Page 1

emekçiler tarafından, emekçiler için

6. Uluslararası Kıbrıs İşçi Filmleri Festivali

FESTİVAL GAZETESİ SINIRLARI A ANLARIN FEST VAL BA LIYOR... Yıl: 6

Yar m asra yak n bir süredir s n rlarla bölünmü bir adada ya yoruz. S n r, fa izmin dayana olan kin ve nefretle beslenerek kendini geni letme çabas içinde insanlar n zihnine varabilmek için elinden geleni yapt ve hala yapmaya devam ediyor. Bununla beraber ba ka s n rlar da çiziliyor hayatlar m za... Egemenler tüm imkanlar n seferber ederek halklar kendi çizdikleri s n rlar n içinde tutmak istiyorlar. Yoksulla t rma politikalar yla halk n ekonomik ya am na s n rlar çekiliyor. Zamlar, özelle tirmeler, piyasala t rmalarla halk n insani ihtiyaçlar n kar layabilmesi engelleniyor. E itimin, sa l n ve bunlar gibi insan haklar n n piyasala t r l p paral hale gelmesi ile sadece paras olan n okuyabildi i, paras olan n hastanelerde tedavi olabildi i bir düzen yarat l yor. Gerici politikalarla insan n dü ünme kapasitesine s n rlar çekmeye çal yorlar. E itimin gericile tirilmesi ile insan dü ünmemeye itiyor, dü üneni ise yal tmaya ve cezaland rmaya çal yorlar. Bunlar n yan nda kad n ve LGBT bireyleri, kapitalizmin en s k i birlikçilerinden olan ataerkinin s n rlar içine mahkum etmeye çal yorlar. Sava ve yoksulluk gibi sebeplerden ötürü ülkelerini terk edip göçmen olmak zorunda b rak lan insanlar n ya ama haklar devletlerin s n rlar kar s nda yok ediliyor. Özelle tirme, ta eronla t rma ve dernekler yasas gibi çe itli uygulamalarla ya am n her alan nda halk n örgütlenme giri imlerini

Sayı: 6

9-19 Aralık 2013

s n rland rmaya çal yorlar. Örgütsüz ve haklar n ancak efendilerine tamah edip dilenerek talep eden onursuz bir toplum yaratmak için u ra yorlar. Do ay bütün canl lar için var olmaktan ç kararak sermayenin vah i uygulamalar yla ku atmak istiyorlar. Sudan ta a, topraktan a aca, hayvanlardan havaya kadar tüm do a paran n saltanat içine hapsediliyor. Ancak her eye ra men, ezilenlerin umutlar s n rlar kar s nda boyun e meyi reddediyor! Tüm dünya halklar n n ve ezilenlerin yüre ini umutla dolduran bir y l ya ad k bu y l. Brezilya'dan M s r'a, spanya'dan Türkiye'ye ezilenlerin sokaklar doldurdu u ve s n rlar n z ne kadar güçlü olursa olsun, insan olman n verdi i umutla kar n za dikilece iz ve s n rlar a aca z diyenlerin isyanlar sarst dünyay . S n rlar henüz y k lmad belki ama büyük yara ald . Ezilenlerin kazan m ise umut oldu imdilik; ki bazen zaferden bile önemli say labilecek bir eydir umut... Çünkü olmazsa olmaz d r zaferlerin... Tüm yenilgilere ra men insanlar n mücadele etmekten vazgeçmemesini sa layan kuvvetli bir histir! te umut edenlerin festivali, bu y l bir kez daha beyaz perdeye umudun n yans t yor. 6. Uluslararas K br s çi Filmleri Festivali ba l yor. 9 Aral k'ta 17 örgütün organizatörlü ünde ba layacak olan festival, bu y l S n rlar A al m slogan yla gerçekle tiriliyor. 6 uzun, 6 k sa metrajl filmin gösterilece i festivalde i çilerden ö rencilere, ezilen halklardan göçmenlere, kad nlardan do an n di er

www.iffkibris.org

canl lar na kadar s n rlar içine hapsedilmek istenen birçok kesimin ya amlar n izleme ans bulacaks n z. Filmler aras nda 2 uzun 3 de k sa olmak üzere K br s'tan da 5 film var! Unutmay n, perdedekiler size kendilerini anlat rken asl nda size sizi anlatmaya devam ediyor ve bir ça r yap yorlar: Gelin hep beraber SINIRLARI A ALIM!

