Page 1

Jaarverslag IFMSA-NL 2001-2002

1


Inhoudsopgave pagina 1.

Inleiding

3

2.

Voorzitter

4

3.

Vice-voorzitter intern

8

4.

Vice-voorzitter extern

9

5.

National Officers on Professional Exchange

10

6.

National Officer on Research Exchange

12

7.

National Public Health Officer

14

8.

National Officer on Refugees and Peace

16

9.

National Officer on Reproductive Health including AIDS

18

10. EMSA National Coördinator

19

11. Financiële Afrekening IFMSA-NL

20

12. Organisatie structuur IFMSA-NL

23

13. Lijst met Afkortingen

25

14. Agenda IFMSA-NL nationale activiteiten

26

15. Agenda IFMSA-NL lokale activiteiten

27

16. Bijlagen

29

1 2

SCOPH-projecten SCOPH Poverty and isease project

17. Sponsoren van IFMSA-NL

29 33 35

Jaarverslag IFMSA-NL 2001-2002

2


1 Inleiding Wat voor ons en achter ons ligt Zijn kleinigheden Vergeleken met wat in ons ligt Oliver Wendell Holmes

Voor u ligt het Jaarverslag van de vereniging IFMSA (International Federation of medical Students Associations) the Netherlands over het bestuursjaar 2001-2002. Het verschaft inzicht in de wijze waarop het bestuur en de verschillende werkgroepen het afgelopen jaar hebben gewerkt en welke doelstellingen zijn behaald. De medische studenten die zich actief inzetten voor IFMSA-NL zijn werkzaam op verschillende niveaus. Iedere medische faculteit in Nederland heeft een lokale commissie die een brug vormt tussen de geneeskunde student en de projecten van IFMSA. Daarnaast beschikt IFMSA-NL over een nationaal bestuur waarin studenten van verschillende medische faculteiten zijn vertegenwoordigd. Het jaarverslag behandelt de activiteiten die de gehele vereniging in het afgelopen jaar heeft bewerkstelligd. Jaarverslagen van de lokale commissies afzonderlijk zijn verkrijgbaar op iedere medische faculteit. De algemene indruk van het bestuursjaar is een goede. Gedurende het jaar hebben een aantal succesvolle projecten plaatsgevonden. Te denken valt aan het peer-education project, het Symposium over Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers en de vele uitwisselingsstages. Maar bovenal was het een erg inspirerend jaar. Inmiddels is een database opgebouwd aan nieuwe ideeĂŤn voor de komende jaren. Opvallend zijn de veranderingen op bestuurlijk gebied, er is veel nagedacht over de professionalisering van de organisatie en er zijn goede stappen ondernomen. Enkele daarvan worden toegelicht in het jaarverslag. Het is bemoedigend om te zien dat zo veel mensen zich actief en vrijwillig inzetten voor de doelstellingen van IFMSA. Naast de studie geneeskunde geven deze mensen blijk van ongekende talenten. Namens het bestuur van IFMSA-NL wil ik graag iedereen bedanken voor zijn inzet en zijn bijdrage aan het maken van een fantastisch jaar. Laura de Jong Vice-voorzitter intern

Jaarverslag IFMSA-NL 2001-2002

3


2 Jaarverslag Voorzitter IFMSA-The Netherlands heeft de afgelopen jaren veel veranderingen ondergaan. Het bestuursjaar 2001-2002, dat loopt van maart 2001 tot en met maart 2002, heeft zich naast de algemene doelstellingen op verdere professionalisering en groei gericht. Het verder versterken van IFMSA-The Netherlands en het de organisatie zowel lokaal, nationaal als internationaal meer in beeld brengen zijn punten van aandacht geweest. Deze aandachtspunten zijn samen te vatten onder de noemers samenwerking, uniformiteit, laagdrempeligheid en kwaliteit en zijn tot uiting gekomen in alle werkgroepen van IFMSA-The Netherlands. In dit jaarverslag zal het jaar in vogelvlucht worden besproken met de aandachtspunten als kapstok. Het afgelopen jaar is gestreefd naar samenwerking om krachten, ideeën en kennis te bundelen. Hierbij is gericht op de onderlinge samenwerking van de werkgroepen, meer samenwerking met de faculteiten en anderen (medische) (studenten)organisaties en een goede samenwerking met de organisatoren van de 50e internationale vergadering in augustus van IFMSA en de organisatoren van de March Meeting 2002 in Nederland. Onderlinge samenwerking van de werkgroepen kan ervoor zorgen dat op lokaal niveau makkelijker activiteiten ontplooien en informatie uitgewisseld kan worden. De verschillende werkgroepen van IFMSA-The Netherlands zijn onder te verdelen in een uitwisselingsgroep, een themagroep en een bestuurlijke groep. Deze samenwerking heeft vormgekregen in het bezoeken van elkaars werkgroepvergaderingen en het verzorgen van gezamenlijke workshops en trainingen tijdens het introductieweekend in november 2001. Verder zouden het Congres over Forensische geneeskunde en de IFMSA Research Award in opzet gedragen worden door meerdere werkgroepen. Bij gebrek aan mankracht heeft uiteindelijk EMSA-NL de organisatie op zich genomen. Het Congres dient een onderwerp te belichten dat in het medisch curriculum is onderbelicht. Verder zal tijdens de IFMSA Research Award een prijs van 1000 Euro worden uitgereikt aan die Nederlandse medische student die in het buitenland het beste onderzoek heeft gedaan. Het symposium over Forensische geneeskunde en de IFMSA research award zullen plaatsvinden op 6 april 2002 in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Ook de voorbereiding van de foto- en reisverslagwedstrijd, die zal plaatsvinden in december 2002, is een samenwerking tussen de werkgroepen. Verder zijn dit jaar de eerste stappen gezet om het IFMSA magazine op te zetten, een blad voor alle medische studenten in Nederland. De invulling van het blad zal een samenwerking zijn van de verschillende werkgroepen. Tenslotte is dit bestuursjaar het idee onstaan om een gemeenschappelijk project van seksuele voorlichting aan vluchtelingen op te zetten in de nabije toekomst. De samenwerking met de medische faculteiten heeft dit jaar vorm gekregen in de voorbereidingen die zijn gedaan voor een gesprek met het dekanenoverleg aan het begin van 2002. Eén van de speerpunten zal het bevorderen van de samenwerking met de internationaliseringcoördinatoren op lokaal niveau zijn. Verder wil IFMSA-The Netherlands beleidspunten m.b.t. het curriculum geneeskunde naar buiten brengen door het vierjarige project Global Health Educatie. Hierbij is een samenwerkingsband is aangegaan met de Johannes Wier Stichting en de Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie. De doelstelling van dit project is het onderwerp Global Health middels 4 uur in het basiscurriculum en/of als keuzevak aan alle geneeskundestudenten in Nederland te kunnen aanbieden. De samenwerking met andere (medische) (studenten)organisaties heeft vorm gekregen in het verdiepen van oude en aangaan van nieuwe contacten en het aanstellen van vaste contactpersonen voor een aantal organisaties, te weten het Interstedelijk Studentenoverleg, Wemos, Artsen zonder Grenzen, het AIDS fonds, de Johannes Wier Stichting, NVMP, Stichting Vluchteling, Stichting Alleenstaande Minderjarige AsielzoekersHumanitas en Vluchtelingenwerk. Deze samenwerking heeft geleid tot een aantal projecten, onder meer landelijke deelname van IFMSA-The Netherlands aan de actie ´Even slikken´ van Wemos, de workshop ´Noodhulp in conflictgebieden´ en rondleidingen in vluchtelingenkampen van Artsen zonder Grenzen, aandacht voor de week van de Vluchteling (door aandacht te geven aan vluchtelingen in „vergeten‟ gebieden, voortzetting van het peer education project ´Het Voorspel´ (seksuele voorlichting op middelbare scholen), landelijke deelname aan Wereld AIDS dag en de actie StopAIDSnow, het project Global Health educatie met de NVMP en de Johannes Wier Stichting, het AMA-project, een project waarin medische studenten gastadres zijn voor Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers, waarbij lokaal wordt samengewerkt met organisaties als Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis. Verder is IFMSA-The Netherlands benaderd door Stichting Livingstone ter kennismaking en de Evert Vermeer Stichting met de vraag tot mede-organisatie van een debat met medisch onderwerp in Rotterdam. Dit debat vond uiteindelijk helaas geen doorgang. Tenslotte is er met de organisatoren van de 50e General Assembly in Denemarken, augustus 2001, en met de organisatoren van de March Meeting 2002 in Nederland veelvuldig contact geweest vanuit het landelijk bestuur. Internationale activiteiten zijn gepromoot onder IFMSA-leden via de NL-server. Verder was er tijdens de halfjaarlijkse internationale vergadering van IFMSA een enthousiaste en bekwame Nederlandse vertegenwoordiging aanwezig.

