Page 1

Maio - Novembro 2007


Costitución do Clúster Galego das TIC Maio – novenbro 2007

Índice Análise previo .............................................................................. 3 • • • • •

Antecedentes Contorno socioeconómico Análise do sector Censo de empresas Premisas para o grupo de traballo

Documento de traballo para a unificación de criterios ........... 25 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Esquema do análise Obxectivos previos Contidos da enquisa para a constitución do Clúster TIC O Clúster Audiovisual Galego Documentos de traballo para o desenvolvemento dos estatutos Proposta previa de Aetic-Galicia Propostas de clasificación e ponderación do voto Estrutura institucional galega

Constitución da “Comisión Xestora” ....................................... 50 • • •

Composición do grupo de traballo Acta de constitución Estrutura inicial proposta pola Dirección Xeral de Promoción Industrial e Sociedade da Información

Pág. 1 de 56


Costitución do Clúster Galego das TIC Maio – novenbro 2007

Análise previo A Consellería de Innovación e Industria ten entre os seus obxectivos modernización do tecido produtivo galego. Para o seu cumprimento, correspóndelle Dirección Xeral de Promoción Industrial e Sociedade da Información, dende Subdirección Xeral de Promoción Industrial, realizar as accións necesarias para impulso de asociacións tipo Clúster.

a á a o

No presente informe, detállanse o estudio e accións desenvolvidas para a formación do Clúster Galego das TIC.

1. Antecedentes En marzo de 2006, a Dirección Xeral de Promoción Industrial e Sociedade da Información realizou a primeira toma de contacto a través dunha reunión na que participaron os responsábeis de goberno da Consellería de Innovación e Industria e destacados representantes de empresas e organizacións empresariais e profesionais do sector TIC. O principal obxectivo era a exposición dos proxectos da Consellería xunto co establecemento dun clima de traballo e colaboración apropiado para a creación do Clúster. Como consecuencia desta reunión, acordouse formar unha comisión de traballo para o establecemento das principais liñas de actuación para a formación do Clúster para o que a Dirección Xeral aportaría os servicios auxiliares de asistencia técnica á comisión de traballo. A coordinación deste grupo de traballo foi asumida inicialmente por unha das asociacións do sector, Ineo, dada a súa recente experiencia e estudios realizados para a constitución da súa asociación. Sen embargo, a propia dinámica de consolidación interna resultou ser un freo para a axilización das reunións de traballo do Clúster, polo

Pág. 2 de 56


Costitución do Clúster Galego das TIC Maio – novenbro 2007

que a Dirección Xeral decidiu poñer en marcha una estratexia diferente para acadar os obxectivos perseguidos. Por outro lado, a propia capacidade innovadora do sector, aconsellaba o estudio dunha dinámica de traballo diferente a seguida en outros sectores, o que pasaba por una diagnose previa da evolución do propio sector e dos principais axentes que o conforman. O diagnóstico do sector TIC require da identificación dos axentes intervenientes, as empresas, o movemento económico e o emprego asociado, polo que foi necesario definir a composición, para ter unha visión global previa de cada un dos subsectores que o compoñen. Tomando como obxectivo obter unha fotografía do sector, resultaba imprescindíbel ter en conta que as empresas deben ter intereses comúns, tanto na creación dos servizos, aplicacións e recursos adicados á mellora na integración dende o punto de vista horizontal como vertical, así como nos ámbitos de formación, na adquisición de bens, produtos ou servizos, a promoción e comercialización, a creación de estudios de mercado, de benchmarking, de necesidades, etc.. Por outro lado, para conseguir a formación dun Clúster, o primeiro paso corresponde as empresas, asumindo compromisos e obxectivos comúns, ademais de gañar a masa crítica necesaria que, dende o punto de vista da Dirección Xeral, aínda falta por conseguir. Así, son as empresas do sector as que deben identificar os servicios comúns e poñer os recursos comúns para a posta en marcha do Clúster. Neste sentido, a Consellería de Innovación e Industria, a través desta Dirección Xeral, asume levar a tutela para o seu impulso e posta en marcha.

2. Contorno socioeconómico Tendo en conta o informe 2006 (publicado en 2007) do Observatorio Galego da Sociedade da Información:

Pág. 3 de 56


Costitución do Clúster Galego das TIC Maio – novenbro 2007

• A inmensa maioría das empresas galegas teñen integrados sistemas tecnolóxicos de xestión, pero aínda non perciben as TIC como un elemento decisivo de competitividade o Un 93% delas dispoñen de sistemas de información para a xestión, aínda que só as funcionalidades relativas a procesos contables de facturación están verdadeiramente xeneralizadas (por riba do 85%). As ferramentas ofimáticas están presentes en máis do 86% das organizacións • Algo menos da metade dos traballadores/as empregan o ordenador, aproximadamente un tercia teñen acceso á Internet. Mantense a correlación co tamaño e facturación da empresa. o Os niveis de uso do ordenador e do acceso á internet por parte das plantillas son dependentes tanto de tamaño da empresa coma do sector de actividade desta, atopando, nos distintos indicadores, diferencia moi salientables segundo os distintos segmentos. o Só aproximadamente un 15% das empresas están impartindo formación específica nas TIC para as súas plantillas. • As empresas galegas empregan Internet para a procura de información e como usuarias de servizos bancarios e financeiros. Tamén na relación coa Administración. o O tecido empresarial vai entrando lentamente na Sociedade da Información a través do emprego dos servizos electrónicos, ben a través das relacións entre empresas (sobre todo entidades financeiras ou como ferramenta de obtención de información), ben na súa relación coa Administración Pública a través do uso de servizos públicos. • A presenza na Internet das empresas Galegas é baixo en relación á media do Estado: Tan só un 10% delas contan con estruturas suficientes para que sexa unha canle de negocio. o A Web coma canle de negocio non é percibida polo tecido empresarial, xa que só algo máis do 2% das empresas galegas

Pág. 4 de 56


Costitución do Clúster Galego das TIC Maio – novenbro 2007

recibiron pagamentos en liña no último ano póla venda de bens ou servizos. o Algo máis desenvolvido atópanse as compras por Internet. O 30% das empresas teñen feito algunha compra a través da rede

3. Análise do sector 3.1 CONSIDERACIÓNS PREVIAS Para a delimitación, evolución xeral e estrutura do sector tomáronse como punto de partida os estudios e indicadores oficiais publicados. No ámbito autonómico, tomouse como base o informe do PEGSI Diagnóstico 7.1.2. O peso económico do sector das TIC.

Segundo este informe, o sector TIC galego estrutúrase en torno a catro grandes ámbitos: ¾

¾

¾

¾

En primeiro lugar, analízase a demografía do sector: o número de empresas e a distribución xeográfica, e por subsectores. Seguidamente, estúdianse os parámetros de volumes económico e de emprego xerados polo sector. En terceiro lugar, descríbense os seus ámbitos de actividade, segundo ámbito xeográfico e tipoloxía de clientes. Por último, repásase a actividade de I+D rexistrada no sector.

3.2 DEMOGRAFÍA E ESTRUTURA DO SECTOR TIC Galiza conta cunha menor densidade empresarial no sector TIC que o conxunto do Estado, e o tamaño medio das empresas é tamén –por número de empregados– menor. A distribución por ámbitos de actividade segue o patrón das restantes comunidades autónomas, cun predominio moi claro das empresas de actividades informáticas. A polarización da distribución xeográfica das empresas TIC é manifesta: case o 60% atópanse nos concellos de Vigo ou A Coruña.

Pág. 5 de 56


Costitución do Clúster Galego das TIC Maio – novenbro 2007

3.3 VOLUME DE NEGOCIO E EMPREGO O volume de negocio das empresas galegas TIC pode roldar os 900 millóns de euros, dous terzos do cal está repartido, a partes case iguais, entre as actividades de telecomunicacións e informáticas. Atendendo ao volume de negocio, o tecido TIC galego é de marcado carácter de micropeme: o 60% das empresas facturan menos de 300.000 euros. Polo que se refire ao emprego no sector, as estimacións feitas indican que os 8.000 postos de traballo que xera supoñen o 0,7% da poboación ocupada, fronte ao 1,1% de España. Atópase, pois, un percorrido duns 4.000 empregos nun escenario de converxencia. Tamén atendendo ao número de traballadores, as empresas TIC galegas son micropemes: o 90% teñen cinco ou menos empregados. 3.4 ÁMBITOS DE ACTIVIDADE Entre o 70% e o 80% da actividade das empresas TIC galegas, segundo as diferentes fontes, prodúcese con clientes do país. Apenas entre un 1% e un 4% é negocio internacional. O sector empresarial no seu conxunto é o principal cliente das empresas TIC, supoñendo o sector público entre un 16% e un 18% da actividade. As actividades con maior presenza son o desenvolvemento de produtos software, os servizos ligados ao software, os servizos de integración de sistemas e os servizos de consultoría. 3.5 CARACTERÍSTICAS DO EMPREGO NO SECTOR TIC GALEGO O 40% do emprego no sector corresponde a titulados universitarios e o 20% a profesionais provenientes da Formación Profesional. O 70% do emprego é masculino, cifra que se eleva ao 90% nos titulados en Formación Profesional. Unha distribución por sexos similar, 83%-17%, prodúcese nos niveis directivos.

Pág. 6 de 56


Costitución do Clúster Galego das TIC Maio – novenbro 2007

Para tres de cada catro empresas TIC galegas resulta difícil ou moi difícil atopar os perfís axeitados ás súas necesidades. O 70% das empresas opina que o nivel de coñecemento entre o tecido TIC e o sistema educativo galego é insuficiente ou moi insuficiente. Case a metade das empresas non dispoñen de persoal cunha función exclusiva ou principal no ámbito comercial e/ou representativo. 3.6 I+D+I NO SECTOR TIC GALEGO O 40% das empresas galegas TIC levou a cabo algún proxecto de I+D+I no último trienio, destinando aos mesmos uns 225.000 euros anuais. Unha de cada catro empresas TIC ten persoal dedicado especificamente á función de I+D, sendo a media neste colectivo de case tres profesionais asignados a este cometido. Só unha de cada cinco empresas dispoñen dun departamento de I+D. 3.7 OUTROS ASPECTOS DO NEGOCIO Baixo este último epígrafe agrúpanse outros aspectos de interese á hora de analizar a capacidade competitiva do sector TIC galego. Unha de cada catro empresas TIC galegas (as de maior facturación e as dedicadas á fabricación, principalmente) dispoñen de certificacións de calidade.

