Page 1

Независимо издание за посетители и изложители Independent news for visitors & exhibitors

Булмедика/Булдентал София 15-18 май 2012 г. Bulmedica/buldental Sofia 15-18 may, 2012

SHOW preview Медицински форум Medical forum

“Лекарствената политика – партньорство за здраве” „Drug policy – partnership for health”

Дентална конференция Dental Conference

4-дневна програма по актуални теми от денталната медицина Four-day program in the topics of present interest

» стр. 7

От 15 до 18 май 2012 г. изложбените зали на Интер Експо Център–София ще се превърнат в модерно обзаведени здравни заведения – провежда се 46-ата международна специализирана изложба БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ. Най–авторитетното събитие в областта на медицината в Югоизточна Европа се провежда по традиция под патронажа на Министерството на здравеопазването и с подкрепата на Българския лекарски съюз и Българския зъболекарски съюз. Нови модели клинично-лабораторна и диагностична апаратура, медицинска техника и дентално оборудване, инструменти, реактиви, консумативи и други продукти за лечение от световната практика ще осъвременят представите за прогреса в медицината и най-доброто в здравната практика на специалистите от болници, ДКЦ, медицински и дентални клиники.

БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ 2012 накратко други държави. Своята активност запазват медицински и дентални фирми от Република Южна Корея, които за четвърта година прилагат модела за национално участие с общ щанд. Тази година Агенцията за

„Усмивка на годината” ще награди българските дентални специалисти “Smile of the Year” will award the Bulgarian dental specialists

» стр. 14-15

ИНОВАЦИИ В МЕДИЦИНАТА НА БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ 2012

На БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ 2012 освен традиционни чуждестранни изложители има и нови компании от Хърватска, Румъния, Гърция, Унгария, Полша, Германия, Русия, Китай, Словения, Турция, Италия, Австрия, Пакистан и

Национален дентален конкурс National Dental Contest

промотиране в чужбина и интернационализация на италианските предприятия (ИЧЕ) и Агенция Булгарреклама организират дебют на колективното представяне на фирми от здравната сфера от Италия.

» стр. 12-13

MEDICAL INNOVATIONS AT BULMEDICA/ BULDENTAL 2012 From 15th to 18th May 2012 the exhibition halls of Inter Expo Center Sofia will turn into modernly equipped hospitals for the 46th international specialized exhibition Bulmedica/Buldental is taking place. The most prestigious event in the medical field in South-East Europe is being held as usual under the auspices of the Ministry of Health and supported by the Bulgarian Medical Association and the Bulgarian Dental Association. New models of clinical-laboratory and diagnostic facilities, medical equipment and dental equipment, tools, reagents, supplies and other medical treatment products of world medical practice will refresh people’s notions of the medical progress and of what is the best about medical practice of specialists from hospitals, Diagnostic Consulting Center, medical and dental clinics.

Bulmedica/Buldental 2012 in brief

зала 4, щанд C12 Булдентал

BULMEDICA/BULDENTAL 2012 is attended by the traditional international exhibitors as well as by new companies from Croatia, Romania, Greece, Hungary, Poland, Germany, Russia, China, Slovenia, Turkey, Italy, Austria, Pakistan and others. Medical and dental firms from South Korea also retain

their activity, as it is their fourth year to apply the model of national participation with a joint stand. ICE - Italian Trade Promotion Agency and Bulgarreklama Agency organize the debut of the collective presentation of Italian firms from the medical field.


2

Булмедика/Булдентал 15-18 май 2012

BULMEDICA/BULDENTAL 15-18 MAY 2012

БУЛМЕДИКА

BULMEDICA

БУЛМЕДИКА отново представя модерна техника и нови генерации апаратура за лечебната дейност, иновативни системи и апарати за по-висока прецизност в диагностиката, лабораторно оборудване и консумативи за отделни медицински практики, за спешна медицинска помощ, ортопедия и рехабилитация, офталмология, помощни средства с различно клинично приложение и т.н.

BULMEDICA is once again presenting modern technology and new generation facilities for medical practices, innovative systems and higher precision diagnostic devices, laboratory equipment and supplies for individual medical practices, for emergency medical practices, orthopedics and rehabilitation, ophthalmology, facilities for various clinical purposes and others.

Диагностика Редица от нововъведенията поставят акцент освен върху качеството и надеждността на медицинската техника и стандарта на услугите, така и върху комфорта на пациента. Пример за това е предлаганият от HITACHI нов Echelon Oval – 16-канален МРТ с напрегнатост на полето 1,5T и отвор на гентрито 74 см с овална форма, повтаряща формата на човешкото тяло. Пациентната маса, широка 65 см, създава изключителен комфорт, нови са магнитът, градиентните бобини и някои

техники при изследване. Сред върховите постижения е новоразработената с голяма грижа за безопасността на пациента MiroCam ендоскопска капсула за диагностика, базирана на комуникация с човешкото тяло (КЧТ). Приемана лесно през устата (най-малката капсула – 11 x 24 mm), ендоскопската капсула изпраща по безжичен път изображения с най-високо качество от вътрешността (от хранопровода до дебелото черво) с автоматизиран контрол на светлината за по-дълго оптимизирано наблюдение (работно време над 11 часа), с най-голям брой кадри (3 изо­ бражения в секунда) и високо прецизна система от лещи (зрително поле от 150°). В допълнение към модерната технология за пренос на данни IntroMedic са вградили

Diagnostics Many of these innovations focus not only on quality and reliability of medical equipment and high standard of the services but on patients’ comfort as well. A good example for this is the new launched by HITACHI Echelon Oval – a 16 channel МРТ with field strength of 1,5T, oval-shaped and repeating the lines of the human body. Among the high-end achievement is the newly developed with caution for human health diagnostic endoscope capsule, based on co mmunication with human body (HBC). The easily taken oral endoscope capsule (the smallest capsule ever 11 x 24 mm), sends via wireless signal high quality images from the inside (from the esophagus to the colon) with automated light control for longer-optimized observation. (working time over 11 hours), with largest number of shorts (3 images per second) and high-precision lenses sys-

Съвременни безчеткови дентални и зъботехнически микромотори АЛ ЕНТ ентър Д Л БУ кспо Ц 2 г. 1 ер Е й 20 Инт -18 ма анд В9 щ 15 а 3, зал

tem (visual field of 150°). In addition to the advanced technology for data transmission IntroMedic in the MiroCam capsule they have integrated advanced technologies for image and lighting, which is a great advantage in performing capsule endoscope procedures. The new CSX Dynamic detector of Canon guarantees an unparalleled quality of the scope images and high standard of the image diagnostics. The technological solution is a new beginning in the dynamic/scope examinations, which was unknown up to the present moment (for these examinations all the producers of X-ray systems with C arcs – either stationary or mobile, used detector digital system from one producer so the quality of mages was similar). MobileDaRt Evolution WiFi is a mobile direct digital X-ray system, now with up to two wireless detectors – CXDI-70 and CXDI-80 from Canon. With the two detectors specialist now have the most flexible mobile solution, offering easiness in movements, precise positioning and an unparalleled perfect image. Among the exhibited products is also the mobile screening device Infrascanner for discov-

CM61-S CM61 CM62-SL

ЗM160-4

SM101-L www.micromotor-bg.com

+359 2 971 83 36, +359 888 72 99 35

Микромоторите отговарят на изискванията на ISO9001, ISO13485, 93/42/EEC

Laboratory equipment and sterilization The laboratory analysts can meet the newest products for quality processing of liquids EPPENDORF Liquid Handling. The line EPPENDORF Physio-

SHOW preview

Dental Tribune България ЕООД София 1421, жк „Лозенец“, ул. „Липа“ 2, ет. 1, ап. А тел./факс: +359 2/963 000 9 office@dental-tribune.net www.dental-tribune.net www.dental-tribune.com Действителен собственик: Уляна Винчева Предоставената информация е съгласно чл. 7а, ал. 3 от ЗЗДПДП.

CM61-SL

ering zones with brain hematomas in patients with cranial injuries on the basis of close infrared light. This scanner is useful with the initial examinations of patients as a complementation of the scanning with CT or when it is not available, but early treatment is a possible opportunity as well as reduction of the secondary injuries. It is highly valuable with identifying high risk patients, who can be transported with priority to orthopedic surgery office for CT and surgical treatment. Specialists will learn about new technologies in Telemedicine and new tendencies in 3D functionalities for image diagnostics. The Health centers can make use of the service Teleradiology for examinations in image diagnostics – X-rays, MRI, CT, by using advanced technology, including internet transmission digital radiology images of patients.

Агенция Булгарреклама ЕООД София 1784, бул. „Цариградско шосе“ 147 тел.: +359 (2) 9655 220 факс: +359 (2) 9655 231 e-mail: iec@iec.bg www.iec.bg Licensing by Dental Tribune International Publisher Torsten Oemus © 2011, Dental Tribune International GmbH. All rights reserved. Holbeinstr. 29, 04229 Leipzig, Germany Tel.: +49 341 4 84 74 302 Fax: +49 341 4 84 74 173 www.dental-tribune.com E-mail: info@dental-tribune.com

За издателя

Печат: „Спектър“ АД Публикуваната информация за изложба БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ 2012, включително, но не само: схемата с разпределението на изложбените площи, съпътстващата програма от семинарни събития, е актуална към 17 април 2012 г. В случай на необходимост са възможни промени преди откриването на изложбата. е Българското издание на част от групата Dental Tribune International – международно издание на 20 езика, разпространявано в над 55 държави. Съдържанието, публикувано в , е с автортози брой от ското право на Dental Tribune International GmbH. Всички права запазени. Публикувано с разрешението на Dental Tribune International GmbH, Holbeinstr. 29, 04229, Лайпциг, Германия. Възпроизвеждането по какъвто и да било начин и на какъвто и да е език, изцяло или частично, без изричното пи смено разрешение на Dental Tribune International GmbH и „Дентал Трибюн България“ ЕООД е е абсолютно забранено. запазена марка на Dental Tribune International GmbH. Редакцията не носи отговорност за съдържанието на публикуваните реклами в броя.


