Page 1

Horari Dilluns, dimecres i divendres de 18h a 21h Durada 42 hores lectives Lloc Aules de l’IEF

Contacte administratiu

Adreça

Nom o raó social

DADES DE FACTURACIÓ (si son diferents de les anteriors)

CP i població

Adreça professional

Empresa / Sector

DADES PROFESSIONALS

Telèfon

CP / Població

Adreça particular

Data de naixement

Nom i cognoms

DADES DE CONTACTE

Dates 18, 20, 22, 25 i 27 de febrer; 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18 i 20 de març

Informació i inscripcions:

e-mail Mòbil

Càrrec Telèfon

NIF / CIF

Disseny: hola@plaetix.com

*Les dades que ens faciliti amb aquesta butlleta, s’incorporen al fitxer Alumnes registrat a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades que utilitzarem per trametre-li informació sobre les nostres activitats formatives i, si escau, per avaluar l’adequació del curs sol·licitat així com per comunicar-nos amb vostè sobre altres qüestions relacionades amb el mateix. El currículum i les fotocòpies sol·licitades es destrueixen un cop finalitzat i avaluat el curs. El responsable del fitxer és la Fundació Privada Institut d’Estudis Financers [FPIEF], amb domicili a la Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 670, 2n, de Barcelona (adreça electrònica: infoief@iefweb.org). En qualsevol moment pot adreçar-se a l’FPIEF per exercir, gratuïtament, el dret d’oposició, accés, rectificació o cancel·lació de les seves dades personals, així com per oposar-se a la recepció de correus electrònics o comunicats amb contingut publicitari.

Signatura

22a edició Barcelona, febrer 2013 Institut d’Estudis Financers (IEF) Gran Via, 670, 2a planta 08010 Barcelona Tel. 93 412 44 31 www.iefweb.org infoief@iefweb.org

Nivell d’estudis (especificar)

329091156 577132425 910143526 329871641 352328744 48389E72t 432987243 976439151 64h778934 62754r245 484263763 8074M3N72 F0N4M3N72 FONAMENTS 0217 8930478 817470288 D318 833C4T8 F1N4NC2R8 DELS MERCATS FINANCERS AB.17.22 – Àrea d’Anàlisi Borsària


Objectius

Programa

El curs està dissenyat per introduir els participants en els nous conceptes i en les tècniques desenvolupades en aquests darrers anys en els mercats financers. Els assistents, en finalitzar el curs, tindran un bon coneixement de:

1. E l sistema financer espanyol i europeu

• Actius negociats en els diversos mercats • Com s’interrelacionen els mercats financers • Formació dels preus en els mercats financers • Nous instruments financers per gestionar el risc

Participants

Coordinador i Professor Ramón Martínez

Professor, UPF Col·laborador acadèmic, IEF

Professorat Alejandro Alcaraz Consultor financer Pablo Larraga Director, Màster en Finances, IEF Raül Martínez Col·laborador acadèmic, IEF

Drets d’inscripció 920 euros. Inclou documentació i coffee-breaks. Aquest pagament es pot realitzar per transferència bancària al número de compte: 0182-6035-49-0201507074 o a través d’un taló nominatiu a Fundació Privada Institut d’Estudis Financers.

Requisits La inscripció al curs es regeix per les condicions internes d’admissió. L’abonament s’ha de realitzar amb antelació a l’inici del curs. La no assistència s’ha de notificar a l’IEF, com a mínim, dos dies abans de l’inici del mateix, en cas contrari no es reemborsarà l’import. El certificat de superació i assistència del curs pot estar condicionat a algun tipus de prova final i, en tot cas, a l’assistència mínima d’un 75% de les hores lectives.

3. E l mercat de deute públic •A ctius que es negocien •F ormació dels preus 4. E l mercat de renda variable • Estructura i organització de les borses • I ndicadors borsaris • Introducció a la valoració d’accions 5. E ls mercats de productes derivats (I): futurs • Estructura i funcionament • Conceptes bàsics per a operacions amb futurs • Els futurs com a instruments de cobertura en renda fixa i variable 6. E ls mercats de productes derivats (II): opcions • Estructura i funcionament •C onceptes bàsics sobre opcions • Les opcions com a instruments de cobertura en renda fixa i variable 7. F ons d’inversió •D escripció • Classificació segons l’objectiu d’inversió i selecció 8. Mercat de divises •O peracions spot • Operacions a termini (mercat forward) • El risc de canvi: concepte i classes 9. Sessió Reuters

AB.17.22 – Àrea d’Anàlisi Borsària

Professionals d’entitats financeres i empreses, i professionals d’altres àmbits i estudiants interessats en els mercats financers.

