Page 1

IFMSA—Poland Oddział Olsztyn www.olsztyn.ifmsa.pl


W

izją Międzynarodowej Federacji Stowa- Do głównych celów IFMSA, realizowanych przez rzyszeń Studentów Medycyny wszystkie zrzeszone organizacje należą: (International Federation of Medical Students’ Associations—IFMSA) jest Zie-  Konfrontacja studentów medycyny z problemami humanitarnymi i zdrowotnymi, zapewniająmia, na której studenci medycyny z całego świata ca im możliwość kształcenia siebie i swoich jednoczą się, mając na uwadze przede wszystkim rówieśników; zdrowie człowieka, wyposażeni w wiedzę, umiejętności i wartości, czyniące ich zdolnymi do podej Ułatwienie współpracy pomiędzy społecznością mowania przywództwa na szczeblu zarówno lokalstudentów medycyny oraz organizacjami mięnym jak i globalnym. dzynarodowymi działającymi w dziedzinie zdrowia, edukacji i spraw społecznych; Misją IFMSA jest zrzeszanie studentów medycyny z całego świata celem wprowadzania inicjatyw,  Zapewnienie studentom medycyny możliwości wpływających pozytywnie na społeczeństwo. IFMSA odbycia praktyk wakacyjnych i wymiany naureprezentuje opinie i idee przyszłych pracowników kowej w ramach wszystkich krajów członkowsłużby zdrowia na polu szeroko rozumianego zdroskich; wia na świecie, działając we współpracy z wieloma partnerami zewnętrznymi. IFMSA buduje także  Rozbudowa sieci, łączącej między sobą aktywumiejętności poprzez szkolenia, projekty nych studentów medycyny z całego świata, i wymianę doświadczeń, obejmując swoim zakrew tym lokalnych liderów, koordynatorów prosem różnorodność kulturową, tak aby kształtować jektów i działaczy, w sposób ułatwiający im zrównoważoną i zdrową przyszłość. naukę i rozwój.


03 07 13

IFMSA Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Studentów Medycyny

IFMSA—Poland Oddział Olsztyn Oddział Olsztyn Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA—Poland.

Oferta współpracy Poszukujemy Partnerów stałych jak również okolicznościowych, wspierających naszą statutową działalność.

05 09 14

IFMSA—Poland Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA—Poland.

Programy Stałe 6 Programów Stałych IFMSA— Poland: SCORP, SCOPH, SCORA, SCOME, SCOPE, SCORE.

Kontakt


IFMSA—Poland Oddział Olsztyn

www.olsztyn.ifmsa.pl

IFMSA Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Studentów Medycyny / International Federation of Medical Students’ Associations

Siedzibą IFMSA jest Ferney—Voltaire we Francji. Siedziba ta jest wspólna z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Lekarzy.

108 krajów.. 114 organizacji członkowskich.. 1,2 mln członków.. największa na świecie organizacja studencka!

3


4

www.olsztyn.ifmsa.pl

IFMSA—Poland Oddział Olsztyn

Kraje nalężące do IFMSA oznaczona ciemnym kolorem.

IFMSA—Poland działa od 1956. Początkowo pod nazwą Komitet Koordynacyjny Studentów Akademii Medycznych (KKSAM). Od 1957 należy do Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Studentów Medycyny—IFMSA.


6

www.olsztyn.ifmsa.pl

IFMSA—Poland Oddział Olsztyn

IFMSA—Poland Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny

M

iędzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland jest organizacją zrzeszającą studentów medycyny i młodych lekarzy. Jest zrzeszeniem apolitycznym, samorządnym i trwałym, o celach niezarobkowych. W ramach swej działalności należy do Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Studentów Medycyny — IFMSA (International Federation of Medical Students Associations). W Polsce Stowarzyszenie istnieje od 1956 roku, początkowo znane jako Komitet Koordynacyjny Studentów Akademii Medycznych a także Polish Medical Students’ International Committee (PolMSIC). Aktualnie dzieli się na 12 Oddziałów, czyli mieści się na wszystkich wyższych uczelniach medycznych w kraju, a co za tym idzie, zrzesza ponad 2200 studentów i młodych lekarzy z całej Polski. Corocznie członkowie IFMSA _ Poland organizują nakładem swoich własnych sił ponad 1500 wydarzeń, a naszymi projektami obejmujemy ponad 300 000 osób w całej Polsce. Ze względu na zakres działania cała struktura IFMSA-Poland została podzielona na 6 programów stałych:

 SCOPE - Program Stały ds. Praktyk Wakacyjnych

 SCORE - Program Stały ds. Wymiany Naukowej

 SCOME - Program Stały ds. Edukacji Medycznej

 SCOPH - Program Stały ds. Zdrowia Publicznego

 SCORA - Program Stały ds. Zdrowia i AIDS

Reprodukcyjnego

 SCORP - Program Stały ds. Praw Człowieka i Pokoju

W ramach stowarzyszenia staramy się aktywnie działać na rzecz społeczeństwa, organizując akcje profilaktyczne i szerząc wiedzę medyczną wśród społeczeństwa.