9-19 Aralık 2013 ORGAN ZASYON KOM TES : Baraka Kültür Merkezi, BASIN-SEN, BES, ÇA -SEN, DAÜ B R-SEN, DAÜ-SEN, DEV- , EL-SEN, GÜÇ-SEN, KOOP-SEN, KTAMS, KTMMOB, KTOEÖS, KTÖS, KTTB, TIP- , Pir Sultan Abdal Kültür Derne i DESTEKLEYENLER: Barikat, Gelecek Dergi, Radyo May s

Ücretsizdir

ORGAN ZASYON KOM TES : Baraka Kültür Merkezi, BASINSEN, BES, ÇA -SEN, DAÜ B R-SEN, DAÜ-SEN, DEV- , EL-SEN, GÜÇSEN, KOOP-SEN, KTAMS, KTMMOB, KTOEÖS, KTÖS, KTTB, TIP- , Pir Sultan Abdal Kültür Derne i DESTEKLEYENLER: Barikat, Gelecek Dergi, Radyo May s www.iffkibris.org


ODTÜ AYAKTA, 33 Yap m: Ö renci Kolektifleri 18 Aral k'ta sesini duyurmak için toplanan ö rencilerin polis iddetine kar saatlerce süren direni ini ve üniversitelilerin AKP'nin bütün sald r araçlar na kar ortakla an mücadelesini anlatmaktad r. Bu belgesel sadece ODTÜ ile s n rl kalmay p ODTÜ'deki direni in ülkenin her taraf nda AKP fa izmine ve AKP'nin sözcülü ünü yapan üniversite yöneticilerine kar sürdürülen direni lere yay lmas n da i lemi tir.

GAROD, 52 Yönetmen: Onur Günay, Burcu Y ld z Garod bir hasretlik hikayesi; baba-o ul iki Ermeni müzisyenin, Onnik ve Ara Dinkjiyan' n müzikal yolculuklar n n hikayesi. Bu iki müzisyenin geçmi leri ve müzikal serüvenlerini bir yandan Diyarbak r, Anadolu ve Ermeni kilise müzi iyle olan ba lar , di er yandan da Night Ark, Sid Clark, Arto Tunçboyac yan, Eleftheria Arvanitaki, Sezen Aksu, Karde Türküler, Ahmet Kaya gibi grup ve müzisyenlerle bulu malar ekseninde anlatan belgesel, farkl co rafyalardan ve ülkelerden geçerek bir müzikal gelene in izlerini sürüyor.

KIBRIS'IN ÖBÜRLER , 55 Yap m: Baraka Film Atölyesi Belgeselde, K br s' n kuzeyine göç eden alt göçmen emekçi ile yap lan röportajlar sonucunda ki isel hikayelerden yola ç karak K br s'ta göçmen bir emekçi olman n farkl boyutlar ortaya konmu tur. Özellikle sosyo-ekonomik nedenlerle, do up büyüdükleri topraklar geride b rakan göçmenler, ekmeklerini kazanacaklar yeni bir hayat n umudu ile K br s'a yerle mektedirler.

ARTIK YETER, 50 Yap m: Ba ms z Sinema Merkezi Belgesel türünde haz rlanan film Gezi Park nöbeti ile ba layan Haziran Direni i'ni merkezine al yor. Ba ta direni in sürükleyici gücünü olu turan genç eylemcilerin olmak üzere siyasetçiler, akademisyenler, hukukçu ve sa l kç lar n görü leriyle zenginle en 'Art k Yeter' filmi, direni in ruhunu filmin her karesinde hissettirmeye de özen gösteriyor.

DAÜ-SEN 30. YIL BELGESEL , 80 Yönetmen: Cemal Y ld r m 30. Y l Belgeseli, ülkemizin mücadeleye omuz vermi sendikalar ndan DAÜ-SEN'in kurulu u, geli imi ve özellikle son y llardaki mücadelesini konu al yor. Blue Platform taraf ndan çekilen belgeselde ülke akademik, siyasal ve sendikal hayat nda önemli yere sahip çok say da röportaj yer al yor. Belgesel, DAK, DA ve DAÜ kre inin Do a Koleji'ne pe ke çekilmesinin anlat m yla son buluyor.

