Page 1

A7

VOOR DE ONDERNEMERS IN FRIESLAND

BUSINESS MAGAZINE NR. 41 | 2010

Wethouder Klaas de Boer

Gemeente Opsterland Puur Opsterland!


www.faber-telecom.nl

Al jaren hét vertrouwde adres in Fryslân voor: telefooncentrales data-netwerken IP-camera’s

verbindt mens en techniek

Hogedijken 26, 9101 W V Dok kum - Tel. (0519) 24 20 24 - info@ faber-telecom.nl


B E D R I J F S R E P O R TA G E

AKSOS Accountants AKSOS Accountants is een adviesorganisatie van registeraccountants, belastingadviseurs en consultants en bedient met een viertal vestigingen circa 1200 relaties in het MKB, bij de overheid en bij non profit instellingen. De behoefte van het MKB is groter dan de diensten die vanuit accountancykantoren worden aangeboden. Onze strategie bestaat uit persoonlijk contact met de klanten. Door intensief contact met de klant leren we een bedrijf door en door kennen en kunnen we ook beter adviseren.

De klant moet het gevoel hebben dat de accoun-

GEĂ?NTERESSEERD IN

tant begrijpt wat er in de onderneming speelt. Dat

ONZE AANPAK?

kan alleen als je elkaar goed kent en er vertrou-

Maak dan geheel vrijblijvend een afspraak

wen is tussen klant en adviseur.

met drs Meindert Bruinsma RA en laat u overtuigen van de meerwaarde van ons full-service

AKSOS is een gevestigde naam met verschillende

concept.

specialistische afdelingen en 75 medewerkers. De werkzaamheden van de accountant zijn de afgelopen decennia veranderd. De tijd dat een accountant zich alleen met de jaarrekening bezighoudt, ligt ver achter ons. Hoe houdt u grip op uw onderneming. Beschikt u over de juiste informatie om de juiste beslissingen te nemen. Vragen die veelal met behulp van een jaarrekening niet kunnen worden beantwoord. De jaarrekening mist vaak de toegevoegde waarde om de onderneming in goede banen te leiden. Stuurinformatie en afstemming met de adviseurs op het moment dat het nodig is, is dus essentieel. De ondernemer heeft dus behoefte aan meer dan een jaarrekening alleen. Vandaag de dag ligt de nadruk binnen het MKB meer op de advisering en minder op de accountancy. Hierbij is de samenwerking binnen AKSOS tussen de verschillende disciplines van groot belang. AKSOS garandeert de klant een persoonlijke benadering, die ook noodzakelijk is bij lastige vraagstukken. Bijvoorbeeld bij de advisering bij opvolging binnen een familiebedrijf kunnen

AKSOS ACCOUNTANTS

soms conflicten ontstaan waarbij de emo-

Wiardaplantage 15

ties hoog op kunnen lopen. Daar moet je

Leeuwarden

als adviseur mee om kunnen gaan. AKSOS

Tel. 058-2844730

biedt haar relaties een full-service dienstverlening.

www.aksos.nl

Hierbij is de aanpak professioneel en persoonlijk.

A7 Business Magazine

21


A7

VOOR DE ONDERNEMERS

BUSINESS MAGAZINE NR. 38 | 2009

‘Nieuw Zaailand staat middenin de samenleving’

04

Ondernemersmagazine A7

Acquisitie:

Redactie:

Taal en tekstbureau Poker

is een initiatief van Landes

Landes Uitgevers

ChapeauNijbeets

De Ommegang 13

Uitgevers BV en wordt

Bladmanager:

D. Nieuwenhuisweg 92

9822 AZ Niekerk

verstuurd naar onderne-

Landes Uitgevers BV

Andries Jacké

9245 VC Nij beets

Telefoon. 0594 50 53 19

mers en managers in het

Postbus 713

Telefoon (0512) 54 17 07

www.chapeaunijbeets.nl

Fax 0595 52 95 25

bedrijfsleven, de non-

9200 AS Drachten

profitsector en overheidsin-

Telefoon (0512) 54 17 07

Vormgeving:

stellingen.

Fax (0512) 54 01 06

Landes Studio

Rotenco Communicatie

Het blad verschijnt vier

a7@landesuitgevers.nl

Opmaak: M. Donker

Roeline Kuiper

keer per jaar.

www.landesuitgevers.nl

Fotografie: S. v.d. Berg

Tel.: 06-12414444

A7 Business Magazine

Tel.: 0512-462260 Druk: Drukkerij Veldhuis, Raalte


INHOUD ‘HELP, IK MIS DE BOOT!’

TOEKOMSTVISIE GEMEENTE HARLINGEN WORDT DOOR ACTUALITEIT INGEHAALD

IN DE JUISTE VERSNELLING NAAR SPANJE

VISSER SPECIAL METAL PRODUCTS SCHAFT NIEUWE WATERJET SNIJMACHINE AAN

DONGERADEEL SPIL VAN NOORDOOST FRYSLÂN

ROMKE KOOYENGA: ‘MEELIFTEN IS NIET VOLDOENDE’

BIJLSTRA INSTALLATIES: ‘COMFORT EN LAAG ENERGIEVERBRUIK’

Op de inhoud van dit magazine rust copyright. Niets mag op enigerlei wijze worden vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen

DERUSTIT OPPERVLAKTETECHNIEK: ‘INVESTEREN IN NIEUWE KANSEN’

geen rechten worden ontleend.

DAK- EN GEVELBEPLATER DE IJZEREN MAN IN NIEUW JASJE A7 Business Magazine

05


TH E MA G E M E E NTE OPSTE R LAN D

06

De gemeente Opsterland valt op tijdens de Bedrijven Contactdagen in Leeuwarden. Met een nieuw concept vormen ondernemers en gemeente samen een ondernemersplein. Zo toont Opsterland de kracht van de gemeente waar meer dan 1200 bedrijven gevestigd zijn en recreatie en toerisme zich steeds verder ontwikkelen.

Puur Opsterland! Wethouder Klaas de Boer van Opsterlands

DE GEMEENTE OPSTERLAND STAAT

maart 2010 in het vizier vonden we het tijd voor

Belang heeft in zijn portefeuille onderwijs, econo-

IN EEN VERNIEUWEND CONCEPT

een nieuw dynamisch concept. We zijn een onder-

mische zaken en industrieterreinen, jongeren,

MET VIJFTIEN BEDRIJVEN

nemersgerichte gemeente. Gorredijk bijvoorbeeld

recreatie en toerisme, dorpenbeleid en platte-

OP DE BEDRIJVEN CONTACTDAGEN.

heeft meer dan 100 hectare bedrijventerrein.

landsbeleid, financiĂŤn, grondexploitatie en cultuur.

WAT IS HET IDEE HIER ACHTER?

Uniek in deze regio. We hebben de ondernemers

Zijn doelstelling is de leefbaarheid op het platte-

‘Ondernemen is vooruitzien, meegaan met veran-

binnen onze gemeente uitgenodigd om ons te

land te vergroten. Daar zet hij zich sinds 2002 op

deringen maar deze ook voor blijven. Met de

vergezellen op de beurs. Zoals vanouds staan we

alle terreinen van de gemeentepolitiek voor in.

Bedrijven Contactdagen (BCD) op 23 en 24

vlakbij de ingang. Op een soort plein komen van

A7 Business Magazine


inspraak in het te ontwikkelen beleid. Recentelijk

zijn ook geschikt als visstek en opstapplaats voor

is samen met de gemeente Smallingerland een

schaatsers. Daarnaast wordt gewerkt aan parkma-

drukbezochte startersbijeenkomst georganiseerd.

nagement waaronder het veiliger maken van de

Daarnaast is op ons initiatief in Beetsterzwaag een

bedrijventerreinen en het verwerven van het

kennismakingsavond georganiseerd voor jonge

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen’.

ondernemers met als speerpunt: “elkaar beter leren kennen”. Op deze avonden worden nuttige

‘Met het uitvoeren van het project Brouwersingel

contacten gelegd en wij brengen ondernemers in

verstevigt Gorredijk haar toeristisch-recreatieve

contact met bijvoorbeeld onze afdeling inkoop en

functie en de aantrekkelijkheid van de Turfroute.

aanbesteding of onze bedrijvenadviseurs.

De werkzaamheden moeten voor de start van het nieuwe vaarseizoen in 2010 klaar zijn. De gemeente

HOE VER STAAT HET MET DE PLANNEN

Opsterland en provincie Fryslân betalen het

VOOR DE HERSTRUCTURERING VAN

€ 231.000,- kostende project. Verder overleggen

CENTRUM OOST IN GORREDIJK?

we met de ondernemers over een terugkerend

‘Het oostelijke deel van het centrum -waar onder

evenement. Zo kunnen we misschien meerdere

andere de Hema en Rinsma Fashion Plaza te vin-

evenementen met verschillende thema’s verbinden

den zijn- is hard toe aan een upgrade. Er is

vanuit de Turfroute. Ook is de uitbreiding met nog

gebrek aan parkeerruimte en er is geen eenheid.

een bedrijventerrein in Gorredijk in onderzoek. Tot

We bevinden ons nog in het stadium van planvor-

slot hebben ondernemers sociale uitwisselingspro-

ming. De ondernemers zijn sterk betrokken bij het

gramma’s opgetuigd met scholen. Daar zijn wij erg

project waarvoor nu de tekeningen worden

enthousiast over’.

gemaakt. Het gebied moet worden heringericht en bedrijven zullen worden verplaatst. Doelstelling

WORDT ER NOG GEBOUWD

de vijftien deelnemers zowel de individuele

is een modern plein met appartementen en uit-

BINNEN DE GEMEENTE?

bedrijfspresentatie als het onderdeel uitmaken van

stekende winkelvoorzieningen. Alle functies wor-

‘Ook wij merken de recessie maar het ligt niet stil.

de gemeente Opsterland naar voren.’

den opnieuw bekeken, waaronder ook de functie

In Tijnje bijvoorbeeld realiseert Elkien in samen-

van een cultuurhuis’.

werking met de gemeente Opsterland veertien

‘De kracht van het concept is dat gezamenlijke

energiezuinige huur- en koopwoningen in het uit-

activiteiten worden georganiseerd, voorzieningen

WELKE INITIATIEVEN LEVEN ER ONDER

breidingsplan Riperwâlden. Daarnaast wordt

zoals catering direct binnen handbereik zijn,

DE ONDERNEMERS?

gestart met de wijkvernieuwing aan de Romke

ondernemers te midden van een al vertrouwd

‘De diverse ondernemersverenigingen van zowel

van Damwei. De sloop van twintig woningen

netwerk staan zodat nog sneller en meer contac-

de grotere als kleinere dorpen zijn zeer betrok-

maakt plaats voor zestien nieuwbouwwoningen.

ten worden gelegd en de gezamenlijke presenta-

ken. Onderling houden we elkaar goed op de

De bewoners zijn nauw betrokken geweest bij de

tie veel meer aandacht trekt. Als slogan is geko-

hoogte. Als ik me beperk tot de grotere kernen in

planvorming van de wijkvernieuwing. In het uit-

zen voor ‘Puur Opsterland!’. Naast dynamische

de gemeente dan is er bijvoorbeeld de Stichting

breidingsplan Riperwâlden worden zes huur- en

bedrijventerreinen biedt Opsterland fraaie

Bevordering Toerisme Beetsterzwaag. Zij profile-

acht koopwoningen gebouwd. In deze energie-

woongebieden en een schitterend achterland.

ren zich met cultuur, kunst, kunstroutes en vele

zuinige woningen wordt de ‘buitenschil’ voorzien

Puur landschap en puur ondernemen gaan hier

galerieën. Daar wordt ook echt in geïnvesteerd.

van een isolatiepakket met een hoge warmte-

geweldig samen. Veel ondernemers zijn dan ook

Gorredijk kent de MKB-ideeënmotor, een initiatief

weerstand, zoals hoogwaardige kwaliteit spouwi-

enthousiast om Opsterland mee te presenteren

van de lokale ondernemers. In dit project ontwikke-

solatie, driedubbel glas en een zonneboiler. Zowel

tijdens de BCD. Andersom zijn wij natuurlijk

len zij ideeën en projecten die een impuls geven

de verhuur als de verkoop verloopt voorspoedig.

ontzettend trots hen te mogen presenteren’.

aan de werkgelegenheid en aantrekkelijkheid van

De huurwoningen zijn toegewezen en inmiddels

Gorredijk dat een belangrijke regiofunctie heeft. In

zijn er vijf woningen verkocht’.

WAAR ZET DE GEMEENTE OPSTERLAND

2009/2010 is in en nabij de woonwijk Loevestein

ZICH MOMENTEEL VOOR IN?

gestart met de aanleg van kano-opstapplaatsen.

HOE IS HET GESTELD MET DE BASIS-

‘Economische ontwikkeling, toerisme, recreatie en

Aan de Brouwersingel wordt gewerkt aan een aan-

VOORZIENINGEN IN DE GEMEENTE?

groei van de regio. We besteden veel aandacht

legsteiger voor de pleziervaart met douche- en toi-

‘Binnen de gemeente vindt een inventarisatie en

aan de communicatie met de ruim 1200 onderne-

letvoorzieningen, een rolstoelvriendelijke visstek en

analyse plaats van de te ontwikkelen visie op

mers die hier gevestigd zijn. Zij hebben ook

een jeu des boulesbaan. Alle kano-opstapplaatsen

accommodaties en voorzieningen rekening hou-

A7 Business Magazine

07


Dit is ondernemen in Opsterland!

De gemeente Opsterland telt 16 dorpen, waaronder Beetsterzwaag, Gorredijk en Ureterp. Met ruim 30.000 inwoners is Opsterland ĂŠĂŠn van de grootste Friese gemeenten. Het landschap met bos, heide, natuurgebieden, grasland, kanalen en veengebieden is uniek in de regio. Dit landschap in combinatie met rust, ruimte en een goede bereikbaarheid via de A7 en N381 maken Opsterland tot een aantrekkelijke woon- en recreatiegemeente. Grote plaatsen als Heerenveen en Drachten zijn in 10 minuten bereikbaar, Groningen en Leeuwarden binnen 30 minuten.

Drachten-Azeven: economische zone van Opsterland Samen met de gemeente Smallingerland exploiteert Opsterland het bedrijvenpark Drachten-Azeven. De locatie ligt direct aan de snelweg A7 en autoweg N381 en biedt uitstekende mogelijkheden. Met name voor medium- en hightech productiebedrijven, groothandels en transport- en distributiebedrijven is deze locatie uitermate geschikt. De locatie Zuid is ruim 65 hectare groot en op de locatie Noord is 50 hectare beschikbaar voor bedrijvigheid.

Dynamisch ondernemen in Gorredijk Gorredijk is met ruim 7.200 inwoners de grootste plaats in Opsterland en heeft een regionale functie. Het bedrijventerrein Overtoom ligt op enkele minuten rijden van de snelweg A7 en is daardoor erg in trek bij ondernemers. Er is een verscheidenheid aan bedrijven gevestigd; zowel grote ondernemingen als het middenen kleinbedrijf hebben hun plek gevonden in Gorredijk. Ook de middenstand doet het goed in Gorredijk. De diversiteit aan winkels en de gezellige sfeer in het centrum zorgen ervoor dat Gorredijk geliefd is bij het winkelend publiek in de wijde omgeving.

Meer weten over ondernemen in Opsterland? Neem voor meer informatie over ondernemen in Opsterland contact op met onze bedrijvencontactfunctionaris, de heer Sjouke van der Meulen, telefoon (0512) 386 301 of 06 51 54 48 98, e-mail sjouke.vander.meulen@opsterland.nl.

Kijk voor meer informatie op onze website: www.opsterland.nl


dend met krimp- en groeigebieden. Inmiddels zijn

leerd en had geen plek in de marketing die

er in alle zestien dorpen dorpsgesprekken

Friesland voert. Slow region komt voort uit Italië

geweest over hoe gedacht wordt over voorzienin-

en betekent lekker eten, onthaasten en genieten

gen in het dorp of nagelegen dorp en het gebruik

van kunst en cultuur. Het profiel dat in Zuidoost

daarvan. Een dorpshuis, de school, sport of zorg?

Friesland is ontwikkeld, leent zich goed voor het

Er moeten keuzes worden gemaakt naar de toe-

concept dat in Italië heel succesvol is’.

komst en daar betrekken wij onze inwoners bij, wij voeren een interactief proces. Het is de

‘In januari zijn we voor het eerst als regio naar de

bedoeling dat de gemeenteraad het visiedocu-

Vakantiebeurs in Utrecht geweest. Samen met de

ment voor de zomer van 2010 vaststelt’.

ondernemers uit Zuidoost Friesland en Fryslân Marketing hebben we de nieuwe website gelan-

‘Er vinden nu ook veel ontwikkelingen plaats rond

ceerd van Zuidoost Friesland. Ik hoop dat we van

voorzieningen. Zo wordt momenteel geïnvesteerd

deze samenwerking dit jaar de eerste resultaten

in de aanleg van een fietsroute die de dorpen

gaan merken. Op www.beleeffriesland.nl vind je

Wijnjewoude en Ureterp beter op elkaar laat aan-

accommodaties, aanbiedingen en arrangementen

sluiten. Actueel zijn verder het gereed komen van

in Zuidoost Friesland. Rust, ruimte, wandelen,

de nieuwe bijzondere basisschool in Ureterp en in

paardrijden, fietsen, watersport en andere recrea-

maart hopen we te beginnen met de bouw van

tiemogelijkheden om de beslommeringen van

een brede school in Frieschepalen.’

alledag te vergeten’.

‘Ook in Hemrik en Gorredijk zijn nieuwbouwplan-

ZIJN ER VERDER NOG

nen voor (brede) scholen. Erg trots zijn we voorts

LEUKE SPEERPUNTEN?

op de nieuwe bibliotheek in Gorredijk. Een schit-

‘De gemeente Opsterland zet in op duurzaam

terend gebouw, ruim en warm opgezet, waar het

ondernemen. Een aantal vooruitstrevende onder-

heerlijk is dagelijks de krant of een boek te lezen

nemers, de zogenaamde koplopers, laat hun bedrijf

Digitale Nota is een product van de gezamenlijke

en dat een sterke sociale functie heeft. In het

nu via het 'Koploperproject' screenen op duur-

banken. Wie zich aanmeldt ontvangt nota’s van

gebouw worden regelmatig activiteiten georgani-

zaamheidsaspecten. Met deze scan wordt duidelijk

verschillende bedrijven direct via internetbankie-

seerd voor de jeugd en ouderen. En de biblio-

gemaakt waar nog meer winst valt te behalen. De

ren. Op die manier is het gemakkelijk om nota’s te

theek is middels een taal bevorderingsproject erg

resultaten moeten andere bedrijven uit de

betalen en te bewaren. De papieren nota is dan

actief op scholen’.

gemeente verleiden om ook meer over te gaan op

verleden tijd. Het is gemakkelijk toegankelijk,

duurzaam ondernemen. Door oog te hebben voor

geen acceptgiro’s meer overtypen, een overzich-

DE REGIO FRIESE WOUDEN

duurzaamheid, wordt er over het algemeen effi-

telijk dossier op één plaats, betrouwbaar, gratis

PROFILEERT ZICH ALS SLOW REGION.

ciënter en dus ook kostenbesparend gewerkt’.

en bovendien goed voor het milieu. We stomen

WAT HOUDT DIT IN?

