Page 1


‫‪SCOME‬‬

‫‪SCOPH‬‬

‫‪SCORE‬‬

‫‪SCOPE‬‬

‫‪SCORA‬‬

‫‪SCORP‬‬

‫‪u‬‬

‫اولین نشریه انجمن دانشجویان پزشکی ایران‬ ‫سال اول‪ -‬شماره ‪ - 1‬تابستان ‪1392‬‬

‫محمدرضا چاوشی‬ ‫ملیکا حنیفی ها‬

‫سئو‬ ‫م‬

‫یم‬

‫لت‬

‫فرنوش خمسه‬ ‫زهرا زینلی‬

‫تیم انتشارات‬

‫‪ifmsa.iran.publication@gmail.com‬‬


‫فهرست مطالب‬

‫‪4‬‬

‫پیام تیم انتشارات‬

‫‪6‬‬

‫معرفی انجمن‬

‫‪9‬‬

‫قصه من و تو‬

‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬

‫سالمت عمومی نساز برای پزشکان فردا‬ ‫مدرسه تابستانی‬ ‫فشار خون را کنترل کنید ‪،‬‬ ‫غربالگری فشار خون‬ ‫کمپین مشترک غزبالگری و آگاه سازی روز کلیه‬ ‫همایش تغذیه صحیح‬ ‫پروژه آرزوهای کودکان مبتال به سرطان‬ ‫کارگاه آموزش اصول و روش های پیشگیری از سرطان‬ ‫کنیته تخصصی بهداشت باروری و ‪HIV/ AIDS‬‬ ‫پروژه ها و فعالیت های اسکورا‬ ‫تیم های بشکیل دهنده اسکورا‬

‫‪23‬‬

‫دانشجو و آموزش پزشکی‬

‫‪24‬‬

‫خانه سالمندان‬

‫‪26‬‬

‫رویکردی جدید به ارتقا سالمت زنان‬

‫‪27‬‬

‫مدرسه تابستانی اسکوف‬

‫‪31‬‬

‫گزارش دومین کارگاه کشوری‬

‫‪32‬‬

‫روأسای کمیته های محلی‬


‫پیام تیم انتشارات‬ ‫سالم!‬ ‫سالم به همه ی دانشجویان پزشکی‪ ،‬سالم به همه ی اعضای انجمن دانشجویان پزشکی ایران!‬ ‫همه ی ما در دوره ی دانشجویی‪ ،‬برای بهتر کردن شرایط جامعه ایده های بسیاری داریم‪ ،‬فعالیت های‬ ‫علمی و اجتماعی متعددی انجام میادهیم؛ قبل از ما دانشجویانی بودند‪ ،‬مشابه ما فعالیتاهایی کردند؛‬ ‫هم دورهای ما‪ ،‬دانشجویانی مثل ما هستند‪ ،‬ایدهاهایی دارند و فعالیت هایی بنا به دغدغه هایشان‬ ‫انجام میادهند‪ .‬موضوع اینجاست که چقدر از ایدهاها و فعالیتاهای یکدیگر خبر داریم؟ چقدر از نقاط‬ ‫قوت و ضعف فعالیتاهای دانشجویی که تا به حال انجام شده میادانیم؟ چقدر میادانیم پروژهاها و‬ ‫ایدهاهای ما که بیش از پژوهش‪ ،‬دغدغهای اجتماعی دارند‪ ،‬قبال جای دیگری انجام شده؟ چقدر‬ ‫راهاهای رفته را بارها و بارها از اول میارویم؟‬ ‫یکی از بزرگترین اهداف انجمن دانشجویان پزشکی ایران‪ ،‬ایجاد شبکهای علمی دانشجویان پزشکی در‬

‫سال اول ‪ -‬شماره اول‪ -‬تایستان ‪1392‬‬

‫کشور است تا از طریق این شبکه‪ ،‬دانشجویان کشور در هر حیطهای تخصصی انجمن‪ ،‬از ایدهاها و‬ ‫فعالیتاهای یکدیگر اطالع داشته باشند‪ ،‬در ارتباط با یکدیگر پروژهاهای مشترک و ملی برگزار نمایند‪،‬‬ ‫دوباره کاری نکنند و به نوعی اثر هم افزایی بر هم داشته باشند تا نقش خود را در جامعه‪ ،‬بخصوص‬ ‫درمورد سالمت مردم‪ ،‬ایفا نمایند‪ .‬نشریه ی انجمن دانشجویان پزشکی ایران نیز در جهت هدف ایجاد‬ ‫شبکه ای از دانشجویان پزشکی‪ ،‬سعی دارد فعالیتاها و نقطه نظرات دانشجویان پزشکی عالقه مند را‬ ‫در حیطه ها علمی و اجتماعی منتشر نماید‪.‬‬


‫در اولین شماره مفتخریم تا مطططالطا دانشطجطویطان‬ ‫پزشکی را از چندین دانشگاه علوم پطزشطکطی کشطور‪،‬‬ ‫پیرامون نقش دانشجویان پزشکی در جامعه گرد هم‬ ‫آورده و منتشر کنیم ‪.‬‬ ‫پر واضح است که این مطالا گویای همهای آنچه دانشجویان پزشکی می توانند برای جطامطعطه‬ ‫انجام دهند‪ ،‬نشانگر همه ی فعالیتاها و زحمات دانشجویان پزشکی و انطجطمطن دانشطجطویطان‬ ‫پزشکی ایران نیست‪ ،‬بلکه گلچینی ست از مجموعه ی چند پروژه و ایده‪.‬‬ ‫بسیاری از دانشجویان‪ ،‬حتی از اعضای انجمن بودند که ترجیح دادند پس از مطالعه ای شمطاره‬ ‫ی اول و آشنا شدن بیشتر با نشریه‪ ،‬در شمارهاهای بعدی مطالا خود را برای انتشار ارسطال‬ ‫نمایند‪ .‬شماره ی بعدی نشریه در پاییز و با محوریت موضوعی جدید منتشر خواهد شد‪ ،‬بطرای‬ ‫ارسال مطالا خود‪ ،‬منتظر فرخوان بعدی نشریه باشید‪.‬‬ ‫بی تردید در راه رسیدن به هدف نهایی خود که ایجاد ارتباط بین دانشجویان پزشکی ایران برای‬ ‫همفکری و تعامل در زمینه های مختلف است‪ ،‬راه دراز و دشواری در پیش داریم که بدون عنایت‬

‫کسانی که خود را در این راه همسفر ما می بینند ما را از پیشنهادات و انتطقطادات خطود مطحطروم‬ ‫نسازند‪.‬‬

‫سال اول ‪ -‬شماره اول‪ -‬تایستان ‪1392‬‬

‫خداوند متعال و همکاری و همیاری تمام دانشجویان امکان پذیر نخواهد بود‪ .‬امیدواریم تطمطام‬


‫پ‬ ‫وریا‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫زرخ‬

‫معرفی انجمن دانشجویان پزشکی ایران‪:‬‬ ‫انجمن دانشجویان پزشکی ایران‪ ،‬شبکه ای علمی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬میان دانشجویان پزشکی سراسرر ششرو‬

‫رئ‬ ‫یس‬

‫است شه با حمایت وزا ت بهداشت‪ ،‬د مان و آموزش پزشکی و نیز دانشگاه های علرو پرزشرکری و‬

‫ان‬ ‫جمن‬

‫خدمات بهداشتی و د مانی ششو ‪ ،‬شکل گرفته شه با برقرا ی ا تباطات بین دانشجویان دانشکده های‬

‫ر‬ ‫یحان‬

‫مختلف پزشکی د سراسر ششو و نیز دانشجویان پزشکی د ششو های دیگر‪ ،‬د‬

‫اسرترای ا تر را‬

‫ه سا‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫تس‬

‫دانش و توانمندی های دانشجویان پزشکی و نیز خدمت سانی به اجتماع و شمک به ا ت ای سرممرت‪،‬‬ ‫فعالیت می شند‪ .‬این انجمن‪ ،‬با مدیریت و هماهنگی خود دانشجویان پزشکی و با نظا ت هیئتی مرو د‬ ‫دانشجویان پزشکی د این شبکه بز گ‪ ،‬با شمک همتایان و همکا ان آیند خود‪ ،‬فرصت فرعرالریرت و‬

‫عی‬ ‫دی‬

‫تایید وزا ت بهداشت‪ ،‬د مان و آموزش پزشکی‪ ،‬ادا ه می شود‪.‬‬ ‫تعریف و اجرای پروژه های‬

‫مع‬ ‫اون‬

‫مختلف علمی د حیطه های مرتبط با شته خود و سممت عمومی ا خواهند داشت و برا تروجره بره‬

‫ا‬ ‫مور‬

‫اهمیت شد علمی و ا ت ا مها ت ها و توانمندی های خود د این زمینه‪ ،‬ساختا هایی ا برای آمروزش‬

‫سازمانی مست ل‪ ،‬مرد نهاد و غیرسیاسی بود شه توسط سازمان بهداشت جهانی و سازمان ملل مترّدرد‪،‬‬

‫ی ها‬

‫المللی دانشجویان پزشکی )‪(IFMSA‬است‪ .‬فد اسیون بین المللی انجمن های دانشجویان پزشرکری‪،‬‬

‫ا‬ ‫حنیف‬

‫انجمن دانشجویان پزشکی ایران با نا " ‪ " IFMSA-IRAN‬عضو دائمی و سمی فد اسریرون بریرن‬

‫لیک‬

‫م‬

‫و ایجاد حمایت های فنی و مادی‪ ،‬د د ون خود ایجاد خواهند شرد‪.‬‬

‫دا‬ ‫خل ی‬

‫به سمیت شناخته شد و همکا ی نزدیکی با سایر سازمان های علمی جهانی مانند سازمان برهرداشرت‬ ‫جهانی و سازمان جهانی آموزش پزشکی دا د‪ .‬این فد اسیون به دنبال ایجاد شبکه­ی بز گ ا تباطری‬

‫معا‬ ‫ون ا‬

‫بین دانشجویان پزشکی سراسر دنیا بود تا با تبادل دانش‪ ،‬تجربه و فرهنگ بیرن ایرن دانشرجرویران‪،‬‬

‫م‬ ‫ور ا‬

‫پزشکانی مفید تر برای دنیایی بهتر تربیت شند‪.‬‬

‫آی‬ ‫دین‬

‫اس‬

‫پ‬ ‫رنیا‬

‫ماع‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ا‬

‫س‬ ‫دی‬ ‫مسئو‬

‫صن‬ ‫م‬ ‫الدی‬

‫ت‬ ‫خص‬

‫ص‬ ‫یح‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫ق بی‬ ‫مار‬

‫مس‬

‫ئول‬

‫کمیت‬ ‫ه تخ‬

‫لک‬ ‫میته‬ ‫ت‬ ‫خ‬ ‫ص‬ ‫صی‬ ‫سالم‬ ‫ت‬ ‫عم‬ ‫ومی‬

‫ن‬ ‫زاده‬

‫ی‬ ‫دیان‬

‫س‬

‫باب‬ ‫ک‬ ‫ح‬ ‫سی‬

‫م‬ ‫سئو‬

‫لک‬ ‫میته‬

‫رتبا‬ ‫طات‬

‫ص‬

‫صی‬

‫به‬ ‫داش‬

‫ت‬

‫با‬ ‫رور‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ای‬

‫دز‬

‫مس‬ ‫ئول‬ ‫ک‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ته‬ ‫تخص‬

‫صی‬ ‫آمو‬ ‫زش‬

‫پ‬ ‫زشک‬


‫صبا شیخ بهایی‬ ‫مسئول کمیته تخصصی تبادل دانشجو در حیطه پژوهشی‬

‫محیا قاضی زاده‬ ‫مسئول کمیته تخصصی تبادل دانشجو در حیطه آموزشی‬

‫شروین بدیهیان‬ ‫افسر ارتباطات کمیته تخصصی سالمت عمومی‬

‫سارا حسین پور‬ ‫افسر ارتباطات کمیته تخصصی آموزش پزشکی‬

‫مینو جلوان‬ ‫افسر ارتباطات کمیته تخصصی بهداشت باروری و ایدز‬

‫آذین آذربایجانی‬ ‫افسر ارتباطات کمیته تخصصی حقوق بیمار‬

‫پوریا مقصودی‬ ‫مسئول شاخه حمایت از پروژه ها‬

‫مهسا قارزی‬ ‫مسئول شاخه آموزش‬

‫ناصر یوسف زاده‬ ‫مسئول شاخه مشورتی و رسیدگی به شکایات‬


‫مهمترین حیطه هایی که فدراسیون در آنها دانشجویان پزشکی را با یکدیگر در ارتباط نگاه می دارد‪ ،‬به قرار زیر است‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫تبادل دانشجو در حیطه آموزشی (‪SCOPE- )Standing Committee On Professional Exchange‬‬

‫‪‬‬

‫تبادل دانشجو در حیطه پژوهشی(‪SCORE -)Standing Committee On Research Exchange‬‬

‫‪‬‬

‫آموزش پزشکی( ‪SCOME - ) Medical Education Standing Committee On‬‬

‫‪‬‬

‫بهداشت باروری و ایدز(‪SCORA- )Standing Committee On Reproductive health including Aids‬‬