EKME M BEN M BU, 4 Yönetmen: Nejla Osseiran Kurgu: Sinem Burgu Müzik: Ozan Türky lmaz 50 y ldan fazla pres i çisi olarak çal an Mehmet Özlü geçmi te ba na gelen kazalar anlat yor. Kendisi Türkiye'de ayn ekilde i güvenli inden yoksun milyonlarca ki iden biridir asl nda.

FESTİVAL GAZETESİ

emekçilerin tarafından, emekçiler için

2


emekçilerin tarafından, emekçiler için

FESTİVAL GAZETESİ

3

ECAM Bir Direni e Bakmak, 9 10 Yönetmen: An l Çizmecio lu Senaryo: Ergün Hasan Müzik: Grup Yorum Çav Bella 2012'nin son günlerinde Topkap 'daki i ecam i çileri, çal t klar fabrikan n ba ka bir ile ta narak i haklar n n ve özlük haklar n n ellerinden al nmas na kar 13 gün süren bir direni ba latt lar. Çe itli kurumlarda, siyasilerde ve medyada da destek bulan direni 13. Günün sonunda büyük oranda kazan mla sonuçland . Bu multimedya belgeseli, direni in genel hatlar n , i çilerin taleplerini ve direni ko ullar n anlatmaktad r.

Ç N N GÜNLÜ Ü, 8 6 Yap m: Barikat Film Kulübü Salih ve Cemal usta in aat antiyesinde çal an iki i çidir. Ya amlar nda kapitalist düzen içerisinde kar la t klar birçok zorluk, güvencesiz bir i ortam ve patronlar n n onlara uygulad etkin bir bask vard r. Film sendikal olan Salih Usta'n n, Cemal Usta'y örgütlü mücadeleye katma çabas n ve sendikal mücadelenin gereksinimini anlatarak, emekçileri örgütlü mücadeleye ça rmaktad r.

B RADADA B RARADA F LMLER , 9 Biradada Birarada , hem adam zda hem de dünyan n tüm co rafyalar nda insanlar n bar ve dayan ma içinde birarada ya amalar na olan özlemimizi ve inanc m z yans tan, 2006 y l nda gerçekle tirilmi bir sinema etkinli idir. Organizasyonunu Baraka Kültür Merkezi'nin üstlendi i bu proje K br s' n güneyinden A-typos , Türkiye'den Film Kolektifi ve Yunanistan'dan Ba ms z Sinemac lar ile ortakla a haz rlanm bir k sa film seçkisi olma özelli ine sahiptir. Seçkinin içerisinden Nerelisin? (3 ), Lefko a'da (3 ) ve Billy and Willy (3 ) isimli filmler festival için seçilmi bar yanl s , i gal kar t k sa filmlerdir.

YA MURU B LE, 103 Yönetmen: Iciar Bollain Yazar: Paul Laverty Kristof Kolomb ile ilgili bir film çekmek için Bolivya'ya giden ekip, Kolomb'dan 500 y l sonra yerli halkta patlak veren bir huzursuzlu a tan k olur. Halk en temel hayati madde olan su için sava maya ba lam t r. Film art k halk n su hakk mücadelesine yo unla acakt r.

11 Aralık 2013, Çarşamba

20.00 GAROD, 52’

14 Aralık 2013, Cumartesi

20.00 DAÜ-SEN 30. YIL BELGESELİ, 80’

16 Aralık 2013, Pazartesi

20.00 ARTIK YETER, 50’

17 Aralık 2013, Salı

20.00 Kısa filmler: 30’

9-19 ARALIK

Festival Komitesi: Baraka Kültür Merkezi, BASIN-SEN, BES, ÇAĞ-SEN, DAÜ BİR-SEN, DAÜ-SEN, DEV-İŞ, EL-SEN, GÜÇ-SEN, KOOP-SEN, KTAMS, KTMMOB, KTOEÖS, KTÖS, KTTB, TIP-İŞ, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Destekleyenler: Barikat, Gelecek Dergi, Radyo Mayıs

19 Aralık 2013, Perşembe

20.00 YAĞMURU BİLE, 103’

VA

M ŞALI A I AR NIRL

SI

BİL ÜCRE ETSİZ TSİZ !

rg

Yer: KTMMOB Lokali Biyologlar Derneği'nden Hasan Sarpten ile söyleşi

FEST

.o 2012

Saat: 20:00

20.00 KIBRIS'IN ÖBÜRLERİ, 55’

v .Ç F LMLLE

ibris

Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu

18 Aralık 2013, Çarşamba

SI ARARA ULUSL S KIBRI R

.uiffk www

Ekmeğim Benim Bu Şişecam Belgeseli İşçinin Günlüğü Lefkoşa'da Nerelisin Billy and Willy

