Page 1


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО До организаторите, изложителите и гостите на четиридесет и шестата изложба

БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Радвам се, че имам възможността да привет­ ст­вам организаторите и участниците в 46-ото из­дание на международната специализирана из­ лож­ба БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ. Сигурна съм, че най-голямото и авторитетно медицинско изложение в България и Югоизточна Европа за поредна година е привлякло водещи български и чуждестранни фирми. В продължение на четири дни те ще представят най-новите пос­тижения, продукти и съвременни технологии в областта на хуманната и денталната медицина, ре­хабилитацията, ортопедията и лабораторното оборудване. Увеличаващият се брой участници е доказател­ ство за повишения интерес към здравния сектор в България и за перспективите за неговото раз­ви­тие, в крак със световните тенденции. По­ же­­ла­вам успех на всички фирми, които са тук, а тех­ни­те иновации да намерят място в реалния живот. Вярвам, че богатата делова програма за специа­листите, която е предвидена в рамките на изло­жението, ще позволи да обогатите ва­шия практи­чески опит и да осъществите нови про­фе­ сио­нал­ни контакти. На всички участници в 46-ата международна спе­циализирана изложба БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ же­лая ползотворна работа и по-нататъшни про­ фе­сионални успехи!

ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

2

София, май 2012


REPUBLIC OF BULGARIA MINISTRY OF HEALTH To the organizers, exhibitors and guests th

of the 46 exhibition

bulmedica/buldental DEAR LADIES AND GENTLEMEN, I am glad to have the opportunity to welcome the or­ ganizers and the participants in the 46-th International Specialized Exhibition BULMEDICA/BULDENTAL. I am certain that the largest and most respectable medi­ cal exhibition in Bulgaria and Southeast Europe once again has attracted leading Bulgarian and foreign firms. Throughout four days they will present the latest achieve­ ments, products and technologies in the field of human and veterinary medicine, rehabilitation, orthopedics and laboratory equipment. The increasing number of participants is an evidence of the rising interest towards the health sector in Bulgaria and the good outlook for its development in line with the global trends. I wish success to all participating com­panies and I hope that their innovations find appli­ cation in practice. I believe that the abundant business program for specialists within the exhibition will allow you to enrich your practical experience and establish new professional contacts. To all participants in the 46-th International Specialized Exhibition BULMEDICA/BULDENTAL I wish fruitful work and further professional success.

DESISLAVA ATANASOVA MINISTER Sofia, May 2012

3


СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS

СТРАНИЦА

СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА ATTENDING PROGRAMME АЗБУЧЕН СПИСЪК НА ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ И ПОДИЗЛОЖИТЕЛИТЕ ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS AND SUBEXHIBITORS СПИСЪК НА ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ И ПОДИЗЛОЖИТЕЛИТЕ ПО ЗАЛИ ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS AND SUBEXHIBITORS BY HALLS

18

PAGE

19 19 35 35 61 61

СХЕМА НА ИЗЛОЖБЕНИТЕ ПЛОЩИ PLAN OF EXHIBITION AREAS

95 95

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ INFORMATION OF THE EXHIBITORS

101 101

БРАНШОВЕ BRANCHES

303 303


ñúïúòñòâàùà ïðîãðàìà 15 май / вторник зала СЕМИНАРНА - Изложбена зала 2 11.30–13.00 Дискусия Тема: „Партньорство за здраве” Организатори: Агенция Булгарреклама, Вестник Форум Медикус и Българско национално радио 15.00–16.00 Фирмена презентация Тема: „Анестезиологична информационна система” Лектор: Валентин Тафраджийски Организатор: Софтуерна компания зала СЕМИНАРНА - Изложбена зала 4 10.00–14.00 Курс „Употребата на Stick Tech - гласфибровлакна в денталната практика” теоретична част работа със Stick Tech Perio - за пародонтално ши­­ниране работа със Stick Tech Crown & Bridge - за компо­ зитни мостове работа със Stick Teck Post - след ендодонтско възстановяване Лектор: д-р Елица Русева Организатори: Асоциация Sofia Dental Meeting и Интер Експо Център

20


ñúïúòñòâàùà ïðîãðàìà 14.00–18.00 Курс „Диагноза и планиране. Хирургичен протокол за поставяне на импланти” Въведение в имплантологията Анатомотопографски анализ на невралгичните места в имплантологията (синуси, д.ч. нерв и т.н.). Съвременни методи за диагностика и планиране на имплантологичния протокол. Показания и противопоказания за импланти­ ране Видове ламба и шевове в имплантологията Позициониране на имплантите от протетична гледна точка и имедиатно имплантиране Техники на имедиатното имплантиране - в кой случай да прибегнем към това? Показания, про­ тивопоказания. Протокол за постигане на прог­ нозируем стабилен естетически резултат. Предотвратяване на усложнения при лечение с импланти Лектор: д-р Валери Драганчев Организатори: Асоциация Sofia Dental Meeting и Интер Експо Център

16 май / сряда зала ПИРИН – Конгресен център 10.00–18.00 Курс „Техники на препарация за обвивни коронки (сутрин) / „Техники на препарация за керамични фасети” (следобед) Теоретично запознаване с техниките на препа­ рация за обвивни металокерамични коронки Практическа част - изпиляване на фантомни модели на зъби за МКК и изработване на времен­ ни коронки Програма за фасетите: Теоретично запознаване с техниките на препа­ ра­ция за керамични фасети

21


ñúïúòñòâàùà ïðîãðàìà Практическа част - изпиляване на фантомни мо­дели на зъби за фасети и изработване на вре­ менни фасети. Лектор: д-р Александър Клочков и Д-р Филчев Организатори: Асоциация Sofia Dental Meeting и Интер Експо Център

зала СЕМИНАРНА - Изложбена зала 4 10.00–18.00 Клиничен курс за техниките за анализ и оценка „От оклузията при преглъщане до дъвкателния акт” Лектор: проф. Марсел льо Гал Организатори: Асоциация Sofia Dental Meeting и Интер Експо Център

зала ВИТОША – Конгресен център 09.00-15.00 Семинар – МБ Консулт 2000 Ендодонтски решения: Стратегии за успешно и икономически ефективно ендодонтско решение Лектор: Гари Гласман Организатор: МБ Консулт 2000

зала СЕМИНАРНА - Изложбена зала 2 11.00-13.30 Тема: “Капсулна ендоскопия: нанотехнологии за прецизна диагностика и комфорт на пациента”

22


ñúïúòñòâàùà ïðîãðàìà Организатори: DELRUS EUROPE, IntroMedic Лектори: Henry Kim, Вячеслав Арзамасцев

зала СЕМИНАРНА - Изложбена зала 2 14.00–15.00 Семинар: „Атестационната система в здравеопазването” Лектор: д-р Енчо Енев Организатор: Ендо Мед

зала Вихрен – Конгресен център 15.00–17.00 Лекционен курс – Дентаком Как да разпознаваме различните миофункци­ онал­ни проблеми и как да изберем своите пациен­ ти? Миофункционална терапия на вредните навици чрез използване на готови трейнери за постоянно и смесено съзъбие За първи път ще се представят новите силиконови апарати (Adults) за лечение на малоклузията при възрастни. Диагностика и лечение на нарушенията в темпо­ ро-мандибуларната става (ТМJ), включително бру­к­­сизъм и хъркане Как да мотивираме, как да си сътрудничим с па­циентите и техните родители Лектор: Нилс Хълсинк, Холандия Организатор: Дентаком

23


ñúïúòñòâàùà ïðîãðàìà 17 май / четвъртък зала ПИРИН – Конгресен център 10.00–14.00 Курс „Протезиране върху импланти” Видове натоварване на имплантата. Дефиниране на показанията за имедиатно, ранно и отложено натоварване. Разкриване на импланти. Избор на надстройка. Техники за отпечатване. Практика - вземане на отпечатък с отворена и затворена лъжица. Видове провизорни коронки. Ролята на прови­ зорната коронка за определяне профила на из­ никване и стабилна червена естетика. Практика - изработване на провизорна корон­ ка. Етапи на работа и завършване на окончателната конструкция. Циментиране. Оклузия. Подвижни протези върху имплантати. Видове. Показания. Лектор: д-р Димитър Филчев Организатори: Асоциация Sofia Dental Meeting и Интер Експо Център

зала ПИРИН – Конгресен център 14.00–18.00 Демонстрация - „Дентална фотография” Лектор: д-р Тодор Узунов

24


ñúïúòñòâàùà ïðîãðàìà Организатори: Асоциация Sofia Dental Meeting и Интер Експо Център

зала СЕМИНАРНА - Изложбена зала 4 10.00–18.00 Клиничен курс за техниките за анализ и оценка „От оклузията при преглъщане до дъвкателния акт” Лектор: Проф. Марсел льо Гал Организатори: Асоциация Sofia Dental Meeting и Интер Експо Център

зала ВИТОША – Конгресен център 10.00–18.00 Курс „Директно възстановяване - от илюзията към реалността” „Свободно адхезивно свързване в линията на усмивката и интегрирането на директните компо­ зити в един разширен подход към денталната ес­те­тика” „Цветни възстановявания на дистални зъби - ръ­ ководство за функционален и естетичен успех” Лектор: д-р Дидие Диечи Организатор: Патриция

25


ñúïúòñòâàùà ïðîãðàìà 18 май / петък зала СЕМИНАРНА - Изложбена зала 4 10.00-11.00 „Имедиатно имплантиране на единични импланти и оклузални съотношения” Лектор: проф. Марсел льо Гал, Франция 11.00-12.00 „Ортодонтска подготовка за комплексни и ес­те­ тични решения” Лектор: д-р Димитър Филчев 12.00-13.00 „Гингивална аугментация - подходи, индикации и техники за предвидим успех” Лектор: д-р Камен Коцилков 13.00-14.00 „Дентална фотография” Лектор: д-р Тодор Узунов 14.00-17.00 Дискусионен панел „Адхезивни техники за възста­ новяване с гласфибро влакна” „Адхезивни техники за възстановяване с гласфибро влакна - пародонтално шиниране” Лектор: д-р Елица Русева

26


ATTENDING PROGARMME „Адхезивни мостове с гласфибровлакна” Лектор: д-р Елена Йончева Организатори: Асоциация Sofia Dental Meeting и Интер Експо Център

зала ВИТОША – Конгресен център 10.00–18.00 Курс „Директно възстановяване - от илюзията към реалността” „Свободно адхезивно свързване в линията на ус­мивката и интегрирането на директните компо­ зи­ти в един разширен подход към денталната ес­те­тика” „Цветни възстановявания на дистални зъби - ръ­ ководство за функционален и естетичен успех” Лектор: д-р Дидие Диечи Организатор: Патриция

May 15 / Tuesday Exhibition hall 2 – Seminar hall 11.30-13.00 Discussion on topic “Partnership for Life” Organisers: Bulgarreklama Agency, Forum Medicus and Bulgarian National Radio

27


ATTENDING PROGARMME 15.00–16.00 Company presentation Topic: “Anesthesiology Informational System” Lecture: Valentin Tafradzhiiski Organiser: Software Company Exhibition hall 4 – Seminar hall

10.00-14.00 Course: “The use of glassfibres in dentistry” theoretical part work with Stick Tech Perio - periodontal splinting work with Stick Tech Crown & Bridge- adhesive bridges work with Stick Teck Post- endodontic post Lecturer: Dr. Elitsa Ruseva Organisers: Sofia Dental Meeting Association and Inter Expo Center

14.00-18.00 Course: „ Diagnosis and Planning. Surgical Protocol for Implant Placement.”

28

Introduction in implantology Anatomotopographical analysis of the hot spots in implantology(maxillary sinuses, n. mandibularis, etc.). Contemporary methods for diagnostics and planning of the surgical protocol for implant placement. Indications and contraindications for implant placement Types of flaps and sutures in implantology Implant positioning from a prosthetic point of view and immediate implantation. Techniques for immediate implantation - in which cases do we go for it? Indications and contraindications. Protocol for predictable and stable esthetic result.


ATTENDING PROGARMME Prevention of the complications in implant treatment. Lecturer: Dr. Valeri Draganchev Organisers: Sofia Dental Meeting Association and Inter Expo Center

May 16 / Wednesday PIRIN Hall – Congress center 10.00-18.00 Course: “Preparation techniques for porcelain crowns Preparation techniques for veneers” Theoretical presentation of the preparation techniques for metal-ceramic crowns. Practical work on phantom models - preparation of teeth for metal-ceramic crowns and fabrication of provisional crowns. Theoretical presentation of the preparation techniques for porcelain laminate veneers Practical work on phantom models - preparation of teeth for porcelain veneers and fabrication of provisional veneers. Lecturer: Dr. Aleksander Klochkov and Dr. Dimitar Filtchev Organisers: Sofia Dental Meeting Association and Inter Expo Center Exhibition hall 4 – Seminar hall 10.00-18.00 Course: “Occlusion - from Deglutition to Masticati­on” Clinical course of analysis and evaluation techni­ ques Lecturer: prof. Marsel Le Gall, France

29


ATTENDING PROGARMME

Organisers: Sofia Dental Meeting Association and Inter Expo Center

VITOSHA Hall – Congress center 09.00-15.00 Seminar: Endodontic Solutions: Strategies for Performing Endodontic Treatment Predictably Profitability and Painlessly Lecturer: Gary Glassman Organiser: MB Consult 2000 Exhibition hall 2 – Seminar hall 11.00-13.30 “Capsule endoscopy: nanotechnology for precise diagnosing and patient comfort” Organizers: Delrus Europe, IntroMedic Presenters: Henry Kim, Vyacheslav Arzamastsev

Exhibition hall 2 – Seminar hall 14.00 – 15.00 Seminar: „Attestation system in healthcare” Lecture: Dr. Encho Enev Organiser: Endo Med

30


ATTENDING PROGARMME VIHREN Hall – Congress center 15.00-17.00 Course: How to recognize the different Myofunctional problems and how to select your first patients? How to treat Myofunctional patterns and TMJ Disorders in the permanent and mixed dentitions using prefabricated removable appliances ? The introduction of “New Adult” treyners for treating Malocclusion in the adults patients How to diagnose and to give immediate pain relief to patients with TMJ dysfunction? What about the motivation and cooperation with kids and his parents? Lecturer: Mr. Niels Hulsink, Nederland Organiser: Dentacom

May 17 / Thursday PIRIN Hall – Congress center 10.00-14.00 Course: „Prosthetics over Implants” Types of implant loading. Indications for immediate, early and postponed implant loading. Implant uncovering. Abutment selection. Impressi­ on techniques. Hands-on - taking impressions with open and with closed impression trays. Types of provisional crowns. The role of provisional in determining the emergence profile and in providing stable red esthetics. Hands-on - fabrication of a provisional crown. Stages in the fabrication of the definitive prosthetic construction. Cementation. Occlusion.

31


ATTENDING PROGARMME Implant-retained removable dentures. Types. Indications. Hands-on - fixation of a total denture over 2 implants with Locator attachments. Lecturer: Dr. Dimitar Filtchev Organisers: Sofia Dental Meeting Association and Inter Expo Center PIRIN Hall – Congress center 14.00-18.00 Course: „Dental photography” Lecturer: Dr. Todor Uzunov Organisers: Sofia Dental Meeting Association and Inter Expo Center Exhibition hall 4 – Seminar hall 10.00-18.00 Course: “Occlusion - from Deglutition to Mastication” Clinical course of analysis and evaluation techniques Lecturer: prof. Marsel Le Gall, France Organisers: Sofia Dental Meeting Association and Inter Expo Center

VITOSHA Hall – Congress center 10.00-18.00 Course: Lecture and video demonstration “Direct com­posite resin restoration-from the illusion of the rea­lity”

32


ATTENDING PROGARMME Free-hand bonding in the smile frame and the integra­ ti­on of composites in a broad approach to dental aes­thetic.” “Tooth colored posterior restoration-manual for functi­ onal and aesthetic success.” Lecturer: Dr. Didier Dietschi Organiser: Patricia

May 18 / Friday Exhibition hall 4 – Seminar hall 10.00-11.00 „Immediate implanting of single implants and occlusal relations” Lecturer: prof. Marsel Le Gall, France

11.00-12.00 “Orthodontic preparation for complex esthetic decisions” Lecturer: Dr. Dimitar Filtchev

12.00-13.00 „Gingival augmentation - approaches, indications and techniques for predictable success” Lecturer: Dr. Kamen Kotsilkov

33


ATTENDING PROGARMME 13.00-14.00 „Dental photography” Lecturer: Dr. Todor Uzunov

14.00-17.00 Discussion panel “Adhesive techniques for restoration using glass-fibres” „Adhesive techniques for restoration with glass-fibres - periodontal splinting” Lecturer: Dr. Elitsa Ruseva “Adhesive bridges using glass-fibres” Lecturer: Dr. Elena Yoncheva Organisers: Sofia Dental Meeting Association and Inter Expo Center

VITOSHA Hall – Congress center 10.00-18.00 Course: Lecture and video demonstration “Direct com­posite resin restoration-from the illusion of the rea­lity” Free-hand bonding in the smile frame and the integra­ ti­on of composites in a broad approach to dental aes­thetic.” “Tooth colored posterior restoration-manual for functional and aesthetic success.” Lecturer: Dr. Didier Dietschi Organiser: Patricia

34


АЗБУЧЕН ñïèñúê íà èçëîæèòåëèòå È ÏÎÄèçëîæèòåëèòå

3 TEKS TEXTILE /TR 3D HISTECH /H 3M /USA 3M ESPE /D 3M ESPE /USA 3M UNITEK /USA 3MESPE /USA 3-TEKS /TR 4A MEDIKAL /TR 4TEK /I 77 ELEKTRONIKA /H 9 SEPTEMBER /RS

2/A20, 4/A16 1/C3 2/A1, 2/B1, 3/D7 3/A3 3/A8, 3/C11 3/C11 3/B1, 4/C3 4/D21 2/A2 3/B1 1/C3 3/C6

AAP BIOMATERIALS /D 4/B9 AAREN SCIENTIFIC /USA 4/D21 ABACOSM /GR 4/B10 ABBOTT VASCULAR /USA 1/B3 ACCUTOME INC /USA 1/B5 ACEM /I 3/B1 АСМ /CN 2/A7 ACTAVIS /BG 3/A8 ACTEON GROUP EQUIPMENT /SATELEC /F 3/A10 ACTEON GROUP IMAGING /SOPRO/ /F 3/A10 ACTEON GROUP PHARMA /PIERRE ROLLAND/ /F 3/A10 ACTUBEROENTGEN /KZ 2/D5 A-DEC /USA 3/C11 ADENTATEC /D 3/C13 ADJAROV /BG 2/D7 AGA SANITAETSARTIKEL /D 1/D8 Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane /I 4/C15c AGFA /B 3/D4 AIREL /F 3/A10 AIXIN /CN 3/C6 AJAX DENTAL UNITS /CN 4/C6 AL ASMAT INSTRUMENTS /PK 3/D3 ALAN /B 3/A3 ALBA-TM /BG 4/B1 ALBOMED /D 4/D21 ALFA WASSERMANN /NL 2/A7 ALFA-GATE /IL 4 /C6 ALFRED BECHT /D 4/B9 ALLTION /CN 2/B1 ALLUMEDICUS /ROK 2/A1, 3/D7

36


ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS AND SUBEXHIBITORS

ALMAC INDUSTRIES /PK 3/D3 ALNED MEDICAL /BG 2/A10 ALP /F 2/A5 ALPHA BIO TEC /IL 4/C7 ALPHALAESR /D 4/D19 ALPRO MEDICAL /D 3/A4 ALSA /I 2/A1, 3/D7 AMANNGIRBACH /D 3/A3 AMANNGIRRBACH /D/A 3/A9 AMARELL /D 2/A5 AMD LASERS /USA 3/B6 AMDENT /S 3/A6 AMEDA LABORDIAGNOSTIK /A 1/D8 AMERICAN EAGLE INSTRUMENTS /USA 3/D1 AMERICAN ORTHODONTICS /USA 3/D9 AMET /BG 2/B13 AMICO /RUS 2/D5 AMPALL /ROK 1/D2 АNALYTICON /D 2/A7 ANCO EUROPA /I 2/D5 ANGELUS /BR 3/D21 ANGER G&A /PL 3/A1, 4/D1 ANGIODYNAMICS /USA 1/C2 ANIOS LABORATOIRES 2/A7 ANIOS UNIDENT /CH 3/A1, 4/D1 ANKA KATZAROVA /BG 3/B6 ANSELL /F 2/A20, 4/A16 ANTHOGYR /F 3/A10, 3/B10 ANTHOS /I 3/B1 ANVITA BULGARIA /BG 4/B3 AP MEDICAL /I 2/A7 APELEM /F 2/A1, 3/D7 APOL /F 3/A18 APOZA /D 3/ D2 APRONECS /BG 4/A4 AQUACHIM /BG 1/C3 AQUAGYM /GB 2/C1 ARCOMA /S 2/A3 ARDENT /S 3/A8 ARDS /IL 3/D21 ARTEC /D 4/C3 ARTHRO CARE INC /USA 1/B5 ARTIMAX /USA 3/A2 ARUM DENTAL /D 3/A3 ASA DENTAL /I 4/C3 ASSODONT /I 3/B1 ASSUT EUROPE SPA /I 3/A10

37


АЗБУЧЕН ñïèñúê íà èçëîæèòåëèòå È ÏÎÄèçëîæèòåëèòå

38

ATENA /I ATLANTIS /BG ATMOS /D ATT - ANTON TRIFONOV /BG ATYS /F AVANTOR (J.T. BAKER) /NL AVELES /BG AVG /BG AVL SOFIA /BG AVRAMOFF /BG AVTOMATIKA GEORGIEV /BG AXIS BULGARIA /BG AXIS DENTAL SARL /CH AXIS ORTHO /BG

B & L BIOTECH /USA 3/C8 BANDELIN /D 3/B1 BASTOS VIEGAS /P 2/A7 BAUSCH /D 3/A1, 3/A3, 3/A4, 4/D1 BDT /AUS 3/D21 BECHT /D 3/A1, 4/D1 BECKMAN COULTER /USA 1/C3 BEGO /D 3/A3 BEHNK ELEKTRONIK /D 1/C1 BEIJING ETERNITY ELECTRONIC TECHNOLOGY /CN 1/B12 BELIMED /CH 2/A7 BERCHTOLD /D 2/B13 BERLIN-CHEMIE AG /BG 2/B3a BEST DENT /CN 3/B1 BEYOND /USA 3/C2 BG LIGHT /BG 4/B5 BICON DENTAL IMPLANTS /USA 3/C5 BIEN AIR /CH 3/A7, 3/B10 BILIMSEL TIBBI URUNLER /TR 1/D8 BILKIM CHEMICAL /TR 4/D10 BIO GROUP MEDICAL SYSTEM /I 1/D8 BIOART /BR 3/A6 BIOCOSMETICS LABORATORIES /E 4/C3 BIODINAMICA /BR 3/A6 BIODYNE /ROK 1/C3 BIOLABO /F 1/C1 BIOLASE /USA 4/C9 BIOLIFE ITALIANA /I 1/C3 BIOLOREN /I 3/C5 BIOM UP /F 3/A18 BIOMED /BG 1/D2

3/C2 3/A20 2/A7 4/D4 1/B3 2/A7 3/A2 1/D8 1/D8 4/A8 1/C11 3/A16 3/A16 3/D9


ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS AND SUBEXHIBITORS

BIOMED /LI 4/B5a BIOMET 3I /USA 3/B6 BIONEER /KOR 1/C3 BIONICS /ROK 2/A10 BIOSIGMA /I 1/D8 BIOSINTEX /RO 2/B9 BIOSPACE /ROK 2/A7 BIOTECH INTERNATIONAL /F 4/C11 BIOTEC /I 3/D11 BIOTECK /I 3/D11 BISICO /D 3/A4 BISTOS /ROK 2/B1 BK-MEDENT /ROK 3/A9 BLANCO /D 1/B3 BLOSSOM /NL 3/A1, 4/D1 BMB /BG 2/A17 BMI /I 1/C2 BMI BIOMEDICAL /I 1/C8 BMS DENTAL /I 3/A1, 4/D1 BODITECH /ROK 1/D2 BODY HEALTH /RA 2/A8 BOHEMIA CRYSTALEX TRADING /CZ 2/A5 BORER CHEMIE /CH 2/A7, 3/A8 BORT /D 2/A1, 3/D7 BOSPHORUS DIAMOND DENTAL BURS/TR 4/D24 BOULE /S 2/A7 BOWA / D 1/B3 BRAND /D 1/C3 BRAUN ORAL-B /USA 4/C3 BREDENT /D 3/C10 BREDENT MEDICAL /D 3/A3 BRITESMILE /USA 4/D21 BROCHE MEDICAL /TR 2/A2 BUEHLMANN /CH 1/C3 BUERKLE /D 2/A5 BULAD DENT /BG 3/A1, 4/D1 BULDENT /BG 4/C3 BULGARIAN DENTAL ASSOCIATION /BG 4/A10 BULGARIAN DENTAL TECHNICIAN UNION /BG 4/A14 BULGARIAN MEDICAL ASSOCIATION /BG 1/B11 BYDENTAL /I 3/C5

CALSON DENTAL /HONG KONG

3/D3

39


АЗБУЧЕН ñïèñúê íà èçëîæèòåëèòå È ÏÎÄèçëîæèòåëèòå

40

CAMLOG /CH 4/D21 CAMSIGHT /USA 3/ D2 CANDULOR /CH 3/A3 CANON /J 2/A3 CAREFUSION 1/B3 CARESTREAM DENTAL /KODAK DENTAL SYSTEMS /USA 4/B1 CARESTREAM HEALTH /USA 4/B1 CARETEK /ROK 2/C3i CARIS M /BG 3/B3 CARL ZEISS MEDITEC 1/B5 CARL ZEISS MICROLMAGING /D 1/B5 CASELLA GROUP /I 3/C5 CASTELLINI /I 3/C3 CATGUT /D 2/A7 CATTANI /I 3/A3, 3/B1 CAVEX HOLLAND /NL 3/C8 CBITE /USA 3/A2 CBM /I 2/A7 CEDA PRESS /SR 3/C4 CEFLA /I 3/B1 CEKA - ALPHADENT /B 3/A3 CERACARTA /I 2/A7 CERAMCO /USA 3/C3 CERKAMED /PL 3/C4, 3/C13 CHAMAL /TR 4/D10 CHEMA DIAGNOSTICA /I 1/D2 CHIMTEX /BG 2/A5 CHIMTRADE - KOMET /BG 3/A4 CHIRANA DENTAL /SK 3/D4 CHIRANA MEDICAL - STARA TURA /SK 3/B6 CHIROMEGA /SLO 3/C3 CHISON /CN 1/D4 C-K DENTAL /ROK 3/A1, 4/D1 CLIN PRO INTERNATIONAL CO. LLC /USA 1/D8 CLINICIAN’S CHOICE /USA 4/A1 CLINISUT /UAR 2/b1 CMS DENTAL /DK 3/C5 CODONICS /USA 2/A4 COLGATE - PALMOLIVE ADRIA /BG 4/D7 COLGATE - PALMOLIVE ADRIA /USA 4/C3 COLOPLAST /DK 2/A7 COLOR SEVEN /ROK 2/C3e COLTENE WHALEDENT /CH 4/C3 COLTENE WHALEDENT /D 3/B10 COMINOX /I 2/B1


ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS AND SUBEXHIBITORS CONFI-DENTAL /USA 3/A1, 4/D1 CONSUMPHARM /BG 3/D11 CONTACT MEDICAL INTERNATIONAL /BG 4/C9 CONTEC MEDICAL SYSTEMS /CN 2/C8 CONTROL-X MEDICAL / H/USA 2/A3 CORNERSTONE /PK 3/D2 CORTEX /D 2/A1, 3/D7 CORTEX /IL 3/ D2 COSMEDICO /D 2/A8 COVIDIEN /USA 1/B3 COXO /CN 3/A1, 4/D1, 3/D13 RUNYES /CN 3/D13 COXO MEDICAL INSTRUMENT /CN 3/B6 CREATION WILLI GELLER INTERNATIONAL /A 3/D5 CRESCO PRAHA /CZ 4/D2 CSM IMPLANT /ROK 2/C3a CU MEDICAL /ROK 2/A1, 3/D7 CURADEN INTERNATIONAL /CH 4/C3 CYTOPLAST /USA 3/C5

D-TEC /S D+Z /D DABI ATLANTE /BR DAEYANG MEDICAL /ROK DAMECA DANVILLE /USA DCI /USA DEGRADABLE SOLUTIONS /CH DELRUS BULGARIA /BG DELRUS EUROPE /H DELTADENT /I DELTALAB GROUP /E DEMAKOM /BG DENSTAR /ROK DENTA LIMAR /BG DENTACOM /BG DENTACON /BG DENTAL ALLOY PRODUCTS /USA DENTAL COMMERCE /BG DENTAL DEPOT ENA /BG DENTAL PACIFIC /F DENTAL PARTS HAUS /USA DENTAL TECHNOLOGIES /USA DENTAL THERAPEUTICS /S DENTAL TRIBUNE BULGARIA /BG

4/D2 3/C10 3/A10 2/C3l 1/B3 3/C5 3/B6 3/C5 2/B14 2/B14 3/D21 2/A5 4/C1 3/A9 3/A18 3/C3 3/D2 3/A2 3/D4 4/D24 3/A8 4/D17 3/A2 3/B6 4/C12

41


АЗБУЧЕН ñïèñúê íà èçëîæèòåëèòå È ÏÎÄèçëîæèòåëèòå

42

DENTAL WORLD NEWSPAPER /BG 4/D22 DENTAL X / I 3/B1, 3/C4 DENTALIA COMMERCE /BG 3/C9 DENTALMIND /S 3/C5 DENTALPHARMA /I 3/D15 DENTAMERICA INC. /USA 3/C8 DENTASVET - 1 /BG 3/C10 DENTATECHNICA /BG 3/A3 DENTATUS /CH 3/A8 DENTATUS /S 3/A1, 4/D1 DENTATUS /S 3/C10 DENTATUS AB /S 3/B6, 3/C13 DENTAURUM /D 3/C9 DENTAURUM IMPLANTS /D 4/D2a DENTAVANTGART /Н 3/A18 DENTECH /GR 4/D4 DENTECO /BG 3/C13 DENTECON INC. /USA 3/C13 DENTIUM /ROK 3/D3 DENTKIS /ROK 3/D21 DENTKIST /ROK 2/C3b DENTONA /D 3/A3 DENTONICS /USA 3/A1, 3/B6, 4/D1 DENTREX /USA 3/A2 DENTSPLY / MAILLEFER /CH 3/B4, 3/B10 DENTSPLY DEGUDENT /A 3/B4 DENTSPLY DETRAY /D 3/B4 DENTSTAR /ROK 3/A6 DEPPELER /CH 3/A10, 3/D3 DETAX /D 3/C13 DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY OF DENTAL SYSTEMS /E 3/A9 DEVEMED /D 3/B10 DFS - DIAMOND /D 3/D13 DFS /D 3/A9, 3/D3 DHT /F 3/C5 DIACHIM /BG 1/B7 DIADENT / ROK 3/A1, 4/D1 DIAGONAL /BG 2/A3 DIAMANT METALLPLASTIC /D 4/D19 DIAMOND DIAGNOSTICS /USA 1/D8 DIAPATH /I 1/C3 DIASWISS /CH 3/C9, 3/C13 DIASYS /D 1/B7 DIATECH /CH 4/C3 DIATRON / A/H 1/D8 DIESSE /D 1/C3


ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS AND SUBEXHIBITORS

DIGITAL PARTNERS /BG 1/C13 DINA HITEX /CZ 2/A20, 4/A16 DIRECT CROWN /USA 3/C5 DIRECTA /S 3/B6 DIRECTA AB /S 3/A8, 3/C13 DIRUI CO /CN 1/C1 DISPOTECH /I 3/A1, 4/D1, 4/D5 DJO /CHATTANOOGA GROUP /USA 2/A10 DMP /GR 3/A1, 4/D1 DOCHEM /CN 3/D3 DOCTOR SMILE /I 3/B1 DOCTORA.BG /BG 4/A20 DOCTORA.BG /BG 2/D3, 4/A20 DORI DENT /A 4/D10 DORI DENT DR HIRSCHBERG /A 3/B6 DR. DIMITRE LEONIDOV /D 1/D11 DR. EHRENSTORFER /D 1/C3 DR. IHDE DENTAL /CH 4/B5a DR. IHDE DENTAL AG /CH 3/B2 DR. MACH /D 2/A7 DR. SMILE /I 3/D3 DR. WALSER DENTAL /D 3/C13 DRAGONMED /CN 1/D2 DSI /I 1/D2 DSP /GR 4/D5 D-TEC /S 4/D2 DÜRR DENTAL /D 4/C1 DUMONT INSTRUMENTS /B 3/A1, 4/D1 DUNAMIS DENTAL /ROK 2/C3n DUNLEE MEDICAL COMPONENTS /D 2/D5 DURADAM /MALAISJA 4/D2 DÜRR DENTAL AUSTRIA /A 3/A5 DYKAM /IL 2/B1 DYNA /NL 3/C9

ECM NOVEKO INTERNATIONAL /F 2/A3 Ecocorect /BG 3/A12 ECODENT /BG 3/B5 ECOLAB /USA 2/B1 ECOLI /SK 1/C3 ECOPOSTURAL /E 2/A1, 3/D7 EDAN /CN 2/A1, 3/D7 EDENTA /CH 3/A1, 3/A8, 3/B6, 4/C3, 3/C4, 3/C9, 3/C10, 4/D1, 3/D15 EDIF /I 2/A10 EDWARDS /USA 1/B3 EF MEDICA /I 1/D1

43


АЗБУЧЕН ñïèñúê íà èçëîæèòåëèòå È ÏÎÄèçëîæèòåëèòå

44

EFFGEN SCHLEIFTECHNIK /D 4/D19 EKF /D 1/C1 EKF DIAGNOSTICS /D 1/C1 EKOM /SK 3/A7 ELA /D 3/A6 E-LINE /I 3/A1, 1/C6e, 4/D1 ELITE MEDICAL /CN 2/A20, 4/A16 ELLMAN /USA 1/B3 ELPAK /BG 2/A1, 3/D7 ELTECH S.R.L /I 2/C1 EMMONYA PHARMATECH /BG 2/B7 EMS /CH 3/B1, 4/C3 EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS SA /CH 2/C1 EMW FILTERTECHNIK /D 4/D19 ERAY /TR 3/A2 ERBA LACHEMA /CZ 2/A7 ERBACOR POLSKA /PL 1/C9 ERKODENT /D 3/A3, 3/A10 ERLER ZIMMER /D 2/A7 ESAOTE /I 2/ B5 ESCHWEILER /D 2/A1, 3/D7 ESCO /SGP 1/C3 ESSENTIAL DENTAL SYSTEMS /USA 3/D1 ETHICON JOHNSON & JOHNSON /USA 2/B1 EUR MED /SK 3/A7 EURO C.A.D. /I 3/D13 EUROCELL DIAGNOSTICS /F 1/D2 EUROCOLUMBUS /I 2/D5 EURODENT /I 3/A10 EUROFARM /I 2/A7 EUROGINE /E 2/B1 EURONDA /I 4/C3, 4/D17 EVE /D 3/A1, 3/C4, 3/C10, 4/D1 EVER - S. PENOV PUBLISHING HOUSE /BG 4/D22 EVER STICK /FIN 4/A1 EVGENY STEFANOV /BG 3/C11 EXCELL DENT /BG 3/D1

F.L. MEDICAL /I FACE /BG FALCON /PL FARO /I FARUM /PL FATECH /I FAZZINI /I

1/D2 3/D8 3/C3 3/B1, 3/D2 3/B1 1/C3 2/A1, 2/A7, 2/A10, 3/D7


ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS AND SUBEXHIBITORS

FEREX BULGARIA /BG 4/B8 FGM DENTSCARE /BR 3/B4 FIAB /I 2/A1, 2/A10, 3/D7 FITTY DENT /A 3/A1, 4/D1 FKG /CH 3/A1, 3/A8, 3/C10, 4/D1 FKG DENTAIRE /CH 3/B6, 3/C8 FLAGHOUSE /USA 2/A17 FMD /I 4/D21 FONA / CN /SK 3/B1 FONA /I 4/C1 FORESTADENT /D 3/C3 FORUM MEDICUS NEWSPAPER /BG 2/D11 FOSHAN ROSON /CN 3/C6 FOSHION /CN 3/B1 FOTONA /SLO 2/A1, 3/C3, 3/D7 FRANCEHOPITAL / F/I 1/B3 FUJINON /D 2/A1, 3/D7 FUKUDA DENSHI /J 1/C2, 1/C3 FUNERALIA /D 1/B3

GABROVSKI /BG 4/D2a GAC INTERNATIONAL INC. /USA 3/B6 GACD /F 3/C6 GALBIATI /I 4/A1 GAMA GROUP /CZ 2/A5 GARRISON /USA 3/C5 GC /J 3/A3, 4/C3 GEISTLICH /CH 3/B10 GEMMT /TW 2/A1, 3/D7 GENDEX DENTAL SYSYTEMS /D 2/D5 GENERAL LOGISTIC SERVICES /BG 4/B9 GENORAY CO /ROK 3/D2 GEPAR /BG 3/A7 GHIMAS /I 3/A1, 4/D1 GIESSE DIAGNOSTICS /I 1/D2 GIGAA LASER /CN 4/C6 GIMA /I 2/A1, 2/B1, 3/D7 GIMMI /D 1/B3 GLASWARENFABRIK KARL HECHT CO.KG /D 2/A5 GLAXO SMITH KLINE /BG 4/D11 GLAXO SMITH KLINE PHARMACEUTICAL 4/D11 GLOBAL ENERGY MEDICINE /AUS 4/B9 GLOBALTOP /ROK 3/C9 GLORIA INTERNATIONAL /BG 3/A8 GN OTOMETRICS /DK 2/A1, 3/D7 GNATUS /BR 3/C3

45


АЗБУЧЕН ñïèñúê íà èçëîæèòåëèòå È ÏÎÄèçëîæèòåëèòå

46

GOODPL /ROK GRIFOLS /E GROUPE DRIVE /F GUANGDONG KAIYANG MEDICAL TECHNOLOGY CO. /CN GUGLA /BG GUILIN WOODPECKER MEDICAL INSTRUMENT /CN GÜNEY DIŞ /TR

2/C3k 1/C3 3/A18 2/A9 3/D19 3/B6 4/B8

H. NORDIN /CH 3/D4 HAGER & WERKEN /D 3/A3, 3/A4 HAGER MEISINGER /D 3/D4 HAHNENKRATT /D 3/C4 HAKUSUI TRAIDING /J 3/A8 HANGZHOU YINYA NEW MATERIALS CO. /CN 3/B6 HAPPIDEN CORPORATION /ROK 2/C3m HARVARD /D 3/A1, 4/D1 HARVARD DENTAL /D 3/D3 HAWO /D 2/A7 HEALTH COMPANY /NL 2/A8 HEBU MEDICAL /D 2/B13 HEINE /D 3/C5 HEINE OPTOTECHNIK /D 2/A7 HEINZ HERENZ /D 2/A7 HELMED /USA 1/D10 HELMED BULGARIA /BG 1/D10 HELMUT ZEPF /D 4/D15 HENKE SAS /D 3/B10 HEPASYST /B 4/A24 HERAEUS KULZER /D 3/B3 HETТICH /D 2/A7 HHP /D 1/D16 HHP BULGARIA /BG 1/D16 HHQ /USA 4/D17 HILBRO /PK 2/A1, 3/D7 HINRICHS /D 3/A3 HITACHI /J 1/C3 HI-TEC /F 1/B3 HLW DENTAL INSTRUMENTS /D 3/B4 HOFMANN CONSULT BULGARIA /BG 4/D19 HOLY MEDICAL /CN 3/B6 HOME OF TECH ENTERPRISES /PK 4/A5 HOMOTH /D 1/B3 HOPEFULL /CN 2/A1, 3/D7 HORICO /D 3/A1, 4/D1


ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS AND SUBEXHIBITORS

HOSPITEX /I HU - FRIEDY /D HUBDIC /ROK HUMAN /D HUNTLEIGH /GB HUWO /D HYGIENIC /CH HYGITECH /F HYPODENT LAB. 2000 /SK

2/A1, 3/D7 3/A4 2/C3f 2/A1, 3/D7 2/A7 2/A10 4/C3 3/C6, 3/D3, 4/D15 3/A18

IBC /CDN 3/D21 IBL /D 1/C3 IBS IMPLANT /ROK 4/A6 ICRCO /USA 2/A3 ICX TEMPLANT /D 4/D2 I-DENT /CH 3/D1 I-DENTAL /LT 3/C4 ID-TECH /CN 4/C3 IGS/USA 2/A6 ILAN MEDICAL EQUIPMENT /BG 2/B5 IMAGE DISPLAY SOLUTIONS /D 1/C8 IMO MEDICAL BEDS /P 2/A7 INFAI /D 1/C3 INFODENT - BG /BG 4/A14 INFODENT INTERNATIONAL /I 4/D12 INFOMEDIX INTERNATIONAL /I 4/D12 INFOPHARMA /BG 4/A14 INIBSA /E 3/A4 INNOMED /H 1/C8 INNOMED MEDICAL /H 2/A10 INNOTECH /I 3/A3 INSTRUMENTARIA /HR 2/A15 INTENSIV /CH 3/A10 INTERDENT /SLO 3/C4, 3/C6, 4/C13, 3/D5, 3/D15 INTERMEDICAL /I 1/B3 INTOP TECHNOLOGY /CN 3/A1, 4/D1 INTRASANSE /F 2/A4 INVENTIS /I 2/B1 IONYX /F 3/B1, 3/B10 ISASAN /I 3/D21 ISOMED /I 4/C10 ITALDIGRAMI /I 2/A10 ITC /USA 1/B3 ITENA /F 4/D21 ITENA CLINICAL /F 3/C13 IVOCLAR VIVADENT /LI 3/B5, 4/C3

47


АЗБУЧЕН ñïèñúê íà èçëîæèòåëèòå È ÏÎÄèçëîæèòåëèòå IVODENT /BG

48

3/B8

J+K INSTRUMENTE /D JENX /GB JOHNSON & JOHNSON /USA JOKE TECHNOLOGY /D JOSEF HAUNSTETTER /D JOVIDENT /NL JSP /USA JUN-AIR /DK

KABE LABORTECHNIK /D 2/A7 KANIEDENTA /D 3/A3 KAPS OPTIK /D 3/C2 KAVO /BR 3/A3 KAVO /D 3/A3 KAVO DENTAL /D 3/D15 KAWE /D 2/B1 KD MEDICAL /D 2/A7 KEELER /UK 4/C9 KENDA /LI 3/B4, 3/C4 KENTAMED /BG 2/B17 KENTZLER KASCHNER DENTAL /D 3/D1 KERAMOSILIKAT /BG 4/A18 KERN&SOHN /D 2/A5 KERR HAWE /CH 3/A8, 3/B6, 3/B10, 4/C3 KETTENBACH /D 3/B1, 3/D15 KEYSTONE /USA 3/A2 KHP 1/B3 KLS MARTIN /D 3/D4 KMIZ /RUS 3/A2 KML /CN 2/B1 KNIGHTSBRIDGE /F 3/ D2 KOINE ITALIA /I 4/C15a KOMET GEBR. BRASSELER /D 3/A4 KONICA MINOLTA /J 2/A4 KONIK-TECH /E 1/C3 KOREAN DENTAL TRADE ASSOCIATION /ROK 2/C3c KOSTEC /ROK 2/C3h KOTRA-SOFIA /BG/MK 2/C3 KRIS 95 /BG 3/C8 KRIS-BIL /BG 4/C4 KSH-HADZHIDIMITROV /BG 2/C4 KSK DENTECH /J 4/D2 KTS LABORA /CZ 2/A5 KUGEL MEDICAL /D 2/A7

3/C5 2/A17 4/C3 4/D19 3/A1, 4/D1 3/A1, 4/D1 3/A2 3/C11


ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS AND SUBEXHIBITORS KÜRTEN /D

3/A12

LAB TECHNOLOGY /BG 4/D15 LABITEC /D 1/D2 LABTECH /H 2/A1, 3/D7 LABVISION THERMO /USA 1/C3 LAERDAL /S 1/D8 LANAFORM /B 2/A16 LANG /USA 3/C5 LARIDENT /I 3/A1, 4/D1 LARRES /USA 3/D2 LASCOD /I 3/A1, 3/B6, 4/D1 LEBOO /CN 2/A20, 4/A16 LED /I 2/A10 LEDRAPLASTIC /I 2/A17 LEICA MICROSCOPE SYSTEMS CH /D 2/A7 LEISEGANG /D 2/B1 LEKARSKA PRAKTIKA MAGAZINE /BG 2/ D11 LEMI /I 2/B1 LEONARD LANG /A 2/A7 LEONE /I 3/C4 LESSA /E 1/C2 LINEAR CHEMICALS /E 2/A10 LINET /CZ 1/B3 LITTLE DOCTOR INTERNATIONAL 1/C9 LM /FIN 3/D3 LM INSTRUMENTS /FIN 4/A1 LODE /NL 1/D8 LUMAX /BG 4/A18

MAICO /D MANI /J MAQUET CRITICAL CARE /S MARATHON SMT /ROK MARCON /BG MARIVO /BG MAROCHE /I MATHYS /CH MAXMAT /F MB CONSULT 2000 /BG MCURE /ROK MD MAGAZINE /BG MDM-97 /BG MDT /IL MECTRON /I MEDEC /B MEDEL /I

2/A1, 3/D7 3/D8 1/B3 3/A1, 4/D1 2/A6 4/D5 1/D2 2/A7 1/D8 3/C2 2/C3j 1/C14 2/C1 3/C5 3/B1 2/A1, 3/D7 1/D1

49


АЗБУЧЕН ñïèñúê íà èçëîæèòåëèòå È ÏÎÄèçëîæèòåëèòå

50

MEDEN INMED /PL MEDEOS /BG MEDESY /I MEDGYN /USA MEDI GMBH & CO /D MEDIANA /ROK MEDICA /BG MEDICAL AND DENTAL MATERIALS MDM /BG MEDICAL DENTAL PACIFIC /F MEDICAL DEPOT R&K /BG MEDICAL ECONET /D MEDICAL EXPRESS /BG MEDICAL GRAPHICS CORPORATION /USA MEDICAL INSTRUMENT SYSTEM /ROK MEDICAL MAGAZINE /BG MEDICALPARK /BG MEDICAL TECHNICS ENGINEERING /BG MEDICAL TRADING /I MEDICEPT /UK MEDICOM /NL MEDICOM 2000 /BG MEDICOM HEALTHCARE /NL MEDICON EG /D MEDICOPROGRESS /BG MEDIDENT ITALIA /I MEDIFA /D MEDIKA TRADING /BG MEDILAND /RC MEDIMA /PL MEDIMAG-MS /BG MEDINA BIO /BG MEDINFO JOURNAL /BG MEDIPROGRESS /SK MEDIREL S.A /CH MEDIS /BG MEDISET /TR MEDISOL /D MEDITECH /H MEDRAD /USA MEDSYS /BG MEDTEC /D MEGA MEDICAL /ROK MEGADENTA /D

2/A7, 2/C1 3/C6 3/C4, 3/C8 2/B1 1/C10 1/C2 3/A8 4/D21 3/A1, 4/D1 3/B1 2/A6 2/B1 1/D8 2/C3d 4/D22 2/A2 2/A7 1/C6f 4/D24 3/A8 2/D5 3/B6 1/D1 4/D17 4/A7 2/B1 2/A9 2/A7 2/A1, 3/D7 1/B3 4/C7 1/D15 4/D17 3/A6 1/C2 3/A1, 4/D1 2/A3 2/A10 3/D4 1/C7 1/C8 2/B1 3/D15


ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS AND SUBEXHIBITORS

MEK /ROK 2/A1, 3/D7 MELAG /D 3/A3, 2/A7 MENARINI GROUP /D 2/B3a MERIVAARA CORP./FIN 2/A6 MERLYN /USA 1/C3 MESA /I 3/A9 META ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGY /I 4/D21 META BIOMED /ROK 3/B6, 3/C3 META BIOMED CO. /ROK 3/A8, 3/D3 META-BIOMED CO. /ROK 4/D9 METALTRONICA /I 2/A1, 3/D7 METEO - ENGINEERING 3/A14 MEXPO INTERNATIONAL /USA 3/B4 MICERIUM /I 3/B10 MICRO MEGA /F 3/A10 MICROBRUSH /USA/IRL 3/A1, 4/D1 MICROMOTOR /BG 3/B9 MICROOPTICA /BG 1/B5 MICROTECH /USA 3/B6 MINDRAY /CN 2/A1, 1/C1, 3/D7 MINDRAY /CN/USA 2/B1, 1/D2 MIPIS /BG 3/C4 MIPLANT /BG 3/C5 MIR /I 2/A1, 3/D7 MIRRA BALKANIKA GROUP /BG 2/A16 MIS IMPLANT TECHNOLOGIES /IL 4/D15 MISCEA /NL 3/A3 MK-DENT /D 4/C3, 3/C4, 4/D17 MOCOM /I 3/ D2 MOLECULAR DEVICES /USA 1/C3 MONOBIND /USA 1/D2 MONOTRAC /USA 3/A2 MOORE /USA 3/A1, 4/D1 MORGAN MOLTEN METAL SYSTEMS /D 4/D19 MORGAN TECHNICAL CERAMICS /HALDENWANGER/D 4/D19 MORITA /J 3/C2 MOTIC /D 2/A1, 3/D7 MPF BRUSHES /GR 3/A9 MPI /D 2/A7 MPW /PL 1/C1 MUELER-OMICRON DENTAL / D 3/D1 MUNKTEL & FILTRAK /D 1/C3 MUNKTEL&FILTRAK /D 2/A5 MYERSON /USA 3/C5

51


АЗБУЧЕН ñïèñúê íà èçëîæèòåëèòå È ÏÎÄèçëîæèòåëèòå MY-RAY /I

3/B1

NANOSPHERE /USA 1/C3 NATIONAL KEYSTON /USA 3/A10 NATIONAL PATIENTS’ ORGANIZATION /BG 2/A13 NENOVA 5 /BG 2/B7 NEODENT /GR 3/B8 NEODONTICS /USA 3/A2 NESSLER MEDIZINTECHNIK /A 1/D1 NICAL /I 2/D5 NICHROMINOX /F 3/A10 NIDEK MEDICAL /USA 2/A6 NINGBO DAVID /CN 2/A1, 3/D7 NINGBO MINGTAI /CN 3/C6 NOBEL BIOCARE /USA 3/C11 NOBILIUM /USA 3/A2 NONIN MEDICAL INC. /USA 1/D8 NOPA /D 2/A1, 3/D7 NORAV /IL 2/A1, 3/D7 NORDISKA DENTAL /S 3/A8, 3/B6, 3/C13 NORITAKE /J 3/A9 NOUVAG /CH 2/A1, 3/B1, 3/D7 NOVA BIOMEDICAL /USA 1/D2 NOVA RESEARCH /I 3/B3 NOVADENTO /D 4/B9 NOVIZ /BG 2/A8 NSK /J 3/C11 NTI - KAHLA /D 3/B3 NUVE /TR 2/A1, 3/D7 NАSCO /USA 2/A7

52

OBL /F 3/A16 OBTURA SPARTAN /USA 3/C2 OCC /CH 3/A1, 4/D1 OEKODENT /D 3/D3 OEKODENT PREUSSER /D 3/C4 OLENA 1 /BG 1/B5 OLIMPIA /J 3/D4 OMNIA /I 4/A1, 3/A10, 4/C3 OPTOMIC /E 2/A1, 3/C2, 3/D7 ORIGIO /DK 1/C2 ORO CLEAN CHEMIE AG /CH 4/C3 ORTHO STAR /BG 4/C6 ORTHOMED /BG 4/C8 OSCAR BOSCAROL /I 1/C6c OSRAM - PHOTOOPTIC LAMPS /D 3/C3


ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS AND SUBEXHIBITORS

OSSEOUS TECHNOLOGIES /USA 4/D2 OSTEOGENICS BIOMEDICAL /USA 3/C5 OTOPRONT /D 1/B3 OVERPOST /I 3/D3 OWANDY /F 3/C3, 4/C1 OXYGEN BOTANICALS /CDN 2/A8

PAJUNK /D 2/A7, 3/D3 PANAGEN /KOR 1/C3 PANREAC QUIMIKA /E 2/A5 PARADIGM SPINE 1/B5 PARI /D 2/A1, 3/D7 PARKELL /USA 3/C5 PASCAL /USA 3/A1, 4/D1 PASTELLI /I 4/A1 PATHCOM /USA 1/C3 PATRICIA /BG 3/B4 PD /CH 3/B10 PEARL DENT /ROK 3/C13 PENTRON CLINICAL SYBRON DENTAL SPECIALTIES /USA 3/C8 PERFECT MEDICA /BG 1/C1 PERFLEX /IL 3/C13 PHARMA ZAHNFABRIK / TR / D 4/D10 PHILIPS RESPIRONICS /USA 2/A1, 3/D7 PHILIPS SONICARE /USA 3/C11 PHYSIOMED /D 2/A1, 3/D7 PIERROT /E 3/D9 PIRRONE & Co /I 2/A6 PISTON /H 2/A10 PLAC-AID BULGARIA /BG 4/B6 PLANMECA /FIN 2/A6, 3/A10, 3/C11 PLANMECA OY /FIN 4/C1 PLIVA PHARMACEUTICAL INDUSTRY ZAGREB /HR 2/A5 PLIVA-LACHEMA /CZ 2/A5 POLDENT /PL 3/A6 POLIDENT /SLO 3/D15 POLIRAPID /D 3/C10 POLO DENT / D 4 / D10 POLYDENTIA /CH 3/A1, 4/D1 PREMIER DENTAL /USA 3/C13 PREVEST DENPRO LIMITED /IND 3/B6 PRIMAX /D 4/C1 PRIME DENT /USA 3/A8 PRIMESTAR /PK 2/B1 PROCTER & GAMBLE /USA 4/C3

53


АЗБУЧЕН ñïèñúê íà èçëîæèòåëèòå È ÏÎÄèçëîæèòåëèòå

PROGENY /USA PROMAREHA /CZ PROMED /I PROMEDICA /D PROTEC /D PROTEC MEDIZINTECHNIC /D PSP /UK PULMED ENGINEERING /BG PURITE /GB

QUANTA /I QUINTESSENCE /D

54

4/D4 2/A7 3/C5 3/B1 2/A1, 3/D7 2/D5 3/A1, 4/D1 1/C2 1/C1 2/A6 4/A1

R2 DIAGNOSTICS INC /USA 1/D2 RADIOMETER MEDICAL /DK 1/C1 RALEV DENTAL /BG 3/D3 RANDOX /GB 2/A7 REALLOY /D 3/C9 RECK /D 2/A17 REDENT /IL 3/ D2 REICHERT /USA 1/B5 RENFERT /D 3/C10 RESORBA /D 1/B3 RESORBA WUNDVERSORGUNG /D 4/D2a REVERBERI /I 3/A1, 4/D1 RHEIN’83 /I 3/A9 RICHARD WOLF ENDOSCOPES /D 2/A7 RIEDEL /D 2/A17 RIEMSER /D 3/C5 RIESTER /D 2/A1, 3/D7 RIMEC /I 2/A10 RIMSA /I 2/A1, 3/D7 RITTER /D 3/A4 RMO /US 3/A4 ROBUSTA /BG 2/A14 ROEKO /CH 4/C3 ROEKO /D 3/A8, 3/D8 ROLENCE ENTERPRISE /RC 3/ D2 ROMIDAN /IL 3/C8 ROMIDAN /PK 4/D10 ROMY-DENT /BG 3/B10 RONTGENWERK /D 2/D5 ROSSICAWS /I 3/B1 RUBYDENT /TR 4/D24 RUDOLF /D 2/A7 RUDOLF RIESTER /D 1/D1 RUIXIN /CN 4/A1


ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS AND SUBEXHIBITORS RUNYES /CH RUTHINIUM /I

3/D13 3/C6, 3/C8

S. KONSTANTINIDIS & CO PHARMAMEDIHELP /GR 1/C15 SA /CH 2/C1 SAESHIN /ROK 4/A1 SALLI SYSTEMS /FIN 3/B6 SALTER-LABS /USA 2/A7 SAMTRONIC /BR 2/A1, 3/D7 SANECO /CN 1/C3 SANIMAX /TR 2/A2 SCANDERA /CH 3/B10 SCHICK /D 3/A3 SCHILLER /CH 2/A7 SCHLUMBOHM /D 3/D1 SCHMITZ&SOEHNE /D 2/A7 SCHREIBER /D 2/B1 SCHUHFRIED /A 2/A1, 3/D7 SCHULKE+ /A 3/B10 SCICAN /CDN 4/C9 SDI /AUS 3/A1, 3/C4, 4/D1 SDI /S 3/A8, 3/C10 SECA /D 2/A1, 3/D7 SEDECAL /E 2/D5 SEDECAL RADIOLOGIA /E 2/A3 SEIN /ROK 2/A6 SELIGA /PL 3/B1 SENDOLINE AB /S 3/B2 SEPTODONT /F 3/B10 SEVENLER DIŞ DEPOSU /TR 4/B8 SHANGHAI DYNAMIC INDUSTRY /CN 4/D17 SHANGHAI DYNAMICS /CN 3/A1, 4/D1 SHANGHAI GEPLE INDUSTRY /CN 3/B6 SHD ITALIA /I 1/C6d SHERWOOD SCIENTIFIC /GB 1/C1 SHIMADZU /J 2/A1, 2/A3, 3/D7 SHOFU /D/J 3/A1, 4/D1 SHOUMEL-M /BG 2/A12 SCHUTZ DENTAL GROUP / D 3/A6 SIBEL /E 2/A10 SIEMENS /D 2/A7 SIGNUM /BG 3/C7 SILICATCHIM /BG 3/D5 SINCLAIR PHARMACEUTICAL /UK 3/C11 SIRONA /D 3/B1 SIUI /CN 2/B1, 1/C8

55


АЗБУЧЕН ñïèñúê íà èçëîæèòåëèòå È ÏÎÄèçëîæèòåëèòå

56

SKINREX /ROK 2/C3g SLEE /D 2/A1, 3/D7 SMART NINE /J 2/A6 SMART OPTIC /PL 3/B1 SMT - MARATHON /ROK 3/A6 SOFIA DENTAL MEETING ASSOCIATION /BG 4/A3 SOFINFORMPRODUCT /BG 1/D1 SOFTWARE COMPANY /BG 2/A4 SOLTEC /I 3/A10 SOMETECH /ROK 2/A1, 3/D7 SOMETHY /F 2/A10 SONOSCAPE /CN 2/B5, 1/C2 SONY /J 1/B3 SOPHARMA /BG 3/A8 SOYEE /ROK 2/D5 SPECTRUM DENTAL /USA 3/D3 SPIRIT /CN 2/A6 SPIRIT /RC 2/B1 SPOFA DENTAL /CZ 3/A8, 3/B6, 4/C3 SPS /USA 2/A7 SS - WHITE /USA 3/A3 ST. GEORGE TECHNOLOGY /USA 3/A2 STANCHO BONEV /BG 4/A18 STANDARD DIAGNOSTICS /ROK 1/D2 STANDARD PLUS MEDICAL /ROK 1/D2 STARMENDPRO /D 2/D5 STEPHANIX /F 2/A3 STERICLIN /D 2/A7 STERYLAB /I 2/A7 STODDARD /UK 3/A1, 3/B6, 4/D1 STOMA /D 3/D3 STOMA /UA 3/A2 STR MEDICAL /I 1/C6a STRAUSS & CO /IL 3/ D2 STURDY /RC 2/A6 SULTAN HEALTHCARE /USA 3/B4 SUMI ZAKLAD TWORZYW SZTUCZNYCH K. REK A. KRZANOWSKI /PL 2/A19 SUNSTAR BUTLLER GUM /CH 3/C11 SUNTEM /CN 4/B8 SUNTEM BULGARIA /BG 4/B8 SURGERY.BG /BG 2/B15 SUPPORT DESIGN /S 3/A18 SURE - ENDO /KOR 3/C4 SUTTER /D 2/A1, 3/D7 SVENSKA DENTORAMA /S 3/A3


ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS AND SUBEXHIBITORS

SWISSDENT /BG SWISSTEC /CH SYBARITIC /USA SYBRON ENDO /USA SYNERON /IL SYNTHES /CH SYSTEC /D

TAIWAN TRADE CENTER /RC/BG 1/D13 TAVOM /I 3/A10, 3/B1 TBR /F 3/C3 T-COAG /IRL 1/D8 TDV /BR 3/B10 TECHNICAL & GENERAL /UK 3/B7 TECHNICAL & GENERAL BULGARIA /BG 3/B7 TECHNODENTA /BG 3/D13 TECHNOLOGIE MEDICALE /F 2/A6 TECHNOMEX /PL 2/A1, 3/D7 TECNO - GAZ /I 3/A12 TECNOSS DENTAL /I 3/B4 TEHNIX SPA /I 2/A3 TEKMIL /TR 3/ D2 TELEDYNE LEEMAN LABS/USA 1/C3 TEOS DENTAL /BG 4/D2 TEPE /S 4/B6 TEXTILE HI-TEC /F 2/A7 THERA BAND /D 2/A17 THERMO FISHER SCIENTIFIC /USA 1/D8 THOMAS /F 3/A1, 4/D1 TIANJIN ZHENGTIAN MEDICAL INSTRUMENT /CN 1/B13 TIPROMED /I 1/C6b TISSI /I 3/A3 TKD /I 3/B1 ТNI /D 2/A7 ТНТ /F 2/A7 TOKMET - TK /BG 4/D13 TOKYO BOEKI MEDICAL SYSTEM /J 1/D2 TOMED /BG 1/C8 TOP CAREDENT /CH 3/A10 TOR VM /RUS 3/C13 TOROS DENTAL / TR 3/C6 TOSAMA /SLO 3/A1, 4/D1 TOSHIBA /J 1/B3 TOSI /CN 3/C6, 3/D13, 4/A1

3/A10 4/C3 2/A8 3/C2 3/D2 2/A7 2/A7

57


АЗБУЧЕН ñïèñúê íà èçëîæèòåëèòå È ÏÎÄèçëîæèòåëèòå TOSI FOSHAN MEDICAL EQUIPMENT CO. /CN 3/B6 TOSOH BIOSCIENCE /J 1/C1 TOTOKU /J 2/A3 TRACKPORE TECHNOLOGY / RUS 1/B5 TRADE AND INVESTMENT PROMOTION SECTION EMBASSY OF THE REPUBLIC OF POLAND IN SOFIA /PL 2/A15a TRANSCOJECT /D 3/A1, 4/D1 TRANSCOM /E 2/A1, 3/D7 TRANSMEDIKAL /TR 2/A2 TRE T /I 3/A4 TRI HAWK /USA 3/B10 TRIODENT /NZ 3/C5 TRUMPF /D 1/B3 TSE /CZ 2/A1, 3/D7 TUNNSTALL /D 2/A6 TUR /D 1/C8 TURKOM CERA /MAL 3/A3 TURKOM-CERA MADENCILIK GIDA VE ENERJI SAN. TIC. LTD STI 4/C6a

58

ULTRADENT PRODUCTS /USA 3/C5 ULTRAGEL /H 2/B1 ULTRAMED /BG 1/D4 ULTRASONIX /CDN 2/A6 ULTRATONE /GB 2/A8 UNIBIOMED /BG 4/B5a UNICREDIT BULBANK /BG 4/B4 UNIDENT /CH 3/B6 UNIDENT /USA 3/A2 UNIDENT 92 /BG 3/D15 UNIMED /CH 2/A1, 3/D7 UNIMEDICA /BG 4/A16, 2/A20 UNIVENDITOR /LV 3/D13 UVAROV /BG 1/D6

VACUTEC /D 1/C8, 2/A1, 3/D7 VALDENTAL /BG 3/D21 VALDI 2000 /BG 1/D9 VALPLAST - BG /BG 3/A2 VALPLAST INT. /USA 3/A2 VANETTI /CH 3/D1 VANNINI DENTAL /I 3/A1, 4/D1 VARENKOR /CH 3/D21 VARIAN MEDICAL SYSTEMS /USA 2/D5 VBM /D 2/A7


ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS AND SUBEXHIBITORS

VDW /D 3/D1, 3/D4 VDW BEUTELROCK /D 3/A8 VELOPEX /UK 3/B1 VERATHON MEDICAL EUROPE /NL 2/A7 VERTEX /NL 3/A3 VETRO DESIGN /RO 3/D3 VIBRINGE N.V. /NL 3/D1 VICTOR /CN/I 3/B1 VIDAR MED. IMAGING /USA 2/A3 VIDENT /BG 3/D17 VIGODENT /BG 3/C3 VILEM /BG 4/A1 VILLA SYSTEM /I 3/B10 VILTECHMEDA /LT 2/A7 VIRION\SERION /D 2/A7 VISION /USA 3/A2 VISTA DENTAL /USA 3/C2 VITA /D 3/A3 VITALI /I 3/A3 VITREX MEDICAL /DK 1/C1 VITROLIFE /S 1/C3 VIVI /I 3/C2 VOLODYA IGNATOV - V&V /BG 1/C5 VOP /BG 3/A9 VWR INTERNATIONAL /A 1/C3

W & H BULGARIA /BG W&H DENTALWERK BUERMOOS /A W&H STERILIZATION /I W&P /D WAGNER /D WALSER DENTAL /D WAM KEY /F WATERWISE INC. /USA WELCH ALLYN /USA WELLSAMED /D WERTHER /I WIROMA /CH WOLFMEDICA MEDIZINTECHNIK /D WON INDUSTRY /ROK WOSON /CN WRP /MAL WTW /D

3/B2 3/B2 3/B2 3/B1 2/A7 3/D3 4/A1 3/A10 2/A7 4/C3 3/ D2 2/A7 2/C1 3/C6 4/C6 2/A7 2/A5

X-RAY SWISS /CH

1/C8

YAMAHACHI /J

3/A9

59


ñïèñúê íà èçëîæèòåëèòå È ÏÎÄèçëîæèòåëèòå

60

YANEV DENTAL /BG YASON /A YETI /D YONGFENG ENTERPRISE / CN YONI-YOSHKA LEONIDOVA /BG

ZDRAVMEDTECH-E /RU ZEE J INTERNATIONAL /PK ZENITH /DK ZHERMACK /I ZHIVAS /BG ZIANN DENTAL UNITS /CN ZIEHM IMAG. GROUP /D ZILFOR /I ZIMMER DENTAL /USA ZIRC /USA ZIRKONZAHN /I ZJ INTERNATION L /BG ZMT GENEXIM /BG ZUMAX MEDICAL /CN ZYTOVISION /D

3/A6 1/B3 3/A3 3/B6 1/D11 2/C6 4/D10 3/ D2 3/A8, 3/B3 4/D24 4/C6 2/A3 3/C2 4/A1 4/D15 3/A18 4/D10 2/C6 3/C8 1/C3


ñïèñúê íà èçëîæèòåëèòå È ÏÎÄèçëîæèòåëèòå ПО ЗАЛИ зала / щанд Hall / Stand HALL 1 1/B3

MEDIMAG-MS / BG* ABBOTT VASCULAR / USA ATYS / F BLANCO / D BOWA / D CAREFUSION COVIDIEN / USA DAMECA EDWARDS / USA EDWARDS/ USA ELLMAN / USA FRANCEHOPITAL / F/I FUNERALIA / D GIMMI / D HI-TEC/ F HOMOTH / D INTERMEDICAL / I ITC/ USA KHP LINET / CZ MAQUET CRITICAL CARE / S OTOPRONT / D RESORBA / D SONY/ J TOSHIBA / J TRUMPF / D YASON / A

1/B5

OLENA 1 / BG* ACCUTOME INC / USA ARTHRO CARE INC / USA CARL ZEISS MEDITEC PARADIGM SPINE REICHERT / USA TRACKPORE TECHNOLOGY / RUS

1/B5

MICROOPTICA / BG* CARL ZEISS MICROLMAGING / D

1/B7

DIACHIM / BG* DIASYS / D

1/ B11 BULGARIAN MEDICAL ASSOCIATION / BG*

62


LIST OF EXHIBITORS AND SUBEXHIBITORS BY HALLS

1/B12 BEIJING ETERNITY ELECTRONIC TECHNOLOGY /CN* 1/B13 TIANJIN ZHENGTIAN MEDICAL INSTRUMENT /CN* 1/C1

PERFECT MEDICA / BG* BEHNK ELEKTRONIK / D BIOLABO / F DIRUI CO / CN EKF / D EKF DIAGNOSTICS / D MINDRAY / CN MPW / PL PURITE / GB RADIOMETER MEDICAL / DK SHERWOOD SCIENTIFIC / GB TOSOH BIOSCIENCE / J VITREX MEDICAL / DK

1/C2

MEDIS / BG* ANGIODYNAMICS / USA BMI / I FUKUDA DENSHI / J MEDIANA / ROK ORIGIO / DK SONOSCAPE / CN

1/C2

PULMED ENGINEERING / BG* LESSA / E

1/C3

AQUACHIM / BG* 3D HISTECH / H 77 ELEKTRONIKA / H BECKMAN COULTER / USA BIODYNE / ROK BIOLIFE ITALIANA / I BIONEER / KOR BRAND / D BUEHLMANN / CH DIAPATH / I DIESSE / D DR. EHRENSTORFER /D ECOLI / SK ESCO / SGP FATECH / I

63


ñïèñúê íà èçëîæèòåëèòå È ÏÎÄèçëîæèòåëèòå ПО ЗАЛИ

FUKUDA DENSHI / J GRIFOLS / E HITACHI / J IBL / D INFAI / D KONIK-TECH / E LABVISION THERMO / USA MERLYN / USA MOLECULAR DEVICES / USA MUNKTEL & FILTRAK / D NANOSPHERE / USA PANAGEN / KOR PATHCOM / USA SANECO / CN TELEDYNE LEEMAN LABS/USA VITROLIFE / S VWR INTERNATIONAL/ A ZYTOVISION / D

1/C5

VOLODYA IGNATOV – V&V / BG*

1/C6a STR MEDICAL / I* 1/C6b TIPROMED/ I* 1/C6c OSCAR BOSCAROL / I* 1/C6d SHD ITALIA / I* 1/C6e E-LINE / I* 1/C6f MEDICAL TRADING / I*

64

1/C7

MEDSYS / BG*

1/C8

TOMED / BG* BMI BIOMEDICAL / I IMAGE DISPLAY SOLUTIONS / D INNOMED / H MEDTEC / D SIUI / CN TUR / D VACUTEC / D X-RAY SWISS / CH

1/C9

ERBACOR POLSKA / PL* LITTLE DOCTOR INTERNATIONAL


LIST OF EXHIBITORS AND SUBEXHIBITORS BY HALLS 1/C10 MEDI GMBH & CO/ D* 1/C11 AVTOMATIKA GEORGIEV / BG* 1/C13 DIGITAL PARTNERS / BG* 1/C14 MD MAGAZINE / BG* 1/C15 S. KONSTANTINIDIS & CO – PHARMAMEDIHELP / GR* 1/D1 SOFINFORMPRODUCT / BG* EF MEDICA / I MEDEL / I MEDICON EG / D NESSLER MEDIZINTECHNIK / A RUDOLF RIESTER / D 1/D2

BIOMED / BG* AMPALL / ROK BODITECH / ROK CHEMA DIAGNOSTICA / I DRAGONMED / CN DSI / I EUROCELL DIAGNOSTICS / F F.L. MEDICAL / I GIESSE DIAGNOSTICS / I LABITEC / D MAROCHE / I MINDRAY / CN / USA MONOBIND / USA NOVA BIOMEDICAL / USA R2 DIAGNOSTICS INC/ USA STANDARD DIAGNOSTICS / ROK STANDARD PLUS MEDICAL / ROK TOKYO BOEKI MEDICAL SYSTEM / J

1/D4

ULTRAMED / BG* CHISON / CN

1/D6

UVAROV / BG*

1/D8

AVG / BG* BIO GROUP MEDICAL SYSTEM / I DIATRON / A/ H MAXMAT / F

65


ñïèñúê íà èçëîæèòåëèòå È ÏÎÄèçëîæèòåëèòå ПО ЗАЛИ 1/D8

AVL SOFIA / BG* AGA SANITAETSARTIKEL / D AMEDA LABORDIAGNOSTIK / A BILIMSEL TIBBI URUNLER / TR BIOSIGMA / I CLIN PRO INTERNATIONAL CO. LLC / USA DIAMOND DIAGNOSTICS / USA LAERDAL / S LODE / NL MEDICAL GRAPHICS CORPORATION / USA NONIN MEDICAL INC. / USA T-COAG / IRL THERMO FISHER SCIENTIFIC / USA

1/D9

VALDI 2000 / BG*

1/D10 HELMED BULGARIA / BG* HELMED / USA 1/D11 DR. DIMITRE LEONIDOV / D* YONI-YOSHKA LEONIDOVA / BG* 1/D13 TAIWAN TRADE CENTER / RC/BG* 1/D15 MEDINFO JOURNAL / BG* 1/D16 HHP BULGARIA / BG HHP / D HALL 2 2/A1

66

ELPAK / BG* 3M / USA ALLUMEDICUS / ROK ALSA / I APELEM / F BORT / D CORTEX / D CU MEDICAL / ROK ECOPOSTURAL / E EDAN / CN ESCHWEILER / D FAZZINI / I FIAB / I


LIST OF EXHIBITORS AND SUBEXHIBITORS BY HALLS

FOTONA / SLO FUJINON / D GEMMT / TW GIMA / I GN OTOMETRICS / DK HILBRO / PK HOPEFULL / CN HOSPITEX / I HUMAN / D LABTECH / H MAICO / D MEDEC / B MEDIMA / PL MEK / ROK METALTRONICA / I MINDRAY / CN MIR / I MOTIC / D NINGBO DAVID / CN NOPA / D NORAV / IL NOUVAG / SD NUVE / TR OPTOMIC / E PARI / D PHILIPS RESPIRONICS / USA PHYSIOMED / D PROTEC / D RIESTER / D RIMSA / I SAMTRONIC / BR SCHUHFRIED / A SECA / D SHIMADZU / J SLEE / D SOMETECH / ROK SUTTER / D TECHNOMEX / PL TRANSCOM / E TSE / CZ UNIMED / CH VACUTEC / D

2/A2

MEDICALPARK / BG* 4A MEDIKAL / TR BROCHE MEDICAL / TR SANIMAX / TR

67


ñïèñúê íà èçëîæèòåëèòå È ÏÎÄèçëîæèòåëèòå ПО ЗАЛИ

68

TRANSMEDIKAL / TR

2/A3

DIAGONAL / BG* ARCOMA / S CANON / J CONTROL-X MEDICAL / H/USA ECM NOVEKO INTERNATIONAL / F ICRCO / USA MEDISOL / D SEDECAL RADIOLOGIA / E SHIMADZU / J STEPHANIX / F TEHNIX SPA / I TOTOKU / J VIDAR MED. IMAGING / USA ZIEHM IMAG. GROUP / D

2/A4

SOFTWARE COMPANY / BG* CODONICS / USA INTRASANSE / F KONICA MINOLTA / J

2/A5

CHIMTEX / BG* ALP / F AMARELL / D BOHEMIA CRYSTALEX TRADING / CZ BUERKLE / D DELTALAB GROUP / E GAMA GROUP / CZ GLASWARENFABRIK KARL HECHT CO.KG / D KERN&SOHN / D KTS LABORA / CZ MUNKTEL&FILTRAK / D PANREAC QUIMIKA / E PLIVA PHARMACEUTICAL INDUSTRY ZAGREB / HR PLIVA-LACHEMA / CZ WTW / D

2/A6

MARCON / BG* IGS / USA MEDICAL ECONET / D MERIVAARA CORP./ FIN NIDEK MEDICAL / USA PIRRONE & Co / I PLANMECA / FIN


LIST OF EXHIBITORS AND SUBEXHIBITORS BY HALLS

QUANTA / I SEIN / ROK SMART NINE / J SPIRIT / CN STURDY / RC TECHNOLOGIE MEDICALE / F TUNNSTALL / D ULTRASONIX / CDN

2/A7

MEDICAL TECHNICS ENGINEERING / BG* АСМ / CN ALFA WASSERMANN / NL АNALYTICON / D ANIOS LABORATOIRES AP MEDICAL / I ATMOS / D AVANTOR (J.T. BAKER) / NL BASTOS VIEGAS / P BELIMED / CH BIOSPACE / ROK BORER CHEMIE / CH BOULE / S CATGUT / D CBM / I CERACARTA / I COLOPLAST / DK DR. MACH / D ERBA LACHEMA / CZ ERLER ZIMMER / D EUROFARM / I FAZZINI / I HAWO / D HEINE OPTOTECHNIK / D HEINZ HERENZ / D HETТICH / D HUNTLEIGH / GB IMO MEDICAL BEDS / P KABE LABORTECHNIK/ D KD MEDICAL / D KUGEL MEDICAL / D LEICA MICROSCOPE SYSTEMS CH / D LEONARD LANG / A MATHYS / CH MEDEN INMED / PL MEDILAND / RC MELAG / D

69


ñïèñúê íà èçëîæèòåëèòå È ÏÎÄèçëîæèòåëèòå ПО ЗАЛИ

70

MPI / D NАSCO / USA PAJUNK / D PROMAREHA / CZ RANDOX / GB RICHARD WOLF ENDOSCOPES / D RUDOLF / D SALTER-LABS / USA SCHILLER / CH SCHMITZ&SOEHNE / D SIEMENS / D SPS / USA STERICLIN / D STERYLAB / I SYNTHES / CH SYSTEC / D TEXTILE HI-TEC / F ТНТ / F ТNI / D VBM / D VERATHON MEDICAL EUROPE / NL VILTECHMEDA / LT VIRION\SERION / D WAGNER / D WELCH ALLYN / USA WIROMA / CH WRP / MAL

2/A8

NOVIZ / BG* BODY HEALTH / RA COSMEDICO / D HEALTH COMPANY / NL OXYGEN BOTANICALS / CDN SYBARITIC / USA ULTRATONE / GB

2/A9

MEDIKA TRADING / BG* GUANGDONG KAIYANG MEDICAL TECHNOLOGY CO. / CN

2/A10

ALNED MEDICAL / BG* BIONICS / ROK DJO /CHATTANOOGA GROUP/ USA EDIF / I FAZZINI / I FIAB / I


LIST OF EXHIBITORS AND SUBEXHIBITORS BY HALLS

HUWO / D INNOMED MEDICAL / H ITALDIGRAMI/ I LED / I LINEAR CHEMICALS / E MEDITECH / H PISTON / H RIMEC / I SIBEL / E SOMETHY / F