Jaarverslag IFMSA-NL 2001-2002

4


Naast samenwerking was ook uniformiteit dit bestuursjaar van belang. Om te zorgen voor meer naamsbekendheid onder studenten geneeskunde in Nederland is het van belang om als IFMSA-The Netherlands - een vereniging die opgebouwd is uit lokale commissies en werkgroepen - als één organisatie naar buiten te treden. Dit heeft onder meer vorm gekregen in de coördinatie van de introductieweek eerstejaars in september 2001 via het voorzittersoverleg. Op deze manier is de uitwisseling van ideeën en materialen vergemakkelijkt en was er meer een uniforme invulling van de presentatie van IFMSA-The Netherlands tijdens de introductieweek op de verschillende faculteiten. Verder was het uitbreiden van de promotiemogelijkheden van de lokale en het landelijke bestuur van belang. Dit heeft allereerst vormgekregen in het idee van een promotiekoffer. Het landelijk bestuur heeft gezorgd voor algemene promotieposters, IFMSA-folderhouders en IFMSA-vlaggen. Verder is er een algemeen IFMSA-The Netherlands t-shirt ontworpen. Op deze manier werd de huisstijl zoals voorgesteld in het voorgaande bestuursjaar verder uitgebreid. Er is een inventarisatie gedaan naar een posterwand. Helaas is deze is uiteindelijk niet gekomen. Verder hebben leden van IFMSA-The Netherlands onder andere interviews gehad met Inzet, Internationale Samenwerking en de Cicero. Er is momenteel contact met de redactie van Arts en Auto. Op dit punt kan nog veel worden gedaan. Ook is er nagedacht over een project voor eerste- en/of tweedejaars. De bekendheid van de projecten van IFMSA-The Netherlands binnen deze doelgroep moet nog erg vergroot worden, alsmede de bekendheid van de organisatie zelf onder potentiële lokale bestuursleden. IFMSA-The Netherlands was voorheen met name bekend onder ouderejaars studenten vanwege de uitwisselingsprojecten die zich op ouderejaars studenten richten. Het idee is opgevat om de promotie door IFMSA-The Netherlands van het European Students´ Congress in Berlijn, ook op de eerste- en tweedejaars te richten en een bezoek aan het congres middels een excursie te coördineren. Dit idee was helaas op korte termijn niet realiseerbaar. Verder zijn de verschillende projecten van de werkgroepen onder de naam IFMSA-The Netherlands naar buiten gebracht i.p.v. onder de werkgroep.Dit bestuursjaar is er gestreefd naar grotere, jaarlijks terugkerende projecten. Een beter herkenbare jaarplanning met terugkerende projecten als de IFMSA Research Award, het Congres en de foto- en reisverslagwedstrijd kan voor meer naamsbekendheid zorgen. Een aantal projecten zijn primair opgezet ter promotie van IFMSA-The Netherlands, te weten de IFMSA Research Award, het IFMSA Magazine en de foto- en reisverslagwedstrijd. Om voor een duidelijke beeldvorming onder studenten te zorgen, is het noodzakelijk om op de verschillende niveaus – de werkgroepen en de lokale commissies - binnen de organisatie meer als één geheel te functioneren: het landelijk bestuur als afspiegeling van de lokale commissies en andersom. Dit heeft vorm gekregen in het procesonderzoek. In augustus 2001 is besloten tot een procesonderzoek binnen de vereniging, waarin onder andere de interne communicatie en de samenwerkingswijze binnen de organisatie is bekeken. Dit procesonderzoek is gedaan door dhr. A. Petter, directeur van onderwijskenniscentrum Stick. De aanbevelingen ter verbetering zullen worden meegenomen naar het bestuursjaar 2002-2003. Laagdrempeligheid was dit jaar het derde aandachtspunt. Om de communicatie en het contact tussen de lokale besturen en het landelijke bestuur te vergroten en hiermee de efficiëntie van de organisatie te vergroten, is het van belang om het contact van het landelijk bestuur met de lokale besturen uit te diepen.Dit streven heeft vorm gekregen in het idee om als lokaal bestuur een vast aanspreekpunt in het landelijk bestuur te krijgen, waarbij elk lokaal bestuur een eigen contactpersoon heeft. Dit idee vond geen ingang bij de lokale voorzitters. Ook het uitwisselen van kennis opgedaan door landelijke bestuursleden aan lokale bestuursleden heeft centraal gestaan. Het geven van trainingen en workshops is nuttig gebleken. Zo is er na de Algemene Vergadering in juni 2001 een lezing gehouden over Global Health in het curriculum en is er een training gegeven over contactonderhoud en sponsoring. Verder zijn er diverse trainingen en workshops gegeven tijdens het introductieweekend in november 2001. Tijdens de 50 e General Assembly in Denemarken hebben een aantal leden van IFMSA-The Netherlands workshops verzorgd. Voorts zijn cursussen van de organisatie Mètis aan landelijke en lokale bestuursleden aangeboden. Over het interactiever maken van de Algemene Vergaderingen is veel nagedacht. Elke Algemene Vergadering is tijdens een voorzittersoverleg geëvalueerd en ideeën zijn meegenomen naar de daaropvolgende AV. Er kan nog veel gebeuren op dit punt. Het idee om als landelijk bestuurslid langs te gaan bij de lokale besturen is dit jaar als volgt tot uiting gekomen.De national officer on reproductive health including AIDS is gedurende het bestuursjaar bij alle lokale besturen langsgeweest en de voorzitter heeft alle lokale voorzitters op lokatie gesproken in verband met het procesonderzoek. Gedurende het jaar zijn sociale activiteiten aangeboden aan lokale leden van IFMSA-The Netherlands. Na de Jaarvergadering met het goed verzorgde sociaal programma is het Zeilweekend in juni georganiseerd. Na de Algemene Vergadering was er de mogelijkheid tot barbecuen en uitgaan in Leiden op zaterdagavond en zeilen op zondag. Het Nationaal Sociaal Programma in de zomer van 2001 zorgde voor integratie van buitenlandse studenten die via een uitwisselingsproject in Nederland verbleven met lokale en landelijke leden van IFMSA-The Netherlands. In de zomerperiode kon men wadlopen in Groningen, zeevissen in Rotterdam, de Vierdaagse lopen in Nijmegen en een weekend naar Amsterdam. Het feest tijdens het introductieweekend in november 2001 was een succes. Ook het Kerstdiner na de Algemene Vergadering in december 2001 was erg gezellig. Tenslotte was het voorzittersweekend in februari 2002 een ideaal moment om elkaar beter te leren kennen Verder zijn lokale IFMSA-leden gemotiveerd om zich aan te melden op de NL-server

Jaarverslag IFMSA-NL 2001-2002

5


Ook de lokale commissies dienen laagdrempelig te zijn voor studenten geneeskunde. De lokale besturen zijn autonoom en het landelijk bestuur kan slechts van advies dienen. Dit heeft vorm gekregen in het streven de lokale commissies toegankelijker te maken voor studenten geneeskunde d.m.v. coordinatie introductieweek eerstejaars binnen het voorzittersoverleg. Tenslotte is tijdens de Algemene Vergadering in december het voorstel tot het toelaten van niet-medische studenten binnen IFMSA-The Netherlands binnen besturen en projecten aangenomen door de AV. Ten vierde was kwaliteit een prioriteit dit bestuursjaar. Kwaliteit en professionaliteit gaan hand in hand en kunnen betrekking hebben op zowel de organisatiestructuur als op de projecten (de uitwisselingen en de activiteiten). Op organisatieniveau heeft dit vorm gekregen in het invoeren van tweewekelijkse dagelijks bestuur overleggen binnen het landelijk bestuur, het aanbieden van trainingen en workshops aan lokale leden en het verzamelen en bekijken van de statuten, de Huishoudelijke Reglementen en de begrotingen van de lokale besturen. Aanbevelingen ter verbetering zullen nog gedaan worden. Tijdens het bestuursweekend van het landelijk bestuur in oktober 2001 hebben de landelijke bestuursleden trainingen gekregen in o.a. vergader- en presentatietechnieken. Tijdens het beleidsweekend in februari 2002 heeft het in december verkozen nieuwe bestuur met het toenmalige huidige bestuur een beleidsplan met een jaarplanning heeft opgesteld voor het bestuursjaar 2002-2003. Dit beleidsplan dient te worden vastgesteld door de AV op de Jaarvergadering. Verder is de efficiëntie van de organisatie in kaart gebracht door middel van het procesonderzoek, dat het doel had te leiden tot een efficiënte organisatie die op kwalitatief goede wijze in staat is de (huidige) statutaire doelstellingen te behalen. Hiertoe is onderzoek gedaan op het gebied van interne en externe communicatie, samenwerkingswijzen binnen de organisatie en de algehele organisatiestructuur, waarna aanbevelingen zullen worden gedaan. Voorts zijn de voorbereidingen van een aanvraag van een landelijke bestuursbeurs bij het ministerie van OC&W gedaan in het kader van het procesonderzoek. De aanvraag zal hoogstwaarschijnlijk in mei 2002 worden gedaan. Ook is er een inventarisatie gedaan van de verschillende afstudeerregelingen van de medische faculteiten, waarbij gekeken is naar de kansen voor lokale en landelijke bestuursleden, dit wederom in het kader van het procesonderzoek. Voor verschillende functies zijn handboeken aangemaakt of verbeterd. Verder is een begin gemaakt met het aanmaken van een persoonsarchief van oud-bestuursleden. Databases van contacten en van ideeën voor projecten zijn opgesteld en een begin is gemaakt met het updaten van het adressenbestand en het op orde brengen van het archief. Ook de website is een punt van aandacht geweest. De website is dit jaar ondergebracht bij world online en er is een aparte webmaster voor de site aangesteld. Op projectniveau heeft het aandachtspunt kwaliteit vorm gekregen in het aanpassen van het enqueteformulier voor studenten die op uitwisselingsstage zijn gegaan, het opstellen van een checklist voor uitgaande studenten en het opstellen van een landelijk contract voor de klinische, wetenschappelijke en public health stages. De trainingsavond op 4 oktober 2001 en de Sub Regional Training in april 2001 waren gelegenheden tijdens welke de lokale IFMSA-leden die de klinische en wetenschappelijke stages coordineren trainingen krijgen en nieuwe ideeën kunnen opdoen. De Sub Regional Training is georganiseerd in samenwerking met GeMSA-Germany en MedSin-United Kingdom. Er is een begin gemaakt met het opstellen van een projecten- en een uitwisselingsfolder. Verder is het research booklet geupdate, een document waarin alle wetenschappelijke stages staan die door de acht medische faculteiten worden aangeboden aan buitenlandse studenten. In Bolivia, Bangladesh en Malawi zijn public health projecten opgezet. In het algemeen is er dit jaar gestreefd naar grotere, jaarlijks terugkerende projecten, die zijn terug te vinden in de jaarverslagen van de werkgroepen. Naast de vier aandachtspunten op nationaal en lokaal niveau heeft IFMSA-The Netherlands zich ook op internationaal niveau gericht. Op internationaal gebied heeft IFMS-The Netherlands zich dit jaar sterk gemaakt als godfather van het nieuwe lid IFMSA-Pakistan, in de Fundraising Taskforce, bij het aanbieden van workshops tijdens de 50e internationale vergadering in augustus 2001 van IFMSA en het aantrekken van potentiele IFMSA-leden. Verder zal IFMSA-The Netherlands zich het komend bestuursjaar kandidaat stellen als gastland van de August Meeting 2003! De organiserende commissie is in dit bestuursjaar gevormd en de kandidaatstelling is in voorbereiding. Het jaar in vogelvlucht bezien, doet mij beseffen wat een bijzonder bestuursjaar dit is geweest. Bijna alle bestuursleden die in maart of september 2001 zijn gewisseld, hebben weer een plekje gevonden binnen de organisatie. Beter kan de hechtheid van de groep niet aangegeven worden! Een bestuursjaar tot een persoonlijk bestuursjaar maken, vraagt durf, betrokkenheid, initiatief en doorzettingsvermogen. Fleur, mijn voorganger, en met haar het toenmalige bestuur, hebben op deze manier karakter aan IFMSA-The Netherlands gegeven. Ik wil iedereen met wie ik het afgelopen jaar heb samengewerkt heel erg bedanken voor het afgelopen jaar van vriendschap, hard werken en enthousiasme! Tenslotte wil ik het bestuur onder Janneke van den Bergen en iedereen binnen IFMSA-The Netherlands een grensverleggend jaar wensen! IFMSA-The Netherlands is een vereniging in beweging en moet met oog voor het verleden en de blik op de toekomst verder vooruit. Ik heb er alle vertrouwen in! Lenneke Schrier