.org ibris

20.00 ODTÜ AYAKTA, 33’ Kokteyl, Açılış Konuşması ODTÜ'den Hadi İskit ile söyleşi

k w.iff

FEST VAL

9 Aralık 2013, Pazartesi

ww

vÇ.F LMLER

ULUSLARARASI KIBRIS


FESTİVAL GAZETESİ

emekçilerin tarafından, emekçiler için

4

Festival gazetesi olarak, ODTÜDireni i'nde elindeki fidan ile sembol haline gelen ODTÜ ö rencisi ve ayn zamanda festivalimizin konu u Hadi skit ile bir röportaj yapt k.

Herkes ekoloji mücadelesinin öneminin fark na varm t r Gezi Direni i'nin ard ndan bir geri çekilme ya anmas na ra men özellikle Ankara'da ODTÜ ve Tuzluçay r'da ciddi mücadele ve direni pratikleri sergilenmekte. Siz de bu direni lerin içinde yer alan biri olarak Ankara'daki direni lerden bahsedebilir misiniz? sterseniz ODTÜ ile ba layal m. ODTÜ'lüler neye kar direniyor bugün? Öncelikle bugün ODTÜ'lüler AKP hükümetinin ve Melih Gökçek'in kenti ve do ay talan politikalar na kar direniyor. Belediye ba kanl süresince ODTÜ'ye kar sald r lar na aral ks z devam eden Melih Gökçek bugün de ODTÜ arazisinden geçirmekte oldu u otoyol ile bu sald r lar na devam ediyor. ODTÜ'lüler de kendilerine bozk r ye ertenlerden miras kalan ormanlar na sahip ç k yor. Asl nda ODTÜ, Haziran Direni i'nin de öncesinde 18 Aral k'ta Tayyip Erdo an ODTÜ'ye geldi inde saatlerce direnerek Haziran Direni i'nin k v lc m n çakm t . Hemen hemen bütün üniversiteler ve bile enleri ODTÜ'ye destek için mesajlar yay nlam , eylemler yapm t . Fa izme kar her alanda direnen ODTÜ, Haziran Direni i ile kapatt okulu Eylül'de kampüs arazisini ve kom u mahallesi olan 100.Y l mahallesini rant n talan ndan korumak için tekrar direni le açt . te tam da bu yüzden ODTÜ'ye Melih Gökçek'in sald r s yaln zca rant için de il ayn zamanda ideolojik de bir sald r d r. AKP'ye kar ODTÜ her zaman direni in kalelerinden biri olmu tur. AKP'liler her ODTÜ'ye girmeyi denediklerinde ODTÜ'den kovulmu lard r. Bugün Melih Gökçek ODTÜ üzerinden Haziran Direni i'nin intikam n almaya çal arak yerel seçim öncesinde kendi gücünü göstermeye çal yor. Art k ODTÜ direni i sadece ODTÜ orman n koruyan bir direni olmaktan öteye geçmi , Ankara ba ta bütün ülkede süregelen, AKP iktidar na kar bir direni halini alm t r. Tuzluçay r'da da direni ler devam ediyor. Özellikle Cami-Cemevi projesi yeni direni lerin alevini yellemi görünüyor. Tuzluçay r'da neler oluyor? Tuzluçay r'da Fethullah Gülen ve zzettin Do an i birli i ile yap lmakta olan bir ucube cami-cemevi projesi var. Bu proje bir karde lik projesi de il bir asimilasyon projesi... Cemevlerinin ibadet yeri olarak tan nmas n isteyen alevilere ucube bir yap sunuluyor ve insanlar camiye gitmeye zorlan yor. Bu projenin ilkinin Tuzluçay r'da yap lmas da ayr ca önemlidir. Özellikle direni le kar la lacak bir yer seçilmi ve bu asimilasyon projesine kar direni silah zoruyla bast r lmak istenmi tir. te bu asimilasyon projesine kar Tuzluçay r halk 7'sinden 70'ine ayaklanm durumda. Hatta birgün direni e destek için gitti imizde barikatta tan t m z bir mahallelinin, bizim ba ka yerden geldi imizi ö rendi i zaman söyledi i ilk ey, e er bir s k nt n z olursa herhangi birinin evine gidebilirsiniz, herkesin kap s aç k olmu tu. Gerek ODTÜ'de gerekse de Gezi Park 'nda

