Page 1

IES PENYAGOLOSA A

S

T

E

L

L

Ó

VALENCIÀ

C

INFORMACIÓ GENERAL CURS 2010 - 2011


Sumari Salutació del director...................................................................................................... Composició de la Junta Directiva i del Consell Escolar del centre............................... Dades de matriculació.................................................................................................... Horari de classes............................................................................................................ Calendari d’avaluacions................................................................................................. Calendari escolar............................................................................................................ Renúncia a matrícula de curs complet........................................................................... Programació d’assignatures, avaluacions i recuperacions........................................... Classes d’aprofundiment i recuperació......................................................................... Exàmens d’assignatures pendents................................................................................ Reclamacions de qualificacions..................................................................................... Reglament intern del centre........................................................................................... Adaptacions Curriculars i Exempcions.......................................................................... Pla d’estudis del centre: Batxillerat................................................................................ Matriculació per a les proves d’accés (Selectivitat) del curs 2010/2011....................... Informació acadèmica sobre l’ESO................................................................................ Relació de matèries i hores setmanals a l’ESO................................................................. Optatives................................................................................................................. Programes d’educació bilingüe..................................................................................... Aplicació dels programes d’educació bilingüe al nostre centre.................................... Departament d’Orientació.............................................................................................. La web «IES Penyagolosa»............................................................................................ Alumnes guardonats...................................................................................................... Programa de comunicació «INSTITUT-FAMÍLIES»......................................................... Activitats culturals per al curs 2010-2011....................................................................... Memòria de les activitats culturals del curs 2009-2010................................................. Decàleg sobre normes de convivència.......................................................................... Mesures educatives correctores.................................................................................... Professorat del centre..................................................................................................... Relació de tutors..................................................................................................... Caps de departament............................................................................................. Hores de visita al professorat.................................................................................

3 4 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 8 10 11 11 11 12 12 12 13 14 15 16 16 23 24 25 25 25 26

Disseny i maquetació: Javier Ortega. Coordinació: José P. Martí Col·laboracions: Rosa Peris, Carmen Bernad Rafael Cabrera, Gonzalo Sanahuja, Luis Huerta, Joaquín López-S. i Xavier Sebastià i. Imprimeix: La Gavina

v2


Salutació Estimats pares / mares: A les seus mans tenen una sèrie d’informacions bàsiques sobre l’IES «Penya­ golosa”, el centre on estudien els seus fills. Desitgem aconseguir amb l’ajuda de tots un centre de qualitat, modern, obert i plural, que proclame amb vehemència el seu caràcter d’institució pública al servei de la nostra societat, i que, per damunt de tot, vol dur a ter­me la gran tasca que tota societat enfronta: educar. Convé no oblidar-ho: sobre l’educació s’edifica la llibertat i el progrés de les per­ sones i dels pobles. Hem d’educar entre tots. En la mesura que defugim aquesta tasca actuem irrespon­sa­ble­ment. «Educació» significa formació, construcció personal, creixement en el respecte als altres i en la llibertat. Però la llibertat s’aprèn i, encara que puga resultar paradoxal, respectant i obeïnt els principis i normes legalment i democràticament establerts s’educa l’autèntica llibertat. Una llibertat que no consisteix a fer el que ens dóna la gana - llavors obeïm a la gana i no als principis (nomos) que som capaços de donar-nos a nosaltres mateixos (autos)-, sinó en el desenvolu­pa­ment de l’autonomia personal, en la capacitat d’obeir les pròpies normes. Per tant, que ningú s’enduga a engany: ni l’esforç, ni el treball, ni l’obediència, ni la disci­pli­na són castradors o inhibeixen una suposada i espontània llibertat natural. Creure això seria tant com pensar que seguir les regles gramaticals impossibilita la crea­tivitat literària o que la duresa de l’entrenament impedeix el bon joc. Més be és, prou sovint, tot el contrari. Entre tots, vostès i nosaltres, hem d’impedir que prolifere un espècimen dissor­ tadament cada volta més abundant: el «xiquet mal educat», és a dir, aquell jove mimat i malcriat que creu que a ell tot se li deu i ell no deu res a ningú, que ell té tots els drets i els altres no en tenen cap. Al contrari, nosaltres creiem que educar és fer possible la civilització, el respecte, les normes, la deferència, la justícia, la raó. De la reciprocitat i del reconeixement d’uns als altres naix el dret i, amb ell, la ciutat, la convivència i el civisme. Això ho hem d’ensenyar. Si aconseguim que els nostres alumnes, els seus fills, ho aprenguen, totes les dades, horaris, organigrames, activitats i informacions que aquest fullet conté hauran servit per a alguna cosa. En el cas contrari, òbviament, la nostra tasca haurà resultat vana. Parafrasejant un bell adagi llatí: Non scholae, sed vitae docemus (Eduquem no per a l’escola, sinó per a la vida). I és que, en última instància, podríem permetre’ns el luxe que no tots els nostres alumnes foren homes de ciència, metges, enginyers, arquitectes, professors, etc... Ara bé, tots haurien de ser persones lliures i responsables en una societat madura i democràtica. El professorat i la directiva restem a la seua disposició per escoltar les seues propostes i suggeriments.

Rebin una cordial salutació.

José P. Martí García Director de l’IES «Penyagolosa»

v3


Organigrama

JUNTA DIRECTIVA

CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE

Director: Sr. José Pascual Martí García Vicedirectora: Sra. Rosa Peris Soteres Cap d’Estudis: Sr. Gonzalo Sanahuja Garcés Secretari: Sr. Luís Huerta García

President: Sr. José Pascual Martí García

Secretari: Sr. Luís Huerta García

JUNTA DIRECTIVA DE L’AMPA Presidenta: Vicepresident: Secretari: Tresorer: Vocals:

Sra. Rosa Mª Linares Beltrán Sr. José Mª Breva Sanchís Sr. Antonio García Vesga Sr. Miguel Torán Peñarrocha Sr. Miguel Torlá Blasco Sr. Carles Sales Pascual Sra. Olga Barberá Badía

DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ

Servei

Psicopedagògic: Sra. Mª José Puig Prats

Pedagogia Terapèutica:

Atenció a l’alumnat i a les famílies. (Cita prèvia)

Sra. Rosa Albiol Gual Atenció a l’alumnat i a les famílies.

Dades d’interés

Cap d’Estudis: Sr. Gonzalo Sanahuja Garcés Representants del professorat Sra. Azucena Pesquera Herranz Sra. María Sanz Sastre Sr. Joaquín López Montañés Sr. Tomás Villalonga Artola Sr. Javier Ortega Lasheras Sr. Miguel Torija Martí Sr. Alfons Moros Planelles Sra. Belén Domingo Uhden Representant designat per l’Ajuntament Sr. Vicent Sales Mateu Representants de l’alumnat Sr. Fernando Iturralde Renau Sr. Pablo Agost Andreu Sra. Ana Garcia Garcia Sr. Miguel Fernández del Campo Representants dels pares/mares Sr. Antonio García Vesga Sr. Carles Sales Pascual Sra. Rosa Mª. Linares Beltrán Sr. José Mª Breva Sanchís Sra. Olga Barberá Badía Sr. Manuel Garcia Comas Representant d’administració i serveis Sra. Piedad Roig Ribes

TELÈFON DEL CENTRE: 964 - 22 - 33 - 12 FAX DEL CENTRE : 964 - 23 - 67 - 55 E-MAIL: 12001231@edu.gva.es PÀGINA WEB: www.iespenyagolosa.es HORARI D’OFICINES (SECRETARIA ): De dilluns a divendres de 9 a 14 h. VISITES AL DIRECTOR : Demanar cita prèvia VISITES ALS TUTORS I PROFESSORAT: Consultar horari (pàgina 26)

v4


Informació DADES DE MATRICULACIÓ En l’actual curs 2010-2011 s’han matriculat al cen­tre 650 alumnes, distribuïts en 28 grups d’acord amb el quadre següent: 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO Alumnat matriculat

1r BAT

2n BAT

PQPI

Total

122

103

113

102

103

89

18

650

Grups d’Ensenyament en valencià

3

3

3

2

2

2

0

15

Grups d’Incorporació Progressiva

2

2

2

2

2

1

2

13

HORARI DE CLASSES De dilluns a divendres, de 8 a 14.30 hores, amb un to­tal diari de 7 períodes lectius de 50’ i dos es­ plais al llarg del matí (el primer de 25’ i el segon de 15’).

CALENDARI D’AVALUACIONS ESO - 1r BATX.

2n BATX.

Primera Avaluació

14, 15 i 16 de desembre

2 de desembre

Segona Avaluació

15, 16 i 17 de març

2 de març

Tercera Avaluació

23, 24 i 27 de juny

1 de juny

El dia següent a aquestes dates, el seu fill/a els portarà el Butlletí amb les Notes d’Avaluació. Una vegada ha­gen signat aquest butlletí, el retor­naran al professor-tutor.

CALENDARI ESCOLAR D’acord amb l’ordre de calendari escolar de la Con­se­lleria d’Educació, els dies festius i períodes vacacionals del present curs són els següents: Dies festius

12 d’octubre; 1 de novembre, 6-7-8 de desembre.

