Page 1

Issue 18 / Autumn 2012 (Vol 5)

(ǀƉžƾƈŽȚǀƶƉŽȚ) 2012 ǗƁǍų (18) ȢNjƯŽȚ


(ǀƉžƾƈŽȚǀƶƉŽȚ) 2012 ǗƁǍų (18) ȢNjƯŽȚ

Issue 18 / Autumn 2012 (Vol 5)

A‘ˆ·ז˜A˜ ×µ¥YM”×eh !eI‘”

×ß ¥€à׫§Xei˜ ×A°T¶”×rqŒ A§Œe”

14

59 ‚˜× ¥X ¥Ma” «I×R§”

34

Al-Rasid Al-Tanweeri P. O. Box: 5856 London WC1N 3XX United Kingdom

Phone: (+44) 20 7724 6260

AxAmœ ¨”a”×eI™” ¨˜¶h»× ¥Y•”

ǀƴŴȚǍƵƴŽ

40

alrasid@islam21.net www.islam21.net ×ñeI™”×A¡˜×ž˜

ȵǍƁǞƭůȶǚŸƾƱŽȚȤȚǞƑȚǍƃŸǠžǾŴȚȶǠŶȚǍƲƚȢǠſƾƉſȚǍƳźǏƸŴƺůǠźǀƵƀƾƉƓȚ ǍƁǍƇƄŽȚǀƂƸƀ ¨t ×A¦ ǠƶƱŽȚȟȚǍųǽȚ Ąùþ×ĀąċäăĦĥěĦĥǀŸƾƃƭŽȚ

ße…™”à×J¦ex׊§y•”×aI€× ße”à×a§i”ר•€×aI€

× ß aYM™”׫‘•™™”à× × ¨œAyY”×eTA ×

×

ßeq˜à×eHAp×"A ×

ǍƁǍƇƄŽȚǏƸǣȤ š|A× AUœ×å


‫ﻣﺒﺘﺪأ اﻟﻜﻼم‬

e§‘‰M”×ge™”׫Y•™”׫TAY” ßċğĠĥĢ×ċĘĥĢà UNuC èǬWO UO ÇUNbMÇèÈÇe™ÇèÇÊUuJÇÉdDO s UNUÇWKuæÇwMFÇcè¬UNKLFWOÇdÇÊUFUÇÉdDO ®WFUÇwÉbzU ÇWdJHÇÊÇÑUOÇWUèXæuJ ÊÇÑUO äš s ÊU UO ruI w VÑbÇèÉdÇ WK à WOU WOʚOKWUOèWOKLFÇbzÇuHÇèÊÇÁUHJUWDd vK dÇ ÇcJ ÊU UJFÇè ¬WOH K èÇ WOuèbÇ ÊUHK s ®WUFÇVUvÇ®®WdJHÇèWO UO ÇVMÇ ÊU RsÉÑUwdOJHÇeÇdæQlzU ÏUIÇãUMè WIOIsJ¬WOÊU ÇÑÏèâÇÑèÇÌUÇæÇbOwUNKLdBM sWKBHMWKUJÉbèdFÊU RLÇpKqLæÇwd™Ç WOLÏUÃUë uæèÃdIULKÑÇdIÇÈUÃæu¬wLÏU™ÇqFHÇ ÍdAÉdBâÇÑèÇvKÉÏUÉÁÇdIÇdBIè¬WuDÊUdEè UNzUè äuKÇ UNO hA ÊÇÑUO lCè WKJALÇ VK ®UÇèbè WUÇæuJWOdFÇÊUFLLKWOUI™ÇWKdLÇrC wè ÉbbÇÊUuJÇtOuWèUwdOJHÇeÇdÑUA™WK Ñu bUWLNsÏUOwÉdRÊÇÑUO èÇWKUÊU UO u äuKÇdOuèwbLÇqLFÇaO dèÊUOK™ÇâuIèÊUU™Çè æUJ nBsdÃæuKJAscÇÈUAÇÊUUO™ÉÏUÇ ÁUMwVBwÇWLNLÇÊUHKLÇsUdOè®®WOdFÇWIDMLÇ ®UNUOÂqOFHèÉbbÇÊÇÑUNLÇ

ë BHdOJHÇeÇddFoKDMLÇÇcs äš sUë uOš

aO dèUNÇÑb WOLMèÊUFLLÇ ÉUO l wIOIÇ UN UÑÇ ¬UÑuDåbULUNÇÑÇuÉdzÇÏlO uèWObLÇUNULEMÑuC ÏuIbFbbÇUN{UgOFwÇWIDMLUoKFUWU êdJHÇèwUL™Çèw UO ÇÊU Çs

‫ﻧﺠﺎح ﻛﺎﻇﻢ‬

dOJHÇeÇdåuNHeeFW UsdÃWUÇåuOÇèb qwWU ¬WOÇŒpUpM˜àÇWOL Uë OLUWèdFLÇè wdFÇlOdÇÊU UJFÇèWOdFÇWIDMLÇUbNAwÇʙuÇ ®UN UÉUOqOUHvK ÑÇuK wèbÇ dMLÇ fO Q WO U ™Ç ÈU ™Ç s qFè duMÇ rOUHè WUI dA w qL ¬1994 åU wš ™Ç dR wÇ dOJHÇ eÇd sL{ ¬sOLK LÇ sO WÏbFÇè ʙULÇ w ÊU UO Ç wFUè ÑÇdIÇ ÈUÇ vK Uë U ÊUOKLeeFVUvǬWÏUB™ÇèWOUL™ÇèWOOÇd ™Ç ®dOOGÇÉdO âUO wWO ÇdILbÇäuÇ WIDMLÇwWKUHÇdOJHÇeÇdÏbæÇäuIÇbOHLÇs Ïb ÉÏUe ÉÑèd{ WLè®ÉbÇuÇ bOÇ lUà ÒèU ™ WOdFÇ UN uHWUèWIDMLÇrêÒÇuOUNKLrOUHèÊULEMLÇpK ®UdUwÇWKLÇÊUҙÇèWOÑUÇUNÇdOGè åUÑÇèozUIvKrzUÈUD duDeÇdLÇpKåUNsè r™Çq®WOH KèWOuèbÇdEÊUNèvKjIfOèWOFÇè WFUæuJqLâÇÑèÇÌUÇWOHOèUNOqLFwÇWOÇWdF aO dWOGWO U ™ÇUNÇbÇvÇUNUBÇèWOIOIÊUUOÇs ®WOKLFÇW ÑULLÇwäuKÇpK ÊULEMqLtÇuwÇWOKLFÇqUALÇsdOJÇbuè qFè¬j è™ÇâdAÇWIDMwdOJHÇeÇdèÇ©pUpM¨àÇ ºUNLÇs ÉdWUGèWÑuUÏWLEÇÉdDO èÏÇb ™ÇWUIÙuO à UÑuK wÇ ÑUJ™Ç rO rU êcÇ d™Ç ¬Wd WOMÒ gLN êcÇ d™Ç ¬WO UO Ç lOULÇ ÌÑU WOb ÊULEM lMäUwWKUdOUNU ÇÑÏqFèÊULEMLÇpKqL ®ÊÇÑUOÇWUOèÇÊÇÑÇdIÇ ÊUuJÇ ÉdDO q w dOJHÇ eÇd qL WÏèb à o UMLÇ s qF UL ¬ÙUbÇèW UO Ç UUC vK WKUJÇ ®UNOUFWU bOIwUUèUë U ÇdÃUNKLFÉÑuELÇ dOJHÇeÇdWOšI ÇWULVFBUquLÇÏÑÇuWKà 4


e┬з┬С┬ЙM┬Ф├Чg┬Рe┬Ш├ЧA┬Щ}┬Э┬Ш├Ч^┬ж AL b┬Ъ├ТuO├иUO├Зd ├ЗwW R32 j ├и┬Щ├З├вdA├ЗwW R188 W R 15 ├гUM ├ж├З v├З ├КU ├З├Сb├З dOA├и w WOO├Зd ┬Щ├З UUCI├З w WBB ├КUuD ZM ├КU R 7 тАУ 6 WL├и┬мWIDML├З ├К├З├ПUOI├З vK dOQ├З ├Й├Сb UN WLEM ├Й├СuB W├ПUB┬Щ├З├иWO UO ├З├Лu├ЗnB├и┬оWO UO ├З ├вdA├З WIDM w WOO├Зd ┬Щ├З WOUL┬Щ├З├и sOU├З ├П├Зb├З WOU s ├ЙdOI UNQ ┬мj ├и┬Щ├З ┬оY├З├КU R├и

тАля║╖я╗┤я╗о╪╣ я╗Зя║Оя╗ля║о╪й ╪зя╗╗я║│я║Шя║Тя║к╪з╪птАм тАля╗Чя╗ая╗Ю я╗гя╗ж ╪зя╗зя║Шя║╕я║О╪▒ я╗гя║о╪зя╗Ыя║░тАм тАл╪зя╗Яя║Шя╗Фя╗Ья╗┤я║о я╗Уя╗▓ ╪зя╗Яя╗дя╗ия╗Дя╗Шя║ФтАм тАл╪зя╗Яя╗Мя║оя║Ся╗┤я║ФтАм

sOU├Зs├б┬Щ├ЗWFC├гUM├ж├З├дuI├З├Сb├и wDGw├ЗWOuJ├ЗdO├КU RL├ЗwsOKUF├З pK quL ├ж├З UL ┬мWO├иb├З├и WOK ├Зb├З UUCI├З ├и├З b UL ┬мUNKL v├З U├л UO qOK ├КULEML├З ┬оUbNs├вuF WOdF├З dOJH├З e├ЗdL wIOI├З ├ПbF├З qF├и bO├З lU├З ├Пb ├Т├иU ┬Щ ├б├ЗdU WKUF├З├и WIOb├З├Йd├З├иWdFL├ЗWKv├Зd┬Щ├З├ПuF├и┬м├Йb├Зu├З w├З├П├Зb ┬Щ├З├ЩU{├и├Зs┬Ъ├л C┬мe├ЗdL├ЗpKqLF WKu WM├Т├ЗdvKWIDML├ЗUNMXU 5

├и├З ┬МpU pM┬Ш ├а├З ├КULEM ├ЙdU ├К├Гb 1916 ├еU ├ЙbL├З ├КU┬Щu├З w dOJH├З e├Зd s WuL l eM├иd ├Кd├и├С sJL UbM ├Лu w WU W R fO Q w sOO UO ├З Institue for Government┬и WuJ├З ├еU┬Щ├ЗsW RL├ЗpKXMJL├и┬йResearch Brookings┬иeM├иdW R├БUA┬ЩsOLEMl ┬о┬йInstitute w WLEM 1400 ├П├иb w ├еuO├З ├Щ├Тu├и qOK├и Y UNKL sLC w├З├и UJd├З h ULO WKUF├З├и ├С├ЗdI├З ├ЩUMB ├КUOu├и ├еU├З ├Н├З├иd├и ┬оWOK ├Зb├З├и WO├СU├З ├КU UO ├З bNF┬Ш WLEML b├З├иh s ├КULEML├З ├зc v├З ┬йIRMEP┬и ┬Мj ├и┬Щ├З ├вdA├З ├ЛU├З d├З UNLU rC w├З ┬Мb├З├С┬Ш ├дU├З ├КU R qOL├КULEML├З├зciF┬оhB1500s vI tMJ ┬мUNUNu w ├СU O├З ├и├З sOLO├З v├З jdULMO┬мWO UO ├З├И├Зe┬Щ├ЗsU├л OKL┬Ъ├л I wJd┬Щ├З ├еbI├З ed q ├И├ЗeU d ┬Щ├З iF├З ┬о┬йHeritage┬и ULO ┬мU├ПU qI ├КULEML├З ├зc iF wJd┬Щ├З ├е┬Ъ ├З W RL d ┬Щ├З iF├З vIK s U├л OU U├л L├П ┬йInstitue of Peace┬и WL├а├СbIWuM WO├ЗeOsL{wJd┬Щ├З├УdGuJ├З ┬о├С┬Щ├и├П├жuOK wLUF├ЗbOFB├ЗvKdOJH├Зe├Зd├КdA├З ├Щ├Тu YO ┬мWO ├ЗdILb├З v├З ├Йub├З ├СUA├З l ┬║rUF├ЗwW R├б┬Щ├ЗW L sd├Г├еuO├З ├ЙbL├З├КU┬Щu├ЗwW R1873 WOdG├ЗU├и├С├и├ЗwW R1187 WOdA├ЗU├и├С├и├ЗwW R480 WOMO┬Ъ├ЗUJd├ЗwW R462 UO ├В├вd ├и├ИuMwW R548 UOId├ЗwW R265

тАл╪зя╗зя║Шя║╕я║о╪к я╗гя║о╪зя╗Ыя║░ ╪зя╗Яя║Шя╗Фя╗Ья╗┤я║отАм тАля╗Ля╗ая╗░ ╪зя╗Яя║╝я╗Мя╗┤я║к ╪зя╗Яя╗Мя║Оя╗Яя╗дя╗▓тАм тАля╗гя╗К ╪зя╗зя║Шя║╕я║О╪▒ ╪зя╗Яя║кя╗Ля╗о╪йтАм тАл╪зя╗Яя╗░ ╪зя╗Яя║кя╗│я╗дя╗Шя║о╪зя╗Гя╗┤я║ФтАм тАл╪зя╗Яя╗Мя║к╪п ╪зя╗Яя║дя╗Шя╗┤я╗Шя╗▓тАм тАля╗Яя╗дя║о╪зя╗Ыя║░ ╪зя╗Яя║Шя╗Фя╗Ья╗┤я║о ╪зя╗Яя╗Мя║оя║Ся╗┤я║ФтАм тАл┘И╪зя╗Яя╗Мя║Оя╗гя╗ая║Ф я║Ся║Оя╗Яя╗дя╗Фя╗мя╗о┘ЕтАм тАл╪зя╗Яя╗Мя╗дя╗ая╗▓ я╗╗ я╗│я║Шя║ая║О┘И╪▓ я╗Ля║к╪птАм тАл╪зя║╗я║Оя║Ся╗К ╪зя╗Яя╗┤я║к ╪зя╗Яя╗о╪зя║гя║к╪йтАм

тАля╗Уя║оя╗│я╗Ц ┬╗я╗гя║оя╗Ыя║░ ╪п╪▒╪зя║│я║О╪к ╪зя╗Яя╗Мя║о╪итАм ┬лтАл┘И╪зя╗Яя╗дя║┤я╗ая╗дя╗┤я╗жтАм


┬Ц┬АA┬Й┬Ф├Ч a┬Ф├Ч├е├еe┬з┬С┬ЙM┬Ф├Чg┬Рe┬Ш ┬л┬зxe┬Н┬Щ┬жa┬Ф├ЧA┬Б┬ЩMU┬Щ┬Ф├Ч┬и┬И s WMJLL├З ├Й├ПU├З WO├З ├С├П├ЗuJ├З ┬о├Щ├Зb┬Э├З├иY├З├К├З├и├П├Г ├д├иb├И├РU├к├СUCedL├ИdG├ЗWFO t U├и┬мU├л OUI├иU├л O UO ├иU├л ├ПUB├ЗgUN├З b├З v├Е ├к├ПR ├КUUJ├Е s tJKL dOQ├З w WOM u├З e├ЗdL├З WOKU s ┬м├к├ПUB┬Щ├З├и wUL┬Щ├З├и w UO ├З vK ├ПUL┬Ъ ├С├ЗdI├З ├ИUQ lb├и ┬оWOdG├ЗdOJH├Зe├Зd├К├З├СUA ├З ┬мquL ├С├ПUB v├Е e├ЗdL├З ├зc WU ├ж├Е

тАля║гя║Оя║Яя║Ф я╗ля║м┘З ╪зя╗Яя╗дя║о╪зя╗Ыя║░тАм ╪МтАл╪ея╗Яя╗░ я╗гя║╝я║О╪п╪▒ я║Чя╗дя╗оя╗│я╗ЮтАм тАля╗│я╗Ая╗Мя╗мя║О ╪гя╗гя║О┘Е я║зя╗┤я║О╪▒╪з╪ктАм тАля║Чя║дя║оя╗Уя╗мя║О я╗Ля╗ж ╪г╪п╪з╪б ╪п┘И╪▒я╗ля║ОтАм тАля╗Яя║Шя╗ия╗дя╗┤я║Ф ╪зя╗Яя╗дя║ая║Шя╗дя╗КтАм

├С├и├П ├Б├З├П├Г s UNd WF ├К├З├СUO ├еU├Г UNFC pKw├С├иb├ж├ГU├ЕwN┬оtOLM├иlLL├З├е├ПU e├ЗdL WO UO ├З├и WO├З ├КUu├и_├З├и ├КU UO ├З U├л K d U dO ├и├Г d U qJA WOdG├З dOJH├З YO ┬мw UO ├еUEM Wb qLF ├и├Г ┬мquLK ┬мt Z├иd├З├и WOdA├З ├БUH{├Е vK UNKL dBI sl├Зb├иsdAWN├З├и├и├вuv├Е├дuwUU├и sOM ├ЗuL├З s wUJ├З rbU vE ┬Щ ├КU UO

┬йThink Tank┬и├а├З├и├ГdOJH├Зe├ЗdnMB├п d UL├ЗdOQ├З├иjGC├З├КUNs├Йb├З├иUN├ГvK ┬мUNMO W┬ЪF├З├и├КUFLL├З├и├д├иb├З qI vK UN_ ┬мv├и_├З W├СbU WO UO WHO├и ├К├З├Р wN WOuJ├ЗdO├и┬мWNsWOuJ├З├б├Зd _├З├еb ├л VFK U├С├иb w├З├и├йd ├Г WN s U├л O UO ├З├С├и├П ├л ├зc├д├иU├и┬оW├иb├З├КU UO vK├ЗdR├и U├л DU{ qOK├З├и├Й├СuAL├З├и`BM├ЗrbIvKqLF├Зe├ЗdL├З nu├РU┬ЩUNOK├ПUL┬Щ├ЗsJLw├Зqz├Зb├З├и ├Йb L├З UUCI├З├и ├Л├Зb_├З ├зU ├Б├Зd├Е ├и├Г ┬мWO├иb├З├и WOLOK┬Э├З sOU ├З ┬Ъ w ├ЙdRL├З├и ┬м├еUF├З├к├Гd├ЗWUMwWLU L├ЗvKqLFpc WOK ├Зb├З UNU UO ├иW├иbK ├еUF├З dOJH├З tOu├и ├К├З├ПUOI├З s bb qO V├Сb├и ┬мWO├СU├З├и U├С├и├ПvKUM├мb├ГnK┬Щ├и┬оWdJH├З├иWO UO ├З lU├ЗU├С├и├П├и┬мWO ├ЗdILb├З├КUFLL├ЗwqUH├З WFO VFKYO┬мWOdF├ЗUMUFLwdOIH├З├и ├л ├л dOQ├иWOKU├йbbbw├ЗdO ├З├С├и├ПWLE_├З ┬оe├ЗdL├З├зc ├Йbse├ЗdL├З├зcwUFwdF├ЗUMLUw ┬мv uL├З U├С├и├П WFO s UNd├п ├КUb ┬║wKULOhK├и u├и ┬мWO ├ЗdILb├З dO WLE_├З WFO t qUH├З w e├ЗdL├З ├зc Wd bOI U ┬мl├Зu├Зlwu{uL├З├иwLKF├Зq ├Зb├З├и ├к├Гd├З WUM w qUH├З ├С├иb├З vK├и ┬о├еUF├З qJAnKL├ЗwUI├ЗjOL├ЗWFO t WdFL├З├иrKF├З WLO ├С =bI ┬Щ ├кc├З├и├еU WOFU├З├КU RL├Зw├и├Г┬м├еUqJA w├З WOLOKF├З UNU UO ├и WOL├ПU_├З├и tMJL├кc├ЗwL├ПU_├З├ОUML├Зv├ЕdIH Zd WOIOI WM{U qJA ├ж├Г s

тАля║Чя╗ая╗Мя║Р я╗Гя║Тя╗┤я╗Мя║ФтАм тАл╪зя╗╖я╗зя╗Ия╗дя║Ф ╪п┘И╪▒я┤╜ я╗Ыя║Тя╗┤я║оя┤╜тАм тАля╗Уя╗▓ я║Чя║дя║кя╗│я║к я╗гя║к┘ЙтАм тАля╗Уя║Оя╗Ля╗ая╗┤я║Ф ┘Ия║Чя║Дя║Ыя╗┤я║отАм тАля╗гя║о╪зя╗Ыя║░ ╪зя╗Яя║Шя╗Фя╗Ья╗┤я║отАм тАля║Чя║┤я╗мя╗в я╗гя║о╪зя╗Ыя║░ ╪зя╗Яя║Шя╗Фя╗Ья╗┤я║отАм тАля╗Уя╗▓ я║Чя╗мя╗┤я║Мя║Ф ╪зя╗╖╪▒я║┐я╗┤я║ФтАм тАл┘И╪зя╗Яя╗дя╗ия║О╪о ╪зя╗Яя╗дя╗╝я║Ля╗в я╗╗я║│я║Шя╗┤я╗Мя║О╪итАм тАл╪зя╗Яя║Шя╗Ря╗┤я║о╪з╪к ╪зя╗Яя║┤я╗┤я║Оя║│я╗┤я║ФтАм тАл┘И╪зя╗╗я║Яя║Шя╗дя║Оя╗Ля╗┤я║ФтАм

тАля╗гя║дя╗дя║к ╪зя╗Яя╗Мя║Оя╗зя╗▓тАм WO┬Ъ ┬Щ├З├КU ├З├Сb├ЗwhBYU

6


A§…”׫Xaˆ×ßċğĠĥĢ×ċĘĥĢà qȤƾƳźǽȚ ȱǞƶŮ y ǟƵƉƁ ƾž ǜŸ ǂƁNjƇŽȚ ȶNjƃƁ NjŻ ȸȢƾƯŽȚ ǕŮƾƄƵƴŽ ǀƃƉƶŽƾŮ țƾƇǧȚǜžǍƸƅƳźȆǀƁƾưƴŽȹƾƫƫƈƄžȶȹƾƸŽƾƯƄžȶȹƾŮǍưƄƉžqǙſƾůǙƶƸŰyȮŽȚȶȚ ȝƾƯƵƄƆƵƴŽǀƃƉƶŽƾŮǟƄŲǎżȚǍƵŽȚȵnjƀǀƁǞƃƈſȴȶNjżƻƁȲƾƆƵŽȚȚnjƀǠźȜǍƃƈŽȚ ȆǀƸƳƁǍžǽȚȜNjƇƄƵŽȚȝƾƁǽǞŽȚǚƅžǀžNjƲƄƵŽȚȝƾƯƵƄƆƵŽȚȴȚȸȚȆȢȚǍźǽȚǜŸǙƸƀƾſ ǟƴŸǍźǞƄůǠƄŽȚǠƀǾƅžȴƾŮƾƸŽȚǟŽȚǀźƾǤǽƾŮȆȳƾŸǚƳƪŮǀƸŮǍưŽȚƾŮȶȤȶȚȶƾƸſƾƭƁǍŮ NjƷƪƵŽȚȔƾƶŹȚǠźȹƾƁǞƸŲȹȚȤȶȢȦȤƾƵůǠƄŽȚǎżȚǍƵŽȚȵnjƀǜžƺƱżǽȚȶǍƃżǽȚȢNjƯŽȚ ǀžȥǾŽȚȝƾƸǧǞƄŽȚȶȝƾžǞƴƯƵŽȚȶȝȚǍƃƈŽƾŮǠŴƾƸƉŽȚ ȝƾŴƾƸƉŽȚ ǛŴȤ Ǡź ǎżȚǍƵŽȚ ȵnjƀ ȤȶȢ ȜȤǞƭųȶ ǀƸƵƀȚ ǟƴŸ ȯǍƯƄŽȚ ǜƳŽ ǍǣƾƫžǟƴŸǠŽƾƄŽƾŮȶǠƆƸůȚǍƄŴǽȚȤȚǍƲŽȚǕƶǧǀƸƴƵŸǟƴŸǝžNjŸǜžƾƀǍƸŰƾůȶ ȜǍƸƃƳŽȚȳƾƵƄƀǽȚǀŲƾƉžȤǍƃƁNjŻȆǛƴƉŽȚȶțǍƇŽȚȝȚȤȚǍŻȶȲȶNjŽȚȝƾŻǾŸȶȦƾƶŽȚ ƾƷƸŽȚȤƾƮſǽȚǁƱŽqȸǍƁǞƶƄŽȚNjǧȚǍŽȚyǜžȢNjƯŽȚȚnjƀǗƴžȲȶƾƇƁǠƄŽȚ ȤȢƾƫŽȚ qǠſNjƵŽȚ ǕƵƄƆƵŽȚ ȝȚȤȢƾƃž ǍƃŸ ǠŸƾƵƄűǽȚ ǍƸƸưƄŽȚy ǜŸ țƾƄż Ǡź ǟƴŸy ǏƸƱƁȢȴȚȥǞŴȶǜƁƾƄƉſȤǞŮNjƸƱƁȢȴƾƱŽƻƵŽȚNjżƻƁȢȤǞƱƉżȚǀƯžƾűǜŸ ȬȚǞſȚǚƳŽȜǎƀƾűȝƾŮƾűȚǕžȆǀžȚǍƫŽȚȶȳǎƇŽȚȚȶǍƷƮƁȴȚȝƾŴƾƸƉŽȚǠƵŴȚȤ ȠǞƄƱƵŽȚȲȶȚNjƄŽȚǀƸƶƀȣǏƁǍƳůȹƾƸƴƵŸǚƸƇƄƉƵŽȚǜžȵnjƷżǀƂƸŮǠźȶǚżƾƪƵŽȚ ȴȚ ȝƾŴƾƸƉŽȚ ǟƴŸ ƿƴưƁ ǙŽnjŽ ƾƭƈŽȚȶ ǀŮǍƆƄŽȚ ǀƸƴƵŸ ǍƃŸ ǚżƾƪƵŽȚ ǚƇŽ ǜŸȴǞƴƫƱƶžǠƯƁǍƪƄŽȚȥƾƷƆŽȚǠźȴǞƱŷǞžȶȚȴǞƁnjƸƱƶůȨƾƈŵȚƾƷŹǞƫƁ Ǔƭų ȶȚȲǞƴŲȟƾƄſǽǁŻǞŽȚǠźNjƁNjŵǓưǤǁƇůǛƷƶƳŽnjƸƱƶƄŽȚǚƸǧƾƱů ǽȝƾǤȚǍƄźȚǟƴŸǀƸƶƃžƾƃŽƾŹȴǞƳůǀƸƶŶǞŽȚȝƾŴƾƸƉŽȚȴƾźǙŽȣǀƆƸƄſǀƴžƾŵ qǜƸſȚǞŻǟŽȚȲǞƇƄůȴȚNjƯŮǽȚǕŴȚȶǚƳƪŮƾƀȤƾƃƄųȚǛƄƁ ǀŸƾƆſNjƁNjƇůǠźǠƴƫƱƵŽȚǚžƾƯŽȚǕŻȚǞŽȚǠźǠƀqȝƾǤȚǍƄźǽȚyȵnjƀȴȚȸȚ ȴȚƾƶƀǠƯƸƃƭŽȚǜžljƃƫƁȶȆǝžNjŸǜžqǀƸƶŶǞŽȚȝƾŴƾƸƉŽȚyȵnjƀǀƸŲǾǧȶ ȹȚǍžȚǏƳƯŽȚȶȚǀŻNjƴŽțǍŻȚȝƾǤȚǍƄźȚȜȤǞƴŮǠźǛƀƾƉƁȴȚǝſƾŵǜžƾžǚżȴǞƳƁ ǀƁƾưƴŽȹƾŴƾƉŲȶȹƾƵŴƾŲ ȆǀƸŶȚǍƲƵƁNjŽȚ ȝƾƯƵƄƆƵŽȚ Ǡź ȤȶNjŽȚ Țnjƀ ƿƯƴŽ ǟƯƉů qȤƾƳźǽȚ ȱǞƶŮy ȆƿŽƾưŽȚǠźǚƆŸǟƴŸǁƉƸŽǁŻǞŽƾŮȪǞưƬƵŽȚȤȚǍƲŽȚǕſƾǧǏƳŸǟƴŸǠƷź ǕƵűȶǘǣƾƲƇŽȚȶȝƾǤȚǍƄźǽȚȤƾƃƄųȚȶǀŻNjŽȚȸǍƇƄŽǀžȥǾŽȚȢȤȚǞƵŽȚȶǁŻǞŽȚƾƷƁNjŽȶ ȤȚǍƲŽȚȣƾƈůȚȶȜǍƃƈŽȚǕƶƫŽȜǎƀƾűȜȢƾžǟŽȚȲǞƇƄůǂƸƇŮƾƷƵƸƮƶůȶȝƾžǞƴƯƵŽȚ ǓŴȶǠźƾƷƄƴƵŸǕƸƃůȴȚǜƳƵƁǽqȱǞƶƃŽȚyȶȚǎżȚǍƵŽȚȵnjƀȴƾźȆǙŽȣǛŹȤ ǀƁȢȚNjƃƄŴǽȚ ǛƮƶŽȚ ǚƅž ȆƾƷŮ ǚžƾƯƄŽȚ NjƸƆƁ ǽ ȶȚ ȆƾƀǍƲƄƇƁ ȶȚ ƾƷƄƵƸŻ ǚƷƆƁ NjŲȚǞŽȚȸȖǍŽȚǟƴŸȜNjƵƄƯƵŽȚ ƾƷƴƵƄƇƁǽNjŻǠƄŽȚǀƸƃƉƶŽȚǀƸŸǞǤǞƵŽȚǟŽȚǚƸƵůƿŽƾưŽȚǠźƾƷſȚƾƵż ǀƸƵƸƲŽȚȶǀƁNjǣƾƲƯŽȚǛƷůƾžǞƮƶžǟŽȚȳƾŸǚƳƪŮǜƁȥƾƇƶƵŽȚǜƸƸŴƾƸƉŽȚȟȚǎž ȷǍųƾŮȶȚǀűȤNjŮǀǧƾƈŽȚǀƸƱƉƴƱŽȚȶ ǚžƾŵǠźƾƲŰȶȸǍƳźȤƾŶȚǟŽȚȮƾƵǣȚȢȶȷǍųȚȜǍžȮǀűƾƇŽƾŮǍżnjƁƾƵŮȤȚnjƀȶ ȸȖǍŽȚȶȚȜǍƳƱŽȚǃƄƶžȶȤȚǍƲŽȚǕſƾǧǜƸŮǀƴƫŽȚǜžȬǞƶŽȚȚnjƀƿŸǞƄƉƁ * David  Bornstein  and  Susan  Davies.  “Social  Entrepreneurship.  What  everyone   needs  to  know’’.  OXFORD  UNIVERSITY  PRESS  2010.

‫ﻫﺎﺟﺮ اﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ‬ Hajar@islam21®net

7

®äèbÇpKw uwdFÇlOdÇäèÏwdOJHÇeÇdlbO UæÃéÑÃè WO ÇdILbÇèWdÇswIOIÎUMduuWOKUdÃÑèÏ í ¬wdFÇ lOdÇ UNKD r wÇ äèbÇ w Uà ®æuUIÇ ÉÏUO è ë WOLOKÇáèdEÇV Uë UÇÑèÏVFK dOJHÇeÇdæS WOUL™Ç ÊÇÑuDÇè ¬WÑU LÇè WDUCÇ WOèbÇè nÇu ÐUÇ ÑÇdIÇ ÈUà s VKD wÇ ¬WOuuMJÇè WDOLÇ áèdEÇèËbK oLF qOK vÅ bM ÊÇÑÇdè ÉbU vKÉÑÏUÑÏÇuqOQè¬ÉÏbFLÇqzÇbÇrbIèt ®UNKLÁÇÏÃwWO UO ÇVMÇ dzÇèÏsbeè¬WO UO ÇWMÇWIKl u ÊÇdOGÇçc ¬WO UO ÇWÑUALÇÉbUlO uÎUMLÇTONè¬UNOKdOQÇ rUpc®WLE_ÇWFO wʙuËÇbÅwWLU LÇè WÑbWOOÇd ÇWÄÑwdFÇrUFÇwdOJHÇeÇdpKL sdR êcÇsJLLÇÑèbÇè¬WOLÊÇdOGsqIuUL rN è¬WOUL™ÇèWO UO ÇVMÇèÑÇdIÇÙUñMvKtš vKÊÇdOGÇçcÈUFO ™rzšLÇÎUMLÇèWO{Ñ_ÇWONw ÌÑU qLF WIOI UNS ¬wUL™Çèw UO Ç sbOFBÇ ÏdvI è¬wUL™ÇdOGÇsM b{èwÑUÇâUO Ç ®rzUåUEMâuèÃUWNlU W ÇÑÏUNÇbÃÓÃÑvKlCæÃeÇdLÇçcvKpc ™ ¬WOLK ʙu ËÇbÅ w rN ï WO UO qzÇbèÊÇÑUO åUEMÇWOdlo è¬WOUÇWO UO ÇVMÇÏuèÏbN

‫ﺳﺘﻠﻌﺐ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ‬ ‫ﻓﻲ دول اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ‬ ‫دورﴽ أﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ‬ ‫ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ‬ ‫وﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن‬

ÙU=M ÙUM WOUJÇ ÊÇÑdLÇ åbI æÃè ¬rzUIÇ wUL™Ç ÇÐÅWO UO ÇVMÇvKè®pcUNOKÉdRLÇdzÇèbÇèÑÇdIÇ UN`ODlOÑUNnBFèÃUNFÇud ™æÃÊÏÇÑÃU WLEMLÇ W{ÑUFLÇ éuIÇ WLÑX lLLÇèWèbÇ lCè êà qFH ÉbF LÇè ¬WèdFLÇ WOuubÇ ÊUNuÇ ÊÇÐ s wUJÇ ÑbIÇ du æà ¬WDK K äuuÇ qO w Áw UÑèÏÁÇÏ_eÇdLÇçcNWOUÇWOuUIÇÊUFdAÇèWdÇ tUÑèqwIOIÇ


«¦e‘‰”×AYHµ×ge˜ c§‰M•”׫•HAŒ×‚¦ Am˜× A‘ˆ¸”×¥H ÑbIè®qLJLÇwHOuÇèÃf RLÇwOÇd ™Ç WOOÇd Ç WÄÑ vK eÇdLÇ iF Òu U qLFè¬æU ÇUUCW ÇÑÏvKVJMè¬ÉdJ eÇd qUILU ãUM ¬tAO áèd sO vK UNQÓUdUsÑUF dOFUNHBæÃsJL çcqLF™ŒwÇÏ_ÇqIFǘWuEMsL{×dM ÊUIKDM s YÇ vK à d_Ç wèà eÇdLÇ dBI q ¬édJÇ rUFÇ UUC WÑUIL Ébb êà »w ÇduMJÇ bFÇ vK UNO sOUÇ åUN WuHÇŒ`UBLǘiFZèdÇq sYÇ ®oODÇl{uwUNF{èèWOM uÇèÃWOUDIÇèÃ

‫ﺗﻨﻄﻠﻖ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‬ ‫ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم‬ ‫ﻣﺠﺎﻻً ﻣﻔﺘﻮﺣﴼ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ‬ ‫واﻟﻨﻘﺎش واﻟﻤﺒﺎدرات‬

«§‰•]”×R§Xמ˜×‚¦¥M” ¬WdJHÇeÇdLÇÁÇÏÃwqBOHÇwWOHKÇ pÐ oKF ÁÇu ¬Á™èÊUšF jd wÇ pK WO UO ÊU R ád s UNKuL èà UÏuu çctOuWOKt ÉÑuBlC¬WÏUBÇèà s åbILÇ rbÇ pÐ s wM ¬ÊU RLÇ ÊU RLWuLLÇoÏUMBÇèé2¨ÊUFUÇiF ÑU ÅwræÃsJLêcÇ謩3¨wbLÇlLLÇ wÉdUMLÇUUCIÏÇbÇèÃwLÏU_ÇYÇ wÇè¬sOM ÇuLK WUFÇ `UBLU oKF qzU ®©4¨ÊÇdOQÇçcÌÑU vIæÃsJL

qN æÃsJLWEšsãUMXUÇÐÅ UNà äuI æà wN WdJHÇ eÇdLK UMHdF UN vKWdEMÇWOUMÇsL¬ÒUOUWO ÇdILÏÉdU ¬ÑUJ_ÇÍdDÉdÊÇd˜`sJL™q_Ç ÁUCsL{™ÅpLÇvKUNF{èè¬UNÁU è æÅ ®ŒdÇ dOFK WO U _Ç ÊUULCÇ UN du WdJHÇ eÇdLÇ UNOK åuI êcÇ w U _Ç ÃbLÇ ÑUJ_Ç ÏbF w oKDLÇ oÇ s âšD™Ç u UNOKUè UNO vK oÇuÇè ¬UNš Çè ®©1¨ÒèUK åUFÇæQAÇÑUÇsWdJHÇeÇdLÇoKDM sè¬ÊÇÑÏULÇèÔUIMÇèdOJHK UuH ™U ÉbbÇÑUJ_ÇWFUè×UIÇuWèbÇÑèÏæu WšFÇrOEMpcè¬ÊÁUWNWÃs¬WšÇè UNèÇbè UNUO Ç æUL{è ¬WdJHÇ âU _Ç sO ®âš ÇèÃW ÇbIÇèÃWÏU_ÇdÐUsÇbOF ºuè ¬UOUDd w êdJ ed äèà f Q WLU LÇqÃs1884WM wOU u æUOUHÇ ¬WOUL™Ç ÊUšÇ äu dzÇbÇ ÔUIMÇ w æà QH r WèeF ÊÃb wÇ ÉdUEÇ çc sJ UNèÃÊc ÃYOUJdÃwÑUbOKIvÅXu ÈdÇWUNbFWU ÉÑuB¬ÉÏbFÊÇdOFè wuub_ÇÏbFKWOMpÐè¬vè_ÇWOLUFÇ 1917 duà ÉÑu bF rUFÇ lD `à êcÇ åbWuEMâUÇè¬oU ÇwUOu ÇÏU™Çw ¬ÉÏÑUÇÈdÇÊUFvÅdEMUpcè¬ÒUO™Ç WÏUB™Ç WÒ_Ç tÑUà êcÇ s U Ç ÔUIMÇè ®WOLUFÇ u åUFÇ æQAÇ UUC w dOJHÇ æU ÇÐÅ UNSWdJHÇeÇdLÇlLwÇWdALÇÉbUIÇ »WOHKÇUNLÃÉdOhzUB wpÐbFnK Éd UÉÑuB¬WèbKlCUWdJHÇeÇdLÇs ÊUd ÐuHM lC U UNMè ¬Éd U dO èà èà WdJ FÇ W RLK èà WÏUBÇ ÊU R èà æÅ ®wbLÇ lLLÇ ÊUON èà WO UO ÈÇe_ w w U Ç dBM WOFÇ èà äšI ™Ç WOU ÁÇÏ_Ç sO UNMU wè¬eÇdLÇ çc åUN bb

‫ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل‬ ‫أو اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻋﻨﺼﺮ‬ ‫اﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ‬ ‫ﻣﻬﺎم ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ‬ ‫ﺗﻔﺘﺢ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ‬ ‫اﻟﺘﻲ أﺗﻰ ﺑﻬﺎ‬ ‫اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ آﻓﺎﻗﺎ‬ ‫ﻣﻦ اﻷﻣﻞ ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﻳﺨﺺ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ‬

‫ اﻟﻤﺨﺘﺎر ﺑﻨﻌﺒﺪﻻوي‬.‫د‬ wUÇs ÇWFUwwLÏUÃ ÁUCOÇÑÇbÇàébeddbè

8


ʙuÇ l ÑUJ_Ç çc WÁš ÉÏU èà êcÇäuÇq¬WÑUÇWO UO ÇèWÏUB™Ç èÃWOUGdÇèWdOAUÇlUJdÃèUOUDdtd UOULÃwÉbbÇWOUL™ÇWO ÇdILbÇÏuF ®ÏbÇsOEULÇÑUJÃdèà eÇdLÇçcNWOuub_ÇWOFdLÇsrdU åU Ç s WO MÇ UNOu{u V J wN q K Ç jÇd sè ¬©6¨UNUIKDM l UNUD UL®çÑU ÅwêdEMÇUNKLrÇdêcÇêdEMÇ ÑU Å w XII wÇ V UJLÇè ÊÇÑuÇ æà ¬æU ÇâuI¬WdǨW{dHLÇWOFdLÇçc WҚÇ WOèdALÇ UN du ©WObLÇ âuIÇ èà ŒlLLÇ s VU˜ èà ŒW_ǘ qOL ®ÉbbÑUJÃÍÇd™ s èb ¬WdJHÇ eÇdLÇ çc WU w rEM»w UO ÇèêÏUB™ÇsOqBHÇVFBÇ ÏÇulÒuèÌUÅvKWMLONLÇédJÇÊUdAÇ WèÏ_ÇèÃäuJÇèÃdzU ÇèÃWc_ÇèÃWUDÇ WUL vK qLF ÊUJ w aÇ®®®Íš Ç èà ¬W{èdHLÇVzÇdCÇV hULO¬UNUB ¬äULFUWšFÇè¬WҚÇWOUL™ÇÊUULCÇè ÌuuÇ ×èd VU vÅ WOK ÇbÇ âu Ç WULè åUE™Ç Çc s UU æÅ ®éd _Ç âÇu _Ç vÅ 9

ÈÇe_U WDdLÇ WdJHÇ eÇdLÇ qLF UNN r Ñ ÉÏUÅè ¬ÑUJ_Ç bb vK WO UO Ç ¬WOU™ÇÊUUDÇèZÇdÇsOOè¬ÊU UO Ç wèÃWuJÇwÈeÇWOF{èlUNÁšè eÇdLÇçcÊULNÒdÃébÅsLJè¬W{ÑUFLÇ äULÇ vÅ êdEMÇ UÑU Å s ÑUJ_Ç qI w ®oODKqUIÇwKLFÇ ÈÇeœ WFUÇ WdJHÇ eÇdLÇ wH ™ WÑU OÇ èà WEULÇ Wuub_Ç UNUIKDM çc bLF wè ¬WOUL™Ç WO ÇdILbÇ èà éd _ÇÈÇe_ÇÉdUMLUÅÊUO{ÑQÊUIKDMLÇ

‫ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﺿﻌﻒ اﻟﻤﻮارد‬ ‫وﻣﻦ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫أو ﻣﻦ ﺗﺒﻌﺎت اﻟﻌﺰل‬ ‫واﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ‬

UNu{u YO s WdJHÇ eÇdLÇ r IM eÇdLÇ bOH ®WObLÇèWdJ FÇ eÇdLÇ sO iFèÃÙUbÇÊÇÑÇÒèrÏsWdJ FÇWdJHÇ UNUG Ç eOLè ¬WdJ FÇ W RLÇ ÊUUD WOU ÏÑÇuL lLè ¬WOULdÇè Wd Ç lUD ÑÇbà s lML ™ wzeÇ Wd Ç ÙÒÇè ®WKzU äUÇ u UL wOd Ç lU ÊÇÐ ÊÇÑuAM êcÇ Rand Corporation ºedL W MU srb¬1948WM UOÑuHOUW™èwf Q wqLFWÑUÊUd è¬wJd_ÇuÇ͚

wUIÇâU Çqw¬WuÇÊUUMBÇÙUD ®ÉÏÑUÇÈdKw UO Çè WdJHÇ eÇdLÇ nzUè Ïb ¬UNN s qOL »UÁÇÑè WMUJÇ ÊUOHKÇ V WObLÇ WÏUB™Ç ÊU RLÇ èà WèbK WFUÇ eÇdLÇ èà WOKLÇ WèbÇ ÊU UO ZèdK WÑUÇè qCà dOb åUE èà lÑUA ÍÇd™ èà WOèbÇ èÃWOUL™ÇÊUuK ÇvKdOQÇèÃUÏÑÇuL w WdJHÇ eÇdLÇ qL ®sOM ÇuLK WO UO Ç WbLÇ ÑUJœ WO UOÇ ÊUÇe ˜ WUÇ çc WèbÇ äUÑ VÑb ŒqUA˜è ¬ŒWšÇè èà WOMIÇè WdJHÇ VMÇ dèbè ¬sOKILÇ ×ULÃnOOJvKbU ÊÇèÏÃduDÊÇd s ®©5¨sOM ÇuLK w UO Çè wUL™Ç ãuK Ç


¬ÏÑÇuLÇnF{spcWdJHÇeÇdLÇwUF ÏuBILÇwuUIÇÚÇdHÇsè¬UÑÇdI Çåbsè äeFÇ ÊUF s èà WèbÇ q b sè ¬UUOà åbIwÇÊUOuUÑUN ™Çsè¬WF UILÇè wLKÓU ÃvKWOMæuJUUUUN_UN wÇWOueÇÊÇÁ™uÇoDMsbOF¬wu{uè ®WOdFÇäèbÇVKÃwWO UO ÇÊUšFÇrJ ÑÏUBbÃqLêcÇwdFÇÕUÇÙUDIÇ qHG¬ÈdGÇwŒWdJHÇeÇdLǘsÏbquL s uÇ w WIKD æuJ ÏUJ ÉÑuB ÑèbÇ Çc sÏbsOwuÇnF{vÅÇcÏuF®wdFÇ sÏbsO`UBLÇl UIvÅè¬äUL_ÇäUÑ rNMÏbáuvÅÇdO Ãè¬WèbÇäUÑèt™UÑ WdJHÇ eÇdLÇ iF rbÇ dOu ÊUOÇb s uè¬rNHKqUdOvDFãUMÇdO îWKI LÇ ÑUL ÇsWuMFLÇèWÏULÇÊUOBAÇÙUMÇ Œnuǘ åUE Udu wÇ WKzUNÇ ÊUOUJÇ sJLêcÇè¬WOš ÇWOdFÇWUIÇwa ÇdÇ ®eÇdLÇçcqLUOuÇbÇÑqLæà wÇV UJLÇ`H¬ÊUODFLÇçcqw æà w q_Ç s UU wdFÇ lOdÇ UN và ÈÑUUNOÅáUCMæÃè¬WLzUIÇÈÑUÇÑuD wId ¬wdFÇ lOdÇ äèÏ w ULO ™ ¬Ébb WÄÑ duè¬wuLFÇ ÁUCHÇ w dzÇbÇ ÔUIMU ÑuDÇÁu{wULO ™¬qI LKWOOÇd Ç WOuLFÇ ¬WOdFÇ ÊUFUÇ s ÏbF wFODÇ åšÇUbN wÇWIOLFÇʙuÇè¬WUÇè wÇ WOdFÇ ÊÇÑuK WO HMÇ ÑUŸÇè ¬wdFÇ wèfHMÇwWIÇsdÃÇÑbs ÇuLKXDà qI LÇ ñ Aq™” wWdJHÇeÇdLÇsÏbåuOÇãUMà1

¬WOKI LÇ qzÇbÇè ÊÇbbNÇè ÕdHÇ d

bIMKtCdFd©ÁÇdÇ`H¨UNFÑÁUBI Çè âU Çè¬ÑuNLÇvKçdOQÓUOè¬WÁU LÇè ÍÇdÇvKqLFUL®tOKWMJLLÇqFHÇÏèÏÑ ÊUšFÇwÊUO{dÍd èÃWÏUBÇÊUO UO

®UdOès_ÇÊUUDwèÃWOèbÇ édJÇÊUdAÇsÏbvF éd ÃWNs èÃÉbÇuÇâÇu _ÇٚD ™WdJeÇdoK vÅ dObÇèÃÑUL ™ÇʙUwÉÑuALÇrbI dOÊULEMLÇÇdO ÃãUMè®UNÑusO èà ¬wbLÇlLLÇÁUCvÅwLMwÇWOdÇ oKF ¬ÉdUMLK jD l{èvK nJF wÇè vK qLFè ¬©8¨WUFÇ ÉUOÇ ×èd sO ÉbUIÇvKÁUMWLLJWOLKÊU ÇÑbUNLOb ®ÊU ÇÑbÇçcUNdèwÇWOLKFÇ s uÇvÅWdJHÇeÇdLÇWdqIsJLq ¿wdFÇ s uÇwWdJHÇeÇdLÇsÏbåuOÇãUM `HwÇæÇbKÇiFwWU ÉÑuB¬wdFÇ ÉdÇ ÊÇÑÏULKè ¬ÑUJ_Ç ÏbFè êÃdK UAU vKeÇdLÇçcÒu®UNF æÃsJLwÇ ÉÏULÇ»WNs®nFCÇèÉuIÇdUMsÏb WOÇè ÉÑuB Édu ŒWGÏ_ǘ WO U _Ç åUÇ ®wbLÇ lLLÇ ÊULEM wè ¬ÊUFUÇ w ÊUdÇÈUOww U _ÇozUFÇsLJ»qUILU ÊUFUÇ w d LÇ qBHÇ wè ¬WO U _Ç ÉUOÇ w tUIODèêdEMÇ YÇ sO WOdFÇ ÉÏèbeÇdLÇçcWdqFUuè®WUFÇ UL¬UNOKoOOCÇèÃ`dBÇlMLÇV UÅ qLFÇvÅdDCYO¬æÇbKÇiFwäUÇu åÇežUNFCUuèŒWÑUÊUd ˜UNHB ÉÏbNUNKFè¬UdOQgUhKIè¬wdCÇ ®WFULÇèÃlMLUÑÇdL U

ßċğĠĥĢ×ċĘĥĢà×e§‘‰M”×ge˜ ¬lLLÇwWdBFÇW QLÇWUIdAsšë C ËU™ÇèÑUJ™ÇjÑwWOLÇqI™UÑèÏæÇUL ÑUJÇ duD ¬WUFÇè UbOLÇè ÊUuJÇ l WOUL™Çè WO UO Ç ÊUš™Ç h Ébb ®WÏUB™Çè VK s hBLÇè wuMÇ YÇ qFè sÊU UO ÇlMÊUOKLsO pÐèUNULÇ ÊU UO ÇlMWOHOwÉbbÇrOUHLÇÙÑÒäš

WBBè WLEM Y eÇd s ÉÑU w UNULÇ ÓdJè lLLÇ q ÇÏ UÏÇbÇ æuJ WO UO Ç ʙULÇ w WUFÇ ÊU UO Ç w ë rUsUë LNÇÁedFè¬WOUL™ÇèWÏUB™Çè ®WO ÇdILbÇWLE™ÇwgFMèwbLÇlLLÇ lO uXUD ÇèÉbbdFeÇdLÇçcqL VFKYO¬ÉÏÑUÇÈdÇWUNbFUNKLâUD ë ¬XUèqI wblLaO dwUë UÇÑèÏ

ÊU RLÇ vK jG{ ÊUOu ÉÑu vK æuJ ¬dOBIÇ ébLÇ vK bL dOQ uè¬WOFdAÇ WUFÇ WOULÇèWuM Ç WOÇeOLU t UÑÇ V ÌuuÇè¬WO UMÇUUCbL¬qUILU®WèbK äU w ÊU UO Çè ¬WOÑUÇ âÇu _Ç vÅ j uLÇ sOu LÇ vK WOèbÇ ÊUšFÇ WO UO Ç rOIÇ h ULO ULO ™ ¬bOFÇ èà éu LÇ Çc w ®WOuLFÇ ÊU UO K WNuLÇ WdJHÇeÇdLÇèbGè¬ÇdUÊUOuKÇÑèÏ`B ÊÇdOQ W ÑUL v u áÇbà oOI WuO WÑUÇ ÊUšFU ÁUIÑ™Ç q ébLÇ ÉbOF éu vÅ WO UMU oKF WOU UUC s ®©7¨ÊÇbIFLÇèÃnÇuLÇ W UO Ç UUC w pc ʙUÇ çc Òd äULÇ Çc w X Ç bè ¬WèbK WUFÇ Brookings ºq ÉdO ÉdN eÇdLÇ iF American Enterpriseè Institution Faoundation Heritageè Institute

‫ﻫﻨﺎك اﻟﻴﻮم ﻋﺪد ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ‬ ‫ ﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ‬،‫اﻟﻌﺮﺑﻲ‬ ‫ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﺢ ﻫﺎﻣﺸﺎ‬ ‫ﻟﻠﺮأي وﻟﺘﻌﺪد اﻷﻓﻜﺎر‬

bbÉÏUÅwçcXLN ÃnOdcUMKèThe dOUF oè ŒWOJd_Ç rOIÇè WuNǘ ºåuNH WOèbÇÊUÇdBÇÌÇd ÅwXLN ÃnOè¬Ébb vÅWÏUB™Ç`UBLÇvKfUMÇoDMs sO wLKLÇ qUIÇè ŒÊÇÑUC ÙÇd˜ WuI ®ŒdAǘèŒdOǘwLO äèbWFUÇWdJHÇeÇdLUd_ÇoKFÁÇu