‘Tot slot heeft Opsterland zich als tweede Friese

dus stevig door en dat is goed voor de leefbaar-

‘De gemeente Opsterland ligt in Zuidoost

gemeente aangesloten bij Digitale Nota. Inwoners

heid hier’, besluit De Boer.

Friesland. Deze regio is aantrekkelijk voor recrea-

kunnen alleen digitaal hun belastingaanslag via

tie en toerisme maar werd onvoldoende geprofi-

internetbankieren ontvangen en betalen. De

Tekst: Roeline Kuiper, Rotenco Sneek

A7 Business Magazine

09


ECONOMISCH NIEUWS

‘Nieuw Zaailand staat middenin de samenleving’ De bouwactiviteiten op Zaailand, in het centrum van Leeuwarden, vorderen gestaag. Het nieuwe Fries Museum, het Filmhuis, winkels, appartementen en een nieuwe parkeergarage maken Nieuw Zaailand straks tot een aantrekkelijk stukje Leeuwarden, dat prima aansluit op de schaal van de stad. De verwachtingen bij de betrokkenen zijn hoog gespannen. “Het nieuw Fries Museum kan niet op een mooiere plek in Leeuwarden worden gebouwd”, zegt Saskia Bak van het Fries Museum. “Dit project gaat veel betekenen voor Leeuwarden. We hebben het al in meer steden gezien, zoals Enschede en Arnhem, waar de aanpak van grote stadspleinen een enorme aantrekkingskracht hebben”, laat Jan Regterschot, directeur van IPMMC, weten.

12

A7 Business Magazine


IPMMC Vastgoed is al sinds 2003 betrokken bij het project Nieuw Zaailand. “Dit is een uniek project”, zegt Regterschot. “Waar zie je dat de bouw van winkels en appartementen wordt gecombineerd met een nieuw museum, en dat in het hart van de stad. Een centrum dat veel historie herbergt en het is onze overtuiging dat de nieuwbouw daar uitstekend in past. We hebben het gevoel dat we een soort kies aan het vullen zijn, waardoor ook de omgeving een geweldige upgrade zal krijgen.” LEGAAT Voor Saskia Bak van het Fries Museum breken spannende tijden aan. Zij verwacht daT het Fries Museum in 2013 de deuren opent. Terugkijkend spreekt Bak van een enigszins vreemde situatie, toen architect Bonnema in 2002 een legaat van maar liefst 18 miljoen euro achterliet. “Normaal gesproken is een gebouw onderdeel van een vraag die je hebt”, zegt Bak. “Nu kregen we een legaat een konden we nieuw gaan bouwen en dat proces is door het legaat versneld.” Maar er speelde meer. Zo was de gemeente EIGEN IDENTITEIT

Regterschot denken dat het vernieuwde Zaailand

Bijzonder aan het project zijn ook de 40 apparte-

straks voor veel levendigheid in de Leeuwarder

menten die door IPMMC worden gerealiseerd.

binnenstad gaat zorgen. “Het wordt een combi-

“Geen enkel appartement is gelijk”, geeft

natie van winkelen, wonen en cultuur. Zaailand

Regterschot aan. “Bovendien moet de architec-

ligt sowieso al in een omgeving met veel leven-

tuur aansluiten op de binnenstad van

digheid, dit nieuwe project gaat dat straks ver-

Leeuwarden, met haar eigen identiteit. Ik denk

sterken. Leeuwarden krijgt een mooi binnenste-

dat we daar in geslaagd zijn.” Naast IPMMC reali-

delijk plein, waar vele activiteiten kunnen worden

seert Achmea in het winkelcentrum Zaailand

georganiseerd. De effecten worden erg groot, dat

ongeveer 20 appartementen.

zal veel mensen nog gaan verbazen. Nieuw Zaailand wordt wat dat betreft een perfect visite-

Voor de te bouwen winkels bestaat volgens Leeuwarden destijds al in gesprek met investeer-

Regterschot heel veel belangstelling. “Zowel van

ders om te komen tot een herinrichting van

ondernemers uit Leeuwarden als daarbuiten. De

Zaailand. Bovendien ontbraken er winkels van

verwachting is dat met name modezaken hun

een bepaald niveau. “Alles kwam op een gegeven

intrek in de nieuwbouw gaan nemen, precies

moment samen”, aldus Bak. “Voor het nieuw Fries

zoals de gemeente Leeuwarden het voor ogen

Museum kunnen wij ons geen betere plek wen-

had Het is de bedoeling dat de winkels in het

sen. We zijn straks goed zichtbaar en bereikbaar

voorjaar van 2012 hun deuren openen, maar dat

en kunnen een veel nadrukkelijkere rol in de stad

is ook afhankelijk van wat de winkeliers willen.”

gaan spelen. En we kunnen ons museum nu veel

Overigens kan de parkeergarage al eerder in

efficiënter indelen en dat komt de exposities

gebruik worden genomen.

kaartje voor de stad.”

zeker ten goede.” Het Fries Museum ontvangt nu jaarlijks tussen de 50.000 en 60.000 bezoekers,

De totale investeringen voor dit project bedragen,

volgens Bak moet dit aantal op de nieuwe locatie

inclusief de infrastructuur en inrichtingen, onge-

richting de 100.000 kunnen gaan.

veer 150 miljoen euro. Zowel Saskia Bak als Jan

Voor meer informatie over Nieuw Zaailand kunt u kijken op www.nieuwzaailand.nl

A7 Business Magazine

13


Is uw budget groot genoeg voor al uw wensen?

PRC Kostenmanagement biedt perfectie in uw bouwfinanciën. Onze kostenspecialisten begroten, bewaken en sturen bij en zorgen zo dat uw bouwproject binnen budget blijft. We doen dat door kansen én bedreigingen eerlijk en integer naar voren te brengen. Van initiatieffase tot realisatie- en exploitatiefase. Meer weten? Bel (038) 455 06 40 of kijk op www.prckm.nl Budgetraming. Stichtingskostenbegroting. Kostentoets/elementenbegroting. Haalbaarheidsonderzoek. Meetcertificaat. Bouwkostenmanagement. Planning. Aanbestedingswijzer. Screening. Financiële rapportage. Overzicht meer- en minderwerk. Exploitatiebegroting. Meerjaren onderhoudsbegroting. Grex. Logistiek uitvoeringsscenario. Levenscycluskosten. Scopemanagement. Risicomanagement. Second opinion.

Het PRC Perspectief.


B E D R I J F S R E P O R TA G E

BONNEMA ARCHITECTEN

‘Grote en kleine pareltjes’ Bonnema architecten in Hurdegaryp staat bekend om zijn pareltjes in zowel grote architectuur alsook kleinschaliger projecten zoals woningen en functionele voorzieningen. De vorm moet geschikt zijn voor het doel van een organisatie. Alles met het streven naar waardevastheid, gebruiksplezier en omgevingsgericht.

VAN BIOCENTRALE TOT BUSHOKJE

volledig richten op functionaliteit en het tot uit-

Neem de nieuwe biocentrale van Essent in de

drukking brengen van de identiteit van de

Zuidlanden bij Leeuwarden of het bushokje dat

opdrachtgever. Als het goed is valt het niemand

eerst tegenover de Beurs in Leeuwarden stond en

op dat veel aandacht is besteed aan de juiste

na een verandering van het openbaar vervoer

vorm voor het gebruik, is de ruimte strak met

straks tegenover de NHL wordt geplaatst. Bij

geïntegreerde klimaatbeheersing en voelt het als

beide gebouwen is gekeken naar functionaliteit en

thuis’, aldus van der Leij.

inpassen in de omgeving met een fraai resultaat en

Op de vraag over welk recent project Van der Leij

dezelfde zorg en inzet als bij grotere projecten. Zo

erg tevreden is antwoordt hij: ‘het ziekenhuis in

heeft het bushokje het bladpatroon van een pla-

Sittard-Geleen. Dat is gebouwd volgens een heel

taan als zonwering en guldenstukken als blinden-

nieuw, eigentijds concept. Hier is de standaardbe-

geleiding, dat laatste was indertijd een fraaie dub-

nadering omgedraaid en is de patiënt dominant.

bele betekenis gezien de positie voor De Beurs.

Die boekt de kamer in plaats van dat alles op de

Ook aan de kleinste details wordt zorg besteed.

arts is afgestemd. Het is een geneeshuis gewor-

Algemeen Directeur Jan van der Leij: ‘ik maak me

den waar je partner altijd kan blijven slapen. De

zorgen over de ondersneeuwende kwaliteitsbena-

hele sfeer is als een huiskamer geworden. Kortom

dering. Tegenwoordig is het (ook in ons vak) een

een soort hotelconcept dat in mijn beleving de

prijsvechtersmarkt geworden gebaseerd op korte

toekomst heeft en waar de echte winst zit in een

termijn investeringspolitiek. Langs de snelwegen

snellere genezing van de patiënt. Wat we ook

verrijzen te veel goedkope inspiratieloze blokken-

doen, klein of groot: door de zorg en aandacht

dozen die hun waarde op termijn niet behouden.

ontstaat een object dat voelt als een tweede huid.

Een mooi goed gebouwd pand kan -soms met

Dat merk je, beleef je en behoudt zijn waarde.

Wie kent het gerenommeerde architectenbureau

enkele vernieuwingen- minstens honderd jaar

Daarom hebben wij zo’n passie voor dit vak.’

Bonnema in Hurdegaryp niet? Bekend geworden

mee. De huidige nieuwbouw is veelal een con-

door onder andere het ontwerp van het gebouw

sumptiegoed geworden. Duurzaamheid zit toch

van Nationale Nederlanden in Rotterdam, de

ook in de kwaliteit van een product?’

Tekst: Roeline Kuiper, Rotenco Sneek

Achmea toren, de Postbank in Leeuwarden en het legaat van wijlen oprichter Abe Bonnema aan

ZIEKENHOTEL

het nieuw te bouwen Fries museum. Wat men

Met vakkundige medewerkers, moderne technie-

zich wellicht niet altijd realiseert is dat Bonnema

ken zoals 3D visualisatie en vooral passie voor het

architecten juist ook vaak betrokken is bij klein-

vak, mag Bonnema architecten één van de betere

schalige projecten en daarin pareltjes weet te

architectenbureaus in het Noorden worden

creëren.

genoemd. ‘De kern van ons werk is dat we ons

Telefoon: +31 (0) 511 47 36 35 Fax: +31 (0) 511 47 51 10 E-mail: bonnema@bonnema.com www.bonnema.com

A7 Business Magazine

15


“Wij houden ons onder andere bezig met kostenmanagement in de meest brede zin van het woord.� Dat zegt Hans Huiskamp, partner bij PRC, een onafhankelijk B E D R I J F S R E P O R TA G E

adviesbureau dat bedrijven, overheden en instellingen adviseert op het gebied

16

van bouwkosten, maar ook huisvesting, ruimtelijke ordening, infrastructuur en duurzaam vastgoed. PRC begeleidt vele projecten, zoals bijvoorbeeld het Provinciehuis in Leeuwarden, maar is ook betrokken bij Nieuw Zaailand.

PRC houdt kosten in de hand

A7 Business Magazine


In het kort komt het erop neer dat PRC erop toe-

ingeschakeld, bijvoorbeeld wanneer de kosten te

Mutsaers uit. “En uiteindelijk is het gehele project

ziet dat de wensen die een klant heeft omtrent de

hoog dreigen op te lopen. Dan moet er worden

aanbesteed binnen het budget. PRC heeft bij

bouw van een kantoor, winkelpand, woning of

bijgestuurd, om zodoende een project vlot te kun-

Nieuw Zaailand een ideale rol kunnen vervullen,

bedrijfsvestiging overeenkomt met het budget dat

nen trekken en ook dat is dankbaar werk.”

omdat we vroegtijdig bij het project werden

beschikbaar is. “In de praktijk komt het budget

betrokken.” Dit was volgens Mutsaers van groot

vaak niet overeen met alle wensen die een partij

Overigens wordt PRC niet alleen ingeschakeld bij

belang, juist omdat zoveel partijen bij de nieuw-

heeft”, legt Huiskamp uit. “Het is dan aan ons om

nieuwbouwprojecten, ook voor renovaties van

bouw betrokken zijn. “Dat maakt het geheel

de vertaalslag te maken, zodat de betreffende partij

bestaande gebouwen is men de aangewezen par-

behoorlijk complex, maar ook uitdagend.”

in elk geval een goede start maakt.”

tij. “Wij hebben veel ervaring met het hergebruik

Maar daarna houdt de betrokkenheid van PRC niet

van panden”, legt Huiskamp uit. Hij geeft aan dat

“We hebben continue, samen met de andere par-

op. Huiskamp:” Een architect maakt vervolgens

het thema duurzaamheid bij zowel nieuwbouw als

tijen, keuzes moeten maken”, gaat Mutsaers ver-

een ontwerp en wil alles zo mooi mogelijk maken.

hergebruik inmiddels helemaal is ingeburgerd.

der. “Daarin hebben we echt laten zien wat we

PRC kijkt daarbij over de schouder mee, om ervoor

“Dan praat je over het gebruik van materialen,

kunnen, ook toen later nog het Filmhuis werd toe-

te zorgen dat alles binnen de financiële kaders

energie, maar ook de bereikbaarheidsfactor wordt

gevoegd. In feite is onze rol tweeledig: we heb-

blijft. En ik kan wel zeggen dat we daar in de afge-

steeds belangrijker. In zo’n geval moet er meestal

ben een financiële helicopterview over het geheel,

lopen jaren goed in slagen. Wij kennen geen pro-

een visie voor de langere termijn worden ontwik-

maar staan ook tussen het ontwerp- en bouw-

jecten die financieel uit de hand zijn gelopen.”

keld en dat vinden veel opdrachtgevers nog lastig.

team in. Dat is een rol die PRC uitstekend past.”

Het is aan ons om dat inzichtelijk te maken.” EERSTE MOMENT

PRC Kostenmanagement

De ideale situatie is wanneer PRC vanaf het eer-

KOSTENMANAGEMENT

Noordzeelaan 46-48

ste moment bij een project betrokken wordt. “Dan

Dat geldt ook voor de nieuwbouw op Nieuw

Zwolle

zit je namelijk in de fase dat je kunt sturen”, legt

Zaailand, waarbij PRC via IPMMC Vastgoed uit

T: 038-4550640

bouwkostenadviseur Bardo Mutsaers uit. “Maar

Utrecht betrokken is. “We hebben voor het muse-

I: www.prckm.nl

het komt ook regelmatig voor dat we middenin

um, de winkels en de woningen het kostenma-

een project worden

nagement verzorgt”, legt

A7 Business Magazine

17


B E D R I J F S R E P O R TA G E

Inschrijving O.K. Obligatiefonds XI geopend 5.000 en er worden geen emissiekosten in rekening gebracht. De verwachte looptijd van het fonds bedraagt naar keuze 3 of 5 jaar. DE KENMERKEN VAN O.K. OBLIGATIEFONDS XI (TRANCHE 1) • Deelnemen in participaties van € 5.000 of € 25.000 • Geen inschrijvings-/emissiekosten • Vaste looptijd van naar keuze 3 of 5 jaar • Loyaliteitsbonus bij 3 jaar 1,5% of bij keuze voor 5 jaar 3,0% • Vaste hoge jaarrente* van circa 7% Obligatietype A1, inleg € 5.000, looptijd 3 jaar, rente 6,5% A2, inleg € 5.000, looptijd 5 jaar, rente 7,0% A3, inleg € 25.000, looptijd 3 jaar, rente 6,75% A4, inleg € 25.000, looptijd 5 jaar, rente 7,25% • De rente wordt maandelijks uitgekeerd • Gunstige fiscale behandeling in Box 3

In 2002 werd het bedrijf, dat tegenwoordig Old

ne vorm van vastgoed, met een hoog direct ren-

Kinderhook Invest, oftewel O.K. Invest heet opge-

dement en meer zekerheid dan de “standaard

richt als werkmaatschappij van een bestaand

beleggingsfondsen”.

wikkelingen in met name de stad Groningen realiseerden, maar het zonde vonden om goed renderende panden te verkopen en daarmee ook

inmiddels geopend en de inschrijving gaat volgetekend. Derhalve als u mee wilt doen met

“Participeren in vastgoed op moderne

deze tranche, dan adviseren wij u om het

wijze: vaste maandelijkse uitkering met

inschrijfformulier op korte termijn in te vullen en te

eindbonus en hypothecaire zekerheid”

retourneren. U kunt het prospectus en het inschrijfformulier downloaden via www.okinvest.nl

afscheid te nemen van de ons goed bekende huurders. Om toch liquiditeiten te genereren wer-

O.K. Real Estate biedt u de gelegenheid om te

den vastgoedfondsen geïnitieerd. Al snel werd

beleggen in obligaties waarmee bestaande goed

ook de AFM vergunning verkregen en werden de

verhuurde kantoor- en bedrijfsgebouwen worden

eerste fondsen geplaatst.

gefinancierd. Maandelijks ontvangt u een vaste hoge rente, die afhankelijk is van uw keuze voor

In 2007 zijn wij met vijf goed gekwalificeerde per-

De inschrijving van O.K. Obligatiefonds XI is gestaag. De eerste tranche is nu voor circa 75%

vastgoedbedrijf door de huidige directeur Edzo Bergman. “Het was een tijd waarin wij vele ont-

INSCHRIJVEN

looptijd en de hoogte van de inleg.