Vacances de Nadal

Del 23 de desembre al 6 de gener de 2011, tots dos inclosos.

Setmana de Magdalena

Del 28 de març al 3 d’abril de 2011.

Vacances de Pasqua

Del 21 d’abril al 2 de maig de 2011, tots dos inclosos.

RENÚNCIA A LA MATRÍCULA DE CURS COMPLET La permanència en el batxillerat serà, com a màxim, de quatre anys. No obstant aixó, els alumnes podran sol·li­citar al director l’anul·lació de la matrícula corresponent, a fi que no se’ls compute la convocatòria. Les sol·licituds caldrà presentar-les abans de finalitzar el mes d’abril i se­ran resol­tes oïts, si fa al cas, l’equip d’ava­luació i el depar­ta­ment d’orientació, pel director del centre, el qual autoritzarà l’anul·la­ció de la matrícula sempre que resulte acredi­tada l’exis­tència d’una causa justificada.

PROGRAMACIÓ D’ASSIGNATURES, AVALUACIONS I RECUPERACIONS Les programacions de les diferents assigna­tu­res, amb els continguts mínims, criteris d’avalua­cions i recupe­ra­cions, estan a dis­po­sició de pares i mares per a la seua consulta.

v5


Classes d’aprofundiment i recuperació En el present curs, d’acord amb les dispo­ni­bi­li­tats ho­ràries dels corresponents departaments, s’ofe­ rei­xen clas­ses de repàs (tant d’aprofundiment com per a recuperació d’assig­na­tu­res pendents de cur­sos an­teriors) en les se­güents ma­tè­ries:

Assignatura

Nivell

Dia

Matemàtiques

Aprofundiment curricular

Dimarts Dimarts Dijous

Física i Química

Aprofundiment curricular

C. Naturals

Aprofundiment curricular

Hora

Professor/a

16,00-17,40 13,40-14,30 16,00-18,30

Aula

Juanjo Barahona Pura Escrig Fernando Martínez

1r ESO C 1r ESO C 1r ESO D

Dijous 16,00-17,40 Dimecres 16,00-17,40

Rosa Salvador Manuela Segura

Lab. Física Lab. Física

Dimecres 16,00-17,40

Luís Huerta

1r ESO C

Cal remarcar que a les Olimpíades de les diferents disciplines, els alumnes del centre han assolit els darrers anys excel·lents resultats.

Exàmens d’assignatures pendents (per a alumnes de 2n de batxillerat amb pendents de 1r de batxillerat) Els criteris d’avaluació i recuperació consten a la Programació Anual del Centre.

Assignatura

Examen

Data

Matemàtiques

1r parcial 2n parcial Final

11 gener 14 abril 10 maig

Sala d’actes Sala d’actes Sala d’actes

Física-Química

1r parcial Final

18 gener 11 maig

Sala d’actes Sala d’actes

Castellà

1r parcial 2n parcial Final

12 gener 23 març 9 maig

Sala d’actes Sala d’actes Sala d’actes

Filosofia

1r parcial Final

12 gener 4 maig

Sala d’actes Sala d’actes

Història

1r parcial Final

13 gener 5 maig

Sala d’actes Sala d’actes

Valencià

1r parcial Final

19 gener 3 maig

Sala d’actes Sala d’actes

Anglés

1r parcial Final

20 gener 19 abril

Sala d’actes Sala d’actes

Llatí

1r parcial Final

13 gener 5 maig

Sala d’actes Sala d’actes

Tots els exàmens a les 16h. Per a aclariments, parlar amb els departaments.

v6

Lloc


PROCEDIMENT PER A LA RECLAMACIÓ DE QUALIFICACIONS (Ordre de 23 de gener de 1990 -DOGV de 7 de febrer de 1990-) FASE

ACTUACIÓ

RESPONSABLE

TERMINIS

1

Notificació pública de la qualificació mitjançant el butlletí.

Professorat del centre.

Data de notificació

2

Sol·licitud d’aclariment sobre les qualificacions rebudes.

Alumne o representant legal.

Immediatament que reba la noti­fi­cació o, en el seu cas, el dia de reclamacions previst pel centre.

3

Aclariment sobre la qualificació

Professor afectat.

El mateix moment en el qual es sol·licita l’aclariment.

4

Presentació de la reclamació per escrit al director del centre.

Alumne o representant legal.

Dins dels tres dies hàbils se­ güents a la notificació.

5

Constitució de la comissió per a la reclamació de qualificacions integrada pel cap d’estudis, el tutor, el professor responsable de la qualificació i dos professors del departament corresponent.

Director del centre

Immediatament després de la recepció de la reclamació per escrit.

6

Revisió de l’adequació de la prova als objectius, continguts i criteris d’avaluació recollits en la programació de la matèria. Análisi de proves, exercicis i altres elements origen de la qualificació. Elaboració del dictamen (signat per tots els membres de la comissió).

Comissió constituïda i Cap d’estudis

Dins dels tres dies hàbils se­güents a la recepció de la reclamació per escrit.

7

Cas de persistir els interessats en la reclamació, hauran de presentar un nou escrit davant del director del centre, qui trametrà l’expedient al director dels Serveis Territorials.

Alumnat o repre­sen­tant legal. Director del centre.

Dins dels tres dies hàbils se­güents a la recepció de la noti­ficació denegatòria. El director del centre remetrà l’expedient l’endemà de rebre la nova reclamació.

8

El Director dels Serveis Territorials resoldrà des­prés de l’informe emés per la inspecció educativa.

Director dels Serveis Territorials.

Un màxim de quinze dies una ve­ga­da feta la revisió i l’infor­me per la inspecció educativa.

REGLAMENT INTERN DEL CENTRE I NORMES DE CONVIVÈNCIA Per a un funcionament efectiu del Centre, tots els seus membres es veuran obligats a complir les normes del Reglament de Règim Intern que afecten directament el professorat, el personal no docent i l’alumnat. A més a més, el centre ha elaborat un PLA DE CONVIVÈNCIA on es recullen les principals normes de convivència (veure pàgina 23). També, i per acord del Consell Escolar, l’alumne o curs que produesca qualsevol dete­riorament assumirà eco­nò­­micament la seua reparació o substitució.

ADAPTACIONS CURRICULARS I EXEMPCIONS Principis generals

L’alumnat amb nece­ssitats edu­cati­ves especials tindrà dret a les adap­­ta­cions curriculars (adequació de contin­guts, metodo­logia, priorització, tem­porització dels objectius, avaluació) que possibiliten o faciliten el seu procés educatiu. En general, no es conce­diran exempcions sempre que siga possi­ble l’adaptació curricular. No obstant això, podran ser declarats exempts de qualificació en deter­minades matèries del currículum els alum­nes amb problemes greus d’audició, visió o mo­tricitat. Les sol·licituds d’exemp­ció es presentaran a la di­recció del centre abans del 30 de no­vembre.

Exempció en valencià. Situacions previstes: - Residència temporal: s’entén un període no su­perior a dos anys o dos cursos acadèmics. - Incorporació tardana al sistema educactiu va­len­cià: en aquest cas els alumnes quedaran exempts de l’avalua­ció el primer curs de la seua incor­po­ra­ció. Els alumnes exempts estaran obligats a as­sistir a les classes i es po­­dran organitzar classes d’actualit­za­ció durant el curs perquè puguen obtenir un nivell de com­pètencia suficient.

v7


Pla d’estudis del Centre BATXILLERAT L’IES «Penyagolosa», com a Centre oficial i d’acord amb la normativa vigent (LOE), ofereix en tots els cursos la pos­si­­bi­litat d’es­collir entre Anglès/ Francès com a idioma estranger i l’op­ció en­tre Religió o Atenció Educativa. Per altra part, en formalitzar la matrí­cula, s’ha de triar entre el Programa d’Ense­nya­ment en Valencià (PEV) o el Programa d’ Incor­po­ració Progressiva (PIP). En 1r i 2n de Batxillerat, a banda de les assig­na­tu­res co­munes, s’ha de triar d’entre les mo­da­li­tats de les quals el Centre disposa. L’oferta del curs actual és la següent :

PRIMER DE BATXILLERAT

(dues modalitats: «CIÈNCIES I TECNOLOGIA» I «HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS»)

6 MATÈRIES COMUNES A LES DUES MODALITATS

castellà: Llengua i literatura I valencià: Llengua i literatura I Filosofia i Ciutadania Llengua Estrangera I Ciències per al món contemporani Educació Física

Religió ( Opcional) Tutoria (Obligatòria) MODALITAT

«CIENTÍFICO - TÈCNICA » Modalitat de «Ciències i CC de la Salut»

3 MATÉRIES DE MODALITAT OBLIGATÒRIES

Matemàtiques I Biologia i Geologia Física i Química

Modalitats d’ «Enginyeria i Arquitectura»

3 MATÉRIES DE MODALITAT OBLIGATÒRIES

Matemàtiques I Física i Química Dibuix Tècnic I

Matèries OPTATIVES DE LES DUES MODALITATS es pot cursar una d’ entre:

o

Tecnologia Industrial I

Segona Llengua estrangera I - Tecnologies de la informació i la comunicació I Psicopedagogia - Anglès Pràctic - valencià: llengua i imatge - castellá: llenguatge i documentació - Fonaments lèxics de les ciències i de la tècnica - Ciències dels materials Matemàtiques I - Física i Química - Biologia i Geologia - Dibuix Tècnic I - Tecnologia industrial I - Llatí - Història del mòn contemporani - Matemàtiques aplicades a les ciències socials I - Economia - Grec I

