Page 1


Internacionalizaci贸n 2012


Presentación Para a Consellería de Economía e Industria, a internacionalización empresarial constitúe un eixo de actuación prioritario, de interese estratéxico. Por iso, durante o pasado ano incrementáronse de xeito importante os fondos destinados polo Igape para avanzar cara a ese obxectivo. Sabiamos que había que dar un gran salto nesta dirección e démolo. E para 2012 mantense o esforzo neste sentido. Os empresarios galegos son conscientes do reto e da oportunidade que representa operar no mercado global, e veñen acolléndose ás axudas e servizos habilitados polo Igape en progresión crecente. Durante o ano pasado, o Instituto aprobou 1.135 solicitudes de apoio para outros tantos proxectos ou iniciativas de internacionalización e concedeu axudas que sumaron case 15 millóns de euros, un 82% máis que o ano anterior. Estamos convencidos de que o compromiso conxunto do Goberno galego e das empresas nesta liña fará posible que poidamos seguir impulsando o incremento das exportacións galegas, que medraron un 17,5% durante o ano pasado, por riba da media do Estado, ata alcanzar un novo récord absoluto cifrado en 17.532 millóns de euros. A internacionalización é unha vía irrenunciable para mellorar a competitividade das empresas galegas e recuperar o crecemento económico. Por iso se mantén para este ano o esforzo orzamentario neste ámbito, se ben reorientado para incidir especialmente na prestación directa de servizos, tanto en orixe, a través do Igape, como en destino, a través das plataformas empresariais da rede Pexga. Servizos como os diagnósticos gratuítos sobre o potencial de internacionalización das empresas, que servirán para orientalas logo cara aos apoios máis axeitados ou os mercados máis idóneos. prestaremos especial atención ás iniciativas de colaboración coas principais organizacións empresariais que traballan no ámbito da internacionalización. Nesta liña están as principais novidades do marco de apoio do Igape á internacionalización que resumimos nesta publicación. Estamos seguros de que a cooperación empresarial será fundamental para galegas nos mercados exteriores máis activos. Apoiar ás pemes e clusters nese camiño é o obxectivo desta guía, que se complementa coa información dispoñible en www.igape.es. Javier Aguilera Navarro Director xeral do IGAPE


Índice de contidos

9 Servizos 35 Axudas 63 Formación 71 Información


Servizos IGAPE 2012 X

EXPORTGALICIA 10

InICIACIón E COnsOLIdACIón 11 En mERCAdOs InTERnACIOnAIs

sERVIZOs Á mEdIdA E APOIO sECTORIAL 20

APOIO En dEsTInO OU APOIO PAÍs 27

A InTERnACIOnALIZACIón dA ECOnOmÍA GALEGA 33


servizos

ExportGalicia ExportGalicia é unha base de intelixencia de mercados do IGAPE na internet co ánimo de axudar as empresas galegas no seu proceso de internacionalización, que está baseada nunha ferramenta con recoñecemento internacional con premios como o “Really Useful Site Award” outorgado pola Federation of International Trade Associations (EUA) en 2008, e “Best Economic Intelligence Tool” concedido pola European Business Network en 2009. Ademais de recoller toda a información relativa aos servizos e apoios do IGAPE e outros organismos á internacionalización, www.exportgalicia. igape.es permite consultar ferramentas e bases de datos con información actualizada sobre negocios internacionais: 185 perfís comerciais de países con información detallada sobre como vender, mercar, investir, vivir, viaxar. 25.000 estudos de mercado. 17.000 feiras comerciais. Máis de 1.700 directorios en liña por país ou por sector. 650 mercados dixitais por país ou industria. 3.000 asociacións profesionais. Publicacións profesionais. Datos de intercambios comerciais internacionais provenientes das aduanas mundiais. 27.000 provedores de Estados Unidos. 24.000 importadores de Estados Unidos. 10.000 importadores de Latinoamérica. Aduanas e trámites: documentos de embarque de 226 países, aranceis e impostos de 118 países. Licitacións públicas e privadas de todo o mundo. Aranceis. Documentos de embarque. Control de importacións. Calculadora de prezo de exportación e custo de importación. Conversor de divisas e medidas.

10


servizos

Entre outras utilidades, o portal tamén proporciona servizos personalizados como seguimento de mercados, procura de contrapartes de 49 países en función da selección do país, do sector e do tipo de socio (importador, distribuidor, axente comercial, provedor, clientes potenciais…), normas de etiquetaxe e normas nacionais aplicables a un produto en 234 países. www.exportgalicia.igape.es é un servizo completamente gratuíto e reservado ás empresas e institucións galegas.

Iniciación e consolidación en mercados internacionais 1. Programa de sensibilización sobre a importancia da internacionalización da peme galega Obxectivo Sensibilizar o tecido empresarial non exportador sobre a necesidade de

método talleres é analizar o potencial exportador da empresa e proporcionarlle a información necesaria sobre os instrumentos dispoñibles que lle permitirán abordar novos mercados de forma individual ou conxunta.

11


servizos

2. diagnóstico do potencial de internacionalización

Obxectivo Servizo orientado a aquelas empresas galegas sen experiencia ou que se estean iniciando no seu proceso de internacionalización, axudándolles a necesiten apoio para revisar a súa posición internacional decidindo onde medrar e/ou consolidarse, sempre en función das súas capacidades.

A sensibilización e promoción de novas empresas exportadoras. A orientación sobre o camiño exportador a seguir tanto no caso de inicio como no caso de mellora e potenciación da experiencia exportadora. Análise de compatibilidade con outras empresas de cara á conformación de grupos de internacionalización. A orientación sobre os servizos e apoios existentes, tanto para as empresas que se inicien na exportación como para as que xa contan con experiencia exportadora. método de asistencia Reunión na sede da empresa cun profesional especializado que elaborará o informe correspondente.

12


servizos

3. sensibilización e asistencia para conformación de grupos de internacionalización

Obxectivo Fortalecer o proceso de internacionalización do tecido empresarial galego, fomentando a creación de agrupacións de internacionalización para abordar de forma conxunta a execución dunha estratexia de negocio internacional. método asistencia técnica para a conformación de consorcios ou agrupacións de empresas galegas de cara á exportación ou implantación en destino conxunta, unindo esforzos, compartindo custos e, se é o caso, estratexia e marca.

4. Programa directivos: Estratexia e desenvolvemento do plan de internacionalización IGAPE-Escola de negocios novacaixagalicia Obxectivo Mediante unha formación bilingüe impartida por profesionais de recoñecido prestixio e baixo a titorización de consultores cunha dilatada experiencia, os participantes coñecerán as estratexias máis innovadoras para acceder a novos mercados e desenvolverán un plan adaptado ás necesidades das súas empresas. dirixido a Profesionais en activo cun mínimo de tres anos de experiencia directiva idioma) e procedentes de empresas xa introducidas na actividade de importaciónexportación que desexen incrementar o seu grao de internacionalización.

13


servizos

Admisión Valoración do curriculum vitae e entrevista en inglés coa dirección do programa. Prioridade -no caso de demanda superior á oferta- para profesionais de empresas de Lugo e Ourense ou das comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal ou da Costa da Morte. Estrutura Trátase dun programa de Formación-Acción en tres fases con clases presenciais na Escola de Negocios de Novacaixagalicia (sede de Vigo): metodoloxía do Proceso de Internacionalización - Duración: 3 sesións intensivas (marzo). Internacionalización - Duración: 4 meses (marzo-xullo: venres tardes e sábados mañá). desenvolvemento titorizado do Plan de Internacionalización - Duración: 1 titoría quincenal e seguimento vía e-mail (xuño-outubro). - Presentación do plan: novembro. metodoloxía Debates, xornadas, traballo en equipo presencial para mellorar a capacidade de escoita e persuasión, traballo on-line para desenvolver o manexo de en inglés; práctica da negociación intercultural mediante o “Purchasing Game” (deseñado pola Escola NCG con base no uso intensivo das novas tecnoloxías), no que se negocia en directo con provedores reais de grandes multinacionais localizados en distintos países emerxentes (Turquía, Bangladesh, India, Marrocos ou China). Os participantes obteñen unha valoración individualizada dos provedores e dispoñen das gravacións das negociacións como ferramenta de mellora. Plataforma dixital, documentación en soporte papel e dixital.

14


servizos

Plazas limitadas: 7 empresas.

O custo do programa é de 7.000 euros por alumno, dos que: O desconto da Escola de Negocios é de: 2.500 €.

O custo de matrícula por alumno é de: 2.000 €. servizos adicionais posformación “Encontros de Seguimento” do plan, integración na Rede de Directivos da Escola de Negocios Novacaixagalicia e potencial participación na Rede de Mentores Internacionais do IGAPE. Condicións preferentes para completar a titulación Master in International Business en 3 meses (único máster internacional galego no ránking nacional 2011). Resultados En 2011 desenvolvéronse plans para Australia, Brasil, Xapón, Panamá, www.escueladenegociosncg.com

5. seguro de crédito á exportación Ante o elevado custo que supón para as pequenas empresas subscribir un seguro á exportación, o IGAPE chegou a un acordo con CESCE Seguros de Crédito que lles permite ás pemes que realizan as súas primeiras exportacións contar cunha póliza que asegure o risco de falta de pagamento sen necesidade de facer un importante desembolso previo. Esta póliza é, polo tanto, unha excelente ferramenta para aquelas empresas que desexen comezar a operar nos mercados internacionais cos menores riscos posibles. A Póliza Pemes IGAPE-CESCE permítelles ás pemes galegas asegurar (insolvencia de feito -morosidade prolongada- e insolvencia de dereito

15


servizos

As empresas non deberán desembolsar por anticipado o custo do seguro, senón que lle aboarán ao IGAPE a prima e os gastos inherentes ás operacións segundo se vaian realizando. Esta póliza está dirixida ás pequenas e medianas empresas de Galicia que dan os seus primeiros pasos no comercio exterior, que non teñen póliza propia e que precisen asegurar o risco de cobramento das súas operacións de exportación. Servizos adicionais gratuítos inherentes á poliza que se lle poden solicitar ao IGAPE: Acceso a rexistros de Prospecta Internacional.

no mercado internacional (consultar países), que garante na data de emisión o cumprimento das condicións do seguro e incorpora

Prens@mail: servizo de vixilancia de prensa para estar ao día rápida e comodamente, a través do correo electrónico, de todas as novidades, anuncios, noticias, incidencias xudiciais máis relevantes (poxas, embargos e concursos) doutras empresas españolas e coñecer o que se publica sobre a súa.