Jaarverslag IFMSA-NL 2001-2002

6


3 Jaarverslag Vice-voorzitter intern De functie van de vice-voorzitter intern bestaat uit archivering van alle notulen, ideeën en contracten, practiviteiten, schrijven van de interne nieuwsbrief. Daarnaast vormt de vice-voorzitter intern een belangrijk onderdeel van het dagelijks bestuur. Gedurende het afgelopen jaar hebben zich belangrijke ontwikkelingen voorgedaan betreffende het beleid van de vereniging en de communicatie tussen de werkgroepen. Enkele van deze ontwikkelingen en andere activiteiten worden hieronder besproken. Op het gebied van archivering zijn tijdens het jaar een aantal zaken vooruitgegaan. Ten eerste is er een adressen database opgesteld met alle persoonsgegevens van de studenten die werkzaam zijn bij IFMSA. Een zeer nuttige database die binnenkort op de website zal worden gezet. Daarnaast zijn alle ideeën voor nieuwe projecten die zijn bedacht opgeslagen in een centrale database. In het verleden gingen goede ideeën nog wel eens verloren door het gebrek aan tijd. De website gaat een steeds belangrijker functie vervullen als zijnde een archief. Aan het begin van het jaar is om die reden een webmaster aangesteld om deze te onderhouden. Tijdens het jaar is meer aandacht geschonken aan de kwaliteit van informatie verstrekking voor alle mensen die werkzaam zijn bij IFMSA. Door deze kwaliteit te verbeteren tracht het bestuur de betrokkenheid van e lokale comités te vergroten. De website en de server vormen een belangrijk onderdeel hiervan. Bovendien worden van iedere bestuursvergadering de belangrijkste besluiten over de NL-server gezonden. Deze zaken zullen worden voortgezet. Daarnaast zal de interne nieuwsbrief een belangrijker rol gaan spelen en frequenter verschijnen. Naast de informatieverstrekking is veel gewerkt aan onderlinge samenwerking van de werkgroepen. Het dagelijks bestuur heeft hier een belangrijke taak gehad. Door meer samenwerking is meer eenheid ontstaan binnen de vereniging. Het bestuur is meer gaan nadenken over de belangen van de totale vereniging en minder over de werkgroepen afzonderlijk. Op het gebied van Public relations is eveneens gewerkt aan de eenheid van IFMSA. IFMSA komt steeds meer naar buiten als één organisatie i.p.v alle werkgroepen apart. Dit schept meer duidelijkheid bij de sponsoren en subsidiegevers maar ook voor de studenten Geneeskunde waarvoor de projecten worden opgezet. In November is een introductieweekend georganiseerd voor de nieuwe leden van de lokale comités. Het weekend geeft gelegenheid om alle lokale comités betere te leren kennen en om te laten zien waar IFMSA-NL zich mee bezig houdt. Tijdens het weekend zijn er verscheidene workshops georganiseerd. Sommige door oudbestuursleden andere door de zittende bestuursleden. Veel lokale comités gaven aan hier veel van geleerd te hebben. Enkele voorbeelden van workshops zijn: presentatietechnieken, beleid en structuur, Stichting en Vereniging. Dit weekend zal gezien het succes een jaarlijks terugkerende activiteit worden. Aan het begin van het jaar s een het idee ontstaan om een magazine op te zetten voor alle geneeskunde studenten in Nederland. In september is een enquête gehouden onder de Nederlandse medische student waarin de behoeften van de studenten is onderzocht. Wat willen zij graag in het tijdschrift zien? De uitslag daarvan was zeer bemoedigend en zal gebruikt worden bij het aantrekken van sponsoren. In de 2e helft van mijn bestuursjaar zal ik mij richten op de opzetting van het blad. Ook zal er gewerkt worden aan de opzet van de senior`s club. Deze zal als het ware een bron van advies vormen voor de vereniging. Tot slot heb ik als vice-voorzitter intern meegeholpen aan de opzet van het beleidsplan. Veel van de ideeën voor verandering die in het afgelopen jaar zijn bedacht zijn er in opgenomen. Daarnaast zullen de goede aspecten van het bestuursjaar 2001-2002 worden voortgezet. Ik wil graag iedereen bedanken met wie ik het afgelopen half jaar goed heb samengewerkt. Laura de jong

Jaarverslag IFMSA-NL 2001-2002

7


4 Jaarverslag Vice-Voorzitter externe relaties Het afgelopen halfjaar is redelijk goed verlopen. De contacten met de vaste sponsoren zijn aangehaald om problemen en nieuwe contracten voor het boekjaar 2002 te bespreken. OLMA heeft aangegeven alleen nog op verzoek in natura te willen sponsoren. De KNMG ziet ook voor het jaar 2002 af van een donatie in geld en stelt alleen vergaderruimte beschikbaar in de Domus Medica te Utrecht. Met de VVAA is in juni 2001 een contract voor de kalenderjaren 2001 en 2002 overeengekomen. De invulling hiervan bestaat uit ondersteuning van de algemene vereniging, sponsoring van de Jaarvergadering en het project het “Voorspel” van SCORA. Met reisbureau Kilroy Travels heb ik in oktober 2001 een gesprek gehad over de relatie met IFMSA-NL van de afgelopen 2 jaar daarvoor. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt. In december 2001 zijn we tot een nieuw sponsorcontract voor het jaar 2002 gekomen. Kilroy zal bijdragen aan het Introductieweekend, maar ook aan de ondersteuning en vooral promotie van de vereniging IFMSA-NL. Dit laatste zal onder meer gebeuren door middel van een prijsvraag voor alle medische studenten, waarmee een buitenlandse reis voor 2 personen geheel verzorgd door Kilroy is te winnen. De meeste vaste sponsoren van de voorgaande jaren zijn ook dit jaar gebleven. Nieuwe sponsoren en subsidieverstrekkers komen vooral uit de hoek van de afzonderlijke projecten, geleid door de verantwoordelijke Nationale coördinator. In samenwerking met alle lokale comité‟s heb ik vanaf oktober 2001 een agenda van lokale en nationale activiteiten en een algemeen informatiedocument over de organisatie en haar afdelingen opgesteld, zodat ieder IFMSA-lid en contactorganisatie op de hoogte kan blijven. In november 2001 heb ik het contact met de heer A. Petter, die een procesonderzoek naar de efficiëntie en communicatie binnen IFMSA-NL heeft uitgevoerd, overgenomen van de voorzitter, Lenneke Schrier. Het resultaat hiervan zal in het nieuwe beleidsplan voor maart 2002 tot maart 2003 worden meegenomen. Zo zal een werkgroep Subsidie en werkgroep Sponsoring onder leiding van de nieuwe vice-voorzitter extern de mogelijkheden voor IFMSA-NL onderzoeken. Vanwege de groei en grotere reikwijdte van IFMSA-NL in de internationale gezondheidszorg en op maatschappelijk niveau is de secretaris van het Discipline Overlegorgaan Medische Wetenschappen (DMW) benaderd om de samenwerking met en erkenning door de geneeskundefaculteiten te verbeteren. Eerst moet een goede inventarisatie van de huidige omstandigheden naar de dekanen verstuurd worden. Deze zal voor een groot deel bestaan uit de resultaten van het procesonderzoek, waarin o.a. vergelijkingen in de organisatie tussen de 8 verschillende lokale comité‟s zijn gemaakt. De overdracht in de geschiedenis van externe contacten moet verbeterd worden om sneller met nieuwe sponsoraanvragen te kunnen beginnen. Het contact met de externen kan ook intensiever, zodat de sponsor beter is geïnformeerd over de bezigheden van de vereniging en het nut van zijn ondersteuningsgelden inziet. Ook moet de PR van IFMSA-NL op elke faculteit naar de dekaan en het internationaliseringsbureau vergroot worden. Dit geeft meer duidelijkheid over het functioneren van de lokale IFMSA en tegelijkertijd meer eenheid met de andere faculteiten. Verder zouden de fondsen en eventueel sponsors, die bekend zijn met een nationaal of lokaal IFMSA-project benaderd kunnen worden om de organisatie IFMSA-NL als geheel te ondersteunen in het handhaven en initiëren van soortgelijke projecten. Graag wil ik iedereen van het bestuur voor de uitstekende samenwerking bedanken. Mijn dankwoord voor de samenwerking gedurende het afgelopen halfjaar wil ik ook graag richten aan: Maarten van Dorst, Gerlinde Holweg, Tamar Conradi-Venema, Alex Julien en André Petter. Ik wens IFMSA-NL heel veel succes met het nieuwe beleidsplan. Maurits van Meer h.t. Vice-voorzitter externe relaties, IFMSA-the Netherlands

Jaarverslag IFMSA-NL 2001-2002

8


5 Jaarverslag National Exchange Officers

Toen tijdens de Jaar Vergadering (JV) van IFMSA The Netherlands in maart 2001 in Maastricht, het halve bestuur wisselde, was dat voor ons het moment waarop wij ons realiseerden dat wij de helft van onze periode er al op hadden zitten. Wat ging de tijd toch snel! Het eerste half jaar waren we bezig met het verzamelen van alle informatie van de uitgaande studenten, het tweede half jaar zou in het teken staan van de inkomende studenten. Tijdens de March Meeting 2001 in Malta hebben we het grootste deel van de documenten van de uitgaande studenten overgedragen aan het buitenland en de aanvraagformulieren van de inkomende studenten ontvangen. Daarna volgde de rest van de papieren per post, fax en niet te vergeten email. De twee weken die wij na terugkomst uit Malta en voor de JV hadden, hebben wij alle informatie uitgezocht en geprobeerd alle studenten in de stad van voorkeur te plaatsen. Dit was niet gemakkelijk, aangezien 99 procent van de buitenlandse studenten in Amsterdam geplaatst wil worden. Uiteindelijk hebben we meer rekening gehouden met de tweede stad van voorkeur. Op de JV hebben we aan al onze Local Exchange Officers (LEO‟s) in de acht steden de documenten van hun inkomende studenten meegegeven, zodat zij op zoek konden gaan naar een stageplaats en huisvesting. Gelukkig is dit in de meeste gevallen gelukt. Uiteindelijk hebben we 4 (van de 100) aanvragen niet tot een goed einde kunnen brengen, vanwege het feit dat de afdeling niet van hun voorkeur was, dat afdelingen besloten tijdens de zomermaanden te gaan verbouwen of dat men alleen nederlands sprekende studenten wilde ontvangen. Soms kon een student nog tijdens zijn stage veranderen van afdeling of in een andere periode naar Nederland komen. Naast de problemen met het plaatsen van inkomende studenten zijn er ook een aantal visumproblemen geweest. Als National Exchange Officer vraag je ook de visa aan voor jouw inkomende studenten. Helaas kwam de benodigde informatie voor een visumaanvraag, zoals een geldig paspoortkopie, wel eens te laat bij ons aan, zodat op het laatste moment onderhandelt moest worden met de visumdienst, de nederlandse ambassade of het consulaat ter plaatse, om een student alsnog naar Nederland te krijgen. Voor het nieuwe stagejaar is met de National Exchange Officers van de andere landen afgesproken dat als er een visum voor Nederland moet worden aangevraagd, de student een extra formulier moet invullen (Additional Document) en dit alles moet minimaal 8 weken voor aanvang van de stage bij ons binnen zijn. Hopelijk verloopt de visumaanvraag nu spoediger. Tegelijkertijd ontvingen wij ook bericht uit het buitenland over de stageplaatsen van onze uitgaande studenten. Met name de contacten met Brazilië verliepen erg stroef. Het kwam nogal eens voor dat de uitgaande studenten de dag voor vertrek naar Brazilië hoorde waar zij werden verwacht en wie hun contactpersoon zou zijn. Activiteiten die we verder georganiseerd hebben zijn de Sub Regional Training (SRT) in samenwerking met Duitsland en Groot Brittannië. De SRT vond plaats van 20 tot 22 april 2001 in Austerlitz (Utrecht). Er waren 38 studenten aanwezig die zich in de drie genoemde landen bezighouden met exchanges van studenten. Tijdens het weekend hebben we ervaring en problemen uitgewisseld, zodat we beschikken over optimale kennis. In juli 2001 hebben we de balans opgemaakt voor het afsluiten van contracten voor het nieuwe jaar, zodat we in augustus tijdens de August Meeting 2001 in Aalborg, Denemarken precies wisten hoeveel contracten we met welk land wilde hebben. Aangezien het ons goed verging, hebben we voor het nieuwe jaar meer contracten afgesloten. Nieuwe landen zijn Zweden, Hongarije en Litouwen. Het contact met Nigeria, Nepal, India, Zimbabwe en Zuid-Afrika was het afgelopen jaar zeer moeizaam verlopen, waardoor we hebben moeten besluiten met deze landen dit jaar minder (Nigeria, Nepal) of geen (India, Zimbabwe, Zuid-Afrika) contracten af te sluiten. We hebben deze landen verteld dat zij in het nieuwe jaar eerst orde op zake moeten stellen en dat er in Taiwan (August Meeting 2002) opnieuw bekeken zal worden of het afsluiten van contracten weer mogelijk is. Ten opzichte van het vorige contractjaar, is er een verschuiving opgetreden van de verdeling van contracten. Het aandeel van Azië is aanzienlijk vergroot, helaas ten koste van het aandeel van Afrika. Hopelijk komt er in de toekomst weer meer evenwicht in deze balans. In september 2001 hebben we met een gerust hart onze taak over kunnen dragen aan Mirjam Kouwenhoven en Simone Koopman. We hopen dat zij met net zo veel liefde en plezier de taak van National Exchange Officer zullen vervullen, als dat wij dat gedaan hebben. Met vriendelijke groet,

