Page 1

IES PENYAGOLOSA C

A

S

T

E

L

L

Ó

VALENCIÀ

INFORMACIÓ GENERAL CURS 2013 - 2014


Sumari

Salutació del director........................................................................................................................................ 3 Composició de la Junta Directiva i del Consell Escolar del centre................................................................. 4 INFORMACIÓ.................................................................................................................................................... 5 Dades de matriculació............................................................................................................................. 5 Horari de classes..................................................................................................................................... 5 Calendari d’avaluacions.......................................................................................................................... 5 Calendari escolar (dies festius i vacances)............................................................................................. 5 Renúncia a matrícula de curs complet.................................................................................................... 5 Programació d’assignatures, avaluacions i recuperacions.................................................................... 5 Classes de reforç i ampliació.................................................................................................................. 6 Exàmens d’assignatures pendents ........................................................................................................ 6 Reclamacions de qualificacions.............................................................................................................. 7 Reglament intern del centre..................................................................................................................... 7 Adaptacions Curriculars i Exempcions................................................................................................... 7 Pla d’estudis del centre: BATXILLERAT I PQPI................................................................................................ 8 1r de Batxillerat........................................................................................................................................ 8 2n de Batxillerat....................................................................................................................................... 9 PQPI......................................................................................................................................................... 9 SELECTIVITAT. Proves d’accés del curs 2013/2014........................................................................................ 10 Informació acadèmica sobre l’ESO.................................................................................................................. 10 Relació de matèries i hores setmanals a l’ESO.................................................................................................. 10 Optatives d’ESO. Curs 2013-2014........................................................................................................... 11 Xarxa de centre plurilingües.................................................................................................................... 11 Aplicació dels programes d’educació bilingüe al nostre centre............................................................. 11 Departament d’Orientació................................................................................................................................ 12 Programa de comunicació «INSTITUT-FAMÍLIES»........................................................................................... 12 La web «IES Penyagolosa»............................................................................................................................... 13 «Olímpics» Medalles d’Or Europees.EUSO 2007.............................................................................................14 El centre dels premis de Batxillerat.................................................................................................................. 15 Alumnes guardonats 2012-2013...................................................................................................................... 15 Memòria de les activitats culturals del curs 2012-2013................................................................................... 16 Activitats culturals per al curs 2013-2014........................................................................................................ 23 Decàleg sobre normes de convivència........................................................................................................... 23 Mesures educatives correctores...................................................................................................................... 24 Professorat del centre...................................................................................................................................... 25 Relació de tutors...................................................................................................................................... 25 Caps de departament.............................................................................................................................. 25 Hores de visita de pares/mares............................................................................................................... 26 Calendari escolar 2013-1014............................................................................................................................ 27

Disseny i maquetació: Javier Ortega. Coordinació: José P. Martí. Col·laboracions: Rafael Cabrera, Rosa Salvador, Ana Mollar, Carmen Bernad, Tomás Villalonga, Joaquín López-Sánchez.

v2

Imprimeix: La Gavina.


Salutació Estimats pares / mares: A les seus mans tenen una sèrie d’informacions bàsiques sobre l’IES «Penya­golosa”, el centre on estudien els seus fills. Desitgem aconseguir amb l’ajuda de tots un centre de qualitat, modern, obert i plural, que proclame amb vehemència el seu caràcter d’institució pública al servei de la nostra societat, i que, per damunt de tot, vol dur a ter­me la gran tasca que tota societat enfronta: educar. Convé no oblidar-ho: sobre l’educació s’edifica la llibertat i el progrés de les per­sones i dels pobles. Hem d’educar entre tots. En la mesura que defugim aquesta tasca actuem irrespon­sa­ble­ ment. «Educació» significa formació, construcció personal, creixement en el respecte als altres i en la llibertat. Però la llibertat s’aprèn i, encara que puga resultar paradoxal, respectant i obeïnt els principis i normes legalment i democràticament establerts s’educa l’autèntica llibertat. Una llibertat que no consisteix a fer el que ens dóna la gana - llavors obeïm a la gana i no als principis (nomos) que som capaços de donar-nos a nosaltres mateixos (autos)-, sinó en el desenvolu­pa­ment de l’autonomia personal, en la capacitat d’obeir les pròpies normes. Per tant, que ningú s’enduga a engany: ni l’esforç, ni el treball, ni l’obediència, ni la disci­ pli­na són castradors o inhibeixen una suposada i espontània llibertat natural. Creure això seria tant com pensar que seguir les regles gramaticals impossibilita la crea­tivitat literària o que la duresa de l’entrenament impedeix el bon joc. Més be és, prou sovint, tot el contrari. Entre tots, vostès i nosaltres, hem d’impedir que prolifere un espècimen dissor­tadament cada volta més abundant: el «xiquet mal educat», és a dir, aquell jove mimat i malcriat que creu que a ell tot se li deu i ell no deu res a ningú, que ell té tots els drets i els altres no en tenen cap. Al contrari, nosaltres creiem que educar és fer possible la civilització, el respecte, les normes, la deferència, la justícia, la raó. De la reciprocitat i del reconeixement d’uns als altres naix el dret i, amb ell, la ciutat, la convivència i el civisme. Això ho hem d’ensenyar. Si aconseguim que els nostres alumnes, els seus fills, ho aprenguen, totes les dades, horaris, organigrames, activitats i informacions que aquest fullet conté hauran servit per a alguna cosa. En el cas contrari, òbviament, la nostra tasca haurà resultat vana. Parafrasejant un bell adagi llatí: Non scholae, sed vitae docemus (Eduquem no per a l’escola, sinó per a la vida). I és que, en última instància, podríem permetre’ns el luxe que no tots els nostres alumnes foren homes de ciència, metges, enginyers, arquitectes, professors, etc... Ara bé, tots haurien de ser persones lliures i responsables en una societat madura i democràtica. El professorat i la directiva restem a la seua disposició per escoltar les seues propostes i suggeriments.

Rebin una cordial salutació.

José P. Martí García

Director de l’IES «Penyagolosa»

v3


Organigrama

CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE

JUNTA DIRECTIVA Director: Vicedirectora: Cap d’Estudis: Secretari:

Sr. José Pascual Martí García Sra. Rosa Salvador Tena Sra. Ana Mollar Calpe Sr. Tomás Villalonga Artola

JUNTA DIRECTIVA DE L’AMPA Presidenta: Secretari: Tresorer: Vocals:

Sra. Olga Barberá Badía Vacant Sr. Miguel Torán Peñarrocha Sra. Fina Renau Blasco Sr. Carles Sales Pascual Sra. Rosa Mª Amat San Miguel Sra. Soledad Ramón Loriente Sra. Mª Carmen Pérez García

EPARTAMENT D’ORIENTACIÓ D

President: Sr. José Pascual Martí García Secretari: Sr. Tomás Villalonga Artola Cap d’Estudis: Sra. Ana Mollar Calpe

Representants del professorat Sra. Azucena Pesquera Herranz Sra. María Sanz Sastre Sr. Joaquín López Sánchez-M. Sr. Andreu Beltrán Zaragozá Sra. Desideria Amela Querol Sra. Empar Pérez Adelantado Sra. María Moliner Marín Representant designat per l’Ayuntament Sr. Vicent Sales Mateu Representants de l’alumnat George Tat 4 vacants fins a eleccions

Servici Psicopedagògic: Sra. Montserrat Arró Robert

Atenció a l’alumnat i a les famílies. (Cita prèvia) Pedagogia Terapèutica: Sra. Mª del Rosario Díez Bajo Atenció a l’alumnat i les famílies.

Representants dels pares/mares Sr. Carles Sales Pascual Sra. Olga Barberá Badía Sr. Miguel Torán Peñarrocha Sra. Soledad Ramón Loriente 2 vacants fins a eleccions Representant d’administració i serveis 1 vacant fins a eleccions

Dades d’interés TELÈFON DEL CENTRE: 964 - 73 - 89 - 70 FAX: 964 - 73 - 89 - 71 WEB: www.iespenyagolosa.es E-MAIL: 12001231@edu.gva.es

v4

HORARI D’OFICINES (SECRETARIA ): De dilluns a divendres de 9 a 14 h. VISITES AL DIRECTOR : Demanar cita prèvia VISITES ALS TUTORS I PROFESSORAT: Consultar horari (pàgina 26)


Informació DADES DE MATRICULACIÓ En l’actual curs 2013-2014 s’han matriculat al cen­tre 633 alumnes, distribuïts en 25 grups d’acord amb el quadre següent: 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO Alumnat matriculat

1r BAT

2n BAT

PQPI

Total

125

110

98

106

85

74

35

633

Grups d’Ensenyament en valencià (PEV)

3

3

3

3

2

2

0

16

Grups d’Incorporació Progressiva (PIP)

1

1

1

1

1

1

3

9

HORARI DE CLASSES De dilluns a divendres, de 8.00 a 15.05 hores, amb un to­tal diari de 7 períodes lectius de 55’ i dos es­plais al llarg del matí (el primer de 25’ i el segon de 15’).

CALENDARI D’AVALUACIONS ESO - 1r BATXILLERAT

2n BATXILLERAT

Primera Avaluació

10, 11 i 12 de desembre

3 de desembre

Segona Avaluació

11, 12, 13 i 17 de març

19 de febrer

Avaluacions Finals

19, 23 i 24 de juny

28 de maig

El dia següent a aquestes dates, el seu fill/a els portarà el Butlletí amb les Notes d’Avaluació. Una vegada ha­gen signat aquest butlletí, es tor­narà al professor-tutor.

