Page 1

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU VIROVITICA

GODIŠNJAK 2010./2011.


Godišnjak priredili: Danijel Mišura, mag.psych. i Marija Navarra, mag.rehab.educ. Glavni suradnik i lektor: Marija Findrik, dipl.knjižničar i prof.hrv.jezika i književnosti Slike priredio i uredio: Jadranko Albert, dipl.učitelj CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU VIROVITICA Podaci o kontaktu: Ravnateljica: Marija Navarra, mag.rehab.educ.: 033 800 232, mob: 098 271 933, fax: 033 725 644 Računovodstvo: Danijela Jurković Tajništvo: Zvonimir Mesić, tel/fax: 033 721 854 Zbornica: tel: 033 800 231

1


NAŠA ŠKOLA Naša je škola najbolja u gradu, više je volimo nego ĉokoladu.

Vezovi na platnu, poruĉite svima, u poštanskom izlogu stoje i ponosimo se njima.

Moţda je mala, no vrlo je bajna i to nije tajna.

Bili veliki ili mali, sportaši smo pravi, brzi kao strijele, vrijedni kao mravi.

Uĉimo mi ovdje puno lijepih stvari, a raĉunamo i pišemo kao mali maheri.

Volimo te, školo, i za sve ti hvala, za pjesmu i veselje što ovuda vlada!

U vrtu našem povrće lista, u hodniku školskom keramika blista.

Kako vrijeme ide, brzo leti, svakog dana sve smo veći.

No, kad odrastemo svi, svoje ćemo se škole uvijek sjećati! Manuela Miljak

Rijeĉ Ravnateljice U ţelji da naš Centar bude mjesto za lijepo i uspješno školovanje naših uĉenika i korisnika, teţnjom za postizanje što boljih uspjeha, zajedno kroz vrijeme i prostor, velikom suradnjom, preuzimajući aktivnu ulogu u vrijednom utjecaju na osobni razvoj svih nas… Velika vam hvala! Dragi uĉenici, cijenjeni roditelji, poštovani kolege uĉitelji i ostali zaposlenici ĉestitam vam Dan Centra i ţelim vam svako dobro ! Vaša ravnateljica Centra Marija Navarra, mag.rehab.educ.

2


Djelatnici

3


To smo mi… niţi razredi…

1. razred Razrednica: Nevenka Krpan

Uĉenje je sjeme znanja, a znanje sjeme sreće. Gruzijska poslovica

2. razred Razrednica: Dubravka Periša 4


3. razred Razrednica: Margarita Kovačevid

Mašta je puno vaţnija od znanja. Moţe se sve znati, ali ništa ne napraviti, dok se s malo mašte moţe napraviti sve. Albert Einstein

4. razred Razrednica: Martina Mihalid

5


5. razred Razrednica: Nevenka Gruban

Obrazovanje se ne sastoji od toga koliko ste zapamtili ili koliko znate. Sastoji se od toga da razlikujete koliko znate, a koliko ne. Anatole France

6.a razred Razrednica: Zvjezdana Glumac 6


6.b razred Razrednica: Manuela Miljak

Da bi se uspjelo neophodna je disciplina. Redovitost, iskrenost i ustrajnost će vas dovesti do uspjeha. Blaise Pascal

7.a razred Razrednica: Lucija Gazić 7


7b. razred Razrednica: Melita Ključec

Ne uĉimo za školu, uĉimo za ţivot. Seneka

8. razred Razrednica: Željka Barid 8


UMR 1.a Razrednica: Marta Ćalid

Bolje je znati malo a korisno, nego mnogo a nekorisno. Sokrat

Nastava u kući: Izabela Babić

UMR 1.b Razrednica: Mariana Odicki 9


UMR 1.c Razrednica: Jasna Mihalid UzbuĊenje uĉenja razdvaja mladost od starosti. Sve dok uĉiš - nisi star. Rosalyn Sussman Yalow

UMR 2 Razrednik: Tomislav Blaževid 10


Najmlađa skupina

Razrednica: Mirjana M. Radovanovid

Pomodnica u nastavi: Nikolina Mujadin

Obrazovanje je ono što vam ostane kada zaboravite sve što ste uĉili u školi. Albert Einstein

Radna okupacija Voditeljica: Marina Kuzman 11


PSP – mlađa skupina Voditeljica: Maja Hrgetid

Znanje koje se stjeĉe bez velikog truda ne moţe biti veliko. Zdravko Kurnik

PSP – srednja skupina Voditelj: Ivica Ivakid

12

PSP – starija skupina Voditelj: Novica Stanjevid


Što smo sve radili...