4. Censo de empresas Para elaboración do censo de empresas, tomouse como punto de partida a clasificación de actividades segundo o código CANE. Sen embargo, hai que ter en conta que a diversidade de actividades produtivas e a intersectorialidade que as caracteriza, fan difícil poder abarcar toda a súa dimensión. A reforma da Clasificación Nacional de Actividades permitirá unha maior definición das moitas actividades que forman parte do sector. En relación coa complexa estructura dun Sector tan aberto a cambios e novas actividades, temos que facer una reflexión non exhaustiva sobre as razóns que levan a

Pág. 7 de 56


Costitución do Clúster Galego das TIC Maio – novenbro 2007

que a actual CNAE no reflicta ben actividades que se están levando a cabo, que poderían ser susceptibles de ser consideradas de fabricación. Hai empresas que, por exemplo, se dedican a desenvolver tecnoloxías e fabricar aparatos electrónicos de reproducción en novos formatos como o MP3, chips, equipos de comunicacións internas, chips PLC, software, etc. Sen ánimo de percorrer en detalle todas elas, fíxose unha selección de algunhas que se mencionaban en artigos de prensa como empresas novas ou emerxentes. Nese proceso, cando se quixo comprobar os códigos da CNAE nos que están ubicadas, que é o criterio para clasificalas como empresas segundo as súas actividades, a meirando parte están no código de “Servicios Empresariais” e, dentro de esta área, no 72 (actividades informáticas) ou no 74 (Outras actividades empresariais), ou ben, se colocan en códigos do 51 (Comercio ao maior e intermediarios do comercio, excepto vehículos de motor e motocicletas). Cabe entonces preguntarse, ¿no se ubican en outros códigos porque non se senten cómodas? ¿están esperando a nova Clasificación Nacional de Actividades? ¿o, polo contrario, tamén están influídas porque os códigos de fabricación levan aparellados un entorno laboral e de convenios menos favorable para as empresas? Probablemente hai un pouco de todo esto, pero o resultado en termos de visibilidade e estudio do Sector é negativo. Dificilmente se pode falar dun Sector que está difuminado nas estatísticas oficiais. Unha das conclusións é que o propio sector terá que asumir parte desta responsabilidade dende estructuras como o Clúster das TIC. A modificación da CNAE-93, Revisión1, obedece a un logo proceso que se iniciou en 1999, oca solicitude dos países de Norteamérica á ONU dunha revisión da clasificación de actividades, imprescindible para unha información estatística comparable para poder realizar estudios de competitividade, productividade, comercio exterior, emprego, penetración de mercado, etc. En Europa, esta iniciativa culminou en 2006 coa elaboración da “versión europea” (NACE), que elaborou EUROSTAT coa participación dos países membros da Unión Europea. Nesta Nova Clasificación existen tamén varios aspectos importantes en relación coa incorporación de actividades relacionadas coas novas tecnoloxías. Deste modo aparece una Sección completa, a denominada coa letra “J”, para las Tecnoloxías da

Pág. 8 de 56


Costitución do Clúster Galego das TIC Maio – novenbro 2007

Información e Comunicación, con 26 categorías novas. Cando esta Clasificación estea lista na súa versión para España, a descrición de este Sector mellorará substancialmente. ESTRUTURA E CENSO DE EMPRESAS Se ben se tiveron en conta diversas fontes publicadas (como a relación de empresas que figura na publicación “Análsis del Clúster de la Información y el Conocimiento en Galici. Plan Director 2003”), para a realización desta fase do traballo, utilizouse a base de datos Ardan que, a maio de 2007, se refire a o último exercicio fiscal pechado e presentado polas empresas no Rexistro. A relación inclúe os seguintes apartados da CNAE CNAE

ACTIVIDADE

EMP

30

FAB MAQS DE OFICINA E EQS INFORMÁTICOS

6

31

FAB MAQ E MAT ELECT.

42

32

FAB MAT ELECT, EQ RADIO,TV, COMUNIC

13

64

CORREOS E TELECOMUNICACIONES

43

72

ACTIVS INFORMATICAS

302 406

TOTAL

RELACIÓN DE EMPRESAS POR CNAE 1. CNAE 30 EMPRESA

EXERC. EMPREGO FACTURACION

INDUCOM MEDIA, S.L.

2003

5

135774,64

SOFIREC, S.L.

2005

4

365511,52

JET MACHINE COMPUTERS, S.L.

2005

4

606679,65

SISTEMAS OLTON, S.L.

2005

4

388097,56

PERIFERICOS Y COMPONENTES, S.L.

2005

4

421351,56

COMPONENTES EQUIPOS INFORMATICOS, S.L.

2005

3

487036,17

2. CNAE 32 EMPRESA ARTEIXO TELECOM, S.A.

EXERC. EMPREGO FACTURACION 2005

Pág. 9 de 56

192

16876041,25


Costitución do Clúster Galego das TIC Maio – novenbro 2007

EGATEL, S.L.

2005

55

4689841,69

ELECTRO NAVAL GALICIA, S.L.

2005

2

285588,93

ELECTRO-RAYMA, S.L.

2005

117

9014622,62

ELECTRONICA EUTIMIO, S.L.

2005

14

1968494,95

GALLEGA DE CIRCUITOS ELECTRONICOS, S.L.

2005

15

2724021,25

INGENIERIA SIST. FUNCIONAMIENTO ISF, S.L

2005

33

1567932,4

INTELSIS SISTEMAS INTELIGENTES, S.A.

2004

250

27824041,69

KROSER ELECTRONICA, S.L.

2005

5

399594,92

NEITZEL, S.L.

2005

3

365120,86

PRODUCTORA FARO LEREZ, S.L.

2005

8

962454,77

TELEVES, S.A.

2005

309

100619258,8

2 MARES DEMIL, S.L.

2005

10

344379,94

3. CNAE 64 EMPRESA

EXERC. EMPREGO FACTURACION

COMUNITEL GLOBAL, S.A.

2005

426

168496988,9

R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA, SA

2005

178

109879479

COAXIS ESPAÑA, S.A.

2005

55

821445,31

REDES DE TELECOMUNIC. GALEGAS RETEGAL,SA

2005

43

4453920,4

TAELPO TELECOM, S.L.

2005

39

1450037,86

MENSAJERIA NOROESTE, S.L.

2005

33

568172,8

REDES ANADIGLINF SORIELO, S.L.

2005

30

2748446,38

GALI-PHONE, S.L.

2003

27

2485443,49

DISA CONSULTING, S.L.

2005

21

77599341,29

RADIO VIGO, S.A.

2005

21

2661654,23

RADIO LUGO, S.A.

2004

20

917535,13

FEPER MENSAJEROS, S.L.

2005

20

1274608,44

ARTEL INGENIEROS, S.L.

2005

20

8063532,99

RADIO PONTEVEDRA, S.A.

2005

20

2083240,18

Pág. 10 de 56


Costitución do Clúster Galego das TIC Maio – novenbro 2007

EMETEL SISTEMAS, S.L.

2005

16

1582813,46

SINSELLO, S.L.

2005

15

359230,94

CALL CENTER BRIGATEL, S.L.

2005

14

699734,35

TRANSPORTES DOMINGO SANDE, S.L.

2005

12

165656,97

SERMOGA, S.L.

2005

11

500042,07

SATEL TELECOM, S.L.

2005

11

549577,49

MENSAYA, S.L.

2003

10

116446,1

CUIÑAS E HIJOS, S.L.

2005

10

1367915,57

LOCUTORIO RAPIDO SAN ROQUE, S.L.

2005

7

879406,92

CABLEVISION DO CARBALLIÑO, S.L.

2003

7

74868,08

TELECARTA, S.L.

2004

7

190917,51

PORTEL EIXO ATLANTICO, S.L.

2005

5

787109,49

R CABLE Y TELECOMUNICACIONES CORUÑA, S.A

2005

4

37456150,16

TELDELUGO COMUNICACION, S.L.

2005

4

178728,98

REPARTO-GESTION URGENTE, S.L.

2005

4

225866,36

CALLING CARD SYSTEM, S.L.

2005

4

730361,93

MENSAJES COURRIER VIGO, S.L.

2005

4

162531,7

DIGITAL RADIO, S.L.

2005

4

357403,87

BARABAU, S.L.

2005

3

582585,07

JURIMENSAJE, S.L.

2003

3

55900,14

ENVIPUBLIC, S.L.

2005

2

83847,2

MENSAJEROS DE VIGO URGENTES, S.L.

2005

2

145012,2

REPRISS VIGO MANIPULADOS, S.L.

2005

2

28325,7

INDI3 COMUNICACIONES, S.L.

2005

1

118195,04

COPIMEDIA SERVICIOS, S.L.

2005

1

49721,73

SOCIEDAD GALLEGA TELECOMUNICACIONES, S.A

2003

0

96799,01

TELEMO COMUNICACIONES, S.L.

2003

0

1772234,44

FL SISTEMAS COMUNICACION, SL (EN LIQUID)

2003

0

742135,76

TLD INTEGRAL, S.L.

2003

0

0

Pág. 11 de 56


Costitución do Clúster Galego das TIC Maio – novenbro 2007

4. CNAE 72 EMPRESA

EXERC. EMPREGO FACTURACION

A.J.J. COMERCIAL CONSULTING, S.L.

2004

5

129728,46

AACCENTIA MULTIMEDIA, S.L.

2005

12

456721,12

ACTIVO COMUNIC. INT. MARIT. AUTOM. TELEC

2005

1

93114,81

ACTIVO 3, S.L.

2005

6

2398,04

AGI SOFT CENTER LUGO, S.L.

2005

4

156245,12

AINET CONSULTING, S.L.

2005

1

102340,34

ALBA SUMINISTROS INFORMATICOS, S.L.

2005

4

284260,7

ALDABA SERVICIOS PROFESIONALES, S.L.L.

2005

5

1581948

ALFA 21 OUTSOURCING, S.L.

2005

4

584400,13

ALLENTA CONSULTING, S.L.

2005

6

427728,29

ALNITAK INFORMATICA, S.L.L.

2005

6

217307,95

ALTIA CONSULTORES, S.L.

2005

200

9239461,25

AMITEL COMUNICACIONES, S.L.

2005

3

95326,53

ANGO INFORMATICA, S.L.

2005

1

252941,95

APARELLOS INFORMATICOS, S.L.

2003

1

78798,7

APLIC. INFORMAT. Y COMUNIC. AVANZADAS,SL

2005

5

220427,2

APLICACIONES Y COMUNICACIONES, S.L.

2005

2

95945,57

APP INFORMATICA LUGO, S.L.

2005

3

518096,47

ARACNOSOFT, S.L.

2005

8

567379,47

ARCADE CONSULTORES, S.L.

2005

13

1719459,57

ARCHY & SIGA INFORMATICA, S.L.

2003

6

1143846,24

ARGONET COMUNICACIONES, S.L.

2005

19

718515,98

ARROBA COMPUTER, S.L.

2005

3

234352,65

ARTEMIS TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.L.