CALENDARI ESCOLAR D’acord amb l’ordre de calendari escolar de la Con­se­lleria d’Educació, els dies festius i períodes vacacionals del present curs són els següents: Dies festius

9 d’octubre; 1 de novembre; 6 de desembre; 19 de març; 1 de maig.

Vacances de Nadal

Del 23 de desembre al 6 de gener de 2014, tots dos inclosos.

Setmana de Magdalena

Del 24 al 28 de març de 2014.

Vacances de Pasqua

Del 17 al 28 d’abril de 2014, tots dos inclosos.

RENÚNCIA A LA MATRÍCULA DE CURS COMPLET La permanència en el batxillerat serà, com a màxim, de quatre anys. No obstant aixó, els alumnes podran sol·li­citar al director l’anul·lació de la matrícula corresponent, a fi que no se’ls compute la convocatòria. Les sol·licituds caldrà presentar-les abans de finalitzar el mes d’abril i se­ran resol­tes oïts, si fa al cas, l’equip d’ava­luació i el depar­ta­ment d’orientació, pel director del centre, el qual autoritzarà l’anul·la­ció de la matrícula sempre que resulte acredi­tada l’exis­tència d’una causa justificada.

PROGRAMACIÓ D’ASSIGNATURES, AVALUACIONS I RECUPERACIONS Les programacions de les diferents assigna­tu­res, amb els continguts mínims, criteris d’avalua­cions i recupe­ra­cions, estan a dis­po­sició de pares i mares per a la seua consulta.

v5


Classes de reforç i ampliació En el present curs, d’acord amb les dispo­ni­bi­li­tats ho­ràries dels corresponents departaments, s’ofe­rei­xen clas­ses de repàs (tant d’aprofundiment com per a recuperació d’assig­na­tu­res pendents de cur­sos an­ teriors) en les se­güents ma­tè­ries:

Assignatura

Nivell

Dia

Ampliació Batx. Ampliació 1,2 ESO Ampliació 1,2 ESO Matemàtiques Ampliació 3 ESO Ampliació 4 ESO Pendents Batx.

Hora

Professor/a

Aula

Dilluns Dimarts Dijous Dimarts Dimarts Dimarts

16,00-17,50 13,55-14,50 13,55-14,50 16,00-16,55 16,00-16,55 16,55-17,50

Juanjo Barahona Rosa Barrachina Amparo Barberá Amparo Barberá Juanjo Barahona Tomás Villalonga

Aula matèria

15,05-16,00 15,05-16,00 15,05-16,00

Desideria Amela Rosa Salvador Manuela Segura

Aula matèria

Física i Química

Ampliació

Dimarts Dimecres Dimecres

Biologia

Ampliació

Dimarts Dijous

16,00-16,55 16,00-16,55

Luís Huerta

Aula matèria

Història

Ampliació

Dimecres

15,10-17,05

Mar Adiego

Aula matèria

Castellà

Reforç ESO

Dilluns Dimarts

14,10-15,05 15,05-16,00

Juanjo Valdelvira Mª Cruz Gómez

Aula matèria

Exàmens d’assignatures pendents 2013-14 Els criteris d’avaluació i recuperació consten a la Programació Anual del Centre

Assignatura

Examen

Data

Matemàtiques

1r parcial 2n parcial Final

14 gener 1 abril 6 maig

Sala d’Actes

Física-Química

1r parcial 2n parcial

15 gener 7 maig

Sala d’Actes

Geografia i Història

1r parcial 2n parcial

21 gener 13 maig

Sala d’Actes

Castellà

Final

26 maig

Sala d’Actes

Dibuix

Final

20 març

Sala d’Actes

Tecnologia

Final

8 maig

Sala d’Actes

Valencià

1r parcial 2n parcial

13 gener 5 maig

Sala d’Actes

Anglés

1r parcial 2n parcial

16 gener 14 maig

Sala d’Actes

12 maig

Sala d’Actes

Biologia

Final

Tots els exàmens a les 16h. Per a aclariments, parlar amb els departaments.

v6

Lloc


PROCEDIMENT PER A LA RECLAMACIÓ DE QUALIFICACIONS (Ordre 32/2111 de 20 de desembre de 2011 -DOGV de 28 de desembre de 2011-) FASE

ACTUACIÓ

RESPONSABLE

TERMINIS

1

Notificació pública de la qualificació mitjançant el butlletí.

Professorat del centre.

Data de notificació

2

Sol·licitud d’aclariment sobre les qualifica-cions rebudes.

Alumne o representant legal.

Immediatament que reba la noti­ fi­cació o, en el seu cas, el dia de reclamacions previst pel centre.

3

Aclariment sobre la qualificació.

Professor afectat.

El mateix moment en el qual es sol·licita l’aclariment.

4

Presentació de la reclamació per escrit al director del centre.

Alumne o representant legal.

Dins dels tres dies hàbils se­ güents a la notificació.

5

Constitució de la comissió per a la reclamació de qualificacions integrada pel cap d’estudis, el tutor, el professor responsable de la qualificació, dos professors del departament corresponent i el cap del departament didactic.

Director del centre

Immediatament després de la recepció de la reclamació per escrit.

6

Revisió de l’adequació de la prova als objectius, continguts i criteris d’avaluació recollits en la programació de la matèria. Análisi de proves, exercicis i altres elements origen de la qualificació. Elaboració del dictamen (signat per tots els membres de la comissió).

Comissió constituïda i Cap d’estudis

Dins dels dos dies hàbils se­ güents a la recepció de la reclamació per escrit.

7

Recurs d’alçada davant la Direcció Territorial.

Alumnat o repre­sen­tant legal.

Termini maxim d’un mes

8

El Director dels Serveis Territorials resoldrà des­ prés de l’informe emés per la inspecció educativa.

Director dels Serveis Territorials.

La resolució del recurs posará fi a la via administrativa

REGLAMENT INTERN DEL CENTRE I NORMES DE CONVIVÈNCIA Per a un funcionament efectiu del Centre, tots els seus membres es veuran obligats a complir les normes del Reglament de Règim Intern que afecten directament el professorat, el personal no docent i l’alumnat. A més a més, el centre ha elaborat un PLA DE CONVIVÈNCIA on es recullen les principals normes de convivència (veure pàgina 23). També, i per acord del Consell Escolar, l’alumne o curs que produesca qualsevol dete­riorament assumirà eco­nò­­micament la seua reparació o substitució.

ADAPTACIONS CURRICULARS I EXEMPCIONS Principis generals

L’alumnat amb nece­ssitats edu­cati­ves especials tindrà dret a les adap­­ta­cions curriculars (adequació de contin­guts, metodo­logia, priorització, tem­porització dels objectius, avaluació) que possibiliten o faciliten el seu procés educatiu. En general, no es conce­diran exempcions sempre que siga possi­ble l’adaptació curricular. No obstant això, podran ser declarats exempts de qualificació en deter­minades matèries del currículum els alum­nes amb problemes greus d’audició, visió o mo­tricitat. Les sol·licituds d’exemp­ció es presentaran a la di­recció del centre abans del 30 de no­vembre.

Exempció en valencià. Situacions previstes: - Residència temporal: s’entén un període no su­perior a dos anys o dos cursos acadèmics. - Incorporació tardana al sistema educactiu va­len­cià: en aquest cas els alumnes quedaran exempts de l’avalua­ció el primer curs de la seua incor­po­ra­ció. Els alumnes exempts estaran obligats a as­sistir a les classes i es po­­dran organitzar classes d’actualit­za­ció durant el curs perquè puguen obtenir un nivell de com­pètencia suficient.

v7


Pla d’estudis del Centre BATXILLERAT L’IES «Penyagolosa», com a Centre oficial i d’acord amb la normativa vigent (LOE), ofereix en tots els cursos la pos­si­­bi­litat d’es­collir entre Anglès/ Francès com a idioma estranger i l’op­ció en­tre Religió o Atenció Educativa. Per altra part, en formalitzar la matrí­cula, s’ha de triar entre el Programa d’Ense­nya­ment en Valencià (PEV) o el Programa d’ Incor­po­ració Progressiva (PIP). En 1r i 2n de Batxillerat, a banda de les assig­na­tu­res co­munes, s’ha de triar d’entre les mo­da­li­tats de les quals el Centre disposa. L’oferta del curs actual és la següent :

PRIMER DE BATXILLERAT

(dues modalitats: «CIÈNCIES I TECNOLOGIA» I «HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS»)

6 MATÈRIES COMUNES A LES DUES MODALITATS

castellà: Llengua i literatura I valencià: Llengua i literatura I Filosofia i Ciutadania Llengua Estrangera I Ciències per al món contemporani Educació Física

Religió (Opcional) Tutoria (Obligatòria) MODALITAT

«CIENTÍFICO - TÈCNICA » Modalitat de «Ciències i CC de la Salut»

3 MATÉRIES DE MODALITAT OBLIGATÒRIES

Matemàtiques I Biologia i Geologia Física i Química

Modalitats d’ «Enginyeria i Arquitectura»

