Page 1

Kulturprojekter for

BĂ˜RN

Inspirations– og arbejdskatalog


Introduktion

Kataloget er en revideret udgave af projektets ”Lys Luft Vand” evaluering. Kataloget skal kunne bruges som et redskab i det fremtidige arbejde med tilrettelæggelse af kulturprojekter på skoler og børnehaver. Her er der fremlagte konkrete anbefalinger og gode råd til planlægning og gennemførelse af børnekulturprojekter. Kataloget er ikke tænkt som et færdigt arbejdsredskab, men er noget som vil blive revideret og udviklet i takt med det fremtidige arbejde med børnekultur.


Projektets ”Lys Luft Vand” formål var, at:

styrke børns og unges interesse for kunst og kultur og øge interessen for det lokale kulturliv.

børn får optimale muligheder for at udvikle og bruge deres fantasi i kommunens fællesskab og give redskaber, som børn kan bruge til at forstå, undersøge og opleve deres eget liv og nærmiljø med.

de kreative processer der bliver sat i gang af kunstneren virker som inspiration på institutionens øvrige undervisning/læreplaner og giver inspiration til at bruge mere kreativitet i undervisningen.

de kreative processer stimulerer børnenes øvrige lærelyst og øger interessen for videreuddannelse og fritidsaktiviteter.

styrke kommunens selvopfattelse som en aktiv og attraktiv kommune.


Kort beskrivelse af projektet Lys Luft Vand

Projektet ”Lys Luft Vand” var et projekt for alle Stevns Kommunes skoler og dagtilbud. Projektperiode: august-oktober 2012. Deltagere - børnehaver: de kommende skolebørn; skoler: fra indskolingen til 6.klasse. Projektet bestod af forberedende endagsworkshops for lærere og pædagoger, en researchperiode, to ugers workshops for børn og et fælles afslutningsarrangement. Der blev tilknyttet i alt 13 kunstnere som repræsenterede forskellige kunstarter – dans, musik, teater og billedkunst. (se kunstneroversigt på side 14)

Formålet med de forberedende workshops var at introducere kunstnernes arbejdsmetoder og deres ideer til arbejdet med emnerne lys, luft og vand og afklare hinandens forventninger. Formålet med researchperioden var, at skoler og dagtilbud arbejder med emnerne lys, luft og vand, og forbereder børnene til kunstnerbesøget.

Fra september til oktober 2012 blev der afholdt workshops for børn på skoler og i børnehaver. I nogle tilfælde samarbejdede skoleafdelingerne på tværs som understøttede den kommende skolereform og en mulig sammenføjning af klasser. Børnehaverne samarbejdede på tværs af områdets afdelinger. Det Lokalhistoriske arkiv og Østsjællands Museum blev besøgt i løbet af projektet.


Konklusioner, som kan drages efter projektets afslutning:

1. De æstetiske arbejdsprocesser bidrager til børnenes lærelyst og forbedrer deres evner til kreative problemløsninger. De kreative processer øger deres evner at tænke selvstændig, se sig selv som aktive deltager og som en del af sine omgivelser og nærmiljøet. Det øger viljen at tage ansvar for den verden men bor i. Det kan vurderes, at kunstneriske processer, som tager afsæt i nærmiljøet og arbejder stedsrelateret er mest velegnede tilgange i forhold til kunstneriske projekter på skoler og dagtilbud. Det er en stor fordel at inddrage lokale kulturinstitutioner. Det kunstneriske forløb er mest givende, hvis emnet har en sammenhæng med skolens/dagtilbuddets øvrige program (med forudsætning, at skole/dagtilbuds program ikke overskygger det kunstneriske forløb). 2. En centraliseret projektstyring har flere fordele som fx mere synlighed, der kan tilknytte mere økonomiske midler; de lokale og landsdækkende kulturtilbud kan nå mange flere børn; skoler/dagtilbud er fri for alt administrativ arbejde og kan bruge kræfter kun på selve projekt. (Projektet har været igangsat og styret af Stevns Kommunes kulturafdeling.)


Fremtidige arbejde - netværket

For at kunne afvikle vellykkede kulturprojekter skal man have ”fingeren på pulsen”, dvs. der er brug for et godt netværk mellem skoler og dagtilbud, kulturinstitutioner og kulturafdelingen. Det er især vigtigt at have overblik over, hvilke kulturelle aktiviteter der foregår på skolerne både i undervisningsmæssige sammenhænge og som eksterne tilbud. Med projektet ”Lys Luft Vand” har vi etableret et grundlag for et netværk mellem disse institutioner, som skal videreplejes og udvides.

Vi har oprettet en blog - Kulturprojekt Stevns, som formidler kommunale

kulturprojekter

for

skoler

og

dagtilbud.

(se:

http://

kulturprojekt2012.blogspot.dk På bloggen kan man også se billeder og film fra projektet ”Lys Luft Vand”) 

I 2013 vil vi udvide netværket med skolebibliotekerne.

Kulturafdelingen vil afholde to netværksmøder om året, hvor skolebiblioteker, to skolekonsulenter, SFO/Klubber og de lokale kulturinstitutioner (Østsjællands Museum, Lokalhistoriske Arkiver) deltager.


Hvad har fungeret:

Det kan være en fordel at have to huskunstnere på, især i børnehaver.

Det har været givende at arbejde med dans, da det indebærer idrætselementer. På grund af dansernes store pædagogiske erfaringer, og dermed meget alders tilsvarende forløb, kan pædagoger bruge mange af elementerne fra forløbet i deres daglige arbejde.

Egne ferniseringer har været en succes.

Kunstnerne har kunnet ramme børnenes niveau.

