Page 1

IES RICARDO CARBALLO CALERO

NOME ALUMN@: __________________________________ GRUPO: ______________


ÍNDICE SAÚDO DO DIRECTOR ............................................................................................................................... 1 ORGANIGRAMA DO INSTITUTO ..................................................................................................... 2 HORARIO E PROFESORADO DO GRUPO ....................................................................................... 3 CALENDARIO ESCOLAR ................................................................................................................... 4 ................................................................................................................................................................ DATAS DAS AVALIACIÓNS ............................................................................................................. 5 Datas de probas e traballos da 1ª avaliación ................................................................................. 6 Datas de probas e traballos da 2ª avaliación ................................................................................. 8 Datas de probas e traballos da 3ª avaliación ................................................................................. 10 REPRESENTANTES DO ALUMNADO NO CONSELLO ESCOLAR.............................................. 12 CÓDIGO DE CONDUTA DO ALUMNADO ...................................................................................... 12 FUNCIÓNS DAS TITORÍAS E DA ORIENTADORA........................................................................ 13 ACTIVIDADES E SERVIZOS DO INSTITUTO ................................................................................. 14 Plan de integración das TIC .......................................................................................................... 14 Proxecto lector .............................................................................................................................. 14 Gratuidade dos libros de texto ...................................................................................................... 14 Departamento de Orientación ....................................................................................................... 14 Equipo de Normalización Lingüística .......................................................................................... 14 Actividades extraescolares ............................................................................................................ 15 Grupo de teatro TIXUCA ............................................................................................................. 15 Caixa do correo para suxestións, queixas e reclamacións (SQR) ................................................. 15 Recepción de modelos .................................................................................................................. 15 Horarios dos servizos complementarios ....................................................................................... 15 PLAN DE EVACUACIÓN .................................................................................................................... 16 PÁXINA WEB ....................................................................................................................................... 17 PLANO DO INSTITUTO ...................................................................................................................... 18 FORMATOS ELECTRÓNICOS VÁLIDOS......................................................................................... 20 ESTRUTURA DO SISTEMA EDUCATIVO ....................................................................................... 21 OFERTA EDUCATIVA ........................................................................................................................ 22 BOLSAS................................................................................................................................................. 22 PLANS DE ESTUDOS .......................................................................................................................... 23 Bacharelato ................................................................................................................................... 23 PCPI ............................................................................................................................................. 24 Ciclos formativos .......................................................................................................................... 25 PRÁCTICAS EN EMPRESAS: QUE É A FCT? .................................................................................. 26 CRITERIOS DE PROMOCIÓN E TITULACIÓN ............................................................................... 27 ACCESO A CICLOS FORMATIVOS .................................................................................................. 27 INSERCIÓN LABORAL DOS TITULADOS EN IMAXE PERSOAL ............................................... 28 ACCESO A ESTUDOS UNIVERSITARIOS ....................................................................................... 28 EXTRACTO DO REGULAMENTO DE RÉXIME INTERIOR .......................................................... 29 A asistencia a clase do alumnado ................................................................................................. 29 Dereitos e deberes do alumnado ................................................................................................... 31 As normas de convivencia ............................................................................................................ 32 Cadro de faltas de conduta e sancións .......................................................................................... 33 DECÁLOGO DO ESTUDANTE........................................................................................................... 34 OS MEUS CONT@CTOS ..................................................................................................................... 35 PARA A POSTERIDADE ..................................................................................................................... 36


I.E.S. Ricardo Carballo Calero GUÍA DO ALUMNADO DE CICLOS Curso 2010-11

SAÚDO DO DIRECTOR Estimadas alumnas e alumnos, benvidos ao novo curso: Este ano ampliamos a oferta educativa da rama de Imaxe Persoal cun programa de cualificación profesional inicial de peiteados. Trátase de alumnado ao que se lle presenta a oportunidade de aprender unha profesión comezando dende abaixo, para logo poder ir subindo banzos na medida do seu esforzo e as súas preferencias, como mostra o cadro da estrutura do sistema educativo que incluímos na presente guía (páxina 21). A inserción laboral dos titulados en Imaxe Persoal é unha das máis altas dentro dos ciclos formativos. Por tanto, agora que xa fixestes a vosa elección por este apaixonante mundo, só falta que vos esforcedes por tocar coas mans un futuro profesional seguro e en auxe. Para facilitar a vosa inserción laboral, todos os niveis formativos, dende o programa de cualificación inicial ata os ciclos superiores, rematan cun período de formación práctica en empresas. O profesorado do centro encargado da súa organización busca unha gran variedade de empresas para que realicedes estas prácticas na entidade que máis se axuste aos vosos intereses. Polo que respecta á Dirección do instituto, traballamos deseguido para conseguir que instalacións e equipamentos melloren. Levamos tempo solicitándolle á administración educativa a tan necesaria ampliación dos talleres de estética, e esperamos que sexa unha realidade o máis pronto posible. Esta guía que tes nas mans vén sendo unha iniciativa moi ben valorada nas enquisas do alumnado. Confiamos que siga sendo así, polo que todas as vosas suxestións para mellorala serán ben recibidas, así como as propostas de mellora do instituto que nos fagades. Recibide un cordial saúdo e que ao longo deste ano académico se cumpran todas as vosas expectativas. O Director

Manuel J. Díaz Gómez

1


I.E.S. Ricardo Carballo Calero GUÍA DO ALUMNADO DE CICLOS Curso 2010-11

ORGANIGRAMA DO INSTITUTO

2


I.E.S. Ricardo Carballo Calero GUÍA DO ALUMNADO DE CICLOS Curso 2010-11

HORARIO DO GRUPO LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

08:30 – 9:20 09:20 – 10:10

RECREO

10:10 – 10:30 10:30 – 11:20 11:20 – 12:10

RECREO

12:10 – 12:30 12:30 – 13:20 13:20 – 14:10

TARDES 16:30 – 17:20 17:20 – 18:10 18:10 – 19:00

PROFESORADO DO GRUPO MATERIA

PROFESOR/A

3


I.E.S. Ricardo Carballo Calero GUÍA DO ALUMNADO DE CICLOS Curso 2010-11

CALENDARIO ESCOLAR 2010-2011 Ciclos formativos e PCPI: actividades lectivas dende o 17 de setembro ata o 23 de xuño.

6 7 13 14 20 21 27 28

SETEMBRO M X V 1 2 3 8 9 10 15 16 17 22 23 24 29 30

S D 4 5 11 12 18 19 25 26

S D L M 6 7 13 14 6 7 20 21 13 14 27 28 20 21 27 28

DECEMBRO M X V 1 2 3 8 9 10 15 16 17 22 23 24 29 30 31

S D 4 5 11 12 18 19 25 26

L

Día do Ensino: 7 de decembro. Nadal: do 23 de decembro ata o 7 de xaneiro. Entroido: 7, 8 e 9 de marzo. Días non lectivos: 10 e 11 de marzo de 2011. Semana Santa: do 18 ao 25 de abril.