3 MATÉRIES DE MODALITAT OBLIGATÒRIES

Matemàtiques I Física i Química Dibuix Tècnic I

Matèries OPTATIVES DE LES DUES MODALITATS es pot cursar una d’ entre:

o

Tecnologia Industrial I

Segona Llengua estrangera I - Tecnologies de la informació i la comunicació I - Psicopedagogia - Anglès Pràctic - valencià: llengua i imatge - castellá: llenguatge i documentació - Fonaments lèxics de les ciències i de la tècnica - Ciències dels materials Matemàtiques I - Física i Química - Biologia i Geologia - Dibuix Tècnic I - Tecnologia industrial I - Llatí - Història del mòn contemporani - Matemàtiques aplicades a les ciències socials I Economia - Grec I MODALITAT DE

«HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS» Modalitat «Humanístic i Sociocultural»

3 MATÈRIES DE MODALITAT OBLIGATÒRIES

Llatí I Història del mòn contemporani Grec I o Matemàtiques aplicades a les ciències socials I

Modalitat de «Ciències Socials»

3 MATÈRIES DE MODALITAT OBLIGATÒRIES

Economia i organització d’empreses o Llatí I Matemàtiques aplicades a les ciències socials I Història del mòn contemporani

Matèries OPTATIVES DE LES DUES MODALITATS es pot cursar una d’ entre:

Segona Llengua estrangera I - Tecnologies de la informació i la comunicació I - Psicopedagogia - Anglès Pràctic - valencià: llengua i imatge - castellá: llenguatge i documentació - Fonaments lèxics de les ciències i de la tècnica - Antropologia - Fonaments de la direcció de l’empresa Matemàtiques I - Física i Química - Biologia i Geologia - Dibuix Tècnic I - Tecnologia industrial - Llatí - Història del mòn contemporani - Matemàtiques aplicades a les ciències socials I Economia - Grec I

Els alumnes han de cursar les 6 matèries comunes, 3 de modalitat i 1 optativa

v8


SEGON DE BATXILLERAT

(dues modalitats: «CIÈNCIES I TECNOLOGIA» i «HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS»)

«CIÈNCIES I TECNOLOGIA»

OPCIÓ A : CIÈNCIES

Història d’espanya Valencià: llengua i literatura II Història de la Filosofia Llengua Estrangera II Castellà: Llengua i literatura II

3 MATÈRIES DE MODALITAT OBLIGATÒRIES

Física Matemàtiques II

Una tercera a escollir entre: Química Biologia Ciències de la terra i Mediambientals

1 MATÈRIA OPTATIVA (en el seu lloc, es podrà cursar una de les optatives comunes a les 3 opcions)

OPCIÓ B : CIÈNCIES DE LA SALUT

3 MATÈRIES DE MODALITAT OBLIGATÒRIES

Biologia Química

Una tercera a escollir entre: Matemàtiques II Física Ciències de la Terra i Mediambientals

1 MATÈRIA OPTATIVA (en el seu lloc, es podrà cur­sar una de les optatives comunes a les 3 opcions) OPCIÓ C : ENGINYERIA I ARQUITECTURA

Optatives comun ­ es a les tres opcions

«HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS»

MODALITAT

MODALITAT

5 MATÈRIES COMUNES A LES DUES MODALITATS

OPCIÓ A : HUMANÍSTIC I SOCIOCULTURAL

OPCIÓ B : CIÈNCIES SOCIALS

3 MATÈRIES DE MODALITAT OBLIGATÒRIES

Matemàtiques II Dibuix Tècnic II o Tecnologia Industrial II Física

1 MATÈRIA OPTATIVA (en el seu lloc, es podrà cur­sar una de les optatives comunes a les 3 opcions) Segona llengua estrangera - Tecnologies de la informació i la comunicació - Valencià: Habilitats comunicatives - Castellà: Habilitats comunicatives - Economia de la Comunitat Valenciana - Educació fisico-esportiva i salut - Anglès pràctic per a las ciències i la tecnologia - Técniques de laboratori físico-químiques - Geologia - Física aplicada - Biologia humana Matemàtiques II - Física - Química - Biologia - Dibuix Tècnic II - Ciències de la Terra i Mediambientals Llatí II - Història de l’art - Literatura universal - Matemàtiques aplicades a CCSS II - Grec II - Economia de l’empresa - Tecnologia Industrial II.

3 MATÈRIES DE MODALITAT OBLIGATÒRIES

Llatí II Història de l’art

Una tercera a escollir entre: Grec II Geografia Literatura universal

1 MATÈRIA OPTATIVA (en el seu lloc, es podrà cursar una de les optatives comunes a les 2 opcions)

3 MATÈRIES DE MODALITAT OBLIGATÒRIES

Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials II o Història de l’art

Una tercera a escollir entre: Economia de l’empresa Literatura universal Grec II

Geografia o Llatí II 1 MATÈRIA OPTATIVA (en el seu lloc, es podrà cursar una de les optatives comunes a les 2 opcions)

Optatives comun ­ es a les dues opcions

Segona llengua estrangera - Tecnologies de la informació i la comunicació - Valencià: Habilitats comunicatives - Castellà: Habilitats comunicatives - Economia de la Comunitat Valenciana - Educació fisico-deportiva i salut - Anglès pràctic per a les humanitats i les ciències socials - Sociologia Referents Clàssics de les manifestacions culturals modernes Llati II - Història de l’art - Literatura universal - Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials II Grec II - Economia de l’empresa - Matemàtiques II - Física - Química - Biologia - Dibuix Tècnic II - Ciències de la Terra i Mediambientals

Els alumnes han de cursar les 5 matèries comunes, 3 matèries de modalitat obligatòries i 1 optativa.

PQPI El PQPI es un programa de formació professional finançat per la Unió Europea. Està enfocat a alumnes de 15 o més anys i els permet obtindre el graduat en secundària i el primer nivell de formació professional.

PQPI

(dues modalitats: «ELECTRICITAT» i «CERÀMICA»)

Títol professional

1r CURS

AUXILIAR EN MUNTATGES ELÈCTRICS DE BAIXA TENSIÓ I TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS

20h de formació tècnica (setmanal): Electricitat i telecomunicacions 10h de formació general: Àmbit lingúístic-social i Àmbit científic-matemàtic

AUXILIAR EN REPRODUCCIÓNS DE MOTLES I PECES CERÀMIQUES ARTESANALS

20h de formació tècnica: Ceràmica 10h de formació general: Àmbit lingúístic-social i Àmbit científic-matemàtic

2n CURS 10h de formació tècnica: Electricitat i telecomunicacions

20h de formació general. Àmbit social, Àmbit de comunicació i Àmbit científicmatemàtic

v9


Selectivitat: PROVES D’ACCÉS DEL CURS 2013/2014 1- COMENTARI DE TEXT DE CASTELLÀ - En els 5 exercicis d’aquesta fase es plantejaran 2 opcions per a triar-ne una.

2- Hª DE LA FILOSOFIA O Hª D’ESPANYA (A elegir per l’alumne en matricular-se) FASE GENERAL OBLIGATÒRIA

3- LLENGUA ESTRANGERA (L’alumne podrá triar entre alemany, francès, anglès, italià i portuguès independentment de la llengua estrangera que haja cursat). S’inclourà prova oral.

5- MATÈRIA DE MODALITAT TRIADA PER L’ALUMNE/A

FASE ESPECÍFICA VOLUNTÀRIA

- Cada exercici es puntua entre 0 i 10. - Per accedir a la universitat s’ha d’haver obtingut un mínim de 4 punts a la fase general

4- EXERCICI DE VALENCIÀ

ESTRUCTURA

- Duració màxima de cada exercici: 90 minuts i descans de 45 minuts entre exercicis.

EXERCICIS D’ASSIGNATURES DE MODALITAT DIFERENTS A L’ELEGIDA EN LA FASE GENERAL (vinculades als estudis universitaris que l’alumne/a vol escollir. Pot ser que alguna assignatura de les que s’examine no l’haja cursada al batxillerat)

- Cada exercici es puntua entre 0 i 10 i es considera superada la matèria quan s’obtinga una qualificació igual o superior a 5. - Per a la nota d’admissió comptaran els dos exercicis amb qualificació més alta.

E.S.O. INFORMACIÓ ACADÈMICA SOBRE L’ESO Relació de matèries i hores setmanals a l’ESO Matèria Valencià: llengua i literatura Castellà: llengua i literatura Anglès/ Francès Segona Llengua Estrangera Matemàtiques Ciències Socials: Geografia i Història Educació per a la ciutadania Educació etico-cívica Educació Física Ciències de la Naturalesa Biologia/Geologia Física/ Química Educació Plàstica i Visual Tecnologies Informàtica Tecnologia Música Llatí Optativa Tutoria Religió Atenció Educativa TOTAL d’hores de l’alumnat

1r E.S.O.

2n E.S.O.

3r E.S.O.

4t E.S.O.

3 3 3 2 3 3 ----2 3 ----3 2 --------2 1 2 2 30

3 3 3 2 4 3 1 --2 3 ------------3 --2 1 2 2 30

3 3 3 2 3 3 ----2 --2 2 2 3 ----2 --2 1 1 1 32

3 3 3 3* 4 3 --2 2 --3* 3* 3* --3* 3* 3* 3* 1 1 1 1 32

En 4t d’ ESO l’alumnat triarà entre: Matemàtiques A o Matemàtiques B; 3 matèries entre les 8 senyalades amb aste­risc(*): BiologiaGeologia; Física-Química; Edua­ció Plàstica; Tecnologia; Música; Llatí; Informàtica; Segona llengua Estrangera i una matèria optativa de la relació de materiès que ofereix el centre (veure apartat següent).

v10


Optatives de l’ESO (COCOPE, 16 de juny de 2011) L’alumnat triarà, de la relació que ofe­reix el Centre, 1 matèria optativa en 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO. No es pot cursar la mateixa matèria op­ta­tiva en més d’un curs d’ESO, excepte Segona Llengua Estran­gera i Informàtica.