BULMEDICA/BULDENTAL 15-18 MAY 2012

в капсулата MiroCam съвременни технологии за изображение и осветление, което е изключително предимство при извършването на капсулни ендоскопски процедури. Несравнимо качество на

скопичните образи и висок стандарт в образната диагностика осигурява новият CSX Dynamic детектор на Canon. Технологичното решение е едно начало в динамичните/ скопични изследвания, непоз­ нато досега (за тези изследвания всички производители на рентгенови системи с „С“ дъги, стационарни и/или мобилни, ползваха детекторна дигитална система от един производител и качеството на образите беше сходно). MobileDaRt Evolution WiFi е мобилна директно дигитална рентгенографска система, сега вече с до два безжични детектора – CXDI–70 и CXDI– 80 от Canon. С двата детектора специалистите разполагат с най-гъвкавото мобилно решение, предлагащо лекота в движенията, прецизно позициониране и перфектен образ без конкуренция. Сред експонатите е и портативното скринингово устройство Infrascanner за откриване на място на мозъчни хематоми при пациенти с черепни наранявания на база близка инфрачервена светлина (БИС). Скенерът е полезен при първоначалните прегледи на пациенти като допълнение към сканирането с КТ или когато същият не е наличен, а е възможно ранно лечение и намаляване на вторични наранявания. Много е ценен и при идентифицирането на високорискови пациенти, които могат да бъдат транспортирани с приоритет до травматологични центрове за КТ и хирургично лечение. Специалистите ще научат за нови технологии за телемедицина и нови тенденции в 3D функционалностите за образна дианостика. Здравните центрове могат да ползват услугата телерадиология за прегледи по образна диагностика – рентген, ядрено-магнитен резонанс, компютърна томография, ка­то се възползват от съвремен­ните технологии, вкл. пре­даване чрез интернет на дигитални

радиоложки изображения на пациенти.

Лабораторно оборудване и стерилизация Анализаторите от лабораториите могат да се запознаят и с най-новите продукти за качествена обработка на течности EPPENDORF Liquid Handling. Линията EPPEN­ DORF PhysioCare предлага модерен подход и продукти с най-висока прецизност и ергономичен дизайн – hand-held пипети, диспенсъри, epMotion автоматизирани пипетни системи и др. Нововъведения има и при обработката на медицински отпадъци. Сред тях е интегрираният стерилизатор и раздробител (ИСР), който едновременно намалява размера и обема на отпадъка и го дезинфекцира в един-единствен съд. Чрез мощни раздробителни ножове за около 10–15 минути отпадъкът не само се фрагментира, но и се стерилизира равномерно с пара. Предава се фрагментиран, нетоксичен (ниво на дезинфекция 8 от 10), твърд, сух и безопасен за депониране на редовното градско сметище. Отпадъкът е обезводнен и елиминира рис­ка от замърсяване на отпадните води. Изключително улеснение за работата в болници, частни клиники и зъболекарски кабинети носи настолният парен стерилизатор Sting 11B Premium. Той е напълно автоматизиран (затварянето и отварянето на вратата е автоматично), високоскоростен и има камера с обем от 23 литра. Надежден и с модерен дизайн, уредът е много подходящ за опаковани материали, кухи инструменти и пропускливи товари, особено в малки клиники. Новост в областта на стерилизацията са голям парен стерилизатор и голям парен стерилизатор с кръгла камера. Стерилизаторът Azteca е от предвакуумен/гравитационен тип с голям брой приложения в болници, лаборатории, за фармацевтичната и биотехнологичната индустрия. Уредът работи със стерилизационен агент пара под налягане (работен обхват до

3

Булмедика/Булдентал 15-18 май 2012 г.

2,5 Bar/138° С) за опаковани или разопаковани стоки, както и за топлинно и влагоустойчиви материали при температурни граници от 105° С до 138° С. Контролна система, основана на микропроцесор и модерната Freescale технология, следи автоматично всички програми и предоставя информацията на потребителите на различни езици.

Анализатори Сред иновативните про­ дук­ти е шведската нова серия хематологични анализатори SWELAB® Alfa Cell Analyzer, водеща до изключително

Care offers advanced approach and products of highest precision and ergonomic design – hand-held pipettes, dispensers, epMotion automated pipette systems and others. There are also innovations in procession of medical waste. The integrated sterilizer and chopper (ISC) reduces the size and volume of waste and disinfects it in a single container. With the help of powerful chopper knives for about 10-15 minutes the waste not only turns into small pieces but also gets evenly steam sterilized. It is then transmitted chopped, nontoxic, hard, dry and safe for disposal on a regular urban landfill. The waste is dehydrated and eliminates the risk of contamination of wastewater. An outstanding facility for hospitals, private clinics and dental practices is the new desktop steam sterilizer Sting 11B Premium. It is fully automated (the opening and shutting of the door is automated), it is high-speed and has a camera with 23 liters volume. It is reliable and has modern design and is very appropriate for packaged materials, hollow instruments and porous loads especially in clinics. An innovation in the field of sterilization is the big steam sterilizer as well as the big steam circular camera steri-

lizer. The Azteca sterilizer has many uses in hospitals, laboratories, for the pharmaceutical and biotechnological industries. The device works with sterilization agent of pressure vapor (work power up to 2,5 Bar/138° С) for packaged or non-packaged supplies, as well as for heat and moistureresistant materials at temperature ranges from 105° Сup to 138° С. Control system, based on the microprocessor and the modern „Freescale” technology controls automatically all the programs and provides the information to users in different languages.

Analyzers Among the innovative products is the Swiss new series of hematological analyzers SWELAB® Alfa Cell Analyzer, providing exceptional quality, reliability and precision in hematological studies. The series of automated hematological counters includes 4 models, fully based on the latest technology for production of three differential hematological analyzers. Each model has unique and accessible software, option for defining patients’ profiles and many innovative functions for the hematological analyzers. The system has an ergonomic design and does not need additional support and is avail-


4 качество, надеждност и прецизност в хематологичните изследвания. Серията автоматични хематологични броячи включва 4 модела, изцяло базирани на последната технология за производство 3-диференциални хематологични анализатори. Всеки модел притежава уникален и достъпен софтуер, възможност за дефиниране на пациентни профили и иновативни функции за хематологичните анализатори. Системата е с ергономичен дизайн, без необходимост от допълнителна поддръжка и достъпна за лаборатории от всякакъв вид. Изключително ценен за прецизни животински хематологични изследвания е новото поколение и клас ветеринарен хематологичен

Булмедика/Булдентал 15-18 май 2012

анализатор EXIGO. Специално разработени за ветеринарната медицина, EXIGO позволяват резултатите от изследването да се получават в рамките на 1 минута от само 20 µL животинска кръв. С патентованата функция – Micro Pipette Adapter (MPA), изследването е възможно с малко количество кръв, без епруветки, без време за миксиране на пробата и без допълнителна подготовка. Всеки модел притежава интуитивен Touch screen дисплей с достъпно меню и напътствия за действия при патологични проби. Вграденият миксер с капацитет 6 епруветки спестява разходи и място. Добри възможности за медицината разкриват комплексните криогенни системи, приложими при изграждане на тъканни банки,

лаборатории и др. Проектиране на инсталация за втечнен азот с безпроблемна работа и минимални загуби на азот или изграждане на автоматизирана инсталация „до ключ“ са сред предлаганите услуги.

за възстановяване и профилактика

За първи път на българския пазар се представя иновативен метод за възстановяване и профилактика, наречен андулация. Терапията прониква дълбоко в тъканите, подобрява клетъчната структура и стимулира ендогенните механизми на тялото за самовъзстановяване. Много клиники и физиотерапевтични центрове прилагат успешно андулационната терапия по немски патент в методите си на лечение.

BULMEDICA/BULDENTAL 15-18 MAY 2012

able to laboratories of all kind. Extremely valuable for accurate animal hematology test is the new generation and class vet’s hematological analyzer EXIGO. Specially developed for veterinary medicine, EXIGO allow the results from the test to be processed for just one minute from only 20 µL animal blood. With the patented function – Micro Pipette Adapter (MPA), the test is possible with only a tiny quantity of blood, without test tubes or time to mix the sample. And without additional preparation. Each model has an intuitive Touch screen display with easily accessible menu and guidance for action with pathological samples. The integrated mixer with a capacity of 6 tubes saves costs and space. Good opportunities for medicine are the new criogen-

ic systems, applicable to the development of tissue banks, laboratories, etc. Design for liquid nitrogen installation with smooth operation and minimal nitrogen losses or building turnkey of an automated installation are among the offered services.

for recovering and prophylactics

For the first time on Bulgarian market is presented an innovative method for recovering and prophylactics, called Andulation. The therapy penetrates deep into tissues, improves cell structure and stimulates endogenous mechanisms of body for self-repair. Many clinics and physiotherapeutic centres apply successfully the andulation therapy for German patent in their methods of treatment.

БУЛДЕНТАЛ

BULDENTAL

БУЛДЕНТАЛ (зъболечение и зъботехника) демонстрира най-новото оборудване, апаратура и инструменти за дентални, лекарски, козметични кабинети и за зъботехнически лаборатории, дентални и зъботехнически материали и консумативи, обзавеждане за рентгенови и зъболекарски кабинети, продукти за оралната хигиена и др.

BULDENTAL (dentistry and dental technology) demonstrates the newest equipment, facilities and instruments for dental, medical and cosmetic offices, as well as for dental laboratories, dental medical and dental technology materials and supplies, equipment for X-rays and dental offices, products for the oral hygiene, etc.