ÊÇd˜ºÑèÏpcVFKUNSWO UO ÈÇe_èà èà WUFÇ ÊU UO Ç dà rOOI ábN ŒÑU ™Ç 10


¨U§LeMhµ×e‘‰”×ge˜×¬”רHe”מx¥”׫TAX ǛƷůȚȤȚǍŻȴȶȤNjƫƁǽǀžNjƲƄƵŽȚȲȶNjŽȚǠźȔƾƵŸǎŽȚȶȜȢƾƲŽȚȴȖȹƾƸƱųNjƯƁǛŽ ȳNjƲů ȝȚǍƃųȶ ȝƾŴȚȤȢ ǜŸ ǽȘ Ȯ ƾſƾƸŲȖ ȜǍƸưǧ ǁſƾż ȴȘȶ ǟƄŲ Ȯ ȞȚNjŲLjȚ ȵƾƆů ȲǾųțǍưŽȚǠźȝǍŰƾƳůǠƄŽȚȶqThink TankyȮŮǀźȶǍƯƵŽȚǍƳƱŽȚǎżȚǍžǜžǛƷŽ ǠźǎżȚǍƵŽȚȵnjƀǂƴŰǜžǍƅżȖƾƀNjŲǞŽƾƳƁǍžȚǜƬƄƇůǂƸŲȆȜǍƸųLjȚȢǞƲƯŽȚ ǟƴŸȷǍƃƳŽȚǀƸƆƸůȚǍƄŴǽȚȳƾƷƵŽƾŮǕƴƭƬůǎżȚǍžǠƀȶǜƸƫŽȚƾƷƸƴůǛŽƾƯŽȚ ȳNjƲƄź ǀƸűȤƾƈŽȚ ȝƾŻǾƯŽȚȶ ǠŸƾƵƄűǽȚ ȸȢƾƫƄŻǽȚȶ ǠŴƾƸƉŽȚ ȷǞƄƉƵŽȚ ǚƬźȖ ȣƾƈůȚ ǛƄƸŽ ȷǍƃƳŽȚ ȝǽƾƆƵŽȚ ȵnjƀ Ǡź ȤȚǍƲŽȚ ȬƾƶƫŽ ƾƷůȚǍƃų ȝȚȤƾƫŸ ȝƾŴƾƸƉŽȚǕƆſȖǛŴȤȶǚǣȚNjƃŽȚ ǜƁǍƳƱƵƴŽȶǍƳƱƴŽǠůƾƉŴƻƵŽȚȠǍƭŽȚȚnjƀƿƸưƸźȆǀƸŮǍƯŽȚȢǾƃŽȚǠźƾžȖ ȤǞƷŷǁƃŲƾǧȵƾƃƄſǾŽǀƄƱƴžȜǍƀƾŷǀƵŰȶȜNjƁNjŸțƾƃŴLjǕƵƄƆƵŽȚǠźǛƀȤȶȢȶ ȔƾƵŸǎŽȚȲƾƯźȖȢȶȢǍŮǀƲƴƯƄƵŽȚȶƾƷŽǜƸƯƃƄƄƵŽȚȤƾƮſȖǁŮnjűȶȆǠŮǍƯŽȚǕƸŮǍŽȚȝȚȤǞŰ ǟƄŲǠŮǍƯŽȚǕƸŮǍŽȚǍǣƾƪŮǁŲǽȴȘƾƵźǛƷŮǞƯŵȝȚȤǞŰȵƾƆůțǍƯŽȚǀŴƾƉŽȚȶ ǛƷƄƲƸƲŲǀƵŴƾƇŽȚȝƾƮƇƴŽȚǠźȝǍƷŷȖȶȆǗƁǎƵŽȚǀźƾƫƇŽȚȔǾŶǁƱƪż ȲƾƯźLjȚȢȶȢȤǠźǀſȢǍƱŽȚȶǀƂƸƉƵŽȚȝƾŮƾƭƈŽȚȲǾųǜž ǜžǍƅżȖǀƸŮǍƯŽȚƾſȢǾŮǀűƾŲȱȤNjƁȆǀƶƀȚǍŽȚǀƸƈƁȤƾƄŽȚǀƸźǍƮŽȚǠźǚžƺƄƵŽȚȶ ǠƄŽȚȜNjƁNjƆŽȚȝƾžǞƳƇŽȚǚŷǠźƾǧǞƫųȆǎżȚǍƵŽȚȵnjƀǚƅƵŽǟƬžǁŻȶȸȖ ƾƶƀȶȆǠƲƸƲƇŽȚȠǾǧȁȚǀưŽǕƸƵƆŽȚȞNjƇƄƁǂƸŲȆǠŮǍƯŽȚǕƸŮǍŽȚțƾƲŸȖȝȔƾű ǠŮǍƯŽȚƾƶƶŶȶǠźƾƸŽƾŲȢNjƯŽȚǀƴƸƴŻǟƲƃůǠƄŽȚǎżȚǍƵŽȚȵnjƀǚƅƵŽǀűƾƇŽȚȥǍƃů Ǡź ǀƵƀƾƉƵŽȚ ǟƴŸ NjŸƾƉů ȜNjƁNjű ȷǍųȖ ljƄźȶ ƾƷƶž ȢǞűǞƵŽȚ ǚƸƯƱů ǛƄƸŽ ȤȶNjŽǏŴƻůȶȆǠŴƾƸƉŽȚȤȚǍƲŽȚțƾƇǧLjǀƸűȚǎƵŽȚȶȲƾƆůȤǽȚǘƭƶžǜžȟȶǍƈŽȚ ǜžǕƸƭƄƉƁƾƀǍƸŹȶǀƁȢƾƫƄŻǽȚȶǀƸŴƾƸƉŽȚȳǞƴƯŽȚǠźǠŮǍƯŽȚǍƳƱƵƴŽNjƁNjű ȝƾƉŴƻƵŽȚȝȚȤNjŻǎƁǎƯůȶȆǀƸƴƇƵŽȚǀžƾƳƇŽƾŮȩǞƷƶŽȚǠźǛƀƾƉƁȴȖǝŽǾų ǠƲƸƲŲȠǾǧȘǟŽȘǀƁƾƷƶŽȚǠźȢǞƲƁƾžȆǠžǞƵƯŽȚǍƸŮNjƄŽȚǂƁNjƇůȶǀƸžǞƵƯŽȚ ǀŽȶNjƴŽ ȤNjƲŮ ȆǀƸŽƾŸ ȝƾƁǞƄƉž ǜž ǜƁǍƳƱž ǽȶ ȤƾƳźLjȚ ǝƫƲƶů ǽ ǠŮǍƯŽȚ ǜŶǞŽƾź ǜƵǤǍƳƱŽȚȟƾƄſȁȝȚǍƃƄƈžȶǎżȚǍžǚƸƯƱůȶǀžƾŻȁǀűƾƇŽȚǏžȖǠźǞƀƾž ǀƁȗǍŽȚ ǜƵǤȶ ǀƸŽƾƯƱŽȚ ǘƴƭƶž ǜž ƾƷƶž ȜȢƾźȁƾŮ ljƵƉƁ ǠůƾƉŴƻž ǘƉſ ǝƴżǕƵƄƆƵŽȚǜƸƁȚǍŵǠźǝŽƾǧȶȖȸǍƉůȴȖǟƶƵƄſǘƉſNjƴŮǚƳŽǀƸƆƸůȚǍƄŴǽȚ ȲǞŴǍŽ ȔǠƉž Ǜƴź ǟƴŸ ȝƾűƾƆƄŲǽƾŮ ǀƭƃůǍƵŽȚ ȜǍƸųLjȚ ȞȚNjŲLjȚ ǁƶƸŮ NjƲź ȆƾſNjƶŸǓƲźȳƾƳƇƴŽǀƵŴǏƸŽǀƶƴƲƯƵŽȚǍƸŹȲƾƯźLjȚȢȶȢȤȶȲƾƆůȤǽȚȴȖȆȳǾŴȁȚ ǀŮǞƯƫŮ ǠƪƁ ƾž Ǟƀȶ ȆƾƶƯƵƄƆž Ǡź ǀžƾŸȶ ǀżǍƄƪž ǀźƾƲŰ ǝƃŵ ȝȤƾǧ ǚŮ ǀƵŴȲƾƯźLjȚȢȶȢǍŮǍƸƃƯƄŽƾźǝƶŸǀŲȶNjƶžȷǍſǽȸnjŽȚȶȆǝƸŽȘǞŸNjſȸnjŽȚȠǍƭŽȚ ǟƴŸ ǟƶƃƄź ǀƸƲƸƲƇŽȚ ȜǞƲŽȚ ƾžȖ ȝƾžǞƳƇŽȚȶ țǞƯƪƴŽ ƾƵż ȢȚǍźȀŽ ǗƯǤ ȲȶNjƴŽǀƃƉƶŽƾŮǍƳƱŽȚǎżȚǍžǚƵŸȱȚȣȶǀŴȚȤȢȶǓƸƭƈůǘźȶȶȆǀŴȶȤNjžȝȚȤȚǍŻ ȝƾžǞƳƇŽȚȶ

‫ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﻃﺮﻳﺐ‬ taribabd@yahoo®fr 11

eÇdÏdUNMJsOBǺqWO ÇdILbÇdOäèbÇiF æÃæèÏvKÃsW{èdHLÇÊU UO ÇduDvKqLFWOHOè èÃWOuubÃÊUIKDMÍÇdÇè¬WèbÇÊÇÑUO ÇbIlOD WdæîÇbÇÏèbwKFHÇUdÃvIpc®WKbWO UO

ÙuMbKw™ÅWOKFÉÑuB`MæÃsJL™WdJHÇeÇdLÇ tOqBæÃlOD è¬UNUOFdèeÇdLÇçcÈÑUAtO ®UNMOULOWuHWO UMÇwIÉÑuB¬WÑUIÏÑÇuvK vKWOuubÃU èd ÊUFUÇÖdH™ÉÏUFÇwà2 ®UNOWKUFÇYUÇÊUuLvKpcè¬UNÇd ÁÇdÇ ÑU wÇ w wbLÇ lLLÇ ÊUOFL à 3 ®quLÇoÏUMfOè¬ÉdUMLÇUUCI tUšèËuKÇÑUÂwtMÊuJ LÇ`CHÊU ÇÑÏà4 WÒQ oKF ULO WOèR LÇ Ïb èà WO UMLÇ ʙuU ®WÑUIFÇæubÇ WO ÇdILbÇ WèbÇ ÏUO WOUJ Å áÇb_ÇçcÍdDà5 çc oUD qI æà UMMJL ®åUFÇ æQAÇ dOb W RL d_Ç oKF UbM WO ÇdILbÇ WèbÇ WOFd l áÇb_Ç bF qUILU ®nMFÇ cèÌUϝÇè`U Ç rOI ZèdU UbMWèbKÉbULÇèWO ÇdILbÇWOFdLÇsWDA_Ççc dAè`OD Çè¬WOšN ™Ç×UL_ÇaO dèYwfLGM ®WI LÇèWUFÇåUJ_Ç Wuèà èà çUdÇ Wèb dOEMÇ ºš WèbÇ WU w à 6 rOEMÇwsbÇWOLúšÈeÇWUwèWÏdHÇWdÇ ®w UO ÇèwUL™Ç WODGǘäuÑÇÏêcÇÔUIMÇUMâu ÃæÃsJLà7 sOM ÇuLKqIrUæÅ®pÐvKäULUdOÃwŒWOBÇ ÊUd sO `UB ÈÑUC oKF d_Ç æà u sOOJd_Ç ÉÑuBåUFÇäULÇdObè¬WUÇwUALÇèWèÏ_ÇèsOQÇ æQèUbzUIUFU c QwJWQ LÇqurbI®WKL ®WèbUtšws ÇuLÇWdvKÁÇbUoKFd_Ç ʙuÇèÃWOÇqʙUÊU ÇÑbÇçcqLAà8 j uÇ w ÁU MÇ WOF{è èà w ÑbLÇ ÑbNÇ èà WO UMLÇ ®®®êèdIÇ WU͚™ÇÊÇÑÏUæuJæÇq™è®WHKLÇsÏUOLÇw ¬wK ÇÏÔUIMWF{U æuJæÇêÑèdCÇsLUNOsWFUè ë ®ÉeUäuKêÇsÇbOF ÈdFÇsOD UMÇèsOUÇsdObMqUÇÓU™Çè sLJÊU RÏdw©Think Tank¨dOJHÇeÇdæÇ æuJUUUUNMJ®WOLÏU™ÇËU™ÇÌUÇwUNLN UULwFèWKLÇÊUUUvMFwBBwÑU w vKUNLdWOGWOBÇÊÇuMIÇvÇWbUNUBÇWOHO ®äUJ ™ÇqCUlÇuÇÖÑÇ

‫اﻟﻤﺤﺮر‬


ً‫ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻻﻧﺴﺎن اوﻻ‬

e‘‰”ך•”׫XAhמ€×¨He”×A§…”×A¦a§TeL sJL ™è¬U WN rM r U WO{d WO{ÇÑ WDK Ç äš s ™Å sd x qB æà tuB pèà WuL uN VFAÇ Uà ®®UNšÅè vK sbF LÇ sOuLILÇ sOALNLÇ ÏÇd_Ç rNb™UMÑUlUDsO®®ÉbF_Çq U éu ÁUNIHÇè sO š Ç V w UUèà vKwHLÇèrUÇsOwrNP{vÇdOA

‫ﺗﻜﻤﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻘﻞ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻐﺮوس ﺑﺘﺮاب‬ ‫اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ واﻟﻤﻌﺒﺄ ﺑﻘﻴﻢ‬ ‫اﻟﺼﺤﺮاء‬

ŒåÇuFǘèŒÁULbǘèŒWOdǘrN¬ÁÇu b ÙuLÇpKbrÇcNè¡tU UèŒÏÇu ǘè UObÇ æuJKL scÇ ÈUÑ w dO Ç s Çb vÅ WOMCè WKu WKÑ w UF ©Éd ŸÇ¨è ¡äuNLÇ tÏÇÑÅbIÇcNètLObIæU ÅWÒÃUMÒà sJL™èÁUM_ÇdOtUÑbOWOÇu UNLK è æî®çÑUÅÏdHÇæU žÏdæQ™ÅUNUF æî®bIMÇèÏUI™ÇèdOJHÇwtdtML tutoOKêcÇrdJÇgOFÇwtItbOF sRsOè®®ŒÖÑ_ÇwtKÇWHOK ˜çbèu ë ÇbOFgOFÇèdOJHÇwtIwdFÇæU Ç lOLqUNMO¬WMNJÇèsO š ÇWUès

rï KFÇ ®äULÇ s p dì O rKFÇ ¬qOL U˜ äèeäULÇlOMè¬äULÇÓdXÃèp d ®©VU wÃswKåUÇ¨Œ®®®tÇèe ë U˜ ºwMLÇ äu ÇdO wMHu Wà wULà w ñ dOè Œrï _Ç UNKN s òXJ{ ®®wdFÇbLÇWIOIsʙÄU ÇsdOJÇ ÇcæÃdcsOUuB ¿rèåÃWIOIuà vK wcÇ ÈdFÇ dB ÔU cHÇ dUAÇ æUè ®®sèbÇè ÙÇbÇè dJHÇ Wd éu WšL WOšÇ W R tA U qL UNè Uë LK æU ÐÅ ¬çdBF WÑUI çc UMUà w wUL™Çèw UO ÇèwUIÇ bNALÇ ozUb wdFÇrUFÇWKJAæÃwèbè®®tKOUHè ÈÇdÓèdGLÇwdFÇqIFÇWFO wsLJ sb sRLÇè ÁÇdBÇ rOI QFLÇè WKOIÇ ¬tKÇWÄÑstUdÇuHJrscÇÁUNIHÇ WdFsOètMOÇuuæÃvKsbUÇuKLq ®tusæuJÇvÅdEMÇètÇÐ ÈUOGÇ UbOÇd sOUÇ s dOJÇ äèUM bè¬dJHÇèUOuuMJÇèrKFÇWU swdFÇ WMUJÇ ÈU _Ç hOA w æèdOJÇ ` ë ÇbÇè Uë æà dO ¬quDÇ ÈUOGÇ pÐ ÁÇÑè UL ¬tu rÑ ÈuKDLÇ åUL™U i r lOLÓU ÃèÊUÒ_ÇqJr™ÇÑbBLǬbIà wUIÇUÑèbwÒUMÇbFÇÃbbI®qUALÇ vKdPÇUNOrwÇWEKÇcMêÑUCÇè W RLÇ WKBL çÑèÏ VOOGè ÏdHÇ æU Ç XM bè ®®WOMbÇè WO UO Ç èà WOUL™Ç s ÙUbÇ ÑUF WO UO Çè WOMbÇ æUDK Ç ë tKfO¡æU Çqäš stKÇ qÇb UMÑUbFrè®®æuFåuvÅtOèVOOG wVzUMÇwHLÇè©tKǨdQrUÇaÑUéu

¡W U WBIÇwpK®®tKÇÏUsdOJHÇ ë ÇbOF tUMèÏdHK WLO UMÑU w fO WAOgOFæÃÁdLKsJLš¬WULÇs

‫اﻟﺴﺒﺐ اﻷﻫﻢ‬ ‫ﻷزﻣﺘﻨﺎ ﻳﻜﻤﻦ‬ ‫ﻓﻲ ﻏﻴﺎب‬ ‫دور اﻻﻧﺴﺎن‬ ‫ﻋﺪم وﺟﻮد‬ ‫اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ‬ ‫أدى اﻟﻰ ﻧﺸﻮء‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻮﺿﻰ‬ ‫اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ‬

‫ﻋﺒﺪﻋﻠﻲ اﻟﺴﻌﻴﺪي‬ ÍUMÇÊÇÑUN˜vKÈÑbèwFUÐU à âÇdFÇàŒdOGrUw

12


ld├ИU _├ЗpKlOL├ж├Г├дuI├ЗW┬Ъ ├и w├иW├Т_├ЗV ├иWKJAL├Зq_d ├Г├иqJA ├и├Г WH├З ├и├Г ├Иe├З `UB ├ПdH├З ├С├и├П gOLN UbMrU├Зslu├ж├ГsJL┬Щ┬о┬оWDK ├З vK├УUM├З├жuO`H├кc├ЗrKF├ЗvKoHM├ж├Г ├л C┬м├БUL ├З├И├Зu├Г UMK├и┬о┬о├Ц├С_├З├С├Зd ├Гs┬Ъ w WDK ├З WJKL ├дu b d ├З WLK ├ж├Г rKF V ├З├и┬оtFu├иlLL├ЗqONwUMLU bIvK├еuIrJKWKU WdEMdIHUM├Г rU├ЗW┬ЪWb├ПbrUFL├З`{├З├иwUL├З U├ГUbMWDK ├З┬о┬оUdObMUL├еuJL├З├и ├ИU├Г q s ┬йd_├З w├и┬и ├а ├б┬Ъ ├Е tK├З┬иWUDW├иdItU `BbIF├З├иq├З tOIH├З UNO vu WON├З WOLU ├и├Г ┬й├дu d├З├и ┬оrNMrK├ж├и├П├ПUF├ЗlOLvKWIKDL├ЗW┬Щu├З UM_┬мd_├ЗWIOIwrJWdEpKL┬Щs sd├Гr├иUMzUNI├иUMUJsUMUJ├Гc Q ┬оUMKI v├иUd{U├иUMO{U├зu├▒

тАл╪зя╗Яя╗Фя╗Шя║о я╗ля╗о ╪зя╗Яя║┤я║Тя║РтАм тАл╪зя╗Яя║оя║Ля╗┤я║▓ я╗Уя╗▓ я║Чя║дя╗Дя╗┤я╗втАм тАл╪ея╗зя║┤я║Оя╗зя╗┤я║Ф ╪зя╗╣я╗зя║┤я║О┘Ж ┘Ия╗Чя║Шя╗ЮтАм тАля║Яя╗дя╗┤я╗К я╗гя╗о╪зя╗ля║Тя╗ктАм

WLUE├З W├ПUFL├З pK dOOG sLJ q├З sOHIL├З├и ├ИU├▒J├З├и sdJHL├З WLN w├и sOMRL├З├и rNuF ├и rN├ЗbK vK s├СuOG├З ├еU_├Зv├Е├Йb├З├и├ЙuD ├еbIs┬о┬оWLKJ├З├бdA r U WO├З e├ЗdL├З sO┬Ъ UQA├Г u v WO┬ЪI ├З├и├з├СU├ЗtbOF├и├жU ┬Э├ЗWLOIsR ├СdO UNMO ┬мt├З├Сb├и t HM tI├и tO├и lMB ├бu UbM├и WFMDBL├З tU├Пu s V U sOVU w├Гs├З├С├▒ ├ПtK├и┬о┬о├К├ЗeFL├З tK├ЗpIK b├и├гdObsJ┬Щ┬Ш┬║┬ЪzU├ПdH├З ┬М┬о┬о┬о├Зd 13

├И├ЗuM├ЗdHEdUA├ЗtHBUL┬М├СUHJ├Зu├Г┬Ш WOU ├ЕrODwdD├З├иfOzd├ЗV ├Зu├и wUdB├иt├З├Сb├иt├ЗulOLq├и├жU ┬Э├З ┬оjIgOF├ЗWLIKdOJH├З dJH├З├иb L├Зw UO ├ЗdJH├ЗWMLO├а2 UL┬Ъ├и ┬мWUF├З ├ЙUO├З w VBFL├З wMb├З wLKF├З ├еbI├З├и ├СuD├З ├дUJ ├Г lOL ├жUU YAK ├жUOF ├и ┬мwUuKFL├З├и wuuMJ├З├и ┬оd{U├З ├К┬ЪJAL ├дuK├З ├ПU┬Э w{ULU ├ПUI┬Щ├З├иdJH├ЗWd├дUJ ├ГlOL├жUd├▒ UL bIM├З├иbIM├З W ├СUL w ├жU ┬Э├З o UNO UL ├ЗcN├и┬мULNU ├СULs┬ЪC┬мULdJHw├Зc├З wdO ├Зu├жU ┬Э├ЗWdq w├жULN ┬о├ЙdUFL├З├Й├СUC├ЗV├С UuB ├Й├СucL├З├КUDK ├З├еUL├З├еb├а3 Y├ЗWOLQ├еUqJAWOdF├З├КUFLL├З├и VOG ├ЗcN ┬мWOLKF├З ├КUUA┬Щ├З├и wLKF├З ┬мsOUK ├кuMFL├З├и ├к├ПUL├З rb├З├и lOA├З ┬о├Щ├Зd ┬Щ├З├и├Щ├Зb┬Э├З w Wd├З wH WL s├и ├ж├иdO s├и rU├З ├Хd p├Р w V ├З├и v├и_├ЗtK├ЗdwlLL├ЗWOdvKtU├Сw sOIK├З├и kH├З vK ├еuI Wud ZUM o├и ├Н├и├СsOLKFL├ЗwdO ┬Щ├кc├З├СUc ┬Щ├З ┬о├Щ├Зb┬Э├З├и├д├ДU ├З├иoK├З YK hBL├З wUL├З rb├З WK ├а 4 WOdF├З ├д├иb├З iF ├ж├Г q ┬мsOUK├иwLKF├З YU oKF WOU ├КUBOB UNb fO ┬оtIU V ├З├Зcjd├и┬мwKLF├З ZUM├З wUL├З├и ├к├С├З├П┬Э├З ├ПU H├З r ├а 5 sZMU├иwFdA├З├иw UO ├З├ПU H├Зs wH WOc├иWu├иWOe dOUF s p├Р V ├З ├Зc├и ┬мWOK_├З├и ├Й├БUHJ├З dOUF UbM wUNO├ЕUd ├Гw├ЗrJ├ЗW├Т├ГWFODjd wdF├З rUF├З w rJ├З WOd L ┬о┬оnK U ├Нu fKsOv├М├Зd ┬Э├З├и├П├Зb┬Э├ЗWKe ┬оWO ├ЗdILb├З YK WKU WOO├Зd ├Е ├Пu├и ├еb ├а 6 ├кc├Зd_├З┬мwdF├ЗrUF├З├ж├ЗbKlOLwwLKF├З ┬мWO├З v{uH├З s WU tA U v├Е ├й├П├Г U├Г w ├ИdF├З sOU├З rEF WU vNML ├дuBK├и├ГwKLF├ЗVIK├З├иWOd├ЗvK├дuB├З WIOIv├ЕU├л UC┬о┬оdAM├З├С├и├Пs├дUL├ЗvK fOWOdF├З├КUFU├ЗwVJUrEF├ж├Г WUIfdJwt├иUMo UL├С├Зd├З├йu

┬о├ТUOU┬М├ОU M ┬Э├З┬Ш

┬о├ИdG├ЗwtMdIqBUjCU├Зc├и┬мbIF├З U┬мWdA┬Щ├иW├ПU├П├С├ЗuW├Т├ГUMbfO ├ж├ГWOM├З├и┬мrJW├Т├ГXIK w├иW├Т├ГUMb tM r├иW├иUFL ├К├Гb w├З pK rJ├З W├Т├Г wXLN ├Гw├ЗwrNU├Г├иw├ЗcI├З├и├е├ЗbB lOL├иUM├СU wUM q w qKA├З├и├гU├С┬Э├З ┬оUMUOqUH nOu WKF├З hOA s qIM w├и WN├Зu WU pKL ├ж├Г ┬Щ├и├Г wGM ├М┬ЪF├З qJ ├ЙdUFL├З├и WO├СU├З UM├З├Р ┬о┬о├К├Зc├З s ┬Щ├и├Г hK ├ж├Г b┬Щ ┬о┬оUbI├иUN├ЗbOIF ├л sO UNO├Е ├ИdN U ├ЗdO w├З WLEF├З ├еU├и├Г W┬Ъ├З├ЧuI ├жU┬о├Йu Il├Зu├З├ЧUO UMFHB r├и├КUFHB├ЗpK├д├и├Г├дuGL├ЗbvKWO UF├З r UMMJ├и ┬мUd ├В 1967 ├ж├Зde WLe sJ ├жuOUUO├Зn├иULUM├З├и├Р├Б├З├Т├ЕnIr├иkF ├ЗuB┬мWOU├ЗWOLUF├З├Иd├ЗrNd├П├ж├ГbF rUF├З├Й├ПUO├ЗuUD ├З├иr├СU ├З├иdO├иrNN├и

тАля╗╗я║Ся║к ╪г┘Ж я╗зя║Шя║ия╗ая║║ ╪г┘Ия╗╗тАм тАля╗гя╗ж ╪г┘Ия╗ля║О┘Е ╪зя╗Яя╗Мя╗Ия╗дя║Ф ╪зя╗Яя║Шя╗▓тАм тАля╗Ыя║Ья╗┤я║оя┤╜ я╗гя║О я╗зя╗мя║о╪и ╪ея╗Яя╗┤я╗мя║ОтАм тАля║гя╗┤я╗ж я║Чя║╝я╗Фя╗Мя╗ия║О я║│я╗┤я║О╪╖ ╪зя╗Яя╗о╪зя╗Чя╗КтАм тАля║Ся╗Шя║┤я╗о╪йтАм

hK ┬о┬о├жu├Зe ┬Щ├и ├ПuI ├ЙbF UOuuMJ ┬мW├Т_├З w├иs wUF ├жu├ТQ UM├Г UMU Q sOKU├З s ├З├Бu d_├З nMB├З s ├ЗcN├и ├УUM├З├Гu ├Г├и┬о┬о┬о┬Ш┬║tuIrOJ├ЗrNH├иsc├З ┬б┬МrKF┬Щt├Г├к├Сb┬Щ├иrKF┬Щ├кc├З WK├С nu ├Й├ПbF U├л U ├Г ├жuU├З d├Р ├ИUO UNL├Г ┬мWObLK WOz├Зb├З s ├ИdF├З l├Зu├З ├КUODF hA w├З WO├З e├ЗdL├З ├д├иb├ЗwqBULqI LKjD├Зr d├и ┬║├ИU _├ЗpKsOs├и┬о┬оWbIL├З r├иgOLN├З├и├жUd├З├иdIH├З WU ├а 1 ├ЩuU┬мWOdF├З├КUFLL├ЗVK├ЗwWUD├З


тАля╗гя║╝я║о ┘Ия║Чя║оя╗Ыя╗┤я║О ╪зя╗зя╗дя╗о╪░я║Яя┤╝тАм

!eI┬С┬Ф├Ч┬╡┬еYM┬Ф├Чeh├Ч├е├е A┬С┬И┬╖├Ч┬Ц┬ШA┬Б┬Ш W├П├Зb ┬Щ├З├КUDK ├ЗUNb ┬МWFU┬ШWO┬Ъ├З vK UNdDO ├Цd├иUNuG├иUNMOJL WLU├З ├Иd├З├БUM├ЗdKUNFqUF├жUUL┬мlLL├З ├УbMNuduN ├иU├жUYO┬мWOU├ЗWOLUF├З ├КUOKLF WO UO uO├З WOKdL├З ├б├Зb_├З bb ┬оdKNdbL├ЗqIF├Зu├и├к├ТUM├Зl u├З ├Й├СUA ┬Щ├З├еbIs├КU RL├З├зcs├жU├и UNdbIvB├ЗvKXU├и┬мWU├Зb ├ИUs ├ПuFlH├и├ЙbzUsUNOUL┬мWUF├ЗsV bO├З s ├Лb├З ┬мlLL├З vK d U qJA ┬оlDU├КU ├З├Сb├З├зcslUM├З├и qOdBwrU├ЗwM u├З├Иe├ЗuUN ├зdLRw├СbBdUMssdAF├З├иfU├З├Й├Сu ├Й├ПbF ├КUOu├З├и d├СUI├З qC├Г UuM ├еUF├З WdJH├ЗqUFL├ЗpKqLFsJrK┬м├КUu{uL├З ┬оWDK ├З ├Цd├и ├БUI├З dd├и ├Й├СuB├З sOe ┬Щ├З qC├Г XU ┬мdB├З ┬Щ ├дUL├З qO vKF rOKF├ЗduDWOUJ├ЗvKbRw├З├КU├иdAL├З WO├в├З├С├и├Гs├СbBXU┬мtK├ЗdqJ├кdBL├З ┬б┬б┬о┬оqML├З├кdBL├ЗwM u├З├ИeKWFUe├Зds ├КdU├ж├Г┬мWMLON├З├и├П├Зb ┬Щ├ЗWOXU├и

тАля║Чя║дя╗оя╗Яя║Ц я║Ся╗Мя║╛тАм тАля╗гя║о╪зя╗Ыя║░ ╪зя╗Яя║Шя╗Фя╗Ья╗┤я║о ╪зя╗Яя║Тя║дя║Ья╗┤я║ФтАм ┬лтАл╪зя╗Яя╗░ ╪гя║Ся╗о╪з┘В ╪зя╗Ля╗╝я╗гя╗┤я║Ф ┬╗я║Чя║Оя║Ся╗Мя║ФтАм тАля║Чя║┤я║Шя║ия║кя╗гя╗мя║О ╪зя╗Яя║┤я╗ая╗Дя║О╪ктАм тАл╪зя╗╗я║│я║Шя║Тя║к╪з╪пя╗│я║ФтАм

WIOu├ЗUN┬Ъw├КU RL├З├зcW├ЗbXU rb├З rbI UNK├н s ├ЦuH XU ├Р├З W├иbU WO ├ЗdILb├З├ЙUO├ЗezU├Сr├ГsbFwN┬мwLKF├З s├СUA L├З├и├Б├Зd├З├к├Гd├еUJ┬Щ├ЗwWKLL├З ├Й├С├З├П├З├Сu├ГwrNWUF ┬Щ├З├и├К┬ЩUL├Зv w sOW{├З├иW┬ЪF├З├жuJUUU├и┬оW├иb├З├ж├иR w `{├З├и d├Г ├БULKFK ├жuJ├и ├БULKF├З├и ├еUJ├З s WO UO ├З├и W├ПUB┬Э├З├и WOUL┬Э├З ├ЙUO├З ├к├Гd├З tOu w rNUN ├З├и WdFL├З ├МU├Е ├д┬Ъ ├КUuKFs├С├ЗdI├ЗlU├МUUdOu├и├еUF├З ┬о├КUOzUB├З├и UL ├и├З Think Tank ├а├З ├КU R UN├З e├Зd ┬║UNM WHK ├КUOL UN H vK oKD ┬о`dKW├ПUdO├КU R├и┬м├КU ├З├Сb├З├и├Лu├З WLEMW├Г┬Ш┬║UN├ГvKe├ЗdL├З├зc├БULKF├З├бd├и duM├и nOI WKE X WO WDAQ ├еuI WOBM├З rbI├и ┬м├еU qJA wbL├З lLL├З d ├В ndF w├и ┬М├ХU qJA ├С├ЗdI├З ├ЩUMB bUFL├З├и├Г├КUUL├ЗpK┬Ш┬║dOJH├Зe├ЗdbF ├▒ rbI├иWHJ├и├Йed├Лu├Б├Зd├Е├бbNWLEML├З WU ┬мWU├Й├СuB├К┬ЪJALK├КUdIL├З├и├дuK├З WO UO ├З├иWOUL┬Щ├З├иWOuuMJ├З├К┬ЩUL├Зw `KDBL┬о┬М`K UoKFU├и├ГWOO├Зd ┬Щ├З├и wMF ├ЙbL├З ├КU┬Щu├З w Think Tank Y├З ├бbN XLE├и├Кb├иW R ├и├Г WUL┬Ш ┬мqUAL├З ├зcN ├дuK├З ├ПU├Е├и qUALK e├▒ dL├З ┬мWOUL┬Щ├З├и WOuuMJ├З ├К┬ЩUL├З w WU lOMB├З├и ├И├иd├З├и ┬мW UO ├З ├КUOO├Зd ├З├и sOKK├и sO├РU├и ├Б├Зd s qJA├и ┬м├кdJ F├З ├зc XU ├Б├Зu ┬м├К┬ЩUL├З pK w sO├СU ┬о┬М├ХU ├ЩUD├и├ГWOuJ├КU RL├З XUUN├З├КU RL├З├зc├ЙdJXU├ж├ЗbF lLL├З├К┬ЪJAqwWLU├ЗWID├З├еb ┬оlLL├З`UBUNwLKF├З├иwMH├Зrb├ЗrbI├и ├в├Зu├Гv├ЗWO├Зe├ЗdL├З├зcsiFXubI

тАля║Чя╗Мя║к я╗гя║о╪зя╗Ыя║░ ╪зя╗Яя║Шя╗Фя╗Ья╗┤я║отАм тАля╗гя╗ж ╪гя╗ля╗в ╪▒я╗Ыя║Оя║Ля║░тАм тАл╪зя╗Яя║дя╗┤я║О╪й ╪зя╗Яя║кя╗│я╗дя╗Шя║о╪зя╗Гя╗┤я║ФтАм тАл╪зя╗Яя╗дя║Шя║Ья╗дя╗ая║Ф я╗Уя╗▓ ╪зя╗╗я║гя║Шя╗Ья║О┘ЕтАм тАля╗Яя║о╪г┘К ╪зя╗Яя║ия║Тя║о╪з╪бтАм тАля║Чя║дя║О┘И┘Д я╗гя╗Мя║Оя╗гя╗ЮтАм тАл╪зя╗╖я╗Уя╗Ья║О╪▒ ╪зя╗│я║ая║О╪п ╪зя╗Яя║дя╗ая╗о┘ДтАм тАл┘И╪зя╗Яя║Тя║к╪зя║Ля╗Ю я╗Уя╗▓ ╪зя╗Яя╗Ья║Ья╗┤я║отАм тАля╗гя╗ж ╪зя╗Яя╗дя║ая║Шя╗дя╗Мя║О╪ктАм

тАля╗ля╗ия║О╪б я║╗я║Оя║Ся║отАм ├К├З├СUN┬ШvKW├Сb├иWdBWOL├ПU├Г├иWU dB├а┬МdOGrUw├НUM├З

14


v├З ├КU ├СUL s lE├Г sdJHL├З├и ├БULKF├З ┬оsdAF├З├жdI├ЗwO U lLL├З ├ШUI├З X├иU WLNK e├Зd XUJ ┬м├к├СUC├З ├ЦuNM├З q├Зd q ├СUJ_ wdF├З ├д├и_├З├еUIL├Зw├КU RL├З├иe├ЗdL├З├зcXL├Г├и w ├З├и├Гb UNM├и┬мUNOK qLF├З├и├СUJ_├З oOK wuJ├З dO wdF├З ├жU ┬Ю UNKOu ├КUO├В ┬мwUL┬Щ├З├и w UO ├З ├ПU H├З ├ПuOI qJL├З ├Й├ПUF ├З W├иU├и WCNM├З ├КU├иdA XUJ UNOKb├ГUL┬мWO┬Ъ ┬Э├ЗW┬Ъ├к├СUC├З├С├иb├З wO├Зd ┬Щ├З dJHL├З ├жUDK r U ├Сub├З ├кc├З ┬МWCNM├З ├Й├ПU ├П├Зb├З┬Ш ┬║├кdJH├З t├иdA├и ├г┬Ъ├З vK rK L├З├иwdF├З ├ИUA├З tO Y w├и├и wO├Зd ├З jOD s WCNM├З ├К├З├и├П├Г ├г├З├С├П├З├и┬мwLUF├З├иw┬Ъ ┬Щ├Зa├СU├ЗWH KHqU bb├и┬о├йdJ├ЗWOU ┬Э├ЗW├СUC├З├К┬ЪJAL├З s ├ЦuNM├З WOUJ├Е s ├Лb ├Йbb rOUH rEM├З qFH UNO UM d w├З W├СUC├З ├ЙdF├З ┬о├ПU H├З├иw UO ├З├П├Зb ┬Э├З├иWOuLA├З vL ULO qL ├еU ├Щ├иdA ├С├и├П ├БU ├К├Сb w├З w├и ┬МdOOG├З WOL├ПU├Г┬Ш ├а 15

WOHM┬Ъ├З W├иUIL├З q ├СUJ├Г ├СUA├З├и dOOG├З ├дuIF├З├иe├ЗdL├З├зcNr_├З├С├иb├З├жUJ┬оWCNM├З├и W├иUL├З├и q_├З WUM w W QLL├З ├ЙdJHL├З wUL┬Щ├З├иw UO ├З├в├ТQL├Зs├М├иdK├Й├ПU├З w┬МpUpM┬Ш├а├З├зcvF XU├и┬оsOM├Зd├З ├К┬ЪJAL├З├Нd s┬ЪC┬мqz├Зb├З├и├дuK├З├ПU├З ├жU├ж├ГbFlLL├ЗUNMwUFw├ЗWOIOI├З ├кdBL├З lLL├З q lL w ├С├иb U q wW├иe├ЗWOI├Г├дuWO{UL├ЗU├л UsO┬Ъ├Зw d├З├и├КUd├ЗbOOI├и├в┬ЪD├ЗbFWO├иe├ЗWI UUC├и┬мtFUMHK ├З├и├ЗUMIH├ЗULN├Щ├Зb┬Щ├ЗvK ├д├Зu┬Щ├З sO├Зu qbF├и ├д├Зu┬Щ├З nOu ├КUd ├кdBL├ЗlLL├ЗXKG ├Сu├ГUNK┬о┬оWOBA├З rNw├З├йdJ├З├К┬ЪJAL├Зs├Сu┬Щ├Зn UH ┬о├кdBL├Зs ├ЗuL├З UNM ├иWLN├З├ШUI├Зe├Зd├С├и├П├БUUMs ├КU ├ЗswdF├ЗwFL├ЗdJH├З├СU qu├и jIX O┬м├ЙuBUvL UW├Зbv├ЗoOLF├З WIKDML├ЗWdJH├З├ЙuB├Зq┬мw┬Ъ ┬Э├ЗUNIDML nK├ЗWU├и├П├Зb ┬Щ├З├иWMLON├Зi├Сb├Зus WOdF├З W┬ЩU XI w├З ├к├СUC├З Vd├З s iF UNO ├У├СU ┬мWKu ├ПuIF WO┬Ъ ┬Э├З├и

┬мlLL├З v├З WO├З e├ЗdL├З├и ├ЙdJHL├З ├дuIF├З sdOwUL├С├и┬мtFd UL├ЗqUF├З├Кd├В├и ┬мUNUJ b{ ├ИuFA├З l nI XU ├жUO_├З dOH w UOKF├З bO├З UNM iF ├жU q ┬оW├Сu├З UL├С├и WdOOG├З├и WO┬Ъ┬Э├З ├СUJ_├З sJ├иU├С├иb├еUOI├З├д├иU├КU RL├З├зcXU ├жUJ ┬мW├иb├З ├КU R s qOFH ├СUE├З ├ж├и├П WUI rNL├П├и sOM ├ЗuL├З l d UL├З q├Зu├З

тАля╗Ыя║О┘Ж ╪зя╗Яя║к┘И╪▒ ╪зя╗╖я╗ля╗в я╗Яя╗дя║о╪зя╗Ыя║░ ╪зя╗Яя║Шя╗Фя╗Ья╗┤я║отАм тАл┘И╪зя╗Яя╗Мя╗Шя╗о┘Д ╪зя╗Яя╗дя╗Фя╗Ья║о╪й ╪зя╗Яя╗дя╗дя║Дя║│я║┤я║ФтАм тАля╗Уя╗▓ я║╗я╗ия║Оя╗Ля║Ф ╪зя╗╖я╗гя╗Ю ┘И╪зя╗Яя╗дя║дя║О┘Ия╗Яя║ФтАм тАл╪зя╗Яя║ая║О╪п╪й я╗Яя╗ая║ия║о┘И╪м я╗гя╗ж ╪зя╗Яя╗дя║Д╪▓┘ВтАм тАл╪зя╗Яя║┤я╗┤я║Оя║│я╗▓ ┘И╪зя╗╗я║Яя║Шя╗дя║Оя╗Ля╗▓тАм


Çc rÏ v UMuÑUA scÇè ¬dJHÇè rKFÇ ºvKqLFuN®êdJHÇvF LÇ ®dUFLÇ rUFÇ WOJOUMÏ rN WèU àà éd _Ç ÊÇÑUCÇ vK ÍUHÇè rUFÇ rN¨ ®©YÇèW ÇÑbU lLLÇw©ÑècǨsYÇvrU àà çcsbL rOK qI ÁUMqÃswdÇ ®UdO™ÑècÇ ®wdÑuEMLáÑUFLÇèåuKFKdEMÇàà wdÇ lLLÇ WKJA q vK qLF àà bOKIǨ v WKLLÇ WOdGÇ dO ÊUFLLÇè eÇuÇ ÒèU vK eOdÇ äš s ©êdJHÇ çcvKVKGÇæèÏäuwÇWdJHÇèWO HMÇ ®WKJALÇ WOdF ʙU v ÊÇÑèÏ rbI ÊÃb rK àà fHMÇ rK àà ÙUL™Ç rK¨ WHK `KB s rNM ÁUIÇ r UNMèàà W UO Ç ®ÊÇÑU LÇ s ÑU v WO WUL suJ

vF Ç äš s lLLÇ l Uë U Ç dà ÌUÇÉÏUÇèrOOIÇwqÇuLÇbNÇÁÇÑè WOMNLÇèWOšIFÇèWKUAÇWdFLÇdAèwdFLÇ YÇvKY`U ÇèWOÇdOKÇsuw `UBWdFLÇÑULqOFHèoODè®WAUMLÇè vÁU MÇèäUdÇssOuuLÇrÏè¬WdAÇ

‫ﺗﺴﻌﻰ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ‬ ‫اﻟﻰ إﻋﺎدة اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ‬ ‫وﻧﺸﺮ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺟﻮ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ‬

w UO ÇdOOGÇÊUOÂèÊÇèÏÃwdFÇÈUAK X{dF ¬nMšÇ WK à äš s wUL™Çè ÊcÇ wÇ WIU Ç ÉdzUÇ r_Ç ÈÑU UM edLÇ Çc c Çè¬UN Uë NM WOLK Ç VOU _Ç WOdFÇ UMUFLL WUÇ ÊÇèÏ_Ç duD w aÑUKWOQW ÇÑÏè¬lÇuKoOÏlÑäš s WOdFLÇ WDdU wèè w UO Çè wUL™Ç ÉdJHLÇ äuIFÇ t XKu U Ëb_ WÇÑÏè WKL¬qOKKUN{dèUbIWèUèWOdGÇ ŒÑUJ_Ç ÉÑu˜ ºr Ç X åU ÙèdA w ë WFÇd WOLU WOLÏU™Ç s Uë OMOI ÇÏUIÇ ÁUDÇ äš s ¬wdFÇ æU Ç dOJH ZNM UNJOJHbFrOUHLÇWUOèÁUMÉÏUÇ`OUH wè Wuè WK ÖÑà s bL LÇ dOM LÇ ÉÑUCÇbÇuèWuNÇÆÏUoèÖuNMÇWOL ®WOš ÇWOdFÇ dOJHÇèYÇäUwÉÏUdÇäUc Ãè ÑÇuè WÑUCÇ ÊU ÇÑbÇ ed ¬wOÇd ™Ç WO UO ÇåuKFÇèÏUB™ÇWOKJlUÇÊUUIÇ ÊÇuM dAFÇ WKO Zà YO ¬ÉdUIÇ WFU àà wLÏU™Ç rbÇ rbI äèU uè WO{ULÇ wdrÏsæUIU ÇæÇedLÇtbUáš wWUWOÊUèd ÃrbIäš sààUCà nKL êdEMÇ qOQÇ s Ëb WOL_Ç UNM wUF æU wÇ WJzUAÇ ÊUu{uLÇ gOFÇè WM ÇuLÇ ÉdJ s ®®êdBLÇ lLLÇ WOš ÇäèbÇsOWOèbÇÊUšFÇèãdALÇ WDAÃXUè®ÉbÇuÇW™Çq ÇÏÊUUIÇÑÇuè ÊUIKÇsOèWOLÏU_ÇÊÇèbMÇsOUlL ÈUAÇ åuLF ÓU _Ç w WNuLÇ WO UIMÇ wÇ WOÑbÇ ÊÇÑèbÇ sOè ¬wdFÇè êdBLÇ vÇÉbUÇWdEMÇÑUJ_ÇçcqOuäèU quÇèäuuÇUNMJLWKN WOÑbʙÏUF ™ÉdOUMWK_Çè®WUAÇlLLÇäuIw ºUNMè¬UNdB ád ÃêcÇwš ÇdJHKwLUFÇedLÇàà WUwWdãUMsJè¬WUÊUèd ÃvK äuMD UWUIÇèæuMHÇnèWdwèeOLÇ ÊUšFÇ ÓbMN tOK ádAè tM Ï êcÇ ábNuN¬uKèÃÏèèÇÏbLÃwdÇWOÑUÇ oOItš ssJL©êdJÎUM¨dOuvÅ åUEMK WOMHÇèWOèdÇèWOdFLÇ f _Ç dOuè æÃçÑèbvF êcÇèwdÇlLLUÕUÇ ¬ÏdHÇààåUEMÇÇcw`BYO¬Uë OLUæuJ 16


«Œ¥˜e™”×e§‘‰M”×ge˜ š”A”רˆ ȝȚȥƾƆſǽȚȶ ǀƸƳƁǍžǽȚ ǍƸƳƱƄŽȚ ǎżȚǍž ǀŮǍƆů ǜž ȲȶNjŽȚ ǜž ȢNjŸ ȢƾƱƄŴȚ ǕƵƄƆƵŽȚȶǀŽȶNjŽȚȴȶƻŵǟƴŸǙŽȣǏƳƯſȚȶƾƷſȚNjƸžǠźƾƷƄƲƲŲǠƄŽȚǀƸƵżȚǍƄŽȚ ǠŲȚǞƶŽȚǜžȢNjŸǠź International Institute for Strategic StudiesǠſƾƭƁǍƃŽȚNjƷƯƵŽȚǍƃƄƯƁȶ ǗƫƄƶžnjƶžǝůǍƷŵǁŸƾŵȶȆ1958ȳƾŸǏŴƺůǂƸŲȆȲƾƆƵŽȚȚnjƀǠźȹȚǎƸƵƄž ǜžNjƁNjƯŽȚȤNjƫƁȶǀƸŽȶNjŽȚȴȶƻƪŽȚǠźNjƷƯƵŽȚǛƄƷƁȶǠǤƾƵŽȚȴǍƲŽȚȝƾƶƸƄŴ ȿ ǚƅžǀƁȤȶȢȝƾƸƴƫźȤNjƫƁƾƵżȆǛŽƾƯŽȚǘŶƾƶžǜŸǀƁǞƶƉŽȚȝƾŴȚȤNjŽȚȶƿƄƳŽȚ .«Strategic SurveyyȶqSurvivaly Russian Academy of SciencesǀƸŴȶǍŽȚȳǞƴƯŽȚǀƸƵƁȢƾżȖNjűǞůǙŽnjżȶ ȆǀƸƴƇžȬȶǍźǀŰǾŰȶȆȹƾƫƫƈƄžȹƾƸƵƴŸȹȚǎżǍžǍƪŸNjŲȖǜžǀſǞƳƄƵŽȚȶȜǍƸƷƪŽȚ ǠźǚƵƯŽȚȴƾƆŽȶǏŽƾƆƵŽȚǜžNjƁNjƯŽȚȶȹƾƸƴƇžȹȚǎżǍžǍƪŸǀƯŮȤȖǜŸȹǾƬź ȳNjƲůȶǀƴƲƄƉžȶǀƸƇŮȤǍƸŹȆǀƸſNjžǀƵƮƶžǠƀǀƸƵƁȢƾżLjȚȶǀƁȢƾƇůǽȚƾƸŴȶȤ ǙŽnjż ǚƵƯůȶ ȆǀƸƆƸůȚǍƄŴǽȚ ƾƵƸŴ ǽ ȆǀƸƵƴƯŽȚ ȞǞƇƃŽȚȶ ȝƾŴȚȤNjŽȚ ǗƴƄƈž ȆǀƸŻǍƪŽȚȝƾŴȚȤNjŽȚǎżǍžȶȆƾƸƲƁǍźȚȝƾŴȚȤȢǎżǍƵżȆǀƸƵƴƯŽȚǍƸŹȝǽƾƆƵŽȚǠź ȴǞſƾƲŽȚǎżǍžȶȢƾƫƄŻǽȚǎżǍžȶȆȝƾưƴŽȚǎżǍžȶ ȝǽƾƆžǠźǚžƾƯŽȚqN.I.IǀƸƵƴƯŽȚȞǞƇƃŽȚNjƷƯžyƾƸŴȶȤǠźNjűǞƁƾƵż ǀƸűǞŽǞƳƸƉŽȚȶǀƸűǞŽǞƸŴǞƉŽȚƾƵƸŴǽȆȜNjŸ ǎżȚǍƵŽȚ ǜž ȹƾƬƁȖ ǍƃƄƯƁ Escola Superior De Guerra ǠƴƁȥȚǍƃŽȚ NjƷƯƵŽȚ ȳƾŸnjƶžǝƸƴŸǁƶƵƸƀȶ1949ȳƾŸǏŴƺůNjŻȶǀƸŮǞƶƆŽȚƾżǍƸžȖǠźǀŻǞžǍƵŽȚ ǜƸƸſNjƵŽȚǀƂƸƷƄŽǀƸŴƾŴLjȚȝƾƵƷƵŽȚȔȚȢȖǠźqȜNjƁNjƆŽȚǀƸƶƷƵŽȚyǀƸƴƲŸ1963 ǠƶƷƵŽȚ ǝƴƵŸ ǕƃƶƁȶ ǀƁȤƾƪƄŴǽȚȶ ǀƁnjƸƱƶƄŽȚ ȲƾƵŸLjȚ ȥƾƆſǽ ǜƸƁǍƳƉƯŽȚȶ ƾžȶǀƁǍƳƉŸǀƸƵƁȢƾżƺżȖNjŮȲȶLjȚȥȚǍƭŽȚǜžǍƸƳƱƄƴŽȹȚǎżǍžǝſǞżǜžǎƸƵƄƵŽȚ ǀŴƾƸƉŽȚǠźǀƸƆƸůȚǍƄŴǽȚȝƾŴȚȤNjŽȚǍƪſǠźȬƾźNjŽȚȜȤȚȥȶǜžȔǎƆżǚƵƯƁȲȚȥ ȝȚȤȶȢǍƁǞƭƄŮNjƷƯƵŽȚȳǞƲƁƾƵżȷǍųLjȚȝǽƾƆƵŽȚǟŽȚǀźƾǤȚȆȹƾǧǞƫųȬƾźNjŽȚȶ ȝȚȤƾƸƈŽȚǜŸǂƇƃƴŽȨƾƫƄųǽȚǚųȚNjƄžȶȢNjƯƄžǕŮƾŶȝȚȣȝƾŴȚȤȢȶǀƸƵƸƴƯů ȜȤǞƭƄƵŽȚǓƸƭƈƄŽȚǀƸƆƷƶžȶȆǚƃƲƄƉƵŽȚȯȚǍƪƄŴȚȶȆNjƴƃƴŽǀƸƆƸůȚǍƄŴǽȚ ȝƾƲƸƃƭůȶ ǀƱƴƄƈž ȝȚȶȢȖ ǙŽȣ Ǡź ȹƾžNjƈƄƉž ƾƀǍƸŹȶ ȤȚǍƲŽȚ Ǖƶǧ ȝƾƸƴƵŸȶ ǀƃŴƾƶžǀƸƴƵŸ Ǟƀȶ Stockholm Institute (SIPRI ǠƵŽƾƯŽȚ ȳǾƉƴŽ ǛŽǞƷżǞƄŴ NjƷƯž ȳǾƉŽȚȶȠǾƉŽȚȬǎſȶljƴƉƄŽȚȶȬȚǎƶŽȚǚŲǀŴȚȤNjŮǑƫƈƄžȶǚƲƄƉžNjƷƯž ǜƸƅŲƾƃŽȚȶȤȚǍƲŽȚȬƾȿƶƫŽȝƾƸǧǞůȶȝƾžǞƴƯžǍƸźǞƄŽ1966ȳƾŸǏŴƺůǠƵŽƾƯŽȚ ȴƺƪŽȚȚnjƷŮǀƵƄƷƵŽȚǀžƾƯŽȚƿſƾűǟŽȚȆǀźƾƇƫŽȚȶƾƁNjƸƵŽȚȶ ǍƪŸǜžƾƅŽȚȶȖǛŽƾƯŽȚǠźǠƳƁǍžȖǍƸŹǍƸƳƱůǎżǍžǠſƾŰNjƷƯƵŽȚǍƃƄƯƁȶ ȜNjƁNjűȷȗǍŮȶȳǾƉŽȚȶǜžLjȚƾƁƾƬŻǠźǀƸƵƀLjȚǀưŽƾŮȝƾŴȚȤȢǍƪƶƁȶȆȹƾƸƵŽƾŸ ǜƁǍųȃȚǜŸȜǎƸƵƄž

