PLAN EMERXENCIA

Page 1

INDICE CAPÍTULO 1. IDENTIFICACIÓN DOS TITULARES E DO EMPRAZAMENTO DA ACTIVIDADE. 1.1 Dirección Postal do emprazamento da actividade. Denominación da actividade, nome e/ou marca. Teléfono e Fax. 1.2 Identificación dos titulares da actividade. Nome e/ou Razón Social. Dirección Postal, Teléfono e Fax. 1.3 Nome do Director do Plan de Autoprotección e do director ou directora do plan de actuación en emerxencia, caso de ser distintos. Dirección Postal, Teléfono e Fax.

CAPÍTULO 2. DESCRICIÓN DETALLADA DA ACTIVIDADE E DO MEDIO FÍSICO NO QUE SE DESENVOLVE. 2.1 Descrición de cada unha das actividades desenvolvidas obxecto do Plan. 2.2 Descrición do centro ou establecemento, dependencias e instalacións onde se desenvolvan as actividades obxecto do plan. 2.3 Clasificación e descrición de usuarios. 2.4 Descrición da contorna urbana, industrial ou natural no que figuren os edificios, instalacións e áreas onde se desenvolve a actividade. 2.5 Descrición dos accesos. Condicións de accesibilidade para a axuda externa.

CAPÍTULO 3. INVENTARIO, ANÁLISE E AVALIACIÓN DE RISCOS.

Deben terse presentes, polo menos, aqueles riscos regulados por normativas sectoriais. Este capítulo comprenderá:

3.1 Descrición e localización dos elementos, instalacións, etc. que poidan dar orixe a unha situación de emerxencia ou incidir de xeito desfavorable no desenvolvemento da mesma. 3.2 Identificación, análise e avaliación dos riscos propios da actividade e dos riscos externos que puidesen afectarlle. (Riscos contemplados nos plans de Protección Civil e actividades de risco próximas). 3.3 Identificación, cuantificación e tipoloxía das persoas tanto afectas á actividade como alleas á mesma que teñan acceso aos edificios, instalacións e áreas onde se desenvolve a actividade.

CAPÍTULO 4. INVENTARIO E DESCRICIÓN DAS MEDIDAS E MEDIOS DE

AUTOPROTECCIÓN. 4.1 Inventario e descrición das medidas e medios, humanos e materiais, que dispón a entidade para controlar os riscos detectados, enfrontar as situacións de emerxencia e facilitar a intervención dos Servizos Externos de Emerxencias. 4.2 As medidas e os medios, humanos e materiais, dispoñibles en aplicación de disposicións específicas en materia de seguridade.

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

1


CAPÍTULO 5. PROGRAMA DE MANTEMENTO DE INSTALACIÓNS. 5.1 Descrición do mantemento preventivo das instalacións de risco, que garante o control das mesmas. 5.2 Descrición do mantemento preventivo das instalacións de protección, que garante a operatividade das mesmas. 5.3 Realización das inspeccións de seguridade de acordo coa normativa vixente.

CAPÍTULO 6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERXENCIAS. 6.1 Identificación e clasificación das emerxencias a) En función do tipo de risco. b) En función da gravidade. c) En función da ocupación e medios humanos. 6.2 Procedementos de actuación ante emerxencias: A. Detección e Alerta. B. Mecanismos de Alarma. b.1 Identificación da persoa que dará os avisos. b.2 Identificación do Centro de Coordinación de Atención de Emerxencias de Protección Civil. C. Mecanismos de resposta fronte á emerxencia. D. Evacuación e/ou Confinamento. E. Prestación das Primeiras Axudas. F. Modos de recepción das Axudas externas. 6.3 Identificación e funcións das persoas e equipos que levarán a cabo os procedementos de actuación en emerxencias. 6.4 Identificación do Responsable da posta en marcha do Plan de Actuación ante Emerxencias.

CAPÍTULO 7. INTEGRACIÓN DO PLAN DE AUTOPROTECCIÓN NOUTROS DE ÁMBITO SUPERIOR. 7.1 Os protocolos de notificación da emerxencia. 7.2 A coordinación entre a dirección do Plan de Autoprotección e a dirección do Plan de Protección Civil onde se integre o Plan de Autoprotección. 7.3 As formas de colaboración da Organización de Autoprotección cos plans e as actuacións do sistema público de Protección Civil.

CAPÍTULO 8. IMPLANTACIÓN DO PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 8.1 Identificación do responsable da implantación do Plan. 8.2 Programa de formación e capacitación para o persoal con participación activa no Plan de Autoprotección. 8.3 Programa de formación e información a todo o persoal sobre o Plan de Autoprotección.

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

2


8.4 Programa de información xeral para os usuarios. 8.5 Sinalización e normas para a actuación de visitantes. 8.6 Programa de dotación e adecuación de medios materiais e recursos.

CAPÍTULO 9. MANTEMENTO DA EFICACIA E ACTUALIZACIÓN DO PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 9.1 Programa de reciclaxe de formación e información. 9.2 Programa de substitución de medios e recursos. 9.3 Programa de exercicios e simulacros. 9.4 Programa de revisión e actualización de toda a documentación que forma parte do Plan de Autoprotección. 9.5 Programa de auditorías e inspeccións.

ANEXO I. DIRECTORIO DE COMUNICACIÓN. 1. Teléfonos do Persoal de emerxencias. 2. Teléfonos de axuda exterior. 3. Outras formas de comunicación.

ANEXO II. FORMULARIOS PARA A XESTIÓN DE EMERXENCIAS. ANEXO III. PLANOS ANEXO IV. PROTOCOLOS ANEXO V . CONSELLOS E INSTRUCIÓNS

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

3


CAPÍTULO 1. IDENTIFICACIÓN DOS TITULARES E DO EMPRAZAMENTO DA ACTIVIDADE. 1.1 IDENTIFICACIÓN DO EMPLAZAMIENTO • • • • • • •

DIRECCIÓN POSTAL: Os Caeiros, 25 - 36630 Cambados (PONTEVEDRA) DENOMINACIÓN DA ACTIVIDADE: Instituto de Ensinanza Secundaria Francisco Asorey NOME SOCIAL: I.E.S. FRANCISCO ASOREY TELEFONO: 986 520 161 FAX: 986 542 652 E-mail: 'ies.francisco.asorey@edu.xunta.es' Web: http://www.edu.xunta.es/centros/iesfranciscoasorey/

1.2 IDENTIFICACIÓN DOS TITULARES DA ACTIVIDADE RAZÓN SOCIAL

I.E.S. FRANCISCO ASOREY (Xunta de Galicia)

DIRECTOR/A

Mª Luisa Prieto Cendán

EQUIPO DIRECTIVO Directora Dª Mª Luisa Prieto Cendán Vicedirector DºJosé Luis López García Xefa estudos diurno Dº Angel Manuel Rey Roca Xefe estudos nocturno Dª Xoan Ugarte Otero Secretaria Dº José Alberto Nogueira Varela

DIRECCIÓN POSTAL Os Caeiros, 25 - 36630 LOCALIDADE

Cambados (PONTEVEDRA)

CODIGO POSTAL

36630

TELEFONO

986 520 161

FAX

986 542 652

1.3 IDENTIFICACIÓN DO DIRECTOR/A DO PLAN DE AUTOPROTECIÓN IDENTIFICACIÓN DO DIRECTOR/A DO PLAN DE ACTUACIÓN Neste caso o director/a do plan de autoprotección e o mesmo que o director/o do plan de actuación, que tamén pódese denominar Xefe de Emerxencia NOME

Dª Mª Luisa Prieto Cendán

DIRECCIÓN POSTAL Os Caeiros, 25 - 36630 Cambados (PONTEVEDRA) TELEFONO

986 520 161

FAX

986 542 652

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

4


CAPÍTULO 2. DESCRICIÓN DETALLADA DA ACTIVIDADE E DO MEDIO FÍSICO NO QUE SE DESENVOLVE. 2.1 DESCRICIÓN DE CADA UNHA DAS ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS OBXECTO DO PLAN

ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN NO CENTRO Aulas Aula de informática Aseos Sala de profesorado Administración-Secretaría Oficinas (ANPA) Seminarios Biblioteca Laboratorio Taller de tecnoloxía Aula de audiovisuais Aula de música Aula de plástica Aulas de desdobres Sala de caldeira Almacén de material Comedor-cafetería Ximnasio-Pavillón Salón de Actos

DESCRICION Sala destinada ó desenvolvemento das clases. Sala destinada ó desenvolvemento das clases mediante equipos informáticos. Cuarto de baño. Cuarto, no que normalmente se reúnen o profesorado para tareas e reunión. Lugar, onde se realizan os traballos de administración e burocracia da escola. Lugar, onde se realizan reunións da Asociación de pais dos alunos. Departamentos das distintas assinaturas impartidas no instituto. Lugar onde se atopa un número elevado de libros destinados á lectura do público. Lugar de ensaios e prácticas de física e química Lugar de formación e ensaios tecnolóxicos Sala destinada a proxeccións audiovisuais Sala destinada á práctica musical. Sala destinada á atividades culturais e artísticas Aulas destinadas a matérias distintas a súa propia. Sala onde se atopa a caldeira. Local onde se gardan materiais. Sala destinada ó xantar dos alunos e mestres Actividades físicas e recreativas Local destinado a conferencias, actuacións, actividades culturais,…

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

5


2.2 DESCRICIÓN DO CENTRO, DEPENDENCIAS E INSTALACIÓNS ONDE SE DESENVOLVEN AS ACTIVIDADES OBXECTO DO PLAN. AS CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS DA ESCOLA SON AS SEGUINTE: Entre aulas: Tabique de ladrillo perforado colocado ½ pé, revestido por ambas as caras, con morteiro de cemento, elucido e pintado con pintura plástica

Foto 1. Características constructivas

Entre aulas e zonas comúns: Tabique de ladrillo perforado colocado 1/2 pé, revestido por ambas as caras, con morteiro de cemento e a 3/4 azulexado.

Foto 2. Características construtivas

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

6


Pavimentos: Baldosado Portas interiores: Taboleiro rechapado con guarnicións e rodapés tamén en rechapado natural.

Foto 3. Portas interiores

Portas exteriores: Metálicas acristaladas, non todas son PORTAS ANTIPÁNICO

Foto 4. Portas exteriores

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

7


Teitos: Falso teito construído mediante pezas prefabricadas de metal e escaiola, que se sitúan superpostas o forxado e a unha certa distancia, soportadas por fixacións metálicas. O espazo comprendido e continuo e sirve para o paso de instalacións.

Foto 5. Características construtivas

Ventás: Os marcos das ventás son de perfil de ferro galvanizado en xeral. Algunhas ventás da planta baixa están enreixadas para posibles hurtos. A cuberta do edificio está formado por cuberta metálica.

Foto 6. Características construtivas

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

8


Foto 7. Entrada principal as instalacións

Foto 8. Portalón principal de entrada as instalacións

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

9


SUPERFICIE TOTAL CONSTRUÍDA: 5600m2 aprox Nº AULAS NA ESCOLA: 26 Planta Baixa Local

SUP (M2)

Biblioteca

265,17

Dirección

36,4

Sala de pais

27,5

Xefatura de estudos

27,5

Secretaría e despacho secretario

53,6

Almacén

4,8

Sala de mestres

76,4

Salón de Actos

595,

Aseos mestres

9,6

Aseos mestras

9,6

Taller electrónica 1

59,8

Taller electrónica 2

68,5

Taller electrónica 3

57,5

Despacho electrónica

39

Laboratorio Química

55,4

Laboratorio Física

56,2

Aseos nenos

11,5

Aseos nenas

11,5

Aula 1

43,4

Aula 2

44,5

Aula electrónica

54,5

Vestiarios nenos

23,5

Vestiarios nenas

23,5

Despacho Ed.Física

6,5

Ximnasio

488

Aula Idiomas

53,2

Aula

54,1

Cafetería (incl.cociña) Salas de caldeira TOTAL PLANTA BAIXA (incl.accesos)

146,4 29,1 1950 M2 Aprox

PABILLÓN

1150 M2 Aprox

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

10


Planta Primeira Local

SUP (M2)

Aula Desdobre 1

67,8

Aula Desdobre 2

69,5

Aula Debuxo

70,3

Aula Plรกstica

62,3

Aula

68,6

Aula 4

69,3

Aula 5

69,4

Aula 6

68,1

Aula 7

58,7

Aula 8

58,7

Aula 9

67,8

Aula 10

69,5

Aula 11

70,3

Aula 12

65,4

Aula 13

69,4

Aula Informรกtica 1

62,3

Taller 1 Automatismos

64,3

Taller 2

59,3

Taller 3

65,,3

Dpto Ciclo Administraciรณn

12,5

Aula Administraciรณn

68,7

Aseos nenos

15,8

Aseos nenas

16

Aseos mestres

11,5

Aseos mestras

11,5

TOTAL PLANTA PRIMEIRA (incl.accesos)

1950 M2 Aprox

Planta Segunda Local

SUP (M2)

Aula 15

67,8

Aula 16

69,5

Aula 17

70,3

Aula 18

68,6

Aula 19

69,3

Aula 20

69,4

Aseos nenos

15,8

PLAN DE AUTOPROTECCIร N I.E.S. Francisco Asorey

11


Aseos nenas

16

Aula Tecnoloxía

78,1

Aula Tecnoloxía 2

71,1

Aula 22

67,4

Aula Desdobres

32,3

TOTAL PLANTA PRIMEIRA (incl.accesos)

1950 M2 Aprox

2.3 CLASIFICACIÓN E DESCRICIÓN DOS USUARIOS. Diferéncianse dous grupos de persoas: • Os que traballan no centro escolar (persoal docente e non docente) • O alumnado 2.4 DESCRICIÓN DA CONTORNA URBANA, INDUSTRIAL OU NATURAL NO QUE FIGUREN OS EDIFICIOS, INSTALACIÓNS E ÁREAS ONDE SE DESENVOLVE A ACTIVIDADE o

¿A contorna está integramente rodeada polo patio escolar?

o

O edificio máis próximo, está a

SI

10m

Foto 9. Inmediacións das instalacións

o

Existe espazo de estacionamento de vehículos?

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

12

SI

NON

NON


Foto 10. Zona de estacionamento de vehículos

o

É unha contorna URBANA

INDUSTRIAL

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

13

NATURAL


Foto 11. Inmediacións das instalacións

O centro conta con tódolos servizos peonís e rodados Local

SUP (M2)

Viais Zona axardinada

Rúa os caeiros Rúa Zarate Rúa da Grenla 120

Cerramento parcela

320M.Lineais

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

14


Foto 12. Accesos servizos de emerxencia

2.5 DESCRICIÓN DOS ACCESOS. CONDICIÓNS DE ACCESIBILIDADE PARA A AXUDA EXTERNA. A entrada ao centro dende o exterior realízase a través da Rúa dos Caeiros, existindo dúas portas. A primeira delas, exclusivamente peonil, dispón de porteiro automático dende a conserxería. A segunda delas,o seu carón, e o PORTALÓN PRINCIPAL corredoira, ten suficiente anchura para o paso de vehículos pesados, tamén ten o seu acceso pola mesma rúa. Da paso ao patio do Instituto e ten acceso exclusivo para persoal relacionado co centro, sen acceder ao reconto do mesmo ningún tipo de vehículo. Na entrada disponse de un pequeno aparcadoiro para os vehículos dos mestres.

