Page 1

Educación secundaria para persoas adultas

Ámbito da comunicación Módulo 2 Unidade didáctica 6

Os textos argumentativos

Páxina 1 de 90


Índice 1.

Programación da unidade ........................................................................................3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8

2.

Encadramento da unidade no ámbito ........................................................................... 3 Presentación................................................................................................................. 3 Obxectivos didácticos ................................................................................................... 3 Contidos ....................................................................................................................... 4 Temporalización e actividades...................................................................................... 5 Recursos didácticos.................................................................................................... 10 Avaliación ................................................................................................................... 10 Bibliografía utilizada para a elaboración desta unidade didáctica ............................... 10

Textos e secuencia de actividades........................................................................11             

Texto 1: Que é a prensa? ........................................................................................... 11 Texto 2: Comprender la poesía................................................................................... 14 Texto 3: La poesía es un arma cargada de futuro....................................................... 16 Texto 4: Os máis novos posúen blog e pasan do e-mail ............................................. 18 Texto 5: Rimas invencibles ......................................................................................... 21 Texto 6: Entrevista a Deltonos .................................................................................... 24 Texto 7: Portada de El País (24/02/1981) ................................................................... 28 Texto 8: La línea editorial............................................................................................ 29 Texto 9: Con la Constitución ....................................................................................... 30 Texto 10: O libro electrónico ....................................................................................... 32 Texto 11: Hacia la fosilización..................................................................................... 35 Texto 12: Made in Galicia ........................................................................................... 38 Texto 13: Los chats .................................................................................................... 41 Texto 14: Diñeiro, preservativo e discotecas............................................................... 43 Texto 15 : Adolescentes cuarentones y padres coleguillas ......................................... 47 Texto 16: A UE constata a exclusión da lingua ........................................................... 50 Texto 17: La krisis del kondón .................................................................................... 54 Texto 18: Pomba elegante.......................................................................................... 58 Texto 19: Territorio comanche .................................................................................... 61 Texto 20: O lapis do carpinteiro .................................................................................. 65 Texto 21: Antes de 1975............................................................................................. 68 Texto 22: Estamos en guerra...................................................................................... 70 Texto 23: El código da Vinci........................................................................................ 73 Texto 24: Mamasunción.............................................................................................. 78 Texto 25: Memorias de África ..................................................................................... 79 Texto 26: Un saxo en la niebla.................................................................................... 83

Páxina 2 de 90


1.

Programación da unidade

1.1

Encadramento da unidade no ámbito – Unidade 1

 Bloque 1

– Unidade 2

Módulo 1

– Unidade 3

 Bloque 2

– Unidade 4 – Unidade 5

 Bloque 1

– Unidade 6: Os textos argumentativos

Módulo 2

– Unidade 7

 Bloque 2

– Unidade 8 – Unidade 9

 Bloque 1

– Unidade 10

Módulo 3

– Unidade 11

 Bloque 2

– Unidade 12 – Unidade 13

 Bloque 1

– Unidade 14

Módulo 4

– Unidade 15

 Bloque 2

– Unidade 16

1.2

Presentación Esta é a segunda unidade pertencente ao bloque 1, “A carón do lume”, que trata sobre a literatura tradicional e as novas achegas da cultura de masas. Ademais da narrativa, os textos argumentativos han ter gran importancia polas súa conexións cos temas de actualidade. De igual xeito que na unidade anterior, terán unha especial relevancia os recursos que ofrecen as TIC, a biblioteca, a propia experiencia e o contorno do alumnado adulto para fomentar a interacción oral, rica e organizada, mediante a investigación en grupo e o traballo colaborativo. Incluíronse abundantes referencias a páxinas web, das que o profesorado poderá elixir as que considere máis oportunas ou útiles. Neste bloque, os materiais e as actividades que se propoñen xiran preferentemente en torno aos materiais literarios. A parte 5 do deseño curricular, “A educación literaria”, e a parte 1, “Falar, escoitar, conversar”, terán especial importancia.

1.3

Obxectivos didácticos Interpretar e recoñecer textos orais e escritos dos medios de comunicación audiovisual, e diferenciar a estrutura, os elementos formais, as características e as convencións da linguaxe destes medios, así como os seus elementos compositivos. Páxina 3 de 90


 Recoñecer textos argumentativos dos medios de comunicación e do ámbito académico. Planificar e compor textos argumentativos e narrativos sobre asuntos da vida cotiá. Identificar e empregar ben o x, o grupo nh, e os grupos cultos cc e ct na lingua galega. Apreciar a presentación coidada dos textos escritos, utilizando correctamente a ortografía e os signos de puntuación (uso do til diacrítico, puntos suspensivos, etc.). Participar en actividades de carácter oral (coloquios, cinefórums, etc.) sobre temas de actualidade, utilizando os elementos non verbais adecuados na intervención. Valorar a importancia dos produtos da cultura popular na sociedade actual (cancións, cine, televisión, etc.). Recoñecer subxéneros informativos e de opinión (noticia, artigo de opinión, etc.). Identificar a estrutura dun texto xornalístico. Identificar os elementos morfolóxicos básicos do verbo e do adverbio. Valorar as intervencións orais propias e alleas en calquera das linguas do ámbito.

1.4

Contidos – Valoración das intervencións orais propias e alleas en calquera das linguas do ámbito. – Audición de cancións populares actuais e doutros produtos da cultura da sociedade de masas. Comunicación

oral

– Uso de estratexias para a exposición planificada, clara e ordenada sobre temas de actualidade,

contrastando puntos de vista e opinións e axudándose dos medios audiovisuais e das TIC. – Esforzo e interese no uso da lingua oral. – Comprensión de textos argumentativos dos medios de comunicación (editoriais ou columnas) e

do ámbito académico, en distintos soportes. – Manter comunicación persoal por correspondencia ou utilizando medios informáticos (chats,

correo electrónico, etc.) nas linguas do ámbito. Comunicación

escrita

– Uso de estratexias para a planificación da escritura de textos argumentativos: buscar e

desenvolver ideas, organizalas, facer unha primeira redacción, corrixir, reelaborar o texto e preparar a redacción definitiva, tanto en papel como en soporte dixital. Na corrección terase en conta a ortografía (til diacrítico), a puntuación (uso de parénteses e puntos suspensivos), a coherencia (secuencia de ideas) e o léxico (campos semánticos). – Composición de textos argumentativos sobre asuntos da vida cotiá (opinións sobre temas de actualidade) presentados en distintos soportes. – Recoñecemento e uso reflexivo de mecanismos de referencia interna, gramaticais (substitucións

 Coñecemento da

lingua

pronominais: persoais, relativos, numerais, indefinidos, demostrativos e interrogativos) e léxicos (elipses nominais, verbais e oracionais), e uso de hiperónimos de significado concreto. – Revisión das normas básicas da ortografía da palabra (uso do x, grupo nh, grupos consonánticos cultos cc e ct), da oración (concordancia de verbo e complementos) e do texto. – Identificación dos elementos morfolóxicos básicos do verbo (morfemas gramaticais e derivativos), adverbio (diminutivos, cuantificación e grao) e preposición – Recoñecemento e aprecio das tecnoloxías que están ao servizo da comunicación así como da

función social e cultural que cumpren. Lingua e

sociedade

– Uso da televisión como fonte de información, lecer e coñecemento de culturas. – Recoñecemento dos xéneros informativos e de opinión nos medios audiovisuais: noticia,

reportaxe, crónica, editorial, artigo, entrevista, etc. – Narración oral de relatos oídos no contorno ou mediante as TIC. – Audición, contextualización e análise de cancións populares actuais (de grupos, cantautores, etc.)

e doutros produtos da cultura popular da sociedade de masas, en todas as linguas do ámbito. Educación

literaria

– Lectura de artigos, columnas, editoriais e entrevistas, e comparación dos temas, as

argumentacións e as conclusións. – Diferenzas dos principias subxéneros xornalísticos: nova, crónica, entrevista, columna e editorial. – Identificación da estrutura dun texto xornalísticos: entradiña, título, corpo, etc.

Páxina 4 de 90


1.5

Temporalización e actividades Temporalización

24 períodos lectivos divididos en catro semanas. 1ª semana: desde a primeira ata a sexta sesión. 2ª semana: desde a sétima ata a duodécima sesión. 3ª semana: desde a décimo terceira ata a décimo oitava sesión. 4ª semana: desde a décimo novena ata a vixésimo cuarta sesión. Actividades

 1ª sesión: en galego. O profesorado repartirá o texto 1, “Que é a prensa?”, para ler na clase e explicar os conceptos que cumpra. Ao remate, repartiranse xornais para localizar e sinalar os elementos estudados na súa estrutura externa, e as seccións comentadas na interna. Daráselle ao alumnado o seguinte enderezo para analizar na clase primeiras páxinas: – [http://kiosko.net/es/] 2ª sesión: en castelán. Indicarase o enderezo de Youtube que se sinala abaixo, onde se poderá ver un fragmento da película Dead poets society na súa versión española, El club de los poetas muertos (Entender la poesía, por J. Evans Pritchard). De seguido, entregarase o texto 2, “Entender la poesía”, para o ler e facer as actividades indicadas. – [http://es.youtube.com/watch?v=_DmtCdYgsA&feature=related] (5´44´´) Ao finalizar as actividades, achegarase un novo enderezo para que o alumnado escoite a poesía seguindo o texto 3 (“La poesía es un arma cargada de futuro”) e fagan as actividades propostas. – [http://www.youtube.com/watch?v=bKnEaCweikg] Deseguido indicaranse varios dos poemas musicados que aparecen na páxina que se indica abaixo (antoloxía poética multimedia), para que o alumnado escoite e seleccione o que máis lles guste. O profesorado explicará todos os aspectos que vaian xurdindo en cada caso (aspectos formais, semánticos, sociais, etc.). – [http://antologiapoeticamultimedia.blogspot.com/] 3ª sesión: en galego. Repartirase o texto 4, “Os mais novos posúen blog e pasan do e-mail” para o ler na clase e facer as actividades indicadas. 4ª sesión: en castelán. Indicarase un novo enderezo de internet para que se escoite seguindo o texto 5 (“Rimas invencibles” de Nach Scratch) e fagan as actividades propostas. – [http://www.youtube.com/watch?v=J3ry_ATIwWU] Indicarase deseguido como elaborar un programa de radio. Pediráselle ao alumnado que elixa cancións de grupos actuais e que, antes de escoitalas na clase, fagan unha introdución e comentarios sobre elas (contexto, tema, etc.). Hay que buscar as letras en internet, copialas, pegalas, imprimilas e repartilas. Suxírense estes enderezos: Páxina 5 de 90


– [http://es.youtube.com/watch?v=STG1ixn5EMk]. Amaia Montero, Quiero ser. – [http://es.youtube.com/watch?v=0v92OsaD40w]. Julieta Venegas, Me voy. – [http://es.youtube.com/watch?v=vjP7x4qI_Y&feature=related]. Amaral, Cómo hablar. – [http://es.youtube.com/watch?v=_5rGSnoB_EM&feature=related]. El canto del Loco, Una foto en blanco y letra. – [http://es.youtube.com/watch?v=rj0X2RaPSqM]. Marea. Ciudad de los gitanos, do Romancero Gitano, de García Lorca. Véxase: [http://www.poesiainter.net/index214.htm] – [http://www.youtube.com/watch?v=AaDgvQQfeKc&feature=related]. Joaquín Sabina, ¡Qué demasiao! 5ª sesión: en galego. Repartirase o texto 6, “Entrevista a los Deltonos”. Primeiramente lerase na aula a información sobre o que é unha entrevista. O profesorado aclarará todas as dúbidas. Despois lerase a entrevista e faranse as actividades. 6ª sesión: en castelán. Repartirase a reprodución da portada de “El País” do 24 de febreiro de 1981 (texto 7). Coa axuda do estudado no texto 1 (“Que é a prensa?”), explicaranse os elementos dunha primeira páxina (titular, foto, antetítulo, etc.). logo, o alumnado terá que colocar cada nome no lugar que sinala cada frecha. Ao remate repartirase o texto 8, “La línea editorial”, para o ler na clase. Logo repartirase o texto 9, “Con la Constitución”; lerase e faranse as actividades indicadas. Despois darase o enderezo da páxina “Antología poética multimedia”, para que se escoite o poema de Miguel Hernández “Para la libertad” e se comente a relación que poida ter co editorial de “El País”: – [http://antologiapoeticamultimedia.blogspot.com/2006/08/paralalibertad.html] 7ª sesión: en galego. Repartirase o texto 10, “ O libro electrónico”, para o ler na clase. Despois repartiranse as actividades coa información necesaria para poder realizalas. Cando se procure información sobre Fernán Vello, indicarase que se localice na Biblioteca Virtual Galega, “Antoloxía de poemas”, e, unha vez aí, “Escolma”, “En dirección ao norte”. 8ª sesión: en castelán. Repartirase o texto 11, “Hacia la fosilización”, coas actividades correspondentes. 9ª sesión: en galego. Repartirase o texto 12, “Made in Galicia”. Cumprirá lelo e facer as actividades. 10ª sesión: en castelán. Repartirase o texto 13, “Los chats”, para que, seguindo as instrucións, o alumnado entre nun e participe. 11ª sesión: en galego. Lectura do texto14, “Diñeiro, preservativos e discotecas”, e realización das actividades.

