Page 1

5. ELS NOMBRES ENTERS Pàgina 122

D’aplicació

1. 12 plantes.

15. a) 2 ºC. b) 6 ºC. c) –2 ºC.

2. El 0 significa que estem al nivell de l’entrada a l’edifici (planta baixa).

16. a) Saldos parcials: 405, 645, –75, 275, 252, 132, 72, –118, i 1.082 euros. b) Dates dels saldos negatius: 3 – 10 i 27 – 10.

3. 2; 2.

1. Nombres positius i negatius Pàgines 124-125

3. Resta de nombres enters. Simplificació de signes Pàgines 128-129

De consolidació De consolidació

1.

17. a) –2. b) –4. c) 11. d) 1. e) 7. f) –12. g) –12. h) 13. 18. a) 7 – 1 = 6. b) –2 + 13 = 11. c) 2 + 12 = 14. d) 7 + 7 = 14. e) –8 + 9 = 1. f) –5 + 4 = –1

Cal recórrer 9 unitats 2. a) +5. b) +6. c) –1. d) +6. e) +9. f) –4. 3. +10 > +8 > +6 > +4 > 0 > –3 > –9 > –22. 4. a) –3. b) –5. c) +4. d) +13. e) –8. 5. a) 5. b) 7. c) 9. d) 15. e) 6.

De raonament i comunicació 19. Perquè hi podria haver confusions. D’aplicació

De raonament i comunicació 6. És l’únic nombre que no expressa cap quantitat; és l’origen per comptar. 7. Els nombres enters contenen els naturals més els nombres negatius sense decimals. Els nombres naturals s’usen per comptar objectes; els nombres enters permeten mesurar en dos sentits.

20. a) Amposta: 9 ºC; el Pont de Suert: 10 ºC; la Bisbal: 5 ºC; la Seu d’Urgell: 8 ºC; Olot: 6 ºC; Sort: 7 ºC; Vielha: 4 ºC. b) El Pont de Suert 21. a)

D’aplicació

–2

0

b) 9.208 m 22. a) +5 + (–4) – (–2). b) (–4) – (+8) + (–3). c) (–3) – (–9) – – (+6). d) (+7) + (–3) + (+5).

–1

4

2 1

3

5

6

8. a) 6; –3. b) 3; 3; 5. c) La botonera pot ser:

No; a causa de la varietat dels codis, no podríem simplificar els parèntesis amb facilitat.

d) La planta 1. e) Resposta oberta.

2. Suma de nombres enters

4. Multiplicació i divisió de nombres enters Pàgines 126-127

De consolidació

Pàgines 130-131

De consolidació

9. +5.

23. a) –21. b) –32. c) 54. d) –20. e) 64. f) –18

10. Es comprovarà que els alumnes han representat correctament les sumes. 11. a) 10. b) –14. c) 3. d) –6.

24. a) –5. b) –9. c) –5. d) 5. e) 5. f) –3 25. a) –. b) +. c) –. d) +. e) +. f) +.

12. a) –22. b) 2.

De raonament i comunicació

13. 205 m. De raonament i comunicació

26. El 0 representa l’absència de quantitat, per tant, no podem sumar el 0 diverses vegades, és a dir, multiplicar-lo.

14. Sí, ens permet sumar els nombres positius per una banda i els negatius per una altra, i al final fer la resta que ens dóna el resultat:

27. No podem dividir l’absència de quantitat; continuarà sent 0. En canvi, si dividim un nombre per 0, el resultat és incert.

(+11) + (–10) = +1 24


D’aplicació

4. Multiplicació i divisió d’enters

28. 37,5 euros.

52.