O conserxe e o encargado de abrir este portalón a primeira hora e sempre permanece aberto durante toda a xornada lectiva no centro

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

15


Foto 13. Accesos as instalacións (ENTRADA PRINCIPAL)

Na outra fachada contigua existe outro acceso

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

16


Foto 14. Accesos as instalacións

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

17


NOME DAS RÚAS

o

ANCHO EN MTS.

RUA DE DOBRE SENTIDO

Rúa os Caeiros

6MTS

NON

Rúa Zarate

6MTS

NON

Rúa da Grenla

6MTS

SI

Existe acceso para vehículos de emerxencia SI

NON

O recinto escolar está cercado por un valo protector de máis de 2,0m de altura.

Foto 15. Cercado o redor das instalacións

PLANTA PRIMEIRA As planta primeira ten dous accesos coa PLANTA BAIXA e un acceso coa PLANTA SEGUNDA a través de escaleiras,

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

18


Foto 16. Accesos polas escaleiras

NON son as únicas vías de emerxencia xa que se dispon dunhas escaleras exteriores metálicas

Foto 17. Accesos polas escaleiras

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

19


SI EXISTE ASCENSOR

Foto 17. Ascensor das instalacións

PLANTA BAIXA Nesta planta hai catro portas que dan acceso o recinto. PORTA 1.A porta principal exterior (caraoeste) comunícase co corredoiro que accede o SAÍDA. PORTA 2. Porta de saída do Ximnasio que da o corredoiro e de alí o Patio Exterior.(PUNTO DE ENCONTRO) PORTA 3.Fronte a PORTA 2 da o corredoiro e de alí o Patio Exterior.(PUNTO DE ENCONTRO)

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

20


Foto 17. Porta 2 e 3

Foto 18. Porta 2 e 3

PORTA 4. Porta da Sala de Mestres que da enfronte o Pabillón. PORTA da cociña. Da o corredoiro exterior e de alí o Patio Exterior.(PUNTO DE ENCONTRO)

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

21


Foto 19. Porta da cociña

Foto 20. As pistas (PUNTO DE ENCONTRO)

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

22


Foto 21. Accesos das instalacións

Foto 22. Accesos das instalacións

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

23


PLANO DE LOCALIZACION:

Foto 23. Vista aérea das instalacións

CAPÍTULO 3. INVENTARIO, ANÁLISE AVALIACIÓN DE RISCOS. 3.1 DESCRICIÓN E LOCALIZACIÓN DOS ELEMENTOS, INSTALACIÓNS, ETC. QUE POIDAN DAR ORIXE A UNHA SITUACIÓN DE EMERXENCIA O INCIDIR DE XEITO DESFAVORABLE NO DESENVOLVEMENTO DA MESMA. ELECTRICIDADE •

Fonte de subministración: compañía___

Potencia contratada..........40...........Kw

Transformador Si

Localización da acometida......O carón da Entrada principal.

Non

Potencia________Kva

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

24


Foto 24. Localización da acometida eléctrica.

Localización do cadro xeral…….. En conserxería (ver foto)

Foto 25. Localización do cadro eléctrico principal.

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

25


Localización dos cadros PRINCIPAIS Zona

Lugar

Planta Baixa

En cafetería, talleres,...

Planta Primeira

Pasillos, talleres,...

Planta Segunda

Pasillos, talleres,...

Foto 26. Localización dos cadros eléctricos.

A instalación elécrica asústase as instruccións técnicas do Regulamento Electrotécnico de Baixa Tensión e Instruccións Técnicas Complemtentarias aprobadas según Real Decreto 842/2002 Existen varios cadros eléctricos no Centro; • Os Cadros dispóñen dun interruptor automático magnetotérmico de corte xeral de 4*63A. Desde estes cadro alimentase o alumbrado exterior, o alumbrado das zonas comúns das plantas baixa,primeira e segunda e os cadros secundarios. • Por medio dos interruptores automáticos protéxense os circuitos de alimentación aos cadros secundarios de distribución e os puntos de utilización de alumbrado e forza do establecimento contra sobrecargas e cortocircuitos. • Por medio de interruptores diferenciales protéxense os circuitos contra contactos eléctricos directos e indirectos Outros cadros eléctricos secundario correspondentes as aulas de tecnoloxía,. A luz dos corredoiros non se encende con interruptores, senon dende os cadros eléctricos, habendo tamén un cadro de interruptores na entrada á sala de caldeiras

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

26


CALEFACCIÓN •

Tipo de combustible Electricidade Gas

Gasóleo

Butano

Estufas de Gas

15.000 litros

Propano Número

Natural

ACS Solar

A revisión e limpeza do depósito de almacenamento de combustible realízase por persoal alleo, empresa de mantemento do Concello, cunha periodicidade anual, o comezo do curso escolar e sempre que son requiridos. Depósito aéreo

Depósito soterrado

Foto 27. Localización do depósito de combustible

ASCENSORES SI •

Número

Situación sala de máquinas………Na cuberta superior

Contrato de mantemento

Empresa encargada...

1

Capacidade

450 Kg

Si

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

Persoas

Non

27

6


Localización dos ascensores Zona

Lugar

PLANTA BAIXA

O carón da biblioteca.

PLANTA PRIMEIRA

Enfronte as escaleiras

PLANTA SEGUNDA

Enfronte as escaleiras

AIRE ACONDICIONADO NON EXISTE z

Potencia da maquinaria :..................Kw/h

z

Material dos condutos:..........

z

Localización :....... COCIÑA DO CENTRO SI

Tipo de combustible Gas

Butano

Propano

Natural

Depósito aéreo

Nº de bombonas

Depósito soterrado

1-2

Situación........Dentro da cociña. ¿Detectores de incendios? Si

Eléctrica

Non

Localización chave de gas.........

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

28


Foto 28. Cociña do centro

Auga; O cadro das chaves de paso e contador, atópanse nunha arqueta no exterior do recinto escolar, xunto a PORTA de ACCESO.

Foto 29. Localización do acometida da auga.

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

29


3.2 IDENTIFICACIÓN, ANÁLISE E AVALIACIÓN DOS RISCOS PROPIOS DA ACTIVIDADE E DOS RISCOS EXTERNOS QUE PUIDESEN AFECTARLLE. (RISCOS CONTEMPLADOS NOS PLANS DE PROTECCIÓN CIVIL E ACTIVIDADES DE RISCO PRÓXIMAS). A continuación identifícanse os distintos perigos que poidan existir no lugar de traballo, clasificándoos en: 1. Caída de persoas a distinto nivel Accidentes provocados por caídas ao baleiro, tanto de alturas (estadas, fiestras, escaleiras, etc.) como en profundidades (aberturas, cesáreas, ocos etc.). 2. Caída de persoas ao mesmo nivel Inclúe caídas en lugares de tránsito ou superficies de traballo, e caídas sobre ou contra obxectos. 3. Caída de obxectos por derrubamento ou esborralle Accidentes provocados polo esborralle sen intervención humana da construción, ferros, estadas, escaleiras, mercancías amoreadas e almacenadas, etc... 4. Caída de obxectos por manipulación Inclúe as caídas sobre un traballador de ferramentas, materiais etc., que se estean transportando ou elevando con medios manuais ou mecánicos, sempre que o accidentado sexa a persoa que estaba manipulando o obxecto que cae. 5. Caídas de obxectos desprendidos Considera a caída de ferramentas, materiais, etc., sobre un traballador sempre que non as estea manipulando. 6. Pisadas sobre obxectos Inclúe os accidentes que dan lugar a lesións como consecuencia das pisadas sobre obxectos cortantes ou punzantes nas zonas de traballo (cravos, chapas, etc.). 7. Golpes contra obxectos inmóbiles Accidentes de traballo, no que o traballador se golpea, engancha, roza contra un obxecto que non se atopa en movemento. 8. Golpes ou contactos con elementos móbiles da máquina O traballador sofre golpes, cortes, rascadas, enganches, marteladas, etc. ocasionados por elementos móbiles das maquinas e instalacións. Non se inclúen os atrapamentos. 9. Golpes ou cortes por obxectos ou ferramentas Comprende os golpes, cortes e rabuñadas que o traballador recibe por acción dun obxecto ou ferramenta que se move por forzas distintas á gravidade. Inclúense marteladas, golpes con outras ferramentas ou obxectos (madeiras, pedras, ferros, etc.). Non se inclúen os golpes por caída de obxectos. 10. Proxección de fragmentos ou partículas O traballador é lesionado pola proxección sobre partes do seu corpo de partículas ou fragmentos procedentes de máquinas, ferramentas ou acción mecánica, ou por salpicaduras de substancias. 11. Atrapamentos por ou entre obxectos Atrapamentos ou esmagamentos de calquera parte do corpo por elementos de máquinas ou entre obxectos, pezas ou materiais. 12. Atrapamentos por envorco de máquinas ou vehículos Atrapamentos ou esmagamentos por envorcos de carretas, tractores, vehículos guindastres e outras máquinas quedando o traballador aprisionado por elas. 13. Sobreesforzos Accidentes de traballo orixinados pola manipulación de cargas, posturas inadecuadas ou movementos repetitivos mal realizados. 14. Exposición a temperaturas extremas Accidentes causados por alteracións fisiolóxicas ao atoparse os traballadores nun ambiente excesivamente

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

30


frío ou quente. 15. Contactos térmicos Accidentes debidos a obxectos ás temperaturas extremas que entran en contacto con calquera parte do corpo (inclúense líquidos ou sólidos). Se vai asociado ao momento 14, prevalece este último. 16. Contactos eléctricos Accidentes de traballo cuxa causa sexa o contacto (directo ou indirecto) con algún elemento sometido a tensión eléctrica (accidentes causados pola electricidade). 17. Inhalación, contacto ou inxestión de substancias nocivas. Accidentes de traballo producidos pola inhalación, contacto ou inxestión de sustancias prexudiciais para a saúde cando as súas consecuencias se manifestan de forma inmediata. Contempla os accidentes orixinados por estar nunha atmosfera tóxica ou a inxestión de produtos nocivos. Inclúense as asfixias e afogamentos. 18. Contactos con substancias cáusticas e/ ou corrosivas. Accidentes causados polo contacto directo con sustancias e produtos agresivos que dan lugar a lesións externas. 19. Exposición a radiacións Lesións ou afeccións provocadas pola acción sobre o traballador de radiacións, tanto ionizantes como non ionizantes. 20. Explosións Accións que dan lugar a lesións causadas pola onda expansiva ou os seus efectos secundarios. 21. Incendios Accidentes producidos polo lume e as súas consecuencias. 22. Accidentes causados por seres vivos Accidentes causados por persoas ou animais (agresións, molestias, mordeduras, picaduras etc.). 23. Atropelos, golpes ou choques contra vehículos Inclúe os golpes ou atropelos de persoas por vehículos, así como os accidentes en que o traballador lesionado vai sobre o vehículo. Non se inclúen os accidentes de tráfico. 24. Accidentes de tráfico Están incluídos os accidentes de circulación ocorridos fóra do recinto e dentro do horario laboral independentemente que sexa o seu traballo habitual ou non. Non se consideran os accidentes in-itínere (ao ir ou volver do traballo.) 25. Causas naturais Inclúense os accidentes sufridos no centro de traballo, pero que non son consecuencia do propio traballo, senón que son atribuídos a causas naturais que tamén poden darse fóra do posto de traballo, (infarto de miocardio , Anxina de peito, etc.). 26. Outros Outra forma de accidente non contemplada nos apartados anteriores. 27. Exposición a axentes químicos Riscos orixinados pola exposición continua ou prolongada a substancias de natureza química (po, aerosois, vapores, gases, etc.) que en forma sólida líquida ou gasosa poden penetrar no organismo do traballador por vía dérmica, dixestiva, respiratoria ou parenteral, que puidesen derivar en enfermidades profesionais. 28. Exposición a axentes físicos Riscos orixinados pola exposición continua ou prolongada a diversas formas de manifestación da enerxía (ruído, vibracións, radiacións ionizantes, térmicas, etc.) que puidesen derivar en enfermidades profesionais. 29. Exposición a axentes biolóxicos Enfermidades provocadas pola exposición a microorganismos patóxenos para o ser humano (virus, bacterias, fungos, parasitos, etc.).

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

31


30. Calquera outra enfermidade Calquera outra enfermidade non contemplada en apartados anteriores.

RISCOS PROPIOS DA ACTIVIDADE RISCO ZONA ACCESOS AULAS AULA INFORMÁTICA ALMACÉNS LOCAL DA CALDEIRA BIBLIOTECA SALA DE MESTRES XIMNASIO (con duchas) ASEOS TITORÍAS COMEDOR AULA DE MÚSICA AULA DE TECNOLOXÍA LABORATORIOS AULA AUDIOVISUAIS SEMINARIOS SALÓN DE ACTOS

EE.PP.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

XX X

X XXX XXX XXXXX

X XX X XX XX X XXX X X XXX X XXX X XXX XXXXXX XXXXXX X XXX X XXX XX XXX

1- Caída de persoas a distinto nivel. 2- Caída de persoas ao mesmo nivel. 3- Caída de obxectos por esborralle. 4- Caída de obxectos por manipulación. 5- Caída de obxectos desprendidos. 6- Pisadas sobre obxectos. 7- Golpes contra obxectos inmóbiles. 8- Golpes e contactos con elementos móbiles de máquinas. 9- Golpes por obxectos e ferramentas. 10- Proxección de fragmentos e partículas. 11- Atrapamento por ou entre obxectos.

X

X X X XX

XX XX

X X X X XX X X XX X X X XX XX X X X

CÓDIGOS DE UTILIZACIÓN 12- Atrapamento por envorco de máquinas. 13- Sobreesforzos. 14- Exposición a temperaturas extremas. 15- Contactos térmicos. 16- Contactos eléctricos. 17- Inhalación ou inxestión de substancias nocivas. 18- Contacto con substancias corrosivas. 19- Exposición a radiacións. 20- Explosións. 21- Incendios. 22- Causados por seres vivos.

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

32

X

X X X X XX XX X X X X X X XX X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X

X XX

X X

XX XX

23- Atropelos, golpes e choques contra vehículos. 24- Accidentes de tráfico. 25- Causas naturais. 26- Outros. 27- Exposición a axentes químicos. 28- Exposición a axentes físicos. 29- Exposición a axentes biolóxicos . ME- Menores de idade. DM- Discapacitados. MA- Maternidade.