Páxina 6 de 90


 12ª sesión: en castelán. Lectura do texto 15, “Adolescentes cuarentones y padres coleguillas”. Realización das actividades programadas. 13ª sesión: en galego. Repartirase o texto 16, “Informe sobre o Galego”, para o ler na clase e facer as actividades. De seguido, indicaranse os seguintes enderezos para procurar información que complemente a do texto: – [http://debatespoliticos.mforos.com/847997/6363147fracasodelgallegoenlaensenanz a/]. Informe do Consello Escolar. – [http://www.lavozdegalicia.es/cultura/2008/06/21/0003_6923736.htm]. Artigo de “La Voz de Galicia”. Cos datos obtidos e coas argumentacións desenvolvidas no debate na clase, cadaquén elaborará un informe escrito con axuda das TIC. 14ª sesión: en castelán. Indicarase o seguinte enderezo para ver o anuncio da campaña publicitaria para fomentar o uso do preservativo: – [http://es.youtube.com/watch?v=77O1b_bdf0] (0’ 42’’) Despois indicarase outra páxina onde se fala da polémica xerada pola campaña: – [http://hiphopspain.wordpress.com/2008/12/26/publicistasvsnachsobrelacampanaco ndon2videos/] (1’57’’ + 2’ 43’’) Por último, entregarase o texto 17, “La crisis del kondón”, de Carmen Rigalt, publicado en El Mundo, para o ler e facer as actividades. Para a busca de significados poderanse indicar estes enderezos: – [http://es.wikipedia.org/wiki/Argot] – [http://webs.demasiado.com/tebeweb/argot.htm]. Dicionario de argot da droga. 15ª sesión: en galego. Repartirase o texto 18, “A pomba elegante”, sobre García Lorca. Tamén se lerá o poema “Madrigal á Cibdá de Santiago” e faranse as actividades propostas. Logo daranse as indicacións os enderezos pertinentes para simular un programa de radio no que a música de grupos galegos de actualidade sexa o fío condutor. Por parellas realizarase unha selección de cancións populares actuais. Antes de pólas na clase, cumprirá elaborar unha introdución comentando cada unha delas (tema, contexto, recursos, etc.). – [http://www.tinet.org/~picl/libros/glorca/gl002800.htm]. Seis poemas galegos, de Federico García Lorca. 16ª sesión: en castelán. Repartirase o texto 19, “Territorio Comanche”, para que se lea e se fagan as actividades. Logo de rematadas, indicarase o seguinte enderezo, onde se fará un test sobre xéneros xornalísticos: – [http://recursos.cnice.mec.es/media/prensa/bloque4/index.html] 17ª sesión: en galego. Indicarase un novo enderezo para ver un anaco da película “O lapis do carpinteiro”. Despois entregarase o texto 20 (“O lapis do carpinteiro”) e faranse as actividades propostas. Páxina 7 de 90


– [http://es.youtube.com/watch?v=OSnbgmOIXzg] 18ª sesión: en castelán. Repartirase o texto 21, “Antes de 1975”, e faranse as actividades indicadas, logo da súa lectura. – [http://es.youtube.com/watch?v=d_2SPAv8QDQ&feature=related] 19ª sesión: en galego. Proporcionarase o enderezo que se engade deseguido, para escoitar a canción de Antón Reixa Estamos en Guerra, á vez que se fará entrega do texto 22 coa letra da canción. Despois, faranse as actividades indicadas. – [http://es.youtube.com/watch?v=RlldklhFNY] Antes de facer as actividades referentes aos elementos morfolóxicos do verbo e do adverbio, indicaranse estas páxinas, útiles para explicar e repasar os conceptos que así o requiran: – [http://gl.wikipedia.org/wiki/Normativa_oficial_do_galego__Verbo#Paradigmas_re gulares] – [http://gl.wikipedia.org/wiki/Normativa_oficial_do_galego__Adverbios_e_locuci% C3%B3ns_adverbiais] Igualmente, proporcionarase estoutro enderezo para ver a curtametraxe e, por parellas, facer un guión axeitado: – [http://www.cmg.xunta.es/visor/dspace.asp?TIPO=VIDEO&COD=190] 20ª sesión: en castelán. Indicarase o seguinte enderezo para ver un fragmento da película The Da Vinci code na súa versión española (El Código Da Vinci). Ao seu remate, repartirase o texto 23 con ese mesmo título para o ler e facer as actividades. – [http://es.youtube.com/watch?v=kk4lYPLuK0M&feature=related] 21ª sesión: en galego. Tanto esta sesión como a seguinte en galego teñen por finalidade a investigación e a descuberta de produtos da cultura popular da sociedade de masas. Preténdese que o alumnado chegue a coñecer de xeito empírico as principais manifestacións neste terreo feitas na nosa lingua. O profesorado irá guiando a procura, achegando enderezos concretos e seguindo o tema da emigración. – [http://www.cinegalego.es/dspace/browsetitle]. Tipoloxía de audiovisuais galegos (curtametraxes, documentais, trailers, etc.). – [http://www.cmg.xunta.es/visor/dspace.asp?TIPO=VIDEO&COD=301]. Documental sobre Castelao e a emigración (5’16’’). – [http://teocf.nireblog.com/post/2007/02/15/videodedibuxosdecastelao]. Musica e debuxos de Castelao (10’15’’). Despois de visitar todas estas páxinas, poden acudir ás seguintes para ver fragmentos de películas sobre o tema: – [http://www.cmg.xunta.es/visor/dspace.asp?TIPO=VIDEO&COD=243]. Gallego. – [http://www.cmg.xunta.es/visor/dspace.asp?TIPO=VIDEO&COD=105]. Un franco, 14 pesetas. – [http://www.cmg.xunta.es/visor/dspace.asp?TIPO=VIDEO&COD=240]. Sempre Xonxa. – [http://es.youtube.com/watch?v=7v4oQVMAqNI]. Sempre Xonxa (escena final). Páxina 8 de 90


Para rematar esta parte visitarase a páxina seguinte, onde se ha poder ver a curtametraxe de cine galego Mamasunción (20’ 25’’): Texto 24. Despois organizarase un cinefórum sobre o visto. – [http://www.semospeligrosos.com/public/flatpress/index.php?entry=entry08121310 4943] 22ª sesión: en castelán. Indicarase o seguinte enderezo para que se vexa un fragmento da película Out of Africa na súa versión española (Memorias de África) (1’55’’). Despois repartirase o texto 25, “Memorias de África”, para o ler e facer as actividades suxeridas. – [http://es.youtube.com/watch?v=hD4nKN3pBCA&feature=related] 23ª sesión: en galego. Continuarase coas actividades iniciadas na sesión 21. 24ª sesión: en castelán. Indicarase a seguinte páxina para ver un fragmento da película La lengua de las mariposas. Despois repartirase o texto 26, “Un saxo en la niebla”, para o ler e facer as actividades suxeridas. – [http://es.youtube.com/watch?v=tUWRDQSmJq4] (4’35’’).

Páxina 9 de 90


1.6

Recursos didácticos Na unidade didáctica xa están incluídos os textos sobre os que se vai traballar. É imprescindible fotocopiar todos eses textos e as actividades correspondentes, e levalos á aula antes de comezar cada sesión. É imprescindible que na aula haxa xornais, revistas e outros materiais especializados e non especializados, en lingua galega e en lingua castelá, para que o alumnado os poida manipular, traballar sobre eles e revisalos cando cumpra. É imprescindible tamén a existencia de computadores con acceso a internet e que o alumnado teña lapis de memoria. É moi importante que na aula haxa dicionarios de galego e de castelán para solucionar as dúbidas de vocabulario que puidesen xurdir e, na medida do posible, acceso a dicionarios virtuais para resolver dúbidas cando se traballe co computador.

1.7

Avaliación Nesta unidade didáctica a avaliación será continua ou formativa. Un elemento fundamental será a observación da participación do alumnado nas actividades e dos produtos realizados (cadernos, traballos presentados, etc.). Farase tamén unha proba escrita na que se poida comprobar se o alumnado adquiriu os contidos conceptuais da unidade. En todas as sesións programadas hai actividades que poden servir de reforzo ou ampliación, dependendo das necesidades do alumnado.

1.8

Bibliografía utilizada para a elaboración desta unidade didáctica Ademais dos enderezos e das referencias que aparecen citadas nos textos e nas actividades, empregáronse as seguintes obras: N.H. Kleinbaum, El club de los poetas muertos. Editorial Orbis Fabbri. Séchu Sende, Made in Galicia. Editorial Galaxia. Manuel Rivas, O lapis do carpinteiro. Edicións Xerais. Arturo Pérez Reverte, Territorio comanche. Editorial Alfaguara. Dan Brown , El Código Da Vinci. Círculo de lectores, Barcelona. Isak Dinesen, Memorias de África. RBA Editores. Manuel Rivas, ¿Que me queres, amor? Edicións Xerais de Galicia. José Sánchez Pedrosa, Contento del mundo. Ediciones del Viento. Tamén se utilizaron artigos tomados dos xornais Galicia Hoxe, El Correo Gallego, El Periódico, El País e El País Semanal.

Páxina 10 de 90


2.

Textos e secuencia de actividadesTexto 1: Que é a prensa?

A palabra prensa vén do catalán premsa, e actualmente refírese a un conxunto de publicacións diarias e periódicas. O nome provén da máquina de imprimir. Durante séculos referiuse á actividade xornalística e agora aplícase mesmo ás actividades (xornalísticas) da radio e da televisión, á vez que se fala tamén da prensa escrita. Esta é unha sinxela definición que fala dun medio de comunicación, con grande arraigamento na sociedade, que soubo cambiar e adaptarse ás necesidades humanas por coñecer e transmitir información. Pódense identificar varios tipos de prensa: a informativa, a chamada amarela ou sensacionalista, a deportiva, a de espectáculos e outras variedades segundo estean especializadas nalgún tema, como prensa financeira e económica, prensa vermella, revistas do corazón, infantís, familiares, de saúde, dirixidas especificamente ás mulleres ou aos homes, etc. Segundo a súa periodicidade, podemos distinguir tres tipos: o periódico (publicación impresa de periodicidade regular), o xornal (periódico que se publica todos os días), e as revistas, que poden ser semanais, mensuais, bimestrais, etc. Estrutura externa dun xornal

A estrutura externa do xornal corresponde ás súas dimensións e á organización de seu espazo. Existe o formato clásico ou estándar, con oito columnas, e o tabloide ou rapaz, que xeralmente manexa cinco. Na primeira plana podemos identificar os seguintes elementos: Logotipo: nome da publicación, que inclúe o deseño, o tamaño e o grosor das letras, e en moitos casos a cor, de xeito que se distingue á primeira vista do resto dos xornais. Cabeceira: inclúe o nome do xornal, os datos técnicos, a data, etc. Título ou titular: é a noticia principal do día; ocupa un lugar preponderante, en ocasións de lado a lado, é dicir, ocupando todas as columnas. Antetítulos e subtítulos: amplían o contido do titular. Se van antes son antetítulos; se aparecen debaixo, chámase subtítulos. Páxina 11 de 90


 Sumario: menciona os temas máis salientables e centrais da información. Fotos ou gravados: ilustran a noticia. A máis importante é a foto do día Pé de foto: é unha frase breve que alude á noticia da foto. Outras novas destacadas

Datos técnicos Cabeceira

Nome e logotipo

Outras novas destacadas

Foto do día Pé de foto

Titular

Publicidade

Estrutura interna

Refírese á forma en que se organiza a información, tanto da primeira plana como de cada unha das seccións e páxinas de que consta a edición do xornal. Así, pódense identificar as secciones que o forman e facilitan o seu manexo, e fan máis áxil o acceso á información. Cada xornal decide cal ou cales inclúe. As máis comúns son: Nacional

Deportiva

Económica e financeira

Internacional

Cultural

Avisos

Espectáculos

Sociais

Policial

Páxina 12 de 90


Tamén é común que haxa textos con temas especiais, como o editorial, as cartas ao director, as participacións do lector, os avisos de ocasión, os anuncios clasificados, os obituarios, os datos estatísticos, etc. Á parte das seccións que aparecen diariamente, moitos grupos editoriais publican un suplemento semanal, que adoita saír os sábados ou os domingos, onde se ofrecen suxestións de actividades para o tempo de lecer e reportaxes ou ensaios máis profundos que a maioría das noticias cotiás. Xeralmente estas publicacións teñen ilustracións e fotos máis coidadas, e inclúen tanto comentarios de colaboradores do xornal como ensaios de personaxes da cultura e das artes. [http://sepiensa.org.mx/contenidos/2005/laPrensa/estructura/estructura_1.html]

Páxina 13 de 90
Texto 2: Comprender la poesía “Comprender la poesía” por el profesor J. Evans Pritchard doctor en letras. Para entender a fondo debemos antes familiarizarnos con su métrica, rima y figuras retóricas y luego hacernos dos preguntas; en primer lugar: ¿Con cuánto talento se ha conseguido el objetivo del poema? En segundo lugar: ¿Cuál es la importancia y el interés del tema? La pregunta uno mide la perfección formal del poema, la pregunta número dos mide su interés. Cuando se hayan contestado estas dos preguntas, resultará relativamente fácil determinar la calidad global del poema. Si se anota la perfección del poema en la línea horizontal de un gráfico y su importancia en la vertical, el área conseguida de esta manera por el poema nos da la medida de su valor. Así un soneto de Byron podrá obtener una nota alta en la vertical, pero una media en la horizontal. Por el contrario, un soneto de Shakespeare recibirá una puntuación muy alta tanto en la vertical como en la horizontal, cubriendo entonces una amplia superficie, lo que demostrará la alta calidad de la obra en cuestión…” Mientras Neil leía, Keating, con una tiza en la mano, se había acercado sin hacer ruido a la pizarra, donde, para ilustrar las palabras del señor Pritchad, se puso a trazar un gráfico uniendo ordenadas y abscisas para mostrar que el soneto de Shakespeare superaba ampliamente el soneto de Byron. En la clase, muchos alumnos copiaban cuidadosamente el diagrama en sus cuadernos. Neil terminó su lectura: “…Al leer los poemas de esta antología, pongan en práctica este método. Cuanto más sepan establecer una valoración por este procedimiento, mejor podrán comprender y por tanto apreciar la poesía” Neil se detuvo al final del párrafo. Keating se quedó un momento en silencio, como esperando que sus alumnos hubiesen asimilado la lección. Luego se acercó a la primera fila para hacer frente a la clase. ¡Ex – cre – men – to! – declaró de repente separando las sílabas. Los chicos se sobresaltaron y le miraron sin comprender. ¡Ex – cre – men – to! – repitió Keating con más energía. ¡Basura! ¡Memez! ¡Falsedad! ¡Esto es lo que pienso del ensayo del señor Pritchard! ¡Señores, les pido que arranquen la página de sus libros! En la clase hubo un intercambio de miradas incrédulas. No sabían qué mosca le había picado a su profesor. ¡Vamos, señores! ¡Arránquenla! ¿No me han oído?. N.H. Kleinbaum, El club de los poetas muertos

Secuencia de actividades S1.

Vaya a la dirección que se indica y vea el fragmento de la película El club de los poetas muertos. Comenten en clase aquellos aspectos que más les llamen la atención (actitudes, opiniones, etc.).

 [http://es.youtube.com/watch?v=_DmtCdYgsA&feature=related] S2.

Lea atentamente el texto 2.

S3.