‫رﺋﻴﺲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ‬ 17

WuLL XU WÇbÇè ®©WO eÇd àà ÊÇÑèϨ æUJ v ÊUUB ™Ç nK v sOUÇ s ®©tUvhBq¨®Çbl{Çu äš sÊUUB ™Çl UIèåuKFÇqUJàà s dEMÇ iG WUNÇ WK _Ç åUà äULÇ ` ®vIKLÇhB êbOuÇ qIFÇè bIMÇ vK ÉÑbIÇ bOQÇ àà rbIlOD Ïdq¨®ÙÇbÇèoKÇvKÑÏUIÇ ®©WAUMLÇèbIMKWKUÊUèd à ®ÉbbWONMLwdFlLoK àà wšÇVBÇsbFÇààWOdAÇWKELÇàà ®wI_ÇÑUAÇè dOÊUGÉbFZÇdèÊÇÑèÏrbIjODÇàà ®WOdÇ WO eÇd 4 ZÇ wÇ bNÇ Çc q ºwèWuMʙUvWBB ÊU ÇÑbÇ ed àà wuJÇ ËU_Ç ed¨ àà ®©WOdÇËuÇedààæuMHÇedààWÑUCÇ ÉdJÌèd vKWÇÏUë FOLÌÐULMÇçcXUJ UNUNL ÑwÇUÑU WÇbsŒpUpM˜àÇ UNUÇbwXUæÇbF¬WOJd™ÇÉbLÇÊU™uÇ ÈÃÑæuèUsOUèsdJHsWOʙèU wUFXUwÇåÐdAÇâÒQsÌèdÇèÙbBÇ ©å1865àà1861¨WFљÇåÇu™ÇwUdOÇtM vKVKGæUYO¬äUBHÇÈdvL wÇ WOLKÊUOvÅÁUL™ÇYÇãÇÐwsOLzUIÇ s ÊÇd èÊÇÁUH vÅèsuJÇ WOU WOLÏUÃè ®UdOè WOuUè WO UO è WÏUBÇ ÊU R åš_UÇÑèdŒpUpM˜àÇÒèdÊUÇbÇUNñ Å dJHÇ ÈUQ ÇdQ XU WOdO_Ç WOUdÇ ÊÇÏUOIÇ dJ XNèwÇ dJHÇ ÊUULèêÃdÇè bà vK wH ™è ®UÑuB d vK WOdO™Ç UdOQèWO UO ÇjGCÇÊUULtFKêcÇÑèbÇ ÑÇdIÇÐUÇeÇdèÇŒpUpM˜àÇÊU RvK UÑèbdRwÇèwUL™ÇèêÏUB™Çèw UO Ç UM WOJd™ÇÉbLÇÊU™uÇÊUO UO r Ñw ®UMOÃåÃpÐ wdrFDÉbbÉϙèWèUwscÇs c Q wJ UNUÑà Êe wÇ ÊÇÑuÇ bF wd sdJHLÇèlLLÇsOUwIOIÇjO uÇlu æà bF wdFÇ rUFÇ w W UO Ç ÉÏUèÁULKFÇè UÇè¬ÊUuJÇsUÇÉbÊÇuM äÇu XFDIÇ ÈuFAÇs


тАл╪зя╗Яя╗дя╗Мя║оя╗Уя║Ф я╗Уя╗▓ я║зя║кя╗гя║Ф ╪зя╗Яя║┤я╗ая╗Дя║ФтАм

e┬Н┬Ф├Ч┬л┬АA┬Эp├Чe┬з┬С┬ЙM┬Ф├Чg┬Рe┬Ш ┬иHe┬Е┬Ф├Ч┬иHe┬Б┬Ф├ЧA┬зi┬Ф├Ч┬Ю┬зH ├ЙdLK┬йThink Tank┬и├Й├ПdHL├З├зc├дULF ├Зr WOLUF├З├Иd├З├д┬Ъ ├ЙbL├З├КU┬Щu├Зwv├и_├З wIK├жU├кc├ЗoKGL├З├жUJL├ЗvKW┬ЩbKWOU├З sOdJ F├ЗlWOM_├З├КU ├З├Сb├Зw├жuU├ЗtO w├З ├К├З├С├ЗdI├З├и├К├З├СUO├З├и├КUOO├Зd ┬Э├З WAUML w├З WOK ├З ├Й├СuB├З UM s├и ┬оU├РU├З wGM ├КU RU├СUU┬мwdF├ЗrUF├ЗwUNXD├С├З

тАля║Чя║┤я╗Мя╗░ я╗гя║о╪зя╗Ыя║░ ╪зя╗Яя║Шя╗Фя╗Ья╗┤я║отАм тАл╪ея╗Яя╗░ я║Чя╗Шя║оя╗│я║Р ╪зя╗Яя╗дя║┤я║Оя╗Уя║ФтАм ╪МтАля║Ся╗┤я╗ж ╪зя╗Яя╗дя╗Мя║оя╗Уя║Ф ┘И╪зя╗Яя║┤я╗ая╗Дя║ФтАм тАля║Ся╗┤я╗ж ╪зя╗╖я╗Ыя║О╪пя╗│я╗дя╗▓ ╪зя╗Яя║╝я║о┘БтАм тАл┘И╪зя╗Яя║┤я╗┤я║Оя║│я╗▓ ╪зя╗Яя╗дя║дя║Шя║о┘БтАм

b├Гb├и┬оWOJd_├ЗWMLON├З├КU UO WDdWO WOMOLO├Зe├ЗdL├ЗiFtF├кc├З├С├иb├З├Й├СuB├З├зc ┬оUN├иdvK├Фu├Й├С├З├П├ЕidwWEUL├З VdIv├Еq_├ЗwvF dOJH├Зe├Зd├ж├Е wL├ПU_├З sO ┬мWDK ├З├и WdFL├З sO WU L├З ┬║├д┬Ъ sp├Р├и┬м├бdL├Зw UO ├З├и├бdB├З ┬о├Йbb├СUJ├ГbOu┬й1┬и sOO UO K ├Йd├З├и ├Й├СUA ┬Э├З rbI ┬й2┬и ┬о├Й├СUA ┬Э├З├и├Йd├ЗwU ├и├дUL_├З├дU├С├и rOFDrNsOF ├Б├ЗdW├иb├Зb├иe┬й3┬и ├КU┬ЩuKW MU├дU├ЗuULWOuJ├ЗUNeN├Г ├ЛU_├Зe├Зdw├дUG ┬Щ├ЗdFYO┬м├ЙbL├З

X{d WLuF├З YO ┬м├еuO├З UMLU w WOUFH├З wLO r┬Ъ eOLL├З wLOI├З UNDL XU├З├дurUwgOFUM├Г┬мWd ├З├и ├Щ├СU L├З rUF├З ├Зc q w├и ┬о├дu├З u tO sO q ├Зb├З├и bOIF├З ├КUu YO├и ├Л├Зb_├З WOUL┬Щ├З├и WOUI├З├и WO UO ├З ├дuI├З nK ├ЙUOK WUG├З WL ├З w X├Г W├ПUB┬Щ├З├и ├л W├Зu vK ├Зd ├С├ЗdI├З lU `├Г ┬мWOU ┬Э├З ├Зcw├ЗdqLF├ЗsVOU ├ГwMd├Щ├СU ├З├Зc ├Пuu├З ├КUu sO q ├Зb├З├и├Щ├СU ├З├иbOIF├З W QL├З├и hB├З `├Г UM s├и ┬оwU ┬Э├З ┬о├С├ЗdI├ЗlU├Б├З├П├ГsO UO U ├ГUKD ┬л┬Ф┬╡a┬Ф├Ч┬е┬б┬Й┬Щ┬Ф ├Йdz├З├П├ЩU ├З├ЙdLdOJH├Зe├Зd├ЙQAXUb├и sOjd├Зv├ЕXu├ЗfHwWU├З├и├КUBB├З ├йd ├ГWNsWU├З├и┬мWNsUNzU├иUNUODF w├С├ЗdI├ЗlUB┬оUN Qd├Йd├ЗWMd v├Е bO d w ├зbU W├С├З├П├Е├иWOMI WdF v├Е WU WUw├ЗuU┬М├Б├Зd├З┬Ш├и┬мrKF├Зr UtMd ├и├з├С├Зd UNOuB UNML├иrNdFsdAW Rv├Е WdB├З WOL├ПU_├З WdFL├З s ├ЙeULL├З WOdFL├З ├С├ЗdIUWDdWdFUN├Е┬о├КUFU├ЗUNFMBw├З q├ГsWdFwX OK┬оWLNL├З├иWUG├ЗYOs ├С├ЗdI├ЗlUWb wWNuWdFUNMJ├иWdFL├З W┬Ъ├гUM├ж├Г├к├Г┬мXu├ЗfHwtWb ├и w┬о├С├ЗdI├ЗlU├иdO├ЗsOW├ПUdQ├иdOQ dOJH├З├КU R├КQA├КUU├З├и├Б├Зu_├З├зcq vL X ├ЙbL├З ├КU┬Щu├З w ├бdF w├З ┬о┬йThink Tank┬и WOJd_├З ULO ┬Щ├и ├КU RL├З ├зc a├СU ├ж├Е ├еuO├З v├Е UN├ПR├иUN├П├Г w├З ├С├З├и├П_├З ├ПbF├иUNM bI ┬оUNM ├ПuBIL├З bb w ├УU┬Щ├З oK v├З

тАля╗Яя╗в я║Чя║╝я╗Ю я╗гя║о╪зя╗Ыя║░тАм тАл╪зя╗Яя║Шя╗Фя╗Ья╗┤я║о ╪зя╗Яя╗Мя║оя║Ся╗┤я║ФтАм тАля╗Яя║Шя║╝я║Тя║в я╗╗я╗Ля║Тя┤╝ я╗гя║Жя║Ыя║оя┤╜тАм тАля╗Уя╗▓ ╪зя╗Яя║Шя║дя╗оя╗╗╪к ╪зя╗Яя║ая║О╪▒я╗│я║ФтАм тАля║гя║ая╗в ╪зя╗Яя║Шя║дя╗оя╗╗╪ктАм тАл╪зя╗Яя║ая║О╪▒я╗│я║Ф я╗Уя║оя║┐я║ЦтАм тАл┘И╪зя╗Чя╗Мя┤╝ я║Яя║кя╗│я║кя┤╜тАм тАля╗Ля╗ая╗░ я╗Ля║к╪п я╗гя╗жтАм тАля╗гя║о╪зя╗Ыя║░ ╪зя╗╖я║Ся║дя║О╪лтАм

тАля╗гя║дя╗дя║к я╗гя║╝я║Тя║О╪нтАм UOUL├ЗwrOIwdGYU

18


äUL_ÇäUÑiFbvK¬sdAFÇædIÇWÇb êdOÇ qLFÇ w rNèd s ÇÁe ÇuF{èscÇ fO Q vK sOHILÇ WuL l ÇuIHÇè åUFÇÙUDIÇäUÑèæuHILÇUNOwIKÊÇÁUC UNAOF wÇ UUCIÇ WAUM qà s ÕUÇè åš K wOÑU bNF ÑUÇ sJLè ®rUFÇ bè¬ÙuMÇÇcsrUFÇwW RäèÃwLUFÇ bbÇWUMÑu ÇdǬwOÑUèÑbÃUN à dO Áe Ùd UbF ¬1910 WM UdOà w ®WOUIÇè WdOÇ äULœ tBB è tèd s du bNF q éd à eÇd ÊdN pÐ bF r wdO_ÇfOzdÇqs1919WM f QêcÇ UOUDdÓèUåUU bNFè¬duÊddoU Ç ®1927WM eMOèdbNFè¬1920WM

ÈdÇbFdNËU_ÇeÇdLwUÇqOÇ Ìd ¬äè_ÇqOÇᚠvKuN¬WOUÇWOLUFÇ ÏdWOdGÇÊUuJÇiFrÑswUÇqOÇ sdJ FLÇ sO ãÇc ÏUÇ V UIÇ vK qF ÁUAÅvÅWUÇXUJ¬wUL ÃdÇèwÇd Ç åUI¬wuIÇs_ÇÊU UO W ÇÑbWLNeÇd dF uè¬bÇÑbNF ÁUAS wdO_Ç gOÇ r YO s ËU_Ç eÇd dà s UOU 19

«§He…”×e§‘‰M”×ge˜× ¥yM”×eqM]˜ ËU_ÇeÇdÑuDæu ÑÇbÇæuUÇk™ ÉbLÇ ÊU™uU jÑÇ UÑuN æà rUFÇ d åUEMÇ WFO vÅ lÇÑuè¬w{ULÇ ædIÇ w weåÇeÇÈUOèêedšÇwdO_Çw UO Ç ¬WdOÇ ÊU RLÇ äÇu_ dO obè ¬åÑU dOJHÇ eÇd ÑUAÇ w dO qJA XLU

åbI UL ®©2¨w{ULÇ ædIÇ s dO _Ç ldÇ w rÑ»ÊU RLÇçcÑuDäUOÃWšæuUÇ ®oOÏqJAUÑuNaÑUbbwrNš Ç äš ÊU RLÇ çc s äè_Ç qOÇ dN

‫ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ‬ ‫أن اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻫﻲ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻀﻌﻒ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ان ﺗﺘﺠﻨﺒﻬﺎ اﻷﻧﻈﻤﺔ‬ ‫اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة‬

WUM rU vÅ ÌuuK ÊUDLÇèÊÇuMIÇ bà Uë U28wÇuq ÏäULÇqO vKF®ÑÇdIÇ WF Ç äš UUèà ÉÑÇÏÅ vÅ eMOèd bNF s ®UN O Qsvè_ÇdN à UUCIÇ ÕuB åUFÇ êÃdÇ duM ©4¨ WHKLÇ WOšÇ WÑUALÇ äš s WÑUÇ ÊÇd{Uè WeHK ÊÇÑÇuè WOH ʙUI¨ ®©qzU uÇsUdOèWOUF Å sOKUHÇ nK sO ÁUD è suJ ©5¨ ®ÙÇdWUwsÏuuLÇ ¬WuJÇ ÉeNà s WOšI ™Ç lU ©6¨ ÊÇeOLLÇ rà s dF ¬WOdÇ dO WHBÇè WOUMÇ s q_Ç vK dOJHÇ eÇdL WduÇ ÊUÇb w vè_Ç UNL æU U uè ¬WdEMÇ æÅè UNMJè ®UdI æŸÇ s æd q UÑuN æS ¬wdÇ dO UNFU vK UuL XEU WèbÇ l UNUšF WuA XK UNOšI Ç ®ÈÇe_Çè eÇdL sO ÑÇbÇ sOUÇ iF dFè bÃdFÊU RLÇçcvÅWUÇæÃËU_Ç WLE_ÇqJUNMsJL™wÇnFCÇ×UI ÉdO _ÇçcWUvÅÇdE¬©1¨ÉdUFLÇWO UO Ç ®WKI WOLKWdFvÅ


WuL├ЗW M├З

e├ЗdL├З├Пb

WN├З

8.4

550

UOId├Е

18

1198

UO ├В

27

1795

U├и├С├и├Г

11

722

WOMO┬Ъ├ЗUJd├Г

5

329 ┬й├ж├Зd├Е├иUOdUNML{┬и

UOId├Е├дUL ├иj ├и_├З├вdA├З

30

1912

WOULA├ЗUdO├Г

6┬о

39

├к├ПUN├З

100

6545

├ЩuLL├З

X├З├ТUwN┬мW├СU├З├К┬Щu├Зw├ЗdRU┬Щ ├С├ЗdI├З ├ЩUMB ┬оnOJ├З├и rJ├З YO s ├Й├П├иb VKD sOKI sOU v├Е ├жuFd ULK ├ИdF├З tMJ├и├еUMtu├гUM├жU├ж├Е├и┬м├Йd├З├и├Й├СUA ┬Э├З ├С├ЗdI├ЗWUMBwLKF├ЗY├Зjd├еUL┬Ю├П├иb ┬оwdF├ЗrUF├Зw 208 w├Зu wdF├З rUF├З w UOU bu w├Зu qJA w├и ┬м├ЛU_├З├и ├КU ├З├СbK e├Зd ├л ┬оrUF├Зd├Зed6550├ЩuLsWL├Зw3 ├л ┬м├Зed34w├Зu├Й├С├ЗbB├ЗdBW├и├ПUNOq ├л ┬м28 sOD K r ┬м├Зed 29 w├Зu ├в├ЗdF├З r ├л ├ЛU_├З├и├КU ├З├СbK├Зed11├ИdGL├З├и18fu├и UOUHKO M WFU s ├С├ПU Yb ddI V ┬о┬й3┬иWOdO_├З ├▒├й├з├и├и├Ч┬л┬Эh├Ч┬╢\├ЧAYH┬╖├Чg┬Рe┬Ш├Ч a┬А fO Q├ЙdU├Т├иd├ЙdO _├З├К├ЗuM ├ЗXdUL ├д├иb├З s ├Пb w WOdO├Г ├КU ├З├С├П e├Зd ├Щ├иd wO├СU bNFL W MU ├дU├З u UL ┬мWOdF├З bNF├и ┬мeMO├иd bNF├и ┬м├К├иdO j ├и_├З ├вdA├З e├ЗdL├З├зcfO QrYO┬мrdO├иW├иbUb├З├С s├И├Зd┬Э├ЗWd┬й├дuK├З┬иdL 11├Л├Зb├ГbF ├ИdsOUnOu├и┬мtLN├иd├ГwdF├Зl├Зu├З wUNbr├С├Щ├иdH├З├зc├ж├ГUL┬оtK ├З├ПVU├Г├и U├л ├СXK├З bI ┬м├йd ├Г e├Зd l W├СUI WIDML├З U├СUU WOLKF├З ├КUHOMB├З iF w U├л bI ┬о├МU┬Э├Зw├Й├С├Зe├иULOEMd_├З├и├Й├Пud_├З ┬иxe┬Н┬Щ┬жa┬Ф├Ч┬В┬зHe┬Ф├Чa┬БH├ЧA┬Ш├Ч┬л┬ХXe┬Ш├ЧA┬жaYL Wu XKJ U ├СbI t├Г v├Е ├Й├СU ┬Э├З ├Сb Wd├З├и W├ЗdJU WUDL├З WOFA├З ├КUU┬Э├З

iF UNd w├З w M├З ├НUH┬Э├З W UO l ├Йbb WdJ V ├Т├иd├и ┬мWOdF├З ├КUuJ├З ┬о├ИdG├З w ├ЛU_├З e├Зd ├М├РUL vK XH├З dA├З├и├ЛU_├З├и├КU ├З├Сb├Зe├Зd├Пb├СuDbI ┬м├КUMOF ├З ├Йd ├д┬Ъ WOdF├З ├д├иb├З rEF w ├С├ПUB├и┬мw├ЗdG├З ed├З w sU qO l r├и UN Q W├С├П├и W RL├З ├Щu├и quL├З ├К┬ЩU├и ┬мUN sOKUF├З sOU├З ├Пb├и UdOQ ┬оt├Пu├иwLKF├З├МU┬Э├З├ЙdO├и├и├дUG ┬Э├З ├К├ЗuM dAF├З ├д┬Ъ dN YU├З qO├З ├д├иb├ЗiFw├ЛU├Гe├ЗdfO QbF├ЙdO _├З ├бd s w quL vK UNuB├и┬мWOOK├З nOu├и ├МU┬Э├З ├еUEU UN `L UNUuJ ├КU ├З├СbK ├Йde├З ed q ┬мsOdH sOU WM f Q ├кc├З WdDI├З ├Йde├З ├ЙUMI lU├З ├КU UO ├ЗW ├З├С├П├и├ЛU┬ЬwdF├ЗedL├З├и┬м2006 ┬о┬йW├иb├ЗbNF┬и WOdF├ЗdOJH├Зe├ЗdqBr┬мWU ├З├П├иb `B hB├З├иW QL├З s ├ЙdO W├С├П v├Е

тАля║╗я╗ия║О╪╣ ╪зя╗Яя╗Шя║о╪з╪▒ ╪зя╗Яя╗Мя║о╪итАм тАля╗Чя╗ая╗дя║О я╗│я║оя║Яя╗Мя╗о┘Ж ╪ея╗Яя╗░тАм тАля║Ся║Оя║гя║Ья╗┤я╗ж я╗гя║┤я║Шя╗Шя╗ая╗┤я╗ж я╗Яя╗Дя╗ая║РтАм тАл╪зя╗╣я║│я║Шя║╕я║О╪▒╪й ┘И╪зя╗Яя║ия║Тя║о╪йтАм

WO├ЗeOL ├МU┬Э├З ├Й├С├Зe├и sOU├З ├Пb├и quL├З rUL┬о├С┬Щ├и├П├жuOK250w├Зuv├ЕqBWuM

WOdG├ЗUOUL├ГwW UO ├З├и├еuKF├ЗbNFfO Q w UO ├З├иwM_├ЗVUU├еUL┬Ь┬м1962WM

sdJ FL├З sO ├г├Зc├В ├Й├П├СU├З ├Иd├З ├К┬ЪUH├и ┬оwdG├З├иwdA├З ├д┬Ъ dN ├ЛU_├З e├ЗdL YU├З qO├З ├ЩuM├З qL u├и┬мsdAF├З ├жdI├З s dO _├З ld├З ├л WOF├Зd├З tFOD ├ЗdE U├л O┬Ъ├Е ├З├СuC d_├З v├Е ├Иd├Г tKJ w ├ЩuM├З ├ЗcN ┬мAdvocacy ├жUuO q ┬мWO UO ├З├и WOuI├З ├КUOFL├З WLEM├и┬м1978WM X Qw├Зg├и├иf├З├С bNF├и┬м1993 ┬йw ├СU ├Зd┬и WO├иb├З WOUHA├З ├ЩUb├З ├д├иU ┬мrdO├иsA├Зbu ├МUdO├иuU ├жuK├иe├ЗdL├З ├зc ├ИU├Г rO├иdE WN├иs WdFL├З├МU├Еv├ЕvF ┬Щ├и┬мWOuub┬Э├ЗrN├ЗuQ ├жuLC├и ├зU├З w dOQ├З v├Е UC├Г q ┬мjI WUMX├Гb├и┬мWO├СU├З├иWOK ├Зb├ЗW UO ├З v├Е ├Иd├Г UNKF bOUI UN├и ┬м├К├Зc├З WLzU WOL├ПU├Г ├КU R v├Е UNM jGC├З ├КUUL ┬оWC ├▒┬иHe┬Б┬Ф├Ч┬иxe┬Н┬жa┬Ф├Ч┬В┬зHe┬Ф├Чe┬з┬С┬ЙM┬Ф├Чg┬Рe┬Ш nKwdF├ЗrUF├Зw├ЛU_├Зe├Зd├Т├иd U U ├Г j├С├З ├з├СuN ├вUO ┬мwdG├З ├вUO ├З s WOdF├З WOuI├З├и wKOz├Зd ┬Э├З ┬н wdF├З ├Щ├ЗdBU dN YO ┬мwdF├З rUF├З w wb├З ├СUO├З├и WUN w WOdF├З dOJH├З e├ЗdL ├д├и_├З qO├З ┬мw{UL├З ├жdI├З s ├КUMOF ├З W├Зb├и ├КUMO ├З ├Иd W J bF U ├КUO├Зb U U ├Г j├С├З├и ├ПuN├ЗbOuwWd├З├и┬м1967┬й├ж├Зde┬иuOu ├ИU _├З rNH ├г├Зc├В WOdF├З WOLKF├З├и WO├З wdF├З├Щ├ЗdB├З├КUO├Зb├иWOO├Зd ┬Щ├З├иWO UO ├З wdF├З lLL├З rN UC├Г├и┬м├г├Зc├В wKOz├Зd ┬Э├З ├а├а w ┬Ъ ┬оUC├Г tb w Wd├З├и t┬Щu├и WO UO ├З├КU ├З├Сb├ЗedfO Qr1968WM

qI├З├и ┬м├е├Зd_├З W RL lU├З WOO├Зd ┬Э├З├и lLL├З├и WOuONB├З W ├З├С├П┬Ш ├Пd s tUL├З W ├З├С├Пv├Е┬мjIWOMOD KH├ЗWOCI├З├иwKOz├Зd ┬Э├З ├Й├СuB WOO├Зd ┬Э├З├и WO UO ├З ├КUu{uL├З ├еUEM├Зw├СuD├ЗUUCvKeOd├Зl┬мWKUJ ┬о┬Мw├иb├З l ┬мsdO _├З sbIF├З w ├Тd wU├З qO├З s├Зe ┬мWOdF├З WdJH├З e├ЗdL├З s ├Пb ├БUA├Е 20


Çcè¬WO UO jG{ÊUULvÅÈdÃUNKF WOU WOšI Ç oOI d dO qJA r sè ¬WMLONLÇ WIDÇ `UB s WOuubÅè dO quL ÏÑÇu s YÇ vÅ WUÇ WL qJA謩WOèÏ ÊULEM èà WuJǨ WbOKI äULÇ w ÑUL Ç lOA d r w U à wLKFÇ ñ Aq™” 1 àJames G®McGann, Erik C®Johnson, comparative Think Tanks, Politics And

w UO Ç éu LÇ vK ʙuÇ çcN Ébb vKqLFÇè¬wULÇèwUIÇèêÏUBÇè ÊU ÇÑbÇèêdEMÇbFÇÊÇÐËU_ÇsOÌeLÇ ÊUOMÇ vK ed wÇ WèdULÇ WFODÇ ÊÇÐ ¬êèdJOLÇwÇbOLÇYÇUCÃè¬ÊU RLÇè WOu{uL tKzU èlÇuÇ vÅ äèeMÇ äš s ilUOUÅ×ÇdÇXuÇfHwèWÏè ®WÇbFÇèWdUVUDLÇÙÑUAÇ ë eÇdsOUIO MVKDVKDLÇÇcoOI qJA ¬wdFÇèêdDIï Ç bOFBÇ vK ËU_Ç

Public Policy, 2006®Pº13® 2 à Donald E® Abelson, Think Tanks and U®S Foreign PolicyºAn historical per­ spective, 2002, pº9® 3 àJames G®McGann, 2011 GLOBAL GO TO THINK TANKS REPORT AND POLICY ADVICE, Think Tanks and Civil societies Program, University of Penn­ sylvania, Philadelphia, USA, January 23, 2012.

21

‫ﺷﻜﻠﺖ ﻣﻮﺟﺔ‬ ‫اﻹﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻜﺮاﻣﺔ واﻟﺤﺮﻳﺔ‬ ‫واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻣﻔﺎﺟﺄة ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ‬

U ÑbI ¬lOLK ÉQUH WOULÇ WÇbFÇè vKÉbbWK ÃXd èWdJHÇVMÇXÁU

ÈU _ÇswdFÇwULÇèw UO ÇlÇuÇ ®ÊUUÇ çc Òèd vÅ ÊÏà wÇ WIOLFÇ U ÑbI ¬WUH êÑuÇ ËbÇ qJ U ÑbIè UuB ¬eÇdLÇsÏbFWOÇÊÇbM_ÇpÑà WÑÇdL ™Ç l W Q XU wÇ ¬WOdGÇ nOJÇr¬dOGÇvKwdFÇrUFÇÁUBF Çè ÉÑÏU WLE_Ç ¬tMOb r VFAǘ ʙuI l dNIÇÊÇèÏÃpKLUN_UN HvKÙUbÇvK WUL q bO ÈdGÇ æÃè ¬êedÇè êÏULÇ l wKOKÇ ÌÐuLMÇ Çc ÑUNÇ b讌tUB ®WOdFÇÊU{UHÇٙbÇ ëÇbb Uë FÇèX{d WÑUÇ ʙuÇ r WO U _Ç WL Ç ®ËU_Ç eÇd s Ïb vK éu LÇ vK WKILÇ WKdLÇè WKdLÇ çcN dO WFd Ç ÊÇdOGÇè sOIšÇ w ÑuEMLÇ ÊU R s VKD U uè ¬RMK WKUIÇ oL ×UI™ dà WO U WOdFÇ dOJHÇ dà Ébb WOKOK ÌÐUL ÙÇbÅè ¬Ê™uÇ êcÇUNUO sWèeFlzUuÇvKeOdÇs WO ZÇd hOB vK qLFÇè ¬UNÃ


ß3à×

A™”×AXAi˜×A¦aYM”×ååŽe§‘‰M”ׂ˜¥pž

WOFÇuÇ dÇuEÇ äu ZNMLLÇ wLKFÇ dOJHÇ ÒèUWMJLLÇäuKÇuÊÇd RèâUPtDÑè dOJHÇ pÐ qLAè ¬wUÇ WOLMè wK Ç ºUNLÃèWO U ÃqUHvK nAJÇèÉbIFLÇ lÇuÇ ʙUJ Å bÑ º™èà vK dH wMÒoà w WJUALÇ tUb s w UNÇdNEL bdè ¬w{ULÇ w UNÇÏÇbÇ UÑuD ÊUuÑUMO è UN™P ádA è ¬sÇdÇ ®qI LÇwWKLLÇ WUJ WMÇdÇ WEKÇ rOOIè ` ºUOU ®WULÇUNÇÑUO èUNUUJÅèUNU š UÄÇdÅÈuKDLÇÊÇÑUOÇ`OdåUOIǺUU WGOwUNF{èè©êbFÇddÇVM¨UU Ç oODÇèWFÇdLÇèW ÇÑbÇèÉÁÇdIKWKUÊUOu ®åUFÇÁUCHÇwsO UO ÇsOKUHÇqs lÇuBÇçcqwwdFLÇqLFÇæSpcè WdFLÇ ÌU WO U à ÏUFà Wš ÁÇÒÅ UMFC êî®tWNuLÇètOdÉbÇdÇèUNFÇuWLUFÇ wÇWOdFLÇÊÇèÏ_ÇèÊUIKDMLUoKFLÇbFÇ oKFLÇbFÇè¬tLNHètdAèlÇuÇsnAJ Ðu UWKdèt HlÇuÇÊUODFáUAJ U sè¬tUuèÃV bÇdÇåULÇvKtÇbÃs UUNKwfUIwÇrOIUoKFLÇbFÇr Ïb wÇ ÊÇd RLÇ UMML ¬lÇuÇ äu tdF wFMUètKFwGMUêìVÇuÇÊUuèÃrK

vKÉU uLÇWLOIÇqeMvÅquv¬tM ÉÏUH Uw UO ÇqUHÇåuIwJ¬lÇuÇÖÑà ÓèÑbLÇ VÇuÇ bO qO w WKBLÇ s WOKL ZÇd äš s Óu LÇ lÇuÇ w jÇu{èÊÇÁÇdÅvÅWdEMÇrOIÇfJFYO ®lÇuÇÖÑÃwWOIOIÊUUJÅè ×A¦aYM” WdFLÇ jd wÇ ÊÇÑèbÇ çc sL{ `C qFHÇ UNš s Ïb wÇ WOHOJÇ lÇuU w UO Ç dOO Ç bU è lÇuÇ ãÇd wdFLÇ ®lLLÇ ÁUL vd wÇ rOIÇ oOI çUU

bNALÇwWFULÇÊU{UHÇËÇbÃXF ¬WOÇèWOUIÇÊUdÇsWul ÇuÇwdFÇ bUBr Òww UO ÇæÇÑuHÇWUX JFÇè îñ Lï Çè Œtîñ uî Lï ǘ êdJHÇ ×UAMÇ s ÉÁÇdI nu WOLÃpÐæuCwXHUCè®tU UbNALÇ ÊÇÑUA Çè ÊU ÇÑbU vMF wÇ ÊU RLÇ ÊUd WÇu äèU wÇè ¬WIObÇè WILFLÇ bIMÇè¬WNsqOKÇèbdUWÑU LÇbNALÇ wdFÇlÇuÇæÃp ™è®éd ÃWNstOuÇè tKFwÑUnDFMwØuKÈÇdD{UdO rOOIèbÑeÇdèdOJHlÇuBæuJUÌuà sOF­lÇuBÇçcnIYO¬tU UO ètÇd qOUHèbNALÇÊUOHK vKàádLÇdOÇ åbIè¬WIObÇWOFLLÇèWO UO ÇèWOdFLÇçUM VcNvKÊUFLLÇsOFUUNUš Çs `H UL ¬UNUOUJ  UNUÑUI duDè UNOè wsO UO ÇsOKUHÇåUÃWdObèWdOJHUë Uà ÊÇÑÏULÇ çc q rU æà qà vK ¬WIDMLÇ ÓU™ÇèæUI™Ç ʙU s bNALÇ ÌÇd Å w ÊÇÑU rÇdçUUtdO ¬UNÎÒdwÇ ®WOIOIWuLM ÔUIèÍd bOFæÃUMOKpÐqrC wè qLWOHOuÇÑÇèÏ_ÇwKwÇWK _ÇsWe ¬ÁÇu bvKW UMÇèUNMÉÑUIǬÊU RLÇçc àWBO dÇsOUbÇÉdUsUMËb™sè WO UO Ç ʙèUILÇèWMONLï Ç WUNJÇ sNL wÇ ë WÏRÊÇbM_WOUÅÇÑÇèÏÃhLIè¬ÉÑuQLÇ v¬WMOdÇWbÇÊU RLÇdC UÑbIà ®ÉbUÇèÒsUë NMèWUUNFnKUMæÅè ÊUbWšWOKoOKFÇÇcwäèUM

¬ÊU RLÇçcqsWOKLFÇÉÏUÇoOFWO U à UNMJè¬ÈUCÇqO vKUNu ÊUbwè äèRbwÇWJdLÇozÇuFÇsÊUOUsdF ¬UUCI s ÏuNÇè ÊÇÑÏULÇ çc ád vÅ l UUL fUF UL lÇuÇ w UNHdB vÅ èà ®WMKFLÇUNÇÑUF èUNUbN nOJ vK dOJHÇ lÇu WHOè VBM

‫ﺗﻔﺘﺢ ﺻﻮاﻣﻊ‬ ‫اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ آﻓﺎﻗﴼ ﺟﺪﻳﺪة‬ ‫أﻣﺎم اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ‬ ‫ﻣﺎ زال اﻻﻧﺴﺎن‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻏﺎﺋﺒﴼ ﻋﻦ‬ ‫ﺧﺎرﻃﺔ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ‬ ‫واﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ‬

‫ﻳﻮﻧﺲ ﻗﻨﺪﻳﻞ‬ w UO ÇdJHÇwYU

22


WLD_ÇiFXFÏè¬äÇb ™Çè×uI ÇYOs ¬WLÇdLÇUNUO ãÇÑb ™bFjI rwÇ äÏUæÃvKÊÇd RLÇswHJUWLsJè WOLOEMÇè WuOMÇ ÊÇb LÇ ÍÇdÇè lÇuLÇ ¬dOU bÇWUOÉÏUŬWèbÇåUEWKJOÉÏUŨ ©WOFdÇWèbÇÑèÏsOLèsOM ÇuLÇvKâÇbÇ bO d UOU æuJ s ÊÇÑuÇ bF ÊÃd wÇ ¬WO UO Ç UUCIÇ vK wLOOIÇ rJÇ ÊUO `UBw UO ÇrJÇndBUOUæuJsè ÊUdÇ WUL WKKE ÉUO s æU Ç sOJL WOULÇWÇbFU™uHJgOFÇstMJLwÇ ®tÇdsLCwÇ ë vKUë zÑU èÇbbvDFÊÇÑuÇÉdUqL ¬VK Ušë FHMWKu ÉdqêcÇwdFÇlÇuÇ ÊUšI™Ç od s dOOGÇ ÊÇÒdHL Uë {ÇÑè

¬lÇuKbbËÇdp šÊÇÑuU®WdJ FÇ wÇ WdAÇ ÊUULÇ ÊÇÑèd{ tK Ç wWuIMèÉdLèWLbÑècÇsJè¬XCHÇ UN_ ¬WM ŸÇ WuDK Çè WOuèb_Ç ÑUŸÇ çUO ÉbbÇWLE_ÇäèUdbÊUdéu X O ÙÑUAÇ V qà vK UNÑÒ ©ÉÏbLÇ èè `UDÇè qbÇ wuub_Ç UNèdA `UB vÅWUDÇWOFAÇÉbU LÇrJ`D ÇvK Çcè¬qQÇwW dHLÇWOUÇÏuuÇoOI äÇuMLÇvK讚WdBLÇWUÇwtEšU WLE_Ç Uc wÇ WzÑUDÇ äuKÇ æS t H WÇb WOLMoIsUÏuèsUë UÏWLbIÇ VK V s ÇuLÇ WF{u ÉÏUÅ äu ÉÑuL ®w UO ÇrJÇWOKL sO l U æu WÑUHLÇ çc w sLJè ÁÇÏ_ÇèÍdDÇéu sOèUë OF èUë OFÇèäuQLÇ ZO MÇ qOd äèU wÇ WLEœ sOObLÇ WOLMÇ W vÅ WOUIÇ WKd s w UO Ç W ÑU s Uë zU æU Ç äÇÒ Uè ¬WÇb LÇ ®w UO ÇdObÇèdOJHÇsèW UO Ç åUÃWOÑUWÑuQÉuHÇçcwsLJè WCLÇ ÊUOIKÇ çc WdF dOJHÇ lÇu sOO ÊUUDLÇ ÒèU u wF Ç äš s UNUO vÅ ™uè lÇuÇ w æU Ç âuI nAJÇ v u WOu{uè WOLK ÊU ÇÑÏ w ÊUÒÇuèrJÇ ʙÏUF w lÇuÇ ÑuBIÇ s dBs ÇuLæU ÇsUë UÏpÐè¬W UO Ç ÊUÇd tOKL êcÇ w UO Ç ÑbIÇ WLÑ åUà WOUIÇè WO UO Ç VMÇ l WLUÇ VMÇ rJÇvKÖUCIšWFKDLÇ 23

¬WO UFLÇt ÇutKPUë ÑUçUMdèæU Ç ÉuBÇ×ULÃ`dAvKoU ÇÓuUMUQ ŒWÇbǘWOKUèŒÓbILÇqNǘsWUÇè ÙÇuÃWUsqFHUæU ÇqAMæÃUMO è äšÇsÇÁb¬åUFÇeOÇdLF ÇêcÇqNÇ ÊÇbuL WO UO Ç WOzULèbÇèwMbÇ ÊuMNJÇ ë dO ÊUOPW UO ÇfdJÇÑèd¬vMFLÇ ¬WÏuuÇtedstÇeÇvKåuIæU ž WOM ÇuLÇèWOÇÏdHÇtedstUdÆdL è WO_UÁUNÇèŒs uK˜ÁUL™ÇèWULÇr U WLOÁšÅXKN wÇUÑuj ÃwWOzÇdIÇ æ_ æU Ç çbF Œsè˜ à w UO Ç rJÇ wÇ ÊÇÑbIÇèWdFLÇ s æUdH tbètOè ®tUOWUMwtsOJLK×èdAUNU wFAÇ q_Ç oKF w{ULÇ ædIÇ ÍuH vKè ë sÇd s ÇbOF ÑdÇ Wu bF ٚÇ w

‫ﻇﻞ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ‬ ‫ﺣﻮل اﻟﻮاﻗﻊ ﺣﺒﻴﺲ‬ ‫اﻟﺘﻨﺎﺣﺮات اﻻﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺑﻴﻦ‬ ‫اﻟﻔﻜﺮ واﻟﻮاﻗﻊ واﻟﺴﻠﻄﺔ‬

vKW UMÇWèbÇsJè¬WOLLÇWOÇuLÇçc ÉÏÑUD W d XK ¬V MLÇ ÑULF ™Ç äuÐ WU wbLÇ lLLÇ wIè ¬UNOK Uë ÒUMè s WKDFè ÊUÇdBÇ çcN ÉÒu ÈÇdÇ UNHu WèbK wKLFÇè êbIMÇ ÏUM Ç WHOè `UB ÉdO qFHU XU ÇÐÅ WOd WDK

®sOM ÇuLÇÏUF Å WLE_Ç rEF vK V M nOuÇ Çcè êÑuÇ dOOGÇ nÒåUà ÉbU XÇÒU wÇ vKÊÁUwÇWLE_ÇvKoDMUL¬wFAÇ ÌÑÇb vK ÍèÇd XÇÒU UNMJèÊÇÑuÇ s sè ®w UO Ç ÑÇdI Ç u ÁwDÇ äUI™Ç WKdFÇ q w ÉdUEÇ çc rUH æà `dLÇ bI¬wdFÇw UO ÇbNALÇlDwÇWÏULÇ WLE_ÇdOGÉdOèsld ÇwÊÇÑuÇX

WO U ÃÊUbWšÉÑèbÇçcoLwlIè lw UFÇwWÑUÊUšUNwuÇqJA ®WOFLLÇdOJHÇlÇuWHOè ך‘Y”׫” A˜×¨ˆ×(A§•™€×¥œAiœ»×aI”×e¦cUL ¨hA§i” cMWduÊÇdOOGåUFÇeOÇÖdFrÑ wWuOMÊUOUJ ÅWLtÙŬÊÇÑuÇٙbÇ U w UO Ç æQAÇ w dJHLÇ wdFÇ qIFÇ WOKUH VB æà wGM wÇ td oOF XÇÒ ¬êdOO Ç w UO Ç ÁÇÏ_Ç w W uLK WuLM ÊUèd _Ç æuJ jd ÊUOUJ Ç çc rÃè çUUwUJÇÑbIUÍeerWOKLFÇWOÇdÇ dObÇèdOEMÇVKwæU ÇWF{uÉÏUÅ ®lÇuÇlw UFÇwdOO Çè fO lÇuÇ äu wdFÇ dOJHÇ q WdEMÇWšFÇWObäuWOuub_ÇÊÇdUMÇ vKvpÐoDè¬WDK ÇèlÇuÇèdJHÇsO ë ÙÇdBK ÇÏÇbÇ XKJ wÇ WOLÏU_Ç VÇuIÇ ÁÇd s æUè¬lÇuÇ w WDK ÇèvMFLÇ vK ÏdHÇès ÇuLǨæU ÇÊUOUJ ÅXKæÃpÐ äU Ç w ÓU™Ç WMOÑ©w UO Ç vMFLU bè ¬WDK Ç vK wzUBÇ lÇbÇè êdEMÇ sOUuLUë LÇeÑU LÇÇcwjÇÖd WKLLÇ UNUOubÃè édJÇ WOdFÇ ÊUÏd Ç ÁšÇ vK ©WÑU OÇ ¬Wuš Ç ¬WOuIǨ sUAÇ ÉdOè XUJ ¬dOOGÇ q™ WDK Ç vKÁUMÑÇdL UbUBWDK ÇäuwbMÇ WOBF èWuJBèWI WOuubÃÊULOOI æU Ç ÊUUOÇè lÇuÇ l qUHÇ vK ÑUHU WOdFÇ ÊÇÑuÇ ÊÁUè ®tO WdLÇ ÊÑuKè¬ÁÇu ÇvKnILKèw UO KÁvUH ULNOK æ_ ¬rÇdLÇ ULNKAH ÓUJFU Uë FÇè lÇu äÇb Ç äu ÉÑuL ãÑUF w UJLNÇ wdFÇæU ÇlÇèqULO¬W{ÑUFLÇèWDK Ç ë dJHLÇqIFÇʙUGAÇsÇbOFqLFèVNK ®dO LÇqIFÇèdbLÇqIFÇè ËèÑuLÇè WuNÇ äu ™ë uD UMKU bI ÊUOub_Ç XMUDè¬w UO Ç rJÇ qJ è ×ULÃèWOFdLÇ ʙUJA Å äu à äÇe ™èà WKLÇ Wuè_Ç s UMOUFè¬WOèdALÇ bOu w UMUULÇ VB æU Ç WF{u vK bI ®wIOIÇ ©wÇbÇ¨ wU Ç ͚Ç ë XUM dLÇÑUF UUMFdWuNÇsOBUÏÑà UM L è¬W U Ç WOzULÇ UMOKIF tÇÑq


e§‘‰M”×Aih´˜ >«§He”׫y™”זIMi˜×a¦aYL WÏUBÇÊUbÇWNÇuè¬dIHÇWÑUèWOÇ ®édJÇWOULÇè ×e§‘‰M”×Aih´™”׫TAY”׫§He”׫y™” rUFÇèÈdGÇwÊU RLÇçcNÉdOJÇÉduÇ rUFÇwUÏuulbLÇdIHÇtNÇu¬dCLÇ ÊU RvÅšÃdIHWOdFÇWIDMLU®wdFÇ ÈdGÇUNqGAwÇWbOKIÇÊU ÇÑbÇèYÇ WOLÏU_Ç WOÇ eÇdLU ¬seÇ s ÏuI cM ÏUJ™è¬lU_ÇÓèÄÑvKÉÏèbFWBBLÇ ÊU UM w ™Å UNUHRè UdÑUI s lL sOOFUÇèsdJHLÇsWMÇWI ébè¬ÉÏèb b æà çc WUÇè nOJ ¬sOBBLÇè wÇThink Tank nM s WdJ ÊU R WU{ŬÉdOWOLKÉd ÇuLÇÑÕU ÃvÅÌU äULà rbI w rN Wd WOU ÑÏUB vÅ ÊUOF{uÇè ʙUK oOÏ hOA ÊÇÐ ÉbO s WҚÇ ÊÑUA Çè äuKÇ åbIè ¬W èÑbLÇ WUFwåU_ÇvÅdO ÇèÙU{è_ÇdOOGqÇ æuJwÇäèbÇèÊUuJÇtÇuwÇʚJALÇ ®WdJHÇÊÇdLÇçcqsW ÇÑÏq oOLFÇ tU w gOF wdFÇ rUFÇ æU ë æÃbF™ÅoH rè¬ÇbWKu ÏuIFåÇÏêcÇ tF qF Q ¬t H âÇdÅ vK w u ÈU åbà æUJsdÃwÒdwdãÇdèÊUUÇqO ¬éd ÃXKÒÃèWLEÃÊèUN¬WOdFÇWIDMLÇw UuUDslWdJ WNÇuwéd ÃXOIè Uè¬UNCFwÙU{è_ÇX Ǭw dJÇÉÑÏUGL dÃq¬UNMdOwnuLÇbO ÈÇdD{ÇäÇÒ wXÇÒpKsWKbéd ÃWLEÃÊÁUpÐs qWdJHÇv{uHÇètOÇWUsJ¬äèbÇsÏb ®wdFÇrUFÇÁÇuÃvKdDO XÇÒUWÏULÇ qLFUãÇdÇÇcqsOLNÈdFÇæUu WdJ WO ÊU RèdOJH Uš fO Q vK äuKÇÇèbæÚë N æUJ¬WMÇdÇWUÇW ÇÑb ÈdFÇ Ùd n œ sJ ¬ãÇdÇ Çc bF WFUMÇ dObÇè dOHK Uš fO Q w æuLK LÇè

©Think Tank¨ dOJHÇ ÊU R Policy¨ W UO Ç bUFL UUOà vb wÇè ¬WuL ¬æUO ºs ÉÑU w ©Institute ©WOuJ dO èà WOuJ¨ WO ¬bNF ¬W R WOLKFÇ ËuÇèÊU ÇÑbÇ ÁÇdS åUOIÇ UNHOè ʚCFLKäuKÇÏUÅWèUè¬WILFLÇèÉedLÇ w UO wULÇ lU ÊÇÐ lO{ÇuL WIKFLÇ UUCIÇ èà WO UO Ç WOOÇd Ç UUC èà UUCIÇèWOuuMJÇèWOLKFÇ ÊÇÑuDU ÉdQLÇ ®©1¨WdJ FÇ º`KDBLÇ äu WOUDdÇ Wu uLÇ w ÁU YÇÖdGWLEMWuLèÃWd èÃbNFUNÅ ÉÏU WKBÇ ÊÇÐ ¬WHKLÇ W ÇÑbÇ ʙU w h ULO wN ¬WÑUÇè WOuJÇ UUCIU jODwUë UOÃq bWuJKWFUÇUUCIÇ ULOè ¬wM uÇ ÙUbÇè WOUL™Ç ÊU UO Ç q b WÑUÇ lO{ÇuLK WFUÇ UUCIÇ h lzUCÇè WOuuMJÇ ÈÑUÇè ÊÇduDÇ w vKUNKuLÑÏUBbLFè¬ÉbbÇÊUuMLÇè pcè¬WdOÇlÑUALÇèWODLMÇÊUNÇè`MLÇ ¬WOBAÇWÏdHÇÊUdÇvÅWU{U¬ÏuIFÇ ÊUN`UBËuÇèdÑUIKUÒUÅsbzÇuFÇè ®©2¨WOUmUqUIÉÏb ÊU RsdOÏbFåbILÇrUFÇd eè ÁÇd UNOqLFwÇÊU RLÇwè¬çcdOJHÇ qÇ s ¬ÉdÇ ÈUà s æuOLÏUà æuUè äuK ÏUÅ WèUè¬ÉÏb qUA w dOJHÇ bUF èà UNKD sL ÉÑUA ™Ç åbI UL ¬UN UN åbI æà qÇ s ¬UdOèäèÏèÊU R l s WOCI WUÇ ÑUJ_ÇèäuKÇ s WuL bOIFÇWGUWQ èÃpzU Ùu{uèÃUUCIÇ èà êÏUBÇ èà w UO Ç VUÇ w ÁÇu

çc æà WbILÇ äèbÇ w áèdFè ¬wUL™Ç äèbÇ UNOK bLF ¬WdJHÇ ÊU RLÇè UšÇ WUF w ¬WbILÇ UO  âd äèÏè WOdGÇ q w æÇbKÇ çc tÇu wÇ WOLMÇ qUA lO{ÇuwrUFÇtOUFêcÇbbAÇÈÇdD{Ç

‫اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺗﻔﺘﻘﺮ أﺻﻼ إﻟﻰ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﺤﺚ‬ ‫واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ‬ ‫ﻻ ﺗﺰال ﺗﻄﻐﻰ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ‬ ‫ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ‬ ‫وﻋﺪم اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ‬

‫ﻣﻮﻻي ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ‬ vKÈÑbè¬wdGwLÏUÃèVU ÈdGLÇàŒdOGrUwÍUMÇÊÇÑUN˜