RISCOS EXTERNOS

Segundo o Plan Xeral de Protección Civil na Comunidade Autónoma de Galicia pódense definir dous tipos de riscos. A) Riscos Naturais Inclúe aqueles riscos debidos a factores xeográficos e climáticos. En ocasións son riscos presaxiables en función de situación atmosférica e xeográfica das zonas. Adoitan manterse nun nivel constante ó longo do tempo. En xeral obrigan a unha planificación sobre as consecuencias. Dentro da comunidade Autónoma de Galicia pódense establecer os seguintes: o Nevaradas o Inundacións o Temporais o Chuvias intensas o Sismos o Derrubamentos o Seca B) Riscos inducidos polo ser humano -Riscos tecnolóxicos: débense á existencia de actividades de carácter tecnolóxico e de estrutura fixas ou móbiles, deseñadas e construídas polo ser humano. Os seus efectos son facilmente panificables, pero non se pode definir a priori en que momento se van producir. O factor de prevención é moi importante, e pódese reducir de modo drástico o risco. o Risco químico o Risco asociados ao transporte de mercadorías perigosas o Asociado a instalacións radioactivas o Asociados a plantas subministradoras o Derrubamentos o Asociado a construción de enxeñería civil o Bacteriolóxico o Incendios urbanos, industriais e forestais -Incendios forestais:necesitan planificación especial. Poden afectar a núcleos de poboación, aínda que a súa características principal son os danos materias e ó ambiente. -Outros riscos: son aqueles riscos non tecnolóxicos debidos a actividades humanas ou á aglomeración de persoas en lugares e momentos determinado. Segundo a situación xeográfica poden ter consecuencias e magnitudes diferentes. o Ambientais de saúde pública o Asociados ó risco doméstico o Asociados ó terrorismo

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

16


3.3 IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN E TIPOLOXÍA DAS PERSOAS TANTO AFECTAS Á ACTIVIDADE COMO ALLEAS Á MESMA QUE TEÑAN ACCESO AOS EDIFICIOS, INSTALACIÓNS E ÁREAS ONDE SE DESENVOLVE A ACTIVIDADE. A ocupación máxima da escola determínase en función das táboas que conteñen o Código Técnico de Edificación (Documento básico SI, Sección SI3, apartado 2 ,Cálculo da ocupación) Neste caso utilizarase: Uso docente-conxunto da planta ou do edificio-10m2/persoa. 3.3 IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN E TIPOLOXÍA DAS PERSOAS TANTO AFECTAS Á ACTIVIDADE COMO ALLEAS Á MESMA QUE TEÑAN ACCESO AOS EDIFICIOS, INSTALACIÓNS E ÁREAS ONDE SE DESENVOLVE A ACTIVIDADE.. Horario maña:08:45H-14:25H. Actividades lectivas Horario tarde: 16:30H-18:00H. Clase os luns. Educación de adultos: 7:00H-21:00H. Horario SECRETARÍA O8:30 / 15:00 de luns a venres 16:00 / 18:30 luns e martes. Pechada en Agosto Horario CONSERXERÍA O8:30 / 15:15 e 16:00 /20:30 de luns a venres. Xullo e Agosto: 09:00 a 14:00 de luns a venres. Horario ESO E BACHARELATO 08:45 / 14:25 de luns a venres. 16:15 / 17:55 luns. Horario CICLOS FORMATIVOS 08:45 / 14:25 todos os ciclos de luns a venres. 16;15 / 18:45 luns, martes, mércores e xoves (dúas tardes cada grupo) Horario EPA 16:15 / 20:15 de luns a venres. Horario PCPI O8:45 / 14:25 e 16:15 / 17:55 luns O8:45 / 14:25 mércores. Horario PROA Martes e xoves 16:00 / 18:00 18:00 / 20:00 Horario PERSOAL NON DOCENTE 08:30 / 15:15 os luns 14:30 / 22:00 de luns a venres. HORAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN AO ALUMNADO A atención ao alumnado farase en horas nas que os alumnos non asistan a actividades lectivas, nas que o centro permaneza aberto e figurarán no horario de cada un dos profesor es.

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

17


PLANTA Baixa

ALUMNADO ALUMNADO CON DISPACIDADE PERSOAL DOCENTE PERSOAL NON DOCENTE

MAXIMA OCUPACIÓN MANÁ TARDE SEP-JUN JUL-AGO SEP-JUN 250* 0 250 (luns) 1 0 1 12 8**

CONSERXE+ LIMPIADORA8

5

12

7

6

VISITANTES E 15 aprox 25*** 15 USUARIOS * Pódese incrementar se hay actividades no salón de actos. ** 2 conserxes, 2 adm. 3 Limpeza 1 cafetería ***En períodos de matrícula

PLANTA Primeira

ALUMNADO

MAXIMA OCUPACIÓN MANÁ TARDE SEP-JUN JUL-AGO SEP-JUN 390 0 390 LUNS

ALUMNADO CON DISPACIDADE PERSOAL DOCENTES PERSOAL NON DOCENTE VISITANTES E USUARIOS

PLANTA Segunda

ALUMNADO

1

0

19

0

1

0

1/2

0

Limpadora

Ximnasio

ALUMNADO ALUMNADO CON DISPACIDADE PERSOAL DOCENTES PERSOAL NON DOCENTE VISITANTES E USUARIOS

1

0

8

2

1

0

1/2

0

Limpadora

JUL-AGO 0

0

1

0

1/2

0

MAXIMA OCUPACIÓN MANÁ TARDE SEP-JUN JUL-AGO SEP-JUN 170 0 170

JUL-AGO 0

1

0

8

0

1

0

1/2

0

LUNS LIMPADORA

MAXIMA OCUPACIÓN MANÁ TARDE SEP-JUN JUL-AGO SEP-JUN 30 0 30 1 0 1

JUL-AGO 0 0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

18

NOITE SEP-JUN

JUL-AGO

NOITE SEP-JUN

JUL-AGO

NOITE SEP-JUN

JUL-AGO

0

18

LIMPADORA

JUL-AGO

0

0

LUNS

NOITE SEP-JUN

0

1

LUNS

LUNS

ALUMNADO CON DISPACIDADE PERSOAL DOCENTES PERSOAL NON DOCENTE VISITANTES E USUARIOS

JUL-AGO 0 0


CAPÍTULO 4. INVENTARIO E DESCRICIÓN DAS MEDIDAS E MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN. 4.1 INVENTARIO E DESCRICIÓN DAS MEDIDAS E MEDIOS, HUMANOS E MATERIAIS, QUE DISPÓN A ENTIDADE PARA CONTROLAR OS RISCOS DETECTADOS, ENFRONTAR AS SITUACIÓNS DE EMERXENCIA E FACILITAR A INTERVENCIÓN DOS SERVIZOS EXTERNOS DE EMERXENCIAS 4.1.1.MEDIOS TÉCNICOS BIES

SITUACIÓN

Planta baixa Planta primeira Planta segunda Ximnasio

EXTINTORES

SIRENA

SITUACIÓN

DETECTORES DE FUME

6 3 2 0

Planta baixa

22

CARACTERÍSTICAS TECNICAS POLVO ABC+ CO2

Planta primeira Planta segunda Ximnasio

7 7 0

POLVO ABC POLVO ABC POLVO ABC

SITUACIÓN Planta baixa Planta primeira Planta segunda Ximnasio

ROCIADORES

CARACTERÍSTICAS TECNICAS Ø 45 Ø 45 Ø 45 Ø 45

SITUACIÓN

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

7 6 1 0

OBSERVACIONS

Ver plano

OBSERVACIONS Ver plano (Incluído sala de caldeiras) Ver plano

OBSERVACIONS Ver plano

Planta baixa Planta primeira Planta segunda Ximnasio

NON EXISTE

UBICACIÓN

Planta baixa Planta primeira Planta segunda Ximnasio

NON EXISTE

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

19

OBSERVACIONS

OBSERVACIONS


PULSADOR ALARMA

SITUACIÓN

Planta baixa Planta primeira Planta segunda Ximnasio

3 1 1 1

BOCINAS

SITUACIÓN Planta baixa Planta primeira Planta segunda Ximnasio

Nº NON EXISTE

OBSERVACIONS

MEGAFONÍA

SITUACIÓN Planta baixa Planta primeira Planta segunda Ximnasio

Nº NON EXISTE

OBSERVACIONS

ALARMA ANTIROUBO

DE

SITUACIÓN

Planta baixa Planta primeira Planta segunda Ximnasio

1 0 0 0

OBSERVACIONS Ver plano

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

OBSERVACIONS En conserxería

4.1.2.MEDIOS HUMANOS É necesario constituír unha xunta de Autoprotección para decidir os seguintes puntos: • Datas de reunión para a redacción do plan de autoprotección. • Data límite para a redacción do plan de autoprotección. • Data de presentación do plan de autoprotección ao claustro de profesorado. • Data de entrega copia do plan ao concello. • Data de entrega copia do plan á policía local. • Data de entrega copia do plan ao parque de bombeiros/Protección Civil do concello. • Data de entrega copia ao Servizo de Prevención de Riscos Laborais da Consellería de Educación. • Programa de formación e información • Programa de substitución de medios e recursos se fose necesario • Programa de exercicios e simulacros • Programa de revisión e actualización da documentación que forma parte do plan de autoprotección • Programas de auditorías e inspeccións • Outros temas relacionados co plan de autoprotección.

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

20


XUNTA DE AUTOPROTECCION

XEFE DE EMERXENCIA Director/a do centro: José Rivera Rodríguez SUPLENTES 1º Julian Mejuto Urrutia 2º Mª Luisa Bruquetas Lúgaro Os compoñentes do equipo de primeira intervención serán aqueles que se atopen nas seguintes aulas: EQUIPO PRIMEIRA INTERVENCION

TODO O PERSOAL DO CENTRO Os compoñentes do equipo de primeiros auxilios serán aqueles que se atopen nas seguintes aulas: EQUIPO PRIMEIROS AUXILIOS

Por determinar Os compoñentes do equipo de evacuación serán aqueles que se atopen nas seguintes aulas:

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

21


EQUIPO ALARMA e EVACUACIÓN

PLANTA BAIXA: Conserxe e Profesor Libre de APOIO PLANTA PRIMEIRA:

PLANTA SEGUNDA:

XIMNASIO: Mestre(s) asinado(s)

Foto 30 . Equipo de Alarma e Evacuación en Planta Baixa

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

22


Foto 31. Equipo de Alarma e Evacuación en Planta Primeira

Foto 32. Equipo de Alarma e Evacuación en Planta Segunda

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

23


Nota: Po lo complicado de asignar as funcións de Equipos de Alarma e Evacuación asignase a aula. E preciso IDENTIFICAR cada AULA con un cartel onde poña:

AULA ASIGNADA A EQUIPO DE EVACUACIÓN Igualmente para identificar ó profesor cando saia da aula e preciso que poña un chaleco reflectante o un “brazalete de evacuación” que estará disposto na aula ( dentro dun caxetín)

Foto 33. Carteis identificativos e chaleco reflectante para o “ profesor escoba”

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

24


4.2 AS MEDIDAS E OS MEDIOS, HUMANOS E MATERIAIS, DISPOÑIBLES EN APLICACIÓN DE DISPOSICIÓNS ESPECÍFICAS EN MATERIA DE SEGURIDADE. Non existen requirimentos específicos en materia de seguridade. CAPÍTULO 5. PROGRAMA DE MANTEMENTO DAS INSTALACIONS. 5.1 DESCRICIÓN DO MANTEMENTO PREVENTIVO DAS INSTALACIÓNS DE RISCO, QUE GARANTÍA O CONTROL DAS MESMAS. O mantemento das instalacións propias realizarase conforme establece a normativa vixente nas datas que hai que establecer no Plan. Todas as instalacións ten unha regulamentación específica e no Plan hai que establecer o control de mantemento das instalacións e, ademais, deixar constancia documental das revisións que se efectúen. Hai que revisar e manter: A instalación eléctrica. Todas as instalacións de gas. Ademais dos combustibles pode haber outro tipo de gases que se utilicen nos procesos produtivos, gases medicinais, etc. A instalación de aire acondicionado, tanto dos condutos como da maquinaria e, se a tivese, a compartimentación da instalación e o sistema de comportas que puidese ter, o sistema de gases, etc. A instalación de calefacción incluíndo a caldeira, o combustible da mesma, as conducións, etc. O sistema de comunicacións que se teña implantado no establecemento, aparellos, equipos, bases, etc. Os equipos de elevación con todos os seus compoñentes. Etc. O mantemento das instalacións Propias realizarase nas datas seguintes:

ELECTRICIDADE INSTALACIÓNS DE GAS AIRE ACONDICIONADO CALEFACCIÓN COMUNICACIÓNS ASCENSORES

PERIOCIDAD ANUAIS ANUAIS ANUAIS ANUAIS ANUAIS MENSUAIS

5.2 DESCRICIÓN DO MANTEMENTO PREVENTIVO DAS INSTALACIÓNS DE PROTECCIÓN, QUE GARANTE A OPERATIVIDADE DAS MESMAS O mantemento das instalacións de Protección realizarase conforme establece a normativa vixente (na actualidade o R.D 1942/1993 e a Orde de 16/04/1998), nas datas que hai que concretar no Plan. O alumado de emerxencia e a Sinalización considéranse tamén como instalacións de protección e deberán revisarse nuns períodos prudentes que se consideran cada seis meses. Ao alumado de emerxencia realizaráselle un proba de funcionamento. A sinalización comprobarase que está visible e que sinala o que ten que sinalar,xa que se puideron cambiar determinados aspectos da instalación durante eses meses e non se modificou o sinal.

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

25


As instalaciรณns contra incendios revisaranse:

Operaciรณns a realizar polo persoal do titular da instalaciรณn do equipo ou sistema EQUIPO O SISTEMA Sistemas automรกticos de detecciรณn e alarma de incendios Sistema manual alarma de incendios

de

Extintores de incendio

Bocas de equipadas(BIE)

incendio

CADA TRES MESES -Comprobaciรณn de funcionamento das instalaciรณns (con cada fonte de subministraciรณn). -Substituciรณn de pilotos, fusibles, etc., defectuosos. -Mantemento de acumuladores (limpeza de bornas, reposiciรณn de auga estilada, etc.). -Comprobaciรณn de funcionamento da instalaciรณn (con cada fonte de subministraciรณn). -Mantemento de acumuladores (limpeza de bornas , reposiciรณn de auga estilada, etc.). -Comprobaciรณn da accesibilidade, sinalizaciรณn, bo estado aparente de conservaciรณn. -Inspecciรณn ocular de seguros, precintos, inscriciรณns, etc. -Comprobaciรณn do peso e presiรณn no seu caso. -Inspecciรณn ocular do estado externo das partes mecรกnicas (boquillas, vรกlvulas, mangueiras, etc). - Comprobaciรณn da accesibilidade e sinalizaciรณn dos equipos. -Comprobaciรณn por inspecciรณn de todos os compoรฑentes, procedendo a desenrolar a mangueira en toda a sรบa extensiรณn e accionamento da boquilla caso de ser de varias. -Comprobaciรณn, por lectura do manรณmetro, da presiรณn de servizo. -Limpeza do conxunto e engraxe de peches e bisagras en portas do armario.