‫‪‬‬

‫سالمت عمومی ( ‪SCOPH - )Standing Committee On Public Health‬‬ ‫حقوق بشر مرتبط با سالمت( ‪SCORP- ) health related human Rights and Peace Standing Committee On‬‬

‫این فدراسیون‪ ،‬به دور از هرگونه اهداف سیاسی‪ ،‬نژاد پرستانه و تبعیض گرایانه ‪ 06‬سال است که فعّالیت می کند و با ترتیب‬ ‫دادن برنامه هایی همچون‪ ،‬تبادل دانشجو‪ ،‬برگزاری دوره های آموزشی تابستانی‪ ،‬کارگاه ها و دورههای کارآموزی توسط‬ ‫کشورهای مختلف و سازمان های بین المللی‪ ،‬حمایت از انجام پروژه های منطقه ای و بین المللی در زمینه ارتقا سالمت و‬ ‫دانش دانشجویان‪ ،‬تالش می کند معنی واقعی و عینی ارتباط مفید دانشجویان مابین کشور ها را نشان دهد‪.‬‬ ‫انجمن دانشجویان پزشکی ایران‪ ،‬نمایند رسمی ‪National Member Organization‬یا به اختصار ‪ NMO‬فدراسیون‬ ‫بین المللی انجمن های دانشجویان پزشکی در ‪International Federation of Medical Student‬‬ ‫‪Associations‬یا به اختصار ‪ IFMSA‬است و با هدف تشویق و سازماندهی دانشجویان پزشکی کشور برای فعالیت در‬ ‫حیطه های مختلف علمی‪ ،‬از جمله حیطه های پیشنهادی فدراسیون بین المللی‪ ،‬در داخل ایران و خدمت رسانی به جامعه‬ ‫در حین آموزش و پرورش خود‪ ،‬فعالیت می کند و نتایج فعالیت های داخل کشوری و محلی خود را در سطح جهان‬ ‫منعکس می نماید‪.‬‬


‫سال اول ‪ -‬شماره اول‪ -‬تایستان ‪1392‬‬

‫قصه من و تو‬ ‫من‪ .‬قصه یک دانشجو‪ .‬شاید دانشجوی امروز‪،‬‬

‫تو‪ .‬قصه تهدیدها و امید به فرصتها‪...‬‬

‫شاید دانشجوی دیروز‪ ،‬شاید فردا‪...‬‬

‫من‪ .‬ویای پزشکی شه یه وزی مشکمت مردمو حل شنه‪.‬‬

‫تو‪ .‬قصه یک انجمن‪ .‬شاید تجلّی یک آ زو‪،‬‬

‫تو‪ .‬ح ی ت دانشجویی شره امرروز مرشکمت مردمرو حرل‬

‫شاید یک خاطره‪ ،‬شاید یک امید‪...‬‬

‫میشنه‪.‬‬

‫من‪ .‬قصه بز گ شدن‪ ،‬بز گ شدن به دست‬

‫من‪ .‬قصه خواستن‪.‬‬

‫آد بز گهای شوچیک‪...‬‬

‫تو‪ .‬قصه توانستن‪.‬‬

‫تو‪ .‬قصه بز گ شدن‪ ،‬بز گ شدن به دست آد‬

‫من‪ .‬شاید همان تو‪ .‬قصه شمک خواستن از تو‪.‬‬

‫شوچیکهای بز گ‪...‬‬

‫تو‪ .‬شاید همان من‪ .‬قصه شمک خواستن از من‪.‬‬

‫من‪ .‬قصهی آدمی ف ط با آ زوی پزشک شدن‪...‬‬

‫من‪ ،‬تو‪ ،‬شاید قصه ما!‬

‫تو‪ .‬قصهی آد هایی با آ وزی ف ط پزشک نشدن‪...‬‬

‫ما! قصه امید‪ .‬امید به آینده‪ .‬امید به پزشک بودن‪ ،‬امید به‬

‫من‪ .‬قصه فرد‪ ،‬قصه گوشه گرفتن از اجتماع به بهانه‬

‫پزشک ساختن‪ ،‬امید به با هم بودن‪ ،‬امید به با هم ماندن‪...‬‬

‫ساختن پزشکی برای همان اجتماع‪.‬‬

‫ما! قصه توشل‪...‬‬

‫تو‪ .‬قصه اجتماع‪ ،‬قصه یاد گرفتن از اجتماع به امید‬

‫و ما! قصه یک انجمن‪ .‬انجمنی برای من و تو‪ .‬انجمن‬

‫حل دغدغههای همان اجتماع‪.‬‬

‫دانشجویان پزشکی ایران‪.‬‬

‫من‪ .‬قصه تعهد به مرد ‪ .‬بودن برای مرد ‪ .‬پزشک شدن‪ ...‬سپاس‪...‬‬ ‫تو‪ .‬قصه تعهد به من‪ .‬بودن برای من‪ .‬پزشک ساختن‪...‬‬ ‫من‪ .‬قصه فرصتها و ترس از تهدیدها‪...‬‬

‫پوریا روزرخ‬ ‫رئیس انجمن دانشجویان‬ ‫پزشکی ایران‬


‫آیدین پرنیا‬ ‫مسئول کشوری سالمت عمومی (اسکوف ایران)‬

‫سالمت عمومی ‪ ،‬نیازی برای پزشکان فردا‬

‫آنچه امروز از آن بعنوان سالمت یاد می شود دیگر‬ ‫محدود به بیماری و نسخه و دارو نیست‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل هدف سیستم های سالمت نیز‪ ،‬دیگر تنها‬ ‫درمان بیماری ها نمی تواند باشد‪ .‬با پیشرفت هایی‬ ‫که در زمینه بهداشت‪ ،‬درمان و خدمات سالمت‬ ‫بدست آمده است و نیازهای جامعه امروزی سالمت‬ ‫مبدل به حوزه ای بین رشته ای گردیده که به‬ ‫طبع آن ارائه دهندگان خدمات سالمت را نیازمند‬ ‫کسب دانش و مهارت در زمینه هایی به غیر از‬ ‫فیزیولوژی و پاتولوژی بیماری ها نموده است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر تغییر و تحوالتی که در سیستم های‬ ‫ارائه خدمات بهداشتی درمانی بخصوص در کشور‬ ‫ما ایران رخ داده و با درنظر گرفتن برنامه پزشک‬ ‫خانواده که از اولویت های وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و‬ ‫آموزش پزشکی می باشد‪ ،‬ارائه دهندگان خدمات‬ ‫سالمت کشورمان را نیازمند به یادگیری حوزه‬ ‫هایی نموده است که شاید پیشتر لزوم چنین آموزه‬ ‫هایی کمتر احساس می شد‪ .‬لذا نیازهای جدیدا‬ ‫ایجاد شده به دلیل تغییرات در سیستم بهداشتی‪،‬‬ ‫درمانی و همچنین نگاه متفاوت امروزی به سالمت‪،‬‬ ‫پزشکان را از نسخه نویسانی که تنها درمانگر‬ ‫بیماری های مردم هستند تبدیل به مدیران خط‬ ‫مقدم سالمت نموده است‪ .‬حال آنکه بنظر می رسد‬ ‫نظام آموزش پزشکان هنوز خود را با تغییرات رخ‬ ‫داده و نیازهای جدید همسو ننموده است و یا‬ ‫بازنگری ها در برنامه های آموزشی دوره های‬ ‫پزشکی باالخص دوره پزشکی عمومی‪ ،‬پزشکان‬

‫آینده کشور را آنچنان که باید و شاید برای ورود به‬ ‫عرصه توانمند نمی سازد‪.‬‬ ‫شاید با نگاهی ژرفتر بتوان برخی از مشکالت و‬ ‫معضالت سیستم آموزش پزشکی کشورمان را‬ ‫محدود بودن به برنامه آموزشی اجباری دوره های‬ ‫پزشکی‪ ،‬عدم توجه به حوزه های بین رشته ای‬ ‫مورد نیاز برای پزشکان آینده‪ ،‬نبود شناخت از‬ ‫نیازهای آموزشی حقیقی پزشکان برای خدمت در‬ ‫عرصه های بهداشتی و درمانی و نبود برنامه های‬ ‫آموزشی اختیاری و اجباری مطابق با این نیازها‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫در این میان حوزه ای چون سالمت عمومی که‬ ‫علی رغم اهمیت آن و نیاز غیرقابل انکار پزشکان‬ ‫به داشتن دیدی جامعه محور و کل نگر و در کنار‬ ‫آن توانایی برنامه ریزی و اجرای برنامه های‬ ‫پیشگیرانه و ارتقادهنده سالمت‪ ،‬در برنامه های‬ ‫آموزشی رسمی و غیررسمی دانشکده های پزشکی‬ ‫مورد کم توجهی قرار گرفته است‪ .‬حال آنکه‬ ‫افزایش توان مدیریتی‪ ،‬اجرایی و برنامه ریزی‬ ‫پزشکان که در سطوح اولیه ارائه خدمات سالمت‬ ‫نقش رهبری واحدهای بهداشتی درمانی را برعهده‬ ‫دارند می تواند نوش دارویی بر آالم سیستم‬ ‫سالمت کشورمان باشد‪.‬‬

‫سال اول ‪ -‬شماره اول‪ -‬تایستان ‪1392‬‬

‫انجمن دانشجویان پزشکی ایران‬


‫ثبت نام مدرسه تابستانی بین المللی سالمت عمومی ( (‪IPHS‬برای شرکت کنندگان داخلی آغاز شد‪.‬‬ ‫جهت اطالع شرکت کنندگان داخلی هزینه متفاوتی را نسبت به شرکت کنندگان خارجی پرداخت می نمایند‪.‬‬ ‫هزینه ثبت نام برای شرکت کنندگان داخلی که شامل هزینه شرکت در کارگاه ها و پذیرایی و مواد آموزشی می باشد به شرح‬ ‫زیر است‪:‬‬ ‫ثبت نام زود هنگام (مهلت ارسال درخواست تا ‪ 02‬مرداد ‪)2930‬‬ ‫‪‬‬

‫هزینه ثبت نام دوره سالمت عمومی ‪IPHS2013:‬چهل هزار تومان (‪ 02222‬تومان)‬

‫‪‬‬

‫هزینه ثبت نام کارگاه ‪TNT:‬پنجاه هزار تومان (‪ 02222‬تومان)‬

‫‪‬‬

‫هزینه ثبت نام کارگاه ‪TOT:‬شصت هزار تومان (‪ 02222‬تومان)‬

‫ثبت نام دیر هنگام (مهلت ارسال درخواست تا ‪ 0‬شهریور ‪ - 2930‬پذیرش در صورت وجود ظرفیت خالی)‬

‫‪‬‬

‫هزینه ثبت نام دوره سالمت عمومی ‪IPHS2013:‬شصت هزار تومان (‪ 02222‬تومان)‬

‫‪‬‬

‫هزینه ثبت نام کارگاه ‪ TNT:‬هفتاد هزار تومان (‪ 02222‬تومان)‬

‫‪‬‬

‫هزینه ثبت نام کارگاه ‪ TOT:‬هشتاد هزار تومان (‪ 02222‬تومان)‬ ‫الزم به ذکر است که هزینه ثبت نام شامل هزینه اقامت و سفر به کیش نمی باشد‪.‬‬

‫با توجه به اینکه در حال حاضر قیمت تورها‪ ،‬هتل ها و بلیط هواپیما برای زمان برگزاری ‪IPHS2013‬اعالم نگردیده است‬ ‫امکان اعالم هزینه های اقامت و سفر مقدور نبود‪.‬‬ ‫به اطالع عالمندان گرامی می رساند که تیم اجرایی ‪IPHS2013‬در تالش است حهت رفاه حال شرکت کنندگان داخلی و‬ ‫کاهش هزینه های ایشان تورها و هتل هایی با قیمت های پائین تر از حدمعمول و با تنوع قیمتی را تدارک ببیند‪ .‬با این حال به‬ ‫دلیل مشخص نبودن قیمت های دقیق این امکان در حال حاضر فراهم نگردیده‪ .‬در صورت فراهم گردیدن این خدمات برای‬ ‫شرکت کنندگان مراتب بالفاصله به اطالع رسانده خواهد شد‪.‬‬ ‫با این وجود زمان ثبت نام زود هنگام ‪IPHS2013‬تغییری نخواهد کرد و تخفیف های هزینه ثبت نام و تخفیف های احتمالی‬ ‫بسته های اقامت و سفر درنظر گرفته شده برای ثبت نام زودهنگام‪ ،‬برای درخواست های دریافتی پس از ‪ 02‬مرداد درنظر گرفته‬ ‫نخواهد شد ‪ .‬لذا به عالقمندان توصیه می شود پیش از اتمام مهلت ثبت نام زودهنگام درخواست های خود را ارسال نمایند‪.‬‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس‬