Jaarverslag IFMSA-NL 2001-2002

9


Sjoukje Loudon, Marike Wabbijn, National Exchange Officers 2000-2001 Simone Koopmans en Mirjam Kouwenhoven

Het is een leuke uitdaging om de functie van National Exchange Officer te vervullen. Aan het begin van het jaar kenden wij elkaar nog niet en daarnaast zijn voor de eerste keer de functies vervuld door bestuursleden uit een andere stad. Tot nu toe is het contact en de samenwerking met de andere bestuursleden goed verlopen. Gedurende het jaar is voornamelijk samengewerkt met de NORE Karin Wiertz. Met zijn drieën hebben we de introductieavond in Oktober georganiseerd. Op deze avond krijgen de nieuwe LEO`s en LORE`s de kans om kennis te maken met de organisatie van de uitwisselingsstages. Vervolgens is tijdens het introductieweekend een 2e workshop georganiseerd. Momenteel zijn we bezig met het uitwerken van de foto- en verslagwedstrijd. Het is de bedoeling dat het evenement jaarlijks zal gaan terugkeren. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan de voorbereidingen van de Sub Regional Training (SRT), uitleg zie hierboven. Hieraan wordt veel samengewerkt met contactpersonen uit Polen, Engeland en Duitsland. De SRT zal dit jaar plaatsvinden in Liverpool. Stand van zaken betreffende de uitwisselingsstages 21-03-02 Uitgaande studenten; 111 contracten waarvan er momenteel 88 zijn opgevuld. Inkomende studenten; 90 studenten voor het komende jaar.

Afgelopen jaar; Uitgaande studenten; Beschikking over 99 contracten waarvan er 85 zijn opgevuld. 12 van deze uitwisselingen zijn geannuleerd. Inkomende studenten; 87 inkomende studenten, waarvan 7 uiteindelijk zijn geannuleerd.

Gedurende het jaar is er enige moeite ondervonden met het opvullen van de contracten met Israël. De oorzaak hiervoor is de onstabiele situatie in dat land. Wij hopen nog een ½ jaar op deze manier succesvol verder te gaan. Tot slot willen wij graag iedereen bedanken voor de prettige samenwerking. Met vriendelijke groet, Simone Koopmans en Mirjam Kouwenhoven NEO`s 2001-2002

Jaarverslag IFMSA-NL 2001-2002

10


6 Jaarverslag National Officer on Research Exchange Voor het boekjaar maart 2001 – maart 2002 heeft SCORE-Nederland met 20 verschillende landen bilaterale contracten afgesloten. Deze contracten zijn afgesloten tijdens de August Meeting 2000 in Porto, Portugal. In totaal zijn er dit jaar 29 studenten vanuit Nederland op research exchange naar het buitenland gegaan. Er zijn in Nederland 25 studenten ontvangen voor een research exchange. Voor een overzicht van deze contracten verwijs ik u naar de bijlage. Deze uitwisselingen worden mogelijk gemaakt door een team van Local Officers on Research Exchange (LORE‟s) en de National Officer on Research Exchange (NORE). Naast de gebruikelijke landelijke vergaderingen, werden er ook dit boekjaar diverse internationale bijeenkomsten georganiseerd, die ik hieronder in het kort wil toelichten. Tijdens de March Meeting in Malta hebben er verschillende vergaderingen plaats gevonden met alle NORE‟s. Tevens was er tijdens deze Meeting gelegenheid om de aanvraagformulieren van de uitgaande studenten met de verschillende landen uit te wisselen. In april heeft de Sub Regional Training (SRT) plaast gevonden. Deze SRT is georganiseerd door de NEO‟s en NORE van vorig jaar, in samenwerking met GeMSA-Germany en MedSin-United Kingdom. Tijdens de SRT komen de LEO‟s en LORE‟s van Nederland, Engeland en Duitsland bij elkaar. Dit weekend is vooral bedoeld als training voor nieuwe LEO‟s en LORE‟s, en om nieuwe ideeën op te doen. Het is een kleinschalige internationale meeting, met als doel een betere samenwerking tussen de landen. Daarnaast kunnen problemen die tijdens de stages kunnen ontstaan, makkelijker worden besproken. Natuurlijk is er ook ruimte voor het bespreken van nieuwe ontwikkelingen binnen het exchange-cluster. Wegens het succes van deze meeting van afgelopen boekjaar, zal ook komend boekjaar een SRT worden georganiseerd, ditmaal door MedSin-United Kingdom. De General Assembly in augustus in Denemarken was, net als de March Meeting, een internationale bijeenkomst, waar verschillende vergaderingen met alle NORE‟s plaats vonden. Tevens zijn er tijdens deze bijeenkomst de nieuwe contracten voor het boekjaar maart 2002 - maart 2003 getekend. Naast deze IFMSA bijeenkomsten heb ik de European Students‟ Conference (ESC) in Berlijn bezocht. Dit is een wetenschappelijke conferentie, waar studenten hun onderzoek kunnen presenteren. Daarnaast worden er verschillende workshops en lezingen gehouden. SCORE – NL zal contact blijven houden met de Organising Committee van de ESC, en via alle LORE‟s zal er promotiemateriaal van de ESC verspreid worden over de geneeskunde faculteiten. Dit jaar is er binnen SCORE – NL vooral aandacht besteed aan de up-date van ons booklet. In het booklet staan alle projecten beschreven die aangeboden worden door de 8 verschillende faculteiten aan buitenlandse studenten. Op dit moment staan er 27 projecten in het booklet (www.ifmsa.org/score/projects). Daarnaast is aandacht besteed aan een training van de nieuwe LORE‟s, niet alleen door een overdracht, maar ook in de vorm van een trainingsavond. Deze trainingsavond is gehouden op donderdag 4 oktober, in samenwerking met SCOPE. Het komende jaar zal de nadruk liggen op het verbeteren van de communicatie, vooral internationaal, en het voortzetten van het booklet, zowel het verzamelen van nieuwe projecten, als de up-date van de projecten zoals die nu beschreven staan. De afgelopen 2 jaar heeft er nl. geen up-date plaats gevonden, waardoor dit jaar het booklet volledig herzien moest worden. De bedoeling is dan ook dat deze up-date elk jaar verricht wordt. Daarnaast zal er aandacht besteed worden aan de evaluatie van de uitwisselingen, zodat in kaart wordt gebracht aan welke punten wij verbetering aan moeten brengen.

Jaarverslag IFMSA-NL 2001-2002

11


Lokale Committee

Uitgaande Studenten; Land (aantal weken)

Inkomende Studenten; Land (aantal weken)

Amsterdam UvA

Spanje (3)

Brazilië (6) Finland (6) Catalonië (4) Bulgarije (6)

Amsterdam VU

Finland (12) Spanje (6)

2 x Griekenland (4) Italië (4)

Groningen

Brazilië (6) Egypte (6) Duitsland (4) Slovenië (6)

Turkije (6) Slovenië (6) Griekenland (4) Brazilië (4)

Maastricht

3 x Brazilië (6) 3 x Italië (4) Tsjechië (6)

Griekenland (4)

Nijmegen

Brazilië (6) Indonesië (12) Slowakije (12)

Tsjechië (6) Denemarken (6)

Rotterdam

Brazilië (12) Brazilië (4) Denemarken (6) Finland (6) 2 x Griekenland (6) Portugal (6) Rusland (6) Turkije (6)

Indonesië (6) Slowakije (6) Finland (6) Libanon (6) 3 x Egypte (4) Catalonië (4) Duitsland (4)

Utrecht

2 x Brazilië (6) Roemenië (6)

Griekenland (4) Brazilië (6)

Jaarverslag IFMSA-NL 2001-2002

12


7 Jaarverslag National Public Health Officer

Thema. De werkgroep Public Health van IFMSA - Nederland houdt zich van oudsher bezig met het bieden van de mogelijkheid aan medische studenten om in ontwikkelingslanden deel te nemen aan volksgezondheid projecten. Ook ziet zij het als haar taak om zowel binnen Nederland als internationaal de aandacht te vestigen op onderwerpen, die de volksgezondheid of ontwikkeling in bredere zin aangaan. Dit trachten wij te bereiken door symposia, lezingen, workshops, exposities en andere evenementen te organiseren.

Beleid. In het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan het voortzetten van de vele goed lopende projecten, en aan het opzetten van nieuwe projecten in dezelfde lijn. Er bestond nog steeds een groot probleem voor studenten die op stage in het buitenland wilden. De internationale projecten van de IFMSA, geven doorgaans voor te weinig studenten een mogelijkheid om ervaring met ontwikkelingswerk op te doen. Daarom is er gewerkt aan het opzetten van nieuwe Public Health projecten in ontwikkelingslanden, meestal in samenwerkingsverband met lokale initiatieven in de landen zelf. Ook is er gewerkt aan projecten met als doel de aandacht van de medische studenten te richten op Public Health gerelateerde problematiek. Internationale projecten. Naast de al bestaande internationale projecten in India, Roemenië en Brazilië, zijn er dit jaar ook voor het eerst studenten vertrokken naar de projecten in Kenia en Pakistan. Over beide stageplekken bestaat grote tevredenheid vanuit zowel de begeleiders als de studenten. Helaas is het project in Pakistan tijdelijk gestopt in verband met de huidige politieke situatie. Voor Kenia zijn er al reserveringen tot aan januari 2003. Vanwege het enorme succes van deze nieuwe projecten zijn er nu ook projecten gestart in Bolivia, Bangladesh en Malawi. Bij het project in Bolivia wordt er gewerkt in een ziekenhuis met verschillende specialisaties, dat beschikt over alle noodzakelijke diagnostische apparatuur. Daarnaast is er de mogelijkheid om met een arts mee te gaan om de bevolking van het platteland van basisgezondheidszorg te voorzien. In het ziekenhuis worden vooral patiënten behandeld, die zelf geen medische zorg kunnen betalen. Het project in Bangladesh is een belangrijk voorbeeld voor de standaarden voor ontwikkelingsprojecten van de WHO, het is een grote uitdaging voor mensen die echt geïnteresseerd zijn in ontwikkelingswerk. Er wordt Public Health werk verricht in de sloppenwijken van Dhaka of op het platteland van Bashkali. Het project in Malawi biedt vele mogelijkheden. Het Malawi College of Medicine heeft een district ziekenhuis in Mangochi en een outdoor clinic in Langwena, daarnaast is er een centrum voor voorlichtingen opleiding. Je kunt klinisch werk doen in het ziekenhuis of meewerken aan de algemene gezondheid van moeders en kinderen, tuberculose controle en aan voorlichting over gezondheid op scholen. Maar in overleg is er ook een mogelijkheid om een klein wetenschappelijk onderzoek te doen, bijvoorbeeld een literatuurstudie. Internationaal is er door de IFMSA ook een project gestart in Rwanda, volledig gedragen door studenten uit het lokale dorp en internationale studenten. De doelen zijn bestaan onder andere uit gezondheidseducatie, malaria preventie en het bouwen van latrines. Maar het heeft ook projecten om het inkomen van de bevolking te garanderen, zoals naaiateliers en een sojabonenplantage. (Voor meer informatie over internationale projecten, zie ook SCOPH bijlage 1.)