2/A12 SHOUMEL-M / BG* 2/A13 NATIONAL PATIENTS’ ORGANIZATION / BG* 2/A14 ROBUSTA / BG* 2/A15 INSTRUMENTARIA / HR* 2/A15a

TRADE AND INVESTMENT PROMOTION SECTION EMBASSY OF THE REPUBLIC OF POLAND IN SOFIA / PL*

2/A16 MIRRA BALKANIKA GROUP/ BG* LANAFORM / B 2/A17

BMB / BG* FLAGHOUSE / USA JENX / GB LEDRAPLASTIC / I RECK / D RIEDEL / D THERA BAND / D

2/A19 SUMI ZAKLAD TWORZYW SZTUCZNYCH K. REK A. KRZANOWSKI / PL* 2/A20

UNIMEDICA / BG* 3 TEKS TEXTILE / TR ANSELL / F DINA HITEX / CZ ELITE MEDICAL / CN LEBOO / CN

71


ñïèñúê íà èçëîæèòåëèòå È ÏÎÄèçëîæèòåëèòå ПО ЗАЛИ 2/B1

MEDICAL EXPRESS / BG* 3M / USA ALLTION / CN BISTOS / ROK CLINISUT / UAR COMINOX / I DYKAM / IL ECOLAB / USA ETHICON JOHNSON & JOHNSON / USA EUROGINE / E GIMA / I INVENTIS / I KAWE / D KML / CN LEISEGANG / D LEMI / I MEDGYN / USA MEDIFA / D MEGA MEDICAL / ROK MINDRAY / USA PRIMESTAR / PK SCHREIBER / D SIUI / CN SPIRIT / RC ULTRAGEL / H

2/B3a BERLIN-CHEMIE AG / BG* MENARINI GROUP/ D 2/B5

ILAN MEDICAL EQUIPMENT / BG* ESAOTE / I SONOSCAPE / CN

2/B7

EMMONYA PHARMATECH / BG* NENOVA 5 / BG

2/B9

BIOSINTEX / RO*

2/B13 AMET / BG* BERCHTOLD / D HEBU MEDICAL / D 2/B14 DELRUS EUROPE / H* DELRUS BULGARIA / BG* 2/B15 SURGERY.BG / BG*

72


LIST OF EXHIBITORS AND SUBEXHIBITORS BY HALLS 2/B17 KENTAMED / BG* 2/C1

MDM-97 / BG* WOLFMEDICA MEDIZINTECHNIK / D AQUAGYM / GB ELTECH S.R.L / I EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS SA / CH MEDEN-INMED / PL SA / CH

2/C3 2/C3a 2/C3b 2/C3c 2/C3d 2/C3e 2/C3f 2/C3g 2/C3h 2/C3i 2/C3j 2/C3k 2/C3l 2/C3m 2/C3n

KOTRA-SOFIA / BG/MK* CSM IMPLANT / ROK* DENTKIST / ROK* KOREAN DENTAL TRADE ASSOCIATION / ROK* MEDICAL INSTRUMENT SYSTEM / ROK* COLOR SEVEN / ROK* HUBDIC / ROK* SKINREX / ROK* KOSTEC / ROK* CARETEK / ROK* MCURE / ROK* GOODPL / ROK* DAEYANG MEDICAL / ROK* HAPPIDEN CORPORATION / ROK* DUNAMIS DENTAL / ROK*

2/C4

KSH-HADZHIDIMITROV / BG*

2/C6 ZDRAVMEDTECH-E / RU* ZMT GENEXIM / BG 2/C8

CONTEC MEDICAL SYSTEMS / CN*

2/D3

DOCTORA.BG / BG*

2/D5

MEDICOM 2000 / BG* ACTUBEROENTGEN / KZ AMICO / RUS ANCO EUROPA / I DUNLEE MEDICAL COMPONENTS/ D EUROCOLUMBUS / I GENDEX DENTAL SYSYTEMS / D NICAL / I PROTEC MEDIZINTECHNIC / D

73


ñïèñúê íà èçëîæèòåëèòå È ÏÎÄèçëîæèòåëèòå ПО ЗАЛИ

RONTGENWERK / D SEDECAL / E SOYEE / ROK STARMENDPRO / D VARIAN MEDICAL SYSTEMS / USA

2/D7

ADJAROV / BG*

2/D11 FORUM MEDICUS NEWSPAPER / BG* LEKARSKA PRAKTIKA MAGAZINE / BG* HALL 3 3/A1

74

BULAD DENT / BG* ANIOS UNIDENT / CH ANGER G&A / PL BAUSCH /D BECHT / D BLOSSOM / NL BMS DENTAL /I C-K DENTAL / ROK CONFI-DENTAL /USA COXO / CN DENTATUS /S DENTONICS /USA DIADENT / ROK DISPOTECH / I DMP /GR DUMONT INSTRUMENTS / B E LINE / I EDENTA /CH EVE /D FITTY DENT /A FKG /CH GHIMAS / I HARVARD / D HORICO /D INTOP TECHNOLOGY / CN JOSEF HAUNSTETTER /D JOVIDENT /NL LARIDENT /I LASCOD / I MARATHON SMT / ROK MEDICAL DENTAL PACIFIC / F MEDISET / TR


LIST OF EXHIBITORS AND SUBEXHIBITORS BY HALLS

MICROBRUSH / USA / IRL MOORE /USA OCC / CH PASCAL /USA PSP /UK POLYDENTIA /CH REVERBERI /I SDI / AUS SHANGHAI DYNAMICS / CN SHOFU / D / J STODDARD / UK THOMAS / F TOSAMA / SLO TRANSCOJECT /D VANNINI DENTAL /I

3/A2

AVELES / BG * DENTAL TECHNOLOGIES / USA ERAY / TR KEYSTONE / USA KMIZ / RUS STOMA / U / A UNIDENT / USA NOBILIUM / USA NEODONTICS / USA ARTIMAX / USA

3/A2

VALPLAST - BG / BG* CBITE / USA DENTAL ALLOY PRODUCTS / USA DENTREX / USA MONOTRAC / USA ST. GEORGE TECHNOLOGY / USA VALPLAST INT. / USA VISION / USA JSP / USA

3/A3

DENTATECHNICA / BG* 3M ESPE / D ALAN / B AMANNGIRBACH / D ARUM DENTAL / D BAUSCH / D BEGO / D BREDENT MEDICAL / D CANDULOR / CH CATTANI / I

75


ñïèñúê íà èçëîæèòåëèòå È ÏÎÄèçëîæèòåëèòå ПО ЗАЛИ

76

CEKA – ALPHADENT / B DENTONA / D ERKODENT / D GC / J HAGER & WERKEN / D HINRICHS / D INNOTECH / I KANIEDENTA / D KAVO / BR KAVO / D MELAG / D MISCEA / NL SCHICK / D SS – WHITE / USA SVENSKA DENTORAMA / S TISSI / I TURKOM CERA / MAL VERTEX / NL VITA / D VITALI / I YETI / D

3/A4

CHIMTRADE - KOMET / BG* ALPRO MEDICAL / D BAUSCH / D BISICO / D HAGER WERKEN / D HU - FRIEDY /D KOMET GEBR. BRASSELER / D RITTER / D TRE T /I RMO / US INIBSA / E

3/A5

DÜRR DENTAL AUSTRIA / A*

3/A6

YANEV DENTAL / BG* AMDENT / S BIOART / BR BIODINAMICA / BR MEDIREL S.A / CH DENTSTAR / ROK ELA / D POLDENT / PL SCHUTZ DENTAL GROUP / D SMT - MARATHON / ROK


LIST OF EXHIBITORS AND SUBEXHIBITORS BY HALLS 3/A7

GEPAR / BG* BIEN-AIR / CH EUR MED / SK ЕKOM / SK

3/A8

GLORIA INTERNATIONAL / BG* ACTAVIS / BG SOPHARMA / BG MEDICA / BG 3M ESPE / USA ARDENT / S BORER CHEMIE / CH DENTAL PACIFIC / F DENTATUS / CH DIRECTA AB / S EDENTA / CH FKG / CH HAKUSUI TRAIDING / J KERR HAWE / CH MEDICOM / NL NORDISKA DENTAL / S PRIME DENT / USA ROEKO / D SDI / S SPOFA DENTAL / CZ VDW BEUTELROCK / D ZHERMACK / I META BIOMED CO. / ROK

3/A9

VOP / BG* AMANNGIRRBACH /D/A BK-MEDENT / ROK DENSTAR / ROK DFS /D DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY OF DENTAL SYSTEMS / E MESA / I MPF BRUSHES / GR NORITAKE /J RHEIN’83 / I YAMAHACHI / J

3/A10

SWISSDENT / BG* ACTEON GROUP EQUIPMENT /SATELEC /F ACTEON GROUP IMAGING /SOPRO / /F

77


ñïèñúê íà èçëîæèòåëèòå È ÏÎÄèçëîæèòåëèòå ПО ЗАЛИ

ACTEON GROUP PHARMA /PIERRE ROLLAND / /F ANTHOGYR / F ASSUT EUROPE SPA / I AIREL / F DABI ATLANTE / BR DEPPELER / CH ERKODENT / D EURODENT / I INTENSIV / CH MICRO MEGA / F NATIONAL KEYSTON / USA NICHROMINOX /F OMNIA / I PLANMECA / FIN SOLTEC / I TAVOM /I TOP CAREDENT / CH WATERWISE INC. / USA

3/A12 Ecocorect / BG* TECNO - GAZ / I KÜRTEN / D 3/A14 METEO - ENGINEERING / BG* 3/A16 AXIS BULGARIA / BG* AXIS DENTAL SARL / CH

78

3/A18 3/A20

DENTA LIMAR / BG* DENTAVANTGART / Н HYPODENT LAB. 2000 / SK ZIRKONZAHN / I APOL / F SUPPORT DESIGN / S GROUPE DRIVE / F BIOM UP / F OBL / F

3/B1

MEDICAL DEPOT R&K / BG* 3MESPE / USA 4TEK / I ACEM / I ANTHOS / I ASSODONT / I

ATLANTIS / BG*


LIST OF EXHIBITORS AND SUBEXHIBITORS BY HALLS

BANDELIN / D BEST DENT / CN CATTANI / I CEFLA / I DENTAL X / I DOCTOR SMILE / I EMS / CH FARO / I FARUM / PL FONA / CN / SK FOSHION / CN IONYX / F KETTENBACH / D MECTRON / I MY-RAY / I NOUVAG /CH PROMEDICA / D ROSSICAWS / I SELIGA / PL SIRONA / D SMART OPTIC / PL TAVOM / I TKD / I VELOPEX / UK VICTOR / CN/ I W&P / D

3/B2

W & H BULGARIA / BG* SENDOLINE AB/ S DR. IHDE DENTAL AG /CH W&H DENTALWERK BUERMOOS / A W&H STERILIZATION / I

3/B3

CARIS M / BG* HERAEUS KULZER /D ZHERMACK / I NTI - KAHLA /D NOVA RESEARCH / I

3/B4

PATRICIA /BG* DENTSPLY DEGUDENT / A DENTSPLY DETRAY / D DENTSPLY MAILLEFER / CH FGM DENTSCARE / BR HLW DENTAL INSTRUMENTS / D KENDA / LI MEXPO INTERNATIONAL / USA

79


ñïèñúê íà èçëîæèòåëèòå È ÏÎÄèçëîæèòåëèòå ПО ЗАЛИ

80

SULTAN HEALTHCARE / USA TECNOSS DENTAL / I

3/B5

ECODENT /BG* IVOCLAR VIVADENT / LI

3/B6

ANKA KATZAROVA /BG* AMD LASERS / USA BIOMET 3I /USA CHIRANA MEDICAL – STARA TURA /SK COXO MEDICAL INSTRUMENT / CN DCI / USA DENTAL THERAPEUTICS /S DENTATUS AB /S DENTONICS / USA DIRECTA / S DORI DENT DR HIRSCHBERG /A EDENTA / CH EKOM / SK FKG DENTAIRE /CH GAC INTERNATIONAL INC. / USA GUILIN WOODPECKER MEDICAL INSTRUMENT/ CN HANGZHOU YINYA NEW MATERIALS CO. / CN HOLY MEDICAL / CN KERR HAWE / CH LASCOD / I MEDICOM HEALTHCARE / NL META BIOMED / ROK MICROTECH / USA NORDISKA DENTAL / S PREVEST DENPRO LIMITED / IND SALLI SYSTEMS / FIN SHANGHAI GEPLE INDUSTRY / CN SPOFA DENTAL / CZ STODDARD / GB TOSI FOSHAN MEDICAL EQUIPMENT CO. / CN UNIDENT / CH YONGFENG ENTERPRISE / CN

3/B7

TECHNICAL & GENERAL BULGARIA / BG* TECHNICAL & GENERAL / UK

3/B8

IVODENT / BG* NEODENT / GR


LIST OF EXHIBITORS AND SUBEXHIBITORS BY HALLS 3/B9

MICROMOTOR / BG*

3/B10

ROMY-DENT /BG* ANTHOGYR / F BIEN AIR / CH COLTENE WHALEDENT / D DENTSPLY / MAILLEFER / CH DEVEMED / D GEISTLICH / CH HENKE SAS / D IONYX / F KERR HAWE / CH MICERIUM / I SCANDERA / CH PD / CH SCHULKE+ / A SEPTODONT / F TDV / BR TRI HAWK / USA VILLA SYSTEM / I

3/C2

MB CONSULT 2000 / BG* ATENA / I BEYOND /USA KAPS OPTIK / D MORITA /J OBTURA SPARTAN /USA OPTOMIC / E SYBRON ENDO /USA VISTA DENTAL /USA VIVI / I ZILFOR / I

3/C3

DENTACOM / BG* CASTELLINI / I CHIROMEGA / SLO GNATUS / BR OWANDY / F FOTONA / SLO FORESTADENT / D FALCON / PL META BIOMED / ROK CERAMCO / USA TBR / F VIGODENT / BG OSRAM - PHOTOOPTIC LAMPS / D

81


ñïèñúê íà èçëîæèòåëèòå È ÏÎÄèçëîæèòåëèòå ПО ЗАЛИ

82

3/C4

MIPIS / BG* CEDA PRESS / SR CERKAMED / PL DENTAL X / I EDENTA / CH EVE / D HAHNENKRATT / D INTERDENT / SLO KENDA /LI LEONE / I MEDESY / I MK-DENT / D OEKODENT PREUSSER / D SURE – ENDO / KOR I-DENTAL / LT SDI / AUS

3/C5

MIPLANT / BG* BICON DENTAL IMPLANTS / USA BIOLOREN / I CASELLA GROUP / I CMS DENTAL / DK CYTOPLAST / USA DANVILLE / USA DEGRADABLE SOLUTIONS / CH DENTALMIND / S DHT / F DIRECT CROWN / USA GARRISON / USA HEINE / D J+K INSTRUMENTE / D LANG / USA MDT / IL MYERSON / USA QR / I OSTEOGENICS BIOMEDICAL / USA PARKELL / USA PROMED / I RIEMSER / D TRIODENT / NZ ULTRADENT PRODUCTS / USA

3/C6

MEDEOS / BG* NINGBO MINGTAI / CH FOSHAN ROSON / CH INTERDENT / SLO RUTHINIUM / I GACD / F


LIST OF EXHIBITORS AND SUBEXHIBITORS BY HALLS

HYGITECH / F TOROS DENTAL / TR WON INDUSTRY / ROK TOSI / CN 9 SEPTEMBER / RS

3/C7

SIGNUM / BG*

3/C8

KRIS 95 / BG* CAVEX HOLLAND / NL FKG DENTAIRE / CH MEDESY /I PENTRON CLINICAL SYBRON DENTAL SPECIALTIES / USA RUTHINIUM GROUP / I B & L BIOTECH / USA DENTAMERICA INC. / USA ZUMAX MEDICAL / CN ROMIDAN / IL

3/C9

DENTALIA COMMERCE /BG* DENTAURUM / D REALLOY / D DYNA / NL GLOBALTOP / ROK DIASWISS / CH EDENTA / CH

3/C10

DENTASVET – 1 / BG* BREDENT /D D+Z /D DENTATUS /S EDENTA / CH EVE /D FKG /CH POLIRAPID /D RENFERT /D SDI / S

3/C11

EVGENY STEFANOV /BG* 3M ESPE / USA 3M UNITEK / USA A-DEC / USA JUN-AIR / DK NOBEL BIOCARE / USA NSK / J PLANMECA / FIN SINCLAIR PHARMACEUTICAL / UK

83


ñïèñúê íà èçëîæèòåëèòå È ÏÎÄèçëîæèòåëèòå ПО ЗАЛИ

84

SUNSTAR BUTLLER GUM / CH PHILIPS SONICARE / USA

3/C13

DENTECO / BG* ADENTATEC / D CERKAMED / PL DENTATUS AB / S DENTECON INC. / USA DETAX / D DIASWISS / CH DIRECTA AB / S DR. WALSER DENTAL / D ITENA CLINICAL / F NORDISKA DENTAL / S PREMIER DENTAL / USA PEARL DENT / ROK PERFLEX / IL TOR VM / RUS

3/D1

EXCELL DENT / BG* AMERICAN EAGLE INSTRUMENTS / USA I-DENT / CH SCHLUMBOHM / D VDW / D VIBRINGE N.V. / NL VANETTI / CH KENTZLER KASCHNER DENTAL / D MUELER-OMICRON DENTAL / D ESSENTIAL DENTAL SYSTEMS / USA

3/D2

DENTACON / BG* APOZA / D CORNERSTONE /PK FARO /I GENORAY CO /ROK KNIGHTSBRIDGE / F LARRES / USA MOCOM /I ROLENCE ENTERPRISE /RC STRAUSS & CO /IL SYNERON / IL TEKMIL /TR WERTHER / I ZENITH / DK REDENT / IL CAMSIGHT / USA CORTEX / IL


LIST OF EXHIBITORS AND SUBEXHIBITORS BY HALLS 3/D3

RALEV DENTAL / BG* AL ASMAT INSTRUMENTS / PK ALMAC INDUSTRIES / PK CALSON DENTAL / HONG KONG DENTIUM / ROK DEPPELER / CH DFS / D DOCHEM / CN DR. SMILE / I HARVARD DENTAL / D HYGITECH / F LM / FIN META-BIOMED / ROK OVERPOST / I OEKODENT / D PAJUNK / D STOMA / D SPECTRUM DENTAL / USA VETRO DESIGN / RO WALSER DENTAL / D YDM / J

3/D4

DENTAL COMMERCE / BG* AGFA / B CHIRANA DENTAL / SK H. NORDIN / CH HAGER MEISINGER / D KLS MARTIN / D MEDRAD / USA OLIMPIA / J VDW / D

3/D5

SILICATCHIM / BG* INTERDENT / SLO CREATION WILLI GELLER INTERNATIONAL / A

3/D7

ELPAK / BG* 3M / USA ALLUMEDICUS / ROK ALSA / I APELEM / F BORT / D CORTEX / D CU MEDICAL / ROK ECOPOSTURAL / E EDAN / CN ESCHWEILER / D

85


ñïèñúê íà èçëîæèòåëèòå È ÏÎÄèçëîæèòåëèòå ПО ЗАЛИ

86

FAZZINI / I FIAB / I FOTONA / SLO FUJINON / D GEMMT / TW GIMA / I GN OTOMETRICS / DK HILBRO / PK HOPEFULL / CN HOSPITEX / I HUMAN / D LABTECH / H MAICO / D MEDEC / B MEDIMA / PL MEK / ROK METALTRONICA / I MINDRAY / CN MIR / I MOTIC / D NINGBO DAVID / CN NOPA / D NORAV / IL NOUVAG / SD NUVE / TR OPTOMIC / E PARI / D PHILIPS RESPIRONICS / USA PHYSIOMED / D PROTEC / D RIESTER / D RIMSA / I SAMTRONIC / BR SCHUHFRIED / A SECA / D SHIMADZU / J SLEE / D SOMETECH / ROK SUTTER / D TECHNOMEX / PL TRANSCOM / E TSE / CZ UNIMED / CH VACUTEC / D

3/D8

FACE / BG* MANI /J ROEKO /D


LIST OF EXHIBITORS AND SUBEXHIBITORS BY HALLS 3/D9

AXIS ORTHO / BG* AMERICAN ORTHODONTICS /USA PIERROT / E

3/D11 CONSUMPHARM / BG* BIOTEC / I BIOTECK / I 3/D13

TECHNODENTA / BG* EURO C.A.D. / I DFS-DIAMOND / D UNIVENDITOR / LV COXO / CN RUNYES / CN TOSI / CN

3/D15

UNIDENT 92 / BG* DENTALPHARMA /I EDENTA / CH INTERDENT / SLO KAVO DENTAL / D KETTENBACH / D MEGADENTA / D POLIDENT / SLO

3/D17 VIDENT / BG* 3/D19 GUGLA / BG* 3/D21

VALDENTAL / BG* ANGELUS / BR ARDS / IL DENTKIS / ROK IBC / CDN VARENKOR /CH BDT / AUS ISASAN / I DELTADENT / I

HALL 4 4/A1

VILEM / BG* CLINICIAN’S CHOICE / USA EVER STICK / FIN GALBIATI / I LM INSTRUMENTS /FIN OMNIA / I

87


ñïèñúê íà èçëîæèòåëèòå È ÏÎÄèçëîæèòåëèòå ПО ЗАЛИ

PASTELLI / I QUINTESSENCE / D RUIXIN / CN SAESHIN / ROK TOSI / CN WAM KEY / F ZIMMER DENTAL / USA

4/A3

SOFIA DENTAL MEETING ASSOCIATION / BG*

4/A4

APRONECS / BG*

4/A5

HOME OF TECH ENTERPRISES / PK*

4/A6

IBS IMPLANT / ROK*

4/A7

MEDIDENT ITALIA / I*

4/A8

AVRAMOFF / BG*

4/A10 BULGARIAN DENTAL ASSOCIATION / BG* 4/A14

BULGARIAN DENTAL TECHNICIAN UNION / BG* INFODENT - BG / BG* INFOPHARMA / BG*

4/A16

UNIMEDICA / BG* 3 TEKS TEXTILE / TR ANSELL / F DINA HITEX / CZ ELITE MEDICAL / CN LEBOO / CN

4/A18 KERAMOSILIKAT / BG* LUMAX / BG* STANCHO BONEV /BG* 4/A20 DOCTORA.BG / BG* 4/A24 HEPASYST / BG* 4/B1

88

ALBA-TM /BG* CARESTREAM DENTAL /KODAK DENTAL SYSTEMS/ USA


LIST OF EXHIBITORS AND SUBEXHIBITORS BY HALLS

CARESTREAM HEALTH / USA

4/B3

ANVITA BULGARIA /BG*

4/B4

UNICREDIT BULBANK / BG*

4/B5

BG LIGHT /BG*

4/B5A UNIBIOMED / BG* BIOMED / LI DR. IHDE DENTAL / CH 4/B6

PLAC-AID BULGARIA / BG* TEPE / S

4/B8

SUNTEM BULGARIA / BG* FEREX BULGARIA / BG GÜNEY DIŞ / TR SEVENLER DIŞ DEPOSU / TR SUNTEM / CN

4/B9

GENERAL LOGISTIC SERVICES / BG* ALFRED BECHT / D AAP BIOMATERIALS / D NOVADENTO / D GLOBAL ENERGY MEDICINE / AUS

4/B10 ABACOSM / GR* 4/C1

DEMAKOM / BG* PLANMECA OY / FIN OWANDY / F FONA / I DUERR DENTAL / D PRIMAX / D

4/C3

BULDENT / BG* 3MESPE / USA ARTEC / D ASA DENTAL / I BIOCOSMETICS LABORATORIES / E BRAUN ORAL-B / USA COLGATE – PALMOLIVE ADRIA / USA COLTENE WHALEDENT / CH CURADEN INTERNATIONAL / CH DIATECH / CH EDENTA / CH

89


ñïèñúê íà èçëîæèòåëèòå È ÏÎÄèçëîæèòåëèòå ПО ЗАЛИ 4/C4

EMS / CH EURONDA / I GC / J HYGIENIC / CH ID-TECH / CN IVOCLAR VIVADENT / LI JOHNSON & JOHNSON / USA KERRHAWE / CH MK-DENT / D OMNIA / I ORO CLEAN CHEMIE AG / CH PROCTER & GAMBLE / USA ROEKO / CH SPOFA DENTAL / CZ SWISSTEC / CH WELLSAMED / D KRIS-BIL /BG*

4/C6 ORTHO STAR / BG* WOSON / CN GIGAA LASER / CN AJAX DENTAL UNITS / CN ZIANN DENTAL UNITS / CN ALFA-GATE / IL 4/C6a TURKOM-CERA MADENCILIK GIDA VE ENERJI SAN. TIC. LTD STI* 4/C7

MEDINA BIO / BG ALPHA BIO TEC / IL

4/C8

ORTHOMED / BG*

4/C9

CONTACT MEDICAL INTERNATIONAL / BG* BIOLASE / USA KEELER / UK SCICAN / CDN

4/C10 ISOMED /I* 4/C11 BIOTECH INTERNATIONAL / F* 4/C12 DENTAL TRIBUNE BULGARIA / BG* 4/C13 INTERDENT / SLO*

90


LIST OF EXHIBITORS AND SUBEXHIBITORS BY HALLS 4/C15A KOINE ITALIA / I* 4/C15C Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane /I* 4/D1

BULAD DENT /BG* ANIOS UNIDENT / CH ANGER G&A / PL BAUSCH /D BECHT / D BLOSSOM / NL BMS DENTAL /I C-K DENTAL / ROK CONFI-DENTAL /USA COXO / CN DENTATUS /S DENTONICS /USA DIADENT / ROK DISPOTECH / I DMP /GR DUMONT INSTRUMENTS / B E LINE / I EDENTA /CH EVE /D FITTY DENT /A FKG /CH GHIMAS / I HARVARD / D HORICO /D INTOP TECHNOLOGY / CN JOSEF HAUNSTETTER /D JOVIDENT /NL LARIDENT /I LASCOD / I MARATHON SMT / ROK MEDICAL DENTAL PACIFIC / F MEDISET / TR MICROBRUSH / USA / IRL MOORE /USA OCC / CH PASCAL /USA PSP /UK POLYDENTIA /CH REVERBERI /I SDI / AUS

91


ñïèñúê íà èçëîæèòåëèòå È ÏÎÄèçëîæèòåëèòå ПО ЗАЛИ

SHANGHAI DYNAMICS / CN SHOFU / D / J STODDARD / UK THOMAS / F TOSAMA / SLO TRANSCOJECT /D VANNINI DENTAL /I

4/D2

TEOS DENTAL / BG* ICX TEMPLANT / D KSK DENTECH / J DURADAM / MALAISJA D-TEC / S CRESCO PRAHA / CZ OSSEOUS TECHNOLOGIES / USA

4/D2a

GABROVSKI /BG* DENTAURUM IMPLANTS/ D RESORBA WUNDVERSORGUNG / D

4/D4

DENTECH / GR*

4/D5

MARIVO / BG* DSP / GR DISPOTECH / I

4/D6 4/D7

ATT – ANTON TRIFONOV / BG*

4/D9

META-BIOMED / ROK*

COLGATE – PALMOLIVE ADRIA / BG*

4/D10 ZJ INTERNATION / BG* ROMIDAN / PK PHARMA ZAHNFABRIK / TR / D DORI DENT / A BILKIM CHEMICAL / TR CHAMAL / TR POLO DENT / D ZEE J INTERNATIONAL / PK 4/D11 GLAXO SMITH KLINE / BG* GLAXO SMITH KLINE PHARMACEUTICAL

92


LIST OF EXHIBITORS AND SUBEXHIBITORS BY HALLS 4/D12 INFODENT INTERNATIONAL / I* INFOMEDIX INTERNATIONAL / I* 4/D13 TOKMET – TK /BG* 4/D15 LAB TECHNOLOGY / BG* MIS IMPLANT TECHNOLOGIES / IL HYGITECH / F HELMUT ZEPF / D ZIRC / USA 4/D17

MEDICOPROGRESS / BG* MEDIPROGRESS / SK HHQ / USA DENTAL PARTS HAUS / USA EURONDA / I MK-DENT / D SHANGHAI DYNAMIC INDUSTRY / CN

4/D19

HOFMANN CONSULT BULGARIA / BG* ALPHALAESR / D EFFGEN SCHLEIFTECHNIK / D EMW FILTERTECHNIK / D JOKE TECHNOLOGY / D DIAMANT METALLPLASTIC / D MORGAN MOLTEN METAL SYSTEMS / D MORGAN TECHNICAL CERAMICS /HALDENWANGER/ D

4/D21

MEDICAL AND DENTAL MATERIALS MDM / BG FMD / I CAMLOG / CH META ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGY / I BRITESMILE / USA ITENA / F AAREN SCIENTIFIC / USA 3-TEKS / TR ALBOMED / D

93


ñïèñúê íà èçëîæèòåëèòå È ÏÎÄèçëîæèòåëèòå ПО ЗАЛИ

4/D22

EVER – S. PENOV PUBLISHING HOUSE / BG* MEDICAL MAGAZINE / BG DENTAL WORLD NEWSPAPER / BG

4/D24

DENTAL DEPOT ENA / BG* BOSPHORUS DIAMOND DENTAL BURS / TR RUBYDENT / TR MEDICEPT / UK ZHIVAS / BG

* Фирмата е директен изложител * The company is a direct exhibitor

94


96


97


98


99


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå ABACOSM LTD

щанд/stand 4/B10

22, Itis Str. GR - 16344 Athens, Greece Tel.: +30 210 9765002 Fax: +30 210 9765001 e-mail: abacosm@otenet.gr www.abacosm.gr ABACOSM Ltd. е биотехнологична компания за произ­водство и търговия на препарати против ста­реене за кожно приложение. Дермагенетичните продукти са базирани на антиоксиданти като витамините A, C, Е, F и растежните фактори епидермален фактор на ра­стежа, инсулино-подобен фактор на рас­ тежа и др. Курсът на лечение се предписва от лекари - за здрава кожа без бръчки, при хи­пер­пигментация, белези от акне и др. - и се ба­зира на генетичен тест. Всеки курс на лече­ ние работи на клетъчно ниво и е индивидуален за все­к и пациент. Компанията също така про­извеж­да различни продукти за пилинг на осно­ва­та на гел за бавно освобождаване, което пра­ви прилагането на съответната терапия въз­мож­но както в офиса, така и у дома. Продуктите се предоставят само от лекари и специалисти по грижа за кожата. ABACOSM LTD is a biotech company producing and marketing anti-aging topical preparations. Dermagenetic products are based on antioxidants such as Vit.A, Vit.C, Vit. E, Vit. F and growth factors EGF, IGF, etc. The skin care protocols are prescribed by doctors for a healthy skin free of wrinkles, hyperpigmentation, acne scars etc. based on genetic test. All protocols are working on cellular level for every patient individually. The company also produces various peelings based on gel form for slow release to complete both in office and at home therapies. Products are available only through doctors and skin care professionals.

102


infor m ation o N the exhibitors ADJAROV

щанд/stand 2/D7

128, Nishava Str., bl. 128, entr. G, apt. 102 BG - 1404 Sofia, Bulgaria Tel./Fax: + 359 (2) 958 40 46 Mobile: + 359 (83) 109 04 02 e-mail: todor_adjarov@abv.bg

ALBA – TM

щанд/stand 4/B1

Banishora, bl. 69, entr. B, fl. 4, ap. 35 BG - 1233 Sofia, Bulgaria Tel./Fax: +359 (2) 931 48 05, 931 47 19, 931 54 34, 831 70 52 e-mail: carestream_albatm@abv.bg www.albatm-carestream.com Carestream Health - лидер в образната диаг­ но­ стика. Продуктите, произведени от Carestream Health, са синоним на качество и възпроизвежда­не на образи с изключителна диагностична стой­ ност. Дигитални преносими wireless детекторни системи Системи за дигитална рентгенография Мобилни решения за дигитална рентгенография Конвенционални рентгенови апарати Безфилмови системи /CR/ - настолни, ста­ цио­нарни, мобилни, еднокасетъчни, многока­ се­тъчни, дигитализиране на мамографски изображения, опция за ветеринарна медицина Принтери - лазерни и мастиленоструйни PACS системи - Super PACS, Mamo PACS, Cardiology PACS RIS системи CAD системи /с мамографска опция/ Системи за електронно здравеопазване Филми и химикали за обработка

103


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå Carestream Health - the leader in diagnostic imaging. The products manufactured by Carestream Health are synonymous with quality and imaging with ex­ceptional diagnostic value. Portable digital wireless detection systems Systems for digital radiography Mobile solutions for digital radiography Conventional X-ray systems Non-film systems /CR/ - desktop, fixed, mobile, single and multi plate, digitising of mammography imaging, option for veterinary medicine Printers - laser and inkjet PACS systems - Super PACS, Mamo PACS, Car­diology PACS RIS Systems CAD Systems /with mammography option/ EHealth systems Films and processing chemicals

ALBA – TM

щанд/stand 4/B1

Banishora, bl. 69, entr. B, fl. 4, ap. 35 BG - 1233 Sofia, Bulgaria Tel./Fax: +359 2 9314805, 9314719, 9315434, 8317052 e-mail: carestream_albatm@abv.bg www.albatm-carestream.com Carestream Dental /Kodak Dental Systems/ лидер в образната диагностика.

104

Продуктите, произведени от Carestream Dental са синоним на качество и възпроизвежда­не на образи с изключителна диагностична стой­ ност. Скенери с коничен лъч Дигитални панорамни апарати - с цефаломет­ рична приставка, с 3D опция RVG интраорални сензори - включително wire­less вариант, с интелигентна позиционира­ ща система Интраорални камери - wireless вариант, вклю­чително и с детектор за кариеси Високочестотни рентгенови кугели


infor m ation o N the exhibitors Стоматологични дигитализиращи системи Специализиран софтуер Медицински принтери – лазерни и мастилe­ ноструйни Проявителни машини Касети с усилващи фолии Филми - секторни, детски, Simpson, панорамни Химикали за обработка Carestream Dental /Kodak Dental Systems/ leader in diagnostic imaging The products manufactured by Carestream Den­ tal are synonymous with quality and imaging with exceptional diagnostic value. Cone beam scanners Digital panoramic units with cephalometric and 3D option RVG intraoral sensors - wireless, intelligent po­sitioning system, including caries detector Intraoral units - wireless option High X-ray units Specialised software Medical printers - laser and inkjet Developing equipment Cartridges of reinforcing films Films - sectoral, children, Simpson, panora­ mic Processing chemicals

ALNED MEDICAL Ltd.

щанд/stand 2/A10

69, Gen. Totleben Blvd. BG – 1606 Sofia, Bulgaria Tel./Fax: + 359 (2) 951 68 80 e-mail:alned@intech.bg www.alned.com Медицинска техника и консумативи: електрокардиографи, монитори, Холтер системи за ЕКГ и кръвно налягане, стрес-тест системи, дефибрилатори, ехографи, спирометри, аудиометри, фетал монитори, доплери, ЕЕГ, ЕМГ, физиотерапия, рехабилитация и водолечение, лабораторна техника и реактиви Доставка и сервиз

105


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå Medical equipment and consumables: electrocardiographs, monitors, holter systems for ECG and blood pressure, exercise systems, defi­brillators, echographs, spirometers, audio­ meters, fetal monitors, dopplers, EEG, EMG, phy­sio­therapy, rehabilitation and water treatment, la­bo­ratory equipment and reagents Delivery and service.

AMET Ltd.

щанд/stand 2/B13

177, Evropa Blvd. BG - 1331 Sofia, Bulgaria Tel.: +359 (2) 925 1365 Fax: +359 (2) 925 1365 116 e-mail: office@amet-bg.com www.amet-bg.com Създадена през 1995 г., АМЕТ ООД се специали­ зира в разработването, производството и дис­ три­буцията на медицински електронни изделия и модули. През 2009 г. АМЕТ създаде собствена продуктова линия eлектрохирургични апарати АМЕТОМ. АМЕТ ООД е изключителен представител на HEBUmedical GmbH, Германия. Компанията е тясно специализирана в производството на общ хирургичен инструментариум от 1929 г. За четири поколения опитът и традициите в дей­­ността на HEBU са събрани в над 10 000 стан­­дартизирани инструмента, приложими във всички дялове на хирургията и електрохи­ рур­­гията, в това число богата гама прибори за подготовка, поддръжка и стерилизация на ин­струменти. Компанията е утвърден и надежден дългогодишен партньор на световно признатия производител на оборудване за операционни зали Berchtold GmbH, Германия.

106

Established in 1995, АМЕТ Ltd is a company spe­ ci­alized in development, design, manufacturing and distribution of medical electronic equipment and modules. Since 2009 AMET ltd. has develo­ ped an own product line for electrosurgical units - AMETOM.


infor m ation o N the exhibitors AMET Ltd. is an exclusive representative of HEBUmedical GmbH, Germany. HEBU has been dedicated to manufacturing of general sur­gi­cal equipment since 1929. Four generations of pro­ fessional experience and traditions com­p­rise over 10 000 standard instruments, app­li­ed in whichever field of surgery and elec­tro­sur­gery, as well as a wide range of tools for pre­paration, maintenance and sterilization of in­strumentarium. For many years AMET Ltd. has been an esta­ bli­shed and trustworthy partner to the world’s well-known manufacturer of operating room equip­ment - Berchtold GmbH, Germany.

ANKA KATZAROVA

щанд/stand 3/B6

5, Stefan Karadzha Str. BG – 1000 Sofia, Bulgaria Tel.: +359 (2) 981 07 78, 988 41 15 Fax: +359 (2) 868 36 04 e-mail: ankatzarova@abv.bg www.akatzarova.com Дентални продукти - консумативи, инструменти, апаратура, машини, имплантанти, ортодонтия - на водещи световни фирми: KerrHawe, BIOMET 3i, GAC, SalliSystems, CHIRANA MEDICAL, WOODPECKAR, Spofa Dental, UNIDENT, LASCOD, DORIDENT, MetaBiomed, AMD Lasers, Prevest DenPro Limited, COXO, TOSI, DCI, Microtech, FKG Dentaire, Medicom, Edenta, Dentatus, Stoddard, Dental Therapeutics, Nordiska Dental, Directa, YongfengEnterprise, Shanghai GepleIndustry, Dentonics, HANGZHOU YINYA, HOLY MEDICAL, EKOM. Dental products - consumables, instruments, appa­ratuses, machines, implants, orthodontics - from world - known companies: KerrHawe, BIO­ M ET 3i, GAC, SalliSystems, CHIRANA ME­ D ICAL, WOOD­ P ECKAR, Spofa Dental, UNI­­ DENT, LASCOD, DORIDENT, MetaBiomed, AMD Lasers, Prevest DenPro Limited, COXO, TO­ SI, DCI, Mic­ rotech, FKG Dentaire, Medicom, Eden­ ta, Den­ tatus, Stoddard, Dental Therapeutics, Nor­ diska Dental, Directa, YongfengEnterprise, Shanghai GepleIndustry, Dentonics, HANG­ZHOU YINYA, HOLY MEDICAL, EKOM.

107


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå щанд/stand 4/B3

ANVITA BULGARIA P. O. Box 378 71, Nikola Petkov Str. BG – 6000 Stara Zagora, Bulgaria Tel/Fax: + 359 (42) 69 08 56 GSM: 0889814185; 0888681556 e-mail: anvita@abv.bg

Дентално и зъботехническо оборудване АН­ ВИ­ Т А - производство, доставка, монтаж и сервиз. ANVITA dental and dental laboratory equipment - manufacturing, supply, installation and maintenance.

APRONECS Ltd.

щанд/stand 4/A4

87, Treti mart Blvd. P.O. Box 187 BG – 5300 Gabrovo, Bulgaria Tel.: +359 (66) 819 300 Fax: +359 (66) 819 302 e-mail: office@apronecs.bg www.apronecs.bg Проектиране и производство на зъботехнически машини за центробежно леене с индукционно нагряване, муфелни пещи, ултразвукови ва­ ни. Design and manufacture of dental centrifugal casting machines, induction heating, muffle furnaces, ultrasonic baths.