L

M

4 5 11 12 18 19 25 26 L

OUTUBRO M X V S D L 1 2 3 1 6 7 8 9 10 8 13 14 15 16 17 15 20 21 22 23 24 22 27 28 29 30 31 29

XANEIRO M M X V

S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 L

M

4 5 11 12 18 19 25 26

ABRIL M X V S D 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30

M 2 9 16 23 30

NOVEMBRO M X V 3 4 5 10 11 12 17 18 19 24 25 26

FEBREIRO L M M X V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

L

MAIO M M X V

S

D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

M

L

M 1 7 8 14 15 21 22 28 29

L

M

6 7 13 14 20 21 27 28

MARZO M X V S D 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31 XUÑO M X V S D 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30

O Día das Letras Galegas, 17 de maio, deste curso escolar está dedicado a LOIS PEREIRO (Monforte de Lemos 1958 – Coruña 1996). Lois Pereiro é un representante da poesía galega da década dos 80 e responde aos apelativos de poeta punk e de poeta maldito. A súa obra Poesía última de amor e enfermidade publicouse un ano antes da súa morte temperá a causa da enfermidade. 4


I.E.S. Ricardo Carballo Calero GUÍA DO ALUMNADO DE CICLOS Curso 2010-11

DATAS DAS AVALIACIÓNS

1º CURSO

CICLOS FORMATIVOS CICLO AVALIACIÓN FORMATIVO 1ª AVALIACIÓN PARCIAL

TODOS

20-12-2010

2ª AVALIACIÓN PARCIAL

TODOS

24-03-2011

AVALIACIÓN FINAL

TODOS

23-06-2011

1ª AVALIACIÓN PARCIAL

2º CURSO

DATA

AVALIACIÓN FINAL (proposta de título e avaliación de módulos pendentes)

CM PERRUCARÍA CS ESTÉTICA 20-12-2010

CM ESTÉTICA PERSOAL

2ª AVALIACIÓN PARCIAL (proposta de FCT)

CM PERRUCARÍA CS DE ESTÉTICA

24-03-2011

AVALIACIÓN FINAL (proposta de título e avaliación de módulos pendentes)

CM PERRUCARÍA CS DE ESTÉTICA

23-06-2011

ÚLTIMOS DÍAS PARA EXAMES ÚLTIMO DÍA PARA MODALIDADE DE AVALIACIÓN EXAMES

DATA DA AVALIACIÓN

1ª avaliación parcial

Xoves 16-12-10

Luns 20-12-10

2ª avaliación parcial

Luns 21-03-11

Xoves 24-03-11

Avaliacións finais

Luns 20-06-11

Xoves 23-06-11

PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 1ª AVALIACIÓN PARCIAL

Xoves 02-12-10

2ª AVALIACIÓN PARCIAL

Martes 01-03-11

3ª AVALIACIÓN PARCIAL

Xoves 14-04-11

AVALIACIÓN FINAL

Xoves 26-05-11 5


I.E.S. Ricardo Carballo Calero GUÍA DO ALUMNADO DE CICLOS Curso 2010-11

IMPORTANTE: É A TÚA RESPONSABILIDADE VERIFICAR AS DATAS DOS EXAMES E PROBAS ASÍ COMO POÑERTE EN CONTACTO CO PROFESORADO DOS MÓDULOS PENDENTES DATAS DE PROBAS E TRABALLOS – 1ª AVALIACIÓN EXAMES / RECUPERACIÓNS DATA

6

MATERIA DE EXAME

NOTA

DATA

MATERIA DE EXAME

NOTA


I.E.S. Ricardo Carballo Calero GUÍA DO ALUMNADO DE CICLOS Curso 2010-11

TRABALLOS DATA

MÓDULO / TEMA DO TRABALLO

DATA

MÓDULO / TEMA DO TRABALLO

MÓDULOS PENDENTES DATA

MÓDULO

NOTA

DATA

MÓDULO

NOTA

7


I.E.S. Ricardo Carballo Calero GUÍA DO ALUMNADO DE CICLOS Curso 2010-11

DATAS DE PROBAS E TRABALLOS – 2ª AVALIACIÓN EXAMES / RECUPERACIÓNS DATA

8

MATERIA DE EXAME

NOTA

DATA

MATERIA DE EXAME

NOTA


I.E.S. Ricardo Carballo Calero GUÍA DO ALUMNADO DE CICLOS Curso 2010-11

TRABALLOS DATA

MÓDULO / TEMA DO TRABALLO

DATA

MÓDULO / TEMA DO TRABALLO

MÓDULOS PENDENTES DATA

MÓDULO

NOTA

DATA

MÓDULO

NOTA

9


I.E.S. Ricardo Carballo Calero GUÍA DO ALUMNADO DE CICLOS Curso 2010-11

DATAS DE PROBAS E TRABALLOS – 3ª AVALIACIÓN EXAMES / RECUPERACIÓNS DATA

10

MATERIA DE EXAME

NOTA

DATA

MATERIA DE EXAME

NOTA


I.E.S. Ricardo Carballo Calero GUÍA DO ALUMNADO DE CICLOS Curso 2010-11

TRABALLOS DATA

MÓDULO / TEMA DO TRABALLO

DATA

MÓDULO / TEMA DO TRABALLO

MÓDULOS PENDENTES DATA

MÓDULO

NOTA

DATA

MÓDULO

NOTA

11


I.E.S. Ricardo Carballo Calero GUÍA DO ALUMNADO DE CICLOS Curso 2010-11

REPRESENTANTES DO ALUMNADO NO CONSELLO ESCOLAR O delegado ou delegada do grupo vai informar e representar ao mesmo en moitos temas do seu interese (actividades, excursións, folgas, problemas de calquera tipo), polo que é importante elixir a persoa apropiada para tales responsabilidades. O alumnado conta cos seus representantes no Consello Escolar. Actualmente non está cuberta ningunha das prazas do alumnado, pero nas primeiras semanas

deste curso 2010-11 hai renovación dos compoñentes do Consello Escolar, polo que o alumnado será convocado para a elección dos seus representantes. Os delegados e delegadas e os representantes do alumnado no Consello Escolar forman a XUNTA DE DELEGADOS.

CÓDIGO DE CONDUTA PARA O ALUMNADO Co ánimo de que no noso instituto alumnado e profesorado traballen nun ambiente agradable, de potenciar as habilidades e boas calidades de cada persoa, de valorar positivamente o traballo ben feito e de favorecer o traballo en equipo e a mutua cooperación, elaboramos un código de conduta para profesorado e un código de conduta para alumnado, moi semellantes entre si. O código de conduta para o alumnado é o seguinte: ! Esforzarse para acadar logros e estar orgullosos do propio traballo. ! Emprego das normas de urbanidade. ! Respectar as opinións dos demais. ! Evitar o emprego de alcumes. ! Valorar positivamente o traballo ben feito do alumnado e do profesorado. ! Saber pedir desculpas e apreciar o feito de recibilas. ! Disposición a traballar en equipo con calquera dos compañeiros e compañeiras.