EQUIPO O SISTEMA Abastecemento de auga

CADA TRES MESES -Verificaciรณn por inspecciรณn de todos os elementos, depรณsitos, vรกlvulas, mandos, alarmas motobombas, accesorios, sinais, etc. -Comprobaciรณn de funcionamento automรกtico e manual da instalaciรณn de acordo coas instruciรณns do fabricante ou instalador. -Mantemento de acumuladores, limpeza de bornas (reposiciรณn de auga destilada, etc) -Verificaciรณn de niveis (combustibles, auga, aceite, etc..) -Verificaciรณn de accesibilidade a elementos, limpeza xeral, ventilaciรณn de salas de bombas, etc

EQUIPO O SISTEMA Abastecemento de auga

CADA SEIS MESES -Accionamento e engraxe de vรกlvulas -Verificaciรณn e axuste de prensaestopas -Verificaciรณn de velocidade de motores con diferentes cargas. -Comprobaciรณn de alimentaciรณn elรฉctrica, liรฑas e protecciรณns

Operaciรณns a realizar polo persoal do titular da instalaciรณn do equipo ou sistema

PLAN DE AUTOPROTECCIร N I.E.S. Francisco Asorey

26


EQUIPO O SISTEMA Sistemas automáticos de detección e alarma de incendios

Sistema manual de alarma de incendios

Extintores de incendio

Bocas de incendio equipadas (BIE)

Abastecemento de auga

EQUIPO O SISTEMA Extintores de incendio

CADA ANO -Verificación integral da instalación -Limpeza do equipo de centrais e accesorios -Verificación de unións roscadas ou soldadas -Limpeza e regraxe de relés -Regulación de tensións e intensidades -Verificación dos equipos de transmisión de alarma -Proba final da instalación con cada fonte de subministración eléctrica -Verificación integral da instalación -Limpeza do equipo de centrais e accesorios -Verificación de unións roscadas ou soldadas -Limpeza e regraxe de relés -Regulación de tensións e intensidades -Verificación dos equipos de transmisión de alarma -Proba final da instalación con cada fonte de subministración eléctrica -Comprobación do peso e presión no seu caso. -No caso de extintores de po con botella de gas de impulsión comprobarase o bo estado do axente extintor e o peso e aspecto externo da botella. -Inspección ocular do estado da mangueira, boquilla ou lanza, válvula e partes mecánicas. -Desmonte da mangueira e ensaio desta en lugar adecuado. -Comprobación do correcto funcionamento da boquilla nas súas distintas posicións e do sistema de peche. -Comprobación da estanquidade dos racores e mangueiras e estado das xuntas. -Comprobación da indicación do manómetro con outro de referencia (patrón) axustado no racor de conexión da mangueira. -Gama de mantemento anual de motores e bombas de acordo coas instrucións do fabricante. -Limpeza de filtros e elementos de retención de sucidade en alimentación de auga. -Proba do estado de carga de baterías e electrólito de acordo coas instrucións do fabricante. -Proba, nas condicións da súa recepción, con realización de curvas de abastecemento con cada fonte de auga e de enerxía

CADA CINCO ANOS -A partir da data de timbrado do extintor (e por tres veces) procederase ao retimbrado do mesmo de acordo coa ITC-MIEAP5 do Regulamento de aparellos a presión sobre extintores de incendios. -Rexeitaranse aqueles extintores que, a xuízo da empresa mantedora presenten defectos que poñan en dúbida o correcto funcionamento e a seguridade do extintor ou ben aqueles para os que non existan pezas orixinais que garantan o mantemento das condicións de fabricación.

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

27


Bocas de incendio equipadas (BIE)

-A mangueira debe ser sometida a unha presión de proba de 15 Kg/cm2

O Mantemento das instalacións de Protección contra Incendios realizarase nas datas seguintes: •

Polo persoal titular da instalación

CADA TRES MESES DATA PROXIMA REVISIÓN DETECCION AUTOMATICA INSTALACIÓN DE ALARMA EXTINTORES BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS ABASTECEMENTO DE AUGA CADA SEIS MESES DATA PROXIMA REVISIÓN ABASTECEMENTO DE AUGA •

Polo persoal especializado do fabricante ou mantedor autorizado

CADA ANO DATA PRÓXIMA REVISIÓN DETECCIÓN AUTOMÁTICA INSTALACIÓN DE ALARMA EXTINTORES BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS ABASTECEMENTO DE AUGA CADA CINCO ANOS DATA PRÓXIMA REVISIÓN EXTINTORES BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

28


5.3 REALIZACIÓN DAS INSPECCIÓNS DE SEGURIDADE DE ACORDO COA NORMATIVA VIXENTE. No punto 5.1 elaborouse un cadro de datas das inspección de mantemento preventivos das instalación de risco (electricidade, instalacións de gas, aire acondicionado, calefacción, etc). No punto 5.2 aparece as frecuencias das inspección dos elementos de seguridade por parte do instalador (extintores, bies, detectores de fume, abastecemento da auga, etc). EXTINTORES CADA TRES MESES SI

NON

OBSERVACIÓNS

SI

NON

OBSERVACIÓNS

SI

NON

OBSERVACIÓNS

ACCESIBILIDADE SINALIZACIÓN BO ESTADO DE CONSERVACIÓN (Boquillas, válvulas, mangueiras..) PRECINTO PRESIÓN EN MANOMETRO BIES CADA TRES MESES ACCESIBILIDADE SINALIZACIÓN PRESION EN MANÓMETRO RUTAS DE EVACUACIÓN CADA MES LIBRES DE OBSTÁCULOS SINALIZACIÓN FUNCIONAMENTO LUCES DE EMERXENCIA

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

29


CAPÍTULO 6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERXENCIAS. 6.1 IDENTIFICACIÓN E CLASIFICACIÓN DAS EMERXENCIAS A clasificación das emerxencias en función dos tipos de riscos, da gravidade da situación ou da ocupación e medios asignados á emerxencia, pode facerse interminable, pois sería a multiplicación de cada tipo de risco por cada nivel de gravidade que se determinou e polas diferentes ocupacións e medios asignados. Por tal motivo hai que facer unha clasificación con poucos tipos de emerxencia e definir cando se dá un ou outro en cada tipo de risco . a) EN FUNCIÓN DO TIPO DE RISCO. • Accidente • Incendio • Explosión • Axentes da natureza • Fuga • Derrame • Bomba • Intrusismo b) EN FUNCIÓN DA GRAVIDADE. • Conato de emerxencia (accidente que pode ser controlado e dominado de forma sinxela e rápida polo persoal e medios de protección local, dependencia ou sector) • Emerxencia parcial (accidente que para ser dominado require a actuación dos equipos especiais de emerxencia do sector) • Emerxencia xeral (accidente que precisa da actuación de todos os equipos e medios de protección do establecemento e a axuda de medios de socorro e salvamento exteriores) Nota: As emerxencias que non requiran unha actuación específica en función da súa gravidade denominaranse de actuación única, tal é o caso das explosións e os accidentes graves ou moi graves. c) EN FUNCIÓN DA OCUPACIÓN E MEDIOS HUMANOS. As ocupacións non deben variar o tipo de emerxencia, senón que determinarán o momento en que se debe ordenar a evacuación ou o confinamento. Os medios humanos que se poden destinar á resolución da mesma non vai influír na tipoloxía da emerxencia, senón na forma de resolvela ou loitar contra ela. Como se dixo, dependendo do tipo de usuarios, haberá establecementos que necesiten potenciar o Equipo de Alarma e Evacuación. 6.2 PROCEDEMENTOS DE ACTUACIÓN ANTE EMERXENCIAS A) DETECCIÓN E ALERTA. A ALERTA consiste en avisar á Brigada de Emerxencias (Conxunto de tódolos membros que participan na emerxencia: Xefe de emerxencia, Equipo de 1º Intervención, Equipo de 1º auxilios, Equipo de Evacuación) para mobilizala cando se produce unha. No Anexo III da NBA defínese como:”Situación declarada co fin de tomar precaucións específicas debido á probable e

próxima ocorrencia dun suceso ou accidente”.

Outro significado, para os casos de emerxencias por causas naturais, é a comunicación á

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

30


poboación da situación de preemerxencia. Nestes casos, a Brigada de Emerxencias debe estar previda para unha actuación inmediata. O sistema de detección da emerxencia será: • Sistemas preditivos da Administración para os fenómenos naturais. (parte metereolóxico,...) • Detección automática para incendios, escapes, etc. • Detección humana no resto dos casos. • A alerta transmitirase por medios técnicos sempre que sexa posible, Poden utilizarse: Medios de comunicación • Timbres • Sirenas • Megafonía A alerta transmitirase por medios técnicos (SIRENA EMERGENCIAS) e será a seguinte:

Pitada CONTINUA ata que remate a emerxencia

Pola escasez de pulsadores nas plantas, e para non perder tempo, poderáse utilizar silbatos e a VIVA VOZ “FOGO, FOGO,...”e o profesor mais cerca do pulsador activa a emerxencia

Foto 34. Localización De unha das sirenas de emerxencia

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

31


B) MECANISMOS DE ALARMA. A alarma é a comunicación da emerxencia a todos os usuarios do establecemento e, por conseguinte, a orde de evacuación dunha zona ou sector. No anexo III da NBA defínese como:”Aviso ou sinal pola que se informa ás persoas para que sigan instrucións especificas ante

un situación de emerxencia”.

A alarma transmitirase por medios técnicos (SIRENA EMERGENCIAS) e humanos ( todos os membros de Equipo de Primeira Intervención teñen a obriga de dar a voz de alarma e avisando o Xefe de Emerxencias no momento)

Foto 35. Localización de centro de control (CONSERXERÍA)

b.1 Identificación da persoa que dará os avisos. Cando se fala de avisos, tamén se teñen dous significados: • Aviso aos traballadores e/ou usuarios do centro de traballo. • Aviso ás Axudas Exteriores. O aviso aos docentes e alumnado realizarase por medios técnicos. O non dispor de megafonía será a través da Sinal de Evacuación utilizando A SIRENA de EMERGENCIAS e por medios de comunicación oral. O aviso ás Axudas Exteriores farase por vía telefónica desde o Centro de Control cando o ordene o Xefe de Emerxencias. No posto e imprescindible dispor de un cartel cos Teléfonos de Emerxencia actualizado.

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

32


Civil.

b.2 Identificación do Centro de Coordinación de Atención de Emerxencias de Protección

O centro de coordinación de emerxencias da escola vai ser o Centro de Control (Conserxería) Estará situado nun lugar próximo á entrada do establecemento e deberá contar obrigatoriamente con liña de teléfono directa ao exterior. Hai que establecer o funcionamento do Centro de Control e os protocolos de chamadas que é conveniente utilizar. (Ver apartado 7.1) Hai que establecer a orde de chamadas, que pode variar en función do tipo de emerxencia. Esta prohibido efectuar chamadas ao Centro de Control para solicitar información. Hai que evitar que a central se bloquee. Os protocolos de chamada deben estar plastificados no Centro de Control. As instrucións para a persoa que está na central son: Situación de NORMALIDADE. -Manter actualizado o directorio de teléfonos de emerxencias. -Ter sempre en lugar visible o directorio Situación de EMERXENCIA. -Efectuar as chamadas de emerxencia segundo a orde establecida -Dar os avisos de emerxencia polo procedemento establecido -Seguir as instrucións do Xefe de Emerxencias.

Recepción de chamada de AMEAZA DE BOMBA. -Manter a calma -Recoller toda a información posible coa axuda da ficha -Informar á Comisaría de Policía seguindo instrucións. -Seguir as instrucións O xefe de Emerxencias debe tomar a decisión de evacuar en función das impresións da chamada e da orientación que lle indique a Policía Nacional. Se se decide a evacuar, ordenará a evacuación.(Ver planos de evacuación).

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

33


O equipo de Alarma e Evacuación e o Responsable que ordenou a evacuación (Xefe de Emerxencia ou sustituto) recibirán a Policía Nacional,Bombeiros, Protección Civil e informaranlle sobre todo o que necesitan B) MECANISMOS DE RESPOSTA FRONTE Á EMERXENCIA O alumnado e docentes que non pertenzan á Brigada de Emerxencia seguirán as instrucións que lles transmita o Equipo de Alarma e Evacuación. O persoal adscrito á Brigada de Emerxencia cumprirá as tarefas asignadas ao Equipo en que estean integrados, segundo o tipo de emerxencia. C) EVACUACIÓN E/O CONFINAMENTO. No plan defínense: -As circunstancias polas que non se debe realizar unha evacuación e hai que confinarse en zonas determinadas ao efecto. (Ver anexo IV) -Os puntos de reunión das persoas evacuadas. (Ver planos AnexoIII) -Os percorridos de evacuación ao exterior do establecemento. (Ver planos anexo III) -Os medios e forma de transporte de feridos. (Ver anexo IV) Para poder pasar control aos asistentes nos puntos de reunión, haberá que facilitar listaxes de persoal por quendas e zonas. Unha vez desaloxado o edificio, os alumnos concentraranse en diferentes compartimentos, previamente designados na PISTA DEPORTIVA sempre baixo o control do Profesor responsable, quen comprobará a presenza de todos os alumnos do seu grupo, empezando pola esquerda o alumnado colocarase en fila por curso acompañado do mestre correspondente, quen saberá en todo momento se falta alguén. No recreo os mestres de garda encárganse de colocar os rapaces nas gradas, (salvo un que fará de profesor escoba do edificio correspondente e patios) e cada titor libre axudaranlle. O profesor de garda da Biblioteca encargarase de evacuala.

Foto 36. Localización do PUNTO DE ENCONTRO

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

34


Nunha evacuación, real ou simulada, os membros do E.A.E (Equipo de Alarma e Evacuación-“Profesores escoba”) serán os encargados de comprobar a ausencia de persoas na súa zona. Son as únicas persoas que deben achegarse ao Centro de Control para dar información dos asistentes e non asistentes ao momento de reunión así como a información de persoas atrapadas ou feridas no seu sector. Dada a orde de evacuación, os ocupantes dirixiranse aos puntos de reunión. Para unha eficaz evacuación hai que ter previsto: • • • •

A evacuación de persoas con impedimentos físicos. (Axudará á evacuación das persoas impedidas o persoal de alarma e evacuación). O rescate de atrapados (encargaranse as axudas externas). O transporte de feridos. A información ás persoas alleas ao establecemento.