Explique con sus propias palabras los siguientes fragmentos:

 “Para entender a fondo debemos antes familiarizarnos con su métrica, rima y figuras retóricas”.

Páxina 14 de 90


 “…para ilustrar las palabras del señor Pritchad, se puso a trazar un gráfico uniendo ordenadas y abscisas…”

 “…Al leer los poemas de esta antología, pongan en práctica este método. Cuanto más sepan establecer una valoración por este procedimiento, mejor podrán comprender y por tanto apreciar la poesía”.

 “En la clase hubo un intercambio de miradas incrédulas. No sabían qué mosca le había picado a su profesor”.

S4.

Vaya a la dirección de Youtube que se indica y escuche la poesía que tiene en el texto 3: La poesía es un arma cargada de futuro, musicada por Paco Ibáñez.

 [http://www.youtube.com/watch?v=bKnEaCweikg] 

Páxina 15 de 90
Texto 3: La poesía es un arma cargada de futuro Cuando ya nada se espera personalmente exaltante, mas se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas,

Hago mías las faltas. Siento en mí a cuantos sufren y canto respirando. Canto, y canto, y cantando más allá de mis penas personales, me ensancho.

cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades: las bárbaras, terribles, amorosas crueldades.

Quiero daros vida, provocar nuevos actos, y calculo por eso con técnica, qué puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros.

Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos trece veces por minuto, para ser y en tanto somos dar un sí que glorifica.

No es una poesía gota a gota pensada. No es un bello producto. No es un fruto perfecto. Son lo más necesario: lo que tiene nombre. Son gritos en el cielo, y en la tierra, son actos.

Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos, nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo.

Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos, nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo.

Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural de los neutrales que, lavándose las manos, se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse.

Gabriel Celaya

Secuencia de actividades S5.

Busque información sobre Gabriel Celaya y el contexto sociopolítico en el que vivió. Haga un breve resumen.

Páxina 16 de 90


S6.

Vaya a la página de Antología poética multimedia y busque el poema La poesía es un arma cargada de futuro.

 Escúchela y señale en el texto aquellas palabras o expresiones que no entienda. Explique con sus propias palabras las siguientes estrofas:

Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos trece veces por minuto, para ser y en tanto somos dar un sí que glorifica

Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural de los neutrales que, lavándose las manos, se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse

No es una poesía gota a gota pensada. No es un bello producto. No es un fruto perfecto. Son lo más necesario: lo que tiene nombre. Son gritos en el cielo, y en la tierra, son actos

S7.

En la página Antología poética multimedia, busque los poemas que le indique el profesor o la profesora y elija uno para analizarlo y explicar a sus compañeros por qué lo eligió.

Páxina 17 de 90
Texto 4: Os máis novos posúen blog e pasan do email

Páxina 18 de 90


Secuencia de actividades S8.

Lea atentamente o texto e, tendo en conta o estudado na clase sobre a prensa, diga que tipo de texto é (noticia, entrevista, reportaxe, crónica, etc.) e poña exemplos que o corroboren.

S9.

Substitúa a palabra en cursiva por un sinónimo sen que a frase cambie o sentido.

 “As estatísticas reflicten [ ______________ ] un salto no uso das tecnoloxías”. “O estudo fíxoo a consultora Conecta entre unha mostra [ ______________ ] de 2000 mozos e mozas”. “Os usuarios utilizan menos posibilidades de internet ata chegaren ao segmento [ ______________ ] dos 31 a 35”. S10.

Faga un breve resumo da lectura.

S11.

Asocie as seguintes actividades cos seus tecnicismos correspondentes:

Encefalopatía, xuíz de liña, modem, infinito, offside, variable, servidor, apendicite, límite, cefalite, formatear, procesador de textos, doping, páxina web, penalti. Informática

Medicina

Páxina 19 de 90

Deportes

Matemáticas


S12.

Subliñe as palabras que pertencen ao campo semántico da informática. “Os usuarios de correo electrónico non gañan para sustos e deben estar sempre á espreita. Os virus chegan ao correo en forma de arquivo adxunto como calquera outra mensaxe. O virus non esnaquiza ningún sistema, pero se envía de maneira automática a todas as direccións dunha axenda, co que se provoca unha sobrecarga e a posibilidade de bloqueo do correo”.

S13.

Cos datos que se achegan no texto e empregando as TIC, faga un informe para presentarlle ao resto dos compañeiros/as sobre o uso actual dos computadores.

Páxina 20 de 90
Texto 5: Rimas invencibles Haced sitio BBoys, q la batalla ha dado inicio, vengo a sacar de quicio falsos MC’s con falsos juicios, rima vicio, en ella no encontráis el quicio, sólida como edificios, profunda, precipicios, es mi oficio, contar historias espectaculares como fuegos de artificio, eludiendo lo ficticio, separando lo real de lo falso, no me canso de seguir cazando letras y hacer rimas sin descanso, sigo sobreviviendo, conviviendo, compitiendo con el micro en plena acción, es mi generación, nuevo milenio, esquivando policías con ingenio, chocando contra brutos, seres brutos por esta ciudad sin dueño, leyes del asfalto, con ellas tengo un pacto, sientes el impacto, esto es más serio que un infarto, y ahora estoy arriba, me he buscao la vida, he dao vueltas y vueltas tengo más mundo que un atlas, tengo peña a mis espaldas, tengo tablas y palabras increíbles, mi mierda es invencible, por eso salgo ileso, soy el pesado obeso me expreso en estilo grueso, el retorno, regreso del hueso duro de roer, no puedes detener el regreso de NS, pocos le pueden vencer. ESTRIBILLO: Estas son las rimas invencibles, increíbles, dime lo que harías, ¿qué harías? Tú siempre perderías, bienvenido a las aceras frías donde todo es porquería donde nada es como tú creías. Vuelve el escurridizo, el rebelde, el MC que siempre resuelve problemas, él que se envuelve en tus penas y en tus venas se introduce como la penicilina, y conduce velozmente en el circuito de la rima, el que caza versos como niños cazan lagartijas, y guarda más misterio que una puta tabla ouija , te tengo atento, despierto, sin adornos, mientras otros MC’s te duermen como el cloroformo, el que esquiva golpes como Jackie Chan , el que rompe micros y micros como barras de pan, el que tiene plan, el que tiene clan el que tiene flour, rechaza rimas flacas, saca gordas como... el que tiene tropa que le arropa, el que tiene en vez de boca bazoca, y vive la vida loca, el MC que arroya y te hunde en su paranoia, como ese boxeador Oscar también estoy de la olla, el invencible, vivo libre como el viento, imparable como el tiempo, ¿quieres tú seguir mi ejemplo?, o eres un Judas que esta dispuesto a besarme, o un francotirador que ahora quiere dispararme, a ver quien va a atraparme a detenerme, mis ideas ahora hierven vengo a contagiar mi germen por barrios, ciudades, países, son las rimas invencibles vienen de las calles grises. ESTRIBILLO (X2) Así que sabéis quien viene, quien golpea ahora en la casa, ponéis el listón muy alto pero este MC lo rebasa, viviendo de modo intenso estilo sexy, ya dormiré en el ataúd, digo mientras mezclo whisky y pepsi , entra, entra, bienvenido a mi palacio, donde el verso va deprisa y el tiempo corre despacio, los fachas son los únicos que no entran en mi casa, pero no se les pega, se les da un libro, a ver si se les pasa. Sigo atrayendo masas, con mis ases, altas, medias, bajas clases son testigos de mis frases, pesada artillería, bombas de relojería, hechizos de brujería, quedan todas las calles frías ¿qué creías? NS tras su aliento fabulosos productores del talento, 0%, y lo siento por aquellos que en mi nunca creyeron, cayeron en mi mierda y después se la comieron y ahora reconocen que soy incombustible, derribarme no es posible, mi mierda es invencible. Nach Scratch. Rimas invencibles

 [http://punispider.blogcindario.com/2005/04/000241rondadeletrasderapespanol.html]

Secuencia de actividades S14.

Lea y escuche las Rimas invencibles, que es un texto típico del estilo rap.

 [http://www.youtube.com/watch?v=J3ry_ATIwWU] S15.

Diga cuál es la intención del autor (entretener, criticar, informar) y justifíquelo con fragmentos tomados del texto.

Páxina 21 de 90


S16.

Lea atentamente la siguiente información.

S17.

Copie en verso las primeras cinco primeras líneas del texto 5 y señale, de acuerdo con lo leído anteriormente, el tipo de rima que hay en él.

S18.

En parejas, intente hacer un texto similar al modelo cuya temática sea de actualidad.

Páxina 22 de 90


S19.

Imagínense que forman parte del equipo de redacción de un programa musical en la emisora de su localidad. Elijan varias canciones populares de actualidad y hagan el guión del programa. Incluyan una introducción de cada uno de los temas elegidos (contexto, grupo/ autor, temática…). Puede escoger alguna de las sugeridas por su profesor/a.

Páxina 23 de 90
Texto 6: Entrevista a Deltonos

Pรกxina 24 de 90


Secuencia de actividades S20.

Lea atentamente a seguinte información.

S21.

Lea a entrevista ao grupo Los Deltonos e conteste ás preguntas que se lle formulan:

 Segundo a información que acaba de ler, diga se se cumpren os tres factores que distinguen a unha entrevista xornalística:

 Quen cre que pode mani-

festar interese cara ao grupo entrevistado?

 Faise un bo uso da técnica

da pregunta e da resposta?

 Fíxose con vontade de

difundir o resultado?

Páxina 25 de 90


 Busque o significado das seguintes palabras e faga unha frase con cada unha:

 Carismático

 Cantautores

 “Madre”

 Acústico

 Empatía

 Explique coas súas palabras os seguintes fragmentos da entrevista:

 “Hendrik Rover séntese

agora coma un neno cuns zapatos novos”

 “Cada concerto ou disco

non deixa de ser unha foto dun instante determinado”

 “Los Deltonos adoitan

quedar na parte máis ruidosa e graxenta aínda que todo veña de América”

Páxina 26 de 90


 “Isto fai “madre” como o

viño ou a sidra.”

 “ …creo que hai que facer

as cancións no idioma no que un sente e padece.”

S22.

Elixan unha persoa do seu contorno (familiar, amigo, profesor/a, …) e organicen, por parellas, todo o necesario para facerlle unha entrevista. Pida a axuda que precise ao seu profesor ou á súa profesora. Entre na seguinte páxina para ter máis información sobre o tema:

 [http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/elvigia/febrero99/entrev ista.htm]

Páxina 27 de 90
Texto 7: Portada de El País (24/02/1981)

Páxina 28 de 90
Texto 8: La línea editorial

El quehacer periodístico se basa en tres tareas específicas: La más antigua y primordial es la recogida de noticias. Esta labor la realiza el reportero. Quien organiza y ordena las noticias, las selecciona y revisa y envía a la imprenta es el redactor. La tercera tarea la realiza el editorialista, encargado de dar forma y alcance a la noticia conforme a la orienta-

ción del periódico. El editorialista es aquel que conoce el valor general del acontecimiento, tanto político como cultural, y escribe para ofrecer a los lectores sensaciones y emociones que les cautiven, que les convenzan y les ayuden a entender. Esta misión se puede realizar mediante el editorial del periódico, la crítica, las columnas o los artículos y, por supuesto, mediante las viñetas de humor. Todas estas maneras de trasladar opiniones se identifican con la línea editorial del periódico. El editorialista está obligado a pensar y escribir como si fuera la conciencia del periódico. El puesto de editorialista es uno de los más importantes y respetados, pues debe enjuiciar y valorar los hechos antes de transmitirlos al público. La línea editorial de la prensa se manifiesta de diferentes modos: Cuando el editorial ofrece una opinión razonada y con argumentos suficientes que traslada seguridad y certeza, por lo que debe ser creído "a pies juntillas" por los lectores. El periódico impone doctrina. Cuando el periódico "no se quiere mojar", en el editorial se exponen los hechos y los principios con una actitud fría y alejada, sin emitir juicio alguno sobre el asunto y da la sensación de imparcialidad. Cuando el editorialista "tira la piedra y esconde la mano", ofrece los elementos de juicio suficientes para que el lector conozca el tema a tratar y le orienta hacia unas conclusiones que no da como definitivas. La línea editorial de un periódico se puede observar, como ves, en los artículos editoriales, en los que existe una absoluta libertad de estilo a excepción de: la preocupación por el principio y el final del escrito, la sumisión a las normas de estilo del periódico y el respeto a la respuesta del lector. Pero ¿qué se debe evitar en un artículo editorial para no crear una imagen negativa del periódico? Principalmente: Que el estilo parezca una arenga política. Que parezca un escrito de propaganda. Falsear los conceptos y adoptar posturas ideológicas evidentes. Las consignas partidistas. Pretender poseer la verdad absoluta. La línea editorial de la prensa escrita es, en un mundo donde la prensa es libre y responsable, el reflejo de los intereses empresariales que dominan esa publicación periódica y que están sometidos por las leyes de un Estado.

Páxina 29 de 90
Texto 9: Con la Constitución

Secuencia de actividades S23.

Lea atentamente el texto y diga si es una noticia, una crónica, un editorial o un artículo de opinión.

S24.

Explique por qué ha elegido esa opción y justifíquelo con alguna frase entresacada del texto.

Páxina 30 de 90


S25.

Relacione este texto con el anterior explicado en clase y diga si en el texto 9 se cumple alguna de estas afirmaciones: El editorial ofrece una opinión razonada y con argumentos suficientes que traslada seguridad y

certeza, por lo que debe ser creído "a pies juntillas" por los lectores. El periódico impone doctrina.

 El periódico "no se quiere mojar", en el editorial se exponen los hechos y los principios con una

actitud fría y alejada, sin emitir juicio alguno sobre el asunto y da la sensación de imparcialidad.

 El editorialista "tira la piedra y esconde la mano", ofrece los elementos de juicio suficientes para

que el lector conozca el tema a tratar y le orienta hacia unas conclusiones que no da como definitivas.

S26.

Diga si en el editorial de El País observa que: Si El estilo parece una arenga política. Parece un escrito de propaganda. Falsea los conceptos y adopta posturas ideológicas evidentes. Da consignas partidistas. Pretende poseer la verdad absoluta.

Páxina 31 de 90

No
Texto 10: O libro electrónico

Secuencia de actividades S27.

Lea atentamente a seguinte información.

