Page 1

Avanรง 2013


17032 1N03X ÍNDEX

3

Presentació

04

Programes de postgrau

06

Programes in-company

16

Cursos d’especialització

18

· Avanç


00438389218 P033E92A830 presentació

L’Institut d’Estudis Financers és el centre professional especialitzat en formació i divulgació financera. Les característiques de la formació impartida són l’alt nivell acadèmic i pràctic, la innovació, l’orientació cap a la pràctica professional i la internacionalització. L’IEF és una fundació privada creada i dirigida des del seu patronat per les entitats següents: Banc Sabadell, BBVA, Banco Español de Crédito, Santander, CatalunyaCaixa, La Caixa, Federació Catalana de Caixes d’Estalvis, Generalitat de Catalunya i l’Institut Català de Finances. L’Institut forma part, com a únic membre espanyol, de la Conferència Mundial d’Instituts de Formació Bancària, de l’European Bank Training Network (EBTN), principal federació europea d’instituts de formació en finances i de l’Aliança Mediterrània per a la Formació Bancària i Financera (meTRA).

4


4060317367 4071V17478 ACTIVITATS

· Programes de llarga durada en finances avançades. · Cursos d’especialització en banca i finances. · Seminaris i conferències. · Preparació per a certificacions professionals. · Formació in-company i a distància. · Estudis, monografies, consultoria. · Observatori de Divulgació Financera (ODF). · Finances Socialment Responsables (FSR). · Premis a l’Excel·lència Financera. · Projectes d’Educació Financera. · Portals web de recursos financers. · Projectes europeus de qualitat i innovació formativa en banca i finances. Especialitzat en mercats financers, finances d’empresa, gestió de patrimonis, derivats i risc financer, i altres àrees bancàries i de finances.

5

· Avanç


321987401 53 21397230 780gr4738 d3 po3tgr90 Programes de postgrau

Programa CEFATM i CIIATM (22a edició) Especialment orientat a professionals de les àrees de tresoreria bancària, gestores de fons, societats i agències de valors i, en general, a postgraduats que cerquin el nivell més alt en formació financera aplicada.

Informació acadèmica 300 hores lectives Octubre 2013 a juny 2014 De dilluns a dimecres de 18:15h a 21:15h

Aquest curs de postgrau dóna accés a les titulacions professionals d’Analista Financer Europeu (Certified EFFAS Financial Analyst) i d’Analista Financer Internacional (Certified International Investment Analyst, CIIA) acreditades per les organitzacions internacionals EFFAS i ACIIA.

2. Comptabilitat financera i d’anàlisi d’estats comptables.

Estructura del curs 1. Anàlisi i valoració de títols de renda variable.

3. Finances empresarials. 4. Anàlisi i valoració de títols de renda fixa. 5. Economia. 6. Anàlisi i valoració d’instruments derivats. 7. Gestió de carteres. 8. Marc normatiu, ètica, estructura del mercat i fiscalitat.

6


Programa Superior de Gestió Patrimonial (20a edició) Formació d’alt nivell en anàlisi i gestió de productes d’inversió i en gestió de patrimonis. Dirigit a professionals bancaris de l’àrea de banca de particulars, personal o privada i per tots aquells professionals que gestionin comptes patrimonials, i que assessoren a clients particulars.

Informació acadèmica 177 hores lectives Octubre 2013 a juny 2014 Dilluns i dimecres, de 18:15h a 21:15h Estructura del curs 1. Introducció. 2. Càlculs financers. 3. Instruments i mercats financers.

Aquest curs està acreditat per l’associació EFPA España per accedir a l’examen de certificació EFPA European Financial Advisor (EFATM).

4. Instruments derivats i anàlisi de l’entorn. 5. Fons i societats d’inversió mobiliària. 6. Assegurances. 7. Pensions i planificació de la jubilació. 8. Planificació immobiliària. 9. Fiscalitat en la gestió patrimonial. 10. Gestió de carteres. 11. Assessorament i planificació financera. 12. Compliment normatiu i regulador. 13. Casos pràctics d’assessorament financer i repàs del curs.

