Page 1


Genel Yayın Koordinatörü Fatih KİRAZ

İletişim E-mail: iletisim@ifyayinlari.com Tel: +90 506 912 17 29

www.ifyayinlari.com


IF YAYINLARI | TIME ADVERBIALS AND EXPRESSIONS

1. PRESENT SIMPLE TENSE: %0

%20

%50

%70

%100

Never

Rarely

Sometimes

Mostly

Always

Not at all

Seldom

Occasionally

Generally

All the time

Not ever

Barely

At times

Usually

Hardly (ever)

From time to time

Often

Almost never

Frequently

Most of the time

Yukarıda yer alan sıklık zarfları genel itibariyle PRESENT SIMPLE TENSE ile kullanılmaktadır şeklinde bir kanı hâkimdir. Oysaki bu görüş yanlıştır. Sıklık zarfları hem PAST tenselerde hem de FUTURE tenselerde yaygın şekilde tercih edilmektedir. 2. PRESENT CONTINUOUS TENSE Now

At the moment

Just now

Right now

At present

Presently

Currently

Look/listen*

AM & IS & ARE VERB+ing Burada dikkat edilmesi gereken nokta LOOK & LISTEN* bir zaman zarfı değillerdir. Lakin bu ifadeler konuşma anında ya da cümle içinde ünlem işaretiyle beraber kullanıldıkları zaman emir cümlesi olmalarından dolayı PRESENT CONTINUOUS TENSE ile takip edilirler. This term, year, week vs. Nowadays These days AM & IS & ARE VERB+ing Bu kullanımlar PRESENT CONTINUOUS TENSE ‘in ifade ettiği şekliyle konuşmanın gerçekleştiği an itibariyle yapılıyor olan eylemlerin anlatımından bahsetmezler. PRESENT CONTINUOUS TENSE uzun süre devamlılık arz etmeyecek kısa süre içinde tamamlanması beklenen ifadelerin anlatımında da kullanılır.

www.ifyayinlari.com | FATİH KİRAZ – iletisim@ifyayinlari.com

1


IF YAYINLARI | TIME ADVERBIALS AND EXPRESSIONS

More and more

Gradually

Day by day, vs.

AM & IS & ARE VERB+ing Bu kullanımlar PRESENT CONTINUOUS TENSE ‘in ifade ettiği şekliyle konuşmanın gerçekleştiği an itibariyle yapılıyor olan eylemlerin anlatımından bahsetmezler. Ortaya çıkan değişimleri aşağı ve yukarı hareketlenmeleri anlatırken de kullanılır. Bundan dolayı, FUTURE CONTINUOUS ve PAST CONTINUOUS TENSE ile de tercih edilebilir. 3. PAST SIMPLE TENSE … ago

Last night, week, month, vs.

Once

in 1983, vs.

Yesterday

Ancient

in the 1980s

During WWI

In the past

During the 1980s

At the time

For the first time

Between 1980 and 1990

At that time

In ancient times

From 1980 to 1990

Until recently*

The last / first time

VERB 2 Yukarıda yer alan ifadelerin tamamı, eylemlerin geçmiş dönem / dönemlere ait olduğunu anlatmaktadır. Yani günümüzle bir ilgisi bulunmamaktadır. *Recently » ifadesi PRESENT PERFECT TENSEs için kullanılırken “Until recently” ifadesi PAST SIMPLE TENSE ile beraber kullanılmaktadır. Yukarıda yer alan kullanımların dışında PAST SIMPLE TENSE’in yer aldığı bazı özel kullanımlar da vardır. If Clause (TYPE 2)

Would you mind if +

I wish & if only* +

It is high time +

As if & as though* +

Would rather* +

VERB 2 Yukarıda * ile verilen ifadeleri sadece PAST SIMPLE TENSE ile kullanılmamaktadır. • As if & as though » ‐mış gibi (pretend) anlamı taşımaktadır. Bu kullanım sadece günümüze konuşma anına dair gerçek olmayan durumların ifadesinde kullanılır. | He talks as if he was rich. | Zenginmiş gibi konuşuyor. (= Ama kesinlikle zengin değil.)

www.ifyayinlari.com | FATİH KİRAZ – iletisim@ifyayinlari.com

2


IF YAYINLARI | TIME ADVERBIALS AND EXPRESSIONS

• I wish & if only » Keşke anlamı taşımaktadır. Geçmişe, günümüze ve geleceğe yönelik niyetleri anlatırken tercih edilir. PAST SIMPLE TENSE ile de sadece günümüze ya da geleceğe yönelik niyetlenmeleri anlatırken kullanılır. • Would rather » Tercih belirtme cümlelerinde kullanılan bu yapı eğer başkalarının yaptıklarıyla ilgili bir tercih belirtme içeriyorsa o zaman PAST SIMPLE TENSE ile birlikte kullanılır. Ama unutulmamalıdır ki; bu kullanımın anlamı PRESENT ya da FUTURE’dır. | I’d rather you stayed at home tonight. | He wants to be a teacher but I’d rather he became a doctor. 4. PAST CONTINUOUS TENSE This time last week, vs.