2005

3

84015,48

ARTEMISA SISTEMAS INFORMATICOS, S.L.

2005

5

398218,6

Pág. 12 de 56


Costitución do Clúster Galego das TIC Maio – novenbro 2007

AS COMPUTER MACCENTER, S.L.

2005

4

864201,32

ASI-RED, SERVICIOS TELEMATICOS, S.L.L.

2004

5

155806,38

ASIGAL, S.L.

2005

4

262750,47

ASIN LUCENSE, S.L.

2004

9

492018,56

ASM SOFT, S.L.

2005

15

1321829,96

ATI GALICIA, S.L.L.

2005

3

546872,93

AYCO INTERNET, S.L.

2005

10

527568,43

BAHIA SOFTWARE, S.L.

2005

17

1002283,85

BALIDEA CONSULTING & PROGRAMING, S.L.

2005

17

788131,21

BASE INFORMATICA Y TECNOLOGICA, S.L.

2005

5

966944,33

BEEP VERIN, S.L.

2005

2

300259,64

BICLICK, S.L.

2005

4

464510,24

BONAVAL MULTIMEDIA, S.L.

2005

5

176643,47

BRETEMA CONSULTING, S.L.

2005

3

452820,55

BUSINESS SERVICOM ORENSE, S.L.

2005

2

226419,29

C MICRO, S.L.

2005

1

176745,64

C.A.I. SISTEMAS INFORMATICOS, S.L.

2005

14

515884,75

C.N.F.V., S.L.

2004

1

323663,05

C.P.U. COMPUTERS, S.L.

2005

1

234280,53

CAÑETE Y OTROS, S.L.

2003

0

293618,45

CANAL DOUS MULTIMEDIA, S.L.

2005

1

44444,85

CEI VIGO, S.L.

2005

3

611656,03

CEINGA SOFTWARE, S.L.

2005

4

366196,68

CENTRO DE INFORMATICA DEL NOROESTE, S.L.

2005

6

454761,82

CENTRO INFORMATICO DE SERVICIOS VIGO, SA

2005

56

2453686,01

CENTRO INFORMATICO LOGOS-21, S.L.

2005

4

328092,51

CETEGA COMPONENTES INFORMATICOS, S.L.

2005

1

1176342,96

CHIP WORK, S.L.

2005

1

95981,63

CIBER CORUÑA, S.L.

2005

2

113975,94

Pág. 13 de 56


Costitución do Clúster Galego das TIC Maio – novenbro 2007

CIBER ORENSE, S.L.

2005

2

30753,79

CIBTEL SOFT, S.L.

2004

1

166444,29

CIES NET, S.L.

2005

2

82314,62

CITI-DATA, S.L.

2005

5

135492,17

CLASS ONE, S.L.

2005

5

277174,76

CODEBIT SYSTEMS, S.L.

2005

5

105080,96

2005

15

669539,5

COMPUTER RCCI, S.L.

2003

2

76334,55

COMPUTER-3, S.L.

2005

39

2146809,23

COMUNICACIONES LAGO, S.L.

2005

2

471307,68

CONCEPTOS Y PROYECTOS INFORMATICOS, S.L.

2005

3

183050,26

CONECTA, COMUNICACIONES Y MEDIOS, S.L.

2005

6

501304,2

CONEXIONES INFORMATICAS DE GALICIA, S.A.

2005

53

1459257,39

CONSULTORES INFORMATICOS PONTEVEDRA, S.L

2005

4

424633,08

CONSULTORES TECNOL. IND. GALICIA, S.L.L.

2005

2

168006,92

CONSULTORIA, SISTEMAS Y MANT. INFOR., SL

2005

6

807591,98

CONSUMIGAL, S.L.

2004

4

366497,18

CONTROL EMPR. SIST. INFORM. GALICIA, S.A

2005

8

457748,85

CONTROL MAS P INFORMAT. & COMUNICAC., SL

2005

22

3976079,72

COORDINADORA DE SISTEMAS, S.L.

2005

6

724057,31

COREMAIN, S.L.

2005

217

CYBERLAR, S.L.

2004

2

70925,44

CYBERNOVA BUEU, S.L.

2005

2

141051,53

CYBERNOVA MOAÑA, S.L.

2005

3

321890,06

D.A.I. VIGO, S.L.

2005

2

268832,71

DATANOVA GESTION, S.A.

2005

3

140252,18

DATOGRAMA, S.A.

2005

3

303991,92

DECUNA, S.L.

2005

25

2452159,44

COMA SIS SISTEMAS

CONSULTORES

MANAGEMENT

Pág. 14 de 56

13637571,67


Costitución do Clúster Galego das TIC Maio – novenbro 2007

DENODO TECHNOLOGIES, S.L.

2005

47

1285198,27

DEPARTAMENTO GALLEGO DE INFORMATICA, S.L

2005

4

396205,21

DESADI 10, S.L.

2005

29

2525182,41

DESARR. Y SERV. INTERNET PARA PROFESION.

2005

18

555052,71

DESARROLLOS INFORMATICOS ADOS, S.L.

2003

2

181812,17

DEZA BUSSINES, S.L.

2005

2

280143,76

DINAHOSTING, S.L.

2005

21

1651118,48

DIRBA, S.L.

2005

3

110093,4

DST SOFTWARE, S.L.

2005

9

773406,42

DUNID, S.L.

2005

8

706633,97

DYNAMIC SOFT, S.L.

2005

11

605267,27

EDISA TECNOLOGIAS INFORMATICA INDUSTRIAL

2005

16

481248,42

EDISA, SISTEMAS DE INFORMACION, S.A.

2005

18

1142277,6

EFENET SOLUCIONES, S.L.

2005

16

751036,75

ELECTRONICA CALDERON, S.L.

2003

2

374358,42

ELEMENTOS DE INFORMATICA, S.A.

2003

16

987871,58

ENBEL INFORMATICA, S.L.

2004

1

85578,11

ENGASOFT, S.L.

2005

2

57264,43

ENTER INFORMATICA GALAICA, S.L.

2005

3

402822,35

ENTERCOM TECHNOLOGIES, S.L.

2005

4

522880,53

ENXEBRE SISTEMAS, S.L.

2005

5

168625,97

ENXENIO, S.L.

2005

4

210023,68

ESSENTIAL INFORMATION SYSTEMS, S.A.

2005

4

138,23

EURO-INFOR PROFESIONALES INFORMATICOS,SL

2005

2

119312,92

EUROPEAN ASSEMBLED COMPUTERS, S.L.

2005

2

451558,42

FONOWEB-SERV. INTERNET Y TELEFONIA, S.L.

2003

2

382387,94

FRANZOMEL HARDWARE, S.L.

2005

2

285775,25

FUTURES INFOGRAFIA, S.L.

2005

4

434712,06

F1 AYUDA INFORMATICA, S.L.

2005

5

684192,18

Pág. 15 de 56


Costitución do Clúster Galego das TIC Maio – novenbro 2007

F10 INFORMATICA, S.L.

2005

3

567169,11

G. R. INFORMATICA, S.L.

2005

3

95741,23

GAEMON SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.

2005

3

112503,46

GAINCO RIAS BAIXAS, S.L.

2005

1

11833,93

GALIBAYTE, S.L.

2005

3

323398,6

GALICIA HOSPITAL SERVICES, S.L.

2005

2

86341,4

GALIFRAME, S.L.

2003

5

466565,7

GALIMATICA, S.L

2005

4

539823,06

GALLEGA DE INFORMATICA, S.A.

2005

19

833495,61

GALLEGA DE REGENERADORES INFORMATICOS,SL

2005

3

204253,96

GALVEN INFORMATICA, S.L.

2003

2

101655,19

GLASOF INFORMATICA, S.L.

2005

5

325670,43

GRUPO INFORMATICO DE GALICIA, S.L.

2005

5

194349,28

GRUPO L. PERRI, S.L.

2005

5

293035,47

HERRAMIENTAS DE GESTION AVANZADA, S.L.

2005

8

248097,8

I LATINA SOFTWARE, S.L.

2005

2

143119,01

IGALIA, S.L.

2005

25

431268,26

IGNIRE SOFTWARE EMPRESARIAL, S.L.

2005

3

15612924,16

INFOJC, S.L.

2005

8

972605,87

INFONOVA INFORMATICA E COMUNICACIONS, SL

2004

4

394047,58

INFOR IMAGEN SUMINISTROS, S.L.

2003

0

105886,31

INFOR SERVER, S.L.

2005

6

530056,62

INFORCINSA, S.A.

2005

5

1113525,18

INFORELAYO, S.L.

2005

2

462280,48

INFORHOUSE, S.L.

2005

20

3057877,47

INFORMACION DIRECTA, S.L.

2005

14

420996,96

INFORMATICA ASG, S.L.

2005

4

221527,05

INFORMATICA BETANZOS, S.L.

2005

2

526528,67

INFORMATICA CANGAS, S.L.

2005

1

666378,18

Pág. 16 de 56


Costitución do Clúster Galego das TIC Maio – novenbro 2007

INFORMATICA DE EMPRESA ATIE, S.L.

2005

3

130401,6

INFORMATICA DE ZONA, S.L.

2005

5

247208,3

INFORMATICA MARFER, S.L.

2005

10

980491,15

INFORMATICA PORRIÑO, S.L.

2005

2

342661,04

INFORMATICA TECNOBAZAR, S.L.

2005

2

6719,32

INFORMATICA VALBUENA, S.L.

2005

3

145222,55

INFORMATICA VALEM, S.L.

2005

3

745597,59

INFORMATICA XACOBEA, S.L.

2005

4

516395,61

INFORMATICA Y FORMACION GALLEGA, S.L.

2005

5

194499,54

INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES, S.L.

2005

1

60419,75

INFORMATICA 222, S.L.

2005

1

308271,13

INFORMATICA, FORMACION Y GESTION LUGO,SL

2005

4

243349,8

INFOTODO, S.L.

2004

2

173746,59

INTEK INFORMATICA TECNICA, S.A.

2005

2

98007,04

INTERACCION COMUNIC. INTERACT. MULTIMED.

2005

10

630780,23

INTERARTE SERVICIOS MULTIMEDIA, S.L.

2005

0

36914,16

INTERDIX GALICIA, S.L.

2005

7

168764,2

INTERNET CONSTRUDATA 21, S.A.

2005

15

765292,75

IP SUMINISTROS INFORMATICOS, S.L.

2005

2

316829,54

IRIS COMPUTERS, S.L.

2005

6

199896,63

IRIS SERVICIOS SISTEMAS INTERACTIVOS, SL

2005

4

404601,35

ITERDATA NETWORKS, S.L.

2005

5

487222,48

IZARDOKI, S.L.

2005

9

3513552,82

J.M. CAMBA BARREIRO, S.L.

