Page 1

Certificado en

PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS, nivel básico (45 h) PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, nivel básico (45 h) Que se lle concede a Que se le concede a

Por cursar e superar a formación correspondente ao módulo de Formación e Orientación Laboral (FOL), do título de Electromecánica de vehículos automóbiles, no IES García-Barbón, de Verín, durante o curso académico 2012/2013.

Por cursar y superar la formación correspondiente al módulo de Formación y Orientación Laboral (FOL), del título de Electromecánica de vehículos automóviles, en el IES García-Barbón, de Verín, durante el curso académico 2012/2013.

A formación establecida neste módulo profesional capacita para levar a cabo as responsabilidades profesionais equivalentes ás que precisan as actividades de nivel básico en prevención de riscos laborais, consonte o establecido no Real decreto 39/1997, do 17 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento dos servizos de prevención.

La formación establecida en este módulo profesional capacita para llevar a cabo las responsabilidades profesionales equivalentes a las que precisan las actividades de nivel básico en prevención de riesgos laborales, según lo establecido en el Real decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención.

Verín, 21 de novembro de 2013 Director do centro IES García-Barbón

Daniel Veiga Martínez

Profile for IES Garcia Barbón

Certificado de prevención  

Certificado en prevención de riscos laborais.

Certificado de prevención  

Certificado en prevención de riscos laborais.

Advertisement