Новости, създадени с грижа за зъболекар и пациент Редица от нововъведенията в областта на денталната медицина осигуряват както перфектна работа и по-високо качество на денталните услуги, така и по-голям комфорт на пациентите при лечение. Например технологията пиезо скалер Tigon+ е максимално съобразена с нуждите на стоматолога и пациента. Тя осигурява контролирана температура на течността и предотвратява раздразнения дори при пациенти с чувствителни зъби. Петте предварително зададени програми (за ендодонтия, профилактика, възстановяване, пародонтология и една свободноизбираема) пестят време, а трите

режима осигуряват внимателно, но мощно почистване. Наконечникът с LED пръстен с 5 светлинни диода осигурява перфектно осветяване на обработваната зона. Подвижната стойка и поставката на скалера подлежат на термодезинфекция и стерилизация, а подобрената гама включва 17 различни пиезонакрайника и покрива всички зони на приложение. Редица предимства отличават новата система за интраосална анестезия Anesto. Упойката се поставя прецизно за един зъб с инжектиране директно в костта и е ефективна при по-малко от 1 мин. Използва се за основна упойка при трудно анестезиране и като допълнителна упойка, когато конвенционалната

анестезия не дава добър резултат. Anesto e подходяща за рискови групи, изискващи помалко упойка. Качествена естетична реставрация на предните зъби предлага първата доведена до съвършенство система за възстановяване на фронталния

Innovations with care about dentists and patients Many of the innovations in the field of dentistry smooth work and higher quality of dental services as well as a greater comfort for patients during treatment. For example the technology piezo scaler Tigon+ is most consistent with the needs of dentists and patients. It provides controlled temperature of the liquid and prevents irritations even with patients with sensitive teeth. The five preset programs (for endodontics, profilactics, reconstruction, paro­ donthology and one which is elective) save time, while the three regimes provide gentle but powerful cleaning. The handpiece with LED ring with 5 light emitting diodes provides perfect illumination of the treated zone. The removable stand and the stand of the scaler subject to thermodisinfection and sterilization. The improved kit includes 17 various piezo nozzles and covers all the zones of application. Many advantages distinguish the new system for in-

traoral anesthetics Anesto. The anesthetic is precisely put for just one tooth by injecting it directly into the bone and is effective in less than a minute. It is used for main anesthetic at difficult anesthetizing and as an additional anesthetic, when conventional anesthetics do not reach good results. Anesto is appropriate for risk groups, demanding smaller doses of anesthetic. The first brought to perfection recovery system of the frontal area COMPONEER offers quality restoration of the front teeth. The polymerized, pre-designed nanohybrid polishes made of restorative material combine the advantages of the direct composite restoration with the advantages of predesigned veneers. The system allows optimal customization (choosing the colour, shape and structure) providing one and the same solution for many patients. Among the original solutions are the innovative endodontic obturations /GP Points/ made of biocompatible materials. Bio GP Points are made of bioceramic materials. They make monoblock obturation in the wall of the canal with the help of a sealer based on bioceramics and are distinguished by many advantages like biocompatibility, microceramic bonding, 30% – 40% higher X-ray contrasting compared to the traditional GP Points, natural colour, etc. Resinated Points are extremely appropriate for monoblock obturation with a sealer based on resin, which leads to many advantages like reduced bacterial permeability


BULMEDICA/BULDENTAL 15-18 MAY 2012

участък COMPONEER. Полимеризираните, предварително изработени нанохибридни покрития от композитен емайл, комбинират предимствата на директната композитна реставрация с предимствата на предварително изработените фасети. Системата позволява оптимално персонализиране (избор на цвят, форма и структура), осигурявайки едно решение за много пациенти. Сред оригиналните решения са иновативните ендодонтски гутаперки (GP Points), съставени от биосъвместими материали. Bio GP Points са от биокерамични материали, създават моноблок обтурация в стената на канала с помощта на сийлър на основата на биокерамика и се отличават с редица предимства, като биосъвместимост, химично и микромеханично свързване, 30%–40% по-висока рентгеноконтрастност в сравнение с традиционните GP Points, натурален цвят, последователни размери и т.н. Resinated Points са изключително подходящи за моноблок обтурация със сийлър на основата на смола, водещо до редица предимства – намалена бактериална пропускливост в кореновия канал, по-ефективно запълване спрямо традиционните GP Points и др. Редица преимущества има работата с глас-йономерен цимент Riva LC HV, с нова формула на подобрен вискозитет – High Viscosity (по-голяма твърдост и устойчивост срещу нараняване и петна, по-добра якост на опън, богат йонообмен със зъбната тъкан, не залепва по инструмента, лесно се скулптурира и др.). Представена е и последната разработка (оригинален дизайн и нови технически решения) на дентален юнит с марката CHIRADENT – модел VIZIO – E. Много подходящ за дентални лаборатории и златарски ателиета е апаратът за микрозаварки (напр. фолио и метални нишки) VL 50. Устройството показва отлични резултати при лазерни завар-

ки на фини детайли, сензори и компоненти на медицинската техника, както и заварки на микроформи – с лазерен лъч могат да се „спояват” всички заваряеми метали, вкл. сребро и титан.

Имплантология БУЛДЕНТАЛ представя редица прогресивни технологии и продукти за лечение със зъбни импланти, които биха задоволили изискванията на най-взискателните имплантолози. Сред новостите са не само подобреният агресивен имплант Plus с тройна резба, извънредно тънкият (2.5 мм) коничен имплант за овърденчър, изключителните 4 мм къси импланти за напреднали челюстни атрофии, но също и множество протетични компоненти, позволяващи голяма гъвкавост и удобство при работа. Вниманието на специалистите заслужава и тран смукозният монофазен имплант и специализираният постекстракционен имплант с двойно диференцирана резба за по-добро адаптиране в костната ложа. Денталните Морс импланти с конусна връзка Kontact® са произведени от най-добрите биосъвместими материали, като имплантът Kontact® от самото си създаване е едно натрупване на иновации. Със сериите Нано–Пост и Изо–Пост, наборът от протези Kontact® днес се счита за един от най-силно развитите, осигуряващ широк обхват решения. За практиците е интересен костният заместител от биоматериал Cross. Bone Matrix. Продуктът е изработен от хидроксиапатит, β-трикалций фосфат и колаген, има оптимизирана микро и макропорьозност, може да се абсорбира и придава на матрицата за костна регенерация идеални остеопроводими свойства за запълване на кости. Добри резултати се постигат и с резорбируемата безклетъчна колагенна мембрана Cova MaxTM, която може да се използва като бариера между тъканите за предо-

5

Булмедика/Булдентал 15-18 май 2012 г.

твратяване на натрупването в костната тъкан на фибробласти по време на костната регенерация и лечение. На изложението е представена първата линия керамични зъбни импланти в две части (с винт, без нужда от лепило), биосъвместими и с перфектна костна интеграция. Новост за клиничната практика е водещият имплант на MIS – импланти от серията Seven и M4. Те са с иновативно разработена повърхност, която осигурява висока степен на осеоинтеграция (98%), потвърдена от обширни глобални изследвания и клинични проучвания. Постигнатите параметри осигуряват перфектна първична стабилност, имплантация в различна по плътност кост и различни видове костна аугментация. Представена е системата IMPLA 3D NAVIGATION на база компютърна томография, която позволява проектиране на позицията, ориентацията, дължината и дебелината на импланта. Данните от проекта на доктора се прехвърлят чрез IMPLA Theta System върху „хирургичен водач" от зъботехник. Така се избягва работата „на сляпо" и се постигат изключителна сигурност и висок естетичен ефект. Artist Ceram Repair Kit е първият комплект за поправка на фрактури върху керамични и други конструкции без използването на киселина. Дизайнът на импланта I-FIX осигурява редица предимства при имплантирането по италианската система FMD (по-добра стабилност на връзката имплант-надстройка, точна позиция на модела

in the root canal, more effective filling compared to the traditional GP Points, etc. The work with Glass ionomer cement Riva LC HV has its many advantages too. With its new formula and improved viscosity High Viscosity (higher hardness and resistance to injury and stains, better resistance to tension, rich ion exchange with tooth tissue) does not stick on the instrument and is easily sculpted. There are also presented the last development (original design and new technical solutions) of a dental unit with the brand Chiradent – model Vizio – E. Very appropriate for jewelers’ workshops and dental laboratories the new facility for microbonding VL 50. The device shows excellent results with laser welds of fine details, sensor and components of medical techniques, as well as with welds of microshapes – laser beams can solder all the weldable materials, including Silver.

Implantology BULDENTAL represents many progressive technologies and products for tooth implants treatment which would satisfy the requirements of the most requiring dentists.

Among the novelties are not only the improved aggressive implant Plus with a triple thread, the extremely thin (2,5 mm) conic implant for overdenture, the exclusive 4 mm short implants for progressive facial atrophies, but many protetic components as well, which allow greater flexibility at work. The attention of specialists should also be focused on transmucosal monophase implant and the specialized postextractional implant with a double differentiated thread for a better adaptation in the bone. The dental Mors implants with conical connection Contact are produced from the best biocompatible materials like the Kontact® implant is from its very creation subject of many innovations. With the series Nano-Post and Izo-Post, the set of prostheses Kontakt® today is considered one of the best developed, wide-scope solution inventions. For the practitioners it is interesting to learn about the bone substitute made of biomaterial “Cross.Bone Matrix”. The product is made of hydroxyapathite, β-tricalcium phosphates and collagen. It has an optimized micro and macro porosity and can be absorbed and transmit to the bone regeneration matrix ideal osteo-conductive properties. Good results are reached with the acellular absorbable collagen membrane “Cova MaxTM”, which can be used as a barrier between tissues for prevention of the accumulation of bone tissue in fibroblasts during bone regeneration and treatment. At this exhibition there is represented the first line of ceramic implants of two parts (with thread, without the need of glue) biocompatible and with perfect bone integration.

www.planmeca.com

В океана от импланти ... изберете правилният! I-FIX – повече от имплант с качество и сървис на добра цена Булмедика/Булдентал: Зала 4 Щанд 4D21 Медицински и Дентални Материали МДМ ООД Гр.София, ул. „Акад.Йордан Трифонов” 11 Тел.: 02/442 18 75, 0898 755 517 www.fmd-dental.com, nedelcheva@mdm-ltd.com

ATT, Georgi Sofiiski N1 Dental Department, Sofia 1431 tel. 02 488 13 55, 02 954 13 54, mobile 0885 167 884, att.trifonov@gmail.com

Demakom Ltd., 19 Fr.Joliot Curie Str., Sofia 1113 tel. 02 481 47 21,2, 0885 205 792/3, office@demakom.com

Medicom 2000, Ltd., Bratia Miladinovi str. No:57, app.2, Sofia 1202 tel. 02 931 24 09, fax 02 931 30 10, office@medicom2000.com


6 и т.н.). Експонирани са редица нововъведения за прецизна и успешна работа при костното заместване, сред които: 4BONE – напълно синтетичен костен графт и резорбируеми колагенови мембрани, 4BONE–RCM – резорбируеми колагенови мембрани от свински произход за направлявана костна (GBR) и направлявана тъканна регенерация (GTR), произведени по уникална cross-linkage технология, позволяваща на мембраната да функционира като бариера за 4–6 месеца, BOND BONE – иновативен свързващ костoзаместващ материал (пълна резорбция за 3 месеца), смятан за важно постижение в денталното костно заместване в световен мащаб, комплектът Bone Compression за компресиране на кост и закрит синус-лифт без травмиращи за пациента манипулации и др.