10. rujna 2010. 16. rujna 2010. 28. rujna 2010. 1. listopada 2010.

HRVATSKI OLIMPIJSKI DAN DAN ZAŠTITE OZONSKOG OMOTAĈA PROJEKTNI DAN EKO ŠKOLE BOROVA – DAN STARIJIH OSOBA

1. listopada 2010. 4.-6. listopada 2010. 21. listopada 2010. Listopad 2010. 25. studenog 2010. 6. prosinca 2010.

KROS GRADA DARUVARA DRŢAVNA SMOTRA UĈENIĈKE ZADRUGE (UZ), PODGORA GODIŠNJA SKUPŠTINA UZ DANI PLODOVA ZEMLJE MEĐUŢUPANIJSKO STRUĈNO VIJEĆE DEFEKTOLOGA PRIREDBA POVODOM SVETOG NIKOLE

8. prosinca 2010. 6., 16. i 23. prosinca 2010. 17. prosinca 2010. 22. prosinca 2010. 20. sijeĉnja 2011. 8. veljaĉe 2011.

IZLOŢBA RADOVA UZ U GRADSKOJ KNJIŢNICI I ĈITAONICI VIROVITICA PROSINAC U GRADU, PRODAJA RADOVA UZ IZLOŢBA RADOVA UZ U HRVATSKOJ POŠTI, PU VIROVITICA BOŢIĆNA PRIREDBA PRODAJNA IZLOŢBA UZ U HRVATSKOJ POŠTI, PU VIROVITICA PROJEKTNI DAN NAHRANIMO PTICE

11. veljaĉe 2011. 14. veljaĉe 2011. 14. veljaĉe 2011. 8. oţujka 2011. Oţujak 2011. 22. oţujka 2011.

IZLOŢBA RADOVA UZ U GRADSKOJ KNJIŢNICI I ĈITAONICI VIROVITICA PRIREDBA ZA VALENTINOVO PRODAJNA IZLOŢBA UZ POVODOM VALENTINOVA MASKENBAL U ŠKOLI CAP PROGRAM DAN VODA

23. oţujka 2011. 2. travnja 2011.

15. travnja 2011.

PRODAJNA IZLOŢBA UZ U HRVATSKOJ POŠTI, PU VIROVITICA HUMANITARNA AKCIJA „CVIJET ZA DAN DUŢE“ 7. MEĐUNARODNA ULIĈNA TRKA „1, 2, 3, 4, …DOŢIVJETI STOTU“ U VIROVITICI IZLOŢBA RADOVA UZ U TURISTIĈKOM UREDU VIROVITICA

19. travnja 2011. 20. travnja 2011. 4. svibnja 2011. 6. i 7. svibnja 2011. 8. svibnja 2011. 10. svibnja 2011.

PRODAJNA IZLOŢBA UZ POVODOM USKRSA PRIREDBA POVODOM USKRSA SPORTSKO NATJECANJE U VOŢNJI BICIKLA 4. MEĐUNARODNI SAJAM AGRO ARCA, SLATINA MAJĈIN DAN U GRADSKOM KAZALIŠTU MEĐUNARODNI DAN OBITELJI

Svibanj 2011. Svibanj 2011. 13.-15. svibnja 2011. 21. svibnja 2011. 26. svibnja 2011. 31. svibnja 2011.

OBNOVLJEN STATUS EKO ŠKOLE TERAPIJSKO JAHANJE, MILANOVAC DRŢAVNO PRVENSTVO ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA, TROGIR SUDJELOVANJE NA PRIREDBI „VIŠE CVIJEĆA, MANJE SMEĆA“ IZLET VIŠIH RAZREDA U ZAGREB IZLET NIŢIH RAZREDA U VIŠNJICU MEĐUŢUPANIJSKA SMOTRA UĈENIĈKIH ZADRUGA U VELIKOM TROJSTVU POSJET MEĐUNARODNOJ VRTNOJ IZLOŢBI FLORAART, ZAGREB DAN ŠKOLE

10. travnja 2011.

1. lipnja 2011. 3. lipnja 2011. 8.-10. lipnja 2011.