Activitats de consolidació Pàgines 132-134

1. Nombres positius i negatius 29. 40 m de profunditat, –40 ºC, –40 euros, –40 m, balanç d’entrades/sortides de l’hotel. 30. Per exemple: a) 50 m de profunditat. b) +34 ºC. c) +100 euros. d) –60.000 euros (pèrdues econòmiques). 31. a) Planta baixa. b) No hi ha beneficis ni deutes. c) 0 ºC. d) Nivell del mar. e) Inici de l’any de naixement de Crist.

x

+10

–3

+8

–5

+4

+4

+40

–12

+32

–20

+16

–6

–60

+18

–48

+30

–24

–2

–20

+6

–16

+10

–8

–1

–10

+3

–8

+5

–4

+1

+10

–3

+8

–5

+4

53. a) –2. b) +4. c) –12. d) +11. e) +5. f) –6. 54. a) –5. b) –11. c) –5. d) +7.

32. a) +4. b) –3. c) +7. d) –9. e) +5. f) –2. g) –12. h) +15.

5. Per anar més enllà

33. a) 12. b) 8. c) 5. d) 13. e) 9. f) 15. g) 8. h) 4.

55.

34. a) |–4| = |+4| = 4. b) |+3| = |–3| = 3.

Nombre

Anterior

Posterior

V. absolut

Oposat

–4

–5

–3

4

+4

–8

–9

–7

8

+8

36. a) 3 > –100. b) 0 < 14. c) –12 < –5. d) –300 < –2. e) –4 > –7. f) 0 > –5.

+11

+10

+12

11

–11

–25

–26

–24

25

+25

37. a) –35, –36, –37. b) –3. c) +2, +1, 0, –1, –2, –3, –4. d) –1, 0, +1, ..., +11. e) –8, –7, –6, –5, –4. f) +7, +8, +9, +10, +11, +12, +13.

–3

–4

–2

3

+3

c) |+2| = |–2| = 2. d) |–6| = |+6| = 6. 35. a) +7, –7. b) +6, –6. c) +5, –5. d) +13, –13. e) +3, –3. f) +22, –22. g) +17, –17. h) +48, –48.

(A l’última fila també seria solució el nombre +3.)

38. Es comprovarà que els alumnes han representat correctament els nombres a la recta numèrica.

56. a) –6, –5, –4, –3, –2, –1, 0, +1, +2, +3, +4. b) –2, –1.

39. a) –9 < –5 < –3 < –2 < 0 < +1 < +2 < +4 < +6 < +8.

57. a) A = +2; B = +4; C = +5; D = +8.

b) 8 > 5 > 3 > 2 > 0 > –3 > –4 > –5 > –6. 40. a) –24 ºC < –15 ºC < –3 ºC < –2 ºC < 0 ºC < 4 ºC. b) Es comprovarà que els alumnes han representat correctament les temperatures a la recta numèrica. c) No, la temperatura més freda és –24 ºC. 41. a) –5. b) +6. c) –5. d) +2. 2. Suma de nombres enters 42. Es comprovarà que els alumnes han representat correctament les sumes. 43. a) +5. b) –9. c) +3. d) +13. e) –2. f) –26. 44. a) –9. b) –10. c) 3. d) 8. 3. Resta de nombres enters 45. a) –5. b) –1. c) 9. d) 10. e) –35. f) 31. 46. a) –8. b) 0. c) 3. d) 13. 47. a) 4. b) –10. c) 11. d) 13. 48. a) 4 – 3 = 1. b) –5 + 7 = 2. c) 8 – 3 = 5. d) –9 – 7 = –16.

b) B = –4; A = –6; C = –3; D = 0. c) C = –1; B = –2; A = –4; D = + 2. d) D = +5; C = +2; B = +1; A = –1. 58. a) +1. b) –10. c) +6. d) +6. e) –4. f) –8. 59. a) –4. b) +3. c) +3. d) +15. e) +1. 60. Tenim dos resultats: – Resultat A: –6 · 5 = (–6) · 5 = –(6 · 5) = 6 · (–5) = = (–5) · 6 = 5 · (–6). – Resultat B: (–6) · ( –5) = (–5) · (–6) = –(–6 · 5). 61. a) –19. b) +13,5. c) +16. d) + 19. e) –11. 62. a) (–4) + (–9) –(+7) = –20. b) (+10) x (–4) – (–5) x (+7) = –5. 63. a) Negatiu. b) Han de ser tots dos positius o tots dos negatius. c) No. d) Per exemple: 2 x 3 x (–6); 2 x (–3) x 6; (–2) x 3 x 6 8 x 3 x (–1); 8 x (–3) x 1; (–8) x 3 x 1 64. a) 6.040 m. b) 1.690 m. 65. a)

49. a) +5. b) –2. c) +5. d) 0. e) –10. f) –8.