[http://recursos.cnice.mec.es/media/prensa/bloque4/pag8.html]

O artigo de opinión O artigo de opinión ten unha gran presenza na prensa. Neste tipo de artigos emítense opinións concretas suscitadas por un tema de actualidade. As funcións do artigo son similares ás do editorial. Nel ofrécense valoracións, opinións e análises sobre diversas noticias. Á diferenza do editorial, o artigo vai asinado e representa a opinión particular do seu autor. En ocasións, mesmo esta opinión pode disentir manifestamente da postura institucional do xornal expresada nos seus editoriais. Outra diferenza que se debe ter en conta é que os temas tratados nos artigos poden ser moito máis variados posto que os editoriais só abordan noticias que posúen unha gran relevancia. Os artigos adoitan ter unha extensión entre as cincocentas e as oitocentas palabras e non teñen por que ser escritos por xornalistas. Calquera outro profesional pode expresarse mediante un artigo de opinión. Pero sexan xornalistas ou non, os articulistas adoitan ser profesionais contrastados con moitos anos de experiencia e unha traxectoria coñecida pola opinión pública. Lorenzo Gomís, importante xornalista e articulista, escribiu: "Unha columna xornalística está chea de tempo. É un recadro con tempo dentro. É unha botella como esas que se botan ao mar, desde unha illa, para que un barco que pase a atope e lea a mensaxe"

Páxina 32 de 90


S28.

Relacione o que acaba de ler co contido do texto 10:

 “…Emítense opinións concretas

suscitadas por un tema de actualidade”.

 “Ofrécense valoracións, opinións e

análises sobre diversas noticias”.

 “Adoitan ter unha extensión entre as

cincocentas e as oitocentas palabras.

 “Non teñen por que ser escritos por

xornalistas”

S29.

Diga se se trata de editorial, crónica, noticia ou artigo de opinión.

S30.

Na Biblioteca Virtual Galega, busque información sobre Miguel Anxo Fernán Vello e faga un breve resumo da información atopada.

Páxina 33 de 90


S31.

Lea o seguinte texto, que inclúe un fragmento dunha entrevista con Francisco Rodríguez Iglesias, fundador de Hércules Ediciones. Diga en que coincide co expresado no texto 10.

Páxina 34 de 90
Texto 11: Hacia la fosilizaci贸n

P谩xina 35 de 90


Secuencia de actividades S32.

Lea atentamente el texto y diga si se trata de un editorial, una crónica, una noticia o un artículo de opinión. Justifique su respuesta con ejemplos del texto.

S33.

Subraye las ideas principales y escriba los argumentos que esgrime el autor en contra del uso del ordenador y de los correos electrónicos.

S34.

Escriba los argumentos a favor que se le ocurran.

S35.

Tenga en cuenta lo estudiado en clase sobre este tipo de textos y escriba uno rebatiendo cada uno de los argumentos de Javier Marías.

Páxina 36 de 90


S36.

En el texto aparecen las palabras vicio, adicción, enganche. Escriba otras palabras del mismo campo semántico.

S37.

Busque en internet información sobre Francisco Rico y Julián Marías y realice, utilizando las TIC, un resumen con los datos obtenidos.

Páxina 37 de 90
Texto 12: Made in Galicia Eu só son unha palabra común. A miña vida podía ir mellor ou tamén peor. Gústanme os diminutivos afectivos e non me levo nada mal cos números. Nacín aquí, hai xa bastantes anos, e as cousas cambiaron moito. En fin, que estou para o que faga falta. Aprendín moi cedo que son única, que ningunha outra palabra pode substituírme, como nos pasa a todas as palabras no mundo. Coñecín moitas palabras que desapareceron e todos os días me cruzo na rúa con algunha nova que acaba de nacer. Mais hai uns quince días sucedeume algo preocupante. Acababa de acordar e estaba saíndo da ducha cando soou o timbre da casa. Vestinme apurada e abrín a porta. Cando vin que era un castelanismo fechei a porta con medo. E respirei fondo. Que quede claro que non teño nada contra as palabras estranxeiras. Na miña vida coñecín moitas que viñan aquí de turismo. Pasei moi bos momentos con algunhas palabras italianas e francesas e unha palabra alemá e mais eu mesmo tivemos unha historia de amor hai algúns anos. Tamén fixen algunhas viaxes a outros países e nunca tiven problemas para me facer entender e comprender as palabras coas que me atopei en Grecia ou Turquía ou en Exipto. Todo o contrario. Sempre me gustou coñecer as palabras doutros idiomas, contarlles cousas da miña lingua e escoitar as súas aventuras. Mais a palabra que chamou á porta da miña casa non viña facer turismo. Viña quedarse. As palabras da miña lingua levamos pasando por isto desde hai anos xa. De súbito chegamos á nosa casa ou ao noso traballo e hai un castelanismo ocupando o noso lugar, facendo súa a nosa vida. E que quede claro que tampouco teño nada contra as palabras inmigrantes, que chegan para vivir como calquera de nós, que eu teño moi boas amigas que chegaron de América hai algún tempo e agora son como da casa, vivindo neste país que sempre foi hospitalario con todo o mundo. Mais isto é diferente: aquel castelanismo que me fixo suar de medo na miña propia casa viña coa intención de me facer desaparecer. É un temor que teño desde hai algúns anos, cando comezou lentamente a invasión dos castelanismos. Ao primeiro eran poucas. Vivían en grandes pazos nas aforas o unas casas máis ricas ou nos cuarteis do exército. Axiña se descubriron as súas intencións, cando comezaron a ollarnos por riba do ombro, e a ocupar os mellores traballos e a facerse con privilexios á custa de nós e substituírnos, pouco a pouco. Ao final moitas de nós acabaron desaparecendo e doutras xa case ninguén se acorda. O resto, resistimos. Eu, como sempre fun unha palabra común, ao principio non me preocupei demasiado, penso que por egoísmo. Non me afectaba. Aínda que cando as miñas veciñas do 3º A e 2ª B desapareceron e comecei a ver saír e entrar dos seus pisos dous castelanismos, comecei a pensar que preocuparse polo que pasaba ao meu redor era necesario, porque todo nos afecta a toda. E así foi. Así que fechei a porta e preguntei cara afora: Que queres? O castelanismo díxome que eu xa non era necesaria, que por favor abrise a porta, que non me resistise, que todo acabara para min e que regresaría o día menos pensado para quedar coas miñas cousas, a miña casa, o meu traballo e o resto. Esa mañá non saín da casa. O mundo veume encima. Acovardeime e non fun traballar. Sei que cando unha palabra non sae á rúa , ou non vai ás cafeterías, aos colexios, ás oficinas, en fin, aos lugares de sempre, para esa palabra comeza o principio da fin. Estiven chorando medio día ata que me dixen: Chorando non se amaña nada. E collín as miñas cousas e saín decidida a facer o meu traballo, coa cabeza ben alta, ergueita. E traballei ate ben entrada a noite e cando regresei á casa, seguía sendo a miña casa. Desde que o castelanismo que me quere substituír veu ameazarme non tiven un minuto de descanso. Sinto como se tivese que traballar por todas as palabras que desapareceron, que hai moito por facer. Traballo día e noite e descanso satisfeita porque estou facendo todo o que podo. Nunca me sentín con tantas gañas de vivir. A situación é moi preocupante aínda que ultimamente somos moitas palabras as que decidimos enfrontarnos a esta colonización da mellor maneira que sabemos: saíndo da casa todos os días, ocupando as nosas rúas, as nosas fábricas, as escolas, os autobuses, as prazas, as empresas, os mercados, as librerías, as tendas de música, os cíbers, e todos os lugares onde realmente somos necesarias. Porque eu, aínda que son unha palabra común, síntome unha palabra útil. Eu son unha palabra imprescindible, como todas e cada unha das palabras do meu idioma. E sempre estarei aquí. Para o que faga falta. Sechu Sande. Made in Galicia

Páxina 38 de 90


Secuencia de actividades S38.

Lea atentamente o fragmento e diga de que tipo de texto se trata: narrativo, expositivo ou descritivo. Xustifique a súa resposta.

S39.

Subliñe as ideas principais do texto e faga un breve resumo del.

S40.

No texto fálase do gusto polos diminutivos afectivos. Lea a seguinte información:

[http://gl.wikipedia.org/wiki/Diminutivo] Un diminutivo é unha variación dunha palabra mediante mecanismos morfolóxicos para atribuírlle semanticamente menores proporcións (libriño) ou certo valor afectivo (Miña casiña, meu lar). No galego, os diminutivos adóitanse formar engadindo ao final da palabra o sufixo iño (para o masculino) ou iña (para o feminino), en concreto tras vogal. Existe un alomorfo ciño, ciña que se usa en verbas rematadas en ditongo (paiciño) e consoante (canciño). Está por demostrar que exista unha certa distribución xeográfica no uso de ciño tras vogal. Outro morfema con certo rendemento histórico é elo, presente tanto en antropónimos (apelidos) coma en topónimos (Covelo) Hai veces en que a forma aparenta un diminutivo doutras linguas pero a palabra ten esa forma en galego: son os casos de sarillo ou do cultismo fibrilla/fibrila. O seu morfema oposto correspondería ao aumentativo.

 Escriba diminutivos que atribúan ás palabras proporcións máis pequenas.

Páxina 39 de 90


 Escriba de seguido diminutivos con valor afectivo.

 No texto faise alusión a palabras estranxeiras. Faga unha lista daquelas que considere que son de uso máis común no galego.

S41.

Lea atentamente a seguinte información sobre os castelanismos.

[http://gl.wikipedia.org/wiki/Castelanismos_l%C3%A9xicos] O léxico é o apartado da lingua en que máis se deixan sentir os castelanismos. Hai diferentes graos de penetración dos castelanismos léxicos: O castelanismo léxico convive coa forma galega pero esta vai restrinxindo o seu significado pola influencia da forma castelá: tea emprégase para designar o tecido caseiro elaborado con liño ou o tecido feito polas arañas. No resto dos casos emprégase tela. Noutras parellas a distribución galego / castelán correspóndese coa distribución animal / persoa respectivamente: parella / parexa, beizos / labios. Outras veces unha innovación, un invento vén acompañado dunha nova denominación que remata por substituír a forma galega: lavadoiro / lavadero, muxir / ordeñar. Cando existen en galego dous sinónimos e un deles coincide co castelán, polo regular este é o que ten máis uso, mentres que a forma exclusiva do galego perde vixencia ou ten o seu significado restrinxido (beizos / labios, bágoas / lágrimas, póla / rama...) Un terceiro tipo de influencias léxicas do castelán son as que consisten na introdución de formas castelás aínda que disfrazadas baixo a aparencia de formas galegas (*conexo, *parexa, *antoxo, *baraxa, *lentexa, *almexa, *burbuxa, *concexal, *partixa, *pegaxoso, *rodaxa, *vaxación / vexame, *xaula, *desaiuno, *proiecto). Introdución do castelanismo pleno: o caso extremo do castelanismo consiste na substitución da forma galega pola castelá (*salud, *iglesia, *pueblo, *dios, *persona, *barniz, *embudo, *cacerola, *cuchara, *abuela, *adiós, *ballena, *bellota, *mesilla, *peine, *polvo, *viúdo, *ardilla, *salir, *helado, *rodilla...)

S42.

Vaia a esta paxina e faga os exercicios que lle indique o profesor ou a profesora:

 [http://perso.gratisweb.com/aricum/titcastel.htm] Páxina 40 de 90
Texto 13: Los chats Chat es una palabra inglesa que significa charla. En el lenguaje actual, designa una comunicación escrita realizada de manera instantánea entre dos o más personas a través de Internet. Lo que escribe una persona por medio del chat en su computador aparece en la pantalla de todos los demás que están conectados en ese momento a ese canal. De esta forma se puede chatear o conversar con otras personas de cualquier lugar del mundo. Las charlas están organizadas en salones (rooms) o canales, los cuales tienen temas previamente definidos. Así el título o nombre del canal representa los temas que se tratan en él. Algunos salones tienen moderadores, que son responsables del canal y se encargan de que todo funcione ordenadamente. Tienen la autoridad de advertir y de excluir a alguien si su comportamiento es inadecuado. Se puede acceder al canal para ver los mensajes que se envía la gente (espiar) o participar en la conversación enviando mensajes propios. ¿Cómo entrar en el Chat?

 Elegir la sala de interés:

 Una vez elegida la sala o canal de chat debemos registrarnos con un apodo (nickname o nombre de chat). Generalmente se elige un pseudónimo para mantener oculta nuestra identidad. Algunos servidores permiten también elegir un icono que nos represente.

Páxina 41 de 90


Cuando se está dentro del canal de chat, observaremos una lista con los apodos de los otros participantes y los mensajes que envían. Si escribimos un mensaje y tecleamos Enter, éste aparecerá en el cuadro de mensajes general.

Los mensajes se pueden enviar a todos los que estén conectados en ese momento o en forma privada a un solo participante.

Ventana de chatear en forma privada

[http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/mod/resource/view.php?id=11175]

Páxina 42 de 90
Texto 14: Diñeiro, preservativo e discotecas

Páxina 43 de 90


Secuencia de actividades S43.

Sinale todos os elementos xornalísticos que aparecen nesta páxina (título, pé de foto, etc.).

S44.

Lea atentamente o texto e diga se é unha noticia, unha crónica, un artigo de opinión ou unha reportaxe. Xustifique a súa resposta segundo o estudado na clase.

S45.

Explique o significado das seguintes palabras. Se for preciso, use o dicionario:

 Iconas

 Sociólogo

 Paradoxo

 Explícito

Páxina 44 de 90


 Subconsciente

 Estereotipo

S46.

Explique o significado das seguintes frases.

 “O modelo pai/nai/fillos xa non é o maioritario en España. Pasouse do 2 % dos nenos nados fóra do ámbito familiar ao 21 % na actualidade”

 “Existen aínda no subconsciente dos rapaces estereotipos machistas que consideran que só as mozas deben ser castas”.

 “…os novos mozos son máis tolerantes, individualistas, moi consumistas e valoran especialmente a lealdade e a fidelidade, aínda que descoñecen os valores de responsabilidade ou o compromiso”

 “As novas formas de socialización non teñen nada que ver coa relixión, os partidos políticos ou o sindicalismo, senón coa familia, os amigos e internet”.

Páxina 45 de 90


 “O sociólogo cre que os adolescentes de hoxe en día se senten libres, pero atópanse moi atados, nunha etapa da súa vida que empezan antes e acaban despois”.