Raising Awareness. Op het gebied van bewustwording is er dit jaar door de werkgroep Public Health van Nederland aan verschillende projecten gewerkt. In augustus heeft de workshop „Poverty and Disease; Breaking the Cycle‟ op de vergadering van IFMSA ter ere van haar 50e verjaardag in Denemarken plaatsgevonden. Deze workshop had als doel de belangrijkste links tussen armoede en gezondheid aan de orde te stellen. Met deze opgedane kennis en ervaring zullen studenten uit alle landen van deze wereld projecten kunnen opzetten in hun thuisland. In Nederland hebben we hier gevolg aan gegeven door te starten met een poster expositie over hetzelfde onderwerp. Alle studenten in Nederland kunnen zo meer over dit onderwerp leren. Ook wordt er door de werkgroep Public Health meegedacht over veranderingen in het curriculum. Om aandacht te vestigen op de problemen rond de toegang op medicatie in ontwikkelingslanden, hebben we meegewerkt aan de actie „Even slikken‟ van Wemos. In verband met de WTO heeft Wemos een actie georganiseerd om de overheid er van te overtuigen dat wereldwijde gezondheid boven economische belangen moet staan, door de IFMSA zijn er ongeveer 400 handtekeningen van medisch studenten ingezameld.

Jaarverslag IFMSA-NL 2001-2002

13


Daarnaast zijn we in 2001 begonnen aan het symposium „Wereldverschil - Over psychiatrie in Oost Europese landen‟ dat op 8 mei 2002 in Leiden zal plaatsvinden. (Voor meer informatie over de workshop zie SCOPH bijlage 2)

Public Health in de toekomst. Ook het komende jaar zullen er weer nieuwe international projecten worden gestart, waarschijnlijk in Chili en in India. Er zal gewerkt worden aan het professionaliseren van deze projecten door het maken van een duidelijker beleid. Ook wordt het bij voldoende projecten mogelijk deze aan te bieden aan internationale studenten. Op het gebied van bewustmaking van de Nederlandse studenten zal worden gewerkt aan een betere continuïteit en structurering van de projecten. Het is de bedoeling dat we ons meer gaan beperken tot enkele projecten, die zo grootser kunnen worden aangepakt. Daarnaast wordt er gewerkt aan het opzetten van een terugkerende workshop in samenwerking met Wemos. Kim Sigaloff, 1 januari – 15 september. Maartje Kester, 15 september – 31 december.

Jaarverslag IFMSA-NL 2001-2002

14


8 Jaarverslag National Officer on Refugees & Peace Thema Het Standing Committee on Refugees & Peace (SCORP) binnen IFMSA is actief op het gebied van mensenrechten, vluchtelingen en conflictpreventie, in hun relatie tot de gezondheidszorg. In het afgelopen jaar lag de nadruk vooral op vluchtelingen. Alle studenten zullen in hun toekomstige loopbaan in meer of mindere mate te maken krijgen met vluchtelingen (binnen of buiten Nederland) als patiënt. Daarom vinden wij het belangrijk onder studenten de kennis over de achtergrond van vluchtelingen en hun specifieke positie binnen de gezondheidszorg te vergroten. Beleid Het afgelopen jaar begon SCORP met een relatief nieuwe groep, omdat een aantal oudere actieve leden stopten of verdwenen naar andere onderdelen binnen IFMSA. Er bestonden weinig doorlopende of vaste projecten, dus werd geprobeerd een aantal goede nieuwe activiteiten op te zetten. Ook werd er aandacht besteed aan het zoeken van nieuwe leden, om vertegenwoordiging van SCORP binnen elke faculteit te waarborgen. Er werd (hernieuwd) contact gemaakt met een aantal belangrijke organisaties op het gebied van vluchtelingen, en gekeken naar de mogelijkheden voor samenwerking. Tijdens het jaar werd gewerkt naar een aantal vaste projecten, om meer structuur te verkrijgen voor SCORP. Ook werd geprobeerd SCORP een meer internationale inhoud te geven. Belangrijkste activiteiten  Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers Gastadres In navolging van Amsterdam werd geprobeerd in elke faculteitstad binnen Nederland aan een project mee te werken, waarbij geneeskundestudenten worden gezocht om gastadres te zijn voor een alleenstaande minderjarige asielzoeker (AMA). De student en de AMA zien elkaar tweewekelijks gedurende minstens een jaar. Doelen zijn o.a. de AMA vertrouwd te maken met de Nederlandse samenleving en cultuur, de taal te oefenen en vooral het sociale netwerk uit te breiden. Daarnaast wordt de kennis over vluchtelingen bij de geneeskundestudent vergroot. Voor de projecten wordt lokaal samengewerkt met bijvoorbeeld Vluchtelingenwerk of Rode Kruis. Symposium Om meer studenten te bereiken m.b.t. dit onderwerp, werd op 13 oktober 2001 in Amsterdam een symposium georganiseerd over Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers binnen de Nederlandse gezondheidszorg. Er werd aandacht besteed aan de sociaal-maatschappelijke positie van AMA‟s, de eerstelijnszorg aan AMA‟s en het herkennen en behandelen van ernstige psychische problematiek. Het symposium werd door zo‟n 80 mensen bezocht.  Vluchtelingen in internationaal perspectief Vluchtelingenkamp Artsen Zonder Grenzen was een van de organisaties die rond de maand juni aandacht besteedde aan het 50-jarig bestaan van het VN-vluchtelingen-verdrag. Hiervoor werd ook een vluchtelingenkamp zoals AzG dat in crisisgebieden opzet, nagebouwd in verschillende steden. Voor studenten in Groningen, Amsterdam en Rotterdam werden hier rondleidingen georganiseerd, waarin specifiek werd ingegaan op de gezondheidszorg in zo‟n kamp. Er waren +/- 50 deelnemers. Campagne Op verschillende faculteiten werd ook aandacht besteed aan vluchtelingen in “vergeten” gebieden, met behulp van campagnemateriaal van Stichting Vluchteling en AzG. Workshop In december werd in Rotterdam een workshop georganiseerd over noodhulp in conflictsituaties. Er werd gewerkt met een case-study over een vluchtelingenkamp in Rwanda. De workshop werd begeleid door oud-medewerkers van Artsen Zonder Grenzen en er waren 30 deelnemers. Plannen en activiteiten voor het komende jaar Een aantal nieuwe projecten zijn momenteel in gang gezet: Workshop Nuclear Arms & Health Op 28 april wordt in samenwerking met vredesorganisatie NVMP voor 30 studenten een workshop georganiseerd over de medische gevolgen van kernwapens. De workshop vindt plaats voorafgaand aan het India & Pakistan festival van de NVMP en staat dus vooral in het thema van de situatie in India en Pakistan. Zomeractiviteiten voor kinderen in asielzoekerscentra Gedurende drie weken worden deze zomervakantie activiteiten georganiseerd voor kinderen in asielzoekerscentra. Er zijn verschillende themadagen, zoals een “teddyberenziekenhuis” en een muziekdag. Studenten die deelnemen aan organisatie of begeleiding krijgen een trainingsdag over vluchtelingenzorg aangeboden.

Jaarverslag IFMSA-NL 2001-2002

15


Refugee Health Exchange In samenwerking met IFMSA-Zweden is een programma opgesteld voor 2 studenten uit Nederland en 2 uit Zweden. De Zweedse studenten komen drie weken in Nederland en leren over de vluchtelingenzorg in Nederland; de Nederlandse studenten doen hetzelfde in Zweden. De studenten lopen elk ook een week mee met de gaststudenten in eigen land, zodat ze aan het eind van de periode de situaties in beide landen kunnen vergelijken en kijken wat er verbeterd kan worden. Toekomst voor SCORP Om de continu誰teit te bewaren, wordt er gestreefd naar een situatie met als vaste, terugkerende projecten: - medewerking aan een AMA-gastadressen-project in elke stad - jaarlijks een zomeractiviteitenprogramma voor vluchtelingenkinderen - jaarlijks een Refugee Health Exchange in Europa voor een aantal studenten - workshop Artsen Zonder Grenzen over noodhulp in conflictgebieden, 2-jaarlijks, roulerend over de 8 faculteiten. In Marloes van Kasteren heb ik een enthousiaste opvolgster gevonden, die het komende jaar met de groep SCORPions verder hieraan zal werken. Hugo Konz, Universiteit van Amsterdam National Officer on Refugees & Peace 2001-2002

Jaarverslag IFMSA-NL 2001-2002

16


9 Jaarverslag National Officer Reproductive health including AIDS Sinds een half jaar vervul ik de functie van National Officer on Reproductive Health including AIDS. Dit is niet alleen leuk, maar ik heb het afgelopen half jaar ook ontzettend veel dingen geleerd. SCORA is nieuw in Nederland. Vanaf het begin heb ik SCORA mee uit de grond proberen te stampen. Veel tegenslagen maar ook vele stappen vooruit zijn er twee jaar lang gezet. Ik ben heel blij dat ik nu kan voortbouwen op de fundering waar we zo hard voor hebben gewerkt. Ik heb me als NORA voornamelijk met de organisatorische zaken rondom de WOCO beziggehouden. De financiële zaken moesten op orde komen. Dat betekent een kloppende begroting en daarmee ook geld in het laatje brengen. Dat laatste deel is nog niet afgerond (is dat het ooit?) maar we hebben al enkele successen geboekt. We hebben een Raad van Advies en Comité van Aanbeveling waar je „u‟ tegen zegt en de trui met “Het Voorspel” wordt ook al gedragen! Het project zelf, Het Voorspel, waarbij studenten seksuele voorlichting geven aan middelbare scholieren loopt als een trein. Er zijn het afgelopen half jaar veel nieuwe LORA‟s bijgekomen waardoor SCORA nu 17 koppen telt! Maar dat is ook nodig voor de opleidingsweekenden die ze voor de studenten aan het organiseren zijn. Naast “Het Voorspel” heb ik me ook beziggehouden met het coördineren van het Stop AIDS Now!-project wat samenviel met Wereld AIDS Dag . In de week voor 1 december heeft IFMSA op alle faculteiten met een standje gestaan om de studenten meer bewust te maken van de AIDS-problematiek in de wereld. Er is nog zelfs wat geld opgehaald en er zijn enquêtes gehouden over het vrijgedrag van studenten. “Het Voorspel” is zodanig verbeterd dat het nu klaar is om op elke faculteit uitgevoerd te worden. Er zit meer structuur in de aanpak en er zijn een aantal afspraken gemaakt die nodig waren om de kwaliteit van het project te waarborgen. Het contact met externe organisaties heb ik strakker aangetrokken omdat ik dat zelf erg belangrijk vind. In het tweede deel van mijn NORA-schap ga ik me richten op het uitwerken van een aantal ideeën voor nieuwe projecten, maar ze nog niet ten uitvoer brengen. Ik heb geleerd dat je voor sommige zaken beter langer de tijd kan nemen, zodat ze goed gebeuren dan twee dingen half doen. Verder hoop ik wat meer structuur in de PR aan te brengen: de posters die we drukken, de stukjes die we schrijven voor tijdschriften en de truien die we laten drukken. Ik heb een heel goed gevoel over mijn eerste half jaar en ga met veel zin het tweede in.

