単a

Lugo 2001

Ourense 2002

Pontevedra

2003

0% 1 A Coru単a

2 Lugo

1.1.4. Empresas das que non se puido obter datos: Outubro 2005

A Coru単a Lugo Ourense Pontevedra Total Ano

2001 7 1 0 2 10

2002 0 1 0 1 2

2003 0 0 0 3 3

Total Prov. 7 2 0 6 15

Ourense

3 Pontevedra


"Non datos" por convocatoria

"Non datos" por provincias 8 7

100%

7

90% 80%

6

70%

5

60% 50%

4 3

30%

2

2 1

1 0

40%

3

0

1

0

0

A Coruña

20%

1 0

Lugo

0

Ourense

2001

2002

10%

0

0% 2001

Pontevedra

A Coruña

2003

2002 Lugo

Ourense

2003 Pontevedra

2. RESUMO POR PROVINCIA 2.1. A Coruña 2001 4 16 8 5 7 40

Pecharon Se manteñen Medraron Ilocalizables Non datos Total Ano

2002 5 34 3 2 0 44

2003 1 39 11 4 0 55

A Coruña: "Actividade" según estado 40

A Coruña: "Actividade" por convocatoria 60

39

35

34

50

30 25

40

20

30

16

15

11

10 5

8 4 5

3

1

0 a ch e P

Total Estado 10 89 22 11 7 139

n ro Se

a m

e nt

n ñe

2001

M

ra ed

2002

I

2

4

es os bl at a d n liz ca No lo

n ro

2003

20

7

5

0 0

10 0 2001

2002 Pecharon

Se manteñen

Ilocalizables

Non datos

2003 Medraron


2.2. Lugo 2001 1 12 1 2 1 17

Pecharon Se manteñen Medraron Ilocalizables Non datos Total Ano

2002 1 9 4 2 1 17

2003 0 11 0 2 0 13

Lugo: "Actividade" por convocatoria

Lugo: "Actividade" según estado 12

12 10

18

11

16

9

14

8

12 10

6

8

4

4 2

Total Estado 2 32 5 6 2 47

6

2 22 1

1 1

0

0

0

0

n on tos les r on teñe ab da rar ha z n d i c n l a m ca Pe Me No Il o Se

2001

2002

4

1 1

2 0 2001

2003

2002 Pecharon

Se manteñen

Ilocalizables

Non datos

2.3. Ourense

Pecharon Se manteñen Medraron Ilocalizables Non datos Total Ano

2001 0 10 1 1 0 12

2002 1 8 3 2 0 14

2003 0 11 0 2 0 13

Total Estado 1 29 4 5 0 39

2003 Medraron


Ourense: "Actividade" según estado 12

16

11 10

10

Ourense: "Actividade" por convocatoria

14 8

12

8

10

6

8

3

4

6

2 2 1

2 0

1

1

0

0 0 0

0

0 s n n tos ron ñe ble aro da dra nte ch iza n l e e a o a M P c m N Ilo Se

2001

2002

2003

4 2 0 2001

2002

Pecharon

Se manteñen

Medraron

2003 Ilocalizables

Non datos

2.4. Pontevedra 2001 4 41 1 19 2 65

Pecharon Se manteñen Medraron Ilocalizables Non datos Total Ano

2002 3 55 2 17 1 77

2003 2 61 13 8 3 84

Total Estado 9 157 16 44 6 226

Pontevedra: "Actividade" por convocatoria

Pontevedra: "Actividade" según estado 100

70

61

60

90

55

50

80 70

41

40

60

30

19

20 10

13

50 40

17

30

8 4 3 2

1 2

2 1 3

0 on en les tos ron rar ab da teñ ha d z n c i n l e M Pe ca ma No Ilo Se

2001

2002

2003

20 10 0 2001 Pecharon

2002 Se manteñen

Medraron

2003 Ilocalizables

Non datos


1.4. ALGUNHAS CAUSAS DE PECHES COMPROBADOS POR PROVINCIAS

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Total Ano

Quebra 5 0 0 2 7

Traspaso 0 2 0 2 4

Enfermidade Embarazo 1 0 0 0 0 1 0 1 1 2

Defunción Total Prov. 6 0 2 0 1 0 5 0 14

Algunhas causas de peche 5 4,5 4 3,5 A Coruña

3

Lugo

2,5

Ourense

2

Pontevedra

1,5 1 0,5 0 Quebra

Traspaso

Enfermidade

