Page 1

Cognoms i nom:

Departament de Matemàtiques i Economia

Data: 17-04-2009 1r d’ESO Recuperació de la 2a Avaluació

Tema 5: Els nombres enters. 1. (1 punt). Completa la taula: Nombre

−5

Anterior

−6 −3

Posterior

−4

Oposat

+5

Valor absolut

5

+ 10

2. (2 punts). Efectua aquestes operacions: b) (+4) − [(−6) − (+9)] d) (−10) ÷ (+2) + (−1)

a) (−6) + (+4) + (−8) c) (−5) × (−5) − (+7)

Tema 6: Magnituds proporcionals. 3. (2 punts). Donada la taula: Pes formatge (grams) Preu formatge (euros)

0 0

100 2

300

700 8

30

a) Completa els valors que falten per a que les dues magnituds siguin proporcionals. b) Representa gràficament les dues magnituds. Mirant només el gràfic pots afirmar si aquestes magnituds són proporcionals? Per què? 4. (1 punt). Un avió que es desplaça a velocitat constant ha recorregut 3000 quilòmetres en 5 hores: a) Quants quilòmetres recorre per hora? b) Quantes hores necessitarà per recórrer 6300 km ?

Tema 7: Percentatges i escales. 5. (1 punt). En Joan té 650 euros estalviats i vol destinar el 25% d’aquests a ajudes humanitàries. Quants diners li quedaran després de fer la donació?

Tema 8: Estadística i probabilitat. 6. (2 punts). Un cos de bombers ha fet les següents sortides durant el mes d’estiu:


Mesos Juny Juliol Agost Setembre

Nre. de sortides 9 12 14 6

a) Calcula les freqüències relatives i percentuals amb els seus totals. b) Dibuixa un diagrama de barres per a les freqüències absolutes. 7. (1 punt). Traiem una bola de dins d’una urna on hi ha 8 boles blanques, 6 negres, 4 blaves i 2 vermelles. a) Quina és la probabilitat de l’esdeveniment “Treure una bola vermella”? b) I de l’esdeveniment “Treure una bola negra o blava o vermella”?


1esorec2  
1esorec2  

Nombre Anterior Posterior Oposat Valor absolut 10 + km 6300 Tema 6: Magnituds proporcionals. Tema 5: Els nombres enters. Cognoms i nom: 5. (...