RELACIÓ D’OPTATIVES D’ESO OFERIDES AL CURS 2012−2013 DEPT. RESPONSABLE

MATÈRIA OPTATIVA TREB. MONOGRÀFIC D’INVESTIGACIÓ CULTURA CLÀSSICA DRAMATITZACIÓ –TEATRE LABORATORI DE FÍSICA I QUÍMICA 2a LLENGUA ESTRANGERA ANGLÈS PRÀCTIC INFORMÀTICA COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL ORIENTACIÓ I INICIACIÓ PROFESSIONAL EMPRESA I INICIATIVES EMPRENDEDORES TALLER DE DISSENY TALLER DE LLENGUA: CASTELLÀ TALLER DE LLENGUA: VALENCIÀ TALLER DE TECNOLOGIES TALLER DE MÚSICA TALLER GEOGRAF. - HISTORIADOR AMPLIACIÓ GEO. I HIST. D’ESPANYA TALLER DE LLENGUA ESTRANGERA (Teatr. fr) TALLER DE MATEMÀTIQUES

Tots Llatí i Grec Castellà Física i Química Francès / Anglès Anglés Informàtica Dibuix Economia Economia Dibuix Castellà Valencià Tecnologia Música Història Història Francès Matemàtiques

OFERTA

OFERTA

OBLIGADA

GENERAL

1r 2n 3r 4t X X

1r 2n 3r 4t

X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X X X

X X

X X X X X

X

X X X

X

X

(Cada any, al moment de la inscripció -o matrícula-, el centre informa sobre les optatives que es poden cursar.)

XARXA DE CENTRES PLURILINGÜES A finals de juny de 2011, l’IES «Penyagolosa» es va incorporar a la xarxa de centres plurilingües de la Comunitat Valenciana. En el curs acadèmic 2013-2014, «Informàtica» i «Tecnologia» impartiran part de la seua programació en Anglés.

APLICACIÓ DELS PROGRAMES D’EDUCACIÓ PLURILINGÜE CURS

ASSIGNATURA EN ANGLÉS

PROFESSOR/A

3r i 4t d’ESO

TECNOLOGIA

Sra. Amparo Gras

4t d’ESO i 1r de Batxillerat

INFORMÀTICA

Sr. Joaquín López

El sistema educatiu valencià preveu el Pro­gra­ma d’En­senyament en Valencià (PEV) i el Pro­grama d’Incor­po­ ra­ció Progressiva (PIP).

Al Pro­gra­ma d’En­senyament en Valencià la major part de les àrees no lingüístiques tenen el valencià com a llengua vehicular d’aprenen­tatge. El Pro­grama d’Incor­po­ra­ció Progressiva trac­tarà de ga­rantir l’ús del valencià com a llengua d’apre­nentatge en, almenys, dues àrees no lingüís­ti­ques de cada un dels grups i afectarà tot l’alumnat del centre, llevat dels que hagen sol·licitat formar part d’un grup en què s’apli­que el programa d’ensenyament en valencià.

Al curs 2013-2014, les assignatures que, en aplicació del Pro­grama d’Incor­po­ra­ció Progressiva, es cursaran en va­len­cià són les següents: 1r ESO

«Ciències socials, geografia i història», «Matemàtiques» i «Ciències de la Naturalesa»

2n ESO

«Ciències de la naturalesa», «Ciències socials, geografia i història» i «Matemàtiques»

3r ESO

«Biologia i Geologia», «Música» i «Física i Química»

4t ESO

«Biologia i Geologia», «Música» i «Física i Química»

Si els pares/mares/tutors legals desitgen que l’alumne reba un tracta­ment lin­güístic diferent al previst pel Centre, ho manifestaran en un termini de quinze dies, a partir de l’inici de les classes. Aquesta sol·licitud es farà indivi­dual­ment i per escrit a la direcció del centre, i aques­ta, segons les possibilitats organitzatives, adoptarà les me­su­res oportunes.

v11


Departament d’orientació El Departament d’Orientació realitza les seues acti­vitats seguint el seu pla d’interven­ció presen­tat a l’inici del curs, integrat en el Pla Anual de Cen­tre, i en desen­vo­lu­pament de les seues funcions: A.- ASSESSORAMENT I RECOLZAMENT TÈCNIC AL CEN­­ TRE EN MATÈRIA PSICO­ PEDAGÒ­ GICA: Ela­borar les propostes per al desenvo­lupa­ment de la Funció Tutorial. Elaborar i coor­ dinar els progra­mes d’Acció tutorial. Col·laborar amb la Junta Direc­tiva en la rea­lit­zació d’activitats educatives. B.- PREVENCIÓ I DETECCIÓ DE LES NE­CESSI­TATS EDUCATIVES ESPE­CIALS: Pro­posar i realit­zar accions que afavoresquen el procés educatiu i la inte­gra­ció personal i escolar de l’alumnat. Realitzar l’avaluació psicopedagògica de l’alumnat amb NEE i coordinar el funcionament de l’aula de Pedagogia Terapèutica. C.- AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA DE L’ A­LUM­­NAT: Afavorir en l’alumnat el conei­xement de sí mateix mitjançant l’anàlisi de les Aptituds Intel·lectuals i Actituds Per­so­­nals, Familiars i Escolars que influ­eixen en el pro­cés d’aprenentatge (alumnat de 1r d’ESO). Atenció a ca­sos individuals, a iniciativa del professorat / Tutoria o de l’alumnat. D.- ORIENTACIÓ PERSONAL, ESCOLAR, VOCA­CIONAL I/O PROFESSIONAL DE L’ALUMNAT: Afa­vo­rir en l’alumnat el desen­ vo­­ lu­ pament de la presa de de­ cisió vo­ cacional davant les diferents opcions educa­ tives. Co­ nei­ xement d’interessos i preferències profe­ssionals (alum­nat de 3r i 4t d’ESO). Assesorament voca­cional so­bre les distintes opcions educatives i/o professionals. Co­ordi­nació i realització de pro­grames afavo­ridors de l’orienta­ció vocacio­nal i/o profe­ssional (alumnat de Batxillerat). E.- ORIENTACIÓ A FAMÍLIES: Orientar les fa­mí­lies sobre aspectes bàsics que afavoresquen el procés educatiu dels seus fills/es, informar sobre eixides aca­dèmiques i/o professionals. Atendre les seues peticions en casos indivi­duals

PROGRAMA DE COMUNICACIÓ

INSTITUT/FAMÍLIES L’ IES «Penyagolosa» duu a terme, amb la col·laboració de l’AMPA, un programa de gestió docent (l’anomenat «tamagotxi»), que recull de manera ràpida la informació que es genera al centre i permet la seua consulta per part del professorat. Però a més a més, eixe programa possibilita traslladar eixa mateixa informació a la xarxa d’internet per tal que els pares/ mares puguen conèixer el dia següent les incidències (faltes d’assistència, retards, amonestacions, notes d’avaluació, horari del grup) que afectin els seus fills i filles. La pàgina web on es pot consultar aquesta informació és:

www.sgdweb.com/ies_penyagolosa En entrar a la pàgina apareixerà el següent quadre de diàleg. Al camp «usuario» s’ha de posar el número de DNI (pot ser el del pare o el de la mare i fins i tot el del propi alumne si en té) i en el el camp «clave» el número d’expedient del seu fill/a (assignat al moment de la primera matrícula al centre) i que li serà comunicat als pares per correu. Aquesta iniciativa, tot seguint amb la comunicació via internet que possibilita el «tamagotxi», afegeix la remesa periòdica d’una carta amb la informació de faltes d’assistència, retards i amonestacions i d’una altra carta amb les qualificacions de cada una de les tres avaluacions. També es contempla l’enviament als pares/mares dels alumnes que els tutors consideren oportuns d’un SMS (missatge a mòbils) informant del nombre de faltes o d’alguna incidència especialment significativa.

v12


La web del centre www.iespenyagolosa.es

L’ús de la web ens permet estar informats en temps reial.

PROFESSORAT Correu Comunicació entre el professorat, membres del departaments, direcció i professorat, convocatòries de claustre, de comissió de coordinació pedagògica, de reunions de departament, etc…

Aula virtual Posa a disposició dels alumnes tot tipus d’activitats en tot tipus de format (text, foto, vídeo, audio), Permet «pujar» treballs que els alumnes podran realitzar en diversos terminis; també fer un seguiment del treball de cada alumne; interacció professor-alumne des de casa.

Intranet Per a reserves on line d’aules amb recursos TIC, sala d’actes...

Revista «Penyagolosa» i «Fullet informatiu» Es poden veure, consultar o descarregar des de casa en format PDF.

ALUMNAT i PARES/MARES Aula virtual Permet disposar de tots els materials dels professors per millorar el procés d’aprenentatge i fer-lo molt més dinàmic i flexible. Possibilitat d’enviar e-mails als professors.

SGD Informació d’alumnes: notes, faltes d’assistència, amonestacións... (Veure pàg.15).

Fors Participació en els distints fors que es creen, la qual cosa permetrà dinamitzar la vida del nostre centre.