2003

0

117569,99

JACTA INFORMATICA, S.L.

2005

3

199920,67

KRASIS CONSULTING, S.L.

2005

9

71057,66

LEGEND INFORMATICA, S.L.

2005

2

652230,36

LOGIC GALICIA, S.L.

2005

6

850065,51

LOGICAL DINAMIC & RESEARCH, S.L.

2005

1

229129,85

Pág. 17 de 56


Costitución do Clúster Galego das TIC Maio – novenbro 2007

LT SOFT, S.L.

2005

2

119282,87

M. Y M. SERVIC. SUMINISTROS INFORMAT.,SL

2005

1

127660,98

M.I.P. CONFIGURACIONES INFORMATICAS, SL

2005

5

818223,89

M.N.M. PROGRAMACION, S.L.

2004

17

794604,11

MACINTEL BLUE PLANET, S.L.

2003

2

25675,24

MEGA SOFTWARE Y COMUNICACIONES, S.L.

2005

15

355745,07

MEGASOFT RIBADEO, S.L.

2005

2

277096,63

MICRO-CEL INFORMATICA, S.L.

2005

4

184450,61

MICROASIS, S.L.

2005

2

245549,51

MICROCENTER RIVEIRA, S.A.

2005

3

160434,17

MICROGAL, S.L.

2004

12

372068,56

MICROMEDIA, S.L.

2005

11

800457,97

MICROVEN GALICIA, S.L.

2005

4

245074,71

MULTIXESGAL, S.L.

2005

3

160079,57

N.O.S.A. INFORMATICA, S.L.L.

2005

2

505595,42

NARON MULTIMEDIA, S.L.

2005

2

225668,02

NATICA SISTEMAS DE INFORMACION, S.L.

2005

4

349891,22

NECO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, S.L

2005

2

122636,52

NEREIDA INFORMATICA, S.L.

2005

2

377754,14

NET & GAME, S.L.

2005

2

0

NET FAMILY, S.L.

2005

1

253272,51

NEWLINE SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.

2005

9

530723,74

NIVEL IV - SERV. INFORMAT. GALLEGOS, S.L

2005

13

709621

NORTE TELEVISTA DE LUGO, S.L.

2005

5

433461,95

NOUTRORA, S.L.

2005

7

244948,49

NUEVAS TECNOLOGIAS GAMMA, S.L.

2005

1

20440,42

OBRADOIRO DAS TIC, S.L.

2005

2

124169,1

ODASTIC SOLUCIONES, S.L.

2005

4

188928,16

OFFICE GALICIA, S.L.

2005

5

270822,06

Pág. 18 de 56


Costitución do Clúster Galego das TIC Maio – novenbro 2007

OFIMATICA GAL-SUR, S.L.

2005

4

653504,5

OFIMATICA M & J, S.L.

2005

2

63743,34

OLIGAL, S.L.

2005

5

378709,75

OLISERVICE GALICIA, S.L.

2005

7

609570,52

OPCON INFORMATICA, S.L.

2005

3

519418,7

OPEN SOFT SERVICIOS INFORMATICOS, S.L.

2005

12

755730,65

OPIRATA TECHNOLOGY, S.L.

2005

3

635143,58

OPTARE SOLUTIONS, S.L.

2005

18

410803,79

ORDENADORES DE VIGO, S.A.

2005

2

38999,68

PABLO ACEVEDO, S.L.

2004

3

14760,86

PC PARA TI, S.L.

2005

4

597724,57

PC S O BARCO, S.L.

2005

2

380645,01

PENTARED, S.L.

2005

17

1683681,32

PESCA VERTICALIA, S.L.

2005

2

83751,04

PIPELINE INFORMATICA, S.L.

2005

2

95687,14

PIXEL GRAFICS, S.L.

2005

4

185442,28

PORTALES DE TURISMO, S.A.

2003

4

3461,83

PORTO INFORMATICA, S.L.

2005

7

498587,62

PRAXIS HISPANIA, S.L.

2003

5

309869,82

PRODISOFT, S.L.

2005

5

890357,36

PRODUCTOS INFORMATICOS SENCA, S.L.

2003

3

202805,52

PROINGE PYMES, S.L.L.

2005

9

909235,15

PROM SISTEMAS INFORMATICOS, S.L.

2005

3

252334,93

PSM RENOVACION TECNOLOGICA BROKERAJE,SA

2005

51

4630864,38

PUBLIWORLDWEB, S.L.

2005

1

285919,49

QED SYSTEMS, S.L.

2005

7

3181349,39

QUICK INFORMATICA, S.L.

2005

2

92423,64

R.G. SISTEMAS, S.L.

2005

1

188525,48

RAMON NAVEIRAS SOFTWARE, S.L.

2005

8

379058,33

Pág. 19 de 56


Costitución do Clúster Galego das TIC Maio – novenbro 2007

RECICLAJES INFORMATICOS GALLEGOS, S.L.L.

2005

3

106613,54

REGISMADISS, S.L.

2004

1

12927,77

REPARACIONES DE SISTEMAS INFORMATICOS,SL

2005

3

444580,67

REPRESENTACIONES 1779 PONTEVEDRA, S.L.

2005

1

239875,95

RESPALDO INFORMATICO MAIS ALA, S.L.

2005

2

264054,67

S. G. INFORMATICA Y OCIO OURENSE, S.L.L.

2005

2

377050,95

S.A. DESENVOLVEMENTO COMARCAL DE GALICIA

2005

91

5075228,69

S.A. XESTION CENTRO SUPERCOMP. GALICIA

2005

23

1623399,81

S.B.F, S.L.

2005

6

682473,29

S.H. INFORMATICA, S.L.

2003

2

40442,1

SAEC-DATA, S.A.

2005

26

1607689,35

SANTA CRUZ SOLUCIONES, S.L.

2005

12

414560,12

SEINGA CORUÑA, S.L.

2005

6

104852,57

SEMSIN INFORMATICA, S.L.

2003

4

203538,76

SERINFER SERVICIOS INFORMATICOS, S.L.

2005

45

2428750,02

SERVICIOS DE SOFTWARE DE GALICIA, S.A.

2005

280

24582182,4

SERVICIOS INFORMAT. SISTEMAS AUTOMAT.,SL

2005

8

731221,38

SERVICIOS INFORMAT. TECNIC. IGLESIAS, SL

2005

1

264168,86

SERVICIOS INFORMATICOS DEL ATLANTICO, SL

2005

2

18997,99

SERVICIOS INFORMATICOS SOFMATICA, S.L.

2005

2

150986,26

SERVICIOS PROFES. INFORM. DOCUM. SPID,SL

2005

4

50491,03

SETINOR, S.A.L.

2005

11

638473,19

SETTA ASESORES, S.L.

2005

3

2827713,87

SHYLEX TELECOMUNICACIONES, S.L.

2005

14

450368,42

SIC SERVICIOS INFORMATICA CORUÑA, S.L.

2005

7

993539,12

SICOR-GESTION INFORMATICA, S.L.

2005

2

218786,44

SIGA 98, S.A.

2005

14

646761,15

SINC INFORMATICA, S.L.

2005

1

123189,45

SINCO ORENSE, S.L.

2004

4

307345,57

Pág. 20 de 56


Costitución do Clúster Galego das TIC Maio – novenbro 2007

SISTEMAS COMUNICACIONES DEL NOROESTE, SL

2005

6

988556,73

SISTEMAS INFORMAT. HARDBOX GALICIA, S.L.

2005

5

1022303,56

SISTEMAS INFORMATICOS NOROESTE, S.L.

2005

3

263970,53

SISTEMAS Y COMUNICACIONES DE VIGO, S.L.

2005

10

748903,15

SIVSA, SOLUCIONES INFORMATICAS, S.A.

2005

34

1879461,01

SOFTGAL GESTION, S.A.

2005

41

2919350,19

SOFTGALINOR, S.L.

2003

2

93090,76

SOFTGASA INFORMATICA, S.L.

2004

20

1622257,88

SOFTNIX INFORMATICA, S.L.

2005

6

423953,94

SOFTWARE E SOLUCIONS, S.L.

2005

9

408940,66

SOLINAT, S.L.

2005

8

675741,95

SOLUCIONES PROFES. INFORMAT. GALICIA, SL

2005

10

254312,26

SOPORTES ELECTRONICOS, S.L.

2005

11

740008,17

STINT CORUÑA, S.L.

2005

1

191338,21

SUMINISTROS INFORMATICOS WARNIER, S.L.

2005

6

505643,5

TAELPO COMPUTER, S.L.

2005

2

173680,48

TALLER DE REPARACIONES MISTER MAC, S.L.

2005

2

0

TECNOLOGIA DOCAMPO, S.L.

2005

4

160638,52

TECNOLOGIA FONTEBOA, S.L.

2005

2

437440,65

TECNOLOGIA INFORMATICA GALLEGA, S.L.

2005

3

245916,12

TECNOLOGIAS INFORMATICAS DE ORENSE, S.L.

2005

6

592093,08

TELECO SANTIAGO, S.L.

2005

2

386564,98

TELEINFORMATICA Y COMUNIC. DE GALICIA,SL

2005

7

1048321,37

TELEMACO INFORMACION DOCUMENT. SIST., SL

2005

3

131056,7

TELEMATICA GALICIA, S.L.

2005

2

133412,67

TELEMATICA SANTIAGO, S.L.

2005

34

4230734,56

TELEMATICA Y SISTEMAS DE INFORMACION, SL

2005

5

175988,36

TLR SOFT, S.L.

2004

65

2460435,37

TRASGO-SOFT, S.L.

2003

11

179678,58

Pág. 21 de 56


Costitución do Clúster Galego das TIC Maio – novenbro 2007

TRATAMIENTOS INFORMATICOS DE GALICIA, SL

2005

3

447327,3

TRES DE NUEVE SOPORTES GRAFICOS, S.L.

2005

2

6857,55

TRES DE NUEVE, S.L.

2004

8

696789,39

UNICOM, UNA CIA. SEGURID. ELECTRONICA,SA

2004

18

645757,46

UNIDATA SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.

2005

8

400796,94

UNO A ENE BREIXEN, S.L.

2005

5

37055521,5

VAZQUEZ INFORMATICA PADRONESA, S.L.

2005

1

102520,64

VELNEO, S.A.

2005

3

199926,68

VIGOSOFT, S.L.

2005

3

211141,56

VISUAL MICROSYSTEMS, S.A.

2005

35

1700431,53

VISUAL PUBLINET, S.L.

2004

9

288053,08

WURTH, S.L.

2005

13

475905,42

XESDOC XESTION SERV. TELEDOCUMENTACION

2004

17

334048,54

XESTION INFORMATICA FOMENTO E REDES, SL

2005

2

52420,28

ZEUS INFORMATICA, S.L.