6. Prospecta Internacional. selección de clientes a través da prospección intelixente de mercados As pemes galegas que se adhiran á Póliza Pemes IGAPE-CESCE poden gozar do seguinte servizo adicional gratuíto, que lles axudará na xestión integral dos seus riscos comerciais, logo de solicitude a través do IGAPE. Prospección intelixente de mercado: axuda ás empresas galegas a reorientar o seu negocio cara a novos mercados e clientes máis solventes. Para isto, o IGAPE, a través do produto Master Oro Pemes IGAPE-CESCE, conta coa ferramenta de prospección de mercado PROSPECTA, unha base de datos coa información máis actualizada de máis de 160 millóns de empresas potencial en todo o mundo, e dispoñer de listas de clientes potenciais para realizar as súas propias accións de márketing directo.

16


servizos

7. Observatorio de Internacionalización da Eurorrexión Galicia-norte de Portugal (Proxecto ECICII-POCTEP)

Obxectivo Pór ao alcance de empresarios, traballadores e emprendedores da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal información de mercados exteriores que lles permita atopar oportunidades de negocio en novos mercados, emprendemento e expansión. O observatorio céntrase inicialmente nos sectores obxectivo do proxecto ECICII (agroalimentario, materiais da construción e contract). Actividades do Observatorio situación da internacionalización na Eurorrexión, desenvolvendo entre as súas actividades: Unha visión exacta e precisa da situación da internacionalización na Eurorrexión GNP a través de indicadores. Estudo e análise sectorial dos mercados exteriores. Facilitarlles información aos profesionais das pemes sobre a internacionalización da empresa. Aproveitar as experiencias de éxito de empresas de Galicia e do Norte de Portugal nos seus procesos de internacionalización para difundilas a modo de boas prácticas. Informar sobre a actualidade relacionada co ámbito da internacionalización, con novas, eventos, boletíns, etc. Dinamización a través de redes sociais como unha canle máis internacionalización.

17


servizos

Este observatorio trata de impulsar ao investimento estranxeiro e o salto a mercados exteriores das pemes da Eurorrexión, asegurando a sustentabilidade da cooperación transfronteiriza neste eido. www.observatoriointernacionalizacion.org

8. mentoring (proxecto ECICII-POCTEP)

Proceso mediante o cal algún membro dunha empresa con máis experiencia (o mentor) lle ensina, aconsella, guía e axuda a outra (o mentorizado) no seu desenvolvemento. A participación do mentor é gratuíta e enmárcase nunha actividade integrada nas políticas de responsabilidade social empresarial ou por mero altruísmo. www.ecicii.org

9. Xestores de internacionalización Base de datos á que poden acceder licenciados ou diplomados universitarios de difundir esta información entre o tecido empresarial galego e canalizar a oferta e a demanda de persoal especializado deste tipo. Para a incorporación á empresa destes profesionais pódese solicitar a axuda para a contratación de xestores de internacionalización, consistente nunha subvención sobre o salario bruto (Ver máis detalle no apartado “Axudas”).

10. directorio de empresas de asistencia técnica para a internacionalización Base de datos de empresas que prestan servizos de asistencia técnica para internacionalización empresarial que pode ser consultada na web do IGAPE

18


servizos

Sectores de especialización Canle de especialización Servizos de apoio que prestan Comunidade autónoma de ubicación Países ámbito de actuación Idiomas cos que traballa a empresa

11. Exportación Galega Exportación Galega é un servizo aberto a aquelas empresas galegas que xa teñen presenza en mercados exteriores e a aquelas que desexan comezar a exportar. Este portal ofrece información actualizada de máis de 2.000 empresas e produtos galegos, catálogos dos sectores produtivos máis representativos así como novas de interese. no exterior a través da Internet. Queremos reunir o maior volume de información posible sobre as nosas empresas e os seus produtos para dalos a coñecer en todo o mundo. Por iso ofrecémoslle un espazo gratuíto onde poderá mostrar con imaxes o que a súa empresa lles ofrece a posibles compradores. Obxectivos: Potenciar a exportación dos produtos das empresas galegas. Ampliar mercados. Ofrecer información sobre a comercialización exterior galega dunha forma segmentada, clara e útil. Facilitar unha ferramenta útil para poder xerar posibilidades de negocio.

19


servizos

Se ten interese en incluír a súa empresa neste portal, pode facelo a través de www.igape.es

12. misións empresariais e participación agrupada en eventos expositivos internacionais. As convocatorias destas accións publícanse en: www.igape.es

Servizos á medida e apoio sectorial 1. Programa de apoio ás marcas con Alto Potencial de Internacionalización (mAPI) O programa MAPI, desenvolvido conxuntamente coa Asociación de Marcas Renombradas Españolas (AMRE), trátase dun programa co obxectivo estratéxico de fomentar a competitividade internacional das empresas galegas mediante a implantación das súas marcas nos mercados exteriores,

Este programa inclúe tanto accións individuais (asesoramento, inclusión nos programas de apoio á internacionalización do IGAPE, etc.) como colectivas, a través da participación nunha Unidade de Transferencia de Experiencias e Coñecemento (UTEC), que incluirá talleres e seminarios relacionados coa xestión internacional da marca, nos que se contará sempre coa participación de directivos das marcas líderes. Obxectivos do programa: Aumentar o número de marcas con notoriedade e implantación internacional, acelerando este proceso e reducindo os seus riscos. Acadar un maior número de marcas embaixadoras da imaxe dos nosos produtos no exterior.

20


servizos

A empresa titular da MAPI integrarase na AMRE a través dun convenio de colaboración que lle permitirá ter acceso aos seus servizos e participar nas súas actividades, contando co apoio das principais marcas e institucións líderes españolas con experiencia internacional. No caso de estar interesado, pode cubrir o cuestionario en liña a través do enlace: http://www.marcasrenombradas.com/cuestionariomapi/ Unha vez que se avalíe o seu potencial de internacionalización en base á información facilitada, porémonos en contacto con vostede para informalo das condicións e procedemento que ten que seguir para a súa adhesión ao programa.

2. Información e asistencia para a introdución das empresas galegas nos mercados de organismos multilaterais O SALT (servizo de acceso a licitacións internacionais) é un servizo creado pola Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), en colaboración coa Xunta de Galicia, co obxectivo de facilitar a internacionalización das empresas galegas, achegándoas ao mercado das contratacións promovidas polos organismos multilaterais de desenvolvemento (OMD), principalmente os bancos multilaterais de desenvolvemento, axencias das Nacións Unidas A existencia dun mercado de aproximadamente 90.000 millóns de dólares anuais, no que aínda é escasa a presenza da empresa galega, é a razón que leva a pór en marcha unha iniciativa destas características. O SALT ofrece información detallada e pormenorizada de como acceder ás oportunidades comerciais existentes mediante un sistema de servizos a empresas, que axuda a coñecer este mercado e a participar de forma activa Por medio deste servizo, as empresas e profesionais galegos dispoñen de: Buscador de licitacións públicas internacionais. Seguimento de licitacións internacionais. Tutela de empresas: apoio continuado á presenza sostida das empresas seleccionadas nos procedementos de licitación pública internacional.

21


servizos

Servizo de alertas. Servizo de asesoramento técnico presencial e telemático. Bases de datos de empresas. Plan de formación: capacitación de persoal técnico de empresas e prácticas nos organismos multilaterais de desenvolvemento. Oportunidades de emprego nos organismos multilaterais de desenvolvemento. Rexistro ante os organismos multilaterais. Boletín. www.salt.ceg.es

3. Canle gourmet Servizo de asistencia comercial para introdución en novos mercados vía canle gourmet. A través deste servizo, o IGAPE pon a disposición das empresas interesadas un equipo de profesionais que asiste á empresa como representante comercial ante terceiros en novos mercados. Obxectivo Apoio no impulso do comercio exterior, permitindo ademais delegar sen perder o control de todas as accións por realizar para a apertura de novos mercados no exterior. Situar a empresa en mercados distintos do español, mediante acordos, pedidos, exhibicións e outros medios que redunden no incremento de facturación, así como unha repercusión na expansión da marca e o seu maior coñecemento no mercado exterior. e polo tanto de vendas que facturará directamente a empresa galega.

22


servizos

servizos ofrecidos O equipo de profesionais asumirá as funcións do departamento de exportación da empresa galega. Entre as súas funcións estarán: Preparación dun plan comercial coa estratexia que se ten que seguir para a exportación das referencias propostas en mercados seleccionados. Asesoramento en presentación de produto, cores, deseños, prezos, material promocional... Asesoramento de toda a actividade de exportación: tramitacións legais en orixe, tramitacións e licenzas legais en destino, transporte e loxística, seguros, garantías de pagamento. Estudo e seguimento de potenciais contactos con clientes exteriores, mesmo daqueles que se dirixiron directamente á empresa galega. Establecemento dun calendario anual de presenza en feiras e eventos internacionais de alimentación gourmet. organismos públicos. Xestión de accións directas con clientes e importadores exteriores para coñecer as factorías e instalacións da empresa galega. Establecemento e seguimento dunha canle comercial permanente co exterior, dándolle prioridade sobre as exportacións puntuais e tentando chegar cos clientes a acordos continuados no tempo.

