Page 1


ДИМИТЪР ДИНЕВ          

ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ    

СХЕМИТЕ НА  КОРУПЦИЯ   ПРИСВОЯВАНЕ  НА     И  ЗЛОУПОТРЕБА  С  АКТИВИ   ИЗМАМИ  ЧРЕЗ     ФИНАНСОВИТЕ  ОТЧЕТИ   ИЗМАМИ  ПРИ  ДОГОВАРЯНЕТО     И  ОБЩЕСТВЕНИТЕ  ПОРЪЧКИ   ИЗМАМИ  ПРИ  КОНЦЕСИИТЕ   АКАДЕМИЧНИТЕ  ИЗМАМИ          

ЧАСТ ПЪРВА             АСОЦИАЦИЯ  ЗА  ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ     НА  ИКОНОМИЧЕСКИТЕ  ИЗМАМИ   СОФИЯ-­‐2006    


Всички права  запазени  ©  АПИИ,  2006  г.      

Правата на   издаване   принадлежат   на   Асоциацията   за   противодействие   на  икономическите  измами  (АПИИ).       Според   Закона   за   авторските   и   сродните   му   права   без   разрешение   от   автора   или   издателството,   не   е   разрешено   да   се   възпроизвежда,   превежда   или   използ-­‐ва   част   от   това   издание   под   никоя   форма   на   фотокопиране   и   препродаване,   преписване   и   публикуване,   тъй   като   авторските   права   на   това   издание   са   защитени   чрез   този   закон   в   Р   България.     Ако  забележите  нарушение  на  авторските  права  на  АПИИ  или  желаете  да   си  поръчате  книгата,  обърнете  се  към:     АПИИ,  1700  София,  Студентски  град,  Бл.  6А,  вход  В,  ап.  14   Тел./Факс:  02/868-­‐4184,  e-­‐mail:  info@acefraud.org  или  на:  0888  922  453     Изданието  е  отпечатано  от:  „БАГРА”  ЕООД   Димитър  Динев,  Икономическите  измами:  Схемите  на  корупция....,  АПИИ,   София,  2006                           ISBN  –  10:  954-­‐91880-­‐1-­‐9   ISBN  –  13:  978-­‐954-­‐91880-­‐1-­‐1   ©  АПИИ,  2006  г.  

2


СЪДЪРЖАНИЕ НА  ЧАСТ  ПЪРВА:  

ГЛАВА  1.  ИЗМАМИТЕ  В  ИКОНОМИКАТА  7   Същност  на  измамата  1  

Потребността от  изучаване  на  измамите  в  икономиката  7   Какво  е  измама?  9   А  какво  е  злоупотреба?  10  

Видове измами  и  тяхната  класификация  12   Разходите  в  следствие  на  икономическите  измами  20     ГЛАВА  2.  ТЕОРЕТИЧНИ  АСПЕКТИ  НА  ИКОНОМИЧЕСКИТЕ  ИЗМАМИ  25   Извършителите  на  измами  27   Приложимите  теории  22   Елементи  на  измамата  36   Мотив  (натиск,  потребност)  36   Благоприятна  възможност  39   Оправданието  (личностни  характеристики)  40    

ГЛАВА 3.   КОРУПЦИЯТА   –   ЧРЕЗ   ПОДКУПИ   И   КОМИСИОННИ,   ПОДА-­‐ РЪЦИ,   КОНФЛИКТ   НА   ИНТЕРЕСИ,   ИКОНОМИЧЕСКО   ИЗНУДВАНЕ,   ТЪРГУВАНЕ  С  ВЪТРЕШНА  ИНФОРМАЦИЯ  42   Характеристика  на  корупцията  42   Елементи  и  методи  на  проявление  на  корупцията  44   Подкуп  44   Незаконни  подаръци  или  облаги  48   Икономическо  изнудване  49   Конфликт  на  интереси  50   Прикриване  на  вътрешна  информация  57   Злоупотреба  с  доверие  57   Търгуване  с  вътрешна  информация  58  

Подходи за  разкриване  и  предотвратяване  58    

ГЛАВА 4.  ПРИСВОЯВАНЕ  НА  И  ЗЛОУПОТРЕБА  С  АКТИВИ  62   Същност  и  характеристика  62   Схеми  на  присвоявания  и  злоупотреби  65   Схеми  на  присвоявания  и  злоупотреби  с  дълготрайните  материални  и   нематериални  активи  65   Схеми  на  присвоявания  и  злоупотреби  с  краткотрайни  активи  67          Схеми  на  измами  и  злоупотреби  с  материални  запаси  67          Схеми  на  измами  и  злоупотреби  чрез  счетоводни  вземания  68          Схеми  на  измами  с  парични  средства  69   Схеми  на  измами  чрез  фактурирането  72   Схеми  на  измами  чрез  разчетно-­‐платежните  ведомости  75  

Индикатори за  разпознаване  на  извършени  измами  77   Подходите  и  методите  за  предотвратяване  81     3


ГЛАВА 5.  ИЗМАМИ  ЧРЕЗ  ФИНАНСОВИТЕ  ОТЧЕТИ  84   Същност  и  характеристика  84   Извършителите,  мотивите  им,  благоприятните  възможности,  оправда-­‐ нието  и  последствията  90   Извършителите  90   Потърпевшите  92   Основните  мотиви  на  измамите  чрез  финансови  отчети  92   Благоприятните  възможности  94   Оправданията  96   Последствията  96  

Схеми на  измами  чрез  финансовите  отчети  97   А  къде  са  одиторите?  103   Ролята  и  отговорността  на  външните  одитори  при  разкриване  на   измами  103   Ролята  и  отговорността  на  вътрешните  одитори  при  разкриване  на   измамите  105  

Подходи и  методи  за  разкриване  на  измамите  чрез  финансовите  отчети  105   Разпознаване  и  разграничаване  на  подхода  „мениджмънт  на  финансовия   резултат”  от  измамата  чрез  ФО  106   Познаване  на  различията,  съществуващи  между  одита  на  финансовите   отчети  и  проверката  за  измами  чрез  финансовите  отчети  107   Определяне  на  рисковете  от  измами  чрез  финансовите  отчети  109   Прилагане  на  аналитични  техники,  интервю,  проучване  на  документи,   публично  достояние  и  др.  112  

Подходи за  противодействие  на  измамите  чрез  финансовите  отчети  113  

Съкращаване на  натиска  за  извършване  на  измами  чрез  финансовите   отчети  114   Съкращаване  на  благоприятните  възможности  за  извършване  на  измами   чрез  финансовите  отчети  114   Съкращаване  на  оправданието  за  измамите  чрез  финансови  отчети  115  

ГЛАВА  6.  ИЗМАМИ  ПРИ  ДОГОВАРЯНЕТО  И  ОБЩЕСТВЕНИ-­‐ТЕ   ПОРЪЧКИ  117   Същност  и  характеристика  на  измамите  при  договарянето  и  обществе-­‐ ните  поръчки  117   Видове  схеми  за  измами  при  договарянето  и  обществените  поръчки  121   Индикатори  за  измами  при  договарянето  и  обществените  поръчки  131   Индикатори  на  измами  при  идентифицирането  на  потребността  от   стоки  или  услуги  132   Индикатори  на  измами    при  създаването  на  твърденията  за  нужните   работи  и  спецификациите  133   Индикатори  на  измами  преди  предаване  на  офертите  135   Индикатори  за  измами  на  етапа  на  предаване  на  офертите  135   Измами  на  етапа  на  приемане  на  офертите  137   Индикатори  за  измами  при  оценяването  на  офертите  и  предложенията  138   Индикатори  на  измами  при  възлагане  на  договора  141  

4


Индикатори на  измами  при  окончателно  договаряне  и  сключване    на   договора  142   Индикатори  на  измами  на  етапа  след  сключването  на  договора  

Методи за  разкриване  и  предотвратяване  144   Методи  за  разкриване  144   Методи  за  предотвратяване  147  

ГЛАВА  7.  ИЗМАМИTE  ПРИ  КОНЦЕСИИТЕ  148   Същност  и  характеристика  на  концесиите  148   „За”  и  „против”  концесиите  149   „За”  Концесиите  151   „Против”  Концесиите  152  

Схемите и  индикаторите  на  измами  155   Методи  за  разкриване  и  предотвратяване  165     ГЛАВА  8.  АКАДЕМИЧНИТЕ  ИЗМАМИ  168   Същност  и  характеристика  168   Видове  и  схеми  на  академични  измами  174   Преписване  и  подсказване  174   Ходатайство  177   Плагиатство  178   Разработване  и  представяне  на  курсови,  дипломни  работи  и   магистърски  тези  180   Фалшиви  твърдения,  документи,  дипломи  181   Подкупи,  незаконни  подаръци,  конфликт  на  интереси,  заплахи  181   Други  всякакви  182  

