Page 1

PLAN ANUAL DA BIBLIOTECA ASOREY                   

  IES FRANCISCO ASOREY   CAMBADOS   CURSO 2012/2013 

BIBLIOASOREY                             1 


En xeral proseguiremos coas liñas marcadas na nosa memoria anual que supoñen un  pulo importante aos pasos dados nos cursos anteriores, mais hai aspectos mellorables  que pasamos a indicar.  

1. En relación coa organización e xestión.  •

Dado o  excelente  traballo  do  equipo  de  BE,  unha  tarefa  pendente  da  que  se  fixeron pequenos intentos sería a integración de alumnos en tarefas cotiás do  centro e na organización de actividades. 

Intensificación da  recatalogación  dos  fondos  de  acordo  cos  criterios  MEIGA  para unificar as sinaturas de todos os fondos. 

Na medida do posible incorporar sillóns de lectura e taburetes para a sección  de equipos informáticos. 

2. En  relación  coa  dinamización  e  promoción  dos  recursos  da  biblioteca,  a  súa  integración no tratamento do currículo e a súa contribución ao desenvolvemento das  competencias básicas do alumnado.   •

É preciso  deseñar  un  proxecto  ambicioso  de  educación  documental  no  que  implicar  a  todos  os  departamentos,  tal  como  se  fixera  no  proxecto  sobre  o  escultor Fancisco Asorey no curso 2010/2011. 

As exposicións funcionan de xeito excelente para atraer a atención sobre a BE,  pero sería necesario que se implicase máis aos alumnos e a outros profesores  no seu diseño e elaboración.  

BIBLIOASOREY                             2 


O traballo no blogue debe abrirse ao alumnado e contar con novas propostas,  ademais de ser un diario de documentación de actividades.  

3. En  relación  coa  formación  de  usuarios  e  educación  para  o  acceso  á  información  (competencia para o tratamento da información e competencia dixital).   •

Extender actividades  de  formación  de  usuarios  a  alumnos  de  2º  de  ESO,  especialmente  no  eido  da  consulta  por  Internet  dos  fondos,  así  como  na  localización  dos  fondos.  Neste  aspecto  a  sinalización  con  nova  e  clara  cartelería das seccións debe ser un feito decisivo.  

Crear un  directorio  de  direccións  útiles  de  Internet  para  os  alumnos,  en  colaboración con profesores que permitan aos alumnos ter referencias seguras  en Internet para o traballo escolar. 

4. En  relación  co  fomento  da  lectura  e  co  desenvolvemento  do  Proxecto  Lector  de  centro.   •

Continuar coa política de guías e exposicións temáticas sobre xéneros literarios  e temas que chamen a atención dos posibles lectores.  

Abrir máis canais de suxestións de compras de fondos cos alumnos, profesores  e pais.  

Seguir desenvolvendo  seccións  que  podan  atraer  lectores:  comic,  música,  psicología, etc.  

5. Outras actuacións.  

BIBLIOASOREY                             3 


As actividades  son  o  motor  da  BE,  porque  constitúen  a  mellor  forma  de  mostrala  e  darlle  presenza  no  centro.  Hai  que  continuar  neste  camiño  e  crear novas ideas chamativas e motivadoras.  

6. Criterios e procedementos de avaliación. Indicadores e instrumentos que se van  utilizar.   •

Para cada  un  dos  equipos  de  traballo  da  biblioteca  se  plantexarán  obxetivos por trimestres. Ó finalizar o trimestre compararánse os traballos  realizados cós previstos e se explicarán os motivos das desviaciones. 

Cada unha  das  actividades  que  se  oferten  aos  alumnos  será  avaliada  por  eles  a  través dun breve e sinxelo cuestionario de avaliación. 

Tamén se deixarán cuestionarios de avaliación (diferentes ós que se entreguen ós  alumnos)  na  sala  de  profesores,  para  que  os  que  voluntariamente  queiran,  e  anónimamente, os poidan cubrir. 

Haberá un canal aberto na BE e no correo da BE para suxestións, críticas, etc.  

7. Persoa designada como responsable/dinamizadora da biblioteca escolar. Equipo  de apoio. Horario previsto.   O  coordinador  será  o  profesor  de  Lingua  Castelá  e  Literatura,  Fernando  Tomé  Rodríguez.  Contará  con  cinco  membros  como  equipo  de  apoio:  Atala  Paredes,  Domingo Tabuyo, Sara Vidal, Gloria Escudero e Ana Blanco.  O horario cubrirá, na medida do posible, unha franxa horaria ininterrompida dende as  8.45 ata as 14:25.    BIBLIOASOREY                             4 


Cambados, 5 de xuño de 2012  O DIRECTOR,  

O COORDINADOR,   

Asdo. /Fernando Tomé Rodríguez 

Asdo./Mª Luisa Prieto  Cendán   

 

BIBLIOASOREY                             5 

PLAN BIBLIOTECA  

PLAN BIBLIOTECA 12-13

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you