Neste apartado indícanse as INSTRUCIÓNS de EVACUACIÓN dunha forma xeral para os ocupantes e as PROHIBICIÓNS ou formas de actuación que non se deben adoptar nas emerxencias. INSTRUCIÓNS DE EVACUACIÓN • Manter a calma • Comezar a evacuación cando se dea o Sinal de Emerxencia • Obedecer instrucións do A.E.E e dos Coordinadores • Evacuar a zona en orde. • Realizar a evacuación en silencio • Se a vía de evacuación está chea de fume, selar o acceso e esperar as axudas externas • Se cando soa o sinal de evacuación non se está no seu lugar habitual, deberase unir ao primeiro grupo que se vexa e dar conta desa circunstancia no punto de reunión • Sinalar que a zona está baleira O PORTALÓN PRINCIPAL SEMPRE PERMANECERÁ ABERTO O persoal de cafetería encargarase de evacuar a CAFETERÍA e unha delas asegurarase de que non queda ningúen. O demais persoal e profesores libres acudirán ao Posto de Control ORDE DE EVACUACIÓN: NOTA: As portas de EMERXENCIA son as portas de entrada ao edificio PORTA 1.A porta principal exterior (cara Suroeste) comunícase co corredoiro que accede as pistas (punto de ENCONTRO) PORTA 2 e 3.Porta de saídas (cara Norte), da saída o antepatio e logo accede as pistas (punto de ENCONTRO) PORTA 4.Porta de saída da SALA de MESTRES (cara Sur), accede o campo e seguidamente as pistas (punto de ENCONTRO) • •

Se o sinistro acontecese na 1ª ou 2ª PLANTA, en primeiro lugar desalóxase ésta, e simultaneamente a PLANTA BAIXA seguindo o sentido da súa parede. Se o sinistro acontecese na PLANTA BAIXA desaloxaríase en orde ascendente; primeiro a PLANTA BAIXA, posteriormete a 1ª PLANTA e 2ª PLANTA

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

35


PROHIBICIÓNS DURANTE A EVACUACIÓN • Separarse do grupo evacuado. • Deixar ocos nas filas de evacuación. • Levar vultos ou similares. • Correr • Empuxarse e atropelarse • Deterse • Retroceder por algo ou por alguén. • Abandonar os puntos de reunión ata nova orde. NORMAS XERAIS • • • • •

En xeral, axudarse uns a outros. Transportar os impedidos dun xeito eficaz Dirixir e axudar con especial atención aos discapacitados Comunicar ao E.A.E as incidencias observadas na evacuación Parar e desconectar as máquinas que se estean utilizando

D) PRESTACIÓN DAS PRIMEIRAS AXUDAS. As primeiras axudas son a intervención propia da Brigada de Emerxencias da Escola. Cada compoñente da Brigada está integrado nun equipo de traballo e a súa intervención é fundamental ata a chegada das Axudas Exteriores. O Equipo de Alarma e Evacuación finaliza a súa tarefa cando acaba a evacuación e infórmase ao Centro de Control as incidencias habidas durante a mesma. Os outros Equipos finalizan as súas tarefas, en principio, cando interveñen as Axudas Exteriores, e nese momento ponse á súa disposición para prestar a colaboración que soliciten. O xefe de Emerxencias non finaliza as súas misións ata que as Axudas Exteriores lle informen da resolución da emerxencia e orde do regreso ao Centro. Despois comezará a investigación da emerxencia e velará para que o servizo de mantemento repoña os medios técnicos utilizados na emerxencia.

C) MODOS DE RECEPCIÓN DAS AXUDAS EXTERNAS. O xefe de emerxencia, cuxo lugar de traballo nas emerxencias está situado no Centro de Control ou os seus arredores, será quen reciba ás Axudas Exteriores, entregaralles un plano de cada planta do edificio e informaralles de: • A localización do sinistro no edificio e o percorrido desde o Centro de Control indicándollo no plano. • As características coñecidas do mesmo. • O perigo de zonas próximas ao lugar do sinistro. • As incidencias producidas na evacuación, se fose necesario. • A existencia do feridos e/ou atrapados Permanecerá a disposición das Axudas Exteriores para informarlle do que necesiten ou das informacións que lle vaian facendo chegar os compoñentes da Brigada.

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

36


6.3 IDENTIFICACIÓN E FUNCIÓNS DAS PERSOAS E EQUIPOS QUE LEVARÁN A CABO OS PROCEDEMENTOS DE ACTUACIÓN EN EMERXENCIAS Os compoñentes da Brigada de Emerxencias xa se especificaron no apartado 4.1.2. Todos os compoñentes da Brigada de Emerxencia, en especial o Equipo de Alarma e Evacuación, deberán levar unha roupa de alta visibilidade para distinguirse do resto de ocupantes. O Xefe de Emerxencia e/ou o seu substituto, o Xefe de Intervención, deberana levar doutra cor para distinguirse do resto da Brigada e ser facilmente localizables. As funcións xenéricas dos Equipos da Brigada de Emerxencia enumeráronse no apartado 4.1.2 do capitulo 4. Os protocolos de actuación son: PERSOA QUE DESCOBRE O SINISTRO • Manter a calma, non gritar • Comunicar a emerxencia ao Centro de Control mediante Telefonía interior marcando a extensión da conserxería. • No caso de ser un pequeno conato de actuación inmediata todo o persoal e integrante do Equipo de Primeira Intervención e pode afrontalo en primeira instancia. CENTRO DE CONTROL • Efectuar as chamadas de emerxencia segundo a orde establecida • Dar os avisos de emerxencia polo procedemento establecido • Seguir as instrucións do Xefe de Emerxencias • Ordenar as evacuacións parciais e total, segundo o indique o X.E. XEFE DE EMERXENCIAS • Recibir as Alarmas desde o Centro de Control • Declarar o tipo de Emerxencia • Acudir ao Centro de Control • Recibir e informar ás Axudas Exteriores requiridas XEFE DE INTERVENCIÓN • Acudir ao lugar da emerxencia • Coordinar os equipos que interveñen na resolución da emerxencia. COORDINADORES DE PLANTA, ZONA O SECTOR (NON APLICA) • Dirixir ao E.A.E. para evacuar a zona asignada • Controlar co A.E. as persoas evacuadas da súa zona • Comprobar por medio do A.E.A. que a súa zona está baleira EQUIPO DE ALARMA E EVACUACIÓN • Dar a alarma na súa zona ou sector • Dirixir o fluxo de evacuación cara ás saídas • Axudar aos ocupantes da súa zona • Axudar a evacuación das persoas impedidas • Comprobar que a súa zona está baleira • Controlar os evacuados no punto de Reunión EQUIPO DE PRIMEIROS AUXILIOS • Prestar Primeiros Auxilios aos feridos

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

37


• Axudar na Evacuación dos feridos EQUIPO DE PRIMEIRA INTERVENCIÓN • Colaborar no control da emerxencia cos medios das zonas lindeiras. • Colaborar coas Axudas Exteriores OCUPANTES DO ESTABLECEMENTO •

Seguir as instrucións de evacuación

PERSOAL PARA APERTURA/PECHE DE PORTAS E SUBMINISTRACIÓNS • •

Abrir portas de evacuación ao exterior Cortar subministracións de gas e electricidade

. 6.4 IDENTIFICACIÓN DO RESPONSABLE DA POSTA EN MARCHA DO PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERXENCIAS. O Xefe de Emerxencias ou o seu suplente será o responsable da posta en marcha do plan de actuación ante emerxencias

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

38


CAPÍTULO 7. INTEGRACIÓN DO PLAN DE AUTOPROTECCIÓN NOUTROS DE ÁMBITO SUPERIOR. 7.1 OS PROTOCOLOS DE NOTIFICACIÓN DA EMERXENCIA. A notificación da emerxencia realízase en tres direccións: • Do descubrimento do sinistro ao Centro de Control • Do Centro de Control á Brigada de Emerxencias, alumnado e docentes. • Do Centro de Control aos Servizos de Axuda Exterior Detección da emerxencia ao Centro de Control Se se realiza por medios técnicos automáticos, non necesita protocolos. Se o sinistro o descobre unha persoa, a comunicación ao Centro de Control pódese realizar por: • Pulsadores de alarma, bocinas,... . • Comunicación verbal, nese caso hai que informar de: -Lugar de sinistro -Tipo de emerxencia -Acciones realizadas Centro de Control a Brigada de Emerxencia: O aviso á brigada de Emerxencias pódese realizar mediante: • Sinais acústicas de timbre ou de sirena, mediante código de son que hai que establecer . • Aviso por teléfono interior a cada membro da Brigada • Convocatoria por megafonía. Parar non alarmar innecesariamente ao resto dos traballadores e aos usuarios débense establecer unhas mensaxes cifradas que só coñezan os compoñentes da Brigada de Emerxencias. Centro de control a docentes e alumnado • Sinal acústico de timbre ou de sirena, mediante código de son que hai que establecer e dar a coñecer a todos os interesados • Aviso por megafonía Centro de control a Servizo de Axuda Exterior Unha vez que llo ordenou ao Xefe de Emerxencias, realizará as chamadas aos Servizos de Axuda Exterior na orde que determine o Xefe de Emerxencias. Como norma xeral e sempre que se necesite avisar a varios Servizos, é recomendable avisar ao teléfono de Emerxencias 112, xa que cunha soa chamada, estase avisando a todos os Servizos necesarios. 7.2 A COORDINACIÓN ENTRE A DIRECCIÓN DO PLAN DE AUTOPROTECCIÓN E A DIRECCIÓN DO PLAN DE PROTECCIÓN CIVIL ONDE SE INTEGRE O PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. Local.

Os plans de Autoprotección débense integrar nos Plans de Protección Civil de Ámbito

Os servizos de Axuda Exterior do Municipio son, en principio e dependendo da organización de cada Concello, a Policía Local e o Servizo de Prevención e Extinción de Incendios e Salvamento. Unha vez que se solicitou axuda aos Servizos de Axuda Exterior, cando cheguen ao establecemento e sexan informados polo Xefe de Emerxencias, fanse cargo da resolución da emerxencia.

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

39


En función da evolución da emerxencia, se fose necesario, o xefe de Intervención do Servizo de Axuda Exterior Municipal poderá propor á Autoridade Política a activación do Plan de Protección Civil de Ámbito Local. No caso de activarse o Plan de Protección Civil de Ámbito Local, a Dirección da emerxencia corresponderá ao Director do Plan, xeralmente o Alcalde, Xefe Local de Protección Civil, asistido polo Comité Asesor, e que ten no lugar da emerxencia un Posto de Mando Avanzado, composto polos Xefes de Intervención dos Servizos de Axuda Exterior Municipais. 7.3 AS FORMAS DE COLABORACIÓN DA ORGANIZACIÓN DE AUTOPROTECCIÓN COS PLANS E AS ACTUACIÓNS DO SISTEMA PÚBLICO DE PROTECCIÓN CIVIL. A colaboración pode ser bidireccional. De Protección Civil coa escola e do Establecemento con Protección civil. Como exemplo poden citarse as seguintes: De Protección Civil coa escola • Asesoramento na implantación. • Colaboración na formación,tanto teórica como práctica. Da escola con Protección Civil • Inspeccións da escola para coñecelo. • Coñecemento dos equipos instalados no mesmo. • Participación nos simulacros para lograr unha coordinación efectiva.

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

40


CAPÍTULO 8. IMPLANTACIÓN DO PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 8.1 IDENTIFICACIÓN DO RESPONSABLE DA IMPLANTACIÓN DO PLAN. A responsabilidade corresponde ao titular da actividade e, na parte que corresponda, a aquelas persoas en quen delegue, sempre en función dos medios e autonomía que dispoña. A DIRECCIÓN será a responsable de pór en funcionamento o Plan de autoprotección Todo o persoal directivo, o alumnado e profesorado ten que participar para conseguir a implantación do Manual de Autoprotección e os fins do mesmo. (LEI 31/95, art. 20) O responsable da implantación do Plan é o Director/a do centro 8.2 PROGRAMA DE FORMACIÓN E CAPACITACIÓN PARA O PERSOAL CON PARTICIPACIÓN ACTIVA NO PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. Hai que realizar unha formación dos integrantes da Brigada de Emerxencias. Serán impartidos preferentemente por profesionais ou especialistas de cada unha das materias A formación do Equipo de Alarma e Evacuación centrarase en: Xeral: • Sinalización • Coñecemento do Plan • Normas de Prevención Especificas: • As formas de transmitir a alarma • O control de persoas • O comportamento humano en caso de emerxencia A formación de Equipo de Primeiros Auxilios centrarase en: Xeral: • Sinalización • Coñecemento do Plan • Normas de Prevención Especificas: • Os primeiros auxilios aos accidentados • As técnicas básicas de RCP • O transporte de feridos A formación de Equipo de Primeira centrarase en: Xeral: • Sinalización • Coñecemento do Plan • Normas de Prevención

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

41


Especificas: • A teoría do lume -Química e física do lume -Tipos de lumes -Produtos da combustión -Propagación -Mecanismos de extinción • Os axentes extintores -Auga -Espumas -Po químico seco -Co2 • Os equipos de loita contra incendios -Detección automática -Instalacións fixas -Extintores -Bocas de incendio equipadas • Prácticas con lume real 8.3 PROGRAMA DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN A TODO O PERSOAL DOCENTE DO PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Unha vez aceptado o Plan pola dirección, realizaranse reunións informativas con todo o persoal do IES Francisco Asorey en diferentes niveis Todo o persoal coñecerá o Plan, en liñas xerais. 8.4 PROGRAMA DE INFORMACIÓN XERAL PARA OS USUARIOS. Determinaranse as datas en que se realizarán sesións informativas para explicar o Plan de Autoprotección aos usuarios da escola. O alumnado da escola debe coñecer: • O medio de aviso cando se detecte unha emerxencia. • A forma en que se lles transmitirá a alarma e a orde de evacuación. • Información sobre as condutas a seguir en caso de emerxencia e as prohibicións. • A forma en realizar a evacuación do establecemento • Os puntos de reunión 8.5 SINALIZACIÓN E NORMAS PARA A ACTUACIÓN DE VISITANTES. Como complemento á información facilitada, colócanse carteis sobre: • Medidas de prevención de incendios • Normas de Evacuación • Puntos de reunión • Sinais de Alarma • Ademais dos carteis colocarase sinais conforme establece o R.D 485/1997 e o Código técnico de edificación

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

42


O R.D 485/1997 desenvolve a Lei de Prevención de Riscos Laborais en materia de sinalización, e é a norma máis completa nesta materia.

Color

Significado

Sinal de prohibición

Comportamentos perigosos

Perigo – Alarma

Alto, parada, dispositivos de desconexión de emerxencia. Evacuación

VERMELLO

Material e equipos loita contra incendios

Cor

Indicacións

Identificación e localización

Significado

Indicacións

Amarelo ou amarelo alaranxado

Sinal de advertencia

Atención, precaución. Verificación

Azul

Sinal de obrigación

Comportamento ou acción Obrigación de utilizar un EPI

Sinal de salvamento ou auxilio

Portas, saídas, pasaxes, material, posto de salvamento ou socorro, locais

Situación de seguridade

Volta á normalidade

Verde

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

43

específica.