S47.

Fíxese nas viñetas (autor: Manuel Blanco Rey) que aparecen de seguido e diga cales teñen algunha relación co contido do texto. Xustifique a súa resposta.

S48.

Escriba unha carta ao director do xornal onde exprese o seu punto de vista sobre o expresado no texto Diñeiro, preservativo e discotecas.

Páxina 46 de 90
Texto 15 : Adolescentes cuarentones y padres coleguillas

Secuencia de actividades S49.

Lea atentamente el texto y diga si es un editorial, una cr贸nica, un art铆culo de opini贸n o un reportaje. Justifique su respuesta con argumentos estudiados en clase. Ponga ejemplos en cada caso.

P谩xina 47 de 90


S50.

Diga con sus palabras cuál es el tema del texto. Justifíquelo con ejemplos.

S51.

Explique con sus propias palabras estas expresiones que aparecen en el texto:

 “La correlación entre la edad mental y la

física ha variado una barbaridad en los últimos años”.

 “Todo este cambio en la percepción de

las edades, no sólo ha traído consigo el surgimiento de la tribu de los treintañeros aniñados sino también del clan de los padres coleguis o coleguillas”.

 “Y así, sueltan siempre la misma man-

danga de que no se puede criminalizar a la juventud”.

 “Una cosa está clara y es que, entre los

pipiolos treintañeros y los padres coleguillas, nos están dando una juventud terrible a los adolescentes cuarentones”.

S52.

En el texto predomina la ironía. Escriba, al menos, tres frases en las que se aprecie este recurso.

Páxina 48 de 90


S53.

Fíjese en las viñetas (autores: Manuel Blanco Rey y J. R. Mora) y diga cuáles tienen alguna relación con el contenido del texto 15. Justifique su respuesta.

S54.

Empleando las TIC, escriba un texto argumentativo en el que exprese su opinión sobre los temas de los que se habla en el texto 15 (botellón, emancipación, relaciones padres hijos, etc.).

Páxina 49 de 90
Texto 16: A UE constata a exclusi贸n da lingua

Secuencia de actividades S55.

Lea atentamente o texto e diga que clase de texto 茅 e por que (un editorial, un informe, un artigo de opini贸n ou unha reportaxe).

P谩xina 50 de 90


S56.

Subliñe e resuma a idea principal de cada parágrafo.

S57.

Conteste ás preguntas que se lle formulan.

 No antetítulo da noticia dise que a UE constata a exclusión da lingua. Cales son os argumentos do Consello de Europa en relación a este feito? Cópieos literalmente no recadro.Páxina 51 de 90
... Enumere as soluci贸ns que d谩 o Consello de Europa para mellorar a situaci贸n.

...

P谩xina 52 de 90


S58.

Vaia aos seguintes enderezos e procure máis información relacionada co tema do texto. Faga un pequeno informe coas ideas máis importantes.

 [http://debatespoliticos.mforos.com/847997/6363147fracasodelgallegoenlaens enanza/] [http://www.lavozdegalicia.es/cultura/2008/06/21/0003_6923736.htm]

S59.

Seguindo as pautas estudadas na clase sobre os textos argumentativos, faga un escrito en que exprese a súa opinión ao respecto.

Páxina 53 de 90
Texto 17: La krisis del kondón

Secuencia de actividades S60.

Vaya a la página de YouTube y vea el anuncio de la campaña para fomentar el uso del preservativo. Después vaya a la página que se indica:

 [http://es.youtube.com/watch?v=77O1b_bdf0] (0’ 42’’) [http://hiphopspain.wordpress.com/2008/12/26/publicistasvsnachsobrelacamp anacondon2videos/] (1’57’’ + 2’ 43’’) Páxina 54 de 90


Vea los dos vídeos que aparecen sobre la polémica del supuesto plagio del anuncio. Señale los argumentos que aporta cada una de las partes.

 Nach

 La agencia de publi-

cidad

 Los periodistas de

Telemadrid

 ¿Cuál es su opinión?

S61.

Lea atentamente el texto La krisis del kondón y diga qué tipo de texto es: una crónica, un artículo de opinión, un reportaje, un editorial. Justifique su respuesta.

Páxina 55 de 90


S62.

Busque el significado de las siguientes palabras:

 Mantenedor

 Modismo

 Onomatopeya

 Sincopado

 Estereotipo

 Graffiti

 Senectud

 Afines

 Discordia

 Idolatrados

 Hipersexualizadas

 Desarraigados

Pรกxina 56 de 90


S63.

Busque en Internet información sobre las jergas:

 [http://es.wikipedia.org/wiki/Argot] [http://webs.demasiado.com/tebeweb/argot.htm] S64.

Explique con sus palabras las siguientes frases que aparecen en el texto:

 “Hoy, la capital es el mar donde

desembocan todas las hablas”.

 ”Los jóvenes copian a los

jóvenes, no a los funcionarios del Ministerio”.

 “El germen de la discordia

somos los padres que no dudamos en acosar a los profesores para sobreproteger a los idolatrados hijos”.

 “Los nietos de la generación

que hizo la guerra y la posguerra han salido facilones”.

 “Los nietos de los pioneros

nacen enseñados y desprecian la cultura con la misma intensidad con que sus abuelos la desearon (ellos aprovechaban los domingos para escolarizarse)”.

S65.

Haga un resumen con los argumentos de Carmen Rigalt sobre la campaña.

Páxina 57 de 90
Texto 18: Pomba elegante

Galicia Hoxe. Novembro de 2008 [http://tierrasdesantiago.es/popImprimir.php?idWeb=2&idNoticia=364446]

Pรกxina 58 de 90


Secuencia de actividades S66.

Lea atentamente o texto e diga que tipo de texto é: unha noticia, unha crónica, un artigo de opinión ou unha reportaxe.

S67.

Subliñe as palabras coas que a autora vai definindo a Lorca e diga que clase de palabras son (nomes, adxectivos...).

S68.

Faga un esquema da estrutura do texto e diga de que trata cada parte.

S69.

Sinale as obras de Lorca mencionadas. Faga unha listaxe e busque información sobre elas en internet. Fíxese especialmente nos “Seis poemas galegos”.

Páxina 59 de 90


S70.

Lean na clase o seguinte poema e comenten os aspectos máis significativos: tema, recursos estilísticos, rima, etc. Chove en Santiago meu doce amor. Camelia branca do ar brila entebrecida ô sol. Chove en Santiago na noite escrura. Herbas de prata e de sono cobren a valeira lúa. Olla a choiva pola rúa, laio de pedra e cristal. Olla o vento esvaído soma e cinza do teu mar. Soma e cinza do teu mar Santiago, lonxe do sol. Agoa da mañán anterga trema no meu corazón. García Lorca, Federico. Madrigal á cibdá de Santiago

S71.

No texto faise mención do disco De fuego y agua, no que hai un poema de Lorca. Vaia ao seguinte enderezo e escóiteo:

 [http://desdelaquintaplanta.blogspot.com/2008/07/defuegoydeagua.html] S72.

Imaxine que é vostede o presentador ou a presentadora dun programa de radio no que se fala de música, poesía, actualidade, etc. Elabore un pequeno informe sobre os Seis poemas galegos e sobre a canción que escoitou na dirección anterior. Como iniciaría o programa?

S73.

Imaxine que outro apartado do programa é o comentario de cancións e grupos de actualidade. Por parellas fagan unha selección de cancións populares actuais en galego. Antes de pólas na clase, fagan unha introdución comentando cada unha delas (tema, contexto, recursos, etc.).

Páxina 60 de 90
Texto 19: Territorio comanche “Para un reportero en una guerra, Territorio Comanche es el lugar donde el instinto te dice que pares el coche y des media vuelta; donde siempre parece a punto de anochecer y caminas pegado a la pared, hacia los tiros que suenan a lo lejos, mientras escuchas el ruido de tus pasos sobre los cristales rotos. Territorio Comanche es allí donde oyes crujir los cristales bajo tus botas, y aunque no ves a nadie, sabes que te están mirando”. (…) “Quiero ese puente dijo Márquez con su voz áspera, de carraca vieja. Ambos lo querían, pero sobre todo él. Esa era la razón de que permanecieran allí en lugar de largarse con todo el mundo, a pesar de lo tarde que era: menos de tres horas para la segunda edición del Telediario, y aun había de por medio cincuenta minutos de viaje por malas carreteras hasta el punto de emisión. Pero Márquez deseaba ese puente, y Márquez era un tipo testarudo. Casi nunca se ponía el chaleco antibalas ni el casco porque le molestaban para trabajar con la cámara. A diario tenía broncas al respecto. No es que me importe mucho, matizaba Barlés Pero si te dan es que me quedo sin cámara. Como venganza, Márquez lo hacía situarse para las entradillas en lugares difíciles, donde cuesta concentrarse mientras uno habla ante el micrófono porque está más atento a lo que puede llegar que a lo que dice: Estamos aquí, en bang, bang. Espera, que empiezo de nuevo. Estamos aquí. Vaya, ahora no tiran esos cabrones. Estamos aquí, bang, bang. ¿Ha valido…? (….) Ziaaang. Ziaaaang. Pasaron zumbando, altas, dos balas más, pero esta vez no agachó la cabeza porque las esperaba y porque Márquez, recostado en el talud junto a su Betacam, lo estaba mirando. También eso de la 5.56 tiene su miga, pensó Barlés. Menos pesada que sus hermanas de otros calibres, posee además la ventaja de que al dispararse viaja en el límite de su equilibrio, de forma que cuando encuentra carne humana altera la trayectoria. Entonces, en lugar de salir en línea recta va y se tuerce, sale por otro sitio y, de paso, provoca la fractura de los huesos y el estallido de los órganos huecos, la muy zorra. También es cierto que mata menos, por ejemplo, que un calibre 7.62 OTAN o el más corto del Kalashnikov; pero todo está estudiado. En cuanto a las balas, los muertos enemigos están muertos y ya está. Pero lo eficaz de verdad es que el enemigo tenga, más que muertos, muchos heridos graves, mutilados y cosas así: requieren esfuerzos de evacuación, cura y hospitales, complican la logística del adversario y le revientan la organización y la moral. Matar al enemigo ya no se lleva. Ahora lo moderno es hacerle muchos cojos, mancos y tetrapléjicos y dejar que se las arregle como pueda. A esa conclusión, suponía Barlés, llegaron los estados mayores tras leer el informe –las estadísticas de Vietnam cruzadas con las campañas napoleónicas, o vaya usted a saber que algún calificado especialista elaboró después de analizar factores, tendencias y parámetros. Barlés imaginaba al fulano en mangas de camisa, llamándose Mortimer, o Manolo, con la secretaria trayéndole café, gracias, cómo van las cosas, bien, muy bien, siete mil muertos por aquí, diez mil por allá y me llevo cinco, diablos, este café esta ardiendo, oye, preciosa, si eres tan amable tráeme los porcentajes de quemaduras de napalm. No, éste es de quemaduras en la población civil, me refiero al de soldados de infantería. Gracias, Jennifer, o Maripili. ¿Tomas una copa a la salida del trabajo…? No fastidies con eso de que estás casada. Yo también estoy casado. Barlés lo sabía muy bien: el hecho de que un artillero serbio, por ejemplo, disparase la granada de mortero PPKS1A en lugar de la PPKSBB contra la cola del pan en Sarajevo podía suponer la diferencia entre que Mirjan, o Liljiana, vivieran, muriesen, recibieran heridas leves o quedasen mutilados para toda la vida. Y la existencia o disponibilidad de la PPKS1A o la PPKSBB dependían menos de las ganas del artillero serbio que de los cálculos estadísticos realizados por los citados Mortimer o Manolo mientras, entre café y café, intentaba llevarse al huerto a la secretaria. La bala retozona 5.56, esa misma que hace zigzag y en vez de salir por ahí sale por allá o hace estallar el hígado, se comporta así porque un brillante ingeniero, hombre pacífico donde los haya, quizá católico practicante, aficionado a Mozart y a la jardinería, pasó muchas horas estudiando el asunto. Tal vez hasta le dio nombre –Bala Loussise, Pequeña Eusebia porque el día que se le ocurrió el invento era el cumpleaños de su mujer, o su hija. Después, una vez terminados los planos, con la conciencia tranquila y la satisfacción del deber cumplido, el asesino de manos limpias apagó la luz en la mesa de proyectos y se fue a Disneylandia con la familia. (...) Casi nunca intentaba explicarlo. Él era un reportero, y a la hora de trabajar Dios sólo existe para los editorialistas. El análisis se lo dejaba a los compañeros de corbata, en la redacción, o a los expertos que salían explicando factores geoestratégicos con grandes mapas coloreados como fondo y a los ministros que asomaban la sonrisa en el informativo de las tres, muy atareados en Bruselas, hablando siempre en plural: nosotros hemos, nosotros vamos a, nosotros no podemos tolerar. Para Barlés, el mundo se reducía a planteamientos más simples: aquí una bomba, aquí un muerto, aquí un hijo de la gran puta. En realidad era siempre la misma barbarie: desde Troya a Móstar, o Sarajevo, siempre la misma guerra. Pérez Reverte, Arturo. Territorio Comanche

Páxina 61 de 90


Secuencia de actividades S74.

Lea atentamente el texto y escriba el significado de las siguientes palabras:

 Betacam

 Calibres

 Logística

 Tetrapléjicos

 Parámetros

 Retozona

 Editorialistas

 Geoestratégicos

S75.

Exprese con sus propias palabras cuál es el tema del texto.

Páxina 62 de 90


S76.

Diga si este fragmento de Territorio Comanche podría considerarse un texto argumentativo. Justifique su respuesta con ejemplos.

En un texto argumentativo, el autor:

S77.

En el texto aparecen numerosas frases donde se critican con ironía algunas cuestiones. Diga el significado de las que aparecen a continuación y escriba alguna más que encuentre:

 “Matar al enemigo ya no se lleva. Ahora

lo moderno es hacerle muchos cojos, mancos y tetrapléjicos y dejar que se las arregle como pueda.”

 “...No, éste es de quemaduras en la

población civil, me refiero al de soldados de infantería. Gracias, Jennifer, o Maripili. ¿Tomas una copa a la salida del trabajo…? No fastidies con eso de que estás casada. Yo también estoy casado.”