13


Radna okupacija Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica od veljaĉe ove godine u sklopu poludnevnog boravka zapoĉinje s provedbom programa radne okupacije. U program su ukljuĉene odrasle osobe iznad 21 godine ţivota s intelektualnim i pridodanim oštećenjima. Aktivnosti poludnevnog boravka imaju za cilj, kroz aktivnosti svakodnevnog ţivota (samozbrinjavanje, produktivnost i slobodno vrijeme), osigurati usvajanje osnovnih spoznaja o sebi, kulturno-higijenskih navika, vještinu komunikacije s okolinom, usvajanje znanja koja su neophodna za svakodnevni ţivot, odnosno razvoj duševnih i tjelesnih sposobnosti do maksimalnih mogućnosti, tako da su korisnici što manje ovisni o tuĊoj pomoći. ProvoĊenjem programa povećavamo kvalitetu ţivota korisnika.

Briga o cvijeću

Maskenbal

Oslikavanje maski za maskenbal

Jahanje

Stolni tenis

Priprema za bojanje pisanica

Iako smo vrlo mala skupina i stari smo tek nekoliko mjeseci, trudimo se dati sve od sebe i biti što uspješniji u obavljanju aktivnosti kako bi nam ţivot bio kvalitetniji, ljepši i veseliji, a mi zadovoljniji.

Voditeljica: Marina Kuzman, bacc.therap.occup. 14


Eko škola – to je naša škola Svojim radom na oĉuvanju prirode, koje provodimo kroz nastavne sadrţaje, izvannastavne aktivnosti, program socijalizacije, produţeni struĉni postupak te primjenom steĉenih znanja u svakodnevnom ţivotu, ĉlanica smo MeĊunarodne Eko škole još od 2003. g. Tako smo i prošle šk. god. uspješno provodili program i po ĉetvrti put obnovili status Eko škole. Cilj nam je da naši uĉenici doprinose brizi o oĉuvanju okoliša te da nauĉena znanja koriste u svakodnevnom ţivotu.

Radili smo: sakupljali papir uzgajali cvijeće (cvjetne lijehe, lonĉanice u zgradi i dvorištu Centra) u školskom vrtu (eko uzgoj cvijeća, ljekovitog bilja i povrća uz upotrebu komposta i biljnih pripravaka) hranili ptice (briga o pticama zimi) oĉistili obale virovitiĉkih ribnjaka od papira i plastike sudjelovali u projektu „Rode u našem zaviĉaju“

15


Odrţali smo: Projektni dan Eko škole na kojem smo - nagradili uĉenike za marljivo sakupljanje papira i rad u vrtu Centra, - odrţali eko kviz za uĉenike viših razreda, - osladili se povrćem iz vrta Projektni dani: MeĊunarodni dan zaštite ozonskog omotaĉa, Dan kruha, Nahranimo ptice, Dan voda, Dan zdravlja Sudjelovali smo na natjeĉaju Udruge Lijepa naša i DM na temu zdrave prehrane pod nazivom „Od vrta do tanjura“ i osvojili prvo mjesto u konkurenciji 81 škole Kroz program rada Eko škole sudjelujemo u projektu Centra „Unaprijedimo zdravlje uĉenika“

Sve se naše aktivnosti redovito objavljuju na eko blogu: www.eko-virovitica.blog.hr

16


Mi smo mali zadrugari

Naša zadruga ''Mali Mikeši'' provodi svoje aktivnosti u pet skupina: suvenirska, keramiĉarska, cvjećarska, vezilje i vrtlari. U programu rada zadrugari se osposobljavaju za izradu uporabnih i ukrasnih predmeta od keramike i veza na platnu. Ti predmeti oslikani motivima narodne nošnje virovitiĉkog kraja imaju suvenirsku vrijednost. Izradom suvenira doprinosimo oĉuvanju kulturne baštine i obiljeţavanju 777 godina grada Virovitice. TakoĊer ureĊujemo naš okoliš da nam u njemu bude lijepo i ugodno. Osim toga uĉenici se bave ekološkim uzgojem povrća i cvijeća. Imali smo puno lijepih izloţbi naših radova u gradu, u Gradskoj knjiţnici i ĉitaonici, u Hrvatskoj pošti, izlogu Turistiĉkog ureda i drugdje. Sudjelovali smo na drţavnoj smotri uĉ. zadruga u Podgori i Agro Arci u Slatini.

Naši vrijedni vrtlari svake godine uzgajaju i ubiru svoje vlastite proizvode iz vrta.

Cvjećari brinu za naše biljke u Centru i izvan njega.

17


Vezilje svojim unikatnim radovima uveseljavaju, ne samo naše zaposlenike, nego i goste našeg Centra.