4. Canle construción Obxectivo Posta a disposición de empresas galegas do sector de construción, materiais de construción e servizos relacionados con este sector, dun equipo de profesionais que actúan como departamento de exportación da compañía, asumindo todos os traballos e xestións comerciais para a penetración e crecemento en novos mercados no exterior.

23


servizos

Os servizos abarcarán o proceso integral de internacionalización, dende as fases iniciais ata a realización de vendas efectivas no exterior:

Análise da empresa e os seus produtos ou servizos (potencial exportador). Elección do mercado ou mercados obxectivo. Preparación dun plan comercial coa estratexia que se terá que seguir para a internacionalización da empresa no mercado/s seleccionado.

Xestión loxística e documental da exportación Apoio á Dirección: asesoramento á Dirección en materia de comercio exterior e estratexias internacionais

5. Canle Contract A canle Contract é unha canle de distribución de produtos de arquitectura e decoración cuxo destino son clientes institucionais ou corporativos que técnico chamadas prescritores. Os prescritores son xeralmente arquitectos, deseñadores de interiores e decoradores cun papel decisorio na selección e compra dos produtos destinados aos proxectos nos que participan. Está relacionada cos mercados de hábitat ou decoración, abranguendo os sectores do moble, iluminación, téxtiles, azulexos e outros revestimentos cerámicos, pedra, manufacturas en madeira, outros materiais de construción e equipamento. deseño e decoración de complexos residenciais, locais comerciais, instalacións sanitarias, centros educativos, institucións penitenciarias,

24


servizos

Obxectivo Proporcionar información sobre a cadea de valor de produtos e servizos orientados ao mercado de equipamento integral de construcións de uso colectivo. orientados á canle Contract e analizar a súa posición fronte a un mercado global. prioritarios, propoñendo accións orientadas a facilitar o acceso e/ou a consolidación en mercados internacionais. Sensibilizar, promover a cooperación e facilitar a consecución de negocio a través desta canle mediante talleres de traballo conxunto e encontros empresariais en Galicia e nos mercados obxectivo.

6. Outros servizos á medida: transferencia e exportación tecnolóxica, duty free, etiquetas QR. 7. Apoio sectorial AsIsTEnCIA PERsOnALIZAdA POR sECTOREs O IGAPE, no seu obxectivo constante de achegamento ás empresas galegas, ofrece asistencia personalizada dun técnico sectorial para axudarlles a seus mercados de exportación, en función de cales sexan as necesidades da empresa e con independencia do seu nivel de internacionalización.

En www.exportgalicia.igape.es pódese atopar información actualizada e sectorializada do tipo de: Estudos de mercado.

25


servizos

Directorios en liña. Mercados dixitais. Fluxos importación-exportación. Feiras comerciais. Asociacións profesionais. Publicacións profesionais. Seguimento de mercados. Licitacións. PLAns dE APOIO sECTORIAL En COLABORACIón COn OUTROs ORGAnIsmOs En colaboración con ICEX: Plan de promoción de produtos agroalimentarios en China 2007 - 2012. www.planchina.es Plan India de Alimentación e Bebidas 2010 - 2012. Promoción viños D.O. Rías Baixas en Estados Unidos. Plan de internacionalización dos sectores de materiais para a construción. Plan Rusia 2012 multisectorial. Plan Brasil 2012 infraestruturas, maquinaria e tecnoloxía. En colaboración con clústers, consellos reguladores e asociacións empresariais de Galicia: Plans de internacionalización a medida.

26


servizos

Apoio en destino ou apoio país 1. Rede de plataformas empresariais no exterior (Rede PEXGA) En Arxentina (Bos Aires), Brasil (San Paulo), Colombia (Bogotá), México (México D.F.), EUA (Miami e Nova Iorque), Alemaña (Frankfurt), Francia (París), Reino Unido (Londres), Rusia (Moscú), China (Shanghai), Marrocos (Casablanca), Qatar (Doha), Turquía (Estambul). A través destas plataformas que reúnen esforzos da Xunta de Galicia e da Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), póñense a disposición das empresas galegas servizos individualizados en destino co obxeto de apoiar a súa acción nos mercados internacionais. Estes servizos distínguense polo seu carácter personalizado adaptado ás condicións e necesidades concretas da empresa. Os tipos de servizos que se prestan desde as plataformas son: Información e apoio puntual. potenciais, clientes e distribuidores. Elaboración de axendas. Prospección de mercado. Itinerario personalizado de internacionalización empresarial. Apoio puntual en accións de promoción. Salas de exposición. Posta a disposición do centro de negocios. www.pexga.es

27


servizos

2. Axentes Comerciais mediadores no Exterior Posta a disposición das empresas galegas dunha base de datos de empresas homologadas polo IGAPE, expertas en comercio exterior e que contan con experiencia contrastada en servizos de apoio á internacionalización no mercado do país para o que están homologadas. Os servizos que prestan estas empresas non son gratuítos e os prezos páctanos libremente as partes. Países de cobertura: Alemaña, Australia, Bélxica, Brasil, Bulgaria, Canadá, China, Colombia, Eslovaquia, Estados Unidos, Francia, Hungría, India, Letonia, Marrocos, México, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Dominicana, Romanía, Rusia, Suecia, Ucraína, Venezuela, Vietnam e Xapón.

3. Rede mundial de empresarios de orixe galega A través desta rede foméntase e facilítase a cooperación, os negocios ou alianzas entre os empresarios e profesionais galegos ou de orixe galega repartidos polos 5 continentes. ARAGón Asociación de Empresarios Gallegos de Aragón y Riberas del Ebro (AEGARE) ARXEnTInA Asociación de Empresarios Gallegos de Argentina (AEGA) BRAsIL Associacão Empresários Galegos no Rio de Janeiro (AEGALAssociacão Empresários Galegos em São Paulo (AEGASP) CATALUÑA Asociación de Empresarios Gallegos de Cataluña (AEGA-CAT)

28


servizos

EUsKAdI Asociación de Empresarios Gallegos de Euskadi (AEGAE) EsTAdOs UnIdOs Asociación Empresarios Gallegos USA (AEGUSA) mAdRId Asociación de Empresarios Gallegos de Madrid (AEGAMA) mÉXICO Unión Mexicana de Empresarios Gallegos A.C. (UMEGAL) PORTUGAL Associação de Empresários Galegos em Portugal (AEGAP) REPÚBLICA dOmInICAnA Asociación de Empresarios Gallegos de la República Dominicana (ADEGA-RD) URUGUAI Asociación de Empresarios Gallegos del Uruguay (AEGU) VEnEZUELA Asociación de Empresarios Gallegos de Venezuela (AEGV)

29


servizos

4. Galactea Plus (Enterprise Europe network)

O IGAPE participa como socio no proxecto europeo Galactea-Plus, dentro da Enterprise Europe Network (EEN) xunto con Asturias, Cantabria e Castela e León. Esta rede de empresas está promovida polo Programa de competitividade e innovación (CIP) e nela participan preto de 600 organizacións que traballan con empresas de 50 países, tanto os 27 da Unión Europea coma outros de fóra dela. Obxectivos: Mellorar a posición das empresas galegas no mercado interior europeo. Incrementar a competitividade das empresas galegas a través do fomento da cooperación empresarial promovendo sinerxías entre socios. Difundir entre as empresas galegas as oportunidades empresariais e de negocio e asesoralas naqueles aspectos que precisen. servizos: Información e asistencia en temas comunitarios: acceso a normas técnicas, normativa da UE, programas comunitarios. Apoio á participación en programas europeos:

Promoción da cooperación empresarial: xestión e difusión de ofertas e demandas comerciais, procura de socios, encontros empresariais e información sobre mercados europeos.

30


servizos

Apoio na organización e participación en brokerage events: son encontros que normalmente son organizados no marco de feiras e/ou conferencias internacionais. Consisten na participación en reunións bilaterais previamente concertadas co obxectivo de acadar acordos empresariais. Envío de boletíns periódicos con información sobre ofertas de cooperación, feiras internacionais no marco das cales teñen lugar eventos bilaterais, conferencias, seminarios, xornadas, etc. Como participar: Participar na rede é gratuíto, non supón ningún gravame para a empresa, que únicamente ha de encher e remitir un formulario de cooperación, que se pode atopar na páxina web sección servizos europeos ou ben solicitalo ofrece ou se busca, as características que ha de ter o socio desexado, as vantaxes que lle ofrece a súa empresa ao futuro socio, etc. Unha vez nos sexa remitido o formulario, procederemos á súa tradución e envío á base de datos formar parte da rede e a súa oferta ou requirimiento de cooperación será vista por empresas de todos os países. Do mesmo xeito, cada empresa recibirá no enderezo de correo electrónico facilitado un boletín con aquelas ofertas/ demandas que máis se axusten ao seu sector de actividade. Para máis información: www.galacteaplus.es www.galacteaplusexpress.info Contacto: Olga Veiga Martínez ovm@igape.es

31


servizos

5. ECICII (Estrutura empresarial conxunta na eurorrexión Galicia-norte de Portugal para o impulso e a captación do investimento internacional)

O promotor do proxecto é o Instituto Galego de Promoción Económica en colaboración coa Confederación de Empresarios de Pontevedra, a Confederación Empresarial de Ourense, Associação Empresarial de Portugal e a Associação Empresarial de Viana do Castelo. Obxectivos: relacións entre empresas e asociacións empresariais da Eurorrexión GaliciaNorte de Portugal de cara a explorar oportunidades de negocio conxuntas. Así, cun maior aproveitamento das sinerxías derivadas da relación GaliciaPortugal, preténdese tamén conseguir vantaxes competitivas que poderán aproveitarase tanto para incrementar o grao de internacionalización das empresas da Eurorrexión, como para xerar unha maior atracción de investimentos estranxeiros a Galicia e ao Norte de Portugal. Actividades e servizos: Para acadar este obxectivo, as entidades que conforman o partenariado de ECICII porán en marcha unha serie de actividades, agrupadas en cinco bloques: Vixilancia e estudos de mercado. Capacitación de profesionais para a internacionalización. Cooperación empresarial e institucional. Creación dunha estrutura conxunta que impulse a internacionalización. Promoción da Eurorrexión.