Методи за  предотвратяване  183    

СЪДЪРЖАНИЕТО НА  ВТОРА  ЧАСТ  ЩЕ  ОБХВАЩА:  

Глава  1:  ОЦЕНКА  НА  РИСКА  ОТ  ИЗМАМИ  –  УСЛУГА  И  ОТГОВОРНОСТ   СПОРЕД  МОС  240   Глава  2:  РАЗКРИВАНЕ  НА  ИЗМАМИ  И  ЗЛОУПОТРЕБИ   Глава  3:  РАЗСЛЕДВАНЕ  НА  СИГНАЛИ/ЖАЛБИ  ЗА  ИЗМАМИ  И   ЗЛОУПОТРЕБИ   Глава  4:  ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ  ИЗМАМИ   Глава  5:  ИЗМАМИ  И  ЗЛОУПОТРЕБИ  В  НЕСТОПАНСКИТЕ   ОРГАНИЗАЦИИ   Глава  6:  ДАНЪЧНИ  ИЗМАМИ   Глава  7:  ПРАНЕТО  НА  ПАРИ  ЧРЕЗ  БИЗНЕСА   Глава  8:  ИЗМАМИ  ВЪВ  ФИНАНСОВИТЕ  ИНСТИТУЦИИ   Глава  9:  КОМПЮТЪРНИ  И  ИНТЕРНЕТ  ИЗМАМИ   Глава  10:  ДОКАЗАТЕЛСТВА  И  ДОКЛАДИ   Глава  11:  ПРЕДОТВРАЯВАНЕ  НА  ИЗМАМИ  И  ЗЛОУПОТРЕБИ    

5


Проблемът, мили  Бруте,  не  е  в  нашите  звезди,   проблемът  е  в  самите  нас!     Уилям  Шекспир  

 

Малкото момченце   е   гушнало   Пинокио   и   тази   книжка   и   тичайки   към  майка  си,  възторжено  възклицава  „Мамо,  мамо,  на  Пинокио  носът  му   стана  по-­‐къс!”.  А  всеки  си  спомня,  че  според  приказката,  на  Пино-­‐кио  му   растеше  носът,  когато  лъжеше!     Да,  това  е  и  целта  на  тази  книга!  Все  повече  малки  и  големи  да  се   убеждават,   че   разпознаването,   разкриването,   разследването   и   предотв-­‐ ратяването   на   икономическите   измами,   и   в   края   на   краищата,   тяхното   намаляване,  ще  направи  живота  на  всички  по-­‐добър!       В   тази   първа   по   рода   си   книга   за   нашата   страна   си   поставихме   именно  тази  цел  –  да  намалим  икономическите  измами!  Да,  да  нама-­‐лим,   защото   не   си   правим   илюзията,   че   измами   е   имало,   има   и   ще   се   измислят   все   нови   и   нови!   Особено   сега,   когато   България   е   пред   прага   на   присъединяването  й  към  Европейския  съюз!     Това   е   една   от   основните   цели   и   на   Асоциацията   за   противодей-­‐ ствие   на   икономическите   измами,   чиито   членове   ме   подкрепиха   да   на-­‐ пиша  тази  книга  –  първата  й  част,  като  втората  предстои!     Тази  книга  бих  желал  да  посветя  на  паметта  на  майка  ми  -­‐  Тодорка   Михайлова   и   в   чест   на   баща   ми   -­‐   Петър   Нейков,   които   винаги   са   ме   възпитавали   така,   че   да   не   ме   е   срам   да   уча   моите   студенти,   а   и   моите   читатели   да   бъдат   честни   и   винаги   да   се   стремят   коректно   да   постигат   поставените  пред  себе  си  цели!     Благодаря   на   членовете   на   Управителния   съвет   на   Асоциацията   за   противодействие  на  икономическите  измами,  както  и  на  племенни-­‐цата   ми   Теодора   Динева,   които   ми   помогнаха   и   подкрепяха,   за   да   пуб-­‐ликувам   това  издание!     Надявам  се  тази  книга  да  Ви  накара  да  се  замислите  и  да  Ви  нау-­‐чи   на   много   полезни   неща:   да   бъдем   по-­‐умни,   по-­‐малко   наивни,   да   ни   се   отворят  очите  за  измамите  около  нас  и  да  сме  по-­‐решителни  –  осо-­‐бено  в   общото   ни   противодействие   срещу   измамите   въобще   и   особено   там,   където  трябва  и  да  можем  –  при  икономическите  измами!    

Доцент  д-­‐р  Димитър  Динев,  CFE   Основател  на  АПИИ     6


ГЛАВА 1.  ИЗМАМИТЕ  В  ИКОНОМИКАТА      

 

В ТАЗИ  ГЛАВА:     • Същност  на  измамата   § Потребността  от  изучаване  на  измамите  в   икономиката   § Какво  е  измама?   § А  какво  е  злоупотреба?   • Видове  измами  и  тяхната  класификация   • Разходите  в  следствие  на  икономическите  измами   1.1.  СЪЩНОСТ  НА  ИЗМАМАТА  

Все   по-­‐голямото   внимание,   което   се   отделя   напоследък   на   негативното   влияние   на   измамите   по   света   не   може   да   остане   не-­‐ забелязано   и   в   нашата   страна.   Не   е   нужно   да   разглеждаме   с   под-­‐ робности   примерите   с   краха   на   империите   Enron,   Parmalat,   World   Com,    за  да  изпитаме  необходимостта  от  изучаването  на  този  стра-­‐ нен   феномен   –   измамата   –   този   голям   проблем   за   бизнеса   и   об-­‐ ществото   в   глобален   аспект.   А   особено   в   икономиката   тяхното   проявление  е  най-­‐значимо,  а  ефектът  им  –  разрушителен.    

1.1.1. Потребността  от  изучаване  на  измамите  в  икономиката    

Ние си  имаме  своите  собствени  примери.  Можем  да  започ-­‐нем   с   „удрянето   в   кантара”,   когато   пазаруваме,   преписването   на   изпит   или  ходатайство  и  „подарък”  за  вземането  му,  преминавай-­‐ки  през   присвояването   на   пари   от   касата   или   принтера   на   работ-­‐ното   място,  получаване  на  комисионна  за  фаворитизиране  на  близка  до   семейството   фирма   и   стигайки   до   “по-­‐изпипани”   и   фи-­‐ни   методи   за   получаване   на   незаконни   предимства   пред   другите   –   избягване   плащането   на   данъци,   показване   на   добро   финансово   състояние   чрез   „творчески   счетоводни   практики”,   спечелване   на   обществени   поръчки  в  съучастие  с  фаворитизирана  фирма  и  още  и  още.   Пресни   са   примерите   и   раните   на   „опарените”   участници   в   рухналите  пирамиди  на  „Лайф  Чойс  Интернешънъл”,  „Анжел  си-­‐ти”,   които   едва   ли   повече   ще   си   мечтаят   за   големите   печалби   и   7


проблемите, свързани   с   противодействието   на   икономи-­‐ ческите  измами,  което  е  основна  цел  на  създадената  през  2004  г.   Асоциация  за  противодействие  на  икономическите  из-­‐мами  (АПИИ)   –  www.acefraud.org.     1.1.2.  Какво  е  измама?     Терминът   измама   според     Български   тълковен   речник,   из-­‐ дание   на   „Наука   и   изкуство”   от   2004   г.   е:   „излъгване,   лъжа   с   ко-­‐ ристна   цел.”1.   Оттук,   измамата   може   да   е   навсякъде   и   да   бъде   еле-­‐ мент   на   всяко   действие   с   цел   отнемане   на   нещо   ценно   от   или   по-­‐ лучаване  на  непозволено  предимство  пред  потърпевшия.  Най-­‐често   отнемането   става   чрез   грабеж,   лъжа   или   кражба.   Всичките   те,   ако   включват   лъжа,   която   да   възбуди   и   поддържа   заблужде-­‐ние,   са   измами.         Най-­‐широко   и   всеобхватно   измамата   може   да   бъде   дефини-­‐ рана  като:     Всички   многообразни   средства,   които   човешката   изобре-­‐ тателност   може   да   създаде   и   до   които   прибягва   съответния   индивид,   за   да   получи   предимство   над   друг   чрез   фалшиви   пред-­‐ ложения   или   скриване   на   истината.   Те   включват   неочаквани   действия,   хитрост,   коварност   или   лицемерие   и   всякакъв   друг   нечестен  начин  да  се  излъжe  човек.”2     Тази   обширна   дефиниция   комфортно   обхваща   всички   про-­‐ явления   на   измамата,   но   от   друга   страна   -­‐   не   всички   действия,   свързани   с   лъжа,   хитрост,   лицемерие,   лукавство   и   т.н.   са   измами   според  юридическата  терминология.   Според   нея,   измамата   е   престъпление,   което   е   дефинирано   чрез   чл.   209   на   настоящия   Наказателен   кодекс   като:   “Който,   с   цел   да  набави  за  себе  си  или  за  другиго  имотна  облага,  възбуди  и  под-­‐ държа   у   някого   заблуждение   и   с   това   причини   нему   или   другиму   имотна  вреда,  се  наказва  за  измама  с  лишаване  от  свобода  до  6  го-­‐ дини”.     Това   означава,   че   за   да   има   измама,   вкупом   трябва   да   са   на-­‐ лице  следните  елементи:   а.   Значимо   лъжливо   твърдение,   действие   или   бездействие,   възбуждащо  или  поддържащо  заблуждение;   1 2