MODALITAT DE

«HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS» Modalitat «Humanístic i Sociocultural»

3 MATÈRIES DE MODALITAT OBLIGATÒRIES

Llatí I Història del mòn contemporani Grec I o Matemàtiques aplicades a les ciències socials I

Modalitat de «Ciències Socials»

3 MATÈRIES DE MODALITAT OBLIGATÒRIES

Economia i organització d’empreses o Llatí I Matemàtiques aplicades a les ciències socials I Història del mòn contemporani

Matèries OPTATIVES DE LES DUES MODALITATS es pot cursar una d’ entre:

Segona Llengua estrangera I - Tecnologies de la informació i la comunicació I Psicopedagogia - Anglès Pràctic - valencià: llengua i imatge - castellá: llenguage i documentació - Fonaments lèxics de les ciències i de la tècnica - Antropologia Fonaments de la direcció de l’empresa Matemàtiques I - Física i Química - Biologia i Geologia - Dibuix Tècnic I - Tecnologia industrial - Llatí - Història del mòn contemporani - Matemàtiques aplicades a les ciències socials I - Economia - Grec I

Els alumnes han de cursar les 6 matèries comunes, 3 de modalitat i 1 optativa

v8


SEGON DE BATXILLERAT

(dues modalitats: «CIÈNCIES I TECNOLOGIA» i «HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS»)

«CIÈNCIES I TECNOLOGIA» «HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS»

MODALITAT

MODALITAT

5 MATÈRIES COMUNES A LES DUES MODALITATS

OPCIÓ A : CIÈNCIES

Història d’espanya Valencià: llengua i literatura II Història de la Filosofia Llengua Estrangera II Castellà: Llengua i literatura II

3 MATÈRIES DE MODALITAT OBLIGATÒRIES

Física Matemàtiques II

Una tercera a escollir entre: Química Biologia Ciències de la terra i Mediambientals

1 MATÈRIA OPTATIVA (en el seu lloc, es podrà cursar una de les optatives comunes a les 3 opcions)

OPCIÓ B : CIÈNCIES DE LA SALUT

3 MATÈRIES DE MODALITAT OBLIGATÒRIES

Biologia Química

Una tercera a escollir entre: Matemàtiques II Física Ciències de la Terra i Mediambientals

1 MATÈRIA OPTATIVA (en el seu lloc, es podrà cur­sar una de les optatives comunes a les 3 opcions) OPCIÓ C : ENGINYERIA I ARQUITECTURA

Optatives comun ­ es a les tres opcions

OPCIÓ A : HUMANÍSTIC I SOCIOCULTURAL

OPCIÓ B : CIÈNCIES SOCIALS

3 MATÈRIES DE MODALITAT OBLIGATÒRIES

Matemàtiques II Dibuix Tècnic II o Tecnologia Industrial II Física

1 MATÈRIA OPTATIVA (en el seu lloc, es podrà cur­sar una de les optatives comunes a les 3 opcions) Segona llengua estrangera - Tecnologies de la informació i la comunicació - Valencià: Habilitats comunicatives - Castellà: Habilitats comunicatives - Economia de la Comunitat Valenciana Educació fisico-esportiva i salut - Anglès pràctic per a las ciències i la tecnologia - Técniques de laboratori físico-químiques - Geologia - Física aplicada - Biologia humana Matemàtiques II - Física - Química - Biologia - Dibuix Tècnic II - Ciències de la Terra i Mediambientals - Llatí II - Història de l’art - Literatura universal - Matemàtiques aplicades a CCSS II - Grec II - Economia de l’empresa - Tecnologia Industrial II.

3 MATÈRIES DE MODALITAT OBLIGATÒRIES

Llatí II Història de l’art

Una tercera a escollir entre: Grec II Geografia Literatura universal

1 MATÈRIA OPTATIVA (en el seu lloc, es podrà cursar una de les optatives comunes a les 2 opcions)

3 MATÈRIES DE MODALITAT OBLIGATÒRIES

Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials II o Història de l’art Geografia o Llatí II

Una tercera a escollir entre: Economia de l’empresa Literatura universal Grec II

1 MATÈRIA OPTATIVA (en el seu lloc, es podrà cursar una de les optatives comunes a les 2 opcions)

Optatives comun ­ es a les dues opcions

Segona llengua estrangera - Tecnologies de la informació i la comunicació - Valencià: Habilitats comunicatives - Castellà: Habilitats comunicatives - Economia de la Comunitat Valenciana Educació fisico-deportiva i salut - Anglès pràctic per a les humanitats i les ciències socials - Sociologia - Referents Clàssics de les manifestacions culturals modernes Llati II - Història de l’art - Literatura universal - Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials II - Grec II - Economia de l’empresa - Matemàtiques II - Física - Química - Biologia - Dibuix Tècnic II - Ciències de la Terra i Mediambientals

Els alumnes han de cursar les 5 matèries comunes, 3 matèries de modalitat obligatòries i 1 optativa.

v9


Selectivitat: PROVES D’ACCÉS DEL CURS 2010/2011

1- COMENTARI DE TEXT DE CASTELLÀ - En els 5 exercicis d’aquesta fase es plantejaran 2 opcions per a triar-ne una.

2- Hª DE LA FILOSOFIA O Hª D’ESPANYA (A elegir per l’alumne en matricular-se)

FASE GENERAL OBLIGATÒRIA

ESTRUCTURA

3- LLENGUA ESTRANGERA (L’alumne podrá triar entre alemany, francès, anglès, italià i portuguès independentment de la llengua estrangera que haja cursat)

4- EXERCICI DE VALENCIÀ

- A partir del curs 11/12 inclourà prova oral

- Duració màxima de cada exercici: 90 minuts i descans de 45 minuts entre exercicis. - Cada exercici es puntua entre 0 i 10. - Per accedir a la universitat s’ha d’haver obtingut un mínim de 4 punts a la fase general

5- MATÈRIA DE MODALITAT TRIADA PER L’ALUMNE/A

FASE ESPECÍFICA VOLUNTÀRIA

v10

EXERCICIS D’ASSIGNATURES DE MODALITAT DIFERENTS A L’ELEGIDA EN LA FASE GENERAL (vinculades als estudis universitaris que l’alumne/a vol escollir. Pot ser que alguna assignatura de les que s’examine no l’haja cursada al batxillerat)

- Cada exercici es puntua entre 0 i 10 i es considera superada la matèria quan s’obtinga una qualificació igual o superior a 5. - Per a la nota d’admissió comptaran els dos exercicis amb qualificació més alta.


E.S.O.

INFORMACIÓ ACADÈMICA SOBRE L’ESO Relació de matèries i hores setmanals a l’ESO Matèria

1r E.S.O.

2n E.S.O.

3r E.S.O.

4t E.S.O.

3 3 3 --3 3 ----2 3 ----3 2 --------2 1 2 2 30

3 3 3 --4 3 1 --2 3 ------------3 --2 1 2 2 30

3 3 3 --3 3 ----2 --2 2 2 3 ----2 --2 1 1 1 32

3 3 3 3* 4 3 --2 2 --3* 3* 3* --3* 3* 3* 3* 1 1 1 1 32

Valencià: llengua i literatura Castellà: llengua i literatura Anglès/ Francès Segona Llengua Estrangera Matemàtiques Ciències Socials: Geografia i Història Educació per a la ciutadania Educació etico-cívica Educació Física Ciències de la Naturalesa Biologia/Geologia Física/ Química Educació Plàstica i Visual Tecnologies Informàtica Tecnologia Música Llatí Optativa Tutoria Religió Atenció Educativa TOTAL d’hores de l’alumnat

En 4t d’ ESO l’ alumnat triarà entre: Matemàtiques A o Matemàtiques B; 3 matèries entre les 8 senyalades amb aste­risc(*): Biologia-Geologia; Física-Química; Edua­ció Plàstica; Tecnologia; Música; Llatí; Informàtica; Segona llengua Estrangera i una matèria optativa de la relació de materiès que ofereix el centre (veure apartat següent).

Optatives de l’ESO L’alumnat triarà, de la relació que ofe­reix el Centre, 1 matèria optativa en 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO. No es pot cursar la mateixa matèria op­ta­tiva en més d’un curs d’ESO, excepte Segona Llengua Estran­gera i Informàtica.

