Page 1

GUIA DEL CURS 2012 / 2013 1r ESO


INS. Pere Fontdevila

Guia 2012/13

1ESO

DADES DEL CENTRE INS. Pere Fontdevila C. Pont de les eres 4. 08680 – Gironella Telèfon: 93 822 86 60 Correu electrònic: iesperefontdevila@xtec.cat Pàgina web: www.iesperefontdevila.cat

EQUIP DE GESTIÓ Director: Jaume Fígols Roca Cap d’estudis: Querubín Juan Fraile Coordinadora pedagògica: Eva Rodríguez Gómez Secretària: Carme Barniol Minoves

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS Conserges: Medard Castillo i Núria Gilibets. Administrativa: Cristina Altarriba

2


INS. Pere Fontdevila

Guia 2012/13

1ESO

CALENDARI 2012-2013 INICI DE CURS: 12 de setembre de 2012 FINAL DE CURS: 22 de juny de 2012 VACANCES DURANT EL CURS: • DE NADAL: del 22 de desembre de 2012 al 7 de gener de 2013 (ambdós inclosos) • DE SETMANA SANTA: del 23 de març a l’1 d’abril de 2013 (ambdós inclosos) FESTIUS DURANT EL CURS: • 12 d’octubre (divendres): Hispanitat • 1 de novembre (dijous): Tots Sants. • 2 de novembre (divendres): Festiu de centre. • 6 de desembre (dijous): La constitució. • 7 de desembre (divendres): Festiu de centre • 1 de maig (Dimecres): Festa del treball. • 30 i 31 de maig (dijous i divendres): Festius de centre (Patum)

DATES AMB ACTIVITATS I HORARIS DIFERENCIATS: • 21 de desembre: Matí solidari. • 23 d’abril: Sant Jordi. • 8 de febrer: Carnestoltes • Setmana del 18 al 22 de març: Treball de síntesi. (Tres dies d’estada fora del centre dins d’aquestes dates )

PROVES EXTRAORDINÀRIES DE RECUPERACIÓ: • 2, 3 i 4 DE SETEMBRE de 2013 LLIURAMENT DE NOTES • 1r trimestre: En entrevista personal amb els pares del 17 al 21 de desembre. (El tutor individual concertarà hora amb cada família) • 2n trimestre: Es lliuren als alumnes en la tutoria següent a l’avaluació. • 3r trimestre: 19 de juny en sessió de tutoria especial. El mateix dia es comunicarà quins alumnes han de fer alguna recuperació del 3r trimestre els dies 20 i 21 de juny. • Finals: 26 de juny a les 9h.

3


INS. Pere Fontdevila

Guia 2012/13

1ESO

EQUIP DOCENT Català Castellà Anglès Matemàtiques C. Experimentals Ciències Socials Tecnologia Educació física Música Francès Optatives Religió

Ramon Gragés Teresa Lladó (G1 i G2) / Anna López (G3) Susanna Viladrich Yolanda Clotet (G1) / Lluis Torra (G2) / Susanna Bardés (G3) Rosalia Muñoz (A) / Montse Fuentes (B) Isabel Sánchez Eva Rodríguez Lluis Torra Imma Comellas Teresa Lladó Rosalia Muñoz / Marina Mujal / Yolanda Clotet. Anna López

TUTORS Tutors de grup: - 1 ESO A: Rosalia Muñoz - 1 ESO B: Ramon Gragés El tutor de grup coordina la tutoria del seu grup, imparteix la sessió setmanal de tutoria i porta la tutoria individual d’alguns alumnes. Tutor individual: Alumne: Tutor: Horari de visita: Concertar hora per telèfon. Per entrevistes família-centre cal que us adreceu al tutor individual del vostre fill.

4


INS. Pere Fontdevila

Guia 2012/13

1ESO

CURRICULUM • Matèries comuns: -

Llengua catalana Llengua castellana Anglès Matemàtiques Ciències de la naturalesa Ciències socials Educació física Música Tecnologies Tutoria

• Optatives: Optativa 1

Religió Porquoi pas (Francès)

2h setmanals

Forma i color.

Optativa 2

Tècniques d’estudi

1h setmanal

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT - Distribució dels alumnes en 3 grups heterogenis (G1, G2, G3) per català, castellà, anglès, matemàtiques i Ciències experimentals. - Professors de suport a tecnologia i ciències de la naturalesa.

5


INS. Pere Fontdevila

Guia 2012/13

1ESO

HORARI 1ESO A 8:00 9:00 10:00 10:20 11:20 12:20 12:40 13:40

G1: Ciències exp. G2: Anglès G3: Matemàtiques G1: Català G2: Castellà G3: Ciències exp.

G1: Matemàtiques G2: Matemàtiques G3: Castellà Ciències socials

Ciències exp.