Jaarverslag IFMSA-NL 2001-2002

17


10 Jaarverslag EMSA National Coördinator

Het EMSA project van 2001 was het Twinningproject dat heeft plaatsgevonden in mei en juni 2001. Het project is bedoeld voor Nederlandse studenten Geneeskunde en andere Europese studenten. De betrokken landen zijn Nederland, België, Engeland, Oostenrijk en Duitsland. De deelnemende studenten worden een weekend lang aan een buitenlandse student gekoppeld. Op die manier kunnen de studenten elkaars stad, cultuur en universiteit leren kennen. In Nederland hebben 8 studenten aan het project meegedaan. Het project zal worden voortgezet in september en oktober 2002. Daarnaast is EMSA bezig geweest met de organisatie van de 2nd European medical students congress on forensic medicine. Dit congres gaat plaatsvinden op 6 en 7 april 2002 in Amsterdam. Naast een wetenschappelijk programma over forensische geneeskunde word ook de ifmsa research award uitgereikt. Alle Nederlandse studenten die in het buitenland onderzoek hebben gedaan worden uitgenodigd om een abstract te schrijven. De beste 20 abstracts worden geselecteerd en gevraagd op de dag van het congres een posterpresentatie te geven. Een jury zal de presentatie beoordelen en de beste ontvangt een prijs, de IFMSA-zresearch award, waaraan een bedrag van 1000 € aan is verbonden. Het doel van het project is forensische geneeskunde in al haar facetten belichten. Daarnaast het contact tussen nederlandse en buitenlandse studenten bevorderen. Op het congres krijgen ouderejaars studenten de mogelijkheid het wetenschappelijk onderzoek waaraan zij gewerkt hebben te presenteren. Jongerejaars studenten krijgen de kans kennis te nemen van wetenschappelijk onderzoek in het buitenland. Tijdens het afgelopen jaar is een opzet gemaakt voor het project Teddybear Hospital dit zal plaatsvinden in december 2002. Het doel van het project is kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar kennis laten maken met de geneeskunde en een positieve associatie met het ziekenhuis geven. Door middel van het maken van een ziekehuisje waar kinderen met hun "zieke"teddybear kunnen komen. Studenten geneeskunde kunnen hier optreden als dokter. Geplande EMSA meetings komend jaar: - wenen (european emsa board meeting) januari 2002 - antwerpen (emsa congres over oncologie) 2 en 3 maart 2002 - NC meeting EMSA Zagreb, croatie, 10-14 april - UK, EMSA European Board meeting , juni - EMSCON poznan, Polen, 30 sept-5 okt - Berlijn, European students'conference - emsa european board meeting, november

Marije Wagelaar

Jaarverslag IFMSA-NL 2001-2002

18


11 Financiële Afrekening IFMSA-NL Realisatie maart 2001 t/m december 2001 Lasten Begroot Omschrijving A

B C

D

E

F

G

H

I J

K

Realisatie Totaal

Secretariaat 1 Briefpapier 2 Visitekaartjes 3 AF's en Certificates 4 Kantoorartikelen 5 Kopieeren 6 Porto 7 Apparatuur en assecoires Boekhouding 1 Bankkosten Officiele registratie 1 Notariskosten 2 Kamer van Koophandel Lidmaatschappen 1 IFMSA internationaal 2 EMSA Europa Publicaties en periodiek drukwerk 1 Nieuwsbrieven 2 Constitutiekaartjes 3 Kerstkaarten 4 Nationaal Sociaal Programmaboekje PR en Marketing 1 Promotie 2 Website Nationale Vergaderingen 1 Algemene Vergadering (lunch) 2 Jaarvergadering 3 Beleidsweekend Opleidingen 1 Clustertrainingen 2 SRT Activiteiten 1 Zeilweekend Internationale Vergaderingen 1 IFMSA March Meeting 2 EMSA NC meeting 3 IFMSA August Meeting 4 EMSA EMSCON Nationale Reiskosten 1 Algemene Vergaderingen 2 Bestuursvergaderingen 3 Working Committees 4 Overig

Totaal

€ 975,00 € 175,00 € 300,00 € 250,00 € 50,00 € 75,00 € 75,00 € 50,00

€ 304,60 € 0,00 € 107,48 € 0,00 € 117,46 € 38,14 € 0,00 € 41,52

€ 150,00 € 150,00

€ 28,53 € 28,53

€ 345,00 € 300,00 € 45,00

€ 41,61 € 0,00 € 41,61

€ 1.771,00 € 1.771,00 € 0,00

€ 1.771,00 € 1.771,00 € 0,00

€ 900,00 € 600,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00

€ 355,55 € 299,53 € 56,02 € 0,00 € 0,00

€ 1.150,00 € 1.000,00 € 150,00

€ 680,40 € 553,97 € 126,43

€ 700,00 € 150,00 € 300,00 € 250,00

€ 718,68 € 151,46 € 340,33 € 226,89

€ 850,00 € 750,00 € 100,00

-€ 40,38 € 0,00 -€ 40,38

€ 250,00 € 250,00

€ 183,15 € 183,15

€ 1.430,00 € 0,00 € 150,00 € 1.080,00 € 200,00

€ 1.180,00 € 0,00 € 100,00 € 1.080,00 € 0,00

€ 2.500,00 € 850,00 € 350,00 € 1.150,00 € 150,00

Jaarverslag IFMSA-NL 2001-2002

€ 1.617,43 € 866,32 € 245,49 € 412,37 € 93,25

19


L

M N

O

Internationale Reiskosten 1 IFMSA March Meeting 2 EMSA NC meeting Portugal 3 IFMSA August Meeting Denemarken 4 EMSA EMSCON Heidelberg Overig 1 Cadeaus en representatie Fondens 1 WA Fonds 2 Computer fonds 3 Opstartfonds Onvoorzien (5%) Totaal Lasten

€ 1.467,93 € 0,00 € 252,70 € 1.080,00 € 135,23

€ 1.610,68 € 0,00 € 249,80 € 1.360,88 € 0,00

€ 150,00 € 150,00

€ 81,45 € 81,45

€ 2.750,00 € 750,00 € 500,00 € 1.500,00

€ 1.230,00 € 730,00 € 500,00 € 0,00

€ 769,45 € 16.158,38

€ 97,14 € 9.859,84

A3 op nieuwe rekening van joegoslavie C1 geen statutenwijziging E1 minder gemaakt E3 nog niet gemaakt E4 geen decla ontvangen F1 anniversarybooks, oneworld, vlaggen F2 verhuizen registreren G1 teveel uitgegeven door utrecht H1 niets aan gedaan H2 winst SRT J1 boekjaar 2000 J4 niets van ontvangen L1 boekjaar 2000 L4 niets van ontvangen N3 balans 2001 moet dit aangevuld worden?? O verlies introweekend

Jaarverslag IFMSA-NL 2001-2002

20


Baten

Begroot Omschrijving U V

W X

Y Z

Totaal

Realisatie Totaal

Lidmaatschappen 1 Lidmaatschap steden Uitwisselingsbijdragen 1 SCOPE 2 SCORE 3 SCOPH 4 SCORP 5 EMSA 6 WA bijdragen Projecten 1 Verscheidene Eigen bijdragen 1 IFMSA March Meeting 2 EMSA NC Meeting Portugal 3 IFMSA August Meeting Denemarken 4 EMSA EMSCON Heidelberg Verkopen 1 Stropdassen Sponsoren 1 Kilroy 2 KNMG 3 VVAA

Totaal

€ 1.666,67 € 1.666,67

€ 1.666,64 € 1.666,64

€ 7.721,04 € 4.247,36 € 1.878,64 € 204,20 € 40,84 € 600,00 € 750,00

€ 6.875,07 € 4.247,37 € 1.715,28 € 122,52 € 0,00 € 59,90 € 730,00

€ 1.500,00 € 1.500,00

€ 1.766,41 € 1.766,41

€ 800,68 € 0,00 € 100,68 € 600,00 € 100,00

€ 981,69 € 0,00 € 100,00 € 881,69 € 0,00

€ 227,00

€ 0,00

€ 227,00

€ 0,00 € 4.310,91

€ 3.403,35 € 453,78 € 453,78

€ 4.145,27 € 3.691,49 € 453,78 € 0,00

€ 16.226,30

€ 15.435,08

V2 stages afgezegd? V3 minder stages V4 geen stages V5 twinning project kleiner dan verwacht W1 winst emsa symposium (organ) winst scorp symposium, winst twinning project, X1 boekjaar 2000 X4 geen declaratie ontvangen Y1 niets verkocht Z1 7/12 van 7,500 , winst posterproject Z3 nog geen contract ook geen rekening verstuurd, ruim €2000!!

Jaarverslag IFMSA-NL 2001-2002

21


12 Structuur IFMSA-NL IFMSA-NL is een medische studentenorganisatie die zich inzet voor veel verschillende zaken. Te denken aan symposia om studenten bewust te maken van maatschappelijke gezondheidszorg, Aids-problematiek en jonge vluchtelingen binnen de geneeskunde. Maar de organisatie biedt studenten ook de mogelijkheid om een klinische stage te lopen in het buitenland of om mee te doen aan een ontwikkelingsproject. Als gevolg van deze veelzijdigheid zijn er zijn 100 studenten werkzaam bij IFMSA. Deze honderd studenten zijn verdeeld over de 8 medische faculteiten in Nederland. IFMSA-NL is een vereniging. Gedurende het jaar worden er 4 Algemene Leden Vergaderingen georganiseerd. IFMSA kent 8 leden; de 8 lokale comités. Lokale Comités Op iedere faculteit is een lokaal comité actief. Dit comité bestaat gemiddeld uit 10 mensen. Het comité bevat een voorzitter, secretaris en een penningmeester, bij sommige comités is een pr-functionaris aanwezig. De rest van het comité bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende Standing Comittees in IFMSA. Bijvoorbeeld Standing comittee on refugees and Peace (SCORP). De vertegenwoordiger op de faculteit wordt Local Officer on refugees and Peace (LORP) genoemd. Het lokale comité is de verbinding tussen IFMSA en de medische studenten. De taken zijn vooral gericht op PR, inschrijvingen, kaartverkoop en het onderhouden van een goede band met de faculteit. Standing Comittee De standing comittees van IFMSA zijn de verschillende projectengroepen. Hoewel getracht wordt om zoveel mogelijk samen te werken, de meeste projectgroepen werken heel zelfstandig. In totaal heeft IFMSA-NL 6 projectengroepen: SCOPE SCORE SCOPH SCORA SCORP -

Standing Committee on Professional Exchange Standing Committee on Research Exchange Standing Committee on Public Health Standing Committee on Reproductive health including AIDS Standing Committee on Refugees and health

Iedere standing committee heeft bijna op alle medische faculteiten vertegenwoordigers. Zij plegen regelmatig met elkaar overleg in de vorm van een Working Committee (WoCo). De taken van een Standing Committee zijn gericht op het verwezenlijken van projecten op het terrein van hun onderwerp. Bestuur van IFMSA-NL De organisatie van medische studenten wordt begeleid door een bestuur bestaande uit 11 personen. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, vice-voorzitter intern, vice-voorzitter extern en een penningmeester. De rest van het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de Standing Committees, de voorzitters van de projecten groepen. Een uitzondering op de regel is de voorzitter van EMSA-NL. EMSA is een onafhankelijke medische Europese studenten organisatie. In Nederland is EMSA (European Medical Students Associations) ondergebracht onder IFMSA-NL om te voorkomen dat er concurrentie ontstaat. Het bestuur Voorzitter Vice-voorzitter intern Vice-voorzitter extern Penningmeester NEO incoming National Exchange Officer incoming NEO outgoing National Exchnage Officer outgoing NORE National Officer on Research Exchange NPO National Public health Officer NORA National Officer on reproductive health including Aids NORP National officer on Refugees and peace EMSA National Coordinator

Jaarverslag IFMSA-NL 2001-2002

22


De taken van het bestuur zijn gericht op het besturen van de organisatie; onderdelen daarvan zijn het stimuleren van onderlinge samenwerking, tussen de faculteiten en de projectgroepen en het vertegenwoordigen van de organisatie op verscheidene congressen, meetings in het buitenland, maar ook bij sponsoren. Naast het besturen van de organisatie speelt het bestuur een actieve rol bij het werven van sponsoren en subsidieverleners. De eindverantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de vice-voorzitter extern. Tot slot heeft het bestuur tot taak te zorgen voor de promotie en PR van de vereniging, eindverantwoordelijkheid hiervoor ligt in handen van de vice-voorzitter intern.