Български тълковен речник, Наука и изкуство, 2004, София ACFE Fraud Examiners Manual 2003, p. 2-201

9


Тук трябва   да   се   прави   винаги   разлика   между   грешка   и   из-­‐ мама.   Моят   професор   Михаил   Динев   в   „Контрол   в   социалното   уп-­‐ равление”4   посочва   разграничението   между   грешка   и   измама,   а   освен   това   при   дискутирането   им   се   шегуваше   относно   вероят-­‐ ността   от   допускането   на   грешките:   „Каква   трябва   да   е   вероят-­‐ ността   от   грешка,   която   може   да   допусне   сапьорът?   Нула,   разбира   се!”.   Ако   стойностите   на   активите   и   пасивите   в   счетоводния   ба-­‐ ланс   като   цяло   се   равняват,   но   пък   се   окаже,   че   сумата   на   състав-­‐ ните  им  елементи  не  е  равна  на  общата,  това  може  да  бъде  в  след-­‐ ствие  на  грешка.  Ако  такъв  финансов  отчет  е  заверен  от  регистри-­‐ ран   одитор,   тази   „дреболия”   също   може   да   не   бъде   забелязана   от   него.   Естествено,   ефектът   от   грешните   данни   във   финансовия   от-­‐ чет   ще   се   отрази   неблагоприятно   върху   потребителите   му   при   вземане  на  решение,  но  разликата  между  грешката  и  изма-­‐мата  се   състои  в  наличието  на  умишлените  действия  с  цел  по-­‐лучаване  на   предимство   над   други   чрез   заблуждение.   И   тъй   като   умисълът   обикновено  е  в  съзнанието,  той  много  трудно  се  доказ-­‐ва  пряко,  а  и   за   това   са   нужни   много   знания   и   умения,   на   които   поставяме   началото  чрез  това  издание.     Липсата  на  писани  правила  за  това  какво  е  позволено  и  какво   не   е   и   на   ефективен   надзор   дали   те   се   спазват   обикновено   са   в   основата   на   извършваните   нежелани   действия   и   поведение   в   предприятието.  Оттук  и  народната  пословица  „Капка  по  капка   -­‐  вир   става”   съвсем   спокойно   би   се   отнасяла   и   за   превръщането   на   „дребните”  злоупотреби  в  значими  и  скъпо  костващи  измами.     2.  ВИДОВЕ  ИЗМАМИ  И  ТЯХНАТА  КЛАСИФИКАЦИЯ     2.1.   Според   Наказателния   кодекс   към   момента   на   публикуването   на   това   издание   измамата   е   престъпление   и   е   об-­‐ хваната  в  следните  форми:     • обикновена   • документна   • застрахователна   • компютърна  измама   • счетоводна  измама   • измама  при  бизнес  оценяване   4

Михаил Динев, Контрол в социалното управление, Тракия М, София, 1999, стр. 40

12


ГЛАВА 2.  ТЕОРЕТИЧНИ  АСПЕКТИ  НА   ИКОНОМИЧЕСКИТЕ  ИЗМАМИ    

В  ТАЗИ  ГЛАВА:  

• Извършителите  на  измами   • Приложимите  теории   • Елементи  на  измамата:   § мотив  (потребност);   § благоприятна  възможност   § оправдание  (лични  характеристики)    

В предходната   глава   представихме   същността   на   измамата,   сериозността   на   проблема,   класификацията   на   видовете   измами,   какво   струва   измамата   на   организациите.   В   тази   глава   ще   стане   дума   за   това   кой   извършва   измами   и   защо   го   прави.   За   да   разпоз-­‐ навате,  предотвратявате,  разкривате  и  разследвате  измами,  вие  ще   трябва  да  знаете  кои  са  мотивите  за  поведението  на  измам-­‐ниците   и   защо   иначе   честни   хора   пристъпват   към   извършването   на   измами.     2.1.  ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ  НА  ИЗМАМИ     Кой  извършва  измами?     Минали   изследвания   показват,   че   всеки   може   да   извърши   измама  и  извършителите  обикновено  не  могат  да  бъдат  разграни-­‐ чавани   от   другите   хора   по   демографски   или   физиологически   признаци.   Повечето   профили   на   извършители   на   измами   си   при-­‐ личат  с  тези  на  честните  хора.     Изследването   на   ACFE   през   2004   за   измамите,   публикува-­‐но   в   цитирания   вече   „Доклад   до   нацията   за   длъжностните   из-­‐мами   и   злоупотреби”13,   предоставя   допълнителен   поглед   към   ти-­‐пичния   извършител   на   длъжностни   измами.   Това   изследване,   което   се   базира   на   анализа   на   данни   за   случаи   на   измами,   пред-­‐ставени   от   2  608   сертифицирани   проверители   на   измами   устано-­‐вява,   че   58%   от   докладваните   случаи   на   длъжностни   измами,   са   извършени   от   служители.   Други   30%   се   падат   на   мениджърите   и   12%   на   изпълнителните  директори  и  собствениците.     13

ACFE 2004 National Fraud Survey”, ACFE, Austin, Texas

26


стопански престъпления   (30%).   Обезпокоителен,   обаче   е   фактът,   че   една   четвърт  от  злоупотребите  са  разкрити  случайно  (6%  в  световен  мащаб)…”20  

Осъзнатата   благоприятна   възможност   да   се   извършва   изма-­‐ ма,   да   се   прикрива   или   да   се   избегне   наказанието,   е   вторият   еле-­‐ мент   от   триъгълника   на   измамата.   Първо,   ние   проверяваме   конт-­‐ ролите,   които   увеличават   възможностите   за   индивидите   да   из-­‐ вършат   измами   в   организацията.   След   това   създаваме   множество   сценарии,   за   да   се   илюстрират   неконтролируемите   проблеми,   които  би  трябвало  да  се  имат  предвид,  когато  преценяваме  дали  е   налице   възможност   за   извършване   на   измама.   Най-­‐малко   шест   основни   фактора   спомагат   за   увеличаване   на   благоприятните   възможности   за   извършване   на   измами   в   организациите.   По-­‐долу   посоченият   списък   не   е   изчерпателен,   но   показва   слабости   в   системата,  които  създават  благоприятни  възможности.     1.   Липса   или   преодоляване   на   контролите,   които   предотвра-­‐ тяват  и/или  разкриват  измамно  поведение.   2.   Неспособност   да   се   оцени   качеството   на   изпълнението   на   дейността.   3.  Пропуск  да  се  дисциплинират  извършителите  на  измами.   4.  Липса  на  достъп  до  информация.   5.  Игнориране,  апатия  и  липса  на  капацитет.   6.  Липса  на  одиторска  следа.   7.  Други     Оправданието   До   тук   ние   описахме   първите   два   елемента   на   триъгълника   на  измамата;  усещането  за  натиск  и  благоприятната  възможност.       Почти   всяка   измама   включва   и   оправдание.   Повечето   из-­‐ вършители   са   за   първи   път   престъпници,   които   не   биха   извърши-­‐ ли   други   престъпления.   Оправданието   им   помага   да   се   скрият   от   нечестността   на   своите   действия!   Ето   и   някои   от   оправданията,   използвани  от  измамниците:   • Фирмата  ми  го  дължи.   • Парите   ги   взех   само   назаем   –   ще   ги   върна   при   първа   въз-­‐ можност.   • Никой  няма  да  пострада.   20

Пак в цитираното по-горе изследване

41


ГЛАВА 3.  КОРУПЦИЯТА  –  ЧРЕЗ  ПОДКУПИ   И  КОМИСИОННИ,  ПОДАРЪЦИ,  КОНФЛИКТ  НА   ИНТЕРЕСИ,  ИКОНОМИЧЕСКО  ИЗНУДВАНЕ,   ТЪРГУВАНЕ  С  ВЪТРЕШНА  ИНФОРМАЦИЯ      

 

В ТАЗИ  ГЛАВА:   • Характеристика  на  корупцията   • Елементи  и  схеми  на  проявление   § Подкупи  и  комисионни   § Незаконни  подаръци   § Икономическо  изнудване   § Конфликт  на  интереси   § Прикриване  на  вътрешна  информация   § Злоупотреба  с  доверие  и  търгуване  с   вътрешна  информация   • Подходи  за  разкриване  и  предотвратяване  

