Page 1

Caderno do profesor

Curso 2009 / 2010 Profesor/a: Departamento: e-mail: Área ou materia: Grupo/s

sesións

luns

8:30–9:20

9:20–10:10

10:10–10:25

martes

mércores

xoves

venres

período de lecer curto

10:25–11:15

11:15–12:05

12:05–12:30

período de lecer longo

12:30–13:20

2ºB - aula

2ºD - mús

2ºC - mús

2ºD - aula

2ºB - mús

13:20–14:10

GX

GX

GX

GX

GX

14:10–15:00

GX

GX


Presentación e instrucións Caderno do Profesorado. Curso 2009/2010

Este é o caderno do profesor do IES A Xunqueira II de Pontevedra. Trátase dunha ferramenta moi útil que permitiranos realizar o seguimento do aprendizaxe do alumnado. Calquera profesor xa facía isto antes de que existira o caderno, pero con este unifícase o rexistro de datos e facilítanse as tarefas habituais nos procesos de ensinanza e aprendizaxe, avaliación do alumnado … Encontrámonos ante unha experiencia piloto neste centro e esperamos da vosa colaboración para a mellora e, no seu caso, a implantación deste procedemento na liña de actuación do noso centro. É unha proposta de mínimos (determinados pola normativa vixente) onde o titor poderano ampliar engadindo novos apartados, listaxes … O documento pode ser encadernado (anelas, gusanillo…) co fin de facilitarmos o labor. Tódolos apartados do caderno están identificados por un código e son os seguintes: APARTADO

COD.

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

Presentación e instrucións. Instrucións

Planificación docente

Calendario escolar. Fotografías do grupo e horario.

-Solicitar ao titor do grupo a principios de curso

Temporalización de contidos.

-Ir enchendo as filas conforme se van impartindo as unidades didácticas.

Obxectivos programación e horas non impartidas. Reunións do equipo educativo.

Rexistro actividades de aula

Avaliación

Actividades de aula por avaliación.

Una ficha por avaliación. Recoller na conserxaría ficha xa rechea co alumnado.

Seguimento asistencia alumnado.

Esta tarefa faise mediante outro procedemento (delegados, conserxes e co XADE)

Análise dos resultados da avaliación. - Encher por vía telemática, imprimir e arquivar o informe xerado. Alumnado con materias pendentes. OUTRAS FICHAS QUE SE PODEN INCLUIR NO CADERNO DO PROFESOR Ficha individual de seguimento

Folla con datos do alumno, control de faltas e actividades de clase.

Na elaboración do caderno pensamos na facilidade do mesmo e no respecto de medio ambiente: • A maioría das follas están impresas por ambas caras. • Nalgúns apartados, temos incluído una sola copia de dito apartado, inda que na práctica vas ter de utilizar varias (ex. Terás tres fichas C1, una por avaliación). Realiza as copias que precises.

¡LEMBRA!

• O caderno do profesor é un documento público e deberá estar dispoñíbel para eventuais reclamacións, auditorías … • Elo implica que deberá disporse o seu uso por un eventual substituto do profesorado. • Todos os cadernos del centro, como prescribe a norma ISO, deben almacenarse durante tres años.

MD50XT02G


Calendario escolar DEFINITIVO, curso 2009-2010.

L

SETEMBRO M Mé X V

1 7 8 14 15 21 22 28 29

L

3 10 17 24 31

2 9 16 23 30

S

D

S

D

4 5 6 7 11 12 13 14 18 19 20 21 25 26 27 28

XUÑO M Mé X V

1 7 8 14 15 21 22 28 29

D

3 4 5 6 10 11 12 13 17 18 19 20 24 25 26 27 31

MARZO M Mé X V

1 2 8 9 15 16 22 23 29 30

L

2 9 16 23 30

S

3 4 5 6 10 11 12 13 17 18 19 20 24 25 26 27

DECEMBRO M Mé X V

1 7 8 14 15 21 22 28 29

L

2 9 16 23 30

L

OUTUBRO M Mé X V

5 6 12 13 19 20 26 27

L

XANEIRO M Mé X V

4 5 11 12 18 19 25 26

L

7 14 21 28

6 13 20 27

7 14 21 28

D

S

D

1º 2º 3º 0 0

D

3 10 17 24

4 11 18 25

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

5 12 19 26

D

L

M

S

D

1 8 15 22

2 9 16 23

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

L

M

MAIO Mé X

V

S

D

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

S

S

D

1 2 3 4 8 9 10 11 15 16 17 18 22 23 24 25 29 30

 60 días lectivos.  54/43 días lectivos.  59/43 días lectivos. Comezo e fin de curso. Festivo/Vacacións.

Exames: 0 0

2 9 16 23 30

S

1 2 3 7 8 9 10 14 15 16 17 21 22 23 24 28 29 30 31

Trimestres:

3 4 5 6 10 11 12 13 17 18 19 20 24 25 26 27

L

FEBREIRO Mé X V

ABRIL M Mé X V

5 6 12 13 19 20 26 27

S

1 2 3 4 8 9 10 11 15 16 17 18 22 23 24 25 29 30 31

NOVEMBRO M Mé X V

pendentes. setembro.