direni lerin patlak noktas do an n sömürüsü ve talan na kar olmaktan geliyor. Bu bir tesadüf müdür yoksa iktidar n eme e oldu u gibi do aya yakla m nda da benzerlikler var m d r? AKP'nin rant sa lama politikas ile do aya yakla m hakk nda ne söylemek istersiniz? Toplumsal muhalefetin do a ve ekoloji siyasetine yönelik aç l mlar gerçekle tirip daha fazla gündemine almas gerekiyor mu? Ne iktidar n ODTÜ orman na sald r s ne de Taksim'de Gezi Park 'na sald r s bir tesadüf de ildir. Bugün kent, metala an bir mekan olarak kar m zda duruyor. Kamusal alanlar tek tek özelle tirme yolu ile sermayeye pe ke çekilmekte. Gezi Park 'nda bu durum çok aç k bir ekilde kendini belli etmi ti. Halka ait kamusal bir alan yani Gezi Park , yok edilerek yerine yap lacak bir topçu k las /al veri merkezi projesi ile ehrin akci erlerinden birini olu turan bir park talan edilecekti. ODTÜ'de ise rantç l k biraz daha dolayl bir ekilde kar m za ç k yor. Halka hizmet ve medeniyet maskesi alt nda yap lacak bir yol ile hem 100.Y l Mahallesi hem de ODTÜ Orman 'n n ranta aç lmas planlanmakta. Belki de bu maske yüzünden ODTÜ Direni i, Gezi Direni i kadar geni bir kitleye yay lamad . Do al alanlar AKP iktidar için mükemmel rant alanlar olu turuyor. Bu alanlar n her türlü yap la maya aç lmas için tek engel a açlar. ODTÜ Orman 'nda yolun geçece i 1.8 kilometrelik alandaki a açlar n tamam n n i makinelerince talan edilmesi sadece bir gece sürmü tü. stanbul'daki Kuzey Ormanlar da 3. Köprü bahanesiyle talan edilmi sonra da yanl yerdeki a açlar n kesildi i anla lm t . imdi ise güya do ru yerdeki a açlar kesilmeye ba lanm !!! Ormanlar n talan nda bile, ekonomik de eri olan a açlar ile ekonomik de eri olmayan a açlar diye bir ayr m üzerinden hangi a ac n kesilip hangisinin ta naca na karar veriliyor. Hani Marx' n ünlü sözü vard r, kapitalizm gölgesini satamad a ac keser diye... Marx' n bu sözü, Gezi Direni lerinde çokça tekrarlanm t . te bugün, AKP o i i fanatik bir ekilde benimsemi durumda... Toplumsal muhalefet bu sald r lar gö üsleyebilecek durumda olmal d r. HES'lere kar direnen köylülerin su hakk n , termik santrallere kar direnenlerin çevre hakk n savunamayan ve nükleer santral in aat na kar do an n talan na hay r diyemeyen bir toplumsal muhalefetin günümüzün neoliberalizminde oldukça eksik kalaca n dü ünüyorum. Art k san r m herkes ekoloji mücadelesinin öneminin fark na varm t r, 3-5 a aç diye ba layan bir direni in ne kadar büyüyebildi ini hepimiz gördük. Gezi Direni i'nin ard ndan AKP'nin, özellikle polis te kilat n güçlendirmek için harekete geçti i gözlemleniyor. Öte yandan gerek davalar ile gerekse de genç ku aklara yönelik ald kararlarla (ö renci evlerinde