‫به امید دیدار شما در ‪IPHS2013‬‬ ‫آیدین پرنیا‬ ‫دبیر ‪IPHS2013‬‬

‫‪iranifhs.wordpress.com‬مراجعه نمایید ‪.‬‬


‫فشار خون را کنترل کنید ؛ کمپین هفته سالمت ‪2013‬‬ ‫به مناسبت هفته ی سالمت امسال (‪ 42-81‬فرروردیرن مراه ‪)24‬‬ ‫؛اسکوف تهران با همکاری شهرداری تهران‪ ،‬غرفه ای بررای انردازه‬ ‫گیری فشارخون وهمچنین آگاهی دادن درباره ی فشار خون‪،‬عروار‬ ‫و راه های کنترل آن و همچنین آموزش گرفتن فشار خون در خرانره‬ ‫توسط مردم‪ ،‬در پارک پرواز واقع در شهرک سالمرت مرنرطرقره ی‬ ‫سعادت آباد تهران برپا نمود‪ .‬در این غرفه که به مدت ‪ 8‬هفته برقررار‬ ‫بود‪ 82 ،‬نفر از اسکوفی های تهران فشار خون بیش از ‪ 8066‬نفر‪ ،‬در‬ ‫سنین ‪ 88‬تا ‪ 12‬سال را اندازه گیری و راهنمایی هرای الزم را بره‬ ‫ایشان ارائه دادند‪.‬‬

‫از کسانی که به غرفه مراجعه می کردند ابتدا سوال می شد که آیا ترا‬ ‫نیم ساعت قبل از حضورشان در غرفه ورزش کرده اند؟ یا چرای یرا‬ ‫خواسته میشد که ‪ 46‬دقیقه بنشیند یا استراحت کند و مجدد بررای‬

‫بر اساس فشار خون اندازه گیری شده راهنمرایری هرای الزم بره‬

‫اندازه گرفتن فشار خود مراجعه نماید‪.‬از کسانی که به سوال باال جواب‬

‫مراجعه کنندگان ارائه می شد‪.‬در صرورتری کره فشرار خرون در‬

‫منفی داده بودند خواسته می شد که صحیح بنشینند (طوری که کمر‬

‫محدوده‪severe (HTN‬برود (‪ SBP>180/DBP>110‬از فررد‬

‫آن ها در راستای پشتی صندلی قرار بگیرد و پاهای آنران بره طرور‬

‫خواسته می شد که در همان روز حدود ‪ 8‬تا ‪ 4‬ساعت دیگر مجرددا‬

‫مستقیم روی زمین قرار بگیرد ودستشان روی سطح صافی قرار گیرد‬

‫برای اندازه گیری فشار خون خود مراجعه کنند و در صورتی که براز‬

‫و بازویشان در امتداد قلبشان باشد) سپس فشار خون آن ها با توجره‬

‫هم فشار خون در همان محدوده بود به شخص توصیه می شد کره‬

‫به قوانینی که باید در گرفتن فشار خون به آنها دقت کرد(انردازه ی‬

‫حتما برای کنترل فشارخون باالی خود به پزشک مراجعه کند‪.‬‬

‫مناسب کاف برای بازوی شخص‪ ،‬بستن کاف در محل صحریرح (‪0-4‬‬

‫در کسانی که فشرار خرونری در مرحردوده ‪moderate HTN‬‬

‫سانتی متر باال تر از آرنج) و سرعت پایین آوردن فشرار‪ 0-4‬مریرلری‬

‫‪ )(SBP:160-180/DBP:100-109‬داشتند خواسته می شد ترا‬

‫مترجیوه بر ثانیه) اندازه گیری می شد‪.‬فشار سیسترول‪،‬دیراسرترول و‬ ‫همچنین تاریخ تولد فرد ثبت می گردید تا در مرراجرعرات برعردی‬ ‫تغییرات فشار خون شخص مشاهده شود‪ .‬همچرنریرن از مرراجرعره‬ ‫کنندگان دربارهی سابقه ی فشار خون باال در خانواده‪ ،‬سابقه ابتال بره‬ ‫فشار خون باال و مصرف داروها ی ضد فشار خون باال سوال می شد‪.‬‬

‫چندین ساعت بعد یا در روز های دیگر باز هم برای انردازهرگریرری‬ ‫فشار خون مراجعه کنند‪ .‬در این افراد هم در صورتی که چندین برار‬ ‫فشارشان در این محدوده یا باالتر قرار می گرفت توصیه به مراجعره‬ ‫به پزشک می شد‪ .‬در مورد کسانی که فشار خرونری در مرحردوده‬ ‫‪ mild‬باالتر قرار می گرفت توصیه به مراجعه به پزشک می شد‪.‬‬

‫سال اول ‪ -‬شماره اول‪ -‬تایستان ‪1392‬‬

‫قهوه نوشیده اند؟ اگر پاسخ شخصی به این سواالت مثبت برود از او‬


‫فشار خون را کنترل کنید ؛ کمپین هفته سالمت ‪2013‬‬

‫سال اول ‪ -‬شماره اول‪ -‬تایستان ‪1392‬‬

‫در مورد کسانی که فشار خونی در محدوده‪mild HTN(SBP:140-‬‬ ‫‪ )159//DBP:90-99‬و یا ‪high normal BP(SBP:130-139//‬‬ ‫‪ ) DBP:85-89‬داشتند توصیه به اندازه گیری فشار خون در روز های‬ ‫دیگر می شد‪.‬در این افراد نیز در صورتی که در روزهای آینده فشار‬ ‫خونی باالتر داشتند توصیه می شد مراجعه به پزشک شد (بخصوص در‬ ‫صورتی که سابقه ی خانوادگی فشار خون باال داشتند)‪ .‬ولی در صورتی‬ ‫که فشار خون ایشان در مراجعات بعدی نیز در همین محدوده بود‬ ‫تاکید بر کنترل فشار خون از طریق تغییر سبک زندگی‪ ،‬تغذیه سالم‪،‬‬ ‫ورزش‪ ،‬کاهش مصرف نمک‪ ،‬کاهش وزن و عدم مصرف سیگار می‬ ‫شد‪.‬درنهایت کسانی که فشار خونی در محدوده نرمال داشتندتوصیه به‬ ‫مراجعات بعدی و داشتن سبک زندگی سالم می شد‪.‬‬

‫به تمام مراجعه کنندگان بروشوری تهیه شده توسط اسکوفی های‬ ‫ایران ارائه و توضیح داده می شد‪ .‬محتویات این بروشور شامل راه های‬ ‫کاهش فشار خون و سبک زندگی سامل (کاهش مصرف نمک‪ ،‬کاهش‬ ‫وزن‪ ،‬مرتب ورزش کردن‪ ،‬داشتن رژیم غذایی سالم و نکشیدن سیگار)‬ ‫‪،‬اهمیت فشارخون‪ ،‬تعریف فشار خون واندازه ی فشار خون نرمال و‬ ‫همچنین روش صحیح اندازه گیری فشار خون در منزل بود‪.‬در صورتی‬ ‫که برای فرددر مورد فشار خون سوال یا ابهامی وجود داشت به وی‬ ‫توضیح داده می شد و سعی می گردید دیدگاه ها و باورهای غلط در‬ ‫مورد فشار خون باال مرتفع گردد‪ .‬به تمام مراجعه کنندگان توصیه می‬ ‫شد که فشار خون خود را بطور مرتب اندازه بگیرند‪.‬‬


‫غربالگری فشار خون‬

‫من به عنوان هماهنگ کننده اصلی با ‪ 40‬نرفرر از دانشرجرویران‬ ‫پزشکی عضو انجمن ‪IFMSA‬هماهنگی و غربالگری و ارائه توصیه‬ ‫ها و آموزش ها را بر عهده گرفتیم تا در هفته سرالمرت هرم در‬ ‫خدمت مراجعه کنندگان باشیم‪ .‬هدف از این پروژه افزایش آگاهری‬ ‫مردم با پمفلت ها و توضیحات دانشجویان‪ ،‬غربالگری از نظر فشرار‬ ‫خون و ‪ BMI‬باال‪ ،‬ارجا در موارد مثبت و همچنین تروصریره و‬ ‫تشویق مردم به کاهش عوامل خرطرر ‪Hypertension‬برود‪ .‬در‬ ‫مدت ‪ 5‬روز از هفته سالمت در شیفت عصر حدود ‪ 8666‬نرفرر از‬ ‫مراجعه کنندگان تحت ارزیابی قرار گرفتند‪.‬‬

‫دانشجویان سال ‪ 2‬و باالتر اقدام به اندازه گیری فشارخون و ارائه‬ ‫توضیحات به مراجعه کنندگان نمودند و دانشجویان‬ ‫سال های پایین تر هم اندازه گیری قد و وزن و پر کردن فرم ها رو‬ ‫بر عهده گرفتند‪ .‬این فرمها حاوی سؤاالتی در مورد عوامل خطری‬ ‫مثل سیگار و تغذیه ناسالم و وزن و سن باال بود‪ ،‬مطمئن ًا این‬ ‫اطالعات در برنامه های بعدی کمک زیادی برای تعیین محتوای‬ ‫آموزش همگانی به مردم خواهند کرد‪.‬‬ ‫در طول برنامه در صورت غیر طبیعی بودن ‪BMI‬و فشارخون‬ ‫(موارد‪ ) PreHypertention‬دانشجویان‪ ،‬توصیه های اولیه را‬ ‫برای کاهش عوامل خطر ارائه می دادند‪ .‬در موارد وجود‬ ‫‪Hypertension‬هم‬ ‫عالوه بر توصیه های اولیه در مورد کاهش وزن وتغذیه صحیح و‬ ‫ورزش و کاهش استرس و ‪ . . .‬طبق برنامه‪ ،‬افراد به کلینیک‬ ‫دانشگاهی ارجا داده می شدند‪ .‬حتی یکی دو مورد به دلیل‬ ‫فشارخون بسیار باال و آریتمی و حال عمومی بد به صورت اورژانس‬ ‫به بیمارستان قلب مدنی تبریز ارجا داده شدند‪.‬‬

‫بیتا هژیرکارزار‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی تبریز ورودی ‪18‬‬ ‫مسئول کمیته ‪ SCOPH‬تبریز‬

‫سال اول ‪ -‬شماره اول‪ -‬تایستان ‪1392‬‬

‫درهفته سالمت امسال در فروردین ماه‪ ،‬شهرداری تبریز با تروجره‬ ‫به شعار وزارت برهرداشرت کره در جرهرت کراهرش شریرو‬ ‫‪Hypertension‬بود‪ ،‬تصمیم گرفت قسمتی از منطقه ائل گولی‬ ‫تبریز (بزرگترین پارک تبریز) را برای پروژه هرای ایرن هرفرتره‬ ‫اختصاص دهد‪.‬م حل انجام این پروژه ها غرفه هایی برود کره در‬ ‫اختیار انجمن ها و نهادهای مختلف قرار گرفته بود‪ .‬یکی از ایرن‬ ‫غرفه ها مخصوص دانشگاه علوم پزشکی تبریز بود که بره دلریرل‬ ‫ارتباط نزدیک انجمن ‪IFMSA‬تبریز با گروه پزشکی اجرترمراعری‬ ‫دانشگاه‪ ،‬کمیته اسکوف از برنامه غربالگری فشارخون مطلع شد و‬ ‫برای هماهنگی های الزم و همین طور شرکت در غربالگری اقردام‬ ‫کرد‪.‬‬


‫کمپین مشترک غربالگری و آگاه سازی روز جهانی کلیه‬ ‫توقف آسیب کلیه در اصفهان‪ ،‬کمپین مشترک آگاه سازی در سطح شهر‬ ‫اسکوف ایران در کمیته محلی اصفهان با همکاری مرکز‬ ‫تحقیقات کلیه و معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫اصفهان بمناسبت روز جهانی کلیه‪ 42 ،‬اسفند ‪8028‬‬ ‫مصادف با ‪ 82‬مارچ ‪ ،4680‬اقدام به برپایی کمپین‬ ‫غربالگری و آگاه سازی در زمینه آسیب حاد کلیه مطابق با‬ ‫شعار امسال این روز در پارک شهید رجایی شهر اصفهان‬ ‫نمود‪.‬‬ ‫تبلیغات وسیع در جراید‪ ،‬صدا و سیما و سطح شهر باعث‬ ‫شد که این کمپین که از ساعت ‪ 2‬صبح پنج شنبه ‪42‬‬ ‫اسفند ماه تا ساعت ‪ 80‬همان روز برپا شده بود با استقبال‬ ‫چشم¬گیر بیش از ‪ 4666‬نفر از عموم مردم و عالقمندان‬