RELACIÓ D’OPTATIVES D’ESO OFERIDES AL CURS 2010−2011 MATÈRIA OPTATIVA

CODI

DEPT. RESPONSABLE

OFERTA

OFERTA

OBLIGADA

GENERAL

1r 2n 3r 4t 1r 2n 3r 4t

TRAB. MONOGRÀFIC D’INVESTIGACIÓ

X

CULTURA CLÀSSICA

Llatí i Grec

X

DRAMATITZACIÓ –TEATRE

Castellà

LABORATORI DE FÍSICA I QUÍMICA

Física i Química

2a LLENGUA ESTRANGERA

Francès / Anglès

X

X

X

INFORMÀTICA

Informàtica

X

X

X

COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

Dibuix

X X

X

ORIENTACIÓ I INICIACIÓ PROFESSIONAL

X

TALLER DE DISSENY

Dibuix

TALLER DE LLENGUA: CASTELLÀ

Castellà

X

X

X

TALLER DE LLENGUA: VALENCIÀ

Valencià

X

X

TALLER DE TECNOLOGIES

Tecnologia

TALLER DE MÚSICA TALLER DE MATEMÀTIQUES

Música Matemàtiques

X X X

X

(Cada any, al moment de la inscripció -o matrícula-, el centre informa sobre les optatives que es poden cursar.)

v11


PROGRAMES D’EDUCACIÓ BILINGÜE. El sistema educatiu valencià preveu el Pro­gra­ma d’En­senyament en Valencià (PEV) i el Pro­ grama d’Incor­po­ra­ció Progressiva (PIP). Al Pro­gra­ma d’En­senyament en Valencià la major part de les àrees no lingüístiques tenen el valencià com a llengua vehicular d’aprenen­tatge. El Pro­grama d’Incor­po­ra­ció Progressiva trac­tarà de ga­rantir l’ús del valencià com a llengua d’apre­nentatge en, almenys, dues àrees no lingüís­ti­ques de cada un dels grups i afectarà tot l’alumnat del centre, llevat dels que hagen sol·licitat formar part d’un grup en què s’apli­que el programa d’ensenyament en valencià. Si els pares/mares/tutors legals desitgen que l’alumne reba un tracta­ment lin­güístic diferent al previst pel Centre, ho manifestaran en un termini de quinze dies, a partir de l’inici de les classes. Aquesta sol·licitud es farà indivi­dual­ment i per escrit a la direcció del centre, i aques­ta, segons les possibilitats organitzatives, adoptarà les me­su­res oportunes.

APLICACIÓ DEL PROGRAMA D’EDUCACIÓ BILINGÜE AL NOSTRE CENTRE. Al curs 2010−2011, les assignatures que, en aplicació del Pro­grama d’Incor­po­ra­ció Progressiva, es cursaran en va­len­cià són les següents: 1r ESO 2n ESO

«Ciències socials, geografia i història», «Matemàtiques» i «Ciències de la Naturalesa» «Ciències de la naturalesa», «Ciències socials, geografia i història» i «Matemàtiques»

3r ESO

«Biologia i Geologia» i «Música»

4t ESO

«Biologia i Geologia» i «Música»

Departament d’orientació El Departament d’Orientació realitza les seues acti­vitats seguint el seu pla d’interven­ció presen­tat a l’inici del curs, integrat en el Pla Anual de Cen­tre, i en desen­vo­lu­pament de les seues funcions: A.- ASSESSORAMENT I RECOLZAMENT TÈCNIC AL CEN­­TRE EN MATÈRIA PSICO­PEDAGÒ­GICA: Ela­borar les propostes per al desenvo­lupa­ment de la Funció Tutorial. Elaborar i coor­dinar els progra­ mes d’Acció tutorial. Col·laborar amb la Junta Direc­tiva en la rea­lit­zació d’activitats educatives. B.-PREVENCIÓ I DETECCIÓ DE LES NE­CESSI­TATS EDUCATIVES ESPE­CIALS: Pro­posar i realit­zar accions que afavoresquen el procés educatiu i la inte­gra­ció personal i escolar de l’alumnat. Realitzar l’avaluació psicopedagògica de l’alumnat amb NEE i coordinar el funcionament de l’aula de Pedagogia Terapèutica. C.-AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA DE L’A­LUM­­NAT: Afavorir en l’alumnat el conei­xement de si mateix mitjançant l’anàlisi de les Aptituds Intel·lectuals i Actituds Per­so­­nals, Familiars i Escolars que influ­eixen en el pro­cés d’aprenentatge (alumnat de 1r d’ESO). Atenció a ca­sos individuals, a iniciativa del professorat/ Tutoria o de l’alumnat. D.-ORIENTACIÓ PERSONAL, ESCOLAR, VOCA­CIONAL I/O PROFESSIONAL DE L’ALUMNAT: Afa­vo­rir en l’alumnat el desen­vo­­lu­pament de la presa de de­cisió vo­cacional davant les diferents opcions educa­tives. Co­nei­xement d’interessos i preferències profe­ssionals (alum­nat de 3r i 4t. d’ESO). Assesorament voca­cional so­bre les distintes opcions educatives i/o professionals. Co­ordi­ nació i realització de pro­grames afavo­ridors de l’orienta­ció vocacio­nal i/o profe­ssional (alumnat de Batxillerat). E.-ORIENTACIÓ A FAMÍLIES: Orientar les fa­mí­lies sobre aspectes bàsics que afavoresquen el procés educatiu dels seus fills/es, informar sobre eixides aca­dèmiques i/o professionals. Atendre les seues peticions en casos indivi­duals

v12


La web del centre www.iespenyagolosa.es TABLÓ D’ANUNCIS DIGITAL

IES

PENYAGOLOSA

CASTELLÓ

L’ús de la web ens permet estar informats en temps reial.

PROFESSORAT Correu Comunicació entre el professorat, membres del departaments, direcció i professorat, convocatòries de claustre, de comissió de coordinació pedagògica, de reunions de departament, etc…

Aula virtual Posa a disposició dels alumnes tot tipus d’activitats en tot tipus de format (text, foto, vídeo, audio), Permet «pujar» treballs que els alumnes podran realitzar en diversos terminis; també fer un seguiment del treball de cada alumne; interacció professor-alumne des de casa.

Intranet Per a reserves on line d’aules amb recursos TIC, sala d’actes...

Revista «Penyagolosa» i «Fullet informatiu» Es poden veure, consultar o descarregar des de casa en format PDF.

ALUMNAT i PARES/MARES Aula virtual Permet disposar de tots els materials dels professors per millorar el procés d’aprenentatge y fer-lo molt més dinàmic i flexible. Possibilitat d’enviar e-mails als professors.

SGD Informació d’alumnes: notes, faltes d’assistència, amonestacións... (Veure pàg.15).

Fors Participació en els distints fors que es creen, la qual cosa permetrà dinamitzar la vida del nostre centre.

Revista «Penyagolosa» i «Fullet informatiu» Colaboració amb la revista del centre. Accés i descàrrega des de casa.

Activitats extraescolars: Informació i publicació de fotos d’excursions, teatre, cine, etc... Tota aquesta informació es completarà amb el tauler digital situat al hall del centre i que està disponible per a ús de tota la comunitat educativa.

v13


Alumnes guardonats Al llarg del passat curs, van ser nombrosos els i les alumnes de l’institut que van obtenir premis i distincions en convocatòries molt diverses, la qual cosa ens deu emplenar de just orgull i ser un incentiu per a intentar millorar com a centre. Tot seguit apareix la relació dels guardonats:

ALUMNE/A

PREMI

GRUP

PROFESSOR/A

OLIMPÍADA DE CIÈNCIES DE LA UNIÓ EUROPEA (EUSO) David Fabregat Safont

* Classificat per a la fase nacional

1r Batx. C

Desideria Amela Manuela Segura Rosa Salvador

Lucas Mestre Alagarda

* Classificat per a la fase nacional

1r Batx. C

Desideria Amela Manuela Segura Rosa Salvador

Pau Sebastía Miravet

* Classificat per a la fase nacional

1r Batx. C

Desideria Amela Manuela Segura Rosa Salvador

PREMI EXTRAORDINARI DE BATXILLERAT Arturo Oliver Guimerá

* Premi Extraordinari de Batxillerat de la 2n de Comunitat Valenciana. Batxillerat

Claustre de professors

ALTRES PREMIS Andrea Gargallo

2n Premi. Escola d'Art i Disseny. Concurs de postals de San Valentí

2n Batx. A

Alumnes guardonats amb la medalla d’or (EUSO) a Potsdam durant el curs 2006 - 2007

v14

Silvia Centelles


PROGRAMA DE COMUNICACIÓ

«INSTITUT/FAMÍLIES» L’ IES «Penyagolosa» duu a terme, amb la col·laboració de l’AMPA, un programa de gestió docent (l’anomenat «tamagotxi»), que recull de manera ràpida la informació que es genera al centre i permet la seua consulta per part del professorat. Però a més a més, eixe programa possibilita traslladar eixa mateixa informació a la xarxa d’internet per tal que els pares/mares puguen conèixer el dia següent les incidències (faltes d’assistència, retards, amonestacions, notes d’avaluació, horari del grup) que afectin els seus fills i filles. La pàgina web on es pot consultar aquesta informació és:

www.sgdweb.com/ies_penyagolosa En entrar a la pàgina apareixerà el següent quadre de diàleg.

