Page 1

Horari Divendres de 17h a 21h i dissabtes de 9h a 13h Durada 24 hores lectives Lloc Aules de l’IEF

Contacte administratiu

Adreça

Nom o raó social

DADES DE FACTURACIÓ (si son diferents de les anteriors)

CP i població

Adreça professional

Empresa / Sector

DADES PROFESSIONALS

Telèfon

CP / Població

Adreça particular

Data de naixement

Nom i cognoms

DADES DE CONTACTE

Dates 8, 9, 15, 16, 22 i 23 de febrer de 2013

Informació i inscripcions:

e-mail Mòbil

Càrrec Telèfon

NIF / CIF

Disseny: hola@plaetix.com

*Les dades que ens faciliti amb aquesta butlleta, s’incorporen al fitxer Alumnes registrat a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades que utilitzarem per trametre-li informació sobre les nostres activitats formatives i, si escau, per avaluar l’adequació del curs sol·licitat així com per comunicar-nos amb vostè sobre altres qüestions relacionades amb el mateix. El currículum i les fotocòpies sol·licitades es destrueixen un cop finalitzat i avaluat el curs. El responsable del fitxer és la Fundació Privada Institut d’Estudis Financers [FPIEF], amb domicili a la Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 670, 2n, de Barcelona (adreça electrònica: infoief@iefweb.org). En qualsevol moment pot adreçar-se a l’FPIEF per exercir, gratuïtament, el dret d’oposició, accés, rectificació o cancel·lació de les seves dades personals, així com per oposar-se a la recepció de correus electrònics o comunicats amb contingut publicitari.

Signatura

8a edició Barcelona, febrer 2013 Institut d’Estudis Financers (IEF) Gran Via, 670, 2a planta 08010 Barcelona Tel. 93 412 44 31 www.iefweb.org infoief@iefweb.org

Nivell d’estudis (especificar)

329091156 32178941288 577132425 910143526 21908238701 329871641 352328744 32198034127 48389E72t 432987243 23198031237 976439151 31298047891 094327853 02983178237 498751987 94871250127 012938572 09873212387 547084010 3888384R147 V4L0R4CI0 3MPR3S4R147 VALORACIÓ EMPRESARIAL Impartit per Albert Tomàs, Prosper Lamothe i Juan Mascareñas FC.04.08 –Àrea de Finances Corporatives


Objectius

Programa

Des dels enfocaments de la creació de valor i del control corporatiu:

1. M ètodes de valoració més difosos • Free Cash Flow • WACC • Valor actual ajustat (Adjusted Present Value) • Cas pràctic

• Examen de la metodologia utilitzada en la valoració empresarial • Anàlisi de la utilitat i conveniència dels instruments de valoració que la realitat dels mercats ha anat (o està) imposant. • Particularitzar els dos punts anteriors amb casos d’immediata aplicació pràctica. • Entroncament de la valoració amb la metodologia EVA i el seu desenvolupament en casos empresarials.

Albert Tomàs Director corporatiu, Eurofragance S.L.

Professorat Prosper Lamothe Catedràtic d’Economia Financera, UAM; director, Centre Internacional Carles V UAM i president, Fundació Josep de la Vega Juan Mascareñas Catedràtic d’Economia Financera, UCM

5. M esura de la creació de valor • L’enfocament EVA • Tendències actuals en l’ampliació de l’EVA • Casos pràctics

Drets d’inscripció 950 euros. Inclou documentació i coffee-breaks. Aquest pagament es pot realitzar per transferència bancària al número de compte: 0182-6035-490201507074 o a través d’un taló nominatiu a Fundació Privada Institut d’Estudis Financers.

Requisits La inscripció al curs es regeix per les condicions internes d’admissió. L’abonament s’ha de realitzar amb antelació a l’inici del curs. La no assistència s’ha de notificar a l’IEF, com a mínim, dos dies abans de l’inici del curs, en cas contrari no es reemborsarà l’import.El certificat de superació i assistència del curs pot estar condicionat a algun tipus de prova final i, en tot cas, a l’assistència mínima d’un 75% de les hores lectives.

12213980212 12039218233 02983178237 94871250127 09873212387 3888384R147 3MPR3S4R147 EMPRESARIAL

Coordinador i Professor

4. El cost de capital i les opcions reals • Possibilitat i necessitat de relacionar ambdues problemàtiques •C as pràctic

098128743 430928478 094327853 498751987 012938572 547084010 V4L0R4CI0 VALORACIÓ

Membres de consells d’administració d’empreses, accionistes, directors generals, directors financers, consultors especialitzats, professionals dels mercats de capitals, gestors de patrimonis, analistes financers i d’inversions i altres professionals independents vinculats a la valoració d’empreses.