108


infor m ation o N the exhibitors

AQUACHIM AD

щанд/stand 1/C3

83, Prof. Tsvetan Lazarov Blvd. BG – 1582 Sofia, Bulgaria Tel.: + 359 (2) 807 50 00 Fax: + 359 (2) 807 50 50 e-mail: aquachim@aquachim.bg Комплексни решения в областта на клинич­ на­та диагностика чрез оборудване и консу­ ма­­тиви. Официален представител и дистрибутор на фирмите: BECKMAN COULTER /САЩ Апаратура и консумативи за: - биохимична диагностика - хематологична диагностика - имунологична диагностика - флоуцитометрия и цитологична диагностика Биомедицински изследвания: - геномен анализ - интегрирана система за ге­нетичен анализ с възможности за високопроизводителна мултиплексна генна експресия, секвениране, генотипиране и фрагментен ана­лиз. - протеомен анализ - автоматизирана плат­­­ фор­­ма за откриване, характеризиране, из­­мер­ ва­не на бел­тъчната хетерогенност, сте­хи­о­ме­ трия и ана­ли­зиране на белтъци, ензими, гли­ ко­зилирани бел­тъци, биомаркери и антите­ла. - лабораторна автоматизация - компактна ла­ бораторна автоматизирана работна платфор­ ма, осигуряваща автоматизирани решения при ра­ботата с течности - пипетиране, разреждане, разливане. - лазерни гранулометри за определяне раз­ мер на частици, разпределение, зета потенциал, повърхност, размер на порите и характеризиране на сложни дисперсни системи. - лабораторни центрофуги и ултрацентрофуги

109


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå GRIFOLS /Испания Напълно автоматизирани апарати за коагулация и реактиви Напълно автоматизирани апарати за ELISA анализи и реактиви Diesse /Германия Автоматизирана система с монотестове на принципа на имуноензимния анализ и тест с фиксиране на комплемента 77 Elektronika /Унгария Анализатори за урина и анализатори за измерване на нивото на кръвната захар и консумативи за тях. FUKUDA DENSHI /Япония Ултразвукови апарати Biodyne /Южна Корея Система за подготовка на слайдове по метода на течно базирана цитология (LBC) Пълна гама с консумативи за течно базирана цитология (LBS) Buehlmann /Швейцария Бързи и ELISA базирани тестове и апаратураза откриване на заболявания в областта на гастроентерология, неврология, имунология Иновативни тестове наложени вече като златен стандард Saneco /Китай Вакуумни системи за взимане на кръв и урина и пълен набор с аксесоари. INFAI GmbH /Германия Дихателни тестове за доказване на Хеликобактер пилори VITROLIFE /Швеция Хранителни среди и специализирани консумативи за ин витро центрове МЕРЛИН /Германия Система MICRONAUT за идентификация и определяне на антибиотична чувствителност на бактерии и гъби

110

Biolife Italiana, Италия Микробиологични хранителни среди - дехидратирани, готови за използване бутилки, епруветки и петри, тестове за микробна идентификация.


infor m ation o N the exhibitors VWR International, Австрия Реактиви и чисти химикали за химически и хроматографски анализи, анализ на следи от елементи, обемни разтвори, сравнителни материали общоупотребимо и специализирано лабораторно оборудване за химични, хроматографски, микробиологични и молекулярнобиологични лаборатории лабораторни консумативи и средства за лична защита и безопасност в лабораторията KONIK-TECH, Испания Газови хроматографи с различни детектори Аналитични и препаративни HPLC системи Уникална роботизирана система HPLC+HRGC–MSQ12 с неограничени възмож­ ности в хроматографското разделяне. Teledyne Leeman Labs, САЩ Оборудване за елементен анализ: - ново поколение плазмени спектрометри за едновременен анализ на повече от 72 химически елемента, включително азот, хлор и бром - живачни анализатори за контрол на течни, твърди и газообразни проби BRAND, Германия лабораторна стъклария, пластмасария и принадлежности дозиращи устройства за течности ESCO, Сингапур Кабинети за биобезопасна работа, ламинарни боксове, камини, СО2 инкубатори, стерилизатори, сушилни и фризери. Hitachi, Япония HPLC оборудване, аминоанализатори и консумативи едно- и двулъчеви UV-Vis и флуоресцентни спектрофотометри Munktel & Filtrak, Германия висококачествени хартиени, стъкленовлакнести и полимерни филтри за лабораторни, медицински и аналитични приложения.

111


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå Dr. EHRENSTORFER/Германия Сертифицирани сравнителни материали IBL /Германия ELISA реактиви и набори Molecular Devices, САЩ - сканиращи устройства за микроарей анализ, многофункционални четци на плаки, миещи устойства. Nanosphere, САЩ - напълно автоматизирана система за диагностика в клиничната микробиология, съдовата хирургия и определяне фактори на коагулация и антикоагулантна терапия чрез микроарей анализ. Panagen, Южна Кореа - диагностични набори за тумурни маркери KRAS, BRAF и EGFR на базата на полимеразна верижна реакция в реално време и ДНК - чип за диагностика и генотипизиране на човешки папиломен вирус. Bioneer, Южна Кореа - апаратура, реактиви и консумативи за диагностика и анализ, базирани на полимеразна верижна реакция в реално време и класическа. Ecoli, Словакия - диагностични набори на прин­ци­па на полимеразна верижна реакция (в реал­но време и класическа) за клинична мик­ро­био­логия Фирма DIAPATH, Италия, е водещ производител на оборудване, апаратура, реактиви и консумативи за клинична патология, включващи: Фирма LABVISION THERMO, САЩ, е водеща фирма в производството на антитела, найнови микрополимерни системи за визуализиране и апаратура за имунохистохимични изследвания и ин витро диагностика. Фирма ZYTOVISION, Германия, е специализирана в производството на сонди и китове за ин сито хибридизация (CISH & FISH) с изключителна чуствителност и диагностична надеждност.

112

Фирма 3D HISTECH, Унгария, е водещ про­­из­­ водител на дигитални системи за автома­тично скениране на предметни стъкла. Специализирани софтуери за качествена и количествена обработка на образите, ръчни и автомати-


infor m ation o N the exhibitors зирани системи за създаването на тъканни ми­кр ­ о­­арей блокове. Фирма PATHCOM, САЩ, произвежда найновата и най-бърза автоматизирана система за имунохистичимична ин-витро диагностика (пробоподготовка, оцветявания и ин сито хибридизация (CISH & FISH до 5 (7) часа). Фирма FATECH, Италия предлага единствения за момента лазерен принтер с възможност за надписвани на биопсични касети от 3 страни и / или надписване на предметни стъкла. Проект: СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН НАУЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТРУК­ ТУРАТА НА ПРЕБИОТИЦИ И ФУНК­ ЦИО­­ НАЛ­ НИЯ ИМ ПОТЕНЦИАЛ ВЪРХУ МИ­ КРО­ ОРГАНИЗМИ, СВЪРЗАНИ С ЧОВЕШКО­ ТО ЗДРАВЕ с финансовата подкрепа на Фонд “Научни изследвания” - МОН Проект: СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФАКТОРИТЕ, ПОВЛИЯВАЩИ ИМПЛАНТАЦИЯТА НА ЧОВЕШКИЯ ЕМБРИОН И ОЦЕНКА И МОДУЛИРАНЕ РЕЦЕПТИВНОСТТА НА ЕНДОМЕТРИУМА с финансовата подкрепа на Фонд “Научни изследвания” - МОН Complex solutions in clinical diagnostics by equipment and consumables Official representative and distributor of the following companies: BECKMAN COULTER /USA Analytical systems and special reagents/test kits for: - Biochemical diagnostics - Haematological diagnostics - Immunological diagnostics - Flowcytometery and cellular diagnostics - - - -

Biomedical research: Genomics and Proteomics Laboratory Automation Particle Characterization Laboratory centrifuges and ultra-centrifuges

113


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå GRIFOLS /Spain Automated coagulation systems and rea­gents Automated systems for ELISA analyses kits and reagents Diesse /Germany Automated EIA and CFT system with mono­tests 77 Elektronika Kft /Hungary Mainly urine analyzers, blood glucose meters and their consumables. FUKUDA DENSHI /Japan Ultrasound machines INFAI GmbH /Germany Breath tests for diagnosis of Helicobacter pillory infection VITROLIFE /Sweden Culture media and specialized consumables for IVF centers MERLYN /Germany MICRONAUT system for automated microbial identification and antimicrobial susceptibility tes­ ting of clinical relevant bacteria and yeasts Biolife Italiana, Italy Microbiology culture media - dehydrated, ready for use bottles, tubes and petri dishes, tests for microbial identification VWR International, Austria Reagents and chemicals for chemical, chroma­ tography and trace analyses, volumetric solutions, certified materials General and specialized lab equipment for chemical, chromatography, microbiology and molecular biology labs Laboratory consumables, equipment for per­ sonal protection and safety KONIK-TECH, Spain HRGC with various detectors Analytical and preparative HPLC Unique chromatography solutions HPLC+HRGC–MSQ12 with unlimited abilities in chromatography separations.

114

Teledyne Leeman Labs, USA Equipment for element analyses:


infor m ation o N the exhibitors New generation plasma spectrometers for simultaneous analyses of more than 72 chemical ele­­ments, including nitrogen, chlorine and bromi­ ne Mercury analyzers for analyses of solid and liquid samples BRAND, Germany Laboratory glassware, plasticware and equip­ ment Liquid handling devices ESCO, Singapore Biosafety and laminar flow cabinets, fume hoods, CO2 incubators, ovens and deep-free­ zers Hitachi, Japan HPLC equipment, aminoanalyzers and consu­ ma­bles Single and dual beam UV-Vis and fluorescent spectrophotometers. Munktel & Filtrak, Germany High quality paper, glass-fiber and polyme­ric filters with lab, medical and analytical applica­ tions. Dr EHRENSTORFER /Germany Certified reference materials IBL /Germany ELISA kits and reagents Molecular Devices, USA - microarray scan­ ners, microplate readers and washers. Nanosphere, USA - fully automated system for diagnostics in clinical microbiology, cardiac sur­ge­ry and tests for factor of coagulation and an­ti­ pla­te­late therapy based on microarray analy­ses. Panagen, South Korea - CE/IVD real-time PCR kits for diagnostic of KRAS, BRAF and EGFR and DNA microarray test for detection and genotyping of HPV. Bioneer, South Korea - instruments, reagents and consumables for PCR and Real-time PCR analysis and diagnostics. Еcoli, Slovakia - PCR and Real-time PCR diag­ nostic kits for clinical microbiology.

115


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå Research Project: Establishment of an interdisciplinary research center for investigation the structure of prebio­ tics and their functional potential on micro­ or­ ga­ nisms, related to human health with the financial support of National Science Fund - Ministry of Education and Science Research Project: Establishment of a center for investigation of factors, influencing implantation of human em­ bryos with the financial support of National Science Fund - Ministry of Education and Science

ATLANTIS Ltd.

щанд/stand 3/A20

9, Porto Lagos Str. BG – 4003 Plovdiv, Bulgaria Tel./Fax: + 359 (32) 96 21 36 e-mail: atlantis@evrocom.net АТЛАНТИС разработва, произвежда и търгува с медицински лазери: Дентален високоенергиен диоден лазер и терапевтични лазери, както и с друга медицин­ ска апаратура АTLANTIS Comp. has been developing, manufacturing and trading medical lasers: Dental high-energy diode laser and thera­peu­ tical lasers ones as well other medical appara­ tuses

AVELES Ltd.

щанд/stand 3/A2

132, Dimitar Talev Str. BG – 4000 Plovdiv, Bulgaria Tel.: + 359 (2) 824 52 10 Mobile: + 359 (88) 893 74 47, (88) 989 10 57 e-mail: aveles@abv.bg Внос и дистрибуция на зъботехнически и сто­ матологични материали.

116

Import and distribution of dental technics and sto­matological materials.


infor m ation o N the exhibitors AVG Ltd.

щанд/stand 1/D8

BG - 1000 Sofia, Bulgaria P.O. Box 1408 137, Vitosha Blvd., floor 1, office 1 Tel.: +359 (2) 963 28 66 Fax: +359 (2) 963 32 66 e- mail: jordanka_viyatchka@avl-sofia.com Фирма АВЛ София ЕООД предлага следните продукти: Реактиви Консумативи Кръвно-газови анализатори Електролитни анализатори Хематологични броячи Коагулометри Апарати за биохимичен анализ Апарати за кардиологични изследвания Боди плетизмографска система Пулсоксиметри Стрес системи Бягащи пътеки Велоергометри Сервизно обслужване и поддръжка Фирма АВГ ООД предлага следните продукти: Реактиви, консумативи и апаратура за: Коагулация Хематология Биохимия Сервизно обслужване и поддръжка Фирмите, които представляваме, са: За АВЛ София ЕООД: Medical Graphics Corporation - САЩ Nonin Medical Inc. - САЩ Thermo Fisher Scientific - САЩ Clin Pro International Co. LLC - САЩ Diamond Diagnostics - САЩ Lode - Холандия T-coag - Ирландия AGA Sanitaetsartikel GmbH - Германия Biosigma SRL - Италия Ameda Labordiagnostik GmbH - Австрия Bilimsel Tibbi Urunler - Турция За АВГ ООД: MaxMat S.A. - Франция Diatron - Унгария Bio Group Medical System - Италия

117


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå Company AVL Sofia Ltd. offers the following products: Reagents, Consumables Blood gas analyzers Electrolyte analyzers Hematology counters Haemostasis analyzers Apparatus for biochemical analysis Apparatus for Cardiac Research Body plethysmograph system Pulse oximetry Stress Systems Treadmills Veloergometers Service and maintenance AVG Ltd. offers the following products: Reagents, Consumables and Analysers for Haemostasis Hematology Biochemistry Service and maintenance The companies we represent are: For AVL Sofia Ltd. Clin Pro International Co. LLC - USA Diamond Diagnostics - USA Medical Graphics Corporation - USA Nonin Medical Inc. - USA Thermo Fisher Scientific - USA Lode - Netherlands T-coag - Ireland AGA Sanitaetsartikel GmbH - Germany Biosigma SRL - Italy Ameda Labordiagnostik GmbH - Austria Bilimsel Tibbi Urunler - Turkey For AVG Ltd. MaxMat S.A. - France Diatron - Austria/Hungary Bio Group Medical System - Italy щанд/stand 1/C11

AVTOMATIKA GEORGIEV Ltd.

118

zh.k. Gotse Delchev, bl. 36, entr. E BG - 1404 Sofia, Bulgaria Tel.: + 359 (2) 996 21 42 e-mail: ceco_georgiev@ yahoo.com


infor m ation o N the exhibitors

AVRAMOFF Ltd.

щанд/stand 4/A8

4, Chervena stena Str. BG – 3500 Berkovitsa, Bulgaria Tel./Fax: + 359 (953) 886 68 Mobile: +359 (88) 823 52 47 e-mail: medicalfrance@abv.bg www.avramoff-medical.hit.bg Фирма за производство на специални, за­щит­ ни, медицински и работни облекла. Producer of special, protective, medical and working clothes.

AXIS BULGARIA Ltd.

щанд/stand 3/A16

Office A 4, 14 A, Belmeken Str. BG – 1618 Sofia, Bulgaria Tel: +359 (0) 700 17 750, Fax: + 359 (2) 929 66 31 e-mail: office@axisbulgaria.com www.axisbulgaria.com AXIS е швейцарска фирма, лидер в производ­ ството на диамантени и твърдосплавни пили­ тели, хирургични фрези, лабораторни инстру­ менти и полиращи материали, радикуларни щифтове от титан и фибро стъкло, избелващи системи за домашно и клинично ползване и циркониеви зъбни импланти. АXIS is a Swiss company, leader in the manufacturing of diamond and tungsten carbide burrs, surgical burrs, laboratory instruments and polishers, titanium and fiberglass posts, teeth whitening systems for home and clinical use and zirconia dental implants.

119


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå

AXIS ORTHO Ltd.

щанд/stand 3/D9

84, Bogomil Str. BG – 4000 Plovdiv, Bulgaria Mobile: + 359 (88) 749 39 24 e-mail: axisortho@abv.bg Официален представител на AMERICAN ORTHODONTICS за България Всичко за ортодонтията Official representative of AMERICAN ORTHODONTICS for Bulgaria Everything for orthodontics

щанд/stand 1/B12

BEIJING ETERNITY ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., Ltd. No.17 Xijing Road, Badachu Zhongguancun High-tech Zone Shijingshan District, Beijing, P. R. China. 100041 Tel: +86-10-68861486 Fax: +86-10-68815496 e-mail: jack@yshmedical.com www.yshmed.com Products: Уреди за анестезия, вентилатори, инфузионни помпи. Products: Anesthesia Machine, Ventilator, Infusion Pump.

120


infor m ation o N the exhibitors

BERLIN-CHEMIE AG

щанд/stand 2/B3а

Representation Office 147, Tsarigradsko shose Blvd. BG - 1784 Sofia Bulgaria Tel.: +359 (2) 96 55 365 Fax: +359 (2) 96 55 366 e-mail: bcsofia@berlin-chemie.com Берлин-Хеми е компания с богати традиции и динамично развитие. Нашата история в Берин Адлерсхоф започва през 1890 г. Някои от нашите служители са пето поколение семейства, уча­ ст­ва­ли в развитието, производството и пус­ка­ не­то на пазара на лекарствени продукти на ком­па­ни­ята, известна днес като Берлин-Хеми АГ. Днес Берлин-Хеми е немски филиал на ком­ па­­ния­та Менарини Груп, която от много го­дини заема водеща позиция на фармацевтич­ния пазар в Италия. Компанията, основана през 1886 и със седалище на управление във Фло­рен­ция, се е развивала поколения наред, за да стане световна фармацевтична компания. Менарини следва две основни стратегически цели: научноизследователска дейност и меж­ ду­на­родно присъствие. И двете цели пра­вят въз­можно иновативните продукти да се из­ пол­зват успешно за нуждите на пациенти по це­лия свят. Менарини Груп притежава отличителна световна репутация като способен и надежден партньор. Това се отнася както за разработва­ нето на нови продукти, така и при споделянето на научни открития. Берлин-Хеми също се въз­п ол­з ва от този партньорски начин на мис­ле­не. Берлин-Хеми Менарини e космополитна компания с присъствие на фармацевтичния пазар в повече от 30 европейски и азиатски държави. Като цяло компанията има служители от над 70 националности. Тази пъстрота допринася за силата на компанията..

121


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå Berlin-Chemie AG is a company of rich tradition and has experienced a dynamic development. Our history in Berlin-Adlershof goes back to 1890. Some of our employees are their family’s fifth generation to be involved in the development, production and marketing of drugs for this company now known as Berlin-Chemie AG. Nowadays BERLIN-CHEMIE is a German sub­­ si­diary of the MENARINI Group, which has been occupying a leading position in the Ita­li­an phar­ maceutical market for many years. The company, which was formed in 1886 and is headquartered in Florence, was developed over the generations to become a global phar­ma­ceutical company. MENARINI pursues two strategic objectives: re­ search and internationalisation. Both ende­avours enable innovative products to be used suc­ces­ s­fu­lly to the satisfaction of patients through­out the world. The MENARINI Group en­joys an out­ stan­ding reputation worldwide as an effi­cient and re­li­able partner. This applies both to the deve­lop­ ment of new drugs and to the commu­nica­tion of scientific insights. BERLIN-CHEMIE also benefits from this partner­ship-based way of thinking. Berlin-Chemie Menarini is a cosmopolitan company with organisations active on-site in more than 30 European and Asian countries. Overall, the employees are people from more than 70 nations. This diversity contributes to the company strength.

BG LIGHT Ltd.

щанд/stand 4/B5

9-B, Lyuben Karavelov Str., fl. 1 BG - 4002 Plovdiv, Bulgaria Tel.: + 359 (32) 64 40 89 Fax: + 359 (32) 64 19 13 e-mail: office@bglight.com www.bglight.com Производство, продажба и сервиз на стомато­ ло­гични апарати за фотополимеризация и из­белване BLUEDENT

122

Production, trade and service of BLUEDENT den­tal curing lights - LED & Halogen and LED blea­ching unit.


infor m ation o N the exhibitors

BIOMED

щанд/stand 1/D2

bl.251, kv. Gotse Delchev PO BOX 152 BG - 1404 Sofia, Bulgaria Tel./Fax: +359 (2) 859 83 23 Mobile: +359 (88) 618 47 30 www.biomedbg.com e-mail: biomed@bgnet.bg Апарати за клинична лаборатория: - Биохимични анализатори - Хематологични анализатори - Електролитни анализатори - Кръвно-газови анализатори - ELISA ридери и анализатори - Коагулометри - Глюкомери Реактиви за клинична лаборатория - Клинична биохимия - Хематологични реактиви - Електролитен анализ - Коагулация - ELISA тестове - Контролни материали Тест ленти за уринен анализ Бързи тестове за: - Инфекциозни заболявания - Наркотичен и лекарствен контрол - Туморни маркери Ехографи и пациентни монитори Микроскопи и центофуги Автоматични пипети Пластмасови консумативи: - Епруветки и игли за вземане на кръв - Накрайници за автоматични пипети - Епруветки тип Епендорф - Кювети и кюветни сегменти Clinical laboratory analyzers Diagnostics reagents ELISA kits Urine reagent strips Rapid tests Diagnostic Ultrasound System Patient monitors Plastic consumables

123


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå

BIOSINTEX SRL

щанд/stand 2/B9

1A, N. Gogol Str., sect. 1 RO - 012017 Bucharest, Romania Tel.: +4021 (230) 23 90 Fax: +4021 (230) 23 91 e-mail : contact@biosintex.com www.biosintex.com Ние сме румънски производител на хирурги­ чески конци, херниални импланти и облекла за многократна употреба в операционната зала. Всички продукти са сертифицирани по CE, а про­изводствената база е сертифицирана по системата за управление на качеството ISO 9001:2008 и ISO 13485:2004 / AC2007. We are a Romanian manufacturer of surgical su­tu­res, hernia implants and operating theater re­u­sable gowns. All products are CE mark certifi­ ed. Production facility is ISO 9001:2008 & ISO 13485:2004/AC2007 certified for quality management system.

BIOTECH International

щанд/stand 4/C11

305, Allées de Craponne F - 13300 Salon de Provence, France Tel.: + 33 4 90 44 60 60 Fax: + 33 4 90 44 60 61 e-mail: info@biotech-international.com www.implants.fr/en/ BIOTECH International е френска компания, ос­нована през 1987 г. и базирана в Салон дьо Про­ванс - Южна Франция. BIOTECH International проектира, произ­ веж­д а и дистрибутира зъбни импланти и кост­нозаместващи материали. Нашият опит и знания ни позволяват да предоставяме на на­шите клиенти пълна гама от продукти:

124


infor m ation o N the exhibitors импланти с циркониева шийка, цилиндрични или конусообразни титаниеви импланти, мини импланти, които ви осигуряват гъвкавост да уп­равлявате всяка клинична ситуация. Найно­вата ни имплантна система, Kontact® пред­ ла­га превключване на платформата, морзово ко­нично свързване, както и широка гама от ре­шения за протези. Вече 25 години Biotech следва една и съща цел: да създава постоянно съвършенство и да предоставя иновативни решения, която превър­на BIOTECH International в една от во­­де­щите компании на пазара. Този успех е ре­­зултат на пра­вилната комбинация между при­до­бити­те знания и управлението на човешкия потен­циал, участващ в процеса. BIOTECH International присъства в повече от тридесет страни. Предлаганите на пазара продукти съответстват на европейските стандарти за производство, контрол, безопасност, етикетиране и опаковане. Всички продукти са резултат от тясното сътрудничество между хирурзи, лаборатории за зъбни протези, специалисти по биоматериали, специалисти в бранша и проектантския отдел. Следователно те са отражение на отличното качество за оптимално използване. Presentation of the company: BIOTECH International is a French company founded in 1987 and based in Salon de Provence - South of France. BIOTECH international designs, manufactures and distributes dental implants and bone substitute material. Our experience and knowledge allow us to provide our clients a full range of products: implants with zirconium neck, cylindrical or conical titanium implants, mini implants that give you the flexibility to manage every clinical situation. Our la­test implant system, the Kontact® offers a Plat­ form switching, a Morse taper connection as well as a large range of prosthetic solutions. Since 25 years, Biotech has followed the sa­ me objective: create perpetual excellence and pro­vide innovative solutions making BIOTECH In­ ter­ national one of the leaders companies in the mar­ket. This success is the result of a well-pro­ por­tioned blend between acquired knowledge and the management of the human potential involved in the process.

125


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå BIOTECH International is present in more than thirty countries. The products marketed comply with European standards for manufacturing, monitoring, safety, labelling and packaging. All the products are the result of a close collaboration between surgeons, dental prostheses laboratories, biomaterial specialists, professionals in the industry and the design department. They are therefore the reflection of an exemplary quality for an optimal use.

BMB Ltd.

щанд/stand 2/A17

2, Todor Kableshkov Str. BG – 1618 Sofia, Bulgaria Tel.: + 359 (2) 855 83 36 Fax: + 359 (2) 955 54 43 e-mail: bmb-bg@yahoo.com Уреди за функционална рехабилитация на опорно-двигателния апарат и помощни сред­ ства за деца инвалиди, оборудване за масаж, гимнастически уреди. Rehabilitation equipment, equipment for ergo the­ rapy, massage equipment, gymnastic and training equipment, aids for disabled persons.

BULAD DENT Ltd.

щанд/stand 3/A1, 4/D1

44, Nikolay Kopernik Str. BG - 1111 Sofia, Bulgaria Tel.: + 359 (2) 971 48 44, 870 07 95, 971 48 41 Fax: + 359 (2) 971 34 58 e-mail: bulad@mreja.net www.buladdent.com 89, TsarigradskoChaussee Blvd., bl. 112 BG – 1113 Sofia, Bulgaria Tel./Fax: + 359 (2) 971 34 93 e-mail: bulad2@mreja.net

126


infor m ation o N the exhibitors

BULDENT Ltd.

щанд/stand 4/C3

56, Demir Kapia Str. BG – 1220 Sofia, Bulgaria Tel./Fax: + 359 (2) 936 06 44 e-mail: office@buldent.eu www.buldent.eu БУЛДЕНТ ООД е маркетингова и дистрибу­тор­ ска компания, лидер в стоматологичния и фар­ ма­цевтичния сектор. Фирмата е официален пред­ставител и дистрибутор на утвърдени ден­тални марки - Coltene Whaledent, Roeko, Dia­tech, Componeer, GC, 3MESPE, Kerr Hawe, Spo­fa Dental, Ivoclar Vivadent, Wellsamed и бран­дове за устна хигиена - Listerine, Curaprox, Oral-B, Yotuel, Rembrandt и много други. Фир­мата е официален партньор в България на P&G и Colgate за денталния пазар. Всички про­­дукти са успешно представени чрез доб­ ра дистрибуторска мрежа и високо ка­че­ство, съчетано с атрактивни цени. Фир­м а­т а се фоку­сира върху поддържане на пъл­на налич­ ност на стоките на склад, голям асор­тимент от продукти, бързи доставки до клиента и обучение на висо­коквали­фициран и мотивиран екип. BULDENT Ltd. is a leading marketing and distribution company in the dental and pharmaceutical sector. The company is official representative and distributor of recognized dental brands - Coltene Whaledent, Roeko, Diatech, Componeer, GC, 3MESPE, Kerr Hawe, Spofa Dental, Ivoclar Vivadent, Wellsamed, and oral care brands such as: Listerine, Curaprox, Oral-B, Yotuel, Rembrandt and many others. The company is official dental market partner of P&G and Colgate. All products are successfully presented through excellent distribution network and high quality combined with attractive prices. The main goal of the company is to keep the product availability, to provide wide product range to the client and to prepare highly qualified and motivated team.

127


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå

щанд/stand 4/A10

BULGARIAN DENTAL ASSOCIATION 49, Dondukov Blvd. BG – 1000 Sofia, Bulgaria Tel.: +359 (2) 987 47 97 Fax: + 359 (2) 988 87 24 Mobile: + 359 (88) 840 72 26 e-mail: ssbcentur@abv.bg www.bzs.bg Българският зъболекарски съюз (БЗС) е въз­становен през 1999 г. по силата на закона за със­лов­ните организации на лекарите и ле­ка­рите по дентална медицина (ЗСОЛЛДМ) като ор­ганизация, в която членуват над 8200 ле­ка­ри по дентална медицина в България. БЗС е наследник и правоприемник на БЗС, осно­ ван през 1905 г. Официалното издание на БЗС е вестник „ДентаМедика”. През настоящата 2012 г. Българския зъболекарски съюз за пореден път организира най-голямото си научно и престижно събитие - XII Научен конгрес, което ще се проведе на 15-17 юни 2012 г., в гр. Бургас. Предстоящото ни мероприятие е включено в продължаващото медицинско обучение на Световната дентална организация (FDI) и през последните години събира над 1000 участници. В научната програма на конгреса лекции ще изнесат изявени лектори от чужбина и България. Освен това XII Научен конгрес на БЗС ще бъде съпроводен от традиционната голяма Дентална медицинска изложба и богата социална програма. За пореден път Конгресът ще има и постерна секция. Условия за участие Конгресна такса за редовни членове на БЗС - 80 лв. Таксата не включва куверт за гала вечеря или гала коктейл. Конгресна такса след 31.05.2012 г. - 100 лв.

128


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå Такса правоучастие за придружаващи лица, които не са лекари по дентална медицина 50% от стойността на таксата правоучастие. Таксата не включва куверт за гала вечеря или гала коктейл! Конгресна такса за студенти и докторанти - 50% от таксата правоучастие. Таксата не включва куверт за гала вечеря или гала коктейл! Студентите и докторантите, които участват с постери, в постерната секция на 12-ия Научен конгрес са освободени от такса правоучастие. Стойност на куверт за гала вечеря или гала коктейл - 50.00 лв., краен срок 31.05.2012 г. Събира се от РК заедно с таксата правоучастие, като изрично в поименните списъци се отбелязват платилите куверта за гала вечеря или гала коктейл! Срокът за регистрация за участие в 12-ия Научен конгрес e до 31 май 2012 г. NB! НЯМА ДА ИМА КОНГРЕСНА РЕГИСТРА­ ЦИЯ И ПРОДАЖБА НА КУВЕРТИ НА МЯСТО! Участие в постерната секция: За информация: e-mail: maslinkova@yahoo.com Тел.: 032/628957 www.bzs.bg Участие в денталната изложба: За информация: Тел.: 02/ 987 47 97 GSM: 0888/ 40 72 26 The Bulgarian Dental Association (BgDA) is restored by the virtue of the Professional Organizations of Physicians and Physicians in Dental Medicine Act in 1999 as an organization that includes over 8200 physicians in dental medicine in Bulgaria. The Association is the legal inheritor of Bulgarian Dental Association, created in 1905. The official issue of BgDA is a newspaper DentaMedica. The Bulgarian Dental Association organizes again its biggest scientific and most prestigious

130


infor m ation o N the exhibitors event - the XII Scientific Congress - that will be th held from 15 to 17th of June, 2012 in the city of Bur­ gas. The upcoming event is included in the con­ti­ nuo­us medical training of FDI and has ga­thered more than 1000 participants in the last years. Re­cognized lecturers from Bulgaria and ab­road will read lectures during the scientific pro­gramme of the Congress. The XII Scientific Cong­ress of Bul­ garian Dental Association will be atten­ded by the traditional large-scale den­tal and me­di­cal exhibition and rich social prog­ram­me. The Cong­ ress again will have Poster se­ssi­on. Participation conditions: Congress registration fee for regular members of the BgDA - BGN 80.00 (41.00 eur). The registrati­on fee does not include ticket fee for a Gala Dinner or a Gala Cocktail. A registration fee for the Congress after May 31st, 2012 - BGN 100 (52.00 eur) Congress registration fee for accompanying persons who are not dentists - 50% of the fee (BGN 40.00 - 21.00 eur). Congress registration fee for undergraduate and PhD students - 50% of the fee (BGN 40.00 21.00 eur). The registration fee does not include ticket fee for a Gala Dinner or a Gala Cocktail! Students and PhD students, participating with posters in the Poster section of the 12th Scientific Congress are free from the registration fee. Ticket fee for a Gala Dinner or a Gala Cocktail - BGN 70.00 (36.00 eur) Deadline for registration for the Gala Dinner or the Gala Cocktail - May 31st, 2012 Registration deadline - May 31st, 2012 NB! There will be no CONGRESS REGISTRATION AND SALE OF Tickets for a Gala Dinner or a Gala Cocktail on the spot! Participation in the poster session: e-mail: maslinkova@yahoo.com Tel.: + 359 (32) 62 89 57 www.bzs.bg Participation in the dental exhibition: Tel.: + 359 (2) 987 47 97 Mobile: + 359 (88) 840 72 26

131


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå щанд/stand 1/B11

BULGARIAN MEDICAL ASSOCIATION 15, Acad. Ivan Geshov Blvd. BG – 1431 Sofia, Bulgaria Tel.: + 359 (2) 954 11 69, 954 11 26 Fax: + 359 (2) 954 11 86 БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ (БЛС) е про­ фе­сионалната съсловна организация, в която чле­нуват повече от 34 000 медици. БЛС е член на Световната медицинска асо­­ци­а­ция, Постоянния комитет на лекарите в Евро­па, Фе­дерацията на европейските лекари на дър­жавна служба, Съюза на общопрактику­ ващите лекари в Европа. Официалният сайт на БЛС е www.blsbg.com, който съдържа актуална и полезна информация за съсловието и здраве­ опазването в България. QUO VADIS Националното издание на Българския лекарски съюз Вестник QUO VADIS излиза от 2000 г. и е най-авторитетното специализирано издание, на­сочено предимно към лекарите. Пълноцветен печат, формат А3, периодичност - 1 път в месеца. Разпространява се чрез абонамент и ръчна продажба. Част от абонамента се из­ вършва директно от Регионалните лекарски колегии, а останалата от “Български пощи” и частни фирми. Вестникът засяга актуални проблеми на ме­дицинското съсловие, отразява събития, свър­зани с болничната и извънболничната помощ, фармацията и медицинската наука, включва анализи и интервюта. Вестник QUO VADIS публикува медицински статии и представя нови терапевтични продукти. Каталожен № 401

132


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå BULGARIAN DENTAL TECHNICIAN UNION

щанд/stand 4/A14

Zona B-5-3, bl.24., fl. 3, office 5 BG – 1303 Sofia, Bulgaria Mobile: + 359 0888 308 740 e-mail: szbpresident@gmail.com szboffice@gmail.com www.szb-bg.org Съюза на зъботехниците в България винаги е генерирал идеи, подпомагащи развитието на зъботехниката в България. Българските зъбо­ техници по нищо не отстъпват на световните тен­денции в развитието на професията. През всичките години от своето възстановяване СЗБ винаги е правила необходимото, за да за­ щи­тава интересите на съсловието съобразно зако­нодателството в РБ. Посредством свои инициативи СЗБ се стреми винаги да от­го­ва­ ря на новите предизвикателства на техно­ло­ гиите, които навлизат с много бързи темпове в професията и да запознават колегите с тях. The Bulgarian Dental Technician Union has always generated ideas supporting the development of dentistry in Bulgaria. The Bulgarian dental technicians are in no way inferior to global trends in the branch. During all the years of its recovery, the Bulgarian Dental Technician Union has always done what was necessary to protect the interests of the guild in compliance with the legis­ la­tion of the Republic of Bulgaria. Through its ac­­tions the Bulgarian Dental Technician Union stri­ves to meet the new challenges of the tech­no­ lo­­gies which are coming in the field very rapidly and to introduce them to the colleagues.

CARETEK Co., Ltd.

134

щанд/stand 2/C3i

113, Wonju Medical Device Center 1720-26 Taejang-Dong, Wonju-si, Gangwon-Do, Korea Tel.: + 82 (07) 8290 8551 Fax: + 82 (33) 747 8629 e-mail: yjkim517@gmail.com www.caretek.kr


infor m ation o N the exhibitors AV-SCOPE Видеоскоп за интубация AV-Scope е видеосистема за подпомагане на ин­тубацията, която ефективно може да се из­пол­зва в спешното отделение, в операционни за­ли или да се използва от мобилни медицински екипи. AV-SCOPE Attach Video-Scope for Intubation AV-Scope is an auxiliary video system able to sup­port intubation, which can be conveniently, quic­kly, and safely implemented in emergency rooms, operating rooms, intensive care units, and uti­li­zed by emergency medical technicians.

CARIS – M Ltd.

щанд/stand 3/B3

22, Georgi Sofiyski, fl. 1 BG – 1606 Sofia, Bulgaria Tel.: +359 (2) 953 15 80; 952 32 01; 443 55 31 Mobile: +359 (88) 415 21 79, (88) 622 97 62 Fax: +359 (2) 952 32 01 e-mail: caris@micronic.bg karism@abv.bg, karismood@gmail.com www.carisbg.com Вносител на: HERAEUS Kulzer GmbH, Германия: в раздели дентална медицина и зъботехника. Zhermack SpA, Италия: отпечатъчни материали, дезенфикционни средства и зъботехника. NTI - Kahla GmhH, Германия: всички видове ротиращи и полирни инструменти за дентална медицина и зъботехника. Nova research - Mirage - имплантологична система Importer of: HERAEUS Kulzer GmbH, Germany: stoma­ to­logy and dental dechnics. Zhermack SpA, Italy: printing materials, disin­ fec­ting and autoclaves. NTI - Kahla GmhH, Germany: all types of ro­ ta­ting equipment and polishing instruments for the stomatology and dental technics. Nova research - Mirage Implant systems

135


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå

OLENA 1 Ltd.

щанд/stand 1/B5

Authorized Dealer and Service of CARL ZEISS Meditec Arthro Care Inc, Accutome Inc, Paradigm Spine, Reichert, Trackpore Technology 43, Bregalnitsa Str., office 31 BG – 1303 Sofia, Bulgaria Tel.: + 359 (2) 920 19 78 Fax: + 359 (2) 920 10 45 e-mail: olena_ood@abv.bg www.olena.1.bg ОЛЕНА 1 ООД - доставка и сервиз на: Офталмологична апаратура - диагностична, хирургична, лазерни системи, рефрактивни лазери Цялостно портфолио ВОЛ и консумативи Операционни микроскопи за: офталмология, УНГ, неврохирургия, стоматология, пластична и реконструктивна хирургия Системи за радиотерапия и радиохирургия Плазмени хирургични системи и консумативи Флексибелни спинални и шийни импланти OLENA 1 Ltd. - supply and service of: Ophthalmic apparatus: diagnostic, surgery, lasers system, refractive laser Full range IOL and consumables Surgical microscopes: ophthalmology, ENT, neurosurgery, dentistry, plastic and reconstructive surgery Systems for Radiotherapy and Radiosurgery Plasma surgery equipment and consu­mab­ les Flexible spinal and cervical implants

136


infor m ation o N the exhibitors

MICROOPTICA Ltd.

щанд/stand 1/B5

Authorized Dealer and Service of CARL ZEISS MicroImaging GmbH zh.k.Lyulin 4 Zahari Stoyanov Blvd., bl. 417, entr..B BG – 1359 Sofia, Bulgaria Tel./Fax: + 359 (2) 824 47 01 Mobile: + 359 (88) 845 35 04 e-mail: office@microoptica.com www.microoptica.com Продажби и сервиз на микроскопи: Учебно-лабораторни, рутинни и изследователски микроскопи Лазерно-сканиращи (конфокални) микроскопи Електронни микроскопи Системи за инвитро (IFV, ICSI), лазерна микродисекция Други Supply and service of: Routine and research light microscopes Laser scanning microscopes - LSM Electron microscopes Imaging components and systems

CHIMTEX Ltd.