Al camp «usuario» s’ha de posar el número de DNI (pot ser el del pare o el de la mare i fins i tot el del propi alumne si en té) i en el el camp «clave» el número d’expedient del seu fill/a (assignat al moment de la primera matrícula al centre) i que li serà comunicat als pares per correu. Per tal de millorar la comunicació amb els pares/mares, el centre ha posat en marxa (amb la col·laboració de l’AMPA) un «PROGRAMA DE COMUNICACIÓ INSTITUT/FAMÍLIES». Aquesta iniciativa, tot seguint amb la comunicació via internet que possibilita el «tamagotxi», afegeix la remesa periòdica d’una carta amb la informació de faltes d’assistència, retards i amonestacions i d’una altra carta amb les qualificacions de cada una de les tres avaluacions. També es contempla l’enviament als pares/mares dels alumnes que els tutors consideren oportuns d’un SMS (missatge a mòbils) informant del nombre de faltes o d’alguna incidència especialment significativa.

v15


Activitats culturals

2010-2011

Al llarg del curs 2010-2011 oferirem un variat seguit d’acti­vitats culturals, per tal de contribuir a la formació de l’alumnat en habilitats tècniques o esportives, valors cívics i actituds democrà­tiques. Les activitats que es de­sen­vo­­luparan poden distri­buir-se en els se­güents apartats: 1. Exposicions. 2. Conferències, col·loquis i xerrades. 3. Activitats esportives: futbol-sala, bàsquet, voleibol, bicicleta de muntanya, marxes, espeleologia. 4. Excursions i eixides culturals. 5. Teatre, música i cinema. 6. Revista. 7. Aules i tallers. 8. Altres manifestacions i activitats: Acte de cloenda del curs 20092010, Festa final de curs de 2n de BATXILLERAT, Intercanvis, etc. 9. Biblioteca.

Obra pictòrica d’Amparo Dols

MEMÒRIA D’ACTIVITATS

CURS 2009-2010

EXPOSICIONS TÍTOL

v16

DATA

“MATERIALS D’ORIENTACIÓ” Organitza: Departament d’Orientació.

Exposició permanent

“OLIVOS MILENARIOS DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN” Organitza: Direcció: En José P. Martí. Coordina: Vicedirecció: Na Rosa Peris.

del 15 de noviembre al 10 de desembre de 2009.

“ELS GAETÀ HUGUET, DOS LÍDERS CASTELLONENCS ” Organitza: Direcció: En José P. Martí Coordina: Vicedirecció: Na Rosa Peris

del 19 al 30 de maig de 2010

PANELLS INFORMATIUS: “EL SISTEMA INMUNITARI” Organitza: Departament de Biologia i Geologia. Coordina: Vicedirecció.

del 24 de maig al 23 de juny de 2010

“OBRES DE DIBUIX, PINTURA I FOTOGRAFIA PRESENTADES AL CERTAMEN DE L’AMPA 2010” Alumnes de l’IES “Penyagolosa” Organitza: Departament de Dibuix. Prof.: En Javier Ortega Coordina: Vicedirecció.

maig i juny de 2009


CONFERÈNCIES, COL·LOQUIS, XERRADES TÍTOL

PONENT

DATA

“L’olivera a la Mitologia” (Xerrada per als alumnes de 1r i 2n de Batxillerat ) Direcció:En Josep Pascual Martí Vicedirecció: Na Rosa Peris

En Arturo Esteve Comes

3 de desembre de 2009

“Nutrició” (Conferència. Jornades de lípids, diabetes i hipertensió.) Na Rosa Peris i En Luis Huerta

Ponents de les Jornades

1 d’octubre de 2009

“La contaminació acústica” (Xerrada dins de la Jornada de Concienciació Juvenil de l’Ajuntament de Castelló) Direcció:En José P. Martí Vicedirecció: Na Rosa Peris

Regidoria de Medi Ambient

11 de novembre de 2009

“Assetjament escolar” (Conferència dins del plà “ Director” per a la convivència i millora de la seguretat escolar, per als alumnes d’ESO) Direcció:En Josep Pascual Martí Vicedirecció:Na Rosa Peris

En José Luis Delgado Soriano

14 d’octubre de 2009

“Malalties minoritàries” (per a alumnes de 1r i 2n de Batxillerat) Na Lurdes Julián, Na Rosa Peris, En Luis Huerta i En Manel Collado

Monitors de la Marató de TV3

25 de novembre de 2009

En Salvador Macip

14 de gener de 2010

Xerrada-col·loqui: “La teua vida pot ser una novel·la” (alumnes de 4t d’ESO) Na Mar Adiego i Na María Moliner

En Santiago Roncagliolo

28 de gener de 2010

Xerrada-col·loqui: “El voluntariat de la Creu Roja” Alumnes d’ESO. Direcció: En José P. Martí Vicedirecció: Na Rosa Peris

Monitors de la Creu Roja

2 i 3 de febrer de 2010

Xerrada-col·loqui dins del “Programa d’intervenció en Educació Sexual per a adolescents”. Alumnes de 3r d’ESO Na Mónica del Moral

Monitors del Centre de Salut Rafalafena

29 de gener i 5 i 12 de febrer de 2010

“El Parc Natural de les Illes Columbretes” (xerrada per a alumnes de 2n i 4t d’ESO) Departament de Biologia i Geologia

En Xavier del Señor

8 i 15 de febrer de 2010

“Les grans plagues modernes” (per a alumnes de 4t d’ESO i 2n de Batxillerat ).

Na Mar Adiego, Na Concha Bel, Na Rosa Peris i En Luis Huerta

BIBLIOTECA «Manel Garcia Grau» Les hores dedicades a prèstec i al control intern s’han pogut mantenir, la qual cosa afavoreix la divulgació i animació a la lectura. Com ja és habitual, al llarg del curs vàrem fer activitats de coneixement i divulgació de la Biblioteca dirigida a tots els alumnes de primer curs d’ESO.

v17


Informació sobre els nous estudis de “Ingenyeria de l’Edificació” (xerrada per als alumnes de 1r i 2n de Batxillerat) Departament d’Orientació

Na Isabel Sánchez

9 de febrer de 2010

Xerrada sobre els nous estudis universitaris de Grau. “El nou Grau d’Estudis Anglesos” Alumnes de 1r i 2n de Batxillerat. Departament d’Orientació

Na Isabel Sánchez

17 de febrer de 2010

“Xerrada-col•loqui sobre els nous estudis universitaris de Grau: ‘Les Humanitats i el diàleg intercultural’” (xerrada per a alumnes de 1r i 2n de Batxillerat) Departament d’Orientació

Na Isabel Sánchez

23 de febrer de 2010

Xerrada col·loqui: els nous estudis universitaris de Grau: “L’Ingenyeria Química i el Desenvolupament Industrial” (xerrada per a alumnes de 1r i 2n de Batxillerat) Departament d’Orientació

Na Isabel Sánchez

1 de maig de 2010

Xerrada-col·loqui sobre “Cooperació, Desenvolupament i Educació” (xerrada per als alumnes de 2n i 3r d’ESO) En Gonzalo Álvarez i Na Carmen Sanz

Personal especialitzat

23 de febrer de 2010

Xerrada-col·loqui amb un escriptor (xerrada per als alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO) Departament de Llengua i Literatura Castellana

En Ramón Fonseca Mora

27 d’abril de 2010

Xerrada col·loqui amb un escriptor (xerrada per als alumnes de 1r d’ESO) Departament de Valencià

En Vicent Fausto

30 d’abril de 2010

Conferència: “Qué és això dels valors democràtics?” (per a alumnes de 4t d’ESO i 2n de Batxillerat) Na Mar Adiego i En Pepa Rubio

En Iñigo Lamarca

6 de maig de 2010

Xerrada-Col.loqui amb un escriptor (per a alumnes de 4t d’ESO) Na Esther Pascual, En Juan José Valdelvira i Na Soledad Benages

En Víctor J. Maicas

7 de juny de 2010

ACTIVITATS ESPORTIVES Un equip masculí de voleibol del centre ha participat en la competició local (escoles esportives municipals). S’han dut a terme durant tot el curs lligues internes de futbol-sala, voleibol, bàsquet i escacs, amb la participació de diferents equips d’ESO i Batxillerat

ACTIVITAT

v18

DATA

Iniciació pràctica a la espeleologia organitza:. Departaments d’Educació Física

23 de febrer de 2010

Setmana d’esquí organitza: Departaments d’Educació Física i Religió

del 7 al 12 de març de 2010

Eixida en bicicleta organitza: Departaments d’Educació Física i Informàtica

21 de maig de 2010

Excursió ciclista a Benicàssim organitza: Departaments d’Educació Física i Tecnologia.

21 d’abril de 2010

Excursió a la platja. Activitats esportives organitza: Departaments d’Educació Física i Informàtica

4 de juny de 2010

Senderisme pel Barranc dels Estrets organitza: Prefectura de Estudis. En Gonzalo Sanahuja

28 de juny de 2010


EXCURSIONS - EIXIDES CULTURALS ITINERARI

DATA

Visita a l’exposició “Oliveres Mil·lenàries”. Llotja del Cànem. (Segon de Batxillerat) Prof. Na Rosa Peris i En Luis Huerta

23 de setembre de 2009

Recorregut per la part antiga de Castelló (1r, 2n i 3r d’ESO) Prof. Na Soledad Benages

4 de novembre de 2009

Visita al Planetari de Castelló (2n de PQPI) Prof. En Juanjo Barahona

13 de novembre de 2009

Excursió a Onda. Castell i Museus. (1r i 2n d’ESO) Prof. Na Cristina Monferrer, Na Luisa Ramón, N’Ana Manrique, En Vicent Aguilella, En Carlos Juan i En José Vicente Cintas

13 de novembre de 2009

Tardor a l’Alt Maestrat (1r de Batxillerat) Prof. En Andreu Beltran, En Aureli Ferrando i En Joaquim Prats

12 de novembre de 2009

Viatge a Berlin (ESO i Batxillerat) Prof. : Na Carmen Sanz i En Luis Huerta

Del 4 al 9 de desembre de 2009

Visita cultural a València ( 4t d’ESO i 2n de Batxillerat ) Prof. Na Silvia Centelles i Na Amparo Valero.