De toewijzing geschiedt op volgorde van binnenkomst. *De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. Geen AFM toezicht. Geen vergunningplicht.

sonen uit het moederbedrijf gestapt, hebben O.K. Invest overgenomen en de portefeuille, samen

Als zekerheid voor Obligatiehouders verkrijgt de

met onze investeerders, in 2 jaar tijd in omvang

Bewaarder het recht van tweede hypotheek op

verdubbeld”. O.K. Invest emitteert nu een moder-

de objecten. Deelname is al mogelijk vanaf € A7 Business Magazine

79


ECONOMISCH NIEUWS

Aanvalsplan internationalisering Noord-Nederland: Connecting the North Om de internationale concurrentiepositie van Noord-Nederland te versterken, neemt de Kamer van Koophandel het voortouw voor een actieplan. De kern is om in noordelijk verband beter samen te werken en dat op een meer planmatige wijze te doen dan nu het geval is. Als onafhankelijke partij gaat de Kamer de inzet en deskundigheid van overheid, ondernemers en onderwijs inventariseren en coördineren. Jacob Emmelkamp, voorzitter van de Kamer van Koophandel Noord-Nederland: “op deze manier weten we beter van elkaar waar de prioriteiten en speerpunten liggen in de buitenlandse contacten. Daardoor kunnen we elkaars mankracht en middelen veel effectiever benutten.”

v.l.n.r. Evert Jan Schouwstra, Rikus Stuut en Frans Alting, adviseurs Internationale Handel Kamer van Koophandel Noord-Nederland

18

A7 Business Magazine


VLIEGENDE START

ken, te maken met een beperking van hun beschik-

Noord-Duitsland, Turkije en de Verenigde

Het initiatief wordt voortvarend opgepakt. Op dit

bare middelen door bezuinigingen bij de overheid.

Arabische Emiraten. Vergevorderde plannen

moment werken de onderwijsinstellingen aan een

Een efficiëntere inzet van de middelen is dus ook uit

bestaan voor een missie naar China.

inventarisatie van de contacten, plannen en

dat oogpunt noodzakelijk.”

ideeën van alle betrokken partijen. Vervolgens

INTERNATIONALE HANDELSDAG

vindt een startconferentie plaats en wordt een

Partijen die samenwerken in het

Een andere activiteit die de Kamer organiseert

platform opgericht. Het is de bedoeling nog voor

internationaliseringsplatform:

voor ondernemers die zaken (willen) doen met

de zomer een masterplan klaar te hebben en te

• provincies Groningen, Friesland en Drenthe,

het buitenland, is de Internationale Handelsdag.

starten met een gezamenlijk promotietraject om

• SNN, Nordconnect

Op 25 maart vindt deze plaats op verschillende

het noorden als een interessante regio op de

• gemeenten Groningen, Leeuwarden,

locaties in het land. In het noorden is dat

(wereld)kaart te zetten. Emmelkamp is daar blij

• Assen, Emmen

Groningen. Tijdens deze bijeenkomst zijn er work-

mee: “het idee is de afgelopen maanden bespro-

• Kamer van Koophandel, NOM, Syntens

shops met basisinformatie over import, export,

ken met overheden en andere betrokken partijen

• VNO-NCW en MKB

financiering, subsidies en logistiek. Ondernemers

en dat heeft geleid tot instemmende reacties. Ook

• kennisinstellingen in het noorden

met meer ervaring kunnen hun kennis verdiepen

daarom ben ik ervan overtuigd dat de coördinatie

• WTC, Dagin, BDF, Exportclubs

of specifieke vragen stellen tijdens ronde tafelge-

van initiatieven, plannen en ideeën meerwaarde

sprekken onder leiding van deskundigen. Dat kan

heeft.” Die meerwaarde heeft onder meer te

HANDELSMISSIES

gaan over een land of over onderwerpen als pro-

maken met de stroomlijning van belangen.

Voor ondernemers die internationaal zaken doen,

ductbescherming, het vinden van de juiste part-

Bestuurlijk-politieke bezoeken en zakelijke con-

organiseert de Kamer sinds jaar en dag handels-

ners of rechten en verplichtingen bij invoer en uit-

tacten waren vaak gescheiden. Een totaalover-

missies naar verschillende landen. Tijdens een der-

voer. Tevens is er een netwerkplein met informa-

zicht van contacten maakt een betere afstemming

gelijke reis brengt de Kamer de deelnemers in con-

tiemarkt.

mogelijk en een benutting van elkaars sterke

tact met geschikte handelspartners. De deelnemen-

punten. Zo kan de één deuren openen voor de

de ondernemer krijgt een individueel programma

ander en daardoor ontstaat een beter resultaat.

aangeboden op basis van zijn specifieke wensen.

EFFICIËNTE INZET

Henk Nauta, Score, Tolbert

VAN KENNIS EN ERVARING

“De handelsmissies van de KvK

De noodzaak voor een gecoördineerde aanpak

SEMINARS De Kamer biedt diverse mogelijkheden voor kennisvergroting. Er is een gevarieerd aanbod,

hebben er toe bijgedragen dat onze

ook op het gebied van internationaal zakendoen.

export is gegroeid van vijf procent,

Voorbeelden zijn: documenten bij export,

pering te voorkomen. Emmelkamp: “Net als ieder-

vijf jaar geleden, naar dertig procent

internationaal betalingsverkeer of BTW binnen

een, hebben de partijen waar wij mee samenwer-

in het afgelopen jaar.”

de Europese Unie.

van internationalisering komt niet alleen voort uit de wens om de krachten te bundelen en versnip-

Jacob Emmelkamp, voorzitter Kamer van Koophandel Noord-Nederland

De Kamer werkt daarvoor samen met goed bekend staande, lokale bureaus. Zij hebben de

KAMER VAN KOOPHANDEL

kennis en de contacten om de juiste combinaties

NOORD-NEDERLAND

tot stand te brengen. Daardoor gaan er meer deuren open voor een ondernemer dan wanneer hij

Voor meer informatie:

zelf afspraken maakt. Dat heeft ook Henk Nauta uit

Evert Jan Schouwstra

Tolbert ervaren. Zijn bedrijf maakt speciaal meubi-

Tel. 088-58 51 000

lair, zoals laboratoriumstoelen, bloedprikstoelen en

evertjan.schouwstra@kvk.nl

kapperskrukken en hij is zeer enthousiast over zijn deelname aan handelsmissies. (#) Op www.ver-

Algemeen: www.kvk.nl

dermetondernemen.nl, een actiewebsite van de

Internationale Handelsdag:

Kamer van Koophandel, is zijn verhaal en dat van

www.kvk.nl/ihdagnoord

andere ondernemers te lezen. Een ander voordeel

Handelsmissie Turkije: www.kvk.nl/turkije

van deelname aan handelsmissies is het ter plekke

Handelsmissie Noorwegen:

kunnen profiteren van de eigen opgedane kennis

www.kvk.nl/noorwegen

en ervaringen en in aanvulling daarop, het delen

Handelsmissie Verenigde

ervan met collega ondernemers. Ook betekent dit

Arabische Emiraten:

een waardevolle uitbreiding van het eigen netwerk.

www.kvk.nl/vae-interieurdesign

Handelsmissies voor dit jaar zijn Noorwegen,

Seminars: www.kvk.nl/seminarsnoord A7 Business Magazine

19


THEMA GEMEENTE LEEK

Wat maakt de gemeente Leek zo aantrekkelijk waardoor nog steeds bouwterreinen worden uitgegeven en sprake is van (economische) groei. Tijd voor een aantal vragen aan Meindert Bouma, wethouder Arbeidsmarktbeleid, Soza-EZWSW en volwasseneneducatie, Financiën en Sport en Marcel van der Meulen, Beleidsmedewerker Ruimtelijke ontwikkeling en Economische Zaken.

De ingang is snel gevonden Wie Leek vaker bezoekt of via de snelweg pas-

het heel belangrijk hoe bestuurders zich opstel-

vergunning te worden aangevraagd maar kan

seert moet het zijn opgevallen dat het aantal

len richting bedrijfsleven. Daar investeren we ste-

worden volstaan met één vergunning. Ook wij wil-

bedrijven dat zich op zichtlocatie heeft gevestigd

vig in en we leggen veel werkbezoeken af,

len graag aan vermindering van de papierwinkel

aan de A7 gestaag is gegroeid de afgelopen

meestal op vrijdag. Als we weten wat er speelt

meewerken. De reacties hierop zijn erg positief.’

jaren. Bouma en Van der Meulen weten wel

kunnen we er op sturen. Ik zit hier nu zeven jaar,

waarom.

ken veel ondernemers en ze kennen mij. De

WAT KENMERKT LEEK?

ingang is daardoor snel gevonden. Daardoor kan

‘Centraal gelegen aan de A7 en dichtbij de A28,

LEEK SCOORT GOED ALS HET GAAT OM

ik veel dingen in gang zetten. De contacten zijn

een veelzijdige gemeente, bedrijvig en actief. De

AANTREKKELIJKHEID VOOR HET MKB.

open en dat werkt. Dat geldt evenzeer voor mijn

gemeente Leek huisvest 19.500 inwoners en telt

ZE IS AL TWEE JAAR DE MKB

collega Harry Fellinger, portefeuillehouder RO en

zeven kernen, met als grootste kern Leek-Tolbert

VRIENDELIJKSTE GEMEENTE VAN

milieu en voor Van der Meulen.’

met 15.500 inwoners. Er is dus sprake van veel

GRONINGEN. WAT DOET LEEK ANDERS

22

concentratie en ik denk dat dit een groot voor-

DAN ANDERE GEMEENTEN?

‘De afgelopen periode hebben we veel gedaan

deel is’, stelt Bouma. ‘Het onderwijs is hier uitste-

Bouma: ‘Wat we anders doen weet ik niet maar

aan deregulering. Het uitgangspunt is vertrouwen.

kend, van basisschool tot en met gymnasium.

op die positie zijn we trots en we doen er veel

De APV is geschoond en zaken als een kapver-

Dat maakt Leek heel aantrekkelijk. Daarnaast

aan om die te behouden. In de Noordelijke pro-

gunning zijn geschrapt. Dat betekent echt niet dat

natuurlijk de nabijheid van universiteitsstad

vincies doen we het op dit punt ook erg goed en

iedereen nu massaal gaat kappen. Voor feesten

Groningen met onder andere het UMCG. Alle

eindigen we steevast in de top drie. We vinden

hoeft niet voor van alles en nog wat een aparte

voorzieningen zijn dus dichtbij.’

A7 Business Magazine


de bedrijven trekken hierheen omdat Leeksterveld

‘Verder worden er 1200 nieuwbouwwoningen

ruimte biedt. Inherent aan een kleine gemeente is

gebouwd in de nieuwe wijk Oostindië waarvan er

het hebben van veel verschillende soorten bedrij-

nu 400 zijn gerealiseerd. Leek blijft daardoor aan-

ven. De grootste werkgever is Hunter Douglas die

trekkelijk voor gezinnen met kleine kinderen. Ook

werk biedt aan meer dan 200 werknemers. Dan

voor ouderen biedt Leek veel zorg voorzieningen.

volgen een aantal bedrijven met 100 tot 200

Kortom zoals gezegd: een breed spectrum.’

arbeidsplaatsen en het grootste deel biedt werk aan 0 tot 100 mensen. Het type bedrijven is heel

HOE LIGT HET WERKLOOSHEIDS-

gevarieerd. Maar ook de werkgelegenheid in de

PERCENTAGE IN DEZE REGIO?

sectoren zorg en welzijn zijn van belang evenals

‘Met een werkloosheid van 7,3% liggen we iets

het SW bedrijf Novatec.’

boven het landelijk gemiddelde maar blijven we onder het Gronings gemiddelde dus dat is niet zo

IS LEEK EEN GROEI OF KRIMP REGIO?

slecht.’

‘Leek groeit nog altijd en die verwachting geldt ook voor de toekomst. Door de goede bereik-

STAAN ER NOG SPRAAKMAKENDE

baarheid, gunstige zichtlocaties aan de A7 en

EVENEMENTEN OP DE AGENDA?

‘Recreatief is Leek ook sterk. Landgoed Nienoord

ruim opgezette, groene terreinen met waterpartij-

‘Zeker. We hebben net een ondernemerstreffen

ontvangt jaarlijks 300.000 bezoekers, het

en is er veel animo voor bouwkavels op onze

achter de rug waarbij we peilen wat er leeft

Leekstermeer is in zwang bij watersportliefhebbers

bedrijventerreinen.’

onder de ondernemers en zij ook onderling ervaringen en contacten kunnen uitwisselen.

en aan de noord zijde is er een schitterend coulissenlandschap gevolgd door een open landschap.

‘Ook ons heeft het toch wel verbaasd dat,

Natuurlijk is er straks weer de bekende pinkster-

We zitten dicht bij de betoverende Friese Wouden

ondanks de slechte tijden, de uitgifte van grond

markt die jaarlijks duizenden mensen van heinde

en grenzen aan de bossenpracht van Drenthe.

heel goed op gang blijft. Vorig jaar hebben we

en verre trekt. Wat ook wel leuk is om te melden

Verder huisvest Leek een heel groot en gevarieerd

meer kavels verkocht dan de jaren ervoor. Dat is

is onze mooie topsporthal, met vier hallen de

aantal bedrijven met 9.200 arbeidsplaatsen. Ik

volgens ons vrij uniek. Waarschijnlijk is dat te dan-

grootste hal van Noord Nederland. Deze sporthal

denk dat het heel veel mensen erg aanspreekt dat

ken aan het feit dat we veel kleinere bedrijven

voldoet aan de NOC*NSF normen zodat hier ook

Leek een dorps karakter heeft maar wel het hele

huisvesten die minder kwetsbaar zijn voor de

grote internatonale evenementen kunnen plaats-

palet biedt zonder dat het massaal is.’

recessie. Het afgelopen jaar is hier één bedrijf fail-

vinden. Daar zijn we best trots op. De hallen wor-

liet gegaan, er zijn enkele bedrijven die gebruik

den gebruikt voor voetbal, volleybal, basketbal,

WELKE BEDRIJVIGHEID HERBERGT

maken van werktijd verkorting maar er bereiken

zaalhockey en de Leekster Eagles (topdivisie zaal-

DE GEMEENTE LEEK?

ons geluiden dat er ook al weer personeel aange-

voetbal) spelen hier op het hoogste niveau. Dit

‘Het aanbod is erg breed’, aldus Van der Meulen.

nomen wordt. Gemiddeld genomen lijkt het er op

jaar organiseren we het WK jeugdkorfbal, het WK

‘In deze regio zit veel maakindustrie en op bedrij-

dat de recessie hier minder hard toeslaat. Ook de

frisbee en volgend jaar het EK handbal. Mooie

venterrein Leeksterhout vind je een concentratie

laatste weken zijn er contacten met bedrijven die

evenementen dus die passen bij de sterke regio-

van kunststofverwerkende industrie. Veel groeien-

willen investeren en opties nemen op bouwkavels.’

functie van dit complex.’

A7 Business Magazine

23


elkaars ontwikkelingen monitoren. Immers hoe houd je de kwaliteit overeind?’ HOE ZIET DE GEMEENTE LEEK DE TOEKOMST? ‘De toekomst wordt beschreven in de intergemeentelijke structuurplannen. Daarin beschrijven we bijvoorbeeld de visie op onze drie ‘binnendorpse’ bedrijventerreinen. Het is de bedoeling deze terreinen te revitaliseren en te herstructureren naar kleinere bedrijvigheid waar wonen en werken samen gaan, grotere bedrijven kunnen dan verplaatst naar locaties aan de A7. Daar gaan we komende tien tot twintig jaar aan werken. Uitleggebieden in het buitengebied willen we beperken, meer binnen de kern bouwen en landschappelijke waarden in stand houden. Niemand wil bedrijven in het dorp maar ook niet langs de snelweg. Tot 2030 hebben we in ieder geval ideeën neergelegd over de ontwikkeling van Leek en Roden.’ WELKE SAMENWERKINGSVERBANDEN

en Roden hebben we een intergemeentelijke

HOE WORDT DE KWALITEIT VAN

KENT DE GEMEENTE LEEK

structuurvisie vastgesteld, waarin de ruimte voor

DE BEDRIJVENTERREINEN

MET ANDERE GEMEENTEN?

5600 woningen is gezocht.

GEHANDHAAFD? IS ER SPRAKE

Bouma: ‘Het is erg belangrijk om samen te wer-

VAN PARKMANAGEMENT?

ken, over de gemeentegrenzen heen te kijken en

Gebouwd wordt er pas als de behoefte is vastge-

‘Ja, de gemeente heeft veel geïnvesteerd in een

op langere termijn te denken. Leek is met Roden

steld. Binnen de regiovisie stemmen we de

goede samenwerking met het bedrijfsleven. Dat

onderdeel van de Regiovisie Groningen-Assen,

behoefte en de kwaliteit van de bedrijventerreinen

heeft geresulteerd in een zelfstandige vereniging

een samenwerkingsverband van twaalf gemeen-

op elkaar af. Ook overleggen we bijvoorbeeld met

die zich bezig houdt met het onderhoud van de

ten en twee provincies. Een concentratie van

agrarische ondernemers hoe hun vrijkomende

bedrijventerreinen, bewegwijzering, voordelen uit

gebouwen te gebruiken zijn. In deze tijd draait het

collectieve inkoop, bewaken van de veiligheid en

wonen en werken. Voor Leek

om samenwerking en

24

A7 Business Magazine

dergelijke. Ook willen we het fenomeen free-riders


(ondernemers/bedrijven die wel mee profiteren van verbeterde voorzieningen maar niet mee betalen) voorkomen en wordt gekeken naar de mogelijkheid van het instellen van een ondernemersfonds. Als collectief kun je veel bereiken. Daarbij geldt dat direct voordeel misschien niet altijd voor iedereen is weggelegd maar je moet ook in staat zijn indirect je zegeningen te tellen en soms even over je eigen schaduw heen te springen.’ WAT IS EEN ACTUEEL PUNT OP DIT MOMENT? De Provinciale Milieufederaties en COS Nederland hebben met behulp van de lokale duurzaamheidsmeter het klimaat- en energiebeleid van Nederlandse gemeenten tegen het licht gehouden. De gemeente Leek komt als één van de best scorende gemeenten uit de bus. Daar zijn we erg trots op. De onderzoekers hebben onder andere gekeken of gemeenten een actueel klimaat- en energieplan hebben, of ze geld vrijmaken voor energiebesparing en voorlichting aan burgers en bedrijven, wat ze doen aan duurzame

bedrijven gaat men op zoek naar kansen om

twee miljard uit de niet doorgegane hogesnel-

mobiliteit en het gebruik van duurzame energie.

lokaal – in onze eigen buurt, dorp of stad – het

heidslijn. Als je de A7 wil ontlasten heb je een

Ook is de bedrijfsvoering onder de loep geno-

klimaatprobleem aan te pakken. Wij doen hier dus

treinverbinding nodig. Investeren in openbaar ver-

men, dus wat doet de gemeente zelf in haar kan-

volop aan mee en met resultaat.’

voer en wegen is dan ook een hot tem in de regiovisie. ‘Kortom’, besluiten de beide heren, ‘er

toren aan energiebesparing en wordt groene stroom gebruikt?

ANDERE SPRAAKMAKENDE

is ook na de verkiezingen nog genoeg werk aan

PROJECTEN?

de winkel ook al vaart de gemeente goed.’