32


servizos

As actividades incluídas en cada un dos bloques tradúcense á súa vez en servizos, tanto para as pemes da Eurorrexión con vocación de internacionalización como para os potenciais investidores estranxeiros. www.ecicii.org

6. EUA: Executive program at Harvard Programa que ten lugar en The Harvard Faculty Club do 13 ao 16 de maio de 2012 (Cambridge-Massachusetts), dirixido a empresarios españois e norteamericanos que estean traballando tanto no mercado norteamericano explorar oportunidades en ambos mercados, manter contactos e analizar a realidade empresarial España-Estados Unidos. www.servicomspain-usa.com

A internacionalización da economía galega 2011 A análise e o diagnóstico detallados das dimensións máis relevantes do proceso de internacionalización da economía galega constitúen o obxectivo fundamental deste informe anual, iniciativa desenvolvida polo Centro de Investigación Económica e Financeira da Fundación NovacaixagaliciaClaudio San Martín en colaboración co Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE), que pretende ofrecer unha ferramenta de estudo que permita coñecer mellor a actividade exterior das empresas galegas, a

Este informe pódese consultar en www.igape.es.

33


Axudas

IGAPE X 2012 PARTICIPACIÓN EN EVENTOS EXPOSITIVOS 36 QUE SE CELEBREN FÓRA DE ESPAÑA MÁRKETING, COMUNICACIÓN E MARCA 39 MISIÓNS INVERSAS 42 PROSPECCIÓN INTERNACIONAL 44 PRIMEIRA IMPLANTACIÓN PROMOCIONAL 47 CONXUNTA NO EXTERIOR (PLAN PRIMEX) CONTRATACIÓN DE XESTORES DE INTERNACIONALIZACIÓN 53 ORGANIZACIÓN EN GALICIA DE CONGRESOS 56 OU EVENTOS EXPOSITIVOS DE ALCANCE INTERNACIONAL CONDICIÓNS COMÚNS ÁS LIÑAS DE AXUDA 56 Á INTERNACIONALIZACIÓN 2012 CONSELLOS PARA EVITAR AS INCIDENCIAS 60 MÁIS FRECUENTES NA TRAMITACIÓN DAS AXUDAS re-EXPORT 62


Axudas

Participación en eventos expositivos que se celebren fóra de España

Finalidade da axuda: favorecer a participación agrupada de empresas galegas en eventos expositivos que se celebren fóra de España. Prazo de presentación de solicitudes: ata o 30 de abril de 2012. Prazo de execución de proxectos: entre o 1 de xaneiro de 2012 e o 30 de setembro de 2012 empresas (pemes e non pemes), consorcios, asociacións empresariais, consellos reguladores, clústers e centros de innovación e tecnoloxía (Rexistro RD 2609/1996). Proxectos subvencionables: Será subvencionable a participación agrupada en eventos expositivos que se celebren fóra de España, organizada ben pola Xunta de Galicia, polo ICEX -en ambos os casos directamente ou a través de organismos intermediosou por unha asociación empresarial, consello regulador, clúster ou centro de innovación e tecnoloxía con domicilio social en Galicia. A mera participación de forma individual nun evento expositivo non é subvencionable. Conceptos subvencionables: Aluguer do espazo expositivo (podendo incluír servizos básicos directamente vinculados ao aluguer e á participación como expositor e facturados pola organización). Aluguer de mobiliario e equipos audiovisuais.

36


Axudas

Envío/retorno de catálogos, produtos, stand e outros materiais necesarios para o proxecto. Deseño, montaxe, desmontaxe e construción do stand. Viaxe e aloxamento: só gastos de avión, tren e autobús e gastos de hotel en réxime de aloxamento e almorzo. Contía e límites de axuda: a) Límites por solicitude: 50% do gasto subvencionable cun límite máximo de 10.000 € por proxecto subvencionable no caso de participación organizada ou promovida pola Xunta de Galicia ou polo ICEX. 70% do gasto subvencionable cun límite máximo de 15.000 € por proxecto subvencionable no caso de participación organizada por unha asociación empresarial, consello regulador, clúster ou centro de innovación e tecnoloxía con domicilio social en Galicia. Estas porcentaxes incrementaranse adicionalmente: En 5 puntos se o solicitante ten o seu domicilio social ou centro de actividade obxecto do proxecto nalgún dos municipios de Lugo ou Ourense, ou das comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal ou da Costa da Morte. b) Límites por concepto: Deseño, montaxe, desmontaxe e construción do stand: máximo 150 euros por metro cadrado do stand. Viaxe e aloxamento: Viaxes cara a Portugal: 500 €. Viaxes cara ao resto de Europa: 1.000 €. Viaxes fóra de Europa : 1.500 €.

37


Axudas

Condicións da convocatoria: o solicitante -excepto no caso de que sexa un organismo intermedio- debe ter experiencia previa en exportación (dous últimos anos anteriores ao da convocatoria) ou un diagnóstico positivo do potencial exportador realizado a través de programas do IGAPE ou ICEX, no exercicio da convocatoria ou nos 4 exercicios anteriores. O diagnóstico deberase xuntar ao cuestionario da solicitude. Cada empresa ou organismo participante como expositor que desexe acollerse a esta axuda debe presentar a súa propia solicitude. No caso de participacións agrupadas organizadas por un organismo intermedio, o dito organismo intermedio pode presentar solicitude de axuda para a súa As meras visitas a feiras e outros eventos internacionais non son subvencionables. Por participación enténdese participación efectiva con presenza de persoal representativo de cada participante. No cuestionario de solicitude debe constar o organizador da participación agrupada da que forma parte o solicitante da axuda. obxecto de subvención, consistente na inclusión da imaxe institucional do IGAPE e a Consellería de Economía e Industria e FEDER. No caso de que o evento xa tivese lugar cando se solicitou ou concedeu a axuda deberase facer mediante constancia na web do solicitante da existencia da subvención, consistente na mención expresa na web da acción obxecto de subvención con inclusión da imaxe institucional do IGAPE, Consellería de Economía e Industria e FEDER. Non se lles concederá axuda por esta liña a aqueles proxectos que, unha vez avaliados, recibirían unha axuda inferior a 2.000 €.

38


Axudas

Márketing, comunicación e marca

Finalidade da axuda: apoiar o lanzamento de produtos ou servizos novos ou xa existentes en novos mercados internacionais (países ou zonas comunicación e marca. Prazo de presentación de solicitudes: ata o 30 de marzo de 2012. Prazo de execución de proxectos: entre o 1 de xaneiro de 2012 e o 30 de setembro de 2012. pemes, consorcios, asociacións empresariais, consellos reguladores, clústers e centros de innovación e tecnoloxía (Rexistro RD 2609/1996). Proxectos subvencionables: actuacións dirixidas a mercados estranxeiros para:

dixital co obxecto de abordar novos mercados internacionais. Só e subvencionable o custo de difusión nos países obxecto do proxecto subvencionable. Protección e defensa xurídica da marca e da propiedade industrial en xeral nos mercados internacionais. Conceptos subvencionables: Inserción en medios de difusión no estranxeiro. Non é subvencionable a adquisición de dominios na internet. Só son

39


Axudas

non outros gastos de asistencia técnica relacionada co plan de Rexistro da propiedade industrial nos países obxecto do proxecto subvencionable. Defensa xurídica fronte a infraccións da propiedade industrial.

Contía e límites de axuda: Solicitante empresa: 50%, límite 20.000 €. Solicitante asociación empresarial, consello regulador, clúster ou centro de innovación e tecnoloxía: 60%, límite 30.000 €. Estas porcentaxes incrementaranse adicionalmente: En 5 puntos se o solicitante ten o seu domicilio social ou centro de actividade obxecto do proxecto nalgún dos municipios de Lugo ou Ourense, ou das comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal ou da Costa da Morte. Condicións da convocatoria: o solicitante -excepto no caso de que sexa un organismo intermedio- debe ter experiencia previa en exportación (dous últimos anos anteriores ao da convocatoria) ou un diagnóstico positivo do potencial exportador realizado a través de programas do IGAPE ou ICEX, no exercicio da convocatoria ou nos 4 exercicios anteriores. O diagnóstico deberase xuntar ao cuestionario da solicitude. Será subvencionable unha única solicitude desta liña por solicitante e convocatoria. Nesa única solicitude poderá solicitarse axuda para diversas actuacións das citadas como subvencionables nesta liña, e incluso para actuacións en varios mercados. Non serán subvencionables os proxectos referidos a mercados (países ou exportador habitual, é dicir, que se dispoña de importador ou carteira de clientes que sexan obxecto de exportación periódica e constante durante os últimos catro anos -incluído o ano da solicitude da axuda-, excepto que se trate do lanzamento de novos produtos ou servizos.