Revista «Penyagolosa» i «Fullet informatiu» Col·laboració amb la revista del centre. Accés i descàrrega des de casa.

Activitats extraescolars: Informació i publicació de fotos d’excursions, teatre, cine, etc... Tota aquesta informació es completarà amb el tauler digital situat al hall del centre i que està disponible per a ús de tota la comunitat educativa.

v13


“Olímpics” MEDALLES D’OR EUROPEES

Olimpíada de Ciències EUSO 2007

Victor López, Neus Giner, Oriol Flors, professors responsables i directiva de l’IES “Penyagolosa” 2007.

v14


L’IES “PENYAGOLOSA” EL CENTRE DELS PREMIS EXTRAORDINARIS DE BATXILLERAT CURS 2005/2006

CURS 2006/2007

CURS 2009/2010

Albert Torró Molés

Avel·lí Flors Mas

Arturo Oliver Guimerá

Marina Seder Colomina

CURS 2008/2009

Carles Badenes Escudero

Laura Córcoles Molina

Carles Segarra Ortí

Premiats Olimpíada Matemàtica.

Premiats Olimp. Biologia, Valencià, Història i Patrimoni.

Participants i premiats en la prova “Cangur”.

Alumnes guardonats 2012-2013 Al llarg del passat curs 2012/2013, alumnes de l’institut van obtenir premis i distincions en convocatòries molt diverses, la qual cosa ens deu emplenar de just orgull i ser un incentiu per a intentar millorar com a centre. Tot seguit apareix la relació dels guardonats: III OLIMPÍADA D'HISTÒRIA I PATRIMONI Leyre García Molinuevo

1r Premi

2n Batx A

Na Mar Adiego Ortín

2n Batx C

En Luis Huerta Na Lurdes Julián

2n Batx C

Na Montserrat Ferrer

OLIMPÍADA DE BIOLOGIA Analía Boix Scabbiolo

3r Premi OLIMPÍADA DE VALENCIÀ

Alejandro Viciano Molina i María Álvaro Roures

3r Premi

v15


OLIMPÍADA MATEMÀTICA A SECUNDÀRIA Guanyador de l'Olimpíada 2013 de 2n cicle d'ESO (fase provincial) i classificat per a la fase autonòmica. (2n cicle d'ESO)

Alaá Moucharrafie Abdulsamad

8é classificat en 2n cicle d'ESO (fase prov.) i classificat per a la fase autonom. 7é classificat en 1r cicle d'ESO (fase prov) i classificat per a la fase autonòmica 2a classificada en Primaria (fase prov) i classificada per a la fase autonòmica

Hugo Pitarch Lluís Pastor Helena Cabrera

4t ESO A 4t ESO C 2n ESO D

En Juan José Barahona En Juan José Barahona N'Amparo Barberá En Tomás Villalonga

6é Prim.

C.P. Lluís Revest

4t ESO A

En Juan J. Barahona

PROVA CANGUR DE MATEMÀTIQUES Shadi Mahmoudieh Daryan

Guanyadora de la prova Cangur 2013, niv. 2 PREMI CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA

Sergi Aragón Sebastià

1r Premi Concurs literari

4t ESO B

En Dionís López

PREMI EXTRAORDINARI AL RENDIMENT ACADÈMIC D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA GENERALITAT VALENCIANA Ana Tena Barberán

Premi al rendiment acadèmic d'ed. primària

1r ESO B

C.P. Maestro Canós

Anna Herrero Arnau

Premi al rendiment acadèmic d’ed. primària

1r ESO B

C.P. Maestro Canós

CONCURS de Cartells “DÍA MUNDIAL SIN TABACO” Ana Tena Barberán

1r accèssit

1r ESO B

Na María Sanz

PREMI “EL GUST D’INVESTIGAR” DE L’UJI Rosé Adell Jesus García Javier Marín Jorge Ventura

Premi al millor treball d’investigació científica: «Moviment d’un globus en un fluid» Escola Superior de Ciències i Tecnologia de l’UJI 1r Batx C

Na Desi Almela Na Rosa Salvador Na Manuela Segura

PREMI DE LA MAR DE POESIA “Manel Garcia Grau”. Grao de Castelló Premi Grumet «Manel Garcia Grau» Centre Cultural La Marina. Ajunt. de Castelló

Sonia Almela Añón

1r ESO B

Departaments de Castellà i Valencià

PREMI V CONCURS LITERARI “CARLES SALVADOR” Sergi Aragón Sebastià Angel Victor Manzano Nebot

Premi narrativa alumnat d’ESO

4t ESO B

En Dionís López

Premi assaig alumnat de Batxillerat

1r Batx C

Na Montserrat Ferrer

MEMÒRIA EXPOSICIONS

D’ACTIVITATS

CURS 2012-2013

TÍTOL

DATA

“MATEMÁTICAS A LA VISTA” Organitza: Departament de Matemàtiques.

gener-febrer de 2013

CONCURS PERSONNAGE DE B.D.” Organitza Departament de Francès

13 de febrer de 2013

FERIA DE FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL “FORUM” Organitza: Ajuntament de Castelló de la Plana Coordina: Departament d’Orientació.

Del 20 de març al 21 de març de 2013

“EXPOSICIÓ I LLIURAMENT DE PREMIS DEL CONCURS PERSONNAGE DE B.D.” Organitza: Departament de Francès.

Del 27 d’abril al 29 d’abril de 2013

EXPOSICIÓ PÓSTERS DELS PARTICIPANTS AL CONCURS “EL GUST D’INVESTIGAR 2013” Organitza: Departament de Física i Química

Del 26 de juny al 30 de juny de 2013

v16


CONFERÈNCIES, COL·LOQUIS, XERRADES TÍTOL

PONENT

DATA

“ PRESENTACIÓ DEL PROJECTE COMENIUS Add Health to life ALS PRIMERS D’ESO” (Xerrada per als alumnes de primer d’ESO ) Professors del Projecte Comenius

Professors del Comenius

26 d’octubre de 2012

Jorge Esforç (Psicòleg de l’Hospital Provincial de Castelló)

13 de novembre de 2012

Coordinadora del Programa de Prevenció de Violència de Gènere

29 de novembre de 2012

“EL CÀNCER ( Marató de TV3)” (Dirigida a alumnes de 1r de Batxillerat) Sra. Lurdes Julián i Sr. Manel Collado “PREVENCIÓ DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE” (Dirigida a l’alumnat de 4t ESO) Sra. Pura Escrig, Sr. Marcos Gómez, Sra. Esther Pascual “XERRADES EN ANGLÈS” (Dirigida a alumnes de 3r, 4t ESO, 1rBat i 2n Bat) Sra. Odila Amiguet, Sra. Rosa Martínez, Sra. Marga Suàrez, Sr. Javier Masó

Professorat natiu

“EN FAMÍLIA, Claves para prevenir el consumo de drogas” (Dirigida a pares i mares del centre) Ajuntament de Castelló Coordina: Vicedirecció

Elena Calvo

25 de març de 2013

Personal especialitzat de la Universitat Autònoma de Barcelona

16 d’abril de 2013

Jesús García Tena (Pediatre, especialista en neurologia)

23 de maig de 2013

BUS AUTÒNOMA BARNA (Dirigida a alumnes de 2n de Batxillerat ) Sra. Montserrat Arró EL TDAH (Dirigida a alumnes de 1r Batxillerat) Sra. Lurdes Julián, Sr. Manel Collado

11 de desembre de 2012 13 de desembre de 2012

ACTIVITATS ESPORTIVES Un equip masculí de futbol-sala del centre ha participat en la competició local (escoles esportives municipals). S’han dut a terme durant tot el curs lligues internes de futbol-sala, voleibol (“Trofeu Gonzalo Sanahuja”) i tenis de taula amb participació de diferents equips d’ESO i Batxillerat

ACTIVITAT

DATA

MARXA-ESCALADA (BENICÀSSIM-DESERT DE LES PALMES). (Dirigida a 1r i 2n Batxillerat) Organitza:Sr. Santiago Cantavella, Sr. Gonzalo Sanahuja, Sr. Joaquín López, Sr. Javier Masó.

7 de novembre

“EXPLORACIONES SUBTERRÁNEAS EN LA SIERRA DE ESPADAN”. (Dirigida a 2n de Batxillerat) Organitza: Sr. Santiago Cantavella i Sr. Gonzalo Sanahuja

18 de desembre

INICIACIÓ PRÀCTICA A LA ESPELEOLOGIA (Dirigida a 2n de Batxillerat) Organitza:. Departament d’Educació Física Sr. Santiago Cantavella Sr Gonzalo Sanahuja i Sr. Marcos Gómez

19 de desembre

SETMANA D’ESQUÍ (Dirigida a tot l’alumnat) Organitza: Álvaro Monferrer TROFEU DE VOLEIBOL “GONZALO SANAHUJA” (Dirigida a 4t ESO, 1r Batxillerat i 2n Batxillerat) Organitza: Sr. Marcos Gómez, Sr. Santiago Cantavella, Sr. Juanjo Barahona; Sr. Tomás Villalonga; Sr. Alberto Escoí.