Протетика Оригинални предложения има за протезирането: нов лабораторен фотополимеризиращ композит със специални опалови пълнежи НЕКСКО, компактен апарат за изготвяне на тотални и комбинирани протези ИВОБЕЙЗ (невероятна здравина на протезите при минимални дебелини, без остатъчен мономер, водещ до алергични реакции), нов естетичен универсален нанокомпозит „Еветрик“ (лесно моделиране и постигане на „невидими“ обтурации благодарение на силно изразен хамелеонов ефект). За първи път на българския пазар се появяват диамантени пилители BOSPHORUS (Турция), произведени от висококачествена швейцарскa стомана с естествено диамантено покритие и в повече от 100 различни вида, форми и размери. Към тази група експонати се отнасят и продуктите ИНТЕРФИН К+В Скорост – свръхфина опаковъчна маса с фосфатна връзка за поставяне на коронки и мостове от благородни и неблагородни дентални сплави и за пресована

Булмедика/Булдентал 15-18 май 2012

керамика. Това е единствената опаковъчна маса на пазара, подходяща и за метода шоково нагряване дори след втвърдяване на масата. За поставяне на частични протези се предлага МОДЕЛКАСТ С, а новата технология ВАКУУМКАСТ 90 е отлично решение за отливане под вакуумно налягане с висока честота на топене, за отливане на Со-СrMo, Ni-Cr-Mo и благородни сплави. БУЛДЕНТАЛ е платформа за представянето на новини от света на Zirkonzahn, сред които са ново поколение органични оцветители на вод­ на основа за несинтерован Prettau цирконий (с четка – традиционна ръчна техника или с иновативната технология Airbrush на Zirkonzahn), нова пластмаса в различни цветове и два варианта – обикновена и антибактериална.

Софтуерни предложения Интересен сектор са соф­ туерните предложения на Zirkonzahn – софтуер с приставки и самостоятелно доокомплектоване за мокро фрезоване на керамика и пластмаса, софтуер за изработване на терапевтични оклузални шини от специално разработена безцветна пластмаса и обещание скоро да се появи софтуер в помощ на денталната имплантология (модул за импортиране на данни от компютърна томография и моделиране и фре-

Dress differently with

зоване на хирургичен шаб­ лон, както и изработване на временни конструкции). Сред прогресивните софтуерни предложения за ден­ талната практика е и „Дентаклауд“ – първият уеббазиран дентален софтуер в България, който осигурява достъп отвсякъде и по всяко време до широк кръг функции (статус, план за лечение, проследяване на лечението, календар, автоматично известяване на пациентите, интеграция с рентгенови снимки (dicom), индивидуална банка с файлове за всеки пациент, вкл. автоматизиране на финансовите ви отношения с пациентите и здравната каса, електронен магазин за дентални консумативи и оборудване и др.). MGuide е интерактивна 3D система за планиране и решение на имплантологично лечение, като трансформацията от дигитален софтуер (dicom) в 2D и 3D изображения води до прецизен образ на реалното състояние във виртуалното пространство и осигурява лесна, прецизна и сигурна имплантация.

Хирургия На БУЛДЕНТАЛ могат да бъдат открити практични оферти за еднократни консумативи, свързани с хирургичните дейности: иригационни системи, престилки, стерилни протектори за шлау­хи и фолио за покриване на деликатни за дезинфекция повърхности и др. Предлагат се

workwear- specialized in dental and medical clothing manufacture.

Dimitrina Slavkova m: +359 888 21 87 61 Nevena Borissova m: +359 885 69 88 07

e: box@gugla-gugla.com

w: www.gugla-gugla.com

BULMEDICA/BULDENTAL 15-18 MAY 2012

New to the clinical practice is the leading implant of MIS – implants from the Seven and M4 series. They have innovatively-developed surface, which provides high level of osteointergation (98%), confirmed by global researches. The track parameters provide excellent primary stability, implantation in different bone density and diverse kinds bone augmentation. There is also presented the Impla 3D Navigation System on the basis of computer tomography, which allows design of position, orientation, length and thickness of the implant. The data from the project of the doctor is transmitted via IMPLA Theta System on the surgical guide by a dental technician. Thus the work “of an eye” is avoided and what is achieved is an excellent security and high esthetic effect. Artist Ceram Repair Kit is the first kit for repairing of fractures on ceramic and other constructions without the use of acid. The design of the implant IFIX provides many advantages in implantation with the Italian system FMD (better stability of the implant-upgrade structure, accurate position of the model, etc.). There are shown many innovations for a more precise and successful work with bonesubstituting, among which are: 4BONE – entirely synthetic bone raft and resorbable collagen membranes, 4BONE- RCM – resorbable swine collagen membranes for guided bone (GBR) and guided tissue regeneration (GTR), produced by unique cross-linkage technology, allowing the membrane to function as a barrier for 4-6 months, Bond Bone – innovative bonding bonesubstituting material (full resorption for 3 months), considered an important achievement in the dental bone substitutes on global scale, the kit Bone Compression for bone compression without stressing for the patient manipulations.

Prosthetics Original suggestions for prosthetics: a new laboratory photopolimerizing composite with special opal effects Nexco, compact device for making of total and combined dentures Ivobaze (unbelievable strength of the dentures at minimal thickness without allergic reactions in patients), a new esthetic universal nano-composite Evetrik (easily designed and making id invisible obturations, die to the chameleon effect). For the first time on Bulgarian market there are presented the diamond files BOSPHORUS (Turkey) produced from a high-quality Swiss steel with natural diamond covering and more than 100 different types of shapes and sizes. This group of products consists also of the products Interfin K+B Skorost – superfine packing mass with phosphate liaison for putting crowns and bridges from precious and non-precious dental alloys and pressed ce-

ramics. This is the only packing mass on the market, suitable for the method of shock heating even after the hardening of the mass. For the putting of partial dentures there is a product called Modelkast C, and the new technology Vaccumcast 90 is an excellent solution for casting under vacuum pressure with high frequency of melting, for casting of Со-Сr-Mo, Ni-Cr-Mo and precious alloys. BULDENTAL is the platform for the presentation of news of the Zirkonzahn world, among which are the new generation water based organic colorings for Prettau zircon, new plastic in diverse colours and two options – ordinary and antibacterial.

Software offers An interesting sector are the software offers of Zirkonzahn – software with applications for wet milling of ceramics and plastic, software for the designing of terapeutical occlusal splints from specially-developed colourless plastic as well as the promise that soon the new software helping dental implantology will appear. Among the progressive software offers for the dental practice is also Dentacloud – the first web-based dental software in Bulgaria whichprovides all-time all-place access to a wide range of functions (status, treatment plan, follow-up of treatment, calendar, automated notification of clients, integration or X-rays (dicom), individual file for each patient, including the automatization of the financial relations of your patient with the National Health Fund, etc. MGuide is an interactive 3D system for planning and solving of the implantological treatment, like the transformation of the digital software (dicom) into 2D and 3D images leads to a precise image of the real situation in the cyberspace and provides easy, precise and sure implantation.

Surgery At BULDENTAL one can find many practical offers for disposable supplies, connected to the surgical practitioners: irrigational systems, aprons, sterile hose protectors, and foil for covering of delicate surfaces, etc. There you can find many options for professional dental lighting, Italian furnishing for dental practices and many more. For the first time in Bulgaria a distribution of American instruments for Sinus Lift is being initiated as well as of Czech dental membranes. This year is the presentation of the American reciprocal handpiece Endo Express® and of the SafeSiders® tools.

Prevention There is a good choice of modern products for dental practices like Colgate Sensitive Pro-relief – polishing toothpaste for sensitive teeth, containing revolutionary technology ProArgin for i mmediate and long-


BULMEDICA/BULDENTAL 15-18 MAY 2012

варианти за професионално дентално осветление, италианско обзавеждане за дентални практики и др. За първа година в България започва дистрибуция на американски инструменти за синус-лифт и на чешки дентални мембрани. Първа е появата на българския пазар и на американските реципрочен наконечник Endo Express® и инструментите SafeSiders®.

Профилактика Има избор и на съвременни продукти за денталната практика, като Colgate Sensitive Pro-relief – полирна паста за чувствителни зъби, съдържаща революционна технология Pro-Argin за незабавно и продължително запечатване на дентиновите каналчета, и най-новата паста от портфолиото на Sensodyne – Sensodyne Repair & Protect (базирана на иновативната технология

Novamin®, пастата изгражда репаративен слой, който е 60% по-твърд от откритата дентинова повърхност). Гъвкаво и надеждно решение за работа в денталните кабинети предлагат професионалните платформи на SIGNAL Professional – за лечение на изострена чувствителност на зъбите (SIGNAL Professional Sensitive), за стоматологични избелващи процедури (SIGNAL Professional White Now) и SIGNAL Professional CHLORHEXIDINE – концентрат за промиване на устната кухина. Оригинално решение е избелващата писалка BRITESMILE TO GO, с която всеки може лесно да поддържа зъбите си бели. Редица удобства предлага новият конец с дръжка Tepe Mini Flosser с иновативен и подобрен вид (опаковка от екологично рециклирана материя

и по-голям брой артикули на старата цена). Сред най-новите продукти в областта на стоматологията е и антибактериален гел за венци и зъби с хлорхексидин(0.2%) и флоур (0.32%). Той комбинира предимствата на хлорхексидина (предпазване от зъбен камък и възпаления на венците) и на флуора (предотвратяване на кариес и предпазване чувствителната повърхност на корените), има приятен ментов вкус и е без полиращи материи и алкохол.

Какво още За улеснение и комфорт на здравните специалисти се предлагат работни облекла и предпазни средства. На място могат да се получат консултации за разсрочено плащане и финансиране (инвестиционни и оборотни кредити, обучение) за стоматолози и техници.