 “La bala retozona 5.56, esa misma que

hace zigzag y en vez de salir por ahí sale por allá o hace estallar el hígado, se comporta así porque un brillante ingeniero, hombre pacífico donde los haya, quizá católico practicante, aficionado a Mozart y a la jardinería, pasó muchas horas estudiando el asunto.”

Páxina 63 de 90


 “El análisis se lo dejaba a los exper-

tos que salían explicando factores geoestratégicos con grandes mapas coloreados como fondo y a los ministros que asomaban la sonrisa en el informativo de las tres, muy atareados en Bruselas”.

S78.

Busque en Internet información sobre Arturo Pérez Reverte y haga un reportaje con lo más relevante de su vida y obra.

Páxina 64 de 90
Texto 20: O lapis do carpinteiro Deus non dirixe batalla contra homes ás boas, dixo o capelán. Para Deus non hai criatura inimiga. É o pecado, a manifestación de Satanás, o que alporiza a Deus. Ademais, ¿quen somos nos dende a súa altura? Cabecitas de alfilote. O que fai Deus e guiar a auga da historia, á maneira en que o muiñeiro goberna as canles do río. Deus guerrea contra o pecado e non contra o pecadito, que iso é cousa de nós, por medio de confesión, o arrepentimento e o perdón. Existe o pecado orixinal, o peccatum originale, estigma que levamos polo feito de nacer. E logo están os pecaditos, ¡ou os pecadazos!, da persoa per se, o peccatum personale, esas cambadelas do camiño. Pero o peor de todos, o que paira sobre nós, e que posuíu unha parte de España os anos pasados, traizoando o seu ser esencial, foi o Pecado da Historia, o Pecado con maiúscula. Esa caste terriblemente noxenta de Pecado prende sobre todo na vaidade do intelecto e na ignorancia dos máis simples, arrastrados por tentacións en forma de revolucións e disparatadas utopías sociais. Contra ese Pecado da Historia si que guerrea Deus. E como dabondo nos contan as Escrituras, existe a ira de Deus, unha ira que é xusta e implacable. E Deus, para a súa vitoria, elixe os seus instrumentos. Os elixidos de Deus. O capelán leu o telegrama que o papa Pío XII viña de enviarlle a Franco o 31 de marzo: “Alzado o noso corazón a Deus, damos sinceras gracias á Súa Excelencia pola vitoria da católica España.” Daquela escoitouse a primeira carraspeira. Era o doutor Da Barca, contoulle Herbal a María da Visitaçao. Seino porque estaba ao seu carón e mireino con dureza, chamándoo á orde. Tiñamos instrucións de atallar calquera incidente. Pero á parte de miralo como a un bicho, cousa que a el tanto lle tiña, non sabía moi ben que facer. Era a súa unha tose seca, finxida, como a desa xente fina que vai aos concertos. Por iso para min case foi un alivio que a tose se estendese coma un contaxio entre todos os reclusos. Soaba coma un xigantesco carillón que se esbarrela do campanario. Non sabiamos que facer. ¡Non iamos mallalos a todos en plena misa! As autoridades remexíanse inquietas nos asentos. No fondo, todos desexabamos que o capelán, polo demais home sabido, apagase o murmurio rebelde cun oportuno silencio. Pero el, como roda dentada que prende noutra máis grande, estaba enardecido coa engrenaxe do propio sermón. ¡Existe a ira de Deus! ¡Foi a vitoria de Deus! E a súa voz ficou afogada polas toses, que agora xa non eran requintadas carraspeiras de ópera senón unha resaca de mar de fondo. E o director da prisión, aseteado polas miradas das autoridades, tivo o impulso de achegarse a el e moumearlle na orella que abreviara, que era o día da Vitoria e de seguir a cousa así ían ter que celebralo cunha carnicería. O rostro avermellado do capelán foi virando a pálido, ensumido pola fervenza de homes tusindo coma silicóticos. Calou, percorreu as ringleiras con ollos desconcertados, como volvendo en si, e murmurou entre dentes uns latíns. O que o capelán dixo e Herbal non podería lembrar, foi: ubi est mors stimulus tuus? Ao remate da cerimonia, o director deu os berros de rigor. ¡España! E escoitáronse só as voces das autoridades e dos gardas: ¡Unha! ¡España! Os presos seguían en silencio. Berraron os mesmos: ¡Grande! ¡España! E entón atronou toda a prisión: ¡¡Libre!! Manuel Rivas. O lapis do carpinteiro

Secuencia de actividades S79.

Vaia ao enderezo que se lle indica e observe o fragmento da película baseada na obra de Manuel Rivas O lapis do carpinteiro:

 [http://es.youtube.com/watch?v=OSnbgmOIXzg] S80.

Lea atentamente o texto.

Páxina 65 de 90


S81.

Nas seguintes frases, substitúa as palabras destacadas por outras que signifiquen o mesmo. Explique coas súas propias palabras o significado de cada frase.

 “...E logo están os pecaditos, ¡ou os pecadazos!, da persoa per se, o peccatum personale, esas cambadelas [ _______ ] do camiño.” “Esa caste terriblemente noxenta de Pecado prende sobre todo na vaidade do intelecto [ _______ ] e na ignorancia dos máis simples, arrastrados por tentacións en forma de revolucións e disparatadas utopías [ _______ ] sociais.” “Soaba coma un xigantesco carillón [ _______ ] que se esbarrela [ _______ ] do campanario.” “E a súa voz ficou afogada polas toses, que agora xa non eran requintadas [ _______ ] carraspeiras de ópera senón unha resaca de mar de fondo.” “Pero el, como roda dentada que prende noutra máis grande, estaba enardecido [ _______ ] coa engrenaxe do propio sermón.” “O director, aseteado [ _______ ] polas miradas das autoridades, tivo o impulso de achegarse a el e moumearlle [ _______ ] na orella que abreviara” S82.

Lea a información sobre o uso do x nos grupos consonánticos en galego.

 Sinale e escriba todas as palabras do texto 20 que teñan a grafía x. Explique en cada caso por que razón das estudadas se escribe dese xeito (a, b, c).

Páxina 66 de 90


S83.

Lea estoutra información sobre grupos consonánticos en galego.

 Sinale e escriba todas as palabras do texto 20 que teñan algún dos grupos anteriores. Explique en cada caso por que razón se escribe así (a, b, c, d, e, f, g, h).

Páxina 67 de 90
Texto 21: Antes de 1975

Secuencia de actividades S84.

Lea atentamente el texto y diga de qué tipo de texto se trata (noticia, crónica, narración, artículo de opinión o descripción). Justifíquelo.

Páxina 68 de 90


S85.

Explique con sus palabras qué quiere decir el autor con estas expresiones. “Quedábamos con los amigos y salía-

mos. O ni siquiera quedábamos, salíamos a la calle y allí nos encontrábamos...”

 “Ligábamos con las chicas persiguiéndo-

las para tocarles el culo, no en un chat diciendo /”;/”(/D/””_/)%/P...”

S86.

Escriba un texto en el que cuente algo de su juventud que esté más o menos relacionado con lo que acaba de leer.

S87.

Vaya a la dirección que se indica y observe con atención el fragmento de la serie Cuéntame cómo pas”. Anote todos los comentarios que le parezcan “extraños”.

 [http://es.youtube.com/watch?v=d_2SPAv8QDQ&feature=related] [http://es.youtube.com/watch?v=PbC9ae6JDn4&feature=channel]

S88.

Haga un breve resumen sobre lo que ha visto y lo leído en el texto 21.

Páxina 69 de 90
Texto 22: Estamos en guerra Asubía, asubía, isto é o que hai non che é a ponte sobre o río Kwai tampouco hai emires como no Kuwait isto é a República de Sitio Distinto Jalifato Resentido / Sitio Distinto Sitio Distinto / estamos en guerra Sitio Distinto / estamos en guerra Sitio Distinto / estamos en guerra pero hai que reflexionar se estamos en guerra que nos deixen en paz rillamos no churrasco sen mirar p’atrás entre o pasto e o churrasco existe a vaca camarada vaca / ten vostede a palabra churrasco / churrasco / como para unha voda “que ricos son os bistéqueles fretidos con las patácalas carallo como te atrácalas espera que voy por tú” este é o tempo / este é o lugar e rillando no churrasco hai que reflexionar se te cansas de nós / non estamos sós elas son de Cangas / non son de Arkansas de Cangas City / por se te cansas

velaí as veñen / nunca se cansan porque elas son as incansables falta petróleo / hai leite de abondo así che nos vai / estamos tocando fondo no mundo enteiro vai haber tractorada por iso a nosa vaca ten que estar camuflada tractorada estamos en guerra / non sabemos por que isto é un camping de chatarra e querquellequer pero querquellequer se mesmo a paisaxe é de camuflaxe hai coches de choque / cultura das curvas Os Resentidos / charangas e murgas nativos de aquí / guachilais de alí sen nervios / Maqueijan que se tes queixa / aquí está o Jalifa Reixa o que é meu, é teu e é meu porque é noso e máis de ninguén que non quero que andes dicindo que tumba que dálle, que tal que sei eu Sitio Distinto / estamos en guerra Sitio Distinto / pero hai que reflexionar.

Antón Reixa. Viva Galicia beibe

Secuencia de actividades S89.

Vaia á páxina que se lle indica para ver o vídeo da canción Estamos en guerra:

 [http://es.youtube.com/watch?v=RlldklhFNY] S90.

Nos seguintes versos, sinale os elementos morfolóxicos das palabras en negra: Bistéqueles “que ricos son os bistéqueles fretidos con las patácalas carallo como te atrácalas espera que voy por tú”

Páxina 70 de 90

Patácalas

Atrácalas


S91.

Faga o mesmo:

 Cos verbos: Asubía

Reflexionar

Dicindo

Fritidos

Incansables

Abondo

Destempo

Antonte

Xustiño

Mesmamente

Amodiño

Paseniño

 Cos adverbios:

S92.

Lea atentamente a información que aparece de seguido.

Páxina 71 de 90


S93.

Busque exemplos de hipónimos (palabras menos xerais) para os hiperónimos seguintes. Redacte nun contexto onde poidan aparecer. – Tribos, comunidades rurais, poboadores, cidadás, residentes Habitantes

– Edificación

– Institución

– Crenzas

 Agora busque o hiperónimo correspondente.– Lei, código , decretos, foros, estatuto– Liberalismo, feminismo, marxismo, utopía– Maias, aztecas, quiché, olmecas, incas

 [http://web.fuberlin.de/adieu/vazquez/pdf/8SOLDADlexico.pdf] Propoña varios conceptos para que a clase suxira un hiperónimo adecuado. S94.

Vaia ao seguinte enderezo e vexa a curtametraxe A bola. Logo escriban, por parellas, un guión axeitado para unha curtametraxe.

 [http://www.cmg.xunta.es/visor/dspace.asp?TIPO=VIDEO&COD=190]

Páxina 72 de 90
Texto 23: El código da Vinci “El Santo Grial es una mujer”, pensó Sophie con un mosaico de ideas mezcladas en la mente que parecían no tener sentido. Y dice que tiene un retrato de la mujer que, según asegura, es en realidad el Santo Grial. Sí, pero no es que lo asegure yo. Cristo en persona lo afirmó. ¿En cuál de sus cuadros está? –preguntó Sophie recorriendo las paredes con la mirada. Mmm… Sir Leigh hizo como que no se acordaba. El Santo Grial. El Sángrela, el Cáliz. –Se volvió bruscamente y apuntó a la pared del fondo. Sobre él colgaba una reproducción de dos metros de La última cena, la misma imagen que acababa de ver en el salón. Ahí está. Sophie estaba segura de que se había perdido algo. Pero si es la misma obra que acaba de enseñarme. Teabing le guiñó un ojo. Ya lo sé, pero la ampliación es mucho más interesante, ¿no cree? Sophie se volvió para mirar a Langdon. Me he perdido. Langdon sonrió. Resulta que sí, que después de todo el Santo Grial sí aparece en La última cena. Leonardo le reservó un espacio prominente. Un momento –interrumpió Sophie. Me acabáis de decir que el Santo Grial es una mujer. Y en La última cena aparecen trece hombres. ¿Seguro? –dijo Teabing arqueando las cejas. Fíjese bien. Titubeante, Sophie se acercó más a la pintura y miró con detalle las trece figuras, Jesús en el medio, seis discípulos a la izquierda y seis a la derecha. Todos son hombres –dijo al fin. ¿Ah, sí? ¿Y qué me dice del que está sentado en el puesto de honor, a la derecha del Señor? Sophie se fijó en aquella figura, observándola con detenimiento. Al estudiar el rostro y el cuerpo, le recorrió una oleada de desconcierto. Aquella persona tenía una larga cabellera pelirroja, unas delicadas manos entrelazadas y la curva de unos senos. Era, sin duda…una mujer. ¡Es una mujer! –exclamó. Teabing se reía. Sorpresa, sorpresa, créame, no es un error. Leonardo sabía pintar muy bien y diferenciaba perfectamente entre hombres y mujeres. Sophie no podía apartar la vista de aquella mujer sentada junto a Cristo. “En la última cena se supone que había trece hombres. ¿Quién es entonces esa mujer?” Aunque había visto muchas veces aquella pintura, nunca le había llamado la atención aquella evidente disonancia. Nadie se fija –dijo Teabing. Nuestras ideas preconcebidas de esta escena son tan fuertes que nos vendan los ojos y nuestra mente suprime la incongruencia. Es un fenómeno conocido como escotoma –añadió Langdon. El cerebro lo hace a veces con símbolos poderosos Otra razón por la que tal vez se le ha pasado por alto esta mujer –comentó sir Leigh es que muchas de las fotografías que aparecen en los libros de texto de tomaron antes de 1954, cuando aún había muchos detalles ocultos tras capas de suciedad y de pintura procedente de restauraciones de dudosa calidad, realizadas por manos torpes en el siglo XVIII. Ahora, por fin, el fresco ha vuelto a verse como lo pintó Leonardo, y se ha dejado sólo la capa de pintura que él empleó. Et voiiá! Sophie se acercó más a la imagen. La mujer a la derecha de Jesús era joven y de aspecto puro, con un rostro discreto, un hermoso pelo rojizo y las manos entrelazadas con gesto sereno. “¿Y ésta es la mujer capaz de destruir ella sola la Iglesia?” ¿Y quién es? –preguntó Esa, querida, es María Magdalena. ¿La prostituta? A Teabing se le cortó la respiración, como si aquella palabra le hubiera insultado personalmente. Magdalena no era eso que dice. Esa desgraciada idea errónea es el legado de una campaña de desprestigio lanzada por la Iglesia en su primera época. Le hacía falta difamar a María Magdalena para poder ocultar su peligroso secreto: su papel como Santo Grial. ¿Su papel? Como he dicho –aclaró Teabing, la Iglesia primitiva necesitaba convencer al mundo de que Jesús, el profeta mortal, era un ser divino. Por tanto, todos los evangelios que describieran los aspectos “terrenales” de su vida debían omitirse en la Biblia. Por desgracia para aquellos primeros compiladores, había un aspecto “terrenal” especialmente recurrente en los evangelios: María Magdalena. –Hizo una pausa. Y, más concretamente, su matrimonio con Jesús. ¿Cómo dice? –Sophie miró un instante a Langdon.