40


Axudas

Os servizos a contratar deben ser realizados por profesionais con experiencia e habitualidade no tipo de tarefas citadas. Esta experiencia debe acreditarse mediante relación de traballos similares á tarefa a realizar nos últimos tres anos, incluindo descrición e obxecto, data de realización, pais e sector. Só serán subvencionables os gastos de consorcios, asociacións, consellos reguladores e clústers cando se trate de actuacións para abordar novos mercados cunha única marca común. Cando se trate de solicitantes cuxa actividade empresarial sexa a prestación de servizos, e o proxecto para o que solicitan o apoio non procure a prestación de servizos en destino ou a implantación comercial no exterior senón a mera internacionalización inversa -é dicir, captar clientes do estranxeiro para a prestación do servizo en orixe-, só se apoiarán solicitudes de organismos cos mesmos intereses. non producidos ou transformados en Galicia. obxecto de subvención, consistente na inclusión da imaxe institucional do IGAPE e a Consellería de Economía e Industria e FEDER. No caso de campañas de publicidade o solicitante poderá substituír a inserción dos logotipos anteriores nos anuncios pola constancia na web do solicitante da axuda da existencia da subvención, consistente na mención expresa na web da acción obxecto de subvención con inclusión da imaxe institucional do IGAPE e a Consellería de Economía e Industria e FEDER. Non se lles concederá axuda por esta liña a aqueles proxectos que, unha vez avaliados, recibirían unha axuda inferior a 3.000 €.

41


Axudas

Misións inversas

Finalidade da axuda: impulsar a organización e coordinación de misións inversas do estranxeiro a Galicia, que favorezan un colectivo de empresas galegas para as dar a coñecer e para facilitar o contacto con potenciais clientes ou socios. Prazo de presentación de solicitudes: ata o 31 de maio de 2012. Prazo de execución de proxectos: entre o 1 de xaneiro de 2012 e o 31 de outubro de 2012. asociacións empresariais, consellos reguladores, clústers e centros de innovación e tecnoloxía (Rexistro RD 2609/1996). Conceptos subvencionables: Consultoría ou asistencia externa especializada no mercado. Límite de axuda por este concepto: 500 € por empresa/medio de comunicación/prescritor do estranxeiro participante na misión. Servizo de interpretación. Viaxe e aloxamento: dos representantes de cada empresa, medio de comunicación ou prescritores estranxeiros participantes na misión. Só gastos de avión, tren e autobús e gastos de hotel en réxime de aloxamento e almorzo. Contía e límites de axuda: 80%, límite 2.000 € por empresa/medio de comunicación/prescritor participantes en misións con orixe europea, e 3.000 € por empresa/medio de comunicación/prescritor participantes en misións con orixe fóra de Europa, ata un límite máximo total de 36.000 € de axuda por proxecto.

42


Axudas

Esta porcentaxe incrementarase adicionalmente: En 5 puntos se o solicitante ten o seu domicilio social nalgún dos municipios de Lugo ou Ourense, ou das comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal ou da Costa da Morte. Condicións da convocatoria: nestas misións inversas deberán estar involucradas como mínimo 5 empresas galegas. acredite os profesionais que se contratarán para os labores de consultoría ou asistencia. A acreditación non será necesaria no caso de profesionais con experiencia contrastada polo IGAPE, como é o caso dos axentes comerciais axentes poden consultarse na web do IGAPE www.igape.es obxecto de subvención, consistente na inclusión da imaxe institucional do IGAPE e a Consellería de Economía e Industria e FEDER. Non se lles concederá axuda por esta liña a aqueles proxectos que, unha vez avaliados, recibirían unha axuda inferior a 3.000 €.

43


Axudas

Prospección internacional

Finalidade da axuda: apoiar a prospección comercial en novos mercados do estranxeiro, previa a unha posible implantación comercial estable. Prazo de presentación de solicitudes: ata o 30 de abril de 2012. Prazo de execución de proxectos: entre o 1 de xaneiro do 2012 e o 30 de setembro do 2013. pemes, asociacións empresariais, consellos reguladores, clústers e centros de innovación e tecnoloxía (Rexistro RD 2609/1996). Proxectos subvencionables: espazos e salas de exposición localizados fóra de España. Prospección en puntos de venda no estranxeiro incluídos os mercados duty free. Conceptos subvencionables: os seguintes gastos do proxecto en destino durante un máximo de 12 meses comprendidos entre o 1 de xaneiro de 2012 e o 30 de setembro de 2013: fóra de España cando a actividade do proxecto subvencionable o Para aqueles solicitantes que, previamente á súa implantación de centros de negocios, subvencionarase o custo do aluguer ou cota correspondente. É necesario que a empresa adique persoal

44


Axudas

propio ou contratado para o efecto á atención do proxecto. Non se subvencionan por esta liña nin gastos de persoal nin gastos de consultoría. Gastos de viaxe e aloxamento desde Galicia -por persoal da empresa ou organismo con posto de traballo en Galicia- ao estranxeiro. Só gastos de avión, tren e autobús e gastos de hotel en réxime de aloxamento e almorzo. Aplicarase un límite de axuda por empresa ou organismo intermedio solicitante. Dentro dese límite por viaxe admítense gastos de viaxe desde Galicia correspondentes a unha ou a varias persoas por solicitante ou pais obxecto do proxecto. Este concepto de gasto só é admisible no caso de proxectos que requiran á súa vez algún dos conceptos subvencionables citados anteriormente (o cal se comprobará na fase de estudo previo á resolución e na fase de liquidación). É dicir, non se subvencionarán por esta liña só gastos de viaxe. Contía e límites de axuda: a) Límites por solicitante: Solicitante empresa: 50%, límite 20.000 €. Solicitantes asociacións empresariais, consellos reguladores, clústers ou centros de innovación e tecnoloxía: 60%, límite 30.000 €. Estas porcentaxes incrementaranse adicionalmente: En 5 puntos se o solicitante ten o seu domicilio social ou centro de actividade obxecto do proxecto nalgún dos municipios de Lugo ou Ourense, ou das comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal ou da Costa da Morte. b) Límites por concepto: Viaxe e aloxamento: Viaxes cara a Portugal: 500 € por viaxe subvencionable. Viaxes cara ao resto de Europa: 1.000 € por viaxe subvencionable. Viaxes fóra de Europa: 1.500 € por viaxe subvencionable.

45


Axudas

Subvencionarase un máximo de 3 viaxes -en datas diferentes acordes coa acción subvencionable- por solicitude. Condicións da convocatoria: o solicitante -excepto no caso de que sexa un organismo intermedio- debe ter experiencia previa en exportación (dous últimos anos anteriores ao da convocatoria) ou un diagnóstico positivo do potencial exportador realizado a través de programas do IGAPE ou ICEX, no exercicio da convocatoria ou nos 4 exercicios anteriores. O diagnóstico deberase xuntar ao cuestionario da solicitude. Será subvencionable unha única solicitude desta liña por solicitante e convocatoria. Nesa única solicitude poderá solicitarse axuda para diversas actuacións das citadas como subvencionables nesta liña, e incluso para actuacións en varios mercados. Non serán subvencionables os proxectos referidos a mercados (países ou exportador habitual, é dicir, que se dispoña de importador ou carteira de clientes que sexan obxecto de exportación periódica e constante durante os últimos catro anos -incluído o ano da solicitude da axuda-, excepto que se trate do lanzamento de novos produtos ou servizos. Non serán subvencionables aqueles proxectos que consistan en poñer en Non será subvencionable un proxecto que supoña unha continuación dun proxecto deste tipo subvencionado por IGAPE noutras convocatorias. Non serán subvencionables por esta liña proxectos de participación en

obxecto de subvención, consistente na inclusión da imaxe institucional do IGAPE e a Consellería de Economía e Industria e FEDER. Non se lles concederá axuda por esta liña a aqueles proxectos que, unha vez avaliados, recibirían unha axuda inferior a 3.000 €.

46


Axudas

Primeira implantación promocional conxunta no exterior (Plan Primex)

Finalidade da axuda: este programa está dirixido a empresas galegas que acaden un acordo de cooperación entre elas para unir esforzos, compartir custos e, se é o caso, estratexia e marca para introducirse nos mercados internacionais. mercados internacionais, apoiaranse as accións que realicen os organismos Prazo de presentación de solicitudes: ata o 31 de maio de 2012. Prazo de execución de proxectos: entre o 1 de xaneiro de 2012 e o 31 de maio de 2015.

a) Proxectos tipo I: primeira implantación conxunta no estranxeiro. As agrupacións de polo menos tres empresas galegas -non vinculadas previamente entre si- que se comprometan a crear unha sociedade de promoción e introdución comercial dos seus produtos no país de destino, entendendo como tal unha sociedade con personalidade xurídica propia ou calquera tipo de agrupación empresarial admitida en dereito no país de destino. Os consorcios domiciliados en Galicia e con personalidade xurídica independente formados por polo menos tres empresas comercial dos seus produtos no país de destino.

47


Axudas

b) Proxectos tipo II: centros de promoción no estranxeiro. Asociacións empresariais, consellos reguladores, clústers e centros de innovación e tecnoloxía (Rexistro RD 2609/1996). Mínimo 5 empresas galegas no proxecto. As agrupacións de polo menos tres empresas -non vinculadas previamente entre si e con domicilio ou algún centro de actividade radicado en Galicia- que se comprometan a establecer de forma conxunta un centro de promoción e introdución comercial no estranxeiro. Proxectos subvencionables: a) Proxectos tipo I, primeira implantación conxunta no estranxeiro: proxectos de prospección, promoción e primeira implantación promocional conxunta de empresas galegas no estranxeiro, que teñan uns obxectivos de cooperación semellantes, para afrontar en destino unha estratexia de b) Proxectos tipo II, centros de promoción no estranxeiro: Proxectos para dar a coñecer e promover produtos e servizos de empresas galegas amparadas baixo unha ou varias denominacións de orixe, un clúster ou unha ou varias asociacións. Estes organismos intermedios son os aglutinantes da estratexia e das accións comúns. Proxectos de agrupacións de empresas para facilitar a loxística de transporte, a exposición, a promoción e almacenaxe en destino, reducindo custos e incentivando un conxunto de empresas que por si soas atoparían importantes barreiras para acceder aos mercados internacionais; aínda así, cada empresa poderá manter a súa autonomía xurídica respecto das accións que considere máis convintes para os seus obxectivos.