щанд/stand 2/A5

33, Buzludzha Str. BG - 6400 Dimitrovgrad, Bulgaria Tel.: + 359 (391) 603 55 Fax: + 359 (391) 603 51 e-mail: info@chimtex.com Лабораторна стъклария и апаратура Химикали и реактиви Термометри и ареометри Филтърни хартии Медицински консумативи

137


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå Laboratory glassware and equipment Chemicals and reagents Thermometers and aerometer Filter papers Medical consumables

CHIMTRADE-KOMET Ltd. щанд/stand 3/A4 12, Tsar Boris III Blvd., bl.59 BG - 1612 Sofia, Bulgaria Tel./Fax: + 359 (2) 953 13 10 Tel./Fax: + 359 (2) 951 50 33 e-mail: chimtrd@cablebulgaria.bg chimtrd@yahoo.com Изключителен представител и вносител на: KOMET GEBR. BRASSELER, Германия - всич­ки видове ротиращи, полирни, ендодонтски и хирургични инструменти за стома­ то­­­ло­г ията, инструменти за зъботехника и би­­жутерия HU-FRIEDY, Германия - стоматологични и ортодонтски ръчни инструменти ALPRO MEDICAL, Германия - средства за дезинфекция HAGER WERKEN, Германия - пародонтологични продукти BISICO, Германия - отпечатъчни материали BAUSCH, Германия - артикулационна хартия RITTER, Германия - стоматологични юнити и периферия, автоклави и дигитални дентални рентгенови системи TRE T, Италия - обзавеждане за дентални кабинети и зъботехнически лаборатории RMO, САЩ - пълна гама ортодонтски продукти INIBSA, Испания - локални анестетици

138

General representative and importer of: KOMET GEBR. BRASSELER, Germany - all kinds of rotating and polishing instruments, endo instruments and surgical instruments for dentistry, instruments for dental laboratories and jewellery HU-FRIEDY, Germany - hand instruments for dentistry and orthodontics


infor m ation o N the exhibitors ALPRO MEDICAL, Germany - disinfectants HAGER WERKEN, Germany - parodontal pro­ ducts BISICO, Germany - impression materials BAUSCH, Germany - articulation paper RITTER, Germany - dental units and equipment, autoclaves and digital dental X-ray systems TRE T, Italy - furniture for dental surgeries and dental laboratories RMO, USA - full range of orthodontic instru­ ments INIBSA, Spain - local anesthetics

щанд/stand 2/C3e

COLOR SEVEN CO., LTD. 508, Woosung Livingtel 467-10 Dogok-dong, Gangnam-ku, Seoul 135-856, Korea Tel. : + 82 (02) 3462-5618 Fax.: + 82 (02) 3462-5619 e-mail: pnk2727@naver.com www.color7.co.kr Специализирана светлинна терапия Цветна DNA система - лекува напрежение във врата и рамената Цветна DNA система за жени - освобождава стреса при менструални болки и предменструален синдром Цветна DNA система за лечение на отоци по краката и лицето, при диабет и при безсъние Цветен DNA пластир за лакът, подходящ при игра на голф и тенис Low Level Light Therapy & Color Light Therapy System Color DNA Home for neck & shoulder tension or peripheral circulation or ADHD. Color DNA Women Stress Free for painful menstruation & PMS or uterus healthcare. Color DNA Pro for leg & face edema or diabetic neuropathy or sleeplessness. Color DNA patch for carpal tunnel, golf & tennis elbow.

139


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå щанд/stand 4/D7

COLGATE-PALMOLIVE ADRIA 64, Christopher Columbus Blvd. Logistic Building 1 BG – 1528 Iskar Municipality, Sofia, Bulgaria Tel.: + 359 (2) 915 49 50 Fax: + 359 (2) 915 49 60

CONSUMPHARM Ltd.

щанд/stand 3/D11

5, Malusha Str. BG – 1164 Sofia, Bulgaria Tel.: + 359 (2) 963 23 02 Fax: + 359 (2) 866 46 88 e-mail: office@consumpharm.com Официален представител на: Biotec (BTK) - зъбни имплантати и инструменти. Bioteck - биоматериали и костнозаместващи вещества. Official representative of: Biotec (BTK) - dental implants and instruments. Bioteck - bio materials and bone replacement substances.

щанд/stand 4/C9

CONTACT MEDICAL INTERNATIONAL Ltd. 4, Dostoevski Str., fl. 3, apt. 6 BG - 1000 Sofia, Bulgaria Tel.: + 359 (2) 980 75 05 Fax: + 359 (2) 980 50 72 e-mail: cmi_yondeva@abv.bg

140

Фирма KОНТАКТ МЕДИКЪЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД е на пазара за медицинска апаратура от 20 го­дини. Специализирана е в областта на оф­тал­мо­ло­гията. В сферата на очните бо­ле­сти


infor m ation o N the exhibitors предлага всичкo - консумативи за оч­на хи­рур­ гия, диагностична и хирургична апа­­ра­тура, слож­ни лазерни системи. Дистри­бутор е на све­тов­нoизвестни фирми произво­дители От няколко години КОНТАКТ МЕДИКЪЛ ИН­ Т ЕР­ Н ЕШЪНЪЛ ООД разширява своята га­ма със сто­матологична апаратура и оборуд­ ване, като в тази област е дистрибутор на: Biolase - САЩ (дентални лазери); Keeler - Англия (спе­циализирани лупи); SciCan - Канада (стери­лизатори). За цялата апаратура, която предлага, КОН­ ТАКТ МЕДИКЪЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД осигурява гаранционен и извънгаранцио­нен сервиз и поддръжка. Тази дейност се извършва от специализираното сервизно звено към фирмата, в което работят инженери, специално обучени от различните фирми производители. Фирмата е сертифицирана за цялостната си дейност с ISO 9001. CONTACT MEDICAL INTERNATIONAL Ltd. is on the medical equipment market since 19 years. The company is specialized in the field of oph­thal­ mo­logy. We offer everything in the field of eye di­ sea­ses - consumables for eye surgery, diagnostic and surgical equipment, complex laser systems. We are exclusive distributor of world-known producers such as: Canon, Bausch & Lomb, Ellex, Quan­tel, Beckton Dickinsson and others. Several years ago CONTACT MEDICAL IN­ TER­ NATIONAL Ltd. has expanded its product range with stomatological equipment and devi­ ces. We are distributors of: Biolase - USA (sto­ ma­­to­lo­gical lasers), Keeler - England (spe­ci­al ma­gni­fy­ing glasses), SciCan - Canada (sterili­ zers). CONTACT MEDICAL INTERNATIONAL Ltd. pro­vi­des sales and after-sales service and main­ te­nance of the offered equipment. The servi­ce de­partment of the company employs ser­vice engi­ neers trained at producers’ site. The com­pany is ISO 9001 certified for its full range of activities.

141


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå щанд/stand 2/C8

CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO., LTD. 24, Huanghe West Road, E & T Dev Zone, Qinhuangdao, Hebei, China. Tel: 0086-335-8015401 Fax: 0086-335-8015588 e-mail: contec.hebe@gmail.com www.contecmed.com.cn Contec Medical Systems се фокусира върху научните изследвания, производството и дистрибуцията на медицински инструменти. Нашата продуктова линия покрива широк ди­апазон от 13 категории, които включват па­ циентни монитори, B-ултразвук, ЕКГ, ЕЕГ, пулс оксиметри и др. Компанията е сертифицирана по ISO 9000, а някои от нашите продукти имат и сертификат CE FDA. В момента компанията има 33 клона в Китай и повече от 1000 слу­ жители. Продуктова категория: Пациентни монитори, B-ултразвук, ЕКГ, ЕЕГ, пулс оксиметри и др. Contec Medical Systems is focusing on Research, Manufacture and distribution of Medical instruments, our product line covers a wide range of 13 categories which includes Patient monitor, B-ultrasound, ECG, EEG, Pulse Oximeter etc. We have passed ISO 9000, and some of our products have passed CE FDA. At present, our company has 33 branch office in China and has more than 1000 employees. Product Category: Patient Monitor, B-ultra­ sound, ECG, EEG, Pulse Oximeter, etc.

142


infor m ation o N the exhibitors

CSM IMPLANT

щанд/stand 2/C3a

B205 Techno B/D Kyung-Buk, Natioinal University 573-13, Bokhyun dong, Buk gu, Daegu, Korea Tel.: +82 (53) 952 8261 Fax: +82 (53) 955 8261 e-mail: csm2004@naver.com csm2007@naver.com www.apoloniaimplant.com Дентални импланти и стоматологични хирур­ ги­чески компоненти 3 вида имплантни системи Вградени системи Вътрешни системи Външни системи Dental Implant and surgical components 3 Types of Implant system. Submerged system Internal system External system

щанд/stand 2/C3i

DAEYANG MEDICAL CO., LTD. 1656-1, DONGHWARI, MUNMAKEUP, WONJUSI, GANGWONDO, KOREA Tel.: + 82 (33) 747 4466 Fax: + 82 (33) 747 1133 e-mail: daeyang@daeyangmed.com www.daeyangmed.com Физиотерапевтично устройство и уред за кра­ сота Нискочестотна ултразвукова терапия, еле­ кт­ро акупунктура, интерферентна терапия, мул­типоларна терапия, нискочестотна лазерна терапия Physio Therapy Device & Beauty care Device Ultrasound Therapy, Low frequency, Electro Acu­puncture, Interferential Current Therapy, Trac­ tion Therapy, Multi-Polar RF System, Carboxy The­ra­py, Low Level Laser Therapy, Shock WaveESWT, Fraxtional RF, Cryolipolysis System, etc.

143


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå

DELRUS EUROPE LTD.

щанд/stand 2/B14

8-10, Oktober 23 Str. Allee Corner Business Center Hungary, 1117 Budapest Tel.: +36 1 882 3579 Fax: +36 1 882 3501 e-mail: info@delruseurope.com www.delruseurope.com Delrus Bulgaria representative Tel./Fax: +359 (2) 862 4285 Mobile: +359 (88) 710 49 09 e-mail: evgeniy.nosovskiy@delruseurope.com Продажби на медицинско оборудване и консу­ ма­тиви Парна стерилизация и обработка на медицински отпадъци Infrascanner™ откриване на мозъчни хематоми MiroCam® капсулна ендоскопия Sales of medical equipment and consumables Steam sterilization and medical waste disposal treatment Infrascanner™ brain hematoma detection MiroCam® capsule endoscopy

DeMaKom Ltd.

щанд/stand 4/C1

19, Fr. Joliot Curie Str. BG - 1113 Sofia, Bulgaria Tel.: + 359 (2) 481 47 21 Fax: + 359 (2) 481 47 22 Mobile: + 359 (88) 520 57 92, (88) 520 57 93 e-mail: office@demakom.com www.demakom.com

144

Доставка и сервиз на дентално оборудване интраорални рентгенови апарати, интраорални сензори, дигитални и конвенционални пано­ рамни апарати, интраорални камери, 3D ден­ тални скенери за глава, дентални столове, ком­пресори, вакуум помпи.


infor m ation o N the exhibitors Продажба на дентални филми, химикали и про­явителни дентални машини. Дистрибутор на: Planmeca Oy, Финландия Owandy, Франция Fona, Италия Dürr dental, Германия Primax, Германия Sales and service of dental equipment- intraoral x-ray systems, intraoral sensors, digital and con­­ventional panoramic units, intraoral video ca­­meras, 3D units, dental chairs, compressors, va­­cuum pumps.Sales of dental films, chemicals and processors. Distributor of: Planmeca Oy, Finland Owandy, France Fona, Italy Dürr dental, Germany Primax, Germany

DENTACOM Ltd.

щанд/stand 3/C3

22, Makedonia Blvd. BG - 1606 Sofia, Bulgaria Tel.: + 359 (2) 951 66 14 Fax: + 359 (2) 954 94 01 e-mail: dentacom@mbox.contact.bg www.dentacom.com Дентални юнити: Gnatus, Castellini, Chiromega Рентгенови системи: Owandy, Soredex Дентална керамика: Ceramco Ортодонтия: Foresdadent, Falcon Имплантология: TBR Дентални лазери: Fotona Dental units: Gnatus, Castellini, Chiromega X-ray systems: Owandy, Soredex Dental ceramic: Ceramco Orthodontics: Foresdadent, Falcon Implant systems: TBR Dental lasers: Fotona

145


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå DENTACON

щанд/stand 3/D2

92, Vasil Aprilov Blvd. BG - 4000 Plovdiv, Bulgaria Tel./Fax: + 359 (32) 26 32 63,644-552 Mobile: + 359 (88) 898 34 83, (88) 835 82 66 e-mail: dentacon@yahoo.com dentacon@dentaconbg.com www.dentaconbg.com 1, Georgi Sofiyski Str. BG - 1000 Sofia, Bulgaria Tel.: + 359 (2) 9530320 Mobile: + 359 (88) 845 06 67, (88) 510 56 55 Фирмата предлага на стоматолозите иноватив­ ни решения за денталната им практика. Висококачествено оборудване на достъпни цени, с 5-годишна гаранция и отличен сервиз. The company offers to dentists innovative solutions for their dental practice. High-quality equipment at reasonable prices, 5-year warranty and perfect service.

щанд/stand 3/D4

DENTAL COMMERCE Ltd. 30, Peshtersko Chaussee Blvd. P. O. Box 235 BG - 4002 Plovdiv, Bulgaria Tel.: + 359 (32) 64 43 86 Fax: + 359 (32) 94 21 35 e-mail: dentalco@mbox.digsys.bg www.dental-commerce.com Дентални и медицински материали, инстру­ мен­ти и оборудване. Chirana Dental, GE, KLS Martin, VDW, Olympia, AGFA, Medrad, Hager Meisinger, H.Nordin

146

Dental and medical materials, instruments and equipment. Chirana Dental, GE, KLS Martin, VDW, Olympia, AGFA, Medrad, Hager Meisinger, H.Nordin


infor m ation o N the exhibitors

DENTAL DEPOT ENA

щанд/stand 4/D24

27, Plovdiv Str. BG – 9700 Shumen, Bulgaria Tel.: +359 897 970 886 e-mail: sales@ena.bg skype: ena.bg www.ena.bg Дентално депо ЕНА е вносител и дистрибутор на висококачествени стоматологични ма­те­ риа­ли на конкурентни цени от ЕС (Велико­бри­ тания, Словения, Германия, Полша и др.), Тур­ ция, САЩ и Китай. Фирмата е изклю­чителен представител за Бълга­р ия на диаман­т ени пи­лители BOS­ P HORUS (Турция), предста­ ви­тел за Бъл­гария на RUBY­ DENT (Турция) и МEDI­ CEPT (Вели­кобри­тания), дистрибутор на хиги­енни продук­ти ЖИВАС (България). Dental Depot ENA is owned by Buildbright Ltd. Dental Depot ENA is an importer and distributor of dental materials of high quality at competitive prices from European Union (Great Britain, Slo­ve­ nia, Germany, Poland) Turkey, the USA and China. Dental Depot ENA is an exclusive representative of Bosphorus Diamond Dental Burs, distributor for Bulgaria of Rubydent (Turkey) and Medicept (GB), as well as distributor of hygiene products of Zhivas (Bulgaria) щанд/stand 3/C9

DENTALIA COMMERCE LTD. 34, Damyan Gruev Str. BG – 1606 Sofia, Bulgaria Tel.: +359 (2) 855 46 25, 987 79 17 Mobile: +359 (88) 821 86 30 e-mail: office@dentaliacommerce.com www.dentaliacommerce.com Фирма ДЕНТАЛИЯ КОМЕРС ООД е с предмет на дейност внос и дистрибуция на зъботехнически и стоматологични материали, консумативи и апаратура.

147


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå Фирмата е изключителен представител на фирмите: Dentaurum - Германия, Realloy - Гер­ ма­ния, Dyna - Холандия, Globaltop - Корея, и вно­сител на фирмите: Diaswiss и Edenta - Швей­цария. The main scope of activity of DENTALIA COMMERCE is import and distribution of dental technics and stomatological materials, consumables and appliances. The company is exclusive representative of Den­ taurum - Germany, Realloy - Germany, Dy­ na - The Netherlands, Globaltop - Korea, and im­por­ter of Diaswiss and Edenta - Switzerland.

DENTA LIMAR Ltd.

щанд/stand 3/A18

14 A, Tsar Ivan Aleksandar Str. BG – Plovdiv, Bulgaria Tel.: +359 (32) 63 13 09 Fax: +359 (32) 66 46 70 Mobile: +359 (87) 869 77 00, (88) 852 92 51 e-mail: zx27@dir.bg www.dentalimar.com Дента Лимар ООД е представител на фир­ мите: DentAvantgArt - Унгария, и HypoDent - Сло­ вакия предлагат на пазара система за протезиране върху стъклени опори ZX-27. Компанията Zirkonzahn - Италия, е лидер на пазара с циркониев диоксид. Мотото “ДА ПРО­МЕНИШ СВЕТА С РЪЦЕТЕ СИ” отразява из­ключително точно целите и методите на фир­м ата. Собственикът г-н Енрико Щегер изо­бретява и предлага на пазара пълна гама от материали и апаратура за обработка на цир­ко­­ни­ев диоксид за денталната медицина. Компанията Support Design - Швеция разработва столове за професионални групи, работещи в седнало положение.

148


infor m ation o N the exhibitors Фирма Apol - е специализирана в продукти за консервативно лечение в денталната медицина. Лидер в производството на щифтове и отпечатъчни материали. Компания GRUPE DRIVE произвежда зъб­ни импланти надеждни и безопасни по от­ношение на механичните и биологичните изи­сквания. Компанията BIOM UP е експерт в производството на биополимери за медицински и хирургични приложения. Продуктите MatriBone и CovaMax са специално предназначени за дентални хирурзи и имплантолози. DENTA LIMAR Ltd. is a representative of the com­panies: DentAvantgArt - Hungary and HypoDent Slo­­vakia offers on market ZX-27 Attractive Glass Abut­ment System. Company Zirkonzahn - Italy is a leader on market with zirconium dioxide. The motto “Move the world with your hands” accurately express the objectives and methods of the company. The owner, Mr. Enrico invted and offers on the market full range of materials and equipment for processing of zirconium dioxide in dentistry. The company Support Design - Sweden has been developed for professional groups working in a sedentary position where both body support and ability to move freely are required. Company Apol - France is 25 years on the French mar­ket and is specialized in products for the con­servative treatment in dentistry. Leader in the manufacture of posts and impression ma­te­ rials. Company GRUPE DRIVE - is producing den­tal implants, reliable and safety in respect of me­cha­ nical and biological requirements. Company BIOM UP is an expert in production of biopolymers for medical and surgical appli­ca­ tions. Products MatriBone and CovaMax are spe­cifi­cally designed for dental surgeons and im­plan­tologists.

149


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå щанд/stand 4/C12

DENTAL TRIBUNE BULGARIA LTD. Kv. Lozenets 2, Lipa Str., fl. 1 BG - 1421 Sofia, Bulgaria Tel./Fax: +359 (2) 963 000 9; (89) 795 83 20; (89) 795 83 21 e-mail: office@dental-tribune.net www.dental-tribune.net www.dental-tribune.com Основните дейности на фирма „Дентал Три­ ­ бюн България” ЕООД са свързани с изда­тел­ ска дейност, продължаващо обучение и ор­га­ низиране на събития в денталния бранш. Фир­ мата притежава лиценз за издаване в Бъл­­гария на международните специализирани из­да­ния - в-к Dental Tribune, сп. Cosmetic Denti­ stry и в-к today, собственост на гер­ман­ска­­та ме­дий­на група Dental Tribune Internati­ onal GmbH - ме­ ж­дународен издател с 23 из­да­ния на 19 езика, разпространяван в 55 дър­жави. През 2007 г. „Дентал Трибюн България” ЕООД стар­тира автен­тичен мащабен проект - На­ци­ она­лен дента­лен конкурс „Усмив­ ка на го­ ди­ на­ та”, който се провежда ежегодно. От 2011 г. кон­кур­сът е част от светов­ните награди Glo­bal Dental Tribune Awards. През 2009 г. компанията започва да издава сп. My Smile, което е насочено към пациентите на зъболекарите.

ВЕСТНИК DENTAL TRIBUNE е най-влиятелното специализирано издание за дентална медицина в България. Излиза 10 пъти годишно и се разпространява на абонаментен принцип и чрез свободна ръчна продажба по време на всички големи дентални изложения и конгреси. www.dental-tribune.net

150

СПИСАНИЕ COSMETIC DENTISTRY е спе­­ци­ал ­ и­­зиран­о из­дание за красота и наука през по­г­ле­­да на ден­тал­ната ме­дицина. Това е


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå списанието на всички български зъболекари и зъботехници, които се интересуват от новости­ те и тенденциите в сферата на денталната ес­ тетика и козметика. Списание Cosmetic Den­ tistry излиза 4 пъти годишно. Разпростра­нява се на абонаментен принцип и чрез свободна ръчна продажба по време на всички големи дентални изложения и конгреси.

СПИСАНИЕ MY SMILE е създадено от ден­ талния специалист за пациента. То е единст­ ве­ното издание, което се грижи за здравето и красотата на усмивката. Списание My Smile е авторски проект на „Дентал Трибюн Бъл­ г ария” ЕООД. Излиза 4 пъти годишно и се раз­­про­страня­ва както на абонаментен прин­­цип сред елита на зъбо­ле­карите, така и чрез сво­бод­на ръчна продажба в по-големите кни­жар­­ници и магазините на Metro в София и страната. www.mysmile.bg

НАЦИОНАЛЕН ДЕНТАЛЕН КОНКУРС „УСМИВ­ КА НА ГОДИНАТА” - част от Global Dental Tribune Awards Конкурсът, създаден от в-к „Дентал Трибюн”, има за цел да отличи постиженията на бъл­ гар­ските зъболекари и зъботехници. През 2012 година е Петото юбилейно издание на конкурса. Церемонията по награждаването ще се състои в рамките на Булмедика/Бул­ дентал, на 16 май 2012 г. в тържествена за­ ла „Витоша“ на ИЕЦ. Големият победител в конкурса ще бъде автоматично номиниран за участие в световните награди Dental Tribune Awards 2012, организирани от Dental Tribune International. Конкурсът е подкрепен от Български Зъболекарски Съюз и всички професионални организации в сферата на денталната естетика в България. www.usmivkanagodinata.com

152


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå

ВЕСТНИК today е официалното издание на изложението „Булмедика/Булдентал”. Излиза за първи път през 2011 г. Тази година е налице неговото второ издание, което е двуезично - на български и анлгийски. Бизнес гайдът се отпечатва две седмици преди изложението в тираж 10 000 копия и се разпространява безплатно до водещи български зъболекари, вносители, дилъри и дистрибутори, както и с целия тираж на в-к „Дентал Трибюн” - майски брой. dtstudyclub.bg - интерактивен сайт за дентално образование Dental Tribune Study Club e най-новият проект в портфолиото на „Дентал Трибюн България” ЕООД. Разработената от „Дентал Трибюн България“ (компанията, която държи лицензионните права за продукта на територията на страната) платформа на DT Study Club ще включва интерактивни онлайн курсове на живо и уебинари по всяко време на денонощието 7 дни в седмицата, дискусионни форуми, видеоревю на продукти, прегледи на клинични случаи. Блоговете на водещи дентални специалисти са също част от възможностите на продукта. 70% от съдържанието на българската платформа е от глобалния международен сайт dtstudyclub.com. Останалите 30% ще са българско съдържание. В момента българската част на проекта е в работната му версия.

154

The main activities of Dental Tribune Bulgaria Ltd. include publishing, continuous training and organizing events in the dental industry. The company is licensed to publish in Bulgaria the international editions Dental Tribune Newspaper, Cosmetic Dentistry Magazine and the today newspaper, owned by the German media group Dental Tribune International GmbH - international publisher of 23 editions in 19 languages, circulated in 55 countries. In 2007, Dental Tribune Bulgaria Ltd. launched a genuine large-scale project - National Dental Competition Smile of the Year, which is conduc­ ted annually. From 2011, the competition has been part of the Global Dental Tribune Awards.


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå In 2009, the company began publishing My Smile Magazine, which is aimed at dentists’ patients.

DENTAL TRIBUNE NEWSPAPER is the most influential specialized edition of dental medicine in Bulgaria. It is published 10 times a year and is circulated through subscription and sale during all major dental exhibitions and congresses. www.dental-tribune.net

COSMETIC DENTISTRY MAGAZINE is a specialized magazine for beauty and science through dental medicine’s point of view. This is the magazine for all Bulgarian dentists and dental technicians tracking the innovations and trends in the field of dental aesthetics and cosmetics. Cosmetic Dentistry Magazine is published 4 times a year. It is circulated through subscription and sale during all major dental exhibitions and congresses.

MY SMILE MAGAZINE is a magazine created from the dental specialists for the patient. It is the only edition for the health and beauty of your smile. My Smile Magazine is the project of Dental Tri­ bune Bulgaria Ltd. It is published 4 times a year and is circulated through subscription to the dental elite and through sale in larger book­shops and Metro hypermarkets in Sofia and the count­ ry. www.mysmile.bg

156

NATIONAL DENTAL COMPETITION SMILE OF THE YEAR - PART OF GLOBAL DENTAL TRI­ BU­NE AWARDS The competition created by the Dental Tribune Newspaper aims at highlighting the achievements of Bulgarian dentists and dental technicians. In


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå 2012 will be held the fifth jubilee edition of the contest. The awarding ceremony will take pla­ ce within Bulmedica/Buldental, on 16 May 2012 in the official Vitosha hall of Inter Expo Center - Sofia. The big winner will be nominated to take part in the Global Dental Tribune Awards 2012, organized by Dental Tribune International. The competition is supported by the Bulgarian Dentists Union and all professional organizations in the field of aesthetic dentistry in Bulgaria. www.usmivkanagodinata.com

today newspaper is the official edition of the Bulmedica/Buldental exhibition. It was first published in 2011. This year, its second edition is available, which is bilingual - in Bulgarian and English. The business guide is published two weeks before the exhibition in 10,000 copies and is circulated free of charge to leading Bulgarian dentists, importers, dealers and distributors as well as with all copies of the May edition of Dental Tribune Newspaper. dtstudyclub.bg - interactive website for dental education Dental Tribune Study Club is the latest project in the portfolio of Dental Tribune Bulgaria Ltd. The DT Study Club platform is developed by Dental Tribune Bulgaria (the company holding the licensing rights for the product in the country). It will include live interactive online courses and webinars at any time of the day seven days a week, discussion forums, video review of pro­ ducts, review of clinical cases. Blogs by lea­ding den­tal pro­fessionals are also part of the pro­duct op­tions. 70% of the contents of the Bulgarian platform will be provided from the global international website dtstudyclub.com. The remaining 30% will be Bul­garian content. Currently, the Bulgarian part of the project is in its working version.

158


infor m ation o N the exhibitors DENTASVET-1 Ltd.

щанд/stand 3/C10

6, Veliki Preslav Str. BG – 5000 Veliko Tarnovo, Bulgaria Tel.: + 359 (62) 60 00 27 Fax: + 359 (62) 60 27 27 e-mail: dentasvet@abv.bg www.dentasvet.com Varna 9, Kiril Shivarov Str. Tel.: + 359 (52) 60 34 77 Mobile: + 359 (89) 796 14 01 Pleven 1, Rousse Blvd. Tel.: + 359 (64) 83 00 50 Mobile: + 359 (89) 796 14 02 Sofia 100, Kozlodui Str. Tel.: + 359 (2) 832 31 33 Mobile: + 359 (89) 795 82 74, (89) 796 14 03 Внос и дистрибуция на пълната гама продукти стоматологични и зъботехнически материали и техника на фирмите: RENFERT, BREDENT, SDI, FKG, EVE, EDENTA, D+Z, DENTATUS, POLIRAPID. Изключителен представител на RENFERT и BREDENT. Import and distribution of the full range of dental and dental laboratory materials and equipment manufactured by RENFERT, BREDENT, SDI, FKG, EVE, EDENTA, D+Z, DENTATUS, POLIRAPID. Exclusive representative of RENFERT and BREDENT.

159


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå

DENTATECHNICA Ltd.

щанд/stand 3/a3

zh.k. Mladost 2 66, Andrey Lyapchev Blvd. BG - 1799 Sofia, Bulgaria Tel.: + 359 (2) 957 30 87 Fax: + 359 (2) 876 72 20 e-mail: dentatechnica@gmail.com Дентални продукти - апарати, консумативи, де­зин­фек­ция, хигиена от водещи световни про­из­во­дители: 3M ESPE /D, KAVO /D, KAVO /BRASIL, GC /J, BREDENT MEDICAL /D, KANI­ E­ DENTA /D, VITALI /I, CATTANI /I, TISSI /I, SCHICK /D, VITA /D, BEGO /D, CANDULOR /CH, CEKA - ALPHADENT /B, VERTEX /NL, TUR­ KOM CERA /MAL, HAGER & WERKEN /D, SS - WHITE /USA, YETI /D, HINRICHS /D, AMANN­ GIRBACH /D, MELAG /D, INNOTECH /I, SVEN­ SKA DENTORAMA /S, ERKODENT /D, BAUSCH /D, DENTONA /D, ARUM DENTAL /D, ALAN /B, MISCEA /NL Dental products - apparatuses, consumables, di­ sin­fectants, hygiene from leading world manufacturers: 3M ESPE /D, KAVO /D, KAVO /BRASIL, GC /J, BREDENT MEDICAL /D, KANIEDENTA /D, VITALI /I, CATTANI /I, TISSI /I, SCHICK /D, VITA /D, BEGO /D, CANDULOR /CH, CEKA ALPHADENT /B, VERTEX /NL, TURKOM CERA /MAL, HAGER & WERKEN /D, SS - WHITE / USA, YETI /D, HINRICHS /D, AMANNGIRBACH /D, MELAG /D, INNOTECH /I, SVENSKA DENTORAMA /S, ERKODENT /D, BAUSCH /D, DENTONA /D, ARUM DENTAL /D, ALAN /B, MISCEA /NL

DENTECO Ltd.

160

22, Marin Drinov Str., BG – 1504 Sofia, Bulgaria Tel./Fax: + 359 (2) 944 34 00 Tel.+359 (2) 944 00 60 Mobile: + 359 898 30 00 19 e-mail: denteco@abv.bg www.denteco-bg.com

щанд/stand 3/C13


infor m ation o N the exhibitors DENTECO Ltd. предлага продукти на фирми­ те: Dentecon INC., Premier Dental - САЩ Detax GmbH & Co. KG, Dr Walser dental GmbH, Adentatec - Германия Nordiska Dental, Directa AB, Dentatus AB, - Швеция TOR VM - Русия Itena clinical - Франция Cerkamed - Полша Pearl Dent - Корея Diaswiss S.A. - Швейцария Perflex - Израел Presently, we are partnering with the following oversea companies: Dentecon INC., Premier Dental - USA Detax GmbH & Co. KG, Dr Walser dental GmbH, Adentatec - Germany Nordiska Dental, Directa AB, Dentatus AB Sweden TOR VM - Russia Itena clinical - France Cerkamed - Poland Pearl Dent - Korea Diaswiss S.A. - Swiss Perflex - Israel

DENTECH INC.

щанд/stand 4/D4

22, Marathonos Str. N. Chalkidona GR – 14343 Athens, Greece Tel: +30 210 2582902 – 4 Fax: +30 210 2582905 e-mail: info@dentech.net.gr www.dentech.net.gr Dentech Inc. се занимава с износ на стома­ то­логични продукти. Компанията има бо­гат опит по отношение на продуктите, с кои­то ра­ боти (смоли, анестетици, стъклени йоно­ме­ри, про­дукти за избелване на зъ­би, продукти за контрол на инфекции, ин­тра­орални рентгенови филми, метал реставрация, разни, отливки

161


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå и протези, превенция, смоли и аксесоари, сто­м а­т оло­г ични въртящи се инструменти (бор­чета), помпи за слюнка,торбички и рула за стерили­зация, стоматологични престилки, цветни пласт­ма­со­ви чаши). Dentech Inc. deals with the export dental products & we have vast experience those who it concerns our products (Resins, Anesthetics, Dental Whitening, Glass Ionomer, Infection Control, Intra-Oral X-Ray Film, Metal Restoration, Miscellaneous, Molding and Prosthesis, Prevention, Resins and Accessories, dental rotary instruments (burs), sa­liva ejector, sterilization pouch & rolls, dental bibs, plastic color cups).

DENTKIST INC.

щанд/stand 2/C3b

265, Dangjeongdong, Gupo, Kyunggi, Korea Tel.: 82-(31)-458-3230 Fax: + 82 (31) 458 2556 e-mail: dentkist@dentkist.com www.dentkist.com Стоматологични запълващи материали Дентален композит Отпечатъчни материали Разнообразни свързващи вещества Временно запълващи материали Dental filling materials Dual Cure composite resin Composite resin, composite flow resin Impression materials Dental Bonding agent Fit and fissure Sealant Dental Desensitizer Temporary filling materials

162


infor m ation o N the exhibitors DIACHIM Ltd.

щанд/stand 1/B7

3, Moskovska Str. BG - 1000 Sofia, Bulgaria Tel: +359 (2) 979 70 01 DiaSys / Германия Апаратура и тестове за биохимична диагно­ стика DiaSys / Germany Instruments and tests for biochemical diag­no­ stics

DIAGONAL Ltd.

щанд/stand 2/a3

3, Ivan Drasov Str., office 5 BG - 9002 Varna, Bulgaria Tel./Fax: +359 (52) 626996 Mobile: +359 (88) 739 87 97 - G. Tsekova, MD (88) 880 71 51 - Dip. eng. B. Bojikov e-mail: office@diagonal-bg.com diagonal_ood@.yahoo.com www. diagonal-bg.com ДИАГОНАЛ ООД е тясно специализирана фир­ ма в сектор „Образна диагностика” за ху­ман­ ната, денталната и ветеринарната медицина и осъ­щест­вява консулт, доставка, сервизно об­служ­ване и лицензиране на рентгенови апа­рати. ДИАГОНАЛ ООД партнира на категорично ут­ върдени и реномирани производители. Представя и реализира на българския пазар ви­сокотехнологични продукти с безспорно ка­чество: ЗА ХУМАННАТА МЕДИЦИНА: Апарати за компютърна томография и ядренно-магнитни резонансни изследвания от HITACHI. Апарати за рентгенография и рентгеноскопия. Мобилни рентгенови апарати Рентгенови апарти тип ”С” рамо.

163


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå Мобилни ангиографски системи. Мамографски системи. Системи за дигитализация - DR и СР технологии. Дигитайзери за рентгенови филми. Ултразвукови апарати Системи за архивиране (PACS) Диагностични медицински монитори, работни станции и медицински компютри, IT решения за операционни блокове и хибридни зали. Принадлежности за радиационна защита и консумативи. Медицински софтуерни продукти. ЗА ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА: ДИАГОНАЛ ООД e оторизиран представи­тел за България на INSTRUMENTARIUM Den­ tal, Финландия от 2002 г. Предлага пълната гама апарати за дентална образна диагностика: Интраорални системи: Рентгенови апарати за секторни снимки (кугели) - FOCUS. DIAGONAL Ltd. is a narrowly specialised compa­ ny in the field of imaging diagnostics in human, den­tal and veterinarian medicine and provides con­sul­tation, delivery, servicing and granting li­ cen­ses to X-ray equipment. DIAGONAL Ltd. is a partner of well-established and high profile manufacturers. The company presents and implements to the Bul­garian market highly technological products with unquestionable quality: FOR HUMAN MEDICINE: Computed tomography and nuclear-magnetic resonance analysis units from HITACHI Roentgenography and roentgenoscopy units Mobile X-ray units X-ray units type “C” arm Mobile angiographic systems Mammographic systems Digitalisation systems - DR and СР technolo­ gies Digitisers for roentgen films Ultrasound units

164


infor m ation o N the exhibitors Archiving systems (PACS) Diagnostic medical monitors, workstations and medical computers, IT solutions for operating blocks and hybrid operating theatres Radiation protection accessories and consu­ mables Medical software products. FOR DENTAL MEDICINE: DIAGONAL Ltd. has been the authorised repre­ sen­tative of INSTRUMENTARIUM Dental, Fin­ land since 2002. The company offers the full range of apparatuses for dental imaging diagnostics: Intraoral systems: X-ray units for sector images - FOCUS СR systems (for digitalisation of roentgeno­gra­ phic analysis) - EXPRESS

doctora.bg

щанд/stand 2/D3, 4/A20

e-mail: info@doctora.bg Tel.: +359 (89) 986 34 77 Doctora.bg e специализирана web изложба за изделия в областта на медицина, стоматология, лаборатория и SPA & Wellness. В сайта може лесно да се публикува продукт, насочен към спе­циа­лизираната публика, като всяко изделие е пред­ставено със снимков материал, показани са основните ха­рактеристики на продукта, както и как може да се направи връзка с до­став­чика. В справочника организациите и спе­циалистите сами актуализират своите дан­ни. Сайтът е снабден с мощна интуитивна тър­сачка за бързо сравнително търсене на же­лани изделия. Представени са кратки но­ вини, както и ин­формация за предстоящи из­лож­би, конгреси и други прояви в областта на посочените 4 групи.

165


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå Doctora.bg is a web based exhibition dedicated to healthcare products and services in the field of medicine, stomatology, laboratory and SPA&Wellness. The user friendly administration of the web site makes it easy for the companies to showcase their products to the medical professionals. Any product is exhibited with photos and graphics, specifications, user manuals and information about the companies. The directory shows information about professionals, healthcare organizations and businesses, which could easily be updated by them. Doctora.bg is equipped with comprehensive and intuitive search tool for direct access to the products. News and short stories are also published on the web site along with information about, exhibitions, fairs, congresses and other upcoming events.

щанд/stand 2/C3n

DUNAMIS DENTAL CO.,LTD 904, “A”- Dong, Gwangmyeong Technopark 1345, Soha-Dong, Gwangmyeong-Si, Gyeonggi-Do, Republic of Korea, 423-795 Tel.: + 82 (2) 778 4565 Fax: + 82 (2) 778 4501 e-mail: ehlee@dunamis.co.kr www.dunamis.co.kr Накрайник за стоматологична бормашина керамичен лагер 400,000 rpm тройна водна функция компактна капсула разумна цена отлична устойчивост ниско ниво на шум бързо свързване Професионална система за поддръжка

166


infor m ation o N the exhibitors Dental High Speed handpiece Ceramic ball bearing 400,000 rpm, Triple water spray Compact capsule cartridge type Reasonable Price Powerful Torque (15Watt) Excellent Durability (Ceramic ball bearing) Low Noise (Below 60DB) Quick Connecting Coupling Handpiece Maintenance System Professional handpieces cleaning&lubrication system DunaCare3, Karam Spray

щанд/stand 3/a5

DÜRR DENTAL Austria GmbH Feldstrasse 7a A – 6020 Innsbruck, Austria Tel.: + 43 (512) 57 28 34 Fax: + 43 (512) 578 69 67 e-mail: info@duerr.at maenner.ch@duerr.at walser.m@duerr.at Компресори, аспирационни системи, проя­ ви­телни машини за рентгенови филми, ин­тра­ орална камера VISTACAM, апарат VISTARAY, апа­р ат за сканиране на фосфорни пла­к и VIS­ TASCAN, VECTOR за пародонтална про­ фи­­лактика, VISTAPROOF за флуоресцентна диа­г­ностика, хигиена и дезинфекция - DSH. Compressors, suction devices, X-ray developing automatics, intraoral camera VISTACAM, VISTA­ RAY, VISTASCAN, VECTOR for paradontitis pro­ phylaxis, VISTAPROOF - Fluoreszenzdiagno­stik, hyguene and disinfection - DSH.

167


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå ECOCORECT Ltd.

щанд/stand 3/a12

145, Strandzha Str., entr. A BG – 1233 Sofia, Bulgaria Tel./Fax: + 359 (2) 831 92 61 Mobile: + 359 (88) 821 66 08 e-mail: ecocorect_bg@mail.bg Изключителен и единствен представител на TECNO-GAZ - Италия Стерилизационна техника и съпътстващи апа­рати и консумативи. Стоматологични инструменти. Зъботехника. Анестезия. Exclusive and sole representative of TECNO-GAZ - Italy Sterilising equipment and supporting apparatus and consumables. Dental instruments. Dental technics. Anaesthesia.

