Page 1

7. PERCENTATGES I ESCALES D’aplicació

Presentació Pàgina 160

1. 25,01 hm3. 41 2. ––––– . 100

8. a) No. b) Podem introduir dos jocs d’1,5 Gb i dos de 2 Gb, o bé dos de 2 Gb, un d’1,5 Gb i un de 2,5 Gb. (qualsevol combinació que no signifiqui un total de més de 9 Gb).

2. Problemes de percentatges pàgines 164-165

Exploro Pàgina 161

1. 1. El paper.

De consolidació 9. 8,77 euros.

2. 272.364,52 tones de paper; 178.445,72 tones de vidre.

10. a) 68,67 %; 20,99 %. b) 10,34 %.

3. 100; els percentatges de totes les parts d’un total representen la quantitat de cada part en 100 parts del total; sempre han de sumar 100.

De raonament i comunicació

4. 40,6 kg paper/hab. 2. 1. 9 cm; 33,3 km. 3. L’escala és la relació entre qualsevol distància en el mapa i la distància real corresponent; es pot calcular fent una proporció. 4. En el mapa, hauran de ser poblacions que estiguin separades entre 2,7 cm i 5,4 cm; per exemple, Palamós i Begur. 5. Seria superior.

25 11. No; per exemple: 200 – –––– · 200 = 150; 100 25 150 + –––– · 150 = 187,5. 100 Si ho fem amb 400, obtindríem 300 en treure un 25 %; i si apliquem a 300 un augment d’un 25 %, obtindríem 375. D’aplicació 12. a) 391 euros. b) 102 euros. c) 123,25 euros. 13. a) 30 euros. b) 60 euros.

1. Els percentatges Pàgines 162-163

3. Les representacions a escala

De consolidació

Pàgines 166-167

1.

De consolidació 10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

25 %

75 %

200

20

40

60

80

100

50

150

250

25

50

75

100

125

62,5

187,5

500

50

100

150

200

250

125

375

700

70

140

210

280

350

175

525

4.000

400

800

1.200

1.600

2.000 1.000

3.000

14. a) L’escala representa la proporció que hi ha entre les mesures del plànol i les mesures reals (1/125). b) 8 m; 6,38 m. c) 1,88 m x 1,38 m. 1 ________ 15. a) 1:750.000; . b) 42,75 km. c) Es Merca750.000 dal i Fornells. De raonament i comunicació

2. a) 195. b) 4,2. c) 110,25. d) 3,6. e) 174. f) 37,8. g) 84. h) 5.200.

16. Per poder aplicar l’escala a totes les mesures i obtenir una representació reduïda.

3. a) 68,4. b) 3.097,2. c) 183,75. d) 110,05. e) 8.400. f) 237,3. g) 880. h) 256,5. 4. a) 12 llançaments. b) 3 cistelles. 5. a) 600 persones. b) 100 persones. De raonament i comunicació 6. Vol dir que ha marcat el mateix nombre de gols que l’any passat; si ha marcat el 200 % més, n’ha marcat el doble. 7. De cada 1.000 vedells, 3 pateixen malformacions.

30

D’aplicació 17. A: 1/2; B:1/3 (aprox.).

Activitats de consolidació Pàgines 168-169

1. Els percentatges 18. a) 32 %. b) 58 %. 19. Pintarem 20 caselles en groc; 35 en blau i 15 en verd; quedarà sense pintar un 30 %.


20. 1a: 33 %; 2a: 25 %; 3a: 75 %; 4a: 12,5 %. 48 35 21. 35 % = –––– = 0,35. 48 % = –––– = 0,48. 100 100 25 12 25 % = –––– = 0,25; 12 % = –––– = 0,12. 100 100 90 90 % = –––– = 0,9; 100

68 68 % = –––– = 0,68; 100

4. No; representa el 48,9 % de la superfície; molt diferent del percentatge d’incendis, que és del 6,4%. 5. A la primavera, perquè l’estiu és l’època amb més incendis. 42. 1. 40,67 L. 2. 24,4 L. 3. Entre un 2,5 % i un 4,9 %. 4. Entre 10 i 13 L, aproximadament. 43. 1. 4,58 m x 3 m. 2. L’armari de l’esquerra.

22. 40

50

300

400

600

1.000

2.000

10 %

4

5

30

40

60

100

200

20 %

8

10

60

80

120

200

400

25 %

10

12,5

75

100

150

250

500

50 %

20

25

150

200

300

500

1.000

75 %

30

37,5

225

300

450

750

1.500

100 %

40

50

300

400

600 1.000

2.000

3. L’habitació farà 4,58 cm per 3 cm. L’armari farà 1,75 m d’amplada real. En el plànol farà 1,75 cm. 44. 1.

Escala 1:5.000 23. a) 87,5. b) 12. c) 52,5. d) 156. e) 33,75. f) 361. 2. a) 2,64 hm3. b) Aproximadament, 41 estadis. 2. Problemes de percentatges

3. 910 milions de L = 0,91 hm3.

24. 18 %.

4. a) 672 hm3. b) 17,16 %.

25. 11,3 %.

5 i 6.

26. 382,5 euros.

Pantà

%

Estat 1-3-05 (hm3)

27. 28 alumnes.

Boadella

72,1 %

37,82

28. 1.122 euros.

Sau

29,7 %

94,05

29. 119 euros.

Susqueda

59,7 %

118,83

30. 7,06 euros.

La Baells

43,1 %

51,23

31. 325 treballadors.

La Llosa del Cavall

26,3 %

34,4

32. 144 euros.

Sant Ponç

66,7 %

18,96

33. 7,7 kg de matèria orgànica; 4,2 kg de paper i cartró; 0,98 kg de vidre i 1,12 kg de llaunes i plàstic. 34. a) 781,38 euros. b) 781,38 euros.

Jocs i enigmes pàgina 172

35. a) 30,77 %. b) 53,85 %.

El pas del riu

36. 140 alumnes; 80 alumnes. 3. Representació a escala 37. S’ha de dibuixar un rectangle de 13,3 cm per 10 cm.

En primer lloc, passen els nois valorats en 1 i 2 punts, i torna el que fa 1 punt. A continuació passen els nois valorats en 5 i 10 punts, i torna el noi valorat en 2 punts. Finalment, passen els nois valorats en 1 i 2 punts.

38. 1:2.250.000. Set d’aigua 4. Per anar més enllà

Han begut 1, 2, 3, 4, 5 i 6 gots.

39. a) 10,08 cm x 16,38 cm. b) 5,12 cm x 8,32 cm. Les espelmes

40. 66,67 %.

Activitats d’aplicació Pàgines 170-171

41. 1. 118 incendis. 2. 51,2 %; 289 incendis. 3. 10,67 km2; per comparar aquesta superfície amb la del teu municipi (S), ho podries fer en forma de percentatge: 10,67 km2 __________ . 100 S

Si tenim 1.001 espelmes, cremarem 1.001 + 111 + + 12 + 1 + 1 = 1.126 espelmes. De les 1.001 espelmes cremades, en podem formar 111 i ens en sobren 2 de cremades. De les 111 cremades en formem 12 i ens en sobren 3 de cremades. De les 12 cremades en formem 1 i ens en sobren 3 de cremades. Aquesta la cremem i ens en sobra 1 de cremada. De les sobres, en podem formar encara una altra. El barril El forat.

31

Solucions T7  

Curs 08/09

Advertisement