2. M ercat monetari •E structura i funcionament dels mercats •E structura temporal dels tipus d’interès a Espanya i a la UEM • Introducció a la renda fixa a curt termini


Objectius

Programa

El curs està dissenyat per introduir els participants en els nous conceptes i en les tècniques desenvolupades en aquests darrers anys en els mercats financers. Els assistents, en finalitzar el curs, tindran un bon coneixement de:

1. E l sistema financer espanyol i europeu

• Actius negociats en els diversos mercats • Com s’interrelacionen els mercats financers • Formació dels preus en els mercats financers • Nous instruments financers per gestionar el risc

Participants

Coordinador i Professor Ramón Martínez

Professor, UPF Col·laborador acadèmic, IEF

Professorat Alejandro Alcaraz Consultor financer Pablo Larraga Director, Màster en Finances, IEF Raül Martínez Col·laborador acadèmic, IEF

Drets d’inscripció 920 euros. Inclou documentació i coffee-breaks. Aquest pagament es pot realitzar per transferència bancària al número de compte: 0182-6035-49-0201507074 o a través d’un taló nominatiu a Fundació Privada Institut d’Estudis Financers.

Requisits La inscripció al curs es regeix per les condicions internes d’admissió. L’abonament s’ha de realitzar amb antelació a l’inici del curs. La no assistència s’ha de notificar a l’IEF, com a mínim, dos dies abans de l’inici del mateix, en cas contrari no es reemborsarà l’import. El certificat de superació i assistència del curs pot estar condicionat a algun tipus de prova final i, en tot cas, a l’assistència mínima d’un 75% de les hores lectives.

3. E l mercat de deute públic •A ctius que es negocien •F ormació dels preus 4. E l mercat de renda variable • Estructura i organització de les borses • I ndicadors borsaris • Introducció a la valoració d’accions 5. E ls mercats de productes derivats (I): futurs • Estructura i funcionament • Conceptes bàsics per a operacions amb futurs • Els futurs com a instruments de cobertura en renda fixa i variable 6. E ls mercats de productes derivats (II): opcions • Estructura i funcionament •C onceptes bàsics sobre opcions • Les opcions com a instruments de cobertura en renda fixa i variable 7. F ons d’inversió •D escripció • Classificació segons l’objectiu d’inversió i selecció 8. Mercat de divises •O peracions spot • Operacions a termini (mercat forward) • El risc de canvi: concepte i classes 9. Sessió Reuters

AB.17.22 – Àrea d’Anàlisi Borsària

Professionals d’entitats financeres i empreses, i professionals d’altres àmbits i estudiants interessats en els mercats financers.

2. M ercat monetari •E structura i funcionament dels mercats •E structura temporal dels tipus d’interès a Espanya i a la UEM • Introducció a la renda fixa a curt termini


Horari Dilluns, dimecres i divendres de 18h a 21h Durada 42 hores lectives Lloc Aules de l’IEF

Contacte administratiu

Adreça

Nom o raó social

DADES DE FACTURACIÓ (si son diferents de les anteriors)

CP i població

Adreça professional

Empresa / Sector

DADES PROFESSIONALS

Telèfon

CP / Població

Adreça particular

Data de naixement

Nom i cognoms

DADES DE CONTACTE

Dates 18, 20, 22, 25 i 27 de febrer; 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18 i 20 de març

Informació i inscripcions:

e-mail Mòbil

Càrrec Telèfon

NIF / CIF

Disseny: hola@plaetix.com

*Les dades que ens faciliti amb aquesta butlleta, s’incorporen al fitxer Alumnes registrat a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades que utilitzarem per trametre-li informació sobre les nostres activitats formatives i, si escau, per avaluar l’adequació del curs sol·licitat així com per comunicar-nos amb vostè sobre altres qüestions relacionades amb el mateix. El currículum i les fotocòpies sol·licitades es destrueixen un cop finalitzat i avaluat el curs. El responsable del fitxer és la Fundació Privada Institut d’Estudis Financers [FPIEF], amb domicili a la Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 670, 2n, de Barcelona (adreça electrònica: infoief@iefweb.org). En qualsevol moment pot adreçar-se a l’FPIEF per exercir, gratuïtament, el dret d’oposició, accés, rectificació o cancel·lació de les seves dades personals, així com per oposar-se a la recepció de correus electrònics o comunicats amb contingut publicitari.

Signatura

22a edició Barcelona, febrer 2013 Institut d’Estudis Financers (IEF) Gran Via, 670, 2a planta 08010 Barcelona Tel. 93 412 44 31 www.iefweb.org infoief@iefweb.org

Nivell d’estudis (especificar)

329091156 577132425 910143526 329871641 352328744 48389E72t 432987243 976439151 64h778934 62754r245 484263763 8074M3N72 F0N4M3N72 FONAMENTS 0217 8930478 817470288 D318 833C4T8 F1N4NC2R8 DELS MERCATS FINANCERS AB.17.22 – Àrea d’Anàlisi Borsària

Fonaments dels Mercats Financers  
Fonaments dels Mercats Financers  

El curs està dissenyat per introduir els participants en els nous conceptes i tècniques desenvolupades en aquests darrers anys en els merca...

Advertisement