Page 1

IES Sa Serra Departament de Llengües Estrangeres: Anglès Sistema d’avaluació per al curs 2013/14 ► Què s’avalua a cada trimestre? El professor podrà avaluar en qualsevol moment les activitats de classe que cregui convenients, així com les intervencions orals, les exposicions en públic del treball fet, els portafolis... sense haver-ho d’anunciar abans. Regularment, sobretot al finalitzar cada unitat, també es faran proves i exàmens dels continguts estudiats a classe. Tant els deures com l’actitud envers l’assignatura són fonamentals a l’hora d’avaluar, per tant deixar de fer els deures reiteradament o l’acumulació d’incidències / faltes greus de comportament restaran punts a la nota final. La nota final de l’assignatura es calcularà tal i com s’indica a continuació: ■ Projectes : 20% ■ Actitud a classe: 10% ■ Deures: 20% -A la cinquena vegada que no es presentin les tasques, l’alumne perd l’opció de sumar aquest apartat. Això sí, cada tasca no presentada s’avalua negativament. ■ Proves, exàmens i redaccions: 50% ► Com es calcula la nota final: Com que l’avaluació de l’assignatura és contínua, cada avaluació tindrà un percentatge diferent pel que fa a la nota final: ■ 1a Avaluació: 20% ■ 2a Avaluació: 30% ■ 3a Avaluació: 50% ► Hi haurà recuperacions? L’avaluació és contínua i, per tant, no es faran recuperacions després de cada trimestre. S’haurà d’obtenir un 5 a la nota global final per aprovar l’assignatura. Els alumnes que tinguin una avaluació negativa a la nota global final de juny hauran de fer una recuperació al setembre amb un examen global de tots els continguts vistos al llarg del curs. ................................................................................................................................................................... En _____________________________________________________ pare / mare / tutor/-a legal de l’alumne________________________________ ha llegit el sistema d’avaluació de l’assignatura d’anglès i està al corrent, i per això signa aquest document: L’alumne:

El pare / la mare / tutor/-a legal:

Informació avaluació anglès  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you