Suvenirska skupina izrađuje ukrasne i uporabne predmete koji imaju suvenirsku vrijednost.

Keramiĉari djeluju u obje smjene. Svoje raznovrsne proizvode od keramike predstavljaju na brojnim izložbama u našem gradu.

Zadruga posjeduje katalog proizvoda što se moţe vidjeti na internetskoj stranici našeg Centra: www.osvirovitica.hr/katalog/

18


Uĉeniĉka zadruga „Mali Mikeši“ predstavila je rezultate svoga rada nakon osvojenog prvog mjesta na MeĊuţupanijskoj smotri uĉeniĉkih zadruga Bjelovarsko - bilogorske i Virovitiĉko - podravske ţupanije i na XXII. drţavnoj smotri u Podgori od 4. do 6. listopada 2010. godine. Uspješnost svoga rada prezentirali su Marija i Ljerka Košĉak (uĉenice osmog razreda - ĉlanice Suvenirske skupine) izloţbom uĉeniĉkih radova od keramike i veza na platnu, praktiĉnim radom veza i usmenim prikazom. Voditeljice su bile Natalija Vidak kao voditeljica Suvenirske skupine, Lucija Gazić voditeljica zadruge i ravnateljica Marija Navarra.

Uĉeniĉka zadruga sudjelovala je na 4. sajmu Agro Arca u Slatini 6. i 7. svibnja 2011. Izloţili su uporabne i ukrasne predmete izraĊene od gline, komušine i veza na platnu. „Malim Mikešima“ je ovo ĉetvrti nastup na meĊunarodnom sajmu Agro Arca na kojem su javnosti predstavili uĉeniĉke radove kao suvenire izraĊene iskljuĉivo od ekoloških materijala. Ovo je bila još jedna potvrda uspješnosti njihovog rada i poticaj za daljnji rad.

19


Projektni dani u našoj školi Uĉenici našeg Centra tijekom školske godine, zajedno sa svojim uĉiteljima, obiljeţavaju odreĊene, njima znaĉajne projektne dane. Uz pomoć tih dana uĉenici razvijaju mnoge osobine: ekološka osviještenost, suradnja u skupinama, pozitivno razmišljanje i sl.

Dani plodova zemlje

Projektni dan Eko škole

20


Projektni dan Unaprijedimo zdravlje uĉenika

Projektni dan Nahranimo ptice

Projektni dani Terapijsko jahanje

21


DogaĊaji u školi

DANI KRUHA

PRIREDBA POVODOM SV.NIKOLE

BOŢIĆNA PRIREDBA

POSJETA UĈENIKA KATOLIĈKE GIMNAZIJE 22


PRIREDBA POVODOM VALENTINOVA

POSJETA MLADIH IZ FRAME

USKRŠNJA PRIREDBA

MASKENBAL

23


Suradnja, radionice, susreti… Povodom MeĊunarodnog dana starijih osoba i Djeĉjeg tjedna, naši su uĉenici u pratnji svojih uĉitelja te ĉlanica LC Vereucha, posjetili su korisnike Doma za psihiĉki bolesne odrasle osobe "Borova".

Liga borbe protiv raka, 2. travnja 2011., organizirala je humanitarnu akciju prodaje narcisa „Cvijet za dan duţe" u koju su se ukljuĉili naši uĉenici s uĉiteljicama.

Uĉeniĉke radove Malih zadrugara prezentiramo široj javnosti prigodnim izloţbama (u Hrvatskoj pošti, PU Virovitica, u Gradskoj knjiţnici i ĉitaonici Virovitica, u Turistiĉkom uredu Virovitica i dr.) od kojih su i neke prodajne izloţbe.

24


Na Majĉin dan 8. svibnja 2011. prigodnim smo programom sudjelovali na priredbi u Gradskom kazalištu u organizaciji društva Naša djeca.

Povodom MeĊunarodnog dana obitelji, 15. svibnja 2011. u organizaciji Obiteljskog centra, u radionicama namijenjenima djeci pod nazivom „moja obitelj", sudjelovali su uĉenici 7. razreda našeg Centra.

Uĉenica Ivana Lerinc predstavljala je naš Centar prigodnom pjesmom na ekološko - edukativnoj akciji Turistiĉke zajednice Virovitica „Više cvijeća – manje smeća“, 21. svibnja 2011.

3. lipnja 2011. posjetili smo MeĊunarodnu vrtnu izloţbu Floraart u Zagrebu u sklopu struĉne ekskurzije za djelatnike Centra.