ДЕЛОВИЯТ ЖИВОТ НА БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ е очакван форум за контакти и делови инициативи на съсловните организации и широк кръг специалисти и експерти в здравеопазването. За тях са предвидени дискусии, демонстрации, фирмени презентации и семинари по актуални и полезни за медицинската общност теми.

Агенция Булгарреклама, вестник „Форум медикус” и Българското национално радио организират на 15 май 2012 г. дискусионен форум на тема „Лекарствената политика – партньорство за здраве”. Очаква се в дискусията да се включат представители на отговорните институции в здравеопазването, на фармацевтичния бранш, пациентски и обществени организации, фармаколози, фармацевти, мениджъри, журналисти. Асоциация Sofia Dental Meeting и Агенция Булгарреклама предлагат богата четиридневна научна програма в направленията имплантология, оклузодонтия и протезиране с участието на български и чуждестранни лектори. За трета поредна година Националната пациентска организация е партньор на БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ и ще предложи на посетители­ те безплатни скринингови из­ следвания за социалнозначими заболявания. Прегледите са за метаболитен синдром и затлъстяване (15 май), хронични вирусни хепатити – тестове за хепатит B и C (16 май), сърдечносъдови рискови фактори (17 май) и диабет тип 2 (18 май). През първите три дни изследванията са в часовия диапазон 10.00-16.00

часа, а на 18 май – 10.00-14.00 часа. За първа година БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ ще бъде домакин на официалната церемония по награждаването на победителите в петото юбилейно издание на Националния дентален конкурс „Усмивка на годината” – наградите на в-к „Дентал Трибюн” (16 май). Конкурсът е за български лекари по дентална медицина и зъботехници с най-добри постижения в денталната естетика, оценявани от авторитетно жури – водещи личности в бранша от страната и чужбина. Спечелилият първо място

7

Булмедика/Булдентал 15-18 май 2012 г.

автоматично ще бъде номиниран за участие в световните награди Dental Tribune Awards 2012, организирани от Dental Tribune International. Постерна сесия на печелилите досега дентални лекари и техните постижения ще пресъздаде четиригодишната история на конкурса „Усмивка на годината”. БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ очаква своите посетители от 15 до 17 май (вторник– четвъртък) от 10.00 до 18.00 часа, на 18 май (петък) до 16.00 часа. За повече информация: www.bulmedica.bg

lasting sealing of the dentinal tubules as well as of the newest toothpaste Sensodyne – Sensodyne Repair & Protect (based on the innovative technology Novamin®, the paste builds a reparative layer which is 60 % harder than the exposed dentinal surface). The professional platforms Signal Professional offer flexible and reliable solution for work in the dental offices – for the treatment of acute sensitization of teeth (SIGNAL Professional Sensitive), for dental whitening procedures (SIGNAL Professional White Now) and SIGNAL Professional CHLORHEXIDINE – a concentrate for mouth-washing. An original solution is the whitening pen BRITESMILE TO GO, which makes it possible for each patient to keep their teeth white. The new floss with handle Tepe Mini Flosser offers lots of amenities. It is innovative and has an improved design

(the package is made of ecological recycled material and now one can buy more items at the same price). Among the newest products in the field of dentistry is also the antibacterial chlorhexidine (0,2%) and fluor (0,32%) gel for gums and teeth. It combines the advantages of chlorhexidine (prevention of tartar and gums infla mmations) and of fluor (prevention of tooth decay and the sensitive surface of roots). It has a nice mint taste and does not contain polishing masses or alcohol.

What else For convenience and comfort of health professionals there are offered professional clothing and protective equipment. Professionals can get advice on financing and deferred payment (investment and working capital loan and training).

Business vitality of BULMEDICA/ BULDENTAL BULMEDICA/BULDENTAL is a long expected forum for contacts and business initiatives of the professional organizations and a wide range of specialists and experts in health. There are planned discussions, demos, company presentations and seminars on relevant and useful topics to the medical co mmunity. On 15th May Bulgarreklama Agency, Forum Medicus newspaper and Bulgarian national radio organize a discussion forum on Drug policy – partnership for health. It is expected that the discussion is going to become a tribune for the relative institutions from the fields of health, pharmacy, patients’ and public organizations, pharmacologists, pharmacists, managers and journalists. Sofia Dental Meeting Association and Bulgarreklama agency offer a rich four-day program in the fields of implantology, occlusion dentistry, and prosthetics with the participation of Bulgarian and international lectors. For the third consecutive year the National Patient organization is a partner of BULMEDICA/BULDENTAL and will offer visitors free screening tests for socially significant diseases. The examinations that are going to take place are on metabolic syndrome and obesity (15th May), chronic viral hepatitis – hepatitis B and C tests (16th May), cardiovascular risk factors (17th May) and diabetes type 2 (18 th May). During the first three days the tests are going to be between 10.00 and 16.00 o’clock and on 18th

May – between 10.00 and 14.00 o’clock. For the first time BULMEDICA/BULDENTAL is going to host the official ceremony of the winners in the V edition of the National Dental Competition Smile of The Year – award of the Dental Tribune Newspaper (16th May 2012). The contest is for Bulgarian dentists and dental technicians with the best achievements in dental aesthetics assessed by a jury – leading personalities in the industry at home and abroad. The first place winner will automatically be nominated for participation in the world’s Dental Tribune Awards 2012, organized by Dental Tribune International. Poster session of the up to now winners and their achievement is going to outline the four-year history of the Smile of the Year competition. BULMEDICA/BULDENTAL is expecting its attendees from 15 th to 17 th May(Tuesdau to Thursday) from 10.00 to 18.00 and on 18th May (Friday) to 16.00 o’clock. For more info: www.bulmedica.bg


8

Булмедика/Булдентал 15-18 май 2012

BULMEDICA/BULDENTAL 15-18 MAY 2012

May 15th–17th, 10:00–18:00 h May 18th, 10:00–16:00 h

Церемонията по награждаването: Булмедика/Булдентал, 16 май 2012 г., 19,15 ч, зала „Витоша“, (ИЕЦ)


BULMEDICA/BULDENTAL 15-18 MAY 2012

9

Булмедика/Булдентал 15-18 май 2012 г.

Полезна информация за БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ

Поредност: 46-о издание Дати на провеждане: 15–18 май 2012 г. Интер Експо Център – София Работно време за посетители: 15–17 май 10.00 – 18.00 ч 18 май 10.00 – 16.00 ч Входни билети: продажба на касите на Интер Експо Център www.bulmedica.bg

организатор:

основен партньор:

С подкрепата на:


10

Булмедика/Булдентал 15-18 май 2012

BULMEDICA/BULDENTAL 15-18 MAY 2012

Безплатни акции

Free campaigns

за посетителите на изложението БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ

for the visitors of the exhibition Bulmedica/Buldental

За трета поредна година Националната пациентска организация ще бъде партньор на изложението БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ и ще проведе скринингови изследвания за различни социалнозначими заболявания. През първите три дни на изложението изследванията ще са в часовия диапазон 10.00–16.00 часа, а на 18.05.2012 г. (петък) – от 10.00–14.00 часа. При много силен интерес от страна на посетителите и изложителите това време може да бъде удължено. Ден 1 – 15 май 2012

Метаболитен синдром и затлъстяване Акция: Ще бъдат проведени безплатни прегледи за установяване на риска от метаболитен синдром и затлъстяване. Чрез тази инициатива се цели и откриване на рискови групи пациенти. На всички, изявили желание да се изследват, ще

бъдат дадени съвети от специалист как да контролират теглото си и да се предпазят от затлъстяване. Ден 2 – 16 май 2012

Хронични вирусни хепатити Акция: На всички желаещи ще бъдат направени скринингови тестове за хепатит B и C. При поява на положителен и/или съмнителен резултат хората ще получат на място консултация от медицински специалист, както и печатни материали за заболяването. Тези пациенти ще бъдат насочвани и към по-задълбочени изследвания в лаборатория и консултация с гастроентеролог. Ден 3 – 17 май 2012

Сърдечносъдови рискови фактори Акция: По повод Мeждународния ден на хипертонията, в рамките на скрининговата

акция, на всички желаещи ще бъде измерено артериалното налягане и ще бъде изчислен сърдечносъдовият им риск. Предразположените към сърдечносъдови заболявания ще получат специални книжки за правилно хранене за здраво сърце, изготвени от Дружест­ вото на кардиолозите, и ще бъдат насочвани към допълнителна консултация със специалисти кардиолози. Ден 4 – 18 май 2012

Диабет тип 2 Скрининговата акция в последния ден ще протече с установяване на риска от заболяването диабет тип 2 сред посетителите на изложението. На всички желаещи ще бъде направен преглед, чиято цел е да бъдат изследвани рисковите групи чрез анализ на телесния състав със специална апаратура и измерване на гликиран хемоглобин.

For third consecutive year the National Patients’ Organisation will be partner of the exhibition Bulmedica/Buldental and will conduct screening tests for a variety of socially significant diseases. During the first three days of the event, the testing will be organized within the time range – 10:00 a.m. to 16:00 p.m. and on 18th of May 2012 (Friday) – from 10:00 a.m. to 14:00 p.m. In case of a high interest shown by the visitors and the exhibitors, this time may be extended. Day 1 – 15th of May 2012

Metabolic syndrome and obesity Campaign: Free examinations will be conducted as to determine the risk of metabolic syndrome and obesity. Through this initiative it is also aimed tat detecting risk groups of patients. All willing to be tested will be given an expert advice on how to control their weight and prevent obesity Day 2 – 16th of May, 2012

Chronic virus hepatitis Campaign: Screening tests for hepatitis C and B will be available and will be conducted to those willing. In case of a positive and/or questionable, borderline results, people will

be consulted on the spot by a specialist and printed materials about the disease will be given. These patients will be directed at more extensive testing in laboratory and consultation with a gastroenterologist. Day 3 – 17th of May, 2012

Cardiovascular risk factors Campaign: On the occasion of the World Hypertension Day, within the screening campaign, the arterial blood pressure will be measured and the cardiovascular risk will be assessed. Special booklets about adequate and proper nutrition for healthy heart will be given to these predisposed to cardiovascular diseases, which booklets are prepared by the Association of cardiologists, and will be directed to further consultation with specialists – cardiologists. Day 4 – 18th of May 2012

Diabetes Type 2 The screening campaign during the last day will proceed with establishment of the risk of type 2 diabetes among the visitors of the exhibition. Examination checks will be made, aiming at examining the risk groups, through an analysis of the physical, corporal composition with special equipment and the glycosylate hemoglobin.