Débese sinalizar todos os percorridos de evacuación e a localización dos medios de loita contra incendios. Debuxarase no plano tanto a sinalización existente como a que se propoña para a mellor resolución das emerxencias. Débese colocar, nun lugar visible, unha relación de todos os sinais utilizados no establecemento para o xeneral coñecemento e, en especial, para os visitantes No Código Técnico da Edificación hai dous apartados dedicados á sinalización, un referente á sinalización das vías de evacuación e outro referente á sinalización dos equipos de protección contra incendios. Son os seguintes: Sinalización dos medios de evacuación Débese sinalizar todos os percorridos de evacuación e a localización dos medios de loita contra incendios. Debuxarase no plano tanto a sinalización existente como a que se propoña para a mellor resolución das emerxencias. Débese colocar nun lugar visible, unha relación de todos os sinais utilizados en 1Utilizaranse os sinais de saída, de uso habitual ao de emerxencia, definidas na norma UNE 23034:1988, conforme aos seguintes criterios: a) A saída do recinto, planta ou edificio terá un sinal co rotulo “SAÍDA”, excepto en edificios de uso Residencial Vivenda e, noutros usos, cando se trate de saídas de recintos cuxa superficie non exceda de 50m2, sexan facilmente visibles desde tódolos punto e os ocupantes estean familiarizados co edificio. b) O sinal co rótulo “Saída de emerxencia” debe utilizarse en toda saída prevista para uso exclusivo en caso de emerxencia. c) Deben disporse sinais indicativos de dirección dos percorridos, visibles desde toda a orixe da evacuación desde onde non se perciba directamente as saídas ou os seus sinais indicativos e, en particular, fronte a toda saída dun recinto con ocupación maior que 100 persoas que acceda lateralmente a un corredor.

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

44


d) Nos puntos dos percorridos de evacuación nos que existan alternativas que poidan inducir a erro, tamén se disporán os sinais antes citados, de forma que quede claramente indicada a alternativa correcta. Tal é o caso de determinados cruzamentos ou bifurcacións de corredores, así como daquelas escaleiras que, na planta de saída do edificio, continúen o seu trazado cara a plantas máis baixas, etc. e) En devanditos percorridos, xunto ás portas que non sexan saída e que poidan inducir a erro na evacuación debe disporse o sinal co rótulo “Sen saída” en lugar facilmente visible pero en ningún caso sobre as follas das portas. f) Os sinais disporanse de forma coherente coa asignación de ocupantes que se pretenda facer a cada saída, conforme ao establecido no capitulo 4 desta sección. g) O tamaño dos sinais será: i. 210 x 210 mm cando a distancia de observación do sinal non exceda de 10m ii. 420 x 420 mm cando a distancia de observación estea comprendida entre 1 e 20 m iii. 594 x 594 mm cando a distancia de observación estea comprendida entre 20 e 30 m. Sinalización das instalacións manuais de protección contra incendios 1. Os medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, pulsadores manuais de alarma e dispositivos de disparo de sistemas de extinción) débense sinalizar mediante sinais definidos na norma UNE 23033-1 cuxo tamaño sexa: a) 210 X 210 mm cando a distancia de observación do sinal non exceda de 10 m. b) 420 x 420 mm cando a distancia de observación estea comprendida entre 20 e 30 m. c) 594 x594 mm cando a distancia de observación estea comprendida entre 20 e 30 m. 2. Os sinais deben ser visibles ata no caso de fallo da subministración no alumado normal. Cando sexan fotoluminiscentes, as súas características de emisión luminosa deben cumprir o establecido na norma UNE 23035-4:1999. O R.D 2267/2004 establece a sinalización da seguinte maneira: Procederase á sinalización das saídas de uso habitual ou de emerxencia, así como a dos medios de protección contra incendios de utilización manual, cando non sexan facilmente localizables desde algún punto da zona protexida, tendo en conta o disposto no Regulamento de sinalización dos centros de traballo, aprobado polo R.D 485/1997, 14 de abril, sobre disposicións mínimas en materia de seguridade e saúde no traballo. Os criterios de localización dos sinais están claramente especificados en ambos apartados.

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

45


8.6 PROGRAMA DE DOTACIÓN E ADECUACIÓN DE MEDIOS MATERIAIS E RECURSOS. Cando se redacta o Plan, xa se realizou : - A avaliación de riscos - O inventario de medios técnicos e humanos dispoñibles. - A asignación de misións concretas dos que deben participar na emerxencia e o inventario das instalacións. - A determinación dos puntos de reunión, as actuacións de cada grupo, os sinais de alarma, etc. Quedan por realizar os seguintes traballos: -

Confección de planos que reflictan todos os datos anteriores. Incorporación de medios técnicos previstos, incluíndo prioridades Confección de carteis Confección de plano de:”Vostede está aquí” Formación do persoal seleccionado Colocación de carteis Colocación de planos Colocación de sinais previstos, así como un exemplar de cada Realización de simulacros

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

46


CAPÍTULO 9. MANTEMENTO DA EFICACIA E ACTUALIZACIÓN DO PLAN DE AUTOPROTECCIÓN.

9.1 PROGRAMA DE RECICLAXE DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN. Periodicamente terase que realizar unha reciclaxe da formación impartida inicialmente e da formación que se facilitou aos docentes. Neste apartado establecerase o programa a seguir para a reciclaxe e estableceranse os criterios que o xustifiquen. Débese realizar un curso de reciclaxe anualmente aos compoñentes da Brigada de Emerxencias, en especial da fase práctica como prácticas de RCP e de extinción de incendios. Cando se renove ou se incorpore persoal á Brigada, impartiráselles a mesma formación que se deu inicialmente aos compoñentes da mesma. Cada vez que se cambien as condicións das instalacións, os procedementos de traballo, se incorporen novas tecnoloxías, etc, haberá que realizar unha revisión do Plan de Autoprotección e, posiblemente, haberá que realizar unha reciclaxe dos compoñentes da Brigada. O mantemento da formación e información realizarase: • Curso de reciclaxe • Curso de novo persoal • Recordatorio información ao persoal 9.2 PROGRAMA DE SUBSTITUCIÓN DE MEDIOS E RECURSOS. O plan de autoprotección é unha ferramenta de traballo que vai servir para coñecer o edificio, as súas carencias e o cumprimento e incumprimento das normas vixentes. En todo o edifico ou establecementos e realizan obras de mantemento. Estas obras teñen que estar sempre orientadas a mellorar as condicións do edificio. Enténdese que • • •

a prioridade e as obras estará determinada por: A supresión de barreiras arquitectónicas A mellora das condicións de evacuación A mellora dos medios técnicos

Unha vez que se detectaron as deficiencias que pode ter o establecemento, indicarase o programa para renovar e substituír os equipos, debendo establecer: • •

Prioridades para a renovación Prazos para realizalos

9.3 PROGRAMA DE EXERCICIOS E SIMULACROS. Como xa se indicou, o programa de reciclaxe da formación desenvólvese no apartado anterior 9.3 Neste apartado estableceranse as datas para a realización dos exercicios e dos simulacros.

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

47


O simulacro é a comprobación do que o sistema de autoprotección deseñado é válido. Os simulacros serven para: • • • • • • •

Detectar omisións nas condutas previstas no Plan. Adestrarse nas evacuacións Medir os tempos de evacuación Comprobar a localización dos medios de protección e o seu estado Comprobar a rapidez de resposta dos equipos Comprobar a idoneidade das misións asignadas ás persoas Comprobar a correcta sinalización

Na • • •

fase de preparación realizarase Reunións da Dirección Determinación das bases ou supostos do exercicio Información dos usuarios, se o establece algunha norma ou o require a Dirección do establecemento, pero sen avisar o día nin a hora. Reunións con Axudas Exteriores, aínda que non participen nos exercicios.

O desenvolvemento do simulacro terá as seguintes etapas: • Localización dos Controladores nos lugares prefixados • Dar o sinal de ALARMA • Realizar a evacuación do establecemento • Os coordinadores de Planta Controlarán os tempos de evacuación da planta asignada ata o reconto no punto de reunión. • Ordenar o regreso ao establecemento • Avaliación do exercicio Con posterioridade á realización do simulacro deberá existir unha reunión dos responsables de seguridade no establecemento, dos Coordinadores e dos observadores, propios ou alleos, para avaliar todas as incidencias habidas no simulacro.Será necesario recoller nun acta o resultado da Avaliación do Simulacro E esencial para o bo resultado deste simulacro a completa coordinación e colaboración de todos os profesores 9.4 PROGRAMA DE REVISIÓN E ACTUALIZACIÓN DE TODA A DOCUMENTACIÓN QUE FORMA PARTE DO PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. Débese establecer os criterios que orixinarán unha revisión do plan. Poderán ser os • • • • •

seguintes: Cambio das condicións das instalacións Cambio ou modificación dos procedementos de traballo Incorporación de novas tecnoloxías Cambio ou modificación do equipo directivo do establecemento Consecuencia da análise dos exercicios e simulacros que se efectuaron no establecemento.

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

48


9.5 PROGRAMA DE AUDITORÍAS E INSPECCIÓNS. Unha auditoría consiste en asegurarse de que a organización, os procesos e procedementos establecidos son adecuados ao sistema de xestión de seguridade. Debe ser realizada con independencia e obxectividade. As inspeccións son revisións parciais dun equipo, dunha instalación ou dun sistema de organización. Tanto as auditorías como as inspeccións pódense realizar por persoal propio ou por persoal alleo á escola. Determinaranse as datas en que se deben realizar.

ANEXO I. DIRECTORIO DE COMUNICACIÓN. 1. TELÉFONOS DO PERSOAL DE EMERXENCIAS. Para aqueles casos en que a Alerta dos compoñentes da Brigada se realice por vía telefónica, é necesario dispor dun directorio dos teléfonos de devanditas persoas. O directorio estará organizado coa orde de chamadas que deben realizar, indicando polo menos: • Posto de traballo na emerxencia • Nome • Nº de teléfono En determinados postos de responsabilidade nas emerxencias, tamén é necesario indicar un teléfono móbil para darlles información aínda que non estean no traballo no momento da emerxencia

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

49


2. TELÉFONOS DE AXUDA EXTERIOR.

AXUDAS EXTERNAS DE EMERXENCIAS

TELÉFONO Praza Concello, 1, Cambados

CONCELLO DE CAMBADOS

Tlf: 986 52 09 02/43/51 Tlf: 986 54 22 88

TAXIS Centro de Saúde

Tlf: 986 54 24 34

TAXIS Avda. de Galicia

080 PARQUE BOMBEIROS Lonxa Vella, s/n - 36630 Cambados

PROTECCIÓN CIVIL

Tlf: 986 52 49 50 092

POLICÍA LOCAL

Tlf: 986 52 40 92

POLICÍA NACIONAL

092

Tlf: 986 54 20 04

GARDA CIVIL

062 091

POLICÍA NACIONAL HOSPITAL CRUZ VERMELLA

EMERXENCIAS

112 - Tlf:

CENTRO DE SAUDE INCENDIOS FORESTAIS

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

50

986 42 42 11


3. OUTRAS FORMAS DE COMUNICACIÓN. A forma de transmitir información ao resto dos traballadores e aos usuarios e visitantes das instalacións e, ademais, de forma permanente, é por medio de carteis. Durante a confección do plan deseñaranse carteis cos seus correspondentes consignas ou instrucións. Os carteis están destinados, entre outras razóns, a: o Memorizar as actuacións en emerxencia Aprender a dominar os conatos de incendio o o Uso de equipos de extinción Instrucións e prohibicións nas evacuacións o Normas de prevención o Os carteis varían de tamaño e de localización, dependendo das persoas a quen van destinados. Todos eles deben ter: LINGUAXE CLARA e INSTRUCIÓNS PRECISAS

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

51


ANEXO II-FORMULARIOS PARA A XESTIÓN DE EMERXENCIAS Un formulario é un modelo para la resolución de determinados trámites. Por extensión sería a resolución da emerxencia que se presentou. Neste apartado deseñaranse os formularios, conforme os protocolos establecidos no Plan de Autoprotección, para a resolución das emerxencias

SE DESCOBRE UNHA EMERXENCIA • Manter a calma • Non grite • Comunique o suceso á Central de Comunicacións mediante ao procedemento máis rápido • Se pertence aos E.P.I, localice a un compoñente do equipo e os dous procederán ao control da emerxencia cos medios ao seu alcance. Recorde que a orde de EVACUACIÓN é ZONA-----LOCAL------

INFORMACIÓN A FACILITAR AO 112 HAI UN INCENDIO DE (indicar tipo de lume e zona do establecemento) VESE SAÍR FUME DE (indicar la zona o local) o o o o

Atópase en (indicar localización, nº, etc) A escola está en (indicar rúa, nº) O acceso máis rápido é (indicar el percorrido óptimo) O lugar do sinistro ten acceso desde a rúa-------

NON SE SABE O QUE ESTA ARDENDO ESTASE QUEIMANDO__________ NON SE SABE QUE HAXA ALGÚN FERIDO SÁBESE QUE HAI UN FERIDO EN------o

Estou chamando desde o teléfono-----------------

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

52


FORMULARIO DE ACTUACIÓN

USUARIOS EN CASO DE EMERXENCIA 1-Manter a calma 2-Non entreterse recollendo obxectos persoais, pois iso pode supor unha perda de tempo importante 3-Se se atopa nunha nube de fume, saia a rentes do chan 4-Se se atopa atrapado, intente avisar da súa situación e envolverse con toallas ou mantas molladas procurando permanecer nas zonas máis ventiladas 5-Concéntrense no punto de punto de encontro a fin de realizar o reconto e comprobar se falta algún compañeiro. XEFE DE EMERXENCIAS 1-Recibir as Alarmas desde o Centro de Control 2-Declarar o tipo de Emerxencia 3-Acudir ao Centro de Control 4-Recibir os partes de incidencias 5-Recibir e informar ás Axudas Exteriores requiridas XEFE DE INTERVENCIÓN 1. Acudir ao lugar da emerxencia 2. Coordinar os equipos que interveñen na resolución da emerxencia. EQUIPO DE ALARMA E EVACUACIÓN 1. Dar a alarma na súa zona ou sector 2. Dirixir o fluxo de evacuación cara ás saídas 3. Axudar aos ocupantes da súa zona 4. Axudar a evacuación das persoas impedidas 5. Comprobar que a súa zona está baleira 6. Pechar todas as portas e xanelas da súa zona 7. Controlar os evacuados no punto de Reunión EQUIPO DE PRIMEIROS AUXILIOS 1. Prestar Primeiros Auxilios aos feridos 2. Axudar na Evacuación dos feridos EQUIPO DE PRIMEIRA INTERVENCIÓN 1. Colaborar no control da emerxencia cos medios das zonas lindeiras. 2. Colaborar coas Axudas Exteriores CENTRO DE CONTROL 1. Efectuar as chamadas de emerxencia segundo a orde establecida : 112 2. Dar os avisos de emerxencia polo procedemento establecido 3. Seguir as instrucións do Xefe de Emerxencias 4. Ordenar as evacuacións parciais e total, segundo o indique Xefe de Emerxencia. 5. Designar unha persoa para pechar o gas e a electricidade da escola

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

53


FORMULARIO 1 RECEPCIÓN TELEFÓNICA DA AMEAZA DA BOMBA

DATA: .......................... ...................................

HORA: .....................