‫فعالیت های غربالگری از نظر اندازه گیری فشار خون‪،‬‬ ‫قد‪ ،‬وزن و ‪BMI‬انجام شد و در کارت های سالمت تهیه‬ ‫شده ویژه این روز ثبت گردید‪.‬‬ ‫سواالت فراوان و مختلف مراجعین در مورد وضعیت سالمت‬ ‫کلیه شان ابتدا توسط اسکوفی های پزشکی پاسخ داده می‬ ‫شد و در صورت نیاز ایشان به اساتید و متخصصین بیماری‬ ‫های قلب و کلیه حاضر در محل کمپین ارجاء داده می‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫برای این روز پرسشنامه هایی برای سنجش اطالعات عموم‬ ‫مردم در زمینه بیماری های کلیوی‪ ،‬مخاطرات و عوامل‬ ‫خطر آن تهیه شده بود که با همکاری و نظارت اسکوفی ها‬ ‫توسط ایشان تکمیل می گردید‪.‬‬

‫مواجه شود‪ .‬در این پروژه که در حدود ‪ 06‬نفر از‬ ‫اسکوفی‪-‬های اصفهان مشارکت نمودند‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫اهداف پروژه‪:‬‬

‫سال اول ‪ -‬شماره اول‪ -‬تایستان ‪1392‬‬

‫‪.8‬آگاه سازی و غربالگری‬ ‫عموم مردم در مورد بیماری‬ ‫های کلیوی‪ ،‬عوامل خطر و‬ ‫ریسک فاکتورها‬ ‫‪.4‬مشارکت و اطال اسکوفی ها از‬ ‫چگونگی برگزاری کمپین ها ‪،‬آگاه سازی و‬ ‫غربالگری‬ ‫‪.0‬گسترش ارتباطات خارج سازمانی‬

‫در‬

‫مشکالت اجرا و راهکارها‪:‬‬ ‫مشکالت مدیریت اجرایی‬ ‫در زمان برگزاری برنامه به‬ ‫علت مشارکت چند سازمانی‬ ‫ضعف های پروژه‪:‬‬

‫‪.8‬عدم تعیین و تقسیم دقیق وظایف‬ ‫همکاران اجرایی‬ ‫‪.4‬محدودیت فضای فیزیکی و بی نظمی در آغاز کمپین‬

‫نتایج پروژه‪:‬‬ ‫‪. 8‬آگاه سازی و غربالگری بیش از ‪ 8666‬نفر از عموم‬ ‫مردم در زمینه بیماری های کلیوی و عوامل خطر و‬ ‫ریسک فاکتورهای آن‬ ‫‪.4‬تکمیل بیش از ‪ 266‬پرسشنامه مربوط به اطالعات‬ ‫عموم مردم در زمینه بیماری های کلیوی‬

‫‪3‬‬

‫پیشنهادات برای پروژه های آتی‪:‬‬ ‫‪.8‬برنامه ریزی و تقسیم دقیق وظایف و مسئولیت‪-‬های‬ ‫همکاران اجرایی‬ ‫‪.4‬برنامه ریزی اتفاقاتی که در طی کمپین رخ می دهد‬ ‫برای جلوگیری از ازدحام و سردرگمی مردم‬

‫‪4‬‬

‫آیدین پرنیا‬ ‫کمیته تخصصی سالمت عمومی (اسکوف) ایران کمیته محلی اصفهان‬ ‫با همکاری مرکز تحقیقات کلیه و معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان‬


‫همایش تغذیه ی صحیح‬ ‫بیتا هژیرکارزار‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی تبریز‪ ،‬ورودی ‪18‬‬ ‫مسئول کمیته ‪ SCOPH‬تبریز‬ ‫اهمیت نقش آموزش به خصوص در سطح همگانی در بهبود وضعیت بهداشتیجامعه بر هیچ کس پوشیده نیست‪ .‬اما متاسفانره‬ ‫بعضی از مردم عالقه چندانی به شرکت در برنامه های آموزش همگانی ندارند مخصوص ًا این که بیماران و همرراهران آن هرا‬ ‫بیشتر درگیر مسائل روانی ناشی از وضعیت پیش آمده می باشند‪ .‬با توجه به این شرایط تصمیم گرفتیم کرار آمروزش را در‬ ‫خود بیمارستان انجام دهیم تا به این ترتیب هم استقبال مردم بهتر باشد هم حس نیاز به آموزش رادر آن ها تقویت نماییم و‬ ‫هم اینکه از وقت تلف شده همراهان بیمارها در بیمارستان نهایت استفاده را ببریم‪ .‬با همین هدف همایشی با عنوان ترغرذیره‬ ‫صحیح در تاریخ ‪ 2‬اسفند ‪ 28‬در سالن کنفرانس بیمارستان شهید قاضی طباطبایی که مرکز درمانی انکرولروژی آذربرایرجران‬ ‫شرقی است‪ ،‬برگزار شد‪.‬‬

‫سال اول ‪ -‬شماره اول‪ -‬تایستان ‪1392‬‬

‫شایان ذکر است که هماهنگی های الزم جهت اطال رسانی به افراد و همچنین برگزاری مراسم با کادر پرستاری و نگهبانی بیمارستان انجام شده‬ ‫بود‪ .‬مخاطبان این همایش همراهان بیماران بستری در بیمارستان بودند‪ .‬هدف از این پروژه‪ ،‬آموزش تغذیه صحیح به همراهان به منظور پیشگیری از‬ ‫ابتال به سرطان و همین طور آموزش این افراد برای مشارکت در تغذیه صحیح بیماران طی دوران شیمی درمانی برای کاهش عوار این درمان و‬ ‫تقویت بیماران بود‪ .‬جهت سخنرانی در این جلسه از استاد آقای دکتر رحیمی‪ ،‬متخصص علوم تغذیه‪ ،‬دعوت به عمل آمد‪ .‬در پایان هم زمانی برای‬ ‫مطرح شدن پرسش های افراد شرکت کننده اختصاص داده شد تا به سواالت و ابهامات افراد حاضر پاسخ داده شود‪.‬این سؤاالت بیشتر پیرامون‬ ‫مسائلی بود که معمو ًال پزشکان فرصت کافی پیدا نمی کنند‪.‬توضیحات الزم در مورد آن ها را به همراهان ارائه دهند‪ .‬همچنین از تمامی برنامه های‬ ‫این جلسه فیلم برداری شد تا به صورت ‪ CD‬در اختیار کسانی که فرصت شرکت در جلسه را نداشتند قرار گیرد تا دیگران هم بتوانند از این اطالعات‬ ‫بهره مند شوند‪ .‬همچنین ازاین ‪CD‬ها در پروژه های بعدی نیز استفاده خواهد شد‪.‬‬


‫پروژه آرزوهای کودکان مبتال به سرطان‬ ‫هم زمان با نوروز ‪ 2931‬سری بزنیم به آرزوهای کودکانه ی بچه های مبتال به سرطان‬ ‫پروژه ی دفترچه ی آرزوها اوایل بهرمرن مراه‬ ‫‪ 8028‬با همکاری ‪0‬دانشجوی غیر پزشرکری و‬ ‫‪ 41‬دانشجوی پزشکی کلید خورد‪ 4 .‬نرفرر از‬ ‫همکاران از افراد عادی بودند‪ .‬در طری انرجرام‬ ‫پروژه ‪0‬جلسه برای هماهنگی اعضا‪ ،‬مشرخرص‬

‫سال اول ‪ -‬شماره اول‪ -‬تایستان ‪1392‬‬

‫شدن وظایف و برنامه ریزی برگزار شد ‪.‬‬ ‫دو جلسه ی اول در ماه بهمن و با هدف هرمراهرنرگری برازدیرد از‬ ‫بیمارستان و دومی با هدف هماهنگی با پروژه های دیگر و فعالریرت‬ ‫های میان پروژه ای انجام شد‪ .‬جلسه ی آخر در اسفند مراه و بره‬ ‫منظور گردآوری مطالب و تهیه ی دفترچه ی آرزو ها برگزار گردید‪.‬‬ ‫پس از جلسه ی اول فرم مخصوصی برای جمع آوری آرزوها و هدیه‬ ‫های مورد عالقه کودکان مبتال به سرطان به همراه مرحرلری بررای‬ ‫نقاشی آرزو تهیه شد‪ .‬اطالعات کودکان نظیر آدرس و اسامی خواهرر‬ ‫و برادر نیز با کسب اجازه از والدین اخذ گردید‪ .‬اعضای فعرال تریرم‬ ‫طبق برنامه ریزی به گروه های ‪ 2‬تا ‪8‬نفره تقسیم شدند و طی ‪2‬روز‬ ‫با مراجعه به بیمارستان امید و درمانگاه امام رضا اصفهان تعداد ‪56‬‬ ‫فرم را تکمیل و جمع آوری نمودند‪ .‬در طی این بازدیدها‬ ‫عالوه بر ایجاد فرصت برای نقاشی کودکان‪ ،‬از آنها دلجویی به عمرل‬ ‫آمده و سعی در شادسازی آن ها شد که بازخورد موثری در تقویرت‬ ‫روحیه ی کودکان داشت‪ .‬فرم ها به همراه توضیح مرخرترصرری از‬ ‫پروژه صحافی شده و به شکل دفترچه آرزو ها در آمد‪ ،‬هم چرنریرن‬ ‫فرم ها اسکن شده و اطالعات آنها به صورت دیجیتال نیرز ذخریرره‬ ‫شد‪.‬سپس لیستی از هدیه های مورد نظر کودکان تهیره شرد و از‬ ‫طریق اطال رسانی به خیرین اقدام به جمع آوری کمک های مالری‬ ‫و غیر مالی شد‪ .‬هدیه هایی متناسب با سن و موقعیت و عرالقره ی‬ ‫کودکان و در محدوده ی منابع مالی تهیه شد و به عنوان هردیره ی‬ ‫نوروزی در هفته ی پایانی اسفند به آدرس کودکان پست شد‪ .‬باقری‬ ‫مانده ی کمک های مالی به موسسه ی محک اصرفرهران و چرنرد‬ ‫کودک نیازمند سرطانی اختصاص داده شد‪.‬‬

‫اهداف پروژه‪:‬‬ ‫‪.8‬گردآوری آرزوهای کودکان مبتال به سرطان به وسیله ی فرم‬ ‫های از پیش آماده شده و تهیه ی دفترچه ی آرزوها‬ ‫‪.4‬جمع آوری کمک مالی از خیرین به منظور تهیه ی هدیه‬ ‫های عیدانه‬ ‫‪.0‬ارسال هدیه ها به آدرس پستی کودکان مبتال به سرطان‬ ‫نتایج پروژه‪:‬‬ ‫‪.8‬تهیه ی منبع محفوظی از آرزوها و نقاشی های کودکان مبتال‬ ‫به سرطان‬ ‫‪.4‬ارسال هدیه های مورد نظرکودکان به عنوان عیدی‬

‫آرزوهای کودکانه‬


‫‪. 0‬به دلیل دشواری در بازیابی کودکان برای اهدای هدیه ها‪ ،‬تصمیم گرفته شد تا با گرفتن آدرس و کدپستی هدیه ها برای‬ ‫آن ها ارسال شود‪.‬‬ ‫ضعف های پروژه‪:‬‬ ‫‪.8‬عدم دسترسی به آدرس و کدپستی دقیق در چند مورد به دلیل عدم اطال خانواده‬ ‫‪. 4‬عدم هماهنگی زمانی جمع آوری منابع مالی و مرحله اجرایی تهیه هدیه ها‪ ،‬که باعث شد منابع با تاخیر و قسمتی از آن‬ ‫پس از تهیه ی هدیه ها در اختیار قرار بگیرند و در نتیجه امکان استفاده از این قسمت از منابع در تهیه ی هدیه ها از میان‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫پیشنهادات برای پروژه های آتی‪:‬‬ ‫‪.8‬در صورت امکان شماره تماس برای تصحیح آدرس گرفته شود‪.‬‬ ‫‪. 4‬فعالیت برای جذب حامیان مالی و غیرمالی هم زمان با شرو پروژه ها‪ ،‬و یا حتی هم زمان با مطرح شدن پروژه ی اصلی‬ ‫انجام شود‪.‬‬

‫نوشین جان بخش‬ ‫مسئول پروژه آرزوهای کودکان مبتال به سرطان‬ ‫کمیته تخصصی سالمت عمومی اصفهان‬

‫سال اول ‪ -‬شماره اول‪ -‬تایستان ‪1392‬‬

‫مشکالت اجرا و راهکارها‪:‬‬ ‫‪. 8‬در ابتدا تصمیم بر این بود تا فرم ها در بیمارستان قرار‬ ‫داده شود‪ ،‬و پس از مدتی جمع آوری شود که مشکالت و‬ ‫عدم قطعیت در جمع آوری صحیح فرم ها باعث شد تا ایده‬ ‫ی بازدید از بیمارستان و حضور در محل در هنگام پر کردن‬ ‫فرم ها مطرح شود‪.‬‬ ‫‪. 4‬این پروژه در ابتدا فاقد حمایتگر مالی بوده و فقط به‬ ‫منظور جمع آوری آرزو ها و ذخیره آنها شرو شد‪ ،‬اما در‬ ‫اواسط پروژه به واسطه ی فعالیت چندین نفر از اعضا کمک‬ ‫ها ی غیرمالی شامل لباس و اسباب بازی و کمک‪-‬های‬ ‫مالی جمع شد و تصمیم بر جلب هرچه بیشتر کمک ها‬ ‫گرفته شد‪.‬‬