7

· Avanç


321987401 53 21397230 780gr4738 d3 po3tgr90 Programes de postgrau

Programa Superior de Planificació Financera (6a edició) Preparació per al màxim reconeixement a Europa en l’àmbit de l’assessorament financer. Progressió de l’assessorament financer cap al financial planning o el procés pel qual es determinen de manera integrada els objectius financers d’un client i se seleccionen, s’executen i es revisen periòdicament les millors estratègies coordinades per assolir-los.

Informació acadèmica 108 hores lectives (curs semipresencial) Desembre 2013 a juny 2014 Sessions quinzenals en divendres de 17h a 21h i dissabte de 9h a 13h Estructura del curs 1. Mercats financers. 2. Inversions alternatives. 3. Gestió de carteres. 4. Marc legal i successori.

Dirigit a professionals financers que tenen el certificat EFATM o altres certificacions reconegudes per EFPA España, i per tant són candidats a la certificació EFPTM. Alternativament, el curs el poden seguir els professionals de la banca privada, personal o gestors de patrimonis interessats en el programa, tot i no ser candidats immediats a la certificació.

5. Patrimonis familiars. 6. Planificació fiscal. 7. Planificació financera. 8. Repàs i simulació.

Aquest curs està acreditat per l’associació EFPA España per accedir a l’examen de certificació certificació EFPA European Financial Planner (EFPTM).

8


Programa Superior de Productes Financers Derivats (20a edició) La formació més completa per a l’àrea d’operativa, anàlisi i assessorament en risc financer i en la seva cobertura amb instruments derivats. Per a professionals de les àrees de tresoreria, valors, gestió de patrimonis i banca d’empresa, i postgraduats que cerquin una especialització financera.

Informació acadèmica 200 hores lectives Octubre 2013 a abril 2014 Dimarts i dijous de 17:30h a 21:30h Estructura del curs 1. Introducció descriptiva i valoració genèrica dels productes derivats. 2. Anàlisi del subjacent, condicions generals, valoració específica i aplicacions pràctiques dels productes derivats.

La formació adquirida capacita l’alumne per superar els exàmens per a l’obtenció de la llicència d’operador de MEFF.

3. Gestió de carteres i derivats. 4. Anàlisi, control i gestió de riscos.

9

· Avanç


321987401 53 21397230 780gr4738 d3 po3tgr90 Programes de postgrau

Màster en Finances (13a edició) Programa de postgrau de dedicació quasi exclusiva d’un any acadèmic. Una formació àmplia i d’alt nivell sobre els elements teòrics, les eines, els mètodes i les tècniques que calen per desenvolupar les funcions requerides en l’activitat financera real. Tot això vinculant-ho i aplicant-ho a la pràctica de les entitats financeres, les empreses i els mercats.

El Màster en Finances inclou un stage de pràctiques professionals de diversos mesos, i un viatge de cloenda del curs a la City de Londres per conèixer la plaça financera més important d’Europa.

Dirigit a llicenciats recents que cerquin especialitzar-se en finances i que vulguin orientar la seva carrera professional.

10


Informació acadèmica 600 hores lectives Octubre 2013 a juny 2014 En sessions de matí fins al febrer, i de tarda de febrer a juny per compatibilitzarho amb les pràctiques professionals. Estructura del curs

2. Sistema i Mercats Financers Incorpora els elements per conèixer els instruments, les institucions i els mercats financers des de la perspectiva de l’operativa, la valoració i l’anàlisi, així com els elements adequats per conèixer i aprofundir en la gestió del risc financer.

1. Tècniques Instrumentals Aporta els coneixements imprescindibles per tal de, a partir de la formació prèvia universitària, dotar l’alumne d’una sòlida base que li faciliti l’accés a les matèries d’anàlisi i gestió financera, així com referències solvents sobre línies d’actuació en l’àmbit de l’ètica i l’orientació laboral.