Páxina 73 de 90


Está documentado históricamente. Y no hay duda de que Leonardo tenía conocimiento de ello. En La última cena prácticamente le está gritando que Jesús y Magdalena son pareja. Sophie volvió a concentrarse en la reproducción del fresco Fíjese en que uno va vestido casi como reflejo perfecto del otro. –Teabing le señaló a las dos figuras del centro de la obra. Sophie estaba fascinada. Sí. Las ropas tenían los colores invertidos. Jesús llevaba la túnica roja y la capa azul, mientras María Magdalena llevaba una túnica azul y una capa roja. “El Ying y el Yang.” Y si vamos ya a matices más sutiles –añadió Teabing, vea que Jesús y su esposa aparecen unidos por la cadera e inclinados en direcciones opuestas, como si quisieran crear claramente un espacio negativo entre ellos. Incluso antes de que sir Leigh le dibujara aquel contorno con el dedo sobre la pintura, Sophie la vio, la inequívoca forma de aquella en el punto focal de la obra. Era el mismo símbolo que Langdon le había dibujado antes como expresión del Grial, del cáliz y del vientre femenino. Finalmente –prosiguió Teabing, si ve a Jesús y a Magdalena como elementos de la composición más que como personas, verá que se le aparece otra figura bastante obvia. –Hizo una pausa. Una letra del abecedario. Sophie la vio al momento. En realidad, de pronto era como si ya no viera nada más. Ahí, destacada en el centro de la pintura, surgía el trazo de una enorme y perfecta letra M Demasiada coincidencia, ¿no le parece? –preguntó Teabing. Sophie estaba maravillada. Dan Brown. El Código Da Vinci

Secuencia de actividades S95.

Vaya a esta dirección y vea la secuencia de la película basada en El Código Da Vinci:

 [http://es.youtube.com/watch?v=kk4lYPLuK0M&feature=related] (8’:21’’) S96.

Lea atentamente el fragmento de El Código Da Vinci.

S97.

Sustituya cada una de las siguientes palabras por un sinónimo.

S98.

Prominente

Escotoma

Fresco

Disonancia

Omitirse

Invertidos

Preconcebidas

Compiladores

Matices

Incongruencia

Recurrente

Sutiles

Diga qué tipo de narrador es el que utiliza el autor en el texto y justifique su respuesta con ejemplos: protagonista, omnisciente y observador.

Páxina 74 de 90


S99.

Entresaque del texto fragmentos de los siguientes tipos:

 Narrativos: es decir si el autor:

 Descriptivos: es decir, si el autor:

Pรกxina 75 de 90


 Argumentativos: es decir, si el autor:

 Diga cuál es la tesis del autor:

S100. Observe con atención esta reproducción de La última cena, de Leonardo Da Vinci, e intente comprobar los argumentos que Teabing da sobre el cuadro.

Páxina 76 de 90


S101. A veces nuestra percepción nos engaña. En el texto se habla del fenómeno que se conoce con el nombre de escotoma. Ésta no es la única manera en la que “vemos lo que no hay”…o viceversa. Busque en Internet información sobre la percepción y la percepción subliminal.

 [http://blog.duopixel.com/articulos/sobre_la_publicidad_subliminal.html]

S102. Busque información en Internet sobre el cuadro de Leonardo Da Vinci y sobre la crítica que recibió el libro de Dan Brown. Haga, con ayuda de las TIC, un pequeño reportaje periodístico con la información obtenida.

Páxina 77 de 90
Texto 24: Mamasunción Esta curtametraxe do cineasta Chano Piñeiro é unha ollada lírica e crítica sobre os efectos da diáspora galega. Obtivo os seguintes galardóns: Gran Premio do cine español e trofeo do Instituto de Cooperación Iberoamericano no XXVI Festival Internacional de Bilbao (1984), Premio da Crítica na Sección de Artes e Ciencias da Representación en Galicia (1985), Premio da Federación Internacional de Críticos en Oberhausen (1985), Premio da Federación Internacional de Cineclubs Cracovia (1985), Gran Premio de Curtametraxes en Figueira dá Foz (1985), segunda película máis votada polo público no festival de Sidney (1985) e Grande Premio do festival de Tetuán (1986).

Secuencia de actividades S103. Fíxese na ficha técnica da película e procure en internet toda a información que lle indique o profesor ou a profesora. S104. Vaia ao seguinte enderezo e vexa a curtametraxe Mamasunción:

 [http://www.semospeligrosos.com/public/flatpress/index.php?entry=entry0812 13104943] S105. Seguindo as indicacións do profesor ou da profesora, organicen un cinefórum na clase. Páxina 78 de 90
Texto 25: Memorias de África Yo tenía una granja en África, al pie de las colinas de Ngong. El ecuador atravesaba aquellas tierras altas a un centenar de millas al norte, y la granja se asentaba a una altura de unos seis mil pies. Durante el día te sentías a una gran altitud, cerca del sol, las primeras horas de la mañana y las tardes eran límpidas y sosegadas, y las noches frías. (…) Las costumbres han cambiado y el arte de escuchar un relato se ha perdido en Europa. Los nativos de África, que no saben leer, lo siguen teniendo; si empiezas a contarles: “Una vez un hombre caminaba por las praderas y se encontró con otro hombre”, estarán pendientes de ti, sus mentes seguirán a los dos hombres de la pradera por sus sendas desconocidas. Pero los blancos, aunque piensen que deben hacerlo, son incapaces de escuchar un relato. Si no se ponen intranquilos y recuerdan cosas que deberían estar haciendo, se quedan dormidos. Esa misma gente os puede pedir algo para leer y se pueden sentar absortos durante toda una noche con cualquier cosa impresa que le des, hasta un discurso. Están acostumbrados a recibir sus impresiones a través de los ojos. Denys, que vivía principalmente a través del oído, prefería escuchar un cuento a leerlo. Cuando llegaba a la granja me preguntaba: ¿Tienes algún cuento? Durante su ausencia yo preparaba muchos. Por las noches se ponía cómodo tendiendo cojines hasta formar como un sofá junto al fuego y yo me sentaba en el suelo, las piernas cruzadas como la propia Scherezade, y él escuchaba, atento, un largo cuento desde el principio hasta el fin. Llevaba mejor la cuenta que yo misma y ante la dramática aparición de uno de los personajes, me paraba para decirme: -Ese hombre murió al principio de la historia, pero no te preocupes. Denys me enseñó latín y a leer la Biblia y a los poetas griegos. Sabía de memoria grandes partes del Antiguo Testamento y llevaba la Biblia consigo en todos sus viajes, lo que hizo que los mahometanos tuvieran una elevada opinión acerca de él. También me regaló un gramófono. Era una delicia escucharlo, le dio nueva vida a la granja, se convirtió en su voz –“El alma de un claro es un ruiseñor”. A veces Denys llegaba inesperadamente a la casa mientras yo estaba en el cafetal o en el campo de maíz, trayendo nuevos discos consigo; ponía el gramófono y cuando yo volvía a caballo en el crepúsculo, la melodía llegaba hasta mí a través del aire claro y frío de la tarde anunciándome su presencia, como si estuviera riéndose de mí, lo que hacía con frecuencia. A los nativos les gustaba el gramófono y solían merodear por mi casa para escucharlo. (…) Debo a Denys FinchHatton el mayor, y más delicioso placer de mi vida en la granja: volar con él sobre África. Allí, donde no hay carreteras o hay muy pocas y donde se puede aterrizar en llanuras, volar se convierte en algo de real y vital importancia en tu vida, te abre un mundo. Denys había traído su avión Moth, podía aterrizar en mi pradera de la granja sólo a unos cuantos minutos de la casa y volábamos casi todos los días. Cuando vuelas sobre las tierras altas africanas tienes unas vistas tremendas, sorprendentes combinaciones y cambios de luz y de color, el arco iris sobre la tierra verde iluminada por el sol, las gigantescas nubes verticales y las grandes y salvajes tormentas negras, que te rodeaban a toda velocidad corriendo y danzando. Las fuertes y contundentes lluvias blanquean el aire oblicuamente. El lenguaje se queda corto para expresar la experiencia de volar y tienes que terminar inventando nuevas palabras. Isak Dinesen. Memorias de África

Secuencia de actividades S106. En esta página, observe el fragmento de la película Memorias de África:

 [http://es.youtube.com/watch?v=hD4nKN3pBCA&feature=related] S107. Comente similitudes y diferencias entre los fragmentos del libro y de la película. Similitudes

Diferencias

Páxina 79 de 90


S108. Sustituya las palabras en negrita por un sinónimo sin que la frase cambie de significado:

 “…las primeras horas de la mañana y las tardes eran límpidas [ _______ ] y sosegadas, y las noches frías.” “…se pueden sentar absortos [ _______ ] durante toda una noche con cualquier cosa impresa…” “También me regaló un gramófono [ _______ ]. Era una delicia escucharlo. Ponía el gramófono y cuando yo volvía a caballo en el crepúsculo [ ____ ]…” “A los nativos [ _______ ] les gustaba el gramófono y solían merodear [ _______ ] por mi casa para escucharlo.” “Las fuertes y contundentes [ _______ ] lluvias blanquean el aire oblicuamente [ _______ ]”. S109. Lea detenidamente la siguiente información.

S110. Vaya a la página que se le indica y haga las actividades:

 [ttp://www.educa.madrid.org/web/cp.beatrizgalindo.alcala/zona/tercerciclo/ca mpo_sem/1_semantico.htm]

Páxina 80 de 90


S111. Complete las oraciones con las palabras del campo semántico de irrealidad. espejismo

delirio

ficción

fantasía

alucinación

sueño

quimera

utopía

 Las novelas son obras de [ _______ ]. Pedro tiene una [ _______ ] desbordante. El paciente sufre de [ _______ ]. El explorador vio un [ _______ ] en el desierto. Tu plan es irrealizable; es una[ _______ ]. Mi [ _______ ] es ser un buen pianista. Ese hombre tiene [ _______ ] de grandeza. Quiere ser astronauta pero eso es una[ _______ ]. S112. Clasifique los siguientes verbos en dos campos semánticos. confraternizar

aborrecer

repugnar

congeniar

Amistad

intimar

detestar

Enemistad

S113. En el texto, la autora nos dice:

“Denys, que vivía principalmente a través del oído, prefería escuchar un cuento a leerlo, cuando llegaba a la granja me preguntaba: -¿Tienes algún cuento?” Lea atentamente este relato corto y comenten en clase el final: Estudios nocturnos. En el municipio pontevedrés de Arcade, Soledad Freire trabaja cuidando a una anciana de 91 años. La señora está sola. Sus dos hijos trabajan, uno en Barcelona; el otro, en Ginebra. Soledad Freire duerme todos los días del año en casa de la anciana. Su empleo consiste en acompañarla hasta el mediodía. Desde la hora de comer hasta las diez, aunque debe estar pendiente del móvil por si la anciana llama. A Soledad Freire le conviene el trabajo. No paga casa. Gana poco, pero dispone de tiempo libre para estudiar por las tardes en un centro de enseñanzas técnicas para adultos de Vigo. Gracias al trabajo, puede mantener el coche que le permite viajar todos los días de Arcade a Vigo. A Soledad Freire le quedan dos meses para concluir sus estudios de técnico superior en Peluquería y Estética. Con el título en la mano, podrá dejar a lo que ella llama “la vieja”. Siendo técnico superior en Peluquería y Estética, Soledad Freire se ve fuera de Arcade y con una habitación independiente para ella sola en una ciudad grande. Sólo le restan dos meses de sacrificio, se dice mientras conduce de noche desde Vigo a Arcade. Entra en casa y huele a vieja. Se resigna. Una tarde, quince días antes de los exámenes finales, la clase en donde estudia Soledad Freire es interrumpida por el director del Centro. Llama a la puerta, asoma la cabeza y le pregunta a Soledad Freire si puede acompañarla un momento a su despacho. Allí espera un inspector de policía. Hace mes y medio que está muerta, le dice el inspector. Lo sé, pero yo no la maté –contesta Soledad Freire. José Sánchez Pedrosa. Contento del mundo

Páxina 81 de 90


 Siguiendo el ejemplo anterior, escriban un cuento similar. Pueden hacerlo en parejas.

