Page 1

ME–UÆUPANIJSKO NATJECANJE 2007.

Strukovna πkola Virovitica

GASTRO

sudionici

discipline

rezultati


sveËano otvorenje

Dobrodoπlica u Virovitici Dana 12. oæujka 2007. godine u prostorijama Strukovne πkole Virovitica odræano je meuæupanijsko natjecanje u gastronomiji Gastro 2007. U natjecanju su sudjelovali uËenici Strukovne πkole iz Virovitice, Srednje πkole iz Daruvara i Ugostiteljske i prehrambene πkole iz Bjelovara. Ovakav tip natjecanja odvijao se istodobno u joπ deset πkola diljem Hrvatske. UËenici su se mogli natjecati u disciplinama: pripremanje i posluæivanje prigodnog menija; pripremanje slanog jela pred gostom; priprema slatkog jela pred gostom; pripremanje barske mjeπavine; poslovanje recepcije hotela; poslovanje putniËkih agencija; predstavljanje turistiËke destinacije. Natjecanje je sveËano otvoreno u πkolskom restoranu. Ravnateljica domaÊina - Strukovne πkole Pavica BiondiÊ-IvankoviÊ na poËetku je srdaËno pozdravila sve 2

prisutne: doæupana VirovitiËko-podravske æupanije Zvonimira ©imiÊa, predstavnike gradske uprave Virovitice, predstavnike TuristiËke zajednice grada Virovitice, Ëlanove povjerenstava, predstavnike medija, bivπu ravnateljicu Strukovne πkole Vidu TurËinoviÊ, ostale ravnatelje i uËenike kojima je zaæeljela mnogo uspjela jer uËenici s najboljim rezultatima odlaze na dræavno natjecanje Gastro 2007. koje se, u organizaciji TuristiËko-ugostiteljske πkole iz ©ibenika, odræava 23. i 24. oæujka u hotelima Imperial i Olympia u Vodicama. Doæupan Zvonimir ©imiÊ istaknuo je vaænost gastronomske ponude, prvenstveno autohtonih jela, za turizam u naπoj æupaniji. Naglasio je takoer da kontinentalna Hrvatska mora i ima πto pokazati hrvatskom i europskom turizmu. Nakon sveËanog govora doæupan je sluæbeno otvorio Gastro 2007.


sveËano otvorenje

Program 8.00 - 8,45 dolazak sudionika 8.45 otvaranje - πkolski restoran Natjecanje

Ravnateljica Strukovne πkole Pavica BiondiÊ-IvankoviÊ

1. disciplina: Pripremanje prigodnog menija: 8-12 - praktikum kuharstva 2. disciplina: Posluæivanje prigodnog menija: 12-14 sati - πkolski restoran 3.a pripremanje slanog jela pred gostom 10 sati - πkolska kantina 3.b priprema slatkog jela pred gostom 10 sati - πkolska kantina 6.a i 6.b - pripremanje barske mjeπavine (kratko i dugo piÊe)

Doæupan VirovitiËko-podravske æupanije Zvonimir ©imiÊ

Srediπnje meuæupanijsko povjerenstvo za provedbu natjecanja Gastro 2007. Pavica BiondiÊ-IvankoviÊ, Strukovna πkola Virovitica, predsjednica Æeljka ©tefπa, Srednja πkola Daruvar Mato BalenoviÊ, Strukovna πkola Virovitica Ljubica MihaljeviÊ, Strukovna πkola Virovitica Stoja Vujasin, Strukovna πkola Virovitica Josip MikolËiÊ, direktor TuristiËkog ureda TuristiËke zajednice grada Virovitice i TuristiËke zajednice VirovitiËko-podravske æupanije