k zl erkekli kal nmaz gibi) AKP'nin intikam pe inde oldu u farkediliyor. Rejim bu süreçte toplumsal muhalefete kar daha da otoriterle ecek mi? E er böyleyse di er yandan demokratikle me ve bar süreci gibi aç l mlar n samimiyeti veya tutarl l ne ölçüde güvenilir olacak? Tayyip Erdo an, üniversitelere polis sokaca n Gezi Direni i'nden önce aç klam t . Gezi Direni i s ras ndaki polis iddetine kar gelen yo un tepki imdilik bu plan ertelemi görünüyor. Ama iktidar n bask lar nda herhangi bir azalma yok. Gezi Direni i'ne kat lan ö renciler yurtlardan ç kart l yor ve üniversite yönetimleri taraf ndan kendilerine soru turmalar aç l yor. En son k zl erkekli evlere müdahale edece ini de aç klamas yla Tayyip Erdo an art k iktidar n gençlerin yatak odas na kadar sokaca n belli etmi tir. Gerek ODTÜ'de olsun gerekse de Tuzluçay r'da, Tayyip Erdo an direni çilere kar oldukça sald rgan bir tutum sergilemi tir. AKP, kö eye s k t kça sald rganla yor... Demokratikle me paketi diye öne sürdü ü pakette demokratikle me nam na zaten hiçbir ey bulunmazken, üstüne üstlük sokaklar ola anüstü hale çevirmi durumda. Her kö ede ya bir TOMA ya bir akrep ya da çevik ve sivil polislerden olu an ekipler var. Bar süreci de demokratikle me gibi AKP'ye z t olan bir süreç. Daha yeni Medeni Y ld r m devletin kolluk güçleri taraf ndan katledildi. Barzani ile yapt görü mede resmen PYD'nin Rojava'daki ba ar lar na kar bir ittifak duyurusu yap ld . Bütün bu ya ananlar n ard ndan AKP hükümetinin bar a ve demokrasiye yönelik hiçbir ilerleme niyetinin olmad çok daha aç k bir ekilde görülebiliyor. Gezi Direni i'nin ard ndan soldaki devrimci bile enlerinin durumunu nas l görüyorsunuz? Tüm solu ve devrimci muhalefeti a an bir süreçti Gezi... Sizce Gezi Direni i devrimciler taraf ndan anla labildi mi? Devrimciler Gezi protestolar ndan çok ey ö rendi. Zaten halk hareketleri her zaman için ö retici nitelikler ta r. Öncelikle so uk, ciddi suratlarla de il, güle oynaya da

direnilebilece ini ö rendik. Sonra, barikatlar n önünde sadece çat mak için de il, ark söyleyip dans etmek için de durulabilece ini ö rendik. Bunlara benzer say s z ö retileri oldu bu sürecin. Ayn zamanda, bence Gezi Direni i'nden bütün solun ç karmas gereken en önemli derslerden biri isyan n kendilerini anlamas n beklemeyi b rak p kendilerinin isyan anlamas n n gereklili idir. Önümüzdeki süreçten beklentileriniz nelerdir? Önümüzde yo un geçecek bir süreç bizleri bekliyor. Bundan sonra halk, devrimcilerden daha fazlas n bekleyecektir ve biz devrimcilerin de halk asla yava latan veya geri çeken konumda olmamam z, tam aksine ilerleten konumda bulunmam z gerekmektedir. Bunun için önümüzdeki süreçte ben her kesimden daha cüretkar ve kendinden emin direni ler bekliyorum ve art k biliyorum ki bu direni ler asla sahipsiz kalmayacak. çi Filmleri Festivali ile ilgili ne söylemek istersiniz? Özellikle Gezi ile birlikte pek çok direni örne i ve deneyimi olu tu. Festival bu potansiyeli aktarabilecek mi? çi Filmleri Festivali, kapitalizmin ideolojik hegemonyas n yeniden üreterek kendi kültürünü halka dayatmas na kar , i çi s n f n n sinema alan ndaki isyan d r. Ayn zamanda da i çilerin kendi s n f ndan insanlarla ileti im kurmas n sa lamay kendisine amaç olarak önüne koymu bir festival... Bizim özellikle bu y l, dünyan n her yerindeki i çilerle payla mam z gereken bir çok ey var ve bunlar n sorumlulu unun fark na varmal y z. Gerek Haziran Direni i'ni gerekse de ODTÜ Direni i'ni, direni çilerin gözüyle anlatan filmler olmasayd festival de amac n eksik b rakm olacakt . Bu direni lerin, sözde ma dur AKP hükümetine kar bir darbeci komplo olarak tarihe geçmemesi için hepimizin bu sorumlulu u üstlenmesi gerekiyor. Ben, festivalinizin bu sorumlulu u omuzlayabildi ini dü ünüyorum. Bu y l oldukça renkli bir direni filmleri seçkisi yap lm ... Herkese iyi seyirler...

VI. Kıbrıs İşçi Filmleri Festival Gazetesi  

Sınırları Aşanların Festivali Başlıyor.

Advertisement