At this time yesterday, vs.

in 1990*

WAS & WERE VERB+ing

*in 1990 » “in” edatı genel olarak geçmiş bir dönem tarih ifadesiyle kullanıldığında PAST SIMPLE TENSE ile tercih edilir. Lakin bazı metinlerde PAST CONTINUOUS TENSE ilede tercih edildiği durumlar bulunmaktadır.

| Hagi was playing for Galatasaray in 2000.

5. PRESENT PERFECT TENSES Up to now

For …. Years & weeks now

Since*

Up until & till now

This is the first & second vs. time*

Recently*

So far

All my life

Lately

This term, week, vs.*

…. Times*

For a period of time*

HAVE & HAS VERB 3 or HAVE & HAS BEEN VERB ing Yukarıda yer alan kullanımların tamamı yaygın şekilde PRESENT PERFECT TENSES ile kullanılmaktadır. Birçoğu da seçenekler arasında PRESENT PERFECT TENSE tercihi için ayırt edicidir. Lakin dikkat etmemiz gereken durumlar da vardır. Bu durumlar yukarıdaki ifadelerin benzer şekilde kullanımlarından kaynaklanmaktadır. *Recently » ifadesi PRESENT PERFECT TENSEs için kullanılırken “Until recently” ifadesi PAST SIMPLE TENSE ile beraber kullanılmaktadır.

www.ifyayinlari.com | FATİH KİRAZ – iletisim@ifyayinlari.com

3


IF YAYINLARI | TIME ADVERBIALS AND EXPRESSIONS

*This is the first & second vs. time » PRESENT PERFECT TENSE için kullanılırken That was the first & second ifadesi PAST PERFECT TENSE (Bilindiği gibi past perfect yerine past simple tense de rahatlıkla kullanılabilmektedir.) ile kullanılmaktadır. Çünkü geçmişte belli bir noktadan öncesinden bahsetmektesinizdir. | This is the first time he has visited New York. | That was the first time he had visited & visited New York. *… Times » şeklinde defaten tekrar edilen eylemler için genellikle PRESENT PERFECT TENSE tercih edilir ama “… times” ifadesi PRESENT PERFECT TENSE tercihine yönelik olarak ayırt edici bir zaman zarfı ifadesi değildir. Bu ifade PAST SIMPLE TENSE ile de rahatlıkla kullanılabilir. * This term, week, vs. » ifadesi PRESENT PERFECT TENSES ile kullanılabildiği gibi; PRESENT CONTINUOUS TENSE ‘in ifade ettiği şekliyle konuşmanın gerçekleştiği an itibariyle yapılıyor olan eylemlerin anlatımından bahsetmezler. PRESENT CONTINUOUS TENSE uzun süre devamlılık arz etmeyecek kısa süre içinde tamamlanması beklenen ifadelerin anlatımında da kullanılır. *Since » edatı “‐den beri” anlamıyla tense olarak PRESENT PERFECT TENSES ile kullanılmaktadır. Ancak “Since” ifadesinin bir de “‐den dolayı” anlamı bulunmaktadır. Bu iki kullanımın karıştırılmaması gerekir. *For a period of time » Buradaki ifade “for 5 vs. years, weeks, hours, vs” şeklinde anlaşılmalıdır. Lakin geçmişte tamamlanmış durumlar için “FOR” kullanımı da mevcuttur. “FOR” kullanımına dair diğer bir ayrıntı ise Perfect harici hiçbir continuous tense ile kullanılmamaktadır.

| I lived in Istanbul for 5 years. (Artık İstanbul’da yaşamamaktadır.) | I have lived & have been living Istanbul for 5 years. (Hala Istanbul’da yaşamaktadır.)