'De Klimaatvriendelijkste Gemeente' is een initia-

Er wordt gewerkt aan plannen voor een rondweg

tief van De Provinciale Milieufederaties en maakt

ten westen van Leek, die mede de druk van het

deel uit van de Klimaatkaravaan (www.klimaatka-

vrachtverkeer op de Auwemalaan, Oldebertweg

ravaan.nl). Tot mei 2010 trekt deze door het land

en Midwolderweg wegneemt. Wie weet volgt ooit

om aandacht te vragen voor het klimaat. Met bur-

de treinverbinding Heerenveen-Drachten-Leek-

gers, gemeenten en

Tekst: Roeline Kuiper, Rotenco Sneek

Groningen. Er is geld gezien de ‘overgebleven’

www.leek.nl

A7 Business Magazine

25


B E D R I J F S R E P O R TA G E

HTX Automatisering: focus op de klant Menig ondernemer voelt zich op ICT

plaatse onderdelen repareren of vervangen. We

gebied op glad ijs. Bij HTX

regelen alles omtrent de garantie. De voortgang

Automatisering in Leek vinden ze dat

van de core business van de klant is onze zorg’, aldus Beimers.

een ondernemer moet kunnen vertrouwen op een adequate

Binnen HTX Professional Resources wordt de deta-

ict-infrastructuur, zodanig dat hij

chering, werving en selectie verzorgd van systeem-

zich volledig kan richten op de 'kernactiviteit' van zijn organisatie.

beheerders, applicatiebeheerders, ontwikkelaars, helpdeskmedewerkers, netwerkspecialisten, projectleiders/managers en testspecialisten. Bedrijven die geen eigen ICT afdeling hebben maar wel (tijdelijk) een beroep willen doen op een ICT mede-

HTX automatisering is al meer dan 14 jaar actief in

werker in het werkveld kunnen bij HTX terecht.

de automatisering. Voor veel organisaties in

Zowel als het gaat om een enkele vacature als om

(Noord-) Nederland maar ook daar buiten is HTX

een compleet team van ICT specialisten. Een

automatisering een vaste partner. Enkele tientallen

goede ICT-er is goud waard!

hoog gekwalificeerde ICT-engineers en -specialisten verzorgen bij MBK bedrijven, multinationals,

HTX Remote Services levert de beheerdiensten

scholen en (semi)overheden het ICT beheer.

inzake onder andere netwerk, besturingssystemen

‘Ondernemend, no-nonsense, maatwerk en vak-

en hardware, patchmanagement, updates, ITIL-

kennis zijn onze kernbegrippen’, aldus

processen, usermanagement, beveiliging en back-

MOBIELE LAPTOPKASTEN

Commercieel Manager Ronald Beimers.

ups, intranet en internettoegang, e-mailverkeer en

In onderwijsinstellingen en trainingsinstituten

helpdeskondersteuning. ‘Door uit te gaan van

bestaat behoefte aan slimme, praktische oplossin-

VIER COMPLETE PRODUCTGROEPEN

maatwerk in combinatie van standaarden voor

gen voor het lesgeven met notebooks. HTX distri-

HTX kent vier productgroepen, waarbij de activitei-

inrichting en onderhoud profiteert de klant van

bution verzorgt laptopkasten die tot wel dertig lap-

ten ondersteund worden vanuit het eigen Centraal

onze efficiency. We beheren het monitoring en

tops kunnen bevatten en de laptops na gebruik

Beheer Centrum. HTX Professional Services levert

operatingsystem van de klant 24 uur per dag, 7

weer opladen. Het modulaire systeem leent zich

deugdelijke hardware en software zoals servers,

dagen per week. Veilig en duidelijk.’

voor onbegrensde uitbreiding en biedt tevens

werkstations, laptops, printers, laptopkasten, net-

ruimte aan printers, een beamerlift of andere appa-

werkcomponenten en PDA’s. ‘Bij levering verzor-

Voor grote of kleine projecten zoals vervanging van

gen we desgewenst de installatie en configuratie

hardware, softwaremigraties, fysieke verhuizingen,

en ook het onderhoud kan bij ons worden onder-

implementaties van nieuwe toepassingen, ontwik-

Beimers stelt: ‘steeds meer klanten kiezen ervoor

gebracht. We zijn een allround leverancier die zijn

keling en advies kan HTX Projects worden inge-

om onderdelen van hun ICT-infrastructuur uit te

afspraken tijdig en zorgvuldig nakomt. Door onze

schakeld. ‘De ervaring leert dat bij dergelijke pro-

besteden. Bij HTX begeeft de klant zich nooit op

scherpe inkoop bij en officiële partnerschappen

jecten altijd meer komt kijken dan je op het eerste

glad ijs.’

van bijvoorbeeld Hewlett Packard, Microsoft, Cisco

gezicht vermoedt. We helpen de klant om in kaart

en Linux profiteert onze klant van scherpe prijzen.

te brengen wat de gewenste verandering voor zijn

Service en ondersteuning bieden we vanuit onze

organisatie betekent. Doelstelling, budget, planning

Service Desk of we komen langs waarbij we ter

en looptijd nemen we nauwgezet door.’

ratuur.

Tekst: Roeline Kuiper, Rotenco Sneek

A7 Business Magazine

27


Doe Flinc in drie stappen!

Bericht aan ondernemers Ben je op zoek naar risicokapitaal voor een nieuw bedrijfsidee? Of: ben je ondernemer, heb je ideeën voor een andere bedrijfsactiviteit en wil je dit realiseren in een Project BV? Of zoek je een zakenpartner om in een joint venture je innovatieve plan uit te voeren? Doe dan Flinc! We introduceren je graag ons driestappenplan. Flinc, dé weg naar startkapitaal.

Wees Flinc! Schrijf ons over dat innovatieve idee waarmee je een nieuwe onderneming wilt starten. Of dat bijzondere plan dat je bedrijf nieuw leven inblaast of waarmee je alle concurrentie achter je laat. Oh ja: je onderneemt in Noord-Nederland.

Doe Flinc! Als we jouw plan zien zitten zijn we benieuwd naar jou. Als ondernemer. Wie ben jij? Heb je lef en bezit je voldoende daadkracht? Presenteer je plan met flair en overtuig ons van de mogelijkheden. Echt Flinc! Ons netwerk is Flinc. We zoeken naar mogelijke partners en kapitaalverstrekkers. En naar de juiste financiering: een lening, een aandelenparticipatie of subsidie. En: we begeleiden je een eind op weg.

Dé weg naar startkapitaal

Trek de stoute schoenen aan: bel of mail ons! Flinc wordt uitgevoerd door NV NOM


A D V I E S PA G I N A

‘Het Nieuwe Werken’ met ‘Cloud Computing’ Het Nieuwe Werken en Cloud Computing, weet u al wat dit is en wat u daaraan heeft? Het zijn kreten die we in 2010 nog veel vaker zullen horen, al dan niet verpakt in andere bewoording. Cloud Computing maakt Het Nieuwe Werken mogelijk. In een notendop betekent het voor u, dat u kunt (samen)werken waar en wanneer u dat wilt.

Bij Cloud Computing staat Cloud (Nederlands:

Bureaublad) veel toegepast, hiermee is het moge-

service kunnen verlenen, vestigingen beter laten

wolk) voor het internet en komt erop neer dat u

lijk om ook gewone (niet web) applicaties in The

samenwerken etc.

niet op uw eigen PC aan het werk bent maar op

Cloud te gebruiken.

een willekeurige PC via het internet op een cen-

Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Brisk

trale computer. Een kenmerk van Cloud

Op een Remote Desktop systeem kunnen nage-

ICT heeft iKantoor ontwikkeld, een kant een klare

Computing is dat u geen eigenaar bent van de

noeg alle applicaties worden geïnstalleerd en zijn

‘Cloud Computing’ oplossing op basis van een

software die u gebruikt, u betaalt enkel voor de

de meeste bedrijfsnetwerken daarom te verhuizen

Remote Desktop systeem. U hoeft zelf niet te

dienst.

naar The Cloud. De beperking ligt anno 2010

investeren in een eigen bedrijfsnetwerk, heeft

vooral in de grafische toepassingen waarbij het

geen omkijken naar het beheer ervan en uw

Hoe u toegang krijgt tot de applicaties die u

scrollen van afbeeldingen, bewegende beelden of

bedrijfsnetwerk is schaalbaar, ook bij een afne-

gebruikt in The Cloud kan verschillen. Populair zijn

grote kleurdieptes voorkomen. CAD tekenaars en

mend aantal werkplekken.

de web-applicaties. Het gemak daarvan is dat u

grafisch ontwerpers zijn voorlopig gebonden aan

deze kunt opstarten vanuit uw webbrowser. Maar

hun eigen PC.

ook worden Remote Desktop systemen (Extern

Harry Bos Brisk ICT

Het Nieuwe Werken is een andere manier van werken en samenwerken, ondersteund door de

h.bos@brisk-ict.nl

laatste technologie. Onafhankelijk van tijd en plaats kunt u uw werk doen; thuis, bij de klant of op kantoor. Hierdoor is het mogelijk dat u werk en privé beter op elkaar kunt af te stemmen, teamleden op verschillende locaties beter kan laten samenwerken of bijvoorbeeld anders kan omgaan met huisvesting van uw organisatie. Het vergt wel een andere kijk op hoe leiding te geven aan de mensen in uw organisatie. Aansturen op input, zoals aanwezig zijn van 9 tot 5, is niet van belang. Wel van belang is het resultaat. Onderzoek heeft aangetoond dat het een hogere productiviteit oplevert en vooral meer werkplezier. Het Nieuwe Werken is niet even geschikt voor elke organisatie of iedereen in een organisatie. Wel kan elke organisatie profiteren van de mogelijkheden die Cloud Computing biedt, zoals kos-

Brisk ICT bv Paterswoldseweg 808 9728 BM Groningen 050-5498000

tenbesparing op reiskosten en huisvesting, meer

A7 Business Magazine

11


B E D R I J F S R E P O R TA G E

Redmer de Vries, Jochem van der Schoot en Rienk Smids begonnen vorig jaar met Friks web en marketing. Friks helpt bedrijven bij het ontwikkelen, uitvoeren en begeleiden van hun online marketing strategie.

Complete online marketing concepten voor bedrijven ENTHOUSIASME WERKT AANSTEKELIJK

HET ONLINE IMAGO

Met Friks hebben we een snelle groei doorge-

Wat krijgt u te zien als u uw bedrijfsnaam of pro-

maakt dit jaar. Maar we zijn nog maar net begon-

duct intypt in een zoekmachine? Wat wordt er

nen, aldus Redmer de Vries. Inmiddels zit Friks

geschreven op Twitter of andere websites. Wat

met 10 jonge enthousiaste medewerkers aan de

zijn de ervaringen van klanten? Onlangs zijn we

Willemskade in Leeuwarden. Friks heeft dan ook

succesvol aan de slag gegaan om met Google

grootse plannen. “De online ontwikkelingen gaan

AdWords studenten te werven voor een landelijke

razendsnel. Op dit moment is de trend Twitter en

hogeschool, vertelt Rienk Smids. Doordat wij hier-

Social media, maar we zijn constant bezig met

mee aan de slag zijn gegaan, zien we de kosten

nieuwe concepten en hoe we dit op een goede

dalen van de campagne dalen en het aantal

manier kunnen inzetten binnen het totaal concept

inschrijvingen stijgen.

LAAT FRIKS U INSPIREREN!

IS ONLINE MARKETING GESCHIKT VOOR

Ontvang 2 uren gratis advies voor uw

SUCCESVOL MET JE BEDRIJF

ELKE BRANCHE?

online marketing strategie, meld u nu aan op

OP INTERNET

Online marketing is absoluut geschikt voor elke

www.friks.nl/advies

Internet is niet meer weg te denken. Er wordt

branche. Friks web en marketing werkt voor een

online gekocht en verkocht. Een bedrijfswebsite

groot aantal klanten uit Noord-Nederland uit

is tegenwoordig de belangrijke manier om nieuwe

diverse branches. Of het nu gaat om het generen

klanten aan te spreken.Veel klanten oriënteren

van offertes voor lease-auto's, dakkapellen of

zich eerst op internet. Friks zorgt er dan ook voor

kunststof kozijnen, een online campagne voor

dat de huidige 'digitale folder' van bedrijven op

politieke verkiezingen of om het werven van nieu-

internet, een website wordt waarin leads worden

we studenten voor een hogeschool.

ZO DOET FRIKS HET! - Persoonlijk contact; - Geen losse diensten, maar een totaal concept - voor uw bedrijf; - Bezoekers en resultaten bepalen - de mate van succes; - Een oplossing voor elk budget.

voor onze klanten.

gegenereerd, offertes worden aangevraagd of online wordt verkocht. De website wordt dan ook

Internet is en blijft in de meeste gevallen de

een inkomstenbron voor bedrijven, in plaats van

meest efficiënte en effectiefste maar vooral de

een kostenpost aldus Jochem van der Schoot.

goedkoopste manier van reclame maken met het grootste bereik.

ONLINE OPVALLEN TUSSEN DE CONCURRENTIE

Voor elk budget hebben we een oplossing, zegt

De 'truc' die hier de laatste jaren voor wordt toe-

Jochem van de Schoot. Daarbij zijn de resultaten

gepast is zoekmachine optimalisatie, oftewel het

voor ons leidend. Ons motto is dan ook: minder

goed scoren in Google. Daarnaast speelt natuur-

kosten en meer opbrengsten voor onze klanten!

lijk de uitstraling van de website mee en de gebruiksvriendelijkheid. De bezoeker moet daarbij een actie ondernemen, bijvoorbeeld een offerte aanvragen. Naast een mooi ontwerp gaat het altijd om het resultaat: meer klanten, omzet en goede leads.

FRIKS Willemskade 3 8911 AW Leeuwarden E: info@friks.nl T: 088 58 000 48

A7 Business Magazine

31


ITEM BEVEILIGING

34

A7 Business Magazine


Bedrijventerreinen zijn een belangrijke economische impuls voor gemeenten en

De winst van veiligheid

provincie. Voor een goed onderhouden bedrijventerrein en het terugdringen van schade is parkmanagement onontbeerlijk. Het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen bijvoorbeeld kan ondernemers veel geld besparen.

Parkmanagement is een integrale aanpak om de

venterreinen in het hele land gecertificeerd of

de zaken binnen de gebouwen) en de bedrijfs-

kwaliteit van nieuwe bedrijventerreinen op lange

lopen er trajecten om te onderzoeken of het

schadeverzekeringen zodra een terrein voldoet

termijn te handhaven of van bestaande terreinen

behalen van het Keurmerk interessant kan zijn.

aan de eisen van het KVO-B. Ook zijn er subsi-

te handhaven of verbeteren. Onderdelen kunnen

diemogelijkheden. Tot slot is een veilig en goed

onder andere zijn: beheer en onderhoud van de

Om in aanmerking te komen voor het KVO-B

onderhouden bedrijfspand voor veel onderne-

openbare ruimte, bewegwijzering, collectieve

certificaat moeten diverse stappen worden door-

mers onderdeel van hun pensioen. Genoeg

beveiliging, gezamenlijke afvalinzameling en ver-

lopen waaronder het oprichten van een werk-

winstpunten dus.

werking en gezamenlijke inkoop van onderzoek

groep, de veiligheid analyseren door middel van

en advies.

een nulmeting en het opstellen en uitvoeren van

FREERIDERS

een plan van aanpak. De werkgroep bestaat

Freeriders zijn ondernemers die zich niet aanslui-

Parkmanagement valt of staat met het draagvlak

doorgaans uit het Regionaal Platform

ten bij een ondernemersvereniging en dus niet

van de individuele ondernemers op het bedrij-

Criminaliteitsbeheersing, eventueel ondersteu-

meebetalen aan collectieve activiteiten. Om alle

venterrein. In de politiek en ondernemersland is

ning van een procesbegeleider MKB en het

ondernemers een verplichte financiĂŤle bijdrage

steeds meer oog voor parkmanagement en de

FPPM, ondernemers, politie, gemeente, en

te laten betalen kan de gemeente ingrijpen door

collectieve beveiliging die daarvan onderdeel uit

brandweer en kan worden aangestuurd door

middel van een aantal heffingsmogelijkheden

maakt. Om hieraan uitvoering te geven is in

een parkmanagement organisatie.

zoals een OZB opslag over de WOZ waarde van

Friesland door de Kamer van Koophandel en de

een onroerende zaak zijnde niet woning.

Provincie het Fries Platform voor

KORTING VERZEKERINGSPREMIES

Parkmanagement (FPPM) opgericht.

Waarom is het behalen van het KVO-B certificaat

Sinds 1 mei 2009 is de wet Bedrijven

van belang? Door de uitvoering van het plan van

Investeringszones (BIZ) van kracht. Deze wet

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen

aanpak wordt daadwerkelijk handen en voeten

maakt experimenten met BIZ mogelijk. Een BIZ

Het Nederlandse bedrijfsleven lijdt jaarlijks veel

gegeven aan de veiligheid op het bedrijventer-

is een gebied, waarbinnen ondernemers geza-

schade door criminaliteit. Bedrijventerreinen zijn

rein. Dat kan bijvoorbeeld bestaan uit groenon-

menlijk investeren in een aantrekkelijker en veili-

doorgaans centraal gelegen aan belangrijke uit-

derhoud zodat er optimaal zicht is, het aanbren-

ger bedrijfsomgeving, waar alle ondernemers in

valswegen. Dat betekent niet alleen een goede

gen van verlichting, voorkomen van brandgevaar-

het gebied aan meebetalen. Ondernemers heb-

bereikbaarheid voor klanten maar ook voor

lijke situaties en camerabeveiliging. Ondernemers

ben tot 1 mei 2011 de tijd om een BIZ op te

ongewenst bezoek. Wanneer de ondernemer

worden middels nieuwsbrieven op de hoogte

richten.

slachtoffer is van criminele activiteiten dan zijn

gehouden van de stand van zaken en krijgen tips

de gevolgen voor de omzet en de bedrijfsvoe-

hoe ze de situatie in en rondom hun pand kun-

Reden genoeg om het parkmanagement -waar-

ring vaak groot. Minstens zo vervelend zijn de

nen verbeteren.

onder het thema veiligheid- serieus te nemen en

onveilige gevoelens die criminaliteit bij onderne-

als ondernemers collectief de handen ineen te

mer en medewerkers teweeg brengt. Omdat de

Beveiliging is noodzaak maar levert naast scha-

slaan om zo de te behalen winstpunten te reali-

overheid en het bedrijfsleven hier graag iets aan

debeperking en persoonlijke veiligheid ook

seren.

willen doen is onder de vlag van het Nationaal

andere voordelen op. Diverse verzekeraars

Platform Criminaliteitsbeheersing een Keurmerk

geven fikse kortingen (tot wel 23%) op de ver-

Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen ont-

zekeringspremies van de gebouwenverzekering,

wikkeld (KVO-B). Inmiddels zijn diverse bedrij-

de inventaris- en goederenverzekering (roeren-

Tekst: Roeline Kuiper, Rotenco Sneek

A7 Business Magazine

35


B E D R I J F S R E P O R TA G E

VERKLEY TECHNIEK Verkley Techniek is als VEB erkend beveiligingsinstallateur en NCP erkend branddetectiebedrijf de ideale partner als het gaat om consulting, ontwerp en aanleg van bijvoorbeeld brand- of camerabeveiliging, glasvezeltechniek en toegangscontrolesystemen. Partijen als UPC, Ziggo, Shell, Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG maken dankbaar gebruik van het vakmanschap van Verkley.