Organogram

Internationaal??

IFMSA-NL Bestuur Dagelijks bestuur: Voorzitter Vice-voorzitter in. Vice-voorzitter ex Penningmeester

Algemeen bestuur: +

NEO`s, NORP, NORE, NPO, NORA EMSA-national coordinator

8 Lokale comitĂŠs Dagelijks bestuur: Voorzitter Secretaris Penningmeester (PR-Functionaris)

Algemeen bestuur: +

LEO`s, LORP, LORE, LPO, LORA EMSA- coordinator

Jaarverslag IFMSA-NL 2001-2002

23


13 Lijst met Afkortingen Afkorting

Betekenis

EB EBM EMSA EOM FC GA GS IPPNW LORE LEO LO LORA LOME LORP LPO MSI NORE NEO NGO NMO NORA NOME NORP NPO OC PC SC SCORA SCORE SCOME SCOPE SCOPH SCORP SG TAF TDC WHO WoCo

Executive Board Executive Board Meeting European Medical Students‟ Association Exchange Officers‟ Meeting Financial Committee General Assembly General Secretariat International Physicians for the Prevention of Nuclear War Local Officer on Research Exchange Local Exchange Officer Liaison Officer Local Officer of Reproductive Health & AIDS Local Officer for Medical Education Local Officer for Refugees and Peace Local Public Health Officer The Medical Student International National Officer on Research Exchange National Exchange Officer Non Governmental Organisation National Member Organisation National Officer on Reproductive Health incl. AIDS National Officer on Medical Education National Officer on Refugees and Peace National Public Health Officer Organising Committee Project Coordinator Standing Committee SC on Reproductive Health and AIDS SC on Research Exchange SC on Medical Education SC on Professional Health SC on Public Health SC on Refugees and Peace Secretary General Travel Assistance Fund Technical Data Card World Health Organisation Working Committee

Jaarverslag IFMSA-NL 2001-2002

24


14 Agenda IFMSA-NL nationale activiteiten dd nov. 2001

1.

Introductieweekend voor de nieuwe leden (ca. 60 mensen) met training en uitleg in alle 6 afdelingen van de IFMSA-NL: 16, 17 en 18 november 2001 in Austerlitz;

2.

3 keer per jaar Algemene Ledenvergadering in december, juni en september en een Jaarvergadering met weekendactiviteit in maart;

3.

SCORA-activiteit tijdens de Wereld Aidsdag op 1 december 2001;

4.

2 keer per jaar mogelijkheid tot deelname voor alle actieve IFMSA-leden aan de internationale General Assembley in maart en augustus, dit jaar resp. van 3 t/m 9 maart 2002 in Kopaonik in JoegoslaviĂŤ en in Taiwan;

5.

2 keer per jaar mogelijkheid tot deelname aan de Europese General Assembley in april en oktober voor alle medische studenten;

6.

EMSA-congres voor Europese medische studenten over Forensische Geneeskunde met IFMSAonderzoeksprijsuitreiking: 6 en 7 april 2002 in Amsterdam, AMC;

7.

Landelijke actie van SCORP en SCORA samen op de Wereld Vrouwendag in mei 2002;

8.

In samenwerking met verschillende vluchtelingenorganisaties is SCORP van plan een vakantieweek voor kinderen uit een asielzoekerscentrum te organiseren: zomer 2002;

9.

Prijsuitreiking van de Foto-wedstrijd voor IFMSA-stagestudenten (de student met de beste fotoâ€&#x;s van zijn reis en stage en het beste verhaal erachter ontvangt een beloning): december 2002 tijdens de Algemene Ledenvergadering in Utrecht;

10. Medewerking door SCORP aan het India/Pakistan-festival georganiseerd door de NVMP (Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie): nog geen datum! De kernwapenproblematiek zal hier o.a. besproken worden door studenten;

Jaarverslag IFMSA-NL 2001-2002

25


15 Agenda IFMSA-NL lokale activiteiten dd nov. 2001

Op alle faculteiten: Vanaf september t/m november 2001: Vanaf oktober t/m 2 november 2001:

Gedurende 2001-2002 :

Campagne met posters en flyers voor de actie: “STOP AIDS NOW”; Campagne voor de internationale ontwikkelingsorganisatie Wemos, de handtekeningenactie: “Even slikken” (voor goedkope en makkelijkere verstrekking van medicijnen in 3e wereldlanden); Opleidingsweekenden voor het project het “Voorspel” van SCORA in elk van de 8 faculteitssteden;

Rotterdam, Nijmegen, Groningen en Amsterdam: Gedurende 2001-2002:

Groningen: 1. 26 t/m 28 oktober 2001: 2. eind november 2001: 3.

v.a. januari 2002:

4. Begin 2002:

AMA-project, het werven van studenten als gastadres en/of “sociale houvast” voor alleenstaande minderjarige asielzoekers;

Opleidingsweekend voor het project van SCORA, het “Voorspel”; Thema-avond over de Vluchtelingenopvang in Pakistan i.s.m. Artsen zonder Grenzen (uitgaande van SCORP); Nog 2 thema-avonden op het gebied van Public health (door SCOPH) en over AIDS en SOA (door SCORA); Samenwerkingsproject van SCORP met een asielzoekerscentrum in Winsum;

Nijmegen: 1. 23, 24 en 25 november 2001: Opleidingsweekend voor het project van SCORA, het “Voorspel”;

Utrecht: 1. is vooral bezig met het Europese Congres van EMSA en een seksuele voorlichtingsgroep voor SCORA (project het “Voorspel”) wordt nog opgericht;

Amsterdam-UvA: 1. week van 29 oktober: 2. 1 december 2001: 3. 5 avonden :

Lustrumviering t.e.v. het 15-jarig bestaan IFMSA-UvA; Activiteit in het kader van de wereldaidsdag; Cursus International Health, voorbereiding op een wetenschappelijke stage in de tropen. Rondom de belangrijkste tropische gezondheidsproblemen: malaria, AIDS, TBC en dermatologie; (50 deelnemers en daarvan gaan zo'n 30 mensen uiteindelijk +/- 17 weken op stage in het buitenland)

Amsterdam-VU: 1. Mogelijkheid tot huisartsstage van 2 weken lopen in Schotland via IFMSA-VU gedurende het hele jaar; 2. 2 mensen zijn bezig met het opstarten van het project van SCORA, het “Voorspel”;

Rotterdam: 1. binnenkort: lezing van SCORP over het Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers (AMA‟s)-project;

Jaarverslag IFMSA-NL 2001-2002

26


2. 3.

april 2002 (waarschijnlijk): Teddy Bear Hospital-project voor kleine kinderen van EMSA; workshop noodhulp in conflictsituaties met hulp van Artsen zonder Grenzen;

Leiden: 1. januari 2002: 2. 2002: 3. eind 2002:

excursie naar de medische afdeling van het AZC in Leiden; cursus EHBO i.s.m. een internist van het LUMC; Mogelijkheid tot deelname aan de Public health-stage in Malawi;

Maastricht: Nog niet bekend

Jaarverslag IFMSA-NL 2001-2002

27


16 Bijlagen Bijlage 1 SCOPH projecten Roemenië: Orphanage Initiative Voor de staf van weeshuizen in Roemenië is het vaak onmogelijk om genoeg aandacht aan alle wezen te geven. Daardoor zijn veel kinderen achter in hun lichamelijk en mentale ontwikkeling. De studenten werken samen met de Roemeense staf en zijn vrij om te kiezen welke activiteiten zij willen ondernemen, waaronder: -spelen met kinderen en ondanks de taalbarrière kinderen aandacht geven die ze anders niet ontvangen; -met de kinderen wandelen in de stad of andere uitstapjes organiseren; -observeren en assisteren van artsen bij het doen van lichamelijk of geestelijk onderzoek van de kinderen; -de fysiotherapeut helpen bij de rehabilitatie van lichamelijk gehandicapte kinderen. De studenten zijn welkom in weeshuizen in drie verschillende steden: Cluj, Iasi en Timisoara. Voor wie: studenten uit alle jaren (ook niet-geneeskunde) Duur: rotaties van drie weken, namelijk: 9 –29 juli, 30 juli-20 aug en Kosten project: 100 US Dollar Voor info: lpomaastricht@hotmail.com of op www.ifmsa.org/projects/frame.htm

India: Calcutta Village Project Dit project in India is zeer gewild. Daar is ook alle reden toe. Dit project heeft een uitgebreide opzet, het bevat scholen, klinieken, spaarsysteem voor moeders en agrarische projecten. Tijdens je verblijf doe je verschillende dingen. Er is een Indoor Clinic, waar ondervoede en uitgedroogde kinderen, alsook kinderen met ernstige huidaandoeningen, heen worden gebracht. Elke morgen gaan een dokter, een verpleegkundige en een paar vrijwilligers en studenten naar een van de vier Outdoor Clinics. Hier krijgt de plaatselijke bevolking een medisch consult van de arts, wordt de bloeddruk gemeten, injecties gegeven, wonden schoongemaakt en andere primaire verpleegkundige handelingen. Er wordt ook medicatie gegeven. Aan al deze handelingen zul je meewerken. Eén keer per maand kun je het vaccinatie programma bijwonen. In het project is het zeer belangrijk dat de Indiase bevolking alles uiteindelijk zelf kan doen, zonder medewerking van Westerse organisaties. Daarom zul je ook onderwijzen in de vaardigheden die jij hebt geleerd. Dit is zowel aan gezondheidsmedewerkers als aan de lokale bevolking. Al met al een uitgebreid project waarbij je veel zal leren en veel ervaring op zal doen. Dus heb je zin geef je dan 4 maanden van tevoren op en misschien loop jij straks wel met Dr. Sujit Brahmochori (de oprichter van het project) rond in Calcutta. Voor wie: studenten uit alle jaren Duur: 5 weken Kosten project: 130 US Dollar Voor info: lpo_uva@hotmail.com of op internet www.calcuttaproject.org of www.calcuttavp.org

Bangladesh: Developmental Organization of the Rural Poor (DORP) Dit project is een belangrijk voorbeeld voor de standaarden voor ontwikkelingsprojecten van de WHO, een grote uitdaging voor mensen die echt geïnteresseerd zijn in ontwikkelingswerk. Het project is er op gericht alle aspecten van de gemeenschap te verbeteren, dit is de beste garantie voor een gezonde en zelfstandige bevolking. Er zijn twee plaatsen waar je kunt werken, in de sloppenwijken van Dhaka of op het platteland van Bashkali. Het werk bestaat uit het geven van vaccinaties, zorg dragen voor de gezondheid van moeders en kinderen en het behandelen van patiënten, maar ook uit het geven van voorlichting. Tijdens de stage zal DORP er voor zorgen dat je wordt geassisteerd door iemand die ook kan vertalen. Om jezelf voor te bereiden voor deze stage moet je, je verdiepen in de werkwijze van Public Health projecten. Voor wie: studenten vanaf het vierde jaar. Duur: 2 maanden tot 2 jaar Kosten project: geen extra kosten Voor info: h.de.vries.2@student.rug.nl

Kenya: Misikhu Mission Hospital (MMH) Voor een Public Health project is het werk vrij klinisch. In het ziekenhuis is een Nederlandse Memisa-arts werkzaam, Femke Voskampzij is de contact persoon voor dit project. Het MMH bevindt zich in Webuye, een plaats op 6 uur reizen met de bus vanaf Nairobi. Het missie ziekenhuis heeft 100 bedden en 2 artsen, 2 clinical officers, een goed laboratorium, en röntgen- en echoapparatuur. De kracht van het ziekenhuis ligt voornamelijk in verloskunde en kindergeneeskunde maar in principe wordt iedereen die binnenkomt, zo mogelijk, behandeld.