‫کارگاه آموزش اصول و روشهای پیشگیری از سرطان‬

‫اسکوف تبریز در اوایل تشکیل خود به مناسبت روز جرهرانری سررطران‬ ‫کارگاهی با عنوان آموزش اصول و روشهای پیشگیری از سرطان هرا بررای‬ ‫دانشجویان پزشکی با هدف آموزش اصول و روش های اولیه پیشگیرری از‬ ‫سرطان ها و مهارت های ارتباطی الزم برای آموزش مردم جامعه در تاریرخ‬ ‫‪ 48/4/4680‬در سالن کنفرانس گروه پزشکی اجرترمراعری در دانشرکرده‬ ‫پزشکی تبریز برگزار کرد‪.‬هدف از کارگاه بسط اعضای آمروزش دیرده در‬ ‫اسکوف بود تا در برنامه های آتی بتوان از این نیروی‬ ‫همه ما می دانیم که مسئله مهم در بهداشت عمومی آموزش موضوعات پایره‬ ‫جوان و مشتاق آموزش دیده جهت احقاق اهداف‬ ‫اسکوف بهره برد‪ .‬در حقیقت ما می خواستیم در‬ ‫ای در زمینه معضالت بهداشتی‬ ‫گروهمان کسانی را داشته باشیم که با مهم ترین‬ ‫جامعه است و اگر ما بتوانیم آموزش در سطح مردم جامعه در زمینه مشکالت‬ ‫مسائل مرتبط با اسکوف آشنا بوده و در این زمینه‬ ‫مرتبط با سالمت و بیماری های شایع و مهم و قابل پیشگیری را بره سرطرح‬ ‫به غایت توانمندشان نماییم تا هر فرد خود به تنهایی‬ ‫قابل قبولی برسانیم در واقع به اصلی ترین بخش از اهداف اسکروف رسریرده‬ ‫بتواند جمعی از مردم را به خوبی اموزش بدهد ‪.‬‬ ‫ایم‪.‬‬ ‫ولی قبل از این که بتوانیم در سطح وسیع کاری بکنیم و به افراد غیرپزشرک‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره اول‪ -‬تایستان ‪1392‬‬

‫آموزش بدهیم اول باید خودمان به قدر کافی نیروی کارامد و آمروزش دیرده‬ ‫داشته باشیم‪ .‬پس اولویت کاری اسکوف ما این بود که اول اعضای خودمان را‬ ‫تربیت کنیم و هم توانمندیهای الزم علمی و هم ارتباطی و توانایری آمروزش‬ ‫دادن را به آن ها بدهیم ‪ .‬اجرای این کارگاه اولین قدم در نیل به اهداف ذکرر‬

‫مهسا شریفی ‪ ،‬سونیا شریفی‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی تبریز‪ ،‬ورودی ‪18‬‬ ‫عضو کمیته ‪ SCOPH‬تبریز‬

‫شده بود و طبعا چنین آموزشهایی برای این که بتوانند مفید واقع شوند بایرد‬ ‫متناوب و مکرر بوده و تمام موضوعاتی را که اسکوف در زمینه آنها مسرئرول‬ ‫است پوشش بدهند‪.‬‬ ‫تا چه به کار آید و چه در نظر افتد‪...‬‬


‫کمیته تخصصی بهداشت باروری و ‪HIV/AIDS‬‬ ‫صنم الدی سیدیان‬ ‫مسئول کشوری کمیته تخصصی بهداشت باروری و ‪HIV/AIDS‬‬

‫قرار نیست اینجا متنم را با این جمله که کمیته تخصصی ‪ SCORA‬یکی از‬

‫این پروژه در مجمع عمومی هند در تابستان گذشته از میان پروژه های اسکورا‬

‫شش کمیته تخصصی فدراسیون بین المللی دانشجویان پزشکی است که بر آن‬

‫رتبه اول را کسب کرد‪.‬‬

‫سری موضوعات روتین به پایان ببرم ‪ ،‬بلکه می خواهم از چرا اسکورا و چگونه‬ ‫حرف بزنم‪.‬‬

‫اصفهان‪ .‬کارگاه نحوه رویکرد به افراد مبتال به ‪ .HIV‬وقتی وارد سالن شدم‬ ‫احساس کردم اشک به چشمانم آمده است ‪ ،‬باورم نمی شد که پس از حدود‬

‫سفر من در اسکورا از ‪ 4‬سال پیش شرو شد ‪ ،‬مجمع عمومی دانمارک بود ‪،‬‬

‫یکسالی که شرو فعالیت اسکورا می گذشت با چنین جمعیت و ارائه های قوی‬

‫قرار نبود در جلسات اسکورا شرکت کنم اما هر روز صبح وقتی شوق فراوان‬

‫ای مواجه شوم‪ .‬و باز با افراد بی نظیری دیدار کردم که تیم اسکورا را مصمم تر‬

‫افرادی که به سمت محل برگزاری جلسات اسکورا می رفتند مرا وسوسه می‬

‫از قبل کرد‪.‬‬

‫کرد حتی برای دقایقی هم که شده حتی از الی در بحث هایشان را بشنوم‪.‬‬

‫و تالش های ما هر روز فریاد اسکورا را قوی تر کرد‪ .‬روز جهانی ‪ HIV‬که از‬

‫بعد از برگشت هر روز با خودم فکر می کردم آیا می شود اینجا هم شرو کرد و‬

‫بزرگترین پروژه های اسکورا بود‪ .‬از کارگاه ها و کمپین های متعدد دانشگاهی‬

‫از بهداشت باروری و ‪ HIV‬گفت ‪ ،‬از هرجا و هرکسی که به نوعی به این‬

‫در تهران گرفته تا کمپین تیم اصفهان در پارک و انتشار مطالبی در روزنامه‬

‫موضوعات مربوط می شد پرس و جو کردم‪ .‬فهمیدم ما در کشوری زندگی می‬

‫صبح ایران و حتی مصاحبه تلویزیونی تیم کیش با شبکه محلی آن شهر ‪ ،‬همه و‬

‫کنیم که به افراد مبتال به ‪ HIV‬درمان و مشاوره رایگان ارائه می دهد و بیشترین‬

‫همه در تالش بودند تا دغدغه اسکورا را فریاد کنند و گامی مهم در راستای‬

‫میزان ‪ Harm Reduction‬را در ‪ IV Drug Users‬در بین کشورهای‬

‫آگاهی درست بخشیدن به جامعه بردارند‪.‬‬

‫خاورمیانه دارد‪ .‬فهمیدم منشا ترس ها ‪ ،‬انکارها و مخفی کردن های ما خیلی‬ ‫وقت ها چیزی جز ناآگاهی نیست‪ .‬دریافتم گاه اگر موضوعی فقط ‪ ،‬دغدغه مان‬ ‫شود یعنی گام درحل و رفع آن برداشته ایم و ‪ SCORA‬به دنبال یافتن دغدغه‬ ‫ها و به صفر رساندن آنهاست‪.‬‬ ‫و همواره یک دست صدایی نخواهد داشت ‪ ،‬در میانه سفرم افرادی به تیم‬ ‫اسکورا پیوستند که بدون حضورشان حتی یک گام هم برداشته نمی شد‪ .‬ابتدا‬ ‫تیمی در تهران تشکیل دادیم تیمی که بعدها تیم اسکورای لوکال تهران را به‬ ‫وجود آورد و گام های بزرگی برداشت‪ .‬تیمی که هر هفته جمع می شدیم و با‬ ‫شوق فراوان ایده هایمان را با هم به اشتراک می گذاشتیم و آستین هایمان را‬ ‫باال می زدیم و هیچ گاه خسته نمی شدیم‪ .‬از میان همین تیم ‪ ،‬افرادی بودند که‬

‫در طول این سفر به این باور رسیدم که ‪ SCORA‬یعنی جایی که در آن تالش‬ ‫هایمان به عنوان یک پزشک ‪ ،‬قدم برداشتن در راستای دغدغه هایمان به عنوان‬ ‫یک انسان وقضاوت نکردن هایمان اثر مثبت شگرفی بر افزایش کیفیت زندگی‬ ‫انسانها خواهد داشت‪.‬‬ ‫هنوز سفر ما ادامه دارد و همه آرزویم این است که هیچ گاه قلب تپنده اسکورا‬ ‫نایستد‪ .‬اکنون و اینجا از همه شما حتی آنهایی که تا به حال اسکورایی فکر‬ ‫نکرده اند تقاضا دارم به اطرافشان این بار اسکورایی نگاه کنند ‪ ،‬دغدغه ها را‬ ‫پیدا کنند و ایده هایشان را با ما به اشتراک بگذارند‪ .‬حضور شما در تیم ما‬ ‫افتخار بزرگی است و من باور دارم کوچکترین تالش های ما برای ارتقا سالمت‬ ‫در جامعه مان قطعا دستاورد های عظیمی را در آینده رقم خواهد زد‪.‬‬

‫تا غیرقابل دسترس ترین روستاهای اطراف تهران رفتند و مسائل مرتبط با‬ ‫بهداشت باروری را به افراد ساکن روستا آموزش دادند‪ .‬افرادی دیگری از همین‬ ‫تیم که پروژه ای را با هدف افزایش پایبندی افراد کم سواد یا بی سواد مبتال به‬ ‫‪ HIV‬به وسیله طراحی دفترچه ای مخصوص آغاز کردند و جا دارد که ذکر کنم‬

‫و در پایان می خواهم به افراد عالقمند این مژده را بدهم که اسکورا در پایان‬ ‫شهریور یا مهرماه نشستی را با محوریت مسائل مرتبط با اسکورا برگزار خواهد‬ ‫کرد که بدون شک برایتان تجربه ای متفاوت و شیرین خواهد بود‪ .‬چشم به‬ ‫راهتان هستیم ‪. . . .‬‬