–7

+4

+5

+1

50. a) +1. b) –18. c) –3. d) 23.

5

–1

–2

+1

51. a) 6. b) 10. c) 2. d) 12.

5

+2

+1

–5

0

–2

–1

+6

25


b)

c) 19.791 m –6

+2

2. Sí, perquè fa 13.000 anys l’estret de Bering no estava cobert per les aigües.

+3

–2

–3

–6

–3

+6

+2

69. 1. a) –193 ºC < –125 ºC < –121 ºC < –63 ºC < 15 ºC < < 179 ºC < 464 ºC. b) 657 ºC. 2. a) Mercuri: 600 ºC; Venus: 44 ºC; la Terra: 147 ºC; Mart: 160 ºC. b) Mercuri; Venus.

Activitats d’aplicació Pàgines 135-137

66. Vielha

–9 ºC

Lleida/la Seu d’Urgell

–4 ºC

Figueres

–2 ºC

Tremp

–6 ºC

Manresa

–3 ºC

Girona

–1 ºC

Barcelona

0 ºC

Tarragona

2 ºC

Tortosa

3 ºC

Palma

1 ºC

4. a) El mercuri. 4. b) Terra

Mercuri

Venus

Mart

Aigua

S, L

S, L, G

G

S, L

Alcohol

L

S, L, G

G

S, L

Mercuri

S, L

S, L, G

G

S, L

70. 1. a) A Roma, no; a Nova York, sí. 1. b) Roma: 7 de la tarda; Nova York: 1 de la tarda. 2. Les Canàries són al fus –1; l’hora és corresponent a la península Ibèrica.

67. a) Operació

Ingrés

Despesa

Saldo anterior Ingrés xec

Saldo 545

350

895

3. Per exemple: a) Tòquio. b) Los Angeles. c) ciutats d’Alaska. 4.

–1240

–345

Barcelona

Tòquio

Moscou

Pequín

N. York

Lloguer pàrquing

–110

–455

0h

9h

3h

8h

19 h (–1)

Pagament multa

–25

–480

7h

16 h

10 h

15 h

2h

100

15 h

0 h (+1)

18 h

23 h

10 h

–125

21 h

6 h (+1)

0 h (+1)

5 h (+1)

16 h

Retirada diners

Ingrés efectiu

+580

Transferència Ingrés efectiu Targeta Visa

–225 +450

325 –280

45

–15

30

Comissió bancària

b) Ha ingressat 1.380 euros, i ha gastat 1.895 euros. 68. 1. a) i b) Punt terrestre

Jocs i enigmes pàgina 138

Els tractes amb el diable

Alt. ( –80 m)

3.244 m

3.034 m

Aneto

3.534 m

3.324 m

Mont Blanc

4.938 m

4.728 m

Kilimanjaro

6.025 m

5.815 m

Aconcagua

7.089 m

6.879 m

Everest

8.980 m

8.770 m

Fons C. Mànega

85 m

–125 m

Fons Estret Bering

80 m

–130 m

–870 m

–1080 m

–10.811 m

–11.021m

Fossa Marianas

5. 8 hores.

Al principi duia set escuts. Alt. (+130 m)

Pica d’Estats

Fons Estret Gibraltar

26

3. a) –15,8 ºC; valor negatiu. b) Perquè hi ha més valors positius que negatius; en el càlcul de la temperatura mitjana de la Terra es tenen en compte moltes més temperatures que les dues temperatures extremes.

Tretze pètals Es comprovarà que els alumnes apliquen correctament les regles del joc.

Solucions T5  
Solucions T5  

Curs 08/09

Advertisement