‘Know how in optima forma’ De Verkley Groep is een specialistisch aannemers-

Techniek ontwerpt en realiseert als VEB erkend

bezig met de beveiliging van de bedrijventerrei-

en engineeringbedrijf dat nationale en internatio-

beveiligingsinstallateur en NCP erkend branddetec-

nen in Drachten. Ook kleinere inpandige trajecten

nale projecten uitvoert op het gebied van boven-

tiebedrijf brandmeldinstallaties, camerabewaking,

behoren tot de mogelijkheden’, aldus projectleider

en ondergrondse infrastructuur. Gespecialiseerd in

toegangscontrolesystemen, zorgsystemen, glasve-

en beveiligingsspecialist Nico Bakker.

de infrastructuur voor gas, water, elektra, telecom-

zeltechniek, datanetwerken en centrale antennesys-

municatie, multimedianetten, inclusief centrale

temen voor bedrijven, zorginstellingen, recreatiepar-

TOEGANGSCONTROLE

antenne installatie (CAI), CCTV-systemen, glasve-

ken en dergelijke. ‘Door onze jarenlange ervaring

EN ZORGSYSTEMEN

zeltechniek, brand- en inbraakdetectiesystemen.

op dit gebied kunnen we een totaalpakket verzor-

Door combinaties van systemen en oplossingen

gen, zowel binnen als buiten gebouwen.’

voor toegangscontrole, videosystemen en parkeercontrole te realiseren ontstaat een volledig geïnte-

GLASVEZELTECHNIEK

greerd beveiligingssysteem. ‘We garanderen een

EN CAMERABEWAKING

controleerbare toegang zonder beperkingen voor

‘Glasvezel is het transmissiemedium van de toe-

geautoriseerde bezoekers. Ook als de klant reeds in

komst voor het snel, veilig en storingsvrij overdra-

het bezit is van een systeem kunnen we optimale

gen van gegevens. Voor onder anderen providers

resultaten bereiken en geld besparen door nieuwe

als UPC, Kabel Noord en Ziggo bouwen wij glas-

systemen te integreren met reeds bestaande.’

vezelnetwerken. We ontwerpen glasvezelnetwer-

Verkley Techniek zorgt verder voor de optimalisering

ken voor gemeenten, industrie, en rijksgebouwen.

van de zorg voor bewoners in zorginstellingen door

Verkley Techniek legt de infrastructuur in gebou-

het ontwerpen, leveren en toepassen van bijvoor-

wen aan, maar ook het ondergronds inblazen en

beeld akoestische- en camerabewakingssystemen,

fusielassen van glasvezelkabels is onze speciali-

deurcontacten, raamcontacten, bewegingsmelders

teit. Daarnaast verzorgen wij OTDR- en demping-

en een zusteromroepsysteem. ‘Een cliëntbewa-

metingen (single- en multimode).’

kingssysteem aanleggen waarbij beelden naar een centrale nachtpost worden getransporteerd,

Camerabewaking is bij industrieterreinen, winkels

behoort tot de mogelijkheden. Hierdoor kan de

en overheidsgebouwen niet meer weg te denken.

(nacht)zorg efficiënt worden georganiseerd.’

Verkley Techniek levert oplossingen op maat rekening houdend met de wensen van de klant.

Tot slot kunnen klanten bij Verkley Techniek

Moderne CCTV-systemen met een scherp beeld

terecht voor het ontwerpen, aanleggen en certifi-

tegen een scherpe prijs voor binnen- en buiten-

ceren van centrale antenne installaties. In bijvoor-

bewaking, die tegelijkertijd de privacy respecteren

beeld zorginstellingen en verzorgingstehuizen kan

‘Het bedrijfsonderdeel Verkley Techniek gaat verder

van klanten en nabijgelegen woningen. ‘Onlangs

er volgens collectief concept van de lokale provi-

waar het ondergrondse deel van de andere Verkley

hebben we bijvoorbeeld de haven van

der gebruik worden gemaakt van alle aangebo-

Groep devisies ophoudt’, aldus bedrijfsleider Verkley

Lauwersoog volledig beveiligd met camera’s en

den diensten via het CAI-netwerk. ‘Know how in

Techniek Siebren Kroles. ‘De collega’s voor de

aangesloten op een glasvezelnetwerk zodat al het

optima forma, dat is Verkley.’

ondergrondse infrastructuur leggen alles aan tot in

in- en uitgaand (scheep)verkeer wordt geregi-

de meterkast waarna wij het overnemen.’ Verkley

streerd conform de EU-normen. Verder zijn we

Tekst: Roeline Kuiper, Rotenco Sneek A7 Business Magazine

39


B E D R I J F S R E P O R TA G E

De Drachtster Glashandel BV is als glasgroothandel gespecialiseerd in de

Snel rendement met glas

levering en verwerking van alle soor-

Drachtster Glashandel BV wordt geleid door twee

zen zijn nu nog relatief laag terwijl isolatieglas snel

ZESTIENDUIZEND COMBINATIES

broers: commercieel directeur Arjan van Reenen

rendement oplevert.’

‘Onze computergestuurde snijmachine snijdt

en financieel directeur Egbert van Reenen. Zij

ten glas. Het jarenlange vakmanschap levert creatieve oplossingen op en bespaart klanten soms ook nog eens duizenden euro’s.

enkel glas in elk gewenst model. Isolatieglas

namen de zaak over van vader die in 1977 startte

‘Met drie montagewagens en twee bezorgwa-

wordt besteld en dat krijgen we op maat en in de

in Oudega. In 1992 werd het huidige pand aan

gens leveren en monteren we glas in alle soorten

samenstelling zoals we die besteld hebben. Er zijn

De Fok in Drachten gebouwd waar dertien mede-

en maten: isolerend glas, zonbeheersend glas,

bijna 16.000 combinaties te maken. Wij adviseren

werkers in dienst zijn. De handelspoot van het

geluidswerend glas, floatglas, gelaagd glas

graag wat de beste mogelijkheid is voor de klant.

bedrijf levert glas aan schilders, glaszetters en

(inbraakwerend en kogelwerend), spiegels, glas

Omdat de overheid steeds zwaardere Energie

aannemersbedrijven. De tweede tak van sport

in lood, hardglas en figuurglas. De klant bestelt

Prestatie Normen hanteert wordt isoleren steeds

wordt gevormd door de montage. Drachtster

per telefoon, e-mail, fax of aan de balie. We leiden

belangrijker. De mogelijkheid om nog dikkere iso-

Glashandel BV bestrijkt hoofdzakelijk Friesland,

ons eigen personeel op en voldoen aan alle over-

latiepakketten in dak en vloer te verwerken houdt

Groningen en Drenthe.

heidsnormeringen zodat de klant altijd het beste

een keer op. Glas is een goedkopere bouwstof en

krijgt. Onze handel kenmerkt zich door concurre-

is onderhoudsvriendelijk, voordelen genoeg dus.’

HOOG RENDEMENTSGLAS

rende prijzen, service, snelheid, afspraak is

Arjan van Reenen: ‘Glas is nog steeds één van de

afspraak en jarenlang vakmanschap. Ik ben nu 42

‘Tot slot leveren we ook ventilatieroosters (indien

“koudste” onderdelen in een woning. De laatste

jaar en zit vanaf mijn 18de in de zaak dus heb

gewenst zelfs volautomatisch gestuurd), glaslat-

jaren zien we daarom een opmars van hoog ren-

een behoorlijke hoeveelheid ervaring waar de

ten, beglazingsmateriaal, aluminium voorzetramen

dementsglas en het zogenaamde triple glas (extra

klant van profiteert. Recent hadden we een pro-

en zonnepanelen. In het kader van duurzaamheid

isolatie vanwege drie lagen glas). De kwaliteit van

ject waarbij een architect nieuwe ramen wilde

doen we mee aan glasrecycling, een belangrijk

de coating bepaalt de isolatiewaarde van het glas.

zetten in oude kozijnen. Door ons meedenken en

onderdeel van ons bedrijf. Momenteel werken

De energielasten zullen de komende jaren stijgen

ons voorstel om nieuwe kozijnen te nemen heeft

twee studentes van de NHL bij ons hun afstu-

dus adviseren wij om nu te investeren in goed

de klant zeker € 7.000 bespaard. Meedenken

deerstage af met als doel ‘kwaliteitsverbetering’.

met de klant en zijn opdrachtnemers is onze

We willen maximaal presteren en continu weten

isolerend glas. De prij-

tweede natuur. Samen creëer je de beste oplossingen.’

of we op de goede golflengte zitten met de klant. Zo zijn we groot geworden en willen we nog groter groeien.’ Tekst: Roeline Kuiper, Rotenco Sneek

A7 Business Magazine

41


B E D R I J F S R E P O R TA G E

Virtualisatie De tijd staat niet stil, zeker niet in de

functionaliteiten, virtuele servers of besturingssys-

Nadelen zijn er ook. Zo moeten zowel de host-

wereld van de ICT. Eén van de ont-

temen te combineren op één fysiek systeem.

computer als de draaiende virtuele machine inle-

Daardoor is er minder hardware nodig en kan er

veren op prestatiegebied. Het geheugen en de

wikkelingen in opmars is virtualisatie.

bespaard worden op opslagruimte en elektriciteit.

processor worden tussen beide systemen

Virtualisatie maakt het mogelijk om

Niet onvermeld mag blijven dat de virtuele servers

gedeeld. Verder moet de gebruiker zich afvragen

een hoger niveau van IT-dienstverle-

niet uitgerust hoeven te zijn met hetzelfde bestu-

of de nieuwe manier van werken makkelijk gedra-

ning te verschaffen en tegelijk de

ringssysteem, het is dus mogelijk om oudere

gen wordt in de organisatie of dat outsourcing

kosten te verlagen.

Microsoft Server besturingssystemen op één

noodzakelijk wordt, bijvoorbeeld inclusief hosting

fysieke server te laten draaien en daar bijvoor-

en beheer.

beeld ook een Linux server op te zetten. Het verdient aanbeveling eens na te gaan of u Virtualisatie wordt gebruikt als verzamelnaam voor

AFWEGEN

met deze mogelijkheid een slag kunt slaan binnen

IT-functies die worden geleverd zonder dat ze

De virtualisatie van desktop, applicaties, server

uw organisatie. Er zijn inmiddels voldoende virtua-

fysiek aanwezig zijn. Er wordt een abstracte laag

en/of storage kan vele voordelen bieden. Maar is

lisatieproducten voor het MKB op de markt die

software aangebracht die de fysieke hardware

niet een oplossing voor álle uitdagingen in de IT.

de mogelijkheid bieden om een hoger niveau van

loskoppelt van het besturingssysteem, applicaties

Daarom is het zaak uw doelstellingen van te voren

IT-dienstverlening te verschaffen en tegelijk de

of server.

goed te omschrijven en af te wegen. Virtualisatie is

kosten te verlagen. En dat blijft voor veel onder-

geen doel, maar een middel om de IT-omgeving

nemers een uitdaging.

VOORDELEN VAN VIRTUALISATIE

(bijvoorbeeld) beter beheerbaar, flexibeler, koste-

Door het loskoppelen van fysieke hardware van

nefficiënter en robuuster te maken.

Tekst: Roeline Kuiper, Rotenco Sneek

functionaliteit kunnen diverse voordelen behaald worden zoals: ‘De IT-omgeving is eenvoudiger te centraliseren en te beheren. Het is eenvoudiger om het aantal desktops, servers en applicaties uit te breiden of te verminderen. Doordat virtuele machines slechts uit bestanden bestaan, zijn de virtuele machines makkelijk te verplaatsen zonder downtime en zonder dat de gebruiker daar iets van merkt. Ook is het maken van een volledige back-up eenvoudiger. Voor de ondernemer betekent dit dat high availability en disaster recovery scenario's eenvoudiger te realiseren zijn en tegen lagere kosten dan zonder virtualisatie. Door het automatiseren van processen kunnen al naar gelang de benodigde capaciteit en voldoende servers worden ingezet. De IT-omgeving is hierdoor flexibeler en eenvoudiger aan te passen wanneer de organisatie daar om vraagt. Virtuele machines werken als normale servers, het besturingssysteem op een virtuele machine weet niet dat het virtueel draait. Virtuele machines zijn voorts onafhankelijk van fysieke hardwareveranderingen. Wijzigingen in de fysieke server hebben dus geen gevolg voor de virtuele machine. Het zal geen betoog hoeven dat de capaciteit van de hardware beter wordt benut door meerdere A7 Business Magazine

43


A D V I E S PA G I N A

Cybercrime groot gevaar voor ondernemingen Cybercrime is criminaliteit op of via het internet en vormt een groot risico voor ondernemingen. Criminelen die bedrijfsnetwerken infiltreren weten

Het online kopen en verkopen, de snelle groei van

pen vallen. Ondernemers krijgen hoofdzakelijk te

sociale netwerken op internet en de constante

maken met:

online communicatie tussen computers en andere

• digitale oplichting waarbij de internetgebruiker

apparatuur maken het internet ook aantrekkelijk

• via een vervalste website of e-mail om

voor minder eerlijke gebruikers. De georganiseer-

• persoonlijke gegevens zoals wachtwoorden

steeds langer onopgemerkt te blijven.

de misdaad heeft van cybercrime een lucratieve

Hoe kunt u als ondernemer dit gevaar

nieuwe ‘bedrijfstak’ gemaakt.

het hoofd bieden?

Er bestaan veel soorten cybercrime, waaronder ook kinderporno en radicaliserende boodschap-

wordt gevraagd (‘phishing’), • misbruik van persoonlijke gegevens die op al dan niet frauduleuze wijze verkregen zijn • (identiteitsfraude), • platleggen van netwerken • (via virussen, ‘spam’ of ‘hacking’).

46

A7 Business Magazine


De schade kan oplopen tot enorme bedragen

opheffen van de toegang aan ex-werknemers,

maar ook ernstige persoonlijke gevolgen hebben.

veel extra veiligheid kan worden bereikt. Vooral

• beveiligde verbinding aan het webadres.

Zoals bij identiteitsfraude waarbij het kan gebeu-

het beschermen van data is van belang omdat

• Dit begint dan in plaats van ‘http:’ met ‘https’

ren dat een niet aflatende stroom rekeningen op

data kunnen worden gebruikt en hergebruikt om

• (secure). Let ook op het ‘browserslotje’ in de

uw deurmat valt waarvan u maar moet aantonen

meer geld te produceren. Het gaat dan om zaken

• onderste balk van uw browserscherm.

dat u ze niet bent aangegaan.

als inloggegevens voor internet bankieren, het

• Dit icoon verschijnt wanneer u bent ingelogd

autoriseren en activeren van creditcards of toe-

• via een beveiligde verbinding.

gang krijgen tot een bedrijfsnetwerk.

• Laat geen mobiele apparaten onbeheerd achter

‘Het tegengaan van cybercrime hoeft geen enorme bedragen te kosten maar is veelal afhankelijk van bewustwording.’

Geef persoonlijke gegevens alleen door via een

• op uw bureau. Criminelen hebben met een TIPS EN TRUCS

• gestolen laptop meestal eenvoudig toegang tot

Wat u nog meer kunt doen? Naast de hiervoor

• uw bedrijfsnetwerk.

Vanwege de schade en de risico’s op het verlies van

genoemde mogelijkheden beschermt u met de

• Maak gebruik van de toetsenbordvergrendeling

belangrijke bedrijfsgegevens is het belangrijk om -

volgende tips uw bedrijfsnetwerk en waardevolle

• als u van uw werkplek gaat zodat een insluiper

waar mogelijk- cybercrime te voorkomen. Goed

gegevens nog beter tegen ongewenste cyberbe-

• geen kans krijgt om via uw computer ‘spyware’

nieuws: dit hoeft geen enorme bedragen te kosten.

zoekers:

• op het netwerk te plaatsen.

• Plaats uw data in een beveiligd datacenter

• Zorg voor spamfilters en virusscanners

BEWUSTZIJN

• buiten de deur.

• op de computer maar ook voor goede sloten

Van overheidswege wordt gehamerd op meer

• De ketting is zo sterk als zijn zwakste schakel.

• op de deur.

bewustzijn bij bedrijven, automatiseringsafdelin-

• Criminelen kunnen niet inbreken op een

gen, beveiligingsspecialisten en particulieren. Het

• glasvezelverbinding maar wel gemakkelijker

Het mag duidelijk zijn dat voorkomen vele malen

doen van grote ICT investeringen betekent niet

• op een eventueel draadloos netwerk binnen

goedkoper is dan genezen: als er überhaupt nog

dat de beveiliging automatisch optimaal is.

• uw bedrijf.

te genezen valt nadat u slachtoffer bent gewor-

Budgetten worden niet altijd efficiënt besteed ter-

• Trap niet in ‘phishing’: valse websites die een

den van cybercrime. Zaak dus om uw bedrijfsvoe-

wijl met eenvoudige, goedkope maatregelen zoals

• kopie zijn van websites van bekende bedrijven

ring op dit punt eens goed onder de loep te

log analyse, het verminderen van rechten, auto-

• en waar u persoonlijke gegevens zoals uw

nemen en de kwetsbaarheden in uw systeem te

matisch laten verlopen van wachtwoorden en het

• pincode of creditcardnummer moet invullen.

