Page 1

En svensk modell Kollektivavtal – trygg idÊ sedan 1905


Kollektivavtal – din trygghet i en stor värld


Den svenska modellen med kollektivavtal är fantastisk. Här kommer fackförening och arbetsgivare överens om löner och arbetsvillkor. Därmed kan arbetsgivaren aldrig spela ut dig mot dina arbetskamrater. Din lön kan inte dumpas. När världen globaliseras blir det än viktigare med kollektivavtal. Då kan arbetsgivare inte heller spela ut svenska industriarbetare mot utländsk arbetskraft som arbetar här tillfälligt. Svenska löner ska inte kunna dumpas. I länder som saknar en liknande modell tvingas man i stället till ständiga konflikter och lagstiftning. Där kan arbetsgivaren sätta industriarbetarna under mycket stark press.

IF METALL

3


Kollektivavtalet garanterar dig rimliga lönevillkor. Här står den lägsta lön som arbetsgivaren får betala. Vanligtvis är lönen högre än vad avtalet anger, tack vare att facket har förhandlat på arbetsplatsen. Alla har rätt till lika lön för likvärdigt arbete. Löneskillnader ska vara sakligt och objektivt motiverade. Ingen får diskrimineras. Kollektivavtalet ger dig rätt till särskild ersättning när du arbetar över, på obekväm arbetstid eller vid skift. Med rikstäckande kollektivavtal mellan fack och arbetsgivare konkurrerar företag på liknande villkor.

4

IF METALL


Med kollektivavtal vet du vad du ska ha betalt


Kollektivavtal ger dig koll p책 din arbetstid


En svensk modell med kollektivavtal innebär att arbetstiden kan anpassas inom vissa ramar efter de förutsättningar och krav som finns i respektive bransch. Avtalen anger dessa ramar samt vilka ersättningar och regler som gäller vid skiftarbete och arbete på obekväm arbetstid. I avtalsförhandlingar har du avstått en del av löneutrymmet till förmån för kortare arbetstid, vilket garanterar dig en förkortad arbetstid. Det gör att industriarbetaren i dag har mer tid med familjen. Exakt hur arbetstidsförkortningen kan tas ut varierar mellan olika branscher. Fråga facket på din arbetsplats vad som gäller för dig.

IF METALL

7


Alla som jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal omfattas också av avtalsförsäkringar. Dessa ger dig ekonomiskt stöd bland annat om du blir sjuk eller skadar dig i arbetet. Tack vare avtalet avsätts dessutom pengar till din pension i form av avtalspension. Dessa försäkringar finansieras med pengar som du avstått vid riksavtalsförhandlingar. I ditt fackliga medlemskap ingår vissa försäkringar medan andra kan tecknas till förmånligt pris. Lyssna med en facklig företrädare på arbetsplatsen eller kontakta din fackliga avdelning.

8

IF METALL


Med kollektivavtal är du försäkrad


Kollektivavtal ger säkrare arbetsmiljÜ


Arbetsgivaren är enligt lag ansvarig för din arbetsmiljö. Men höga effektivitetskrav och stress innebär ofta att arbetsmiljön blir eftersatt. Därför har industriarbetarna med hjälp av kollektivavtalet utvecklat och stärkt inflytandet över arbetsmiljön. Med avtalet som stöd kan du och facket påverka arbetssituationen på en rad olika områden. I avtal har facket stärkt skyddsombudens rätt till utbildning. Avtalet ger också stöd för att facket på din arbetsplats förhandlar om arbetsmiljöutbildning och företagshälsovård. Dessutom ska arbetsgivaren motverka belastningsskador som oftast drabbar kvinnor.

IF METALL 11


Semester betyder avkoppling och tid för återhämtning. Det är viktigt. Därför har alla löntagare i Sverige enligt lag rätt till 25 dagars betald semester per år. Kollektivavtalet talar om vilken lön du har rätt till under semestern. Det ger dig också förmånligare semesterregler. Kollektivavtalet stärker dessutom semesterlönen för industriarbetare med lägre inkomst via det så kallade balkongtillägget. Det innebär att industriarbetaren är garanterad en lägsta semesterlön.