24


«§H A…˜×AHAM˜ Ǜů qǍƸưƄƵŽȚȶ ǁŮƾƅŽȚ Ǡź ȜȔȚǍŻ ǠŮǍƯŽȚ ȱȚǍƇŽȚ ǜž ȴƾƄƶŴy ȤƾƯŵ ǁƇů ǀƶƁNjƵŮqǀƁǍƇŽȚǍƃƶžyȬȶǍƪƵŽǀƸƱƸƫŽȚǀƯžƾƆƴŽǀƶžƾƅŽȚȜȤȶNjŽȚǛƸƮƶů ƾƷƸźȱȤƾŵȆǠǤƾƵŽȚ ȲǞƴƁȚ ǍƃƵƄƃŴ09ȶ04ǜƸŮƾžțǍưƵŽƾŮȝƾƉƸƵƈŽȚ ǗƴƄƈž ǜž ƾƸƴƯŽȚ ȝƾŴȚȤNjŽȚ ǛƉŻ Ǡź ǜƸƅŲƾƃŽȚȶ ǜƸƸƵƁȢƾżLjȚ ǜž ȢNjŸ ǀƁǍƇŽȚ ǀƸƵƀȖ ǟƴŸ NjƸżƺƄŽȚ Ǜů ȜȤȶNjŽȚ ȲƾưŵȖ ȲǾųȶ .ǀƸŮǍƯŽȚ ȤƾƭŻLjȚ ǠƷź ǕƵƄƆƵŽȚ ƾƁƾƬƲŽ ǀžNjų ǠƵƴƯŽȚ ǂƇƃŽȚ ǍƁǞƭů Ǡź ǀƸƵƁȢƾżLjȚ ǀźǍƯƵŽȚȶǛƴƯŽȚǀƸƵƀƺŮǜžƻůǀƸƯƵƄƆžǀźƾƲŰNJƸŴǍůǟŽȘǀűƾƇŮǚƮů ǕƵƄƆƵŽȚǍƁǞƭůǠźƾƵƀȤȶNjŮȶ ȟƾžNjſǽȚ ǘƸƲƇů ȴȖ ǀƸƵƶƄƴŽ ǠƲƁǍźȁȚ ǙƶƃŽȚ ǜŸ ȚǍųƻž ȤNjǧ ǍƁǍƲů NjżȖ ǀƸƵƶƄŽȚȯȚNjƀȖǘƸƲƇůǟƴŸNjŸƾƉƁȴȖǝſƺŵǜžǀƸŮȤƾưƵŽȚȲȶNjƴŽǠƵƸƴŻȁȚ ǍƁǍƲƄŽȚNjżȖȶǏſǞůƾƷƄžNjƲžǠźȶǀƲƭƶƵŽȚȴȚNjƴƃŽǀƸŸƾƵƄűǽȚȶǀƁȢƾƫƄŻǽȚ ǀƁȢƾƫƄŻǽȚȝƾƁNjƇƄŽȚȆǏſǞůyȴȚǞƶŸǁƇů ȲǞƴƁȚ ǍƃƵƄƃŴ5ǠźǍƪſȸnjŽȚ ǜƸŮǀƸƵƸƴŻȘȜȤƾƆůǀƸƵƶƄŽȜǍƸƃżȝƾƸſƾƳžȘȢǞűȶȆqȜȤǞƅŽȚNjƯŮǀƸŸƾƵƄűǽȚȶ ȴȖȶƾƵƸŴǽǏſǞƄŽǜƸƸƯƸƃƭŽȚȔƾżǍƪŽȚȴȶǍƃƄƯƁǜƁnjŽȚǍƸƃƳŽȚțǍưƵŽȚȲȶȢ ȜǍƸƃżNjƯůȰȚǞŴLjȚȵnjƀǠźǀƸƉſǞƄŽȚȝȚȤȢƾƫŽȚǕŴǞůȫǞƮŲ 25 Ǡź ȪƾŮǍŽȚ Ǡź ȝNjƲƯſȚ ǠƄŽȚ ǀƸŽȶNjŽȚ ȜȶNjƶŽȚ Ǡź ȴǞżȤƾƪƵŽȚ ǕƵűȖ ǕŻȚǞŽȚȶ ǠŽȶNjŽȚ ȰƾƸƉŽȚ ǛƸƲŽȚ ȔƾƶŮȶ ǕźȚNjů ȴȚǞƶŸ ǁƇů țȕ ǏƭƉŹȚ ǑƴųȶǕźȚNjƄŽȚǀƸƴƵŸǠźǝƄžǞƮƶžȶǛƸƲŽȚȳǞƷƱžǀƁȤǞƇžǟƴŸǠžǾŴȁȚ ȞƾƇŮLjȚȶ ȝƾŴȚȤNjƴŽ ǠŮǍưƵŽȚ ǎżǍƵŽȚ ƾƷƵƮſ ǠƄŽȚ ȜȶNjƶŽȚ Ǡź ȴǞżȤƾƪƵŽȚ ȴƾƸƃŽȚǀƴƆžǕžȴȶƾƯƄŽƾŮȠǾǧȁȚȶNjƸŲǞƄŽȚǀżǍŲǕžǘƸƉƶƄŮȜǍǧƾƯƵŽȚ ǛƸƲŽȚǀƸƵƀȖǟƴŸȢNjƪƁȸnjŽȚqǛƸƲŽȚǕƸŮȤȲǞŲȪƾŮǍŽȚȴǾŸȘyǀŹƾƸǧǟŽȘ ƾƷƳŴƾƵůȶƾƷůǞŻǟƴŸȫƾƱƇŽȚȶȝƾƯƵƄƆƵŽȚȔƾƶŮȶȝƾƯƵƄƆƵŽȚȜƾƸŲǠź ȤƾƃƄŸȚǟƴŸȆȴȚǍƵƯŽȚȶȜȤƾƬƇŽȚȔƾƶŮȲƾƆžǠźƾƷƄŽƾŴǍŮƾƷŸǾƭǤȚȴƾƵǤȶ Ǡź ǀŸƾƵűȶ ȚȢǍź ȴƾƉſȁȚ ȜƾƸƇŽ ȜNjŵǍžȶ ǀƵƷƴž ǍƸƁƾƯž Ǡƀ ǛƸƲŽȚ ȴȖ ǀƸŽƾƯƱſǽȚȶǀƸżǞƴƉŽȚȶǀƸŻǾųLjȚȶǀƸźǍƯƵŽȚȶǀƸƴƲƯŽȚǝƄƭƪſȖǗƴƄƈž ǀƸſȚNjűǞŽȚȶ ǀƸŮǍƯŽȚȲȶNjŽȚȶǚŲƾƉŽȚǀƲƭƶžǜžǀžȢƾƲŽȚǀƸǣƾƉƶŽȚȝƾƵƮƶƵŽȚǁƲƱůȚ ȬƾƵűȁƾŮ ȲǞƴƁȚ ǍƃƵƄƃŴ6ȶ5ǠžǞƁȔƾƬƸƃŽȚȤȚNjŽȚǀƶƁNjžǠźǁƯƵƄűȚǠƄŽȚ NjǤǗƶƯŽȚǀƇźƾƳƵŽǀƸŽȶNjŽȚȢǞƷƆŽȚǟŽȘȳƾƵƬſǾŽțǞƯƪŽȚǀƃŽƾƭžǟƴŸ ƾƀȤǍƃƁƾžNjƆůȔƾƉƶŽȚȯȶƾƈžȴȖǜŸǂƁNjƇŽȚǛůȰƾƸƉŽȚȚnjƀǠźȶȔƾƉƶŽȚ ǀƭƴƉŽȚǟŽȘȜǞƲŮǠžǾŴȁȚȤƾƸƄŽȚȜȢǞŸǕžƾǧǞƫųǕŻȚǞŽȚȩȤȖǟƴŸ ȲǞŴǍŽ ȔǠƉƵŽȚ ǠſȚȶNjƯŽȚ ǛƴƸƱŽȚ ȲǞŲ ƾſƾƸŮ ƾƸƃƸŽ ȔƾƵƴŸ ǀƭŮȚȤ ȝȤNjǧȖ ȸnjŽȚ ȴƾƸƃŽȚ ǙŽnjŮ ȜNjƁƻž ȆǛƴŴȶ ǝƸƴŸ ʇȚ ǟƴǧ NjƵƇž ƾſNjƸŴ ȳǾŴȁȚ ǀžǾƯŽȚ ȤǞƄżNjŽȚ ǍƀȥLjȚ NJƸŵ ǝŮ ȠǍǧ ƾžȶ ȆǀƁǍƫƵŽȚ ȔƾƄźȁȚ ȤȚȢ ǝůȤNjǧȖ NjƸŴȜǍƸŴǀƯŽƾƭžyǟŽȘƾƯƸƵűǜƸƵƴƉƵŽȚȴƾƸƃŽȚƾŸȢƾƵżȆƿƸƭŽȚNjƵŲȖ ǠŮȤ ȝȚǞƴǧ ǝƄƶŴ ǘƸƃƭůȶ ƾƷƲƸƃƭůȶ ȆǛƴŴȶ ǝƸƴŸ ʇȚ ǟƴǧ ǜƸƴŴǍƵŽȚ ȲǞŴȤȶǜƸƵƴƉƵŽȚȶȳǾŴȂŽǀƷűǞƵŽȚǀŮȣƾƳŽȚǛƷƄŽȚǠƱƶŽȆǝƸƴŸǝžǾŴȶ ǜžȵNjƀƾƪƁȶǛŽƾƯŽȚȵȚǍƁƾžƾƷƃƃŴǠƄŽȚȶȆǛƴŴȶǝƸƴŸʇȚǟƴǧǀƁǍƪƃŽȚ ǜƇſƾƀȶȆȚȤȶȥȳǾŴȁȚǟƴŸǜƸŮǞƉƇƵŽȚǒƯŮǜžǀźǍƭƄžȶȜȢNjƪƄžȲƾƯźȖ qǀƯƸƶƪŽȚȲƾƯźLjȚȵnjƀȤƾƵŰǗƭƲſ 25

lOLÇtOæuJêcÇqUAÇdOJHÇäb¬WKOIÇèWdzUAFÇè rUFÇUNAOFwÇÉbbÇWUÇUNFMwÇáèdEKWMOÑ UM™ë bæèd ŸÇåuIvXuÇsdOJÇUMeKpc¬wdFÇ UMÇubIè¬rNbÉbzÇdÇdOJHÇÊU RdUMU{èÃqOK æuKGAwÇédJÇäèbÇ`UBlnKswÇäuKÇ lOdÇ vL UL sOM bF ãÑb qJU ¬UNÇuà WLÑX ËUÃèozUèstOKæèbM UrNbfOÈdFÇæìwdFÇ WdÇ rOI lOLÇ tO rFM qCà bG fO QK dÑUIè hAUrNbfOè¬ÑUÏҝÇèWOUdÇèWOLMÇèWO ÇdILbÇè ÊUÑuUJbÇÉdDO sUuXd ÈuFArNUUOÇèrNU dO wdFÇ qFHÇ vK vGD äÇe ™ pc ¬WKUAÇ WLE_Çè rOEMÇWbqzU uÇqJwF è¬WOUFHÇåbèWOzÇuAFÇs ÊUUOJfO QÇè¬lLLÇèWèbÇWb äb¬ÈeÇèWdÇè WèÏ aO dè d ŸÇ åÇdÇ s WMO f à vK WLzU WOIOI ®ÊU RLÇ WOdFÇWIDMLÇwdOJHKÊÇdèÃÊU RfO QæÅ d_ÇÇcæ_¬vCXèêÃsdÃUë K`ìWOš Çè çcN ÌèdK ¬Ébb Ç WONMLÇè åҚÇ jODÇ UNMLO

WdÇlOA™ÅvQsd_ÇÇcè¬æU_ÇdvÅÈuFAÇ rNUà ZzUè sOUÇ äULà w q bÇ åbè ¬WOLÏU_Ç WOÇè WOFUÇ ÊU RLK åҚÇ rbÇ rbIè ¬rdÑUIè lHM wÇÊU RLÇsÙuMÇÇcfO QqÇs¬WKI LÇ wIOIhOAãUMæuJO è¬ÁÇu bvKÈuFAÇèäèbÇ qN rsè¬WOdFÇäèbÇèÈuFAÇUNMwUFwÇÖÇdœ ®ãUMèÃUMdNEwÇÖÇdœ̚FÇè¬qUALKäuKÇrbI ¬deGÇwdFÇäULÇnUæìÇb`KLÇs`ÃbI s ÙuMÇ Çc q fO Q vÅ WOÇdÇ ÊÇÑÏULÇ l qUHè XDà ¬åҚÇ rbÇ Êbè ÇÐÅ ÉdO _Ç çc æ_ ¬ÊU RLÇ äUL_Ç äUÑs ULKJ ¬êdJHÇèwÇ VUÇ w dOJÇ çcqwÑUL ™ÇæQ¬á™ŸÇÊÇdAFæèbFï scÇÈdFÇ rNèÏvKèrNuF vKè™ë èÃrrNOKlHMUÏuFO ÊU RLÇ vÅÕuJMÇæÃUL¬lOLKÉÑU èÉdNZzUMÇXU¬Uë OU ÈUà ád s ÊU RLÇ çc qL åULÇ åbè ÁÇÑuÇ ë WMÒÃèéd ÃÇÑuÏwUF¬WOdFÇWIDMLÇwUMKFO ¬äULÇ tOeFêcÇl{uÇpÐçU ÃUè¬sd xWOFÇsÉbb æèdEMè¬rNKI LjODÇèrdzUBwdOJHÇsåu rNM™bWLNLÇçcNÇuuIwJsd ŸÇ

ñ Aq™” sLCèXd™ÇWJ vK©answers¨ÈÇuÇluà1 httpº¯¯www®answers® WuM ÑÏUB s ÊUHdF com¯topic¯think­tank WJ vK Wu uLÇ lu æQAÇ Çc w lÇÑ à 2 httpº¯¯www®britannica®com¯ebc¯ º XdÇ article­9380620


┬л┬Хy┬Б┬Щ┬Ф├Ч┬е┬Н┬Б┬Ф├ЧA]┬Ш тАля╗Пя║Оя╗Яя║Тя┤╝ я╗гя║О я║Чя║ая║ктАм тАл╪зя╗Яя╗дя║Жя║│я║┤я║О╪к ╪зя╗Яя║Тя║дя║Ья╗┤я║ФтАм тАля╗зя╗Фя║┤я╗мя║О я║зя║О╪▒╪м я╗гя╗ия╗Ия╗оя╗гя║ФтАм тАл╪зя║Чя║ия║О╪░ ╪зя╗Яя╗Шя║о╪з╪▒тАм тАл╪зя╗Яя╗дя║ая║Шя╗дя╗Мя║О╪к ╪зя╗Яя╗Мя║оя║Ся╗┤я║ФтАм ╪МтАля╗гя╗ая╗┤я║Мя║Ф я║Ся║Оя╗Яя╗Мя╗Шя╗о┘Д ╪зя╗Яя╗ия╗┤я║о╪йтАм тАл╪зя╗╗ ╪г┘Ж я╗гя╗ия╗Ия╗оя╗гя║ФтАм тАл╪зя╗Яя║Шя╗Мя╗ая╗┤я╗в я╗╗ я║Чя║кя╗Ля╗втАм тАля╗ля║м┘З ╪зя╗Яя╗Мя╗Шя╗о┘ДтАм

┬М├ЙbOHL├З dO┬Ш ├КU├иdAL├З ├зc q nu ├Й├ПU ┬о┬М├КUIHM├ЗbO d┬ШbMX ├Йdz├З├П w WOdF├З ├КUFLL├З q b ├ЗcJ├и WU{├З ├к├З ├ж├и├П ┬мWOLu├З ├К┬ЪOJA├З s WdH ┬оW{dHL├ЗWOLM├ЗWOKLFWOIOI UNM Yb├З ├Гb w├З ├КU RL├З ├зc s├и WOLKF├З WO├З ├КU RL├З ┬м├ЙdO _├З sOM ├З w UNH├иvKWOLM├З├КUO├П├Гw├Й├ПUF├З├Кdw├З├и ┬о┬МThink Tank┬Ш├а├З├и├Г┬М├дuIF├З├КU├Зe ┬Ш├а sbIF├Зw├а├а├Зd RWOdF├З├д├иb├ЗiFXd ├л ├Й├ПUeWO├КU R├БUA├Зw├а├а├ЗbbsdO _├З ├К├З├С├ЗdI├З ├РU├З w WOLKF├З ZzUM├З vK ├ПUL┬Щ├З ┬оWO UO ├З├иWuLM├З ├КU RL├ЗsUdOG├а├а├КU RL├З├зcsJ r├ПvKdcwIOIdOQUNsJr├а├аW├СuB├З ┬м├еU┬ЬWOdF├З├КUFLL├Зl├П├и├ГWOLM├З├КUOKL WUNM├З w WOdF├З ├ИuFA├З ├СUH├З ├зbR U u├и ├ХdU ├З├иdUE ULUD sc├З UNUJ t├и w

WdBL├З WbOuJ├З ├КUOd L├З b├Г w ├ЙdOJ├ЗWKJAL├ЗqWOHOY├БUI _├ЗlL ┬мUU├л ├Зd├З├Йu _├Зb├Г├НdIULK┬мrNN├Зuw├З v├ЗWUNM├Зw├ЗuBKr┬Ъ├л OKtu├ФUIM├З├С├иb ├ЗccOHMq YrNM├ПbsWMqOJA┬Ш ├жUK├З├К├ЗdA├ЗuKJ b├иbNAL├ЗwNM├и┬М├НdIL├З ULlDU├и┬м├К├З├С├ЗdI├З├и├КU├Зd┬Щ├З├К├ЗdAW ├З├Сb s├к├Г├жuJ├ж├Г├ж├и├ПWOd L├ЗwNM ┬мluu ┬оUNKrbqUAL├З W UO ├ЗpKsWDO Wd ├еbIbNAL├З ├дUGA┬Щ├ЗwWOdF├ЗUM├и├П├иUMUFLwWFzUA├З ┬мWOIOI├З├б├Зb_├ЗoOIsWOKJA├З├К├З├Б├Зd┬ЩU ├КUuJ├ЗUNlC┬МW├Сu┬Ш├КU RqOJA├и ┬мpc U├л L{ ┬Ъ├л uL UN hB├и├ЙdO U├л ├Зb├Г ├зc├и┬мp├РbFUO UNMlLL├ЗwM├ж├Г├ж├и├П vK U├л `B U ├Й├ПU W├СuB├З ├КU RL├З ┬мWcOHM├З├иW├С├З├П┬Щ├ЗWOUM├Зsp├РbF├КUuJ├З ├Йbb├З├КUuJ├З├еuIwuJdOOG├д├и├ГbMr

тАля╗│я║Оя╗гя╗ж я╗зя╗о╪нтАм vK├И├Сb├иwuu├иd├ЗYU├иwzUB ├Г dB├а┬МdOGrUw├НUM├З├К├З├СUN┬Ш

26


WNuêÃdÇÊUšD ÇèËU_ÇçcXUq ZÇdÇ rÏè bOQ uè ¬jI bÇè çUÇ w VFAÇåUNÇèrUÇÈeÇw dLWOU™Ç ®ÉdOtOF æ_wFO dÃçÒuæQ ñ¨˜¥‘Y”ז¦¥™M”׊t×?×ê WOdFÇÊUuJÇdL ™æÃwFODÇs ÊU RLÇ çc q w WLKJK wKFHÇ wMFLU âbAèUNFCW™`BqLFq¬WOÇ quLè ÊÇÑUL Ç UNO lC ™è ¬vHè UN ®oz™åÇb WU ÊU RLÇsÙuMÇÇcWL æÃoÇè Uë ÑÑb™ÊU RwN¬quLÇhULO pÐ dEM ™ wUUè¬äè_Ç åUILÇ w UN HM

‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﺗﺪرك‬ ‫اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪرﻫﺎ ﻫﺬه‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬

UN HvKWOÇW RLÇtObLFêcÇåuOÇ wåÇèbÇvKdL q¬ÊUIHMÇèquLÇw w ÊUuJÇè WULÇ ÊUNÇ vK ÏUL™Ç wÇqLFÇWU ÉÏUÒèl uKUNFÏèUNKuL ®UN u Œd ULÇ åÇb LÇ quLǘ à pc ÊU RLÇ çc q tU êcÇ quLÇ Ùu ¬ÉÏUWOdFÇÊUuJÇçdu™Uuè¬WOÇ UÑbwÇWLOIÇãÑb™VUGÇwUNÃpÐè WK vK d U dO qJA ÊU RLÇ çc vÇ UCà UNLd sJL WLOIÇ çcè ¬WOLMÇ wÊUuJÇtIHMUÑÇbIdOJâuHåUÑà ®ÊU RLÇçcrÏ w ÑUL ™Ç æà ¬UM tuà æà bÑà U ÉÑU˜©Think Tank¨àÇèÃYÇÊU R dNE™d UdOqJAwQUNÑsJŒWÇÑ WUMÇWÏUHÇdzU ÇsJ¬WèbÇÊUOÇeOw 27

ÊUUOJÇçcqfO QUUÇqFHUÊcÇ w UL ¬UNKOGA WuIF ÊUOÇeOL lbÇè bLFšFqsJ¬šæÏÑ_ÇèÈdGLÇèdB çcUNåuIwÇËU™ÇZzUvKÊUuJÇ æà w WIOIÇ ¿ÑÇdIÇ ÐUÇ WOLK w eÇdLÇ åUJÇ vK dDO wÇ ŒWuDK Ç WOKIFǘ åd™ÑÇdIÇÐUÇwrNUOFdqFÈdFÇ bOQäèUq¬äè_ÇåUILÇwÈuFAÇ`UB WèbÇbOUIvKUNdDO eeFèUN HMUN H Éd äu à ÁUIÇ UN HM sLC v lLLÇè vBÃààWLUVMààUN HMsLCè¬WMJL ®WMJLWÏUBÇèWO UO ÉÏUH Ç U d  ŒWOLKFÇ WOMǘ qF U Çcè ¬ÑÇdIÇ ÐUÇ WOKL w ÊUuJÇ tOK bLF ™Ç äèU ™ WOÇèWOLKFÇ ZzUMÇ æà pÐè s dEMÇ iG WFÇuÇ WIOIÇ vÇ äuuÇ ®sOO UO ÇáÇd œWMULÇ`UBLÇ ëUOšD Ç Uë æà u ¬äULÇ qO vKF WOF wM W{ÑUFLÇ ÈÇeà bà æà bè ×U è_Çè nBÇ Çbà lOD sK ¬ÉbÇe vÇdL q¬WOMÇçcNáÇd™ÇWOL dÇ teèrUKWOUMšÇWOFAÇbOQwb_Ç ®tuJè ÌÑU UN HWOÇÊU RLÇbÇcJè ÁUH{™åb UCÃèq¬ÑÇdIÇÇÐUÇWuEM ™wÇèWDK LÇÊUuJÇÏuèvKWOdAÇ ®UN H™Çéd ñ«§QYI”×Aih´™•”רhA§i”׶…Mhµ×?×é èÃWèbÇךwÊU RLÇçcqÏuè wDFèŒw ÇdILbÇdNELǘUNOKwHCtu ¬UdOèwbLÇ lLLÇ ÊULEM s sOÇdLK ULÇ ÊUuJÇ pK æQ ÈÐUJÇ ÙUD™Ç pÐ UL¬WOIOIWOLKZzUvKUNÇÑÇdwbLF åUJÇvKUbU è¬UÏuèWOd vÇnOC w pÐ åÇb U UNuF ÉÏÇÑÇ vK ÉdDO Ç ®tÇèÏÃèwL dÇåš™Ç ÊUU™Ç qO šë dB w UMÃÑ bè ÊÇÏUOÏÏdXKnO¬2010åUFWOFdAÇ æà ¬ãÇc rUÇ Œw ÇdILbÇ wM uÇ Èeǘ tO UMvKtuHbRêÃdÇÊUšD ÇZzU æÇu ™Ç˜ WUL rNM æUè àà ÊUU™Ç w wÈeÇWOF æÃèààæŸÇWLUÇŒæuLK LÇ ®`{ÇèbÇe ¬åšJÇÇcqwÉbÇèWIOIWLsJrè

sd ÂwÈuFAÇULMO¬ÈuFAÇ`UBvK ®tOæèdJH ŒwdFÇlOdǘtOL UÑU Çwè¬åuOÇè WuEMLÇ WUO ÉÏU™ WOÐ Wd UMb çU™Ç w UNFÏè WO UO Çè WOUL™Ç Wuu ÊU R s äu w ¬`OBÇ WK vK ÉdRèWKU ÊU R vÇ ¬WKDFè ®WOFLLÇWOLMÇ Çc w tOK WU™Ç äèUM êcÇ äÇR Çè WOLKFÇÊU RLÇçc`MrÇÐULºuäUILÇ ¿WOdFÇÊUFLLÇwWOLMÇlÑUAlÏw UMOK ¬äÇR Ç vK WU™Ç Ãb æà qè WOdGÇ ÊUIODÇ æà ÇbO ãÑb UMà `{u æÃ

«‫»اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﺎم‬ ‫اﻟﻌﺮب ﺗﺠﻌﻞ ﻣﺮﺟﻌﻴﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ‬ ‫اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﻻ ﺗﺤﺘﺮم ﻣﺼﺎﻟﺢ‬ ‫اﻟﺸﻌﻮب ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول‬

UNUrdUNÃèWOUX OÊU RLÇçcN iF tÇu XÇÒ U UNà ™Ç ¬ÉdO tèà w qUNMÉÏUH ™ÇåULoOFwÇÊUOUJ ™Ç d ÂèÇÈeeÇdLÇçciFw UO ÇeOÇ ÊÇÑuBÖdUCÃUNMè¬tU UO rÏWèUè hwÇUUCIÇlqUFÇwWMOFWODL ààšj è_ÇâdAÇUUCIààéd ÃÊUFL lÇuKsOUÇsdOJÇãÇÑÏÇåbWOpÐè ®s UÇwtdwÇqÇuFÇãÇÑÏÇèwdAÇ àÇÊUOUJ ÇWAUMLWdHÇUMÍUULÑè ÁU æÇo™äUIwWOdGÇ©Think Tank¨ ®tKÇ ºw U _ÇUMÇR vKWU™ÇäèUæŸÇUMÏè UMUFL w ÊU RLÇ çc `M ™ ÇÐUL ¿WOdFÇ ñ«§He”×A™MU™”רˆ×«¦¥y•i”×?×è ë b WOdFÇ ÊUuJÇ s ÇdO æà `O


î ò Éî Qî Aò M] Ç ïTAð Mò ï ïtK] Çr] ï Áí wò î q= ï vKî î î tK] Ç ]æðÅ Éî dî ð ŸÇ ®20àÊuJMFÇŒdì bð î rò ðNðuïMv ë Oî ð îtK] Çîæèdï ï cò î s î cð ] ǘ ï Kî î èî Ç ëÏuFï ï èî UU î ò î î UîM] Ñî ðÖÑò _Çèî Ê î ð îæèdï J] Hî î î èî ð Çèî ULî ] Ç ðoKò w îXIò Kî U ð î Çcîî àæÇdLäÂŒðÑU]MÇÈ î MIð î pî î Uî ò ï šë U î Çcî Uî ®191 î î ò 20àÊUÑÇcÇŒsO î Mð ð uLï Kò ð ìÊUî  ðÖÑò _Çwð èî ˜ ¬ÊU{ÇuÇ ÕuBMÇ s dOJÇ pÐ dOè r æÂdIÇ æà o ãÑb wÂdIÇ hMK qQLU ÑuBvÇÓUMUÏuFæÃbdUë OFÑUë BsJ jIK æà bd Uë B sJ r tà UL ¬WIO

Uë OULÇ ŒšJ ˜ èà WMOF WOULÇ ŒÉÑu˜ ÓUMÇvKVêcÇÌÐuLMÇutKFèUë MOF

‫اﻟﺪﻳﻦ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻫﻮ‬ ‫أﻛﺜﺮ اﻷدﻳﺎن اﺣﺘﺮاﻣﴼ‬ ‫ﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﻠﻢ وﺗﺄﺛﻴﺮه‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻴﻢ اﻟﻨﺠﺎح‬

ÇuKBvçuKLæÃæÇbKÇèÑuBFÇqw oKD uN ¬fJFÇ vK q ¬WMÇ ÍUH vK s âUŸÇ VÑÇ vÇ oKDM ÈuKIÇè äuIFÇ WuLpcšë U¬ÙÇd ™ÇèÑUJ™ÇèÙÇb™Ç rOwwÇè¬WLUÇWIOLFÇWOèdÇrOIÇs oL_ÇWIDMLÇwlIWUNMÇwWOU ÇèWdD sbÇ pÐ æQè¬d_Ç wU ™Ç ãdALÇ s UNMXK{wÇUNdDvÇWdAÇÏdOvÃb pÐ t à Uè ¬WOU_Çè ÙÇdBÇè WÏULÇ qFH tAOF êcÇ lÇuU æÂdIÇ tO äe êcÇ lÇuÇ rOIÇ çc qL vÇ UMuà Uè ¬åuOÇ rUFÇ guAÇpÐæèϬæÂdIÇUNdDwÇWedLÇ ͚ sbÇæub scÇpèÃtFMêcÇ pÐ ¬ÈuFAÇ ÉÏÇÑÇè ÈUÑè äuI vK jK ë Uš Çè ÉÏÇњ Çdd ™Ç ÊQ r êcÇ sbÇ oKDMwWdAÇÊUUDÇèrLNÇc èäuIFK wŒtKǘwwÇ®®ŒWIOIǘvÇÏuOæèÏ vNMLÇèÃbLÇ

WOFAvE™WOLKFÇWUIU¬qJlLLÇ ¬Ê™ULÇrEFwWOUL™Ç×U è_ÇsOÉdO åÇdÇ WLO ŒWOLKFÇ WUIǘ à UM wMÃè eeFè¬WOUL™ÇÊUšFÇwWOLKFÇZzUMÇ sO ŒWOKUHǘè ŒWOKLFǘè ŒWOu{uLǘ rO ®lLLÇwÏÇd_Ç ŒwšJǘlUDÇUNOKVKGWOdFÇWUIU UNOKVKG謌qUHÇwKLFǘlUDÇsdà `U w ŒZzUMnjè ŒlÇuǘ ÊUOFd äULÇ ÊÇÁÇd™Çè dOUFLÇ s WuL vK ØUHÇ ãÑUF w äu bÇè ŒWuNǘ WOFdL oKF ™ wÇèàà ŒWuNǘ s ÙUbÇ UN{d WOš lÇb™wÇèààUNOKUåbéu šFUÏbN vKÉÑbIÇèUNMdFLÇlÇuÇÉu™ÇpcUNM ®éd ™ÇÊUFLLÇwdOQÇ vK¬ÈU ™ÇsbbFÇvÇpÐldULÑè dDO wÇWOFdÇWOMbÇÊÇÑuBÇpKUN ÃÑ wUN HlCwÇè¬WOdFÇÈuFAÇäuIvK êÃæQèìUW UMULNMOæQèrKFÇWNÇu sUë UIÇbF¬WOULÇWOFdLrKFKÍU ®ÉdLUUë OfOuè¬dAÇvKsbÇWDK

sbÇsOÖÑUFêÇWLfO¬fJFÇvKq ™èqI ÑULCvKêdULNMqJ¬rKFÇè ®tUCwd ŸÇULbÃfUM ŒWOzÇÑèULǘ Ñu_Ç gUM ULÇ sbU sWMOFÊÇÑuBlCè¬ÓU _UŒWOuJǘè ÊÇÑuBÇ çc vK wM r ¬ŒWdAÇ fHMǘ rNFO sÉbL dAÇÉUOŒWOFdUë LO˜ ™èà fHMÇ UNKL äU rOIÇ çcè ¬WOU ™Ç WdÇè åš Ç s t lLLÇ r UNOe ®ÉÑbIÇèWOKUHÇè çcoOIŒWKO è˜uULÇpÐwrKFÇè ŒWOKUHǘUNMwÇèsbÇUNOÇlbwÇrOIÇ ®ŒdOQǘèŒÉÑbIǘèŒÍUMǘè s bIF ULè àà WU wš ™Ç sbÇè çdOQèrKFÇWLOIUë ÇdÇæUÏ_ÇdÃuààtO ®ÍUMÇèWOKUHÇrOeeFwKtÑbè bà æU wš ™Ç sbÇ æà bIF sM rU w WdGÇ s WdAÇ qI tÇbà rà ÉÑUCÇÁUMvÇŒlÇuÇVOOG˜èŒÊUOzÇÑèULǘ Uuè¬lÇuÇÉÑÇÏÇèrKFÇvKWLzUIÇWOU ™Ç w dJHK æÂdIÇ s dL LÇ lbÇ pÐ çbR êdÇètÇÑuDètÇdOGYètOqQÇèæuJÇ æÂdIÇ w ÃdIM ®WOuJÇ ozUIÇ WdF ÁÇÑè ºäULÇqO wKrdJÇ î î ò ð ÇèdO ð qò ï ˜ ï î ò ò î î î îoKÇà îbî nOò Çèdï Eò U ðÖÑò _Çw ï

dNE êcÇ u tzUèwLKFÇ YÇ äULÅ s ÈuFAÇtMwUFè¬ÊUOÇeOLÇçcwqFHU ®WUNMÇw ñš§•M”ר™•”×RYI”׫˜¥}˜× Aiˆ×?×ë èb b UL WOuJ UNK X O WKJALÇ WèÇÒsèààWUNMÇwd_U¬oU ÇUMbs ÉÏUWOÑÏÇuèÊUU ÏuèvKbLFààéd à uè¬tšJALrNèwMFLÇlLLÇq ÇÏqLF UMUFLq ÇÏWIOIÇwWuN dÇu™U WuEMèWOLOKFÇ WuEMLÇ ÏU V WOdFÇ dOÑÏÇuUuM ÌdwÇè¬wLÏU™ÇYÇ dOè¬WLOK Ç wLKFÇ YÇ ZUM vK WÑb qU çUÇ w WO WuEM ÉÏUO vK ÉÑÏU

‫ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻜﻮادر اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ‬ ‫اﻋﺘﺎدت ﻃﻮل ﺳﻨﻮات‬ ‫اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ‬ ‫أﺑﺤﺎث ﺻﻮرﻳﺔ وﻣﻘﻠﺪة‬

®dRè UNdwÇWOÇÑÏÇuJÇWOUæÃpÐ éd _Ç w ÊÏUÇ b WOdFÇ rOKFÇ WuEM WÑu ËUà WU vK W ÇÑbÇ ÊÇuM äu qOBè ÊUÑbÇ lL ÖdG jI ÉbKIè çU™ÇÇcè¬ÉcU _ÇÁU{ÑÇèWOLKFÇÊÇÏUNAÇ WuEMtLbUuŒWOKJAǘèŒWOFǘvÇ èà bBI sOUÇ w tÑeèWuDK Ç rOKFÇ ®bBdOG s WOdFÇ ÊUFLLÇ uK pÐ wMF ™è WOdFÇ ÊUFLLÇ ¬fJFÇ vK q ¬äuIFÇ rOKFÇWuEMæÙǬÉdUÇèÉdOMÇäuIFUWOK WҚÇ WOLKFÇ ÊÇèÏ_U äuIFÇ çc rb ™ ®lLLÇUNMÉudLÇÉbzUHÇqOuèUÑUL ™ ñ‚™MU™”רˆ×«§™•”׫ˆAQ”׊t×?×ì vÇ rOKFÇ W R UCÇ d™Ç vD 28


┬лтАля║Чя╗оя╗зя║▓ я║Чя║дя║Ц я╗гя║ая╗мя║о ┬╗я╗гя║о╪зя╗Ыя║░ ╪зя╗Яя║Шя╗Фя╗Ья╗┤я║отАм

r┬Н┬Э┬ФAH├Ч┬и┬А┬е┬Ф├Ч┬Ю┬зH├Ч ┬еQ┬Ф ┬иLc┬Ф├Чg┬з┬ЙYM┬Ф ┬мe├ЗdL├З├зcs├СbBUWN├Зuw┬м├К┬ЩU├Зs ├Б├З├Т├Е├к├Г┬╗WI├ЗWdFL├З├дbUOuub┬Э├З├Б├З├Т├Е├жuJ U ├Зc├и┬оozUI UNHu UN ├М├п ├и] d├о ├п ├КUDUG ├БUM V├Р ├кc├З f├СU ├д├СU wUL_├З ├бu KOH├З ├зb├Г ┬м├ЙbU├жuJ├ж├ГUNMJL┬ЩUOuub┬Э├З├ж├Гv├Е Wd `UB ├еb ┬МWdF┬Ш UNIL w UN_ s├ЧuKG├СuB├БUMv├Е├к├ПR├и┬мUNMOFWOUL├З

тАл╪зя╗Яя╗дя╗Шя║╝я╗о╪п я║Ся║Оя╗Яя╗дя╗Мя║оя╗Уя║ФтАм тАля╗ля╗о я╗гя║ая╗дя╗о╪╣ ╪зя╗Яя╗дя╗Мя╗ая╗оя╗гя║О╪ктАм тАл╪зя╗Яя║Шя╗▓ ╪▒╪зя╗Ыя╗дя║Шя╗мя║О ╪зя╗Яя║Тя║╕я║оя╗│я║ФтАм тАл┘Ия╗гя║О ╪▓╪зя╗Яя║Ц ╪ея╗Яя╗░ ╪зя╗Яя╗┤я╗о┘ЕтАм

jdL├З w UO ├З├и├к├ПUB┬Щ├З├иwUL┬Щ├З l├Зu├З ┬оUN ┬еQ┬ФAH├Ч┬┤I┬ЭM┬Ф ├ж├и├ПXUw├З├ИU _├ЗsL{s├жUUL├С├и vK`UBL├ЗWKuwdF├ЗlOd├З├ЛbRM├З w├З├д├иb├ЗnKLWOLML├ЗWO├Зe├ЗdL├З├зc vK qLF├и ┬мUNU UO ├и WOdF├З WIDMLU rN w├З fu ┬╗UNKI ├б├ЗdA ├З├и UNF├З├и b├С W┬ЪD┬Щ├ЗXD├Гw├Зv├и_├ЗuMO├иb├ЗWFDdF WOdF├З ├д├иb├З XL w├З ├КU{UH┬Щ├З WK K ├еUEM├З├СUON├Зv├Е├К├П├Гw├З├и┬мWHK├КUu L ├СbB r ┬мtOdI├и tKzU├и fOzd├З ├С├Зd├и rU├З Ud├СUI WLO XU ULN ┬мdOJH WK ├к├Г s 29

UNO├и oKDM s ┬м├д├иb├З s dOJ├З ├КQ ├БUA├Е v├Е ┬мW UO ├З tOu w WdFL├З WOLQ sOLNL├З sOU├З├и├Б├Зd├З ├КU rC ├КU R qL├и┬о├КUUDI├З s WuLL ├и├Г ├ХU ├ЩUDI W├и├П q V WHK ├КUOL ├КU RL├З ├зc ┬МdOJH├З├КUIK┬Ш├а├ЙdvL wN┬╗├ЙbvK ├КU R┬Ш ├а WU├и ┬МdOJH├З ├к├П├Зu┬Ш ├а ├йd ├Г├и ┬М├СUJ_├З ├К├Зd┬Ш ├а WF├З├С├и ┬МdOQ├З├и dOJH├З e├ЗdvKoKDw├З├йd _├З├КUOL ├ЗsUdO├и ├К├З├РUUCI├ЗnKW ├З├С├ПvKqLFw├ЗY├З tOu├и ┬мU├л O├СU ├и U├л OK ├З├П ├К┬ЩUL├З qJ W┬ЪF├З W ├СUL├и ├Й├СUA ┬Щ├З rbI WOuLF├З ├КU UO ├З ┬оUUO├ГjGC├З UNHuUN HWO├З├КU RL├З├зc├еbI├и UL┬Мw UO ├БUL├З├К├З├РdO┬Ш┬М├Йd┬Ш├КU R ├К├З├С├З├П┬Э├З s ┬МWKI ┬Ш UNu vK ed UN├Г UNb ├ж├Г├и ┬мW├ПUB┬Щ├З `UBL├З├и ├КUFU├З├и WdJ WOKOK ├дUL├Г ├ТUS ├еUOI├З u bOu├З p├Р├и ┬мWOO UUO├Г├и WdJ WO UO WOKI vKqLF├З├иqUAL├ЗnKL├дuK├ПU├Е├бbN W├ПUB┬Щ├ЗWOLMU├ЦuNM├З├иWUF├З├КU UIM├З├Б├Зd├Е wUNLOLF├и├КU ├З├Сb├ЗdAod s┬мWOUL┬Щ├З├и ├к├Гd├ЗssJL├Пbd_UNUB├Е├и├е┬Ъ┬Э├ЗqzU ├и sOO UO ├З sO├иR L├З├и ├К┬Щ├иUIL├З ├кdO ├и ├еUF├З ┬о├ХuB├Зt├иvK ue├ЗdL├З├зcNW MUWdFLU├ПuBIL├З├ж├Е X├З├ТU├иWdA├ЗUNL├З├Сw├З├КUuKFL├З├ЩuL W├Г ├и├Г l├Зu├З rN vK bU w├З├и┬м├еuO├З v├Е w ├еUF├З ├к├Гd├З ├еULU dQ WOC ├и├Г ├ЙdU d_├ЗZNML├З├иW├Т┬Ъ├З├К├З├и├П_├ЗUN├Г├к├Г┬╗UlL w UO ├З├С├ЗdI├ЗqFw├З├КUODFL├З├Зc├и┬мWOUF WKBtOULUII├К┬ЩUL├Зs├дU├к├Гw due├Зd├Пu├и├жUJ├Еsrd├ЗvK├и┬оU├бd ├ж├Г ┬Щ├Е ┬мWO┬ЪI ┬Щ├З├и├ПUO├З s WOU W vK ├л dF p├Р UL e├ЗdL├З ├зc ├ж├Г ├УU ├Г vK ├З├С├ПU dOJ├ЗwUM├Е┬оUNMOF├б├Зd ├Г`UBLjdUd ├Г

тАля║Чя╗оя║╗я╗Т я╗гя║о╪зя╗Ыя║░тАм тАл╪зя╗Яя║Шя╗Фя╗Ья╗┤я║о я║Ся║Дя╗зя╗мя║ОтАм тАля║гя║о╪й ┘Ия╗гя║┤я║Шя╗Шя╗ая║ФтАм тАля║│я╗┤я║Оя║│я╗┤я┤╝тАм тАля╗гя╗ж ╪зя╗╖я║│я║Тя║О╪и ╪зя╗Яя║Шя╗▓тАм тАля║гя║Оя╗Яя║Ц ╪п┘И┘Ж ╪зя╗Яя║Шя╗ия║Тя║ЖтАм тАля║Ся║Оя╗Яя║оя║Ся╗┤я╗К ╪зя╗Яя╗Мя║оя║Ся╗▓тАм тАля╗Пя╗ая║Тя║Ф ╪зя╗Яя╗дя║╝я║Оя╗Яя║в я╗Ля╗ая╗░тАм тАля╗Ля╗дя╗Ю я╗гя║о╪зя╗Ыя║░ ╪зя╗Яя║Шя╗Фя╗Ья╗┤я║отАм

тАл╪▒я║╖я╗┤я║к ╪зя╗╣╪п╪▒я╗│я║┤я╗▓тАм ├ИdGL├ЗsYU


çcN êbFÇ dO HÇ éu vK WÑUCLÇ ¬Êbè æÅ UNHK nI wÇ ÊUNKè ËÇb_Ç XdwÇäèbÇwÙU{è_ÇtOÅäèR ULÇcè sOHuvKÑUB™ÇUMUMMJLè®ÉÑuÇËb ÊÇÑuÇçcæÃtUédäè_ǺsOCUMsOMÇ vÅVcwUÇè¬WOu{uqÇuWOÊÁU éuIÇUNF{èWD sÉÑUwÊÇÑuÇçcæÃ

:‫ﺛﻤﺔ ﻣﻮﻗﻔﺎن ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺎن‬ ‫اﻷول ﻳﺮى ان اﻟﺜﻮرات‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻮاﻣﻞ‬ ‫ واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﺮى‬،‫ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ‬ ‫اﻧﻬﺎ ﻣﺆاﻣﺮة دوﻟﻴﺔ‬

™è¬UNKB w VB áÇbà oOI édJÇ X O wÇ WOdFÇ ÈuFAÇ `UBL UN Wš wÇè¬Uë FMWuMBLÇÊÇÑuÇçcNVDéu

ë UduwÇÊUOzUBÇsWuLvKÇÏULÇ ÊÇuM ˚Uë Odvè_ÇWdLÇw¬eÇdLÇçc ÉUè WM wè 2011 WM Ud  æU ¬WOU êÑcdOGpÐuKO¬ÙU{è_ÇduèêeeuÇ sOEšLÇsêÃèÃeÇdLÇçcsêÃsJr ®çÑuBÏdtUdDèÃçdEM iFæÃvDFLÇÇcvKÁUMäuIÇUMMJL ë wbwÇÑÇèϜUë HUÇÑèÏXFeÇdLÇçc

tOÅ äèR UL QM æà äb wN ¬UN åUOIÇ åUEUNLJæUfuæÃÑUÇvKÙU{è_Ç ¬WF ÇèWOULÇâÑÇuswUFXUèb dÑUIÇèåUÑ_U ddLÇ lÇuÇ ÁUH Å vÅ ÊQ UNLOʙUÇçcqwbIHwǬWÐUJÇ ÙuvÅäu¬dÑUIèUUÑÃUNHuWOLKFÇ ÑUONUÙd æÙÅUNMJL™wÇWUbÇs çdOOGè¬åUÑ_ÇsmKÃäUIULlÇuU®æUOMÇ WKUZzUstIIUèZÇdÇèjDUsOÑ WUÇ çc w wÇèWFÇdLÇèrOOIÇèÓUOIK nuè sOM ÇuLÇ ÉUO vK UOUÅ fJFM ®WOK ÇWOUL™ÇʙUL™Ç ¥Q•”×aI”×e§i‰M” qsÊÇÑuÇçcNRMKåUÇÈUOGÇæÅ ÁÇџÇwvMtKUI¬ÊU ÇÑbÇèËU_ÇeÇd

äUF ÇWOUJÅvÅdOAUŒwLKFǘUÇu è wUNOKoK ÃÉÑuvÅUNuèUNOÙU{è_Ç ®sOL UOÇÉÑur ǬUNOLK ¬ÁbÇ fu nMB eÇdLÇ s dOJÇ XU bI ë UNHuè¬ÇÑÇdI ÇWOdFÇäèbÇdÃsUNHu WOLMKUÐuLdFwÇWOÑUGLÇäèbÇsOs äUM UdØWKæSpÐsdÃq¬WUMÇ

‫ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﻮﻧﺲ ﻗﻄﻌﺔ‬ ‫اﻟﺪوﻣﻴﻨﻮ اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ‬ ‫أﻋﻄﺖ اﻻﻧﻄﻼﻗﺔ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ‬ ‫اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

ë s Uë uM ÇddI ÑbB wÇ WbMdÇ ŒmMOHO fu XF{è ¬rUFÇ w ÉUOÇ ÉÏu éu 30


qJAwdF├ЗrUF├ЗWO├ЗdGrO I├Й├ПU├Еv├Еwd ├Й├Б├Зd├Й├ПU├Е├и┬мwc├иwd├УU ├ГvKUed├Г ├Зc├и┬оWdDL├ЗWLuF├Зn├Тlo├ЗuUL├е┬Ъ ┬Э├З ├кc├З oO M├З vK ed ├кc├З qOK├З s ├ЩuM├З ├К├З├Сu├З├зcwWLU L├З├б├Зd _├ЗiFsO├еU ┬мUNUbF├и├Г├К├З├Сu├З├жU├Е├Б├Зu ┬мWOM├Г├КUN├и rJ├З WLE_ VK ├КUOKL ├Б├З├Т├Е UM├Г v├Е wNM ┬оwzUIKwF ├гd├Б├З├Т├ЕsULd├Г ├КUd ├З├и ├СU _├З bM ├бuu├З ├ж├Г p ┬Щ ├д├иb├ЗiF├и├Й├Сu├З├б├Зd ├ГsOoO MUWIKFL├З WO├ЗbBL├ЗsU├л uVNb┬мWOd├иWOdWOM_├З ├л ├ЗdBM qLN qOK├З ├Зc sJ ┬мdO H├З ├ЗcN vK ├М├СU├З ├СuC u├и┬мqJ bNAL├З w d ├В ┬м├С├Зu├З├йbd{U├М├СU├З├ж├ГULJ┬мUFsOHC├З iG├и┬оWLU├З ├б├Зd _├З ├йb d{U pc uN ├дuI├ЗsJL┬мqOK├Зs├йu L├З├ЗcsdEM├З

тАля╗Чя║О╪п╪к ╪зя╗Яя║Ья╗о╪▒╪з╪к ╪зя╗Яя╗Мя║оя║Ся╗┤я║ФтАм тАля╗гя║ая╗дя╗оя╗Ля║О╪к я║Чя╗ия║Шя╗дя╗▓ ╪зя╗Яя╗░тАм тАл╪зя╗Яя╗Дя║Тя╗Шя║Ф ╪зя╗Яя╗оя║│я╗Дя╗░тАм

WBUW├Д├Сs├жuIKDMdO H├З├Зc├ИU├Г├ж├Г WIDML├З├ИuF ├ж├ГU├З├ПR┬мWOdF├ЗWIDML├З├ИuFA ├гd ├ж├Г sJL ┬Щ├и UN├Зc dJH ├ж├Г sJL ┬Щ s v├Е WU w ULz├З├П r q ┬мUN├З├Р ├БUIK s ├ж├Т├ЗuL├ЗdO H├З├ж├Г├ЙU├Зdl├Зc├дuI┬оrNd ├жQ ├еeK ┬мqOK├З w dBM ├к├Г qLN ┬Щ ├кc├З WOKLtHusJ├и┬мq├иQ├Зw├М├СU├ЗdC U├л dtHufO├и┬м├б├Зd _├ЗnKsOWOKUH ├СU ├Б├З├С├иs├Л├Зb┬Ь ├▒ Aq┬Щ┬Ф ├ЛU┬ЬwdF├ЗedLKW ├З├Сb├З├зce├Г├а1 wLbI├З sLd├Зb s├б├Зu├КU UO ├ЗW ├З├С├П├и ┬о2012┬й├жU O┬иqd├Гa├СU 31

p├РvK├БUM├и┬о┬МWDK ├З├П├Зb ├ЗWN├Зu├и┬мrOI├З ├К├З├Сu├З├зc├ж├Гd HU├Зc├ж├Гv├Е├У├С├Зb├ЗhK YO s ├а├а UNOU wLM ├КUuL UN├ПU ┬оvD u├З WID├З v├Е ├а├а rOKF├З├и q b├З ├йu qJAWDdsJrWOU┬Щ├Зl├З├иb├З├ж├Г├к├Г VU├ЗUNOdCq┬мWOAOFL├З├ЧuGCUfOz├С ┬о├ЙuIWdU├к├ПUML├ЗwuI├З ┬мhIMU wu├З ├Зc ├Й├С├иd{ v├Е WU{┬ЭU├и ├Й├С├иd{sdO H├З├ЗcwYb├ЗpcsJL WO u├ЗWd├ЗwUMqLL├З├и├к├Сu├М├РuLdu WOdF├З├КUFLL├З├К├З├СuW┬ЪD┬Щ├ЗXD├Гw├З ├ж├Е┬Ш ┬║├ЙdJH├З ├зcN ├ЗbR ├У├С├Зb├З ├дuI ┬м├йd _├З WO├ЗdWOKL├кd├ж├ГXUD ├Зb┬мfu├Й├Сu ├З├ПuIXe ├З├и┬мWOdF├З├ИuFA├З├ж├Зb├иwWIOL ├ЙdJXKI├и┬м├кuMFL├ЗeOH├З├иWO HM├ЗWON├Зs ┬о┬МsJLL├ЗeOv├ЕrK├ЗdO├Гs├к├Сc├ЗdOOG├З ├З├Р├Е ┬║u U├л ├иdD vI ├кc├З ├д├ЗR ├З sJ├и ├д├иb├З├бd s├йc├ЗU├РuLqFHUfuXU ├Кb├З ├кc├З ├М├РuLM├З UL ┬м├Й├Сu├З w UNK w├З ├И├Зu├к├ГvKW ├З├Сb├З├зcwlI┬Щ┬┐fut ├вdD├З r r t├З├Р ├д├ЗR ├З q ┬м├д├ЗR ├З ├Зc s ├ж├Г u WMJLL├З Wu_├З sO s ├жU UL├С├и ┬оtO├Е jK ├З├и ├ПUND{┬Щ├З ├Йb qFH w u├З VFA├З WUwsJr┬мwKs├еUEt ├СUL├жU├кc├З tOK ├еb├Г U ├ж├Г UL ┬оtJd ├М├РuL ├к├Г v├Е qFH├З├ЗcN├ЧU├ГU├и┬мt H├вd├ГUbM├кeeu├З t ├ГtMqF┬мVCs├з├СU├ГU├и┬МdO U ├Г┬Шs ├М├РuLM├ЗXUJ┬м├з├ПdHLh UN├еUw├З├Й├СuU ┬оtKLQw u├ЗVFA├Зt├йb├З├кc├З e┬ШEL├Ч ┬еQ┬Ф lOd├З ├вU┬Щ WdO H ├йd ├Г dE WN├и├гUM ├гdU t W┬Ъ ┬Щ ├г├Зd├З ├Зc ├ж├Г ├йd wdF├З ├Йb cM UN ├оTO= ├п WD u q ┬мwzUIK├З wFA├З iF ├Бb├З w nuL├З ├Зc XM b├и ┬мWKu ├зU├З w ├Л├Зb_├З t sJ r w├З ├б├Зd _├З WLE_├ЗiF├М├З├С├П├ЕsJLUM├и┬мUNUBXO WKO ├иW├З├зc├КcU┬м├г├Зd├З├ЗcU├Пbw├З ├л pc ├Зd{U nuL├З ├Зc b UM├Г ┬Щ├Е ┬оtUF{_ sJL├и┬мe├ЗdL├ЗiFd├СUI├и├К┬ЩUI├и├КU ├З├С├Пw R├йseau WO├иb├З dOu WJA pc qOL├З sO ├С├Зb├Зsr├и┬мUuKL├йdw├ЗVoltaire WU├З├зc├ж├Г┬мW├и├Пsd_sOLML├ЗsOOUB├З├и ├М├СbMUN├Г├и┬мr ┬Щ├З┬Щ├Е├Й├Сu├ЗsUNfOW├Сu├З ├кc├З bb├З wLUF├З ├еUEMU vL U ├СU ├Е w

┬оWOH ├йu├бd sUNJdr d├СUI w sb ULb ├жUHuL├З ├ж├Зc├и sdOJ├Зwsd{UULbUL┬мe├ЗdL├ЗiF sO├иR L├ЗsiF├КUdB├иVJ├З├и├К┬ЩUIL├З ULNFuV ├г├З├Р├и├ГnuL├З├Зc├жuMsc├З wu{uL├ЗdO H├З├ж├Гp ┬Щ├и┬мW├Сu├ЗWU├Зw ├зc s iF ├йb Wu├и_U vEO ├кc├З u ├и├Г├Й├Сu├З├зcNrNbU WUwUdO├и├б├Зd _├З ┬М├кdP├З┬ШdO HKWKG├Зbp├РfJ├и┬мpK WdO H dUM UNb dC ├йd ├Г ├б├Зd ├Г ├йb UNUB ├К├З├Сu├З ├йd fU UL├С├и ┬мWHK WdO H├З dUMF├З ├зcN U├БUH ├Е ├д├иU w├З dUM ├ИU vK UNLC w├З WOK├иQ├З├и ┬о├Ц├СUFL├З├бdD├ЗdO H r┬Н┬Э┬ФAH├Ч┬и┬А├Ч ┬еQ┬Ф scN sOOKOL sO├РuL vK UM dBI├и

тАля╗гя║Ь┘Ся╗Ю ╪зя╗Яя║оя║Ся╗┤я╗К ╪зя╗Яя╗Мя║оя║Ся╗▓тАм тАля║гя║Оя╗Яя║Ф я╗гя╗ж ╪зя╗╗╪п╪▒╪з┘Г ╪зя╗Яя╗о╪зя╗Ля╗▓тАм тАля╗Яя╗ая║дя╗Шя╗о┘В ╪зя╗Яя╗дя║┤я╗ая╗оя║Ся║Ф ┘И╪зя╗╗я╗│я╗дя║О┘ЖтАм тАля║Ся╗Шя╗┤я╗в ╪зя╗Яя╗дя╗о╪зя╗Гя╗ия║ФтАм

tKL├иwu{uL├ЗdO H├ЗVKG├д├и_├З┬║sOHuL├З ┬М├КU UO ├З W ├З├С├П├и ├ЛU┬Ь wdF├З edL├З┬Ш lO├С├и ├жuO┬Ъ ┬Э├З┬Ш ├ж├ЗuMF W ├З├С├П vK ├З├ПUL├З W ├З├С├Пw├и┬м┬М├СUJ┬ЬWML├ЗW ├СULL├З┬║├К├З├Сu├З sJ r edL├З ├жS ┬м┬й1┬иtMOF h Ue├Г ├ж├Е├и ┬оWUF├ЗtUNuliUMXUUN├ГuUdAMO ├зcUNOKbM w├ЗW├СuL├З├ЙdJH├ЗXUUL├С├и W├Сu├ЗWU├З├ж├ГX├ГwdF├ЗlOd├З├ж├ГwW ├З├Сb├З ┬мV hIM├З ├Пu├иrUF ├Й├С├иdCU jd ┬Щ rKE├З wAH├и ├ПU H├З b├Зe├и WUD├З├и dIH├З ├к├Г ├бu KOH├З├зUL U├Пu├иsb┬Щq┬м├П├Зb ┬Щ├З├и ├г├З├С├П┬Э├З┬ШsWUw├и┬МhIMUwu├З┬Ш├аqGO ┬мWM ├ЗuL├ЗrOI├жUL┬Э├З├и┬мWuK L├З├вuIKw├Зu├З ├зcoOIv├ЕwF ├З├и├Э┬о┬о┬о├ЫwLK ├З├дUCM├З├и