Асоциация „София Дентал Мийтинг“ изложение БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ Интер Експо център, гр. София зала 4, 4А3 ЛЕКЦИОННА ПРОГРАМА 18.05.2012 г. 10:00–11:00 ч „Имедиатно имплантиране на единични импланти и оклузални съотношения“ Проф. Марсел льо Гал, Франция 11:00–12:00 ч „Ортодонтска подготовка за комплексни и естетични решения“ Д-р Димитър Филчев 12:00–13:00 ч „Гингивална аугментация – подходи, индикации и техники за предвидим успех“ Д-р Камен Коцилков 13:00–14:00 ч „Дентална фотография“ Д-р Тодор Узунов 14:00–17:00 ч Дискусионен панел „Адхезивни техники за възстановяване с гласфибровлакна“ „Адхезивни техники за възстановяване с гласфибровлакна – пародонтално шиниране“ Д-р Елица Русева

08 | 09 | 10 | NOV | 2012 | EUROPARQUE | PORTO | PORTUGAL

„Адхезивни мостове с гласфибровлакна“ Д-р Елена Йончева

ВХОД СВОБОДЕН


BULMEDICA/BULDENTAL 15-18 MAY 2012

11

Булмедика/Булдентал 15-18 май 2012 г.

G-ænial Universal Flo от GC © 2011. Публикувано за първи път в Apex ezine June 2011. Препечатано с разрешение.

Снимка 1 Преоперативен изглед на зъб 22, преди да бъде възстановен. Изборът на цвят се прави преди препарирането на зъба и изсушаването на зъба, използвайки разцветката на композита G-ænial. Извършена е консервативна препарация, състояща се главно в отстраняване на старото възстановяване и препариране на широка емайлова фаза.

Снимка 2 Емайлът е ецван селективно за 10 секунди и промит. След това е нанесен самоецващ адхезив G-ænial Bond (GC); изчаква се 10 секунди, продухва се силно за 5 секунди и фотополимеризира за 10 секунди. Техниката на селективно ецване предлага предимствата на голяма здравина на връзката към емайла без постоперативна чувствителност.

Снимка 3 Използва се силиконов ключ, за да се изгради палатиналната стена, използвайки външен емайлов цвят AE (Adult Enamel). Този емайлов цвят е избран според възрастта на пациента, тъй като яркостта и наситеността на цвета варират във времето.

Снимка 4 Вътрешен цвят AO2 се използва при заместването на дълбокия дентин, който е по-опакерен и наситен. Забележете тънката дюза, която позволява директно и прецизно нанасяне на течния композит в кавитета.

Снимка 5 Идеалната консистенция на течния материал позволява да се манипулира с четка, за да се пресъздадат дентиновите мамелони.

Снимка 6 Нанасяне на стандартен цвят A2, който замества дентина. Забележете, че оклузалната част е оставена за емайловия цвят, тъй като тази област нормално няма дентин.

Снимка 7 Нанасяне на окончателен емайлов цвят AE. Композитът е леко свръхконтуриран, за да се извърши финално контуриране и анатомично офор­мяне с борери и финиращи инструменти.

Снимка 8 Окончателен резултат след полиране и отстраняване на кофердама. Уникалният състав на G-aenial Universal Flo улеснява постигането на блясък в няколко стъпки.

На пръв поглед Търсите ли композит с допълнителни индикации, при който оптималното манипулиране, дълготрайните възстановявания и перфектната естетика са ключови изисквания? G-ænial Universal Flo е вашият отговор. Течливост и нанасяне: балансирана вискозност, течлив, но не течащ за удобно поставяне и прецизно нанасяне. Ергономично решение: размерът на шприцата е достатъчно широк, за да осигури удобно хващане, докато повърхността на дюзата е така оформена, че композитът не залепва за нея. Уникална технология на пълнителя: благодарение на структурата на пълнителя G-ænial Universal Flo демонстрира физически качества, подобни на конвенционален композит, но в течлива консистенция. Дълготрайност и надеждност: изключителни физически качества, особено по отношение на износоустойчивостта. Полируемост: много високо ниво на гланца и запазване на блясъка. Скоростта и лекотата, с която се постига блясъкът, са наистина впечатляващи. G-ænial Universal Flo почти може да бъде счетен за самополиращ се материал. Традиционните течни композити са ценени заради лекотата на употребата и поставянето им. За съжаление те имат и ограничени индикации поради малкото си количество пълнители и по-слаби-

те си физически качества. GC потърси решение и създаде G-ænial Universal Flo – материал с уникална технология на пълнителя. За разлика от другите течни композити той предлага по-голяма степен на напълване и хомогенно разпределение на пълнителя. Като резултат физическите му качества съответстват на тези при обикновените композитни материали, откривайки потенциала му за по-широка употреба, като: директен възстановителен материал за всички кавитети Клас I, II, III, IV и V; кавитети за минимална интервенция; шиниране (фиксиране на подвижни зъби).

Нанасяне на G-ænial Universal Flo (Клиничен случай на Dr Javier Tapia Guadix, Испания) G-ænial Universal Flo предлага великолепна невидима естетика, без никакви компромиси. Благодарение на широката гама от 15 цвята и 3 различни нива на транслуцентност е възможно да се постигнат естетични възстановявания по лесен и плавен начин. Заключение: Въпреки че течните композити винаги са били предназначени за малки възстановявания или основа, новият състав и специалната вискозност на G-aenial Universal Flo позволиха успешно и естетично възстановяване на клас IV кавитет на преден зъб.

GCS® Едночастови компресивни импланти за имедиатно натоварване GCS®

GCS® A

GCS® B

GCS® T

GCS® D

GCS® E

Ние имаме нещо, което искате.

Лесни, качествени, модерни и бързи решения за всеки Ваш клиничен случай. 117 лв. GCS® EB

117 лв.

117 лв.

GCS® LOC

117 лв.

GCS® P&C

117 лв. GCS® X

117 лв. GCS® XB

С имплантните системи Generiplant® за Biomed Est. Директно от производителя. Открийте разликите.

117 лв.

117 лв.

133 лв.

117 лв.

GBC® Едночастови базални импланти за имедиатно натоварване нормална глава

117 лв.

GIH® Двучастови импланти с двоен хексагон

UniBiomed Ltd. 2, Elin vrah Str., office 4 1407 Sofia, Bulgaria

голяма глава

t: +359 (0) 2 967 03 97 m: +359 887 262 131 e: office@unibiomed.com w: unibiomed.com

127 лв.

147 лв.

117 лв.

Hall 4/Booth 4B5a, BULMEDICA/BULDENTAL


12

Булмедика/Булдентал 15-18 май 2012

BULMEDICA/BULDENTAL 15-18 MAY 2012

Усмивка на годината БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ е домакин на церемонията по награждаването в конкурса „Усмивка на годината“ – наградите на в-к „Дентал Трибюн“ За първа година в рамките на медицинската изложба ще се проведе официалната церемония по награждаването на победителите в петото юбилейно издание на Националния дентален конкурс

„Усмивка на годината“. Вечерта на втория ден от изложението (16 май 2012 г.) събира денталния и медицинския елит в страната, за да бъдат представени и наградени победителите в конкурса, от-

личаващ добрите зъболекари на България. Церемонията ще се състои в зала „Витоша“ на Интер Експо Център, с начален час 19.15 ч. Организатор на конкурса е в-к „Дентал Трибюн“ – най-

сериозното дентално издание, по немски лиценз, с 10-годишна история. На церемонията ще присъстват над 300 гости, сред които водещи зъболекари, представители на всички медицински и дентални тър-

FDI World Dental Federation Leading the World to Optimal Oral Health

2012 Hong Kong FDI Annual World Dental Congress 29 August - 1 September 2012

Join us in Hong Kong, world capital of oral health 2012 for a

• unique global perspective in dentistry and oral health • face-to-face encounters with your peers worldwide • range of views from the international experts • pick of the latest news of groundbreaking dental research • joint celebration of the 100th FDI Annual World Dental Congress

in a

• meeting point of the ancient and the innovative • world-class focal point of trade, business and technology • vibrant and bustling city of cultural diversity • centre of tourism and leisure

and showcasing

the latest technology and equipment development from leading international companies at the world dental exhibition

with featured

top-flight national, regional and international speakers to address the most important challenges and issues in dental practice, enabling dentists and dental teams to transfer cutting edge knowledge into their daily clinical work and management of their practices.

29 August to 1 September 2012 Hong Kong Convention and Exhibition Centre Hong Kong, S.A.R. China

Design: b’com · +33 (0)6 50 46 60 70

Deadline for abstract submission: 30 March 2012 Early Bird registration until 31 May 2012

Leading the world into a new century of oral health

www.fdicongress.org

congress@fdiworldental.org

говски компании изложители в рамките на БУЛМЕДИКА/ БУЛДЕНТАЛ, журито в конкурса и всички участници. Конкурсът е за български лекари по дентална медицина и зъботехници с най-добри постижения в денталната естетика, оценявани от 15-членно авторитетно жури с председател д-р Дейвид Уинклър – британец със световноизвестен авторитет в сферата на денталната естетика. „Усмивка на годината“ е изключителна възможност за денталните специалисти да демонстрират своите забележителни постижения и да се съревновават приятелски с други колеги в своята област. Участниците се съревновават с фотодокументирани клинични случаи в 6 категории: „Комплексно естетично възстановяване“, „Композитни възстановявания“, „Керамични възстановявания“, „Червена естетика“, „Ортодонтски случай“ и „Имплантологичен случай“. Във всяка категория журито излъчва победител, като носителят на Голямата награда се избира измежду всички победители. Разглеждането и оценяването на случаите в конкурса е анонимно, като журито се информира за авторите на всички участващи случаи едва по време на церемонията по награждаването. Спечелилият първо място автоматично ще бъде номиниран за участие в световните награди Dental Tribune Awards 2012, организирани от международната медийна група Dental Tribune International, по чийто лиценз се издава българският „Дентал Трибюн“. Специално за събитието в България пристига Торстен Оймус – изпълнителен директор на Dental Tribune International. Той, заедно с председателя на журито – д-р Дейвид Уинклър, ще връчи наградата на големия победител. Като официални гости на събитието са поканени здравният министър Десислава Атанасова, председателят на Българския зъболекарски съюз д-р Борислав Миланов, председателят на Българския лекарски съюз д-р Цветан Райчинов. Конкурсът се осъществява с подкрепата на Българския зъболекарски съюз и всички професионални организации в сферата на денталната естетика в България. По повод юбилея на конкурса в една от изложбените палати организаторите представят Постерна сесия на всички победители и техните постижения, която пресъздава четиригодишната история на конкурса „Усмивка на годината“. За повече информация: www.usmivkanagodinata.com

Encart pub A4.indd 1

29/11/11 21:02


BULMEDICA/BULDENTAL 15-18 MAY 2012

13

Булмедика/Булдентал 15-18 май 2012 г.