3.1. ХАРАКТЕРИСТИКА  НА  КОРУПЦИЯТА     Един   кмет   го   хванали   с   белязани   пари,   дадени   му   като   под-­‐ куп.   И   къде,   мислите,   намерили   белязания   прах   –   по   джоба   на   панталона,   по   джоба   на   ризата   и   ...   по   брадичката!   Много   още   примери   могат   да   бъдат   предложени   и   в   пресата,   а   и   ние   самите   често   сме   свидетели   на   даване   на   малки   или   по-­‐големи   „невинни”   подаръци   за   добре   извършена   услуга   или   разкрита   вътрешна   ин-­‐ формация,   на   предложения   за   насочване   към   фирми-­‐подизпъл-­‐ нители,  които  да  включите  в  офертата  си  ,  за  да  я  спечелите  и  още  и   още.     Терминът   „корупция”   има   латински   произход   и   според   чет-­‐ въртото   издание   на   Български   тълковен   речник   означава   „об-­‐ ществена   развала,   поквара,   подкупничество”21.     Още   по-­‐инте-­‐ресно   пак   там   е   тълкуването   на   глагола   „корумпирам”,   а   именно   –   „покварявам,   развратявам   някого,   обикн.   политически   деец   или   длъжностно   лице   чрез   даване   на   подкупи   и   други   материални   облаги.”22   21

Български тълковен речник, Наука и изкуство, София, 2004 г, 4 преработено издание, стр.386 22 22 Пак там

43


3. 2.  ЕЛЕМЕНТИ  И  МЕТОДИ  НА  ПРОЯВЛЕНИЕ  НА   КОРУПЦИЯТА     3.2.1.  Подкуп     Както   в   счетоводството   за   дебита   и   кредита   гражданственост   е   придобил   израза   „Дал   Кольо   –   взел   Кольо”,   тъкмо   този   израз   най-­‐ ярко   може   да   се   приложи   при   икономическите   измами   и   към   кла-­‐ сическото   и   с   дълга   историческа   традиция   проявление   на   коруп-­‐ цията  –  подкупът.       Подкупът   се   подразделя   на   подкуп   на   длъжностно   лице   и   комерсиален  подкуп.     Подкупът  на  длъжностно  лице  е:     а)  даване,     б)  получаване,     в)  предлагане  или     г)  уговаряне  на  нещо,     д)  което  има  стойност,     е)  с  цел  да  се  повлияе  на  длъжностното  лице     ж)   да   изпълни   или   да   пропусне   да   изпълни   законовите   си   задължения.       Наскоро  в  пресата  бе  отразено  следното:     Директорът   на   Градския   пазар   в   София   Велизар   Монаков   бе   задържан   във   вторник   при   акция   на   СДВР   и   Икономическата   полиция   с   белязани   пари.   Акцията   за   задържането   му   е   проведена   след   получени   в   Столичната   дирек-­‐ция   на  вътрешните  работи  (СДВР)  жалби,  че  Монаков  искал  по  100  лева  руш-­‐вет  на   сергия.   Арестът   на   директора   на   пазара   става   ден   след   като   започна   процедурата  за  подновяване  на  договорите  за  сергиите  на  пазара.  

Към датата   на   публикуване   на   това   издание   в   Наказателния   кодекс  подкупът  е  дефиниран  в  зависимост  от  различни  случаи,  но   като   цяло   наказателното   преследване   е   определено   по   следния   начин:   „Чл.  301.    (1)  (Изм.  -­‐  ДВ,  бр.  51  от  2000  г.,  бр.  92  от  2002  г.)  Длъж-­‐ностно   лице,   което   поиска   или   приеме   дар   или   каквато   и   да   е   облага,   която   не   му   се   следва,   или   приеме   предложение   или   обещание   за   дар   или   облага,   за   да   извърши  или  да  не  извърши  действие  по  служба  или  загдето  е  извършило  или   не   е   извършило   такова   действие,   се   наказва   за   подкуп   с   лишаване   от   сво-­‐бода   до  шест  години  и  глоба  до  пет  хиляди  лева...”  

45


циални почивки   и   командировки   и   множество   други   изгоди   и   възнаграждения,   които   са   останали   неизвестни   за   държавната   агенция.     Горният   сценарий   би   могъл   да   включва   и   принуда.   Без   да   е   информирана   държавната   агенция,   съпругата   на   Иван   Петров   би   могла   да   бъде   заплашена   с   уволнение,   ако   не   помогне   с   благо-­‐ приятното   си   гласуване.   И   обратно,   чрез   заплашване,   че   ще   се   въздържи   от   благоприятно   за   частната   фирма   гласуване,   Иван   Петров   би   могъл   да   я   принуди   да   му   предостави   специални   из-­‐годи   за   себе   си   или   за   съпругата   си.   В   допълнение   на   това,   съще-­‐ствува   вероятността  поради  гласът  на  Иван,  държавната  агенция  да  е  била   възпрепятствана   от   получаването   на   най-­‐добрата   стой-­‐ност   от   парите,   които   ще   бъдат   изразходвани,   за   сметка   на   полу-­‐ченото   финансово  предимство  от  Иван  и  частната  фирма.     Конфликт   на   интереси   може   също   да   възникне   и   да   е   в   ре-­‐ зултат   на   измама,   когато   организацията   има   скрит   интерес   в   или   извличане   на   скрити   изгоди   от   крайния   резултат   от   сделка   или   събитие.   Този   по-­‐благороден   вид   конфликт   на   интереси   би   могъл   да   възникне,   ако   длъжностни   лица   на   организацията   сами   или   в   съучастие   с   доставчиците   на   услугите,   получават   бюджетни   сред-­‐ ства   и   използват   тези   средства   за   различни   от   предназначението   им  цели.  В  този  случай  организацията  има  скрит  собствен  инте-­‐рес,   който   фактически   или   потенциално   е   неблагоприятен   за   ин-­‐ тересите  на  държавата  или  общината.     Следната  история  е  следващият  пример:   Длъжностно   лице   на   организацията   насочва   собственика   на   компанията,   извършваща   бизнес   по   договор,   за   да   му   предостави   компютри   и   служители   на   контрагента,   които   биха   били   използ-­‐ вани   за   извършване   на   работи,   несвързани   с   договора.   Когато   търси   плащане   за   извънредните   работи,   контрагентът   фактурира   часовете   за   недоговорените   работи   като   допълнителни   за   дей-­‐ ностите,   обхващани   чрез   договора.   Фактурирането   се   е   извърши-­‐ло   със   знанието   на   длъжностно   лице   от   организацията,   който   е   инструктирал   служител   от   по-­‐ниско   ниво   да   одобри   фактурата   за   плащане.           55


ГЛАВА 4.  ПРИСВОЯВАНЕ  НА   И  ЗЛОУПОТРЕБА  С  АКТИВИ    

 

 

В ТАЗИ  ГЛАВА:   • Същност  и  характеристика   • Схеми  на  присвоявания  и  злоупотреби  с:   § Дълготрайните  материални  и  нематериални   активи   § Краткотрайните  активи   ♦ материални  запаси   ♦ вземания  от  клиенти   ♦ парични  средства   § Фактурирането   § Разчетно-­‐платежната  ведомост   • Индикатори  за  разпознаване  и  методи  за  разкриване     • Подходи  и  методи  за  предотвратяване    

1.  СЪЩНОСТ  И  ХАРАКТЕРИСТИКА  

Присвояването на   и   злоупотребата   с   активи   винаги   са   били   свързани  с  основните  форми  на  собственост:  държавна,  общинс-­‐ка,   частна,  публично-­‐частна  чрез  партньорства,  семейна  и  др.  Ето  защо,   вниманието   на   счетоводители,   одитори,   мениджъри,   собст-­‐веници   и  обществото  като  цяло  винаги  е  било  насочвано  към  раз-­‐криване  и   предотвратяването   им,   изучавайки   мотивите   и   възмож-­‐ностите   за   присвояване   и   злоупотреби   и   различните   счетоводни   методи   за   извършването  и  прикриването  им.   Преди  много  години  –  в  началото  на  миналия  век  -­‐  д-­‐р  Ернст   Джени   и   Георг   Нидермайер   посочват   в   своята   книга   „Изма-­‐ми   и   злоупотребления  в  счетоводството”,  че:     „...Според   подбудите,   заради   които   се   вършат   злоупотребления   и   укри-­‐ ване   на   истината   в   търговските   книги,   ние   можем   да   разделим   последните   на   две  големи  групи.     В   първата   ние   ще   класираме   престъпните   деяния,   вършени   от   чинов-­‐ ниците  във  вреда  на  собственика  на  предприятието,  а  във  втората  ще  поста-­‐вим  