Przynależność do stowarzyszenia to także możliwość realizacji międzynarodowych projektów badawczych i programów edukacyjnych a co za tym idzie rozwój naukowy i osobisty studentów medycyny. Dodatkowo, będąc przedstawicielem sporej liczby studentów medycyny, reprezentujemy ich głos w Polsce i na arenie międzynarodowej.

Działając na szczeblu globalnym stwarzamy ogromne możliwości integracji studentów medycyny z różnych środowisk i krajów tym samym ułatwiając przyszłe kontakty zawodowe, mające na celu ciągły rozwój medycyna na świecie.


IFMSA—Poland Oddział Olsztyn

www.olsztyn.ifmsa.pl

7

IFMSA—Poland Oddział Olsztyn Oddział Olsztyn Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA—Poland

O

lsztyński Oddział Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny działa od 2011 roku i zrzesza ponad 100 członków.

podstawowej wiedzy na temat profilaktyki zdrowotnej. Nasze akcje nie ograniczają się jednak

Tworzą go studenci medycyny z Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie gdzie już od kilku lat trwa ich edukacja. Poprzez akcje takie jak Zdrowie pod Kontrolą czy World AIDS Day docieramy do lokalnej społeczności i edukujemy ją w zakresie

tylko i wyłącznie do tematyki medycznej, ale obejmują także działania na rzecz praw człowie-

ka i szerzenia tolerancji wśród młodzieży. Możemy pochwalić się autorskim projektem “Meeting the Youngsters”, który w tym roku został uznany za najlepszy projekt w ogólnopolskim konkursie Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA— Poland.


Partnerzy:


IFMSA—Poland Oddział Olsztyn

www.olsztyn.ifmsa.pl

6 9

Program Stały ds. Praw Człowieka i Pokoju

J

ak sama nazwa wskazuje, w SCORPie zajmujemy się tematami szeroko pojętych Praw Człowieka i Pokoju na świecie. Główną misją programu jest zaszczepianie w studentach, młodych lekarzach, a poprzez nich we wszystkich ludziach idei równości, międzyludzkiej akceptacji i zrozumienia dla odmienności, a także szerzenie pokojowego stylu życia.

ludziach stygmatyzowanych przez W ramach Programu walczymy społeczeństwo, niezauważalnych o prawa pacjentów, kobiet, lub spychanych na margines. uchodźców, mniejszości, imigrantów, bezdomnych, więźniów, Uczymy tolerancji, poszanowadzieci, osób niepełnosprawnych, nia dla innych ludzi i dostrzegaosób starszych i innych grup, któnia piękna ukrytego w odmienre mogą spotkać się z ostracyności. zmem społecznym. Zajmujemy Jak wiadomo, współczesny świat się nie tylko bezpośrednią pomociągle boryka się z problemem cą takim osobom, ale także monierówności, ucisku, wojen i kon- delowaniem spojrzenia na odfliktów – dlatego też ekipa SCOR- mienność świata, bogactwo kulPionów jest bardzo prężną, stale turowe, kształtowaniem postaw W naszych akcjach skupiamy się rozwijającą się grupą, w której pokojowych i łamaniem wszelana wszelakich mniejszościach, drzemie ogromny potencjał. kich stereotypów.

Program Stały ds. Zdrowia Publicznego

P

rogram Stały ds. Zdrowia Publicznego zajmuje się zwiększaniem świadomości ludzi z zakresu promocji zdrowego stylu życia.

Stąd nasza współpraca z różnorodnymi jednostkami, od organizacji pozarządowych (WHO, UNICEF, Fundacja „Promocja Zdrowia”, Polska Unia Onkologii, Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci) po centra handlowe, przedszkola czy szkoły.

W obrębie SCOPH-u realizujemy liczne projekty lokalne, nasze własne pomysły, a także projekty międzynarodowe dostosowane do potrzeb naszego społeczeństwa.

Chcemy zwiększyć świadomość na temat Zdrowia Publicznego wśród społeczeństwa a także edukować i wpływać na rozwój zainteresowań tematem Zdrowia Publicznego wśród studentów medycyny Naszym nadrzędnym celem i innych kierunków medycznych. przyświecającym wszelkim działaniom podejmowanym Staramy się praktycznie wykorzyprzez ekipę SCOPH jest uświa- stać zdobyte umiejętności domienie jak najszerszej grupy w dziedzinie promocji zdrowia osób, w jaki sposób zapobiegaw- i edukacji zdrowotnej poprzez czo dbać o swoje zdrowie, by współpracę z organizacjami mięcieszyć się z pełni życia jak naj- dzynarodowymi, narodowymi dłużej i jak najpełniej. i lokalnymi.