2005

4

144825,89

ZOZO, S.L.

2005

3

77013,69

2048 MEMORIA, S.L.

2005

4

86149,08

Premisas para o grupo de traballo É necesario ter en conta a situación periférica de Galicia que dificulta a converxencia co resto da Unión Europea, polo que resulta imprescindible o impulso do Goberno Galego para paliar os desequilibrios estruturais. No caso das TIC, Galicia ten potencialidades para desenvolver un tecido tecnolóxico competitivo para o que é necesario un maior investimento en recursos humanos e capacitación profesional, así como en recursos de modernización e promoción exterior. Isto implica que o accións de apoio ás pequenas e medianas empresas por parte das institucións galegas, así como unha aposta por un maior

Pág. 22 de 56


Costitución do Clúster Galego das TIC Maio – novenbro 2007

investimento en innovación e investigación. Dentro destas accións é fundamental o impulso á profesionalización do tecido asociativo.

Pág. 23 de 56


Costitución do Clúster Galego das TIC Maio – novenbro 2007

Documentos de traballo

Pág. 24 de 56


Costitución do Clúster Galego das TIC Maio – novenbro 2007

Documentos de traballo para a unificación de criterios Durante a realización do traballo, estableceuse un proceso de comunicación aberto e continuo coa Dirección Xeral que abarcou sesións de traballo na Consellería coa Directora Xeral, a Subdirectora de Promoción Industrial e o Coordinador do PEGSI, comunicación vía correo electrónico e comunicación telefónica. Preséntanse neste informe os principais documentos de traballo previos á formación da Comisión Xestora.

Documento 1: Esquema do análise Situación actual  • Máis dun ano dende a primeira reunión na consellería con axentes do sector  con intentos falidos intermedios:   o Perda de impulso e credibilidade  o Pesimismo das empresas respecto as propostas e ao alcance do proxecto  • Evolución do panorama asociativo existente no ámbito TIC  o Formación de Aetic‐Galicia  o Evolución de  Ineo: Inicialmente ía asumiu a coordinación do proceso de  formación do Clúster pero foi evolucionando cara á nova fundación  impulsada dende a Dirección Xeral de I+D  o Acercamento Ineo‐Eganet con vontade colaboradora a fin de asentar as  respectivas entidades asociativas (certa vontade excluinte con respecto a  novas entidades) 

Pág. 25 de 56


Costitución do Clúster Galego das TIC Maio – novenbro 2007

• Acordo “informal” Ineo‐Aetic Galicia de reparto do sector  ƒ

Ineo: Empresas pequenas 

ƒ

Aetic‐Galicia: Empresas grandes 

• Confusión e pesimismo no ámbito das empresas  respecto á profusión de  iniciativas institucionais baixo o obxectivo de “impulso da sociedade da  información”, tanto no propio goberno galego (C. Presidencia, Igape...) como  no goberno central  É  dicir...  As  expectativas  creadas  tenderon  a  disolverse  no  tempo  dando  lugar ao afianzamento de “reinos de taifas”  • Ademais da escasa mentalidade colaborativa do sector (e do tecido  empresarial galego en xeral), o afianzamento da fragmentación no  ámbito asociativo dificulta a “visión estratéxica” e definición de  obxectivos de interese global  • O papel das institucións de goberno corre o perigo de quedar  “atrapado” no reparto de axudas e subvencións para as propostas  parciais de cada organización que os distintos axentes existentes  manexarán en función de intereses parciais e con argumentacións  “interesadas” baseadas en necesidades electorais  Necesidade de diferenciación: Puntos a favor  O ano transcorrido aportou a  “necesaria observación” dos movementos e  tendencias  naturais  do  sector  e  os  seus  axentes.  E  dicir,  un  necesario  diagnóstico  para  a  definición  do  papel  da  Dirección  Xeral  na  ordenación  e  impulso do sector.  O  feito  de  existir  unha  dirección  Xeral  específica  da  Sociedade  da  Información,  a  única  claramente  vertical  (o  resto  de  organismos  ou  Pág. 26 de 56


Costitución do Clúster Galego das TIC Maio – novenbro 2007

departamentos, incluída  a  Dirección  de  I+D,  son  horizontais)  da  un  poder  de  diferenciación  e  aglutinador  sobre  todas  as  actuacións  que  o  goberno  galego  está a realizar neste ámbito.  1. O clúster ten que sumar impulsos públicos e privados, o que implica un  proxecto a mais longo alcance con estructura en rede que permita un  desenvolvemento dinámico  2. As empresas teñen que facer negocio e acadar beneficios, mentres que  a  consellería ten que apoiar e impulsar a visión estratéxica  a. A visión das empresas estará sempre presionada polo curto prazo  b. As necesidades empresariais teñen que estar representadas e  cubertas dende as asociacións (hai que enfocar o seu  fortalecemento como un factor positivo en lugar de provocar un  boicot), e deben ser tidas en conta dende o clúster para establecer  obxectivos estratéxicos que unan curto e longo prazo.  c. O clúster non se pode converter nunha estructura pesada e  burocrática senón na dun axente áxil que opere a través dunha  “unidade de intelixencia” (UI)   d. Necesidade de implicación estratéxica da Dirección Xeral cando  menos nun tempo inicial para evitar a natural tendencia a temas  operativos  e. Macro‐necesidade: Coordinar todo o que se está a facer implica  coñecer + sumar + estructurar + deseñar ‐ propor + impulsar  3. Fins, obxectivos e valores: Deben contemplar catro ámbitos, non só o  empresarial  a. Empresas: Creación dun sector productivo autónomo e puxante  b. Profesionais: Creación e fixación de talento 

Pág. 27 de 56


Costitución do Clúster Galego das TIC Maio – novenbro 2007

c. Administración: Modernización e liderado  d. Sociedade: Incorporación da cidadanía á sociedade da  información  4. O feito de que esta Dirección Xeral inclúa tamén “Promoción  Industrial” permite plantexar liñas de actuación do clúster nos  principais sectores estratéxicos galegos  O que se leva feito 

A). Lectura extractiva da documentación xerada no que se levaba feito  neste ano (incluída a facilitada dende a Subdirección de Promoción  Industrial) 

B). Análise da situación e evolución do panorama asociativo actual   C). Recollida de opinións “informal” con axentes inicialmente interesados  na formación do clúster 

D). Análise dos modelos doutras comunidades: Asturias, Cataluña e País  Vasco 

E). Preparación da proposta de estatutos  a. Definición dos puntos para a enquisa estructurada  b. Estudio das opcións destes puntos a consultar en función das  opcións previas analizadas  i. O plantexamento destas opcións implica xa un grau de  intencionalidade polo que resulta imprescindíbel a decisión  e visto bo da Dirección Xeral 

F). Análise e esquema inicial para o anexo de “liñas de traballo de clúster”  G). Desenvolvemento de argumentario de presentación para ás entrevistas  persoais 

Pág. 28 de 56


Costitución do Clúster Galego das TIC Maio – novenbro 2007

H). Planificación do traballo 

ESPECIALMENTE SALIENTABLE  Parécenos de especial relevancia a definición da visión e misión da Fundació Barcelona Digital (FBD) que se reproduce a continuación VISIÓ La Fundació és una institució intermèdia (Empreses-Administració) que formula estratègies col•lectives -Econòmiques, Tecnològiques i de Comunicació- per potenciar la Productivitat i Eficiència de les empreses i institucions per esdevenir un pol de referència estatal en l’àmbit de les TIC. MISSIÓ Catalitzar les necessitats TIC dels diferents agents: Empreses, Administració, Universitat i Societat, per tal d’unir esforços en el foment del desenvolupament i la innovació de l’economia digital, per tal d’aportar benestar social i competitivitat a les empreses, generar activitat econòmica local, retenir talent i atraure inversió econòmica estrangera.

Documento 2: Obxectivos previos 1. MISION DO CLUSTER Desenvolvemento da Sociedade da Información en Galicia, baseado na potenciación de capacidades endóxenas e na creación de riqueza dentro da Comunidade Autónoma 2. AMBITOS DE ACTUACION E AXENTES INVOLUCRADOS ƒ Sistema productivo: Inclúe empresas galegas, empresas externas con actividade en Galicia, emprendedores. ƒ Administración: local, autonómica e estatal. ƒ Sistema de apoio e de coñecemento: Universidades (departamentos e escolas/facultades afíns), centros tecnolóxicos, sistema educativo.

Pág. 29 de 56


Costitución do Clúster Galego das TIC Maio – novenbro 2007

ƒ Profesionais e sociedade: Entidades financeiras, fundacións, colexios e asociacións profesionais, outros sistemas produtivos. 3. PRINCIPIOS ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

Estructura en rede de nodos independentes. Non exclusión. Independencia. Igualdade entre os axentes Respecto ao desenvolvemento da estratexia propia de cada axente. Participación

4. ORGANOS: ƒ Presidencia: conselleiro. ƒ Comisión Executiva: máximo 8 membros representantes rotativos anualmente de todos os axentes, o presidente e o xerente. (reunións frecuentes) ƒ Consello Rector: todos os axentes representados con reunións anuais. 5. POSIBLE PAPEL DA CONSELLERIA DE INDUSTRIA ƒ Liderado do proxecto. É importante que exista unha cabeza visíbel recoñecida por todos os axentes como o líder da iniciativa. ƒ Arbitraxe entre os diferentes axentes. Un dos principais problemas entre entidades de relevancia, é a distribución de competencias e a dirección deas iniciativas. Hai unha tendencia, que se debe de corrixir, a acaparar a dirección das iniciativas, sen dispor de medios para levalas a cabo. ƒ Deseño e orientación de estratexias globais autonómicas. As veces, os obxectivos individuais dun nodo poden non estar aliñados co interese xeneral. ƒ Coordinación de axentes: xa que se parte dun modelo de rede de nodos de gran importancia, como universidades, grandes empresas ou administracións ƒ Motivación cara a acción. Trátase dun sector bastante esgotado de participar en iniciativas que non teñen acadado un grau de éxito

Pág. 30 de 56


Costitución do Clúster Galego das TIC Maio – novenbro 2007

aceptábel, polo tanto desconfiado a novas iniciativas. Por outro lado, detectase un interese de fondo nunha gran parte das empresas. ƒ Mantemento dun cadro de mando sectorial: definir indicadores e parámetros adecuados e comparábeis con outros contornos, establecer tomas de datos periódicas, integrar a medición de políticas e actividades, establecer procesos para a mellora continúa en políticas e estratexias. 6. POSIBILIDADE DUNHA OFICINA DE XESTION (NODO CENTRAL) FUNCIÓNS ƒ Creación da base de coñecemento sectorial: independente, publica, actualizada e non excluinte. ƒ Difusión e comunicación sectorial: de valores galegos, de iniciativas e actividades, etc. ƒ Secretaría e coordinación de axentes. ƒ Establecemento de canais de comunicación entre axentes. ƒ Prescrición e xeración de iniciativas. ƒ Coordinación dos axentes involucrados. RECURSOS ƒ Xerencia e cadro técnico cun representante por cada ámbito. ƒ O orzamento debe ser sufragado proporcionalmente polos axentes a partes iguais.