Del 3 al 8 de març

Del 24 de gener al 15 de març

v17


CARRERA A PEU “ENRIQUE BELTRAN” (Dirigida a 3r ESO i 1r Batxillerat) Organitza: Sr. Marcos Gómez i Sr. Santiago Cantavella

22 de març

SENDERISME PER MONTANEJOS. (Dirigida a 3r ESO) Organitza: Sra. Rosa Salvador Ortega i Sr. Marcos Gómez

17 d’abril

TRAVESSIA A PEU I NADO PELS RIUS VILLAHERMOSA I MILLARS (Dirigida a 1r de Batxillerat) Organitza: Sr. Santiago Cantavella i Sr. Marcos Gómez.

8 de maig

EXCURSIÓ CICLISTA VIA VERDA DE ZAFAN (Dirigida a 3r ESO i 4t ESO) Organitza: Sr. Joaquín López, Sr. Javier Ortega; Sr. Marcos Gómez, Sr. Xavier Sebastià “SALIDAS CICLOURBANAS CURSO 2012-13” (Dirigida: 3r ESO i 4t ESO) Interdepartamental. Coordina: Sr. Marcos Gómez

24 de maig.

13, 14, 15, 23 i 24 de maig.

INICIACIÓ AL TENIS DE TAULA. En Carlos Juan

Tot el curs

COMPETICIONS ESPORTIVES DURANT ELS PERíODES DE PATI Organitza: Departament d´Educació Física

Tot el curs

REVISTA «Penyagolosa» A final de curs es va publicar el número “24” de la «Revista Penyagolosa», amb dife­rents seccions: articles d’opinió, entrevistes, informació, esports, música, treballs guanyadors dels concursos de l’AMPA, fotos de 2n de Batxillerat, 4t d’ESO, etc. Podreu veure-la ON-LINE a la pàgina web de l’IES «Penyagolosa»: www.iespenyagolosa.es

v18


BIBLIOTECA «Manel Garcia Grau» Les hores dedicades a préstec i al control intern s’han pogut mantenir, la qual cosa afavoreix la divulgació i animació a la lectura. Com ja és habitual, al llarg del curs vàrem fer activitats de coneixement i divulgació de la Biblioteca dirigida a tots els alumnes de primer curs d’ESO. Al llarg del present curs s’ha dut a terme la informatització de la biblioteca, la qual cosa facilitarà el control i prèstec dels llibres. S’inclou el registre realitzat per part dels professors responsables: En Xavier Sebastià i N’Azucena Pesquera.

EXCURSIONS - EIXIDES CULTURALS ITINERARI

DATA

VIATGE A LITUÀNIA (PROJECTE ADD HEALTH TO LIFE, PROGRAMA COMENIUS) (Alumnes de Batxillerat ) Prof. Sr. Joaquin López Sánchez i Sr. Marcos Gómez

Del 23 al 28 de setembre de 2012

VIAGTE D’INTERCANVI A BOCHNIA (POLONIA) (Alumnes de 3r i 4t ESO i Batxillerat) Prof. Sr. José P. Martí García i Sra. Carmen Sanz García

Del 4 al 13 d’octubre de 2012

VISITA A EACC (CASTELLÓ) (4t ESO PDC ) Prof: Sr. Miguel Torija VISITES A L’EXPOSICIÓ “HISTORIA DEL BILLETE” (4t d´ESO, 1r Batxillerat) Prof. Sra. Mar Adiego i Sra. M. Dolores Sansano

13 de novembre de 2012

16, 19 i 21 de novembre de 2012

VISITA A EACC (CASTELLÓ) (4t ESO i 2n de Batxillerat ) Prof. Sra. Amparo Valero

20 de novembre de 2012

VISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ DE PINTURA DEL CENTRE CULTURAL “LES AULES” ( 2n de Batxillerat ) Prof. Sra. Amparo Valero i Sra. Dolors Porcar

20 de desembre de 2012

VISITA AL MUSEU DE BELLES ARTS DE CASTELLÓ ( 2n de Batxillerat ) Prof: Sra. Mar Adiego

21 de desembre de 2012

VISITA A L’HOSPITAL GENERAL EN JORNADA DE PORTES OBERTES (2n de Batxillerat) Prof. Sra. Lurdes Julián i Sra. Silvia Roig

1 de febrer de 2013

JORNADA DE PORTES OBERTES A L’IES CAMINÁS (4t ESO ) Coordina: Departament d’Orientació Prof: Sra. Montserrat Arró i Sra. Rosario Diez

4 de febrer de 2013

JORNADA DE PORTES OBERTES A LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA (2n de Batxillerat ) Coordina: Departament d’Orientació Prof. Sra. Montserrat Arró i Sra. Carmen Sanz

5 de febrer de 2013

v19


JORNADA DE PORTES OBERTES A L’IES POLITÈCNIC DE CASTELLÓ (4t ESO i PQPI ) Coordina: Departament d’Orientació Prof. Sra. Esther Pascual, Sra. Pura Escrig, Sra. Pilar Crespo i Sra. Amparo Gras

5 de febrer de 2013

JORNADA DE PORTES OBERTES AL CFPI COSTA DE AZAHAR DE CASTELLÓ (4t ESO i PQPI ) Coordina: Departament d’Orientació Prof. Sra. Montserrat Arró i Sra. Rosario Diez

6 de febrer de 2013

JORNADA DE PORTES OBERTES A L’IES MATILDE SALVADOR (4t ESO ) Coordina: Departament d’Orientació Prof. Sra. Montserrat Arró, Sra. Amparo Valero i Sra. Pura Escrig

7 de febrer de 2013

VISITA CULTURAL A BARCELONA (2n, 3r i 4t d’ESO ) Prof. Sr. Xavier Sebastià

13 i 14 de març de 2013

VISITES A L´ESTUDI DE GRAVACIÓ SONO ESTUDIO DEL GRAO DE CASTELLÓ (4t d’ESO) Prof. En Fernando Aznar

20 i 22 de març de 2013

VIATGE CULTURAL A PARIS (4t d’ESO) Prof. Sr. Alvaro Monferrer i Sr. Xavier Sebastià

Del 22 al 27 de març de 2013

VIATGE CULTURAL A BÈLGICA (4t d’ESO i 1r de Batxillerat) Prof. Sra. Rosa Salvador Ortega i Sra. Azucena Pesquera

Del 4 al 9 d’abril de 2013

MOVILIDAD COMENIUS- RUMANIA (1r de Batxillerat) Prof: Sra. Carmen Bernad i Sra. Amparo Gras

Del 21 al 27 d’abril de 2013

VALÈNCIA: CRISTIANA I MUSULMANA (2n d’ESO ) Prof: Sra. Belen Porcar, i Sra. Belen Domingo

2 de maig de 2013

EXCURSIÓ A BARCELONA (3r d´ESO ) Prof: Sr. Dionís López i Sra. Josefa Rubio

10 de maig de 2013

VISITA A L’EXPOSICIÓ DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA: “MEMÒRIA I VIGÈNCIA D’UN COMPROMÍS”. (1r de Batxillerat) Prof: Sra. Montserrat Ferrer i Sr. Alfons Moros

17 de maig de 2013

VISITA AL MUSEU DE BELLES ARTS. (3r ESO PDC) Prof: Sra. Montserrat Ferrer

29 de maig de 2013

EXCURSIÓ A BARCELONA. (2n ESO i 4t ESO) Prof: Sr. Dionís López i Sra. Pura Escrig

7 de juny de 2013

v20


TEATRE, MÚSICA I CINEMA

OBRA

DADES DE L’ACTIVITAT

DATA

Sala d´Actes de l´IES “Penyagolosa” Org.: Dep. de Música Prof.: Sra. Belen Domingo i Sr. Fernando Aznar

21 de desembre de 2012

VISIONAT DEL FILM FRANÇAIS SOUS-TITRÉ “LE LORAX”

Sala d’Actes de l’IES Penyagolosa Org.: Dept. de Francés. Prof: Sra. Azucena Pesquera i Sr. Xavier Sebastià

5 de desembre de 2012

VISIONAT DEL DOCUMENTAL “L’ENERGIA”

Org: Dept. De Tecnologia. Prof: Sr. Miguel Torija, Sra. Amparo Gras, Sra. Pilar Crespo, Sra. Rosa Giménez

27 de febrer de 2013

ASSISTÈNCIA A L’ÒPERA: “ORFEO” DE MONTEVERDI

Auditori de Castelló Org. Dep. de Música Prof: Sra. Belén Domingo

14 de març de 2013

REPRESENTACIÓ TEATRAL DE “EL QUIJOTE”

Hall del Centre Prof: Sra. María Moliner

23 d’abril de 2013

REPRESENTACIÓ TEATRAL DE “EL QUIJOTE”

C.E.I.P. Lluís Revest Prof: Sra. María Moliner

6 de juny de 2013

ASSITÈNCIA A UNA TAULA RODONA I CONCERT.

Auditori de Castelló Prof: Sra. Belén Domingo

13 de juny de 2013

AUDICIÓ DE NADALES

AULES I TALLERS ACTIVITAT

DATA

ASSESORIA SOBRE AFECTIVITAT I SEXUALITAT PER A JOVES. Organitza: Ajuntament de Castelló Prof.: Sra. Rosa Peris, Sr. Luís Huerta i Sr. Manel Collado.