25


Sportske aktivnosti... Uĉenici našeg Centra, u sklopu brojnih aktivnosti u kojima sudjeluju u okviru školskog sportskog kluba (stolni tenis, atletika, gimnastika i igre s loptom te druge aktivnosti prema interesu uĉenika), razvijaju sportski duh te svojom upornošću osvajaju brojna priznanja i medalje što se moţe vidjeti iz priloţenih fotografija.

30. Kros grada Daruvara Hrvatski olimpijski dan 10. rujna 2010.

7. meĊunarodna uliĉna trka u Virovitici 10. travnja 2011. . 26

1. listopada 2010.

Natjecanje u voţnji bicikla 4. svibnja 2011.


Najuĉenica našeg Centra

Uĉenica 8. razreda, Ljerka Košĉak, ove školske godine izabrana je za najuĉenicu našeg Centra. Titulu najuĉenice osvojila je zbog svog dugogodišnjeg angaţmana u školi. Tijekom svog školovanja uspješno je sudjelovala na eko-kvizu, redovito je sudjelovala na smotrama uĉeniĉke zadruge (ţupanijska, meĊuţupanijska i drţavna razina). TakoĊer u izvannastavnim aktivnostima sudjelovala je u školskom zboru, plesnoj skupini i dr. Osim toga, Ljerka je aktivna i izvan škole. Naime, u više navrata bila je angaţirana u radu društva Naša djeca Virovitica u priredbama za Majĉin dan te Djeĉjem forumu.

Najĉitatelji našeg Centra

Uĉenici 3. razreda zasluţeno su osvojili titulu najĉitatelja s ukupno 60 proĉitanih slikovnica.

27


Struĉna usavršavanja uĉitelja I uĉitelji uĉe. Uĉe kako još kvalitetnije odgajati i pouĉavati uĉenike. To je njihova stalna zadaća. I u ovoj školskoj godini uĉitelji su usvojili niz novih znanja i vještina. Djelovanjem MeĊuţupanijskog struĉnog vijeća za uĉitelje u posebnim ustanovama za Virovitiĉko-podravsku, Osjeĉko-baranjsku i Vukovarsko–srijemsku ţupaniju uĉitelji su se bavili sljedećim sadrţajima: -

Kako kvalitetno planirati i pripremati se za neposredni rad s uĉenicima Kako primijeniti neke postupke koji omogućuju toĉno utvrditi (dijagnosticirati) razvoj sposobnosti u uĉenika Kako uspješno koristiti jezik i govor u utjecaju na uĉenike i roditelje Kako pravilno koristiti govor tijela u komunikaciji s uĉenicima Kako primijeniti TEACCH metodu u radu s uĉenicima s pervazivnim razvojnim poremećajima.

Voditeljica struĉnog vijeća je uĉiteljica Dubravka Periša, a svi struĉni skupovi su se odrţali u našem Centru. Uĉiteljice Nevenka Gruban, Zvjezdana Glumac i Dubravka Periša su tijekom ove školske godine stekle kroz edukaciju u organizaciji Hrvatske udruge „Korak po korak“ certifikat o osposobljenosti za edukaciju uĉenika u programu pod nazivom CAP program prevencije zlostavljanja djece s intelektualnim teškoćama. Uĉitelji su uĉili i na radionici „Komunikacijske vještine - izraţavanje osjećaja“ koju je odrţao psiholog našeg Centra Danijel Mišura. No, uĉitelji uĉe i ĉitajući struĉnu literaturu. Evo nekoliko zanimljivih struĉnih knjiga: „Vještine igrališta“, Stanley Greenspan „Djeĉak koji je volio prozore“, Patricia Stacey „145 logopedskih igara“, Ilona Posokhova 28