ECODENT EOOD

щанд/stand 3/B5

10, Opalchenska Str. BG – 9002 Varna, Bulgaria Tel./Fax: + 359 (52) 69 46 46 e-mail: ecodent@ecodent-bg.com www.ecodent-bg.com Официален вносител на Ивоклар Вивадент и Смайл Лайн Representative of Ivoclar Vivadent and Smile Line

168


infor m ation o N the exhibitors

E-LINE SRL

щанд/stand 1/C6e

I - 24050 Torre Pallavicina (BG), Italy Via Soncino SNC Tel.: +39 0363996836 Fax: +39 0363996852 e-mail: commerciale@elineitalia.it www.elineitalia.it Contact person: Giada Provezza Опаковки за медицинска стерилизация Packaging for medical sterilization

щанд/stand 2/a1, 3/d7

ELPAK Medical & Special Equipment Head office: 12, Ivan Bogorov Str. 9002 Varna, Bulgaria Phone: + 359 (52) 60 23 60 Fax: + 359 (52) 69 90 60 e-mail: elpak@elpak.bg www.elpak.com Regional offices sales and service: ELPAK Sofia 99-101, Vladayska Str. 1000 Sofia Phone: (02) 953 27 67 Fax: (02) 953 27 42 ELPAK Plovdiv 209, Nikola Vaptzarov Blvd., entr. 108 4000 Plovdiv Phone: (032) 67 53 07 Fax: (032) 67 53 02

169


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå ELPAK Pleven 2, Yane Sandanski Str. 5800 Pleven Phone: (064) 800 649 Fax: (064) 800 659 ELPAK Stara Zagora 34, Graf Ignatiev Str. 6000 Stara Zagora Phone: (042) 66 11 58 Fax: (042) 66 02 58 ELPAK Bourgas 53, Perushtica Str. 8000 Bourgas Phone: (056) 803 510 Fax: (056) 803 511 ELPAK Ruse 66, Nikolaevska Str., Office 405 7000 Rousse Phone/Fax: (082) 82 66 01 ЕЛПАК е компания с 19 години опит на българ­ с­к ия пазар в директен внос и продажби, мон­таж и обучение, специализиран сервиз и поддръжка на медицинска апаратура, об­ за­веждане, инструменти и консумативи, стоматологично оборудване на територията на ця­лата страна. Фирмата е оторизиран представител на воде­ щи производители с доказани стандарти за ка­чество и надеждност.

- - - - - - - - -

170

Рентгенова диагностика Ултразвукова диагностика Ендоскопски системи Комплексно оборудване за: Кардиология Хирургия Реанимация Пулмология Неврология Клинична лаборатория УНГ Офталмология Стерилизация


infor m ation o N the exhibitors - Болнично обзавеждане - Физиотерапия, рехабилитация и хидротерапия - Стоматологично оборудване, материали и консумативи - Болнично обзавеждане Фирма ЕЛПАК разполага със собствени сервизни бази в 7 града, в които работят обучени и сертифицирани специалисти. ELPAK is a company with 19 years experience on the Bulgarian market in import and sales, in­ sta­llation and training, specialized service and main­tenance of medical equipment, instruments, con­sumables, dental equipment on the whole te­ rritory of the country. The Company is an authorized representative of lea­ding manufacturers with proven and recog­ni­ zed quality and reliability standards. X-ray diagnostics Ultrasound diagnostics Endoscopy systems Complex equipment for: - Cardiology - Surgery - ICU - Pulmology - Neurologu - Clinical Laboratory - ENT - Ophtalmology - Sterilization - Hospital furniture - Physiotherapy, rehabilitation and hydro­the­ra­ py - Dental equipment, materials and consu­mab­ les The Company has its own service base, where well trained and certified specialists are working.

171


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå щанд/stand 2/B7

EMMONYA PHARMATECH BULGARIA Ltd. 37, Blaga Dimitrova Str. BG - 1505 Sofia, Bulgaria Tel.: +359 (2) 943 48 55 e-mail: espassov@emmonya.com www.emmonya.org Произвежда боички, оцветявания, консумативи и продава пластмасови и стъклени продукти за клинични, химични, микробиологични, па­ то­анатомични лаборатории. Производ­стве­ ни­­те лаборатории се намират в с. Челопеч и ра­­ботят добре подготвени химици, биолози и ле­кари. Извършваме и консултации за ла­бо­ ра­тории, които искат да доусъвършенстват из­следователската си работа. Emmonya Pharmatech is a producer of consu­ mab­les and stains for microscopic use and sells plas­tic and glass products for clinical, chemical, mi­crobiological and pathoanatomical laboratori­ es. The production laboratories are located in the vil­lage of Chelopech,where we work with professional chemicals, biologists and physicians.We pro­vide consultations for laboratories, that want to improve their efficiency and research work. щанд/stand 1/C9

ERBACOR POLSKA Sp. z o.o. ul. Zabłocie 23, 30-701 Cracow, Poland Tel.: +48 12 357 29 99 Fax: +48 12 376 76 10 e-mail: biuro@erbacorpolska.pl www.erbacorpolska.pl The company we distribute: LITTLE DOCTOR INTERNATIONAL (S) Pte. Ltd. E-mail: ld@singaporemail.com Website: www.littledoctor.com.sg Country: Singapore

172

ErbaCor Polska Sp. Z o.o. е оторизиран дис­ три­бутор на марките медицински и здравни про­дукти Little Doctor® и LD® в Европейския съ­юз. Марката Little Doctor® е на пазара в про­дъл­жение на 25 години.


infor m ation o N the exhibitors Little Doctor International (S) Pte. Ltd. е ос­но­вана през 1986 г. в Република Сингапур. Днес компанията има клонове и фабрики в други страни. Използвайки стратегическото си ме­стоположение и дългогодишния си опит, фир­мата предлага на страните от ОНД и Европа широка гама от медицински продукти, одобрени и сертифицирани от международните и местните власти. Little Doctor International (S) Pte. Ltd. се раз­вива и непрекъснато подобрява и приспособява продуктите си към нуждите на пазара. Бла­годарение на постоянно високото си качество и модерната маркетингова система, продуктите с марка Little Doctor® си спечелиха световна репутация и доверието на клиентите. Продуктите са предназначени както за домашна употреба, така и за здравни специалисти: лекари, медицински сестри, болници. Сертификатите, наградите и отличията са до­ка­зателство за отличното качество на продуктите. Производството и системата за контрол на качеството във фабриките на компанията са сертифицирани и са в съответствие с международния стандарт ISO 13485, имат Европейския сертификат за качество CE и отговарят на стандартите за качество и безопасност на Ев­ропейския съюз. Сертифицирани са и за про­дажба на пазара в САЩ и по американския стан­дарт FDA. От митническата складова база и местния склад в Полша, ние можем да доставим по по­ ръчка различни продукти, включително цифрови монитори за кръвно налягане, сфигмоманометри, небулайзери, стетоскопи, дигитални термометри, пулс оксиметри и аксесоари. ErbaCor Polska Sp. z o.o. is an authorized distri­ ® ® butor of LITTLE DOCTOR and LD brands me­dical and healthcare products in European ® Uni­on. LITTLE DOCTOR brand has been on the market for 25 years.

173


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå Little Doctor International (S) Pte. Ltd. was founded in 1986 in the Republic of Singapore. Now the company has branches and factories in other countries. Using the strategic location and many-year experience the company offers to CIS and European countries a wide range of medical products approved and certified by international and local quality authorities. Little Doctor International (S) Pte. Ltd. de­ ve­­lops, continuously improves the products and adjusts them to the needs of the market. With con­­sistently high quality and a modern marketing ® system LITTLE DOCTOR products have gained a worldwide reputation and won customer’s trust. The products are intended both for home use, as well for healthcare professionals: doctors, nurses, hospitals. The certificates, awards and prizes are the proof of the product’s excellent quality. The pro­ duction and quality control system at the com­ pa­ny’s factories are certified and comply with ISO 13485 international standard, have European qua­lity certificate CE and conform to the quality and safety standards of the European Union, as well as are certified for sale in the US market and have FDA USA certificate. From our bonded warehouse and local ware­ house in Poland we can supply under your or­ ders a variety of products including digital blood pressure monitors, sphygmomanometers, ne­buli­ zers, stethoscopes, digital thermometers, pulse oximeters and accessories.

EVGENY STEFANOV ET

174

щанд/stand 3/C11

10, Skobelev Blvd. BG – 1463 Sofia, Bulgaria Tel.: + 359 (2) 953 03 30 0700 11 441 Fax: + 359 (2) 954 12 06 e-mail: ekoev@techno-link.com info@evgenystefanov.com www.evgenystefanov.com


infor m ation o N the exhibitors EXCELL DENT Ltd.

щанд/stand 3/D1

14,Karnigradska Str. BG-1000 Sofia,Bulgaria Tel.: +359 (2) 986 35 68/986 62 88 Fax.: +359 (2) 986 35 68 Mobile: +359 (88) 852 70 90 e-mail: office@excelldent-bg.com www.excelldent-bg.com Диамантени и твърдосплавни пилители DIA® TESSIN : Vanetti SA, Швейцария Кофердам: Kentzler Kaschner Dental GmbH, Германия Отпечатъчни материали: Mueler-Omicron Dental Ендодонтски инструменти и апарати: VDW GmbH, Германия Schlumbohm GmbH, Германия Vibringe N.V., Холандия Essential Dental Systems, Inc., САЩ Пародонтология: American Eagle Instruments Inc., САЩ Official importer of: VDW GmbH,Germany Vanetti SA, Швейцария American Eagle Instruments Inc.,USA Kentzler Kaschner Dental GmbH, Германия Mueler-Omicron Dental I-Dent, Switzerland Schlumbohm GmbH, Germany Vibringe N.V., The Netherlands Essential Dental Systems, Inc., САЩ

175


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå EVER – S. PENOV Publishing House

щанд/stand 4/D22

Tel.: + 359 (2) 851 04 67, 952 69 41 Mobile: + 359 (88) 843 97 18 е-mail: ever.sp@abv.bg Издателство „Евър - С. Пенов” С фокус в издаването на медицинска и дентал­ на периодика Сп. „Медицински магазин” - излиза от 1992 г. (от)личното списание на семейните лекари e-mail: medmag@mbox.contact.bg Вестник „Стоматологичен свят” - излиза от 1997 г. Професионалното издание на българските зъ­­болекари e-mail: dentalworld@mbox.contact.bg

EVER - S. PENOV Publishing House Focused on the publishing of medical and dental periodicals Medical Magazine - published since 1992 The excellent and personal magazine for family doctors e-mail: medmag@mbox.contact.bg Dental World Newspaper - published since 1997 The Professional edition for Bulgarian dentists e-mail: dentalworld@mbox.contact.bg

176


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå FORUM MEDICUS newspaper

щанд/stand 2/D11

LEKARSKA PRAKTIKA magazine Editorial office: 1, Sveti Georgi Sofiyski Str. BG -1431 Sofia, Bulgaria Tel.: + 359 (2) 952 60 03, 953 02 23 Tel./Fax: + 359 (2) 952 63 14 e-mail: formed@mail.bg ФОРУМ МЕДИКУС - вестникът с утвърдени тра­ди­ции в българската медицинска журна­ли­ стика предлага теми и идеи за прочит и раз­ мисъл, коментари и становища за днешния ден на здравеопазването, препоръки и стратегии с европейски измерения. ЛЕКАРСКА ПРАКТИКА е списание за спе­ циа­лизирана информация от всички сфери на медицинската наука за практикуващи медици. И понеже имаме много приятели сред из­ло­ жи­тели­те, а сме отворени и за нови парт­ньо­ри, ка­ним Ви на щанд D 11 в зала 2, за да погово­ рим за Вашите професионални успехи, проб­ ле­ми, интереси, за състоянието на родното здра­веопазване и за нелекия път на неговото развитие. На нашия щанд ще получите последните бро­еве на двете издания. Ще можете да изра­ зите мнение за тяхното качество - начин на спи­сване, тематично разнообразие.

178


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå FACE Ltd.

щанд/stand 3/D8

23A, Frityof Nansen Blvd. BG - 1000 Sofia, Bulgaria Tel.: + 359 (2) 980 06 01 GSM: 0888 87 88 58,0877 78 59 78 e-mail: face_bg@yahoo.com nikizarevska@abv.bg www.facebg.net Упълномощен дистрибутор за България със сертификат на фирма “Мани” - Япония за канални инструменти: борчета, пили, ултра­зву­ кови разширители, хирургични игли, RT-пили, карбидни борчета, NRT-пили машинни и др. Фирмата известява своите клиенти и партньори, че всякакви други твърдения или демонстрации на “представителство и партньорство от страна на фирми в България с фирма Мани” не отговарят на истината. Официален вносител и дистрибутор на фир­ма “Роеко” - Германия, за консумативи и по­мощни материали в стоматологията: памучни ролки, щифтове, лигавници, аспиратори, плат­на за кофердам и други. Фирмата предлага и хирургични инструменти. Authorised and certified distributor for Bulgaria of Mani, Japan - channel instruments: burs, files, ultrasound widenres, surgical needles, RT-files, carbide files, NRT-files, machine, etc. The company informs its customers and part­ ners that any other statements or demon­stra­tions of “agency” are false. Official importer and distributor of Roeko, Ger­ ma­ny - consumables and auxiliary materials for den­tistry: cotton rolls, pins, bibs, suction units, rub­ber dam clothes, etc. The company offers surgical instruments.

180


infor m ation o N the exhibitors GABROVSKI Ltd.

щанд/stand 4/D2a

67, Totleben Blvd., fl. 1 BG – 1606 Sofia, Bulgaria Tel.: + 359 (2) 852 77 77 Fax: + 359 (2) 953 23 66 e-mail: dentaurum.bg@gmail.com ГАБРОВСКИ ООД е оторизиран представител на немските фирми Resorba Wundversorgung и Dentaurum Implants GmbH. Resorba е един от най-големите производители на колагенови конуси и гъби за запълване на костни дефекти, както и на едни от най-качествените шевни материали на еворепейския пазар. Dentaurum стоят зад имплантатната система tioLogic, изкуствената кост NanoBone, инструменти за хирургията и имплантологията. GABROVSKI Ltd. is authorized representative of the German companies Resorba Wundversorgung and Dentaurum Implants GmbH. Resorba is one of the biggest manufacturers of collagen cones and sponges for bone defects as well as of the some of the most high-quality sewing materials on the European market. Dentaurum have created the implant system tioLogic, the artificial bone NanoBone, surgical and implant instruments. щанд/stand 4/B9

GENERAL LOGISTIC SERVICES Ltd. 5-7, Vinitsa Str. BG - 1111 Sofia, Bulgaria Tel./Fax: + 359 (2) 971 21 39 Mobile: + 359 (87) 878 11 74 www.medcogc.org Online store: estore.medcogc.org Дженерал Логистик Сървисис ООД е фирма с повече от 10 години опит в търговията на едро и дребно с медицински и стоматологични изделия и консумативи. С постоянен стремеж към развитие и задоволяване търсенето на кли­ентите ни, разширяваме продуктовото си портфолио с нови и интересни за бъл­гар­ския

181


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå пазар продукти за медицината и сто­ма­то­ло­ги­ я­та. Фирмата предлага: колагенови мембрани за направлявана кост­на и тъканна регенeрация костен заместител от говежди произход за направлявана костна регенeрация таблетки за поддържане на стерилизация на стоматологичен и медицински инструментариум хемостатични, резорбируеми марли и желатинови гъби, костен восък и прах за различни приложения в стоматологията и медицината e-cellTM - персонален електромагнитен уред за физиотерапевтично възстановяване след остри и хронични травми. Повече информация за нас може да намерите на нашия уеб адрес www.medcogc.org, както и да пазарувате лесно и бързо 24 часа в денонощието през нашия електронен магазин на адрес: estore.medcogc.org General Logistic Services Ltd. is a company that has more than 10 years of experience in the field of medical and dental devices and consumables wholesaling and retailing. With its constant aspiration to growth and meeting customer demand, our company expands its product portfolio with innovative and exciting medical and dental goods. The company offers: Collagen membranes for guided bone and ti­ssue regeneration Bone substitute of bovine origin for guided bone regeneration (GBR) Tablets for sterilization maintenance of dental and medical instruments Absorbable hemostatic gauzes and gelatin spon­ges, bone wax and powder with different den­tal and medical applications е-cellTM - portable electromagnetic device for physiotherapeutic rehabilitation following an acute or chronic trauma.

182

Find more information about us at our website www.medcogc.org or use our online store to shop 24/7 at: estore.medcogc.org


infor m ation o N the exhibitors GEPAR

щанд/stand 3/a7

48, Hristo Botev Blvd. BG - 1000 Sofia, Bulgaria Tel./Fax + 359 (2) 988 57 14 e-mail: gepar@mail.bg www.gepar.com Фирма ГЕПАР предлага стоматологични юнити “Diplomat”, производство - Словакия. Без­ма­ с­лени компресори, производство на завод EKOM - Словакия и турбини, микро­мотори и на­конечници на Bien-Air - Швей­ца­рия. GEPAR company offers dental units Diplomat, manufactured made in - Slovakia. Grease-free compressors manufactured by EKOM plant - Slovakia and turbines, micromotors and hand-pieces from BIEN AIR - Switzerland.

щанд/stand 4/D11

GlaxoSmithKline EOOD 115G, Tsarigradsko shose Blvd., floor 9 BG - 1784 Sofia, Bulgaria Tel.: +359 2 953 10 34 www.gsk.bg Продуктите на ГлаксоСмитКлайн в областта на оралната хигиена са Sensodyne, Parodontax, Corsodyl, Corega и Aquafresh. Sensodyne е марка №1 в сегмента на чувствителните зъби с портфолио от пасти, води за уста и четки за зъби за чувствителни зъби. Parodontax има портфолио от пасти за зъби, две води за уста и четка за зъби и така предлага цялостен режим за спирането на възпалението и кървенето на венците. Corsodyl вода за уста е друг продукт, който помага да спре кървенето на венците. Corega е най-купуваният продукт за фиксиране и почистване на протези. Има три варианта на лепилото Corega и таблетки за почистване на пълни и частични протези.

183


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå Aquafresh има портфолио от пасти, четки за зъби и води за уста, които осигуряват на ця­лото семейство пълна грижа и защита. Дистрибутор на продуктите на ГлаксоСмит­ Клайн е Амперел. GlaxoSmithKline’s products in oral care category are Sensodyne, Parodontax, Corsodyl, Corega and Aquafresh. Sensodyne is brand No.1 in sensitive teeth seg­ment with its portfolio of toothpastes, mouth­ washes and toothbrushes for sensitive teeth. Parodontax has a portfolio of toothpastes, two mouthwashes and a toothbrush in order to offer a complete regime in preventing gum bleeding and inflammation. Corsodyl mouthwash is another product aimed at stopping bleeding of gums. Corega is the most purchased product when it comes to fixing dentures and cleaning them. There are three variants of Corega glue and tab­ lets for cleaning partial and full dentures. Aquafresh has a portfolio of toothpastes, toothbrushes and mouthwashes that offer the whole family complete care and protection. Distributor of GSK’s products is Amperel. щанд/stand 3/a8

GLORIA INTERNATIONAL Ltd. 19, Georgi Benkovski Str. BG – 1000 Sofia, Bulgaria Tel./Fax: + 359 (2) 983 24 02, 983 22 81, 983 25 67, 983 52 28, 983 79 52 e-mail: gloriain @dir.bg office@gloriaint.com www.gloriaint.com ГЛОРИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД е лицензи­ ран вносител и дистрибутор на български и чуждестранни лекарства, медицински изделия и консумативи за стоматология и зъботехника. Приоритетни за стоматологията и зъботехниката са следните фирми:

184


infor m ation o N the exhibitors АКТАВИС - България СОФАРМА - България МЕДИКА - България Borer Chemie - Швейцария Dentatus - Швеция Edenta - Швейцария FKG - Швейцария Hakusui Traiding Co. - Япония KerrHawe - Швейцария Roeko - Германия SDI - Швеция SpofaDental - Чехия 3M ESPE - САЩ VDW Beutelrock - Германия Zhermack - Италия Dental Pacific - Франция Prime Dent - САЩ Ardent - Швеция Nordiska Dental - Швеция Medicom - Холандия Directa - Швеция META Biomed Co. - Корея GLORIA INTERNATIONAL Ltd. is licensed importer and distributor of Bulgarian and foreign medicines, medical devices and consumer products for dental medicine. . Priority for dental medicine are the following companies: Actavis - Bulgaria Sopharma - Bulgaria Medica - Bulgaria Borer Chemie - Switzerland Dentatus - Sweden Edenta - Switzerland FKG - Switzerland Hakusui Traiding Co. - Japan KerrHawe - Switzerland Roeko - Germany SDI - Sweden SpofaDental - Czech Republic 3M ESPE - USA VDW Beutelrock - Germany Zhermack - Italy Dental Pacific - France Prime Dent - USA Ardent - Sweden Nordiska Dental - Sweden Medicom - The Nederland Directa - Sweden META Biomed Co. - Кorea

185


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå

GOODPL INC

щанд/stand 2/C3k

107, Dongwha Gongdan-Ro, Munmak-Eup Wonju-Si, Gangwon-Do, Korea Tel.: 82-33-746-1543 Fax : 82-33-746-1545 e-mail: kckang@goodpl.kr www.goodpl.kr ICT (Устройство за интерферентна терапия) TENS (транскутанен електрически нервен стимулатор) EMS (Електронен иглен стимулатор) Водно масажно легло Масажен уред за крака, рамена, кръст Ултразвуков стимулатор Електрически уред за загряване на вода Всички видове болнични легла, разнообразни консумативи за болници и клиники. ICT(Interferential Current Therapy Device) TENS(Transcutaneous Electric Nerve System) EMS(Electric Needle stimulator) Massage bed as using of water strong pressure Massage unit for leg, shoulder, waist and Ultrasonic stimulator Electric water boiling device for hot pack, Traction machine, Slacking machine All kinds of hospital bed, all kinds of consumable items for hospital, clinic, oriental hospital.

GUGLA

щанд/stand 3/D19

Mobile: +359 (88) 569 88 07; (88) 821 87 61 e-mail: box@gugla-gugla.com www. gugla-gugla.com

186

ГУГЛА ЕООД е българска компания, специали­ зи­рана в изработването на работно облекло с ден­тална и медицинска насоченост. Вдъхно­ ве­на от индивидуалността на модерния чо­век,


infor m ation o N the exhibitors ко­лекцията от облекла умело съчетава ори­ ги­­нални модели и професионални ма­те­рии с актуални цветове, декорации и аксе­соари. Об­­леклата се из­работват от високо­ка­чест­ве­ ни, професионални материи, сертифи­цира­ни по Oeko-Tex Stan­dard 100. Компанията пред­ ла­га изработване на работно облекло по ин­ ди­­виду­а­лен проект, съобразен с естеството на ра­бо­та, ин­териора, целящо да внуши на кли­ен­ти­те же­ланата визия и индивидуалност. Ние ще Ви улес­ним, като Ви посетим на място в удоб­но за Вас време, за да Ви предложим мо­де­ли, подходящи за Вашите конкретни изи­ ск­ва­ния. GUGLA is a Bulgarian company, specialized in the manufacturing of dental and medical clothing. Our collection is inspired by the individuality of the con­temporary individual and it perfectly combines ori­ginal designs and professional fabrics with mo­ dern colors, decorations and accessories. The clothes are made of high quality, professi­o­nal fab­rics, certified according to Oeko-Tex Stan­ dard 100. We offer tailor-made clothing, taking in­to account the specifics of the type of work, in­te­­rior, and the individual needs of the client. We are ready to personally visit you at your office at a time convenient for you in order to offer you a va­riety of models appropriate for your needs and re­qui­rements.

щанд/stand 2/C3m

HAPPIDEN CORPORATION 2206, Boutique Monaco 1316-5, Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul, Korea Tel.: +82 2 861 2041 Fax: +82 2 532 1959 Mobile: +82 10 7709 1583 e-mail : masato@live.co.kr www.happi-den.com Различни видове дентални отпечатъчни мате­ риали и аксесоари Impression Material Delikit Secret, Delikit Light Body, Delikit Light Body Extra, Delikit Light Body Fast

187


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå Delikit Medium Body, Delikit Heavy Body, Delikit Heavy Body Fast, Deli-bite Deli-denture, Deli-plant Light Body, Deli-plant Heavy Body, Delikit Putty Deli-penta monophase/ heavy body Accessory Endo Remover (G.P. Cutter) Bite Tray

HELMED BULGARIA

щанд/stand 1/D10

Tsar Simeon Str., bl. 20, fl. 1, apt. 3 BG – 1309 Sofia, Bulgaria Tel.: + 359 (2) 920 04 56 Fax: + 359 (2) 929 14 11 e-mail: heltrading@yahoo.com Внос и търговия на едро с общоболнични кон­ сумативи (катетри интравенозни и урологични, ин­фузионни и кръвопреливни системи, сприн­ цовки, игли, ръкавици латексови, винилови и нитрилови, електроди и гелове за ЕКГ и ЕЕГ), пре­в ързочни материали (бинтове, марли, па­мук, пластири), еднократно медицинско об­лекло от нетъкан текстил (шапки, маски, пре­­стилки, калцуни), дезинфектанти, лекар­ стве­ни продукти вносни и български. Import and wholesale of hospital disposables (intravenous and urologic catheters, infusion and blood transfusion systems, syringes, needles, latex, vynil and nitrile gloves, electrodes and gels for ECG and EEG), dressing materials (bandage, lint, cotton, plaster), disposable medical clothes of nonwoven textile (hats, masks, overalls, leggings), disinfecting materials and medicines from Bulgaria and abroad.

188


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå hhp Bulgaria Ltd.

щанд/stand 1/D16

4 D Ilinden Blvd. BG - 6300 Haskovo Tel.: + 359 (89) 993 22 99 Mobile: +359 (89) 641 84 90 e-mail: info@hhp.bg www.hhp.bg hhp Bulgaria Ltd. е ексклузивен представител и вносител за България на hhp - home health pro­ ducts AG, Germany - водеща немска компания и лидер в разработването и производството на медицински доказани продукти в сферата на масажните технологии за възстановяване и профилактика на здравословното състояние. Андулационната терапевтична масажна система е иновативен метод, успешно прилаган от доктори, физиотерапевти и медицински центрове, разработен за oвладяване и елиминиране на болката и все по честите хронични оплаквания. Дейността на фирмата е ориентирана към: дистрибуторска мрежа директни продажби оборудване на медицински центрове, рехабилитационни зали, масажни салони, СПА центрове и др. Прилагането на aндулационната терапия е възможно единствено чрез медицински доказаната система за андулация на hhp. За да разберете как терапевтичната система hhp ще подобри Вашето здраве, заповядайте на нашия щанд! hhp Bulgaria Ltd. is exclusive representative and distibutor for Bulgaria of the hhp-home health products AG, Germany, leading german company in the development and manufacturing of certified medical products in the area of massage techno­ logy. The Andullation therapy massage system is an innovative method successfully used by doctors, physiotherapists and medical centers, developed for abatement and eliminating pain and the fre­ quent chronic complaints.

192


infor m ation o N the exhibitors

The company focuses on the development of: distribution network direct sellers equipting medical centers, rehabilitation fa­ci­ li­ties, massage and spa centers. The application of andullation therapy is possible only through the medically proven hhp therapy system. If you are interested how the hhp system will im­ pro­ve your health and your well being please visit us on our booth!

щанд/stand 4/D19

HOFMANN CONSULT BULGARIA LTD. Okolovrasten pat 66 / Dragalevtzi BG - 1415 Sofia, Bulgaria Tel.: +359 (2) 960 90 10 Fax: +359 (2) 960 90 11 e-mail:office@hofmannconsullt.net www.hofmannconsult.net Фирма ХОФМАН КОНСУЛТ, официален пред­­ста­ви­­тел на водещи немски фирми, е спе­­ци­­али­зи­ра­на в доставките и продажбите на ви­­сокотех­ноло­гич­ни машини, инструменти и кон­су­ма­ти­ви. ALPHALASER - Уникални мобилни системи за лазерно заваряване и рязане, вкл. за дентални и медицински цели EFFGEN - Свръхточни диамантни & CBNин­струменти за обработка на твърди метали & сплави, керамика, стъкло и др. Пълна гама въздушни филтри, вкл. ATEX, НЕРА; PC (порет - карбонови) & Bio-филтри JOKE Technology - катaлог с над 16000 ин­­стру­менти & консумативи за шлайфане, по­­ли­ра­не и финишна обработка. DIAMANT Metallplastic - уникални продукти за козметика, защита и бързи поправки на метали и сплави.

193


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå Morgan Molten Metal Systems (Noltina) Mалки поти за лабораторни цели, вкл. топене на цветни метали. Morgan Technical Ceramics (Haldenwanger) Керамични импланти&сборки за хирургични и медицински инструменти, терапевтично и ди­­ агностично оборудване. Eкспонат: компактен и мощен лазерен апа­ рат VL 50 Ще се радваме да Ви поздравим като наши гости в палата 4, щанд 4/D19. The firm Hofmann Consult is distributing at the Bulgarian market the high-tech products of worldfamous German companies, incl. machines, tools & consumables. ALPHALASER - Unique mobile systems for la­ser welding incl.for dental labs & medical appli­ ca­tions. EFFGEN Schleiftechnik - high-precision dia­ mant&CBN-tools for hard metals&alloys, glas, ce­ramics. EMW filtertechnik - all kinds of AIR FILTERS, incl. ATEX, HEPA; PORET® - Carbon; BIO-filters etc. JOKE Technology - more than 16000 high-tech tools, devices,&consumables for hand: grinding, po­lishing, finishing etc. DIAMANT Metallplastic - Unique products for me­tal cosmetic, protection & quick repair. Morgan Molten Metal Systems /Noltina/ - small crucibles for lab melting of non-ferrous me­tals. Morgan Technical Ceramics /Haldenwanger/ - ce­ramic implants&assemblies for surgical tools, me­dical instrumentation, therapeutic and diag­no­ stic equipment. Еxhibit: small and powerful laser-welding de­ vice VL 50

194

We‘ll be glad to welcome you as our guests at booth 4/D19


infor m ation o N the exhibitors

HuBDIC Co., Ltd.

щанд/stand 2/C3f

B-301, Taekwang-industrial Building, 191-1, Anyang 7-dong, Manan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Korea (zip 430-815) Tel.: +82 31 441 8637 Fax: +82 31 442 4994 email: e-sales@hubdic.com www.hubdic.com IR термометър/термометър за чело/термо­ метър за ухо/апарати за кръвно налягане Масажори за лице Кантари Non-contact IR Thermometer/ Forehead Thermometer/ Ear Thermometer/ Arm Blood pressure Monitor/ Wrist Blood Pressure Monitor. Face Massager Scale

IBS IMPLANT CO., LTD.

щанд/stand 4/a6

518, Yongsan-dong, Yusung-gu, Daejeon, Korea, 305-500 Tel.: +82-42-933-2879 Fax: +82-42-933-2881 e-mail: info@ibsimplantcom www.ibsimplant.com IBS IMPLANT - Implant Icon Без пробиване или само с еднократно пробиване Вълшебна бормашина - остеотомично пробиване до окончателния диаметър на импланта в една стъпка Позволява използването автогенни костни тапи Копиране на опората - компонент 3 в 1, кой­то се състои от надстройка, отпечатък, ко­пи­ра­не и ла­бо­раторен аналог. Решение на проб­ле­ма с раз­хлабване на винта на опората.

195


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå IBS IMPLANT - Implant Icon No Drilling or One Time Drilling Magic Drill - Single step osteotomy drill to final implant diameter. Allows harvesting of autogenous bone plug IBS Sinus Lifting by crestal approach guaran­ tees its 100% success rate. Sinus Lifting up to 11 mm regardless of bone thickness with minimal bone grafting material (0.03 cc per 1 mm).

щанд/stand 4/C15c

ICE Sofia – Agenzia per la promozione all’estero e l’internalizzazione delle imprese italiane 2, Knyaginya Maria Luisa Blvd. Business Center BG - 1000 Sofia, Bulgaria Tel.: +359 (2) 986 15 74; 986 16 18 Fax: +359 (2) 981 73 46 e-mail: sofia@ice.it www.italtrade.com Contact person: Dimitar Draganov Италианска държавна организация, подпо­ ма­га­ща развитието на външнотърговските и ико­номически връзки на италианските фирми с фирми от останалите страни. Italian government agency for the promotion and development of foreign trade and economic relations of Italian companies worldwide. щанд/stand 2/B5

ILAN MEDICAL EQIPMENT Ltd.

196

Head office: 9B, Kiril Shivarov Str. BG - 9002 Varna, Bulgaria National tel.: 070017373 Tel.: + 359 (52) 61 22 59 Fax: + 359 (52) 61 22 58 e-mail: office@ilan.bg www.ilan.bg Regional offices: Sofia, Plovdiv, Pleven, Bourgas


infor m ation o N the exhibitors ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ООД е во­де­ща компания с 19-годишна история, оси­ гу­ря­ва­ща на българското здравеопазване ви­сококачествени медицински изделия в съот­ вет­ствие с Европейските стандарти и Дирек­ ти­ва 92/43 ЕС. Фирмата предлага комплексни ре­шения по доставка, монтаж, обучение и след­про­даж­беното обслужване на: медицинска апаратура за диагностика и лечение рентгенова апаратура операционно оборудване болнично обзавеждане стерилизационна апаратура Нашите партньори - здравни заведения и ле­ ка­ри получават не само апаратура, но и ко­ рект­­но отношение, консултации за избора на обо­ру­д­ването и проектирането на здравното за­веде­ние, обу­чение при водещи български и ев­ро­пейски спе­циалисти, перфектен сервиз от сер­тифи­ци­рани инженери с регламентирани срокове за реакция и отстраняване. ILAN MEDICAL EQIPMENT Ltd. is a leading Bul­ garian company with 19 years of experience, pro­ viding Bulgarian healthcare high-quality medical devices in compliance to the EU standards and the requirements of MDD 93/42 EEC. We provide a full range of professional solutions including con­sulting, procurement, installation, training and tech­nical maintenance of: medical diagnostics equipment X-ray systems operation theatre equipment hospital furniture sterilization equipment Our partners - hospitals and doctors obtain not on­ly medical equipment, but a straight attitu­de, ad­vi­sing on the equipment and hospital de­sign, trai­ning by leading European specialists, out­stan­ ding service by certified engineers and time-limi­ ted terms of reaction and repair.

197


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå INFODENT-BG

щанд/stand 4/A14

7-9, Lidice Str., app. 7 BG - 1113 Sofia, Bulgaria Инфодент-БГ - лицензионен представител на Quintessence Publishing Group за България Infodent-BG - license representative of Quinte­ ssence Publishing Group for Bulgaria Инфодент-БГ ООД е издателска група специа­ лизирана в областта на денталната медицина, зъботехниката и медицината. Инфодент е лицензионен представител на Quin­tessence Publishing Group за България и про­дава всички книги на издателската група. Инфодент превежда и дистрибутира книги на световноизвестни автори в областта на ден­ талната медицина и зъботехниката. Органи­ зира курсове, конгреси и семинари. Издател е на: Списание Quintessence International Bul­ ga­ ria - В него са публикуват подбрани статии от 10 издания на Quintessence Publishing Group. Най-престижното издание за дентална медицина ще представи в своите следващи броеве - протоколите на Фрадеани, Жерар Шиш, както и други интересни статии с приложими в практиката трикове и съвети. Списание Инфодент - специализирано издание излиза 6 книжки в годината. 5 тематични броя - Естетика и естетични възстановявания, Имплантология, Пародонтология, Лазерна ден­тална медицина, Ендодонтия и 1 брой с це­нова информация. Броевете са със статии с клинична насоченост. Вестник Зъботехника е единственото специализирано издание, изцяло насочено към зъботехниката. В него се публикуват преводни статии с лабораторни техники, новости в зъботехниката и информация за курсове и нови книги. Списание Здраве и наука е списание на Ме­дицински колеж, София, издавано от Инфо­ дент-БГ.

198


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå Списанията Инфофарма, Фармацевтичен монитор, Перфекта, Инфовет и Фармация са издания на Инфофарма. Списание Инфофарма е специализирано издание за фармацевтичния пазар, съдържа­ що информация предимно за цените и дистрибуцията на фармацевтични продукти. На стра­ниците на списанието се публикува информация и за новорегистрираните препарати в България. Разпространява се предимно чрез або­намент. Списание Фармацевтичен монитор се разпространява безплатно до всички абонати на сп. Инфофарма. На страниците му можете да откриете: актуална професионална информация за отделни здравни проблеми и продукти; проучвания на българския и световния фармацевтичен пазар; промени в нормативната уредба в областта на фармацията, фармацевтични новини и др.

200


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå Infodent Ltd. is a publishing house specialized in the fields of dental medicine, dental technics and medicine. Infodent is a license representative of Quintessence Publishing Group for Bulgaria and distributes all the books published by Quintessence. The company organizes courses, congresses and seminars. Infodent is the publisher of the Journal Quinte­ ssence International Bulgaria - On its pages you can find articles selected from 10 of the journals of Quintessence Publishing Group. The leading jour­nal will present in its coming issues - the pro­ to­cols of Mauro Fradeani, Gerard Chiche and other interesting articles with hints and tips for your practice. The journal Infodent is a specialized edition for dentists. It is published in 6 issues per year. The newspaper Dental Technics is published by the Union of Dental Technicians in Bulgaria. The magazines Infopharma, Pharmaceutical Mo­nitor, Perfecta, Infovet and Pharmacy are In­ fo­ pharma editions.

202


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå INFODENT SRL

щанд/stand 4/D12

Via Vicenza 18 int 4 Tel.: +39 (761) 352 198 Fax: +39 (761) 352 133 e-mail: info@infomedix.it info@infodent.com www.infomedix.it www.infodent.com

204

INFODENT S.r.l. е издателска компания, ко­я­то присъства на денталния пазар повече от 20 години. Нашият основен продукт е спи­са­ни­ето Infodent International B2B Magazine, раз­про­ странявано по пощата в световен мащаб и достигащо до цялата денталната индустрия. Списанието се фокусира върху тенденциите на международните пазари, стоматологични продукти, международни изложби, търговски съобщения и новости. То достига до индустрята в световен мащаб благодарение на база данни от 19 000 дентални компании в света. За по­вече информация, моля посетете www.infodent.com.

INFODENT S.r.l. is an editorial company which has been operating in the dental market for over 20 years. Our main product is Infodent Internati­ o­ nal B2B Magazine, mailed worldwide to the whole dental industry. The magazine focuses on international market trends, dental products, inter­ na­tional exhibitions, commercial announcements and novelties. It is mailed to the worldwide industry thanks to a database of 19,000 dental companies in the world. For more information please visit www.infodent.com.


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå INFODENT SRL

щанд/stand 4/D12

Via Vicenza 18 int 4 Tel.: +39 (761) 352 198 Fax: +39 (761) 352 133 e-mail: info@infomedix.it info@infodent.com www.infomedix.it www.infodent.com

206

Infomedix International e B2B медицинско спи­ са­ние издавано от Infodent Srl - изда­тел­­ска ком­пания, оперираща на медицин­ския и сто­ ма­тологичния пазар. Списанието се фокуси­ ра върху тенденциите на между­народ­ните па­за­ри, медицински изделия, международни из­лож­би, търговски съобщения и новости. Раз­про­странява се по пощата и всеки четири ме­се­ца достига до световната промишленост бла­г о­д арение на база данни, съдържаща 21 000 ме­ди­цински компании по цял свят. Info­ me­­ dix Inter­ national е в състояние да направи про­­­из­­води­телите и дистрибуторите видими в све­товен мащаб и може да им помогне в из­ гра­ждането на мрежа от бизнес отношения. За по­вече информация за списанието Infomedix In­ ternational и нашите персонализирани мар­ кетингови услуги като абонамент за меди­цин­ ската база данни, е-маркетинг услуги, услуги свързани с изложения, посетете www.infomedix.it. Infomedix International B2B Magazine is the medical magazine published by Infodent S.r.l, editorial company operating both in the medical and dental market. The magazine focuses on international market trends, medical products, international exhibitions, commercial announcements and novelties. It is mailed to the worldwide industry every four months thanks to a database of 21,000 medical companies worldwide. Infomedix International is able to give manufacturers and distributors worldwide visibility and it can help them create a network of business relationships. For more information about Infomedix International magazine and our customized marketing services such as medical database subscription, e-marketing services, trade show services visit www.infomedix.it.