‫سال اول ‪ -‬شماره اول‪ -‬تایستان ‪1392‬‬

‫است ‪ . . .‬شرو کنم و از اهداف اسکورا بگم و نوشته ام رو با مطرح کردن یک‬

‫و بعد ‪ 2‬آذر ماه بود و اولین سفرم به عنوان فردی از ‪ IFMSA-IRAN‬به شهر‬


‫پروژه ها و فعالیت های اسکورا‬ ‫آم‬

‫وز‬ ‫ش مسائ‬

‫ه روی‬

‫کارگا‬

‫کرد‬

‫ر مبت‬ ‫بیما‬ ‫به‬

‫ال به‬

‫‪HIV‬‬

‫سال اول ‪ -‬شماره اول‪ -‬تایستان ‪1392‬‬

‫‪r‬‬

‫‪be‬‬

‫‪to‬‬ ‫‪Oc‬‬

‫‪ink‬‬

‫‪P‬‬ ‫(ما‬ ‫ه اط‬ ‫ال‬ ‫عر‬

‫سان‬ ‫ید‬

‫ر‬ ‫راس‬ ‫تای‬

‫س‬ ‫رطا‬

‫ن‬ ‫سی‬ ‫نه)‬

‫ل مربو‬ ‫ط به به‬

‫داشت با‬

‫روری‬ ‫در خانه‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ه‬

‫داشت‬


‫تهیه پمفلت جهت کارگران شهرداری‬

‫پروژه ها و فعالیت های اسکورا‬

‫(آشنایی با چگونگی دفع زباله ها برخورد با اجسام تیز)‬

‫سال اول ‪ -‬شماره اول‪ -‬تایستان ‪1392‬‬

‫روز جهانی ‪HIV‬‬

‫کارگاه های آموزشی در رابطه با ‪ HIV‬در شرکت های راه و ترابری‬


‫لوکال‬

‫تهران‬ ‫تیم های تشکیل دهنده اسکورا‬

‫صفهان‬

‫لوکال ا‬

‫ل کیش‬ ‫وکا‬

‫ل‬

‫سال اول ‪ -‬شماره اول‪ -‬تایستان ‪1392‬‬

‫ل‬ ‫و‬ ‫ک‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫شتی‬


‫در هر رشته ای که درحال تحصیل باشیم‪ ،‬همواره مطالبی وجوددارنرد‬ ‫که هیچگاه تدریس نمیشوند‪.‬من این موارد را حلقه هرای مرفرقروده‬ ‫مینامم‪.‬رشته پزشکی از نظر حجم و پراکندگی مطالب یکی از گسترده‬ ‫ترین رشته هاست‪ .‬و از این حلقه های مفقوده زیاددارد‪.‬یکی از مطالبی‬ ‫که درطول دوره آموزش پزشکی هیچگاه به صرورت مردون بره آن‬ ‫پرداخته نمیشود آموزش چگونگی درخواست و تفرسریرر تسرترهرای‬ ‫آزمایشگاهی)‪ )Laboratory tests‬می باشد‪.‬در سال ‪ 8012‬بررآن‬ ‫شدم تا دوره ای راطراحی نمایم که بتوان تستهای آزمایشگاهی شایرع‬ ‫پزشکی را به دانشجویان رشته پزشکی آموزش داد‪.‬گزارشری کره در‬ ‫ادامه میخوانید خالصه ای ازروند اجرا وارزیابی همین طرح است کره‬ ‫البته به زبان محاوره ای نگاشته شده است‪.‬الزم به ذکراست این طررح‬ ‫توانست رتبه برتر دانشگاهی را در پنجرمریرن جشرنرواره آمروزشری‬ ‫شهیدمطهری کسب نموده و برای شرکت در سطح کشروری ارسرال‬ ‫گردد‪.‬‬ ‫« مشکل ازاونجا شرو شدکه دیدم بابا وقتی مامیریم سر پرونده بیمارا‬ ‫یه سری آزمایش تو پروندشون هست که ماخریرلری ازشرون سرردر‬ ‫نمیاریم‪،‬نه که ندونیم چیَنا‪،‬نه‪ ،‬میدونیم چیَن اما نمیدونیم واسه چری‬ ‫درخواست شدن و حاال تفسیرشون چیه؟!‬ ‫خالصه اوالش گفتیم حتما ترم ما پایینه که ازشون سردرنمیاریم امرا‬ ‫ترممونم باالرفت بازم هنوز اندرخم یک کوچه بودیم‪،‬خرالرصره دیردم‬ ‫نمیشه باید یه کاری کرد‪.‬یادم اومد ما ترم قبل از ورود به برخرشرهرای‬ ‫بیمارستان توی درس معاینه فیزیرکریرمرون قررار برود تسرترهرای‬ ‫آزمایشگاهیو بهمون بگن اما چون جلسه آخر اون درس بود مرعرمروال‬ ‫حذف میشد یا به صورت خودخوان برگزار میشد‪.‬اسفند ‪ 12‬بود رفترم‬ ‫پیش مسئول دوره قبل بالین(اصطرالحرا دوره ‪)ICM‬آقرای دکرترر‬ ‫دادگسترنیا و گفتم میشه من یه کارگاهی برای این موضو طرراحری‬ ‫کنم ‪،‬ایشون ازکار خیلی استقبال کردن‪.‬‬

‫خالصه منم که جوگیربودم و میخواستم اصالحات آموزشی انجام بردم‬ ‫(؟!!!)کل عیدمو گذاشتم روی جمع آوری مطالب‪.‬یه ‪866‬ترا اسرالیردی‬ ‫شد‪.‬بعد فراخوان زدم که همچین کارگاهی قراره برگزار شه‪.‬روز کرارگراه‬ ‫که شد رفتم سرکالس خداییش فک نمیکردم انقد استقبال خوبی بشره‬ ‫(فک کنید ساعت ‪4‬ظهر؟؟!!)آقا چشمتون روز بد نبینه تا ساعرت ‪5:06‬‬ ‫کارگاه طول کشید‪،‬بنده خداها خیلی خسته شدن(بماند که ‪0‬ترا زنرگ‬ ‫تفریحم داشتا)بعد که نشستم فکر کردم دیدم نباید همه مطالب رو یره‬ ‫جا میگفتم‪،‬خالصه در یک حرکت متحول خواهانه اومدم و مرطرالرب‬ ‫رو‪( modify‬تعدیل)(؟؟!!)کردم و قرار شرد تررم برعرد تسرت هرای‬ ‫آزمایشگاهی هر درس رو با خود اون درس بگم(مثال وقتی مطالب خون‬ ‫گفته میشه‪،‬تستهاشم همون وقت آموزش بدم)‪.‬خوب ترم بعد شدو مرن‬ ‫رفتم سر کالس بعد شرو کردم به گفتن مطالب و به مشکرل برعردی‬ ‫برخوردم‪،‬چی؟؟فهمیدم نیس ما میرذاریرم درسرارو شرب امرترحران‬ ‫میخونیم‪،‬هرچی من مطالب رو میگفتم همه یه جوری منو نگاه میکردن‬ ‫که انگار دارم درباره نحوه سراخرت مراهرواره آپرولرو ‪ 88‬صرحربرت‬ ‫میکنم‪،‬خالصه دوباره یه حرکت مودیفای گونه دیگه زدم و از دفرعره‬ ‫بعدی قرار شد کارگاه هر مبحثیو داخل مبحث بعدی بگم!!‬ ‫‪ . . .‬واینگونه شد که پس از دوانقالب و چندین ریفرم شرکرل دلرخرواه‬ ‫کارگاه شکل گرفت‪.‬اما آخرش یه سری مشکالت هرنروز مرونرده کره‬ ‫عبارتند از‪:‬‬ ‫جهت استمرار این طرح موافقت مسئولین دانشکده با قرارگیرری ایرن‬ ‫موضو در کوریکولوم دوره پزشکی نیازه‪،‬که این مسئله در حد یه قرول‬ ‫هنوز مونده‬ ‫این جور حرکتهای خود جوش تا وقتی که آدمهای دغدغه دارشو داشته‬ ‫باشه ادامه پیدا میکنه‪،‬مثال وقتی من فارغ التحصیل شم معلوم نیرسرت‬ ‫کسی باشه کارو ادامه بده(خیلی دراماتیکه نه؟!!اما میدونم احتماال حتی‬ ‫ککتون هم نگزیده)!‬

‫سال اول ‪ -‬شماره اول‪ -‬تایستان ‪1392‬‬

‫دانشجو و آموزش پزشکی‬


‫اما اوضا خیلیم بد نیست‪،‬فعال تا هستیم ادامه میدیم و تالشمونم میکنیم تا کارگاه رو نهادینه کنیم‪.‬یه سری مذاکراتی هم با‬ ‫دانشکده های دیگه مثل پرستاری و مامایی انجام شده که بشه با یه حرکت ‪customize‬مآبانه (سفارش داده شده)‬ ‫کارگاهی واسه همکاران پرستار و ماما تدوین کرد‪.‬‬ ‫خرداد ‪ 8026‬بود که با ‪ IFMSA‬آشنا شدم‪.‬دوستام از اونجایی که می دونستن من سرم واسه مقوله آموزش پزشکی درد‬ ‫میکنه ‪ SCOME‬رو بهم معرفی کردن‪.‬خیلی ازش خوشم اومد همیشه فک می کردم بهترین حالت واسه یه پروژه آموزش‬ ‫پزشکی اینه که بتونی اونو با دانشجوهای دانشگاه های دیگه هم سهیم شی‪ .‬تو‪ SCOME‬که حتی میشه با دانشجوهای اقصی‬ ‫نقاط جهان هم ارتباط داشت و اونارو از پروژه هات باخبر کرد و از کاراشون باخبر شد‪«.‬‬ ‫در حال حاضر هم این دوره آموزشی همراه چندین دوره آموزشی دیگر در اسکومی اصفهان در حال اجرا و ارزیابی است‪.‬امید‬ ‫است با همکاری سایر لوکال ها بتوانیم در سطح کشوری نیز شاهد اجرای همزمان این طرح و طرح های مشابه باشیم‪.‬‬ ‫خالصه در پایان باید گفت‪ :‬فعالیت در عرصه آموزش پزشکی و ریفرم آن خیلی سخته‪....‬اما ممکنه‪.‬‬

‫سال اول ‪ -‬شماره اول‪ -‬تایستان ‪1392‬‬

‫بابک حسین زاده‬ ‫دانشجوی سال آخر پزشکی‬ ‫مسئول کشوری کمیته تخصصی آموزش پزشکی (اسکومی)‪ IFMSA -‬ایران‬


‫حضرت رسول (ص) می فرمایند‪ :‬کسی که به خردساالن ترحم نکند و پیران ما را مورد احترام و تقدیر قرار ندهد از ما نیست‪ ،‬سالمندان را‬ ‫احترام کنید تا در قیامت همنشین من باشید‪.‬‬ ‫امروزه حدود ‪ 866‬میلیون نفر از جمعیت جهان را افراد سالمند باالی‪ 06‬سال تشکیل می دهند و تا سال‪ 4646‬این رقم به بیش از یک‬ ‫میلیارد نفرخواهد رسید‪ % 06 .‬از این افراد سالمند درکشورهای درحال توسعه زندگی می کنند‪ .‬درکشور ما براساس سرشماری عمومی‬ ‫نفوس ومسکن درسال‪ ، 85‬سالمندان باالی‪ 06‬سال ‪ % 0‬کل جمعیت را شامل می شدند که بر اساس سرشماری سال‪ 15‬این میزان به‬ ‫حدود‪ 0/8%‬رسیده است و پیشبینی می شود تاسال‪ 8242‬به‪ % 42.2‬برسد‪.‬‬ ‫باتوجه به روند روبه رشد نسبت جمعیت‪ 06‬سال و باالتر طی‪ 0‬دهه گذشته می بایست به فکر برخورد صحیح با پدیده سالمندی و تامین‬ ‫نیازهای همه جانبه جمعیت روزافزون سالمندان درکشورمان باشیم‪ .‬یکی از مهم ترین مراکز تامین این نیازها خانه های سالمندان هستند‬ ‫که مرتبا بر تعداد سالمندانی که در آن ها پذیرش می شوند افزوده می شود‪ .‬متاسفانه بعضی از خانه های سالمندان در سطح کشور به‬ ‫دالیل مختلفی‪ ،‬امکانات سالمتی کامل و مناسبی ارائه نمی کنند‪ ،‬لذا ما برآن شدیم تا با نیازسنجی از این مراکز و اولویت بندی آن ها‬ ‫براساس این نیازها برای برطرف کردن برخی از آن ها به این مراکز خدماتی ارائه کنیم‪ .‬نیازهای سالمتی این مراکز طیف وسیعی دارند از‬ ‫محدودیت تعداد صابون برای سالمندان گرفته تا عدم دسترسی هر سالمند به پزشک متخصص‪ .‬خدماتی که ما ارئه می کنیم براساس‬ ‫نیازهای اولویت بندی شده ی سالمتی خواهد بود‪.‬‬

‫سوگل کولجی‬ ‫اسکورپ نهران‬

‫سال اول ‪ -‬شماره اول‪ -‬تایستان ‪1392‬‬

‫خانه ی سالمندان‬


‫رویکردی جدید به ارتقاء سالمت زنان‬ ‫نقدی بر دیدگاه رایج در جوامع آکادمیک‬

‫سال اول ‪ -‬شماره اول‪ -‬تایستان ‪1392‬‬

‫سعید ترشیزی‬ ‫دانشجوی ورودی ‪ 10‬دانشگاه علوم پزشکی تبریز‬ ‫مسؤول ‪SCORP‬دانشگاه علوم پزشکی تبریز‬

‫یکی از مشکالت چالش برانگیز پزشکی معاصر و جوامع انسانی‬ ‫فرایندی است موسوم به ‪(Medicalization‬پزشکی سازی یا‬ ‫آماس پزشکی)‪ .‬دانشجویان پزشکی به عنوان افرادی مطلع از علم‬ ‫پزشکی و در عین حال کسانی از بطن جامعه که هنوز در دریای‬ ‫پزشکی غرق نشده اند و درخشش خیره کننده توسعه پزشکی‬ ‫آنها را کور نساخته است می­توانند نقش بسزایی در روشنگری‬ ‫در این زمینه و کاهش بار انسانی‪-‬عاطفی و اجتماعی‪-‬اقتصادی‬ ‫این پدیده داشته باشند‪ .‬نقد زیر که برای مقاله ای از مجله‬ ‫‪ ) 8(NEJM‬نوشته شده است تالشی است در جهت به چالش‬ ‫کشیدن دیدگاه های رایج در مورد راهکارهای مقابله با خشونت‬ ‫خانگی علیه زنان و ارائه یک رویکرد جامع­تر‪.‬البته الزم به ذکر‬ ‫است که نویسنده قصد نفی مطلق سودمندی و ضرورت‬ ‫راهکارهای ارائه شده را ندارد‪ .‬مسلما نقد حاضر نقایص زیادی‬ ‫دارد که بسیاری از آنها ناشی از عدم تخصص و تجربه کافی‬ ‫نویسنده درباره موضو است‪ ،‬و در مجمو ‪ ،‬مخاطب مفرو ِ‬ ‫نویسنده دانشجویان و هدف او صرفا بیان یک دیدگاه جدید و‬ ‫ایجاد فرصت تفکر آزادتر برای مخاطب است‪ .‬لذا در مواقعی‬ ‫نویسنده عامدانه از زبان علمی فاصله گرفته است‪.‬‬ ‫در صورت امکان‪ ،‬نویسنده از همکاری با این مجله در آینده و‬ ‫انتشار مطالب مشابه در آن استقبال می نماید‪.‬‬ ‫قوانین اخیر آمریکا انجام غربالگری و مشاوره برای خشونت توسط‬ ‫نزدیکان و شریک جنسی)‪ (IPV‬تمامی افراد مؤنث باالی ‪ 84‬سال‬ ‫را برای تمام پزشکان‪ ،‬و پوشش رایگان آن توسط بیمه را اجباری‬ ‫م‬ ‫کرده است (‪ .) 4‬حتی مؤسسات تخصصی‪ ،‬غربالگری منظ ِ‬ ‫همیشگی برای ‪ IPV‬را توصیه می کنند(‪.)8‬‬