12


I.E.S. Ricardo Carballo Calero GUÍA DO ALUMNADO DE CICLOS Curso 2010-11

FUNCIÓNS DAS TITORÍAS E DA ORIENTADORA AS TITORÍAS O papel do noso titor ou titora: ! Infórmarnos sobre o funcionamento do instituto: calendario escolar, horarios, actividades complementarias e extraescolares, normas de convivencia, etc. ! Axudarnos a comunicarnos cos compañeiros e co profesorado e a solucionar conflitos ou malentendidos. ! Velar por que o grupo estea unido e funcione con respecto e tolerancia, o que ás veces pode levar algunha chamada de atención. ! Asesorarnos para aprender a estudar e a organizarnos. ! Informarnos das alternativas académicas ou das saídas profesionais, segundo o curso no que esteamos. Acudimos como grupo ao noso titor ou titora: ! Para resolver calquera dúbida sobre a nosa vida académica. ! Para presentar as nosas inquedanzas e propostas sobre o funcionamento do centro. ! Para solicitar a súa mediación ante o profesorado ou o equipo directivo nos problemas que se presenten. Acudimos individualmente ao noso titor ou titora: ! Para que nos oriente sobre dificultades persoais que inflúan nos nosos estudos, como problemas de saúde, familiares, etc., ou as dúbidas que teñamos sobre opcións académicas, estudos posteriores ou saídas profesionais. ! Para que nos axude ante calquera problema que se nos presente no instituto, especialmente cando se trate de faltas de respecto á nosa integridade física e moral, como alcumes, ofensas, insultos, ameazas ou agresións. ! Para informalle de que algún compañeiro ou compañeira está a sufrir calquera tipo de maltrato, insulto, ameaza ou agresión. A ORIENTADORA O papel da orientadora: ! Detectar, axudar e potenciar a aprendizaxe do alumnado. ! Informar e orientar nas opcións académicas. ! Mediar na solución de conflitos persoais ou familiares. A orientadora atende ao alumnado nos recreos dos mércores.

Cando acudimos voluntariamente ao noso titor, titora ou á orientadora, a confidencialidade está garantida. 13


I.E.S. Ricardo Carballo Calero GUÍA DO ALUMNADO DE CICLOS Curso 2010-11

ACTIVIDADES E SERVIZOS DO INSTITUTO PLAN DE INTEGRACIÓN DAS T.I.C. O proxecto que comezamos hai catro anos para a incorporación das tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) ao proceso educativo supuxo que o noso instituto fose un dos primeiros centros galegos seleccionados para a formación da Rede TIC. Hai poucos meses tamén foi seleccionado para a posta en marcha do proxecto Abalar. Froito deste recoñecemento o instituto conta con: ! Conexión por cable e por wifi á internet de alta velocidade en todas as dependencias do centro. ! Dúas aulas TIC equipadas con encerado dixital interactivo e lector de documentos. ! Doce aulas de grupo ou específicas dotadas con encerado dixital. ! Dúas aulas de informática. ! Dispoñibilidade de ordenadores na biblioteca. ! Páxina web actualizada constantemente.

PROXECTO LECTOR Segundo esixe a nova Lei de Educación, cada centro ha de elaborar un proxecto lector que articule as actuacións que o profesorado realiza destinadas ao fomento da lectura, da escritura e das habilidades informativas. O proxecto lector do noso instituto ten como obxectivo fundamental desenvolver a competencia lectora dos estudantes para capacitalos nos coñecementos, destrezas e actitudes que necesitan para a súa realización persoal, para a participación significativa na sociedade democrática e para o seu traballo profesional.

GRATUIDADE DOS LIBROS DE TEXTO A Consellería de Educación proporciona gratuitamente os libros de texto para o alumnado de E.S.O. con rendas familiares baixas. O instituto amplia esta iniciativa na medida das súas posibilidades e, cun sistema de préstamo semellante ao establecido pola Consellería, facilita gratuitamente os libros de texto a todo o alumnado de ESO e tamén de bacharelato. Cómpre que esta medida sexa apoiada polo alumnado coidando os libros, forrándoos e non escribindo neles.

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN O Departamento de Orientación está formado pola orientadora, a profesora de pedagoxía terapéutica, o profesor de formación e orientación laboral e dous titores. A súas funcións principais son intervir nas dificultades de aprendizaxe e proporcionarlle ao alumnado unha orientación académica e profesional individualizada. O horario de atención ao alumnado da orientadora é nos recreos dos mércores.

EQUIPO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA O grupo de Normalización Lingüística é o encargado de fomentar o uso oral e escrito da lingua galega no noso centro. Está formado por representantes do alumnado, do profesorado e do persoal non docente, e aberto a todas as persoas que queiran integrarse nel. Para participar, pórse en contacto con Pim, coordinadora do equipo. 14


I.E.S. Ricardo Carballo Calero GUÍA DO ALUMNADO DE CICLOS Curso 2010-11

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Ademais das actividades lectivas, o instituto conta cun amplo número de actividades organizadas ao longo do curso polo departamento de Actividades Complementarias e Extraescolares. As actividades extraescolares deséñanse para completar os contidos dos módulos e desenvólvense fóra da aula para poder realizar actividades ou aproveitar recursos que doutro xeito non poderían ser tidos en conta.

GRUPO DE TEATRO O grupo de teatro TIXUCA (Teatro Independente da Xuventude Unida de Caranza) inicia todos os cursos unha nova andaina abrindo as portas a todas as persoas que queiran participar. Unha das tardes da semana é destinada ás clases de teatro con vistas á montaxe e representación, tanto dentro como fóra do noso centro, dalgunha obra de teatro. Diversos premios acadados nos últimos anos veñen a incentivar a actividade do grupo. Para participar, pórse en contacto con Pim, directora do grupo.

CAIXA DO CORREO PARA SUXESTIÓNS, QUEIXAS E RECLAMACIÓNS No vestíbulo do instituto -e na páxina web- áchase unha caixa do correo para que calquera membro da comunidade escolar faga chegar as súas suxestións, queixas e reclamacións á dirección do centro. É aconsellable que os escritos que se depositen nela leven indicado o nome da persoa ou persoas que o subscriben para poder poñerse en contacto con elas. A responsable de calidade é a persoa encargada de atender a caixa, facer unha análise dos escritos depositados, establecer qué órgano ou persoa debe atendelos e controlar que unha solución, ou cando menos unha primeira resposta, se dea nun prazo máximo de dúas semanas. Cando o escrito presentado sexa colectivo, a resposta publícase no vestíbulo, enriba da caixa do correo para as suxestións.

RECEPCIÓN DE MODELOS A recepción de modelos para as prácticas dos ciclos de imaxe persoal faise segundo os horarios e as condicións que o profesorado expón na entrada principal do centro. Para algúns destes traballos os menores de idade precisarán de autorización paterna, e o alumnado do centro non poderá presentarse como modelo dentro do seu horario lectivo.

HORARIOS DOS SERVIZOS COMPLEMENTARIOS SECRETARÍA De 10:00 a 13:00, de luns a venres. BIBLIOTECA

Aberta no horario lectivo. Préstamo nos recreos.

CAFETERÍA

Mañás de 8:30 a 13:30. Atención ao alumnado só nos recreos.