6 13 20 27

Avaliacións: ESO/BAC  15, 16 e 17 decembro 1ª 2º BAC  2 de marzo. 2ª ESO/1º BAC  23, 24 3 25 marzo. 2ª ORD 2º BAC  18 de maio. (pte. CIUG) ORD ESO/1º BAC 21, 22 e 23 de xuño ESO/BAC  3 e 4 de setembro. EXT Inicial Diagnóstico

ESO  13, 14 e 15 de outubro. 3º ESO  21 de outubro.

Asinado, A xefatura de estudos. Xefatura de estudos

DC97XP02G

Actualización do 20 de setembro de 2009

páxina 1


Fotografías do grupo Caderno do Profesorado. Curso 2009/2010

Titor: Área ou materia: Fotos.

MD50XT02G

Curso Grupo


Temporalización Caderno do Profesorado. Curso 2009/2010 1

Unidades 2 Didácticas

Realizado

Título

3ª Avaliación

2ª Avaliación

1ª Avaliación

Data

Horas totais

1

Indica-los períodos aproximados para o tratamento das unidades. Suxírese facer unha previsión quincenal. Inserir o número da/s unidade/s que se tratarán nos períodos correspondentes. 3 Escribir a data de finalización da unidade. Hai espazos para catro grupos distintos do mesmo nivel. 2

MD50XT02G

3


Observacións sobre a programación Caderno do Profesorado. Curso 2009/2010

Observacións sobre a programación.

Grupo:_____

________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Horas non impartidas no grupo. Data

1

1ª Avaliación

1 2 3 4 5 6

2ª Avaliación

7 8 9 10 11 12

3ª Avaliación

13 14 15 16 17 18

1 2

Día no que perdeuse a hora. Breve descrición da circunstancia que motivou a perda.

MD50XT02G

Motivo

2


Reuni贸ns do equipo educativo Caderno do Profesorado. Curso 2009/2010

Grupo:____ Data

MD50XT02G

Asuntos a tratar

Acordos adoptados


Outras reuni贸ns. Notas Caderno do Profesorado. Curso 2009/2010

Data

MD50XT02G

Asuntos a tratar

Acordos adoptados


Alumnado

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

MD50XT02G

Trimestre

Grupo

Recuperaci贸n

Caderno do Profesorado. Curso 2009/2010 P谩xina 1 de 3

Nota Final

Actividades de aula


Alumnado

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

MD50XT02G

P谩xina 2 de 3

Trimestre

Grupo

Recuperaci贸n

Caderno do Profesorado. Curso 2009/2010

Nota Final

Actividades de aula


Análise de resultados

avaliación

Caderno do Profesorado. Curso 2009/2010

Grupo

Análise da avaliación. Departamento: Área ou materia: Profesor:

Curso Grupo Aval.

Datos do grupo:

Cumprimento da programación:

Alumnos matriculados Observacións:

Alumnos 6 avaliados

%

Alumnos aprobados Observacións:

Alumnos 7 suspensos

%

8

Relación de alumnos absentistas:

Unidades programadas Observacións:

Unidades impartidas

%

Horas 9 previstas Observacións:

Horas impartidas

%

Relación de alumnos con ACI/S:

Seguimento dos criterios de avaliación: Axústanse ao criterios de avaliación de etapa : Correspóndense adecuadamente cos obxectivos: Puidéronse aplicar na súa totalidade: Comentarios:

Houbo modificacións con respecto aos programados inicialmente: Outros:

Valoración dos resultados obtidos: Óptimo  Adecuado  Insuficiente 

Detectáronse problemas nos seguintes ámbitos: Asistencia: Respecto aos compañeiros: Ambiente de traballo: Outros: Comentarios:

6

Puntualidade: Respecto ao profesorado: Coidado do material: Observacións:

Convivencia: Cumprimento das normas: Participación na clase:

Deben descontarse os absentistas e aqueles que por calquera outra razón no haxan podido ser avaliados. De entre os avaliados. 8 Do alumnado suspenso de entre os avaliados. 9 Léanse as instrucións da páxina 2 para un reconto exacto das horas. 7

MD50XT02G


Cuaderno del Profesor

Curso 2007-2008

Medidas a adoptar para mellorar o rendemento: Respecto da aula:

Respecto á titoría:

Na relación ao equipo educativo:

Na relación ao departamento:

Respecto á programación didáctica:

Modificacións metodolóxicas:

Adaptación dos criterios de avaliación:

Coordenación entre departamentos:

Outras medidas:

Outros feitos destacables: Alumnos que só teñen esta materia suspensa:

Alumnos que só teñen esta materia aprobada:

Seguimento da materia pendente de cursos posteriores:

Outros:

En Pontevedra, a ___ de _________________ de 20___.

Asdo.: _________________________________

MD50XT02G

Página-12


Alumnado con pendentes Caderno do Profesorado. Curso 2009/2010

Extraordinaria

Nota Final

2ª Avaliación

1ª Avaliación

Nome

Grupo

Alumno

Avaliación de alumnado con áreas ou materias pendentes.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Observacións:

Criterios de avaliación: _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ MD50XT02G

caderno profesorado  

ejemplo libro para anotaciones

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you