63


измама или   злоупотреба,   ако   субектът   не   е   обозначен.   В   допъл-­‐ нение   на   неправомерното   използване   на   самия   актив,   загубата   на   производително   време   може   да   се   окаже   по-­‐скъпо   от   самото   из-­‐ ползване  на  актива.       4.2.2.  Схеми  на  присвоявания  и  злоупотреби  с  краткотрайни   активи     Краткотрайните   активи   на   предприятието   или   ор-­‐ ганизацията,   които   са   най-­‐често   обект   на   присвояване   и   злоупот-­‐ реби,  обхващат  материалните  запаси,  краткосрочните  взема-­‐ния  –   от   клиенти   и   паричните   средства   –   в   касата   и   по   банко-­‐вите   сметки.     4.2.2.1.  Схеми  на  измами  и  злоупотреби   с  материални  запаси     Повечето   извършени   измами   с   материални   запаси   и   скла-­‐ довото   стопанство   включват   присвояване   на   материални   запаси   и   злоупотреба  с  тях  за  лична  изгода,  закупуване  без  да  има  нужда  на   материални   запаси   от   фаворитизирана   фирма,   прис-­‐вояване   (или   кражба)   на   отписани   като   отпадъци   материални   запаси   или   осчетоводяване   на   присвоените   материални   запаси   като   налични   след  извършена  „според  правилата”  инвентариза-­‐ция.     Присвояване   на   материални   запаси   и   материали   за   лично   потребление   Колко   пъти   сме   чували   някой   да   каже   “Аз   само   го   бях   взел   назаем”   или   “Взех   повечко   от   канцеларските   материали,   защото   мисля,   че   ми   се   полагат,   а   и   детето   тръгва   на   училище”.   На   прак-­‐ тика,   голямо   количество   материални   запаси   са   открадвани   под   претекст,   че   са   били   вземани   временно   и   назаем.   Но,   фактичес-­‐ки,   това   пренасочване   на   материалните   запаси   е   в   собствена   пол-­‐за   и   във  вреда  на  предприятието  или  организацията.     Кражба  (присвояване)  на  материални  запаси   Материалните   запаси   се   крадат   или   присвояват   и   за   да   се   продават   на   външни   лица.   Те   могат   да   бъдат   продадени   на   соб-­‐ ствената   фирма   на   служителя,   на   свободния   пазар,   импровизира-­‐ ните   борси  или   гаражните   магазинчета   на   непознати   купувачи   или   съучастници.   68


Кражба на  бракувани  материални  запаси  и  отпадъци   За   съжаление,   кражбата   на   отпадъци   е   нормална   практика.   Тъй  като  сумите  често  не  са  значителни  за  финансовите  отчети  на   предприятието   или   организацията,   обикновено   отпадъците   не   се   контролират  добре  и  не  се  води  добра  отчетност.     Осчетоводяването   на   присвоените   материални   запаси   като   налични   след   извършена   „според   правилата”   инвентариза-­‐ция   е   често   под   прякото   ръководство   на   мениджмънта   и/или   соб-­‐ ствениците   и   чрез   подбора   на   членовете   на   комисията   и/или   чрез   подправянето   на   резултатите   от   инвентаризацията   обикновено   се   цели  да  се  прикрие  присвояването  на  активи.     4.2.2.2.  Схеми  на  измами  и  злоупотреби   чрез  счетоводни  вземания     Схеми  на  измами  чрез  счетоводни   вземания  от  клиенти   За   счетоводните   вземания   от   клиенти   е   установено,   че   са   в   област   много   податлива   на   измами.   Те   са   в   основата   както   на   схе-­‐ мите   на   измами   чрез   финансовите   отчети,   така   и   схемите   за   при-­‐ свояване  и  злоупотреба  с  активи.  Най-­‐обичайните  схеми  на  изма-­‐ма   при  счетоводните  вземания  от  клиенти  са:     • Прехвърляне   на   стойности   от   една   в   друга   счетоводна   клиентска  сметка;   • Фиктивни  продажби  и  осчетоводени  фиктивни  вземания;   • Вземане  пари  на  заем  за  сметка  на  създаване  на  вземания;   • Неправомерна  кореспонденция  на  кредитните  записвания.     Прехвърляне  на  стойности  от  една   в  друга  счетоводна  сметка  на  клиенти   Прехвърлянето   на   стойности   от   една   в   друга   счетоводна   сметка   на   клиенти   е   осчетоводяване   на   плащане,   постъпило   за   погасяване   на   задължение   по   клиентска   сметка   в   доста   по-­‐късен   период  от  времето,  по  което  то  вече  отдавна  е  пристигнало.  Това  е   метод  за  прикриване  на  манипулиране  на  присвояване  и  макар,  че  е   доста   примитивен,   се   прилага   често   особено   в   малките   фир-­‐ми,   където  функциите  на  касиер  и  счетоводител  се  упражняват  от  едно   и  също  лице.     69


ГЛАВА 5.  ИЗМАМИ  ЧРЕЗ  ФИНАНСОВИТЕ  ОТЧЕТИ      

В  ТАЗИ  ГЛАВА:   • Същност  и  характеристика   • Извършителите,   мотивите   им,   благоприятните   възможности,  оправданието  и  последствията   • Схемите  на  измами  чрез  финансовите  отчети   • A  къде  са  одиторите?   • Подходи   и   методи   за   разкриване   на   измамите   чрез   финансовите  отчети   • Подходи   за   противодействие   на   измамите   чрез   финансовите  отчети     5.1.  СЪЩНОСТ  И  ХАРАКТЕРИСТИКА  

И докато   в   предходните   глави   описахме   кои   са   извърши-­‐ телите  на  измами  и  схемите  на  прилагането  им,  пряко  насочени  във   вреда   на   предприятието   или   организацията,   в   тази   глава   ще   се   спрем   на   схемите   на   измами   чрез   финансовите   отчети,   които   косвено   облагодетелстват   извършителите   и   тяхното   предприятие   или   организация   и   са   насочени   във   вреда   на   всички   заинтересо-­‐ вани  от  верността  на  тази  информация  страни.   Общоизвестно   е,   че   целта   на   счетоводната   информация   е   да   помага   за   обяснението   на   финансовата   и   икономическа   реалност,   включваща   както   относителното   финансово   състояние,   така   и   из-­‐ пълнението   на   дейността   на   предприятието   или   организацията   към   определен   момент.   Откакто   съществува   счетоводството   като   наука,   постигането   на   тази   цел   се   е   осъществявало   чрез   финансо-­‐ вите   отчети,   които   в   различна   степен   честно   и   вярно   са   доприна-­‐ сяли   за   постигането   на   тази   цел   и   винаги   са   били   в   зависимост   от   бизнес   цикъла   или   етапа   на   развитие   на   предприятието   или   орга-­‐ низацията.       Проследяването   на   процеса   на   изготвяне   на   финансовите   отчети   и   злоупотребите   с   твърденията   в   тях,   още   от   началото   на   миналия   век   досега,   ще   ни   позволи   да   сравним   настоящото   със-­‐ тояние   на   приложение   на   финансовите   отчети   с   проблемите   то-­‐ гава:   85


• Значими умишлени  пропуски  или  неправилни  представя-­‐ния   на   събития,   сделки,   сметки   или   друга   съществена   ин-­‐ формация,   на   базата   на   които   се   изготвят   финансовите   от-­‐ чети;   • Преднамерено   неправилно   прилагане   на   счетоводни   прин-­‐ ципи,   политики   и   процедури,   използвани   за   измерване,   признаване,   докладване   и   оповестяване   на   икономически   събития  и  бизнес  сделки;   • Умишлени   пропуски   на   оповестявания   или   представяне   на   неадекватни   оповестявания   по   отношение   на   счетоводни   принципи  и  политики,  отнасящи  се  до  финансови  стойнос-­‐ти.  

  Според   Международен   одиторски   стандарт   240   „Одиторска-­‐ та  отговорност  относно  измами  при  одит  на  финансовите  отчети”,   дефиницията  е:     „Преднамерено   и   умишлено   неправилно   представяне   или   пропускане  на  значими  факти  или  счетоводна  информация,  коя-­‐то   води   до   заблуждение   и   заедно   с   цялата   налична   информация,   би   могло   да   причини   на   ползвателя   да   промени   или   измени   своя-­‐та   преценка  или  решение.”38   В  този  стандарт,  който  вече  се  прилага  и  в  нашата  страна,  се   посочва,   че   два   вида   умишлено   неправилни   представяния   се   от-­‐ насят   до   одитора,   а   именно:   неправилни   представяния,   които   са   в   резултат   от   измамно   финансово   докладване   и   неправилни   пред-­‐ ставяния,  които  са  в  резултат  от  присвояване  и/или  злоупотреба  с   активи.     В   раздела   за   ролята   на   одиторите   и   методите   за   разкриване   на   този   вид   измами,   ще   се   спрем   по-­‐подробно   на   рисковете   от   из-­‐ вършването  им  и  подходите  за  разпознаване.     5.2.  ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ,  МОТИВИТЕ  ИМ,  БЛАГОПРИЯТНИТЕ   ВЪЗМОЖНОСТИ,  ОПРАВДАНИЕТО  И  ПОСЛЕДСТВИЯТА     5.2.1.  Извършителите   Обикновено  този  тип  измами  се  извършват  от  менидж-­‐мънта,   при  което  в  повечето  случаи  това  става  със  знанието  и  участието  и   на   собственика   на   предприятието   или   организацията   и   доста   често   и  одитора,  който  заверява  финансовите  отчети.    