3. Gestió Compendi de les altres dues àrees, permet implementar i aprofundir en els coneixements més específics, pràctics i professionals en cadascuna de les grans orientacions de les finances: corporativa, bancària, gestió de carteres i inversió, i companyies asseguradores.

11

· Avanç


321987401 53 21397230 780gr4738 d3 po3tgr90 Programes de postgrau

Programa Superior d’Auditoria Interna Bancària (4a edició) El curs dota als participants de comprensió, capacitat d’anàlisi i aplicació pràctica, del coneixement integral sobre els elements (comptables, matemàtics, informàtics, legals i normatius) que poden considerar-se consubstancials a una visió completa i innovadora de la funció d’auditoria interna, però també dels elements (financers i bancaris) en què se sustenta l’activitat bancària objecte de l’auditoria interna.

Informació acadèmica 200 hores lectives Octubre 2013 a juny 2014 En sessions de tarda, dies a determinar Estructura del curs 1. Fonaments financers, comptables i d’auditoria. 2. Eines per a la funció d’auditoria. 3. Bases i àrees de l’auditoria. 4. Processos d’auditoria per productes i segons riscos financers. 5. Informació comptable: principis i normativa del Banc d’Espanya/ CNMV. 6. Especialitzacions en auditoria interna i metodologies de treball.

12


Programa Superior de Gestió de Riscos Financers (6a edició) L’objectiu essencial d’aquest curs és la preparació i actualització d’especialistes i futurs, d’alt nivell en gestió de riscos financers, amb èmfasi en els diferents aspectes de la normativa vigent.

Informació acadèmica 200 hores lectives Febrer a novembre de 2014 En sessions de tarda, dilluns i dimecres (i un dissabte al mes) Estructura del curs

El contingut està adaptat al programa per a la preparació dels exàmens d’homologació internacional, Financial Risk Manager (FRMTM) de la Global Association of Risk Professionals (GARP).

1. Fonaments de la gestió de riscos. 2. Eines de matemàtica financera. 3. Eines d’anàlisi quantitativa. 4. Mercats financers i productes. 5. Valoració i models de risc. 6. Solvència en entitats asseguradores. 7. Control intern de riscos en els SGIIC. 8. Gestió del risc de balanç (ALM) i models de tipus d’interès. 9. Mesura i gestió del risc de mercat. 10. Mesura i gestió del risc de crèdit. 11. Hedge Funds. 12. Gestió integrada del risc i operacional. 13. Gestió d’inversions i riscos. 14. Qüestions actuals dels mercats financers. 15. Auditoria de riscos: protocol d’implementació d’un sistema de gestió. 16. Experiències d’implementació. 13

· Avanç


321987401 53 21397230 780gr4738 d3 po3tgr90 Programes de postgrau

Programa Superior en Back Office (5a edició) Impartir una formació avançada en les tècniques i particularitats de les funcions de back office bancari i financer. El curs s’estructura en base al coneixement dels diversos productes, operacions i fets corporatius que generen la custòdia, liquidació i registre. Prèviament s’analitzen els riscos i la gestió dels riscos que es deriven de les operatives anteriors, per acabar amb el coneixement i profundització conceptual de la principal operativa de back office i de la normativa aplicable.