Música

G1: Anglès G2: Matemàtiques G3: Tecnologia

G1: Anglès G2: Català G3: Tecnologia

G1: Matemàtiques G2: Tecnologia G3: Català G1: Tecnologia G2: Català G3: Anglès

G1: Tecnologia G2:Castellà G3:Anglès Optativa1 Francès

Ciències socials

G1: Castellà G2: Anglès G3: Català Esbarjo G1: Matemàtiques G2: Ciències Exp. G3: Anglès G1: Català G2: Teconologia G3: Castellà Esbarjo G1: Anglès G2: Català G3: Matemàtiques Optativa 2

G1: Ciències exp. G2: Tecnologia G3: Matemàtiques G1: Castellà G2: Castellà G3: Català

Ciències socials

Música

Música

Optativa1 Francès

Tutoria

Ed. Física

G1: Català G2: Matemàtiques G3: Castellà G1: Castellà G2: Anglès G3: Tecnologia

G1: Tecnologia G2: Ciències exp. G3: Ciències exp.

Ed. Física

1ESO B 8:00 9:00 10:00 10:20 11:20 12:20 12:40

13:40

G1: Ciències exp. G2: Anglès G3: Matemàtiques G1: Català G2: Castellà G3: Ciències exp.

G1: Matemàtiques G2: Matemàtiques G3: Castellà Música

Ciències exp.

Ciències socials

G1: Anglès G2: Matemàtiques G3: Ciències Exp

G1: Anglès G2: Català G3: Tecnologia

G1: Matemàtiques G2: Tecnologia G3: Català

G1: Anglès G2: Castellà G3: Anglès

G1: Tecnologia G2: Català G3: Anglès

Optativa 1 Francès

Música

G1: Castellà G2: Anglès G3: Català Esbarjo G1: Matemàtiques G2: Ciències exp. G3: Anglès G1: Català G2: Tecnologia G3: Castellà Esbarjo G1: Anglès G2: Català G3: Matemàtiques Optativa 2

G1: Ciències exp. G2: Tecnologia G3: Matemàtiques G1: Català G2: Castellà G3: Català

Música

Ed. Física

Ed. Física

Optativa 1 Francès

Tutoria

Ciències socials

G1: Català G2: Matemàtiques G3: Castellà

G1: Tecnologia G2: Ciències exp. G3: Ciències exp.

G1: Castellà G2: Anglès G3: Tecnologia

Ciències socials

6


INS. Pere Fontdevila

Guia 2012/13

1ESO

CRITERIS D’AVALUACIÓ MATEMÀTIQUES PROVES ..........................60% Almenys dues proves trimestrals ALTRES ACTIVITATS ........30% Deures, ordinador, exercicis recollits, treballs, ... ACTITUD .........................10% Atenció, respecte, puntualitat, participació, ...

EDUCACIÓ FÍSICA PROVA TEÒRICA..............25% Una prova teòrica a final del trimestre dels temes realitzats del llibre de text ACTIVITATS PRÀCTIQUES 50% Repartit en: 20% esports 10% condició física 10% capacitats coordinatives 10% activitats a la natura Les proves es realitzen en acabar cada unitat didáctica ACTITUD VALORS I NORMES 25% S'avaluaran mitjançant el sistema d'avaluació contínua durant totes les classes del crèdit en tres àmbits (hàbits de treball, comportament social i motivació).

TECNOLOGIES PROVES ..........................40% Dues proves cada trimestre ALTRES ACTIVITATS ........40% Activitats d’informàtica i de taller ACTITUD .........................20% Puntualitat, respecte, col·laboració, ordre, netedat...

7


INS. Pere Fontdevila

Guia 2012/13

1ESO

LLENGUA CATALANA i CASTELLANA PROVES ..........................50% Dues proves cada trimestre ALTRES ACTIVITATS ........40% Lectura (prova 15%) i exercicis diversos (25%) ACTITUD .........................10% Puntualitat, respecte, ordre, participació, interès...

CIÈNCIES DE LA NATURALESA

PROVES 40%: Proves individuals ALTRES ACTIVITATS 50%: Exercicis, activitats, treballs, pràctiques, dossier,.... ACTITUD 10%: Deures, puntualitat, comportament, cooperació en el treball de grup,.... ANGLÈS PROVES ..........................25% examen 1 35% examen 2 ALTRES ACTIVITATS ........30% 15% Control lectura. 15% Notes de classe (exercicis workbook, redaccions, projects, roleplays, readings i listenings) ACTITUD .........................10% (Deures, apunts, respectar terminis de lliurament, puntualitat, respecte envers companys i professor...) MÚSICA PROVES ..........................20% Dues proves escrites de concepte i procediments 10% Una prova d’interpretació. ALTRES ACTIVITATS ........40% Exercicis,interpretacions de cançons, audicions i treballs VALORS ..........................30% Comportament positiu, puntualitat, respecte, ordre, participació, interès, portar el material ... •

Cal tenir un mínim de 25 punts en procediments i valors per aprovar la matèria.