(laten) onderzoeken. A7 Business Magazine

47


B E D R I J F S R E P O R TA G E

´IDEALE TELECOMPAKKET SAMENSTELLEN IS ONS UITGANGSPUNT´

Restyling KPN Business Center Leeuwarden ´Eind vorig jaar is ons businesscenter op industrieterrein De Hemrik in Leeuwarden aangepast aan het landelijke winkelconcept´, begint vestigingsmanager Theun van der Veen van KPN. ´Dat betekent dat we onze relaties in een eigentijdse omgeving ontvangen. Vergeleken met de oude situatie is alles moderner en strakker. Het concept komt de overzichtelijkheid ten goede, want we bieden natuurlijk diverse diensten aan, van telefonie tot internet.´

44

A7 Business Magazine


Wie KPN Business Center binnen stapt, komt

weten waar we het over hebben en men kan hier

´is het welbekende ‘One Stop Shop-principe’. Dat

terecht in een wereld vol vrolijke kleuren en de

met eigen ogen komen kijken en ervaren welke

wil zeggen dat onze klanten al hun telecomvraag-

modernste snufjes op het gebied van telecommu-

diensten we bieden. We onderscheiden ons daar-

stukken bij ons kunnen neerleggen. Dat gaat van

nicatie. ´Wij leveren een compleet pakket voor de

naast met onze Repair- & Go-service. Dit houdt in

de advisering tot en met de installatie, want ook

zakelijke markt bestaande uit de zogenoemde

dat zakelijke klanten met een servicecontract

het inbouwen van bijvoorbeeld carkits wordt door

small office-klanten en het MKB. We zaten eerst

gegarandeerd binnen dertig minuten met een

ons verzorgd. Totaalgemak voor de klant en voor

in de buurt van het FEC, maar huizen op de

werkend apparaat ons Business Center verlaten.

ons de uitdaging om een adequate en prijstech-

Hemrik op een veel betere locatie. In een prima

Of het nu om een telefoon, laptop of wat dan ook

nisch aantrekkelijke totaaloplossing te bieden.

toegankelijk pand, met voldoende parkeergele-

gaat. Hetzij het eigen toestel, hetzij een leenappa-

Onze opdracht is pas geslaagd als de klant tevre-

genheid en ten midden van onze potentiële klan-

raat. Onze zakelijke klanten kunnen het zich ten-

den het pand verlaat. Daar doen we het voor.´

ten´, aldus Van der Veen.

slotte niet permitteren om een tijdje hun laptop of telefoon kwijt te zijn. Wij spelen daar met ons

`Belangrijk in ons nieuwe concept is, dat de rela-

Repair- & Go-service op in.´

ties alle diensten die we aanbieden, ook zelf ter plekke kunnen uitproberen. Er zijn bijvoorbeeld

Veel klanten reageren verrast op deze mate

laptops operationeel waarmee we onze internet-

van bedrijfszekerheid op telecom-gebied.

diensten kunnen tonen.´ Een hot item is het

Van der Veen vervolgt: ´Wij hanteren ook op

mobiele internet. Wie kent de reclame niet, van de

een ander gebied een compleet andere insteek

mannen van het visbedrijf die hun woorden ver-

dan collega´s. Als het om een telecompakket

haspelen. ´Met onze Dongel krijgen onze klanten

op maat gaat, denken wij graag met onze

waar en wanneer dan ook toegang op internet.

klanten mee. Niet alleen bij de aanschaf van het

Ideaal natuurlijk voor zakenmensen die veel

juiste pakket in technisch opzicht, maar ook als

onderweg zijn en toch hun e-mail willen checken

het om de kosten gaat. Wij onderzoeken

of internet raadplegen.´

nauwkeurig met desbetreffende klant wat de wensen en behoeften zijn en kijken wat de meest

REPAIR & GO

voordelige oplossing is. Altijd aantrekkelijk

Een goed opgeleid team (´Dankzij voortdurend

natuurlijk, maar in deze economisch moeilijke

bijscholing aangaande nieuwe ontwikkelingen´,

tijd extra belangrijk.´

aldus Van der Veen) helpt de relaties die binnenstappen. ´Dat is ook het grote pluspunt. Wij

´Wat wij willen neerzetten´, besluit Van der Veen,

A7 Business Magazine

45


V.O.F. Ruim 25 jaar ervaring in het transport Nationaal en Internationaal. Bedrijfsaktiviteit Het organiseren van de transportopdrachten. Wat kunt u van ons verwachten? Onze optimale inzet voor het realiseren van het inzetten van de juiste wagens ter afronding van uw transport.

Tel.

+31-512-526254 +31-512-549469 Fax: +31-512-542366 E-mail: htb.drachten@chello.nl Internet: www.htb-drachten.nl

Wij bestaan sinds 1999!

Waarom is hoekman beter dan de rest? Wij verkondigen niet veel beter te zijn dan anderen, maar kunnen u verzekeren dat in goed overleg uw opdrachten perfect geregeld zullen worden. Hoe doen we dat? Wij zorgen voor de inzet van het benodigde wagenpark, zonder veel aanrijkilomters, dus efficiente indeling, precies volgens de daarvoor geldende en afgesproken transportprijs. D.m.v.: Samenwerkende transportondernemingen, nationaal/internationaal, zodat 100% garantie onstaat. Dus na uw opdracht, verzorgen wij de rest,incl. Meldingen. Wat kunt u voor ons doen? Geef ons de mogelijkheid om te bewijzen dat wij goed zijn in dit vakgebied, betrouwbaar, efficient, klantgericht. Geef ons de mogelijkheid, U zult zien dat U tevreden zult zijn. Mocht u ons in de gelegenheid willen stellen, zijn wij uiteraard bereid om het een en ander verder met u te bespreken.

in Joure en in Drachten De specialist in MAN Trucks en Bussen

Transportwei 1, 8501 ZR Joure | Vanaf mei 2010: Kelvinlaan 11, 9207 JB Drachten tel.: 0513 41 27 41 | fax.: 0513 41 72 42 info@wierdabedrijfswagens.nl | www.wierdabedrijfswagens.nl


THEMA TRANSPORT

REINDER REINSMA

Toekomst in transport

DSV

Verbinden met de wereld

VTL

Richtlijn vakbekwaamheid A7 Business Magazine

49


INTERVIEW REINDER REINSMA

Toekomst in transport Ondanks economische tegenwind ziet branchevereniging Transport en Logistiek Nederland kansen voor de toekomst. Daarbij komt het aan op ondernemerschap en meegaan met veranderingen. TLN wil daarin een rol spelen als belangrijke kennisbaak waar transporteurs oplossingen vinden voor vragen en problemen.

50

A7 Business Magazine


Reinder Reinsma, u bent regiomanager Groningen,

ondernemer na invoer van relevante gegevens de

Ook participeren we in Hogescholen om opleidin-

Drenthe en Friesland bij Transport en Logistiek

vervoerstarieven kan berekenen.’

gen te laten aansluiten bij de wensen van de

Nederland (TLN). Wat doet TLN?

werkgevers. Collectief bereiken we het meest en

‘TLN is de brancheorganisatie voor transport en

WAT ADVISEREN JULLIE LEDEN DIE HET

kunnen we knelpunten in Infrastructuur -zoals het

logistiek met regiokantoren in Drachten, Apeldoorn

MOEILIJK HEBBEN IN DEZE TIJD?

traject Staphorst-Zwolle- bij de overheid priorite-

en Tilburg en een hoofdkantoor in Zoetermeer.

‘Dat is afhankelijk van het bedrijf. We praten op

ren. Belangrijk dus dat transporteurs lid zijn van

Onze 115 medewerkers behartigen de collectieve

individuele basis over kosten besparen, herverde-

een Brancheorganisatie. Verder voeren we CAO

en individuele belangen van 6000 leden waarvan

len van beschikbaar werk, wagens stil zetten,

onderhandelingen, waarbij een loonsverhoging

de bedrijfsgrootte varieert van 0 tot 650 werkne-

contracten niet verlengen en een vrijwillige tijd

volgens ons nu niet wenselijk is, geven aandacht

mers. Collectief gezien zijn onze voornaamste taken

voor tijd regeling waarbij overuren worden terug-

aan specialisatie en onderscheiden ons als sector

het afsluiten van de CAO, zorgdragen voor het

betaald in vrije uren. Dit voorkomt ontslagen.

door het leveren van kwaliteit onder andere om

imago van de branche en lobby bij de overheid.

Maar ook over in contact zijn en meedenken met

buitenlandse concurrentie het hoofd te bieden.’

TLN houdt kantoor in Brussel om dicht op

je klant: wat kan ik verwachten, hoe staat hij in de

In het kader van ons Imagoproject rijden momen-

besluitvorming in Europa te zitten. De regiokanto-

markt en hoe ziet hij de toekomst. We kijken naar

teel in heel Nederland 150 vervoerders met de

ren behartigen alles wat op de ondernemerstafel

de benutting van materiaal en adviseren niet

slogan: “Zonder transport staat alles stil”.

komt zoals sociaal-economische, juridische en

onder de kostprijs te rijden.’

Dagelijks zijn er 160.000 auto’s onderweg om

milieu kwesties. In Noord Nederland is 70% van de transporteurs lid van TLN.’

onze goederen te vervoeren. Die krijgen ondanks HOE BENADERT TLN HAAR LEDEN EN

gladde wegen goederen op tijd in de schappen.

MOGELIJKHEDEN IN DE SECTOR?

Daar zijn we trots op. Transport en Logistiek is en

WAT IS OP DIT MOMENT HET

Wekelijks ontvangen leden een e-mail bulletin en

blijft een belangrijke pijler voor de economie

SPEERPUNT VAN TLN?

elke maand organiseert TLN bijeenkomsten op

waaraan TLN nu en in de toekomst haar steentje

‘Ondernemerschap, want daaraan worden in deze

zes plaatsen in het land over specifieke onder-

bij wil dragen.’

tijd hoge eisen gesteld. Dat vereist kennis en

werpen. Jaarlijks proberen we de leden individu-

kunde. TLN heeft een enorme hoeveelheid kennis

eel te bezoeken. Zo kunnen we netwerken tot

en vooral ook oplossingen in huis. Op dit moment

stand brengen, potentiële klanten doorverwijzen

geven wij cursussen in Drachten aan reeds

en kennis delen met de ondernemer over bijvoor-

gevestigde ondernemers over het inzichtelijk

beeld onze kostprijsmodule, het planningspro-

maken van de bedrijfskosten, risico spreiden en

gramma en het personeelsbeleid. We beschikken

balans lezen om de onderneming te sturen. We

over een grote hoeveelheid kennis en oplossin-

bieden een planningsprogramma waarmee de

gen, mede door onze samenwerking met organi-

planner niet alleen zorgt dat de wagen vol is maar

saties als VNO NCW, Schuttevaer (binnenvaart),

vooral ook winst genereert. Erg belangrijk is onze

EVO en het Platform Verkeer en Vervoer Noord

nieuw ontwikkelde kostprijsmodule waarin de

Nederland.

Tekst: Roeline Kuiper, Rotenco Sneek

^^^aVUKLY [YHUZWVY[Z[HH[ HSSLZ Z[PSUS

A7 Business Magazine

51


52

A7 Business Magazine

B E D R I J F S R E P O R TA G E


‘Verbinden met de wereld’ DSV is een wereldwijde speler in de

stukje service en maatschappelijke betrokkenheid.’

klant profiteert. Beheersing van de hele vervoers-

transport en logistiek. De Air and Sea

‘Het is geen probleem om een pallet van Dokkum

keten is de basis voor betrouwbaar, snel en

in midden China te krijgen.We begeleiden van

scherp geprijsd transport.

door to door zonder tussenschakels zodat we

Dagelijks kunnen wij uw zending met onze eigen

lucht en zeevracht. Klanten profiteren

continu de actuele status van de zending weten.

auto’s afhalen om deze’s avonds of ’s nachts al in

van het wereldwijde netwerk van DSV

Op ons kantoor in Eelde hebben we een grote

het vliegtuig of in een zeecontainer over te laden

en de specialistische kennis binnen

mate van kennis op douanegebied, die we graag

op weg naar de bestemming aan de andere kant

het concern.

delen met onze klanten. Naast de noodzakelijk

van de wereld. Er zitten 12 medewerkers in Eelde

kennis voor onze dienstverlening is advies op dit

maar eigenlijk zijn het er 18.000.’

divisie in Eelde houdt zich bezig met

gebied ook een belangrijke service. Luchtvracht is in feite de duurste manier van vervoeren, hoewel

De Noordelijke regio moet een strategische posi-

Freddy Reugebrink is Branch Manager van DSV

het soms ook erg mee valt als je weet wat er voor

tie in gaan nemen voor het achterland,

Air and Sea BV in Eelde. Het beursgenoteerde

moet gebeuren. Zeevracht en wegvervoer zijn

Scandinavië, Noord Duitsland en Noord/Oost

DSV is van oorsprong een Deens bedrijf en een

goedkoper maar langzamer en dus niet geschikt

Europa. Politiek, verladers en logistieke bedrijven

wereldwijde speler in de transport en logistiek.

voor zaken die snel ter plaatse moeten zijn. We

moeten daarvoor samen de handen ineen slaan.

Wereldwijd telt DSV 18.000 medewerkers in meer

berekenen voor de klant de goedkoopste, beste

Samenwerking is daarbij een essentiële voorwaar-

dan 110 landen. Het bedrijf is opgedeeld in drie

en betrouwbaarste oplossing, gegeven de

de. DSV draagt daar graag haar steentje in bij,

divisies: road (wegtransport), solutions en Air and

gewenste looptijd. Dat is ons vak en daarvoor

aldus Reugebrink.’

Sea (lucht en zeevaart). In Nederland kent de Air

hebben we ons netwerk.’

and Sea divisie vier kantoren: op vliegveld Eelde,

Tekst: Roeline Kuiper, Rotenco Sneek

vliegveld Maastricht, Hoofddorp bij Schiphol en in

INKOOPVOORDEEL

Dordrecht vlakbij de haven. ‘Via Eelde verbinden

‘Door onze beleidsvrijheid binnen DSV kunnen

we het Noorden met de rest van de wereld’, aldus

we onze dienstverlening op de locale klant

Reugebrink.

afstemmen en daarnaast gebruik maken van de synergie van de grote organisatie. We sluiten con-

BETROUWBAARHEID EN

tracten met luchtvaartmaatschappijen en rederijen

BETROKKENHEID

waarbij volume een grote rol speelt. Daar hebben

‘De kracht van DSV is dat het een platte organisatie

we een grote naam. Door onze omvang halen we

is. Dat is prettig want het betekent korte lijnen met

enorme inkoopvoordelen waarvan de

veel inspraak. Lokaal ontwikkelen we ons eigen beleid en zitten we dus altijd dicht tegen de klant aan’, vertelt Reugebrink. ‘DSV vervoert van alles, voor grote multinationals tot de kleine importeur of eenmanszaak op de hoek. We zijn geen pakketjes specialist en doen geen levende dieren maar verder kunnen klanten met alles bij ons terecht.’

‘DSV vervoert alles, voor grote multinationals tot de kleine importeur of eenmanszaak op de hoek’. Van sperma van fokbedrijven tot elektrotechnische onderdelen en fietsen voor de viering van New York 400, waarbij Prins Willem-Alexander het evenement opende op een oranje fiets. Ook vervoerden we hulpgoederen naar Haïti. Dat moet je gewoon regelen, het hoort bij een A7 Business Magazine

53


B E D R I J F S R E P O R TA G E

NUCHTERHEID BOPPE!

Langhout Intern Transport bouwt verder aan gestage groei Onlangs werd Langhout Intern Transport benoemd tot Nissan dealer van het jaar 2008. Met Friese nuch-

Begin dit jaar opende Langhout Intern Transport

ten, staan we straks vooraan als de markt weer

een tweede vestiging. Naast de thuisbasis in

aantrekt”, voorspelt Terpstra.

Franeker beschikt de intern transportdealer uit het Noorden nu ook over een uitvalbasis in Steenwijk.

MARKTVERSCHUIVING

terheid en een no-nonsense mentali-

Met de uitbreiding wil directeur Age Terpstra de

Age Terpstra weet wat het is om een bedrijf op de

teit groeide het bedrijf uit tot één van

regio vergroten en het netwerk verder uitbreiden.

kaart te zetten in de intern transportsector. In

de belangrijkste intern transportdea-

Het doel is om voor alle klanten boven de lijn

1995 werd hij chef werkplaats bij het bedrijf dat

lers uit het noorden van het land. De

Zwolle – Amsterdam service en advies op maat te

zijn oom elf jaar daarvoor was begonnen. Tot die

leveren. Tot nu toe was Langhout vooral actief

tijd lag de nadruk op de agrarische klant. Vanaf

boven de lijn Amsterdam – Groningen.

1995 werd het vizier vaker gericht op industriële

“Juist in de huidige markt is het zinvol om te bou-

klanten. Met succes.

regionale dealer zit echter niet stil en verlegt zijn grenzen. Ook letterlijk.

wen aan de toekomst en nieuwe activiteiten te ontplooien. We zijn een jonge club mensen en

“Er zitten nog steeds veel agrarische klanten in

door nu tijd en energie te investeren en ons

ons bestand, misschien wel meer als 14 jaar gele-

bedrijf ook in de regio Zwolle op de kaart te zet-

den”, vertel Terpstra, die het bedrijf in 2001 overnam. “De verhoudingen liggen nu wel compleet anders. Juist de industriële klant vindt ons steeds vaker. Mede daardoor komt ongeveer 80 procent van ons klantenbestand nu uit de industrie.” Klanten komen uit alle sectoren.

Goed geschoolde servicemonteurs en goed uitgeruste servicebussen zijn voor langhout even belangrijk als een betrouwbare truck tegen lage kosten per draaiuur

54

A7 Business Magazine


“Juist in de huidige markt is het zinvol om te bouwen aan de toekomst en nieuwe activiteiten te ontplooien”, stelt directeur Age Terpstra

Productiebedrijven, logistieke ondernemingen, kleine zelfstandigen met één handpallettruck, of grote bedrijven met een intern transportpark van twintig eenheden. “BESTE PRODUCT” Langhout Intern Transport is sinds 2006 Nissandealer en heeft een Yale- en een BT-agentschap. Een groot deel van de groei dankt het bedrijf aan de BT-organisatie. In de beginjaren verkocht Langhout vooral heftrucks, maar het bedrijf had

een uitstapje maakten naar een importeur. Het

niet’. Dan kocht hij liever een goede gebruikte

snel door dat een kwalitatief goed warehousepro-

gros kwam echter binnen vijf jaar terug op die

truck”, stelt Terpstra. Hij merkt dat er de laatste

gramma nodig was om de beoogde groei te ver-

beslissing”, weet Terpstra.

jaren een verschuiving optreedt en dat ook nieuwe en gebruikte machines meer worden geleast.

wezenlijken. Sinds de fusie tussen BT en Toyota ligt de BT-nadruk bij Langhout voornamelijk op de

VLIEGENDE KEEP

Zeker nu veel bedrijven investeringen uitstellen

service. “Ik had geen zin om een franchiseonder-

Volgens hem is het voor grote importeurs moeilijk

verwacht Langhout dat de vraag naar jong

nemer te worden en heb in 2007 afscheid geno-

om zich te meten aan de service die een regio-

gebruikte trucks alleen maar verder groeit.

men van Toyota/BT”, verklaart Terpstra. De direc-

naal georiënteerde dealer biedt: “Een importeur

Daarom heeft het bedrijf ten opzichte van een

teur vond in Atlet een vervangend kwaliteitspro-

kan niet op tegen de snelheid waarmee wij klan-

jaar geleden meer gebruikte machines op voor-

duct uit Zweden voor het warehousesegment.

ten bedienen. Van de vier vaste monteurs in onze

raad. Een groot deel van die voorraad is terug te

Niet veel later werd Atlet overgenomen door

werkplaats zijn er twee ‘vliegende keep’. Zij staan

vinden op de website www.langhout-heftrucks.nl.