Informació acadèmica 142 hores lectives Febrer a juliol, 2014 En sessions de tarda, dos dies a la setmana a determinar. Estructura del curs Productes financers i control del risc 1. Fonaments matemàtics i estadístics 2. Dipòsits i productes monetaris 3. Renda fixa 4. Productes de renda variable 5. Divises 6. Productes derivats en mercats organitzats 7. Productes derivats en mercats OTC 8. Productes d’inversió col·lectiva 9. Gestió del risc Sistemes de compensació, liquidació i registre 1. Què és? Què fer? 2. Responsabilitats 3. WorkFlow operatiu 4. Liquiditat 5. Custòdia 6. Reporting 7. Altres 8. Normativa

14


Programa Superior de Direcció Financera (12a edició) L’objectiu del curs és proporcionar una visió generalista, i a la vegada un coneixement especialitzat, de les principals àrees relacionades amb la direcció econòmicfinancera. El curs està dissenyat amb l’objectiu de professionalitzar la gestió financera, revisant les principals tècniques i novetats que siguin d’utilitat al responsable de la direcció econòmic-financera, així com a responsables d’àrees relacionades (tresoreria, administració, comptabilitat). Dirigit a responsables de la direcció econòmic-financera, així com responsables d’altres àrees (tresoreria, administració, comptabilitat). També és d’interès per a directors generals, executius d’entitats financeres i, en general, per a tots aquells interessats a aprofundir en el coneixement de les finances, i posicionar-se com a experts en les àrees de gestió, decisions d’inversions i aplicació pràctica de les finances.

Informació acadèmica 204 hores lectives Febrer a juny 2014 De dilluns a dijous, de 18:30h a 21:30h Estructura del curs Gestió Financera 1. Principis i Pràctica Comptable 2. Anàlisi d’Estats Financers 3. Planificació Financera 4. Gestió de Tresoreria 5. Anàlisi i Gestió dels Riscs Empresarials 6. Estratègia Financera 7. Direcció Financera amb Noves Tecnologies Decisions d’Inversió 1. Matemàtica Financera 2. Anàlisi d’Inversions 3. Valoració d’Empreses Finances Aplicades 1. Entorn Econòmic de l’Empresa 2. Mercats Financers 3. Finances Internacionals 4. Fiscalitat

15

· Avanç


780284738 17-0073024 P80g84m38 17-00M742Y Programes IN-COMPANY

Formació in-company per a entitats L’Institut d’Estudis Financers desenvolupa, des de fa 22 anys, programes de formació in-company per a bancs, caixes, companyies d’assegurances, empreses de serveis d’inversió, consultores, empreses no financeres, reguladors, etc. Les principals entitats espanyoles i moltes d’estrangeres han estat i són clients de l’IEF.

A mida de les necessitats de l’empresa:

L’IEF ha desenvolupat una dotzena de grans projectes europeus en formació financera i actualment està actiu en diversos països europeus, latinoamericans, nord-africans i asiàtics.

· Es personalitza l’acció formativa per a cada entitat i per a cada participant.

· Integra la cultura de l’empresa i l’experiència formativa prèvia. · S’ajusta íntegrament a l’equip, objectius de la direcció, temporalització, estratègia, etc., de cada entitat. · Es treballa conjuntament amb el departament de recursos humans de l’entitat. · Amb els mateixos incentius i intensitat d’un programa obert.

L’oferta IEF, única en banca i finances: · Gestió global de la totalitat de l’acció formativa. · Continguts actualitzats i adaptats a cada empresa. · Amb professorat professional amb elevada experiència en el sector financer, que permet interactuar amb altres professionals (alumnes). · Amb qualsevol grau de presencialitat i de formació a distància o on-line.

16


IEF pot graduar el mix presencial/ distància de la proposta en funció de la demanda de l’entitat: · Oferir qualificació i reconeixement a través de les més prestigioses certificacions professionals. · En qualsevol àrea de banca i finances i amb complements de màrqueting/comercial, aptituds, i altres àrees de millora de les competències. · Amb l’adequada combinació de formació instrumental, ús de suports i casos pràctics, tallers i preparació de proves i exàmens de certificacions.