15


I.E.S. Ricardo Carballo Calero GUÍA DO ALUMNADO DE CICLOS Curso 2010-11

PLAN DE EVACUACIÓN De se produciren situacións que aconsellen o desaloxo do centro, soará a alarma e o profesorado, seguindo as indicacións do plan de evacuación do centro, desaloxará ordenadamente aos distintos grupos, comezando sempre polos que están no andar principal. Toda situación de emerxencia, polos posibles riscos e prexuízos engadidos á mesma, irá seguida da correspondente investigación por parte das distintas autoridades. De se demostrar que o desaloxo foi provocado sen motivo, procederase á correspondente denuncia policial e administrativa.

CÓMO ACTUAR EN CASO DE ALARMA DE EVACUACIÓN O sinal de alarma para o desaloxo inmediato do edificio consiste en: " Tres toques de timbre curtos en caso de incendio. " Toques de timbre en grupos de tres en caso de ameaza de bomba. Ao escoitar o sinal de alarma o alumnado debe seguir as seguintes indicacións do plan de autoprotección do centro: 1. En caso de incendio, non intentes recoller ningún obxecto ou roupa. 2. En caso de ameaza de bomba, recolle todas as túas cousas. 3. O alumnado máis próximo ás ventás é o encargado de pechalas. 4. Á orde do docente, saír ordenadamente nunha soa fila. O docente sae o último e pecha a porta. 5. Saíde, con calma e sen correr, pola vía indicada no cartel de evacuación da aula. 6. Non tomes iniciativas propias e permanece sempre xunto ao teu grupo. 7. Non uses o ascensor. Baixar pegados á parede deixando baleira a zona da varanda da escaleira para o acceso do persoal de emerxencia. 8. Non fales nin berres durante a evacuación. 9. Non te pares nas portas de saída. 10. En caso de caída dalgunha persoa, continuade sen parar e sen facer grupos coidando de non pisala. 11. Se te atopas rodeado polo fume, agáchate e gatea. Tápate con algún pano ou prenda de roupa para respirar. 12. En caso de atoparte fóra do grupo ao soar a alarma (por exemplo no servizo), incorpórate ao primeiro grupo que atopes e no punto de encontro comunica o teu nome e o teu grupo. 13. Dirixídevos ao punto de encontro que está situado no patio traseiro do recinto, fóra da pista de deportes. 14. Permanece xunto ao teu grupo ata recibir novas indicacións. 16


I.E.S. Ricardo Carballo Calero GUÍA DO ALUMNADO DE CICLOS Curso 2010-11

PÁXINA WEB

A páxina web do instituto está pensada para que sexa feita por toda a comunidade escolar e para atender os seus intereses. O alumnado de ciclos formativos atoparedes información concreta sobre a rama profesional de Imaxe Persoal e fotos dos vosos traballos e das saídas fóra do centro.

Dende aquí vos invitamos a visitala e a participar nela: http://centros.edu.xunta.es/iesricardocarballocalero. 17


I.E.S. Ricardo Carballo Calero GUÍA DO ALUMNADO DE CICLOS Curso 2010-11

18


I.E.S. Ricardo Carballo Calero GUÍA DO ALUMNADO DE CICLOS Curso 2010-11

19


I.E.S. Ricardo Carballo Calero GUÍA DO ALUMNADO DE CICLOS Curso 2010-11

FORMATOS ELECTRÓNICOS VÁLIDOS PARA TAREFAS E TRABALLOS No noso instituto o sistema operativo maioritario é Windows XP, o mesmo que o Office, tamén XP ou 2003. Polo tanto, se o teu sistema operativo é Windows Vista, Windows 7, Linux ou Snow Leopard (Macintosh), ou o teu paquete ofimático difire dos nosos, é probable que os arquivos creados por defecto teñan unha versión distinta e que nos ordenadores do profesorado non se poidan abrir ou non funcionen correctamente. A solución é cambiar a versión e a compatibilidade á hora de gardar o arquivo da seguinte maneira:

ARQUIVO

!

Gardar Como

!

Gardar como tipo…

Tamén é importante asegurarse de que o arquivo xerado teña nome e EXTENSIÓN, porque ás veces o programa non o inclúe automaticamente. Exemplo: Traballo.DOC Para evitar conflitos e problemas informáticos, como norma xeral só se admitirán arquivos e documentos realizados baixo formatos concretos para garantir así a súa correcta compatibilidade e manipulación. Ditos formatos son: • • • •

PDF: vale calquera versión. Word: formato 97-2003, (.DOC) Excel: formatos 97-2002 y 5.0/95 (.XLS) Powerpoint: formatos 97-2002 y 95 (.PPT)

Hay que ter especial coidado cos documentos que integran imaxes, diagramas, táboas, etc. posto que a conversión non sempre é fidedigna, sendo recomendable verificalo antes da súa entrega ao profesorado.

20


I.E.S. Ricardo Carballo Calero GUÍA DO ALUMNADO DE CICLOS Curso 2010-11

ESTRUTURA DO SISTEMA EDUCATIVO

21


I.E.S. Ricardo Carballo Calero GUÍA DO ALUMNADO DE CICLOS Curso 2010-11

OFERTA EDUCATIVA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA (E.S.O.)

Cursos 1º, 2º, 3º e 4º. BACHARELATO

Modalidades de Artes escénicas, música e danza, de Ciencias e tecnoloxía e de Humanidades e ciencias sociais. As materias de cada curso detállanse no cadro da páxina 23. FORMACIÓN PROFESIONAL

Programa de Cualificación Profesional Inicial de Peiteados. Os módulos deste programa detállanse na páxina 24. Tres ciclos da familia profesional de Imaxe persoal: • Ciclo medio de Estética persoal decorativa. Ciclo de 1.400 horas que ocupa un curso escolar máis un trimestre de formación en centros de traballo. • Ciclo medio de Perrucaría. Ciclo de 2.000 horas que ocupa dous cursos escolares, incluído o trimestre de formación en centros de traballo. • Ciclo superior de Estética. Ciclo de 2.000 horas que ocupa dous cursos escolares, incluído o trimestre de formación en centros de traballo. Os módulos de cada ciclo detállanse no cadro da páxina 25. BOLSAS

As convocatorias das bolsas e outras axudas publícanse no B.O.E. e no D.O.G. nas datas que, de xeito orientativo, indicamos a continuación: TIPO DE AXUDA Bolsas para estudos de bacharelato e de ciclos formativos Bolsas para a formación en centros de traballo Premios extraordinarios de bacharelato e de ciclos formativos Bolsas para estudos universitarios 22

PRAZO ORIENTATIVO Xullo – Setembro Maio Abril Abril – Xuño


I.E.S. Ricardo Carballo Calero GUÍA DO ALUMNADO DE CICLOS Curso 2010-11

PLANS DE ESTUDOS !"#$%&'%()*%+,# MATERIAS PROPIAS DA MODALIDADE (tres materias)

ARTES ESCÉNICAS, MÚSICA E DANZA

CIENCIAS E TECNOLOXÍA

HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS

• • • • • • • • • • • • • •

MATERIAS COMÚNS (sete materias)