10 de desembre de 2009

Visita cultural a València: Exposició de Sorolla, taller didàctic i “gynkhana” arquitectònica. (4t d’ESO i 2n de Batxillerat ) Prof. Na Mar Adiego i Na Pura Escrig.

17 de desembre de 2009

Visita al Centre Tecnològic Mestral ( Vandellós) (3r i 4t d’ESO i 1r de Batxillerat) Prof. Na Amparo Gras i En Miguel Torija

20 de gener de 2010

Visita a Facultats, Escoles i Mòduls Professionals. Jornades de portes obertes. (4t d’ESO i 1r i 2n de Batxillerat) Prof. Na Isabel Sánchez

20 i 26 de gener i 1,2,3,4 i 5 de febrer de 2010

Excursió a Tarragona. Ciutat Romana. (4t d’ESO) Prof. Na Esther Pascual, En Dionís López i En Daniel Oliver

19 de febrer de 2010

Visita a l’Oceanogràfic de València. (1r i 2n d’ESO) Prof. Na Eugenia Ferrer, Na Desideria Amela, N’Ana Manrique, En Vicent Aguilella i En Carlos Juan

5 de març de 2010

Visita a l’exposició “La llum de les imatges. La glòria del Barroc”. València. (2n, 3r i 4t d’ESO i 2n de Batxillerat) 24 de març de 2010 Prof. Na Mar Adiego i En Álvaro Monferrer Viatge cultural a Madrid (4t d’ESO i 1r de Batxillerat) Prof.: N’Ana Mollar, N’Azucena Pesquera, Na María Sanz i En Xavier Sebastià

25 de març de 2010

Jornada de portes obertes de la UJI (2n de Batxillerat) Prof. En Isabel Sánchez

29 de març de 2010

Visita a la planta embotelladora de Coca-Cola (4t d’ESO i 1r de Batxillerat) Prof. Na Pilar Crespo i Na Isabel Peña

29 de març de 2010

Excursió a Palma de Mallorca (1r de Batxillerat) Prof: En Andreu Beltran i En Joaquim Prats

Del 9 al 13 d’abril de 2010

v19


Excursió a Tirig i Villafamés. “Conèixer l’art, descobrint els nostres museus” 14 d’abril de 2010 (4t d’ESO ) Prof: En José Luis Miguel i En Gonzalo Álvarez Visita a l’exposició “Projectes final de carrera de l’EASD” (4t d’ESO) Prof. En Miguel Torija

15 d’abril de 2010

Visita a un hort de tarongers (2n de Batxillerat ) Prof. Na Mª Dolors Porcar

19 d’abril de 2010

Visita a la Biblioteca (4t d’ESO) Prof. Na Cristina Monferrer i Na Amparo Valero

21 d’abril de 2010

Visita a l’IES “Politècnic” (4t d’ESO ) Departament d’Informàtica i Tecnologia

27 d’abril de 2010

Itinerari pel Parc Natural de Penyagolosa (2n i 3r d’ESO) Prof: Na Lurdes Julián i Na Mónica del Moral

28 d’abril de 2010

Itinerari: “Els pelegrins de Les Useres” (4t d’ESO) Prof: En Álvaro Monferrer i En Miguel Torija

30 d’abril de 2010

Visita al Bioparc de València (2n d’ESO) Prof: Na Lucía Bellod i N’Enrique Martín

5 de maig de 2010

Itinerari Didàctic pel Parc Natural del Desert de Les Palmes (2n i 3r d’ESO ) Prof. Na Mónica del Moral i Na Amalia López

11 de maig de 2010

Visita al taller de Tecnologia de la UJI (1r de Batxillerat) Prof. Na Isabel Peña

19 de maig de 2010

Visita a la Depuradora de Castelló (3r d’ESO) Prof. Na Lurdes Julián, Na Mónica del Moral i N’Aureli Ferrando

21 de maig de 2010

Itinerari Geològic pel Desert de Les Palmes (4t d’ESO) Prof. Na Rosa Mª Peris, En Manel Collado i Na Mónica del Moral

25 de maig de 2010

Visita al parc del Meridià (4t d’ESOI) Prof. Na Pura Escrig i Na Mar Adiego

27 d’abril de 2010

Viatge a Terol ( Albarrací) ( 1r i 2n d’ESO) Prof. N’Aureli Ferrando, En Vicent Aguilella i Na Belén Porcar

27 i 28 de maig de 2010

Visita a la Central de Vandellós (3r d’ESO) Prof. Na Pilar Crespo i N’Amparo Gras

7 de juny de 2010

Visita a les exposicions “La Glòria del Barroc” (2n d’ESO) Prof.: Na Belén Porcar i Na Sara Barahona

9 de juny de 2010

Excursió a Port Aventura (4t d’ESO) Prof: Na Esther Pascual, En Dionís López i En Daniel Oliver

9 de juny de 2010

Visita a l’exposició “El bosc. Molt més que fusta” (2n i 3r d’ESO) Prof.: Na Mónica del Moral i Na Rosa Peris

23 d’abril de 2010

TEATRE, MÚSICA I CINEMA OBRA Representació del Musical: “ 133.6 FM, en el espacio interior” Sala d’actes de l’IES «Penyagolosa»

v20

DADES DE L’ACTIVITAT org.: En José P. Martí Na Rosa Peris

DATA 4 de novembre de 2009

Teatre en anglés:“ Mc Beth´s” Sala d’actes de l’IES «Penyagolosa»

org.: Departament d’Anglés. Tots els professors del Departament.

10 de desembre de 2009

“Plató live” Sala d’actes de l’IES «Penyagolosa»

org.: Departament de Filosofia Prof.: En José P. Martí

15 de desembre de 2009

“Ritmos Latinos” Auditori de Castelló

org.: Departament de Música. Prof: Na Belén Domingo, Na Carmen 16 de desembre de 2009 Guiral, En Tomás Villalonga i N’Enric Martín.

Concert Nadalenc Solidari Sala d’actes de l’IES «Penyagolosa»

org.: Departament de Música. Prof: Na Belén Domingo

21 de desembre de 2009


Concert de Nadal Sala d’Actes de l’ IES “Penyagolosa”

org.: Dept. de Música Prof.: En Fernando Aznar

23 de desembre de 2009

Cine i Educació en Valors Neocines Castellón

org.: Dept. de Filosofia Prof: Na Lledó Tur, En Carlos Juan, Na Cristina Monferrer, Na Luisa Ramón, En Vicent Aguilella

20 de gener de 2010

Conta-contes en francés Sala d’actes de l’IES «Penyagolosa» Ópera: “La serva padrona” Auditori de Castelló

Org: Dept. de Francés

Prof. : N’Azucena Pesquera i En Xavier Sebastià

27 de gener de 2010

org.: Dept. de Música. Prof: Na Belén Domingo, 5 de febrer de 2010 Na Belén Porcar i En Marcos Gómez

Sala d’Actes de l’IES Penyagolosa

org.: Dept. de Castellà Prof : Na Soledad Benages i Na Lucía B.

26 de febrer de 2010

Teatre en Anglés: “Superlosers” Sala d’Actes de l’IES Penyagolosa

org.: Dept. d’Anglés Tots els professors del Departament.

26 de febrer de 2010

Teatre en valenciá: “Mirall trencat” Sala d’Actes de l’IES Penyagolosa

org.: Dept. de Valencià Prof.: En Aureli Ferrando, En Joaquim 13 d’abril de 2010 Prats,En Andreu Beltran i Na Montserrat F.

“La vuelta al mundo en 80 melodías” Auditori de Castelló

org.: Dept. de Música Prof. : Na Belén Domingo, Na Azucena Pesquera, En Carlos Juan i En Pablo G.