DURACIÓN (min.):......................

Voz masculina

Feminina

Infantil

TEXTO EXACTO DA AMEAZA: ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. VOZ DO COMUNICANTE: Tranquila

Excitada

Enfadada

Infantil

Clara

gaguexa

Nasal

Xuvenil

Forte

gritona

Normal

Anciá

Con acento

Simulada

besbellante

Se a voz soa familiar, diga a quen lle recorda o a quen se lle parece: ............................................ ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

54


SON DE FONDO: Ruídos da estrada

Maquinaria

Música

Cafetería

Oficina

Animais

Cabina telefónica

Conferencia

Risas

LINGUAXE DA AMEAZA: Con acento

.........................................................................................................

Urbano

Outros

.............................................................................

SE É POSIBLE FAGA AS PREGUNTAS SEGUINTES:

-

Cando estalará a bomba ..................................................................................................... Onde está colocada ............................................................................................................ Que aspecto ten a bomba ................................................................................................... ......................................................................................................................................... Colocou Vd. mesmo a bomba ..............................................................................................

-

Por qué, qué pretende ........................................................................................................

-

........................................................................................................................................ OBSERVACIÓNS: ...............................................................................................................................................

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

55


FORMULARIO 2: INFORME DA EMERXENCIA

IDENTIFICACIÓN DA EMERXENCIA NOME: ..............................................................................................

TLF: .............................

TIPO DE EMERXENCIA:

CONATO:

PARCIAL:

XERAL:

PERSOA QUE A DESCOBRE:................................................................

DATA:...........................

LUGAR:.............................................................................................

HORA: ..........................

ANÁLISE DA EMERXENCIA - CAUSA-ORIXE DA EMERXENCIA: .................................................................................. ............................................................................................................................................. -

DESCRICIÓN DOS DANOS ÁS PERSOAS E BENS:

∗ DANOS ÁS PERSOAS: ........................................................................................................ ∗ DANOS AOS BENS: ............................................................................................................ -

MEDIOS UTILIZADOS: ...................................................................................................

-

EQUIPOS INTERVENIENTES:

∗ INTERNOS:

E.P.I.:

E.A.E.:

E.P.A.:

∗ EXTERNOS:

BOMBEIROS:

POLICÍA:

SANITARIOS:

-

OUTROS

COMPORTAMENTO/EFECTIVIDADE: RECURSOS BO:

ACEPTABLE:

NULO:

∗ DOS EQUIPOS BO: INTERVENIENTES. :

ACEPTABLE:

NULO:

∗ DO PLAN:

ACEPTABLE:

NULO:

∗ DOS MATERIAIS:

BO:

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

56


-

MEDIDAS CORRECTORAS:

SOBRE AS CAUSAS DA ORIXE: ..........................................................................................

SOBRE OS RECURSOS MATERIAS: ......................................................................................

SOBRE OS EQUIPOS INTERVENIENTES: .............................................................................

SOBRE O PLAN ESTABLECIDO: ..........................................................................................

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

57


ANEXO III: PLANOS

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

58


ANEXO IV-PROTOCOLOS 1-CONFINARSE DEF: Encerrarse nun lugar seguro no interior da escola ¿CANDO DEBEMOS CONFINARNOS? Basicamente, cando hai riscos que proveñan de fóra do centro, como •

Inundacións

Unha tempestade

Un accidente químico

Un incendio forestal

Etc.

¿COMO TEMOS QUE

DE PLANIFICAR O CONFINAMENTO NO CASO DE EMERXENCIA

EXTERIOR? Para planificar o confinamento, debemos fixarnos nas características de cada edificio. Temos que coñecer as zonas máis protexidas do centro (se hai xanelas tan afastadas como sexa posible do exterior) (1) Recordar que se hai fume e lume nas escaleiras, tamén debe confinarse. Como confinarse ESPAZOS MÁIS PROTEXIDOS DO CENTRO PLANTA BAIXA: Dpto ELECTRÓNICA, SALA de MESTRES PLANTA PRIMEIRA: Taller 1, Aula de debuxo, Aula 12 PLANTA SEGUNDA: Aula 16

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

59


RECORDAR QUE NO CASO DE CONFINAMENTO Cando escoitemos o sinal da alarma, debemos facer o seguinte: ¾

Entrar no centro se estamos fóra.

¾

Ir á nosa aula.

¾

Confinarnos nas aulas e nos espazos que queden máis resgardados do exterior (se pode ser, que non teña xanelas).

¾

Cerrar as portas e as xanelas.

¾

Se temos que trasladarnos a unha zona do centro máis protexida, que non sexa a nosa aula, o alumnado porase en fila india, detrás do docente que fará de guía.

¾

Non sairemos do centro ata que no lo indiquen as autoridades.

Se as autoridades nos indican que nos traslademos, organizaremos os medios de transporte ata o centro de recepción. Faremos unha evacuación ordenada ata o punto de concentración

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

60


2-PROTOCOLO DE TRASLADO DE FERIDOS Ao recibir a comunicación do accidente ou a enfermidade, a Conserxería ou, no seu caso, o Responsable do Posto de Vixilancia procederá en primeiro lugar preguntando ao interlocutor se considera que se trata dunha urxencia hospitalaria, adoptando, en función da resposta, as medidas descritas no presente protocolo: Se a resposta é afirmativa: - Preguntar se se estima conveniente que se chame a unha ambulancia para trasladar o afectado ao hospital máis próximo e proceder ao seu aviso inmediato se é requirido para iso, chamando aos Servizos de Urxencia (112). En todos os casos a prestación do servizo levaraa a cabo: 1. Indicando de forma expresa que se chama desde o IES Francisco Asorey 2. Dando a dirección exacta do edificio. - Avisar ao Responsable do Posto de Vixilancia, que facilitará o paso da ambulancia e dirixirá á mesma ata o lugar do suceso. Se a resposta é negativa: - Facilitar a información que sexa precisa sobre a localización e os horarios dos centros de asistencia médica no IES Francisco Asorey - Indicar a localización da caixa de urxencias máis próxima, se se trata dunha cura básica. DESPRAZAMENTO AO LUGAR DA EMERXENCIA Unha vez alertados os Servizos de Urxencia (112), o persoal de Conserxería que inicie as anteriores actuacións, desprazarase ao lugar do suceso informando aos presentes da próxima chegada da asistencia sanitaria e auxiliará o accidentado ou enfermo, se se atopa capacitado para iso, evitando movelo en caso contrario. CHEGADA E RECEPCIÓN DOS SERVIZOS DE EMERXENCIA O Responsable do Posto de Vixilancia recibirá os Servizos de Urxencia (112) ou, no seu caso, o Servizo de Ambulancias, indicándolles o lugar do suceso, pondo á súa disposición os medios necesarios para a colaboración que no seu caso lle sexa requirida.

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

61


3-PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTE

EMERXENCIA MEDICA OU ACCIDENTE ESCOLAR

4-PROTOCOLO EN CASO DE INCENDIO

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

62


ANEXO V –CONSELLOS E INSTRUCIÓNS 1. Conservar a escola limpa e ordenada: os materiais como o papel e os cartóns poden queimarse con facilidade. 2. Non conectar máis dun aparato a unha base de enchufe (ladróns) para non sobrecargar as liñas eléctricas; apagar tódolos aparatos e equipos eléctricos cando non se están utilizando e ao acabar a xornada. Non se deben utilizar os mesmos se detecta algunha anomalía neles. Comprobar que os enchufes e os cables eléctricos non teñan ningún defecto. 3. Almacenar os materiais que poidan ser combustibles lonxe das fontes de calor e dos cadros e equipos eléctricos, etc. 4. Non deteriorar os dispositivos e sistemas de seguridade: instalación eléctrica, extintores, iluminación de emerxencia, etc. 5. Conservar libres de obstáculos os corredores, as saídas e as escaleiras. 6. Non obstruír os extintores, as saídas de emerxencia, os cadros eléctricos, etc. Os medios e mecanismos de seguridade estarán nun sitio accesible para que poidan utilizarse de maneira rápida e eficaz en situacións de emerxencia. 7. Nos traballos de mantemento (sobre todo, os que impliquen o uso dunha chama aberta, equipos de soldadura, etc.) asegurarse de que non hai materiais combustibles nas proximidades.

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

63


CHOIVAS TORRENCIAIS/INUNDACIÓNS Estes fenómenos poden producir danos graves as persoas e os bens. Recorda estes consellos.: EN PREVISIÓN DE CHOIVAS TORRENCIAIS: A dirección da escola: ¾

Solicitará información de que zonas se poden inundar.

¾

Preparará o seguinte material que pode ser de utilidade:

¾

Un transistor e pilas de recambio (renovalas periodicamente)

Lanternas.

Os teléfonos do servizo de emerxencias da Comunidade Autónoma Galega.

Revisar a azotea e as baixantes da auga, para eliminar as posibles obstrucións ao paso da auga. NO MOMENTO DAS CHOIVAS TORRENCIAIS

¾

Farase entrar o alumado na escola.

¾

Informar as autoridades se teñen problemas.

¾

Escoitar a radio

¾

Recibir información. Se están dentro do centro escolar:

¾

Bloquear as portas e as xanelas da escola, se é que pode entrar auga.

¾

Colocar os documentos importantes, os obxectos valiosos, os alimentos, a auga potable e sobre todo, os produtos perigosos nos pisos altos e protexidos.

¾

Non baixar os sotos, non permanecer nas plantas baixas. Se están fóra do centro escolar:

¾

Como medida de precaución antes de saír de excursión ou para facer calquera actividade no exterior do centro, informarse da previsión do tempo.

¾

Afastarse dos barrancos , torrentes ou das zonas que se poden inundar.

¾

Non atravesar ningunha zona inundada , nin a pé nin en coche.

¾

Non estacionar nin aparcar nos barrancos ou zonas que se poidan inundar, porque as riadas chegan por sorpresa.

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

64


NEVADAS ANTES DE QUE CHEGUE O INVERNO: A dirección da escola: ¾

Solicitará información das zonas que se poden inundar.

¾

Prepararase o seguinte material que pode ser de utilidade: •

Un transistor e pilas de recambio (renovaranse periodicamente).

Lanternas.

Os teléfonos do servizo de emerxencias da Comunidade Autónoma Galega.

¾

Revisaranse as instalacións de calefacción.

¾

Controlar todos aqueles puntos polos que poida entrar aire frío do exterior (xanelas, portas, etc. …) e selalos. NO MOMENTO DA NEVADA:

¾

Seguir as consignas das autoridades.

¾

Facer entrar o alumnado no centro.

¾

Informar as autoridades se teñen problemas.

¾

Estar pendentes da radio e da información meteorolóxica.

¾

Utilizar a calefacción correctamente.

¾

Non telefonar, deixar as liñas libres para os equipos de socorro.

¾

Evitar que o alumnado saía á rúa.

Se están fora do centro escolar ou teñen que saír: ¾

Como medida de precaución antes de saír de excursión ou para facer calquera actividade no exterior do centro, informarse da previsión do tempo.

¾

Se se mestura o vento, o frío e a neve , evitar saír á rúa porque a visibilidade se reduce moito.

¾

Protexerse: •

Abrigarse se se ha de pasar moito tempo no exterior; levar algunhas pezas de roupa e de abrigo unha sobre a outra (é mellor que levar unha soa grosa).

Protexer sobre todo a cara e a cabeza. Evitar a entrada directa do aire frío nos pulmóns.

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

65


TERREMOTOS NO MOMENTO DA SACUDIDA: Evitar os obxectos que caen: Se estás no centro escolar: ¾

Refuxiarse debaixo dunha mesa sólida, unha esquina da parede, ou debaixo do marco dunha porta.

¾

Non fuxir durante a sacudida. Hai moita xente que é vítima da caída de obxectos.

¾

Non coller o ascensor.

Se estás fora do centro escolar: ¾

Na rúa, afastarse dos edificios; se non se pode, refuxiarse nun portal.

¾

Se está dentro dun vehículo, quedar no coche, afastarse de todo aquilo que poida caer.

DESPOIS DA SACUDIDA: ¾

A dirección ha de seguir as instrucións das Autoridades e estar pendentes das noticias da radio.

¾

Cerrar as conexións da auga e do gas.

¾

Evacuar o edificio.

¾

Dirixirse a un sitio illado e protexido da caída dos obxectos. Ir polo centro da rúa vixiando os bordos e o que poida caer.

¾

Evitar as zonas costeiras xa que pode haber perigo de grandes ondas (sismo submarino).

¾

Non utilizar o ascensor. Pode haber cortes de corrente e novas sacudidas que o poden bloquear.

¾

Non entrar nunca nas casas nin edificios danados.

¾

Non fumar nin acender lumes. Pode haber risco de explosión a causa da fuga de gas.

¾

Se hai algunha fuga de gas ou de auga, pechar as chaves de paso e avisar a compañía correspondente.

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

66


ACCIDENTE QUÍMICO Calquera incidente (Emisións, fugas, desbordamento de líquido, incendios ou explosións) derivado do exercicio incontrolado dunha actividade industrial que leve consigo unha situación de accidente químico, catástrofe, etc., inmediata ou diferida, para as persoas, os bens ou o medio ambiente, dentro o fóra das instalacións industriais, incidente no que poden estar implicadas unha ou varias substancias perigosas. ACCIDENTES QUE PODEN PASAR: ¾

Fuga de gas: As áreas que están a favor do vento quedarán afectadas por unha nube tóxica.

¾

Explosión: Nestes casos, as xanelas da cara do edificio que dan cara ao lugar da explosión débense cerrar, porque pode haber proxección de elementos (vidros, fragmentos de marcos, de reixas…) a grande velocidade

¾

Incendios: pode provocar queimaduras por radiación térmica ou intoxicación a causa do fume.

Os centros docentes que están situados nas proximidades dunha zona ou instalación industrial con riscos químicos deben seguir as pautas que se describen a continuación: EN PREVENCIÓN: ¾

Se o centro escolar está situado na proximidade dunha zona industrial con risco químico, solicitar información ao Concello.

¾

Preparar o material seguinte: •

Un transistor e pilas de recambios (renovalas periodicamente).

Cinta para selar as entradas do aire.

¾

Hai que coñecer as zonas máis protexidas do centro escolar.

¾

As áreas que poidan quedar afectadas por un risco químico dispoñerán dun sistema de alarma.

NO CASO DE NUBE TÓXICA: ¾

Entrarán no centro: os docente, os escolares e o persoal non docente. Preferiblemente encerraranse nas aulas e nos espazos que queden máis resgardados do exterior.

¾

Encerrarse.

¾

Pechar as portas, xanelas e tódalas entradas do aire.

¾

Pechar os sistemas de ventilación e climatización.

¾

Non saír do centro aínda que as autoridades o comuniquen.

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

67


NO CASO DE EXPLOSIÓN: Se estás dentro do centro: ¾

Se hai risco de explosión temos que protexernos dos elementos proxectados confinándonos no centro. Os centros normalmente teñen xanelas anchas, polo tanto nos confinaremos sempre que sexa posible na parte oposta a onde se espera a explosión e evitar poñerse cerca das xanelas. Se a explosión nos sorprende fóra do centro escolar e non temos tempo de entrar, protexerse detrás de algún talude natural.