38

ACFE, Cooking the Books: What Every Accountant Should Know About Fraud, 1993, p. 14

91


• Абе, как   ще   спечелиш   поръчката,   ако   не   дадеш   „по   вери-­‐ гата”!   • Бизнесът  си  е  бизнес,  иска  си  го!   • И  двете  страни  са  доволни  –  ние  печелим,  те  печелят!   • Измами  при  договарянето  има  и  в  Европейския  съюз,  и  по   целия  свят!   • Всички  го  правят!     За   съжаление,   трите   елемента   на   триъгълника   на   измамата   се  проявяват  винаги  в  единство,  а  уникалността  и  многообразието   на   схемите   и   видовете   индикатори   на   измами   при   договарянето   и   обществените  поръчки,  обединени  в  едно,  могат  да  бъдат  някои  от   посочените  по-­‐долу.     6.2.  ВИДОВЕ  СХЕМИ  ЗА  ИЗМАМИ  ПРИ  ДОГОВАРЯНЕТО  И   ОБЩЕСТВЕНИТЕ  ПОРЪЧКИ     Представените   по-­‐долу   схеми   на   измами   при   договарянето   са   съпроводени  и  с  истински  примери,  в  които  само  наименова-­‐нията   на   фирмите   и   „героите”   са   променени.     На   пръв   поглед,   при   повечето   от   случаите   схемите   като   че   ли   са   общоизвестни,   но   когато   се   прилагат   в   комбинация,   в   съглашателство   и   в   удобен   момент,   те   са   твърде   коварни,   трудни   за   разкриване,   а   още   по-­‐ трудни  за  доказване.       Съглашателство  при  офериране  между  договарящите  се   Предварително   няколко   кандидати   могат   тайно   да   се   дого-­‐ ворят   да   представят   допълнително   високи   оферти,   за   да   позволят   на   предварително   избрания   контрагент   или   контрагенти   да   спе-­‐ челят   офертата   на   ротативен   принцип,   или   да   разделят   договори-­‐ те   по   територия   или   да   предприемат   подтискане   подаването   на   други   оферти,   за   да   се   преодолее   конкурентния   процес   и   да   си   поделят  работата.   Съглашателското   офериране   води   до   увеличаване   на   цените   в   отрасъла.   Най-­‐обичаен   е   подходът   в   отрасли   с   естествено   мо-­‐ нополно   влияние   при   определяне   на   цените   и   високи   начални   разходи   и   относително   малко   кандидати   -­‐   офериращи,   като   ВиК   услуги,   ремонт   на   пътни   настилки,   сметосъбирането,   инкасиране   на   водопотреблението   и   др.   Някои   форми   на   подправяне   на   офертния  процес  често  съпровождат  схемите  с  комисионни,  за  да  се  

122


плаща от  дребните  предприемачи,  като  цената  на  подкупа  е  между  2  хил.  и  10   хил.  лв.  и  стойността  му  е  приблизително  такава  и  за  държавни,  и  за  общински   служители.  

  Изключване  на  квалифицирани  контрагенти   Нечестният   служител   или   мениджър,   отговарящ   за   снабдя-­‐ ването,   обикновено   в   сговор   с   корумпиращ   кандидат-­‐контрагент,   може   да   използва   множество   тактики,   за   да   изключи   другите   ква-­‐ лифицирани   кандидати,   включително   аранжирайки   много   спе-­‐ цифични   или   необосновано   трудно   приложими   критерии   за   учас-­‐ тие,   създавайки   нелогични   офертни   спецификации.   Освен   това   се   използва   и   разделяне   на   покупките   или   вида   услуги,   за   да   се   избегне   конкурентно   офериране,   правейки   оправдано   спечелва-­‐ нето  на  договора  от  една  предпочетена  фирма  и  т.н.     Пример:    Едва  след  като  закупят  документацията,  кандидатите   установяват,  че  не  отговарят  на  условията     На   първо   място,   оказва   се,   че   по-­‐важната   част   от   изискванията   към   кандидатите  се  съдържат  в  тръжната  документация,  която  струва  120  лв.,  а  не  в   общодостъпните   обявления   в   Държавен   вестник   или   в   Регистъра   на   общест-­‐ вените   поръчки.   В   поканата   за   участие   е   отбелязано,   че   за   доказателство   на   техническите   възможности   на   кандидатите   се   изисква   лиценз   за   наличие   на   собствено   звено   за   подготовка   и   обучение   на   охранители.   Такъв   лиценз   обаче   не  е  задължителен.  Друга  тънкост  е  условието  фирмите  да  разполагат  със  соб-­‐ ствен   квалифициран   нает   по   трудов   договор   персонал   за   изпълнение   на   поръчката,   който   към   момента   на   откриване   на   процедурата   е   не   по-­‐малко   от   1200   души.   Този   ограничителен   критерий   дружествата   с   по-­‐малък   персонал   установяват   едва   след   закупуването   на   тръжните   книжа,   както   се   е   случило   с   управителя  на  "Професионална  защита  и  електроника"  Г.Р.      

Изтичане  на  информация  за  офертите   Персоналът,   отговарящ   за   доставките   може   да   издаде   ин-­‐ формация   на   другите   офериращи   или   конфиденциална   офертна   информация   на   фаворизиран   кандидат,   за   да   му   предоставят   не-­‐ честно   предимство   в   процеса   на   офериране.   Такива   схеми   обик-­‐ новено   възникват   в   резултат   на   търгуване   с   вътрешна   информа-­‐ ция,   която   е   елемент   на   корупцията,   разгледан   в   една   от   предход-­‐ ните  глави.     124


Пример: Кореспонденция,  доказваща  подадена  по-­‐късно  оферта   До:  Бояна  Дечева   Копие  до:  Кирил  Ранков     Здравей  Бояна,     Днес   беше   крайният   срок   за   подаване   на   предложения   по   търг   TTП000884.   При   закупени   три   тръжни   документации,     само   двама   са   подали   –   ABC  ОДИТ  ООД  и  XYZ  ОДИТ  ООД.  Третият  -­‐  123  ODIT  OOД  не  е  подал  в  обявения   срок.     Процедурата   е   открита   по   стария   ЗОП   и     са   нужни   минимум   3   редовни   оферти,  за  да  се  състои.       Можем  да  удължим  срока  за  подаване  по  процедурата  до  30  календарни   дни,  ако  смяташ,  че  ще  се  появи  трети  кандидат.  Всяко  удължаване  на  срока  за   изпращане   в   Държавен   вестник   за   публикуване   отнема   около   12   дни.   Ако   смяташ,   че   123   ODIT   OOД   ще   подадат   редовно   предложение   при   евентуално   удължаване  с  около  2  седмици,  моля  те,  напиши  ми.     Другият   вариант   е   да   започнем   открит   конкурс   по   Новия   ЗОП   .   Според   Наредбата   30   календарни   дни   в   срок   от   подаване   не   е   необходимо   да   имаме   повече   от   едно   предложение.     Последният   вариант,   по   който   чакам   мнение   от   юристите,  е  дали  можем  да  направим  сега  процедура  на  договаряне.     На  семинара,  на  който  бях,  представителят  на  Агенцията  за  обществени   поръчки   изрично   наблегна,   че   това   не   е   възможно,   но   все   пак   ще   помоля   юристите  да  проучат  тази  възможност.   Моля  те,  изпрати  ми  още  днес  твоето  мнение  за  123  ODIT  OOД!     Поздрави   Тенчо  Снабдяване   01.11.             12:24  ч.  