Proveden CAP program prevencije zlostavljanja djece

Sprjeĉavanje zlostavljanja djece danas je vaţno u djelovanju svih škola kojima je stalo do svojih uĉenika. Stoga je u našem Centru u ovoj školskoj godini ostvaren meĊunarodno priznat program prevencije napada na djecu poznat pod nazivom „CAP program za djecu s intelektualnim teškoćama“. Cilj ovog programa bio je pouĉiti uĉenike kako se zaštititi od razliĉitih oblika zlostavljanja od strane svojih vršnjaka i odraslih. U radionicama su uĉenici nauĉili mnogo o svojim pravima da budu sigurni, jaki i slobodni te kako ta prava ostvariti u svom ţivotu. Usvojili su niz vještina kojima su povećali svoje sposobnosti da aktivno djeluju u situacijama kad ih netko pokušava zlostavljati. Razvili su i bitne osobne i socijalne vještine – samopouzdanje, društveno odgovorno ponašanje, rješavanje problema i primjereno komuniciranje s drugima. CAP program je proveden u 5.r., 6.a, 6.b te u odgojno-obrazovnim skupinama uĉenika s umjerenom mentalnom retardacijom (dvije grupe uĉenika). Program se provodio tijekom pet radnih dana. Svi uĉenici (njih 32) su vrlo aktivno i s radošću sudjelovali na radionicama. Program su provodile uĉiteljice Zvjezdana Glumac, Dubravka Periša i Nevenka Gruban u suradnji s razrednicima navedenih razreda i odgojnoobrazovnih skupina. O programu su uĉili i ostali djelatnici škole kao i roditelji uĉenika.

29


Logo kutak Svake smo godine stariji i veći i sve nam bolje idu nova slova i teške rijeĉi. A da bude sve u redu, idemo logopedu!

Marina Navarra

Mišela Baĉić

Psihologov kutak Rad psihologa s uĉenicima odvija se individualno ili grupno. Izazov grupnog rada jest prilagoditi program rada sposobnostima, interesima i potrebama svih uĉenika. Upravo zbog toga ova školska godina bila je posvećena razvijanju emocionalne inteligencije uĉenika, toĉnije svladavanja prvog koraka – prepoznavanja emocija. Uĉenici su se kroz nekoliko radionica upoznali s 4 osnovne emocije i to uĉenjem kroz igru (crtanje i bojanje, prepoznavanje, zapamćivanje).

Danijel Mišura

30


Bibliokutak

Knjiga je vrijednija od svih spomenika i od svih grobnica, ukrašenih oslikanim stubovima jer ona sama gradi spomenike u srcu onoga tko je ĉita. Ludwig Feuerbach Što se naše poznanstvo s dobrim knjigama više širi, to uţi postaje krug ljudi s kojima nam je ugodno razgovarati. Ludwig Feuerbach Pouzdan znak dobre knjige jest taj da nam se ona, što smo stariji, sve više sviĊa. Georg Lichtenberg Knjige su gomilano blago svijeta, dostojno naslijeĊe generacija i naroda. Henry David Thoreau

Knjiţniĉarka: Marija Findrik

Vjeronauĉni kutak

Isuse, hvala Ti što si nam dao Nebesku Majku. Sveta Marijo, moli za nas, za naše obitelji, naše uĉitelje i sve ljude.

Vjerouĉiteljica: Dijana Stanić

31


Glazbena škrinjica ZAPJEVAJMO SLOŢNO SVI Zapjevajmo složno svi našu pjesmu dragu, ona nam je dobar drug u učenju i radu. Zapjevajmo složno svi prije svakog rada, neka radost sad ozari naša lica mlada. Zapjevajmo složno svi, nek' nam pjesma ječi, jer tko pjeva, zlo ne misli, pjesma tuga liječi! (Lovro Županović)

Voditeljica zbora: Irena Janţe

Likovni kutak Vrlo smo rado crtali i slikali! To potvrĊuju nagrade i priznanja za naš rad. Kreativnost, stvaralaštvo i ljepota boja ostala je u nama.

Nastavnica: Natalija Vidak 32


A nismo ni vas zaboravili – bez vas ne bismo znali

Pošten ĉovjek ne boji se zakona. Kineska poslovica

Zvonimir Mesić tajnik

Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodna poslovica

Danijela Jurković računovotkinja

Ako nemaš lijeĉnika, neka ti lijeĉnik bude ovo troje: vedra duša, odmor i umjeren naĉin ţivota. Narodna poslovica

Mirjana Janošević medicinska sestra

Dan bez smijeha izgubljen je dan.

Jadranko Albert Kineska poslovica

informatičar

33


Gdje se ne jede i ne pije, tu ljubavi nije. Narodna poslovica

Ţeljka Marković kuharica

I dragom kamenu potrebna je ruka vještog majstora.

Antun Markek

Kineska poslovica

majstor

Higijena je pola zdravlja. Narodna poslovica

Nevenka Markek spremaĉica

Vjekoslav Ţibreg vozaĉ

34

Najbolje putuje onaj koji zna kada se treba vratiti. Ruska poslovica


http://www.osvirovitica.hr/ 35

Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica - Godišnjak 2010./2011.  

Godišnjak Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica za školsku godinu 2010./2011.