19 i 26 d’octubre de 2012

PRIMERS AUXILIS I PREVENCIÓ A LA DROGODEPENDÈNCIA. Organitza : Ajuntament de Castelló Prof: Sra. Rosa Peris i Sr. Luís Huerta Coordina: Vicedirecció

18 de novembre de 2012

PROGRAMA DE PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE. Organitza : Dept. d’Orientació Prof: Sra. Pura Escrig, Sra. Esther Pascual i Sr. Marcos Gómez. Coordina: Vicedirecció

29 de novembre de 2012

PRÀCTIQUES DE QUÍMICA A LA UJI. Organitza : Universitat Jaume I. Prof: Sra. Manuela Segura

16 de gener de 2013

PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA A LA UJI. Organitza : Universitat Jaume I. Prof: Sra. Lurdes Julián i Sr. Luís Huerta

17 de gener de 2013

ELABORACIÓ DE “CRÊPES”. Organitza : Dpt. de Francès

Prof: Sra. Azucena Pesquera

ANELLAMENT DE PARDALETS. Organitza : Diputació de Castelló

Prof: Sr. Luís Huerta

TALLER DE DOBLATGE. Organitza : Dpt. de Valencià

Prof: Sra. Montserrat Ferrer

25 de març i 26 d’abril de 2013 26 de maig de 2013 20 de juny de 2013

v21


ALTRES MANIFESTACIONS I ACTIVITATS A més a més de les activitats més amunt descrites, s’han desenvolupat les següents iniciatives:

ACTIVITAT PARTICIPACIÓ EN LA CAVALCADA REIS 2013. Coordina: Vicedirecció

DATA gener de 2013

PREPARACIÓ I PARTICIPACIÓ EN LA IX EDICIÓ D’OLIMPÍADES DE BIOLOGIA Dept. de Biologia. Sra. Lurdes Julián i Sr. Luís Huerta

Curs acadèmic 2012-2013 (15 de febrer de 2013, F. LOCAL)

PREPARACIÓ I PARTICIPACIÓ EN LES OLIMPÍADES DE FÍSICA 2013 Dept. de Física i Química. Sra. Rosa Salvador Tena

Curs acadèmic 2012-2013 (15 de febrer de 2013, F. LOCAL)

PREPARACIÓ I PARTICIPACIÓ EN LES OLIMPÍADES D’HISTÒRIA I PATRIMONI 2013 Dept. de Geografía i Història. Sra. Mar Adiego

Curs acadèmic 2012-2013

PREPARACIÓ I PARTICIPACIÓ EN LES OLIMPÍADES DE VALENCIÀ 2013 Dept. de Valencià. Sra. Montserrat Ferrer

Curs acadèmic 2012-2013

PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA “ANTENES INFORMATIVES” DE LA REGIDORIA DE LA JOVENTUT Organitza: Ajuntament de Castelló. Coordina: Vicedirecció

Curs acadèmic 2012-2013

CERTÀMEN LITERARI, DE DIBUIX, PINTURA I FOTOGRAFIA DE L’AMPA Convoca: A.M.P.A. Coordina: Vicedirecció Dept: Música, Castellà, Valencià, Francès i Dibuix PREPARACIÓ I PARTICIPACIÓ EN LES PROVES CANGUR 2013 Dept. de Matemàtiques Sr. Juanjo Barahona, Sra. Rosa Barrachina, Sra. Pura Escrig

2n i 3r trimestre del curs 2012-2013

Curs acadèmic 2012-2013 (21 de Març de 2013)

PARTICIPACIÓ AL CONCURS LITERARI DEL CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA Dept. de Valencià. Sr. Dionís López

Curs acadèmic 2012-2013

PARTICIPACIÓ EN CAMPANYES DE SALUT EN COL.LABORACIÓ AMB LA CONSELLERIA DE SANITAT I ALTRES INSTITUCIONS Coordina: Vicedirecció

Curs acadèmic 2012-2013

PARTICIPACIÓ EN LA CAMPANYA ONG GLOBAL HUMANITARIA Coordina: Vicedirecció FESTA FINAL DE CURS 2n BATXILLERAT Organitza: Vicedirecció i Regiduria d’Estudis PREPARACIÓ I PARTICIPACIÓ DE L’ALUMNAT EN L’OLIMPÍADA MATEMÀTICA 2013. Dept. de Matemàtiques. Sra. Amparo Barberà, Sr. Tomàs Villalonga i Sr. Juanjo Barahona

maig de 2013 24 de maig de 2013 Curs acadèmic 2012-2013 (18 de maig de 2012 F. PROVINCIAL) (1 i 2 de juny de 2013, F. AUTONÒMICA)

PREPARACIÓ I PARTICIPACIÓ EN EL CONCURS CIENTÍFIC “EL GUST D’INVESTIGAR 2013” Dept. de Física i Química Sra: Desideria Amela, Sra. Manuela Segura i Sra. Rosa Salvador Tena

Curs acadèmic 2012-2013 (25 de juny de 2013)

EXPERIÈNCIES DISCENT Dept de Biologia i Geologia. Sra. Lurdes Julián i Sr. Manel Collado

Curs acadèmic 2012-2013

ACTE DE CLOENDA DEL CURS 2012-2013 Organitza: Vicedirecció i Regiduria d’Estudis

v22

14 de juny de 2013


Activitats culturals

Al llarg del curs 2013-2014 oferirem un variat seguit d’acti­vitats culturals, per tal de contribuir a la formació de l’alumnat en habilitats tècniques o esportives, valors cívics i actituds democrà­tiques. Les activitats que es de­sen­ vo­­luparan poden distri­buir-se en els se­güents apartats:

2013-2014

1. Exposicions. 2. Conferències, col·loquis i xerrades. 3. Activitats esportives: futbol-sala, bàsquet, voleibol, bicicleta de muntanya, marxes, espeleologia. 4. Excursions i eixides culturals. 5. Teatre, música i cinema. 6. Revista. 7. Aules i tallers. 8. Altres manifestacions i activitats: Acte de cloenda del curs, Festa final de curs de 2n de BATXILLERAT, Intercanvis, etc. 9. Biblioteca.

Obra pictòrica d’Amparo Dols

Normes DECÀLEG SOBRE NORMES DE CONVIVÈNCIA 1.

L’alumnat assistirà a classe amb puntualitat. Entre classe i classe els alumnes es dirigiran a l’aula/ matèria amb diligència i rapidesa, però sense correr, ni armar aldarull.

2. Cap alumne, de cap nivell, podrà entrar o eixir del centre fora de les hores d’entrada i d’eixida establertes. Si per raons de força major és necessari (per exemple, visita mèdica), ho fa­rà prèvia presentaciò d’un justificant del pare/ mare i entre classe i classe. A l’hora del pati, les portes exteriors del centre restaran tancades i cap alumne podrà eixir sense permís.

3. Els alumnes justificaran les seues faltes en un termini màxim de tres dies des de la seua reincorporació entregant el justificant al tutor. L’imprés oficial de justificació de faltes podrà recollir-lo en Consergeria.

4. Si un alumne falta a un examen podrà sol·licitar

la seua relaització un altre dia, però la no assistència a un examen no dona dret automàticament a la seua realització posterior. Aduïnt causes justificades davant del professor/a o de la Direcció del Centre es podrà autoritzar la seua realització sense interrompre la programació establerta el dia que el professor/a considere més convenient.

5.

L’alumnat ha de romandre al cen­tre durant totes les hores lectives que determina el seu horari. No pot anar-se’n a casa abans d’hora. Si falta algun professor a última hora, la classe serà atesa pels professors de guàrdia.

6. Com a norma de caràcter general, l’alum­nat restarà a classe durant tota l’hora lectiva (exàmens inclosos)

fins que sone el timbre i no podrà eixir mai abans. Tret de casos d’estricta necessitat, l’alumnat no eixirà als serveis, bar, fotocopiadora, etc.

7.

L’alumnat portarà una indumentària adequada al centre educatiu on desenvolupa la seua feina. No es permetrà portar roba de vestir inadequada, amb lemes racistes o xenòfobs, ni dur la gorra ficada en espais tancats.

8.

Fumar al interior dels centres escolars està pro­hibit per la llei (Reial decret 192/1988). D’acord, doncs, amb la legalitat vigent, NO ES POT FUMAR NI EN EL CENTRE NI ALS VOLTANTS.

9. Els passadissos i les escales no són el lloc per seure’s, reunir-se, còrrer, cri­dar, etc. Cal evitar tots estos compor­ta­men­t­s

10. Queda totalment prohibit portar mòbils, walkmans, MP3, monopatins o similars al Centre.

v23


Mesures educatives correctores. CURS 2013/2014 L’ús del Sistema de Gestió Docent (SGD – “Tamagotxi”) posa a l’abast del professorat la possibilitat immediata d’amonestar l’alumne/a que es porta malament o altera el normal discòrrer de la classe. Segons el Reglament de Règim Interior, s’estableix la següent gradació de mesures educatives correctores: Nombre d’amonestacions

Mesures correctores

2

Actuació preventiva: El tutor avisa al pare/mare/tutor legal.

Tutor del grup.

4

Actuació preventiva: • El tutor avisa el pare/mare/tutor legal. • Entrevista conjunta amb la presència de l’alumne/a a l’hora de visita.

Tutor del grup.

6

Dues sessions amb el tutor a la sego­na hora de tutoria: entrevista personal, treball guiat, etc.

Tutor del grup.

10

L’alumne/a va al aula de suport i és privat del temps d’esplai per un període màxim de 5 dies

Professorat de suport i director

15

L’alumne/a queda privat de participació en acCap d’estudis i direcció. tivitats extraescolares.