12 IF METALL


Kollektivavtal ger dig bra semesterlรถn


Kollektivavtal ger dig rätt till föräldralön


Att vara förälder är fantastiskt. Därför har man enligt lag rätt till föräldraledighet och föräldrapenning. För att ytterligare stärka föräldrarollen ger kollektivavtalet dig möjlighet att spendera mer tid med familjen i samband med ditt barns födelse eller adoption och då har du rätt till föräldralön. Om du är ledig på grund av havandeskap eller har föräldrapenning har du rätt till en utfyllnad av lönen från arbetsgivaren i tre månader.

IF METALL 15


Om du är man eller kvinna ska inte spela någon roll på jobbet. Du ska ha samma möjlighet till anställning, utbildning och löneutveckling. Enligt lag är det förbjudet att diskriminera och arbetsgivaren är skyldig att jämföra löner ur ett könsperspektiv. Det ska motverka osakliga löneskillnader på grund av kön. Kollektivavtalet stärker jämställdheten och inflytandet över arbetsvillkoren. Bland annat är arbetsgivaren skyldig att göra en kartläggning av lönen, arbetsmiljön och möjligheten att utveckla sig i arbetet för att motverka omotiverade skillnader mellan könen.

16 IF METALL


Med kollektivavtal avgรถr inte kรถnet


Kollektivavtal ger dig stÜd vid uppsägning


Arbetslöshet tär på den som drabbas och är slöseri med landets resurser. Arbetslösa behöver därför både stöd, trygghet och råd. Genom kollektivavtalet omfattas du av ett omställningsavtal. Utöver det som samhället erbjuder kan avtalet ge stöd till den som blir uppsagd. Det kan vara stöd till ett annat arbete eller utbildning för ett nytt arbete. Avtalet finansieras med pengar som du avstått vid centrala avtalsförhandlingar.

IF METALL 19


Med kollektivavtal är du tryggare. Men framför allt – du vet att du jobbar i ett företag som inte kan behandla vare sig dig eller dina kompisar hur som helst. Alla har rätt att behandlas lika – oavsett hudfärg, etnisk bakgrund, religion, kön eller sexuell läggning. Det ska gälla även dem som kommer till Sverige för att tillfälligt jobba här. Kollektivavtal ger alla rätt till rimliga löner och arbetsvillkor. Det handlar om rättvisa för alla – för industriarbetaren och för arbetsgivaren. Därför är kollektivavtalet så viktigt.

20 IF METALL


Med kollektivavtal blir du r채ttvist behandlad


Kollektivavtal – en trygg idé sedan 1905


För drygt 100 år sedan fanns vare sig minimilöner eller arbetstrygghet. De som krävde minst lön fick jobb. De som inte fogade sig åkte ut. Arbetare och deras familjer hungrade. Till slut enades gjuteriarbetarna i Kristianstad. De krävde en lön de kunde leva på, de lät sig inte splittras. Fabrikör Karlsson på Hvilans gjuteri tvingades till slut att gå med på kraven. Detta är ursprunget till Sveriges första kollektivavtal. Idén spred sig. Allt fler gick med i facket. Efter omfattande strejker och lockouter insåg även arbetsgivarna fördelen med en förhandlingslösning som gällde alla och gav arbetsro på svensk arbetsmarknad.

IF METALL 23


Olof Palmes gata Gata 11 11 105 52 Stockholm Telefon: 08-786 80 00 Telefax: 08-24 86 74 Internet: www.ifmetall.se

IF Metall 20060130/Sandvikens tryckeri AB/35 000/Foto: Ulf Huett Nilsson

En svensk modell visar vad kollektivavtalet ger industriarbetaren. Modellen innebär att fack och arbetsgivare förhandlar om industriarbetarens arbetsvillkor. I länder som saknar en liknande modell tvingas man i stället till konflikter och lagstiftning.

En svensk modell  
En svensk modell  

I Sverige förhandlar fack och arbetsgivare om kollektivavtal. Avtalet innebär att lönen inte kan dumpas. Broschyren visar vad kollektivavtal...