3. L a valoració i les noves tecnologies •E l paradigma de les opcions reals •A plicació a l’àmbit de la biomedicina: cas pràctic

FC.04.08 –Àrea de Finances Corporatives

Participants

2. P roblemes pràctics que comporta el càlcul de la beta com a mesura de risc en relació amb l’estructura de capital i el WACC •C as pràctic


Objectius

Programa

Des dels enfocaments de la creació de valor i del control corporatiu:

1. M ètodes de valoració més difosos • Free Cash Flow • WACC • Valor actual ajustat (Adjusted Present Value) • Cas pràctic

• Examen de la metodologia utilitzada en la valoració empresarial • Anàlisi de la utilitat i conveniència dels instruments de valoració que la realitat dels mercats ha anat (o està) imposant. • Particularitzar els dos punts anteriors amb casos d’immediata aplicació pràctica. • Entroncament de la valoració amb la metodologia EVA i el seu desenvolupament en casos empresarials.

Albert Tomàs Director corporatiu, Eurofragance S.L.

Professorat Prosper Lamothe Catedràtic d’Economia Financera, UAM; director, Centre Internacional Carles V UAM i president, Fundació Josep de la Vega Juan Mascareñas Catedràtic d’Economia Financera, UCM

5. M esura de la creació de valor • L’enfocament EVA • Tendències actuals en l’ampliació de l’EVA • Casos pràctics

Drets d’inscripció 950 euros. Inclou documentació i coffee-breaks. Aquest pagament es pot realitzar per transferència bancària al número de compte: 0182-6035-490201507074 o a través d’un taló nominatiu a Fundació Privada Institut d’Estudis Financers.

Requisits La inscripció al curs es regeix per les condicions internes d’admissió. L’abonament s’ha de realitzar amb antelació a l’inici del curs. La no assistència s’ha de notificar a l’IEF, com a mínim, dos dies abans de l’inici del curs, en cas contrari no es reemborsarà l’import.El certificat de superació i assistència del curs pot estar condicionat a algun tipus de prova final i, en tot cas, a l’assistència mínima d’un 75% de les hores lectives.

12213980212 12039218233 02983178237 94871250127 09873212387 3888384R147 3MPR3S4R147 EMPRESARIAL

Coordinador i Professor

4. El cost de capital i les opcions reals • Possibilitat i necessitat de relacionar ambdues problemàtiques •C as pràctic

098128743 430928478 094327853 498751987 012938572 547084010 V4L0R4CI0 VALORACIÓ

Membres de consells d’administració d’empreses, accionistes, directors generals, directors financers, consultors especialitzats, professionals dels mercats de capitals, gestors de patrimonis, analistes financers i d’inversions i altres professionals independents vinculats a la valoració d’empreses.

3. L a valoració i les noves tecnologies •E l paradigma de les opcions reals •A plicació a l’àmbit de la biomedicina: cas pràctic

FC.04.08 –Àrea de Finances Corporatives

Participants

2. P roblemes pràctics que comporta el càlcul de la beta com a mesura de risc en relació amb l’estructura de capital i el WACC •C as pràctic


Horari Divendres de 17h a 21h i dissabtes de 9h a 13h Durada 24 hores lectives Lloc Aules de l’IEF

Contacte administratiu

Adreça

Nom o raó social

DADES DE FACTURACIÓ (si son diferents de les anteriors)

CP i població

Adreça professional

Empresa / Sector

DADES PROFESSIONALS

Telèfon

CP / Població

Adreça particular

Data de naixement

Nom i cognoms

DADES DE CONTACTE

Dates 8, 9, 15, 16, 22 i 23 de febrer de 2013

Informació i inscripcions:

e-mail Mòbil

Càrrec Telèfon

NIF / CIF

Disseny: hola@plaetix.com

*Les dades que ens faciliti amb aquesta butlleta, s’incorporen al fitxer Alumnes registrat a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades que utilitzarem per trametre-li informació sobre les nostres activitats formatives i, si escau, per avaluar l’adequació del curs sol·licitat així com per comunicar-nos amb vostè sobre altres qüestions relacionades amb el mateix. El currículum i les fotocòpies sol·licitades es destrueixen un cop finalitzat i avaluat el curs. El responsable del fitxer és la Fundació Privada Institut d’Estudis Financers [FPIEF], amb domicili a la Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 670, 2n, de Barcelona (adreça electrònica: infoief@iefweb.org). En qualsevol moment pot adreçar-se a l’FPIEF per exercir, gratuïtament, el dret d’oposició, accés, rectificació o cancel·lació de les seves dades personals, així com per oposar-se a la recepció de correus electrònics o comunicats amb contingut publicitari.

Signatura

8a edició Barcelona, febrer 2013 Institut d’Estudis Financers (IEF) Gran Via, 670, 2a planta 08010 Barcelona Tel. 93 412 44 31 www.iefweb.org infoief@iefweb.org

Nivell d’estudis (especificar)

329091156 32178941288 577132425 910143526 21908238701 329871641 352328744 32198034127 48389E72t 432987243 23198031237 976439151 31298047891 094327853 02983178237 498751987 94871250127 012938572 09873212387 547084010 3888384R147 V4L0R4CI0 3MPR3S4R147 VALORACIÓ EMPRESARIAL Impartit per Albert Tomàs, Prosper Lamothe i Juan Mascareñas FC.04.08 –Àrea de Finances Corporatives

Valoració Empresarial  

Des dels enfocaments de la creació de valor i del control corporatiu:• Examen de la metodologia utilitzada en la valoració empresarial• Anàl...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you