Небалансиран  процес  на  офериране   Вероятно  в  резултат  на  корупция,  служител  от  снабдяването   може   да   подправи   процеса   на   офериране   чрез   включването   на   искания   за   отделни   елементи   за   оферти   по   конкретни   работи,   стоки   и   услуги,   за   които   той   знае,   че   няма   да   бъдат   поръчвани   според   договора.   Само   фаворизираният   кандидат   е   посъветван   за   това   и   поради   това   той   представя   ниска   оферта   за   всеки   отделен   елемент   и   по   този   начин   прави   цялата   своя   оферта   най-­‐конку-­‐ рентна.   Това   е   ефективен   и   относително   труден   за   разкриване   на-­‐ чин,   за   да   се   придобие   нечестно   предимство   в   процеса   на   офери-­‐ ране.   126


ГЛАВА 7.  ИЗМАМИTE  ПРИ  КОНЦЕСИИТЕ    

• • • •

В  ТАЗИ  ГЛАВА:     Същност  и  характеристика  на  концесиите   „За”  и  „Против”  концесиите   Видовете  схеми  и  индикатори  на  измами     Методи  за  разкриване  и  предотвратяване  

7.1.  СЪЩНОСТ  И  ХАРАКТЕРИСТИКА  НА  КОНЦЕСИИТЕ     В   еуфорията   на   новоприетия   Закон   за   концесиите   (2006),   опитът   и   проблемите   на   вече   опиталите   “пиперливия   вкус”   от   на-­‐ влизането   на   частния   бизнес   в   сферата   на   държавния   и   общински   монопол,   биха   били   от   полза   в   предотвратяването   на   измамите   в   тази  област.     Своевременно   в   своето   изследване   от   2006   г.   Центърът   за   изследване  на  демокрацията  (2006)66  посочва,  че:     „С   процеса   на   постепенно   хармонизиране   на   законодателството   на   България   със   законодателството   на   ЕС   и   затварянето   на   големи   корупционни   канали   в   миналото   като   контрабандните   например   и   с   приключването   на   ос-­‐ новната   част   от   приватизацията,     обществените   поръчки   и   концесиите   остават  една  от  областите  с  най-­‐висок  корупционен  риск.”  

Значимостта   на   проблема   се   засилва   и   от   публикации   в   пре-­‐ сата,  които,  позовавайки  се  на  същия  доклад,  установяват,  че:       „Обществените  поръчки,  концесиите,  фондовете  на  ЕС  и  източването  на   ДДС  са  дейностите,  станали  основно  поле  за  корупция  през  2005  г...,  а  ...  броят  на   корупционните   сделки   се   е   увеличил   от   80   хил.   месечно   през   2004   г.   на   около   130  хил.  през  миналата  година.»67    

Ето защо  в  тази  глава  ще  се  спрем  на  ролята  и  въздействие-­‐то   на   публично-­‐частните   партньорства   и   в   частност   концесиите,   които  понякога  биха  могли  да  бъдат  считани  и  като  добре  органи-­‐ зирани   схеми   на   измами,   негативните   последствия   от   които   се   66

Център за Изследване на Демокрацията, Антикорупционните реформи в България на прага на членството в Европейския съюз, 2006, стр. 28 67 Пак там, стр. 22

149


Мениджъри за Проекта „Вега Строй” АД

Мениджъри за Проекта

„Инвеститор 2” АД

„Иван Строй” ООД

Печалба (маржът)

Софтуер и Лицензи Договор

„Инвеститор 1” АД и „Инвеститор 2” АД

Такса за успеха чрез „Ф о б о с ” АД „Фобос” АД „Фобос” ООД „Иван Строй: ООД ДЖИ Майс

По   време   на   първоначалния   3   месечен   период   за   оценка   и   развитие,   догово-­‐рът   ще   бъде   изготвен,   за   да   предостави   цялостната   необходима   подкрепа   за   моделирането,   която   не   може   да   бъде   предоставена   от   служителите   на   „Вега   Строй”   АД.   Процесът   на   обявяване   на   обществената   поръчка   трябва   да   започ-­‐не   след   това,   за   да   се   спечели   тази   поръчка   и   да   се   сключи   договор,   но   това   трябва   да  бъде  представено  по  начин,  чрез  който  „Фобос”  АД  да  спечели.     „Фобос”   АД   се   състои   от   „Фобос”   ООД   (това   е   фирмата,   която   трябва   да   е   во-­‐ деща),   „Иван   Строй”   ООД,   която   да   предостави   техническата   помощ   и   „ДЖИ”   ООД,   която   ще   предостави   Майс-­‐а.   „Фобос”   ООД   ще   ръководи   всички   тех-­‐ нически  дейности  на  място  –  проучване,  инсталиране  на  оборудването  и  др.     Такса   за   постигнатия   успех   (success   fee)   ще   бъде   платима   на   „Фобос”   АД   (само   Фобос  –  без  другите),  който  ще  я  преведе  на  „Инвеститор  2”  АД  и  „Инвести-­‐тор   1”   АД.   Предполага   се,   че   тази   такса   ще   е   равна   по   стойност   на   глобата   за   3   месеца  отлагане  предоставянето  на  Хидравличните  модели.  Тя  е  200  000  лв.  на   модел  на  месец,  което  прави  1,2  млн.  лв.  или  800  хил.  щ.д.,  които  трябва  да  бъдат  

164


платени за   трите   етапа   по   $266,7   хил.   в   края   на   всеки   трети,   девети   и   осемнадесети  месец.  Тази  стойност  на  таксата  за  постигнат  успех  се  счита  като   реалистична   при   съпоставяне   с   високите   глоби,   които   могат   да   бъдат   нало-­‐ жени  на  „Вега  Строй”  АД.     Джим  Чернев  

Доста  изобретателно,  нали!     Обещаните   инвестиции   се   оказват   “мираж”,   защото   понятието   „инвестиция”   обикновено   не   е   предварително   дефини-­‐ рано   в   договора   и   концесионерът   отчита   всички   капиталови   раз-­‐ ходи   в   зависимост   от   капитализационната   си   политика.   Това   дава   възможност  да  се  отчитат  като  инвестиции  под  формата  на  отдел-­‐ ни   проекти   разходите   за   забавления   на   кметове,   журналисти,   да-­‐ дени   обеди   и   вечери,   разходки   в   чужбина,   обучение   на   децата   на   шефовете   и   т.н.   Разкриването   на   този   факт   води   неминуемо   към   предоговаряне   на   условията   на   сключения   концесионен   договор,   но  това  обикновено  е  на  4-­‐5  година  от  началото  на  концесията  и  в   болшинството   изследвани   случаи     води   само   до   козметични   про-­‐ мени!     Прилагането   на   различни   схеми   на   измами   чрез   фи-­‐ нансовите   отчети   и   съучастието   на   международна   оди-­‐торска   компания   създават   възможности   за   прикриване   на   подхо-­‐дите,   използвани   от   концесионерите   за   максимизиране   на   печал-­‐бите   им.  Те  могат  да  обхващат:   • Представяне  на  невярна  информация  по  тримесечия;   • Неправилно  признаване  на  приходите;   • Признаване   на   приходи   в   несъответстващ   (неправилен)   отчетен  период;   • Неправилно   третиране   на   определени   сделки   като   про-­‐ дажби;   • Неправилно   отчитане   на   разходи   във   връзка   с   незавърше-­‐ но  производство;   • Неадекватно  показване  на  сделки  със  свързани  лица;   • Неправилна  оценка  и  преоценка  на  активи;   • Неправилно   отчитане   на   оперативни   (текущи)   като   капи-­‐ талови  (инвестиционни)  разходи;   • Несъответствия  в  анализа  и  прогнозите  на  менидж-­‐мънта.     165


ГЛАВА 8.  АКАДЕМИЧНИТЕ  ИЗМАМИ      

В  ТАЗИ  ГЛАВА:     • Същност  и  характеристика   • Видове  и  схеми  на  академични  измами:   § преписване  и  подсказване;   § ходатайство;   § разработване   и   представяне   на   курсови,   дипломни  и  класни  работи   § фалшиви  твърдения,  документи,  дипло-­‐ми   § плагиатство;   § подкуп,   незаконни   подаръци,   конфликт   на   интереси,  заплаха   § други   • Методи  за  предотвратяване       8.1.  СЪЩНОСТ  И  ХАРАКТЕРИСТИКА  

  Включването   на   академичните   измами   в   това   издание   е   необходимо,   поради   голямата   значимост   на   качественото   обуче-­‐ ние   и   професионално   развитие   на   бъдещите   „бели   якички”.   Зна-­‐ чимостта  е  обоснована  и  с  приетата  наскоро  национална  страте-­‐гия   за   борба   с   корупцията   в   образованието.   Терминът   „акаде-­‐мични”   подсказва,  че  обхватът  на  изследването  ни  в  областта  на  „създаване   на   нечестни   предимства   чрез   лъжа   или   измама   с   цел   лична   облага”,   често   наричани   и   „творчески   практики”,   се   насоч-­‐ва   към   висшето   образование,   което   е   и   финалната   права   за   бъде-­‐щите   политици,   мениджъри,   бизнесмени,   фирми,   държавни   и   об-­‐щински   служители,  длъжностни  лица  и  т.н.   Като   академични   измами   могат   да   бъдат   дефинирани:   преписване   от   „пищови”   или   от   съседния   студент,   използване   на   „връзки”,   даване   на   подкуп   или   „почерпка”   за   нанесена   оценка   без   явяване  на  изпит,  преписване  на  цяла  курсова  или  дипломна  работа   или   „изтеглянето”   на   готова   от   Интернет,   плагиатство   и   използване   на   изследванията   на   колега   без   неговото   разрешение,   издаване  на  фалшиви  или  нелегитимни  дипломи  и  др.  Това  са  само   част   от   дългата   поредица   нечестни   предимства   за   лична   из-­‐года,   които   се   прилагат   в   учебния,   научноизследователския   про-­‐цес   и   тяхното  администриране.     170