Ah a┬Ф├Чg┬Рe┬Ш├Ч┬лx A\ e┬Е┬Щ┬Ф├Ч┬и┬И├ЧAYH┬╡ od s WOdGL├З WJKLLK w├иb├З ├ЩUF ┬Э├З w ┬М├ИdGL├ЗUNrFMw├ЗWd├З├и├НUH┬Щ├ЗrO├Т├Зd├Е w UH├ЗVOD├Зq┬м├кdNH├Зw UH├ЗrO├Зd├Е├дuI ├кc├З┬мoU ├ЗWOdGL├ЗWO UuKb├ЗfOz├С┬м├кdNH├З ├л ┬оU├л OJK├З├СUA ├Зd RsO w W├СUAL├З├и├СUJ_├З ├МU├Е bNFL├З ├д├иU├и 12 uM UOU sOF ├и ┬оWOuLF├З ├КU UIM├З

тАля╗Зя╗Ю ╪зя╗Яя║Тя║дя║Ъ я╗Уя╗▓ ╪зя╗Яя╗Мя╗ая╗о┘ЕтАм тАл╪зя╗╗я║Яя║Шя╗дя║Оя╗Ля╗┤я║Ф я╗гя║ая║Оя╗╗┘Л я╗Пя╗┤я║о я╗гя║Шя║О╪нтАм тАл ┘Ия╗╗ я╗│я║░╪з┘ДтАм.тАля╗Уя╗▓ ╪зя╗Яя╗дя╗Ря║о╪итАм тАля╗ля║м╪з ╪зя╗Яя╗дя╗┤я║к╪з┘Ж я╗│я║дя║Шя║О╪м ╪ея╗Яя╗░тАм тАл╪пя╗Уя╗Мя║Ф я╗Чя╗оя╗│я║ФтАм

├КU┬ЪF├З├иWO UO ├З├еuKF├ЗwsOBBUB ┬о├дUB┬Щ├З├иWO├иb├З a┬зI┬А┬еH├Ч┬Ъ┬зXe┬Ф├ЧaI┬А├Ч┬лih┬┤┬Ш ┬мZdHKdLUN ├Гdw├З┬мW RL├З├зcdF W├Зb├З w UN O Q r ┬о├бd ├к├СU lU ├К├З├Р ┬мbOurOd├ЗbnO ├С├ГdOb├жUL{q├Гs ├К├ЗuIKw├Зd ┬Щ├З├ПU┬Щ├З├Иe├Й├ПU├и├зu├и├Тd├Гb├Г Xu├З├С├иdlXuU├жUd UN├ГdO┬мWOFA├З sOO U ├Г sOU├П vK eJd dOJHK ├ПU v├Е hBd ├В├иw UO ├ЗqOKU├ХU ├СU ├Е┬║UL ┬о├к├ПUB┬Щ├ЗqOK├Зw d├СUI├З├вU├С├Еv├ЕW RL├З├зcbLFU├ЗdO

e├ЗdWO{UL├З├К├ЗuM ├Зw├ИdGL├Зw├К├Тd ├КUtId UNCFoA├Йbb├ЛU├Г├и├КU ├З├С├П X├Гe├ЗdL├З├зc┬оdJHK├йbMv├Е├дu├Зu ├КU UO ├З├дu├ИdGLUdz├Зb├З├ФUIM├Зw├г├СUA w├Зb├З├ИdGL├З├Й├СuZ├иdwrU ├иWOuLF├З ┬оtKrUF├Зw`HML├З dO ┬Щ├л U WOUL┬Щ├З ├еuKF├З w Y├З q ├ж├ЗbOL├З├Зc├д├Зe┬Щ├и┬оWKu ├Йb├ИdGL├Зw├НU ┬о├еU_├Зv├ЕtlbWuWF├Пv├Е├еuO├З├МU WOUL┬Щ├З ├еuKFK wdGL├З edL├З ├зb├и ┬м├к├ТuD├З bL YU├З ├зdb ├кc├З ┬м├БUCOU dUMsbbF├ЗVUv├Е├СuM├З├й├Г├Сb├и┬мqGA ┬о├ЙdO _├З├К├ЗuM ├ЗwqOK├З├иdOJH├З W├СUAL├ЗWO├ЗbOL├З├ЛU_├Зe├ЗdiFqCH s tOu ┬мWOuLF├З ├КU UIM├З w ├Йd UL├З s Wb XDK b├и┬оWMOFjG{├КUUL WU├Зf├СUWFUw├Йd{U├Й├РU ├Гw├и┬м├жUMO ┬мWO├Зd ┬Э├З├иWO├иb├З ├КU┬ЪF├З bNF w WU├и wUNO├ЗbBXF{├и├и├КUbML├З├зcvK├БuC├З WOUM├ПUN├Гv├Е├бUDL├ЗWUNwhK┬м├ж├ЗeOL├З s bbF├З ├вU├З dO H r├и┬о├ж├В w WCU├и wWDK ├З┬ШWdpc├ИdGLUdJH├З├КUbM Yb├Зod wUbwCL├ЗvKU├С├Зd├ЕbOQ ┬о┬Мw UO ├З ┬е┬ж A┬Ш bNF fOz├С ┬м├кdNH├З w UH├З rO├Зd├Е qLF rUFL├ЗW{├З├и├Й├СubNFL├ЗqFvK┬м├Уu├ПU├Г bNFL├ЗrEM┬м├ЦdG├З├ЗcN├и┬оwdGL├З├НUH┬Щ├Зs ├л ├С├ЗdI├З ├ЩUM tO nOC U├л O├и├П ├ЗdLR U├л uM

dLuwWM WMbLdLRL├З├ЗcbIFM┬о├Б├Зd├З├и fL q t┬ЪD├З XOD├Г ├ж├Г bF WM q s dLRL├З ├Зc qF ├К┬Щ├иU WL├и┬оUdI ├К├ЗuM

rU ┬Ш┬о├СUJ_├З├и├К├Зd├З├и├И├СU├З├д├ПUWO{├С├Г

тАля║Чя╗Мя╗дя╗Ю я╗гя║о╪зя╗Ыя║░тАм тАл╪зя╗╗я║Ся║дя║О╪л ╪зя╗Яя╗дя╗Ря║оя║Ся╗┤я║Ф я╗Ля╗ая╗░тАм тАля╗гя╗Мя║оя╗Уя║Ф я║зя║╝я╗оя║╗я╗┤я║О╪ктАм тАл╪зя╗Яя╗о╪зя╗Чя╗К ╪зя╗Яя╗дя║дя╗ая╗▓тАм тАля╗│я║Шя║╝я╗Т я╗Уя╗Ая║О╪бтАм тАля╗гя╗ия║Шя║кя╗│я║О╪к ╪зя╗Яя║Шя╗Фя╗Ья╗┤я║отАм тАля╗Уя╗▓ ╪зя╗Яя╗дя╗Ря║о╪итАм тАля║Ся║Оя╗Яя║Шя╗ия╗о╪╣ ┘И╪зя╗Яя║Шя║╕я╗Мя║РтАм

тАля║зя║кя╗│я║ая║Ф я╗гя║дя║┤я╗ж я╗Уя╗┤я╗ия║О┘ЖтАм WU├Зf├СUWFUw├Йd{U├Й├РU ├З bdubLWLd 20┬п03┬п2012WO dH├З┬Мfd J┬ШWK

32


w qGA ®UNM bbFÇ vK duè ¬ÈdGLU Wš ¬rzÇÏ qJA ÕU à W L sÇdÇ XuÇ æUMÇè¬WUÇ tOÇeO s rNÇèÑ êÏR rNM ®êÑÇϝÇÚdHÇWOÂqCHULNUb sbOH j‘§i×ge˜ WÏUB™ÇèWOUL™ÇÊU ÇÑbÇedbu YÇ ed sO odDÇ nBM w WdObÇè w¬WU W RLUë FUäÇe™è®dJHKébMè ®dObKUOKFÇÊU ÇÑbÇbNF wd LÇè VUJÇ ¬fJO fÑÏÅ ádA qO˜ WKL oU Ç ddÇ fOzÑè wdGLÇ edLÇ Çc ÉÑÇÏÅ vK ¬WO dHU WI UMÇ ŒqO vKedLÇÇcsÇdè2007 WM t O QcM ÑÇdIÇÙUMºwèæÂwÊU˚vÅtuÇ ®WKDÇèÁÇdÇè eà bè ®wÇbOLÇ YÇ ÈuK à qCHè WD uLÇ WIDÇ äu Ébb ÊU ÇÑÏ edLÇ sÇdÇXuÇwnJFè¬qJONLÇdOÙUDIÇè ÊUJ ÏÇèÑhzUB sWU W ÇÑÏÉÑuKvK edLÇsOWOUHÇÑU Åwè®wUL™ÇqÇuÇ nJFfÑUWOèbÇËU_ÇèÊU ÇÑbÇedè s dÑUI ÉÑuK vK ÈUAÇ sOUÇ s od WOUL™Ç ÊUdÇè sOÏUB™Ç sOKUHÇ WO dHÇWOFUÇáÇd ÅX¬WO UO ÇéuIÇè ®uOfdUO ÊUOM UCà WOdGLÇ WJKLLÇ w bu ÇdOè¬oKGÑU ÅwqGAUUU¬dOJHK wIdè¬WMOFWOB äuÉdzÇÏUNULÃæuJU Wb WUÇÏd è®dOJHKÏÇuéu vÅ WOeÇddcÇWHU UN ÇÑÏwæUMOs ÏÇuWOèbÇÊU ÇÑbKwdGLÇbNFLÇUNM¬éd à ÈdGLÇ ÉÑu Zèd vÅ vF êcÇ ¬êÏèÏdJÇ ÊUBBÇ ÏbF wdGLÇ edLÇè ¬rUFÇ w oÇ bF ¬WOèbÇè WOOÇd ™Ç ÊU ÇÑbK ®wD uLÇÑÇuÇvKtU ÇÑÏedêcǬêÒèeFÇ ÈdGLÇ w dOJHÇ ÊUbM ÁUC nB ÊUbMLÇ wU ÑÇd vK ¬VFAÇè ÙuMU c UNM dOJÇ ®rUFÇ äèÏ nK w sÇd UNCFè¬ËU_ÇèÊU ÇÑbK eÇd qJ w ÉuI ãÑUA WOÇdÇ Éu vÅ äuÇ vK fO QwÇèÏUCÃsUè®WOuLFÇÊU UIMÇ vK qLFÇ w Uë U à qLè ¬ÊUbMLÇ çc wdOQÇèwdGLÇlÇuÇÊUOuB ÈUFO Ç wWÑUALÇÑUF ldUNFOLè¬ÑÇdIÇWUM wuLFÇÔUIMÇjOAM 33

ÁÇdÇè sOUÇ Òdà ÈUDI Ç vK ébMLÇ vK tÑbè WOLÏU_Ç ×U è_Ç w tFL è wÒÑUqUèwuLFÇÔUIMKÁUCvÅäuÇ ®ÔUIMÇsÙuMÇÇc r tS ¬1993 WM f Q edLÇ æà rÑè ë ÇddIedLÇÇcÑbB®2002w™ÅÉuIÒd Uë U60uçÏÇbÅwãÑUAUuM Uë OOÇd Ç ®WOzUBÅÊUODFèjzÇdçbOCFrè WOÇÊU RLÇsUCÃedLÇÇcdFè ÖèdFÇÊUKDVO wǬWKOKIÇWOdGLÇ ÊUONÇ èà WOèbÇ ÊU RLÇ UNIKD wÇ lÑUAquL¬nU oè¬WId çcè¬WOM_Ç ®WOLÏUÃdÃéd à eÇdsbbFÇlÊUÇd edLÇÇcådà ÊUJAÇsdOJÇw×dÇèWOèbÇËU_Ç UNbIwè¬eÇdLÇsÙuMÇÇcrCwÇ ®wdFÇ͚ÇÉÑÏU êÃdÇÊUšD ÇWUIUCÃedLÇÑu bè

Çc wè®ÊUOu d Ÿ sO s UÑbB wÇ w{ULÇdL ÏdN wW RLÇXU¬ÑU Ç vKsOFtÅXUŒUOUF ÇÁÇdÅ11˜dAM WI V ˜ qà s UNKOFH ÉbbÇ WuJÇ ÑÇdÅèÉu dÇWÑUäUwULO ™èŒWÑUGLÇ ®WOdCÇWÇbFÇ Š€Ah×ge˜ eddbèf R¬nU tKÇbdF™ Çc ¬WOUL™Ç åuKFÇ w ËU_Çè ÊU ÇÑbÇ WOdÇ dÒè d bè ®dOJHK ébM edLÇ ®W UMsdÃwÍdDÇÇcsUIU WOM uÇ ed æà bR æUMO s Wb æà dO wæUWOUL™ÇåuKFÇwËU_ÇèÊU ÇÑbÇ tL ÇÏÑèêcǬbOuÇwdGLÇedLÇ2009WM

dOJHÇÊUbMLŒUOUHK M˜WFUWz™vK WOJd_ÇWFUÇeMè®rUFÇwWOKUd_Ç ÉÑb UNbI Ébb dOUFÓU à vK UNz™

Ćĥ×ċğĠĥĢ×ċĘĥĢ zh·×em”רˆ×š§•M”× ¶p ƾžȶǀƯžƾƆŽȚǠƄƴŲǍžǠźǛƸƴƯƄŽȚǍƁǞƭůǟŽȚȯNjƷƁȬȶǍƪžǠźOn Think TankȪǍƈƶƁ ȝȚNjƲƄƯƵŽȚǜƸŮȶǠƵƸƴƯƄŽȚȠǾǧǽȚǠźǀƸƵŽƾƯŽȚȝƾƷűǞƄŽȚǜƸŮȰǍƱŽȚȬȶǍƪƵŽȚǔŲǾƁȶƾƷƴƃŻ ǀƸŮǍƯŽȚȴȚNjƴƃŽȚǠźǛƸƴƯƄƴŽǀƉŴƻƵŽȚȝƾŴȤƾƵƵŽȚȶǀƸƴƇƵŽȚ ȠƾƆƶŽȚȶ ȝƾƁNjƇƄŽȚȶ ȝƾżǍƄƪƵŽȚȶ ȆȝƾƬŻƾƶƄŽȚȶ ȝƾŮǞƯƫŽȚ Ǡź ǎƸƸƵƄŽȚ ȬȶǍƪƵŽȚ ȲȶƾƇƁȶ ǠƵƸƴƯƄŽȚȠǾǧǾŽ Think Tank ǍƸƳƱƄŽȚǎżȚǍžȝƾƵƮƶžȝƾűƾƄƶƄŴȚȶȞǞƇƃŽ ǀƸŴƾƸŴȶǀƸŸƾƵƄűȚȝǽǞƇƄŮǍƵůȷǍųȖȴȚNjƴŮȶǀƸƴƈŽȚǀƲƭƶžǕƴƭƄƉƁȶǍƫƵŮȖNjƃƁȶ


:‫اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻟﻴﺚ ﻛﺒﺔ اﻟﺨﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﻠﺮاﺻﺪ اﻟﺘﻨﻮﻳﺮي‬

× AmMœ× µ׫•Xe˜×¬•€×«•I˜×«§He”׫y™” š”A”׬•€×A¡XAM‰œ×JIiH׎e§‘‰M”×ge˜ž ǠſNjƵŽȚǕƵƄƆƵŽȚǠźǍƸƃƈŽȚǀƃżǂƸŽȤǞƄżNjŽȚNjżƻƁ ƾƷſǽ qǍƸƳƱƄŽȚ ǎżȚǍžy ǟƪƈů ǀƸƭƴƉƄŽȚ ǀƵƮſǽȚ ȴȚ ǁƭƃůȤȚǠŽƾƄŽƾŮȶȆǝƱƪżȤȚǍƲŽȚȬƾƶǧNjƁǍƁǽƾžǗƪƳů ǀƯŴȚȶǀŲƾƉƵŮȶǀƸŶȚǍƲƵƁNjŽȚǀƵƮſǽƾŮȝƾƵƮƶƵŽȚǙƴů ȆǀƸŮǍƯŽȚ ǀƲƭƶƵŽȚ Ǡź ƾƀȢǞűȶ ǍƉƇƶƁ ȚnjŽ ȆǀƁǍƇŽȚ ǜž ǕźNjůNjŻǀƲƭƶƵŽȚƾƷůNjƷŵǠƄŽȚȜǍƸųǽȚȝǽǞƇƄŽȚȴȚǍƸŹ ǀŽȶNjŽȚ NjƉƆŽ ȦƾŴǽȚ ȱǍƇƵŽȚ ȴǞƳƸŽ NjŵȚǍŽȚ ǚƲƯŽȚ Ǡź ȹȚǍƸƪž ȆǀŮǍƆƄŽȚ ǀŮǞƯǧ ǛŹȤ ǕƵƄƆƵŽȚȶ ǀƸƆƁȤNjůȶ ǀƸƲƸƲŲ ȜȢǽȶ ȴȚ ǟŽȚ ǝůȚȣ ǁŻǞŽȚ ǚűǽǀƲƭƶƵŽȚƾƀNjƷƪůȝȖNjŮǎżȚǍƵŽȚȵnjƷŽ ȵnjƀȲǞŲǀƸƵƶƄŽȚǎƸƱƇůȶȤǞƭƄŽȚǘƸƲƇů Ǖž ȤȚǞƇŽȚ Țnjƀ ȴƾż ƾƀǍƸŹȶ ȤȶƾƇƵŽȚ ǍƁǍƇůǀƂƸƀǝůǍűȚȸnjŽȚǀƃżȤǞƄżNjŽȚ qȸǍƁǞƶƄŽȚNjǧȚǍŽȚy pKN áu ¬ÏbFÇWKOKXUæÇè¬WLNWI ®UNb èÊU ÇÑbÇçc ËU™Ç eÇd˜ tM êcÇ ÌuMLÇ b ¬ÓU ™ÇWÑbUWuJÇbMtOJKN ŒWOzÇd™Ç ¬WMOFÊU UO ÌèdwÇjGCÇÊUULbMè ÑU ÇwçÑèÏêÏROUNb êcÇåš™ÇbMè ®êdULåUFÇêÃdÇ ë ë WUMwULNÇÑèÏeÇdLÇçcVFKÇcJ vK dOQU ÑÇdIÇ wFU nOIè åUFÇ êÃdÇ ULWUFÇÊU UO UsOOMFLÇqvKè¬ÈÇe™Ç XÇvÉeOLÊUuMèeOLÑèÏsUN ®æÇbKÇçcwÉeOLWUM ȝƾƉŴƻƵŮǎżȚǍƵŽȚȵnjƀǀƸƵƉůǜƳƵƁǚƀw ȒqǍƳƱƵŽȚǚƲƯŽȚy ÉdOÇsUO æUAÇÇcNwFUsk™Çàà UÇèŒpUpM˜vL ULWOdFÇWLdÇäu wDF `KDB êÇ UNOK oKD æÇ sJL tÇ sÇ ë t ÑUL êcÇ ZNMLLÇ YÇ WOKLF Uë OHOè ÇbF

ǗƸżȶ qǙſƾů ǙƶŰy ȮŽȚ ȝƾƉŴƻž Ǡƀ ƾž w ȒƾƷźǍƯů s UeOL v à WOzÇdÇ ËUÇ eÇd w àà w dBI wÇ UdOèWOLÏU™Ç ËU™Ç eÇd çcààqLâÇÑèÇèÊUOuæèÏYÇvKUNKL W Rwè¬WUFÇÉUOUWOMFWOzÇd™ÇeÇdLÇ XuJwÇWOUUNUAÊdUUNUO UNWb WO ÇdILbÇÊUFLLÇWOwè¬UNÊeOLèUNO vÇ W UO Ç WUM UNO lC wÇ WOUMBÇè ÏbFsèWOFLLÇWÑUALÇèWOLKFÇsäUÑb ¬UNO WOMF áÇd Ç Éb WÑUA sè ÊUUO Ç ®ÉuIÇèÐuHMÇWUMvMFLUMW UO Çè æÇbKÇ çc w UÏULÇ r wÇ ÊU UO Ç ÉdBIX OWdWOKLWOVUGÇwæuJ dU q ¬jI ÁÇdÇ êÃÑ èÇ rUÇ êÃÑ vK W UO U WKBÇ êèÐ s dO ÏbèåUFÇ êÃdU ÊU RL wFO âu ãUM QA pc ¬WOMFLÇ WIdD UN Ñb w ÉÏbFLÇ ÊÇÑUOÇ Ñu d ãUMæQUNFu¬UNzUèUÏUFÇádFèWOLK

‫ﻣﻊ اﻛﺘﻈﺎظ ﺳﻮق‬ ‫اﻻﻓﻜﺎر واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت‬ ‫واﻻﻋﻼم ازدادت‬ ‫اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ‬ «‫»ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ‬ ‫ﻫﻨﺎك ﺟﻴﻞ ﺟﺪﻳﺪ‬ «‫ﻣﻦ »ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ‬ ‫ﻳﻨﺘﺸﺮ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬

34


ZMLÇuÓU ™ÇWÑbUUeOLUL¬eÇdLÇçc eÇd˜æŸÇUNL M¬UNÏRwÇWOKLFÇWHOuÇè ®ŒWOzÇd™ÇËU™Ç ǀźƾƲƅŽȚ țƾƸŹ qȜǍƸƇŽȚy ȵnjƀ ǏƳƯů NjŻ w ȒǎżȚǍƵŽȚȵnjƀǚƅžƾƷƴƅƵůǠƄŽȚ ®ULÑàà

UNbæ™ËUÇedquLÊUd ÉblL ®ÇbÉdOÊUUM ȞƾƇŮǽȚ ǎżȚǍž ȝƾƉŴƻž ȜNjǣƾź ƾž w ǠſƾƯůǠƄŽȚǀƸŮǍƯŽȚȝƾƯƵƄƆƵŽȚǠź ǀƸǣȚǍűǽȚ ȒǀƸžǽȚȶǚƷƆŽȚǜž w ÉÏuu ÊU RLÇ çc q XU u àà q ŒwdFÇ lOdǘ äu ÊbN wÇ æÇbKÇ wÇéd ™ÇæÇbKÇvÇWU{ǬsLOÇèdBèfu XFXUJUN HÁUMèUÑu ÏWUÉÏUÇbd ë ÇÑèÏ ë sOO UO ÇsOKUHKqLâÇÑèÇrbIÇbzÇÑ ®rNKLb dv ÊÇdOGèʙuvKWKIWOdFÇUMUFL æUÇc¬UNLEÇèUdOU ÏèUNU UO èUNMOÇuI såbIwÇâÇÑè™ÇwdOOGÇÇcNUb dêcÇ ÌUO™ÇÓÑbwÇ©WOzÇd™ÇËU™ÇeÇd¨q ¬éd Ç æÇbK w XKB wÇ ÈÑUÇètUUO è Éd ULÇ VÇuÇ s çc ®®ÊÇÑUOÇ rN WbI WèbÇ b b ÇdÇ qIFÇ æuJ YO ¬WuOÇ ®lLLÇè ǀƸŸȚNjŮȚ ǀƲƁǍƭŮ ǍƳƱſ ȴȚ ǜƳƵƁ ǗƸż w ȒǀƸǣȚǍűǽȚȞƾƇŮǽȚǎżȚǍžȤȶȢǚƯƱſǂƸƇŮ ȿ wWuOÇWOUL™ÇÊUUOJÇsOWšFÇàà WOKLFÉbOèwq¬WOJOUJOLÇWšFUX O wUJÇÏbFÇÏuèåbF®WF ÇèWOKUHWOULÇ ¬ÉdOJÇ ÑÇdIÇ lM ÊU R éb ÁÇdÇ s 35

ȴȚ ȴȶȢ ȹȚǍƸƃż ȹȚNjƷű ƾƷƸƴŸ ǍźǞů NjŻ ǎżȚǍž ǜž ȒƿŽƾưŽȚǠźǀƸŴƾƸŴǀƉźƾƶžƾƷŽǚƳƪů nAJ UN™ W U ULѬrN äÇR Çc àà ÇÐÇ éd Ç WN s ®tHA ÑÇdIÇ ÙUM bd ™ U ÑU ÇèwUL™ÇqLFÇwWdÏuèUM{dÇ b ¬jId ULÇw UO ÇqFHÇwjK Ç æèdOJ ®UN WU Uë Çu Ç eÇdLÇ çc iF ¬šë qHDÇèÉÇdLÇæèR èdIHÇÊU ÇÑbæuOMF ÏUB™Ç vK qLF eÇdLÇ çc XU u ULMO fLWOOÇd ÇdEWNèsâÇu ™ÇèWOLMÇè s æuuJO UFD UNMzUe ¬w UO Ç ÑÇdIÇ ®ÉdOJÇ`UBLÇÈUÇ UMUFLwçcËU™ÇeÇdsÏbãUM WNèsêÏUB™ÇVUUWOMFWOD èÇâdAÇ šUOdw®WÑUÊUd UNuLèWÑUdE

«‫ﺗﻠﻌﺐ »ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ‬ ‫دورﴽ ﻣﻬﻤﴼ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ‬ ‫اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم وﺗﺜﻘﻴﻒ ﺻﺎﻧﻌﻲ‬ ‫اﻟﻘﺮار واﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

ȝƾƉŴƻƵŽȚ ȵnjƀ ǜƸŮ ǀŻǾƯŽȚ ƾž w ȒqǀƸŶȚǍƲƵƁNjŽȚyȶ WDK ÇUNOæuJwÇWODK ÇäèbÇwàà lUæUÉuIUUNOKÐÇu ™ÇrèÇWèÑuUÇ scÇ sOUÇ tÑUA L wQ s u ÑÇdIÇ æuJbè¬çÐuHWD ÇuèÇtMrÑuÇæu{UI u æuJ U ÉÏUè t WU ËUÇ eÇd tb bd ™ rUèWDK uè®UN bOuÇ Œæueǘ ád ê™WbÇçcåbIæÇÉÑèdCUeÇdLÇpK Ubd VUGÇ w uN ¬lLLÇ w qI d Ç ÇcslLLÇådæÇè¬tÉÑuBæuJæÇ ÁUBI Çqšë FæUšÇcN¬WbÇsÙuMÇ s WODK Ç æÇbKÇ VKÇ w æuJ åUFÇ êÃdÇ såUFÇêÃdÇÁUBI ÇdFULMO¬ÊUuMLLÇ ËU™Ç eÇd¨ UN åuI wÇ WO U ™Ç qU LÇ ®Éd UdOèÇÉd U©WOzÇd™Ç æèbbŒszUҘbuWO ÇdILbÇæÇbKÇw qLF ÇcN ¬tF æuKUHèZMLÇ ÇcN æuLN ®®UNMO ULO sOOU WOdèfUM eÇdLÇ çc ®wIOIâu UNè ËUÇ ed dA WFÑÇ bu š dB w edêÇburè¬WdBLÇWèbKWFUUNKXU åÇd™ÇÊU ÇÑÏedq¬ÑbU™ÇqI ËUÇ ®ULÑ q wbLÇ lLLÇ ÊU R iF ãUM sÇed¨è©æU ™ÇâuIÊU ÇÑbÉdUIÇed¨ ¬ÊU ÇÑbÇiFÌUUåuIæÇUN`L ©æèbK âu Ïuèåb V gUNÇ vK XOI UNMJ ®UNMWèbÇÉÏUH ÇåbèUNU ÇÑbwIOI WÇdLåuIWOFLX QÊÇuM lCq WèbÇ ÊU UO W ÇÑÏ WèUè WUFÇ WOÇeOLÇ WUǨ WOÇeOLÇ ád Ùu{u w WdBLÇ Udb äUIÇ r WM q ®©rOKFÇè WBU W RsWOAK¬dD UNU¬UNeNÇÉÑÏUBè ád nO nAJè æULdK Vc WOL Ñ dO ¡åUFÇäULÇ ǀƵżƾƇŽȚȝƾƉŴƻƵŽȚȯǞųȯǞƈŽȚȚȣƾƵŽw


qUFÇuÊÇdÇçcvÇÊU RLÇçcWUè eÇdLÇ çc ÉQAè Éϙè vK fOzdÇ bU LÇ Çb WOU WÑÏ vK WÑUA Ç eÇd qL wÇ sOKUHÇÊUUvKUL¬bOIFÇèáÇd™Çs wÇ wbLÇ lLLÇ ÊULEM q sOOUL™Ç UNMOFåUљÇèozUuUUN H`OK vÇÌU ®d ÇÑÇdlUêÇèÇæULdÇuCnOIvK edLÇ s ÊU RLÇ çc VKD U ÉÏU æuJ UUOÇè ¬ÊUuKF s tU U wÇ WOKUHÇè áÇd™Ç s WOU WÑÏ vK edLÇ WKOBstbUrbIèÖdw`MYO ÊUšèÊÇÑb Çc s ZMè®ÑÇdIÇ ÙUM vÇ lUB`OÊU ÑULLÇqCÇvKWOMÊUOuè ®UNWUF ™ÇWdwUL™ÇqUHÇèÇÑÇdIÇ sæuJWuKFLÇäUBÇâd æUVUGÇwè WdALÇÊÇèbMÇèWOIOIÇWuOÇÊUšFÇäš ®æUdDÇUNLOIwÇ ¬Uë OLUWHMÊUFLwåuOÇUMÇULè l èÇ Uë d sOOKLÇ sOKUHÇ éb æÇ wMF Çc XU ÁÇu eÇdLÇ çc ÊÇÁUD s ÉÏUH š sÇÁeÊÑUUN™WOLUèÇWOèÏèÇWOLOKÇ qzU èèXd™ÇdçÑULvÇäuuÇsJLÙUD ®WbÇäUB™Ç eÇd¨ÊUuMLWOIOIâu ãUMêÏUIU ãUMæUULU æUJqw©WOzÇd™ÇËU™Ç êÏUBÇ êuLM w UO wULÇ wK qU ë Uë èÑbæuJæÇtKLFè¬ÇÁuHæuJæÇtKFHbd ®ÉÏèbLÇçÏÑÇuètèÑbNæÇbd™è¬Uë ÏUè ¬qLFÇÇcNtMOFssgHáu qUHÇÇc ë áu dOJHÇ vK tMOF Uë OK Çed bè æU ë edLÇ Çc q b r ÇÐÇ UÇ ¬t UuÒ `B qLåUsvKXd™ÇWèÑÇwgHáu

®W ÇÑbÇçc ǒƯŮ Ǡź ȜȢǞűǞƵŽȚ ǀƸƴƲƯŽƾŮ ǙƁȖȤ ƾž w ǠƄŽȚ ǀƸŮǍƯŽȚ ȲȶNjŽȚ Ǡź ǛƳƇŽȚ ȝƾƉŴƻž ǀƸǣȚǍűǽȚȞƾƇŮǽȚǎżȚǍž ȝƾűǞƄƶžǟƴŸǕƴƭů ǀƴƸŴǞż ƾƳƁǍžȚ ǚƅž ȲȶȢ Ǡź ȤNjƫů ǠƄŽȚ ǏƸŽȶȆȹǾƅžƾƳƁǍžȚǠźǠŴƾƸƉŽȚȟȚǎƵŽȚȜȔȚǍƲŽ ȒǀƸźǍƯƵŽȚƾƷƄƴƸƫŲǜžȜȢƾƱƄŴǽȚȜȤȶǍƬŽƾŮ ë WDK UÇÏdHMwuJÇqUHÇÇcæUÇÐÇàà qOLVUGÇwH®æuOIOIæu UMtbfOè dAMUlUr ÏuèèdUELÇvKeOdÇvÇ ë ÇdNEwHCw UO VJêÇÑU ÇsL{UOLU qUHÇ Çc æU ÇÐÇ UÇ ®ÉÑuBÇ se Uë OÇdÇ

®ÉdO ™Ç åš™ÇèÊU UO ÇèÑUJ™Çâu ÏÇÏÒÇULKè Wd ÊU R vÇ WUÇ ÊÏÇÏÒÇ Uë UEÇ ÉÑb åb V WšÇ UMODFè çÑÇuÇ d çcqUMzUDÇvKåš™ÇqzU èèêÏUFÇÏdHÇ ®WÇuLÇWIOLFÇèWIObÇWšÇ ȴȚ ǎżȚǍƵŽȚ ȵnjƷŽ ǜƳƵƁ ǗƸż ȷǍųȚ ȜǍž w

‫ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ‬ ‫ﻳﻮﺟﺪ »زﺑﺎﺋﻦ« ﻣﻬﺘﻤﻮن‬ ‫ﺑﻤﻨﺘﺞ »ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ« ﻟﻬﺬا‬ ‫ﺗﻌﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﺮاﻛﺰ ﺑﺘﻨﺎﻓﺲ‬ ‫وﺣﺮﻓﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﻴﻦ‬

ȒǀƂŵƾƶŽȚȝƾƯƵƄƆƵŽȚǠźƾƷƉƱƶŽȟȶǍů æUÇcN¬fUMÇbb rUwæŸÇsàà èÇsOuLMsOKUÇuUÁÇu bKêÇwsOKUHÇ qCÇvKrNU UAwÇèbLFræÇsOO UO

vKrNÑbæuJáu WdAÇäuIFÇtbIU ®äUÇWFODnF{ÇfUMÇ

 ǀƸǣȚǍűǽȚȞƾƇŮǽȚǎżȚǍž ȴȚǠƶƯƁȚnjƀǚƀw ȴǞƳůȴȚƿƆƁqǙſƾůǙƶƅŽȚyȶȚƾƷƄƸƵŴȚƾƵż ȒǀƸŴƾƸŴǀƴǧǞŮƾƷƁNjŽ VUGÇw©WOzÇd™ÇËU™ÇeÇd¨æuJàà ÏUB™ÇvKdÇUNwÇWUFÇÊU UO UWOMF WOUL™Ç ÉUOÇè WOKLÇ ÉÑÇϙÇè WèbÇè WKÇu æuJ æÇ UNOK Vu pc ¬WOUIÇè V ¬WUFÇ ÊU UO Çè ÉUOU sOOMFLÇ l rN¬Uë OULÇèUë ÏUBÇèUë O UO ÊÇÑUOÇlÇb fO UvÇUë UOÇÏuIÇcè¬êÃÑèW ÑbÈUÇ ébäUÇuUL¬éÄdÇçcfJFËUÇeÇd WH UN ËUÇ eÇd ãUMè ®®š ÊUFUÇ ®WU ÉbMÇUNèWOÇdÇ ǀƸǣȚǍűǽȚ ȞƾƇŮǽȚ ǎżȚǍž ȝȔƾű ǚƀ w ȒȹƾƸƃƉſȜǍųƾƄž ¬qUHÇèqJAÇld rUwæŸÇgOFàà vKdOQÇèrJÇæUWO{ULÇÏuIFÇwsJè ë WbOKI WUè WèbÇ dzÇèb ÇÑuB ÊU UO Ç qOJAlàÉdO ™ÇWM sOšÇw®ÏuLKÈdÇ ÉdUFÇ WÏUB™Ç ÊUšFÇ ×UAè åUFÇ êÃdÇ êdBÇè wFL Ç åš™Ç qzU è l uè ÊÇÑUIK ÑÇuÇè qUHÇè ÑuCÇ vK jGCÇ ÏÇÏÒÇ ­ qFH WUFÇ ÊU UO Ç WUM w wFLLÇ ÇcN®®ÊUFLLÇWOMwqUÇÑuDÇèåbIÇ ÊÇuM Ç w eÇdLÇ çc qJA ÉdOèXÑU 36


®ÊU RLÇçcÉÏUOIsOOLÏU_Çè ÑUAÇåbuWOdFÇϚÇwtOÅdIHU ®qLFÇWGOèWšFÇjLèWUIÇsÙuMÇÇc jdæÇVUL¬WFWÇbÇæuJáu Çc bU wIOI ÎUM oKè UN WUU Uë uC ®UNs{Uè ÉÏbWMOFÌÐULæŸÇqI WIDMLÇÊÃb ¬WUIÇçcNZèdÇvKUë OÑbbU dà ®bbqLfO Qäè_ÇêbÇuÇcæÇsÇè eÇdLÇ çc ÍU w êduÇ wUÇ d™Ç ÕU ÇvÇWUwN¬UNOKsOLzUIÇÉd u cLÇsæuJè¬tæuLOIUéèbsOÑb qLFÇ ÇcN WOIOI WAUF rNb XU u Çb ¬wLU éu vK WU W R sL{ od sqIMæÇvÇWdÇçcÌUYO ®WAUFLÇ UJdÇwËU™ÇeÇdVKÇæUW UMLU

‫اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ‬ ‫اﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ‬ ‫دراﺳﺔ اﻟﻤﺴﺎرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬ ‫ وﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة‬،‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺎرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬

ÈU rNMè¬WOUæÇbKsUë U qI š wqLFÇUNš æuLKFdN ÃW èÇWM Èd ÇuKIMOWdHÇrNæuJqOIÇÇcsÊU R ®rNÇbKvÇWdÇçc æèÑbIè æuÑb sOOK sOKU Ïuè æÇ ÊUMLÇ çc vK äuBK wIOIÇ ÌUO™Ç vK ÉÑbIU æuFLè¬UNOM rÏèWOdFLÇ dF¬rNFWOIOIWÑUAèWOKLÊUšWUÇ ®eÇdLÇçcÍUwWO U ™ÇqÇuFÇs WdAÇè¬dJHLÇÚUbÇWULweÇdLÇçc WOUWOMNèáÇdUdOJHÇWOKLÓÑULwÇ ÇuMJL w ¬sOOUL™Ç sOKUHÇ s WUOMU WOu{uL rNFÇèÇèÄdIèwu rÑÇèÏÇ ÁÇÏÇ s WOUÉÁUHJrN UAÇu ÑULè 37

ǚƅž ǀƸƃƶűǽȚ ȲȶNjŽȚ ȠƾƄƄźȚ NjƯƁ ǽȚ w ȜƾƃƯƵŽȚ ǀƸŮǍƯŽȚ ǀƲƭƶƵŽȚ Ǡź ǎżȚǍƵŽȚ ȵnjƀ qǠƃƶűǽȚ ǚųNjƄŽȚ ƾƸŮǞźy ǝƄƸƵƉů ǜƳƵƁ ƾƵŮ NjŻ ȆȲNjƆƴŽ ȹȚǍƸƅž ȹȚǍžȚ qȜǍžȚƻƵŽȚ ǀƁǍƮſyȶ ȒƾƷŽǃƁȶǍƄŽȚǀǧǍźǟƴŸǠƬƲƁ bÇu æU WOUMBÇ äèbÇ dE WNè s àà ®WUGKrNWOdFÇWIDMLÇweÇdLÇçcq ë wÇ ÊÇbU LÇ s ÇdO æÇ éd äèbÇ çcN ë vÇÌUwè¬ÇÑbXÐWIDMLÇçcNXb WÏUB™ÇÊÇÑU LÇW ÇÑÏvKÉÑÏUÊU R ¬WO UO ÇÊÇÑU LÇÉÑèdCUfOè¬WOUL™Çè ®®ÏUF™ÇÏbFèqU èrNÙu{uWOLMÇæ™ ®rUFÇäèÏÊUÏUBÇWOIWKèÐè ©WOzÇd™Ç ËU™Ç eÇd¨ æU dOcÇ V ¬d ULÇwuJÇw UO ÇæUAUjIvMF™ qLFbËU™ÇeÇdiFãUMrFqUILU WOMÇUNuäuåuWNAÇè¬W U o UMw w UO Ç UNF{èWIDM w ÌÑUÇ s WuL èÇ ®ÇbÓU ȯǍƄƇžǚƳƪŮȝƾƵƮƶƵŽȚȵnjƀǁƂƪſȚǞŽw ǏŴƻůȴȚƾƷſƾƳžƺŮǚƀǀƸŮǍƯŽȚǀƲƭƶƵŽȚǠź ȒȹƾƸƲƸƲŲȹǽǞƇů ÇcNè®®b ÇulLLÇæÇUM{dÇÇÐÇàà sOOULÇsUNOKUHÉeOLŒÁUCǘb Ç q æU ¬Uë CÇ sOO UO sOÏUBÇè sOuLMè ŒWOKIFÇ eÇdLǘ çc vÇ WU ŒÁUC™Ç˜ wLM eÇdLÇ çc XU ÇÐÇ ¬UNKL b d v XuÇ fH wè ¬Uë MuJè ÉQAè šë uL ®®rNOÇ wÇd™Ç w RLÇ jLMÇ ÇcN ÉeOL æuJ wMFLÇwLUFÇÙUDIÇÇclqÇuvKèwUFÇ æÇVUë OÐuLUë F{èpÐæuJO ¬ËU_U ®tOÅäuuKvF ƿƴŹȚ Ǡź ȜǍŰƻžȶ Ȝnjźƾſ ǀƉŴƻž w qǀƸƶƁNjŽȚǀƉŴƻƵŽȚyǚƅžǀƸŮǍƯŽȚȝƾƯƵƄƆƵŽȚ ȞƾƇŮǽȚ ǎżȚǍž ǜž NjƸƱƄƉů ȴȚ ƾƷŽ ǜƳƵƁ ǚƀ Ȓȵnjƀ ssOUOsOU`{Çèáš ™ÇæÇbIÇàà ®UULsOHKsOFO ǎżǍž ǏƸŴƺƄŽ ǟŽȶǽȚ ȝȚǞƭƈŽȚ Ǡƀ ƾž w Ȓ ǠǣȚǍűȚȞƾƇŮȚ W{Çè WU WOdFÇ ϚÇ w æŸÇ bu àà ÁÇdÇsáUÏbpcè¬ÊU RLÇçcqL

áUIÇèÒU™ÇvKèWOKFHÇW UMLÇvKUë Bd báu ®®wIOIÇÑuDÇoOIvKèÑbNÇ ®WOL™ÇWIzUÑÏUBLÇçc ǎżȚǍž ǕƁȤƾƪž ȠƾƆſ ǘźȚ ȷǍů ǗƸż w ȒǀƸŮǍƯŽȚǀƲƭƶƵŽȚǠź ǀƸǣȚǍűǽȚȞǞƇƃŽȚ ÑUAÇè Éϙè WKd vK æuKI s àà qUÇ qzUNÇ eFÇ V ÙuMÇ Çc s eÇd WOKèÊUbÇ rbI äU w ÊUuJÇ bM rUFÇ WOI vK WIDMLÇ ÍUHÇè ¬ÊUUO™Ç gUÏuèV è¬qLFÇsmOBÇçcNrNÇÑÏÇè qOFè eOH s b™ ÊU RLÇ çc Éϙu WOIOIÉϙèæuJáu UNÇsÇè®WOKLFÇçc ®seÇluLMWOÑbè ÑÇbÇwŒêduMÇbÇdǘwÇcrbN ë VFK b çdAènKLÇ Çc bU qUF ÇÑèÏ wè ¬tO ÙÇd ™Çè tuÇ Çc ÉÑuK qOF

‫ازداد اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻀﻮر‬ ‫واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻟﺤﻮار اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﺑﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت‬

ÊUULÇ UNF æÇ qà WOU{Ç WOu WLU ®ÊÇèbèÊÇÁUIè Ǡź ȝƾƉŴƻƵŽȚ ȵnjƀ ǚƅž NjűǞƁ ǚƀ w ȒȴǽȚǀƸŮǍƯŽȚǀƲƭƶƵŽȚ u æUM w ed bu wLK b vK àà åbÇsuè©ËU™ÇèÊU ÇÑbKwUMKÇedLǨ ë ÊèdOwÇedWOJdÇW

RXÇè¬eÇdLÇ uwUÇçdbè¬ÈdÕU ÇqsUë OKÑÇb ®ËU™ÇèÊU ÇÑbÇedLoU ÇdbLÇ ©ÊU ÇÑbKÓbIÇed¨buUCÇæÏљÇw w eÇd ãUMè ®WO WFL ÒUL ed uè eÇdLÇsbbqOãUMè¬UCÇfuèsOD K ®WIDMLÇwUë O Wd dAM


тАл ╪зя╗Яя╗Мя╗дя╗╝┘В ╪зя╗Яя║╝я║Оя╗Ля║к ╪зя╗зя╗дя╗о╪░я║Яя┤╝тАм..тАл╪зя╗Яя║╝я╗┤я╗жтАм

e┬з┬С┬ЙM┬Ф├Чg┬Рe┬Ш├Ч┬и┬И├Ч aM┬Ш├Ч AM┬Й┬Ь A┬б┬ХI┬НMi┬Ш├Ч ┬╢I┬Ф├Ч┬вT┬еL├ЧCmH ├ФUI w sO LGM ┬мsOD U├и sdJH├и sOHI w bQ U ├жUd ├и┬оr├П┬Ъ qI ├дu l ├З├и sOJ v├З ├К├З├СU├ТlC s d├Г VKD d_├З ├ж├З WOK ├Зb├ЗsOB├З├КU UI├йbLjO├Гw├кUNGM ├и

тАля╗гя║О я╗│я╗дя╗┤я║░ я║гя║оя╗Ыя║О╪к ╪зя╗Яя║Шя║дя║кя╗│я║ЪтАм тАля╗Уя╗▓ ╪зя╗Яя╗Фя╗Ья║о ╪зя╗Яя║╝я╗┤я╗ия╗▓тАм тАл╪зя╗зя╗мя║О я║Чя║дя╗дя╗Ю я║╗я╗┤я╗Ря║ФтАм тАля╗гя║дя╗ая╗┤я║Ф ╪зя╗Яя╗Дя║Оя║Ся╗КтАм

v├ЗXb┬м├К├ЗuM ├Л┬Ъ├йbvK├и┬оUNUuL ├и w├иr├Б├З├С├В├КbN ├и┬мsOOMOB├ЗsdJHL├З├К├ЗdA r├П┬ЪwWKcL├З├К├ЗdOGL├Зl├в├иU U├СuD ├ЗuU ├ж├иd ├В├и┬м├Иe├З WuC qL ├жU rNCF ┬оsOBK├жuLMrNFOL┬мUbv├ЗsJ┬мt├СU WF ├Зu├ЗsOB├З├Ц├С├ГwqLF├З├иgOF├З├З├и├СU ├ЗbI wWKIL├З├КUKDL├ЗsdOJ├ЗWN├ЗuwUU├и ┬о┬Мb├Зu├З├Иe├ЗW├и├П iF w ┬м├еb sOB├З q ├З├П ├ФUIM├З WKI L├Зt Y├Зe├Зd├и├КUFU├З├и├КUbML├З ┬о├П┬Ъ├Зtu├жQAXd┬Щ├З├КUJ vK├и┬мnB├З├и sOM ├ЗuL├З sO W├ПUB┬Щ├З ├ЙuH├З├и ├Й├З├иU ┬Ъ├З WQ UN_ U├л UI d_├З lO{├ЗuL├З s b├З├иw sOM ├ЗuL├З s sO┬ЪL├З ├КU h WOUL├З ┬оWOMOB├З ├КUDK ├З q s UN ├ФUIM├З ├НuL ├и b{ ┬Мbb├З ├СU O├З┬Ш WOL v├З U├П U ├Зc├и

vK├ЙdRY├КU RsOB├Зwbu┬Щ iF├гUMUL├З├и┬мWOdG├ЗThink TankWKU UNMVUwbuwMOlU ├К├З├РYe├Зd VU├З├и ┬мWOLKF├З├и WOL├ПU_├З UNGOB ┬м├Лu ┬оWuJKW├СUA ├З├Лud ┬Я├З WHI sOU WID ├еuO├З sOB├З lL b ├Пuu U├СUJ├Г d R b WAb WuO├и WOMOB├ЗUO MK┬Щ├З├С├иb├и┬мWOdG├ЗWMLONK├кb ├дuI├и┬оsOB├ЗqI ├иd{UWUOwWOU├З w├и├С├и_├З fKLK ├кcOHM├З dbL├З ├П├СUuO ├г├СU ├л v ├Г s┬Ш ┬║┬й1┬иWO├СU├З ├КU┬ЪFK w├СU├Т ├Зb├Г WOMOB├З WOL├ПU_├З v├З ┬м2003 ├еUF├З ┬мv├и_├З bI ┬оsOJ w ┬йCASS┬и WOUL┬Щ├З ├еuKFK ├кc├З ┬мWFU├З fOz├СVzU ┬мsuO m├З├иwMKI ├З f├СU├д├СUtH├Г├кc├З┬М├дUL ├Г├С┬Ш├ИU├зbrd nAd├и├ЙdO├иw ├ЗdvKfKUM┬оWOMOB├Зv├З UMCFUM H├Г├еbIULMO┬мwL d├З├дUI ┬Щ├З├кU ┬мU├л L nDKt ├ГdTusuOm├З├и├жU┬оiF├З ├л wDGU├л O├Зed50rCtL├ПU├Г├ж├Зwd ├Гr ├е├З├иbYU├б┬Щ├В4UNOqLFU├л O ├З├С├П┬Ъ├л I260 ├Хu├Г XM ┬мp├Р s wMb ├жU ULMO ┬оqU UOUDd e├Зd ├Пb ├ж├З ├Р├Е ┬мdOJ├З w dJ├З w q┬м├б┬Щ├ВWFCU├и├С├и├Г├и┬м├КULUbFUNKWO├З ┬Щ├ЙbL├З├КU┬Щu├Зw├иWO├Зe├ЗdL├ЗqIF├ж├З ┬мsOB├Зwt├З┬Щ├З┬оed├б┬Щ├В10sU├Пbbe d├Г├и├ГUdO├К├ЗdAF├З├гUM├и┬м├Йb├З├иW Rb 4vKd├ЗuUbusOJwWO├Зe├ЗdL├Зs ┬о┬МYU├б┬Щ├В ├дuBUq├ВXMWKdL├ЗpKqN w┬Ш ├Й├ПuF├З├и├КUO U _├ЗrKF├и┬мsOBKld ndFvK sOB├З├ЙUO├е├Зu├ж├З├СuB├ГXMbI┬оs u├Зv├З ├ЪUBWEU├КUOuub├ЗlCwuWOUI├З ├КUd ├и├Г WOHK├З wuOA├З ├Иe├З ├бd w sdOrUvKXF├иwM├ЗbO┬о├П┬Ъ├З├КUFU

тАля╗╗ я╗│я╗оя║Яя║к ╪зя╗зя╗Фя║Шя║О╪нтАм тАля╗Уя╗Ья║о┘К я╗Уя╗▓ ╪зя╗Яя║╝я╗┤я╗жтАм ╪МтАля╗Ля╗ая╗░ ╪зя╗Яя╗Дя║оя╗│я╗Шя║Ф ╪зя╗Яя╗Ря║оя║Ся╗┤я║ФтАм тАля╗Яя╗Ья╗ж я║Ыя╗дя║Ф я╗зя╗Шя║О╪┤тАм тАля╗Уя╗Ья║о┘К ┘И╪зя║│я╗КтАм тАля║Чя╗ия╗Мя╗в ╪зя╗Яя║╝я╗┤я╗жтАм тАля║гя║Оя╗Яя╗┤я┤╝ я║Ся╗дя║Жя║│я║┤я║О╪к я╗Уя╗Ья║оя╗│я║ФтАм тАля║гя║кя╗│я║Ья║Ф я╗Яя╗дя╗Мя║Оя╗Яя║ая║ФтАм тАл╪зя╗Яя╗Ья║Ья╗┤я║о я╗гя╗ж ╪зя╗Яя║Шя║дя║кя╗│я║О╪ктАм

тАля╗Уя║Оя║Ля╗Ц ╪зя╗Яя║о╪зя║┐я╗▓тАм UOUDd├аwL├ПU├Г

38


WOM uÇWOdGÇb{rOIÇdUAqLXUUNÇ UNÐULM Ébd ÊUd l åbDBè p b YbK ÓU Q WdBÇ WOUIÇ WOMOBÇ ë êÒÇuK êÏUB™Çè w UO Ç ®ÈdGÇ l Çb w l{uÇ æuKKF sOOdGÇ sOÇdLÇ s r è WdrNåbèWKUAÇfHvKwš ™ÇrUFÇ ®sOBÇwËbULtUAsOLK LÇbMbbÇ ÌuCMÇZMä™Ð™ÇèqAHÇèÉUUFLÇæÇ`O ÈdFÇèsOOMOBÇsOãdALÇr UIÇuèuLMÇè sOLK LÇ bM l{uK vI sJ ¬sOLK LÇè ®ÉdOJÇtUbèWUÇteOUë uB ÈdFÇè WOHK Çè WOUuU WOš ™Ç ÌÐULMÇ iF wUIÇUNd wWu{ULÇèÃWObFÇUÇqL sbÇ VFKè ®êÏUB™Çè w UO Ç YbK ë ÇcN sJ rè¨ sOLK LÇ ÉUO w Uë O U à ÇÑèÏ ÉÑb åb s šë C ©sOOMOBÇ bM qJAÇ

vIè®wULÇqLFÇvKsOLK LÇèÃÈdFÇ hzUB sOLK LÇèÈdFÇbMÑuDÇèbbK ®sOOMOBÇsUë O nKqÇuè qCà UNuO rÑ WO ÇdILbÇ vI sJ ¬Uë OK ÇÏWèbÇÉÑÇÏÇV ¬obBUvEÑUO ÏU HU®rUFÇÉÑÇÏÇwpÐâuqC_Çuq êcÇdDÇpc¬åuOÇrUtMwUFdOÁÇÏ ®rUFÇ äUèà oeL w nMFÇèÈUÑ™Ç tKL w æÇdO æUš WOUHAÇèW ULÇ æU Çc w ÉbU LÇ ULÑèbIL ¬w ÇdILbÇ rJÇ b tOK ÑUB™Ç w q_Ç ÙuK è çÑèd bb éd à WKJA qL WOÇ æÇ s pOU ®Uë u ÏuIFq_Çè®WKUWUMVKDèrUFÇtÇu ÊU RL rFM rUFK WO ÇdILÏ WLEà vK WOG æÒÇuèoOÏ h ÁÇd™ WHM Wb sOBÇæÇULè®êbÇÇcNwUAÇ̚FÇl{è âud wèÏ æÒè ©æŸÇ UN æÇè¨ UN æuJO