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå INSTRUMENTARIA D.D.

щанд/stand 2/A15

31, Rimski put HR - 10360 Sesvete, Croatia www.instrumentaria.hr e-mail: prodaja@instrumentaria.hr Tel.:+385 1 555 0 551 Fax: +385 1 555 0 550 Instrumentaria е производител на ортопедични и травматологични импланти, хирургически ин­ струменти и стерилизатори със 116 години опит. Продуктите на Instrumentaria се предлагат на пазарите в Хърватия, Руската федерация, Турция, Германия, Сърбия, Босна, Македония, Черна гора, Албания и Косово. С увеличния си производствен капацитет, сега Instrumentaria търси нови дистрибутори в страните от ЕС. Instrumentaria is a 116 year old company ma­nu­ facturing orthopedic and traumatology im­plants, surgical instruments and sterelizers. Instrumentarias products are used on markets of Croatia, Ru­ssian Federation, Turkey, Germany, Serbia, Bos­nia, Macedonia, Montenegro, Albania and Ko­sovo. With it’s increasing manuacturing capacities, Instrumentaria is currently looking for new distributors in EU countries.

INTERDENT D.O.O.

щанд/stand 4/C13

26, Opekarniška cesta SI - 3000 Celje, Slovenia Tel.: +386 (3) 425 62 00 Fax: +386 (3) 425 62 02 e-mail: info@interdent.cc www.interdent.cc Началото на компанията Interdent d.o.o. е по­ с­та­вено през 1978 г., когато стартира про­изво­ д­ството на восъци. Днес можем да предложим пъл­н а гама продукти за зъ­б о­т ехнически ла­бо­ра­то­рии - собствено про­из­вод­ство на ка­­мъ­ни, во­съци, материали, спла­ви и акрил за влага­не. Нашият обра­зо­ва­телен център,

208


infor m ation o N the exhibitors кой­то разполага с две демонстрационни ла­ боратории оборудвани с най-модерни тех­но­ ло­гии и лекционна зала, също е в помощ на нашите клиенти. The beginnings of the company Interdent d.o.o. go all the way to the year 1978 when we started with production of waxes. Today we can offer entirely program for dental laboratories, with our own production of stones, waxes, investment ma­terials, alloys and acrylics. We support our cus­tomers also with educating centre where we have two demonstration laboratories with newest technology and a lecture room.

I S O M E D S.r.l. ® Implant Systems

щанд/stand 4/C10

Via G. Mameli, 50/52 I - 35020 Albignasego (Padova), Italy Tel. +39 049 862 96 12 Fax +39 049 862 98 16 e-mail: isomed@tin.it www.isomed.it ISOMED DENTAL STUDIO Dr. Peter Ilinov 18, Oboriste Str. 1504 Sofia, Bulgaria Tel./Fax +359 (2) 9441446, 0889475887 e-mail: illinov@yahoo.com Пълна гама от титанови зъбни имплантати, спе­ циал­но предназначени за незабавно натовар­ ване Инструментариум и биоматериали Full range of titanium dental implants, especially de­signed for immediate loading Instruments and biomaterials

209


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå щанд/stand 3/B8

IVODENT LTD. 56, Ruski Str. BG - 6000 Stara Zagora, Bulgaria Tel.: + 359 (42) 64 61 59 Fax: + 359 (42) 60 02 74 e-mail: denta_sz@abv.bg www.ivodent.net www.neodent.eu

Официален вносител и сервиз на NEODENT - ГЪРЦИЯ производител на дентални юнити ТРИ­ ТОН, компресори и други. Дентално депо за обзавеждане на дентални кабинети и лаборатории, търговия на едро и дре­бно с медицински изделия за лекари по ден­­тална медицина. Official importer and service of NEODENT GREECE - manufacturer of dental units TRITON, com­pre­ssors and other equipment Dental depot for furnishing surgeries and la­ boratories, wholesale and retail in medical devices for dentists

KENTAMED Ltd.

щанд/stand 2/B17

43, Nestor Abadzhiev Str. BG - 4023 Plovdiv, Bulgaria Tel./Fax: + 359 (32) 62 29 34 e-mail: office@kentamed.net www.kentamed.com Производство на електроножове, радионо­ жове и коагулатори. Пълна гама от аксе­со­­ари. Гаранционен и следгаранционен сер­­­виз. Manufacturer of electrosurgical equipment ope­ rating on either standard or radio frequencies. Broad range of accessories. Warranty and afterwarranty maintenance and repairs.

210


infor m ation o N the exhibitors KERAMOSILIKAT LTD.

щанд/stand 4/A18

Zh.k. Lagat, bl. 4, entr. A, app. 10 BG – Troyan, Bulgaria Mobile: +359 (88) 976 06 20, (88) 738 84 95 Fax: +359 (670) 58137 e-mail: office@keramosilikat.com www.keramosilikat.com Фирма Керамосиликат ООД е създадена през март 1990 година в град Троян. Фирмата е специализирана в производст­ вото на термоустойчива и техническа керамика, предназначена за стоматологични цели за юве­лирната, леярската и машиностроителната промишленост. Keramosilikat Ltd. company was established in March 1990 in Troyan. The company is specialized in producing heat-resistant and technical ceramics designed for dental purposes for jewelry, foundry and en­ gi­neering industries.

KOINE’ ITALIA SAS

щанд/stand 4/C15a

20124 Milano (MI), Italy Via Cartesio, 2 Tel.: +39 349 7920343 e-mail: sonia.zanacchi@yahoo.it Contact person: Stefano Lastrucci Зъболекарски хирургически инструменти и кон­сумативи Surgical dental instruments and supplies.

211


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå

щанд/stand 2/C3c

KOREAN DENTAL TRADE ASSOCIATION 205-1, Posco The Sharp B/D, Sunhwa-dong, Jung-gu, Korea Tel.: + 82 (2) 754 5921 Fax: + 82 (2) 774 5706 e-mail: kdta_oh@hotmail.com www.kodda.co.kr Корейска дентална търговска асоциация It is certain that KDX 2012, which will be held in Seoul at Center on october 6 to 7, will contribute to the growth and development of the Korea dental industry as a large number of overseas buyers will attend and will be a place to widely promote the excellence of dental equipment and dental clinics in Korea to the many dentists from foreign countries that will attend the conference.

KOSTEC CO., LTD.

щанд/stand 2/C3h

2-108, Medical Industry Technocenter 1720-26, Taejang-dong, Wonju-si, 220-962 Korea Tel.: + 82 (33) 747 9672 Fax: +82 (33) 747 9673 e-mail: kostec@n-kostec.co.kr www.n-kostec.co.kr Медицински LCD монитори Диагностични монитори Клинични монитори Ендоскопски монитори Medical grade LCD Monitors Diagnostic Monitors Clinical Review monitors Endoscope Monitors

212


infor m ation o N the exhibitors

KOTRA Sofia

щанд/stand 2/C3

B519 Interpred – WTC 36, Dragan Tsankov Blvd. BG – 1057 Sofia, Bulgaria Tel.: + 359 (2) 969 50 30 Fax: + 359 (2) 969 50 33 e-mail: kotra@kotra-sofia.org www.kotra.bg КОТРА - София, е правителствена агенция за на­сърчаване на търговията и инвестициите меж­ду Корея и България и Търговска секция на посолството на Република Корея, чиято глав­на цел е да спомага за установявянето на двустранни търговски контакти. През 1995 г. КОТРА разширява обхвата на дейността си в областта на инвестициите, маркетинга и тър­говията. Днес има представителства в над 70 държави. KOTRA Sofia is Korean Trade Investment Promotion Agency and Trade Section of the Embassy of the Republic of Korea, which main goal is to assist the establishment of bilateral trade contacts between Bulgaria and Republic of Korea. In 1995 KOTRA expands its activities in the field of investments, marketing and trade. Today the agency has branches in more than 70 countries.

KRIS-BIL

щанд/stand 4/C4

3A, Drava Str. BG - 9003 Varna, Bulgaria Tel./Fax: + 359 (52) 37 05 31 e-mail: krisbil@abv.bg Инженеринг, производство и сервиз на ме­ди­ цинска и стоматологична техника. Dental and medical equipment.

213


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå KRIS 95 LTD.

щанд/stand 3/C8

1, Rayna Knyaginya BG – 1309 Sofia, Bulgaria Tel./Fax: +359 (2) 983 27 42 Mobile: +359 (88) 530 00 63; (89) 863 68 62 www.kris95.com Официален представител на: Pentron Clinical Sybron Dental Specialties, USA - фиброглас щифтове, фибро влакна, адхезиви, цименти, композити FKG Dentaire, Switzerland - ендодонтски си­­с­теми Cavex, Holland - дентални материали B & L Biotech, USA - апарати за запълване, накрайници за ултразвук Zumax Medical Co., China - медицински и ден­тални микроскопи Romidan, Israel - апекс локатори Dentamerica, USA - ендодонтски мотори Ruthinium, Italy - зъботехнически материали Medesy, Italy - инструментариум Pentron Clinical Sybron Dental Specialties, USA - fiber posts, glass fiber splinting strips, ad­ he­sives, cements, composites FKG Dentaire, Switzerland - endodontic NI-TI rotary systems Cavex, Holland - dental products B & L Biotech, USA - devices for warm ob­tu­ ra­tion, ultrasonic tips Zumax Medical Co., China - medical and dental microscopes Romidan, Israel - apex locators Dentamerica, USA - endodontic motors Ruthinium, Italy - dental lab materials Medesy, Italy - instruments

LAB TECHNOLOGY Ltd.

214

82, Vranya Str. BG – 1233 Sofia, Bulgaria Fax: + 359 (2) 829 50 45 Mobile: + 359 (88) 887 30 32 e-mail: labtechnology@dir.bg

щанд/stand 4/D15


infor m ation o N the exhibitors ЛАБ ТЕХНОЛОДЖИ ООД - ексклузивен пред­ ставител на MIS Implant Technologies Ltd. за България, официален вносител на хирургичен инструментариум от Helmut Zepf - Germany, HY­ GITECH - еднократни консу­ма­тиви, Zirc USA. LAB TECHNOLOGY Ltd. - exclusive representative of MIS Implant Technologies Ltd. for Bulga­ ria, official importer of Helmut Zepf’s surgical in­struments, HYGITECH’s disposable goods, Zirc - USA.

щанд/stand 1/D11

ET YONI-YOSHKA LEONIDOVA 25, Voynishka slava Str. BG – 4002 Plovdiv, Bulgaria Mobile.:+359 (88) 6071457, (87) 8536802 e-mail: kontakt@leonidov.bg www.leonidov.bg ЕТ “Йони-Йошка Леонидова” е специа­ли­зи­ ра­на в материали и консумативи за из­точ­на меди­цина. Като представител на ко­рей­ска­та фир­ма ДонгБанг - един от най-го­лемите про­­ из­водители в света за аку­пунк­ту­ра и фи­зи­о­те­ ра­пия и от 25-години на паза­ра - пред­ла­гаме богат асортимент на игли за игло­тера­пия и мокса както и съответ­ни прина­длеж­ности. В про­грамата ни са включени също кинези­о­ ло­­гични ленти, решетъчни тейпове, вендузи, как­то и кремове за белези. Нашето мото е ви­со­кокачествени стоки на до­стъпни цени. ET ”Yoni-Yoshka Leonidova” is specialized in supplying of materials and consumables for eastern medicine (TCM). As a reseller for the products of DongBnag from Korea - one of the largest manufacturers in the world for acupuncture and physiotherapy products and since 25 years on the market - we do offer a large portfolio of acupuncture needles, moxa and accessories. We also offer kinesiology and lattice tapes, cupping sets and creams for scars. Our motto is to deliver high quality products at reasonable prices.

215


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå LUMAX

щанд/stand 4/A18

50, Hristo Smirnenski Str. BG - 5300 Gabrovo, Bulgaria Tel.: + 359 (66) 80 76 32 Fax: + 359 (66) 80 48 50 e-mail: lumax@mail.bg Производство на зъботехническа апаратура и оборудване. Production of dental instruments and equipment

MARCON LTD.

щанд/stand 2/A6

64, Kozloduy Str. BG - 9000 Varna, Bulgaria Tel.+359 (52) 984 908 Mobile: +359 (88) 757 99 68 Fax:+359 52 602 107 e-mail: office@marcon-bg.com marcon@vega.bg www.marcon-bg.com МарКон ЕООД е инженерингова компания, фокусирала дейността си в изграждане на комплексни високотехнологични решения за изграждане на медицински газови системи, криогенни системи и системи за връзка “па­ циент - медицинска сестра” (NCS). МарКон е директен вносител на апаратура за областите IVF, реанимация, анестезия и интензивно лечение, операционни зали, уреди за кислородна терапия и аспирация, домашна кислородна терапия.

216

Marcon Ltd. is a Bulgarian engineering company with main sphere of activity development and implementation of engineering projects in the area of medical gas systems, cryogenics and Nurse Call Systems (NCS). MarCon Ltd. is exclusive representative of European and USA manufacturers of equipment for IVF, operating theatre, ICU wards, oxygen the­ rapy and aspiration and home oxygen therapy.


infor m ation o N the exhibitors MARIVO

щанд/stand 4/D5

28, Mila Rodina Str. BG – 1408 Sofia, Bulgaria Tel.: 070012122 Tel.: +359 (02) 958 63 15, 439 05 85 Фирмата е дистрибутор на всички български заводи за медикаменти. Извършва доставка и монтаж на рентгенова техника и оборудване. Дистрибутор на DSP и DISPOTECH за санитарно-хигиенни материали и стоматологични продукти. The company is a distributor of all Bulgarian plants for medicines. Delivery and installation of X-ray equipment and devices. Distributor of DSP and DISPOTECH for sa­ni­ ta­ry and dental products.

MB CONSULT 2000 Ltd.

щанд/stand 3/c2

zh. k. Beli brezi 27, Smarch Str., fl. 1 Tel.: + 359 (02) 958 16 17, 958 10 48 Fax: + 359 (02) 958 10 48 Mobile: + 359 (0)88503 98 23 e-mail: info@mbconsult2000.com www.mbconsult2000.com МБ Консулт представя най-престижните про­ из­водители на дентално оборудване. Пред­лага консултации за ергономично обза­веждане на дентални клиники и дентални мебели. МБ Консулт е представител на: SybronEndo (САЩ) - апекслокатори, ендодонтски мотори, апарати за запълване, увеличителни прибори със светлина, ендодонтски инструменти Morita (Япония) - стоматологични юнити, рентгени, ендодонтски мотори, турбини, фантоми и образователни модели Kaps Optik (Германия ) - медицински и ден­ тални микроскопи

217


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå Optomic (Испания ) - медицински и дентални микроскопи Obtura Spartan (САЩ ) - ултразвукови апарати, накрайници за ултразвук, апарати за запълване Vista Dental (САЩ) - иригационни апарати, иригационни течности и консумативи Beyond (САЩ) - продукти за домашно и професионално избелвание, професионални лампи за избелване ViVi - рентгени и сензори Zilfor (Италия) - професионално дентално обзавеждане Atena (Италия) - професионално дентално осветление MB Consult imports endodontic materials and technics. The company is representative of: SybronEndo - apex locators, endodontic mo­ tors, sealing devices, light magnifiers Morita - dental units, X-ray equipment, endo­ do­n­tic motors, turbines, training demo models and trai­ning study models Kaps Optik - medical and dental microsco­ pes Optomic - medical and dental microscopes Obtura Spartan - ultrasound equipment, nozz­ les for ultrasound equipment, sealing devi­ces Vista Dental - irrigation devices, irrigation liquids and consumables Beyond - whitening products, professional lamps for teeth whitening ViVi - X-ray equipment and sensors Zilfor - dental furniture Atena - professional dental lights

MCURE Co., Ltd

218

щанд/stand 2/C3j

4 Dong 203 Ho, 1720-26 Taejang-3Dong, Wonju-City, Kangwon-Do, Korea Tel.: +82 70 8260 5976 Fax: +82 33 735 5972 e-mail: mcure@mcure.co.kr www.mcure.co.kr


infor m ation o N the exhibitors AMTS-H (Автоматична микроиглена систе­ма) Устройство за инжектиране на лекарства Иновативна система за инжектиране на препарати AMTS-H (Automatic micro needling system handhold, wireless) Aqua Free (Portable multi pin medicine&drug injection device) Carbomeso-G (Co2 gas injection +Medicine& drug injection device)

MD Magazine

щанд/stand 1/C14

Protos Agency 60, Osogovo Str. BG – 1303 Sofia, Bulgaria Tel/Fax: + 359 (2) 822 04 18 e-mail: office@protos.bg www.spisaniemd.bg www.protos.bg Списание МД отразява новостите във всич­­ки области на медицината. Основни източ­ни­ци на информация за редакционния му екип са “библиите” на специализираната ме­ди­цин­ска литература - списанията Lancet, New Eng­ land Jour­ nal of Medicine, Journal of Ame­­ ri­­ can Me­ di­ cal Asso­ ciation, British Medcal Asso­ ci­ ation, Bri­­ tish Medical Journal, както и още около 100 из­дания, които отразяват най-новото от науч­ ни­те изследвания и в кли­нич­на­та практика в отделните медицински специал­но­сти. МД излиза 8 пъти в годината, има тираж 4700 броя, от които 2800 са персонални плате­ ни абонаменти. МД се разпространява и по вре­ме на медицински конгреси, конференции и на други специализирани събития. Абонаментната аудитория на МД включва чи­татели от всички специалности, тъй като и съ­държанието на списанието покрива всички спе­циалности. Най-голям е делът на интернистите, сред които най-многобройни са кардио­ лози, ендокринолози, гастроентеролози, ревматолози и пулмолози. Другата голяма група

219


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå са педиатрите, общопрактикуващите лекари, следвани от хирурзи и акушер-гинеколози. Списанието се получава и в над 140 медицински фирми в България, в държавни организации и в почти всички здравни заведения в страната. Освен МД Агенция Протос е издател и на спе­циа­лизираните списания Доктор Д (диабетология и метаболитна кардиология) и Кардио Д (кардиология). За пациенти с диабет, техните се­мейства и грижещите се за тях здравни спе­ ци­а­ли­сти Агенция Протос издава и вестник Клуб Д. Уебсайтът на списанията www.spisaniemd. bg има уникален архив от около 6000 статии. MD Magazine reflects the innovations in all fields of medicine. The main sources of information of its editors’ team are the “bibles” of the specialised medical literature - the magazines Lancet, New England Journal of Medicine, Journal of Ame­ rican Medical Association, British Medical Journal, which reflect the newest scientific researches in clinical practice of the separate me­dical profiles. MD is issued 8 times in the year with 4,700 pcs in circulation of which 2,800 are personal paid sub­scrip­tions. MD is circulated during medical con­gr­ esses, con­ferences and other specialised events. MD Magazine subscribers are readers are from all medical fields: cardiologists, endocrinologists, gastroenterologists, rheumatologists and pulmo­ na­ry specialists declare the strongest interest to the magazine. The other large group includes pae­di­a­trici­ans and ge­neral practitioners followed by sur­ge­ons and ob­stetricians. The magazine is circulated to 140 medical com­panies in Bulgaria, state organisations and to almost all hospitals in the country. In addition to MD, Protos Agency publishes the specialised magazines Doctor D (diabetes and metabolic cardiology) and Cardio D (cardiology). Club D newspaper published by Protos Agency is dedicated to diabetics, their families and the health professionals who take care of them. The magazines’ website www.spisaniemd.bg has an unique archive of over 6,000 articles.

220


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå

MDM-97 Ltd.

щанд/stand 2/C1

zh. k. Lyulin, bl. 732, entr.3, fl.1 BG – 1324 Sofia, Bulgaria Tel./Fax: + 359 (2) 826 54 74 Mobile: + 359 (88) 871 97 81, (88) 958 09 79 e-mail: office@mdm97.com www.mdm97.com МДМ-97 е специализирана в производство, доставка и сервиз на: лазерни и ултразвукови терапевтични апарати ниско, средно и високочестотни електротерапевтични апарати апарати за магнитотерапия уреди за пасивна и активна рехабилитация МДМ-97 е дистрибутор и партньор на българския пазар на: WOLFMEDICA Medizintechnik GmbH, Германия - производител на: - болнични легла ANESIS от 2/3/4 части електрически и пневматически регулируеми - автоматизирани 1/2/3 секционни масажни кушетки - бягащи пътеки MARATHON, специализирани за тест за стрес и рехабилитация EMS Electro Medical Systems SA, Швейца­ рия - производител на терапевтични апарати за Shock wave (ударна) терапия – Swiss Dolor­ Clast Classic и Swiss DolorClast Master. ELTECH S.r.l, Италия - производител на мощ­­ни ла­зер­ни апарати за физиотерапията, хи­­ру­р­ги­ят­ а и ветиринарната медицина (K-la­ ser) MEDEN-INMED Sp. zo.o, Полша - производител на вани и уреди за хидротерапия, уреди за кинезитерапия и болнично оборудване AQUAGYM Ltd., Великобритания - производител на уреди за подводен спорт, гимнастика и рехабилитация

222

MDM-97 is specialised in the production, supply and service of: laser and ultrasound therapeutical appara­tu­ ses


infor m ation o N the exhibitors low, middle and high frequency electric thera­ peutical apparatuses apparatuses for magneto therapy devices for passive and active rehabilitation MDM-97 is distributor and partner on the Bulga­ ri­an market of: WOLFMEDICA Medizintechnik GmbH, Ger­ ma­ny – producer of: - hospital beds ANESIS of 2/3/4 elements electrically and pneumatically adjustable - automated 1/2/3-sectional massage cou­ ches - treadmills MARATHON specialised for stress test and rehabilitation EMS Electro Medical Systems SA, Switzerland - producer of therapeutical apparatuses for Shock wave therapy - Swiss DolorClast Classic and Swiss DolorClast Master. ELTECH S.r.l, Italy - producer of powerfull la­ser devices for physiotherapy, surgery and ve­te­rinary medicine (K-laser) MEDEN-INMED Sp. zo.o, Poland - producer of tubs and hydrotherapy devices, devices for kine­sitherapy, hospital equipment AQUAGYM Ltd., United Kingdom - producer of devices for suaquatic sport, physical exercises and rehabilitation

MEDEOS Ltd.

щанд/stand 3/C6

Opalchenska Str., bl. 54 BG - 1233 Sofia, Bulgaria Tel.: + 359 (2) 832 10 81 Fax: + 359 (2) 931 16 05 e-mail: medeos@dir.bg www.medeos.com Комплексно обзавеждане на лекарски и сто­ ма­тологични кабинети, физиотерапевтични отделения и рехабилитационни зали. Апарати, инструменти и консумативи. Apparatus, instruments and consumables for me­ dical and dental practice. Equipment for physio­ therapy and rehabilitation.

223


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå

щанд/stand 1/C10

medi GmbH & Co. KG Medicusstr. 1 D - 95448 Bayreuth, Germany Tel.: +49 921 912 0 Fax: +49 921 912 781 e-mail: export@medi.de www.medi.de medi е един от водещите производители в све­ та на ластичен трикотаж. medi доставя ме­ди­ цински ластични чорапи за лечение на венозни заболявания, антиемболични чорапи за про­ фи­лактика на тромбози, лимфедем ръкави и чорапи след мастектомия, ортопедични шини и еластични опори, протезни продукти за дол­ ните крайници. Повечето от продуктите са произведени в Гер­мания и са сертифицирани по ISO 9010. medi is one of the world’s leading manufacturers of compression hosiery. medi supplies medical compression stockings for treatment of venous disorders, anti-embolism stockings for thrombo­ sis prophylaxis, lymphoedema sleeves and stockings after mastectomy, orthopaedic braces and elastic supports, prosthetic products for the lower limbs. Most of the products are made in Germany and are certificated with ISO 9010.

щанд/stand 4/D21

MEDICAL AND DENTAL MATERIAL MDM LTD. Akad. Jordan Trifonov, entr. A, floor 4, app. l6 BG - 1700 Sofia, Bulgaria Tel. +359 (2) 442 18 75 Mobile: +359 (89) 875 55 17 www.mdm-ltd.com

224

Фирмата е специализирана в продажбата на дентални и офталмологични продукти.


infor m ation o N the exhibitors Ние сме представители на дентални фирми: FMD srl - италиaнска фирма с дългогодишна практика в производството на импланти и инструменти. CAMLOG - швейцарска фирма, лидер в производството на импланти, №1 в Германия. META Advanced Medical Technology - италианска фирма, произвеждаща сейфскрайпер - костен колектор. BriteSmile - американска избелваща система за дома и стоматологичния кабинет. Itena - френска фирма, произвеждаща временен цимент за импланти Dentotemp Офталмологични фирми: Aaren Scientific - американска фирма, произвеждаща висок клас вътреочни лещи. 3-teks - фирма производител на дрепове за очната хирургия. Albomed - германска фирма, произвеждаща вискеластични субстанции. MDM Ltd is specialize in selling of dental and ophthalmic products. We are distributors of: Dental companies: FMD srl - Italian company manufacturing imp­ lants and dental instruments. CAMLOG - Swiss company, leader in manufac­ tu­ring implants, N1 in Germany. META Advanced Medical Technology - Ita­ lian company manufacturing cortical bone co­llec­ tor - Safescraper. BriteSmile - American whitening system for home and dental cabinet. Itena - French company manufacturing long term temporary cement. Ophthalmic companies: Aaren Scientific - American company manu­ fac­turing intraocular lenses. 3-teks - manufacturer of ophthalmic drapes. Albomed - manufacturer of viscielastic ma­te­ rials.

225


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå щанд/stand 3/B1

MEDICAL DEPOT R&K Ltd. 52, President Lincoln Blvd. BG – 1632 Sofia, Bulgaria Tel.: + 359 (2) 80 52 501, 510, 509 Fax: + 359 (2) 95 60 399 e-mail: ddrk@911.bg www.ddrk.911.bg www.r2.911.bg www.mdrk.bg Дейности: Внос, търговия и сервиз на медицинска, стоматологична техника, рентгенови апарати и спа оборудване Проектиране и узаконяване на медицински практики Продукти: Дентални юнити, интраорални панорамни 3D рентгени, инструменти - турбини, микромотори, наконечници, интраорални камери и сензори, компресори, аспирационни системи, автоклави и оборудване за хигиена, дентални микроскопи, ултразвукови апарати, електрохирургия и апарти и системи за профилактика, парадонтология, ендодонтия, дентални материали, болнично оборудване и обзавеждане, мебели и др. Търговски представител и оторизиран сер­ виз на: SIRONA - Германия, CEFLA - ANTHOS - MYRAY - Ита­лия, SELIGA - SMART OPTIC, FA­ RUM - Пол­­ша; FO­ SHION, BEST DENT - Ки­тай, FO­ N A - Ки­тай/Сло­вакия, VIC­ T OR - Китай/ Ита­лия, EMS, NOU­ VAG - Швей­ца­рия, MECT­ RON, DEN­­ TAL X, CA­ TTANI, 4TEK, TKD, FA­ RO, DOC­ TOR SMILE, ASSO­ DONT, TAVOM, ROSSI­ CAWS, ACEM - Италия, IONYX - Фран­ция, KETTEN­ BACH, PROMEDICA, W&P, BAN­ DELIN - Гер­мания, 3M ESPE - САЩ, VELO­ PEX - Анг­ лия и др.

226

Activities: Import, trade and service of medical, dental equip­ment, x-ray machines and spa equipment. Design and legalization of medical practices


infor m ation o N the exhibitors Products: dental units, panoramic and intraoral x-ray, 3D x-rays, dental turbines, motors, handpieces, intra­ oral cameras and sensors, compressors, suction systems, autoclaves and hygiene equipment, den­t al microscopes, ultrasound machines ele­c tro­s ur­g ery and systems for prophylaxis, paradon­to­logy, endodontics, dental materials, hospital equip­ment and furniture and etc. Sales Representative and Authorized Service Provider: SIRONA - Germany, CEFLA - ANTHOS - MYRAY - Italy, SELIGA - SMART OPTIC, FARUM - Poland; FOSHION, BEST DENT - China, FONA - China / Slovakia, VICTOR - China / Italy, EMS, NOU­ VAG - Switzerland, MECTRON, DENTAL X, CATTANI, 4TEK, TKD, FARO, DOCTOR SMILE, ASSODONT, TAVOM, ROSSICAWS, ACEM - Italy, IONYX - France, KETTENBACH, PRO­ MEDICA, W&P, BANDELIN - Germany, 3M ESPE - U.S.A, VELOPEX - England and etc.

щанд/stand 2/B1

MEDICAL EXPRESS JSC 111, Bulgaria Blvd. BG – 1404 Sofia, Bulgaria Tel.: + 359 (2) 489 60 60, 8690032 Fax: + 359 (2) 869 00 13 e-mail: sales@mdexpress.net www.mdexpress.net Внос и продажби по каталог на медицинска апаратура, инструменти и консумативи. Официални представители на: SIUI, Китай - портативни и стационарни ул­ тразвукови апарати Mindray, Китай - портативни и стационарни ултразвукови апарати MEDGYN, САЩ - консумативи и инструменти за гинекология COMINOX, Италия - апарати за стерилизация

227


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå PRIMESTAR, Пакистан - хирургични инструменти EUROGINE, Испания - вътрематочни спирали ULTRAGEL, Унгария - контактни гелове LEISEGANG, Германия - колпоскопи KML, Китай - болнични и реанимационни легла ALLTION, Китай - колпоскопи CLINISUT, ЮАР - хирургични конци Дистрибутори на: GIMA, Италия; Lemi, Италия; Inventis, Италия; 3M, САЩ; KAWE, Германия; MEDIFA, Германия; SCHREIBER, Германия; SPIRIT, Тайван; ETHICON Johnson & Johnson, САЩ; DYKAM, Израел; BISTOS, Кoрея; MEGA Medical, Корея; ECOLAB, САЩ Mail order delivery of medical devices, instruments and consumables. SIUI, China - portable and trolley ultrasound systems MEDGYN, USA - gynaecology consumables and instruments COMINOX, Italy - sterilizing devices PRIMESTAR, Pakistan - surgical instruments EUROGINE, Spain - intrauterine devices for contraception ULTRAGEL, Hungary - contact gels LEISEGANG, Germany - colposcopes KML, China - hospital and ICU beds ALLTION, China - colposcopes CLINISUT, Republic of South Africa - sutures Distributors of: GIMA, Italy; Lemi, Italy; Inventis, Italy 3M, USA; KAWE, Germany; MEDIFA, Germany; SCHREIBER, Germany, SPIRIT, Taiwan; ETHICON Johnson & Johnson, USA; DYKAM, Israel; BISTOS, Korea; MEGA Medical, Korea; ECOLAB, USA

228


infor m ation o N the exhibitors

щанд/stand 2/C3d

MEDICAL INSTRUMENT SYSTEM CO., LTD. 269-1, Dabok-Ri, Boksu-Myeon,Geumsan-Gun, Chungnam, Korea Tel.: +82 (41) 754 7201 Fax: +82 (41) 754 7203 e-mail: mis@mis-xray.com www.mis-xray.com Радиографска рентгенова система Рентгеновата система с високочестотен ге­ нератор. Комбинирана е с контролен конзол и транс­форматор с високо напрежение Компактният рентгенов генератор гарантира оптимален радиографичен резултат. Може да бъде използван в комбинация с всякакъв вид радиографска апаратура. RADIOGRAPHIC X-RAY SYSTEM The X-ray System is a high frequency inverter system X-ray generator. Combined With control console and high voltage transformer. This compact X-ray generator provides opera­ tor and patients with optimal radiographic result. Also, it can be used in combination with any radiographic apparatus such as diagnostic table, tube stand and wall Bucky stand in wide range.

MEDICALPARK LTD.

щанд/stand 2/A2

1, Angista Str. BG – Plovdiv, Bulgaria Tel.: + 359 (32) 99 22 55 Mobile: + 359 (87) 934 44 81 e-mail: info@medicalpark.bg www.medicalpark.bg Фирма МЕДИКАЛПАРК ЕООД е вносител на медицинско и дентално оборудване, консу­ мативи и материали. Нашите продукти са: Ръкавици от латекс, нитрил, винил и полиети­ лен. Стерилни хирургически ръкавици. Ед-

229


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå нократни стерилни операционни комплекти, еднократни стерилни хирургически престилки. Пре­стилки за посетители и за болни. Еднократни шапки, маски, калцуни. Стерилизационно ру­ло, стерилизационни пликове и индикатори за пара, етилен оксид, формалдехид и за плазмена стерилизация. Стерили­зационни кутии. Автоматични машини за обуване на калцуни. Кислородни маски, ин­­хилатор­ни маски от всички видове и инфу­зи­онни системи. Болнично обо­рудване от не­ръждаема стомана. Опе­ра­ци­он­ни маси. Опе­ра­ционни и манипула­ ционни лампи. Маси за апа­ратура, аспирационни систе­ми, система за про­извеждане на ки­слород О2 и др. Плат­но за херниопласти­ка, лен­та за стрес ин­кон­ти­ненция, антиад­хезивни ге­лове за ла­ми­нек­то­мия, ла­миното­мия и дискектомия, фо­лио за покри­ване на оперативно­ то поле, костен цимент. Дентално оборудване, Автоклави клас В (12 л, 18 л, 22 л, 100 л, 200 л, 300 л, 500 л), без­ма­с­ ле­ни компресори, обзавеждане на кабинети и други. Ние сме представители на фирми: BROCHE MEDICAL, Турция 4A MEDIKAL, Турция TRANSMEDIKAL, Турция SANIMAX, Турция

230

Тhe youngest and the ambitious company offering medical and dental equipment, materials and supplies. Our products: Non sterile gloves (Latex, Viniyl, Nitrile, PE) with and without powder. Sterile latex gloves. Disposable sterile Surgical gowns and drapes. Non ste­rile pro­ducts (Masks, Gowns, Drapes, Exam glo­ves, shoes covers, caps, wooden tongue dep­ ressor, un­derpads). Shoe cover machine. Me­dical Oxygen Ge­neration Control and Storage System. Poly­pro­pylen mesh for hernia repair, vaginal tape for stress urinary incontinence, anti-adhesive mem­­brane for prevention of postoperative adhe­ si­­ons, bone cement. Sterilization materials: sterili­ za­tion reels and pouches, indicators (che­mical and bio­logical for steam, EO and formal­dehyde ste­rilization), sterilization container system, pa­ cka­ging machines, autoclaves (12L,18L,22L,100 L,200L,300L,500L)


infor m ation o N the exhibitors We represent the following companies: BROCHE MEDICAL, Turkey 4A MEDIKAL, Turkey TRANSMEDIKAL, Turkey SANIMAX, Turkey

щанд/stand 2/A7

MEDICAL TECHNICS ENGINEERING Ltd. Mladost 1, Bl. 28B (Dimitar Mollov Str.) BG - 1750 Sofia, Bulgaria Tel.: + 359 (2) 971 20 61, 462 71 23; Fax: + 359 (2) 971 24 10 e-mail: info@mte-bg.com www.mte-bg.com Търговия на едро и дистрибуция с меди­цин­ ски изделия - апаратура, оборудване, инстру­ ментариум, консумативи, лабораторни реакти­ ви, дезинфектанти от водещи международни про­из­водители. Поддръжка, сервиз, консултация и обучение за въвеждане в експлоатация Вносител и оторизиран дистрибутор за Бъл­ га­ рия на: АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ ЗА ХИРУРГИЯ ERBE Medizintechnik, Германия - апарати за ВЧ-хирургия, аргон-плазмени коагулатори Richard WOLF ENDOSCOPES, Германия ендоскопска апратура SCHMITZ&SOEHNE, Германия - операционни маси, гинекологични и урологични столове и кабинети Mediland, Тайван - операционни маси АСМ, Китай - операцинни маси Dr. MACH, Германия - операционни лампи RUDOLF, Германия - хирургически инструменти и системи LEICA Microscope systems, Германия - хирургични микроскопи ДИАГНОСТИЧНА АПАРАТУРА SCHILLER, Швейцария - ЕКГ, монитори, стрес-тест системи, дефибрилатори

231


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå SIEMENS, Германия - професионални ехо­ графски системи, мобилни рентгени и С-рамена LEICA Microscope systems, Германия ми­кро­скопски системи, дигитални камери и соф­туер HUNTLEIGH, Великобритания - съдови и фе­тални доплери ATMOS, Германия - аспиратори, УНГ кабинети VILTECHMEDA, Литва - инфузионни помпи HEINE Optotechnik, Германия - оптически диагностични инструменти WELCH ALLYN, USA - апарати за кръвно налягане, стетоскопи, тимпанометри BIOSPACE, Южна Корея - професионални апарати за специализирана диагностика и анализ на телесна маса БОЛНИЧНО ОБЗАВЕЖДАНЕ И АКСЕСОА­ РИ PROMAREHA, Чехия - болнични легла, прикреватни шкафчета, матраци, транспортьори и мебелариум IMO Medical Beds, Португалия - специализирани електрически болнични легла CBM, Италия - болничен инвентар и аксесоари FAZZINI, Италия - болнично обзавеждане, инвалидни колички

232

ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ BORER CHEMIE, Швейцария - почистващи препарати и дезинфектанти ANIOS LABORATOIRES - почистващи препарати и дезинфектанти AP Мedical - контейнери за опасни болнични отпадъци BELIMED, Швейцария - автоклави и автоматични миялно-дезинфекционни машини, автоклави за обеззаразяване на опасни болнични отпадъци STERICLIN, Германия - опаковъчни материали за стерилизация SPS, САЩ - индикаторни системи за стерилизация HAWO, Германия - машини за рязане и лепене на фолио за стерилизация


infor m ation o N the exhibitors MELAG, Германия - автоклави WAGNER, Германия - контейнери и аксесоари за стерилизация ПАТОАНАТОМИЯ KUGEL MEDICAL, Германия - комплексно оборудване за морги и зали за аутопсия LEICA Microsystems - оборудване за патоанатомия: микротоми, хистокинети, криостати, консумативи БОЛНИЧНИ КОНСУМАТИВИ WRP, Малайзия - хирургически ръкавици и фолиеви катетри KD Medical, Германия - игли, спринцовки, венозни катетри, системи COLOPLAST- Porges , Дания - консумативи за урология MPI, Германия - сонди, катетри, дренажи CATGUT, Германия - хирургичен шевен материал ТNI, Германия - хирургични игли HEINZ HERENZ, Германия - общи медицински и лабораторни консумативи BASTOS VIEGAS, Португалия - превързочни материали, еднократен покривен материал EUROFARM, Италия - пластири и специализирани превръзки LEONARD LANG, Австрия - ЕКГ електроди и гелове CERACARTA, Италия - медицински контактни гелове и регистрираща хартия WIROMA, Швейцария - лъчезащитно облекло VBM, Германия - изделия за анестезия и реанимация, автоматични турникети, PAJUNK, Германия - игли и сетове за локална анестезия Salter-Labs, САЩ - кислородни маски и небулайзери VERATHON MEDICAL EUROPE, Холандия - видео ларингоскопи STERYLAB, Италия - биопсийни игли Тextile Hi-Tec, Франция - херниални платна и ленти за инконтиненция КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ АNALYTICON, Германия - реактиви и контроли, тестове за урина, анализатори