48


Axudas

Conceptos subvencionables: a) Proxectos tipo I, primeira implantación conxunta no estranxeiro: serán subvencionables os seguintes gastos de funcionamento da sociedade que se constitúa no país de implantación durante como máximo os dous primeiros anos de funcionamento desde a data da súa constitución (e en todo caso como data límite ata o 31 de maio de 2015): Gastos de estrutura: constitución, asistencia técnica (gastos que estean directamente relacionados coa conformación do grupo de empresas partícipes no proxecto, e coa posta en marcha deste), persoal, servizos profesionais externos en destino e alugueres. Gastos de promoción relacionados co país de implantación: material promocional, publicidade, accións promocionais e viaxes. Outros gastos relacionados co país de implantación: homologación, b) Proxectos tipo II, centros de promoción no estranxeiro: proxectos para dar a coñecer e promover produtos e servizos de empresas galegas amparadas baixo unha ou varias asociacións empresariais, consellos reguladores, clústers ou centros de innovación e tecnoloxía. Estes organismos intermedios son os aglutinantes da estratexia e das accións comúns. 1 - Para asociacións empresariais, consellos reguladores, clústers e centros de innovación e tecnoloxía: Aluguer de local. Aluguer de inmobilizado. Soldos e salarios dun promotor e dun encargado do centro. Gastos de promoción: material promocional, publicidade e accións promocionais. 2 - Para agrupacións de empresas: Asistencia técnica: gastos que estean directamente relacionados coa conformación do grupo de empresas partícipes no proxecto, e coa posta en marcha deste.

49


Axudas

Aluguer de local. Aluguer de inmobilizado. Soldos e salarios dun encargado do centro. Contía e límites de axuda: a) Proxectos tipo I: primeira implantación conxunta no estranxeiro: 45% de subvención. Esta porcentaxe incrementarase nun 5% por cada empresa galega participante na agrupación ou consorcio por riba do número mínimo requirido de 3 empresas galegas, ata un máximo de 70% de subvención. Esta porcentaxe incrementarase adicionalmente: En 5 puntos se algún dos partícipes no proxecto ten o seu domicilio social ou centro de actividade obxecto do proxecto nalgún dos municipios de Lugo ou Ourense, ou das comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal ou da Costa da Morte. Límite máximo de axuda por proxecto: 160.000 €/ano. Por cada empresa adicional incrementarase o límite anterior en 30.000 €, ata acadar un límite máximo de 250.000 €/ano. Límites máximos de axuda por concepto subvencionable: Gastos de asistencia técnica: importe subvencionable máximo de 5.000 € -para proxectos que cumpran os mínimos esixidos de 3 empresas participantes no proxecto- e 1.000 € de importe subvencionable máis por cada empresa adicional das que computan como subvencionables ata un máximo de 10.000 € de importe subvencionable por este concepto, cuxo gasto deberá executarse o primeiro ano do proxecto. Gastos de servizos profesionais externos en destino: importe subvencionable máximo de 24.000 €/ano. Material promocional: importe subvencionable máximo de 20.000 €/ano. Viaxes: importe subvencionable máximo de 10.000 €/ano.

50


Axudas

b) Proxectos tipo II: centros de promoción no estranxeiro: 1- Para asociacións empresariais, consellos reguladores, clústers e centros tecnolóxicos: 45% de subvención. Esta porcentaxe incrementarase nun 5% por cada organismo intermedio galego adicional que participe no proxecto, ata un máximo de 70% de subvención. Esta porcentaxe incrementarase adicionalmente: En 5 puntos se algún dos partícipes no proxecto ten o seu domicilio social ou centro de actividade obxecto do proxecto nalgún dos municipios de Lugo ou Ourense, ou das comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal ou da Costa da Morte. Límite máximo de axuda por proxecto: 100.000 €/ano, cando a solicitude límite máximo conxunto de 250.000 €/ano. Límite máximo de axuda por concepto subvencionable: Material promocional: importe subvencionable máximo de 20.000 €/ano. 2 - Para agrupacións de empresas: 35% de subvención. Esta porcentaxe incrementarase nun 3% por cada empresa galega participante na agrupación ou consorcio por riba do número mínimo requirido de 3 empresas galegas, ata un máximo de 50% de subvención. Esta porcentaxe incrementarase adicionalmente: En 5 puntos se algún dos partícipes no proxecto ten o seu domicilio social ou centro de actividade obxecto do proxecto nalgún dos municipios de Lugo ou Ourense, ou das comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal ou da Costa da Morte.

51


Axudas

Límite máximo de axuda por proxecto: 80.000 €/ano. Por cada empresa adicional increméntase en 25.000 €, ata acadar un límite máximo conxunto de 155.000 €/ano. Límite máximo de axuda por concepto subvencionable: Gastos de asistencia técnica: importe subvencionable máximo de 5.000 € -para proxectos que cumpran os mínimos esixidos de 3 empresas participantes no proxecto- e 1.000 € de importe subvencionable máis por cada empresa adicional das que computan como subvencionables ata un máximo de 10.000 € de importe subvencionable por este concepto, cuxo gasto deberá executarse o primeiro ano do proxecto. Condicións da convocatoria: non serán subvencionables os proxectos dun país) onde o solicitante sexa exportador habitual (é dicir, que se dispoña de importador ou carteira de clientes que sexan obxecto de exportación periódica e constante durante os últimos catro anos -incluído o ano da solicitude da axuda-), excepto que se trate do lanzamento de novos produtos ou servizos. Non será subvencionable un proxecto que supoña unha continuación dun proxecto subvencionado por IGAPE noutras convocatorias. Unha mesma empresa non poderá recibir subvención para máis dun proxecto por país, non entrando no cómputo do número mínimo de empresas para os proxecto adicionais. Para poder acceder a estas axudas cada solicitante, excepto no caso de que sexa un organismo intermedio dos citados no artigo 4.3 destas bases, debe manifestar mediante declaración responsable que xa ten experiencia previa en exportación (exportación nos dous últimos anos consecutivos esporádicas ou puntuais, que dispón dun diagnóstico positivo do potencial exportador da empresa realizado no exercicio da convocatoria ou nos 4 exercicios anteriores a través de programas de IGAPE ou ICEX. O diagnóstico deberase xuntar ao cuestionario de solicitude. Prazo máximo para a posta en marcha dos proxectos: 4 meses desde a

52


Axudas

obxecto de subvención, consistente na inclusión da imaxe institucional do IGAPE e a Consellería de Economía e Industria e FEDER. No caso de campañas de publicidade o solicitante poderá substituír a inserción dos logotipos anteriores nos anuncios pola constancia na web do solicitante da axuda da existencia da subvención. Non se lles concederá axuda por esta liña a aqueles proxectos que, unha vez avaliados, recibirían unha axuda inferior a 3.000 €.

Contratación de xestores de internacionalización

Finalidade da axuda: facilitarlles ás empresas galegas a prospección e acceso a novos mercados poñendo ao seu alcance axudas para a contratación de profesionais especialistas en internacionalización empresarial, conseguindo, ao mesmo tempo, a formación de especialistas en comercio exterior e a súa incorporación ao mercado laboral. Prazo de presentación de solicitudes: ata o 15 de maio de 2012. Prazo de execución de proxectos: o período de contratación subvencionable iniciarase o 1 de xaneiro de 2012, e deberá formalizarse o contrato laboral no prazo máximo de dous meses desde o día seguinte meses de contratación subvencionada de solicitudes de empresas -ou de organismos intermedios que opten por un só ano de contratación subvencionable- non debe ser posterior ao 30 de xuño de 2013, e no caso de solicitudes de organismos intermedios que opten por 3 anos de contratación non debe ser posterior ao 30 de xuño de 2015.

53


Axudas

empresas (pemes e non pemes), asociacións empresariais, consellos reguladores, clústers e centros innovación e tecnoloxía con domicilio social en Galicia. Concepto subvencionable: salario bruto da contratación por conta allea a tempo completo ou parcial -durante o primeiro ano de vixencia do contrato laboral se o solicitante é unha empresa e durante un máximo dos primeiros tres anos de vixencia do contrato laboral no caso de que o solicitante sexa un organismo intermedio- dun xestor de internacionalización para a realización de actividades relacionadas co comercio exterior nunha categoría laboral acorde coa titulación do especialista elixido. de traballo denominada xestores de exportación e publicada polo IGAPE na súa web. Contía e límites de axuda: Solicitante empresa: 70% do salario bruto anual. Solicitante asociación empresarial, consello regulador, clúster ou centro tecnolóxico: 75% sobre o salario bruto anual nos primeiros 12 meses de contratación, 65% nos seguintes 12 meses de contratación e 55% nos últimos 12 meses de contratación subvencionable. Incremento da porcentaxe de subvención para todo tipo de solicitantes: - Se o solicitante ten o seu domicilio social ou centro de actividade obxecto do proxecto nalgún dos municipios de Lugo ou Ourense, ou das comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal ou da Costa da Morte, 5 puntos máis. - Se o xestor a contratar ten no ano de presentación da solicitude unha idade igual ou inferior a 30 anos (e sempre que nese ano non faga os 31 anos) e leva -na data da solicitude- 12 meses ou máis en paro, engadiranse 5 puntos porcentuais máis. Se o solicitante indica esta condición na solicitude da axuda, debe respetala no caso de que o xestor contratado inicialmente sexa substituído por outro. O límite máximo de axuda para empresas é de 15.000 € se o centro de traballo de destino do xestor está en Galicia; e un límite máximo de 25.000 € se o centro de traballo se atopa no estranxeiro. Para organismos intermedios os límites máximos de axuda -para cada período subvencionable de 12 meses- son de 25.000 € se o centro de