14 d’abril de 2010

Teatre clàssic a Sagunt. “Prometeu Encadenat” Teatre Romà de Sagunt.

org.: Dept. de Llatí Prof.: Na Lidón Torrent, Na Mar Adiego i Na Carmen Guiral

20 d’abril de 2010

Musical: “Èrik, història d’un fracàs” Paraninf de la UJI

org.: Dept. de Pedagogia Terapèutica Prof. N’Enrique Martí i N’Amalia López

20 de febrer de 2009

“Flehe Brass Quintet” Auditori de Castelló

org.: Dept. de Música Prof.: Na Belén Domingo, 5 de maig de 2010 Na Belén Porcar i En Marcos Gómez

Jornada de Dramatització Intercentres

XIII Mostra de Teatre a Secundària

Concert de Benvinguda (Intercanvi amb Polònia)

REVISTA «Penyagolosa»

Sala d’actes de l’IES “Penyagolosa” org. Dept. de Castellà Prof: Na Soledad Benages i Na Lucia Bellod Sala d’actes de l’IES «Penyagolosa» org.: Direcció: José P. Martí i Departament de Música

21 de maig de 2010

2 de juny de 2010

,,

h ht tt tp p::/ // /iin nt te er rc ce en nt tr re es s..c cu ul lt t..g gv va a..e es s/ /iie es sp pe en ny ya ag go ol lo os sa a

,

N N u u m m e e r r o o

1r Premi Fotografia. Cat. B.

www.iespenyagolosa.es

Verónica Muriach

A final de curs es va publicar el número “21” de la «Revista Penyagolosa», amb dife­rents seccions: articles d’opinió, entrevistes, informació, esports, música, treballs guanyadors dels concursos de l’AMPA, fotos de 2n de Batxillerat, etc. Podreu veure-la a la pàgina web de l’IES «Penyagolosa» en la següent direcció: 2 2 1 1

J J u u n n y y

2 2 0 0 1 1 0 0

v21


AULES I TALLERS ACTIVITAT

DATA

Taller: “Sexualitat i riscos associats a les conductes sexuals”. Organitza: Departament de Biologia i Geologia. Prof.: En Manel Collado i Na Lurdes Julián. Coordina: Vicedirecció.

8 i 15 d’octubre de 2009

Taller d’Orientació Laboral de la Cambra de Comerç de Castelló Organitza: Departament de Tecnologia Prof.: En Miguel Torija Coordina: Vicedirecció.

29 d’octubre de 2009

Taller: “Informació i prevenció de la violència de gènere” Organitza: Departament de Filosofia Coordina: Prof. : N’Ana Mollar, N’Amparo Valero i Na Pura Escrig

10, 12, 17 i 19 de novembre de 2009

Taller de cuina Prof: N’Enric Martí i Na Lucía Bellod

Vicedirecció.

Organitza: Departament de P.T. Coordina: Vicedirecció.

“Jornada de portes obertes a la UJI. Curset de Pràctiques de Laboratori” Organitza: Departament de Biologia i Geologia. Prof: En Luis Huerta i Rosa Peris

26 de novembre de 2009

2 de febrer de 2010 Coordina:

Vicedirecció.

Taller sobre Multiculturalitat: “Sunnugal a l’Africa” Organitza: Departament de Matemàtiques Prof.: N’Amalia López Coordina: Vicedirecció

25 de març de 2010

Taller de Televisió. Ciutat de les Arts i les Ciències. Hemisfèric. Organitza: Departament de Tecnologia Prof.: En Miguel Torija i En Gonzalo Álvarez Coordina: Vicedirecció.

13 de maig de 2010

ALTRES MANIFESTACIONS I ACTIVITATS A més a més de les activitats més amunt descrites, s’han desenvolupat les següents iniciatives:

ACTIVITAT

Curs acadèmic 2009-2010

El problema del mes Preparació dels participants en l’Olimpíada de Matemàtiques i en les Proves “Cangur”

Curs acadèmic 2009-2010

Preparació dels participants en l’Olimpíada d’Economia

Curs acadèmic 2009-2010

Preparació dels participants en l’Olimpíada de Biologia

Curs acadèmic 2009-2010

Participació en el programa “Antenes Informatives” de la Regidoria de la Joventut Participació al Programa “El País de los Estudiantes. La aventura de crear un periódico”

v22

DATA

Preparació dels participants en l’Olimpíada EUSO

Curs acadèmic 2009-2010

Curs acadèmic 2009-2010 Curs acadèmic 2009-2010

Participació en el Programa “Comenius 2008-2009”

Curs acadèmic 2009-2010

Mostra Gastronòmica

19 de desembre de 2009

Participació en la Cavalcada de Reis

gener de 2009

Manifest per la Pau de l’IES «Penyagolosa»

29 de gener de 2010

Participació en el 3r concurs de Sant Valentí de Castelló i Comarques

febrer de 2010

Participació en l’Esprint Matemàtic 2010

3 de març de 2010

Partcipació en la campanya: “Tu decideixes el teu oci a Castelló”

2n trimestre del curs 2009-2010

“Certàmens literari, de dibuix, pintura i fotografia de l’AMPA”

2n i 3r trim. del curs 2009-2010

“Festa final de curs de 2n de BATXILLERAT”

21 de maig de 2010

Intercanvi amb Bochnia ( Polonia)

del 29 maig al 5 juny de 2010

Acte de cloenda del curs 2009-2010

4 de juny de 2010

Visita dels professors del Centre a la Comarca del Matarranya

28 de juny de 2010


Normes

DECÀLEG SOBRE NORMES DE CONVIVÈNCIA • Entre classe i classe els alumnes no han d’eixir al co­rredor, tret de casos de necessitat. • A tercera, sisena i última hora els alumnes eixiran de l’aula i el pro­fe­ssor tan­ca­rà l’aula quan els alumnes hagen eixit. • Cap alumne, de cap nivell, podrà entrar o eixir del centre fora de les hores d’entrada i d’eixida establertes. Si per raons de força major és necessari (per exemple, visita mèdica), ho fa­rà prèvia presentaciò d’un justificant del pare/mare i entre classe i classe. A l’hora del pati, les portes exteriors del centre restaran tancades i cap alumne podrà eixir sense permís • El primer dia de classe les taules estaran distribuï­des en les aules de manera ordenada (en files de dos com a distribució estàndar). El tutor i els professors podran establir altres distribu­cions si ho consideren convenient. En qualsevol cas, s’evitarà el caos en l’organització de l’au­la i que el alumnes s’apiloten en determinats ra­cons. • L’alumnat d’ESO ha de romandre al cen­tre durant totes les hores lectives que determina el seu horari . No pot anar-se’n a casa abans d’hora. Si falta al­gun pro­fessor a última hora, la classe serà atesa pels pro­fessors de guàrdia. Per a tot l’alumnat del centre, l’absència injustificada a 6 hores lectives suposarà una falta lleu. • Com a norma de caràcter general, l’alum­nat restarà a classe durant tota l’hora lectiva, exàmens inclosos, fins que sone el timbre, no podrà eixir mai abans. Tret de ca­sos d’estricta necessitat, l’alumnat no eixirà als serveis, bar, fotocopiadora, etc. • La conservació i manteniment en bon ús del mate­rial propi, del material dels companys i del material del centre són bàsics en la formació personal. Cadas­cú dels alumnes serà respon­sa­ble del seu pupitre i la seua cadira, i el grup com a col·lec­tiu de l’estat de la seua aula. El tutor del grup controlarà setmanalment l’estat del ma­terial. • Fumar a l’interior dels centres escolars està pro­hibit per la llei (Reial decret 192/1988). D’a­ cord, doncs, amb la legalitat vigent, NO ES POT FUMAR dins del centre, incloent-ne el bar, el pati i els passadissos. • Els passadissos i les escales no són el lloc adequat per a seure’s, reunir-se, còrrer, cri­dar, etc. Cal evitar tots estos compor­ta­men­t­s • Queda totalment prohibit portar al centre mòbils i qualsevol reproductor de música.

v23


Mesures educatives correctores CURS 2010/2011 L’ús del Sistema de Gestió Docent (SGD – “Tamagotxi”) posa a l’abast del professorat la possibilitat immediata d’amonestar l’alumne/a que es porta malament o altera el normal discòrrer de la classe. Segons el nou Reglament de Règim Interior, s’estableix la següent gradació de mesures educatives correctores:

Nombre d’amonestacions

Mesures correctores

Responsable

2

• El tutor avisa els pares.

Tutor del grup.

4

Actuació preventiva: • El tutor avisa el pare/mare/tutor legal. • Entrevista conjunta amb la presència de l’alumne a l’hora de visita.

Tutor del grup.

6

Dues sessions amb el tutor a la sego­ na hora de tutoria: entrevista personal, treball guiat, etc.

Tutor del grup.

10

L’alumne/a és privat del temps d’esplai per un període màxim de 5 dies

Professorat encarregat i director

15

L’alumne és sancionat a venir una hora al llarg d’una setmana de vesprada a la biblioteca.

Professorat encarregat i director del centre

20

Consideració de conducta contrària a les normes de convivència. Sanció de 5 dies de privació d’activitat lectiva.

Cap d’estudis i direcció. Consell escolar.

NOTA.• Complida la sanció, en el moment que l’alumne/a acumule cinc amonestacions més, serà de nou objecte de sanció. • Aquesta gradació de sancions afecta tan sols a les amonestacions que es fan constar al SGD. En qualsevol moment, davant d’una conducta contrària a les normes de convivència o d’una conducta greument perjudicial per a la vida del centre, el professorat ho farà constar en el full de «Denúncia de conducta incorrecta» • La direcció del centre, conjuntament amb el tutor del grup i escoltat el professorat més directament implicat, podrà establir algun canvi en aquesta gradació. • Les amonestacions necessàriament aniran acompanyades pel CODI (recollit al tamagotxi) que tipifica la conducta incorrecta que l’alumne/a ha comés.

v24


Professorat

Tot el professorat del Centre té assignada una ho­ra setmanal per a rebre visites dels pares. En aquest mateix full apareix la relació de tutors i caps de departament i en la següent, l’hora de visita de cada professor.