Embarazo

Defunción

2. EMPREGO 2.1 ESTADO DOS COMPROMISOS DE EMPREGO 2.1.1. Empresas que incumpren creación de emprego

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Total Ano

2001 1 4 4 8 17

2002 8 1 1 6 16

2003 5 0 2 8 15

Total Prov. 14 5 7 22 48


"Incum pren contratación" por convocatoria

"Incumpren contratación" por provincia 18

17 16 15

16 14

100%

12 10 8 6 4 2 0

50% 8

8 6

5

1

A Coruña

4 1 0 Lugo

2001

0% 2001

4

2002

2003

2 1 Ourense

2002

Pontevedra

Total Ano

A Coruña

2003

Lugo

Ourense

Pontevedra

2.1.2. Empresas que manteñen creación de emprego 2001 9 6 4 16 35

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Total Ano

2002 11 3 2 19 35

2003 15 8 2 26 51

Total Prov. 35 17 8 61 121

"Manteñen contratación" por convocatoria

"Manteñen contratación" por provincia 60 51

50 40

35 30

26

20 10

15 11 9

0 A Coruña

19 16 8 6 3 Lugo

2001

100% 80% 60% 40% 20% 0% 2001

2002

2003

2 4 2 Ourense

2002

Pontevedra

2003

Total Ano

A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra


2.1.3. Empresas que superan creación de emprego 2001 13 2 2 11 28

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Total Ano

2002 11 6 5 21 43

2003 21 2 4 24 51

"Superan contratación" por provincias

Total Prov. 45 10 11 56 122

"Superan contratación" por convocatoria

60 51

50

43

40

100%

30

20

10

28 24 21

21

13

1

2

3

2

Lugo

Ourense 2001

2002

Pontevedra

Total Año

A Coruña

2003

2.2. ESTADO DO COMPROMISO POR PROVINCIAS 2.2.1. A Coruña

Incumpren Manteñen Superan Total Ano

2

5 4

6 0 A Coruña

0%

11

11

50%

2001 1 9 13 23

2002 8 11 11 30

2003 5 15 21 41

Total Estado 14 35 45 94

Lugo

Ourense

Pontevedra


Coru単a: "Actividade" por convocatoria 94

100 90 80 70 60

23

30 10

35

30

40 20

45

41

50

1

0

9 13

8

2001

14

5

2002 Incumpren

21

15

11 11

2003 Mante単en

Total Estado

Superan

Total Ano

2.2.2. Lugo 2001 4 6 2 12

Incumpren Mante単en Superan Total Ano

2002 1 3 6 10

Total Estado 5 17 10 32

2003 0 8 2 10

Lugo: "Actividade" por convocatoria 32

35 30 25 17

20 12

15 10

4

6

5 0

10 6

2 2001

10

8

1

10

3 0 2002

Incumpren

5

2 2003

Mante単en

Superan

Total Estado Total Ano


2.2.3. Ourense 2001 4 4 2 10

Incumpren Mante単en Superan Total Ano

2002 1 2 6 9

Total Estado 7 8 10 25

2003 2 2 2 6

Ourense: "Actividade" por convocatoria 25 25 20 15

10

10

9

5

2001

2

2

1

2

0

6

6

4 4

2002 Incumpren

10

2 2 2003

Mante単en

8

7

Superan

Total Estado Total Ano

2.2.4. Pontevedra

Incumpren Mante単en Superan Total Ano

2001 8 16 11 35

2002 6 19 21 46

Total Estado 22 61 56 139

2003 8 26 24 58

Pontevedra: "Actividade" por convocatoria 139 140 120 100 80 60 40 20 0

46

35 19 21

26 24

16 11 8

6

8

2001

2002

2003

Incumpren

Mante単en

61 56

58

Superan

22

Total Estado Total Ano


! " "

#

# )

$% &*

&'

(

" .

%

!

# + ',-, /

Informe seguimento Emega  

Creado por I.G. Documentación

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you