Pรกxina 82 de 90
Texto 26: Un saxo en la niebla Un hombre necesitaba dinero con urgencia para pagarse un pasaje a América. Este hombre era amigo de mi padre y tenía un saxofón. Mi padre era carpintero y hacía carros del país con ruedas de roble y eje de aliso. Cuando los hacía, silbaba. Inflaba las mejillas como pechos de petirrojo y sonaba muy bien, a flauta y violín, acompañado por la percusión noble de las herramientas en la madera. Mi padre le hizo un carro a un labrador rico, sobrino de cura, y luego le prestó el dinero al amigo que quería ir a América. Este amigo había tocado tiempo atrás, cuando había un sindicato obrero y este sindicato tenía una banda de música. Y se lo regaló a mi padre el día en que se embarcó para América. Y mi padre lo depositó en mis manos con mucho cuidado, como si fuera un cristal. A ver si algún día llegas a tocar el Francisco alegre, corazón mío. Le gustaba mucho aquel pasodoble. Yo tenía quince años y trabajaba de peón de albañil en la obra de Aduanas, en el puerto de A Coruña. Mi herramienta era un botijo. El agua de la fuente de Santa Margarida era la más apreciada por los hombres. Iba por ella muy despacio, mirando los escaparates de los comercios y de la fábrica de Chocolate Exprés en la Plaza de Lugo. Había también una galería con tres jaulas de pájaros de colores y un ciego que vendía el cupón y le decía piropos a las lecheras. A veces, tenía que hacer cola en la fuente porque había otros chicos con otros botijos y que venían de otras obras. Nunca hablábamos entre nosotros. De regreso a la obra, caminaba deprisa. Los obreros bebían el agua y yo volvía a caminar hacia la fuente, y miraba el escaparate de la fábrica de Chocolate Exprés, y la galería con las tres jaulas de pájaros, y paraba delante del ciego que ahora le decía piropos a las pescaderas. Cuando hacía el último viaje del día y dejaba el botijo, cogía el maletín del saxo. Durante dos horas, al anochecer, iba a clases de música con don Luis Braxe, en la calle de Santo Andrés. El maestro era pianista, tocaba en un local nocturno de varietés y se ganaba la vida también así, con aprendices. Dábamos una hora de solfeo y otra con el instrumento. La primera vez me dijo: “Cógelo así, firme y con cariño, como si fuera una chica”. No sé si lo hizo adrede, pero aquélla fue la lección más importante de mi vida. La música tenía que tener el rostro de una mujer a la que enamorar. Cerraba los ojos para imaginarla, para ponerle color a su pelo y a sus ojos, pero supe que mientras sólo saliesen de mi saxo rebuznos de asno, jamás existiría esa chica. Durante el día, en el ir y venir a la fuente de Santa Margarida, caminaba embrujado con mi botijo, solfeando por lo bajo, atento sólo a las mujeres que pasaban. Como el ciego del cupón. Llevaba poco más de un año de música con don Luis cuando me pasó una cosa extraordinaria. Después de salir de clase, me paré ante el escaparate de Calzados Faustino, en el Cantón. Estaba allí, con mi maletín, mirando aquellos zapatos como quien mira una película de Fred Astaire, y se acercó un hombre muy grandote, calvo, la frente enorme como el dintel de una puerta. ¿Qué llevas ahí, chaval? –me preguntó sin más. ¿Quién, yo? Si, tú. ¿Es un instrumento, no? Tan ancho y alto, embestía con la cabeza y llevaba los largos brazos caídos, como si estuviera cansado de tirar de la bola del mundo. Es un saxo ¿Un saxo? Ya decía yo que tenía que ser un saxo. ¿Sabes tocarlo? Recordé la mirada paciente del maestro. Vas bien, vas bien. Pero había momentos en que don Luis no podía disimular y la desazón asomaba en sus ojos como si, en efecto, yo hubiese dejado caer al suelo una valiosa pieza de vidrio. -Sí, claro que sabes –decía ahora aquel extraño que nunca me había escuchado tocar. Seguro que sabes. Así entré en la Orquesta Azul. Aquel hombre se llamaba Macías, era el batería y un poco el jefe. Necesitaba un saxo para el fin de semana y allí lo tenía. Para mis padres no había duda. Hay que subirse al caballo cuando pasa ante uno. -¿Sabes tocar el Francisco alegre? ¿Sabes, verdad? Pues ya está. Me había dado una dirección para acudir al ensayo. Cuando llegué allí, supe que ya no había marcha atrás. El lugar era el primer piso de la fábrica de Chocolate Exprés. De hecho, la Orquesta Azul tenía un suculento contrato publicitario. Manuel Rivas, “¿Qué me quieres, amor?”

Secuencia de actividades S114. Lea atentamente el texto Un saxo en la niebla; escriba el significado de cada una de las palabras en negrita y explique con sus palabras las siguientes frases:

 “Inflaba las mejillas como pechos de

petirrojo y sonaba muy bien, a flauta y violín”

Páxina 83 de 90


 “…se acercó un hombre muy grandote,

calvo, la frente enorme como el dintel de una puerta”

 “...don Luis no podía disimular y la

desazón asomaba en sus ojos”

S115. Resuma el contenido de la lectura.

S116. Vea en esta dirección el fragmento de la película La lengua de las mariposas:

 [http://es.youtube.com/watch?v=tUWRDQSmJq4] S117. Comenten en clase la relación que encuentra con el texto leído.

S118. Busque en un diccionario las siguientes palabras: instrumento y música. Fíjese en la cantidad de instrumentos de música que existen. Escriba palabras del campo semántico de sonido.

 Instrumento

 Música

 Campo semántico

de sonido

Páxina 84 de 90


S119. Vuelva a leer con la debida entonación el siguiente fragmento y fíjese en las palabras en negrita. -¿Qué llevas ahí, chaval? –me preguntó sin más. -¿Quién, yo? -Sí, tú. ¿Es un instrumento, no? Tan ancho y alto, embestía con la cabeza y llevaba los largos brazos caídos, como si estuviera cansado de tirar de la bola del mundo. -Es un saxo -¿Un saxo? Ya decía yo que tenía que ser un saxo. ¿Sabes tocarlo? (…) ...la Orquesta Azul tenía un suculento contrato publicitario. Chocolate Exprés ¡Ay qué rico es!

S120. Fíjese en la siguiente información y haga los ejercicios de la página indicada.

 [http://www.egaztelania.net/Materialesaula/dbh2/tema%206/ortograf2.htm] S121. Lea la siguiente información. Recuerde: a. Voy, vengo y vuelvo, siempre se escriben con "v". b. No se escribe lo mismo el sonido "a" en "Iba a clases de música" que en "El músico ha afinado los instrumen-

tos". Puedes recordar que si la a lleva una palabra a continuación que termina en ado o en ido, se escribe con h. Ejemplo: afinado termina en ado, pues la "a" anterior se escribe con h. Aprendo leyendo… Educación de Personas Adultas. Ministerio de Educación

A ver y haber Aunque a ver y haber se pronuncian de la misma forma, deben distinguirse adecuadamente en la escritura. A ver. Está formada por la preposición a y el infinitivo verbal ver:

Vete a ver qué nota te han puesto. Me llevaron a ver los monumentos de la ciudad. Como expresión fija, presenta distintos valores y usos: – En tono interrogativo, se emplea para solicitar al interlocutor que nos deje ver o comprobar algo:

- Mira lo que he comprado. - ¿A ver?

Páxina 85 de 90


– Expresa, en general, expectación o interés por saber algo, y va normalmente seguida de una interrogativa

indirecta: A ver cuándo nos dan los resultados. – Se utiliza para llamar la atención del interlocutor antes de preguntarle, pedirle u ordenarle algo:

A ver, ¿has hecho lo que te dije? O A ver, trae el cuaderno. – Equivale a claro o naturalmente, como aceptación de algo que se considera inevitable:

-Pero ¿al final os vais? -¡A ver! Si no lo hacemos, perdemos el dinero de la reserva. – Delante de una oración introducida por la conjunción si, expresa, bien expectación, curiosidad o interés, a

veces en forma de reto; bien temor o sospecha; bien deseo o mandato: ¡A ver si adivinas lo que estoy pensando! A ver si te caes. A ver si eres más organizado de ahora en adelante. – En muchos de estos casos la secuencia a ver puede reemplazarse por veamos, lo que pone de manifiesto

su relación con el verbo ver y no con el verbo haber: A ver con quién aparece mañana en la fiesta [= Veamos con quién aparece mañana en la fiesta]. A ver si te atreves a decírselo a la cara [= Veamos si te atreves a decírselo a la cara]. Haber. Puede ser un verbo o un sustantivo: – Como verbo, haber se usa como auxiliar, seguido de un participio, para formar los infinitivos compuestos de

la conjugación: Haber venido antes. Tiene que haber sucedido algo. Sigo sin haber entendido lo que ha pasado. – También se emplea como infinitivo del verbo impersonal que denota la presencia o existencia de lo designa-

do por el sustantivo que lo acompaña: Parece haber un chico esperándote en la puerta. Tiene que haber muchas cosas en el frigorífico. – Como sustantivo, haber es masculino y significa, en general, “conjunto de bienes o caudales de una perso-

na”: Su haber era más bien escaso. Si has llegado hasta aquí, gracias por hacerlo. Espero haber aclarado algo. ¡A ver si se nota! [http://www.jesusalvarado.com/2007/04/17/averyhaber/]

Ahora vaya a la siguiente página web y haga los ejercicios de ortografía que le indique su profesor o profesora: [http://www.unameseca.com/Ejercicios/Intermedio_2/haberaver/haberaver.htm] S122. Memorice cómo se escriben las siguientes frases y luego cópielas al dictado: "A ver si algún día llegas a

tocar"

 "Ha afinado el instrumento"

 "No lo tome a mal"

 "El joven ha caminado

mucho hasta llegar"

Páxina 86 de 90


S123. Vaya a la página y haga los ejercicios que le indique el profesor o la profesora:

 [http://contenidos.santillanaenred.com/jukebox/servlet/GetPlayer?p3v=true&x ref=200601271318_PRE_0_1688692428&mode=1&rtc=1001&locale=es_ES &cache=false] S124. Separe las siguientes palabras en lexemas y morfemas:

carpintero

maletín

extraordinaria

lecheras

pianista

grandote

pescaderas

aprendices

publicitario

anochecer

embrujado

S125. Fíjese en la siguiente definición:

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima segunda edición

Elipsis (Del lat. ellipsis, y este del gr. ἔλλειψις, falta). 1. f. Gram. Figura de construcción, que consiste en omitir en la oración una o más palabras, necesarias para la recta construcción gramatical, pero no para que resulte claro el sentido. 2. f. Gram. Supresión de algún elemento lingüístico del discurso sin contradecir las reglas gramaticales; por ejemplo, Juan ha leído el mismo libro que Pedro (ha leído

Observe los ejemplos que aparecen a continuación: El signo XXX marca el elemento elidido y el lugar de la elipsis:

Mateo y él (Jover) están ahora preocupados con unas combinaciones de quinielas cuyo éxito es seguro, pero hasta que no terminen el trabajo no podrán dedicarse a llenar los boletos. Hoy adquirieron ochenta XXX. Los otros, p. 70. (…) Aquel domingo todo se llenó de tiros. Desde el amanecer se oyeron las ametralladoras y los cañaonazos. Los hombres del barrio venían a sus casas a comer algo, a beber un vaso de vino y luego se marchan corriendo. Algunos XXX llevaban cascos y fusiles; desde media mañana empezaron a llegar autos con banderas y letreros pintados de color blanco. Por la tarde se presentó uno XXX que se llamaba Pedro y era metalúrgico, acompañado por dos mujeres. Los otros, p. 65

Páxina 87 de 90


 En las siguientes frases, diga cuál es la palabra que se suprime: “No se acuerda del frío, sólo del calor”

 “¿Has sacado las entradas para hoy o para mañana? Para hoy, naturalmente”

S126. En el texto Un saxo en la niebla, de Manuel Rivas, se habla de que la Orquesta Azul tenía un suculento contrato publicitario (Chocolate Exprés. ¡Ay qué rico es!).

Hoy, la publicidad es mucho más compleja. Lea la página indicada y fíjese en este anuncio. Trate de analizarlo siguiendo las pautas que se le dan más adelante. [http://dewey.uab.es/pmarques/pubmulti.htm]

Análisis crítico de anuncios publicitarios: prensa, radio, TV, internet... Para analizar los mecanismos que utilizan los mensajes AV y cómo influyen en los destinatarios Pere Marquès UAB (2001) Análisis objetivo: ¿Qué vemos?

 Nombre del producto y marca

 Eslogan y logotipo

 Descripción del producto y de sus destinata-

rios: utilidad o función, y precio Identificación del medio en que aparece: nom-

bre del medio, publicación, fecha, horario, ubicación, extensión, duración...

Páxina 88 de 90


Campaña previa de expectación lanzamiento del producto

 Tipo de campaña (márquese uno) Campaña de mantenimiento Presentación de sus características

 Tratamiento del producto (márquese uno)

Loa de sus efectos Cualificación de sus ventajas frente a otros

 Identificación del medio en que aparece: nom-

bre del medio, publicación, fecha, horario, ubicación, extensión, duración...

 Descripción de elementos morfológicos: esce-

nario (entorno físico y sociocultural), sonidos, objetos, personajes (carácter, edad, etc.).

 Estructura narrativa: ¿discurso o relato?, ¿qué

historia cuenta? (presentación, desarrollo, solución) ¿qué ocurre? ¿a quién? ¿contexto?

 Aspectos sintáctico expresivos: planos, ángu-

los y movimientos de cámara, encuadres, profundidad de campo, ritmo, luz, color, efectos...

 Tratamiento lingüístico: científico-técnico,

humorístico, poético romántico, popular, surrealista...

 Texto escrito: escrito y verbal: mensajes que se

emiten, personas y tiempos verbales, tipos de letra, características de la voz...

 Música y efectos sonoros

Análisis subjetivo: ¿Qué nos sugiere? Impacto del anuncio: ¿nos gusta? ¿qué nos

gusta más (o disgusta), la idea o la manera de expresarla? ¿es creativo? ¿ aspectos más impactantes? ¿se recuerda el eslogan? Presentación del producto: cualidades desta-

cadas y aspectos omitidos; grado de veracidad. ¿Qué ventajas reales ofrece este producto frente a otros?

 Público al que se dirige el anuncio: género,

nivel sociocultural, edad, ideología...

Páxina 89 de 90


 Valores y estereotipos usados de reclamo o

manifestados: belleza, éxito social... ¿Qué visión se da de ellos? ¿se establecen relaciones causa efecto con el producto?

 Significado derivado de elementos morfosintác-

ticos y expresivos: planos, ángulos y movimientos de cámara, encuadres, profundidad de campo, ritmo, luz, color, efectos...

 Aportaciones de la estructura narrativa: perso-

nalidad, gestos, relación de personajes y contexto con destinatarios del producto. ¿Qué emociones provocan los personajes? ¿Qué aporta el producto a la solución del conflicto? ¿Cómo transforma a los personajes y al contexto?

 Función que realiza el texto escrito/verbal:

expresión básica del mensaje, refuerzo del mensaje icónico, contraste...

 Función que realizan la música y los efectos

especiales: evocar, destacar, acompañar...

 Recursos estéticos y semánticos utilizados:

metáforas, hipérboles... ¿qué función realizan?

 Estrategia comunicativo persuasiva: ¿Cómo

capta la atención (personajes conocidos, repetición, sorpresa...)? ¿Pretende convencer razonadamente o seducir? ¿El espectador participa por identificación o por proyección?

 [http://dewey.uab.es/pmarques/pubmulti.htm]

Páxina 90 de 90

Com unidade 6  
Com unidade 6  
Advertisement