10

www.olsztyn.ifmsa.pl

IFMSA—Poland Oddział Olsztyn

Program Stały ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS

C

horoby przenoszone drogą płciową, do niedawna nazywane jeszcze chorobami wenerycznymi, to temat tabu w wielu krajach naszego globu, w tym także w Polsce. Niska świadomość społeczna, brak kampanii promujących zdrowe zachowania seksualne i niezrozumienie skali problemu skutkują szerzeniem się wielu schorzeń, których leczenie jest kosztowne – jeśli w ogóle jest możliwe. Niestety należy wiedzieć, iż w niejednym przypadku współ-

czesna medycyna może zaproponować tylko terapie podejmującą walkę z objawami, a nie przyczynami. Dziś staramy się mówić coraz częściej o szeroko rozumianym zdrowiu reprodukcyjnym, uczymy konieczności wizyt u ginekologa, walczymy z przemocą wobec kobiet i stygmatyzacją osób chorych na STI’s.

trzebna. „Najlepszym sposobem walki z AIDS jest prewencja, a najlepszym sposobem prewencji jest edukacja” i zdanie to jest mottem SCORA.

W ramach programu działają 4 projekty międzynarodowe, czyli takie, których inicjatorem była Polska, a inne kraje IFMSA przyłączyły się do ich realizacji. Należą do nich: SCORA X-Change, Daphne, Pierwsza Wizyta u ginekologa Gdyby słowo profilaktyka pojaoraz Polska-Liban Transnational wiało się na ustach ludzi częściej, Peer Education Project. walka z nimi stałaby się niepo-

Program Stały ds. Edukacji Medycznej

O

d 60 lat SCOME koncentruje swe działania na szeroko pojętej edukacji medycznej. Naszym celem jest jak najlepsze przygotowanie studentów do przyszłej pracy zawodowej oraz badania i promowanie na uczelniach wyższych najlepszych rozwiązań w nauczaniu medycyny. Jednym z priorytetowych założeń jest rozwój nauczania medycyny na świecie i wprowadzenie optymalnego systemu nauczania przy-

szłych lekarzy na wszystkich ny każdego modelu edukacji młouczelniach medycznych. dych medyków (tradycyjnego, Problem Based Learning, EvidenEdukacja Medyczna przyszłych ce Based Learning oraz tzw. mielekarzy powinna się koncentroszanego) i znaleźć jak najlepsze wać nie tylko na jak najlepszym rozwiązania. Dzięki tym doświadich wykształceniu ale przede czeniom studenci są cennymi wszystkim na związanej z tym i kreatywnymi partnerami w rozjakości, kształtowanej przez mowach na temat programów nich w przyszłości służby zdronauczania zarówno dla władz wia. swoich uczelni, jak i dla przedPoprzez dyskusję i wymianę do- stawicieli władz decydujących świadczeń studenci z całego świa- o systemie edukacji medycznej ta starają się dostrzec zarówno w poszczególnych państwach. pozytywne, jak i negatywne stro-


IFMSA—Poland Oddział Olsztyn

www.olsztyn.ifmsa.pl

6 11

Program Stały ds. Praktyk Wakacyjnych

C

o roku ponad 400 studentów wyjeżdża na praktyki kliniczne do jednego z krajów należących do IFMSA.

Celem programu jest nie tylko umożliwienie studentom poszerzanie wiedzy medycznej poprzez organizację praktyki w szpitalach na całym świecie, ale przede wszystkim poznania różnych systemów ochrony zdrowia oraz zagadnień z zakresu problematyki globalnego zdrowia publicznego.

Poza niewątpliwą wartością akademicką, przyszli lekarze mają niepowtarzalną okazję nauczyć się pracować w zespole wielokulturowym.

wyjeżdżających w ramach kontraktów bilateralnych przyjeżdżają studenci zagraniczni. Mają oni w ten sposób okazję poznać Polskę i sposób funkcjonowania naszej służby zdrowia. Stanowi to promocję nie tylko naszego Stowarzyszenia, ale przede wszystkim uczelni medycznych, regionów i całego kraju.

SCOPE jest jednym z największych programów wymiany studenckiej na świecie organizowanej w całości przez i dla studentów. Przyszli lekarze nawiązują w ten sposób sieć znajomości Program SCOPE daje ogromne otwierającą możliwość między- możliwości nabrania doświadczenarodowej współpracy. nia na polu medycznym, życiowym a także towarzyskim. Na miejsce polskich studentów,

Program Stały ds. Wymiany Naukowej

P

rogram międzynarodowej wymiany naukowej SCORE umożliwia studentom medycyny pracę przy projekcie naukowym za granicą.