служителите и  според  52,5%  от  студентите;   И)   Ходатайството   пред   началник   за   назначаване   на   работа   се   третира   директно   като   корупция   от   60,4%   от   студентите,   докато   при   преподавателите   и   служителите  относителният  дял  на  застъпващите  това  мнение  е  45,0%...”81  

При проучванията   ми   през   учебната   2003/2004   г.   на   402   студенти,   а   след   това   и   през   2006   г.   на   още   100   студенти   от   бака-­‐ лавърска  и  магистърска  степен  бе  зададен  въпроса  „Считате  ли,  че   във   вашия   университет/   колеж   се   извършват   от   студентите,   слу-­‐ жителите  и  преподавателите  следните  действия?”.  Те,  по  жела-­‐ние,   трябваше  да  отговорят  с  „Да”  или  „Не”  и  „Не  знам”  за  пред-­‐ложените   им  27  „творчески  практики”.     В   обобщен   вид   резултатите   и   за   двата   периода   са   прибли-­‐ зително   еднакви,   като   резултатите   от   първия   период   са   предста-­‐ вени  в  Таблица  1.     Таблица   1.   Резултати   от   проучване-­‐анкета   на   402   студенти   от   УНСС   през  учебната  2003/2004  г.  

Считате  ли,  че  във  вашия  университет/  колеж  се  извършват  от   студентите,  служителите  и  преподавателите  следните   действия:   І.  При  провеждане  и  вземане  на  изпит:   Преписване  от  помощни  материали  -­‐  учебници,  книги,  записки,   “пищови”  и  други  непозволени  източници  на  информация  или   приспособления     Преписване  от  друг  студент  или  даване  да  се  препише  –  директна   комуникация  или  посредством  бележки  и  други  сигнали   Преписване  посредством  излизане  от  изпитната  зала   Явяване  вместо  друг  (да  бъдеш  заместник)  или  вземане  на  изпит   посредством  явяване  на  друго  лице  (да  ползваш  заместник)   Непредаване  на  работата  в  края  на  изпита  (защото  изпитваният   счита,  че  не  се  е  справил  добре;  дошъл  е  на  изпита,  за  да  разбере   какво  е  изпитното  задание  или  за  да  претендира  после,  че  работата   му  е  изгубена)   Изнасяне  /опит  за  изнасяне/  от  изпитната  зала  на  изпитен   материал,  който  не  е  позволено  да  бъде  изнасян  съгласно   изричните  инструкции  на  преподавателя   Непозволен  предварителен  достъп  до  изпитното  задание  –   получаване  чрез  непозволени  средства  на  изпитното  задание  и   разпространяването  му   Използване  на  друго  име,  под  което  се  предава  работата   Използване  на  лични  контакти  в  учебното  заведение     Предлагане  и/или  даване  на  подкуп   Даване  на  незаконни  подаръци  и  облаги   81

Не Да   Не   знам   /%/   /%/   /%/         88,3   10,4   1,2   83,8   14,7   1,5   36,8   57,2   6,0   57,7   39,8   2,5  

61,7 35,8   2,2   69,2   29,6   1,2   50,7   43,8   70,1   71,9   65,7  

43,8 51,5   26,9   24,9   28,1  

„Основни нагласи и представи за корупцията в СУ “Св. Св. Кл. Охридски”, Фондация „Социален диалог”, София, 2004, www.vobg.net/file.php?id=30

172

5,5 4,7   3,0   3,2   6,2  


Заплаха –  заканване  на  изпитвания  с  действие  против  личността   или  имуществото  на  преподавателя,  което  заканване  може  да   възбуди  основателен  страх  за  осъществяването  му,  и  с  което  се   цели  непозволено  предимство  в  оценяването       Ходатайство  –  осъществяване  на  контакт  с  преподавателя   посредством  друг  преподавател,  длъжностно  лице  или  познат,  с   цел  получаване  на  непозволено  предимство  в  оценяването   ІІ.  При  разработване  и  представяне  на  курсови  и  дипломни   работи:   Преписване  и  представяне  на  цялата  или  част  от  курсовата/   дипломната  работа  с  или  без  редактирането  й   Даване  на  курсова/дипломна  работа  за  ползване  от  друг   Наемане  на  друг  (вкл.  “експерт”)  за  разработване  на  курсова/дипломна   работа     Изготвяне  на  курсова/дипломна  работа  за  другиго  с  цел  (не)материални   облаги   Сваляне  на  готови  безплатни/платени    курсови  и  дипломни  работи  от   Интернет   Многократно  представяне  на  една  и  съща  курсова/дипломна   работа  от  един  и  същи  студент     Представяне  или  добавяне  на  фалшива  библиография  /източници   на  информация/  към    курсовата/дипломна  работа,  за  да  се   разшири  фалшиво  използваната  литература   Представяне  на  твърдение/идея  на  друго  лице  като  свои   собствени  без  цитиране  и  отдаване  значимото  на  автора  им   Предаване  на  съвместна  работа,  когато  изискването  е  било  за   индивидуална  такава   III.  Други   Подправяне  или  фалшифициране  на  протоколи,  компютърни   файлове  или  друг  вид  документация,  съдържаща  резултатите  от   представянето  на  студента  (напр.  посредством  личен  контакт  в   администрацията  на  учебното  заведение)    Представяне  на  фалшива  или  подвеждаща  информация   (медицински  документи  и  т.  н.),  за  да  се  избегне  или  отложи   явяването  на  изпит  или  с  цел  спазване  на  определено  изискване   Плащане  за  издаване  на  фалшива  диплома   Даване  на  подкуп,  фалшива  информация  и  т.н.  на  администрацията   при    кандидатстване  за  общежитие   Подправяне  на  отговорите  в  теста,  след  оценяването  му,  и   претендиране  след  това  за  неправилно  оценяване  

19,9 73,9   6,2   76,9   21,1   2,0    

70,6 24,6   4,8   81,1   15,2   3,7   78,9   16,1   5,0   69,7   25,3   5,0   81,3   14,4   4,3   51,0   42,3   6,7   42,5   50,7   6,8   55,7   37,8   6,5   47,8   42,0   10,2        

26,9 65,4   7,7   48,0   47,0   5,0   48,5   45,3   6,2   60,2   32,8   7,0   21,1   71,4   7,5  

При   този   своеобразен   тест   за   честност   повече   от   50%   от   запитаните   студенти   са   потвърдили,   че   в   учебното   заведение   се   извършват   18   от   общо   27-­‐те   представени   видове   „творчески   прак-­‐ тики”.  Най-­‐висок  процент  от  отговарящите  (88.3%)  са  потвърди-­‐ли   извършването   на   преписване   от   помощни   материали,   препис-­‐ване   от  друг  студент  или  даване  да  се  препише    -­‐  83.8%,  използва-­‐не  на   лични   контакти   и   ходатайство   –   съответно   70.1%   и   76,9%,   предлагане  и/или  даване  на  подкуп  –  72.1%,  даване  на  „пода-­‐ръци”   –  65.7%,  преписване  на  цяла  или  част  от  дипломна  работа  –  70.6%,  а   173


• Привличане на   студентите   и   техните   организации   в   борбата  срещу  академичните  измами;   • Създаване   на   „гореща   линия”   за   сигнали,   жалби   и   оп-­‐ лаквания,   свързани   с   потенциални   или   извършени   академични  измами  и  др.  

Естествено е,  че  проблемите  с  академичните  измами  тепър-­‐ва   ще  бъдат  изследвани  по-­‐задълбочено,  за  да  се  намерят  ефек-­‐тивни   начини   за   намаляването   и   възпрепятстването   им.   Ето   защо   с   тази   глава  искрено  се  надявам  на  други  (още)  нови  идеи,  пред-­‐ложения   и   мнения   в   тази   област,   които   да   бъдат   полезни   за   про-­‐веждането   на  истинска  и  полезна  реформа  в  академичното  ни  образование.       ОЧАКВАЙТЕ  СКОРО  И  ВТОРАТА  ЧАСТ!  

186

EconomicFraudPart1PressRelease  

This is an Economic Fraud - Part 1 press release version!

EconomicFraudPart1PressRelease  

This is an Economic Fraud - Part 1 press release version!

Advertisement