54


Axudas

traballo de destino do xestor está en Galicia e de 30.000 € se o centro de traballo se atopa no estranxeiro. Condicións da convocatoria: o solicitante -excepto no caso de que sexa un organismo intermedio- debe ter experiencia previa en exportación (dous últimos anos anteriores ao da convocatoria) ou un diagnóstico positivo do potencial exportador realizado a través de programas do IGAPE ou ICEX, no exercicio da convocatoria ou nos 4 exercicios anteriores. O diagnóstico deberase xuntar ao cuestionario da solicitude. As axudas outorgadas ao abeiro destas bases serán incompatibles con calquera outra axuda concedida para o mesmo concepto subvencionable. Só se concederá unha axuda do tipo da descrita nestas bases por solicitante. No caso de solicitantes aos que se lles concedese unha axuda en anteriores convocatorias destas bases de axudas, só se lles concederá unha nova ao xestor cuxa contratación foi obxecto de axuda nunha convocatoria anterior, ou no caso de que o xestor que se vai contratar sexa para traballar nun país distinto ao indicado en anteriores solicitudes de convocatorias destas bases. Estas limitacións non son aplicables no caso de que non se chegase a liquidar polo menos o 50% da axuda concedida en convocatorias anticipada do contrato de traballo. internacionalización -que se deberá detallar no cuestionario de solicitude-, para o que se require contratar un especialista en comercio exterior. Un mesmo xestor pode ser obxecto de varias contratacións subvencionadas contemporáneas, a tempo parcial, por distintas empresas. Exclúense das axudas establecidas neste programa a contratación do xestor de internacionalización realizada polo solicitante, persoa física, co seu cónxuxe, ascendentes, descendentes e demais parentes, por de que o solicitante sexa unha empresa que revista a forma xurídica de sociedade, a exclusión refírese ao parentesco do xestor a contratar cos cargos de dirección ou membros dos órganos de administración, así como ao parentesco coas persoas físicas con participación no capital da empresa. Exclúense os contratos con persoas que tivesen algunha relación laboral co solicitante con carácter previo ao 1 de xaneiro do exercicio da convocatoria. IGAPE, pola Consellería de Economía e Industria e polo Fondo Social Europeo do Programa Operativo FSE de Galicia 2007-2013.

55


Axudas

Organización en Galicia de congresos ou eventos expositivos de alcance internacional Prazos de presentación de solicitudes e de execución de proxectos, contía e demais condicións da axuda: Consultar co IGAPE. propia (organismos intermedios) que estean domiciliados en Galicia -ou que tendo algún centro de actividade en Galicia desenvolvan en Galicia, na súa totalidade, o proxecto obxecto de apoio-, e cuxa actividade estea dirixida eminentemente ao mundo empresarial.

Condicións comúns ás liñas de axuda á internacionalización 2012 Sen prexuízo do disposto na regulación correspondente de cada axuda, algunhas condicións comúns son:

Comunitarias sobre axudas estatais de salvamento e de reestruturación de empresas en crise (DOUE n.º 244, do 01/10/2004), é dicir, empresas en situación concursal (quebra ou insolvencia) de acordo co previsto na Lei 22/2003, do 9 de xullo, ou sociedades que perdesen máis da metade do seu capital ou fondos propios e que esta perda, nos últimos 12 meses, fose polo menos do 25 %. Unha empresa con menos de 3 anos de antigüidade non se considerará empresa en crise durante ese período, salvo que estea en situación concursal de acordo co previsto na Lei 22/2003, do 9 de xullo.

56


Axudas

correspondente reducirase en proporción ao número de empregados nos centros radicados en Galicia respecto do conxunto total de empregados empresas non domiciliadas en Galicia e que únicamente teñan radicados na Comunidade Autónoma centros con actividade estritamente comercial.

servizos encamiñados a internacionalizar a propia empresa do solicitante. Prazo de execución: o prazo de execución dos proxectos subvencionables iniciarase o 1 de xaneiro de 2012 e rematará na data establecida na resolución de concesión de axuda dentro dos límites máximos establecidos nos anexos reguladores de cada liña de axuda. Enténdese que a acción está rematada transcorrido o último día do evento, misión ou data de remate do proxecto. Tamén serán subvencionables aqueles proxectos das liñas de participación en eventos expositivos e misións inversas executados no exercicio anterior ao da convocatoria -cunha data de execución posterior á data límite establecida na convocatoria correspondente ao devandito exercicio-, e sempre que a dita data de execución posterior dependese exclusivamente da data de celebración dun evento expositivo organizado por terceiros. Prazo de presentación da solicitude de cobramento: un prazo improrrogable de 1 mes para presentar a solicitude de cobramento da subvención concedida ou a última das solicitudes de cobramento no caso de proxectos Primex. O dito prazo comezará a contar desde o día seguinte á data límite de execución do proxecto subvencionado, ou se a de proxectos Primex de carácter plurianual, as solicitudes de cobramento presentación o 10 de outubro de cada anualidade. Período de liquidación: as datas das facturas, medios de pagamento e comprendidas no período de liquidación, é dicir, entre o 1 de xaneiro de 2012 e a data de remate do prazo de presentación da solicitude de cobramento. Exceptúanse do antes indicado as facturas de viaxes e as emitidas por organizacións de eventos expositivos, que poden ser de data anterior ao 1

57


Axudas

de xaneiro de 2012, e facturas e pagamentos de proxectos executados en 2011 subvencionables. Gastos subvencionables: considéranse gastos subvencionables aqueles que de xeito indubidable respondan á natureza da actividade subvencionada. En ningún caso o custo de adquisición dos gastos subvencionables poderá ser superior ao valor de mercado (art. 29 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de Subvencións de Galicia). Cando o importe do gasto subvencionable supere a contía de 18.000 euros no suposto de prestación de servizos por empresas de consultoría ou de diferentes provedores con carácter previo á contratación do compromiso para a prestación do servizo ou entrega do ben, salvo que polas especiais número de entidades que o subministren ou presten, ou salvo que o gasto se realizase con anterioridade á solicitude de subvención. A elección entre é o caso, na solicitude da subvención, realizarase de conformidade con nunha memoria a elección cando non recaia na proposta economicamente máis vantaxosa. Os provedores non poderán estar vinculados coa entidade solicitante ou cos seus órganos directivos ou xestores. Admítese a subcontratación das poderán subcontratarse actividades que, aumentando o custo da actividade subvencionada, non acheguen valor engadido ao seu contido. Non serán subvencionables gastos correspondentes a actuacións que o solicitante poida realizar cos seus propios medios materiais e persoais, o que se determinará polo tipo de actividade da empresa -IAE ou CNAE-, e/ solicitante destas axudas -nesta e anteriores convocatorias- para o mesmo tipo de actuacións e gastos. Límites máximos de axuda: nun mesmo exercicio orzamentario non poderá percibirse por un mesmo solicitante unha subvención total por máis de 50.000 € no caso de solicitudes de empresas e 150.000 € no caso de solicitudes de organismos intermedios. Para o cómputo destes límites exceptúase a subvención obtida na liña Primex, que ten outros límites

58


Axudas

respectaranse, en todo caso, os correspondentes límites máximos de transporte por estrada, 30.000 € para empresas do sector pesqueiro e 7.500 € para as empresas dedicadas á produción primaria de produtos agrícolas). Outras condicións: establecido na resolución de concesión supoñerá o inicio do expediente de incumprimento total. unha vez ditada a resolución non se admitirán continuación:

proxecto, sempre que non exceda a data límite de execución dos proxectos establecida nas bases. mínima dun mes ao vencemento do prazo de execución do proxecto.

no prazo de execución do proxecto, sempre que non exceda a data límite de execución dos proxectos establecida nas bases. No caso da liña Primex permítese así mesmo o cambio de socios do proxecto durante a duración do mesmo sempre que se respecten os do prazo de posta en marcha (proxectos tipo II). mínima de tres meses ao vencemento do prazo de execución do proxecto.

59


Axudas

No caso de solicitudes para contratación de xestores de

deberá presentarse cunha anterioridade mínima de tres meses ao vencemento do prazo de execución do proxecto. Concorrencia con outras axudas ou subvencións públicas: estas axudas son incompatibles con calquera outra axuda ou subvención para o caso, as axudas serán compatibles con calquera outra liña de subvencións, sempre que se respecten as intensidades de axuda máxima indicadas nos pola Xunta de Galicia. As axudas para contratación de xestores de internacionalización son incompatibles con calquera outra axuda concedida para o mesmo concepto subvencionable.

Consellos para evitar as incidencias máis frecuentes na tramitación das axudas Cubra correctamente todos os apartados do cuestionario de solicitude da axuda e de solicitude de cobramento en cada caso. Presente as solicitudes, e sucesivas instancias relativas á tramitación do expediente, nun rexistro válido atendendo ao indicado nas bases reguladoras; o mero feito de cubrir o cuestionario telemático non implica que estea feita a solicitude.