Smile of the Year BULMEDICA/BULDENTAL is going to host the official ceremony of the awards of the national competition Smile of the Year – awards given by the Dental Tribune Bulgaria. For the first time the ceremony of giving the awards to the winners of the national competition Smile of the Year is going to take place within the medical exhibition. The whole dental and medical elite in Bulgaria will gather on 16th 2012 in the evening where there will be presented and awarded the winners in the competition, distinguishing the good dentists of Bulgaria. The ceremony will be held in Vitosha Hall of Inter Expo Center, starting at 19.15. The organizer of the competition is Dental Tribune magazine – the best dental media worldwide, published in Bulgaria under German license, and having a 10-year old history. The ceremony is going to welcome over 300 guests, among which will be leading dentists in Bulgaria, representatives of all medical and dental trading companies-exhibitors at BULMEDICA/BULDENTAL, the contest’s jury and all the participants in the competition. The contest is for Bulgarian dentists and dental technicians with best achievements in the field of dental esthetics. The participants will be assessed by a 15 members’ jury, chaired by Dr. David Winkler – a British doctor with internationally renowned authority in the sphere of dental esthetics. Smile of the Year is an exclusive opportunity for dental professionals to demonstrate their outstanding achievements and to friendly compete with their colleagues in their professional field. The participants take part in the six categories of the competition with their professionally taken pictures of medical cases from their practices. The categories are Complex esthetic reconstruction, Composite reconstruction, Ceramic reconstruction, Red esthetics, Orthodontic case, Implantological case. The jury broadcasts a winner in each of the six categories and among the six award winners one is distinguished as the Big winner of the competition. The discussion and assessment of the participants and their cases is anonymous and the jury learns the names of the professionals behind each case during the ceremony. The big winner of the contest will automatically be nominated for participation in the world’s Dental Tribune Awards 2012, organized by the international media group Dental Tribune International, which holds the license for the publishing of the Bulgarian Dental Tribune newspaper. Especially for the event in Bulgaria will come Torsten Oеmus –CEO of Dental Tribune

International. He, together with the chairman of the jury Dr. David Winkler will bestow the the award to the big winner of the contest. The invited official guests of the event are the Health Minister Desislava Atanasova, the

Chairman of the Bulgarian Dentists’ Association Dr. Borislav Milanov and the Chairman of the Bulgarian Medical Association Dr. Tsvetan Raichinov. The contest is supported by the Bulgarian Dental Association and all the professional or-

ganizations in the field of dental esthetics in Bulgaria. On the occasion of the anniversary of the contest the organizers will present a poster exhibition of all the winners and their achievements throughout the years. The exhibition will be

located in one of the halls of the Inter Expo Center and will represent the four-year long history of the contest Smile of the Year. For more information: www.usmivkanagodinata.com

No Pre-Registration Fee The Largest Dental Meeting/ Exhibition/Congress in the United States MARK YOUR CALENDAR Scientic Meeting: Friday - Wednesday, November 23 - 28 Exhibit Dates: Sunday - Wednesday, November 25 - 28 A A N C

Never a pre-registration fee at the Greater New York Dental Meeting

M H 600 EXHB

Jacob K. Javits Convention Center 11th Ave. between 34-39th Streets (Manhattan)

Q 

New York Marriott Marquis otel

LV D A - N T L D TH � S AV M TH 350 S P Seminars, ands-on Workshops, Essays & Scientic Poster Sessions as well as Specialty and Auxiliary Programs

E P  V  S P  H E F

E N Y C   B  H  V   H !

WWW.GNYDM.COM Sponsored by the New York County Dental Society and the Second District Dental Society

FOR MORE INFORMATION: Greater New York Dental Meeting® 570 Seventh Avenue - Suite 800 New York, NY 10018 USA Tel: (212) 398-6922 / Fax: (212) 398-6934 E-mail: victoria@gnydm.com


14

Булмедика/Булдентал 15-18 май 2012

BULMEDICA/BULDENTAL 15-18 MAY 2012

Съпътстваща програма 15 май/вторник зала СЕМИНАРНА – Изложбена зала 2

11.30–13.00 ч Дискусия Тема: „Партньорство за здраве” Организатори: Агенция Булгарреклама, вестник „Форум Медикус“ и БНР 15.00–16.00 ч Фирмена презентация Тема: „Анестезиологична информационна система” Лектор: Валентин Тафраджийски Организатор: Софтуерна компания зала СЕМИНАРНА – Изложбена зала 4

10.00–14.00 ч Курс „Употребата на Stick Tech – гласфибровлакна в денталната практика” теоретична част работа със Stick Tech Perio – за пародонтално шиниране работа със Stick Tech Crown & Bridge – за композитни мостове работа със Stick Teck Post – след ендодонтско възстановяване Лектор: д-р Елица Русева Организатор: Асоциация Sofia Dental Meeting и Интер Експо Център 14.00–18.00 ч Курс „Диагноза и планиране. Хирургичен протокол за по-

ставяне на импланти” Въведение в имплантологията Анатомотопографски анализ на невралгичните места в имплантологията (синуси, д.ч. нерв и т.н.). Съвременни методи за диагностика и планиране на имплантологичния протокол. Показания и противопоказания за имплантиране Видове ламба и шевове в имплантологията Позициониране на имплантите от протетична гледна точка и имедиатно имплантиране Техники на имедиатното имплантиране – в кой случай да прибегнем към това? Показания, противопоказания. Протокол за постигане на прогнозируем стабилен естетически резултат. Предотвратяване на усложнения при лечение с импланти Лектор: д-р Валери Драганчев Организатор: Асоциация Sofia Dental Meeting и Интер Експо Център

16 май/сряда зала ПИРИН – Конгресен център

10.00–18.00 ч Курс „Техники на препарация за обвивни коронки (сутрин), „Техники на препарация за керамични фасети”(следобед) Теоретично запознаване с техниките на препарация за обвив-

ни металокерамични коронки Практическа част – изпиляване на фантомни модели на зъби за МКК и изработване на временни коронки Програма за фасетите: Теоретично запознаване с техниките на препарация за керамични фасети Практическа част – изпиляване на фантомни модели на зъби за фасети и изработване на временни фасети. Лектор: д-р Александър Клочков и д-р Димитър Филчев Организатор: Асоциация Sofia Dental Meeting и Интер Експо Център

ско решение Лектор: Гари Гласман Организатор: „МБ Консулт 2000“

зала СЕМИНАРНА – Изложбена зала 4

14.00–15.00 ч Семинар: „Атестационната система в здравеопазването” Лектор: д-р Енчо Енев Организатор: „Ендо Мед“

10.00–18.00 ч Клиничен курс за техниките за анализ и оценка „От оклузията при преглъщане до дъвкателния акт” Лектор: проф. Марсел льо Гал, Франция Организатор: Асоциация Sofia Dental Meeting и Интер Експо Център зала ВИТОША – Конгресен център

09.00-15.00 ч Семинар – „МБ Консулт 2000“ Ендодонтски решения: Стратегии за успешно и икономически ефективно ендодонт-

ЗДРАВЕЙТЕ ПРИЯТЕЛИ НА РОМИ – ДЕНТ ООД Наближава БУЛДЕНТАЛ, 15-18. 05 .2012 г., а с това и възможността на живо да се запознаете с пролетните промоции на фирмата и някои „ромски” специалитети!

София, ул. Прелом 8; тел.: 02/ 971 54 40; 971 54 41 www.romy-dent.com; e-mail: office@romy-dent.com

Къде да ни намерите? На „кръстопътя” между 3 и 4 палата щанд В 10 Доволни ще останете! Очакваме Ви с марково кафе, свежи плодове и шампанско! Разбира се ...безплатно! За членовете на БОПОИ, БЕО, БОО и СБЗ – специални оферти!

ДИСТРИБУТОР НА:

Ваши „ромчета” !

Geistlich

estetica

Biomaterials

зала СЕМИНАРНА – Изложбена зала 2

11.00–13.30 ч Тема: „Капсулна ендоскопия: нанотехнологии за прецизна диагностика и комфорт на пациента" Организатори: DELRUS EUROPE, IntroMedic Лектори: Henry Kim, Вячеслав Арзамасцев зала СЕМИНАРНА – Изложбена зала 2

зала Вихрен – Конгресен център

15.00–17.00 ч Лекционен курс – „Дентаком“ Как да разпознаваме различните миофункционални проблеми и как да изберем своите пациенти? Миофункционална терапия на вредните навици чрез използване на готови трейнери за постоянно и смесено съзъбие За първи път ще се представят новите силиконови апарати (Adults) за лечение на малоклузията при възрастни. Диагностика и лечение на нарушенията в темпоро-мандибуларната става (ТМJ), включително бруксизъм и хъркане Как да мотивираме, как да си сътрудничим с пациентите и техните родители Лектор: Нилс Хълсинк, Холандия Организатор: „Дентаком“

17 май/четвъртък зала ПИРИН – Конгресен център

10.00–14.00 ч Курс „Протезиране върху импланти” Видове натоварване на импланта. Дефиниране на показанията за имедиатно, ранно и отложено натоварване. Разкриване на импланти. Избор на надстройка. Техники за отпечатване. Практика – вземане на отпечатък с отворена и затворена лъжица. Видове провизорни коронки. Ролята на провизорната коронка за определяне профила на изникване и стабилна червена естетика. Практика – изработване на провизорна коронка. Етапи на работа и завършване на окончателната конструкция. Циментиране. Оклузия. Подвижни протези върху импланти. Видове. Показания. Лектор: д–р Димитър Филчев Организатор: Асоциация Sofia Dental Meeting и Интер Експо Център зала ПИРИН – Конгресен център