For In

past

Durıng

the

last

» five days, weeks, months, years, vs…

Over Within Yukarı yer alan tablo FIDOW olarak bilinmektedir. Bu yapıyla beraber net şekilde PRESENT PERFECT TENSE ya da PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE ile beraber kullanılmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken noktayı görmek için iki cümleyi inceleyelim.

| I have studied & have been studying French over the last 2 weeks.

| I studied French over the last month. (Kesin geçmiş zaman ifadeleri için Past Simple)

www.ifyayinlari.com | FATİH KİRAZ – iletisim@ifyayinlari.com

4


IF YAYINLARI | TIME ADVERBIALS AND EXPRESSIONS

6. PAST PERFECT TENSES PAST PERFECT TENSE eğer olaylar arasında öncelik ve sonralık ilişkisi kurmak istediğimiz zaman tercih edilmektedir. Unutulmamalıdır ki; Past Simple Tense’de rahatlıkla PAST PERFECT TENSE yerine tercih edilebilir. After*

Had v3

, Past simple tense

Before*

Past simple tense

, Had v3

By the time*

Past simple tense

, Had v3

As soon as*

Past simple tense

, Had v3

*Yukarıda yer alan bağlaç ifadeleri tüm tense kombinasyoları için (PAST, PRESENT, FUTURE) kullanılırlar. If Clause (TYPE 3) & MIX type

Would you mind if +

I wish & if only* +

It is high time +

As if & as though* +

Would rather* +

HAD V3 Yukarıda * ile verilen ifadeleri sadece PAST SIMPLE TENSE ile kullanılmamaktadır. • As if & as though » ‐mış gibi (pretend) anlamı taşımaktadır. Bu kullanım sadece geçmişe dair gerçek olmayan durumların ifadesinde kullanılır. | He talked as if he had been rich. | Zenginmiş gibi konuştu. (= Ama kesinlikle zengin değil.) • I wish & if only » Keşke anlamı taşımaktadır. Geçmişe, günümüze ve geleceğe yönelik niyetleri anlatırken tercih edilir. PAST PERFECT TENSE ile de sadece GEÇMİŞE yönelik gerçekleşmeyen niyetleri anlatırken kullanılır. • Would rather » Tercih belirtme cümlelerinde kullanılan bu yapı eğer başkalarının yaptıklarıyla ilgili bir tercih belirtme içeriyorsa o zaman PAST PERFECT TENSE ile birlikte kullanılır. Ama unutulmamalıdır ki; bu kullanımın anlamı PAST’tır. | I’d rather you had stayed at home last night. | He wanted to be a teacher but I’d rather he had become a doctor.

www.ifyayinlari.com | FATİH KİRAZ – iletisim@ifyayinlari.com

5


IF YAYINLARI | TIME ADVERBIALS AND EXPRESSIONS

7. FUTURE TENSES Tomorrow

In 2023

In the following week, month, vs.

Three weeks later

Shortly, briefly, soon

In two weeks time, vs.

Next week, month,vs.

By 2023* & By the time

FUTURE TENSES *By ve by the time ifadeleri PAST PERFECT TENSE ile de kullanıldığını unutmayalım. Lakin, by ve by the time ifadelerinin arkasından takip eden cümlenin tense yapısına göre; cümlenin devamı belirlenir.

| You will have perfected your English by the time you come back from the U.S. | By the time Alex finished his studies, he had been in London for over eight years.

After* Before* By the time* As soon as*

Present simple & present perfect Present simple & present perfect Present simple & present perfect Present simple & present perfect

Future tense Future tense Future tense Future tense

*Yukarıda yer alan bağlaç ifadeleri tüm tense kombinasyoları için (PAST, PRESENT, FUTURE) kullanılırlar. This time next week, vs.* WILL BE VERB+ing *This time next week » ifadesi PAST CONTINUOUS TENSE ile kullanılan “this time last week & yesterday” ifadesiyle karıştırılmamalıdır.

www.ifyayinlari.com | FATİH KİRAZ – iletisim@ifyayinlari.com

6


www.ifyayinlari.com

TIME ADVERBIALS & EXPRESSIONS and PREPOSITIONS  

YDS & LYS5 & TUSDİL ve diğer İngilizce dil yeterlilik sınavlarına dair TIME ADVERBIALS & EXPRESSIONS and PREPOSITIONS kullanımlarını içermek...

TIME ADVERBIALS & EXPRESSIONS and PREPOSITIONS  

YDS & LYS5 & TUSDİL ve diğer İngilizce dil yeterlilik sınavlarına dair TIME ADVERBIALS & EXPRESSIONS and PREPOSITIONS kullanımlarını içermek...

Advertisement