świadczeń, rozwiązań i technologii stosowanych przez najlepsze ośrodki akademickie na świecie oraz uzyskania dodatkowych punktów na macierzystej uczelni. Umożliwia także indywidualne Głównym założeniem programu podejście do każdego z uczestnijest pogłębianie wiedzy teoreków wymiany i poszerzanie jego tycznej podczas nabywania prakzainteresowań. tycznych umiejętności prowadzenia badań naukowych. Praca ba- Wymiana Naukowa służy pogłędawcza odbywa się pod okiem bianiu swojej wiedzy medycztutora, który sprawuje opiekę nej poprzez udział w projektach nad studentem. Daje to szansę naukowych prowadzonych poznania oraz skorzystania z do- w klinikach na całym świecie.

Praca nierzadko odbywa się pod okiem profesorów oraz uznanych naukowców. Projekty naukowe obejmują zakres praktycznie wszystkich dziedzin medycyny, podzielone są przy tym na trzy główne grupy: projekty kliniczne, przedkliniczne z pracą laboratoryjną lub bez pracy laboratoryjnej. Standardowo wymiana trwa 4 tygodnie, jednak często istnieje możliwość przedłużenia wymiany do 8, a nawet 12 tygodni.


12

www.olsztyn.ifmsa.pl

IFMSA—Poland Oddział Olsztyn

6 kontynentów.. 108 krajów.. 1200 Uczelni Medycznych.. studentów wyjeżdżający 10000 na praktyki wakacyjne!


IFMSA—Poland Oddział Olsztyn

13

www.olsztyn.ifmsa.pl

Oferta współpracy Poszukujemy Partnerów stałych jak również okolicznościowych, wspierających naszą statutową działalność. Profity zarezerwowane dla naszych stałych Partnerów:

Korzyści wynikające z zaangażowania się w organizację akcji:

Nasze oczekiwania wobec ewentualnego Partnera:

 Zamieszczenie logo Partne-

 Prawo do wygłoszenia wy-

 Organizacja spotkania, na

ra na stronie internetowej ww.olsztyn.ifmsa.pl

kładu, bądź organizacji warsztatów przygotowanych przez Partnera.

którym moglibyśmy szeroko nakreślić charakter naszej działalności.

 Umieszczenie Logo partnera w materiałach promocyjnych IFMSA-Poland Oddział Olsztyn.

 Możliwość

zorganizowania akcji profilaktycznych w wyznaczonych przez Partnera miejscach m. in. pomiar glikemii, ciśnienia tętniczego krwi oraz przeprowadzenie akcji informacyjnej dot. profilaktyki antynikotynowej, przeciwkleszczowej itp.

 Udostępnienie powierzchni

 Publiczne podziękowania.  Możliwość ustawienia stoiska reklamowego.

 Możliwość

umieszczenia materiałów informacyjnych Partnera w materiałach promocyjnych IFMSA-Poland Oddział Olsztyn, a także możliwość ich dołączenia do dystrybuowanych przez nas gadżetów reklamowych.

 Prawo do rozmieszczenia bannera podczas akcji.

reklamowych w ramach naszych stoisk podczas przeprowadzanych akcji.

 Możliwość umieszczenia ar-

 Roczne podsumowanie dzia-

 Prawo do przeprowadzenia

łalności naszego Oddziału.

tykułu na fanpage’u IFMSAPoland Oddział Olsztyn.

konkursu promującego Partnera na naszym fanpage’u.

 Podsumowanie

wyników przeprowadzanej akcji.

 Pomoc w promocji marki naszego stowarzyszenia w Olsztynie oraz na terenie Województwa WarmińskoMazurskiego.

 Wsparcia finansowego, które umożliwi nam dalszy rozwój organizacji, oraz poszerzenie obecnie prowadzonej działalności.


14

www.olsztyn.ifmsa.pl

IFMSA—Poland Oddział Olsztyn

Kontakt Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA—Poland Oddział Olsztyn

Marcin Mierzwa Prezydent Oddziału prezydent@olsztyn.ifmsa.pl

Sonia Konsek Wiceprezydent Oddziału ds. marketingu vpe@olsztyn.ifmsa.pl

Artur Nowakowski Asystent Wiceprezydenta Oddziału ds. marketingu arturnw@gmail.com

IFMSA—Poland Oddział Olsztyn olsztyn@ifmsa.pl www.olsztyn.ifmsa.pl

©IFMSA—Poland Oddział Olsztyn 2013/2014. Koncepcja i oprawa graficzna: Artur Nowakowski. Tekst: Sonia Konsek, Artur Nowakowski, Aleksandra Pięta, Mateusz Rutkowski


Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA—Poland Oddział Olsztyn olsztyn@ifmsa.pl www.olsztyn.ifmsa.pl

Portfolio IFMSA - Poland Oddział Olsztyn  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you