9 sati - πkolski restoran 7. Poslovanje recepcije 9 sati - knjiænica 8. Poslovanje putniËkih agencija iza prethodnog - πkolska knjiænica 9. Predstavljanje turistiËke destinacije 11.30 - πkolska knjiænica 16.00

podjela zahvalnica, diploma, pohvalnica, zatvaranje skupa

Uzvanici uoËi otvorenja 3


sudionici gastronomske discipline Pripremanje prigodnog menija

nastavnica mentorica Sanja Bodalija-MikπiÊ

1. Strukovna πkola Virovitica meni: Mikeπki ruËak uËenici: Svjetlana JuriÊ, Marija ©Ërbak, Mateja MikiÊ, Kristijan KrivaËiÊ (svi 3. f - kuhari)

Posluæivanje prigodnog menija

4

1. Strukovna πkola Virovitica meni: Mikeπki ruËak uËenici: Marina »esnik, Gordana Mernjak, Slaven »erni (svi 3.g konobar)

nastavnik mentor Josip BotiÊ


gastronomske discipline sudionici Pripremanje slanog jela pred gostom

1. Srednja πkola Daruvar naziv izloπka: Flambirani medaljoni s okusom tradicije uËenici: Manda IdæanoviÊ (3. g. kuhar) i Magdalena KarapandæiÊ (3.f konobar)

Priprema slatkog jela pred gostom

nastavnici mentori Milan LukiÊ i Æeljko Kanjka

1. Srednja πkola Daruvar naziv izloπka: VoÊna rapsodija uËenici: Manda IdæanoviÊ (3. g. kuhar) i Magdalena KarapandæiÊ (3.f konobar) 5


sudionici gastronomske discipline Pripremanje barske mjeπavine (kratko i dugo piÊe)

nastavnik mentor Milan LukiÊ

1. Srednja πkola Daruvar uËenik: Vesna Hubinka, 3.f konobar

nastavnik mentor Josip BotiÊ

6

2. Strukovna πkola Virovitica uËenica: Danijela Pleπa, 3.g. konobar


izvan konkurencije ©kola je danima prije æivjela s Gastrom i za Gastro. Tako su uËenici pod vodstvom svojih mentora provodili razliËite aktivnosti tematski vezane uz natjecanje.

Izloæak hladnog jela PolupeËeni govei hrbat Viro UËenici: Æeljka –akoviÊ i Danijela Posavac, 3.d Mentorica: Stoja Vujasin

Prigodna izloæba

Vezena gastro lirika nekad i danas Na πkolskom hodniku postavljena je izloæba 12 izvezenih krpa, koju su pripremili uËenici 2.d i 1.f razreda Strukovne πkole uz pomoÊ mentorice prof. Ljubice MihaljeviÊ. Izvezene krpe postale su sveopÊa moda u 20. st., na njih su se vezli razliËiti stihovi (npr. Za udaju nije zrela koja ne zna spremati jela). UËenici Ivan –ureviÊ i Dejan KovaËeviÊ marljivo su Ëuvali izloπke.

7


mozaik

8


mozaik

9


sudionici hotelijerske i turistiËke discipline Poslovanje recepcije hotela

1. Srednja πkola Daruvar uËenica: Kristina Dalponte (4. razred) engleski 1, njemaËki 2 mentori: Ksenija ©koriÊ (prof. ekon. grupe predmeta), Romana Gaπpar (prof. engl.), Svjetlana BrkiÊ-MilivojeviÊ (prof. njem.)

2. Ugostiteljska i prehrambena πkola Bjelovar uËenici: Zdravka DaniËiÊ, 3.a (njem. 1. i tal. 2), Daliborka IvkoviÊ, 3.a (engl. 1 i tal. 2) mentori: Ana ©poljar, prof. ekon. grupe predmeta, Tatjana Gran (njem), Sonja BelamariÊ (engl. i tal.)