Tutors 1r ESO Grup A B C D E

Professor/a tutor/a Sra. Alicia Gallach Roca Sr. Carlos Juan Mateu Sr. Vicent Aguilella Gil Sra. Belén Porcar Gómez Sra. Rosa Barrachina Monferrer

2n ESO Grup A B C D E

Professor/a tutor/a Sra. Belén Domingo Uhden Sra. Ana Manrique Barrué Sra. Marga Suárez Gómez Sr. Andreu Beltrán Zaragozá Sra. Beatriz Caput Navarro

3r ESO Grup A B Div

Professor/a tutor/a Sr. Jesús Saiz aguelo Sr. José Luis Gozalbo Barrachina Sra. Esther Pascual Pitarch

C

Sra. Empar Pérez Adelantado

D E

Sra. María Sanz Sastre Sra. Rosa Salvador Tena

4t ESO Grup A

Professor/a tutor/a Sra. Ana Mollar Calpe

B Div

Sra. Mar Adiego Ortín Sra. Pura Escrig González

C D

Sr. Daniel Oliver Puig Sr. José Luís Miguel Salla

1r BATXILLERAT Grup

Professor/a tutor/a

A B C

Sra. María Moliner Marín Sra. Josefa Rubio Cabanillas Sra Desideria Amela Querol

D

Sr. Santiago Cantavella Jordá

2n BATXILLERAT Grup A B C

Professor/a tutor/a Sra. Amparo Valero Sr. José P. Martí García Sra. Montserrat Ferrer Ripollés

1r PQPI

2n PQPI

Professor/a tutor/a

Professor/a tutor/a

Sra. Pilar Crespo Montes

Sra. Amparo Gras Huerta

Caps de departament Departament Anglès

Professor / a Sr. Antonio Ferrer

Departament

Professor / a

Història

Sra. Carmen Sanz

Biologia i Geologia Sr. Manel Collado

Llatí

Sra. Lidón Torrent

Dibuix

Sr. Javier Ortega

Castellà

Sra. Soledad Benages

Educació Física

Sr. Enrique Beltrán

Matemàtiques

Sr. Fernando Martínez

Filosofia

Sr. Alfons Moros

Música

Sr. Fernando Aznar

Física i Química

Sra. Manuela Segura

Religió

Sr. Álvaro Monferrer

Francès

Sr. Xavier Sebastià

Valencià

Sr. Aureli Ferrando

Grec

Sr. Rafael Cabrera

Tecnologia

Sr. Miguel Torija

Economia

Sra. Mª Dolores Sansano

Orientació

Sra. Mª José Puig Prats

Informàtica

Sra. Carmen Bernad

v25


Hores de visita al professorat PROFESSOR/A

Hora de visita

PROFESSOR/A

Hora de visita

Sra. Adiego Ortín, Mª del Mar

Dimarts 9:40-10:30

Sr. Miguel Salla, José Luis

Dimarts 11:45-12:35

Sr. Aguilella Gil, Vicent

Dimarts 10:55-11:45

Sra. Moliner Marín, María

Dijous 10:55-11:45

Sra. Albiol Gual, Rosa

Dilluns 10:55-11:45

Sra. Mollar Calpe, Ana

Divendres 10:55-11:45

Sra. Amela Querol, Desideria

Dimarts 11:45-12:35

Sr. Monferrer Herrero, Álvaro

Dilluns 9:40-10:30

Sra. Amiguet Claramonte, Odila Dimarts 10:55-11:45

Sra. Monfort Escriche, Rosa Mª

Dimarts 9:40-10:30

Sr. Aznar Cañada, Fernando

Sr. Moros Planelles, Alfons

Dilluns 10:55-11:45

Sr. Barahona Gadea, Juan José Dimarts 10:55-11:45

Sr. Oliver Puig, Daniel

Divendres 10:55-11:45

Sra. Barahona Wilford, Sara

Sr. Ortega Lasheras, C. Javier

Dimecres 10:55-11:45

Sra. Barberá Rodríguez, Amparo Dijous 9:40-10:30

Sra. Paris Falceto, Cristina

Dimarts 10:55-11:45

Sra. Barrachina Monferrer, Rosa Divendres 9:40-10:30

Sra. Pascual López, Ana María

Dimecres 10:55-11:45

Sra. Bel Gil, Concha

Dimecres 9:40-10:30

Sra. Pascual Pitarch, Esther

Dilluns 9:40-10:30

Sr. Beltrán Segarra, Enrique

Dimarts 9:40-10:30

Sra. Peña Marco, Isabel

Divendres 10:55-11:45

Sr. Beltran Zaragozá, Andreu

Dimecres 9:40-10:30

Sra. Pérez Adelantado, Empar

Dijous 10:55-11:45

Sra. Benages Amorós, Soledad

Dimarts 10:55-11:45

Sra. Peris Soteres, Rosa

Dimecres 11:45-12:35

Sra. Bernad Nebot, Carmen

Dimarts 9:40-10:30

Sra. Pesquera Herranz, Azucena

Dilluns 9:40-10:30

Sr. Cabrera Petit, Rafael

Dijous 11:45-12:35

Sra. Piñol Alonso, Rosa

Divendres 10:55-11:45

Sr. Cantavella Jordá, Santiago

Dijous 11:45-12:35

Sra. Piqueras Vergara, María

Dijous 9:40-10:30

Sra. Caput Navarro, Beatriz

Dimarts 8:50-9:40

Sra. Porcar Gómez, Belén

Dimarts 10:55-11:45

Sra. Centelles Soler, Silvia

Dijous 10:55-11:45

Sra. Porcar Gómez, Dolors

Divendres 9:40-10:30

Sr. Collado i Vergara, Manel

Dilluns 9:40-10:30

Sr. Prats Fabra, Joaquim

Dimecres 11:45-12:35

Sra. Crespo Montes, Pilar

Dilluns 11:45-12:35

Sra. Puig Prats, Mª José (Orient.)

Dimarts 10:55-11:45

Sra. Domingo Uhden, A. Belén

Dijous 9:40-10:30

Sra. Rubio Cabanillas, Pepa

Dimarts 9:40-10:30

Sra. Escrig González, Pura

Dimarts 11:45-12:35

Sr. Saiz Aguelo, Jesús

Dimecres 10:55-11:45

Sr. Ferrando Muria, Aureli

Divendres 10:55-11:45

Sra. Salvador Tena, Rosa

Dimecres 12:35-13:25

Sr. Ferrer Marín, Antonio

Dimecres 10:55-11:45

Sr. Sanahuja Garcés, Gonzalo

Dimecres 10:55-11:45

Sra. Ferrer Ripollés, Montserrat Dimecres 11:45-12:35

Sra. Sangorrín García, Mª José

Dimarts 9:40-10:30

Sra. Gallach Roca, Alicia

Dijous 9:40-10:30

Sra. Sansano Martí, Mª Dolores

Dijous 11:45-12:35

Sr. Gómez Guerrero, Marcos

Dilluns 11:45-12:35

Sra. Sanz García, Carmen

Dilluns 10:55-11:45

Sr. Gozalbo Barrachina, José L. Dimarts 10:55-11:45

Sra. Sanz Sastre, María

Dimarts 11:45-12:35

Sra. Gras Huerta, Amparo

Dijous 11:45-12:35

Sr. Sebastià Jordà, Xavier

Dimarts 9:40-10:30

Sr. Huerta García, Luís

Dimecres 10:55-11:45

Sra. Segura Segura, Manuela

Divendres 9:40-10:30

Sr. Juan Mateu, Carlos

Dilluns 9:40-10:30

Sra. Suárez Gómez, Margarita

Dijous 9:40-10:30

Sra. Juan Abril, Amparo

Divendres 11:45-12:35

Sr. Tena Andrés, Jorge

Divendres 9:40-10:30

Sra. Julián Natividad, Lourdes

Dilluns 11:45-12:35

Sr. Torija Martí, Miguel

Divendres 9:40-10:30

Sr. López Batalla, Dionís

Dilluns 10:55-11:45

Sra. Torrent Vargas, Lidón

Dijous 11:45-12:35

Sr. López Sánchez-M., Joaquín

Dimarts 10:55-11:45

Sra. Tur Ramón, Lidón

Dijous 9:40-10:30

Sra. Manrique Barrué, Ana

Dijous 10:55-11:45

Sr. Valdelvira Artigado, Juan J.

Divendres 10:55-11:45

Sr. Martí García, José P.

Dijous 13:40-14:30

Sra. Valero Cucala, Amparo

Dimarts 11:45-12:35

Sr. Villalonga Artola, Tomás D.

Dijous 8:50-9:40

Dimarts 9:40-10:30

Dijous 12:35-13:25

Sr. Martínez González, Fernando Dimarts 9:40-10:30 Sr. Masó Agut, Javier

v26

Divendres 10:55-11:45


CALENDARI ESCOLAR 2010 - 2011

ANOTACIONS Magdalena: Del 28 de març al 3 d’abril de 2011.

v27


Fullet informatiu 2010-2011 VALENCIÀ  

Información academica del IES Penyagolosa de Castellón

Advertisement