‫‪ Jane‬و همکاران در مقاله دیدگاهی )‪ (perspective‬خود(‪)8‬‬ ‫پنج گام را برای کمک به بیماران مشکوک به ‪ IPV‬توصیه کرده‬ ‫اند‪:‬‬ ‫تشکر از بیمار به خاطر اعتماد به بالینگر و مطرح کردن موضو و‬ ‫دادن اطالعات‬ ‫پرسیدن اینکه بیمار آیا تمایلی برای تماس با خدمات حمایتی‬ ‫‪ IPV‬دارد یا خیر‬ ‫دادن کارت حاوی شماره تلفنهای ملی اعالم خشونت خانگی‬ ‫در نظر داشتن احتمال نیاز به خدمات حمایت از کودکان و‬ ‫یادآوری آن به بیمار‬ ‫غربالگری بیمار از نظر مشکالت همراه افسردگی‪ ،‬اضطراب و سوء‬ ‫مصرف مواد (‪.)8‬‬ ‫هر فرد دلسوزی که بداند‪ ،‬در جهان ریسک خشونت خانگی و‬ ‫تجاوز برای زنان ‪85‬تا ‪ 25‬سال از سرطان‪ ،‬تصادفات موتوری‪،‬‬ ‫جنگ و ماالریا بیشتر است(‪ ) 0‬و در ایران شیو صرفا خشونت‬ ‫فیزیکی علیه زنان تا حداکثر ‪ %81.0‬براورد شده است(‪ ،)2‬از‬ ‫اجرای قوانینی مشابه آنچه در فوق آمد و نیز از پیاده سازی‬ ‫توصیه های مشابه ‪ 5‬بند فوق بسیار خوشحال خواهد شد‪.‬‬ ‫ولی شاید مسأله بسیار پیجیده تر از آنچه به نظر می­رسد باشد‪.‬‬ ‫به تجربه نیز ثابت شده است که علوم تجربی در حل معضالت‬ ‫اجتماعی چنان که مدتها تصور میشد کارآمد نیستند و اصوال‬ ‫استفاده از روشهای مشاهده تجربی برای پیشبرد علوم انسانی از‬ ‫فرایندهای بسیار بحث برانگیز و پروژه های نه چندان موفق بشر‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫اما ابتدائا بیایید موضو را از نظرگاه شواهد علمی بررسی کنیم‪.‬‬

‫)‪1. Intimate-partner violence(IPV‬‬ ‫‪2. National Violence Hotline Number‬‬


‫رویکردی جدید به ارتقاء سالمت زنان‬

‫مستندات تجربی در باره غربالگری ‪:IPV‬‬ ‫‪ Jane‬و همکاران برای نشان دادن مفید بودن غربالگری ‪ IPV‬به یک‬ ‫مطالعه مروری از ‪ Heidi‬و همکاران(‪ )5‬استناد میکند و چنین برداشت‬ ‫میکند‪« :‬غربالگری بیماران مؤنث بدون عالمت برای ‪IPV‬ممکن است‬ ‫منافعی داشته باشد در حالی که اثرات سوء آن در حداقل میزان ممکن‬ ‫است ‪«.‬لیکن توجه دقیق تر به آن مطالعه مروری حقایق دیگری را نیز‬ ‫آشکار میکند‪:‬‬ ‫به دلیل ناهمگونی متدولوژی مطالعات‪ ،‬برای بررسی اثربخشی‬ ‫غربالگری تنها از نتایج یک مطالعه ‪ RCT‬استفاده شده است‪.‬‬ ‫براساس نتایج آن یک مطالعه نیز در هر دو گروه کنترل و شاهد در‬ ‫حین مطالعه‪ ،‬تکرار ‪ IPV‬و مشکالت مصرف الکل کمتر‪ ،‬و نیز‬ ‫امتیازهای بهتری برای کیفیت زندگی‪،‬افسردگی و سالمت‬ ‫روانی را تجربه کرده اند‪ ،‬ولی بین دوگروه هیچ تفاوت معنی‬ ‫دار مشاهده نشده است !‬ ‫خود همین مقاله نیز‪ ،‬این بهبود وضعیت در هر دو گروه را به اثر‬ ‫احتمالی «مورد مشاهده قرار گرفتن و حضور در مطالعه»‬ ‫منسوب داشته است‪.‬‬ ‫همان مطالعه‪ ،‬محدودیت هایی را برای خود برمی شمرد که قابل‬ ‫تأمل است‪:‬‬ ‫انگلیسی بودن تمام مطالعات وارد شده در مرور منابع و مطابقت‬ ‫جامعه مورد مطالعه با جامعه معمول آمریکایی‬ ‫عدم کورسازی دو طرفه‬ ‫آزمونها و پرسشنامه های خود ایفا و وابسته به گزارش بیمار‬ ‫نبود و کمبود ریفرانس های مورد پذیرش استاندارد برای مقادیر‬ ‫ریزش نمونه ها‬ ‫موانع موجود در مسیر مطالعه‪ ،‬جهت حفظ اسرار بیماران‪،‬گزارش‬ ‫دهی و امنیت بیماران‬ ‫اذعان محققان مطالعه مروری مبنی بر اینکه مشخص نیست که‬

‫چقدر نتایج‪ ،‬قابل استفاده در بالین باشد‪.‬‬ ‫بعالوه هرچند این مطالعه مروری در مجمو ساسیت‪ ،‬ویژگی‪،‬‬ ‫‪ LR+/_ ،NPV ،PPV‬ابزارها را خوب ارزیابی کرده است‪،‬‬ ‫ولی مطالعاتی در منابع آن وجود داشته اند که از تستهای با‬ ‫حساسیت بسیار پایین (مثال ‪ %82‬برای خشونت فیزیکی در‬ ‫یک مطالعه) و شاید از آن خطرناکتر ویژگی پایین(مثال ‪)%18‬‬ ‫استفاده کرده اند(‪.)5‬‬ ‫به نظر نویسنده موارد ‪ c‬و ‪ d‬از بند ‪ 2‬فوق مهمترین نقاط ضعف مقاله و‬ ‫چنانچه بعدا بحث می شود احتماال باعث پیامدهای سوء غربالگری‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫لذا بر اساس مستندات موجود به هیچ عنوان شواهد کافی برای حمایت‬ ‫از غربالگری برای ‪ IPV‬وجود ندارد‪.‬البته قابل ذکر است که در مطالعه‬ ‫مروری فوق همانطور که ذکر شد‪ ،‬مفید بودن غربالگری به نتایج تنها‬ ‫یک ‪ RCT‬استناد شده که در آن پس از تشخیص ‪ IPV‬در بیماران‪،‬‬ ‫اقدام خاصی برایشان صورت نگرفته است که این شاید دلیلی بر کاهش‬ ‫بروز اثرات سودمندی احتمالی غربالگری باشد‪ .‬ولی در عین حال این‬ ‫حقیقت اهمیت همراهی سیستم های حمایتی در کنار سیستم های‬ ‫تشخیصی و عدم سودمندی و چه بسا ضرر رسانی (بحث شده در پایین)‬ ‫تشخیص بدون مداخله را بازگو می کند(مشابه آنچه که معموال در‬ ‫شرو برنامه های اجتماعی و بخصوص در کشورهای غیرتوسعه یافته‬ ‫مشاهده می شود)‪.‬‬ ‫مسائل و اثرات اجتماعی و انسانی غربالگری ‪:IPV‬‬ ‫نکته ظریف اینجاست که در بسیاری از موارد تحلیل های آماری و‬ ‫کامپیوتری همه چیز نیستند‪ ،‬و بسیاری اوقات آمار و ارقام حجم مشکل‬ ‫را به خوبی نشان نمیدهند‪ ،‬بلکه حتی گاهی وضعیت را وارونه جلوه می‬ ‫دهند!‬ ‫بگذارید از مفهومی به نام شیب لغزنده شرو کنیم‪...‬‬

‫سال اول ‪ -‬شماره اول‪ -‬تایستان ‪1392‬‬

‫نقدی بر دیدگاه رایج در جوامع آکادمیک‬


‫رویکردی جدید به ارتقاء سالمت زنان‬

‫سال اول ‪ -‬شماره اول‪ -‬تایستان ‪1392‬‬

‫نقدی بر دیدگاه رایج در جوامع آکادمیک‬

‫این اصطالح در علوم اجتماعی مثل اخالق پزشکی بسیار پرکاربرد‬ ‫است‪ .‬گفته میشود که بعضی مباحث مصداق شیب لغرنده هستند‪.‬که‬ ‫حدالمقدور نباید اصال به آنها حتی نزدیک شد‪ ،‬حتی به قصد خیر و‬ ‫بهبود اوضا ‪ ،‬چرا که در هر لحظه بیشتر و بیشتر در دام آن فرو می‬ ‫روید(مثل سیاهچاله های فضایی)‪...‬مثال بسیاری از جوامع تمامی انوا‬ ‫اوتانازی اعم از داوطلبانه ی غیر فعال (اجازه دهیم بیمار در اثر بیماری‬ ‫خودش بمیرد و با اقدامات خود عمر او و لذا رنج او را بیشتر نکنیم) را‬ ‫محکوم می کنند‪ .‬چرا که معتقدند اگر روزی اوتانازی داوطلبانه ی غیر‬ ‫فعال رایج شود به زودی روزی خواهد رسید که مردم به انوا خشن تر‬ ‫اوتانازی مثل غییر داوطلبانه ی فعال(بدون رضایت بیمار با اقدامی‬ ‫باعث مرگ بیمار شویم) روی خواهند آورد‪ .‬برای روشن شدن ارتباط‬ ‫این مفهوم با غربالگری ‪ IPV‬به مثالی انتزاعی توجه بفرمایید‪:‬‬ ‫« خانم آ و آقای ب را فر کنید که همسر یکدیگرند‪ .‬همچنان‬ ‫که هیچ زن و شوهر دیگری بدون سوء تفاهم نیستند‪ ،‬خانم آ و آقای‬ ‫ب هم سر این موضو که خرید عید را از کدام مغازه انجام دهند بحث‬ ‫می کنند و در این حین آقای ب (که از صبح در محل کار از چیز‬ ‫دیگری نیز نارحت است) میگوید‪ « :‬تو اصال قدرت فهم این چیزها را‬ ‫نداری‪ .‬حرف حرف من است!! ‪ «.‬در این مواقع اتفاقی که معموال برای‬ ‫زوجها می افتد این است که خانم گذشت میکند(شاید چون مهربانتر‬ ‫است) و یا حتی بهتر‪ ،‬اینکه آقا از مغازه کناری یک شاخه گل می خرد‬ ‫و با هدیه دادن آن به خانم عذر خواهی می کند و همه چیز به خوبی‬ ‫و خوشی تمام می شود‪ .‬اما خانم آ داستان ما که یک خانم مطلع از‬ ‫قوانین کشور و حقوق خود است‪ ،‬به خوبی میداند که این کالم‬ ‫شوهرش به راحتی در طبقه خشونت کالمی طبقه بندی می شود و‬ ‫( چون همانند قاطبه ی خانمهای دیگر بسیار عاطفی‪ ،‬نازک طبع و‬ ‫زود رنج است)‪ ،‬به شماره کارت موجود در جیبش زنگ می زند و یک‬ ‫مورد خشونت خانگی را گزارش می دهد‪...‬پای انوا سازمان های‬

‫دولتی و غیر دولتی به موضو باز می شود‪ ،‬آقای ب احضار میشود‪،‬‬ ‫سوء تفاهم باال می گیرد‪ ،‬بحث حضانت بچه پیش می آید‪ ،‬و در نهایت‬ ‫سر چنین موضو ساده ای دو بچه طالق زیز ‪ 86‬سال به جامعه‬ ‫تحویل داده می شود!!‪«.‬‬ ‫هر چند شاید این سناریو شاید خیلی دور از ذهن به نظر برسد ولی‬ ‫مثال خوبی برای تقریب به ذهن بود‪.‬‬ ‫‪ Jane‬و همکاران در مطالعه دیدگاهی خود یکی از فواید غربالگری‬ ‫‪ IPV‬را چنین عنوان میکنند‪:‬‬ ‫«‪ ....‬عالوه بر آن حتی اگر نتیجه غربالگری منفی باشد خود نفس‬ ‫پرسیدن سوال (در مورد ‪ IPV‬از بیمار) ممکن است بیمار را تشویق‬ ‫کند که به طور خصوصی به ارزیابی دوباره )‪ (reconsider‬سالمت‬ ‫رابطه خود با شریکش اقدام کند‪«....‬‬ ‫نکته اینجاست که این موضو اتفاقا یکی از بزرگترین نگرانی های‬ ‫بسیاری از صاحب نظران است که مربوط به افزایش روز افزون‬ ‫روشهای تشخیصی و درمانی پزشکی برای مسائل جزئی است که نوعا‬ ‫ناالزم هستند‪.‬همان دغدغه ای که در دهه ‪ 8286‬با عنوان‬ ‫‪( Medicalization‬یا ‪( )overmedicalization‬پزشکی سازی)‬ ‫در آثار دانشمندانی چون ‪ Irving Zola‬به ادبیات علوم اجتماعی راه‬ ‫پیدا کرد‪ .‬پدیده ای که طی آن آماس پزشکی مسائل و مشکالت بشر‬ ‫را به نادرستی موضو علم خود قرار میدهد و به آن می پردازد‪ .‬وسعت‬ ‫آسیب آین پدیده به راحتی با جستوجوی کلیدواژه آن در موتورهای‬ ‫جستوجو مشخص می شود (بیش از نیم میلیون پاسخ)‪.‬‬ ‫این بار برای روشن شدن موضو توجه شما را به دیالوگ بخشی از‬ ‫فیلم تلقین اثر پرفروش کریستوفر نوالن‪ ،‬جلب میکنم‪ .‬در این فیلم‬ ‫لئوناردو دیکاپریو نقش کاب را بازی میکند که تکنولوژی ای را اخترا‬ ‫کرده که است که این امکان را می دهد که از طریق رؤیا به ذهن افراد‬ ‫دسترسی پیدا کرد و اطالعات محرمانه حافظه آنها را دزدید‪:‬‬