Análise musical I Anatomía aplicada • Ciencias para o Cultura audiovisual* mundo Linguaxe e práctica contemporáneo musical • Educación física Bioloxía e xeoloxía • Filosofía e cidadanía Debuxo técnico I Física e química • Lingua castelá e Matemáticas I * literatura Tecnoloxía industrial I • Lingua estranxeira Economía • Lingua galega e Grego I literatura Historia do mundo contemporáneo* • Relixión / Atención Latín I educativa Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais I -"#$%&'%()*%+,#

MATERIAS PROPIAS DA MODALIDADE (tres materias)

MATERIAS COMÚNS (seis materias)

• Análise musical II • Artes escénicas • Historia da música e da danza* • Literatura universal • Bioloxía • Historia da filosofía • Ciencias da Terra e • Historia de España medioambientais • Debuxo técnico II • Lingua castelá e CIENCIAS E • Electrotecnia literatura TECNOLOXÍA • Física • Lingua estranxeira • Matemáticas II * • Lingua galega e • Química literatura • Tecnoloxía industrial II • Economía de empresa • Relixión / Atención • Grego II educativa HUMANIDADES • Historia da arte E • Latín II CIENCIAS • Literatura universal SOCIAIS • Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais II • Xeografía* * Materia da modalidade que ha de cursarse obrigatoriamente. ARTES ESCÉNICAS, MÚSICA E DANZA

MATERIAS OPTATIVAS (escoller unha)

• Antropoloxía • Literaturas hispánicas • Música • Segunda lingua estranxeira • Tecnoloxías da información e a comunicación

MATERIAS OPTATIVAS (escoller unha)

• Ética e filosofía do dereito • Filosofía da ciencia e tecnoloxía • Literatura galega do século XX e da actualidade • Métodos estatísticos e numéricos • Segunda lingua estranxeira • Xeografía e Historia de Galicia • Xeoloxía

23


I.E.S. Ricardo Carballo Calero GUÍA DO ALUMNADO DE CICLOS Curso 2010-11

PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL DE PEITEADO 1º CURSO

MÓDULOS ESPECÍFICOS

MÓDULOS FORMATIVOS

MÓDULO

HORAS SEMANAIS*

Competencia comunicativa e dixital

4

Sociedade e cidadanía

3

Científico-matemático

4

Iniciativa persoal e relacións laborais

2

Coidados estéticos básicos de uñas

4

Hixiene e asepsia aplicadas ao salón de peiteado

4

Montaxes para cambios de forma e inicio de peiteado

5

Aplicación de cosméticos para os cambios de cor do cabelo

5

Formación en centros de traballo

**

* Resérvase un período lectivo semanal para actividades de titoría e orientación do alumnado. ** O módulo de Formación en centros de traballo comézase unha vez superados os restantes módulos e ten unha duración total de 160 horas.

O programa de cualificación profesional inicial de peiteado ten tres tipos de módulos: ! Específicos, que desenvolven as competencias propias de auxiliar de perrucaría. ! Formativos de carácter xeral, que desenvolven as competencias básicas e favorecen a transición ao mundo laboral. ! Voluntarios, que conducen á obtención do título de graduado en ESO. Os módulos específicos e formativos de carácter xeral cúrsanse no primeiro curso académico e inclúen unha fase de prácticas en empresas chamada módulo de formación en centros de traballo (FCT). Este módulo desenvólvese no terceiro trimestre do curso académico e só accede ao mesmo o alumnado que aprobe os demais módulos específicos e formativos de carácter xeral. O alumnado que supere o primeiro curso académico, incluído o módulo de FCT, obtén un certificado de profesionalidade de nivel 1 do catálogo nacional de cualificacións profesionais. Os módulos voluntarios cúrsanse no segundo ano académico e o alumnado que os supere obtén o título de graduado en educación secundaria obrigatoria.

24


I.E.S. Ricardo Carballo Calero GUÍA DO ALUMNADO DE CICLOS Curso 2010-11

CICLO MEDIO DE ESTÉTICA PERSOAL DECORATIVA MÓDULO HORAS* Depilación mecánica e técnicas complementarias .............................................................. 55 Técnicas de hixiene facial e corporal .................................................................................. 105 Maquillaxe........................................................................................................................... 215 Escultura de unllas e estética de mans e pés ....................................................................... 80 1º, 2º e 3º Promoción e venda de produtos e servizos no ámbito da estética ...................................... 80 do 1º curso Anatomía e fisioloxía humanas básicas .............................................................................. 105 Cosmetoloxía aplicada á estética decorativa ....................................................................... 130 Administración, xestión e comercialización na pequena empresa ...................................... 80 Formación e orientación laboral.......................................................................................... 55 1º do 2º curso Formación en centros de traballo ........................................................................................ 440

TRIMESTRES

TRIMESTRES 1º, 2º e 3º do 1º curso

1º e 2º do 2º curso 3º do 2º curso

CICLO MEDIO DE PERRUCARÍA MÓDULO HORAS* Dirección técnica-artística ................................................................................................... 130 Hixiene, desinfección e esterilización aplicadas á perrucaría ............................................. 55 Cambios de forma no cabelo ............................................................................................... 215 Peiteados, acabados e recollidos ......................................................................................... 215 Anatomía e fisioloxía humanas básicas .............................................................................. 105 Cosmetoloxía aplicada á perrucaría .................................................................................... 160 Tratamentos capilares.......................................................................................................... 110 Cambios de cor no cabelo ................................................................................................... 180 Corte de cabelo e técnicas complementarias ....................................................................... 180 Técnicas básicas de manicura e pedicura ............................................................................ 55 Administración, xestión e comercialización na pequena empresa ...................................... 80 Formación e orientación laboral.......................................................................................... 55 Formación en centros de traballo ........................................................................................ 380

CICLO SUPERIOR DE ESTÉTICA TRIMESTRES MÓDULO HORAS* Electroestética ..................................................................................................................... 135 Estética hidrotermal ............................................................................................................ 135 Técnicas de maquillaxe previas á microimplantación de pigmentos .................................. 135 1º, 2º e 3º Anatomía, fisioloxía e patoloxía humanas aplicadas á estética .......................................... 160 do 1º curso Cosmetoloxía aplicada á estética integral ........................................................................... 185 Administración, xestión e comercialización na pequena empresa ...................................... 80 Formación é orientación laboral.......................................................................................... 55 Diagnóstico e protocolo de procesos de estética integral.................................................... 150 Masaxe ................................................................................................................................ 200 1º e 2º Depilación ........................................................................................................................... 130 do 2º curso Microimplantación de pigmentos ........................................................................................ 90 Proxecto integrado .............................................................................................................. 90 3º do 2º curso Formación en centros de traballo ........................................................................................ 380 * A principio de curso infórmase das sesións lectivas (50 minutos) que corresponden a cada módulo. 25