Documento 3: Contidos da enquisa para a constitución do Clúster TIC. Versión: 17/4/2007 10:20:00 PREVIO. Deberíanse ter os documentos en formato telemático 1. DEFINIR AS ACTIVIDADES QUE SE INTEGRARÁN Relación de CNAES:

Pág. 31 de 56


Costitución do Clúster Galego das TIC Maio – novenbro 2007

• 72 Actividades informáticas • 64 Correos e telecomunicacións • 31 Fab. de maquinaria e material eléctrico. • 30 Fab. de maqs. de oficina e equipos informáticos. • 32 Fab. de mat electrónico; equipo radio, TV e comunicacións Importante: ¿Que se fai coas empresas que no están nestes CNAES.? • Consultar coas asociacións existentes distribución de socios por CNAES. • Obter de Ardan o listado actualizado de empresas ordenadas por facturación, nestes CNAES. 2. ACOTAR OS INTEGRANTES DO CLÚSTER. • Asociacións empresariais: esixir unha representación mínima. • Asociación de profesionais: colexios?? Que ámbitos. • Empresas con sede en Galicia fiscal: ¿limitar a empresas medianas o grandes? ¿As pequenas deberían participar a través das asociacións? • Empresas con actividade na comunidade: Esixir representatividade. Definir actividade (centro de traballo con persoal técnico. ¿Se admiten delegacións comerciais?). Establecer un protocolo de participación diferente en este caso. Limitar dereitos. • Autónomos? Posibilidade de ser socio sen pagar cuota, con dereitos limitados. Importante: • Definir o papel da consellería e da dirección xeral. • Definir as relacións cos outros axentes coma centros tecnolóxicos, universidade, administracións públicas, entidades financeiras, fundacións, clúster do audiovisual, etc.

3. FORMA XURÍDICA Un análise do estado actual da agrupación empresarial no sector, permite ver: • Existen xa axentes que cobren a misión do clúster: asociacións. • Existe a ameaza de que vexan o clúster como un competidor

Pág. 32 de 56


Costitución do Clúster Galego das TIC Maio – novenbro 2007

• E un sector de por si complicado. Os procesos de agrupación son lentos. • Non hai entendemento entre as grandes empresas e as pequenas. Pódese valorar unha proposta de entidade coordinadora dos diferentes axentes existentes, cun modelo de fundación. • Estudar o proxecto de “Barcelona Digital” 4. ÓRGANOS DO CLÚSTER • • • • • •

Asemblea xeral Xunta directiva o comisión de goberno Comité Executivo Presidencia Xerencia Comisións sectoriais e temáticas. o Identificar e deseñar ferramentas de cooperación factibles. o Resolver o problema a dobre representación. Asociacións e empresas. o Proposta: establecer votos por pago, establecéndose uns topes segundo a dimensión.

5. FIN, OBXECTIVOS E VALORES

Os fins e obxectivos deben contemplar catro ámbitos, non só o ámbito empresarial: • Empresas: creación de un sector productivo autónomo e puxante • Profesionais: creación e fixación de talento • Administración: modernización e liderado. • Sociedade: incorporación do cidadán a sociedade da información. 6. RELACIÓN DE ACTIVIDADES Esquema a desenvolver na enquisa para a definición de actividades

• A promoción das empresas do multisector TIC, co fin de incrementar a visibilidade comercial, mellorar a imaxe e establecer canles de promoción; así como, potenciar as solucións sectoriais/verticais e o posicionamento no mercado galego.

Pág. 33 de 56


Costitución do Clúster Galego das TIC Maio – novenbro 2007

• Desenvolvemento de novos mercados, co fin de potenciar a presenza das empresas do multisector TIC noutros mercados. • Coñecemento estratéxico do sistema produtivo no que se encadra a asociación .............., e a vixilancia tecnolóxica co fin de posuír estudos actualizados sobre as tendencias innovadoras nos distintos subsectores das TIC. • A mellora dos procesos de organización interna das empresas, como factor clave na calidade dos seus produtos e servizos. • A formación dos recursos humanos para mellorar as competencias directivas e as competencias operativas das empresas. • Mellora do acceso das empresas a fontes de financiamento adicionais. • Organización de simposios e actividades formativas e promover o ensino do uso dos servizos da Sociedade da Información e do Coñecemento, así como levar a cabo todo tipo de iniciativas que faciliten a adaptación das empresas, as administracións e a sociedade galega en xeral aos cambios no mercado relacionados coas novas tecnoloxías. • Accións de vixilancia do cumprimento da normativa que afecte ao desenvolvemento dos servizos da Sociedade da Información e do Coñecemento, denunciando ante as autoridades competentes as actividades contrarias a esta. • Fomento da comunicación e cooperación con organizacións similares, para poder subscribir acordos de cooperación e colaboración en todas aquelas materias de interese común. • Promoción do sistema produtivo que integran os axentes relacionados coa Sociedade da Información e do Coñecemento en Galicia. • Promoción do intercambio de servizos entre os asociados.

Documento 4: O Clúster Audiovisual Galego 1. PROBLEMAS NO CLUSTER AUDIOVISUAL Un problema típico nas asociacións empresariais é a igualación entre empresas e votos. No Clúster do audiovisual hai un grupo de 3 ou 4 empresas punteiras e grandes, e moitas micro empresas, moitas de 2-5 persoas. Se todas as decisións se toman por votación, moitas veces toman decisións minifundistas e, normalmente, as empresas grandes con capacidade de liderar proxectos acaban marchando.

Pág. 34 de 56


Costitución do Clúster Galego das TIC Maio – novenbro 2007

Isto xa sucede no audiovisual, onde hai unha asociación de empresas pequenas e outra de empresas grandes. O problema agrávase se todas as empresas teñen un só voto pero pagan a cuota en función da facturación ou o número de empregados. As empresas grandes pagan e todo se decide coa óptica das pequenas. PROPOSTA 1. O Clúster TIC debe agrupar a todo o sector 2. Debe existir unha participación a nivel empresarial e outra a nivel asociacións (ponderando por número de asociados) • Suxerencia: Unha comisión de asociacións dentro de Clúster, ponderada por número de membros e suma de facturacións 3. Establecer unha modalidade de socio sen cuota con dereitos limitados 4. A participación dos socios debe ponderar de xeito igualitario os votos e as cuotas 2. GRUPOS E SUBGRUPOS Dentro de sector TIC hai subsectores que as veces teñen intereses enfrontados. Para estruturar o sector, o Clúster debe organizarse en subgrupos de intereses que poidan ter voces contrapostas e non se publiquen conclusións oficiais se non hai consenso. Tomando como referencia unha das principais asociacións do estado, obsérvanse 6 grupos: ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

Electrónica de consumo Compoñentes Electrónica profesional Tecnoloxías da información Industrias das telecomunicacións Operadores de telecomunicacións/provedores de servizos

Sería bo ir traballando en Galicia unha estrutura similar para ter mellores relacións con resto do estado, tendo en conta ademais, que hai empresas galegas que xa pertencen a estes grupos a nivel estatal. Pág. 35 de 56


Costitución do Clúster Galego das TIC Maio – novenbro 2007

3. RELACIÓNS CO AUDIOVISUAL Tendo como obxectivo un híper sector das TIC sería conveniente definir unha comisión de relación entre ambos Clúster.

Documento 5: De traballo para o desenvolvemento dos estatutos 1. AXENTES PARTICIPANTES E CONDICIÓNS DE PERTENZA 1 Empresas galegas / autónomos

2

X

Empresas externas

X

3

4/5

6

7/8

X

X

X

X

X

X

Asociacións sectoriais

X

X

X

Asociacións profesionais

X

X

X

Administracións

X

X

Universidades e centros tecnolóxicos

X

X

Outras entidades patrocinadoras)

(entidades

X

X

1. Teñan o seu domicilio, social ou fiscal, na Comunidade Autónoma de Galicia. 2. Teñan servizos ou instalacións produtivas que xenen valor engadido na comunidade autónoma. 3. Que como mínimo o 50% da facturación da entidade proceda directamente de algunha actividade da cadea de valor das TIC 4. Acrediten a súa habilitación legal para exercer actividades empresariais e/ou profesionais relacionadas coas tecnoloxías da información e do coñecemento. 5. Agrupen entidades pertencentes a algunha actividade da cadea de valor das TIC 6. Desenvolvan obxectivos e actividades coincidentes con as do cluster. 7. Se atopen ao corrente dos pagos derivados das súas obrigas coa Facenda Pública e a Seguridade Social 8. Realicen o depósito das súas contas no Rexistro Mercantil, ou, de ser o caso.

Pág. 36 de 56


Costitución do Clúster Galego das TIC Maio – novenbro 2007

2. CLASES DE INTEGRACIÓN Dentro do Clúster existirán as seguintes categorías de integración: ENTIDADES

Derecho Contribuciones/ de voto cuotas

Tipo de entidad

Empresas galegas e exteriores, autónomos, asociacións sectoriais e profesionais Empresas galegas e exteriores, INVITADAS autónomos, asociacións sectoriais e profesionais Administacion, centros COLABORADORA / PATROCIMADORAS tecnolóxicos e universidades. FUNDADORES/DE NÚMERO

SI

SI (cuotas)

NON

NON

NON

SI (convenios)

DEREITOS:

Participar nas asembleas xerais con voz.

Entidades Entidades Entidades de invitadas colaboradoras número

Voto nas asembleas xerais.

SI

NON

NON

Ser electoras e elixibles para os cargos directivos.

SI

NON

NON

Participar activamente en cantas actividades organice o Clúster en cumprimento dos seus fins e traballar para o logro dos ditos fins.

SI

SI

SI

Disfrutar de todas as vantaxes e beneficios do Clúster,

SI

NON

NON

NON

SI

SI

Solicitar e recibir información sobre os acordos adoptados polos órganos de goberno do Clúster a actividade desta, as cuestións que lles afecten, así como sobre a situación económica e a aplicación dos fondos do Clúster.

SI

NON

SI

Realizar calquera proposta, petición,

SI

SI

SI

Disfrutar das vantaxes e beneficios do Clúster limitados ao reflectido en estatutos e ao acordado po la asemblea.

Pág. 37 de 56


Costitución do Clúster Galego das TIC Maio – novenbro 2007

suxestión e comentario para o mellor cumprimento dos fins do Clúster. Ser escoitada con carácter previo á adopción de medidas disciplinarias contra ela e a ser informada dos feitos que dean lugar a esas medidas, debendo ser motivado o acordo que se é o caso, impoña a sanción.