8


INS. Pere Fontdevila

Guia 2012/13

1ESO

CIÈNCIES SOCIALS PROVES ..........................50% Una prova o més/trimestre ALTRES ACTIVITATS ........50% Deures, treballs, ... En totes les proves i activitats es tindrà en compte l’expressió escrita i l’ortografia

RELIGIÓ PROVES ..........................40% Al llarg del curs es realitzaran dues proves escrites trimestrals. També es farà un treball, que s'haurà d'exposar a classe, sobre un tema que tingui relació amb els continguts treballats a classe ALTRES ACTIVITATS ........40% Exercicis, deures, activitats, treball sobre reportatges i DVD, etc. És imprescindible entregar el dossier complert i ben presentat per a poder aprovar aquest apartat ACTITUD .........................20% Comportament positiu, respecte pels companys, col·laboració en el treball en grup, participació a classe, realització de deures, aportacions de l'alumne al normal desenvolupament de la matèria

POURQUOI PAS (OPTATIVA FRANCÈS) CONCEPTES ....................20% No es realitza prova escrita. S'avalua a partir d'activitats orals i escrites ALTRES ACTIVITATS ........70%, distribuït en: 40% activitats d'expressió oral 20% activitats de comprensió i expressió escrita, exercicis gramaticals i ortogràfics 10% lliurament del dossier amb totes les activitats i material lliurat corregit i ordenat ACTITUD .........................10% Assistència a classe, puntualitat, actitud envers l'aprenentatge, participació i implicació en el treball de grup, respecte i compliment de consignes, responsabilitat en el propi aprenentatge.

9


INS. Pere Fontdevila

Guia 2012/13

1ESO

POSA’T EN FORMA (OPTATIVA) PROVA TEÒRICA..............25% Una prova teòrica o treball a final del trimestre dels temes realitzats del llibre de text ACTIVITATS PRÀCTIQUES 50% Repartit en: 20% esports 10% condició física 10% capacitats coordinatives 10% activitats a la natura Les proves es realitzen en acabar cada unitat didáctica ACTITUD VALORS I NORMES 25% S'avaluaran mitjançant el sistema d'avaluació contínua durant totes les classes del crèdit en tres àmbits (hàbits de treball, comportament social i motivació).

TÈCNIQUES D’ESTUDI (OPTATIVA) ACTIVITATS DE CLASSE: 30% DOSSIER FINAL: 20% ACTITUD: 50%

FORMA I COLOR (OPTATIVA) PROVES ....................... 10% Realització de qüestionaris. ALTRES ACTIVITATS...... 70% Realització de làmines. ACTITUD .......................20% Deures, lliurament de les làmines en les dates fixades, cura del material propi i dels altres, puntualitat i comportament.

10


INS. Pere Fontdevila

Guia 2012/13

1ESO

NORMATIVA INTERNA (Extracte de les NOF: Normes d’Organització i Funcionament) Article 5: Faltes d’assistència, retards i procediment de justificació. 5.1. Els professors han de controlar l’assistència a classe dels seus alumnes i anotar diàriament les faltes i retards en el programa informàtic de control d’assistència. A primera hora del matí, el professor de guàrdia passarà per totes les aules per prendre nota de les absències i retards d’alumnes i les entrarà al programa informàtic de control d’assistència. El programa generarà missatges de correu electrònic i/o sms que s’enviaran automàticament a les famílies. 5.2 Procediments de justificació de faltes: -

Per escrit: Mitjançant un full de justificació de faltes que l’alumne ha de demanar al seu tutor i que s’ha de tornar complimentat i signat pels pares en el termini màxim de tres dies després de la falta. El tutor pot considerar nuls els fulls de justificació mal complimentats, rebuts fora de termini o que al·leguin motius que no consideri acceptables (per exemple, justificacions genèriques del tipus “motius personals” o justificacions per quedar-se a casa a preparar exàmens).

-

Per telèfon: Quan es tracti de faltes d’un sol dia o d’algunes hores concretes, el pares poden avisar de la falta telefònicament el mateix dia. En aquest cas, el personal de consergeria en prendrà nota i la farà arribar al tutor corresponent. Al tauler d’avisos de consergeria hi haurà el full d’avisos per telèfon per tal que sigui consultable per tot el professorat.

(...) 5.5. En cas d’absència en exàmens o proves, els pares hauran de comunicar-ho al tutor personalment o per telèfon. En tot cas, donat que la normativa estableix l’avaluació contínua, així com la realització d’activitats de recuperació al llarg del curs, el professorat no té la obligació de repetir exàmens o proves per als alumnes absents encara que la falta sigui justificada.