60


Axudas

Respecte os prazos de presentación da solicitude da axuda, execución do proxecto, datas de facturas e pagamentos e presentación da solicitude de cobramento. Preste especial atención aos requisitos indicados na súa resolución de concesión da axuda. Achegue toda a documentación requirida en orixinal ou copia cotexada co obxecto de evitar sucesivas reclamacións de documentación.

presentarse tamén extracto bancario de cargo na conta. Só se admitirán os pagamentos en efectivo para importes inferiores aos 1.000 € por provedor. Motivos frecuentes de incumprimento: - Non atoparse ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social ou ter pendente de pagamento alguna outra débeda coa Administración Pública da comunidade autónoma galega.

na resolución da concesión). - Incumprimento de adoptar as medidas de difusión (publicidade da subvención concedida, logos) que se impuxesen na resolución de concesión. de diferentes provedores -con carácter previo á contratación- cando o importe do gasto subvencionable supere a contía de 18.000 €. Lexislación aplicable: pódese consultar a lexislación aplicable para cada liña de axuda en www.igape.es

61


Axudas

re-Export Finalidade da axuda: facilitar ás pequenas e medianas empresas galegas súa actividade exportadora. pequenas e medianas empresas. Apoio do Igape:

Operacións que poden ser avaladas: de materias primas para fabricación de productos a exportar, así como gastos de envasado e preparación para o envío ao exterior. cobro de operacións de exportación: facturas, pagarés, letras de cambio, … técnicos. Comisión do aval: 80.000€ e como máximo de 250.000€. Apoio do Igape: comisión anual dun 0,50% do importe do aval. Prazo de presentación de solicitudes: Consultar co IGAPE.

62


Formación IGAPE Networking 2012

X

Programa on line Para a internacionalización 64 das Pemes galegas igaPe-eoi (escuela de organización industrial) curso de esPecialización en organismos 65 multilaterias e licitacións internacionais FellowshiP and associates Program do Banco 66 interamericano de desarrollo Bolsas de Promoción exterior 67 rede internacional de esPecialistas 68 en comercio exterior máster en comercio internacional 69

talleres - seminarios - Puntos de encontro 70


Formación

Programa on line para a internacionalización das pemes galegas IGAPE-EOI

(Escuela de Organización Industrial)

obxectivo: formar as pemes en materia de internacionalización e en áreas de competitividade nun mercado global. dirixido a: empresarios ou persoal técnico de pemes galegas que teñan intención de saír aos mercados exteriores ou consolidar o seu actual proceso de internacionalización. método de traballo: a metodoloxía deste programa combina formación on line con sesións e titorías presenciais (aproximadamente 500 horas). O programa inclúe a elaboración dun plan de internacionalización propio da empresa participante. (Duración aproximada do programa: seis meses). servizos adicionais postformación: acceso á Redepyme, pemes en rede, dirixida a pemes e emprendedores co obxecto de apoiar de forma activa a consolidación e creación de empresas en todos os sectores económicos e favorecer a capacidade das pemes españolas para adaptarse ao contorno, a través de formación, asesoramento, foros e puntos de encontro.

programa é de 7.000 euros por alumno). Prazas limitadas. data prevista de inicio do prazo de inscrición: segundo trimestre de 2012.

64


Formación

Curso de especialización en organismos multilaterais e licitacións internacionais

obxectivo: dotar ao alumno dun profundo coñecemento sobre os organismos multilaterais e a maneira de acceder ás oportunidades de negocio que estes xeneran en forma de contratos de obras, bens ou servizos. dirixido a: Persoal dos departamentos de comercio exterior ou internacionalización de empresas que desexen desenvolver a súa carreira profesional en organismos multilaterais ou ben no ámbito empresarial, especializándose neste mercado. Alumnos/as de último curso ou acabados/as de licenciar. metodoloxía: o programa desenvólvese mediante sesións presenciais nas que se compaxina a formación teórica coa práctica, impartidas por expertos procedentes tanto de administracións públicas coma da empresa privada. información adicional en: www.salt.ceg.es

65


Formación

Fellowship and Associates Program do Banco Interamericano de Desarrollo Programa de capacitación e formación de especialistas en mercados multilaterais e de prestación de servizos en actividades de axuda ao desenvolvemento. obxectivo: internacionais de desenvolvemento. dirixido a: licenciatura. Programa: profesionais asociados” (APO, polas súas siglas en inglés), por parte do Banco Interamericano de Desarrollo, mozos de orixe galega proporcionan Interamericano de Desarrollo nos seguintes destinos: Brasil - Río de Xaneiro

Colombia - Bogotá

Perú - Lima Uruguai - Montevideo

66


Formación

Bolsas de promoción exterior

Co obxectivo de formar especialistas no ámbito internacional e impulsar a realización de traballos técnicos destinados a favorecer a proxección internacional das empresas galegas, o Instituto Galego de Promoción exterior. conseguir unha sólida formación teórica en comercio internacional, a través dun curso de especialización en comercio exterior, que se complementa cunha especializada formación práctica obtida na Rede de Plataformas Rematado o período de formación, os especialistas que desexen ofertarlles os seus servizos ás empresas galegas dispoñen do servizo da bolsa de traballo de xestores de internacionalización e as empresas que os demanden dispoñen de axudas para a súa contratación.

67


Formación

Rede Internacional de Especialistas en Comercio Exterior promoción exterior e ao dispor das empresas galegas a plataforma virtual O obxectivo da rede é promover o contacto entre profesionais da área de internacionalización da empresa, facilitarlles aos seus membros o acceso traballo na área do comercio exterior. O contido da rede estrutúrase arredor de distintos puntos: Bolsa de emprego. networking. Información e documentación de tipo práctico relativa a distintos países. www.red-internacional.com

68


Formación

Máster en Comercio Internacional

Internacional, que inclúe clases maxistrais, talleres, conferencias e prácticas en empresas, entre outros.

de proporcionarlles aos alumnos do máster o coñecemento práctico e a experiencia real dos distintos aspectos do comercio internacional. Información adicional en: http://webs.uvigo.es/oemva/mci/

69


Formaci贸n

Talleres - Seminarios Puntos de encontro

talleres internacionalizaci贸n igaPe-universidade-empresa Puntos de encontro con directores da rede Pexga Informaci贸n e inscrici贸n en: www.xornadas.igape.es

70


Información

OUTROS APOIOS 72 Á INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL ENDEREZOS DE INTERESE 77


Outros apoios á internacionalización empresarial ESTATÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). APOIO Á INICIACIÓN E CONSOLIDACIÓN asesoramento e apoio económico. www.icex.es FEIRAS, MISIÓNS E OUTRAS ACCIÓNS DE PARTICIPACIÓN AGRUPADA : cámaras de comercio galegas en colaboración coa Consellería de Economía e Industria. Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). APOIO EN DESTINO económicas e comerciais de España no exterior. www.icex.es 38 cámaras datos de máis de 100.000 empresas. www.camacoes.net

72


terceiros para a realización de proxectos de investigación e desenvolvemento tanto nacionais como internacionais e, así mesmo, préstalle apoio á empresa para explotar internacionalmente tecnoloxías desenvolvidas por ela, para o

de cooperación multilaterais (Eureka e Iberoeka) e bilaterais con Canadá, www.cdti.es ÁMBITO COMUNITARIO oportunidades de negocio no ámbito comunitario. www.eneuropa.ceg.es LICITACIÓNS INTERNACIONAIS liñas de apoio ao acceso a licitacións internacionais. www.icex.es iniciación ás licitacións internacionais (ILI). www.camaras.org INVESTIMENTO NO EXTERIOR

1 - Apoio ao establecemento no exterior. 2 - Apoio a consorcios en orixe. 3 - Plan xeral de promoción exterior e marcas. www.icex.es

73


1 - Apoio a Proxectos de Investimento Produtivo (PAPI). 2 - Prospección de Investimentos no Exterior (PROSPINVER). www.icex.es entre outras cuestións, comunicacións... www.icex.es sociedade xestora de entidades de capital de risco galegas. Financia, entre outros, proxectos de investimento no exterior mediante participacións temporais e minoritarias no capital social das empresas. www.xesgalicia.org

de risco compartido.

organismo conxunto Proporciona servizos e promove o investimento e a cooperación empresarial nos devanditos países. www.cde.int LIñA ICO INTERNACIONALIZACIÓN 2012

e privadas españolas, incluídas tanto as domiciliadas en España como

74


capital español.

As entidades de crédito son as encargadas do estudo, tramitación e

empresas residentes no estranxeiro. Imposto sobre o valor engadido (IVE) ou imposto de natureza Facenda española. Creación de empresas no estranxeiro. Neste caso poderanse importe total do proxecto.

2011, e deberán executarse no prazo máximo de 12 meses contados desde

75


3 anos sen carencia para o pagamento do principal. 5 anos sen carencia ou con 1 ano de carencia para o pagamento do principal. 7 anos sen carencia ou con 1 ano de carencia para o pagamento do principal. 10 anos sen carencia ou con 2 anos de carencia para o pagamento do principal. 12 anos sen carencia para o pagamento do principal. www.ico.es

76


Enderezos de interese

www.igape.es www.consultasinternacional.igape.es www.pexga.es www.red-internacional.com www.galacteaplus.es

www.ecicii.org www.eneuropa.ceg.es www.ardan.es

www.galiciacalidade.es ICEX www.icex.es SPAIN TECh CENTER

77


www.riasbaixaswines.com

www.ico.es

www.cde.int

www.salt.ceg.es licitaciones.dgmarket.com

www.cecotran.com

78


www.igape.es

á internacionalización- a través da nosa lista de distribución telemática, subscríbase ao noso boletín a través de www.igape.es.

de solicitude de axudas: 902 300 903


80


81


82


Apoios A Internacionalización Igape 2012  
Apoios A Internacionalización Igape 2012  

A internacionalización é unha vía irrenunciable para mellorar a competitividade das empresas galegas recuperar o crecemento económico. Por i...