L’experiència i garantia de les propostes IEF: · IEF és l’única entitat espanyola vinculada als més prestigiosos centres internacionals en formació financera, EBTN en l’àmbit europeu i WCBI en l’àmbit mundial. · En qualsevol àrea o línia de coneixements i competències en el sector: · Mercats financers · Risc · Assessorament, banca personal i privada, gestió patrimonial · Finances corporatives i direcció financera · Anàlisi financera i gestió de carteres · Auditoria i control intern · Banca comercial de particulars i empreses, en xarxa · Tresoreria i altres àrees financeres · Marc legal i compliance · Una proposta flexible, de resposta ràpida, amb capacitat de recórrer als millors recursos acadèmics i tècnics per a qualsevol necessitat formativa, sempre especialitzats en el sector financer. Per ampliar informació i sol·licitar propostes: Mònica Fabrés mfabres@iefweb.org.

17

· Avanç


312808 6’68830i641174270 c38808 6’68p3ci4li174ci0 cursos d’especialització

L’Institut d’Estudis Financers imparteix cursos d’especialització durant l’any acadèmic, dirigits tant a professionals que busquen aprofundir en alguna àrea financera concreta, com a un públic més general que vol introduir-se en el món financer.

Valoració Empresarial (Corporate Valuation) · febrer 2013 Des de la creació de valor i control corporatiu, anàlisi de la metodologia i valoració de l’empresa.

Fonaments dels mercats financers · febrer 2013 Introducció al funcionament, les eines i els instruments dels mercats financers.

Cash management a l’empresa · març 2013 Gestió de tresoreria, optimitzant el finançament i els excedents.

Fonaments de l’anàlisi tècnica · abril 2013 Eines per a la presa de decisions d’inversió a través de l’anàlisi tècnica.

Trading on-line · maig 2013 Eines i tècniques que els permetran operar en els mercats.

Excel aplicat a les finances · juny 2013 Excel per a operacions de matemàtica financera. Les dates publicades són provisionals i subjectes a possibles canvis. 18


310708 1’43910 0U8808 D’38T10 CURSOS D’ESTIU

Impartits durant el mes de juliol de 2013 Introducció a la borsa Panoràmica, funcionament i anàlisi dels valors borsaris.

Anàlisi borsària Coneixement del comportament del mercat de valors a través de l’anàlisi.

Introducció als futurs i opcions Conceptes i aplicacions essencials dels derivats: futurs i opcions.

Productes estructurats Composició, valoració i implicacions comercials, financeres i fiscals dels productes estructurats.

19

· Avanç


Disseny: hola@plaetix.com Fotografia: hola@raimundomorte.com

Institut d’Estudis Financers (IEF) Gran Via, 670, 2a planta 08010 Barcelona Tel. 93 412 44 31 Fax 93 412 10 15 www.iefweb.org infoief@iefweb.org

20


21

路 Avan莽


també ofereix:

PROGRAMA CEFA® I CIIA®

Certified Effas Financial Analyst i Certified International Investment Analyst

MÀSTER EN FINANCES

Stage de pràctiques i seminari a Londres

PROGRAMA SUPERIOR DE GESTIÓ PATRIMONIAL (PSP) EFPA European Financial Advisor, EFA

PROGRAMA SUPERIOR DE PLANIFICACIÓ FINANCERA (PPF) EFPA European Financial Planner, EFP

PROGRAMA SUPERIOR DE PRODUCTES FINANCERS DERIVATS (PFD) Llicència d’operador de MEFF

PROGRAMA SUPERIOR DE GESTIÓ DE RISCOS FINANCERS (PGR) Financial Risk Manager, FRM® de GARP®

PROGRAMA SUPERIOR D’AUDITORIA INTERNA BANCÀRIA (PSAI)

PROGRAMA SUPERIOR DE DIRECCIÓ FINANCERA (PDF)

PROGRAMA SUPERIOR EN BACK OFFICE (PBO)

Cursos, seminaris i jornades d’especialització financera programats durant l’any

Avanç 2013  

Avanç de la previsió de programes de postgrau, màster i cursos d'especialització de l'Institut d'Estudis Financers (IEF) per 2013.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you