Article 19: Normes bàsiques de funcionament i convivència. 1. Professors i alumnes han de ser puntuals tant en l’arribada al centre a les primeres hores com a l’inici de cada classe. 2. Si al començament d’una classe el professor no arriba (per retard o possible absència) els alumnes esperaran la seva arribada o la del professor de guàrdia dintre de l’aula sense fer desordres (crits, corredisses…). Si passat un temps prudencial els alumnes segueixen sols a l’aula, el delegat anirà a comunicar-ho a consergeria. 3. A classe cal mantenir sempre un comportament correcte, sense actituds que en dificultin o impedeixin el desenvolupament normal. 11


INS. Pere Fontdevila

Guia 2012/13

1ESO

4. No està permès córrer, jugar, cridar o fer sorolls pels passadissos i escales. 5. Totes les persones del centre (alumnes, professors, personal d’administració i serveis) mantindran sempre una actitud de respecte les unes envers les altres. 6. S’han de respectar les instal·lacions, material i mobiliari del centre. Igualment tothom ha de col·laborar en mantenir netes i endreçades les aules així com tots els altres espais de l’institut: col·locar les cadires damunt les taules en acabar les últimes classes, utilitzar les papereres, no guixar les taules... 7. Queda expressament prohibit l’ús de telèfons mòbils i altres aparells electrònics (mp3...) dins del centre. L’ús d’aquests aparells queda restringit al pati durant les hores d’esbarjo. (D’acord amb el que determina l’article 20.3 de les NOF, la contravenció d’aquesta norma comporta la retirada de l’aparell que hauran de venir a recollir els pares de l’alumne).

Telèfons mòbils, mp3 i similars no son necessaris al centre. Si algú els porta ho fa sota la seva responsabilitat personal, per tant l’Institut no es fa responsable de la pèrdua, sostracció o deteriorament d’aquest tipus d’aparells. Igualment queda prohibida la realització de fotografies o gravacions per part dels alumnes i, molt especialment, la seva difusió per Internet, mòbils o altres mitjans, excepte les que es realitzin en el marc de treballs o activitats escolars autoritzades i supervisades pel professorat. La difusió d’imatges o gravacions que mostrin fets o actituds contraris a les normes del centre serà sancionada d’acord amb el que estableixen aquestes NOF. 8. No està permès menjar ni beure a les aules i passadissos. 9. Està prohibit fumar en tot el recinte del centre. També està prohibit portar i consumir alcohol i substàncies il·legals al centre (incloent activitats complementàries i extraescolars).

El text complet de les NOF es pot consultar a la web del centre.

12


INS. Pere Fontdevila

Guia 2012/13

1ESO

DESPESES -

Es cobra una quota anual de 35€ en concepte de material divers (fotocòpies, agenda, algunes activitats, material de laboratoris, tecnologia i esports...) es pot pagar a través de domiciliació bancària (en finestreta o per caixer automàtic) o en efectiu a la secretaria de l’IES.

-

Les sortides escolars es paguen a través d’entitat bancària o bé, si l’import és petit, directament al professor responsable. Prèviament les famílies reben un full informatiu detallant la sortida (horari, activitat, professor responsable, preu...)

ACTIVITATS -

Associació Esportiva Escolar: organitza activitats esportives internes (a les hores de pati) i externes (competicions a nivell comarcal).

-

Taller de teatre: dues hores setmanals de taller que culminen amb la representació d’una obra a final de curs.

-

Bus al teatre: Una sortida trimestral extraescolar al teatre, oberta a tota la comunitat educativa (alumnes, famílies i professors).

-

Taller de dibuix manga organitzat per l’AMPA.

-

Grup de cant coral.

SERVEIS

13

-

Biblioteca: oberta de dilluns a divendres de 16:30 a 19:30. Compta amb servei d’ordinadors amb connexió a Internet.

-

Programa salut i escola: Activitats de salut dins les tutories.

-

Comunicacions per correu electrònic: El centre envia còpia per correu electrònic de totes les comunicacions i cartes a aquelles famílies de les quals tinguem l’adreça electrònica.


INS. Pere Fontdevila

Guia 2012/13

1ESO

AMPA -

Organitza directament o col·labora en activitats extraescolars: taller de dibuix manga, esports, xerrades pels pares...

-

Col·labora econòmicament en: agenda escolar, premis de St Jordi, sortides i viatges, taller de teatre, adquisició de material per a la biblioteca i el centre, renovació de material informàtic, inscripció en concursos matemàtics...

-

Ofereix el servei de venda de llibres de text.

-

Pàgina web: Dins la web de l’institut www.iesperefontdevila.cat trobareu la pàgina de l’AMPA (en construcció)

-

Adreça de contacte: ampaiesperefontdevila@gmail.com

14

Guia 1ESO  

Guia per l'estudiant de 1ESO

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you