¾

Protexer os cristais facendo unha cruz con cinta illante.

¾

Baixar as persianas e pechar as cortinas.

¾

Utilizar as mesas, as cadeiras e os mobles como barreiras.

Se estás fora do centro: ¾

Pecharse e confinarse.

¾

Se estás na rúa, refuxiarte no primeiro edificio que atopes.

¾

Un vehículo non é un lugar seguro, confínate no edificio máis próximo.

RECORDAR ESTES CONSELLOS: ¾

Comprobar a listaxe de asistencia. Se foxe necesario evacuar o centro levar a listaxe.

¾

Esperar as instrucións das autoridades. Indicarán se fai falla evacuar o centro e cando chegará o transporte.

¾

Escoitar a radio e estar pendente do teléfono. A dirección ou unha persoa responsable estarán atentos ás informacións que se dan por radio.

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

68


INCENDIO NO CENTRO ESCOLAR O

lume é un risco sempre presente. Pódese producir nos edificios onde residimos,

traballamos ou no centro docente. Por este motivo os edificios teñen extintores e mangueiras de incendios. COMO

MEDIDAS

PREVENTIVAS,

TERANSE

EN

CONTA

OS

CONSELLOS

SEGUINTES:

¾

Ter os mistos e os acendedores fóra do alcance dos escolares.

¾

Non gardar produtos inflamables (alcohol, papel tecidos, etc.) cerca dunha fonte de calor.

¾

Manter as vías, as escaleiras e as saídas de evacuación sen obstáculos (caixas, paquetes, etc.)

NO CASO DE INCENDIO: ¾

Avisar o 112 e os bombeiros.

¾

Dar a alarma

¾

Evacuar o centro seguindo as vías e saídas de emerxencia indicadas.

¾

Ás présas, pero sen correr. Cerrar todas as portas cando se deixen atrás.

¾

Non utilizar o ascensor, bloquealo.

¾

Cortar a corrente eléctrica se o lume afecta a mesma instalación eléctrica.

¾

Se ten á man un extintor, atacar a base das chamas (despois, ter afastado os obxectos que poidan propagar o incendio).

¾

Se o lume é dentro dun recipiente, hai que tapalo.

¾

Unha persoa coa roupa incendiada, hai que facela rodar pola terra.

¾

Se teñen á man tecidos non sintéticos (mantas, etc.), sufocar as chamas.

¾

Se se atopa nun local cheo de fume, avanzar a catro patas. O aire fresco está a rentes do chan.

¾

Se hai lume ou fume detrás da porta, mantela pechada, mollala continuamente e tapar as físgoas por onde poida entrar o fume con trapos mollados. Deixarse ver pola xanela.

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

69


¿QUE SE FARÁ SE A RUTA DE EVACUACIÓN ESTÁ OBSTRUÍDA?

¾

Dirixirse á saída alternativa.

¾

Avanzar agachados a catro patas: o aire fresco está a rentes do chan.

¿QUE SE FARÁ SE O PERIGO PASA POLA SAÍDA ALTERNATIVA A CAUSA DO LUME?

¾

Hai que confinarse.

¾

Buscar un cuarto ou unha aula cunha xanela que dea ao exterior, preferentemente á rúa.

¾

Pechar a porta.

¾

Chamar a atención, desde unha xanela, aos bombeiros ou aos dos equipos de rescate.

¿QUE FACER SE NON SE PODE SAÍR DO CUARTO OU AULA? ¿QUE SE FARÁ SE HAI LUME OU FUME DETRÁS DA PORTA E O FUME EMPEZA A ENTRAR NO LUGAR ONDE NOS ATOPAMOS?

¾

Manteña a porta pechada, mollala continuamente e tapar as físgoas por onde entra o fume con trapos mollados.

¾

Deixarse ver pola xanela.

¾

Abrir un pouco as xanelas para que entre aire fresco. Se lume non está nos pisos baixos, pódense abrir as xanelas.

¾

Tapar a boca e as mans con roupa húmida.

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

70


INCENDIO FORESTAL Os incendios forestais degradan o medio ambiente natural dunha maneira grave, sendo a neglixencia do ser humano quen os provoca. Cada ano realízanse campañas dirixidas a respectar os bosques, porque o seu valor é inconmesurable. Se o centro escolar está nas proximidades do terreo forestal ou se saes de excursión, debes ter en conta as seguintes recomendacións: EN PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS: ¾

Infórmate das épocas de riscos de incendios (xeralmente do 1 de xuño a o 31 e outubro).

NO CASO DE INCENDIO FORESTAL: ¾

Avisar ao (112)

Se estás no centro escolar: ¾

Se o lume chega á escola, confínate.

¾

Pechar as portas e as xanelas e as posibles entradas do aire.

¾

Pór toallas ou trapos mollados nas rañuras das portas se hai entrada de fume.

¾

Esperar instrucións das autoridades.

Se estás no terreo forestal: ¾

Se o lume é pequeno, atacalo na base da chama e intentar apagalo con auga, asfixiándoo, ou golpeándoo con ramas.

¾

Avisar aos habitantes dos arredores.

¾

Non achegarse ao lume e fuxir na dirección oposta do fume.

¾

Non fuxir do lume cara a arriba, se o incendio sobe pola ladeira.

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

71


CONSELLOS SOBRE A SEGURIDADE DAS INSTALACIÓNS ELECTRICIDADE ¿QUE SE FARÁ? •

No caso de incendio, o primeiro que se fará e cortar a corrente eléctrica e despois actuar co extintor máis axeitado. Non apagar o lume nunca con auga pois existe o perigo de electrocución.

Non tocar as persoas accidentadas pola corrente eléctrica incluso despois de cortala.

CONEXIÓNS ELÉCTRICAS •

As patas dos enchufes (femia) estarán ben enroladas para que non salten faíscas; as malas conexións poden orixinar un incendio.

Tapar os enchufes para evitar que o persoal poida ter un accidente eléctrico.

Non conectar moitos aparatos ao mesmo enchufe xa que pode orixinar unha sobrecarga eléctrica con sobrequecemento dos cables eléctricos e enchufes, podendo así provocar un incendio.

CABLES ELÉCTRICOS •

Estarán en bo estado e non terán sobrecargas eléctricas.

O illamento do cable debe ser o axeitado ao tipo de función para o que se vai utilizar, e instalaranse correctamente.

A sección do cable será proporcional á intensidade da corrente que pasará por el.

Os cables conectaranse ben (mediante regreta e elementos illantes); non improvisar nunca nin utilizar métodos caseiros.

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

72


APARATOS ELÉCTRICOS •

Antes de conectar un aparato eléctrico á rede, pescudar se a tensión da rede axeitada para a súa utilización.

Non tocar os aparatos eléctricos coas mans ou con partes molladas. •

é

Desconectar ou apagar os aparatos eléctricos que non se estean utilizando e ao final da xornada.

Non manipular aparatos que teñan ou poidan ter alta presión ICA.

Ao desenchufar os aparatos eléctricos non tirar nunca do cable.

MANTEMENTO E INSPECCIÓN DA INSTALACIÓN ELÉCTRICA: A dirección da escola deberá ter permanentemente as súas instalacións eléctricas no estado de seguridade e funcionamento, facendo un mantemento das mesmas por medio dunha revisión ou ben anual ou ben cando as circunstancias o requiran.

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

73


CONSELLOS SOBRE O USO E MANTEMENTO DOS MEDIOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS EXTINTOR O extintor é un equipo que, se ben é fácil de manipular, require dun coñecemento mínimo para a súa utilización. Hai que ter en conta as recomendacións seguintes: •

O extintor ten unha capacidade limitada; utilizarase contra lumes de pequenas dimensións.

Antes de utilizalo, comprobar que o extintor é o apropiado para o tipo de material que se queima.

Formar previamente aos usuarios sobre os coñecementos básicos do lume e sobre as instrucións de funcionamento, perigos de utilización e regras correctas do uso de cada extintor.

TIPO DE EXTINTOR Extintor de po ABC Extintor de CO2 CLASES DE LUMES CLASE A CLASE B CLASE C CLASE D

TIPOS DE LUME Lumes de clase A, B e C. Tamén se pode utilizar en presenza da electricidade ata 35.000 voltios. Para lumes con presenza de electricidade ou compoñentes electrónicos (cociña, sala de ordenadores, etc.) MATERIAIS Lumes producidos por materiais sólidos: papel, madeira,, cartón, etc. Lume producido por materias líquidos ou que se licúan coa calor: gasolina, aceite, pintura, graxa, etc. Lumes de gases combustibles: propano, butano, etc. Lumes producidos polos metais de características especiais como o magnesio, aluminio, etc.

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

74


CONSELLOS SANITARIOS INTOXICACIÓN POR VÍA ORAL A intoxicación pode ser debida á inxestión de alimentos en mal estado ou dunha substancia tóxica. ¿QUE SE FARÁ? •

Intentar identificara a causa da intoxicación (o produto ou alimento inxerido) e levalo ao servizo de emerxencias.

Facerlle vomitar dándolle auga con sal.

¿QUE NON SE DEBE FACER? •

Non provocar o vómito se o tóxico é un produto cáustico (lixivia, xabón, cola adhesiva, etc.)

Non subministrarlle leite.

SÍNTOMAS DE ALARMA •

Se sospeita que tomou substancias cáusticas: xabón en po, lixivias, etc.

Se tomou substancias velenos/asas.

Se tomou medicamentos en alta dose, incluíndo os xaropes de uso pediátrico.

Se sospeita que se intoxicou e que ten dores no ventre e/ou vómitos intensos e está durmido.

Nestes casos é aconsellable o traslado inmediato da persoa afectada ao Servizo de emerxencias.

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

75


ATAQUES EPILÉPTICOS Os ataques epilépticos caracterízanse polos síntomas das convulsións e perda da consciencia, polas contraccións musculares xeneralizadas e pola desviación dos ollos cara arriba. ¿QUE SE FARÁ? •

Situar a persoa afectada no chan.

Poñerlle un pano dobrado entre os dentes para evitar que morda a lingua.

No limitarlle os movementos.

Afrouxarlle a roupa, sobre todo o pescozo.

Non trasladalo de sitio se hai perigo.

Comprobar se respira: -

Se non respira, intervir un médico ou un experto que lle practique a respiración cardiopulmonar.

-

Se a respiración é ruidosa, abrir as vías aéreas: presionando na fronte cunha man e tirando do queixo coa outra.

Se ten febre, non poñer o termómetro mentres duren as convulsións. Alixeiralo de roupa e poñerlle un pano húmido na fronte.

Situalo na posición lateral estable por se vomita ou ten secrecións.

Unha vez rematadas as convulsiones, ou se estas duran máis de 15 minutos, avisar a unha ambulancia para o seu traslado ao servizo de emerxencias.

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

76


QUEIMADURAS As queimuras son un dos accidentes cuxos danos non sempre son da mesma consideración, senón que dependen da extensión e da profundidade da lesión. As queimaduras comprometidas son aquelas que afectan á cara. ¿QUE SE FARÁ? •

Separar a vítima do lume.

Apagar o lume cunha manta ou facer rodar a vítima polo chan.

Se non está consciente, intervirá un médico ou un experto que lle facilite unha reanimación cardiopulmonar.

Lavar a queimadura con auga fría para que diminúa a dor.

Protexer a queimura cunha gasa, nunca cun algodón.

Non quitarlle a roupa que estea pegada ao corpo.

Non poñerlle aceite nin pomadas.

Non darlle de beber.

Non rebentarlle as bochas.

Se as queimaduras son de gran extensión, abrigar o accidentado para evitar unha hipotermia.

Avisar a unha ambulancia para o seu traslado ao servizo de emerxencias.

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

77


AFOGAMENTO O afogamento é consecuencia da obstrución das vías respiratorias por introdución dun corpo estraño. ¿QUE SE FARÁ? •

Se a persoa accidentada está consciente, facer que tusa co fin de que expulse o obxecto, dándolle golpes nas costas.

Se non está consciente, facerlle de 6 a 10 compresións abdominais de acordo coas instrucións seguintes: -

Colocarse por detrás da persoa.

-

Agarrala por debaixo das costelas.

-

Facer compresións fortes e bruscas entre o estómago e o ventre (a altura da cintura).

Se non se mantén de pé, poñela no chan boca arriba e facerlle compresións abdominais.

Se non respira, debe intervir un médico ou un experto que lle realice a respiración cardiopulmonar.

Avisar a unha ambulancia para o seu traslado ao servizo de emerxencias.

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

78


HEMORRAXIA Unha hemorraxia é grave cando o sangre sae de forma abundante e imparable por unha ferida ou un corte. ¿QUE SE FARÁ? •

Deitar a persoa accidentada coas pernas levantadas.

Levantar a extremidade que sangra.

Se hai algún obxecto punzante na ferida, non extraelo.

Premer directamente a ferida co talón dos dedos da man e cubrila con gasas estériles ou trapos limpos á altura da hemorraxia.

Aínda que a hemorraxia pare, continuar facendo presión ata que o accidentado sexa trasladado pola asistencia sanitaria.

Se a persoa está pálida, mareada ou suando e ten as mans e os pes fríos, levantarlle as pernas.

Se non mellora nun intre, trasladalo rapidamente a un centro de asistencia cos propios medios, xa que as hemorraxias poderían ter consecuencias graves.

Non realizar un torniquete a non ser que sexa realizado por un experto, xa que nalgúns casos pode provocar posteriores amputacións.

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

79


TRAUMATISMOS Adoitan vir derivados dun golpe e poden ter consecuencias graves. ¿QUE SE FARÁ? •

Os pequenos golpes requiren auga fría. Se o lugar lesionado é unha articulación e se inflama esaxeradamente, visitarase un médico ou ir ao servizo de emerxencias.

Non mover a persoa afectada, porque o risco das lesións é máis elevado que o posible beneficio, mentres non cheguen os servizos sanitarios.

Comprobar se a persoa está consciente.

Se non respira, intervirá un médico ou un experto que faga unha reanimación cardiopulmonar.

Controlar as hemorraxias comprimindo con forza o punto que sangra.

Chamar unha ambulancia e non deixar soa a persoa en ningún momento.

TRAUMAS GRAVES •

Normalmente prodúcense por caídas dunha certa altura. Cando a persoa non se poida valer por si mesma despois da caída, hai que deixala, non movela ata que chegue o persoal sanitario e poida trasladala.

Se a persoa está consciente, é posible que haxa algún traumatismo craneoencefálico ou fractura da columna: é moi importante inmobilizar a persoa da mellor maneira posible ata que chegue o persoal sanitario para realizar o traslado.

No caso de que o accidentado teña vómitos, ladearlle lixeiramente a cabeza e non deixarlle inxerir nada.

Non en tódolos casos é importante abrigar a vítima para evitar unha hipotermia.

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN I.E.S. Francisco Asorey

80