Nissan. En hoewel de overstap wellicht onge-

altijd paraat om storingen bij klanten op te van-

pland op zijn pad kwam, is Age Terpstra er nog

gen. Als de nood aan de man komt, hoeven wij

steeds zeer tevreden mee. “Ik durf te stellen dat

dan geen servicemonteur weg te plukken bij een

wij met Nissan en Atlet het beste product hebben

onderhoudsbeurt. Het mes snijdt zo aan twee

wat er op dit moment te verkrijgen is”, roept hij

kanten.”

stellig. Vooral de onboard diagnostiek (waarbij geen laptop nodig is om storingen op te sporen)

Diezelfde no-nonsense aanpak zorgt er tevens

die de merken standaard voeren zijn volgens hem

voor dat Langhout Intern Transport ook de service

een groot pluspunt; voor de monteur én de klant.

verzorgt voor klanten in Amsterdam. “De klant weet immers dat de monteur voor hem alleen

Met de overstap naar Nissan denkt Langhout Intern Transport een goede basis te hebben gelegd voor verdere groei

FRIESE NUCHTERHEID

komt en niet de helft van zijn tijd met andere

Terpstra beseft dat alleen een kwaliteitsproduct

zaken bezig is“, legt Terpstra uit.

niet voldoende is om succesvol te zijn. De klant

Toch is het zeker meegenomen dat de mensen

wil een betrouwbare truck tegen lage kosten per

achter Langhout Intern Transport letterlijk én

Tevens heeft Langhout afgelopen jaar in samen-

draaiuur. Goed geschoolde servicemonteurs,

figuurlijk dezelfde taal spreken als het grootste

werking met Kompactor uit Almelo een nieuwe

goed uitgeruste servicebussen en het leveren van

deel van de klantenkring. “Je merkt dat dit –

site opgezet. “Via internet wordt je platgegooid

een totaalpakket, inclusief keuringen en trainin-

bewust of onbewust – toch meespeelt. Regionaal

met gebruikte trucks, maar service en garantie

gen, zijn even belangrijk. In de afgelopen vijf jaar

in dezelfde taal”, stelt Terpstra.

zijn zelden of nooit goed afgedekt. Als er is betaald, is de liefde over”, stelt Terpstra. Op

zag Langhout het aantal chauffeurstrainingen stijKWALITEIT MET GARANTIE

www.heftruckbv.nl kan een gebruikte truck wor-

Een laatste succesbepalende factor is dynamiek.

den aangeschaft, inclusief service en garantie.

En er is nóg een factor die succesbepalend is:

Ook een regiodealer moet zich blijven aanpassen

Doordat de initiatiefnemers nauw samenwerken,

Friese nuchterheid. Het succes van de voorbije

aan de veranderende marktsituaties. Een van die

kan de klant ook voor de vertrouwde service

jaren schrijft Terpstra voor een belangrijk deel toe

veranderingen is de toenemende bereidheid om

terecht bij zijn dealer om de hoek.

aan de no-nonsense mentaliteit die overal in de

te investeren in (heel) jong gebruikt materieel en

organisatie te proeven is. “Natuurlijk hebben we

leasetrucks. “Een noorderling zou eerder niet snel

in het verleden wel eens meegemaakt dat klanten

leasen. ‘Als hij iets niet kan betalen, hoeft hij het

gen met meer dan 30 procent.

A7 Business Magazine

55


64,VERSNELTDEONTWIKKELINGVANMENSEN ENBEDRIJVENINTRANSPORTENLOGISTIEK

-EERSLAGKRACHTDOOR VAKBEKWAMEMEDEWERKERS 6ERGROOTDEKENNISENVAARDIGHEDENVANUWMEDEWERKERSENVERHOOGDAARMEE DEINZETBAARHEID MOTIVATIEENPRODUCTIVITEIT64,BIEDTHETMEESTCOMPLETE OPLEIDINGSAANBODINDESECTORTRANSPORTENLOGISTIEK6ERKEERSSCHOOL"EREND+NOLISDE 64,/PLEIDERBIJUINDEREGIO5BENTHIEROOKAANHETJUISTEADRESVOORRUIMDOOR ##6GECERTIFICEERDEOPLEIDINGENVAN64,DIEMEETELLENVOORDEVERPLICHTENASCHOLING )NTERESSANTVOORUWBEDRIJF OOKGEZIENDESUBSIDIEMOGELIJKHEDEN 64,/PLEIDER6ERKEERSSCHOOL"EREND+NOLHEETUVANHARTEWELKOMTIJDENSDE"EDRIJVEN #ONTACTDAGENIN,EEUWARDENOPDINSDAGMAARTENWOENSDAGMAART 6RAGENOVERDEVERPLICHTENASCHOLING"EZOEKSTAND

'A NU NAAR WWWVTLNLRICHTLIJN EN ONTDEK UW MOGELIJKHEDEN

VTLNL

OFBEL   LOKAAL TARIEF

+EEPONMOVING


A D V I E S PA G I N A

Vanaf september 2009 geldt de Richtlijn Vakbekwaamheid voor vrachtauto- en buschauffeurs.

VERPLICHTE NASCHOLING VOOR BEROEPSCHAUFFEURS

Deze Richtlijn geldt voor alle landen in de Europese Unie en voor alle chauffeurs die in de EU wonen of werken. Dus ook voor chauffeurs van buiten de EU, die werken bij een bedrijf dat gevestigd is in de EU.

Richtlijn Vakbekwaamheid

WAAROM?

HOEVEEL NASCHOLING MOETEN

De Richtlijn is er om de verkeersveiligheid te ver-

CHAUFFEURS VOLGEN?

groten, waardoor er minder ongelukken ontstaan

Chauffeurs moeten 35 uur nascholing volgen. Alle

waar vrachtauto’s bij betrokken zijn. En om het

chauffeurs die voor 10 september 2009 al vakbe-

brandstofverbruik te verminderen, met het oog op

kwaam waren, hebben voor de eerste 35 uur

het milieu. Door extra scholing kunnen chauffeurs

nascholing zeven jaar de tijd. Daarna geldt steeds

zich nog verder ontwikkelen in hun vak. Daardoor

een periode van vijf jaar. Chauffeurs die na 10

verbetert ook hun positie op de arbeidsmarkt.

september 2009 hun vakbekwaamheid halen, moeten de nascholing gelijk binnen vijf jaar doen.

WAT VERANDERT ER?

WELKOM OP DE BEDRIJVEN CONTACTDAGEN VTL Opleider Verkeersschool Berend Knol heet u van harte welkom tijdens de Bedrijven Contactdagen in Leeuwarden op dinsdag 23 maart en woensdag 24 maart 2010 (stand 1524). Medewerkers van de verkeersschool hebben een antwoord op al uw vragen over de verplichte nascholing. Maak ter plaatse een opleidingsplan voor uw chauffeurs en wees

Het papieren chauffeursdiploma voor vrachtauto-

WELKE OPLEIDINGEN ZIJN ER?

chauffeurs verdwijnt. Daarvoor in de plaats komt

VTL biedt u ruim 80 CCV-gecertificeerde oplei-

op het rijbewijs de code 95. Dit is een code die

dingen en trainingen aan die voldoen aan de

aangeeft dat chauffeurs vakbekwaam zijn. De

eisen gesteld in het kader van de Richtlijn

code is vijf jaar geldig. Achter de code komt de

Vakbekwaamheid. Belangrijk om te weten is dat

datum te staan hoe lang de vakbekwaamheid gel-

chauffeurs niet per se terug hoeven naar de

dig is. Als de datum achter de code 95 verlopen

schoolbanken, maar ook praktijktrainingen kun-

MEER WETEN?

is, mag de chauffeur niet meer beroepsmatig rij-

nen volgen. Bijvoorbeeld een veiligheids- en anti-

Wilt u in de tussentijd al meer weten over de

den. Pas wanneer hij de 35 uur nascholing heeft

sliptraining of een training op het gebied van Het

Richtlijn en de verplichte nascholing? Ga dan naar

gevolgd, mag hij weer de weg op.

Nieuwe Rijden of Intern Transport. Zo kunnen

www.vtl.nl/richtlijn. Informatie over data, locaties

chauffeurs en werkgevers de nascholing optimaal

en beschikbaarheid en aanmelden voor de oplei-

laten aansluiten op de praktijksituatie.

dingen vindt u op www.vtl.nl.

voorbereid op de komende jaren. Natuurlijk kunt u bij hen ook terecht voor andere vragen over opleidingen en trainingen voor de sector transport en logistiek.

A7 Business Magazine

59


B E D R I J F S R E P O R TA G E

Wijnsma Transport In Metslawier bevindt zich het bruisende hart van Wijnsma Transport. Directeur Jan Wijnsma is er duidelijk over: ‘alleen een gezond bedrijf dat haar afspraken nakomt en snel kan inspringen op de wensen van de klant kan een betrouwbare partner zijn.’

Jan Wijnsma van Wijnsma Transport startte zijn

verwerkers. Tot de klantenkring behoren vooral

GEZOND BEDRIJF

bedrijf in 2006 met één auto en is inmiddels uit-

bedrijven uit de recycling branche, aldus Wijnsma.

‘Onze kracht zit in de korte lijnen, ik doe de plan-

gegroeid tot een bedrijf met zes eigen wagens en

ning zelf en we zijn vaak in de buurt. Dat bete-

vijf man personeel. ‘Toen oud werkgevers hoor-

‘Eigenlijk vervoeren we alles behalve gevaarlijke

kent dat we de klant heel snel van zijn probleem

den dat ik voor mezelf begon, had ik direct mijn

stoffen en levensmiddelen. Ik ben zelf gewoon

kunnen verlossen. Op zaterdag maak ik met mijn

eerste opdrachten binnen. Nu rijden er drie con-

één van de chauffeurs en denk dat dit een groot

vrouw de facturen en boekt ze de administratie in.

tainerauto’s in het Noorden en twee containerau-

voordeel is. Zo kom ik bij de klanten over de vloer

We hebben geen overheadkosten en daardoor rij-

to’s en een trekker met oplegger in de rest van

en weet ik wat er bij hun speelt. Als een klant belt

den we tegen scherpe tarieven. Door een goede

Nederland en België. Daardoor zijn we altijd in de

met de vraag: “Ik heb een hoeveelheid afval om af

administratie en het directe klantencontact wordt

buurt en kunnen we snel inspelen op wensen van

te voeren en wanneer kan dat?” Dan kan ik vaak

tijdig betaald. Alleen als je je bedrijf gezond houdt

de klant.’

direct een antwoord geven omdat ik weet wat er

kun je groeien en een betrouwbare partner zijn.’

vervoerd moet worden en anders rij ik er heen ALLES BEHALVE GEVAARLIJKE STOFFEN

om even te kijken. Klanten kunnen zelf vaak moei-

‘Richting toekomst willen we nog wel verder

Wijnsma houdt zich voornamelijk bezig met het

lijk inschatten om hoeveel ton het gaat en willen

groeien, de crisis treft ons momenteel niet. Mijn

vervoeren van oud papier, schroot, vuil, hout, en

niet voor verrassingen komen te staan. Op locatie

droom? Graag zou ik nog eens op vakantie naar

bouwafval- en de verhuur van containers. De

bespreken we wat wanneer weg moet en maken

Canada en Curaçao gaan, dat komt er nog wel

trekker met oplegger dient voor het vervoer van balen en pallets met ver-

direct de afspraken. Dan weet de klant direct waar hij aan toe is.’

eens van. Wat ik in mijn vrije tijd graag doe? Darten en ik heb een seizoenskaart van sc Heerenveen. Ik ga door heel Nederland mee!’

werkt papier. ‘Daarmee

Tekst: Roeline Kuiper, Rotenco Sneek

brengen we de goederen naar de eind-

61


B E D R I J F S R E P O R TA G E

ColliCare Logistics in Leek is logistieke dienstverlener in de breedste zin des woords. Als ketenregisseur biedt ze klantspecifieke logistieke oplossingen met een persoonlijke en nuchtere aanpak.

ColliCare partner in logistiek

Roelf Goos en Frits Potze van ColliCare Logistics hebben voorheen gewerkt bij diverse logistieke dienstverleners in het noorden van het land en kennen het klappen van de zweep in de Europese transportbranche. Samen met moederbedrijf ColliCare Logistics A/S in Noorwegen is besloten om in maart 2009 een vestiging in de Benelux te openen. ColliCare is gevestigd aan de A7, een strategische locatie op de as Frankrijk- Benelux-Scandinavië. Het doel van ColliCare Logistics om dichter bij de Europese markt aanwezig te zijn, wordt met een nieuwe vestiging in Leek kracht bijgezet. STARTEN IN HET MIDDEN VAN EEN ECONOMISCHE CRISIS ‘We zijn midden in de economische crisis in maart 2009 gestart met een duidelijke focus. Indien klanten ervaren dat de logistiek in betrouwbare

(100 M3), containers en conventioneel transport.

ColliCare Logistics voortborduren op lokale kennis

handen ligt, kunnen zij zich primair bezig houden

We verzorgen in principe alle lading vanaf parcel

en ervaring. Onze logistieke oplossingen hebben

met de productie en verkoop van producten. Wij

tot en met complete ladingen. Er wordt onder

inmiddels hun waarde bewezen in China,

onderkennen natuurlijk dat er absoluut minder

andere gewerkt voor de voedingsmiddelen-, ver-

Noorwegen en Zweden.

geproduceerd wordt in de ‘maak’-industrie, dit

pakkings-, medische industrie, en producenten

natuurlijk niet alleen in het noorden van het land.’

van consumentenproducten. Zo hebben we bij-

BETROUWBAARHEID

vorbeeld met Kärcher (reinigingsprodukten voor

EN BREED NETWERK

Uit gesprekken met opdrachtgevers wordt dan

de industriële- en consumentenmarkt) een meer-

Juist door de hectische economische tijden zijn

ook ervaren dat het steeds belangrijker wordt om

jarig contract afgesloten voor transport en distri-

betrouwbare relaties van enorm belang voor

met elkaar kosten-efficiënte logistieke concepten

butie naar Noorwegen.'

ColliCare Logistics en haar relaties. ‘Wij merken dan ook dat door intensivering van de relatie met

te ontwikkelen. De uitbreiding van industrieparken langs de A-7 kan ook voor ons een positief

'Ons specialisme is Scandinavië. We beschikken

opdrachtgevers een sfeer ontstaat van continue

effect hebben.’

over eigen warehouses in Zweden en Noorwegen

meedenken, waardoor de beste oplossingen op

zodat ook de fijnmazige distributie goed is afge-

tafel komen. Toekomstige groei zal stap voor stap

KLANTSPECIFIEKE OPLOSSINGEN

dekt. Inmiddels zijn er bewezen resultaten bereikt

plaatsvinden. De voorwaarden hiervoor worden

ColliCare is een middelgroot bedrijf, ontstaan in

met Noorse en Zweedse importeurs, waarbij de

geschapen middels het doorontwikkelen van het

2007 uit een samenvoeging van diverse Noorse

klanten de logistiek uitbesteden aan ColliCare met

Europese netwerk. Hiermee kan flexibeler worden

bedrijven. Het bedrijf telt 350 medewerkers, heeft

besparing in de totale keten tot gevolg.'

ingespeeld op te verwachten marktontwikkelin-

een omzet van € 40 miljoen en een wagenpark

gen in de komende jaren.'

van in totaal 300 vrachtauto’s. 'ColliCare biedt

Middels onze kantoren en warehouses in Xiamen

klantspecifieke transportoplossingen voor vervoer

en Shanghai (China) wordt het product ‘importlo-

van verpakte goederen in trailers, MEGAtrailers

gistiek’ voortvarend ter hand genomen. Hier kan

Tekst: Roeline Kuiper, Rotenco Sneek

A7 Business Magazine

63


BOUWEN AAN DE TOEKOMST. Heijmans Woningbouw. Vanaf de basis betrokken. Wie aan bouw denkt, denkt vaak aan stenen, steigers en betonmolens. Heijmans is een uitstekende partij voor bouwprojecten, maar kan meer. Door vanaf de basis betrokken te zijn kunnen we efficiÍnter en duurzamer werken. En realiseren we innovatieve oplossingen. In de visie van Heijmans is bouw een onderdeel van een totaaltraject. Onze ervaring en expertise komen al in de beginfase goed van pas. Vooraf meedenken stimuleert een doelmatige oplossing aan de achterkant. Hoe eerder we om de tafel zitten hoe meer we voor u kunnen betekenen. Zo werken we vanaf de basis aan vernieuwing. Heijmans Woningbouw Postbus 687, 9400 AR Assen, tel. 0592 – 33 39 99 www.heijmans.nl


B E D R I J F S R E P O R TA G E

Zonder goed geschoolde vakmensen staat alles stil Friesland College, MBO Vervoer en Logistiek. Sinds augustus 2001 is het gehuisvest op bedrijventerrein De Kavels in Heerenveen. Geen toeval dat dit onderdeel van het Friesland College juist voor deze plek gekozen heeft.