Projektperiode på gennemsnit 10 dage vurderes som forholdsvis passende. Danseforløb for børnehavebørn kan dog foregå over flere uger med max 2 gange om ugen pga. intensiteten.

Workshops for lærere og pædagoger i projektets opstartsperiode har været en meget vigtig del af et vellykket projekt. Det har afklaret forventninger, skabt tryghed, og skal derfor afholdes så tidligt i projektforløbet som muligt.

Projektleder deltog i forberedende møder mellem skoler/børnehaver og kunstnere og i workshopperne. NB! Det er projektlederen som kender projektet bedst!

Forberedende møder mellem skoler/børnehaver og kunstnere afholdes så tidligt så muligt i projektets start. (NB!: mødevirksomhed skal indgår i projektbudgettet)

Projektleder besøger skoler og børnehaver i løbet af workshopperne.

Pressen – omtale i pressen har været en meget vigtig del for synliggørelsen af projektet. Det har været særlig givende, når skoler eller dagtilbud selv har sendt små artikler til aviserne.


Politisk opmærksomhed har været nødvendig.

Projektets emne har været bred for at det kunne tilpasses individuelt. Det kan give ejerskab overfor projektet til de enkelte skoler/ børnehaver. Kunstnerens ideer og skolernes/dagtilbuds input i planlægning af forløbet foregår i fællesskab.

Samarbejdet med Østsjællands Museum og Lokalhistorisk arkiv har været meget givende for alle parter.

Projekter, hvor researchperioden har været brugt målrettet (fx i samarbejdet med kulturinstitutioner mm.), har virket mest gennemarbejdet.

Projektblog Kulturprojekt Stevns har fungeret tilfredsstillende. (Det har dog ikke været alle skoler og børnehaver, som har brugt den.) Bloggen har været besøgt i projektperioden omkring 2500 gange. Dette antyder, at forældre og elever har brugt den. Bloggen var (og bliver fortsat) linket til forældre-intra. Bloggen vil formidle de kommunale børnekulturprojekter.


Hvad var forhindringerne:

Udfordringer omkring økonomi.

I nogle tilfælde var kommunikation mellem kunstnere og lærere/ pædagoger uklar. Der manglede forventningsafklaring på trods af forberedende møder og workshops. Det skyldes delvis projektlederens fravær på nogle af møderne.

Intern kommunikation har været i nogle tilfælde mangelfuld.

Personalets attitude, stemning smitter på børnene.

Nogle kunstnere har været bedre end andre til at bruge og tage lærernes/pædagogernes særlige faglighed til sig og vice versa.

Manglerne personale eller skift i personale tilknyttet projektet udløser usikkerhed.


Hvad skal der gøres bedre næste gang og hvordan? Nogle forslag:

Kommunikation og forankring af projekter hos den rette interesserede på skoler og i dagtilbud.

Kommunikation skal kanaliseres de rigtige veje. Det kunne fx være skoleintranet.

Opmærksomheden har efter projektets afslutning været rettet på det tværgående projektgruppes arbejde i fremtiden.

Researchperioden er en vigtig del af projektet og kan udnyttes endnu bedre. Det, at researchperioden udnyttes til fulde, kunne bedre sikres (især for skoler), hvis emnet tilpasses de allerede aktuelle temaer i undervisningen.

Det er vigtigt, at skoler/børnehaver har en god dialog med kunstneren omkring, hvordan emnerne kunne håndteres tidligt i projektforløbet. Det er vigtigt, at det ikke kun er kunstneren som bestemmer, hvad der skal laves og hvordan. Det er en fordel (især for skoler), hvis emnet tilpasses de allerede aktuelle temaer i undervisningen.

Når man afholder et stort projekt, skal der være en stram projektstyring.

Projektet havde en fælles afslutningsdag, hvor de enkelte projekter blev fremvist. Det skal overvejes om en fælles afslutning er nødvendig. Det kan fx være, at skoler og institutioner skulle besøge hinanden under forløbet.


Bemærkninger: 

Kunstnerne har fået alle børn med! (især i børnehaver). Det skyldes, at hverken kunstnere eller børn har haft nogle forventninger til hinanden. De kendte ikke hinanden, og dermed er man fri for nogle stigmatiserende forventninger i forhold til børn (og til voksne). Derudover er kunstnernes arbejdsmetoder bredere. Når man laver kunst, er der mange svar og alle svar er rigtige.

Projektet har givet inspiration til egne projekter.


Projektets deltagere: Store Heddinge skole (2 afdelinger), Hotherskolen (2 afdelinger), Strøbyskolen (2 afdelinger), børnehaver i Store Heddinge området, børnehaver i Strøby området, Rødvig BC, Østsjællands Museum, Store Heddinge Lokalhistoriske arkiv, Stevns Kommunes kulturafdeling.

Projektet fik støtte fra:


De deltagende kunstnere (projektet ”Lys Luft Vand”):

Elsebeth Jørgensen St.Heddinge skole, billedkunst, installation Dirck Backer St.Heddinge skole, scenekunst, installation Basse Dam Hotherskolen, scenekunst Jacob Svensson Hotherskolen, musik Mikael Thejll Strøbyskolen, billedkunst, installation Mette Stenbæk Andersen Rødvig BC, billedkunst, foto, kollage Anja Holmstrup Kock Strøby børnehaver, dans Maria Striim Strøby børnehaver, dans Hanne R. Hermansen St. Heddinge børnehaver, billedkunst, installation Tine Heckt Pedersen St. Heddinge børnehaver, billedkunst, keramik Elle Klarskov Jørgensen Strøbyskolen, billedkunst, installation Marika Seidler Skelbækskolen, billedkunst, videokunst Tine Jakobsen Skelbækskolen, billedkunst


Kulturprojekter for børn  

Inspirations og arbejdskatalog

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you