¬rUFÇ ÉÑÇÏU éd _Ç éuIÇ l WOMF æuJ

ë WUFvKÇÑÏUqILÇUNÐuLæuJO qN Çc¿WKILÇqUALÇèÃÉÑucLÇrUFÇqUA èÃVdIÇqI LÇtOKVOO ULÑäÇR u šë OKbF_Ç

ñ Aq™” Mark Leonard,China›s Newà1 intelligencia, Prospect Magazine Issue144,March2008 ®oU ÇÑbBLÇà2 ®oU ÇÑbBLÇà3 39

™ë èà W dIbÇ rNOK ÈeÇ ÁUCà æÇ mMOu o UMLÇÊÏUÃYO¬WOK ÇÏWOeÊUUÇd qOsWOFODÇWÏUB™ÇUÇeLÇsWOKU Ç qIMÇ×uD èWOuUJÇWGKÇèWdIÇmumu q ÈeÇÁUC_ UÇe mMOu édè®WDÇdÇ wÇ rdOJH ×ULÃèWOUFÇ rNLOKF ÊUu ®©3¨ÉdDHUsOO ÇdILÏrNMqF sOBÇwÏbÇæuO UO ÇæèdJHLÇédè ¬ÈdGÇ s nK qJA qLFè ádB UNÇ åuIUNMJgUNÇwÊUU™Çåb YO vBIè ÁÇd l ÊUULÇè WU ÊÇÑèUAL ë ®ÑÇdIÇWUMsUë O U ÃÇÁe ÉÏuNFLÇ WIdDÇ vK êdJ ÍUHÇ bu ™ ¬WddÃw UO ÔUIbusJ¬ÈdGÇw w ÓÑÏ sL WKDÇ s Ïb ÉÏu s šë C dÃÏU1978cMVU æuOKLÑbI¨ÈdGÇ

‫اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﻔﻜﺮي اﻟﺼﻴﻨﻲ‬ ‫ﺑﺪأ ﻳﺘﺒﻠﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺳﺘﻜﻮن‬ ‫اﻓﺮازاﺗﻪ واﺿﺤﺔ ﻓﻲ‬ ‫رؤﻳﺔ ﺻﻴﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ‬

ÏUOLèÇ q ÉdO ËÇbÇè ©ÏšK rNHB s qFUNKUë OLUeOLêÏUBÇluè2008 Uë LzÇÏϚÇÉÏUæÇUë LK¬Uë UHÇdÃdJHÇs ®ÁUO _ÇqFHÉbbšë æudU áu èêÏUB™ÇVUÇwd_ÇæUÇcJ æuJ èwUL™ÇdLÇwéd ÃÑuÃÑuK rѨ WOMO WOUI WÄÑ vK W{Çè tÇÒÇdÇ ÑuK©VFAKw UO ÇÈeÇnOIWÑÇdL Ç ®rUFÇwbbÇwMOBÇÌÐuLMÇ sOOMOBÇiFWO U sÁeÏuFULÑ ÈdGÇwXddèÊbèUNÃvÇWO ÇdILbÇs ÊbèW ÑULèÑUJQ pc WOuOAÇ æÇ uè¨ eOLU謩ÑbIÇfHMfOULÑsJUèÑèÃw sdAFÇædIÇWÇbwWOMOBÇYbÇÊUd

®WKJALÇçcsËbÇbMŒbbÇsOLOǘ UNÔUIMÇrNÍuL LÇéd _ÇÑu_Çspc ͚ÇèæuUIÇrJÉÏUO ÉÑèd{è¬WOÇÙu{u éd WOOÇd Ç ÑuK ÉÑèd{è wzUCIÇ d_Ç ÇuÇÒUæèd ÂãUMè®wUÇsOBÇlurzš vK ØUHÇ äš s qI LÇ æèd sOEU ®w{ULÇ w ÇuU UL ŒUÑÇu à q ÇÏ sOBǘ l qUFÇ WOHO äu ÔUIMU `L pc oKF ÑuÃè tÑU VOU Ãè ÏU HÇ WKJA ®WIDMLÇäèÏlqUFÇwWOÑUÇW UO U dÃUë O èl èÃWU Xd™ÇÊUJ qGAè WUBÇs©Ébb WUdlCUNÇrѨWd WU ËÇbÃÔUIMÇwÊUdLÇsè®WuJLÇ qI èXOÇ äšI Çè¬1989 åU sLMUO ®bÇuÇÈeÇrJ æuOMOBÇ æuOLÏU_Ç æuUÇè æuHILÇ Ñu_Ç iF s YbÇ w Uë d æèb ™ ULO Uë uB ÌÑbÇ æÇ sbIF ¬W U Ç qC_Ç ÈuK ™Ç u w UO Ç ͚™U oKF WOMOBÇ WIdDÇ vK ͚™Ç rè ®sOBK s r édè ®WOMO ÊÇuD è Wd V è WOKLvKdOQrNfOtÇsOOMOBÇsOUÇ ®pÐfJédd ŸÇr IÇULMO¬ÑÇdIÇlM ë sÇÁeÊU UIMÇçcÊbsOUÇUKwè l{uÑUJ_Çl{uåb èWO UO ÇWOKLFÇ ÑÇdIÇ WUMB WULÇ ÊÇÑUOÇ lO uèoOD wÑbÇ äUI™Ç s jOK buè ®wMOBÇ ®WÏUB™Çè WO UO Ç WOULÇdÇè ÓèÑbLÇ ÊÇeN lLLÇ idF æèÏ s pÐ qè ®ÉdbWOULÇèÃWÏUBÇ or tÇsOJwWO UO ÇWDK Ç édè ®nAJ dO WOÇdOKÇ WO ÇdILbÇ w Áw u WOMOBÇ WOUIÇ ÉUOÇ `š s bÇèè scÇ ¬WO ÇdILbÇ uHI UN dOñ wÇ WIdDÇ ÊUMOULÇ ÊÇuM w ÊUUÇ ÁÇdU ÇuU ÐÇ ®w UO Ç ͚™Ç ÁÇÒÇ rNHÇu ÊUMOF Çè mUAWIdDw UO Ç͚™ÇcmMOuæÇ ©2¨ ë edt èWFUt bFÇbNFdbuè¬ mMÇè ®wuJÇ͚šêÑUA Çedt èÊU ÇÑÏ ë ÇdO¬w UO ÇϚÇqI sËbUbMF lÇuÇ l WKUL ÊÇÁÇdÇ vÇ Éd U tu U w™ë èÃWO ÇdILbÇeeFwqQè®êÏUB™Ç bF ULO UÑUAÇ r wuOAÇ ÈeÇ ×U èà o UMLK `Oà ULK Uë ULè ®lLLÇ WOI vÇ bIF ¬™ë èà ÁÇdÇ WU gOF æà WOKU Ç


AxAmœ AxAmœ Ž AU”ž×ž€×¥¦a§ˆ×š•§ˆ×–uˆ׫HAi˜×¶x æèUFUwš ™ÇÑÇuKwèbÇdMLÇoK Ç UOIdÇ äUL è j è_Ç âdAÇ w tzUd l åšÃÌU™UNusvè_ÇŒÍUMǘWIU ÈUAÇ WIU LÇ ábN è ®ÉdOBIÇ ubOHÇ ÊÇÑUN˜ZUdvKVÑbÇvKÇuKBscÇ ÊuObÇuÏÇbÇvKŒdOGrUwÍUMÇ rNzUDÇvÇábNè®wdFÇrUFÇwŒÍUMǘ sÍUMÇÉdJHrÑuBsdOFÇwWdHÇ ®d ÂubOrKOÌUÇäš 2012¯10¯20åuWIU LÇvKqO ÇÃb rO è 2013¯1¯7 rbIK wzUNMÇ buLÇè ®2013¯1¯21wZzUMÇsæš™Ç w ãÇd ™Ç äu ÊUuKFLÇ s beL èÇ qO Ç WH WFÇd ÁUdÇ WIU LÇ wèbÇdMLÇluvKwKLÇedLUäUB™Ç www®islam21®netwš ™ÇÑÇuK

××××׎e§…M˜×š”A€×¨ˆ× AU”ž×V˜AœeH׫HAM™”× ÑÇuKwèbÇdMLÇrE©dL ¨äuKÇè©fD ǨÈÂêdN äš sOu ÇébvK ®âÇdFÇwŒdOGrUwÍUMÇÊÇÑUN˜ZUdäuWFUÊÇÁUIèWOÑbUë Ñèwš ™Ç ÊULEMLÇÊÇb èWOLOEMÇÊÇÑbIÇduDèÊÇÑèbÇrOUHeeFWOLÇÔÑuÇÊbÃè ®qOÑÇèWOULOK ÇèÉdBÇèÑUêÐèÏÇbGsqwW RLÇWJdAÇ wÇÊUuFBÇbbÖdGWOULOK ÇèÑUêÐwÊbIWOKLÇWFULÇÔÑèsæUMÇ ÔÑuÇXbN ÇUL®UNKLFWUdÇèÉÑUA ™ÇèrbÇdOuè¬dMLKWJdAÇÊULEMLÇtÇu ®UNOUFsO èUNÇÑbduDÊUuKFLÇèWÑèdCÇÊÇÑUNLUWJdAÇÊULEMLÇbÑ W ÑèâÇdFÇwwUAÇŒwKI lL˜læèUFUÏÇbGwXLEbOFBÇÊÇÐvKè WOULÇ ÊUOHK sèwbLÇ lLLÇ ÊULEM nK s Uë Ñb sdAèW L WOHdF ë sOÑbLÇswU odVÑbvKqLF wÇ2013åUÉÑÏULÇÏÇbF ǬWHKWdJè ®ÏÇbGWLUFÇw wÇÈUAÇVÑbW ÑèwrNÑUALÈU 10ÑUO ÇrÉÑUeÇUNÒdÇwÇZzUMÇsè WMbwqILÇ©dL Ϩäè™ÇæuUwwš ™ÇÑÇuKwèbÇdMLÇUbIFæÇÑdILÇs ®WOdÇŒUOUǘ vÇZUdÇlÏwWdÇèÔÑuÇwsOÑUALÇÈUAÇébÓULÇsÉÑUeÇXHAè ®WUFHÇWuLMÇÊÇÑÏULKsOADFLÇsOOÇdFÇÈUAÇ×U èÃwdOQÇsl èÃÊUb 40


AxAmœ ׫§¡§ˆeL׫•X ž§ Am™•” e¡l× רˆ 2012× ×AIl

«§œAu˜ × Ayˆ× ¥€ ®Uë uLKUë FÇèèbGèåš™ÇoItHI XètO ÁÇdÒ WD UMÇ dMLÇ bLÇ d Ç bOF vK bè ®ÉbLÇ WJKLLÇ ZUd w WÑbL ÑULFLÇ dMLÇ WONM Wb WOÂd ÊU Ñè ÊÑÇÏÇ qIFÇäULÃsÉÑUw謌dbǘwÉeOLLÇ ®äÇR ÇWONMäš sÊU™Çw ÉdOBWLKJãÑU ¬dMLÇf R¬WYO®Ï åUFÇ w dMLÇ ÊÇÒUÇ çdbI vÇ UNO ÑU à vÇäuuKwUAÇdMLÇodrOLBè¬w{ULÇ ®ÉbLÇWJKLLÇwÈUAÇlOU

ÑUDÇÉuÏwš ™ÇÑÇuKwèbÇdMLÇrE rU w ÍUMǘ ÊU Ñè w sOÑUALK WOUCÑ ®2012 –2011sOUFÇwŒdOG ÌUÇsrKObUAÖdÊUOUFHÇXMLCè WKdÇUNbN wÇÊÇÑÇuÇèÊU UAMÇäudMLÇ lL Çè®w{ULÇ©uOu¨æÇdedN äš ÉdO ™Ç ®ÉÑucLÇW ÑuÇÊUdcæuÑUALÇ ÑucLÇ×UAMÇæÇÉubÇWI MbOèrÑÊbÃè ë w ÇÒeF ¬æUCÑ dNA wUèdÇ ÓU ™Ç a Ñ æuFLÈUAKd ÂXOdMLÇÑèÏtÇÐXuÇ

ߨ˜Ahà׫§˜¶h»׫§He”×´m”×Ah ×ge˜×j§hCL ë ë ®©SAMI¨àÇÑUB ÇádFè¬sOLK LÇèÈdFÇÊU ÇÑÏedfO Qs¬Çd R¬æbMwsKà UUCIÇÈÑUI¬WOOÇd ÇËUÃÉbèqJAOwš ™ÇÑÇuKwèbÇdMLÇqsedLÇs Ïè ®UNKÊÇÑuBÍdIèWOu{uLWUFÇ ë ÒUÅwWOKUHWId vKqLF¬šI Think TankdOJHedqJAæÃedLÇqQè ®ÓuLKlÇèvÇÊUOuÇçcWLdWOMFLÇÊUNÇwdOQÇvÅwCLè¬ÊUOuèqLâÇÑèà ÑÇuÇès_ÇèpOuuOÇèÏUB™ÇèæU ÇâuIèÊUdÇèWO ÇdILbÇUUCIedLÇrNè æÇbKwÈdFÇèsOLK LÇäUqGAwÇWuNÇèsdUNLÇUUCIWIzUWUMwuè¬åš ÇèwèbÇ ®dNLÇ VUvŬËU_ÇèÊÇèbMÇèqLFÇÔÑèsWuLdwKFHÇt UAs bæÃedLÇqQè ®WOKLèWOLKÊUHÇuLUë IèqLâÇÑèÃWUvKÈUAÇlOAèVÑb 41

WM Kwš ™ÇÑÇuKwèbÇdMLÇrE ÔÑèwsOÑUALKWKÑwÇuÇvKWUÇ ×U êdN äš ŒdOGrUwÍUMǘ w2012sOO{ULÇ©ÓÑU¨ÑÇÐÂè©dÇd¨ ®UOUDdàæbM WOÑb ÊU Ñè WKdÇ ZUd sLCè ÊUOUFHÇ VU vÇ ¬WOÇbÇ ÊU Ñèè ®WO{UdÇ äš s ÊUOUFHÇ w ÈUAÇ ãÑU è ®ÍUMÇåuNHXèUMWOKOLÊUOd 

e”רˆ×××××


тАля╗гя╗ия╗Ия╗дя║О╪к я║╗я║кя╗│я╗Шя║ФтАм ┬лтАля╗гя╗ия║Тя║о ┬╗я╗гя║Жя╗гя╗ия╗о┘Ж я║Ся╗╝я║гя║к┘И╪птАм

├Чa┬жaUL├Ч┬м┬Х┬А├Ч┬Ц┬Щ┬БL├Ч┬л┬з┬Б┬ЩMU┬Ш├Ч┬л┬з┬ИA┬НP├Ч AH ┬л┬з┬Э┬жa┬Ф├Ч┬л┬ИA┬НQ┬Ф├Чe┬С┬Й┬Ф├Ч ┬╢p ┬оdML├ЗWU ├СlrNUL├Г├и nKL├П= U├З├кbb├З├СUO├З├Кu ├д├п UB├Е├а ├▒ ┬оWOUL┬Щ├З`z├ЗdA├З ├Й├ПbF qzU ├и├и ├К├З├и├П├Г ├д┬Ъ s p├Р├и rOEM├и ┬м├КU ├З├Сb├З├и ├Лu├З rb ┬мWHK├и ┬мWO├З├и WdJH├З ├КUOIKL├З├и ├КU ├Сu├З├и ├К├З├иbM├З ├К├З├С├иb├З├и ┬мWOzdL├З├и WuL L├З ├К├Зd{UL├З├и l ├КU├ЗdA├З├и ├КUUH┬Щ├З├и ┬мWO├Сb├З├и WOMuJ├З ┬оWLd├З├и┬мWOL├ПU_├З├иWOUI├Зe├ЗdL├З├и├КU RL├З

├Ч├Ч├Ч├Ч├Ч├Ч ┬╢p┬╗├Ч┬┤h├Ч├Ч├Ч├Ч├Ч тАля╗гя╗оя╗╗┘К ╪зя║гя╗дя║к я║╗я║Оя║Ся║отАм ┬║├СUF X├и┬М├П├иb┬Ъ├жuMR┬ШdMrE ├жU ┬ЭU UUL├Е├и ┬мWI├З rOI├З├и dOU UUL├Е┬Ш ┬м├вuIt├жuJ├ж├ГwtIUMOQ├и┬м├жU ┬Ю├и ┬о┬М├П├иb├З├и ├в├С├ЗuH├З vK vUF ├Пuu UU├Г├и sO ├С├Зb├З├и sOU├З├и sdJHL├З s ├Пb lL├З wUI├Зbb├З├иdOOG├З├д├ЗR UUCIsOLNL├З├и WbLL├ЗWMbVKI┬мw┬Ъ ┬Э├ЗwdF├Зs u├Зw ┬й├СU├В┬иuU20├а├а18├еU┬Щ├ЗwWOdGL├ЗWJKLLU wMb├З├Н┬Ъ┬Э├З┬Ш┬║├ж├ЗuMXW ├С├иw┬м2012 XKL ├З├и┬о┬МWOU ├Е W├Д├С u wUI├З dOOG├З├и ┬║w├и├С├иUWF├С├ГvKW ├Сu├З W├иbU UN┬Ъ├и WO┬Ъ ┬Э├З WOFdL├З ├а├а 1 ┬оWO ├ЗdILb├З├иWObL├З ├в┬ЪG┬Щ├З s wMb├З ├Н┬Ъ┬Э├З ├КUU├С ├а├а 2 ┬оWHMWOU ├ЕWeuWOuB├З├и l├Зu├З ┬о┬о├ИdGL├З w wMb├З ├Н┬Ъ┬Э├З ├а├а 3 ┬о├КUKDL├З├и├К┬ЩUJ ┬Э├З├и ├К├З├и├П├Г├иZUM┬о┬оWOMb├ЗWdFL├З├С├ПUB├а├а4

w├З ├ЙbIFL├З├и W├СU L├З ├Л├Зb_├З q w WU s XHA w├З├и┬мWOdF├З WIDML├З UN dL wUF├кc├ЗWKO├З├иWOKUH├ЗWK├иwUI├Зj├З W QLL├З├йuIK├НU├ГUu├и┬мWHIL├ЗVM├ЗtM sJL ├ж├Г Wu{UL├З├и WbOKI├З ├КUUI├З vK lLLU dO ├З├и┬мWOdF├З ├К├З├Сu├З ├жUB ├БUD├З Ud ├Г├и├кdJH├ЗUNUDq ├З├ПwU├л O UO tz├Зu┬Щ ├П├иb┬Ъ ├жuMR dM wQ ┬╗WIOC├З WOUI├З bbvKqLFWOFL├иWOUI├Й├С├ПUqJAO ┬м├ХU qJAUNMWOMb├ЗWUI├З├иdJH├З├Н┬Ъ├Е├и ld ├кdJ ├СUO oK w WLU L├З v├Е ├бbN├и ┬мUNM├П├иUNU├З├жUU├л ├ГWIOC├З├КUOuub_├Зs ├жU├П_├З lOL sO wU ┬Э├З ├гdALU sR ├м f ├Г vK WLzU WOUI W├Д├С qL├и┬м├КUUI├З├и ├БUM├З w WLU L├З vK ├Й├С├ПU WO┬ЪI├и WOLK WO┬Ъ _├З├и WOLOI├З tuEML ├БUI├С┬Э├З├и ┬мwdFL├З ├░ ├░ ├░ ├ЗeO├ЗvKvUF├жUL├Еu WOdF├З├и WbzUIF├З ├К ┬м├П├иb├З├и ├в├С├ЗuH├З ├зc vK vU ├и ┬мWOMb├З├и ┬оWLd├З├иV├З├иdO├ЗwUFvL ├Г├иv├С├Гq= L├и wUF├З├ЗcuwF ├▒ ├Зv├Е├жU ┬ЭUlb├м├жUL├Е vK t├СbI WI├З tO ├Щ├Сe├и ┬м├зdJ├и td w t├БUH├иwKIF├З├зb ├С├ж├Г├и┬мWL├З├иdO├ЗrOq ├▒ L ├░ WOU ┬Э├З t├СUC ├БUM u tbU w ├ж┬ЪOH ┬оdO├З├и├Й├ПUF ├ЗoI├▒ w├З U├ПuN├жS├КUUG├З├зcudML├ЗsU├л OF ├и ┬║vKed

WOKOK├З├иW├▒ bIM├З ├Лu├З├и├КU ├З├Сb├З eeF ├а ├п pOJH├и┬м ├░ ├░ ├░ WdJH├З b├ЗuI├З├иf

_├З wMb├З├Л├и├СuLK ├▒ ┬оWOzUB┬Э├З├иWIKGL├ЗWUI├З├иdJH├Зd├ЗuE WOMb├З├иWOUL┬Щ├З├Лu├З├и├КU ├З├Сb├Зr├П├а ┬оWOU ├Е├иWO┬ЪI├и WOLK f ├ГvKWLzUI├З ├н ├н ├н WO├З ├С├П├ЗuJ├З├и WOLKF├З ├К├З├БUHJ├З ├БUM ├а bb├З UUC w wLKF├З Y├З vK ├Й├С├ПUI├З ┬оsO├С├иoLF ├н ├п qJAwMb├З├иwUI├З├Н┬Ъ┬Э├З├и ├н sOU├ЗsO├ж├иUF├З├иq├Зu├Зr├П├иoO M├а rNUL├З l UI sc├З ├КU RL├З├и sdJHL├З├и

тАля║Чя╗дя║Ья╗Ю я║Яя╗мя╗о╪птАм тАл╪зя╗Яя╗дя╗ия║Тя║о я║Ся║Ж╪▒╪йтАм тАл╪зя║│я║Шя╗Шя╗Дя║О╪и ┘Ия║Чя╗Фя║Оя╗Ля╗ЮтАм тАля╗Яя║ая╗дя╗┤я╗К ╪зя╗Яя╗дя╗мя║Шя╗дя╗┤я╗жтАм тАля║Ся║Оя╗Яя║╕я║Д┘Ж ╪зя╗Яя║Шя║ая║кя╗│я║к┘КтАм тАля╗│я║дя╗дя╗Ю ╪зя╗Яя╗дя╗ия║Тя║о ╪▒╪дя╗│я║ФтАм тАля║Ыя╗Шя║Оя╗Уя╗┤я║Ф я╗Чя║Оя║Ля╗дя║Ф я╗Ля╗ая╗░тАм тАл╪гя║│я║▓ я╗Ля╗ая╗дя╗┤я║Ф ┘Ия╗Ля╗Шя╗╝я╗зя╗┤я║ФтАм тАля╗Чя║О╪п╪▒╪й я╗Ля╗ая╗░ ╪зя╗Яя╗дя║┤я║Оя╗ля╗дя║ФтАм тАля╗Уя╗▓ ╪зя╗Яя║Тя╗ия║О╪б ╪зя╗Яя╗дя╗Мя║оя╗Уя╗▓тАм

42


UNUš Ç WduMÇ éÄdÇ çc Vu r Uè UÏuN oO M vK Éë ÑÏU æuJè UNCF sO wqAH UNS»UNMOULOÑèUÇèUNèUFè ¬UNOÅubwÇUOKFÇWuU ÇUNÇbÃoOI Uë OK ÇÏ ÍUH™Çè nUÇ vK ÉÏÑU í dO UN_ UNUuL åbULWHILÇVMÇéu vK ®qCÃqI vÅUNFKDè í âšD™Ç WBM ñ lC UMà éu w ñb ™è sdJHLÇ ÏuN vÅ bM êcÇ ÙèdALÇ ÇcN qJA WOdFÇ WU Ç w sObLÇ sOHILÇè ÈUAÇÊUU vÅè¬åUqJAWOLUFÇèÕU wULÇ ÁUCè ¬qLà qI s YUÇ í í í ¬dOFÇè dJHÇè WLKJÇ Wd åd w UO è í ÖuNMK fOzdÇè wIOIÇ sUCÇ çÑUU ÁUM sOèU ®WOUL™Ç WOLMÇè êÑUCÇ sOHILÇèsdJHLÇlWÇdAÇèqLFKÊUU WdJHÇ ÊU RLÇè sOD UMÇè sOOLÏU_Çè äULÇÇcwWOLÏU_Çè

‫ﻳﻨﻄﻠﻖ اﻟﻤﻨﺒﺮ ﻣﻦ ﺿﺮورة‬ ‫ﺗﻌﺎﺿﺪ وﺗﻜﺎﻣﻞ واﻧﻔﺘﺎح‬ ‫اﻷﻓﻜﺎر واﻟﺮؤى اﻟﺘﻨﻮﻳﺮﻳﺔ‬ ‫واﻟﺘﺠﺪﻳﺪﻳﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ‬ ‫اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ‬

ð s »ÙuMÇè ÏbFÇ ÇcN ÒèU t H XuÇ ð WeFMÑí ewtF î{uLåuIWOFHWOÇdWÄÑ ï Wdf ÃvK WLzU WOÏU WOKUH WÄÑvÅ í í í í æU Ç âuIè¬dOFÇèêÃdÇ Wdè¬ÏUI™Ç ®WOèbÇ oOÇuLÇèWèUL Ç lzÇdAÇ UNdà wÇ

qÇuÇ ÊUH äš s dJHÇ ÇcN ZèdÇè ¬WOzdLÇè WuL LÇ ÊÇd{ULÇè ¬wULÇ WJ ÁUAÅè ¬wèdJÇè wÑuÇ dAMÇè ®UdOè WdFLÇ áuM nK rC WOèdJÅ WKE X äUL_Çè ÏuNÇ çc lL YO ¬qILÇåUFÇnBMwoKDMWOèdJÅWBM sOLNLÇ lOL qUHè ÈUDI Ç ÉÑR qL WL{WOdFWÇurNsRè¬êbbÇæQAU lLLÇwUNKOFHèrÑUJÃäUBÅvKÉÑÏUè ñ ÊUOÂèÊÇÑÏU äš s bI qUJO »Wš éuè WdJHÇ ÊU RLÇè nILÇ sO qUHÇ ®wbLÇlLLÇ oK wÍUMÇæQédWÄÑsoKDMUMÅ ÉÑèd{ vè_Ç WÑbU Vu qUJÇ Çc WduMÇéÄdÇèÑUJ_ÇÍUHÇèqUJèb{UF WLzUIÇ WbIMÇ WUIÇ WKE X WbbÇè ÁUGÅ wHM ÊU Çd Uè ¬rKFÇè qIFÇ vK wè ®wUIÇè wMbÇè wdFÇ ÏbFÇè ÙuMÇ

‫ورﺷﺔ ﻟﻤﻨﺒﺮ »ﻣﺆﻣﻨﻮن ﺑﻼ ﺣﺪود« ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب‬

«§œAiœ׫¦$ ×¥Yœ×¨ˆAQ”×e§§…M”ר¦a”×××××××× ®W UO ÇèÃrKFÇèÃsbÇr UÁÇu tOU Å bLÐU _ÇW ÑuÇo MWLKwÁUè dOOGÇè çc ͚Ç WOKL æQ ¬wUFÇ ë ë WOèR wN ¬ÇdO ÇbN VKD wUIÇ rdOè ÈUAÇ sOHILÇ ÕuBU lOLÇ ®WdJHÇlÑUALÇêèÐs XDK W ÑuÇÑèUqæÃkšLÇsè dOOGÇè͚ÇäÇR sdOqJAÁuCÇ sOÑUALÇ q æà UL ¬ÈdGLÇ w wUIÇ dM W R åe s šë C ¬WÑUG ÇuU WOLKÊU ÑèrOEMvKŒÏèbšæuMR˜ WOd æÇbKè ÑUDà w äÇuMLÇ fH vK ®WOš Åè æuMR˜ dM W R æQ dOcÇ Vèè UUCIÇ w dà dEMÇ oLF ŒÏèb š ÉdzÇÏlO uäš sW ÑuÇUNXdDwÇ `zÇd qsOèsdJHLÇqÏuNsOoO MÇ l qÇuÇ s beLKè¬sO ÑÇbÇèsOUÇ ®d_ÇrNLNscÇq mouminoun2012@hotmail®com

43

qJAwš ÇrUFÇèÕU qJAwdFÇrUFÇ ®åU tLK äš s qbM fu ÐU _Ç sOè bFÇseOdÇÉÑèd{vK¬W ÑuKWOU™Ç w U ÃVKDLwUIÇdOOGÇWOKLwwU Ç æU Ç VK wÇ ÊUOubÇ q âu wId

®WdJHÇlÑUALÇèbbÇèbIMÇ ÉÐU _ÇÉbO KXUvè_ÇWOU™ÇWLKJÇ wÇ ŒÏèb š æuMR˜ dM s wUO ÉÏUO tOuUvKÉbRsOÑUALUèÑuCUXÑ æQAKWb sŒÏèbšæuMR˜dMW R w duMÇ WU Ñj qà s êdJHÇèwUIÇ


ßéàר˜¶h»×^¦ AM”×J§LeL× oU Ç dBFU ¬wUÇ w UFÇ dBFÇ w dFAÇè åuKFÇ w qu ÙU ÓdHK æU ¬t wèdÇ sÇ ¬dFAÇ w rNML ¬WLdÇèaÑUÇè wè ©Zd sÇ ÓUFÇ sÇ vK s Ç uè ¬©d sÇ èdL æUL uè kUÇ ºÈÏ_Ç ©bL sÇ tKÇ bO dJ uè UObÇ và sÇè sÇè¬dHFsÇWÇbè¬tKUvHJLÇÈÏRæUè uÃ謩w dIÇbLsÇbLÃdLuètÑb uúuMÇw让vOsÇbL¨wuBÇdJ ϙèsÇ謩bÒsÇvOsÇbLèVKFÓUFÇ bLsÇbLèÓUMÇdHFuÃ謩êdBLǨ sLdÇb¨wUeÇr UIÇuÃ謩qOUL ÅsÇ ®©âU ÅsÇ sÇsLdÇb¨rJÇbsǺaÑUÇwè ¬©vOsÇbLÃdHFuèéÑКǬ©tKÇb uèt sÇdL謩dHFuèVOsÇbL sÇ bLà qCHÇ uè ÑuHO sÇè ¬©dL bÒ ¬©ÈuIF và sÇ bLè vuIFOÇ謩dU và uÃ謩êdDÇddsÇbLdHFuèêdDÇè sǺUOÇdGÇw让qN sÇbLèvKÇbÒ sÇ謩bLà sÇ tKÇ bO r UIÇ uè WÐÇÏd wè®æšCsÇ謩dLsÇbLÃvKuèt Ñ và sÇ bL tKÇ b uè êÑUÇ ºYbÇ sÇbL¨tUsǬ©ÌUÇsÇrK sO Ç ®©be ®©æU d sÇ bL¨ wÇÑUHÇ ºWH KHÇ wè sǬ©UMu UdÒuè tuO U sǺVDÇwè bLdJuèêÒÇdÇ謩qN sÇÑuU ¨qN

®©UdÒsÇ æUDK Çè rJÇ vK ©ãdǨ ÑUÇ WK ¬ÁUÏ_Çè ÁULKFÇ sO dN æà UNzU s æU êÑUÇurdN ìrNMÑU¬pÐrdBw suÐŬYbÇVw`OrÃVU UNLUèæU JÒèà WÑuNL w lIèéÑU pcè ¬WOdGÇ æU LdÇ Ϛ s ¬bMdL

ÈdIU lI wÇ ÑuU O s uN çcOLK rK ®éÑUs

s bL âU Å uè rBFLÇ bN cM bLF WšÇ ÊÃb å833 WM ©bO dÇ æèÑU ¬ÓdHÇs™b©ãdrNÅqObè¨ÑUÇvK WO UFÇ WšÇ rNOÅ XMÑ b XU scÇ ®ÊÃbæÃcM¬vè_Ç r ¬tKU oÇuÇ WšÇ vu rBFLÇ bF Çcvèå847WM oÇuÇsÇtKÇvKquLÇ ÑUÇ æQ lHÑÇ ©ÊÇuM dA¨ dOBIÇ ébLÇ quLÇ ÇuK ¬rÏÇb Ç VKè rN Q b Çè lH™èUNqL™¬ÉÑuÏdçuKFèWDK q ®UNM cM hB ÑUÇ Á™R ÓuH w XU v¬WdHÇrNXM æÅUL¬ÈdFÇrNc Ç rNÃbè¬ÉbWuLÇÇuÑè¬ÉbAUNOKÇuC dBMLÇÇèuÃbIK¬ÈUѝÇÏuNvÅvÏÃbN Çuèè¬çuKIquLÇtOÃqIàurÇdÃèÃà Çuèè¬dN ÃWFCdOrJrè¬WHOK dBMLÇ çuKêcÇtKUeFLÇr¬tKUsOF LÇçbF tOMOÇuKL rvHJ LÇWHOKÇÇuèè¬WKd èÃÏÇÒêÃdUIÇsÇuFMè¬ÊUvçu è vKtMOFUrNQ ÓUMÇnHJtÃvtèR ®ÑUÇtFK æÃbF¬ÔUFLÇ ÉÏU b w d_Ç bF r tà pÐ vK ÏÇÒè ¬mU æUDK åbK `Ãè q ¬çÏuMè gOÇ rNÇuMOF OåbÇÁ™RsÁUHKÇdJ Çè s ©å932 à 908¨ tKU ÑbILK æU tà v åbÇ Á™R åbI æUè h nà 11 åbÇ s UdOè bMÇ ÉÏUO r™èè ¬rN sOF è ¬Éu dÇèÏU HÇÁÇdA ÇvÅpÐéÏÃè¬ÊU UzdÇ ÁUHKÇ sO ʙUOÇèÊÇÑÏUBLÇ äÏU vÅè nFC¬d ÃVUsÏÇuIÇèÁÇÑÒuÇè¬VUs äULFÇ lL è ¬ÏÇbG w WedLÇ WDK Ç æQ äšI Ç Ãb rNU™èè rNULà w əuÇè ¬êÏdÇÇcwäUÇXKè¬pULLÇèÊÇÑUÇ wÑUÇrJÑUNÇv¬Áu vKÇÁu ÏÇÏe ÓdHÇ q b ©å946 à 944¨ vHJ LÇ åUà ®wUÇÓdHÇdBÃbè¬ÏÇbG

A€

‫اﻛﺘﺴﺎح اﻟﻤﻐﻮل‬ ‫ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ اﻻﺳﻼﻣﻲ‬ ‫ﻧﺤﻰ اﻟﻌﺮب وﻫﺪد‬ ‫اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫أﻫﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت‬ ‫اﻟﺘﻲ اﺛﺮت ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻔﻜﺮ اﻻﺳﻼﻣﻲ‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﻋﺮﺑﻴﺔ‬

‫اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻌﺸﻤﺎوي‬ Œj è_ÇâdAÇàáUH ˜lu

44


®©w b_Çv dLÇs ÇuÃkUǨ ¬©s sÇÉeL¨wUNH_ǺaÑUÇwè dBMÇuèwFÇ謩æÒUÇvKuètu Jè uè wUBÇ äšè ¬©ÑUÇ b sÇ bL w dD_ǺUOÇdGÇw謩s LÇsÇs Ç sǺåuKFÇèWH KHÇw让w ÑUHÇâU Çuè wèdOÇ謩tKÇbsÇsO ÇvKuèÁUMO

®©bLÃbLæUdÇuè ÑUK bb bN Ãb å1055 åU w WDK èÉuåU_ÇlXMèbI¬WIš ÇãdÇ äÇuà XHF{ UL ¬ÓÑUèÏÇbG w sOONuÇ ÊdN XuÇ pÐ wè ¬dB w sOOL UHÇ æU d WIDM w gDè æUDK ÊÇÐ WUL ¬ãUJ sÇ âuK UNLe ©WÑUǨ WOdGÇ wtFUDoIwJè¬wdêÑUdOÃuè u rK à bI WOš Ç WšÇ vK ÉdDO Ç ë ÇuFDI ¬ÑUÇ s ÇÑÇd Uë AO ÏUè ¬tUÑè bÇvæu JèæuLIrèæuOdN r j uLÇ dÇ vÅ æU UGà s rNUDK

ñ pKLÇåUErNzÇÑÒèrÃæUè®ÊÇÑUÅwÇuFDI bUuÃtULwIOIÇlÇbÇæUêcÇuè 45

uà sO Ç sÇ vK¨ wUN_Çè ¬©bL sÇ ®©oO ÑsÇs ÓUFÇuèwÇèdOIÇè©ÌdHÇ ¬©sO ÇtKÇbuètuU sǺuMÇwè `HÇuèvMsÇè©bLdJuèêbOeÇè dL uè êÏèÑUÇ ÒdDLÇ ºWGKÇ w让æUL sÇè¬êdJ FÇbLÃuÃ謩bÇuÇbsÇbL êduÇ謩ÓÑUsÇbLÃsO ÇuèÓÑU uè ÒÇeIÇè ¬©ÏUL sÇ qOUL Å dB uè çbO sÇ謩wÇèdOIÇdHFsÇbLtKÇb

‫اﻧﺘﻘﻞ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﺒﻴﺮ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﻟﺸﻌﺮ‬ ‫اﻟﻰ ﻣﺼﺮ اﺛﺮ ﻏﺰو‬ ‫اﻟﺘﺘﺎر ﻟﺒﻐﺪاد‬

¬rNu XMèè ÁUHKÇ WDK XHF{ UL w XUI ¬rJU pOULLÇ iF XKI Ç tu ä UNuK ¬WONuÇ WJKLLÇ ÓÑUèâÇdFÇ WJKLLÇè ¬WuKFÇ WFOAÇ s rè ¬ÓÑU s w WÏUeÇ WJKLLÇè ¬æU d w WOUU Ç ¬bMNÇèæU UGQ WueGÇ WJKLLÇè¬æU d WOL UHÇ WšÇè¬fb_U WOÇèdLÇ WšÇè ®dBL vKdDO æÃWONuÇWJKLLÇXUD Çè ­944¨vHJ LÇdBwÏÇbGwWšÇ UOÃè¬wUÇw ÑUHÇdBFÇpcÃb©946 ÐuH iuI dBFÇ Çc s Zè çÇuÏ rUF ®WšÇWDK nF{ÑÇdL Çè©ãdǨÑUÇ w rNDAà ÊdUJè rÑèÏ Òèd vÇuè rUA dN dFAÇ wH ¬åuKFÇèÈÇϟÇèdFAÇ wU sÇè ¬©sO Ç sÇ ÏuL `HÇ uè wLKbÇ ÑUON謩bL r UIÇ uè w b_Ç ®©ÑUONs Çuè uè bOLFÇ sÇ ºqzU dÇè ÈÏ_Ç wè sÇbLdJuèwUN_Ç謩bLqCHÇ bLÃqCHÇuèwÇcLNÇæUeÇlb謩ÓUFÇ pKLÇbÑuBMuèwUFÇ謩sO ÇsÇ


àà à656 äuGLÇ WC w ÏÇbG XDI

wš ÇrUFÇϚdÃÊÑUpcè¬å1258 Uë Çb æuL scǨ ÑUÇèäuGLÇ WC w s ©ÑUǨ äuGLÇ WDK ÊbÇ bI ¬©ãdU UNKK¬UdUÑu ÏèbvÅUd bMNÇÏèb X Ϛè¬ÉdOB Éd ÓdHÇ ÉÏUO w Ϛ ®ÒUuèW Çd èÑUrè¬pOULLÇrJ sO š Ç ÉÒu w åUAÇèdB XU bI édGBÇUO ÂXUè¬à938ààå648spOULLÇ ULšè¬æuOULFÇUc ÃrWIš ÇÉÒuw w ÓÑUè âÇdFÇ XUè ¬©ãdǨ ÑUÇ s

‫ﻋﻤﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء‬ ‫اﺛﺮ ﻏﺰو اﻟﺘﺘﺎر ﻟﺒﻐﺪاد‬ ‫اﻟﻰ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ‬ ‫ﻣﻦ ﻛﺘﺐ وﻣﺮاﺟﻊ‬ ‫ﺑﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ‬

lÇd¨sèèdUNèiUMstOUL¬wÇeGÇ ®©åš ÇwqIFǺUMUpÐw WO UFÇWšÇvKÑUÇÉdDO Édäš è vKæuOOKBÇdDO ¬WOOKBÇʚLÇÊÃb ®©à582àà492¨Uë U90ÉbåUAÇϚ æU eOJM dN WIš Ç dB d Çèà wè ààwš ÇrUFÇϚvKqLwuGLÇbzUIÇ UNUJâdÃèUNbÈdààtUOnÃUvK çbFdNr¬qOto rULUNKÃqè qè UNd è ÏÇbG Çe êcÇ êÑUÇ u™u æUè ®©å1258 àà à656¨ rBF LÇ WHOKÇ iF bL æà ¬w UO Ç ÈÇdD{Ç Çc WO UÒUMÇè¬VJÇ s vI U kH vÅ ÁULKFÇ ¬lÇdLÇèbOU _Çácl¬lLÇèhOKU ¬dOGrwozUIÇsdOlLsJLv ¬VJÇ s ÊÇdA ÉbÒbÇuÇ ÈUJÇ æuJè æUJOK sÇè ¬tLFL ÊuU tKF U Çcè XUè®ÇcJè®tUIDWFOvÃsÇè¬tUOu sdOVUäUIÇwWLNéd ÃWOWL rJ WUN w WU ¬dB vÅ çdOè dFAÇ ®©à650àà567¨sOOu_ÇæUDK è¬sOOL UHÇ uèfšsÇÁÇdFAÇsdBwdNè sÇ謩d_Ç w{UIU VIKLÇ tKÇ dB ÍuHÇ VIKLÇèbO dÇw{UIÇsÇtKÇW¨pKLÇÁUM

bL sÇ vK¨ tOMÇ sÇ謩bOF Ç w{UIU WšÇ fL sÇè ¬©sbÇ äUL sO Ç sÇ hHuèÖÑUHÇsÇdL謩dHFqCHÇuè ¬ÍèdDsÇsbÇäUL謩s ÇwÃsÇdL uè dOÒsbÇ ÁUNè¬vèÑUÇ sbÇ nO è ®©wKNLÇvKsÇbLsÇqCHÇ b¨ q{UHÇ w{UIÇ ºÁUAÇ w dNè sè¬ÑUAUsǺuMÇvè©vKsÇrOdÇ r UIÇ uè édAeÇ ºÏÇbG w ÇèdN scÇ çdBåUÅæUè¬åÒÑÇu sêÑUuè©ÏuL ¬YbÇè dO HÇè æUOÇè uMÇè WGKÇ w sêÑUuè©dU`HÇuèéÒdDLÇdUè ®pcåÒÑÇu wÇeGÇ bU uà àà nK UL àà UNO dNè wbèw ÑUuè©bLÃsÇbLsÇbL¨ wU dNAÇè¬ÏÇbGvÅqIÇrUNOQAèÓu sÇsbÇw謩qMÇèqKLÇÈUVU¨ vÅ Íe r ©fb_U WO dL bè bè¨ wd bLbOuÇuèb ÑsÇsšë CÇc¬ÏÇbG ®fb_UW dIÏuuLÇ©bLÃs 46


├жU UG├ГwWueG├ЗWMDK ├З├и┬мUNOK├Зuu ├З├и ┬о┬йW├СU├к├Г┬иWOuGWMDK wwN├ПWMDK v├и ├е┬Ъ ┬Э├Зv├Еw┬Ъ ┬Э├Зa├СU├ЗW ├ж├Г┬йU├л U┬и ua├СU├З├ЗcN┬оWFdAK├Й├БU ├Е├иsbKWU├Еt├З├Р u├и┬м├к├СU├ЗdBMF├Зa├СU├и┬мqzUI├З├Щ├Зda├СU ┬мw┬Ъ ┬Э├Зa├Зd├Зq├ЗdsWKdWUL├З├зcN u`B├и┬мt├З├Р├е┬Ъ ┬Э├ЗvK├ЦdH├ж├ГwGM┬Щ ├к├ПR ┬Щ v ┬мwdA├З qL├З├и wMb├З ├М├РuLM├З ├ж├Г├и ├СU├З ├дULQ ├ЗuLQ ├ж├Г v├Е sOLK LU ┬оWUH├ЗWO├З├иbF├ЗWOAu├ЗrNUOuK ├ЗuFD w ├З├иd├Г sc├З ├ХU _├З r├Г ├ж├Г ┬йU├л F├З├С┬и r├и ┬мsOLK L├З WOKI ├ЗuU├и w┬Ъ ┬Э├З dJH├З ┬о├СU├и├Г├УdrsOUFsdR├Зu├Зe kH dOOG ozUI├З ├БUH ├Е ├ж├Г ┬йU├л U ┬и ┬ЩWGKr ├Еq_├Зwu├и┬и├гd├ЗkHv├Е├СU├З ├БUL _├Зs┬ЩbWOd├БUL ├Г├Й├СUF S├и├Г┬йfMK

тАл╪зя╗Яя║┤я╗ая╗Дя║Ф ╪зя╗Яя║┤я╗┤я║Оя║│я╗┤я║ФтАм тАля║Ся╗Мя║к ╪зя╗Яя║ия╗ая╗Фя║О╪б ╪зя╗Яя║о╪зя║╖я║кя╗│я╗жтАм тАля╗Ыя║О┘Ж я╗Чя╗о╪зя╗гя╗мя║О ╪зя╗Яя╗Мя╗ия║╝я║оя╗│я║ФтАм тАл┘И╪гя║│я║Оя║│я╗мя║О ╪зя╗Яя║╕я╗дя╗оя╗Яя╗┤я║ФтАм

├Р├Е┬мqK├дU├иqKCl{├иW├СU├З├и├ГWO ├СUH├З dOvKqzU L├ЗrNv├ЕsOLK LU├к├ПR├и├й├П├Г ├л ├а├аUNu_U├л HU├ЗdbIlzUu├ЗdbI├иUNIOI

p├Р ├жS ├гd rNQ QD ├СU├З s ├дUI sO ├ЗuU├Г sc├З sOOULF├З ├гd├З s rNQ vu sOLK L├З├БUHK ├З├и├СU├и┬м├йdGB├ЗUO ├ВwWMDK

sOLK L├ЗvK├ЦdUL├е1924v1517s ┬мsOd├З ├ЙUL├и ├БUHK├З rNU ┬мrN├Зd├З ├л WFODV MrN├ЗdbIWU├УuHwV ├С├и

wr├и┬м├г├Зd├ГrNQQD ├жuHusv├Е├дU├З ┬о├СUrN H├ГsOOULF├З├ж├ГUL┬м├СUWIOI├З U├л UH W ├З├Сb├З ├зc ├жuJ ├ж├Г sJL qN ├л rN├СUrN├Й├ПU├Е├жuLK L├Зt├Гb├ЗbbZNML 47

v ├иqF┬┐┬бr├СUJ├ГrOOI├и

fdA├З├гdb├и┬о├йd ├ГWNs├йdJ├З├ТUuI├З XU├и┬м17├жdI├Зw├е┬Ъ ┬Э├З├ЗuIM├З├иWOO L├З UNM Xe v ┬мW ├ЗdA├З rJ X UOd ┬о1829UO ├иd ├ЗuUsc├З┬мpOULL├ЗrJwdBXK├и We w├и┬и WOULF├З WMDK ├З v├Е We ├жuFb qOsUL├С┬м├Й ├▒bB├ЗvL ├иUNFbdBXK bLvu├ж├Гv├Е┬й1955v┬мQD├З├иuN ├З dB ├К├Гb ┬м1805 dB rJ dOJ├З vK WOdF├З├П┬Ъ├ЗwUv├Еv├ЗbUu├и┬мWb├З W├иb├З├еUEWU├Е├и├д┬ЪI ┬Э├ЗwUUXd w├З ┬оWOM u├З wLKF├З ┬йruI├З┬и rOOI├З├и rNHK WO├и a├СU├ЗwdEM├ЗvNM┬м├ПdDL├З`{├Зu├ЗwUEM├З ┬║wKUv├Еw┬Ъ ┬Э├З WO┬Ъ ├Е sJ r WO UO ├З WDK ├З ┬й┬Щ├л ├и├Г┬и b{XU├иq┬мsb ├Зd├З├БUHK├ЗbNbF┬м├Зb├Г UN U ├Г├иWdBMF├ЗUN├Зu├е├З├ПU┬м├е┬Ъ ┬Э├ЗrOUF ┬оWO├З├иbF├ЗUNLOL├иWOuLA├З ┬мWO├Зd├ГWOdXUWO├З├иdL├ЗWu_├ЗW┬ЪU ├иb├ЗW┬ЪqJXLJ├и┬мwdF├ЗdBMFKXBF ├е┬Ъ ┬Э├З ├КdB ├о UN├Г v ┬мqN├З W┬Ъ q├и WFdAtKLF├и├ГtLNHr├и┬мrb├и├ИdF├ЗvK We├З├ЦdH├ж├Гv├ЕUN├й├ПQUL┬мWUWOU ├Е ├ЗbOr├СUS┬м├ИdF├ЗdOssOLK L├ЗvK ┬Щw├ЗWe├Зs├е┬Ъ ┬Э├Зr├Сd┬Щ┬мU├л F├о├▒ ├п ├иrN V├С├ж├Е┬мrK L├ЗdOvK┬Щ├Е├ж├ВdI├ЗhM├ЦdH ┬оsOLK L├ЗW├Р├и├ГbNwq b├ж├Г ├И├иd├и ├ПuN XU WO UF├З W┬Ъ├З├и ┬мWO├З├иdL├ЗWu_├ЗW┬Ъ├ЗvK├З├и├СUsc├З┬м├УdH├З W├С├и┬мW├иb├ЗWUN├З├иWOdF├ЗWdBMFKqF├Пd t{d ├кc├З ├ПUF ┬Э├З├и ├дc├З dO l├С w rNM ┬м├ИdF├З dO sOLK L├З s rdO vK├и┬мrNOK ┬оWLUWOUW├иbW┬Ъ sq┬мWO UF├ЗW┬Ъ├Зw┬мWDK ├З├д├и├Зb├и r┬м├СU├ЗWI┬Ъ ├Зv├ЕX├Вv┬м├СU├З├и├УdH├З ┬оpc├СU├ЗsOOULF├Зv├Е WO┬Ъ ┬Э├З├П┬Ъ├ЗrJ├кc├ЗdBMF├З├ж├Г┬йU├л OU┬и t├Е qO ├и├Г ┬м├к├СU├З dBMF├З u ├Йd ├дu ├Г W┬Ъ├З├жU├ЕsdB├ЗuLJYO┬мwd├ЗdBMF├З UuKI├иsOO UF├ЗsW┬Ъ├З├Зuer┬мWO UF├З ├ж├Гs┬ЪC├Зc┬м├е1517dB├иed├ЕrNO├Е r├РuHb├З├и├еUA├З├иdB├ЗuLJsc├ЗpOULL├З ┬мW ├Зd ├и├Г┬мVK_├Зw├СUr├ТU├З├Ц├С├Гv├Е ├йdGB├ЗUO ├Вv├Е├Зue├СUrN├жuOULF├ЗU├Г

┬м┬йW├СU┬иWOuGw├и┬мWOU_├ЗWMDK ├ЗWDK

wuGu├и┬м├к├СuLO├ЗrJ├Зv├Е├У├СU├К├СUr ├д├Зu_├ЗUNO├К├СU├К├Зdp├РqK├и┬й├к├СU┬и ┬йWdHEL├З├и Wd┬Ъ├З┬и ├У├СU w sO├СU├Е v├Е WOKuO├ЗdI├З┬и ├йdGB├З UO ├В w sO├СU├Е├и w ├жU UG├Г├и├жU d XU├и┬м┬йWOKuOU_├З├и ┬мW├СuLO├З WC v├Е U├СU r ┬мWOzUDHA├З b ┬о┬йW├СU┬иWOuGULUK├и ├л w┬Ъ ┬Э├ЗrUF├З├П┬ЪvK├дuGL├З├Й├ПUO ├ЗdE├и sLO├З w ├ИdF├З ├Й├ПUO ├КdB├З bI UNFLQ ├ЙdOG├К├З├СU├Еw├ГesLO├З├ж├Гp├Р┬м├ИdGL├З├и lDIbI├ИdGL├ЗU├Г├и┬м├жb├и├БUFM├иbO├Тw ┬мW Ud├иg├Зd├иdz├Зe├З├иfuwpULw ┬мdd├З├Й├ПUO wUNCF├и├ИdF├ЗtLJUNCF bF┬Щ├Е┬мwN├ПWIDM├дuGL├З`HrKbMN├ЗU├Г sd├е1492├а├а├а897w├и┬оdBF├З├Зc├ИU├Р

тАля╗зя╗Ия║оя┤╜ я╗Яя║┤я╗┤я║О╪п╪й ╪зя╗Яя╗дя╗Ря╗о┘ДтАм тАля╗Ля╗ая╗░ я║Ся╗╝╪п ╪зя╗Яя╗Мя║Оя╗Яя╗в ╪зя╗╣я║│я╗╝я╗гя╗▓тАм тАля║Ся║Дя║Яя╗дя╗Мя╗мя║О ╪зя╗зя║дя║╝я║о╪к я║│я╗┤я║О╪п╪й ╪зя╗Яя╗Мя║о╪итАм тАля╗Уя╗▓ ╪зя╗Яя╗┤я╗дя╗ж ┘И╪зя╗Яя╗дя╗Ря║о╪итАм