I.E.S. Ricardo Carballo Calero GUÍA DO ALUMNADO DE CICLOS Curso 2010-11

PRÁCTICAS EN EMPRESAS: QUE É A FCT? FCT significa formación en centros de traballo. A formación en centros de traballo ten un gran valor didáctico e pedagóxico porque achega o alumnado ao mundo sociolaboral no que vai desenvolver a súa futura vida profesional. Esta formación está encamiñada a completar a adquisición da competencia profesional conseguida no centro educativo mediante un conxunto de actividades de formación previamente identificadas e delimitadas entre as actividades produtivas do centro de traballo. A formación en centros de traballo desenvólvese en empresas de diferentes sectores relacionadas con cada unha das ensinanzas dos ciclos de imaxe persoal. Deste xeito o alumnado do ciclo medio de Perrucaría pode realizar a FCT en perrucarías, salóns mixtos de perrucaría e estética, laboratorios cosméticos, empresas de asesoría de imaxe, clínicas capilares ou departamentos de perrucaría de grandes empresas. O alumnado do ciclo medio de Estética persoal realiza a FCT en centros de estética decorativa, salóns mixtos de perrucaría e estética, laboratorios cosméticos e casas comerciais, empresas de asesoría de imaxe ou na área de estética decorativa de grandes empresa como teatros ou televisión. O alumnado do ciclo superior de Estética realiza a FCT en centros de estética integral, en balnearios e centros spa, centros de masaxe, clínicas de medicina estética ou laboratorios cosméticos. O alumnado do PCPI de Peiteado realiza a FCT en perrucarías e salóns mixtos de perrucaría e estética. Para acceder a formación nas empresas o alumnado ten que cumprir dous requisitos: ! Ter superada a totalidade dos módulos. ! Ser avaliado positivamente polo equipo docente do ciclo formativo O desenvolvemento das estadías formativas do alumnado nos centros de traballo segue o horario laboral da entidade colaboradora, cumprindo corenta horas semanais coa seguinte distribución: CICLO Ciclo medio Perrucaría

HORAS DA FCT 380

XORNADAS 48

Ciclo medio Estética persoal

440

55

Ciclo superior Estética

380

48

PCPI

160

20

Resérvase unha xornada quincenal para recepción do alumnado no centro educativo para actividades de seguimento, asesoramento e apoio titorial.

26


I.E.S. Ricardo Carballo Calero GUÍA DO ALUMNADO DE CICLOS Curso 2010-11

CRITERIOS DE PROMOCIÓN E TITULACIÓN CICLOS FORMATIVOS POSIBILIDADES DE PROMOCIÓN OU DE TITULACIÓN

SITUACIÓN ACADÉMICA DO ALUMNADO

1º CURSO • Alumnado con todos os módulos aprobados

! Promoción a 2º curso

• Alumnado cun módulo suspenso

! Promoción a 2º curso cun módulo pendente Repetición de curso, agás determinadas excepcións 2º CURSO

• Alumnado con máis dun módulo suspenso

• Alumnado con todos os módulos aprobados • Alumnado cun ou máis módulos suspensos

! Título de Técnico ou de Técnico Superior Repetición dos módulos suspensos

BACHARELATO SITUACIÓN ACADÉMICA DO ALUMNADO

POSIBILIDADES DE PROMOCIÓN OU DE TITULACIÓN

1º BACHARELATO • Alumnado co curso superado

! Promoción a 2º curso

• Alumnado cunha ou dúas materias suspensas

! Promoción a 2º curso con materias pendentes

• Alumnado con tres ou máis materias suspensas

Repetición de curso

2º BACHARELATO • Alumnado co curso superado

! Título de Bacharelato

• Alumnado cunha, dúas ou tres materias suspensas

Repetición das materias suspensas

• Alumnado con máis de tres materias suspensas

Repetición do curso completo

ACCESO A CICLOS FORMATIVOS Para acceder a un ciclo medio hai que cumprir un destes dous requisitos: ! Ter o título de graduado en ESO ou de FP I, ou ter 2º de BUP (accédese directamente sen facer proba). ! Superar a proba de acceso a ciclos de grao medio. A preferencia para acceder a un ciclo de grao medio depende da nota media dos estudos de acceso. Para acceder a un ciclo superior hai que cumprir un destes requisitos: ! Ter o título de bacharelato LOXSE, de FP II ou de COU (accédese sen facer proba). ! Superar a proba de acceso a ciclos de grao superior. A preferencia para acceder a un ciclo de grao superior depende da nota media dos estudos de acceso. 27


I.E.S. Ricardo Carballo Calero GUÍA DO ALUMNADO DE CICLOS Curso 2010-11

INSERCIÓN LABORAL DOS TITULADOS EN IMAXE PERSOAL Segundo un estudo feito pola Dirección Xeral de Formación Profesional no ano 2006, os ciclos da familia de Imaxe Persoal están entre os que presentan unha maior taxa de emprego ao finalizar o ciclo formativo, tal como reflicte o cadro adxunto. Convén incidir en que os datos se refiren a emprego estable, non discontinuo nin ocasional, e que a familia de Imaxe Persoal é a rama que presenta unha maior porcentaxe de emprego relacionado co perfil profesional do ciclo formativo estudado (un 92 %).

ACCESO A ESTUDOS UNIVERSITARIOS O ciclo superior de Estética permite o acceso directo e convalidacións aos seguintes estudos universitarios: " Diplomado en Enfermería. Diplomado en Fisioterapia. " Diplomado en Podoloxía. Diplomado en Logopedia. " Diplomado en Terapia Ocupacional. " Enxeñeiro Técnico Industrial (todas as especialidades). 28


I.E.S. Ricardo Carballo Calero GUÍA DO ALUMNADO DE CICLOS Curso 2010-11

EXTRACTO DO REGULAMENTO DE RÉXIME INTERIOR A ASISTENCIA Á CLASE DO ALUMNADO

Artigo 14: Asistencia á clase do alumnado. A lexislación vixente recolle como un deber básico do alumnado a asistencia á clase con puntualidade. Artigo 15: Alumnado de E.S.O. e bacharelato. 1. O alumnado de E.S.O. e bacharelato non pode abandonar o recinto escolar durante a súa xornada lectiva. En caso de ter que facelo por causa xustificada, deberá comunicarllo ao profesorado de garda, e, de tratarse de alumnado de 1º e 2º de E.S.O., terá que ser recollido no centro pola nai, pai ou persoa en quen deleguen. 2. En caso de ausencia do profesor ou profesora, o alumnado non poderá abandonar a aula sen autorización do profesorado de garda ou dun membro do equipo directivo. O profesorado de garda permitirá que o alumnado de 3º e 4º de E.S.O., sempre que presente a correspondente autorización materna ou paterna, e o alumnado de bacharelato, non acudan ás primeiras horas lectivas ou marchen ás últimas en caso de ausencia do profesor ou profesora. 3. Os pais ou titores do alumnado deberán solicitar a xustificación das súas faltas de asistencia o antes posible, e en todo caso, nun prazo máximo de tres días hábiles a partir do momento en que se produza a primeira falta. Pasado este período, as faltas de asistencia son consideradas inxustificadas. 4. A solicitude faise no impreso oficial do centro e debe ir sempre acompañada da documentación pertinente que demostre o motivo da falta de asistencia (xustificante de consulta médica, xustificante de enfermidade, comprobante de realizar algún tipo de xestión administrativa, etc.). A teor da documentación presentada, o titor ou titora considerará a falta de asistencia xustificada ou inxustificada. 5. A comunicación verbal ao instituto dos motivos dunha falta de asistencia, tanto telefónica como presencial, serve unicamente como xustificación provisional que non exime da posterior presentación da solicitude de xustificación e a documentación adxunta. As faltas de asistencia a un exame deben xustificarse no mesmo día do exame, antes da hora da súa realización, ou, se é posible, con antelación. De non ser así, enténdese que o alumno ou alumna non se presenta ao exame e a cualificación do mesmo será a mínima. 6. A falta de asistencia á clase, aínda que sexa xustificada, non é escusa válida para asistir á clase sen estar informado da materia impartida e das tarefas que se deban levar feitas. 7. Como norma xeral, o centro manterá a comunicación sobre as cuestións relativas ao alumnado cos pais ou titores legais, independentemente da súa idade, mentres non haxa indicacións noutro sentido. 29