Jelle Koen is als docent/vakspecialist verbonden aan de opleiding Manager opslag en vervoer van het Friesland College. Hij ziet duidelijke voordelen van de vestiging van zijn school op een bedrijventerrein. Koen: “Het toekomstige werkveld van

kelijk binnen met cursisten die soms in het begin

onze cursisten ‘bruist’ om hen heen. Zij leren en

nog niet goed weten wat ze willen, of geen dui-

werken letterlijk middenin de wereld van de

delijk beeld hebben van de richting die ze hebben

OVERLEG

transport en de logistiek. En dat is belangrijk ,

gekozen. De bedrijven zitten bij ons naast de

Anton van der Spoel, hoofd planning en stagebe-

want bijna de helft van hun studietijd moeten zij

deur en cursisten zijn altijd welkom om rond te

geleider bij Broersma onderstreept de woorden

op stage bij bedrijven in de regio. Goede stage-

kijken en vragen te stellen. Op die manier kunnen

van Jelle Koen en voegt toe: “Het mooie van

plaatsen zijn dan ook erg belangrijk voor hun

onze cursisten goed inschatten wat hen te wach-

werken in deze branche is de hectiek, geen dag

opleiding.”

ten staat op een stageplek.”

is hetzelfde. Veel ad hoc acties en daar moet je

zijn letterlijk en figuurlijk kort en duidelijk.”

wel tegen kunnen. Stagiairs komen daar bij ons WISSELWERKING

KORTE LIJNEN

snel achter. De begeleiding van cursisten door

Het Friesland College vindt de wisselwerking met

Een van de vele voorbeelden van een goede

school is trouwens prima. Zo is er twee keer per

het werkveld sowieso erg belangrijk. Zo kan het

samenwerking van de school met naburige

stageperiode overleg tussen de begeleiders van

bijvoorbeeld qua inhoud van de opleidingen goed

bedrijven is die tussen het Friesland College en

school en bedrijf. Het bedrijf kan niet zonder sta-

inspelen op de behoefte van de bedrijven, de toe-

Broersma Logistiek, onderdeel van de Bakker

giairs en school niet zonder stagebedrijven. Je

komstige werkgevers van de huidige cursisten.

Logistiek groep in Zeewolde. Jelle Koen: “Je loopt

hebt elkaar nodig. Wij beseffen terdege dat cur-

Jelle Koen benadrukt echter ook het voordeel dat

de school uit, steekt de straat over en kunt zo bij

sisten onze toekomstige vakmensen zijn.”

bedrijven - naast transport en opslagbedrijven

Broersma naar binnen lopen. De afgelopen vier

ook ziekenhuizen, groothandels en productiebe-

jaar is dan ook een behoorlijk aantal stagiairs van

drijven - hebben van stagiairs. Koen: “ De jeugd

ons twintig weken lang werkzaam geweest op

brengt vaak nieuwe ideeën binnen een bedrijf en

verschillende afdelingen binnen het bedrijf. Op dit

zorgt tijdens de stage voor een frisse, andere kijk

moment werken bijvoorbeeld twee cursisten in de

op dingen. Dit leidt soms tot verrassende nieuwe

opslag, een in de logistiek en twee in het vervoer.

acties. Ook daarom is deze locatie zo ideaal. Wij

Het is niet alleen bijzonder dat wij buren zijn, het

als docent-vakspecialisten wandelen heel gemak-

is ook bijzonder praktisch: de lijnen tussen ons

INFORMATIE Friesland College, MBO Vervoer en Logistiek Saturnus 7, Heerenveen, tel. 0513 – 64 34 34 www.mbovervoerenlogistiek.nl www.frieslandcollege.nl

A7 Business Magazine

65


Flexibel | Korte lijnen | Meedenkend

Metaalbedrijf, RVS, Aluminium bewerking op het

allerhoogste niveau! Met nu

Visser Special Metal Products is gespecialiceerd in:

o.a. Plaatwerk

c c

o.a. Constuctiewerk

Waterjet snijden knip en zetwerkzaamheden

Maritiem onderhoud

c c

mig en tig lassen van rvs en aluminium boor en zaagwerkzaamheden

Amusement

Ge誰nteresseerd ? Voor meer informatie en voorbeeldprojecten verwijzen wij u graag naar onze website www.vsmp.nl

04

super sonic water jet snijder. 4000 bar

A7 Business Magazine

Nieuwbouw en ontwikkeling

Horeca en food sector

Visser Special Metal Products Celsiusstraat 11 8861 NE Harlingen

0517- 430266 info@vsmp.nl www.vsmp.nl


B E D R I J F S R E P O R TA G E

H&R Koeriers & Transport ´DISTRIBUTIE OP MAAT´

distributienetwerk opgebouwd met samenwer-

beantwoorden. Dat doen we soms op basis van

Dagelijks spoeden de chauffeurs van H & R

kingsverbanden in binnen- en buitenland.

dagelijkse of wekelijkse routes, maar natuurlijk

Koeriers & Transport uit Heerenveen over land´s

´Noodzakelijk´, merkt De Jong op, ´om alle distri-

ook de incidentele zendingen. De mogelijkheden

wegen – en in het buitenland – om grote en klei-

butievraagstukken van onze vaste en nieuwe

op dat gebied zijn vrijwel grenzeloos. Als er nu

ne pakketten te bezorgen. Het oplossen van dis-

klanten op te kunnen lossen. Voor ons maakt het

bijvoorbeeld een klant belt die morgen een pak-

tributievraagstukken is namelijk de core business

namelijk niet uit of een persoon al een account bij

ket in een grote stad in de Verenigde Staten wil

van het bedrijf. Of het nu gaat om grote of kleine

ons heeft of niet. Alle vraagstukken proberen wij

hebben, dan regelen we dat met onze samenwer-

pakketten, tere of minder tere verzendingen, voor

adequaat op te lossen.´

kingspartners. Oplossingen op maat zijn ons uit-

vaste relaties of nieuwe klanten, met een spoedei-

gangspunt.´

send karakter of niet. `Wij bieden een oplossing

De Jong en de zijnen hebben op die manier al

op maat´, meldt directeur Henk de Jong.

veel bedrijven, organisaties, instellingen, overhe-

Dat betekent voor De Jong dat een distributie-

Samen met zijn vrouw Renny richtte hij in 1994

den en particulieren aan zich gebonden. In dat

vraagstuk altijd nader wordt bekeken. `Het komt

H&R Koeriers op. `In eerste instantie combineer-

succesverhaal betrekt de ondernemer heel

voor dat we in de loop van de middag de vraag

den we dit werk met onze detailhandelszaak. Op

nadrukkelijk zijn team medewerkers.

krijgen om met spoed een pakketje naar bijvoor-

verzoek waren we namelijk begonnen met de

´Gemotiveerde mensen, die ons succes bepalen.

beeld Amsterdam te brengen. Dat kost natuurlijk

levering van medicijnen aan apotheekhoudende

Onze chauffeurs zijn tenslotte de visitekaartjes

meer dan als het pakketje in de gewone vracht

huisartsen in Noord-Nederland. Dit nam zo´n

van ons bedrijf. Dat zijn de mensen die bij onze

meegaat. Wanneer het betekent dat een dergelijk

vlucht, dat de combinatie met onze zaak onmoge-

klanten op de stoep staan.´

pakket na vijven in Amsterdam is, kan zo´n klant

lijk werd. We zijn daarom fulltime in de distributie gegaan.´

beter voor een goedkoper tarief kiezen, waarbij De distributie van medicijnen vormt nog steeds

wij garanderen dat het pakket de volgende och-

een belangrijk segment voor H&R Koeriers, maar

tend voor negenen wordt afgeleverd. Dit meeden-

SAMEN

er is veel meer bij gekomen. Van elektronica tot

ken wordt gewaardeerd. Naast natuurlijk onze

Getuige het enthousiasme waarmee De Jong over

manuscripten, van grote tot kleine ladingen en

hoofdwaarden: snelheid en kwaliteit. Het stuk

zijn bedrijf vertelt, de juiste keuze. ´We hebben op

alles wat er tussenin zit. ´Naast de bestelauto´s

flexibiliteit dat daarvoor nodig is, vinden wij van-

dit moment achttien voertuigen in bezit en dertig

hebben wij ook vrachtwagencombinaties op de

zelfsprekend.´

man personeel, inclusief mijn vrouw en ik.´ Sinds

weg, zodat we echt alle distributievragen kunnen

de oprichting is een fijnmazig

A7 Business Magazine

67


Betrokkenheid Betrouwbaarheid Flexibiliteit LAND Transport | Betonwei 37 | 9281 KT Harkema | Tel: 0512-361556 | www.landtransport.nl

Land Transport. "Functionaliteit in mobiliteit" LAND Transport is gespecialiseerd in (semi)diepladertransport, containertransport, koeltransport en transport met zware laad- en loskranen door geheel Nederland en Europa. Belangrijkste kenmerken van LAND Transport zijn: betrokkenheid, betrouwbaarheid en flexibiliteit.

Land Transport is gespecialiseerd in: -

transport met zware laad- en loskranen (semi)diepladertransport containertransport koeltransport botentransport

'HQLHXZH6FDQLD5VHULH 35(0,80.:$/,7(,7  727 ,1 '( ./(,167( '(7$,/6 &RPIRUWLVRQYHUEUHNHOLMNYHUERQGHQPHWHHQKRJHNZDOLWHLW 1HWDOVVQHOKHLGHQNUDFKWQLHWVLV]RQGHUHHQODDJ EUDQGVWRIYHUEUXLNHQSUHFLVLH(QOX[HQLHWVEHWHNHQWDOVMHMH HUQLHWLQWKXLVYRHOW 6WRSGDDURPPHWKHWFRPSURPLVHQNLHVYRRUGHQLHXZH 6FDQLD5VHULH 3UHPLXPNZDOLWHLWWRWLQGHNOHLQVWHGHWDLOV

6FDQLD -RXUH  7ROK€VZHL    =3 -RXUH 7HO   ZZZVFDQLDQO


B E D R I J F S R E P O R TA G E

Land Transport en Harkema: onlosmakelijk verbonden Twee jaar na de overname van transportbedrijf Land uit Harkema lijkt er wel-

gewoon: kort, bonding, direct en betrouwbaar.

licht niets veranderd. De bedrijfsnaam en de vestigingsplaats hebben Remko

Onze klanten hebben daar natuurlijk ook

en Hennie Oost namelijk in ere gehouden. ´De combinatie is namelijk een

belang bij, want die moeten erop kunnen rekenen dat wij op tijd komen te laden en ook op

begrip in de transportwereld. Bovendien zitten we hier uitstekend te midden

tijd op de juiste plaats afleveren. Dat klinkt heel

van onze klanten en hebben we mogelijkheden tot uitbreiding.´

gewoon, maar onze service en kwaliteit bepaalt wel het succes van onze onderneming´, aldus de transporteurs.

Wie verder kijkt, ziet dat er details zijn veran-

Container-, kozijnenvervoer en diepladertrans-

derd. De vrachtwagencombinaties zijn in frisse

port vormen de hoofdmoot van de dienstverle-

kleuren gespoten en de belettering is professi-

ning. ´We werken voor veel grote bedrijven, die

oneel aangepakt. ´We willen kwaliteit uitstralen

bijvoorbeeld gevelelementen en kozijnen aan

en dan op alle fronten. Misschien minder zicht-

de bouw leveren. Aangezien onze wagens kra-

baar is dat we doorlopend investeren in Euro 5-

nen hebben, kunnen we rechtstreeks op de

vrachtwagens, dus voor een beter milieu´, aldus

bouwplaats aanleveren.´

het ondernemersechtpaar. ´Gelukkig hebben we een goed jaar achter de rug en zijn we ook

De familie Oost geeft zoals gezegd sinds twee

2010 goed begonnen. Daardoor is er ruimte om

jaar leiding aan het bedrijf. ´Hennie heeft als

te investeren en te optimaliseren. Uiteraard in

vestigingsmanager bij een uitzendorganisatie

het belang van onze relaties.´

gewerkt en ik ben jaren werkzaam geweest al planner bij een transportbedrijf. Het is echter

Land Transport heeft zestien wagens op de

veel leuker en uitdagender om aan het stuur

weg en zeventien medewerkers. Het bedrijf is

van een eigen bedrijf te zitten. Zeker omdat wij

van oudsher gespecialiseerd in groot transport:

echte ondernemers zijn. Dan wil je ook de vrijheid en verantwoordelijkheid om zaken aan te pakken. We hebben dan ook niet lang hoeven nadenken om dit bedrijf over te nemen. Via Transport & Logistiek Nederland zijn we benaderd, omdat de vorige eigenaren geen opvolgers hadden.´ Er bleken meer kapers op de kust. ´De voorkeur ging echter naar ons uit,

Gevraagd naar de toekomst is het echtpaar duidelijk. ´We willen ons bedrijf uitbreiden door mee te groeien met onze bestaande klanten en nieuwe klanten te bedienen. Het bedrijf is vooral gericht op de bouw, maar doordat we ons breder hebben georiënteerd is ons werkterrein verbreed met koeltransport en het vervoer van boten. Groeien om het groeien is echter geen optie. Als je te groot wordt, kan dan ten koste van het ´wij-gevoel´ gaan en die betrokkenheid plus motivatie is onze kracht. Dat koesteren we.´

omdat wij als echtpaar het bedrijf wilden runnen. Net als de vorige eigenaren. Ze wilden de zaak verkopen aan mensen met dezelfde passie’. Kennelijk een mening die de vaste klanten en personeelsleden ook waren toegedaan. ´Wij ervaren het als bijzonder dat er na de overname geen chauffeurs zijn weggegaan en ook alle klanten zijn gebleven´, aldus Remko Oost. Het credo binnen Land Transport is: afspraak is afspraak. ´Klanten moeten op ons kunnen vertrouwen en daar werken we hard aan. Die mentaliteit is hier in Harkema trouwens

LAND Transport Betonwei 37 9281 KT Harkema Tel: 0512-361556 www.landtransport.nl

A7 Business Magazine

69


B E D R I J F S R E P O R TA G E

Loft Ruimtelijke Ontwikkeling: méér dan alleen bedrijfsgebouwen! Sinds de oprichting van Loft Ruimtelijk Ontwikkeling is het bedrijf van Wybe Jelsma volop in beweging op de markt van het onroerend goed. Loft biedt een breed scala van diensten op het gebied van vastgoed.

De Friese ‘roots’ van Loft hebben zich inmiddels ook

bedrijf ook actief met de ontwikkeling van woningen

geworteld op de Groningse en Duitse vastgoed-

op nieuwbouw- én herstructureringslocaties.

markt. In Duitsland is met name sprake van ontwikkeling van bedrijfshuisvesting. Dit wordt voorna-

We richten ons op nieuwe concepten om beter de markt te kunnen bedienen waarin de klant

melijk vanuit de ves-

centraal staat”, aldus Jelsma. Het innemen van

tiging Almelo uit-

grondposities om vervolgens op basis daarvan

gevoerd, die

een plan te realiseren is minder aantrekkelijk. Loft

sinds 2006 geli-

heeft daar haar eigen strategie voor ontwikkeld.

eerd is aan Loft

Zo heeft zij de traditionele ontwikkelketen omge-

. Op Friese en

draaid hetgeen betekent dat er vanuit het con-

Groningse bodem

cept en dus vanuit de klant wordt ontwikkeld.

keling van de Sjaardemastraat. Er worden diverse

is het bedrijf bre-

Loft ondersteunt en adviseert bij alle mogelijke

panden deels gesloopt om plaats te maken voor

der actief. Hier is

onderdelen van projectontwikkeling. Door de klei-

nieuwbouw voor de Accolade Groep. In Stiens

ne omvang van het bedrijf kan slagvaardig

worden een locatie herontwikkelt en worden

geopereerd worden en is de betrokkenheid bij de

acht woningen gerealiseerd. In Nes/Akkrum

projecten groot. Loft kan de procesbegeleiding

wordt een plan gemaakt voor vier woningen in de

verzorgen voor woningbouwcorporaties en zorg-

uitbreidinglocatie.

het

instellingen. dorpsvisies ontwikkelen en bemiddelen bij de aan- koop en verkoop van onroerend goed. Daarnaast kan de planontwikkeling van

DUURZAAM Duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel.

nieuw en bestaand onroerend goed van a

Wij kiezen bewust voor het gebruik van duurzame

tot z verzorgd worden voor utiliteits-

materialen bij nieuwbouw en bedenken duurzame

bouw, recreatie, detailhandel en

plannen voor binnenstedelijke functiewijzigingen.

bedrijfs(verzamel)gebouwen.

Bij bedrijfsgebouwen wordt naast de materiaalkeuze, gestreefd naar een flexibele indeling van

ACTUELE WONINGBOUWPRO-

de panden. Een flexibele indeling zorgt ervoor dat

JECTEN

de gebouwen voor velerlei bedrijven geschikt (te

Op dit moment werkt Loft aan een aantal woningbouwprojecten. In Dokkum ontwikkelt zij 8 appartementen aan de Lange

maken) zijn. Dit leidt tot lange houdbaarheid van de panden en voorkomt leegstand en verloedering van het vastgoed.

Oosterstraat en wordt het voormalige postkantoor in de binnenstad van Dokkum, met een totale oppervlak voor 450MÇ geheel verbouwd tot een moderne winkel. In plan zuid, Franeker, heeft Loft onlangs 6 halfvrijstaande woningen en 8 vrijstaande woningen ontwikkeld. In de binnenstad van Franeker wordt gewerkt aan de herontwik-

Bezoek voor meer informatie de website www.loft-ro.nl of neem contact op met Wybe Jelsma via telefoonnummer 0512 582072. A7 Business Magazine

81


Voor de ondernemer van nu! Nieuw te bouwen bedrijfsunits in Drachten aan de Marconilaan (A7 Noord) en in Oosterwolde aan de Sleeweg (Venekoten). De units hebben een totale oppervlakte van 230 m2 waarvan 154 m2 op de begane grond en 76 m2 op de verdieping. De mogelijkheid is aanwezig om de units te schakelen waardoor u uw bedrijfsruimte kunt verdubbelen. VOORDELEN VAN DE UNITS • Architectonische uitstraling

• Vloerverwarming

• Zeer ruime

• Hoge isolatiewaarde

• op de begane grond

• parkeergelegenheid

• Energiezuinig

• Warmtepompinstallatie

• Keuze in voorgevel tijdens

• De units worden opgeleverd

• mogelijk

• verkoopfase

• met Energie label A

• Hoogwaardige afwerking

• Geschikt voor bedrijfshal,

• Hoge vloerbelasting

• Onderhoudsarm

• kantoor of combinatie

KOOPPRIJS Drachten vanaf ?110.000,- excl. btw vrij op naam. Oosterwolde vanaf ?100.000,- excl. btw vrij op naam.

Drachten T 0512 – 54 00 90 Appelscha T 0516 – 43 15 10 E info@makelaardijnoordnederland.nl W www.makelaardijnoordnederland.nl

HUREN Het is ook mogelijk om de units te huren, hiervoor kunt u contact opnemen met Makelaardij Noord Nederland. BEDRIJFSHYPOTHEEK VANAF 3,2%! Voor dit project is in samenwerking met Hofstede Adviesgroep een lage rente met goede voorwaarden voor een bedrijfshypotheek mogelijk. Daardoor kunnen we u

Stationsweg 60 9201 GP Drachten T 0512 – 54 44 11

een bedrijfshypotheek aanbieden met een projectrente vanaf 3,2%!

E info@hofstedeadviesgroep.nl

Meer weten? Vraag naar de mogelijkheden.

W www.hofstedeadviesgroep.nl


A7 Business Magazine  
A7 Business Magazine  

A7 Business Magazine

Advertisement