SI

SI

SI

Impugnar os acordos dos órganos do Clúster que estime contrarios á lei ou aos estatutos.

SI

NON

NON

Examinar os libros de actas e rexistros contables do Clúster.

SI

NON

SI

3. SECTORES EMPRESARIAES PERTENCENTES O CLUSTER Cada un deles da lugar a unha comisión sectorial 1. Fabricantes hw, electrónica e compoñentes. 2. Telecomunicacións 3. Prestación de servizos de información, telecomunicacións, informática e de consultoría 4. Desenvolvemento de contidos e servizos para internet e formación on-line. 5. Desenvolvemento de aplicativos e servizos, así como o seu mantemento 6. Desenvolvemento de contidos. 4. ORGANOS ¾ ¾ ¾ ¾

¾ ¾ ¾ ¾

Asemblea Xeral Xunta Directiva Comisións sectoriais: empresas e autónomos Comisión consultiva: administracións, universidades, centros tecnolóxicos, outras entidades. Comisión de asociacións: asociacións profesionais e empresariais. Grupos de traballo: temáticos segundo o plan operativo anual vixente. Presidencia Xerencia Pág. 38 de 56


Costitución do Clúster Galego das TIC Maio – novenbro 2007

5. COMPOSICIÓN DA XUNTA DIRECTIVA Formada por un máximo de 23 representantes ƒ ƒ ƒ

Asociacións empresariais: 3 Asociacións profesionais: 2 Sectores: 18 (tres por sector)

Asistirán, con voz pero sen voto: ƒ ƒ

Xerencia do Clúster Presidencia da comisión consultiva

Duración dos postos da xunta directiva: catro anos 6. DEREITOS DE VOTO NA ASEMBLEA XERAL Para exercer os dereitos de voto, as entidades asociadas clasificaranse en tres grupos: ƒ Grupo 1: Entidades con mais de .......... € de facturación en actividades da cadea produtiva, e con mais de ......... empregados en centros de traballo de Galicia. Teñen tres votos ƒ Grupo 2: Entidades con mais de .......... € de facturación en actividades da cadea produtiva, e con mais de ............ empregados en centros de traballo de Galicia. Teñen dous votos ƒ Grupo 3: Entidades que no pertenzan a ningún dos grupos anteriores. Teñen un voto ƒ Grupo 4: Asociacións empresariais e profesionais. Teñen dous votos AMBITOS DE ACTUACION ƒ Sistema produtivo: inclúe empresas galegas, empresas externas con actividade en Galicia, emprendedores. ƒ Administración: local, autonómica y estatal. ƒ Profesionais: colexios y asociacións profesionais ƒ sociedade: Entidades financeiras, fundacións, , outros sistemas produtivos.

Pág. 39 de 56


Costitución do Clúster Galego das TIC Maio – novenbro 2007

PRINCIPIOS: • A ÉTICA PROFESIONAL.- A ética profesional para superar o contorno do legalmente establecido e xerar un marco de comportamento e condutas profesionais do máis alto nivel. • A PROMOCIÓN PERSOAL.- A promoción das persoas vista no sentido de ter sempre presente que as accións nos ámbitos profesionais e sociais teñen como fin último a satisfacción e o desenvolvemento da cidadanía implicada. • COMPROMISO SOCIAL.- O Clúster está comprometida co desenvolvemento social xeral a través da promoción da xeración de emprego, de valor engadido e de novas actividades, industrias, produtos e servizos. • COMPROMISO CO MEDIO NATURAL E DESENVOLVEMENTO SOSTIDO.- O compromiso co medio natural e o desenvolvemento sostido como medios de transmisión da nosa herdanza natural ás próximas xeracións. • COMPROMISO NO ÁMBITO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL.- O Clúster vixiará e impulsara entre as entidades asociadas, e no ámbito xeral das empresas TIC, a implantación de boas prácticas en igualdade de xénero, conciliación e corresponsabilidade. • XERACIÓN DE SATISFACCIÓN A TRAVÉS DO TRABALLO.- O Clúster impulsará o acceso ás máis altas cotas de satisfacción persoal e profesional a través do exercicio permanente das mellores capacidades profesionais que xeran razoables marxes de negocio e que permiten a consolidación e crecemento ordenado da actividade, como contraposición ao exercicio de accións especuladoras. ACTIVIDADES Distribúense nos catro ámbitos de actuación máis un engadido de caracter interno. (SP-sistema produtivo TIC, EM-empresas en xeral, AD-administración, SO-sociedade, PR-profesionais, IN-interno) SP

A promoción das empresas do multisector TIC, co fin de incrementar a visibilidade comercial, mellorar a imaxe e establecer canles de promoción; así como, potenciar as solucións sectoriais/verticais e o posicionamento no mercado galego. Pág. 40 de 56


Costitución do Clúster Galego das TIC Maio – novenbro 2007

SP

O desenvolvemento de novos mercados, co fin de potenciar a presenza das empresas do multisector TIC noutros mercados.

SP

O impulso de accións para o coñecemento estratéxico do sistema produtivo TIC, e a vixilancia tecnolóxica co fin de posuír estudos actualizados sobre as tendencias innovadoras nos distintos subsectores das TIC.

SP

As actuacións de promoción do sistema produtivo que integra aos axentes relacionados coa Sociedade da Información e do Coñecemento en Galicia.

SP

A promoción da colaboración entre as entidades asociadas en todas aquelas materias que poidan interesar e en especial, as que favorezan a promoción e desenvolvemento dos fins do Clúster.

SP

A súa constitución nun interlocutor válido ante as diversas instancias administrativas, nacionais, comunitarias e internacionais co obxecto de expoñer, xestionar e no seu caso reivindicar todas aquelas cuestións que poidan afectar e ser de interese para as entidades asociadas.

EM

O fomento de instrumentos para a mellora dos procesos de organización interna das empresas, como factor clave na calidade dos seus produtos e servizos.

EM

A procura de fontes de financiamento adicionais de fácil acceso ás empresas e fomentando a formación especializada en analistas profesionais para o apoio e desenvolvemento de proxectos innovadores no ámbito das TIC

PRADSPEM

A organización de simposios e actividades formativas e promover o ensino do uso dos servizos da Sociedade da Información e do Coñecemento, así como deseñar e levar a cabo todo tipo de iniciativas que faciliten a adaptación das empresas, as administracións e a sociedade galega en xeral aos cambios no mercado relacionados coas novas tecnoloxías.

PR

A formación dos profesionais para mellorar as competencias directivas e as competencias operativas das empresas.

AD

A participación en acción de vixilancia do cumprimento da normativa que afecte ao desenvolvemento dos servizos da Sociedade da Información e do Coñecemento, denunciando ante as autoridades competentes as actividades contrarias a esta. Estudar e propor a necesidade de cambios ou novos marcos normativos cando os actuais supoñan un freo ao desenvolvemento das empresas TIC e a sociedade da información.

SO

A difusión e promoción dos servizos da sociedade da información entre a cidadanía.

IN

O desenvolvemento de accións de fomento da comunicación e cooperación con organizacións similares, para poder subscribir acordos de cooperación e colaboración en todas aquelas materias de interese común.

IN

A constitución das comisións ou grupos de traballo necesarios, para unha mellor análise dos problemas e a adopción das solucións máis adecuadas para as entidades asociadas. A Adquisición de bens e obrigas con suxeición ás normas

Pág. 41 de 56


Costitución do Clúster Galego das TIC Maio – novenbro 2007

regulamentarias e sen que en ningún caso a responsabilidade da xestión financeira se estenda a ningunha entidade asociada. IN

A promoción das accións e excepcións legais que procedan, ante calquera orde ou xurisdición, así como a realización das xestións e actividades necesarias ante toda clase de autoridades, funcionarios, organismos ou entidades públicas ou privadas nacionais, da Unión Europea e estranxeiros.

IN

A posta en marcha de calquera outra actividade que se estime oportuna para a consecución dos fins do Clúster.

OBXECTIVOS Distribúense nos catro ámbitos de actuación máis un engadido de caracter interno. (SP-sistema produtivo TIC, EM-empresas en xeral, AD-administración, SO-sociedade, PR-profesionais, IN-interno) SP

Ser un elemento de infraestrutura que apoie e lles dea soporte ás actividades das entidades asociadas.

SP

Potenciación das capacidades de produción; así como, a proxección exterior e comercialización do sistema produtivo.

SP

Favorecer o desenvolvemento tecnolóxico das empresas TIC.

SP

Aumentar o grau de difusión, promoción e posicionamento dos produtos e servizos galegos TIC.

EM

Lograr unha maior participación das empresas galegas en proxectos de implantación tecnolóxica.

EM

Constituír un eixo de avance dos principais sectores estratéxicos de Galicia

EM

Contribuír á modernización dos sectores tradicionais

PR

Potenciar o mercado de traballo TIC.

AD

Reforzar o papel da e-administración como principal tractor de avance da sociedade da información

ADSO

No plano exterior, proponse ser un activo axente dinamizador de accións de todo tipo que proxecten a imaxe de Galicia como a dunha sociedade tecnolóxicamente avanzada, comercialmente fiable e socialmente solidaria.

MISION DO CLUSTER

Pág. 42 de 56


Costitución do Clúster Galego das TIC Maio – novenbro 2007

O Clúster TIC de Galicia é unha institución intermedia entre a administración, as empresas, a sociedade e profesionais, que formula e fomenta o desenvolvemento de estratexias colectivas, económicas, sociais, tecnolóxicas e de comunicación, para o avance da sociedade da información en Galicia nos diferentes ámbitos de actuación, co obxectivo de mellorar a situación de Galicia no contexto estatal e europeo, promovendo o desenvolvemento de contidos, servizos, produción de bens de equipos, a implantación e o uso das tecnoloxías da información e a comunicación, a innovación baseada na xestión do coñecemento, a xeración de capital intelectual e a implantación de servizos avanzados, como elementos clave para competir nun contexto de mercado global.