20

Consideració de conducta contrària a les Cap d’estudis i direcció. normes de convivència. Comisió de Convivència Apertura d’expedient i sanció corresponent. del Consell Escolar.

NOTA.• Aquesta gradació de sancions afecta tan sols a les amonestacions que es fan constar al SGD. En qualsevol moment, davant d’una conducta contrària a les normes de convivència o d’una conducta greument perjudicial per a la vida del centre, el professorat ho farà constar en el full de «Denúncia de conducta incorrecta». • La direcció del centre, conjuntament amb el tutor del grup i escoltat el professorat més directament implicat, podrà establir algun canvi en aquesta gradació. • Les amonestacions necessàriament aniran acompanyades pel CODI (recollit al tamagotxi) que tipifica la conducta incorrecta que l’alumne/a ha comés. • El full de denuncia de conducta incorrecta es farà aplegar als pares per a la seua firma i la seua tornada al centre.

v24

Responsable del control


Professorat Tot el professorat del Centre té assignada una ho­ra setmanal per a rebre visites dels pares. En aquest mateix full apareix la relació de tutors i caps de departament i en la següent, les hores de visita al professorat.

Tutors 1r ESO Grup

2n ESO

Professor/a tutor/a

Grup

Professor/a tutor/a

A

Sra. Mª Belén Porcar Gómez

A

Sra. M. Lurdes Julián Natividad

B

Sr. Carlos Juan Mateo

B

Sr. Alberto Escoí Agut

C

Sr. Xavier Sebastià Jordà

C

Sr. Dionís López Batalla

D

Sra. María Isabel Micó Català

D

Sra. Ana Belén Domingo Uhden

3r ESO Grup A Div

4t ESO

Professor/a tutor/a

Grup

Professor/a tutor/a

Sr. Marcos Gómez Guerrero Sra. Rosa Mª Salvador Ortega

A Div.

Sra. Josefa Rubio Cabanillas Sra. Pura Escrig González

B

Sra. Rosa Giménez Chiva

B

Sra. Empar Pérez Adelantado

C

Sr. Jose Luís Miguel Salla

C

Sra. María P. Moliner Marín

D

Sra. Amparo Barberá Rodríguez

D

Sra. Esther Pascual Pitarch

1r BATXILLERAT Grup A

Professor/a tutor/a Sr. Joaquim Prats Fabra

2n BATXILLERAT Grup A

Professor/a tutor/a Sr. Alfons Moros Planelles

B

Sr. Javier Masó Agut

B

Sr. Andreu Beltrán Zaragozà

C

Sra. Carmen Sanz García

C

Sr. Juan José Valdelvira Artigado

1r PQPI Professor/a tutor/a

2n PQPI Professor/a tutor/a

Sr. Miguel Torija Martí

Electricitat

Sra. Laura Pérez Salvador

Ceràmica

Sra. Amparo Gras Huerta

Electricitat

Caps de departament Departament Anglès

Professor / a Sr. Javier Masó

Departament

Professor / a

Història

Sra. Mª del Mar Adiego

Biologia i Geologia Sr. Luís Huerta

Llatí

Sra. Lidón Torrent

Dibuix

Sr. Javier Ortega

Castellà

Sra. Rosa Mª Salvador O.

Educació Física

Sr. Santiago Cantavella

Matemàtiques

Sr. Juan José Barahona

Filosofia

Sra. Josefa Rubio

Música

Sr. Fernando Aznar

Física i Química

Sra. Manuela Segura

Religió

Sr. Álvaro Monferrer

Francès

Sr. Xavier Sebastià

Valencià

Sra. Montserrat Ferrer

Grec

Sr. Rafael Cabrera

Tecnologia

Sra. Mª Pilar Crespo

Economia

Sra. Mª Dolores Sansano

Orientació

Sra. Montserrat Arró

Informàtica

Sr. Joaquín López

v25


Hores de visita al professorat PROFESSOR/A

Hora de visita

Sra. Adiego Ortín, Mª del Mar

Dilluns 08:55-09:50

Sra. Amela Querol, Desideria

Dimecres 11:10-12:05

Sra. Amiguet Claramonte, Odila

Dijous 12:05-13:00

Sra. Arró Robert, Montserrat

Petició d’hora

Sr. Aznar Cañada, Fernando

PROFESSOR/A Sr. Martí García, José P. Sr. Masó Agut, Javier Sra. Micó Català, Maria Isabel

Hora de visita Divendres 12:05-13:00 Dijous 13:00-13:55 Dimecres 11:10-12:05

Sr. Miguel Salla, José Luis

Dimarts 09:50-10:45

Dilluns 12:05-13:00

Sra. Moliner Marín, María

Dimarts 09:50-10:45

Sr. Barahona Gadea, Juan José

Dijous 11:10-12:05

Sra. Mollar Calpe, Ana

Sra. Barberá Rodríguez, Amparo

Dimarts 09:50-10:45

Sra. Barrachina Monferrer, Rosa

Dimecres 11:10-12:05

Sr. Beltran Zaragozá, Andreu

Dilluns 11:10-12:05

Sr. Monferrer Herrero, Álvaro

Dilluns 12:05-13:00 Dimecres 11:10-12:05

Sr. Moros Planelles, Alfons

Dimarts 09:50-10:45

Sr. Ortega Lasheras, C. Javier

Dimarts 11:10-12:05

Sra. Benages Amorós, Soledad

Dimecres 09:50-10:45

Sra. Pascual Pitarch, Esther

Sra. Bernad Nebot, Carmen

Divendres 11:10-12:05

Sra. Peña Marco, Isabel

Dimarts 12:05-13:00

Sr. Cabrera Petit, Rafael

Dimecres 12:05-13:00

Sra. Pérez Adelantado, Empar

Dimarts 12:05-13:00

Sr. Cantavella Jordá, Santiago Sr. Collado i Vergara, Manel Sra. Castañ Centelles, Guadalupe Sra. Crespo Montes, Pilar Sra. Cucala Rubert, Pilar Sra. Díez Bajo, Mª del Rosario. (PT) Sra. Domingo Uhden, A. Belén Sr. Escoí Agut, Alberto Sra. Escrig González, Pura Sra. Ferrer Ripollés, Montserrat

Dimarts 12:05-13:00 Dijous 09:50-10:45 Divendres 11:10-12:05 Dilluns 12:05-13:00 Divendres 12:05-13:00 Petició d’hora Divendres 11:10-12:05 Dimarts 12:05-13:00 Dimecres 11:10-12:05 Dimarts 12:05-13:00

Sra. Pérez Salvador, Laura Sra. Pesquera Herranz, Azucena

Dijous 11:10-12:05

Divendres 12:05-13:00 Dijous 09:50-10:45

Sra. Porcar Gómez, Belén

Divendres 09:50-10:45

Sra. Porcar Gómez, Dolors

Dimecres 11:10-12:05

Sr. Prats Fabra, Joaquim

Divendres 11:10-12:05

Sra. Rubio Cabanillas, Pepa

Divendres 11:10-12:05

Sra. Rubio Sirera, Cristina

Dijous 08:55-09:50

Sra. Salvador Ortega, Rosa Mª

Dijous 09:50-10:45

Sra. Salvador Tena, Rosa

Dijous 09:50-10:45

Sra. Sansano Martí, Mª Dolores

Dimarts 11:10-12:05 Dimarts 12:05-13:00

Sra. Gimenez Chiva, Rosa

Divendres 09:50-10:45

Sra. Sanz García, Carmen

Sr. Gómez Guerrero, Marcos

Dimecres 12:05-13:00

Sra. Sanz Sastre, María

Dimecres 09:50-10:45

Sr. Sebastià Jordà, Xavier

Dimecres 11:10-12:05

Sra. Gómez Escoín, Anaís Blanca Sra. Gómez Muñoz, Mª Cruz Sra. Gras Huerta, Amparo

Dilluns 11:10-12:05 Dimecres 09:50-10:45 Dijous 09:50-10:45

Sr. Huerta García, Luís

Dimarts 11:10-12:05

Sr. Juan Mateu, Carlos

Dijous 12:05-13:00

Sra. Julián Natividad, Lourdes

Dimarts 08:55-09:50

Sra. Segura Segura, Manuela

Dilluns 08:55-09:50

Sra. Suárez Gómez, Margarita

Dijous 09:50-10:45

Sr. Torija Martí, Miguel

Dijous 11:10-12:05

Sra. Torrent Vargas, Lidón

Dilluns 13:00-13:55

Sr. Valdelvira Artigado, Juan J.

Dijous 09:50-10:45

Sr. López Batalla, Dionís

Dijous 12:05-13:00

Sra. Valero Cucala, Amparo

Sr. López Sánchez-M., Joaquín

Dijous 09:50-10:45

Sr. Villalonga Artola, Tomás D.

Sra. Marcos Noguera, Paloma

v26

Divendres 12:05-13:00

Dimecres 11:10-12:05 Dimarts 12:05-13:00


CALENDARI ESCOLAR CALENDARIO ESCOLAR

2013 -2014

Festiu (no lectiu) o vacances Matriculacions, proves alumnes pendents, avaluacions, actes acadèmics, activitats extraescolars

Jornada normal de classe Setmana Magdalena

Festivo (no lectivo) o vacaciones Matriculaciones, pruebas alumnos pendientes, evaluaciones, actos acadĂŠmicos, actividades extraescolares

Jornada normal de clase. Semana Magdalena

v27


Fullet 2013 2014 val issuu  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you