‫رویکردی جدید به ارتقاء سالمت زنان‬ ‫نقدی بر دیدگاه رایج در جوامع آکادمیک‬

‫‪Liebschutz JM, Rothman EF. Intimate-Partner Violence — What Physicians Can Do? The New England Journal‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪.of Medicine. 2012;22(367):2071-3‬‬ ‫‪James L, Schaeffer S. Interpersonal and Domestic Violence Screening and Counseling: Understanding new‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.Federal rules and providing resources for Health Providers. futures without violence; 2012‬‬ ‫‪Unite to end violence against women. 2013 [updated 2013; cited]; Available from: http://www.un.org/en/‬‬ ‫‪.0‬‬ ‫‪.women/endviolence/pdf/VAW.pdf‬‬ ‫‪prevalence of domestic violence in women attending medical centers [ .Saberian M, Atashnafas E, Behnam B‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.of Semnan city (1382)]. The Journal of Semanan University of Medical Science. 1383;2(6):115-21‬‬ ‫‪Nelson HD, Bougatsos C, Blazina I. Screening Women for Intimate Partner Violence: A Systematic Review to‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.)Update the U.S. Preventive Services Task Force Recommendation. Annals of Internal Medicine. 2012;156(796-808‬‬

‫سال اول ‪ -‬شماره اول‪ -‬تایستان ‪1392‬‬

‫کاب‪ :‬تو از ما چی می خوای؟‬ ‫سایتو(مرد چینی ای که سفارش کار میدهد)‪ :‬تلقین(‬ ‫‪Inception( ....‬آیا ممکن هست؟‬ ‫آرتور(دوست و همکار کاب)‪ :‬البته که نه‪...‬‬ ‫سایتو‪ :‬اگر شما می توانید یک ایده را از ذهن یک فرد بدزدید‪ ،‬چرا‬ ‫نمی توانید به جای این کار یک ایده را آنجا بکارید؟‬ ‫آرتور‪ :‬باشه‪...‬من االن می خوام یک ایده را در سر تو بکارم‪...‬به تو می‬ ‫گم‪«:‬به فیل فکر نکن‪«...‬خوب تو االن به چی فکر میکنی؟؟‬ ‫سایتو‪ :‬فیل!!‬ ‫آرتور‪ :‬درسته ولی این ایده تو نیست چون تو میدونی که این رو من‬ ‫به تو دادم‪ .‬ذهن فرد همیشه می تونه رد خالق ایده را پیدا کنه‪...‬ایده‬ ‫های حقیقی غیر ممکن است که بدلش رو بشه درست کرد‪.‬‬ ‫کاب (پس از یک تفکر و سکوت طوالنی و خیره بودن به یک‬ ‫گوشه)‪ :‬این درست نیست!!!‬ ‫در ادامه فیلم کاب این کار را میکند همانطور که قبال این کار را با‬ ‫همسرش کرده بود که باعث مرگش شده بود‪ .‬حرف نهایی این فیلم‬ ‫این است که با زحمت بسیار میتوان کاری کرد که دیگران به فیل‬ ‫فکر کنند و یقین پیدا کنند که این خودشان بوده اند که ابتدائا به‬

‫فیل فکر کرده اند‪ .‬این فیلم بر اساس آثار علمی و ادبی پیش تر و‬ ‫بخصوص با الهام از رمان «سوالریس« نوشته استانسیالو لم‪ ،‬معماری‬ ‫شده است‪ ،‬و اشاره به حقیقت شگرفی دارد که قرنهاست رسانه ها و‬ ‫نظامهای فرهنگی با استفاده از آن مردم ملتهای جهان را به سمت‬ ‫صدها نیاز کاذب از جمله مصرف گرایی و پاسخ به آن سوغ داده‬ ‫اند‪.‬و حقیقت تلختر آنکه‪ ،‬چه باور بکنیم و چه نکنیم عده ای‬ ‫ناآگاهانه وو متأسفانه عده ای آگاهانه هم اکنون این روند را در‬ ‫خدمات پزشکی نیز به پیش می برند‪ ،‬که نتیجه آن جیزی جز تبدیل‬ ‫شدن حرفه مقدس طبابت و پزشکی به یک تجارت سیاه سود آور‬ ‫دیگر در کنار اسلحه و ‪ sex‬و ‪....‬‬ ‫البته ‪ Jane‬و همکاران‪ ،‬و نیز ‪ Heidi‬و همکاران در مطالعات خود به‬ ‫تبعات منفی غربالگری ‪ IPV‬اشاره کرده اند‪ .‬از آن جمله است تأثیر‬ ‫در پرونده حضانت بچه‪ ،‬ایجاد احساس ناراحتی و نقض حقوق‬ ‫محرمانه در بیمار و ترس از تشدید خشونت های بعدی و وارد آمدن‬ ‫استرس عاطفی به او(‪ .)5‬ولی ظاهرا از بار واقعی این مشکالت غافل‬ ‫بوده اند‪.‬‬


‫در دنیای پزشکی چیزی که بیش از پیش در حال مطرح شدن است‪ ،‬ارتباط بین بیمار و پزشک است که به نظر می رسد‬ ‫یکی از مهم ترین عوامل تاثیر گذار در این مورد‪ ،‬آشنایی پزشک با برخی از اصول برقراری ارتباط‪ ،‬حقوق متقابل و اخالق‬ ‫حرفه ای می باشد‪ .‬در این مدرسه تابستانی سعی شده است که به این عوامل پرداخته شود‪.‬‬ ‫مجموعه کارگاه های این مدرسه تابستانی بر اساس پروژه بین المللی ‪ ( SmileX‬که با نام‪ Clown Doctors‬نیز‬ ‫شناخته می شود) طراحی شده است‪ .‬این پروژه در نقاط مختلف دنیا به اجرا درآمده است‪ .‬هدف این پروژه تربیت‬ ‫پزشکانی است که عالوه بر توانایی های علمی‪ ،‬توانایی برخورد با گروه های مختلف بیماران از لحاظ سنی و شخصیتی را‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫بیش از بیست ساعت کارگاه شامل‪:‬‬ ‫ارتباط موثر‪ ،‬استفاده از ابزار پزشکی به جای ابزار بازی‪ ،‬قصه خوانی‪ ،‬هنر درمانی‪ ،‬دادن خبر بد‪ ،‬سوگ و‬ ‫فرسودگی شغلی‪ ،‬اریگامی و شعبده بازی‪.‬‬

‫‪‬‬

‫شرکت در این مدرسه تابستانی برای تمام دانشجویان پزشکی سراسر کشور آزاد می باشد‪.‬‬

‫زمان‪:‬‬ ‫برای دانشجویان پزشکی خارج از شهر تهران امکان استفاده از خوابگاه دانشجویی دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی شهید بهشتی به صورت رایگان فراهم می باشد‪.‬‬

‫از تاریخ ‪ 32‬الی ‪ 32‬مرداد ماه سال‬ ‫‪2233‬‬

‫در پایان این دوره گواهی شرکت در مدرسه تابستانی اسکورپ از طرف انجمن دانشجویان پزشکی‬ ‫ایران و مرکز پژوهش های علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران به شرکت کنندگان اهدا خواهد شد‪.‬‬

‫سال اول ‪ -‬شماره اول‪ -‬تایستان ‪1392‬‬

‫هزینه ثبت نام در مدرسه تابستانی ‪ 21‬هزار تومان می باشد (شامل هزینه کارگاه ها و پذیرایی)‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام در مدرسه تابستانی اسکورپ نام‪ ،‬نام خانوادگی‪ ،‬دانشگاه‬

‫آدرس محل برگزاری‪:‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان وصال شیرازی نبش خیابان‬ ‫ایتالیا‪ ،‬پالک ‪ .25‬مرکز پژوهش های علمی‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی تهران‪.‬‬

‫محل تحصیل و شماره تماس خود را به آدرس زیر ارسال نمایید‪:‬‬ ‫‪scorp.iran2013@gmail.com‬‬

‫مهلت ثبت نام تا پایان روز شنبه نوزدهم مرداد ماه می باشد‪.‬‬

‫به علت ظرفیت مّدود‪ ،‬اولویت با شسانی است‬ ‫شه زودتر ثبت نا شرده اند‪.‬‬


‫گزارش دومین کارگاه کشوری‬ ‫‪Training New Trainers‬‬ ‫مهسا قارزی‬ ‫مسئول کشوری شاخه حمایت آموزشی‬ ‫انجمن دانشجویان پزشکی ایران‬

‫دومین کارگاه کشوری فراگیری مهارت های آموزشی (‪ ) TNT- Training New Trainers‬به مدت سه روز از تاریخ بیست و پنجم لغایت‬ ‫بیست و هفتم اردیبهشت ماه سال جاری مصادف با ‪ 15th-17th May‬سال ‪ 2013‬به میزبانی کمیته محلی اصفهان در محل کلبه یادگیری‬ ‫وابسته به مرکز رشد و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ‪،‬از ساعت هشت صبح لغایت هشت شب برگزار شد‪.‬‬ ‫کارگاه با حضور سه نفر از مدرسین رسمی انجمن دانشجویان پزشکی ایران ؛خانم ها زهرا زینلی ‪ ،‬صنم الدی سیدیان و آقای آرمین نوروزپور و‬ ‫با شرکت هجده نفر اعضای انجمن دانشجویان پزشکی ایران از شهرهای اصفهان‪ ،‬مشهد و کاشان برگزار گردید‪.‬‬

‫سال اول ‪ -‬شماره اول‪ -‬تایستان ‪1392‬‬

‫در طی برگزاری کارگاه شرکت کنندگان توانستند مهارت های فردی و آموزشی بسیاری را در کنار یکدیگر تمرین کرده و شیوه ارائه این‬ ‫مهارت ها را نیز بیاموزند تا بتوانند پس از پایان دوره آموزشی خود به عنوان مدرسین رسمی این انجمن در جهت افزایش توانمندی های‬ ‫اعضای این انجمن و سایر دانشجویان پزشکی گام بردارند‪.‬نتایج ارزشیابی های انجام گرفته پس از پایان برگزاری کارگاه توانست نقاط قوت و‬ ‫ضعف کارگاه را مشخص کرده تا انشااهلل با کمک و یاری اعضای انجمن دانشجویان پزشکی ایران بتوان در جهت برگزاری کارگاه هایی با‬ ‫کیفیت هر چه بیشتر اقدام کرد‪.‬‬


‫روئسای کمیته های محلی انجمن دانشجویان پزشکی ایران‬ ‫کمیته های محلی فعال سطح ‪1‬‬ ‫‪ ‬کمیته ی محلی تهران‬

‫توحید ارسطوی ایرانی‬ ‫‪tohidarastou@gmail.com‬‬

‫‪ ‬کمیته محلی اصفهان‬ ‫نعیمه سادات حسینی‬ ‫‪naeimeh.hosseini@gmail.com‬‬

‫سایر کمیته های محلی‬ ‫با تالش دانشجویان پزشکی در سایر دانشگاههای‬ ‫علوم پزشکی کشور‪ ،‬کمیته های محلی در تعدادی‬ ‫دیگر از دانشگاه های علوم پزشکی در حال شکل‬ ‫گیری و تاسیس می باشد‪.‬‬

‫‪ ‬کمیته محلی تبریز‬

‫امیرحسین اکبرزاده‬

‫‪ ‬کمیته محلی شهید بهشتی‬

‫حمیدرضا عسگریان‬ ‫‪hamidreza2070@yahoo.com‬‬

‫سال اول ‪ -‬شماره اول‪ -‬تایستان ‪1392‬‬

‫‪amirhossein_bio@yahoo.com‬‬


‫سال اول ‪ -‬شماره اول‪ -‬تایستان ‪1392‬‬

‫این نشریه با هدف جلوگیری از قطع درختان به صورت الکترونیک‬ ‫منتشر می شود ‪.‬‬

IFMSA-Iran Publication #1  

IFMSA-Iran's official publication - 1st issue