Predstavljanje turistiËke destinacije

10

1. Srednja πkola Daruvar uËenica: Ksenija MajdandæiÊ, 3.h, engl 1. mentori: Ksenija ©koriÊ, strani jezik: Lana Zrinjanin 2. Ugostiteljska i prehrambena πkola Bjelovar uËenici: Ivan RibariÊ 3.a (njemaËki) i Æarko Gambiroæa 4.a (engleski) mentori: Ana ©poljar (ekon. grupa predmeta), Tatjana Gran (njem.) i Sonja BelamariÊ (engl. i tal.)


hotelijerske i turistiËke discipline sudionici Poslovanje putniËkih agencija 1. Srednja πkola Daruvar uËenik: Marinela BiliÊ, 4.h, njemaËki 1., engleski 2 mentori: Ksenija ©koriÊ (ekon. grupa predmeta), Svjetlana BrkiÊ- MilivojeviÊ, njem, Lana Zrinjanin, engl.

2. Strukovna πkola Virovitica uËenik: Petrit Laski, 4.d, njemaËki 1, francuski mentori: Antonio RisoviÊ, prof. ekon. grupe predmeta, Mirjana Subota-GuroviÊ, njemaËki, Vanja Beloti, franc.

3. Ugostiteljska i prehrambena πkola Bjelovar uËenici: Petra Kupsjak i Igor MartinoviÊ, 4.a, engl. 1, tal. 2 mentori: Ana ©poljar (prof. ekon. gupe predmeta), Sonja BelamariÊ (engl. i tal. j.) 11


rezultati Pripremanje prigodnog menija 1. Svjetlana JuriÊ 1. Kristijan KrivaËiÊ 1. Mateja MikiÊ 1. Marija ©Ërbak Strukovna πkola Virovitica Mentor: Sanja Bodalija-MikπiÊ Predsjednica povjerenstva: Stoja Vujasin

Pripremanje prigodnog menija 1. Kristina Mernjak 1. Marina »esnik 1. Slaven »erni Strukovna πkola Virovitica Mentor: Josip BotiÊ Predsjednik povjerenstva: Mato BalenoviÊ

Pripremanje slanog jela pred gostom 1. Manda IdæanoviÊ 1. Magdalena KarapandæiÊ Srednja πkola Daruvar Mentori: Æeljko Kanjka, Milan LukiÊ Predsjednica povjerenstva: Ljubica MihaljeviÊ

Pripremanje slatkog jela pred gostom 1. Manda IdæanoviÊ 1. Magdalena KarapandæiÊ Srednja πkola Daruvar Mentori: Æeljko Kanjka, Milan LukiÊ Predsjednica povjerenstva: Josip BotiÊ

Pripremanje barskih mjeπavina - kratko piÊe 1. Danijela Pleπa Strukovna πkola Virovitica mentor Josip BotiÊ 2. Vesna Hubinka Srednja πkola Daruvar Mentor Milan LukiÊ Predsjednik povjerenstva: Josip BotiÊ 12


rezultati Pripremanje barskih mjeπavina - kratko piÊe 1. Danijela Pleπa Strukovna πkola Virovitica mentor Josip BotiÊ 2. Vesna Hubinka Srednja πkola Daruvar Mentor Milan LukiÊ Predsjednik povjerenstva: Josip BotiÊ

Poslovanje recepcije hotela 1. Kristina Dalponte Srednja πkola Daruvar Mentori: B.-Milivojevi, R. Gaπpar, K. ©koriÊ 2. Zdravka DaniËiÊ Ugostiteljska i prehrambena πkola Bjelovar Mentori: A. ©poljar i T. Gran 3. Daliborka IvkoviÊ Ugostiteljska i prehrambena πkola Bjelovar Mentori: A. ©poljar i S. BelamariÊ Predsjednica povjerenstva: Gordana KovaË

Poslovanje putniËke agencije 1. Petra Kupsjak Ugostiteljska i prehrambena πkola Bjelovar Mentori: A. ©poljar i S. BelamariÊ 2. Igor MartinoviÊ Ugostiteljska i prehrambena πkola Bjelovar Mentori: A. ©poljar i S. BelamariÊ 3. Marinela BiliÊ Srednja πkola Daruvar Mentori: S. BrkiÊ-MilivojeviÊ, L. Zrinjanin, K. ©koriÊ 4. Petrit Laski Strukovna πkola Virovitica Mentori: A. RisoviÊ, V. Beloti, M. S.-GuroviÊ Predsjednik povjerenstva: Antonio RisoviÊ