I.E.S. Ricardo Carballo Calero GUÍA DO ALUMNADO DE CICLOS Curso 2010-11

8. A participación nunha mobilización debe acordarse maioritariamente en reunións do alumnado cos seus representantes, e a decisión debe ser comunicada á dirección do centro cunha antelación mínima de vintecatro horas. As faltas de asistencia á clase por participar deste xeito nunha mobilización recibirán a consideración de inxustificadas. As faltas de asistencia colectivas que non cumpran os requirimentos sinalados neste parágrafo recibirán a consideración de conduta contraria ás normas de convivencia, tal como se recolle no artigo 24 deste Regulamento. O alumnado de 1º e 2º de E.S.O. non pode ausentarse do centro, de non ser que os seus pais veñan recollelos ao mesmo. 9. O profesorado de E.S.O. e bacharelato debe tomar nota das faltas de asistencia do seu alumnado en todas as sesións lectivas, e os venres rexistrará no programa XADE as faltas de asistencia e de puntualidade da semana. Se por calquera motivo non se puideron introducir as faltas un venres, poderá facerse o luns seguinte antes das 12:00. O titor ou titora procederá a anotar as xustificacións das faltas e a contabilizar o número de faltas inxustificadas. Na primeira semana de cada mes remítese aos pais unha listaxe das faltas correspondentes ao mes anterior. Artigo 16: Alumnado dos ciclos formativos. 1. O alumnado de ciclos formativos cuxas faltas de asistencia supere o dez por cento da duración do módulo, perde o dereito á avaliación continua nese módulo, indistintamente de que se traten de faltas xustificadas ou sen xustificación. 2. A participación nunha mobilización debe acordarse maioritariamente en reunións do alumnado cos seus representantes, e a decisión debe ser comunicada á dirección do centro cunha antelación mínima de vintecatro horas. As faltas de asistencia colectivas que non cumpran os requirimentos sinalados neste parágrafo recibirán a consideración de conduta contraria ás normas de convivencia, tal como se reflicte no artigo 24 deste Regulamento. 3. O profesorado dos ciclos formativos debe rexistrar as faltas de asistencia e de puntualidade do seu alumnado. Cando as faltas contabilizadas superen o dez por cento da duración do módulo, informará ao titor ou titora do grupo de alumnado para que leve a cabo a resolución de perda do dereito á avaliación continua. Artigo 17: Sobre a puntualidade. O profesorado debe permitir que o alumnado que chegue cun retraso inxustificado e non reiterativo inferior aos 10 minutos poida asistir á clase, pero rexistrará a falta de puntualidade (no programa XADE no caso de E.S.O. e bacharelato). Cada tres faltas de puntualidade sen xustificar equivalen a unha falta de asistencia inxustificada. Artigo 18: Acumulación de faltas inxustificadas. 1. O alumnado de E.S.O. que acumule oito faltas inxustificadas de asistencia -ou cinco atrasos inxustificados na mesma materia- será remitido polo seu titor ou titora á Xefatura de Estudos. Previamente, ao chegar ás cinco faltas de asistencia -ou aos tres atrasos na mesma materia- o titor ou titora enviará aos pais unha carta na que informe da 30


I.E.S. Ricardo Carballo Calero GUÍA DO ALUMNADO DE CICLOS Curso 2010-11

situación do seu fillo ou filla, que deberá traer de volta unha xustificación, asinada polo pai ou pola nai, de tela recibido. 2. O alumnado de bacharelato que acumule nunha materia máis de cinco faltas inxustificadas de asistencia, perderá o dereito á avaliación continua nesa materia. Previamente, ao chegar ás tres faltas inxustificadas, o titor ou titora enviará aos pais carta certificada e con acuse de recibo na que informe da situación do seu fillo ou filla. 3. O alumnado de ciclos formativos cuxas faltas de asistencia supere o dez por cento da duración do módulo, perde o dereito á avaliación continua nese módulo. O instituto seguirá o procedemento que a lexislación vixente sinale para estes casos. 4. A perda do dereito á avaliación continua supón que o alumnado afectado só ten dereito a presentarse ás probas finais de cada materia ou módulo establecidas no plan extraordinario de avaliación da programación didáctica de cada departamento. Nas sesións de avaliación anteriores á final, por tanto, non pode ser avaliado, e consígnase na acta unha cualificación cero (0) no caso de bacharelato, e as iniciais PD no caso dos ciclos formativos. O alumnado que perdeu o dereito á avaliación continua e que non se presente ás probas establecidas no plan extraordinario de avaliación, non pode aprobar as materias ou módulos afectados. DEREITOS E DEBERES DO ALUMNADO

Artigo 22: DEREITOS E DEBERES DO ALUMNADO. 1. Recoñécenselle ao todos os alumnos e alumnas os seguintes dereitos básicos: ! A que se lles garanta a igualdade de oportunidades sen ser obxecto de discrimincación por razóns de nacemento, raza, sexo, orientación sexual, capacidade económica, convicións políticas, morais ou relixiosas, así como discapacidades físicas, sensoriais ou psíquicas, ou por calquera outra circunstancia persoal ou social. ! A que se respecte a súa identidade, a súa integridade física e moral e a súa dignidade persoal, sen que poida ser obxecto, en ningún caso, de tratos vexatorios ou degradantes. ! A que a súa actividade académica se desenvolva nas debidas condicións de seguridade e hixiene. ! A que a súa dedicación, esforzo e rendemento escolar sexan valorados e recoñecidos con obxectividade. ! A ser escoitados por calquera aspecto que afecte á comunidade educativa seguindo as canles habituais (profesor ou profesora, titor ou titora, xefatura de estudos). ! A dispor dun local de reunión. 2. O deber máis importante de todos os alumnos e alumnas é o de aproveitar positivamente o posto escolar que a sociedade pon ao seu dispor, polo que o deber do estudo é a consecuencia do dereito fundamental da educación. Son deberes básicos do alumnado:

31


I.E.S. Ricardo Carballo Calero GUÍA DO ALUMNADO DE CICLOS Curso 2010-11

! Estudar e esforzarse para acadar o máximo desenvolvemento segundo as súas capacidades. ! Participar nas actividades formativas, e especialmente nas escolares e complementarias. ! Asistir á clase con puntualidade e seguir as directrices do profesorado. ! Participar e colaborar na mellora da convivencia escolar e na consecución dun adecuado clima de estudo no instituto, respectando a autoridade e as orientacións do profesorado e o dereito á educación do resto do alumnado. ! Respectar a identidade, a integridade física e moral e a dignidade persoal de todos os membros da comunidade escolar. ! Respectar as normas de organización, convivencia e disciplina do instituto. ! Conservar e facer un bo uso das instalacións do centro e dos materiais didácticos. AS NORMAS DE CONVIVENCIA

Artigo 23: AS NORMAS DE CONVIVENCIA 1. O recoñecemento dos dereitos de todos os integrantes da comunidade escolar e o respecto ás persoas e ás instalacións son a base das normas de convivencia do instituto. Por iso, unha convivencia axeitada esixe que se cumpran os horarios con puntualidade, se manteña a orde e a limpeza nas dependencias, se dedique atención e esforzo ás actividades lectivas e se usen as boas maneiras e o diálogo nas relacións cos demais. 2. É importante ter en conta as normas de urbanidade propias da nosa tradición, como acudir á clase aseados, coa roupa axeitada e sen gorros ou gorras, esperar ao profesorado na aula, petar nas portas -aínda que estean abertas- antes de entrar, sentarse adecuadamente, pedir permiso para levantarse ou para intervir na clase, usar as palabras por favor e grazas nas nosas peticións, non mascar goma e recoller cando o docente dea por terminada a clase –o timbre só ten a función de avisar ao profesorado do cambio de clase. Nos corredores gárdase tamén a orde e a compostura propios dos lugares públicos, máxime tratándose dun centro de ensino. 3. Para non entorpecer o traballo dos demais e aproveitar ao máximo posible o tempo e esforzo de todos, en clase tense sempre os libros de texto, cadernos, etc. que corresponden, aténdese ás explicacións e indicacións do profesorado, non se fala cos compañeiros nin se os molesta, non se interrompe con intervencións fóra de lugar ou facendo ruídos, e por suposto en clase non se xoga, non se come, nin se teñen libros ou cadernos doutras materias nin revistas, móbiles ou calquera outro aparello alleo á clase. 4. Para respectar ao máximo a intimidade dos demais, só se poden facer fotos ou gravacións de audio ou de vídeo con autorización previa, e para respectar o carácter de centro educativo do instituto séguense estrictamente as normas de uso da biblioteca e dos equipos informáticos. 5. Para emendar as condutas contrarias ás normas de convivencia do instituto establécense as medidas correctoras expostas nos seguintes artigos.

32


I.E.S. Ricardo Carballo Calero GUÍA DO ALUMNADO DE CICLOS Curso 2010-11

CADRO RESUMO dos artigos 24, 25 e 29: CONDUTAS CONTRARIAS ÁS NORMAS DE CONVIVENCIA Faltas inxustificadas de asistencia ou puntualidade Abandono do centro sen autorización (ESO, bacharelato e menores de idade en ciclos) Falta de material Faltas de urbanidade Non manter a orde e a limpeza do centro Non seguir as indicacións do profesorado ou do persoal do centro Non atender ás explicacións do profesor Entorpecer o desenvolvemento da clase ou dunha actividade complementaria ou extraescolar Mala utilización das instalacións do centro Facer fotos ou gravacións sen autorización Facer uso da biblioteca ou dos equipos informáticos contrario ás normas Faltas de asistencia en grupo Faltas de respecto aos compañeiros, ao profesorado ou ao persoal do centro Ameazas a persoas ou propiedades Intentos de agresión Intentos de estragos ou estragos involuntarios CONDUTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAIS Reiteración de condutas contrarias ás normas de convivencia* Actos graves de indisciplina Inxurias ou ofensas graves Agresións ou incitación ás mesmas Estragos graves ou intencionados Falsificacións e suplantación de personalidade Subtracción de documentos Incumprimento das sancións impostas

SANCIÓNS

Amoestación privada Comunicación aos pais Informe escrito para xefatura de estudos Comparecencia inmediata ante xefatura de estudos Realización de traballos específicos en horario non lectivo Realización de tarefas que contribúan á mellora e desenvolvemento das actividades do centro Reparación de danos Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias do centro Suspensión do dereito de asistencia por un prazo máximo de tres días

SANCIÓN

INSTRUCIÓN DE EXPEDIENTE DISCIPLINARIO

* Considérase reiteración a acumulación de: 5 informes escritos en 1º e 2º de ESO 3 informes escritos en 3º e 4º de ESO 2 informes escritos en bacharelato e ciclos. Todas estas normas quedan a expensas das posibles modificacións do Regulamento de Réxime Interior aprobadas polo Consello Escolar. 33


I.E.S. Ricardo Carballo Calero GUÍA DO ALUMNADO DE CICLOS Curso 2010-11

DECÁLOGO DO ESTUDANTE ! Levar unha vida sa, durmir e comer adecuadamente e facer deporte axuda ao teu corpo e a túa mente. ! Relacionarse dun xeito agradable coas compañeiras e compañeiros, a axuda mutua fai que se sinta ben tanto o que dá como o que recibe. ! Organizarse, facer un plan de traballo e cumprilo. ! Conseguir axiña logros pequenos que animen a chegar á meta que queremos: estudar é unha tarefa longa que precisa de esforzo. ! Participar nas clases, tomar notas e preguntar dúbidas é unha forma de aforrar tempo na casa. ! Buscar un lugar axeitado para estudar, silencioso e ben iluminado. ! Adicar un tempo fixo ao estudo, facer exercicios, repasar e preparar os exames é traballo de todos os días. ! Ler, subliñar, facer esquemas, e buscar nun dicionario as palabras que non coñezas. ! Estudar concentrado no que se fai axuda a conseguir mellores resultados. ! Consultar as dúbidas é mellor que aprender de memoria o que non se entende.

34


I.E.S. Ricardo Carballo Calero GUÍA DO ALUMNADO DE CICLOS Curso 2010-11

OS MEUS CONT@CTOS NOME

MÓBIL

EM@IL

35


I.E.S. Ricardo Carballo Calero GUÍA DO ALUMNADO DE CICLOS Curso 2010-11

PARA A POSTERIDADE FOLLA PARA AS DEDICATORIAS E SINATURAS DOS TEUS AMIG@S E PODER LEMBRAL@S DENTRO DUNS ANOS

36


I.E.S. RICARDO CARBALLO CALERO Avda. Castelao s/n 15406 FERROL (A CORUÑA) Tfno.: 981 32 65 24 / Fax: 981 32 50 73 Web: http://centros.edu.xunta.es/iesricardocarballocalero/ email: ies.ricardo.carballo.calero@edu.xunta.es ! Centro pertencente á Rede de Centros Educativos Galegos para a Calidade ! Centro seleccionado para o desenvolvemento da Rede TIC en Galicia ! Premio ás Actuacións de Calidade na Educación do ano 2005 ! 1º Centro de Ferrol con selo de Calidade de AENOR ! Centro seleccionado para a primeira fase do Proxecto Abalar

Fondo Social Europeo

Guía ciclos formativos IES Ricardo carballo Calero  

Guía informativa para o alumnado de ciclos

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you