├гuK d ├В bL tK├З b u├Г fb_U W Ud ┬оnz├ЗuD├З w┬Ъ ┬Э├З rUFK ┬й├СU├З┬и ├дuGL├З ├НU U ┬мUN├З├Р WOdF├З WGK├З ├Пb├и┬мwdF├З dBMF├З v ├▒ WU ┬мWUFWOUUI├Г├кc├Зu├ж├ВdI├З├ж├Г┬Щu a├СU├З├и dO HU ├Йb ├еuK tOK Xd b├и ┬о├зdO├иtIH├З├иYb├З├и ├П┬Ъ vK ├жuOULF├З vu ├З 1516 w ├ЗuKI├и ┬мdB vK ├Зuu ├З 1517 w├и ┬м├еUA├З ┬мsO ┬Ъ U├жuIK├ЗuK├ж├Е├и┬мrNd ├Гv├ЕW┬Ъ├З s┬и├СUq_├Зwr├а├аnK UL├а├а├жuOULF├З├и ┬йfdA├З├П┬Ъs┬иW ├Зd ├и├Г┬йWOdG├З├жU d ┬мWO├и├С├и_├ЗUO ├и├С├вd ├ИuMwlIWIDMw├и WIDM├и┬мWN s ├дUu dN├и├Пu _├З d├З sO


(тАл╪зя╗╗я║гя║Шя║ая║Оя║Яя║О╪к я╗Ля╗ая╗░ ╪зя╗Яя╗Фя╗┤я╗ая╗в ╪зя╗Яя╗дя║┤я╗▓╪б я╗Яя╗ая╗ия║Тя╗▓ я╗гя║дя╗дя║к )╪╡тАм

┬Ю┬жa┬Ф├Чj┬з┬Ф├Ч┬л┬з┬АA┬ЩMT┬╡├Ч┬Ъ┬з┬Н┬Ф ┬Ю┬з┬Щ┬Хi┬Щ┬Ф├ЧATAUMX├Чe┬а┬еT├Ч┬и┬а тАля╗│я╗Мя║Шя╗Шя║к ╪зя╗Яя╗Ья║Ья╗┤я║отАм тАл╪з┘Ж ╪зя╗Яя║о╪п ╪зя╗╖я╗Уя╗Ая╗ЮтАм тАля║┐я║к ╪зя╗Яя╗Фя╗┤я╗ая╗втАм тАля╗ля╗о я║Чя║ая║Оя╗ля╗ая╗ктАм тАл╪зя╗Яя╗Ря║Оя╗Яя║Тя╗┤я║Ф ╪зя╗Яя║┤я║Оя║гя╗Шя║ФтАм тАля╗гя╗ж ╪зя╗╖я╗гя╗┤я║оя╗Ыя╗┤я╗┤я╗жтАм тАл╪▒я╗Уя╗Ая║Ц ╪зя╗Яя╗Фя╗┤я╗ая╗втАм тАл┘И╪г╪п╪зя╗зя║Шя╗ктАм

├УUM├ЗsbbF├Зb├▒ ├Гt HXu├Зw┬оsOLK L├З├и sJL ┬Щ dOF t├Г UdO├и├ЙbL├З ├КU┬Щu├З w s t├Г ├Зud├З├и ┬м├е┬ЪJ├З Wd td ├гUN├З dO├Пbo├Зu┬мlDU┬оW U tKUqC_├З ┬оp├РvKsOLK L├Зs ┬мq s d├▒u├З ├Зc q ├Л├иb UM├Г├С bI ├еu d├З WOC ├д┬Ъ ├К├ЗuM X q U├л uB w├З├и┬й├Х┬и bL wMK WO L├З W├СuUJ├СUJ├З ┬оWO├и├С├и_├ЗnB├Зs├Пbw├КdA WN├Зu├зcX O┬мoU ├Зw├дU├ЗuUL├и ├СbI┬мWO ├ЗdILb├ЗrOI├Зl├и├Г┬м├ИdG├З├и├е┬Ъ ┬Э├ЗsO ├░ ┬МWbOKI├З┬ШrOI├ЗtO├д├Зe┬ЩrUsO├е├ЗbwU

├дu├ЙdO _├З├КUU┬Щ├ЗVKwlI├кc├ЗU ├Й├СU ┬Э├З├кdGL├Зst├Гr├С┬МsOLK L├З├Й├Б├Зd┬ШrKO WOIOI├ЗUUCI├З├ж├Г┬Щ├Е┬м├Щ├ЗeMK├СbBLsb├Зv├Е ├л VzUwKF├ЗUMO├дuI┬м├ЗbOIFd├ГwW┬ЪF├З├К├З├Р sY├ЗWLEMwwO├Зd ┬Щ├ЗduDKfOzd├З ┬оWdAWO{├С├Г w ├ИdG├З├и sOLK L├З sO ├КU┬ЪF├З ├К├ПU bF wLUF├З ├е┬Ъ┬Э├З ├Б├Зu{├Г v├Е ├ЙdO _├З ├ЙbL├З ├вdA├З ├д├иb├З s bbF├З w WF ├З├и ├КUU├З ├УUM├З rEF bIF ┬оWOId┬Э├З├иWuO ┬Я├З├иWOD ├и├Г t├ЗuM├и┬м├КUU┬Щ├ЗqOqF ├Г├кc├ЗrKOH├З├ж├Г ├е┬Ъ ┬Ю bOQU sON ┬м┬МsOLK L├З ├Й├Б├Зd┬Ш

┬лтАля╗гя╗оя╗Чя╗К ┬╗я╗Чя╗ия╗Дя║о╪йтАм 48


¬Uë U Ç dà ÉÑuB ÈdGÇ æèd æèdUELU VUÇ tà vK ¬ÉbLÇ ÊU™uÇ jI fOè ®ÙÇeMÇwêÏUFLÇ rNHÇÑUNÊUULÇèÏÇd_ÇiFå ñbI ñ wè¬äULÇqO vK®Uë bãdKÈuKDLÇ ÉdÒè Xdñ ¬dDHÇ bO W UML äUI Ç qH æuMOK åUÏèÑ êњO WOdO_Ç WOÑUÇ æuLC s šë id ÉbLÇ ÊU™uǘ æà ñ ÏuBI bN êÃè ®®® rKOHÇ WU Ñè s jK ¬pKL™UNÃrѬŒsd xWOMbÇÊÇbIFLÇ ®tFMLwuUIÇoÇd ÂwJdÃêÙèw™ dÃbÃÓÃdêcǬbUbLåUÇËbè ÊUU™ÇsbèVAO¬UJdÃwbU LÇ dOULè¬çb w WD w pÐè¬WOHMFÇ bñ ÃYO¬WOzUCHÇÉeHKÇÊUDddBw rKOHÇidsOOJd_ÇsWIU ÇWOUGÇæà ®pcÑucLÇ UMLU w sOU sOM ÇuL UMOK Vu ñ åÇb ™ tuÇ åèUI æà ruFLÇè jÇdLÇ w ®VOdÇ ÁUMHU dOJHÇ èà WODLMÇ ÑuBÇ qwsOèR LÇÉÏUIÇvKVut HXuÇ nMFÇWLe×UÅu×UAMÇuKLFæÃæUJ UMOK Vu ®UNUJ à WUJ bIÇ ÊUèd è lOAÑdñ JqJAèUMF uUqFHæÃUë FOL WOšIFÇèWdLÇÊÇÑUOÇ 49

äš w{ULÇswFDqJAÈdGÇqBHMæà wWOUÇæUJOUHÇWOèWOèÑÇbÇbFUWI UqæS¬WOUÇWOLUFÇÈdÇbFUÏuI tKLrOæUUåuOÇâdAÇwtK Lr™ ñ ñ ®UNèÈdGÇwåUqJA ë ñ nAJUL Uë OUÇbFp æèbãUMæÙÅ

bR¬sOLK LÇsbbFKW MU®åuOÇUMUà äÇu çuFu U ŒsOLK LÇ ÉÁÇd˜ rKO ÌUÅ uè¬2003åUâÇdFÇèecMÊÇcUè¬XuÇ ®t H åš Ç b{ Uë d sA wdGÇ rUFÇ æà Xà WOèÑè_Ç ÊÇÑUH Ç æà V u Çc ®WOJd_Ç ÊÇÑUH Ç vÅ WU{Å ¬äUF Ç ×UI

‫ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺷﺮاﺋﺢ واﺳﻌﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻻﺳﻼﻣﻲ‬ ‫ان اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻳﺸﻦ‬ ‫ﺣﺮﺑﴼ ﺿﺪ اﻻﺳﻼم‬

lLLÇrOtOlñ dd Âè¬éuBWOLQlL rOIÇlIè®rKñ ÇvKÃvKŒêèÏdHǘYbÇ çcduèVKw¬sbÇs™ë b¬WOUL™Ç ®WOCIÇ WOdGÇÊUFLLÇwWÏdHÇâuIÇvDFï ÌÑU êÏUFÇrK LÇæÙŮWLOIÇsÑbvKà WuJÇq båbV rNlOD ™ÈdGÇ jd®`{ÇèqJAUë èñ dèbd_ ñbl{u ™ë bWuJÇÑèbUNMÐèÃtMÐwäÇR ÇÇc sJL™¬WOdGÇWOKIFKW MUsJ®sbÇs ¬WuJÇUNåuIwÇåUNLÇspÐæuJæà ®WOMÏWKJAWKJALÇæuJæÃVÇc q WLK LÇè WOdFÇ äèbÇ rEF XU sÑUÌÇd ÅsrKOÖdlMLæUeÇssbI æ_¬ŒÉdO _Ç`O LÇWd˜tÇuMêeO ÑuJ

ÑUNS`L ™ÊUFLLÇçcNWbOKIÇrOIÇ ¬åš ÇwWKWOB uè¬`O LÇbO Ç ñ ð Uë ÇbfO Çc æS Çc ®Wd dO ÉÑuB sOVsWNUULÅè¬ÈdGÇèåš ÇsO ë ®ÇbÃ`dLÇdOÙuMÇsWbOKIšÇèWbOKIÇ

sOLK LÇæÃwMF™ÇcæÃäuÃ`O{uKè æÃèìæU ÇâuIèÃWÏdHÇrOIUæuLN™ æuCdsOOdGÇæÃèìUNFODWOHMWbOKIÇ ®WOMbÇÒudÇåÇdÇäUJ ÃWUqU qJA q ¬jI WM 50 q tà w WIOIÇ sJè


¨He”ך”A”רˆ×«§ˆAQ”׫§˜· wMLKñ sò î ˜ ºÃb vK ¬UMKï w UMOñ dî b UM qOMÇÃbLÇÇcäuÇÐUL¬ŒÇbwMJKî Ud bLF W ÑUL vÅ ¬åUEFÇ UMš à tñM êcÇ wMJK UO d èà ULÑÏ wUDà sò î ˜ ºZN vK î î ò î pK î Ùò uñ î ˜ ºWId vK èà ¿ŒÇb ¿ŒpF ŒWUIÇ WOØ WLKL q bLÇ u Çc æà vK ¬ÈuJMLÇ s ÇuLÇ w à ÃdI ™ îXM òæÅ ®WOdFÇ dÃÇcN¬pOU ÅèpÇdvKUEUîXOIè îXM æÅ sJè¬tUF sJL q ¬tÇdH sJL WUO WIOèvKîXFò ñ èbè¬WUJÇèÉÁÇdIÇádF ®äULAÇvKdHXQ¬ãdOL{ åb ¬ndFK äè_Ç rKñ ï Ç w ¬wMF WO_Ç fOUI bà wè ¬WUJÇè ÉÁÇdIÇ s sJLÇ ÚuK wMF UNÇÒÅè¬r_Ç s Wñ à åbI èà nK ãUMsJ®dAÇwMåbIod vKvè_ÇWKdLÇ sOHILÇWOÃUNŬÊÇdLÇsOšLUNMdD ÃWOà rÑèbæuL IMÁ™Rè®WUIÇvKsOu LÇèà ádFnMè¬qUtÃêÑb™nMºsOHMvÇ ÑÇbI UML{ ãÑbè ¬WOdFLÇ tUOUJÅ WÏèb wKONÇçÑèÏeeFètKNwqutÙŬtKN æèœLæUJqwrb¬Á™R®lLLÇw dUMLÇè WOUIMÇè WO UO Ç ÈÇe_Çè nBÇ ¬WOUIÇÊU RLÇèWOLOKFÇÊU RLÇèWOMbÇ ¬W UO ÇèWUIÇ sO U WÇdèWuN sOKIM ®ÐuHMÇ WDK è ¬ÙÇbÇ ™ ¬rKIÇ WDK sO U ruÇ s WKzU ÉÑb ŒæuHILǘ Á™R pKL ¬æudFè æuNIH rNà rï òèî ®ÁÇu Ç vK åUNÇè lL¡ruÇÇcWIOIsd ŸÇåUNÅvKÉÑbè qL ¬WIMè Ébe éd à WOU rNM r ð vÅ rNNu f ÉÑuD r W U w ñ î è¬WUGK ®æQAÇèÉuEÇêèÐèscHMLÇèÊÇÑÇdIÇÈUà ®bB æèb èà wu ¬WUIÇ WOñ à æuÑU Á™R WèdLÇ vÅ ÏUI™Ç UCà wMF WOUIÇ WO_Ç ¬d ŸÇ lèÊÇcÇ l qUFÇ w ¬W ÑULèÇdJ l¬tÇb èd{UÇlèËèÑuLÇààw{ULÇl æuÑU Á™R ºïXK ®UNÇeMè ÉÑUCÇ ÊÇÏdH ÙUMDÇ w sOLU èUN sOKKN ¬WUIÇ WOà rÇd¬WOMbÇèWO UO ÇèWOUIÇrÒuÑààUÒuÑ UN Wš ™ ÁUL à éd _ÇèÉdHÇ sO æuFMDB ®nuÇo ÉdUUNMdF¬ÙÇbU

«§ˆAQ”׫§˜·׫™Y•˜×?×è w WO_Ç W æà wUIÇè wÇbÇ ádF W_ÇÁUJdObvÅÇbWFHdWOdFÇæÇbKÇ ¬UIÑUÁdLÇæÃv¡ÁÇu ÇvKÁÇb_ÇWIH è æudF ™ scÇ s VOñ Gî Lï Ç qzUNÇ rJÇ Çc q rNUUNÅ ÊULB sOHJ rNzUL à WU v sJL q r ¬dO ™ åUÑà Ïd rN HQ Uë HdF î Mñ B ¬rNOKÈuKGLÇWsL{qzUNÇrJÇÇcn î ï æà YO¬rNÑÇb_ÇUNL ÑULWDdrNMæQè ÁUCIÇèrNOà WeÒw UIKD æU ž ÑèÏ ™ ÁUIÇrÁUOLqèÉÑÇdñ ÔuOrNÃåìUNOK ¬ÉÑèdCÇbM¬UNJdêdULO¬UNF{èvK UNzÇuÃV ¬WO_ÇÁUNIèåšEÇWLEÃqs äu ÃÁUIÇqÃs¬WOU_ÇUNFUDÊUKDè dA WOG èà ¬WN s WDK Ç w WMJL Éd UÐÅ¿WOUWNsÉdLÇʚèQÇèÑUJ_Ç sÒwWOdFÇæÇbKÇwsOO_ÇW bÇevMF ÙU{è_Ç êÏd ÉÏUÒqUI ¬wÑUÇ ÁUCHÇ èe WOU ÇèWOBÇèWOLOKFÇèWOAOFLÇ×èdAÇè Wñ Ãw¬qCÃqI wq_ÇäÄUCè¬WONbÇ ¿wFODÇÒUGÇèjHMÇsÑUâugOF XJÇ rUHè ¬qIFÇ dB wMF ÇÐU ñ wUMè ¬wULÇè êdJHÇ dÇè æUdÇè sÒ w ¬o_Ç oO{ ÙU Çè wUDÇ dJHÇ ÇÐU ¿édJÇ WOuuMJÇè WOUMBÇ ʙuÇ èÃÉÑuUNÃvKUNOÅdEMÇèÉÃdLÇVOOGwMF ™WO MÊUUÙU uCèadHKÉÇÏÃÏd X ¬d ŸÇ åÏ pH èà dOHJ êd ÇÐUL ¿dO èà WdJHÇ èà WOcLÇ èà WOHzUDÇ ÉdUGLÇ lzÇÑÐ Xà YO ¬fKLÇ èà qQLÇ WId V ÍÇdÇè WuHK ÇeÑ È ï ÑÇuAÇè ¬ÇÑUOF WOKÇ ÊÇÏèÏd lAÃè rzÇeNÇ dà U U¨ ÊÇeFLÇ uKWÑU ÉdÊUäuñ êcÇUr©¡ÑUFÇ UMr dwJ¬UdUM èUNuO qNÇáuNs W ÑULXuÇÐULè¿qI LÇèd{UÇUMzUM_è d ÇèÃw¬UNCGèUNMÑcñ î ï UMwÇdLF LÇ ¬sdAFÇædIÇsäè_ÇnBMÇèdAl UÇædIÇ W ÑULè ZN vÅ Œ òb ï î âò dñ î ˜ ÉdJ vK WLzUIÇ WOdFÇ ÊUDK Ç WOU ULNOÅ bM ÁUO šè ¿ÁÇu Ç vK ÉdLÇ WdOHJÇ ÊUULÇè

‫ﺗﺰداد اﻷﻣﻴﺔ‬ ‫ﻣﻊ زﻳﺎدة ﺗﺮدي‬ ‫اﻷوﺿﺎع اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ‬ ‫اﻷﻣﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‬ ‫ﺗﻌﻨﻲ اﻓﺘﻘﺎد‬ ‫اﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻓﻜﺮﴽ‬ ‫وﻣﻤﺎرﺳﺔ‬

‫ﻫﺎﺗﻒ ﺟﻨﺎﺑﻲ‬ Œášǘlu

50


âd ètdO wrJ¬WOdFÇÊUDK ÇÊÇèÏà tdIw¬tUUè¬tÇuÏw¬tKLVOU Ãè WOuBÉUÇdæèϬãÇcçÏUFÅè¬ádDÇÇcN ÌUM ™ UMFb êcÇ d_Ç ¬ãÇÐ èà ádDÇ Çc UNKLwlC™WOUIMÇW RLÇçcæìçÏUH ÏÇbÇsbFÃdJH™è¬áš ™ÇèÙuMÇdOUFL ÑèÏqOFHUÏÑÃÇÐÅ®ãÇÐèÃwdFÇåUEMÇÇcnà WUHÇ ÉÑu ÉÁÇd éu UMOK UL W RLÇ çc ™˜®lHM™¬UNKæèbUNqOQêÃæ_®UNOK tb à U bBà ŒdbÇ çb à U Ñï UDFÇ `KBï ®WOUIÇWO_Çtb ÃUèWLE_Ç scÇ èà sOOGLÇ s ÏUÇ u sQ ™Åè scÇ s ÏUÇ sà ¿ÉUGDÇ æu w ÇuO sà ¿åšEÇè ÊuLÇ Áï UNIè lLIÇ Éï eNà rNHñ î ¿WLE_ÇlLèd V sOOHMLÇsÏU™Ç swÇdFÇVFAÇtÖdFULÏUÇusà ÊUULÇêbÃvKWKLUqOIèÑUÏètuA sbÇ ne wÇ WÇbNÇ ÉdLÇ WdOHJÇ sÇeUÏUÇÇcæUÇÐÅè¿ÉÑUCÇèWUIÇè ÈdFÇ wM vDà áÒU oOI VF s ÙUbÇ ¬tHuuUL¬tUètèètÏètèÑsdOJÇ âÇdFÇuHItMwUFUL¬WLKJÇbOFvK ÏUÇ uÏà W UMLÇ çcN ¿ÉbF_Ç WU vK s UOzUN ÌèdK sOOÇdFÇ ÈUñJÇè ÁUÏ_Ç tO MæUÃètUÃbt_¬ÏU™ÇÇcWuC WUÇçcæÃrѬWOUÇÉdLKtuCbOL ÑuILÇwÇdFÇåUEMÇW UO VÇusÉbÇèw d_ÇÇcæUÇÐÅè®WUIÇbOFvKWdObÇ nuuUL¬sOOL dÇsOHILKW MUUd æÇbKÇwWdA LÇWOUIÇWO_ÇsÏUÇ ÏUÇÇcwtÇÐbUB wMÙ¿WOdFÇ WOL dÇÊU RLÇÉÑusnAJÇÊÏÏèUÑbI ®UÑÇbÇèWOdFÇ æèbXUULNWOUIW RLWLO™t_ WOKL nÇu æèbè ¬UNKL w rJ WOš à UNMOqBHUeOèÉÃdæèbè¬UNOÇbBrb ŒsOO_ÇsOHILǘèWNsWUIÇêdsOè ¡¡éd ÃWNs ­­­­­­­­­­­­­­­­ UddAMrwÇdVUèdU ºwUMnU æUtQULK¬1979åUcMâÇdFÇwÇbÇè ÁUÏ_Ç ÏUÇ w ÇuC1977åUFÇwqb ¬ÊUOMOF Çd ÇèÃwtMtKBrè¬âÇdFÇw ÁéèUMLÇtHuLÈUñJÇèÁÇdFAÇstÇdQÉu à ®oU ÇwÇdFÇåUEMK 51

ÑU OÇ ×U èà w ŒsOO_Ç sOHILǘ b ×U èÃè sOMRLÇ ×U èà w ¬sOLOÇ ×U èÃè ×U èà w ËèbÇ ÑÏU dà tMJ ¬sbKLÇ ×U èà w ¬sOOIOIÇ sObLÇè sOOšIFÇ s×U èÃw®æUdFÇêèÐèsOOIOIÇsOMRLÇ wKFï s×U èÃw®tULÅèqIFÇvÅæuLJ ®UÇu vKWOU ÇrOIÇèWdFLÇèWLKJÇ «§LAih´™”׫§ˆAQ”׫§˜·׫™Y•˜×?×é ÊU RLÇwWdA ÉdUWOUIÇWO_Ç ÊU RLÇÊU ÑULwWOKwè¬WOdFÇWOL dÇ l UNKUF w ÁÇu ¬ÕuBÇ vK WOUIÇ wÇdÇc¨rN HÃsOHILÇlèÃêÏUFÇs ÇuLÇ qL WOU ®©¡ÉeN_Ç WLK åÇb Ç UM qCñ î à qONÇWuU wVBÉeN_ÇààÊU RLÇçc WÏà w ¬åUFÇ wuÇèWUIÇ nOeètuAè w¬sOHILÇWb èWUIÇÁÇdÅw™¬WUIÇ qOQÉÏUÅw™©UNMÇuvK¨WGÏ_ÇqO ®lLLÇèÓUMÇ ÌUUNŬåuOÇÊUMsX OWOKLFÇçc çc ¬ŒåšEÇè qNÇ ÁUNI˜ ÉdDO s æèd ¬WOUÇ™WOÇeNÇWUIUMXFMwÇÉdDO Ç vÅrJèbM WUI¬WOÇbÅ™WOUÅWUI ÁeÇWU vÅ™¬ÊUOOGÇvÅèw{ULÇWOuJ

®ËÇdÇwwdÇdJHLÇVuLÇ çc v t LKèçUM L U q_Ç vK Çc WOUI WOL Ñ WOd W R bu ™ ®WEKÇ w UL ¬WOUIÇ WO_Ç s UN HM éQM ÉbÇè êcÇ ÈdFÇ ÈUñJÇè ÁUϜ åUFÇ ÏU™Ç pÐ ÏuèsdEMÇiG¨WKu ÊÇuM cMè`à s ÉÇÏÃèbOKIK lM vÅ ©tO ÁUdAÇ iF

æuJæÃêÑèdCÇsfOwIOIÇÙbLÇ w oOL tMJ ¬ÊÇÏUNAÇ WKL s ™è ULU tdE w ãUJ è êbIè qI LK tÇdA Ç ÈUñè ÁÇdFA WOdFÇ æÇbKÇ ÁwKL ®w{ULK ÁUNIèsÏäUÑèsOO UO èsOOLÏUÃèsOUMè ÊUUGÇ w ÉQLJÇ q æuK UM sOKHGèWKN ULWHUCáUF{ÃwèbrÏb¬éÑUBÇè ULWÑUIè¬sOOIOIÇsOHILÇW MWÑUI¬çÇd sOUÏæèbVF bu™®éd _ÇÈuFAÇéb U æUd sJ ¬W UO Çè WUIÇ bOF vK ULMO¬pLÇvKæuF{uULMOrdÃ`CHï æÇbKÇwsOHILÇssOO_ÇlnKd_Ç ¡æuK UMrN¬WOdFÇ UN èd WOÇbÇWOKLFKæÃkÇs s wFODÇ UbUè ¬UN ÕUÇ UNcè WÑUBÇ äULK™èW{uLKlC™¬rd™èTD™êcÇ qébêdDHÇfUšL¬b ÇÉuD ™è ®sOL ÇèYGÇsOUodHÇwêu ñ î szU w WOUIÇ WO_Ç ÉdU êdA U ÉÏU UCÃÒdè¬UNNU UèWHKLÇèWOuLAÇæÇbKÇ vK®WO ÇdILbÇuuKXKIÇwÇæÇbKÇw ®UÇu sdÃWHKLÇr_ÇoÇdïÉdUUNà dÇuWOUIÇWO_ÇrUFrÃsOs ¬wuIÇè wMbÇ Xñ eÇè ¬êbzUIFÇè êdJHÇ WUJ o_Ç oO{è ¬wcLÇè wuubŸÇè çÇu æèÏ ádDÇ ÇcN vL_Ç VBFÇè¬tUJ à WUCK`{ÇèÒèdl©vè_ÇWOKUÇwçcè¨ woQÇwWAWuB¬WOÇbÇèWdJHÇ WHKÉdUvÅWU{Å®WOUIÇW ÑULLÇäU oDML wUMLÇ sOALÇ ãuK Ç w qL dEMK ®U U ÃWUIWLK


‫ﻣﺠﻠﺔ »ﻗﻀﺎﻳﺎ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮة« ﻓﻲ ﻋﺪدﻫﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ‬

R¦aY”×¥ ¶”×A AULמ¦a”׫‰i•ˆ

¬êÑuUæuêÏuèÊu™¬wUdÇÑUÇb bL ÑubK wU èdÇ wUL™Ç ÊušÇ WDK Çè WdFLÇè sbÇ ʙÏUF ¬æÒèUNMG bM UIeOUOLÇ äÇR ¬WIOCÇ s ÑubK ºtOÁUè¬wÇdLFÇs ÑubKdbU äÇR ÇæÇvKbOQUtBdbUqN ˜ WNsuNºWèÏeWOUlLwIeOUOLÇ æuJèUIeOUOLÇ WOUJ Å ÙuL UèÏ qLA sJL™éd ÇWNsè¬tÇÐÙuLLÇÇcÉdq qzU ÇæuJæÇæèÏwIeOUOäÇR êÇl{uæÇ ®ŒpcuUL Œw{ULÇÏbFÇbI˜udO ™ÇÑuLÇæUè vKÁUdFÇiFoKF˜dUdEMtêcÇ WFdAǺWuIãUJHšWKUIÇdOWK K ÇpK šWFd š¬WFdAÇÉÇuWIdDÇè¬WIdDÇÑU Ç vÇ æèd  UNdIè¬WFd š WId ™è¬WId ÉdL ˚Ç qÇdLÇ pK æuNñ A ÐÇ ¬æUÐ™Ç WFdAU¬VKÇè¬ÉdAIÇvKêuwÇÒuÇ UNUIKFWUèUNÇdèUNšèWONIHÇUNUJQ ¬ãuK ÇèdO ÇWKdUǬÉdAIÇWULwULÇ wN ŒtKÇ vÇ äuuÇ WId êǘ WIdDÇ èÇ WIOIÇvÇäuuÇUìUNK ÇbêcÇVKÇWUL XeÇ WUL uN âÇd ™Ç WKd ÚuKè WIKDLÇ Œt HVKÇsÌd LÇ

UUC – WK s 50 49­ ÏbFÇ Ñb 1433­2102­lOÑèÁU –ÉdUFWOš Å dUFLÇrK LKWdJHÇåuLNUvMFWKwè ®sbÇWH KÊU ÇÑÏedsÑbBè ŒsbÇWH K˜WuMFLÇddÇWLKwÁU wFU ÐU Ç uè æUOJK vHDB UN wÇ sbÇWH KqHJ˜sbÇWH KwwÇdÇYUè ÊU ÑULè WbIFÇ WLE™Çè ÊUKDBLÇ W ÇÑb wMwÇ –WÇdLÇèqQÇè –ÉÏUFǺqOs æÇ `KB ™ tÇ UL ¬UNOK WbIFÇ WLE_Ç çc ¬sbÇsêdEMÇÙUbÇèsbÇWH KsOjK Uë NMZNMXUæÇè¬WOFODÇÊUON™ÇvèÇ Ùèd s êÇ sO jKÇ Òu ™ pc ¬Uë OšI sbÇWH KXUÇÐǬsbÇWH KlÊUONÇ ë æÇUNMluLU¬sbÇäUwUë OH KÇdOJH ë sJ¬sbÇʙUlOLwUë OH KÇdOJHæuJ

æ™ÇbqUqJAoIrÑUE™ÇÇcoÇ rsbÇWH KäUwåuOÇvZÇUæÇêÇ ®ŒsbÇʙUlOLjG dd fOzÑ çÇdÇ êcÇ l uLÇ ÑÇuÇ wè dJHLÇ l wUdÇ ÑUÇ b ÑubÇ WKLÇ dO ™ÇtObÃêcÇæuÑÃbLqÇdÇêdzÇeÇ ¬tUUwwš ™ÇqIFÇbIMÏuBILÇæÇvK WOIODÇ ÊUOš ™Ç `KDB s Áe UNà u ë qG êcÇ ÇÏbA ¬æuÑÇ ÑUJà s Uë F ÇèÇeO ®æÑUILÇêbIMÇrOKFÇWOLÃvK U U Ç æuÑÇ çbF êdJHÇè wLKFÇ ËèÑuLÇ Uë ML ¬êdJHÇ tèdA oOI u âšDš aÑUÇUNeMJwÇWOuBÇèWOèdÇÈÑUÇ ÊU ÇÑbÇsOÉdOÉuãUMæÃédè®wš ™Ç ÊU ÇÑbÇ WOU s WOdGÇ UNdOEè WOš ™Ç WUIÇ Ñèc w Y wÇ WOuuèd™Ç àà åÇdÇ àà nMFÇ WOš vÇ UdD ¬WOFLLÇ ®l ÇèqJAtUÃwÊÏÑèwÇè¬WIOIÇ ààºUNMËuÉbÊU ÇÑÏÑuwÁUUL qCÑubK¿wH KHÇsbÇèÇWOMbÇWH KHÇ ÑubK UOuub™Ç w sbÇ äÇe Ç ¬sLdÇ

‫ﺛﻤﺔ ﻓﺠﻮة ﺑﻴﻦ‬ ‫اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ‬ ‫وﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺤﺚ ﻓﻲ‬ ‫ﺟﺬور اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ‬ ‫ﻣﺎ اﻧﺘﺞ ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻓﻠﺴﻔﺔ‬ ‫اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻐﻂ‬ ‫ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺪﻳﻦ‬

52


^┬ж AM┬Ф├ЧA┬жaH├Ч┬Ю┬Ш├Ч├е├еA┬ЬA┬жa┬Ф epA┬Б┬Щ┬Ф├ЧetAY┬Ф├Ч┬л┬жA┬Е┬Ф sbdA┬Щ├и┬мd ├В├ж├и├Пs├Пv├З├ТUM┬ЩtuB vKWOM├ПWH KqCH┬Щ├и┬м├ЙbOIsl├Зb├и├Г ┬о├йd ├ГWH K qUJ├Зv├ЗwK ├З├П├вuu├УbIL├ЗsY├З X├Т┬ЩWH├УbILU├еUL┬Щ├З├и┬м├ПU┬Щ├З├иuL ├З├и w├и ┬м┬й├ж├и├▒├о bL├З┬и a├СU├З W├Зb cM ├жU ┬Э├З ├ЙUO ┬оWdA├З WFOD├З w wU├иd├З bF├З ├Оu ├СbR ├ИuFA├З UNL UI w├З ├жuJK WUF├З ├ЙdEMU ├кc├З ├гdAL├З ├УU ┬Ь ┬МWDd ┬Ш qL ├жU├П_├З├и ├▒ sbU ┬мrUF├З w wMb├З ├Л├Зd├З tOK ├еuI q U├л ILF├БdL├З├П├З├П├Т├ЗULK├▒ ├и┬мtzesJL┬Щ┬мb├З├и qF├и┬мwMb├ЗrUF├З├Йb├иt├КbQsb├ЗrNw UbMwUJ ┬Э├З├бuBL├З┬м├М┬Ъ├Зt├й├ПUU├Зc ├бuBL├Зpc├и┬м├Щ├иdH├З├и├Сc├ЗWObs├Лb wUNK├▒ ├жU├П_├ЗdB ├З├кc├З┬мwdF├Зs├ЗdOJ├З ┬о┬МV├Зs├П┬Ш ├КUdAL├З ├ж├Г u ├зbM nu├З ├Сb U├и ├вdHw├З├Сu_├Зsd├Гw├жU├П_├Зbuw├З ├Сu_├Зs├и┬мUNc _├Зsb┬ЩWIOI├зc┬оUNMO WO U _├З ├Йbu├З ┬║qFH├З ├Зc w rU w├З ┬м├жU ┬Э├З WO b ┬м├Й├З├иU L├З ┬мWOU ┬Щ├З ├Йd ┬Ь ┬м├К├Зc├З ├ж├ЗdJ ┬мWL├З ┬мwU ┬Э├З lLL├З WLO ├ЙdUM ┬мdO├З ┬м├Н├иd├З ├Йu├▒ ┬м├Х┬Ъ ┬Э├З ┬мn UF├З ┬оsOuKEL├З├и├Б├ЗdIH├З ┬║wN ├ИUJ├З UN├иUM w├З ├жU├П┬Щ├З U├Г wMb├З ├Л├ЗdOL├З ┬мv├и┬Щ├З ├ИuFAK WO├иd├З bzUIF├З sOOUuOK WOMb├З Y├С├ЗuL├З ┬мWLbI├З dBL WUb├З ┬мvD u├З UdO_ wMb├З ├Л├Зd├З ┬м├БUbI├З WOUO├ЗWUb├З┬м├к├Рu├ЗwMb├З├Л├Зd├З┬мWO ├иbMN├З ┬м├иe ├и┬Щ rOUF ┬мWOO ├З WUb├З ┬мWOU├З ├и├З ┬м├кuMA├З wMb├З ├Л├Зd├З ┬м├УuO uHu rOUF sb├З ┬м├к├ПuNO├З sb├З ┬мw ├П├Сe├З wMb├З ├Л├Зd├З lI ┬оwzUN├З sb├З ┬мw┬Ъ ┬Щ├З sb├З ┬мwO L├З dOJ├ЗlDI├ЗsWH592w├ИUJ├З 53

wWL├З├С├ПUBL├З├иl├ЗdL├З├жuJb├и┬оUN├СQ w├ЗWOLKF├ЗUNOFdvK┬Ъ├л O├П├ХuBM├ЗVK vKlL├пr├С├ПUBL├З├иl├ЗdLU┬оUNUO├ж├иUN┬Щ ├л ┬оhM├Зs├З├БeXUq┬мgUN├З ├жUJ├Еw├и┬м├ИUJ├Зw├Й├Т├СU├ЗWL ├ЗqF├и ├▒├ж├Г ┬мt├Б├Зd wNM UbM UNBK ├ж├Г ├Ж├СUI├З

тАл╪зя╗Яя║Тя║дя║Ъ я╗Ля╗ж ╪зя╗Яя╗дя╗Шя║к╪│тАм тАля╗ля╗о я║Чя╗о┘В ╪п╪зя║зя╗ая╗▓ ╪зя╗Яя╗░ ╪зя╗Яя║Шя╗Ья║Оя╗гя╗ЮтАм тАл ┘И╪зя╗╗я╗ля║Шя╗дя║О┘ЕтАм╪МтАл┘И╪зя╗Яя║┤я╗дя╗о ┘И╪зя╗╗я║Чя║дя║О╪птАм тАля║Ся║Оя╗Яя╗дя╗Шя║к╪│ я║╗я╗Фя║Ф я╗╗╪▓я╗гя║Ц я║гя╗┤я║О╪йтАм тАл╪зя╗╣я╗зя║┤я║О┘Ж я╗гя╗ия║м я║Ся║к╪зя╗│я║Ф ╪зя╗Яя║Шя║О╪▒я╗│я║жтАм

s┬нw├иd├ЗUM├Зd┬Ш├ИU├ж├З├дuI├Зsb┬Щ qON ┬М├ЙdUFL├З ├жU├П┬Щ├З v├З a├СU├З ├КU├Зb WeOKJ┬Щ├З s tLd ┬м├к├ПuF ├П├З├Пd├и wz├иdA ┬мwU ├З ├С├З├П s U├л b ├С├ПUB├З ┬мrOM bL ├ПU├Еv├ЗwF ├З├СU wv├и┬Щ├З├ЙuD├ЗWUL ULO ┬Щ ┬м├НUS W├иdDL├З WK _├З s Wu├Г ├К├ПU├Гw├З┬йdL ┬и├дuK├Г11├К├ЗdOHVI ├л ├л ├Зbb ├З├С├ЗbXU├Г├иU├С├иcv├ЗWOMb├ЗWQ L├З XF UbF ┬мWOdG├З├иWO┬Ъ ┬Э├З sO├СUC├З sO ┬м├ПuI ├д├Зu ├С├Зb├З ├Зc ├еb v├З WduM ├КUd vKqDw├З├ЙcUM├ЗWUL├з├СU├ЗsJLpc UN├Зu├П├и UNz├ПU vK├и WOLUF├З ├жU├П┬Щ├З a├СU ┬о├ПUO├иWOu{u├иWOLKW├Зe├иoLF ZUdr ├СtuB├иtbIw├ИUJ├З├д├иU ├С├Зu├бdFU├СU ├Зw├жU├П┬Щ├З├Й├ПUW ├З├Сbbb w gUM├и┬м├ИdG├З ├КUFU w WU ┬м├жU├П┬Щ├З WIKDL├ЗWOzUNM├ЗWIOI├З├иsb├ЗWOUt├З├РXu├З v├З qIMO ┬мWLOK WO├и├С ├ЙUO qO w ├з├С├и├П├и sO├С├Зu├ЗWdWOL├Г├иWOMb├ЗW├ПbF├ЗWAUM ├л ├З├С├и├П├еuO├ЗVFK├НUH┬Щ├З├ж├ЗWU ┬мUNHP├и├жU├П┬Щ├З ┬оVBF├З├иWO├ЗdJ├ЗbbWOL┬Щ├ЗmU dA├З├йbdOJH├ЗdOOG├Й├С├иd{├жUHRL├З├йd wKI├З├Щ├ЗdB├З├К├З├С├и├Пsw{UL├З├ЧUL├З├ТUO├З├и bR├СUEML├З├Зcs├и┬мd{U├ЗdBw├дu b├З├и UMU├З `H w├иd├З WOU ┬Щ├З ├Л├Зd ├ж├З ├жUHRL├З ├жU├П├З s s├П q rOL v├З ├зd nb ┬Ъ├л O

d ┬ЩUUNMqW┬ЪdEWN├иs├йdJ├ЗrUF├З ├ИUJ├З ├еbI ├ЗcN├и ┬мU├л C├З ├зdO s t┬ЪI ├З├и ├л ┬о├жU├П┬Щ├ЗsO├И├СUIK├ЗeOL U├л UN ├З dzU ├и ├к├ПuF ├П├З├Пd├и wz├иdA qON ├БU nOQ├З w ├жuF├З ULN ├Зub sc├З sOU├З qJU├иuO├ПUfLO┬мfO├З├С├ПqJU┬иWUJ├З├и w ├Йd O Wu u ├ИUJ├З ├жuJ ├ж├Г ┬м┬йu ├и├С WOL├ПU├Г UN├Г ┬мUeOL U sJ ├▒ ┬м├Б├ЗdI├З ├д├иUM wWOLK┬мUNKOKwWIOL┬мWMO├С┬мvML├З


тАл╪ея║╗я║к╪з╪▒╪з╪ктАм ┬оqOUL ├З├МU├СbO WKdLU├Гb┬мWOdG├ЗWH KH├Зa├СUWKU WbIvK├ИUJ├З├кu ┬оsdAF├З├жdI├ЗwwNM├и┬м├Ч├ЗdI WIU ├З v├З┬мWO Ozd├ЗWOH KH├З├КUd├ЗwU├л IOLU├л U├л C├З├ИUJ├ЗrC├и ├еuKFU┬мWOdG├ЗWH KH├Зw├Кd├Зw├ЗWO├СU├Зq├ЗuF├Зv├З├ЙdEVU ├КUOuub_├З pc├и ┬мWOU ┬Щ├З ├еuKF├З├и WOUL┬Щ├З ├еuKF├З├и WOFOD├З ┬оWO UH├З├иWO├Зd ┬Щ├ЗWO├ЗdOK├ЗWO UO ├З ├Й├ПU├ЙcU ├ЗswKOeK├иpdOJ ├СUMsOHRL├З├ж├ЗdcUdb├З uN qOUL ├З ├МU ├СbO rdL├З U├З ┬оZ├иdM├З┬мsdO WFU w WH KH├З ┬мWOdF├З├К├иdOWFUw├иWOdO┬Щ├ЗuU├и├ГWFUwU├л IU WH KH├З├РU ├Г ┬оUOuuMJ├З├и ├еuKFK WOdO_├З WFU├З w WLd├З ├РU ├Г U├л OU qLF├и ┬о├КUH1008w├ИUJ├ЗlI┬л┬ИAY┬Ф├Ч┬м┬Х┬А├Ч┬л┬ж ┬е┬Бi┬Ф 

dOJH├Зe├Зdb├Зu├и┬мWO├СU├З├КU┬ЪFKwJd┬Щ├ЗfKL├Зs├Сb dOqI ├а├аWU├ЗvKW├ПuF ├З┬Ш┬║├ж├ЗuMF├ИU┬м├ЙeOLL├ЗWOJd┬Щ├З ┬оsOBBL├ЗsOU├ЗsWuLL┬МUdO├ЗnOKbR l WOJd┬Щ├З WOO├Зd ┬Щ├З├иW├ПUB┬Щ├З `UBL├З ├ИUJ├З ├ЦdF ├л ┬м├е┬Ъ ┬Щ├З ed U├л O├ЗdG U├СUU W├ПuF ├З ├Сu vK ├Зed ┬мW├ПuF ├З w┬Ъ ┬Щ├ЗrUF├З├и├ИdG├ЗsO├Й├БUMW┬Ъ├ПU├ЗwWLNUNMqFU v├З bIH├иWL ├КUb t├Зu UN├З ┬Щ├З WJKLL├З ├Б├Зd r├С├и ┬оkUL├З bbqO├гUM├и┬мdI dOUNFA┬о├КUb├З├зcWUFL├К├З├и├П┬Щ├З w UO ├Пu├С├и┬мoKGMlLwqL├ХdHsUD├КULKFL├З├БU M├Зs ┬м├кdJnK├и┬мwM├П├ПbA├и┬йl U├З├зbIwpKL├З┬иWd├Й├ПUOX qUAL eOL ├С├Зu ├д├и├П v├З WU{├З ┬мWMe WUD├и┬мwUL├З ├еU I├З├и ┬оWK├Зu ├л ┬мWIU ├З├дUO┬Щ├ЗsUO├и├иWdFqC├З├еuO├ЗW├ПuF ├Зw├жuM ├ЗuL├З ├Л├Зdl├е├ПUBUUUd┬Щ├ЗsJ┬м├ЙbbWO UO ├КU Rv├З├жuFKD├и ┬оrNd├ЗXWDK ├ЗvK├ШUH├ЗvK├ПuF ├д├З├С├Зd├З├и┬м├ПbAL├ЗWJKLL├З ├еUEMp LUN├ГdO┬мWOJd┬Щ├ЗWUL├ЗX├БUI├Зw├П┬Ъ├ЗVd├и ┬оWOdO┬Щ├ЗrOI├ЗsUULbCUnI ┬о├КUH304w├ИUJ├ЗlI

epA┬Б┬Ш├Ч┬л┬ж$ ├Ч┬и┬И├Ч┬л┬з┬Э┬жa┬Ф├Ч┬еq┬Э┬Ф 

├ЙdUFW├Д├СrbIwt├иdA├С├иd bL├к├Сu ├ЗYU├ЗqLJ wU ├З├С├З├ПsU├л b├С├ПUB├ЗtUw┬мW RL├ЗWO┬Ъ ┬Э├ЗWOMb├З├ХuBMK YO s wU├З hM├З vK ├БwC ┬МWuM├З WM ├З├иWOu d├З W├▒M ├▒├п ├З┬Ш ┬║├ж├ЗuMF ├ЙdEM├З tOK vGD bb ├СuEM s ┬йW├▒M ├п ├З┬и ├е┬Ъ ┬Э├З w WOL_├З├и W ├ЗbI├З WOdFL├ЗW┬Щb├ЗwYb├ЗWHO├иbb├С├иd ┬о├ПbOF┬о├Й├Б├ЗdI├ЗwWOLKF├З UL┬мWUB├ЗW├Зb├еuNHoKDLc _├Зid┬м┬Ъ├л ┬оWb├ЗWOuuL ┬Щ├З ├ж_├и┬мUNOHM f RL├З ├ж├ВdI├З ├▒├ж_┬Ш ├КUOOGU WIKFL├З Y├ПU_├З q id w ├дu d├З ├К├ЗeF dB├и ┬МUN wHM wuuL ┬Щ├З wdFL├З ├еbI├З ┬мWM ├▒├п Kw├Зd├З ├▒oA├ЗbIs├БUN┬Щ├ЗbF┬оqeM├ЗW┬Щb├ж├ВdI├Зw├Йb├З├и├ЙeF w├ЗWOu d├ЗW├▒M ├Зu├д├и_├З┬║sOL dUNdUFL├ЗtLNfO Qwqu ├п d_├З├Гb├иdzUF ├иrOsUNO├БUU├иbLvK├дe├Г├кc├Зwu├Зw U├С├иb├Щd├▒ Hw├ЗWuM├ЗWM ├ЗuN┬мwU├ЗU├Г┬оdJML├ЗswNM├З├и├б├иdFLU r I├З├и┬м├ЙdF├З┬Щ├ЗtMc R┬Щw u├иw├ВdI├ЗhBI├ЗULb├Г┬мsOL v├З wM├ЗUNO├У├СU├иqeM├З├Ц├СUFrw├З┬мWOB├ЗwM├ЗY├ПU├Гud ┬Я├З ┬о├жUe├ЗdOG├еUJ_├ЗdOGUNOKoDM├и┬мWHKWOUL├З├иWdJ U├л ├иR W_├З├Щu├и┬ШwVUJ├З├СuEMsW ├З├Сb├З├зcNr_├З├СdL├ЗsLJ├и ├К├З├ПUN ├жuDF├и├жud├и├жuKK┬м├БUNH ├З├КUUUN├ЗsWI WCw ├Зc├жuJ├ж├ГVUJ├ЗqQ┬мWUNM├Зw┬о┬МWM├З├дu ├ПbdsL├гuK s s W_├З ├Й├ПU├Е od vK WFL ┬Ш WM ^ ├З v├Е ├ЙdEM├З w bb├З fO Q├З ┬о┬МWOU ┬Э├З├СuDwWOKUH├З├дUv├Зa├СU├ЗWOAU

┬иHe┬Е┬Ф├Чe┬С┬Й┬Ф├Ч^┬ж AL 

s┬║wdG├ЗdJH├Зa├СU┬Ш├ИUWLdKWOdF├ЗWLEML├ЗsU├л b├Сb WLd┬мwKOeK├иpdOJ ├СUMnOQ┬МsdAF├З├жdI├Зv├ЕWLbI├З├жUuO├З 54


®wUL™ÇqUHÇèqFHÇwY åÇdÅ®ÏWUÇXb¬WONMLÇtUOÂètUÃètULÃsUë šDÇè bM W UO Çè sbÇ UàààOuuàààO u ˜ ºæÇuM X WILF W ÇÑÏ wMb ®áÑUFLÇébMsUë bÑbŒdOfU UOuuO u wNMLÇÑU ÇäuÑuLäè_ǺsOL wÈUJÇlI ÊUOÂäš sæUÏ_ÇèW UO ÇUOuuO u wYwUÇè¬dOfU fUÉUOsÉc˜ºULbÃsOIKÈUJÇåbIUL®êdOHÇYÇ ®WOdFÇvÅWO dHÇsŒÊUKDBLÇX˜d ŸÇèŒdO sbÇèW UO ÇUOuuO u `šwUNUswWUÇXU W ÇÑÏÁéÑUIKåbI¬rUFÇwÙUL™ÇrKçuèrÃbÃbMUNÇuè ®UOuuO u ÇrKwWMOÑèWIOL

eHµר˜¶hµ× aU™”×åå aq” 

ÈUJÇŒwš ™ÇdJHÇbbwÑbBÇdUbLbONAÇZNM˜ wŒáÑUFÇÑÇϘèwbO wŒwdFÇnILÇW R˜sUë bÑÏUBÇ ®wUdÇÑUÇbÑubKÊèdO qOKÇèbIMUÑbBÇdUbLbO ÇdJtUwnRLÇäèUM ë ÑbBÇ bF YO ¬wš ™Ç dJHÇ bb w tN Uë LK Uë dJ ÇeÑ V ¬šë LN q ÙèdALÇ pÐ tà dO ¬wšÇ ÙèdA rà VUè äuL è¬åÇbÑuUbÇqstKvÇXNÇv¬UNdwÇáèdEÇ ®wKLFÇèêdJHÇsbOFBÇvK¬tš ÊU ÇÑÏ ed dbèf R u wUdÇ ÑUÇ b ÑubÇ æÇ dc WUGÑbÇè¬ÉdUFWOš ÇUUCºWKddfOzÑè¬sbÇWH K ®ÉeOLVWK K çedsÑbUL¬Uë U40æŸÇ dUbLbONAÇbO ÇdJqL˜ºnRLÇVÈUJÇWbIw ë Uë ÐuL ÑbBÇ s l ÇèÙUD sO šë LN tÇbÇ q dJHètOIH ÇÒÑU s b r UMÇ s šë C ¬WuKDLÇWOLKFÇ ÉÁÇdIÇÃdIï rK ¬sOOš ™Ç ÊÇuDèWIKGÑew™ÇtuInKwwdFLÇtèdAlqÇu ÊUM UNMO bè¬mU wdF ÁÇd s ÑbBÇ ÑU çeMJ U rѬÉbOzè XKUNMJ¬tOKXK ÇÙu{uqwdUFLÇwš ™ÇdJHKWO O Q bONAÇbFæÇ`BÇcNè®f ™ÇpKvKÉbbÊUMrÇdsVd ë ®ŒdO ™ÇædIÇwwš ™ÇdJHÇêÏbÒdÃsÇbÇèÑbBÇ wUÇÈUJÇuè¬j uLÇrÇsWH224wÈUJÇlI ®Íš™ÇÏÇèñ ÑÙèdAsL{W RLÇsÑÏUBÇ 55

eMm™”×n§”×Z˜AiM” 

edLÇ s Ñb ŒãdALÇ gOFÇ UUCè `U ǘ ºæÇuM X YUKbbÈU¬ÊèdOààsOM ÇsOUÇlLwwUIÇwš Ç ¬ØuHLÇ bL ËuÇèÊU ÇÑbK âU ed dbèêÏuF Ç VUJÇè tÇuwÇÊUbÇvKedwÇnRLKæèdAFÇèsUÇÈUJÇuè WObLÇWèbÇèWM ÇuLÇÙu{uUNMèWKdLÇçcwWOš ÇÊÇÑUOÇ ®WO ÇdILbÇèÑÇuÇèw UO Ç͚ÇèWOM uÇÉbuÇè UMKUAL Wd äuK Ïuè åb˜ vK WbILÇ w VUJÇ bR æ_ pÐè¬éu èbOF s dà vK UMFÇu nBF wÇ UMUbè êÃlOD ™YO¬æÂwÉbIFèWdèÉdOqUALÇèÊUbÇçc WUspc®ÉbÇèWFÏUNUFæÃÉuèÉÑbswèÃULNád gOFÇè`U ÇÙèdAè®qUALÇçcWUFLqUJÙèdAèWD vÅ uN ¬âUO ÇèâUDMÇ Çc s Ìd ™ UMU èÃèUMUFL w ãdALÇ qJWOK ÇbÇUMUMUèUMUš Çj{sUMMJLwÇÉbOuÇWOUJÇ ®ŒUNUDUèUNMèUM ¬wK_Ç rK Ç âUÂè `U Ç ºWOUÇ sèUMFÇ vK äuB ÙÒu ÈÐUÇsOwUL™ÇqLFǬãdALÇgOFÇUUCè`U ÇåuNH ®wM uÇÙèdALÇbbUUCè`U ǬåÏUBÇè çÑèÏè `U Ç åuNHL WKUJ WÄÑ tU äuB w YUÇ åb ë æÇÇbR¬lLqwåbIÇèWOLMÇèæU èœwK ÇbÇÑÇdI ™Çw sÇÑsÙUÏtIOIwuwUL™ÇjOLÇw`U ÇozUIbO u lOLVu èWUWOèR wWOèR LÇæSpcè®tKI èlLLÇ ®`U ÇrOoOLFqÃslLLÇ`zÇd