Predstavljanje turistiËke destinacije 1. Ivan RibariÊ Ugostiteljska i prehrambena πkola Bjelovar Mentori: A. ©poljar i T. Gren 2. Æarko Gambiroæa Ugostiteljska i prehrambena πkola Bjelovar Mentori: A. ©poljar i S. BelamariÊ 3. Ksenija MajdaniÊ Srednja πkola Daruvar Mentori: L. Zrinjanin i K. ©koriÊ Predsjednik povjerenstva: Antonio RisoviÊ 13


dojmovi Zdravka: - U mojim pripremama za ovo natjecanje puno su mi pomogle moje profesorice bez Ëije pomoÊi ne bih uspjela.

Danijela: - Nemam tremu, dugo i naporno sam vjeæbala za ovo natjecanje. Vesna: - Svia mi se organizacija i priznajem, imam malu tremu.

Manda: - Super sam zadovoljna pripremom. Recept za jelo smo osmislile uz pomoÊ mentora.

Kristina: - Jako sam puno uËila za ovo natjecanje u Ëemu su mi pomogle moje profesorice.

14

Magdalena: - ©kola mi se svia, lijepa je i prostrana. InaËe pomaæem i kod kuÊe u kuhinji.

Najviπe smo se druæile s Magdalenom KarapandæiÊ i Mandom IdæanoviÊ, uËenicama srednje πkole Daruvar. Njihovo pripremanje slanog i slatkog jela je poËelo sat vremena kasnije nego πto je trebalo biti, pa su bile vrlo nervozne. Osim toga Magdalena je imala poviπenu temperaturu, ali nije se bojala izlaganja jer je veÊ i proπle godine sudjelovala na dræavnom natjecanju u Zadru. Prvo su pred komisijom izlagale flambirane medaljone s okusom tradicije. Sve je proπlo vrlo dobro i tada su se oraspoloæile. Nakon toga u kuhinji su pripremale voÊe i sladoled, tj. voÊnu rapsodiju koju su pred komisijom takoer flambirale. Bilo je pouËno i zanimljivo. Aleksandra i ja smo se lijepo zabavile i stekle nove prijateljice. Mateja i Aleksandra


Fotografija na zadnjoj stranici Sudionici Meuæupanijskog natjecanja Gastro Virovitica 2007., snimio Z. JakπiÊ

Fotografija na naslovnoj stranici Dekoracija za koktel (Danijela Pleπa, Strukovna πkola Virovitica), snimila I. Bjelica

GrafiËka priprema i tisak Grafoprojekt Virovitica

Novinari Ivana Bjelica, Melita GrgiÊ, Zvonimir JakπiÊ, Swen Juπta (uËenici 1.a), Mateja Szabo, Aleksandra UtjeπinoviÊ (2.b), Snjeæana Ibriks, Marko VareπkiÊ (3.c)

Urednica izdanja Marija Karácsonyi, prof.

Za nakladnika Pavica BiondiÊ-IvankoviÊ, prof.

Nakladnik Strukovna πkola Virovitica Vukovarska cesta 1 Tel. 033/722-939 e-mail: info@ssv.hr

Meuæupanijsko natjecanje Gastro, Virovitica 2007.

Impressum

VIRO TVORNICA ©EΔERA d.d. VIROVITICA

GRAFOPROJEKT

TURISTI»KA ZAJEDNICA VIROVITI»KO-PODRAVSKE ÆUPANIJE

TURISTI»KA ZAJEDNICA GRADA VIROVITICE

sponzori

15


gastro 2007  
gastro 2007  

sudionici discipline rezultati ME–UÆUPANIJSKO NATJECANJE 2007. Strukovna πkola Virovitica sveËano otvorenje 2

Advertisement