Jaarverslag IFMSA-NL 2001-2002

28


Er is huisvesting nabij het ziekenhuis en ook faciliteiten om te koken. In Misikhu kunnen basis levensmiddelen gekocht worden en wat grotere plaatsen zijn makkelijk te bereiken. Het gehele medische team is zeer enthousiast om studenten te ontvangen. Voor wie: studenten vanaf het vierde jaar Duur: 6 weken Kosten project: 100 gulden Voor info: Marlieked@hotmail.com of op http://ke.orientation.com/en/home.html

Malawi: Communitary Health Department van het Malawi College of Medicine Het project in Malawi biedt vele mogelijkheden. Het Malawi College of Medicine heeft een district ziekenhuis in Mangochi en een outdoor clinic in Langwena, daarnaast is er een centrum voor voorlichtingen opleiding. Je kunt klinisch werk doen in het ziekenhuis of meewerken aan de algemene gezondheid van moeders en kinderen, tuberculose controle en aan voorlichting over gezondheid op scholen. Maar in overleg is er ook een mogelijkheid om een klein wetenschappelijk onderzoek te doen, bijvoorbeeld een literatuurstudie. Ter plaatse is er een Nederlandse arts die je zal begeleiden, en er is een mogelijkheid om via het centrum een accommodatie te regelen. Voor wie: studenten vanaf het vierde jaar. Duur: 4 tot 8 weken Kosten: 150 USD per maand Voor info: roselke_k@hotmail.com

Rwanda: Village Concept Project Dit project is opgezet door de IFMSA zelf en wordt volledig door studenten gedragen. Het plan is opgesteld aan de hand van de richtlijnen van de WHO en bouwt verder op de ervaring die de IFMSA heeft opgedaan in het opzetten van gelijksoortige projecten. De doelen zijn van te voren vastgesteld en bestaan onder andere uit gezondheidseducatie, malaria preventie en het bouwen van latrines. Maar het heeft ook projecten om het inkomen van de bevolking te garanderen, zoals naaiateliers en een sojabonenplantage. Er is steeds een overlap van twee maanden om opgeleid te worden en om de volgende groep op te leiden. Voor wie: studenten van alle jaren Duur: 4 maanden, volgens vaste rotaties Kosten project: 300 USD Voor info: dcrijkaart@hotmail.com of www.asta.mu-luebeck.de/rvcp

Bolivia: Clinica Copacabana in Cochabamba Hier werk je in een ziekenhuis met verschillende specialisaties, dat beschikt over alle noodzakelijke diagnostische apparatuur. Daarnaast is er de mogelijkheid om met een arts mee te gaan om de bevolking van het platteland van basisgezondheidszorg te voorzien. In het ziekenhuis zul je vooral patiĂŤnten behandelen die zelf geen medische zorg kunnen betalen. Het is ook mogelijk dit project als co-schap te volgen. Voor wie: studenten vanaf het vijfde jaar Duur: 3 maanden Kosten project: 90 USD voor onderdak Voor info: lpomaastricht@hotmail.com

BraziliĂŤ: vier projecten 1) Het Quixote project. Dit project in Sao Paulo houdt zich bezig met straatkinderen en hun problematiek, onder andere drugsgebruik. Dit project beschikt over een opvanghuis, waar de kinderen ondersteuning krijgen op het gebied van hun drugsprobleem, waar ze kunnen spelen en waar ze medische zorg en onderwijs krijgen. Van jou wordt verwacht dat je spelletjes doet met de kinderen, samen met de begeleider de kinderen volgt en kijkt hoe een kind geholpen kan worden of op welke manier de gezinssituatie verbeterd kan worden. Voor wie: studenten uit alle jaren, met basiskennis van het Portugees Duur: maximaal 2 maanden Kosten project: 200 US Dollar Voor info: dominiquestumpel@hotmail.com

Jaarverslag IFMSA-NL 2001-2002

29


2) Centre for Recovery and Nutritional Education of Malnourished Children. Dit project in Sao Paolo, houdt zich bezig met de preventie, diagnostiek en behandeling van ondervoede kinderen. In de praktijk komt het erop neer dat je de kinderarts zult helpen met het geven van voorlichting over gezondheid en voeding. Daarnaast zul je meewerken aan de sociaal-pedagogische therapie. De activiteiten worden gehouden in het rehabilitatiecentrum, , maar ook in het “veld” door thuisvisites. Voor wie: studenten uit alle jaren, met basiskennis van het Portugees Duur: 1 maand Kosten project: 300 US Dollar Voor info: dominiquestumpel@hotmail.com

3) Tropical Diseases in Brazilian Amazon. Dit project is gedeeltelijk in Sao Paulo en in Santarem, het houdt zich bezig met endemische (inheemse) ziekten in het Amazone gebied. Door middel van trainingen in het ziekenhuis ( Sao Paulo) en vooral veldwerk (Santarem) krijg je een goed beeld van de problemen die deze ziekten met zich mee brengen. Het project kent twee fasen. De eerste maand volg je een co-schap Infectieziekten in Sao Paulo en krijg je de kennis die je in de tweede fase gaat toepassen samen met locale artsen in Santarem. Voor wie: studenten vanaf het vierde jaar, met enige ervaring in de tropische geneeskunde en goede beheersing van het Portugees of Spaans Duur: 2 maanden, juli-augustus 2002 en januari-februari 2003 Kosten project: 150 US Dollar Voor info: dominiquestumpel@hotmail.com 4) The Communitary Experience Project Het doel van dit project is kennis te maken met de manier van leven in een ontwikkelingsland, als Brazilië. Het project heeft een duidelijk antropologisch invalshoek. Door in kleine dorpen mee te doen aan de dagelijkse activiteiten, krijg je inzicht in de sociale en politieke structuur van de gemeenschap en de organisatie van onderwijs en gezondheidszorg daarbinnen. Het project bestaat uit verschillende fasen. - Introductie; in 3 dagen wordt er uitleg gegeven over de complexiteit van de gemeenschap - Leven in het veld; 2 weken lang woon je bij een gezin en leef je mee in de gemeenschap. - Evaluatie; in enkele dagen bespreek je wat je hebt gezien en meegemaakt, ook schrijf je hierover een rapport. Voor wie: alle universitaire studenten met basiskennis van het Portugees Duur: 3 weken Kosten project: 90 US Dollar Voor info: dominiquestumpel@hotmail.com

Dit zijn de huidige projecten!

Jaarverslag IFMSA-NL 2001-2002

30


Dit jaar zijn er van de afdeling Public Health van de IFMSA projecten in Europa, Azie, Afrika en ZuidAmerika. Het werk varieert van echt Public Health werk tot bijna klinisch. Alle projecten vinden plaats in ontwikkelingslanden en hebben een sterk sociaal karakter. Je komt altijd in onverwachte situaties en het vraagt een hoop van je creativiteit! Heb je interesse in deze projecten, wil je er meer van af weten of je aanmelden dan kun je contact opnemen met de „Local Public Health Officerâ€&#x; (LPO) van jouw universiteit en met de persoon die bij het project staat. Het email adres van je LPO staat op het omklapfoldertje. Are you independent, adventurous, daring, curious, compassionate, healthy, alert, caring? Kortom, durf jij het aan?

Jaarverslag IFMSA-NL 2001-2002

31


Bijlage 2 Workshop Poverty and Disease SUMMARY - Workshop Poverty and Disease; Breaking the Cycle IFMSA finds global health an important and pressing issue. Global health is threatened by global inequities, and therefore, as future doctors, we are concerned with the wide-spread poverty in the world. As medical professionals, we feel we should become more involved in global development debates, in international economics and trade relations, and become more knowledgeable about the root causes of poverty and its profound effects on health. We should speak out on these issues, not leaving the discussion only to economists and social development experts. The contribution of doctors, as the natural attorneys of the poor as well as the defenders of the social and economical human rights, is essential. This was a message that the majority of participants of the international workshop on poverty and disease (7-11 August, Aalborg, Denmark) took home. The workshop was, for many students, a first opportunity to increase their knowledge on issues of poverty and health, and realize what responsibilities and possibilities they have in the field of international development. This five day training was also an opportunity to learn from each other's experiences and make valuable contacts. The wide range of invited speakers and experts provided the students with interesting sessions and excellent network opportunities. Here follows a short overview of the speakers in the workshop program: Day 1: Nils Daulaire - President and CEO, Global Health Council Amarinder Singh Bindra - Medical Student from India Mike Rowson - Director, Medact Day 2: David Woodward - health economist, WHO Mike Rowson Day 3: Timothy Stamps - Minister of Health and Child Welfare, Zimbabwe Zafrullah Chowdhury - Coordinator, Gonashasthya Kendra, Peoples Health Center Day 4: Mike Rowson John Yudkin & Catherine Bateman - Centre for International Health and Medical Education, University College London Glynis Cooper & Albert Petersen & Carlota Marchan - International Health Consortium Day 5: Marianne Thompson - TCE Medical Headquarters, Humana People to People Connie Gates - Resource person, Jamkhed Comprehensive Rural Health Project Barbara Schimmer - Medical Student from The Netherlands, IFMSA-Liaison Officer for UNESCO Besides the workshop programme other related events were held in Denmark. There were two forum discussions, open to all the international student at the International Training Congress for Medical Students in Denmark. The first was on "Poverty, Global Health and Sustainable Development" and the second was on "Global Solutions and Partnerships to Deliver AIDS Treatment". For more in-depth and policy forming discussion, a series of Round Table Discussions was also held, some topics of which were closely related to the workshop content. Upon completion of the workshop, the participants formed the IFMSA Global Health Network, whose job is to coordinate the follow-up activities that were included in the Plans of Action from the workshop.

Jaarverslag IFMSA-NL 2001-2002

32


The newly formed group within IFMSA has been given the mandate to deal with issues of global health and sustainable development, and its members share the vision of "Health for all, including the poor". We recognized the need to create a focus group within IFMSA that will be the voice of IFMSA on issues of global health and that liases with institutions such as the People's Health Assembly, the Global Health Council, the World Bank and other NGOs in planning and working out activities and projects. It is our hope, as the workshop organizers, that the proposed projects will be implemented and have the intended impact, so that IFMSA, strengthened by additional knowledge, capacity and skills, can continue "working together for a healthier tomorrow".

Jaarverslag IFMSA-NL 2001-2002

33


17 Sponsoren van IFMSA-NL

Jaarverslag IFMSA-NL 2001-2002

34

Jaarverslag IFMSA 2001-2002  

Jaarverslag IFMSA-NL 2001-2002 1

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you