8

QUINTESSENZ International Bulgaria 2012, година 1, брой 1

14.00–18.00 ч Демонстрация – „Дентална

фотография” Лектор: д-р Тодор Узунов Организатор: Асоциация Sofia Den­tal Meeting и Интер Експо Център зала СЕМИНАРНА – Изложбена зала 4

10.00–18.00 ч Клиничен курс за техниките за анализ и оценка „От оклузията при преглъщане до дъвкателния акт” Лектор: Проф. Марсел льо Гал Организатор: Асоциация Sofia Dental Meeting и Интер Експо Център зала ВИТОША – Конгресен център

10.00–18.00 ч Курс „Директно възстановяване – от илюзията към реалност­та” Свободно адхезивно свързване в линията на у смивката и интегрирането на директните композити в един разширен подход към денталната естетика Цветни възстановявания на дистални зъби – ръководство за функционален и естетичен успех Лектор: д-р Дидие Диечи Организатор: „Патриция“

18 май/петък зала СЕМИНАРНА – Изложбена зала 4

10.00–11.00 ч „Имедиатно имплантиране на единични импланти и оклузални съотношения” Лектор: проф. Марсел льо Гал, Франция

11.00–12.00 ч „Ортодонтска подготовка за комплексни и естетични решения” Лектор: Д-р Димитър Филчев 12.00–13.00 ч „Гингивална аугментация – подходи, индикации и техники за предвидим успех” Лектор: д-р Камен Коцилков 13.00–14.00 ч „Дентална фотография” Лектор: д-р Тодор Узунов

14.00–17.00 ч Дискусионен панел „Адхезивни техники за възстановяване с гласфибровлакна – пародонтално шиниране” Лектор: д-р Елица Русева „Адхезивни мостове с гласфибровлакна” Лектор: д-р Елена Йончева Организатор: Асоциация Sofia Dental Meeting и Интер Експо Център зала ВИТОША – Конгресен център

10.00–18.00 ч Курс „Директно възстановяване – от илюзията към реалността” Свободно адхезивно свързване в линията на у смивката и интегрирането на директните композити в един разширен подход към денталната естетика Цветни възстановявания на дистални зъби – ръководство за функционален и естетичен успех Лектор: Д-р Дидие Диечи Организатор: „Патриция“


BULMEDICA/BULDENTAL 15-18 MAY 2012

15

Булмедика/Булдентал 15-18 май 2012 г.

Attending Program May 15/Tuesday Exhibition hall 2 – Seminar hall

11:30 – 13.00 Discussion on topic “Partnership for Life” Organiser: Bulgarreklama Agency, Forum Medicus and Bulgarian National Radio 15.00 – 16.00 Company presentation Topic: “Anesthesiology Informational System” Lecture: Valentin Tafradzhiiski Organiser: Software Company Exhibition hall 4 – Seminar hall

10.00-14.00 Course: “The use of glassfibres in dentistry” theoretical part work with Stick Tech Perio – periodontal splinting work with Stick Tech Crown & Bridge-adhesive bridges work with Stick Teck Post-endodontic post Lecturer: Dr. Elitsa Ruseva Organiser: Sofia Dental Meeting Association and Inter Expo Center 14.00-18.00 Course: „Diagnosis and Planning. Surgical Protocol for Implant Placement.” Introduction in implantology Anatomotopographical ana­ly­sis of the hot spots in implantology (maxillary sinuses, n. mandibularis, etc.). Contemporary methods for diagnostics and planning of the surgical protocol for implant placement. Indications and contraindications for implant placement Types of flaps and sutures in implantology Implant positioning from a prosthetic point of view and i mmediate implantation. Techniques for i mmediate implantation – in which cases do we go for it? Indications and contraindications. Protocol for predictable

and stable esthetic result. Prevention of the complications in implant treatment. Lecturer: Dr. Valeri Draganchev Organiser: Sofia Dental Meeting Association and Inter Expo Center

May 16/Wednesday PIRIN Hall – Congress center

10.00-18.00 Course: “Preparation techniques for porcelain crowns Preparation techniques for veneers” Theoretical presentation of the preparation techniques for metalceramic crowns. Practical work on phantom models – preparation of teeth for metal-ceramic crowns and fabrication of provisional crowns. Theoretical presentation of the preparation techniques for porcelain laminate veneers Practical work on phantom models – preparation of teeth for porcelain veneers and fabrication of provisional veneers. Lecturer: Dr. Aleksander Klochkov and Dr. Dimitar Filtchev Organiser: Sofia Dental Meeting Association and Inter Expo Center Exhibition hall 4 – Seminar hall

10.00-18.00 Course: “Occlusion – from Deglutition to Mastication” Clinical course of analysis and evaluation techniques Lecturer: prof. Marsel Le Gall, France Organiser: Sofia Dental Meeting Association and Inter Expo Center VITOSHA Hall – Congress center

09.00-15.00 Seminar: Endodontic Solutions: Strategies for Performing Endodontic Treatment Predictably Profitability and Painlessly

Lecturer: Gary Glassman Organiser: MB Consult 2000 Exhibition hall 2 – Seminar hall

11.00-13.30 "Capsule endoscopy: nanotechnology for precise diagnosing and patient comfort" Organizers: Delrus Europe, IntroMedic Presenters: Henry Kim, Vyaches­ lav Arzamastsev Exhibition hall 2 – Seminar hall

14.00 – 15.00 Seminar: „Attestation system in healthcare” Lecture: Dr. Encho Enev Organiser: Endo Med VIHREN Hall – Congress center

15.00-17.00 Course: How to recognize the different Myofunctional problems and how to select your first patients? How to treat Myofunctional patterns and TMJ Disorders in the permanent and mixed dentitions using prefabricated removable appliances ? The introduction of “New Adult” treyners for treating Malocclusion in the adults patients How to diagnose and to give i mmediate pain relief to patients with TMJ dysfunction? What about the motivation and cooperation with kids and his parents? Lecturer: Mr. Niels Hulsink, Nederland Organiser: Dentacom

May 17/Thursday PIRIN Hall – Congress center

10.00-14.00 Course: „Prosthetics over Implants” Types of implant loading. Indications for i mmediate, early and postponed implant loading.

15.–18.05.'12

Най-високо качество, произведено в Германия

Щанд B1

Implant uncovering. Abutment selection. Impression techniques. Hands-on – taking impressions with open and with closed impression trays. Types of provisional crowns. The role of provisional in determining the emergence profile and in providing stable red esthetics. Hands-on – fabrication of a provisional crown. Stages in the fabrication of the definitive prosthetic construction. Cementation. Occlusion. Implant-retained removable dentures. Types. Indications. Hands-on – fixation of a total denture over 2 implants with Locator attachments. Lecturer: Dr. Dimitar Filtchev Organiser: Sofia Dental Meeting Association and Inter Expo Center PIRIN Hall – Congress center

14.00-18.00 Course: „Dental photography” Lecturer: Dr. Todor Uzunov Organiser: Sofia Dental Meeting Association and Inter Expo Center Exhibition hall 4 – Seminar hall

10.00-18.00 Course: “Occlusion – from Deglutition to Mastication” Clinical course of analysis and evaluation techniques Lecturer: prof. Marsel Le Gall, France Organiser: Sofia Dental Meeting Association and Inter Expo Center VITOSHA Hall – Congress center

10.00-18.00 Course: Lecture and video demonstration "Direct composite resin restoration-from the illusion of the reality" Free-hand bonding in the smile frame and the integration of composites in a broad approach to dental aesthetic." "Tooth colored posterior restoration-manual for functional and

Срещнете се с нашия дистрибутор Medical Depot R&K Ltd. тел.: (+359) 280 52 500 на Булмедика/Булдентал, ИЕЦ, София Щанд B1/Зала 3

висококачествени глас-йономери първокласни композити иновативни компомери модерни бондинг системи материали за дългосрочна профилактика временни материали продукти за избелване ... Всичките ни материали впечатляват с:

отлични физически качества перфектни естетични резултати

PROMEDICA Dental Material GmbH

Временен цимент • временно циментиране на корони, мостове и инлеи • безопасна адхезия и еластичност • лесно отстраняване • без евгенол

phone: +49 43 21/5 41 73 · fax +49 43 21/5 19 08 · eMail: info@promedica.de · Internet: www.promedica.de

Материал за временни корони и мостове • време на обработване под 5 мин • голямо функционално натоварване • перфектна дългосрочна естетика • отлична биосъвместимост

aesthetic success." Lecturer: Dr. Didier Dietschi Organiser: Patricia

May 18/Friday Exhibition hall 4 – Seminar hall

10.00-11.00 „I mmediate implanting of single implants and occlusal relations” Lecturer: prof. Marsel Le Gall, France 11.00-12.00 “Orthodontic preparation for complex esthetic decisions” Lecturer: Dr. Dimitar Filtchev 12.00-13.00 „Gingival augmentation – approaches, indications and techniques for predictable success” Lecturer: Dr. Kamen Kotsilkov 13.00-14.00 „Dental photography” Lecturer: Dr. Todor Uzunov 14.00-17.00 Discussion panel “Adhesive techniques for restoration using glass-fibres” „Adhesive techniques for restoration with glass-fibres – periodontal splinting” Lecturer: Dr. Elitsa Ruseva “Adhesive bridges using glassfibres” Lecturer: Dr. Elena Yoncheva Organiser: Sofia Dental Meeting Association and Inter Expo Center VITOSHA Hall – Congress center

10.00-18.00 Course: Lecture and video demonstration "Direct composite resin restoration-from the illusion of the reality" Free-hand bonding in the smile frame and the integration of composites in a broad approach to dental aesthetic." "Tooth colored posterior restoration-manual for functional and aesthetic success." Lecturer: Dr. Didier Dietschi Organiser: Patricia


16

Булмедика/Булдентал 15-18 май 2012

BULMEDICA/BULDENTAL 15-18 MAY 2012

today  
today  

Bulmedica/Buldental edition

Advertisement