«hA§i”מ¦a”×A§T¥”¥§h¥h 

wOuuO u ÒdÃèYbÇ wdGÇ dJHÇ ÏÇèÑ bÇ dO fU dF Uë OdèUë OuNHUë LKUOuuO u ÇqFvÅÇèbLscǬsdAFÇædIÇ


®®®rUÇâUHvÅtULKèçÑUJÃWOèR sUë ÑUèÇŒUë ÒUNǘr_Ç ë ®ÁUÑèÃdšÇbON vNÇnK ÇèÇnU UÇÐS rUÇæÇpЬaÑUÇdåUJÇlsOHILÇÈÑUVUJÇbÑ ë ÇbRt Uë OÇuæuJæÇnILÇvKF¬j èqêÃqIsJrwdFÇ ®tUFwGMèUë zèUMçdÇiÑæS¬tLJWOd ètOd ¬WOdFÇÉÑUCÇwrUÇènILÇWdvÅtUwÊÇÏuFÇÏuF ë ¬ÁUHKÇdBèåš ™ÇdwUë O U ÃÇÑèÏÈUñ JÇèÁÇdFAÇÏRrÐÇ wWšÇåUEäuUbFUìXUsæU äu dÇdU ÁUM Uè YæÃvÅæUOH wÃsWèUFdD{ÇbI¬wJKåUEvÇsOu_ÇsÒ bbFÇWu_ÇWèbÇÊd pÐÁu{wè¬tÑdèäuÇÇcNWOd s ®UNO{ÑUFrNXd{è¬UNUBÁUNIHÇèsObLÇs s ¬ÈdFÇ sOHILÇ iF ÉUO s ÊÇÑU ÊÇÏuFÇ sO äèUM lOuèrNMåUJÇnuè¬rNHÇuLåUFÇÑU ÇÖdFèÑuBFÇnK ë rNFODIèrNKvÅ™ë uèrNâdèrNM sÇÁbrNOKÊUuIFÇ ë wWHOKÇbOrNcFbF¬nO UrNÇbSÇÑèd¬ÁUOÃrèrNdè ¬wÇeGÇ bU wÇ ¬b ÑsÇ ¬êbOuÇ æUO uÇ ºrNMèæUO_Ç iF ¬qMsbLǬêdBÇs ǬVO LÇsbOF ¬dOsbOF ¬ÌšÇ Ìd¬t bLÏuL¬wFUAÇWODêbN ¬wIAbÇæšO¬lHILÇsÇ ®bÒuÇbUdBè¬ÉÏu WGKÇèWOÇdGÇwÒUêÑu wHèVUÊÇÏuFÇsO æÇdc ®ËU™ÇèVJÇsbbFÇÊÑb¬WO dHÇ

ž¦aM”מ¦a”מ§H× A‰” 

ºsbÇèsbǘæÇuMFÊèdOwŒduMǘÑÇÏsÑÏUBÇtUw êcÇsbÇsOWšFÇsO UÏÇuÇbÍdAŒÙUL™ÇèhMÇèldAÇ jÑÇ êcÇ sbÇè¬ÙUL™Ç ÌÑU s WKI WIKDï WIOI tÇÐ å ñbI ®t HsbÇrOCvÅéÏÃUaÑUU Uë IOèUë UÑÇ ñ âUO whMÇ®®®ÕuBMLÇÙUL™Ç˜ºsOKBvÇÈUJÇr IM s w ®ŒWOMbÇ WOMÇ rC ®®®ÑuDÇ âUO w hMǘè ŒäèeMLÇ ÊUODFZUFêcÇæuUIÇsJLq˜ºçÏUH™ë ÇR nRLÇÍdDÈUJÇ ë ¿ŒWIKDWIOIsbÇsÇÁeæuJæìÉdOGèWO WšFÇ ÈU à s YÇ vÇ WH 430 éb vK VUJÇ bLF ë `OBÇwMbÇhMÇæÃÇdF¬ULNMOâdHÇèsbÇèsbÇwuNHsO uUèŒtÇÐwsbǘstQtHèsJLXUoKDuUsLC

¥YM”×¥h×å厥™•i™”×¥\µž 

åULåU YUKŒÉÑuÇqUÊÇuM ºæuLK LÇæÇu Ç˜ÈUrC WIKFLÇÊU ÇÑbÇsWuL¬ÉdUIÇ­âèdAÇÑÇÏsUë bÑÏUBÇ qOWOUL™ÇèWO UO ÇUN™uèWdBLÇsOLK LÇæÇu ÇWUL UWKdww UO ÇWULÇãuK rNHÇÑUë ÅÁéÑUIKUbI¬dUMÉÑu ®W UzdÇUN ÃÑvKèWèbÇÊU RWULÇäu bXNÇwÇèÉÑuÇbF WdêÃÍuHo qJ ÊcÇwÇWULÇÁUMwUMÇs Ãb ÕU rOEMUNdNæÃYUr¬lLLÇvKWHMWuÏèWOULÇ V vÅWÑuNLÇèWOJKLÇêbNwWèbUUNÇbéÏèÃè¬êd èoKG 1965ËÇbÃdÃvKè®UNUB ÇuwF ÇrWULÇsWOdAÇ lWU ¬ÊšIFLÇW OwèUë OLOEMèUë ñ dJUë UIAÇWULÇXU wUÇsuJÇÃbÊUOMOF Çwè®VDbO ÊUèd ÃsUNÏUOÄd WdÇwl è_ÇÑUOÇUNUFO UUNMuJwÉbbÁUÏX{èWULK wÇÏU ÇåUEMÇÍUHÇrÑè¬WOš ÇWULÇXWuCMLÇWOšDÇ ®êubÇqLFÇWULÇÊÑU ǬWOš ™ÇÊULOEMÇvK ÊdUwÇÊÇÏUOIÇvKWOUuÇdOQWOHK ÇqÇdvèÃÊÃb WOUuÇâÇd ÇlWULÇbÇuWOHK všr¬WÏuF ÇèZOKÇvÅ ®êdBLÇsbK åUEMÇr¬WÇuÇâdUNb WÑUdJ äuOUNK ÇÏèWdÇÊQA sOÃX1948åUsOD KwÏUNÇwUNÑUArÑêcÇÕUÇ ë ÉdLKWULÇqvÅéÏÃUNOKÇdD `ÃUæUd tÃdO¬WèbÇ wWO UO ʙUOÇènMäULÃwt ÑubFUb däUOÇrvè_Ç ®q ÇbÇ

«y•i”AH׊Q™”׫Œ¶€ 

YUKŒrUÇèwdFÇnILǘÈUUë bwU ÇÑÇÏsÑb ÈdFÇ sOHILÇ sO WšFÇ d U qJA tO ÖdF ¬ÊÇÏuFÇ sO VUGÇwébêcÇnILÇWšwsF ÑbBXKwÇWLE™Çè 56


Aiœ× ¥p 

ºæuMFLÇ tU w mM du sÑU s WO ÉÑu êÏÇd äU ÑU r d ë ¬rEFÇbOF WLd¬wU ÇÑÇÏsÇd RÑÏUBÇŒtUOààmMdusÑU˜ ë Uë OUUë FuWOMbÇèWO UO ÇtÏUOt ÃqÑsÆÑUIKUë H U wÇbà ë ë ñ seÇècHÇbzUIÇÇcs ÇdFè ÇdR Uë HèUë bI¬sdAFÇædIÇaÑU ËѝÇè tUCè mM du sÑU ™u tà ÃdIè ¬tO ÔU êcÇ ÈdDCLÇ šë Uë OzÑšbUæu KOÑUUL¬ÉdOBIÇtUObFtHKñ êcÇrNKLÇ XII™è¬ÉbLÇrœUë UUë MOÃæUMwuVï Ç™è¬UOIdÃÈuM ãÇÑUºWOdO_ÇÉbLÇÊU™uÇW UzÑÉb vÇÏu ÃqÑäuèÉeF ¬ttètÇdÇvKÁUIÇl¬mMsWOU äÇu_êÏÇdnAUUèà sUë eMsJrmMæÃÊÇdIHÇébÅwVJ¬Uë NÇtKFsbFÇtMJ tèWOÑUÇtOLÃèWdJHÇtLOèçdNELÒÇe™ÇÑèdsÑbãšÇ ®W dHLÇWNœ ë q ¬mM UN dñ wÇ qÇdLÇ q ¬šF rOñ IÇ êÏÇd ÈU w ë ÇÑèbGtuv¬UUIÃwÇÊUUDÇèÊÇÑUB™ÇèÊUIFÇè¬åš_Ç wUBUUCÃwÇsdAFÇèfLÇÊÇuM ÇtUwêÏÇdrNK sÇwÇÁéÏULÇq_tUOsÑbzUsÇdë ñ FèÇdë ñ RUë HèUMOÅå ñbIO ®UN

«§He”×A§xe™¦a”רˆ× "eŒ 

bUÇæU ÑubKŒWO ÇdèbǘÈUUë bÑbáÑUFLÇébMs wdFÇs uÇwWO ÇduLbÇsdAUVKúÈUJÇndFwÁUè WÄdÇçcwqFè®wdGÇÑuEMLÇoèWO ÇduLbÇÑU ÅwVBULÅ wÊbèWO ÇduLbÇæ_¬VK_ÇvKWUæuJs×UI ÅWèU dvKUN HÑuDæÃUNš sXUD ÇWM{UWLzšWOÈdGÇ äuèWOdGÇWOMcÇVKwUë Ñbq b¬Uë dIseÇssOd 57

ë æULÇæÃÇbR¬tÇÐwsbUtUÅÒu™èdOOGKqUwULÇ jduNldAÇUìsbÇwoKDLǬULbè¬WOKJÇ⚠™ÇètKU éÄdÇsÊUuEMhMÇäuXLÇdaÑUÇÇcÏÇbÇvKè®aÑUU wÇWOMbÇWOMÇâuDMsl èÃWOMÏWUIWuJ¬åUJ_ÇèrOUHLÇè ë sbÇ UÒdà wÇ WUIÇ çc s ÊÇÏdH ÊÑUè ¬hMÇ UNKL ÇÁe sbÇvÅXd UNš sè¬WIKDLÇWFODÇÊÇÐWOMÇêî®sbÇs ŒÊUèe˜sšë C¬WÏUBÇèWO UO lÇèÏèäuÃÊÇÐnOUJèbzUI ®WOÇdJÇèqIÇvÅlbwÇWOzÇbÇezÇdGÇ

ž¦em”×e”× AŒ 

tUWbIwt ÇusÉèdrdwUMKÇw UO ÇèVUJÇ`BH 37d¬sÁewŒsdAFÇædIÇÊÇÑuwÑUæuOÑUÉÏU˜ºæÇuMF UNFÑÇèÏÃvKÉÁU{ÇábNUNMWUJÇÑU ÇWOèÏèWOdWOB édJÇWOUL™ÇèWÏUB™ÇèWO UO ÇʙuÇäš UNuF ÉUOw ®sdAFÇædIÇÊeOèXF wÇ ¬WMJ_ÇèWMÒ_ÇwÕuG¬sdAFÇædIÇÇuF ÉÏUlWKdÇäuD VÇuèÉbbWLEÃÁUMèWLEÃdOOGábNXUÊÇÑuÈÑUZUF ®WOM_ÇÉdDO ÇèÑULF ™ÇsÑdÊUd ë ÚÑuu uÇÒèÑè¬UUsOF bFÑUNMvLEWèÏf RsOMO tdO WOMOBÇWÑuNLKwèdÇÈ_ÇsÊUs®åÇbÇvÅâU WUuÇ X WOMO Éde Uë LU wNM êcÇ pA w æU äÇdMÇ WOMOBÇWÑuNLÇÁUMÉdO êuCMLÇmuw èUlUULO¬WOdO_Ç qÇušbUèÇÑUHOèuOvÅèd UqbOvÅtMw usè®WOUÇ nBM s ÁÇbÇ Uë OB tKG èrUFÇ XKG ÈÑU l tKÑÉèd WOèÏÊULEMwwUMKÇwuOAÇÈeKšë L`ÃUbMÊUMO LÇ ®wÇd ™ÇdJ FLÇvÇwLM ÑU OÇ WU w sOHMB Uë FOL Çu O ¬Éèd ÊUOB sO jÇÑ™ wUNÇbKaÑUvKUNULBXdWuLrNMO¬scÇvÅÑÏUUL w UO ÇèêèÇdF ébÌÐuLèÉÃdLÇÑdäUšë UNM®v ʙU ®©1923è1919¨dBwÑu bÇèäšI ™ÇÉÑuÏUêcÇäuKÒbF

s¬ÚÑuu uÇÒèѬsOMOsqÊÇÒUÅèÉdO ÈUJÇêu éb ¬äuKÒbF ¬êbU ¬wUDÇ rdJÇb ¬ÑULÇ dL ¬s æU ¬muw èU¬Ôd _ÇæUDK ¬äULvHDB¬sLÇuÃdHF¬êèÇdF áÒu¬wMO ÇÑÏUIÇb¬êèÑUÇfÑuèϬåU IÇsbÇe¬tMw u ®dUMÇbäULèwÇÒdÇvHDB¬uO


®Uë O WèdFÊÇÁUBÅèåUÑÃvKbLÇbè¬quDÇ vK sOOdALÇ sOOO LK ØuKLÇ lÇdÇ ÈU _ çbb wè WO UO Ç ÊUODFLÇè lÇdÇ Çc sO Uë DÇÑ ¬wÇduLbÇ éu LÇ bIFÇcMWIDMLÇUbNA¬XÇÒUè¬UNbN wÇWOUIÇèWÏUB™Çè nMFÇèwMbÇ VBFÇ ÉdU ÙU ÇèÈèdÇ ÏbF l WU ¬dO _Ç w sOOO LÇ Ïb hKI vÇ wUU éÏà êcÇ d_Ç ¬UN VUBLÇ ®ØuKqJAWIDMLÇ

e¦¥M”׫§œ¶”מ§H׫PaY” 

wU ÇÑÇÏsUë bÑÏUBÇtUwêÑbOÇrOÇdÇÑubÇäèU ÊUdEMÇèrOUHLÇbÑŒWÇbÇbFUèWÇbÇsObIMǘºæÇuMF `O{uWèUwWÇbÇbFUèWÇbÇWKdwWbIMÇÊUU™Çè sOèwÇcÇbIMÇèbIMÇsOºrOUHLÇèÊUKDBLÇwÓU™ÇèjKÇ ÉdUFLÇèYbÇ sOèWÇbÇ bF UèWÇbÇ sOèÏUI™ÇèbIMÇ ÊÇèÏQ `K êduM dJ äèÇbè dA qÇ sè WAUMLK UNd è pdèWLULÇèoObÇèWFÇdLÇèäÄU ÇèbIMÇèqOKÇèpOJHÇ ådèäuNèVduUbIèwBIÇèYÇÉdUGwtFÏèscÇ wd æÇ u ábNÇ æǺŒddO Ç fU äuI ULè®ÙuMLèwHè ®ŒUNJdWM ŸÇãdÇwÑU™Ç WOšIFÇvKåuIwÇWO U _ÇUNzÏUèWÇbÇåuNHVUJÇäèUM W™bKqGOvÇÏuFWÇbÇåuNHæÇUMO¬wUL™ÇåbIÇèduMÇè vÇnRLÇâdDUL®YbÇdBFÇÍèÑXKÉbbWOMÒWIvK wUÏÇèÑèWH KHÇWLNvÇè¬UèÑèÃwWOMHÇèWOÏ_ÇWÇbÇÑuD WOUL™ÇèWO쪂 UÏUFÇèWCdFÇ UN uD `O{uèYbÇ dBFÇ pc¬WbIMÇÊÑuHJÇdW ÑbWU è¬WO UO ÇèWOH KHÇèWOUIÇè ®UdOèWOJOJHÇèWuOMÇbFUèWuOMÇèWÏuuÇÊUdÇvÇ WIDMLÇwYbÇè͚ÇWOUJ ÅtUwnñ RLÇÖdF ë nKñ Çd ÃsWOdFÇÊÇcÇddvÅqO ÇæÃvKÇÏbA¬WOdFÇ bI vÅ dJHÇ bI s äUI™ÇèËÇdÇ r ¬ÊÇcÇ bIM ™ë èà Ãb ULÅ

W ÑULtLNêbIÙèdAvÇWUtdd™Çè¬tU RèlLLÇ WduMWOšIÉÑuwb ètOKUètOLQwuÇÁwNêÑcbI d ŸÇ vK ÍUH™Ç r sè ÏudÇè eFÇ WU ÒèU vK UbU ®nKLÇ ¬æbMwrOIwÇdVUèÙULÇrUêÑbOÇæÇdcUdbÇ ®ËU™ÇèVJÇsbbFÇtÑb

wUë NMWO ÇduLbÇÑUǺULsOO U ÃsOÏUvKåuIWUIvÇ rUFLÇWu dWGOwULdìw UO ÇqLFÇwUë uK ÃèdOJHÇ ®lMLÇÉÏb rOWuEMwdFÇs uÇwsbÇèWOUL™ÇWOMÇsqZM wÇWUFÇWOMcÇWKJAUNMOUwršWO UO èWÏUBÇèWOUI ×UI Å UNOK VFB WU WL d P èà qJA wdFÇ lLLÇ r UNKFè WOdGÇ WO ÇduLbU tñ AÇ WèUL ®UNM WÑUÇ rOUHLÇ UMOKVFBULw ÇduLÏdOèÃw ÇduLÏuUvKrJKÉbU wè¬ÈdFÇbMWO UO ÇáèdEÇèWÑUCÇrOUHLÇæ_tÑUIWQ ÉdUGWO©áèdEÇèrOUHLÇçc¨qJAULŬåUqJAYUÇrUFÇ WO ÇduLbÇÊU RLÇèWO ÇduLbÇÑUJ_ÇUNOuLMæ_`KB™b ®wdGÇrUFÇèUèÑèÃwlzU uUL WU{ ™ ¬WO ÇdèbÇ åuNH wQ çc WÁÇuLÇ ÉdJ s Uë šDÅ wÇŒWO ÇdÇÑuAǘ`KDBLw UO ÇÙUL™ÇrKwbb`KDB ULÅè¬w ÇduLbÇèwš ÇéÑuAÇwuNHsOWOdGÇWÁÇuLÇwMF ë lLLÇvKVKGêcÇdOJHÇZNMèWOUL™ÇWOÇsÇdFæuJO WOKIǘVOIMÇæèbK UNOL wÇw UO ÇqLFÇWOPUë èdIwdFÇ ®ŒWOKIÇWO ÇduLbǘèÃŒWO UO Ç

«§Œem™”׫§Y§i™”ׂŒ 

w{ULÇ qL ¿ÈdFÇ æuOO LÇ qd q˜ ºåu uLÇ tU w dAMÇèÊU ÇÑbKWOdFÇW RLÇsÑÏUBÇŒäuQLÇÁÇÏ_Çèd{UÇè wÑUÇlÇuÇvKÁuCÇjOK dUAÇçbVOèäèU¬ÊèdOà UNdwÇʙuÇÒdÃæUOvÇUë OU ¬WOdALÇWOO LKdUFLÇè ®wÇduLbÇdOGLÇWNUë uB ¬ÈdFÇæuOO LÇ ÊUDLÇrÃošè¬ÈdFÇsOOO LKWOMÒWDd nRLÇr d wUÑUAÇèWOdALÇWOO LKWOÑUÇWOHKÇÓÑbè¬UNÇèdwÇ qsOOO LÇÑÇèÏÃèWOO LÇÉbOIFÇvÅqIMr¬wdFÇâdALÇ ®WOdFÇrNuÊUuJsnAJÇ™ë èU¬çbFèåš Ç sÒ sOOdALÇ sOOO LK wÇduLbÇ lÇdÇ æà VUJÇ éd ÊUIKÇiFÊbN uè¬WOMbÇÏUF_Ujd™WOš ÇÊUšÇ ë ë ®pOULLÇåUÃÇbb Uë O ÇÏUND{ÇWOÑUÇ sOOO LÇ ÏÇbà äšL{Ç vÅ WÏRLÇ ÊU LÇ VUJÇ Ïbè wÑUÇ UÑU d æUMèUÑu èâÇdFÇèsOD KèdB w ÈdFÇ 58


┼╜ ┬е┬А┼╛├Ч┬л┬зXei┬Ш A┬з┬Мe┬Б┬Ф├ЧA┬░T┬╢┬Ф├Ч A┬зX├Ч┬Ю┬Ш├Чrq┬М nMF├З V sN├З├и├Т├Г ├жbI ├БU M WOBA├З rNL├З s ├ПuL hB ├гUM ├ж├Г ┬Щ├Е ┬оwHzUD├З ├к├иd├и ┬мU├Т├Зd├Е├и UNOK ├БuC├З jOK WUGK ┬║├кu uL├З UNb├и┬мq├З├С┬Щ├З├ЙbU LWOK├ЗWLEM├К├С├Т┬Ш ├ЙbO XOI├З┬оWUGKWFz├З├С├и├Зb├еUL┬Ъ├ЙdO ├ж┬Я├ЗUNMJ┬м├К├ЗuM 3q├ИU ├З├бdFsJr ├И├ГdL├ЗwW┬ЪUNb┬о├ХU├ЗUN├иdAdb XU┬о├Зb├ЙdO├БUO ├ГtOlO├и┬мtJKL├кc├З s mK├и┬мWdOH WOKL w UN├и├Т ├КbI b ┬о┬МUU60dLF├З ├дUL_├З Wu ├НU ├Б├З├С├и V ├З ├жuJ b ├в├ЗdF├З ├дu UNu{u ├С├иb w├З WOd L├З s├П├иuOuUNbIw├З├дUL_├Зsd├ГW├Сb ├кu uL├З ├йd ├е┬Ъ├Г UNMO s├и┬мt H ├Щu{uL├З WIDML├З┬ШwLKOqUULUN├иdAiUMUN├Г ┬оWOF├Зu├Зu┬м┬Мr_├ЗW├Зe ┬Ш├и┬М├Б├ЗdC├З w├ЗWOHOJ├Зw├КUO├ЗdF├З├БU M├З├к├Г├Сs├и ┬о├е┬Ъ┬Э├ЗqzU ├иwWO├ЗdF├З├Й├ГdL├ЗduBUNr sduBrtQsNLEF├П├С┬Ш├ж├З├кu uL├З├дuI UL ┬мsu ├и ├К├З├БUF├З sbd ├К├ЗdOI ├БU M lDU├и┬м├КULKFdOUU{├Й├СuwsbI ├Й├СuB├Зw├зc├жuJ├ж├Г├К├ЗbO ├З├Б┬ЩRN├вdr oKI├З ├жU b├и┬о┬МWO├ЗdF├З ├Й├ГdL├З s ├еbI w├З v├Е┬мWOAOFL├З├б├иdE├З├Йu ├иnFC├ЗWU├жQA ┬м├К├ЗbO ├З├Б┬ЩReOLw├З├ЙuI├З├иp UL├ЗVU hBI├Зou├Щ├иdAw├Бb├Зv├ЕUNF├ПUu ┬оUNMAw├З ├ж├Г u t├П├С├Г U q┬Ш ┬║WKzU WUJ├З r├и ├жuAOF ├УU_ WOIOI├З hBI├З ├УUM├З ├бdF ├КU U vK ├УUM├З ├з├Зd U ┬Щ ┬м├в├ЗdF├З w ├жuJO lDU ┬о├е┬Ъ┬Э├З qzU ├иw ├и├Г ├жueHK├З UUCI├ЗWFO V ┬мW UO ├ЗsYb├гUM s WIOI├З ├бd├Г ├ж├Г ├К├П├С├Г bI ┬оUN├иUM w├З ├л U├л OIOI ├ЗduB ├еb├Г ├ж├Г├и ┬мsN H├Г ├К├ЗbO ├З ┬МWO├ЗdF├З├Й├ГdLKU├л ├ПU├и 59

WUJ├З├и WKLL├З WOd ├Щu{u ├СuL ├кu uL├З UM├П ┬мWO├ЗdF├З ├а WOUDd├З WOd L├З UNbL ├ЗYO┬м├КUO├ЗdF├З├КU┬Ъ├З├дu┬М├Й├Пu┬Ш ├л ├жULw├КU┬ЩlUNd├Г├З├С├Зu50us sOO├ЗdF├З s ├КUUJ ├Пd ┬м├П├ЗbG├и oA├П├и ┬о├гUMnMF├ЗWU├жuN├Зu├Зu├З├ТUsc├З ├л ├лULzU├ЗduBbFw├З┬мWOd L├З├Цd├Гb ├ЙUO├З s ├К├З├ПUNA WOBA├З ├К├Зd├З vK ├Нd w┬мWO├ЗdF├З├Й├ГdL├ЗUNAOFw├ЗWOF├Зu├З ┬о ┬й├ТuL┬и uOu 3 ├еu ├жbM ├вdA ┬М├П├СU ├к├Р┬Ш rzUI├ЗVOd├ЗwIzUu├З├Нd L├Зs├ПUF┬Щ├Зq┬Щ├и UNUN├Е ├кu uL├З bL ┬м├к├ПdH├З ├БUI┬Э├З vK ├К├ЗdRL├З rNK ├и┬мWOF├Зu├З ├ЙUO├З s w├З├Сb├З WO├ЗdF├ЗWU d├Зq├КUUM├дUL├ГsWdB├З ┬Щ┬ЩWOdGL├ЗWO├ЗduuH├З├Й├СuBL├З├и├жUdnO ├КUubOH├З s dUM v├Е WU{┬ЭU ┬м├ЙbOF ├З ┬о├КUMOUL├З├Йdw├П├ЗbGsWOeML├З hBI├З s dF s┬Ш ┬║├кu uL├З ├дuI ┬м├ЙUO├Зv├ЕhBIUwQUUO├Г┬оWHK├вdD dObv├Еd_├З┬оfJF├ЗqFH├йd ├ГUUO├Г├и sOKLL├ЗsO┬╗UFOLUMMO├ж├иUFs├Й├СUu WU q ├З├П ┬м├з├Зd ├еUu ┬мWdL├З├и sOLLBL├З├и UN├ЙbOBs├КUElMB├бu ┬о├Нd L├З ┬о┬МW├ПdH├З├К├З├БUI┬Э├Зb├ГsWKLs├и├Г┬м├ЙbO

hBI├З q ├З├П ┬М├Й├Пu┬Ш WOd ├ХuG

тАля║╖я╗┤я╗дя║О╪б я║Ся╗оя╗Ля╗ая╗▓тАм ├бdB├а┬Мj ├и_├З├вdA├З┬ШWHO


t

aÂ?”×üüü×a™Y˜ ĂŤ ĂŤšUÇÑuWIU ÇUĂ?ÇbÇwĂŞduMÇbÇdÇĂŠdA ÂŽĂŚQAÇÇcäu

t

eqÂ˜Ă—?Ă—eq™”׊hÂĽÂŚ UvÇqBÌÇUĂŤ IvMLÂŹpLOOIvKqeÇUdJ qÇuÇüÇèĂ?sOMLÂŹtOG

t

¼™”AÂ˜Ă—?Ă—eqI”Ă— Ah duMÇ eeF w VB wÇ ĂŠULU LÇ qJ Vd ÂŽ`OèwlLur™ÇÉuDÇçÑUU

t

e ”Ă—?Ă—eHATĂ—e§  WOM™ÇiFèWOdFÇVJÇbĂ‘Ă?bqwäèU ÂŽUNuMèUNOL™UĂŤ IèUĂŤ bÉÑĂ?UBÇ

t

jÂœÂĽLĂ—?Ă— ÂĽqÂ?Â˜Ă—Â¨Â•Â€ ÂŽWFULÇvKUdJ qIÂŹWbdÇpU Ă‘UMKè

t

a•§‰§lĂ—?רHAÂ?e”Ă— e§˜ wš ™Ç ÑÇuK wèbÇ dMLÇ ĂŠU UA WFU pMJL ÂŽwèdJ_ÇtFuvK

ĂĽdLÇddÇfOzĂ‘bO Ç ĂŞduMÇbÇdÇsdO ™ÇĂ?bFÇÉà ÇdbF Ă‘UJÇĂ?d èWKLÇwdJHÇoLdOwMdÇ ÂŹwšIè wu{u qJA wš ™Ç sbÇ Ă?bvÇWOÇĂ‘UJ™ÇçcqBÌÇUIvMLÇè âÇdFÇwh ™UèÂŹsOLKFLÇĂ“UMÇsdO ŽÉbÌèdUNOKĂŠdWKUĂ‘UJÇçdUĂŞcÇ çc Ă?d w ÑÇdL ™Ç w tKÇ rJIè s beè ĂŞdJ dOM wÇ WKLU ÂŽÂŽĂ‘UJ™Ç UNF qÇu ĂŁUM ĂŚuJ ÌÇ UI vMLÇ UNIL ÂŽlLÇrUFÇs dbIÇl

‍ﺎďť&#x;ďť´ďş” ďş&#x;اد‏ ‍ﺑďť?ﺪاد‏ AÂ?ÂœAxĂ—ÂĽH Ă—Âśi”ך §” WOšIFÇtUIvK w{ÇdÇĂ?šΚĂŞdJ ĂŚUĂ?_Ç WU sJèsOOO LÇ o jI fO VKÇÌÇuÂŽÌèdIüš ™ÇXI wÇèĂŠd ™Ç Ă™uĂ‘ĂĽUzuÇèüš ÇrFWIdDÇçcNdJHĂ“UMÇ dIHÇWOVBFÇèĂĄdDUɚLÇUMU Ă¨Ăƒ ÂŽUĂŤ FOLtKÇrJIèÂŽnKÇè

â€ŤďşŁďť ďť˜ďş” Ůˆďşťďťžâ€Ź

ĂĽĂĽÂŤÂ ÂŚehĂ— Ă—ĂĽĂĽ

Ä ÄĽÄ¨ÄŹÄ ÄŠÄ°ĂˇÄ ÄŞÄŁÄ˜Ä¤ĂŠĂ¨ĂĽÄĽÄœÄŤ

 A‘ˆĂ—e§Â?L׍•U™”

‍ام زﺪ‏ ‍ﺎن‏ Salamu Alaykum brothers and sistersŽ I very much enjoy reading your magazine and the articles insideŽThey are very well writ­ ten and promote a good idea about Islam in nowŽIt is important for brothers and sisters alike to move with the times, especially if they live in the western worldŽThose who don›t and choose to stay living in the past are more prone to taking in the wrong information and having extremist viewsŽ I hope that by your magazine, more muslims will be educated on what is really right or wrongŽ Thank you again, Mahdi

60


ÂŤÂŚ a M”Ă—ÂĽYÂœĂ— ÂĽy\Ă—ĂĽĂĽe\šĂ—ÂŤÂˆe ˜

Dear Mr Najah Kadhim, I am a student of Arabic and Islamic Studies at the University of Oxford and I want to ask if I could get access to past ÂŤIslam 21 MonitorÂť issues - that would be a great help for my studies. Yours sincerely, Khalil

ÂŽÂŽsnKLtåÇd™Çèd Â&#x;ÇWdFsqbĂŁUMfO ĂŤ rN d Â&#x;Ç u `U Ç ÌÇ UL ÂŽWĂ?bFK WLN ÉuD wè Çb âšD™ÇèÂŹWLeFÇèÉuIÇhAÇ`ML`U UŽÊÇcÇWdFL ĂŤ dAwrJKLĂ‘bĂƒÂŽbIÇèĂ‘QÇĂŚuÇwĂ UIÇs™Í bÇĂ?b ÂŽ`U ÇÉdJeeFèd Â&#x;ÇWdFWUI

‍ﺒﺪ اďť&#x;ďťœďşŽďťłďť˘ ﺑ ﺤﺪ‏ ‍ﺎاﺜ‏ ž˜g”Ă—AxĂ—AÂ™ÂĄÂ˜Ă—ÂŤYtĂ—A ¾Ă—ÂŤÂŚAÂĄÂœ

ĂŠUULÇsJÂŽUNHKwÇÉdbLÇZzUMÇèUNJdwÇWLO™ÇËÇb™ÇWOuMpĂ?ÂŹWF ÇèWUĂ?ÉĂ?UĂˆUљÇĂŠuloÇd ĂŤ vKÉÑbèUĂŤ J ULd™ÇèĂŠu™ÇuULzÇĂ?duMÇĂŠuĂŚUÇcNÂŽsÇèèÇbnOF{wÇcÇUNuèĂ?bFÇWKOKĂŠUULwWOUљÇ ÂŽtš UåÇd™ÇètÑèUèd ™ÇĂĄUAÇ ÂŽqIÇèÉuIÇäULF UĂ UG™ÇidqIFÇoDM̙ÂŹseÇäU ULNW{ÇèĂˆUљÇWUN wIOIÇüš ™ÇWLKà šÇqÇstOf™`{ÇèĂŠuBĂˆUљÇWÇĂ?ÇèiĂ‘vKà šIFÇqb UĂƒĂŞduMÇdMLÇÇcsUÇè ÂŽWM ÇWEuLÇèWLJÇèqIFUqLLÇ

‍ďş&#x;ﺎن ﺤد‏ ‍ďť&#x;ﺒﺎن‏

61


‫ﻋﺒﺎس ﺑﻮﺻﻔﻮان‬

# A? ×¥?qH× A?‘?ˆ

A aX׫ˆe™”AH×e§…M¦×µ×‚Œ¥”×ååe§‘‰M”×ge˜ ǞƀƾƵżƾžƾƵůȆȴǞưƄƃƁƾžǂƸŲƾƷſǞƷűǞƁǜƸƸŴƾƸƉƴŽȜȚȢȖȶȖȆǀƸŴƾƸŴȜȚȢȖȞǞƇƃŽȚǎżȚǍžǁůƾŮǠŮǍƯŽȚǛŽƾƯŽȚǠź ǠźȆȵǍƪſȶǍƃƈŽȚǀŮƾƄżǠźǠƶƷƵŽȚNjƯƃŽƾŮȳȚǎƄŽǽȚǟƴŸȜȤNjƲŽȚNjƲƄƱůǁůƾŮǠƄŽȚǀƸŮǍƯŽȚȳǾŸȁȚǚǣƾŴȶǜžǍƸƅżȲƾŲ ƾƷŽȳǞŴǍƵŽȚǠŴƾƸƉŽȚǓƈŽȚǜŸƾƷƄƇźƾƶž ȹƾƭƸŴȶǁůƾŮǠƄŽȚȆThink TankǍƸƳƱƄŽȚȶȞǞƇƃŽȚǎżȚǍžȔȚȢȖǕƃƭƁƾžȹƾƸŴƾƸŴȹƾűȚǎžȴƼźȆțǍưŽȚǠźǟƄŲǜƳŽ ȆǠźǍƯƵŽȚƾƀȥƾƸƇſȘȶǠƶƲƄŽȚȶǠƵƁȢƾżLjȚƾƀNjƯŮƿƸưƁȴȖƿƯƫƁǙŽȣȴȖNjƸŮȆǒƯƃŽȚƾƷźǍƯƁƾżȆǀƭƴƉŽȚȶǀźǍƯƵŽȚǜƸŮ ƾžǞƵŸ ǜƁnjƀȴȖǙŽȣȆȲǾƲƄŴǽȚȶȢƾƸƇŽȚȷǞŸNjŮǀžƾƯŽȚȜƾƸƇŽȚǜŸǍƸƳƱƄŽȚǎżȚǍžȔƾƫŻȘǠźǀƃŹǍŽƾŮǘƴƯƄůǽȆȚȣȘǀƸŽƾƳŵȁȚ ȝƾƉŴƻžǟŽȘȲǞƇƄůȶȆȳƾƯŽȚȴƺƪŽȚǜžǀƸƵƁȢƾżLjȚȝƾƉŴƻƵŽȚǚƸƲƄƉůǠżȆǽȚȥƾžȶȆƾžNjƈƄŴȚƾƵŽƾŶǜƸƇƴƭƫƵŽȚ ȳƾƯŽȚȸȖǍŽȚǜžțǍƄƲƁǽȶqȬȤƾƪŽȚyǛƷƴƵŸǏžǾƁǽȆǜƸŽȶǎƯžǜƸƱŷǞžǟŽȘƾƀǞƅŲƾŮȲǞƇƄƁȶȆǀƸŶȚǍŻȶǍƸŮȟƾƄſȚ ǽ ǙſƾůǙƶŰ ǀƸżǍƸžLjȚǀƲƁǍƭŽȚǟƴŸǚưƄƪůǠƄŽȚǙƴůȶȆǀƸƳƸŴǾƳŽȚǀƸŮǍƯŽȚȞǞƇƃŽȚǎżȚǍžǜƸŮȸǍƀǞƆŽȚȰȤƾƱŽȚ ǙƶƅŽȚȶǀƸƳƸŴǾƳŽȚȞǞƇƃŽȚǎżȚǍž ƾƵƀǾƳźȆȝƾƸŮǞƴŽȚȲƾƵŽȚȦȖȤțǎƇŽȚǀƭƴƉŽȚǀŴƾƸƉŽȚǜŸƾƀNjƯŮǠźǚƅƵƄƁ ȹǽȢƾƃů ȴƼź ȆǀƸƳƸŴǾƳŽȚ ȝƾƉŴƻƵŽȚ ǀƯŻƾƱŽȚ ǀŴƾƸƉŽȚ ǍƸȿ Ɖů ƾƵƶƸŮ ǜƳŽ ȆȜȢNjƇž ȤƾƳźLj ǃƁȶǍƄŽȚ Ǡź ȪǍƈƶž Ǚſƾů ȹƾƁnjưžȆƾƷŽȹȚNjŻƾſȆǀƭƴƉŽȚǠźȹƾƵƀƾƉžǀźǍƯƵŽȚǜžǚƯƆůǙſƾůǙƶƅŽȚȶǀŴƾƸƉŽȚǜƸŮǛƄƁǍƸŰƺƄŽȚȶǕŻȚǞƵƴŽȹƾƪƀNjž ƾƷůƾƁǞŽȶȖȶƾƷůNjƶűȖȶƾƷƴƵŸǓǣȚǍƈŽȹȚǍƸưžȶȆƾƷƶƸƁȚǍƪŽ ȆȹƾƯŮƾůǍƳƱŽȚȶNjƃƁƾƷƶƸŲȆǀźǍƯƵŽȚǀŴƾƸƉŽȚȢǞƲůȴȖȶȖȆǝƸźǛƀƾƉůȶȳƾƯŽȚǚƵƯŽȚǀźǍƯƵŽȚȢǞƲůȴȖǜƸŮǍƸƃżȰǍƱŽȚȴȘ ǜŸȬƾźNjŽȚǝƸƴŸȸnjŽȚȆǠƅƇƃŽȚǎżǍƵŽȚǍƮƶŮǀŴNjƲžǀƸžǞƳƇŽȚȝƾŴƾƸƉŽȚȴǞƳůȴȖƿűǞƄƁǝſLjȆȹƾƲƱǧȹƾƯŻƾźǃƄƶƵŽȚȶ ǀŻȢƾƫŽȚǝůȕǍžȴǞƳƁȴȖȲNjŮȆǝůǾŸǟƴŸȆǛǣƾƲŽȚǕǤǞŽȚ ǚƵŸȴǞżǠźǚƅƵƄƁǙſƾůǙƶƅŽȚȶǀƸŮǍƯŽȚǀƁNjƸƴƲƄŽȚȞǞƇƃŽȚǎżȚǍžǜƸŮǝƄƮŲǾžǜƳƵƁǍųȕȹƾƁǍƀǞűȹƾŻȤƾźȴȖǟƴŸ ǜƸƅŲƾƃŽȚǜžǀŸǞƵƆžȶȖǂŲƾŮȵNjŸȖȸnjŽȚțƾƄƳŽȚǍƪſȢǍƆƵŮǠƷƄƶƁǟŽȶLjȚ ǃƁȶǍƄŽȚǚƵƪůȆǚƵƯŽȚǜžǀƴƁǞŶȜȤȶǍƸŴǝƃƲƯůȶȲƾƲƵŽȚǚƵƯŽȚǀŻȤȶțƾƄƳŽȚǍƪſǘƃƉƸźȆǙſƾůǙƶƅŽȚǠźƾžȖ ǀŲǞƄƱƵŽȚ ȝƾŸƾƵƄűǽȚȶ ȝȚǍƵůƻƵŽȚȶ ȝȚȶNjƶŽȚȶ ȳǾŸȁȚ ǚǣƾŴȶ ǍƃŸ ǃƄƶƵŽȚ țƾƄƳŽȚ ƾƷƶƵƬƄƁ ǠƄŽȚ ȤƾƳźȀŽ ǘƁǞƉƄŽȚȶ ȤȚǍƲŽȚȬƾƶǧȶȝƾŴƾƸƉŽȚǠƵŴȚȤǕžǀƲƴưƵŽȚȶ ȯȤƾƯƵŽƾŮǀƸſƾƅŽȚǟŽȶLjȚȸnjưůȣȘȆȳǾŸȁǚǣƾŴȶȶǀƸŮǍưŽȚǍƸƳƱƄŽȚǎżȚǍžǠźǜƸƴžƾƯŽȚǜƸŮǀƲƸŰȶǀŻǾƯŽȚNjƆůƾƶƀǜž ƾƶƵƴŸȚȣȘȆȤȚǍƲŽȚǕſƾƫŮǀƲƸŰȶǀƴǧǟƴŸǎżȚǍƵŽȚȵnjƀȴȖƾƵżǜƸƴƴƇƵŽȚȶȔȚǍƃƈŽȚȶ ǍƸƳƱůǎżȚǍžǠźȴǞƴƵƯƁȚǞſƾżȴƾżǍƸžLjȚǀƸűȤƾƈŽȚȔȚȤȥȶȸNjŸƾƉžǜžȅȍȇȴƺŮ ȹƾƸƲƸƃƭůȹǾƲŲƾƷŽȝNjűȶȚȣȘƾƀƾƶƯžǟƭƯůǀźǍƯƵŽȚȴƼźȆǙſƾůǙƶƅŽȚǍƮſǠź ƾƁƾƬŻȤƾƸƄųȚǛƄƸźȆǠƅƇƃŽȚȟƾƄſǽȚȝƾƸŽȕȶǀƸƶƀȣȆǘƵƯŽȚǠźȆȢƾƲƄŸǽȚȚnjƀǍƸưƁȶ ƾƷƲƁǞƉůȶȆȳƾƯŽȚȶȨƾƈŽȚȧƾƲƶŽȚǜžǍŶȖǠźȶȆȹƾƸƵƴŸƾƷƄŮȤƾƲžȶȆȸǞƸŲǕŮƾŶȝȚȣ ǚƵŸǀƯƸƃŶǙŽnjŽƾƯƃůǍƸưƄƁȶȹƾŻȤƾźǘƴƈƁȶȹȚȤƾƉžȲNjƃƁȴȖǜƳƵƁǎƸƵƄžǃƄƶƵż ȤƾƳźȀŽǘƁǞƉůȶǀžƾŸȝƾŻǾŸǗŷǞžȶȹǾƴƇžȶȹƾƸžǾŸȘƾƬƁȖljƃƫƁȸnjŽȚȆǂŲƾƃŽȚ ǍƸŰƺƄŽȚȤȚȶȢƺŮȳƾƸƲƴŽȹƾǧƾųȹƾƵƉŻǛƬůȴȖȶNjŮǽǙſƾůǙƶƅŽȚȝȚȤȚȢȘƾƵƸźȆǀƸƅƇƃŽȚ ǀƵƷžǀƸſȚǎƸžǝŽNjǧǍůȆǠŮǞƴŽȚ ȆȜȤȶǍƬŽƾŮ ȜNjƁƾƇž ǀƸƅƇŮ ȝƾƉŴƻž ǜŸ ǛŽƾƯŽȚ ǂƇƃƁ ǽ ȆǕŻȚǞŽȚ Ǡź ȵǍƸƸưůǜƳƵƁǽǕŻȚǞŽȚȴƺŮǜžƻůȆǀƸƶƷžȶǀƶƸǧȤȝƾƉŴƻžǟŽȘǕƴƭƄƁǝƶƳŽ ƾƀNjŲȶǀźǍƯƵŽƾŮ æbMwrOIsdÇsVUèwU

62


The International Forum for Islamic Dialogue (IFID) ‡ $ 1RQSURILW RUJDQL]DWLRQ EDVHG LQ /RQGRQ 8QLWHG .LQJGRP :H GHSHQG SULPDULO\ LQ LPSOHPHQWLQJ DFWLYLWLHV DFURVV WKH ZRUOG RQ HVWDEOLVKLQJ ZRUNLQJ SDUWQHUVKLSV ZLWK QRQ JRYHUQPHQWDORUJDQL]DWLRQVWKDWVKDUHRXUYLVLRQ DQGJRDOV ‡ 7KH ,QWHUQDWLRQDO )RUXP IRU ,VODPLF 'LDORJXH ,),' EHOLHYHVWKDWWKHZD\WRDEHWWHUIXWXUHIRU 0XVOLPVOLHVWKURXJKWKHHIIRUWVRIPRGHUQL]DWLRQ DQG HQOLJKWHQPHQW ZKLFK UHQHZ D VRXQG UHODWLRQVKLS EHWZHHQ 0XVOLPV DQG WKHLU FXUUHQW JHRJUDSKLFDOORFDWLRQLQDGGLWLRQWRWKHLUKHULWDJH ‡ 7KXV,),'FRQFHQWUDWHVSULPDULO\RQGHYHORSLQJ DFXOWXUHRIGLDORJXHDPRQJ0XVOLPVWKHPVHOYHV DQG DLPV WR EXLOG EULGJHV EHWZHHQ WKH WUHQGV RI PRGHUQL]DWLRQ LQ FRQWHPSRUDU\ ,VODPLF WKRXJKW DFURVV WKH ZRUOG DQG FUHDWH RSSRUWXQLWLHV IRU GLDORJXHEHWZHHQWKHP ‡ IFID EHOLHYHV WKDW DWWHPSWV WR PRGHUQLVH ,VODP FDQQRW EH HIIHFWLYH ZLWKRXW XQGHUVWDQGLQJ WKH 0XVOLP PLQG LQ WKH FXUUHQW WLPH EXW DOVR EHOLHYHVWKDWWKHDSSURDFKWRWKH0XVOLPPLQGQRW EH HIIHFWLYH ZLWKRXW DSSURDFKLQJ WKH UHOLJLRXV FRPSRQHQWOHDGLQJWKXVWRDQHHGWRUHUHDGWKH IRXQGLQJ WH[W IRU WKLV UHOLJLRXV FRPSRQHQW DQG VSHFLILFDOO\WKH+RO\4XUDQ ‡ IFIDDOVRDWWHPSWVWREULGJHWKHJDSEHWZHHQWKH HOLWH DQG VRFLDO FKDQJH E\ DGRSWLQJ D PHWKRG RI WUDLQLQJZRUNVKRSVEDVHGRQFRQWHPSRUDU\YDOXHV DQG PHWKRGV RI HPSRZHUPHQW PRGHUQL]DWLRQ DQGHIIHFWLYHFLYLFSDUWLFLSDWLRQLQSXEOLFDIIDLUV 7RDFKLHYHWKLVJRDOLWXVHVSDUWLFLSDWRU\ZRUNVKRSV WKDW WDUJHW WKH EDVLF IRXQGDWLRQV WR SODQW WKHVH YDOXHV DQG DSSURDFKHV WR WKH HOHPHQWV RI FLYLF FXOWXUHLQJHQHUDODPRQJFRQWHPSRUDU\0XVOLPV HVSHFLDOO\\RXQJHUJHQHUDWLRQV

&XUUHQW$FWLYLWLHV IFID GHYHORSHG D FRXUVH IRU VNLOOV ´6XFFHVV LQ D FKDQJLQJ ZRUOGµ DLPHG DW \RXQJ 0XVOLPV IURP YDU\LQJDQGGLIIHUHQWEDFNJURXQGV 7UDLQLQJVHVVLRQVDGRSWWKHODWHVWWUDLQLQJPHWKRGV RQWKHGHYHORSPHQWRIWKLQNLQJVNLOOVDQGUDLVLQJ WKHHIILFLHQF\RISHUIRUPDQFHRQWKHLQGLYLGXDODQG FRPPXQLW\ OHYHOV 7KH DSSURDFK LV FKDUDFWHUL]HG E\DXQLTXHFRPSRQHQWRIWKHLPSDFWRIUHOLJLRXV WKLQNLQJ DQG EHKDYLRXU RI WKH LQGLYLGXDO DQG JURXSV 7KH )RUXP KDV WZR SURJUDPV 7KH$UDE 3URJUDPPH IRU $UDELFVSHDNLQJ FRXQWULHV DQG 7KH (QJOLVK 3URJUDPPH IRU %ULWDLQ DQG WKH (QJOLVKVSHDNLQJFRXQWULHV  IFID HVWDEOLVKHG DQG VXSHUYLVHV WKH ZRUN RI D QHWZRUN RI YROXQWHHUV LQYROYHG LQ WKH WUDLQLQJ VHVVLRQRQVNLOOVIRU´6XFFHVVLQDFKDQJLQJZRUOGµ

ZKLFK LQFOXGHV PHPEHUV IURP (J\SW ,UDT 0RURFFR 6XGDQ 7XQLVLD $OJHULD %DKUDLQ DQG /HEDQRQ $QG WKH 1HWZRUN LV WR SXUVXH WKH GHYHORSPHQW DQG LPSOHPHQWDWLRQ RI WUDLQLQJ SURJUDPVLQWKHFRXQWULHVFRQFHUQHG IFIDSXEOLVKHVDQGGLVWULEXWHVD$UDELFPDJD]LQH ´$O 5DVVLG $O 7DQZHHULµ RU WKH ´(QOLJKWHQHG 0RQLWRUµDQGDPDJD]LQH ,VODP

LQ(QJOLVK 7KHPDJD]LQHVDUHFRQFHUQHGZLWKPRQLWRULQJWKH ODWHVWYHUVLRQVRIHQOLJKWHQHGWKRXJKWLQWKH,VODPLF ZRUOG IFIDHVWDEOLVKHGDZHEVLWHLQ$UDELFDQGDQRWKHU LQ (QJOLVK WR PRQLWRU WKH ODWHVW YHUVLRQV RI HQOLJKWHQHG WKRXJKW LQ WKH ,VODPLF ZRUOG DQG WKH ZHEVLWHLVXSGDWHGUHJXODUO\ ZZZLILGRQOLQHFRPP IFIDHVWDEOLVKHGD:HEVLWHGHGLFDWHGWRLWV7UDLQLQJ &RXUVH 1HWZRUN LQ WKH $UDE UHJLRQ 6NLOOV IRU 6XFFHVVLQD&KDQJLQJ:RUOG 7KHZHEVLWHKDVDQ $UDELF QHZV VHFWLRQ WKDW LQFOXGHV GRFXPHQWDWLRQ RIYLVLWVWRWKHFRXQWULHVFRQFHUQHGLQDGGLWLRQWR WKH*UDGXDWH)RUXP IFIDHVWDEOLVKHGD:HEVLWHGHGLFDWHGWRLWVWUDLQLQJ FRXUVH SURJUDPPH IRU VNLOOV WR ´6XFFHVV LQ D FKDQJLQJ ZRUOGµ WKDW LQFOXGHV DQ (QJOLVK QHZV QHWZRUNDQGGRFXPHQWDWLRQRIWKHWUDLQLQJFRXUVHV LQ%ULWDLQDQG(XURSHLQDGGLWLRQWRWKH*UDGXDWH )RUXP IFID RUJDQL]HV HGXFDWLRQDO VRFLDO WULSV IRU JUDGXDWHV RI WUDLQLQJ FRXUVHV LQ /RQGRQ 8QLWHG .LQJGRP IFIDIRXQGHGD 5HVHDUFK8QLW IRUWKHSXUSRVHRI UHVHDUFK DQG LVVXLQJ SDSHUV RQ WKH HGXFDWLRQ UHFHLYHG E\ 0XVOLPV LQ WKH :HVW IURP RIILFLDO VRXUFHV JRYHUQPHQWVFKRROV DQGLQIRUPDO FLYLO HGXFDWLRQDOLQVWLWXWLRQVPRVTXHVHWF IFIDRUJDQLVHVVHPLQDUVIRUUHVHDUFKHUVDQGWKRVH LQYROYHG LQ WKH DIIDLUV RI HIIRUWV WR PRGHUQL]H UHOLJLRXV WKRXJKW DQG SXEOLF HGXFDWLRQ DQG HGXFDWLRQIRU0XVOLPJHQHUDWLRQV 

3DVW$FWLYLWLHV

´)ULGD\1RWHVµ(QWULHVDUHJHQHUDOO\DUWLFOHVZULWWHQ E\ 0XVOLPV IURP VHYHUDO FRXQWULHV RQ LVVXHV RI FRQWHPSRUDU\ ,VODPLF FRQFHUQ 7KHVH DUWLFOHV DUH VHQWE\HPDLORQ)ULGD\WRDOOWKHSDUWLFLSDQWVLQ RXUVLWH +RVWLQJ VHPLQDUV GHDOLQJ ZLWK VSHFLILF DVSHFWV UHODWHG WR WKH FXUUHQW UDWH RI 0XVOLPV DQG WKH GLVVHPLQDWLRQ RI WKH SURFHHGLQJV DQG WKH UHVXOWV DQGVXEPLWWLQJWKHPWRLQGLYLGXDOVRURUJDQL]DWLRQV FRQFHUQHG ´,VODP \RXWK µ SXEOLFDWLRQV ZKLFK IRFXVHV RQ WKH,VODPLFLGHQWLW\RI0XVOLP\RXWKSHUVSHFWLYH


alrasid@islam21.net www.islam21.net Al-Rasid Al-Tanweeri P. O. Box: 5856, London WC1N 3XX, United Kingdom Phone: (+44) 20 7724 6260

الراصد التنويري عدد 18  

مراكز التفكير في العالم العربي استيعاب الواقع و التأثير في صناعة القرار

الراصد التنويري عدد 18  

مراكز التفكير في العالم العربي استيعاب الواقع و التأثير في صناعة القرار

Advertisement