Documento 6: Proposta previa de Aetic-Galicia Fortalezas e debilidades do sector das TIC en Galicia: Análise DAFO Debilidades

Fortalezas

As empresas galegas das TIC xa pertencen a distintos subgrupos de intereses no ámbito de algunhas organizacións de ámbito estatal con demarcación propia na Comunidade Autónoma Gran atomización do sector, coa excepción das (por exemplo Aetic) empresas operadoras de telecomunicacións. Pouca interacción e colaboración entre as empresas do sector. Sector incipiente en Galicia, con pouca entidade en número de empresas relevantes. A meirande parte das empresas concéntranse en Pontevedra e A Coruña

Existe unha excesiva diversificación, abordando excesivos temas para os recursos cos que contan, dificultando o establecemento de estratexias de desenvolvemento de produto ou de posicionamento comercial. Necesidade dunha maior potenciación da I+D, abrindo tamén un espazo para o desenvolvemento de empresas de forte base tecnolóxica. As empresas están excesivamente orientadas ao mercado local e á comercialización sen canais indirectos, polo que se fai necesario o apoio a plans para o desenvolvemento comercial ou a mellora da súa visibilidade. Dificultade para manter as competencias dos

Pág. 43 de 56


Costitución do Clúster Galego das TIC Maio – novenbro 2007

profesionais que integran o sector e para proporcionarlles un plan de carreira, destacándose a colaboración entre as empresas como vía importante para impulsar actuacións nesta materia. Dentro do sector das TIC, hai subsectores que as veces teñen intereses enfrontados. Para estruturar o sector, o Clúster debe organizarse en subgrupos de intereses (exemplo Aetic). Ameazas

Oportunidades

Decisión a nivel panaeuropeos.

europeo

e

provedores Sector moi competido, con forte crecemento e pouco maduro, con pouca capacidade para dedicar recursos a proxectos estratéxicos a corto prazo, como o Clúster. Interese de todos e necesidade de achegar e vencellar aos provedores con Galiza. Ser o xerme dun coñecemento e saber/facer que faga atractiva Galiza para novos investimentos Incorporar a todo o sector, incluíndo ás asociacións xa existentes ou aos distribuidores. Basearse na promoción da innovación, o coñecemento e o negocio, como obxectivos principais do Clúster. Creación de comisións transversais dentro do Clúster (innovación, formación e coñecemento, regulación, estudios e análises normativos, relacións externas). Aproveitar o coñecemento xa existente no resto do Estado e en empresas de fora de Galicia. Manter relacións con asociacións máis potentes e máis estruturadas. Pódese comezar xa cunha comisión de relacións estrutural entre o Clúster das TIC e o Clúster do Audiovisual, para chegar incluso no futuro a un hiperclúster das TIC-Audiovisual.

PROPOSTAS DE ESTRUTURA: 1. Fundamentos

Pág. 44 de 56


Costitución do Clúster Galego das TIC Maio – novenbro 2007

a) Debuxar un Clúster partindo da realidade moderna, reflectindo a existencia de portais de Internet, xogos online, animación, etc., pero tendo en conta como é Galicia e como son as súas empresas b) Incorporar a todo o sector, incluíndo as asociacións xa existentes ou as empresas que parecen pouco relevantes, como os distribuidores (que en moitas vilas é o único que hai); pouco a pouco as asociacións existentes iranse unindo no Clúster si se fai ben, sobre todo para aforrar cuotas c) Basearse na promoción da innovación, o coñecemento e o negocio como obxectivos principais do Clúster d) Aproveitar o coñecemento xa existente no resto do estado e en empresas de fora de Galicia (permitir empresas con sede social fora pero limitar os seus dereitos á actividade real en Galicia / manter relacións con asociación máis potentes e mais estruturadas) e) As decisións tómanse por votos ponderados. Ninguén pode ter máis do X% (15%?) dos votos. A ponderación faise por parámetros galegos (exemplo: IBM pondera e paga polo emprego que crea en Galicia, a ponderación pode ser progresiva, como IRPF pero ao revés) 2. Sectorización do clúster ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

Fabricantes de hardware, microelectrónica e compoñentes Fabricantes de software e sistemas integrados Distribución Servizos das Tecnoloxías da Información Infraestruturas da sociedade da información (con dúbidas sobre si debería existir este grupo)

Cada sector ten a súa comisión de traballo e a súa axenda. As empresas poden estar en máis dun sector sempre que demostren unha facturación superior a X no devandito sector. 3. Comisións do clúster ƒ Comisión de innovación – Clube de ideas: Pode ser esta a relación co Clúster do Audiovisual ƒ Comisión de formación e coñecemento ƒ Comisión de regulación, estudos e análise normativo Pág. 45 de 56


Costitución do Clúster Galego das TIC Maio – novenbro 2007

ƒ Comisión de relacións externas (enlaces con outras asociacións similares estatais / autonómicas / internacionais) 4. Órgano de goberno principal Comisión de goberno con representantes de todos os sectores e todas as comisións. Votan os sectores. Nos asuntos sectoriais só votan os subsectores ƒ Presidentes das asociacións: Voto ponderado e descontando a dobre pertenza

Pág. 46 de 56


Costitución do Clúster Galego das TIC Maio – novenbro 2007

Documento 7: Propostas de clasificación e ponderación do voto PROPOSTA DE CLASIFICACIÓN POR NÚMERO DE TRABALLADORES traballadores

< 10 y

< 50 y

< 250 y

Vol. negocio

< 2 mill.

< 10 millóns

< 50 millóns

CNAE

ACTIVIDADE

EMP

FACTURACIÓN

MICRO

PEQ

MED

GRANDE

30

FAB MAQS DE OFICINA E EQS INFORMÁTICOS

6

2.404.451 €

6

0

0

0

31

FAB MAQ E MAT ELECT.

42

210.292.386 €

19

19

3

1

32

FAB MAT ELECT, RADIO,TV, COMUNIC

13

167.641.394 €

4

4

3

2

64

CORREOS E TELECOMUNICACIONES

43

433.563.365 €

19

19

2

3

72

ACTIVS INFORMATICAS

302

263.845.468 €

234

60

7

1

406

1.077.747.064 €

282

102

15

7

trabaLLadores

< 10 y

< 50 y

< 250 y

vol negocio

< 2 mill.

< 10 millóns

< 50 millóns

EQ

TOTAL

CNAE

ACTIVIDADE

EMP

FACTURACIÓN

MICRO

PEQ

MED

GRANDE

30

FAB MAQS DE OFICINA E EQS INFORMÁTICOS

6

2.404.451 €

2.404.451 €

- €

- €

- €

31

FAB MAQ E MAT ELECT.

42

10.292.386 €

32

FAB MAT ELECT, RADIO,TV, COMUNIC

13

167.641.394 €

2.012.759 €

6.604.829 €

30.580.506 €

128.443.301 €

64

CORREOS TELECOMUNICACIÓNS

43

433.563.365 €

7.071.034 €

32.048.009 €

38.277.595 €

55.975.809 €

72

ACTIVS INFORMATICAS

302

263.845.468 €

112.348.238 €

87.958.542 €

38.956.505 €

24.582.182 €

123.836.483 €

126.611.380 €

107.814.606 €

TOTAL

EQ E

406

1.077.747.064 €

Pág. 47 de 56

509.001.292 €


Costitución do Clúster Galego das TIC Maio – novenbro 2007

PROPOSTA DE CLASIFIPONDERACIÓN DO VOTO POR FACTURACIÓN DAS EMPRESAS

LISTADO DE EMPRESAS POR ACTIVIDADE

CNAE

30

31

32

64

72

ACTIVIDADE FAB MAQS DE OFICINA Y EQS INFORMÁTICO S FAB MAQ E MAT ELECT. (40) FAB MAT ELECT, EQ RADIO,TV, COMUNIC CORREOS E TELECOMUNIC ACIONES ACTIVS INFORMATICA S

Nº Empresas

5

511 Nº votos Porcentaxe

472 Nº votos Porcentaxe Nivel de voto 535 Nº votos Porcentaxe

5.000M€ 2.000M€

2.000M€1.000M€

5

0

0

2.016.354 €

1.000 M€ 750 M€

750 M€ 500 M€

500 M€ 250 M€

< 250M€

0

0

0

0

208.654.430 €

13

167.641.394 €

4

2

2

1

0

4

0

40

435.988.947 €

6

5

5

3

4

3

14

282

251.787.530 €

6

14

17

20

35

71

119

340 Nº EMPRESAS Nivel de voto

FACTURACIÓN TOTAL

> 5.000M€

21

21

24

24

39

78

133

3

3

2

2

2

1

1

63

63

48

48

78

78

133

12%

12%

9%

9%

15%

15%

26%

3

3

2

2

1

1

1

63

63

48

48

39

78

133

13%

13%

10%

10%

8%

17%

28%

3

3

3

2

2

1

1

63

63

72

48

78

78

133

12%

12%

13%

9%

15%

15%

25%

Pág. 48 de 56


Costitución do Clúster Galego das TIC Maio – novenbro 2007

Documento 8: Estrutura institucional galega

Pág. 49 de 56


Costitución do Clúster Galego das TIC Maio – novenbro 2007

Documentos

Pág. 50 de 56


Costitución do Clúster Galego das TIC Maio – novenbro 2007

Constitución da “Comisión Xestora” Como consecuencia da fase inicial, a Dirección Xeral decidiu formar a grupo de traballo cos representantes dos principais axentes xa constituídos

Persoa/s de Contacto

Correo Electrónico

Jorge Cebreiros Arce Presidente

presidente@ineo.org

Manuel Soliño Bermúdez Director Xeral

directorgeneral@ineo.org

Jesús Rodríguez Castro Presidente

presidente@aeig.org

Antón Campos Silva Vocal

antón.campos@mundo-r.com

Beatriz Legerén Lago Presidenta

presidente@eganet.org

Mª Xosé Jamardo Curros Coordinadora

gerente@eganet.org

Ricardo Fernández Fernández Xerente

xerente@coetg.es

Ana Becerra (administración)

administración@coetg.es

AETIC-Galicia

Ramón Mª Lois ¿Presidente? ¿Delegado?

rmlois@televes.com

Dirección Xeral de Promoción Industrial e Sociedade da Información

Manuela Fraguela Seoane Subdirectora Xeral Promoción Industrial

manuela.fraguela.seoane@xunta.es

Consultora – IG

Isabel Iglesias

isabel@informaciongalicia.net

Entidade INEO - Asociación Multisectorial de nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación AEIG – Asociación de Enxeñeiros de Informática de Galicia

EGANET – Empresas Galegas Adicadas a Internet

COETG - Colexio Enxeñeiros Telecomunicación de Galicia

Pág. 51 de 56


Costitución do Clúster Galego das TIC Maio – novenbro 2007

Constitúese a “Comisión Xestora” para a formación do Clúster TIC na reunión do 4 de maio de 2007, cuxa acta se reproduce a continuación.

Pág. 52 de 56


Costitución do Clúster Galego das TIC Maio – novenbro 2007

Pág. 53 de 56


Costitución do Clúster Galego das TIC Maio – novenbro 2007

Pág. 54 de 56


ESTRUTURA INICIAL PROPOSTA POLA DIRECCIÓN XERAL

Estudo e actuacions para a constitucion do Clúster Galego das TIC  

Noviembre 2007

Estudo e actuacions para a constitucion do Clúster Galego das TIC  

Noviembre 2007

Advertisement