233


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå BOULE, Швеция - хематологични анализaтори KABE Labortechnik, Германия - затворена система за вземане на кръв, автоматичен глюкоанализатор RANDOX, Великобритания - реактиви, контроли и калибратори ALFA WASSERMANN, Холандия - биохимични анализатори HETТICH, Германия - лабораторни центрофуги и фризери AVANTOR (J.T. Baker), Холандия - реактиви за хематология, реактиви и оцветители за хистология, контролни материали VIRION\SERION, Германия - Elisa тестове ERBA LACHEMA, Чехия - тестове за изследване на урина, биохимични тестове за бактериална идентификация HEINZ HERENZ, Германия - лабораторна стъклания и консумативи ОБЩО ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ SYSTEC, Германия - лабораторни автоклави BINDER, германия - термостати, инкубатори, сухи стерилизатори, CO2 инкубатори GFL, Германия - водни бани, шейкъри, дестилатори, фризери DENVER INSTRUMENTS, Германия - аналитични и технически везни, Ph метри FASTER, Италия - ламинарни боксове, камини за цитостатици CARL ROTH - всичко за лабораторията ДЕРМАТОЛОГИЯ WALDMANN, Германия - системи за UV фототерапия GHARIENI, Германия - медико-козметични кушетки, легла и принадлежности HEINE Optotechnik, Германия - дерматоскопи

234

РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ФИЗИОТЕРАПИЯ GymnaUniphy, Белгия/Германия - апаратура за физиотерапия ЕМЕ, Италия - апаратура за физиотерапия MEDEN Inmed, Полша - хидротерапия и уреди за рехабилитация


infor m ation o N the exhibitors CHINESPORT, Италия - оборудване за рехабилитация RIMEC, Италия - апарати за пасивно раздвижване на долен и горен крайник THERATRAINER, Германия - апарати за активна и асистирана рехабилитация на горен и долен крайник HABYS, Полша - професионални масажни кушетки и столове SUNRISE MEDICAL, САЩ - инхалатори, кислородни концентратори, апарати за сънна апнеа DEWERT, Германия - кушетки за преглед и манипулации Fazzini, Италия - инвалидни колички и антидекубитални матраци DIETZ, Германия - пълна гама медицински изделия за хора с увреждане. ОБОРУДВАНЕ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ: FERNO, САЩ - продукти за спешна и неотложна помощ ОБУЧИТЕЛНИ ТАБЛА И МОДЕЛИ Erler Zimmer, Германия - анатомични модели и постери за обечение NАSCO, САЩ - манекени за обучение и тренировки на медицински дейности MEDICAL TECHNICS ENGINEERING Ltd. Importer, wholesaler and dealer of medical spe­ cia­lized devices - equipment, electromedical appliances, instruments, disposables, laboratory reagents and disinfectants of leading international ma­nufacturers. Provided maintenance, service, consulting and training Authorised agent and / or exclusive dealer for Bulgaria of the following brands: SURGERY EQUIPMENT AND DEVICES: ERBE Medizintechnik, Germany - argon-plas­ ma coagulation, HF surgery, cryosurgery Richard WOLF ENDOSCOPES, Germany en­doscopic systems SCHMITZ&SOEHNE, Germany - OP & ob­ste­ trics tables/chairs

235


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå Mediland, Taiwan - OP tables АСМ, China - OP tables Dr. MACH, Germany - OP lamps RUDOLF, Germany - surgical instruments LEICA Microscope systems, Germany microscopes systems, digital cameras, sectioning and specimen prepation for pathology DIAGNOSTICS DEVICES SCHILLER, Switzerland - ECGs, bedside monitors, stress-test systems, holters ECG & BP SIEMENS, Germany - Ultrasound medical systems, mobile X-ray units and C-arms LEICA Microscope systems, Germany - mi­ cro­scope systems, digital cameras and soft­ ware HUNTLEIGH, Great Britain - vascular and fetal doplers ATMOS, Germany - suction pumps, ENT equip­ment VILTECHMEDA, Lithuania - infusion pumps HEINE Optotechnik, Germany - optical and diagnostic instruments WELCH ALLYN, USA - blood pressure devices and stethoscopes BIOSPACE, South Korea - professional devices for specialized body mass diagnostics and analysis HOSPITAL FURNITURE AND ACCESSORIES PROMAREHA, Czech Republic - hospital furniture and accessories CBM, Italy - hospital furniture FAZZINI, Italy - hospital furniture and equipment, wheelchairs IMO Medical Beds, Portugalia - electrical hospital beds

236

HOSPITAL HYGIENE - DISINFECTION AND STE­ RILIZATION BORER CHEMIE, Switzerland - disinfection and cleaning products ANIOS LABORATOIRES, FRANCE - disin­ fection and cleaning products BELIMED, Switzerland - sterilization rooms, autoclaves, washing & disfection machines VP/ STERICLIN, Germany - sterilization pa­ cking materials


infor m ation o N the exhibitors HAWO, Germany - sealing machines for sterilization packing MELAG, Germany - sterilisers, autoclavs WAGNER, Germany - sterilization container systems PATHOANATOMY KUGEL MEDICAL, Germany - complex equip­ ment for mortuaries and necropsy halls ­ LEICA Microsystems, Germany - pathoana­ tomy equipment: microtomies, tissue processors, cryostats HOSPITAL DISPOSABLES WRP, Malaysia - surgical and examination gloves, urethral catheters www.wrpworld.com KD MEDICAL, Germany - IV canulas, needles, syringes, infusion and transfusion systems www.kdm-berlin.de COLOPLAST, Denmark - The Urology Care www.ucc.coloplast.com MPI, Germany - medical disposables of plastic (PVC, PUR, Silicone) www.medicoplast.de CATGUT, Germany - surgical sutures material www.catgut.de HEINZ HERENZ, Germany - disposables for lab and hospital supplies www.herenz.de BASTOS VIEGAS, Portugal - dressings, ban­ da­ges, drapes and gowns www.bastosviegas.com Eurofarm, Italy - adhesive tapes and sterile sur­gical dressings www.eurofarm-spa.com LEONARD LANG, Austria - electrodes, gels www.leonhardlang.at CERACARTA, Italy - papers and accessories for medical electro diagnostic equipments www.ceracarta.it WIROMA, Switzerland - radiation protection www.wiroma.com VBM, Germany - Anaesthesia / Intensive Care /Emergency / Difficult Airway Management / Tour­ni­quets / Pressure Infusers www.vbm-medical.de PAJUNK, Germany - Regional Anaesthesia www.pajunk.com VERATHON MEDICAL EUROPE - Video La­ ryn­goscopes www.verathon.com STERYLAB, Italy - medical biopsy needles www.sterylab.it

237


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå Тextile Hi-Tec, France - surgical implants www.texhitec.com CLINICAL LABORATORY АNALYTICON Biotechnologies AG, Germany - reagents and controls, urine diagnostic tests, analyzers www.analyticon-diagnostics.com BOULE, Sweden - hematological analyzers, www.boule.se KABE Labortechnik, Germany - blood co­llec­ ting systems, automatic glucose analyzer www.kabelabortechnik.de RANDOX, UK - reagents, controls and calib­ rators, www.randox.com ALFA Wassermann, The Netherlands - clinical chemistry analyzers, www.alfawassermann.nl HETТICH, Germany - laboratory centrifuges, www.hettichlab.com AVANTOR (J.T.Baker), Netherlands - hema­to­ logy and histology products, www.avantormaterials.com VIRION\SERION, Germany - Elisa tests, www.virion-serion.de ERBA LACHEMA, Czech Republic - urine di­ag ­ nostic tests, bacterial identification manual tests, www.lachema.com HEINZ HERENZ, Germany - laboratory glasses and disposables GENERAL LABORATORY EQUIPMENT SYSTEC, Germany - laboratory autoclaves BINDER, Germany - thermostats, incubators, dry sterilizers, CO2 incubators GFL, Germany - water baths, shakers, stills, freezers DENVER INSTRUMENTS, Germany - analytical and technical instruments, Ph meters FASTER, Italy - laminar boxes, fireplaces for cytostatics DERMATOLOGY WALDMANN, Germany - UV-light therapy ca­ bins GHARIENI, Germany - medical and cosmetic tables, beds and accessories HEINE Optotechnik, Germany - derma­to­sco­ pes

238


infor m ation o N the exhibitors PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION GYMNAUNIPHY, Belgium - physiotherapy electromedical devices EME, Italy - physiotherapy electromedical devi­ ces MEDEN Inmed, Полша - hydrotherapy and kinesitherapy devices CHINESPORT, Italy - physiotherapy equipment and devices RIMEC, Italy - devices for passive movement of lower and upper limbs THERATRAINER, Germany - devices for acti­ ve and assisted movement of lower and upper limbs HABYS, Poland - professional treatment tables and chairs SUNRISE MEDICAL, USA - wheelchairs and mobility aids for handicapped PHARMA-LAB, Switzerland - technical aids for disabled FAZZINI, Italy - wheelchairs and mattresses for handicapped Dietz, Germany - complete range of medical devices for handicapped DEWERT, Germany - therapy and diagnostic tables IVEA TECHNOLOGY, France - medical devi­ ces for lympho-drainage massage and low-fre­ quen­cy ultrasound liporeduction EMERGENCY FERNO, USA - emergency response and first aid products Teaching charts and anatomical models Erler Zimmer - anatomical models and pos­ ters Nasco - САЩ - training mannequins for medi­ cal activities

239


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå

щанд/stand 1/C6f

MEDICAL TRADING S.R.L. Via Sant’Andrea, 32 I – 22040 Lurago d’Erba (CO), Italy e-mail: info@medicaltrading.it www.medicaltradingsrl.com Продукция: Производство на медицински изделия за стерилизация Компания с тридесет години опит, специа­ лизирана в производството на медицински из­делия за стерилизация, произведени изцяло в Италия. Нашите продукти са автоклави от клас В и клас N, топли въздушни стерилизатори и топ­ ки за кварцови стерилизатори, ултразвукови миялни машини и различни аксесоари за ден­ талната практика. Production: We product medical devices for ste­ ri­lization Company with thirty years experience, specia­ li­zing in the manufacture of medical devices for ste­rilization made entirely in Italy. Our products are autoclaves in Class B and in Class N, hot air sterilizers and balls of quartz ste­rilizers, ultrasonic washer and various acce­ sso­ries for dental use.

MEDICOM 2000 Ltd.

щанд/stand 2/D5

57, Bratya Miladinovi Str., apt. 2 BG - 1202 Sofia, Bulgaria Tel.: + 359 (2) 931 07 35 Fax: + 359 (2) 931 30 10 Дентална и конвенционална рентгенова тех­ ни­ка - доставка, монтаж и сервиз. Рентгенови про­я­вителни машини и принадлежности. Проектиране и узаконяване на рентгенови ка­­бинети.

240

Dental and conventional X-ray equipment - supply, installing and service. X-ray film processors and accessories. Project and legalizing of X-ray studies.


infor m ation o N the exhibitors MEDICOPROGRESS EOOD щанд/stand 4/D17 jk.Mladost-2, bl.223, vh.9 BG - Sofia, Bulgaria Tel.: +359 (2) 875 36 18 Mobile: +359 (88) 821 52 13 e-mail: medicoprogress@abv.bg www.medicoprogress.free.bg МЕДИКОПРОГРЕС ЕООД е българска тър­гов­ ска фирма, с дейност в областта на сто­мато­ло­ гичното оборудване. Мисията на фирмата е да дава качествени сервизни услуги и доставка на качествено оборудване за стоматологичните кабинети. Фирмата предлага следните услуги: Сервиз, доставка и монтаж на стоматологи­ ч­но оборудване. Продажба и ремонт на стоматологични тур­ би­ни, наконечници, микромотори. Продажба, монтаж и поддръжка на съпътст­ ва­що оборудване (компресори, аспиратори, сте­рили­зационна техника и др.), необходимо за об­завеждане на стоматологичните кабинети. Фирмата е представител на MEDIPROGRESS Словакия за дентално оборудване с марка CHI­ RADENT. Дистрибутор на HHQ, САЩ, Dental parts Haus, САЩ, EURON­ DA, Италия, MK-DENT, Гер­ма­­ния, Shan­ ghai Dynamic Industry Co. Ltd., Ки­тай. MEDICOPROGRESS Ltd. Is a Bulgarian trade firm, with activities in the area of dental equipment. The company’s mission is to provide quality service and delivery of high grade equipment for dental offices. The firm offers the following services: Service, delivery and installation of dental equip­ment. Repairs and sales of dental handpieces and micromotors. Sales, installation and upkeep of concomitant equip­ment (compressors, aspirators, sterilizing ma­­chines, etc.), needed for equipping a dental office. The firm is a representative of MEDIPROGRESS Slovakia for dental equipment with the trademark CHIRADENT. Distributor of HHQ, USA, Dental Parts House, USA, EURONDA, Italy, MK-DENT, Germany, Snanghai Dynamic Industry Co. Ltd., China.

241


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå MEDIDENT ITALIA

щанд/stand 4/A7

Via P. Guaitoli 33/C – 41012 Carpi (MO), Italy P. Iva 02946040363 Fax: 059 66 94 Mobile: 0039 333 832 5768 e-mail: medident.italia@tiscali.it www.meditech-inst.com Възползвайки се от предоставените възмож­ но­сти и благодарение на високото качество, изключително конкурентните цени и доставките в срок, нашата компания се превърна във водещ производител и износител на стоматологични и хирургични инструменти. Availing an opportunity it is submitted that we are the leading manufacturers/exporters of dental / surgical instruments concerning human surgery. Due to our fine quality highly competative prices & deliveries well in time.

MEDIKA TRADING Ltd.

щанд/stand 2/A9

12, Kuklensko chaussee Blvd. BG – 4004 Plovdiv, Bulgaria Tel.Fax: + 359 (32) 69 87 13 e-mail: medika_trading@abv.bg www.medikatrading.com Болнично оборудване - болнични легла, об­за­ ве­ждане на болнични стаи и кабинети Медицински изделия за хора с увреждания - инвалидни колички, тоалетни столове, ан­ти­ декубитални дюшеци, проходилки Hospital equipment - hospital beds, equipment for hospital and consulting room Medical devices for disabled people - wheel­ chairs, co­m­mode chairs, anti-decubitus mat­t­res­ ses, wal­kers

242


infor m ation o N the exhibitors

MEDIMAG - MS Ltd.

щанд/stand 1/B3

zh.k. Manastirski livadi 114 Eurocenter, fl. 3 BG – 1404, Sofia, Bulgaria Tel.: + 359 (2) 958 21 80 Fax: + 359 (2) 958 21 81 e-mail: medimag@inet.bg www.medimag-ms.com МЕДИМАГ - МС ООД е българска фирма, спе­­ци­а­­­ли­зирана в професионалната консулта­ ция и до­ставката на медицинско оборудване, апа­­рату­ра и консу­мативи в областта на кар­­­ ди­оло­гията и кар­диохирургията; рент­ге­но­ва­­та и ултразвукова диагностика; об­щата, ла­па­ ро­скоп­ска и неврохирургия; реа­ни­­мацията; хе­­мато­логията, болничното об­завеж­дане и ле­кар­ствените продукти. От­ли­чава се с опитен сер­визен и инженерингов отдел. Специфична дейност на фирмата е внедрява­ нето на медицинското ноу-хау на световно ни­во. Продуктовата ни специализация реализира комплексни доставки и проектиране на здрав­ни центрове. Фирма МЕДИМАГ - МС е дистрибутор на бъл­ гарския пазар на редица световноизвестни производители, сред които са: Toshiba, Япония - апарати за образна диаг­ но­стика: КТ, ангиографи, ЯМР, рентгенови си­стеми; 3/4D ехографи и ехокардиографи; Sony, Япония - принтери, станции за директен печат на рентгенови филмови, консумативи за печат, медицински монитори Intermedical, Италия - С-рамена, кугели Atys, Франция - периферни, транскраниал­ ни и трансезофагиални доплери; кожни ехо­ гра­фи Trumpf, Германия - операционни маси, лампи и таванни колони, хибридни операционни Gimmi, Германия - лапаро-, артро- и хистероскопски системи; общохирургичен, мини- и микроинвазивен инструментариум

243


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå Bowa, Германия - апарати за ел.хирургия, аргон-плазмена коагулация, легиране на 7 мм съдове; пълна гама консумативи съвместими с всички марки електроножове. Ellman, САЩ - апарати и инструментариум за щадяща радиохирургия Homoth, Германия - апаратура за УНГ диаг­ ностика, електро- и видеонистагмография Otopront, Германия - УНГ юнити и пълно об­завеждане на кабинети КНР - пациентни монитори, централни мониторни станции, телеметрия, пулсоксиметри, де­фибрилатори Maquet Critical Care, Швеция - серво-вентилаторни системи CareFusion (Alaris) - перфузори, инфузомати Dameca - анестезиологични апарати Linet, Чехия - болнични и реанимационни легла и обзавеждане, матраци и шкафчета Francehopital, Франция/Италия - обзавеждане за операционни и интензивни отделения Blanco, Германия - обзавеждане за операционни и интензивни отделения Funeralia, Германия - обзавеждане за пато­ логия, патоанатомия и съдебна медицина Edwards, САЩ - сърдечни клапи, съдови про­дукти ITC, САЩ - апарати за изследване на хемос­ таза и кръвно-газов анализ Abbott Vascular, САЩ - консумативи за ин­ тер­венционална кардиология и хирургия Edwards, САЩ - клапи, биопротези, рингове Resorba, Германия - хирургичен шевен ма­ териал, ръкави за ендоскопски камери Hi-Tec, Франция - текстилни имплантанти за различни хирургични специалности Covidien (бивш Tyco), САЩ - контрастни вещества Yason GmbH, Австрия - радиоизотопи

244

MEDIMAG - MS is a Bulgarian company speciali­ zed in professional consultation and delivery of me­dical equipment, devices and consumables


infor m ation o N the exhibitors for cardiology and cardiosurgery; radiology and ultrasound diagnosis; general, laparoscopy and neuro-surgery; operating theatre equipment and finishing; intensive care; hematology; general hospital goods and drugs. It distinguishes with aн experienced service department and engineering department. Specific company activity is the implementation in Bulgaria of the highly innovative medical knowhow at state-of-the-art level. The company is in the position of the “one-stop-shop” and engineering of medical centers. MEDIMAG - MS Ltd. company is the distributor at the Bulgarian market of some of the most popular companies in the world: Toshiba, Japan - imaging systems: CT, DR, Angiographs, MRI, X-ray, 3/4D ultrasound sys­ tems, echocardiographs Sony, Japan - printers, films stations, print me­dia, medical monitors Intermedical, Italy - mobile X-ray, C-arm Atys, France - peripheral, transcraneal and tran­sezophageal Dopplers, skin scanners Trumpf, Germany - operating tables, lamps, cei­l­ing pendants, hybrid operating theatre Gimmi, Germany - laparo, arthro & hystero­ s­co­pic systems and general sergery, mini- and mi­c­ro-invasive instruments Bowa, Germany - systems for electrosurgery, ar­gon-plasma coagulation, ligation of 7mm ves­ sels; complete scale of consumables for all kinds of electrosurgery equipment. Ellman, USA - patented apparatus and instru­ ments for radio-frequency surgery Homoth, Germany - diagnostic units for ENT Otopront, Germany - equipment for ENT exa­ mi­nation rooms Patient monitors, central monitoring stations, telemetry; defibrillators, pulse oxymeters Maquet Critical Care, Sweden - servo venti­ lators CareFusion (Alaris) - perfusors and infusion pumps Dameca - anesthesia machines

245


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå Linet, Check Republic - hospital and rea­ni­ma­ tion beds and medical equipment, mattres­ses Francehopital, France/Italy - medical equip­ ment for operating theatre and intensive care Blanco, Germany - medical equipment for operating theatre and intensive care Funeralia, Germany - pathology and pathoana­ tomy equipments Edwards, USA - heart valves, vascular pro­ ducts, haemofiltration ITC, USA - apparatus for haematological blood-gas analysis Abbott Vascular, USA - cardiovascular me­di­ cal products Edwards, USA - bioprothesis, heart valves, rings Resorba, Germany - surgical sutures, Hi-Tec, France - extensive range of implants for orthopaedics, neurosurgery, gynaecology/ uro­logy Covidien (former Tyco), USA - contrast Yason GmbH, Австрия - radiopharmaceti­ cals

MEDINFO Journal

щанд/stand 2/b19

50, Edison Str., fl. 1, apt. 3 BG – 1111 Sofia, Bulgaria Tel.: + 359 (2) 872 46 54, 871 35 03 Fax: + 359 (2) 872 11 23 e-mail: medinfo@medinfo-bg.com www.medinfo-bg.com МЕДИНФО е специализирано списание за лекари, което вече 8 поредна година радва своите читатели. В изданието се публикуват ма­­териали, отнасящи се до проблемите, ка­­ саещи ОПЛ и специалистите; авторски ста­тии от различни области на медицината, ко­ито обогатяват познанията на лекарите по съот­ ветния проблем, информация за пред­стоящи меж­дународни научни събития, кон­греси и симпозиуми както в България, така и в чуж­ бина и др.

246


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå Публикуват се и материали, отразяващи ре­зултати от експериментални и клинични про­учвания и казуистика. МЕДИНФО е единственото в страната спи­ са­ние с дванадесет профилирани издания, от което читателите получават достоверна и спе­циализирана информация от областите: кар­диология, акушерство и гинекология, УНГ и офталмология, ендокринология и ревматология, алергология дерматология, неврология и психиатрия, хирургия и урология, педиатрия, ин­фекциозни болести (антибактериални и ан­ тивирусни препарати), гастроентерология и он­кология, белодробни болести. MEDINFO Journal of Medicine is one of the most popular medical journals in Bulgaria and during its 9-year history it has been excellently accepted by general practitioners and medical specialists. The Journal consists of highly specialized medical articles from different fields of medicine, written by the uppermost medical specialist in Bulgaria; also articles, concerning the changes in Bulgarian health system and the problems the medical specialists and family doctors encounter in their everyday practice. The Journal releases announcements about incoming Bulgarian and international medical events, symposia and conferences. The Journal is preferred field for manifestation of new experimental and clinical researches and casuistry. MEDINFO Journal of medicine is one of a kind in Bulgaria with its twelve thematic issues, which each year provide useful information and represent the development of the following medical disciplines: Cardiology, Obstetrics and Gynaecology; Oto­ rhi­­no­laryngology and Ophthalmology; Endo­ cri­nology and Rheumatology; Allergology and Der­matology; Neurology and Psychiatry; Surgery and Urology; Paediatrics; Infectious diseases; Gas­tro­enterology and Oncology; Pulmology.

248

It is one of the most popular and widely-read peer-reviewed general medical journals in the world.


infor m ation o N the exhibitors MEDINA BIO Ltd.

щанд/stand 4/C7

Central office: zh. k. Ovcha kupel 18, Kostur Str., office 2 BG – 1618 Sofia, Bulgaria Tel.: + 359 (2) 855 27 98 Mobile: + 359 (89) 914 58 01 e-mail: medina2007@mail.bg Ексклузивен представител за България и Ма­ кедония на израелската компания Ал­ фа Био Тек, лидер в производството на стома­то­логич­ ни импланти. Exclusive representative for Bulgaria and Macedonia of the Israeli company Alpha Bio Tec, leader in the production of stomatologicаl implants.

MEDIS LTD.

щанд/stand 1/C2

17, James Boucher Blvd. BG - 1164 Sofia, Bulgaria Tel: +359 (2) 961 51 91 Fax: +359 (2) 961 51 90 Mobile: +359 (88) 778 35 54 e-mail: medis@mbox.contact.bg www.medisbg.com Дистрибутор и партньор на: Fukuda Denshi - Япония - ЕКГ апарати и многофункционални кардиологични системи - Системи за велоергометрия, бягащи пътечки - Пациентни монитори, пулсоксиметри - Холтер системи - Ехографски апарати BMI - Италия - Возими рентгенови апарати тип кугел - Возими рентгенови апарати тип С-рамо - Стационарни апарати за графия/скопия - Рентгенови маси и стативи - Дигитални рентгенови системи - Мамографи

249


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå Origio - Дания - Среди и консумативи за асистирана репродукция - Ламинарни боксове - СО2 инкубатори - Центрофуги - Катетри и игли за асистирана репродукция AngioDynamics - САЩ - Радиочестотни генератори за аблация на тумори и безкръвна резекция - SonoScape - Китай - Пълна гама ехографски апарати Медиана - Южна Корея - Фетални монитори - Дефибрилатори - Пациентни монитори - Пулсоксиметри Distributor and partner of: Fukuda Denshi - Japan - ECG machines and multi-functional cardiology systems - Stress-test systems, tread mills - Patient monitors, pulse oximeters - ECG Holter systems - Ultrasound scanners BMI - Italy - Mobile x-ray equipment - C-arm mobile x-ray equipment - Fluorography and fluoroscopy x-ray rooms - Bucky tables and stands - Digital x-ray systems - Mammography units Origio - Denmark - Media and consumables for assisted repro­ duction procedures - Laminar flow benches - CO2 incubators - Centrifuges - Catheters and needles for assisted reproduction procedures AngioDynamics - USA - Radiofrequency generators for tumor ablation and bloodless resection SonoScape - China - Full range of ultrasound scanners

250


infor m ation o N the exhibitors

- - - -

Mediana - South Korea Fetal monitors Defibrillators Patient monitors Pulse oximeters

MEDSYS LTD

щанд/stand 1/C7

31-33, Stara planina Str., floor2, office 5 BG - Sofia, Bulgaria Tel.: +359 (2) 806 63 22, 806 63 33 Fax: +359 (2) 806 63 44, 806 63 55 e-mail: office@medsys.bg www.medsys.bg МЕДСИС ООД предлага иновативни решения в областта на спешната медицинска помощ, телемедицината и образна диагностика. MEDSYS Ltd. provides innovative solutions in the field of emergency medical care, telemedicine and imaging.

щанд/stand 4/D9

Meta Biomed Co. Ltd. 634, Yeonje-ri, Gangoe-myeon, Cheongwongun, Chungbuk, 363-951, Korea Tel : +82-43-216-0433 Fax : +82-43-217-1988 e-mail: info@meta-biomed.com www.meta-biomed.com/main.php META BIOMED CO. Ltd., работи в областта на здравните технологии и медицинските изделия. Ние произвеждаме стоматологични материали и оборудване и многофиламентни и монофиламентни конци с отлична резорбируемост. Нашият съвременен технологичен проект от следващо поколение е свързан с ортопедичното възстановяване на костите. Чрез непрекъснати инвестиции в изследователска дейност разширяваме дейността си в областта на биотехнологиите.

251


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå META BIOMED CO. Ltd.,. has made its best effort to the development of the technology of health & medical device. We produce Dental materials & equipments and excellent absorbable multifilament & monofilament for Suture industry and restore the orthopedics bone as next generation of advanced technology project. Through continuous investment in R&D, we’re expending our business to the field of biotechnology.

щанд/stand 3/A14

METEO ENGINEERING Ltd. 2, Maslinovo klonche Str. BG – 1360 Sofia, Bulgaria Tel.: + 359 (2) 925 05 38 Fax: + 359 (2) 925 05 38 e-mail: meteo_engineering@yahoo.com www.meteobg.com Производство и търговия с оборудване за медицински, масажни и козметични кабинети. Production and sale of equipment for consulting rooms, massage and cosmetic rooms.

MICROMOTOR Ltd.

щанд/stand 3/B9

133, Tsarigradsko Chaussee Blvd., BIC IZOT-5-529 BG – 1784 Sofia, Bulgaria Tel.: + 359 (2) 971 83 36 Fax: + 359 (2) 971 85 02 e-mail: micromotor@tea.bg www.micromotor-bg.com Дейността на фирмата е ориентирана към раз­работване, проектиране, производство, тър­говия и сервиз на: стоматологични юнити и стоматологично оборудване

252


infor m ation o N the exhibitors стоматологични и зъботехнически безчет­ кови микромотори зъботехническо оборудване (работни маси, аспирационни уредби, работно осветление и т.н.) Company activity is oriented to design, manifacture, sale and after sale maintenance of: dental units and equipment brushless micromotors for dentistry and dental laboratory equipment for dental laboratory (workbenches, extraction units, lighting fixtures, etc.)

MIPIS Ltd.

щанд/stand 3/C4

55, General Zimerman Str. BG – 9014 Varna, Bulgaria Tel.: + 359 (52) 61 21 23 e-mail: mipis@abv.bg www.mipis.com 35, Patriarch Evtimiy Str. BG – 9000 Varna, Bulgaria Tel./Fax: + 359 (52) 60 16 48 91, Pernik Str. BG – 1000 Sofia, Bulgaria Tel.: +359 (02) 952 66 45 Mobile: +359 (88) 282 07 66, (88) 250 82 39 Официално представителство, внос и разпро­ ст­ра­нение на продукти и оборудване в об­ ластта на стоматологията и зъботехниката. Ор­то­донтия. Професионализъм, коректност, обу­чение. Agency, import and distribution of products and equipment in the field of dentistry and dental technics. Orthodontics. Professionalism, propriety, training.

253


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå MIPLANT LTD.

щанд/stand 3/C5

15, Arsenalski Blvd. BG – 1421 Sofia, Bulgaria Tel.: + 359 (2) 950 30 20 Cell: + 359 887 630 755 e-mail: miplant@miplant.bg www.miplant.bg

Фирма МиПлант предлага на стоматолозите продукти и технологии, които не само по­до­ бряват качеството на работата им, но и съз­ да­ват комфорт и сигурност както за тях, така и за пациента. Фирма MiPlant е ексклузивен представител за България на Ultradent Products Inc. - неоспорим световен лидер в продуктите за: Ретракция и хемостаза - Tissue Mana­ ge­ ment Избелване на съзъбието - системата Opa­ les­ cence, комбинирана с флуоризация и ре­ ми­нерализация за пристолно избелване и в до­машни условия Адхезивната стоматология на 21 век - едно­ стъпковият бондинг PQ1 - (61,25 MPa сила на свързване!). Самоецващи се бондинги с ненадмината сила на свързване Peak LC Bond Триизмерна ендодонтия - системата AET/ Tilos - уникална технология, премахва възможността от счупване на инструмент в канала на корена, прочистването му, колкото и да е извит VALO - най-бързата фотополимерна лампа, с плазмен режим, с най-много награди в последните 3 години, отличена от Dental Advisor/ Choice с 5 звезди - мощна, ергономична, нечуплива Бостънската фирма Bicon Dental Implants предлага една от най-съвременните, прости като устройство, надеждни и изключително сигурни като успеваемост имплантологични системи.

254

MDT - борерите с ненадминато качество, които владеят около 40% от Северноамериканския пазар. Изключително голяма работна повърхност, благодарение на технологията Triton и естествените диаманти, ги правят най-желания избор за професионалиста.


infor m ation o N the exhibitors Най-чистите и детайлни образи от 3D скенер за глава предлага NewTom (QR - Италия). Един от неоспоримите лидери в ЛЧО образната диагностика - постигнал най-високата резолюция за СБСТ 3D. Фирма МиПлант представя ексклузивно в Бъл­гария и редица други фирми производите­ли на стоматологични и зъботехнически продукти като: Osteogenics Biomedical, Myerson, LANG, GDS, Danville, Direct Crown, Parkell - САЩ; HEI­ NE, Ar­ toss, J+K Instru­ mente и Riem­­ ser - Гер­мания; DHT - Фран­ция, Triodent - Но­­ва Зелан­дия, De­ gra­ dable So­ lutions - Швей­цария; Den­ tal­ mind - Швеция, Bio­ loren, Pro­ med, Case­ lla Group - Италия, CMS Dental - Да­ния, и други. MiPlant Ltd. offers to the dentists products and technologies that not only improve the quality of their work but also create comfort and security both for themselves and for the patients. MiPlant is an exclusive representative for Bulgaria of Ultradent Products Inc. - a world leader in products for: Retraction and hemostasis - Tissue Manage­ ment Teeth-whitening system - Opalescence - com­ bi­ned with minerals and fluor supply, the strongest bond PQ1 - 61,25 MPa bond strength! Self-etchant bonds; Composites for standard or stratification techni­que. Three-dimensional Endodontics - AET/Tilos tech­nolody. VALO - the most awarded photo polymerization device in the last three years. Rated 5 stars from Dental Advisor/Choice. Bicon Dental Implants, which is also MiPlant exclusively presented for Bulgaria, offers one of the most modern, simple as structure, reliable and high success dental implant systems. Company MiPlant exclusively represents in Bul­­garia many other manufacturers of dental pro­ducts such as: Garrison Dental Solutions, Dan­­ ville, Direct Crown, Parkell, Myerson, LANG, Os­ teoge­ nics Biomedical - USA; DHT France; Degra­ dable Solutions - Switzerland; QR, Bio­­ lo­ ren, Casella Group, Promed - Italy; HEINE, J + K In­ strumente and Riemser - Germany; Tri­ odent - New Zeland; Dentalmind - Sweden, and many others.

255


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå щанд/stand 2/A16

MIRRA BALKANIKA GROUP LTD. 14, Sinchets Str. BG - Sofia, Bulgaria Tel. +359 (2) 963 4055 mobile: +359 (88) 825 04 84 e-mail: office@bodycare.bg www.bodycare.bg Мирра Балканика Груп е ексклузивен предс­ та­вител на белгийската марка Ланаформ.

При­зната на международния пазар, основана пре­ди 35 години, Lanaform не само се радва на огромен опит, но и ноу-хау, което я поставя сред европейските лидери в сферата на про­ ду­ктите за дома, личната и здравословна гри­жа. В широкото портфолио на марката мо­жете да намерите продукти за красотата и тялото, здраве, качество на въздуха, СПА и аро­матерапия, релакс и масаж, както и грижа за бебето. Mirra Balkanika Group is exclusive representative of Lanaform Belgium. Recognized internationally, founded 35 years ago, Lanaform not only enjoys great experience but also know-how that puts it among the European leaders for Personal Home Health Care Products. Among the wide portfolio of the brand you can find products for Beauty and Body care, Health, Air Quality, SPA and Aromatherapy, Relax and Massage, and Baby care.

NOVIZ Inc

256

1, Khan Kubrat Str. Business centre Plovdiv BG – 4000 Plovdiv, Bulgaria Tel.: + 359 (32) 27 56 14, 27 56 18 Fax: + 359 (32) 63 37 70 e-mail: sales@noviz.com www.noviz.com www.noviz-beauty.com

щанд/stand 2/A8


infor m ation o N the exhibitors НОВИЗ АД - изключителен представител на оборудване за медико-козметични, спа- и рехабилитационни центрове: Медицински лазери и козметични апарати: Long-Pulsed Nd:YAG Laser; Q-Switched Nd:YAG laser; Modified Er:YAG Laser; Fractional Er:YAG Laser; IPL system & Long-Pulsed Nd:YAG Laser, CO2 laser. Апарат за кавитация Body Health, Argentinaвисоко честотна кавитация 2,7 Mhz, комбинирана с неинвазивна мезотерапия; апарат за вакуумно-ролков масаж с LED-светлина Body Health, Argentina Радиочестотен апарат 5 Mhz - би- и триполярен RF system Trio-XT, Sybaritic, USA, Система за биостимулация Ultratone, UK ес­те­тични, спортни програми; рехабилитация, аку­пресура, възстановителни програми Апарати за неинвазивна мезотерапия, ми­ кро­дармабразио - Body Health, Argentina SPA и кислородни капсули - Sybaritic, USA Инфрачервени сауни - Health Company, Ne­therlands Premium class солариуми Alisun, Netherlands и соларна козметика Soleo, ултравиолетови и ко­­лагенови лампи - Cosmedico, Germany Професионална кислородна фармацевтична козметика Oxygen Botanicals, Canada NOVIZ Inc. - exclusive representative of equipment for medical and cosmetic, SPA and rehabilitation centers: Medical lasers and cosmetic devices: LongPul­sed Nd:YAG Laser; Q-Switched Nd:YAG laser; Mo­dified Er:YAG Laser; Fractional Er:YAG Laser; IPL system & Long-Pulsed Nd:YAG Laser; tri-po­ lar / quad-polar RF system Trio SkinTightener - Sybaritic, USA SPA capsules for hydro and oxygen therapy Sybaritic, USA Equipment for cavitation, bio stimulation and com­bined massage - Body Health, Argentina; Ultratone, UK Infrared saunas - Health Company, Nether­ lands Premium class solariums and solar cosmetics IPL system & RF; lamps for solariums - ultra-violet and collagen - Cosmedico, Germany Professional oxygen pharmacological cos­me­ tics - Oxygen Botanicals, Canada

257


infor m ation o N the exhibitors ORTHOMED Ltd.

щанд/stand 4/C8

9-11, K. Irechek Str. BG - 1606 Sofia, Bulgaria Tel.: + 359 (2) 953 35 70 Fax: + 359 (2) 953 27 40 e-mail: health.products@bitex.com Медицински изделия за домашно лечение и апарати за самоконтрол; медицински про­ фе­сионални облекла и обувки; медицински из­делия за болнична употреба. Home care medical devices and disposables; medical uniforms; medical devices and disposables for hospitals.

ORTHO STAR Ltd.

щанд/stand 4/C6

47, Oborishte Str. BG – 4230 Asenovgrad, Bulgaria Tel.: + 359 (331) 888 23 62 69 e-mail: orthostar@abv.bg Производители на ортодонтски материали и вносители на стоматологично оборудване. Представители на: Woson - Китай Gigaa Laser - Китай Ajax dental units - Китай Ziann dental units - Китай Alfa-Gate - Израел Producer of orthodontic materials and importer of dental equipment. Representative of: Woson - China Prety - China Gigaa Laser - China Ajax dental units - China Ziann dental units - China Alfa-Gate - Israel

259


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå OSCAR BOSCAROL SRL щанд/stand 1/C6c I - 39100 Bolzano (BZ), Italy Via Enzo Ferrari, 29 Tel: +39 0471932893 Fax: +39 0257760140 e-mail: raq@boscarol.it www.boscarol.it Contact person: Daniele Brazzo Производство, търговия и следпродажбена подкрепа на изделия за спешна медицина Production, trading and after-sale assistance of emergency medical devices.

PATRICIA Ltd.

щанд/stand 3/B4

177, Knyaz Boris Str. BG – 1202 Sofia, Bulgaria Tel.: + 359 (2) 931 99 31, 931 99 21 Fax: + 359 (2) 931 99 30 Mobile: + 359 (88) 861 52 74 e-mail: patricia@patricia.bg www.patricia.bg Дентално Депо Патриция За повече от 18 години дейност ние сме известни сред денталните лекари и медицински заведения с високото качество на предлаганите от нас продукти и със стремежа за постигане на високи стандарти в обслужването на всеки един клиент. Официален представител на: DENTSPLY DeTrеy (Германия) - възстановителни материали DENTSPLY DeguDent (Австрия) - система за имплантология Анкилос

260


infor m ation o N the exhibitors DENTSPLY Maillefer (Швейцария) - Найбо­­га­та­та га­ма от ендодонтски инструменти, кон­­су­ма­тиви и апаратура. Tecnoss Dental S.R.L. (Италия) - цялата продуктова гама на OsteoBiol®, костнорегенеративни продукти от биологичен произход Sultan Healthcare (САЩ) - отпечатъчни и въз­становителни материали Mexpo International (САЩ) - Blossom висококачествени латексови и нитрилни хипоалергични ръкавици с Алое Бера и витамин Е HLW Dental Instruments (Германия) - дентални инструменти Kenda (Лихтенщайн) - дентални полирни инструменти FGM Dentscare (Бразилия) - избелващи продукти и аксесоари. Директен вносител на продуктите на повече от 30 производители Фирмата е постоянен партньор и на всички локални доставчици и производители. Official representative of: DENTSPLY DeTray (Germany) - dental pro­ ducts DENTSPLY DeguDent (Austria) - dental imp­ lant system Ankylos® DENTSPLY Maillefer (Switzerland) - endo­don­ tic instruments Tecnoss Dental S.R.L. (Italy) - OsteoBiol® bone regeneration biomaterials of animal origin Sultan Healthcare (USA) - dental materials Mexpo International (USA) - Blossom hypo­ allergenic gloves with Aloe Vera and vitamin E HLW Dental Instruments (Germany) - medical and dental instruments Kenda (Lichtenstein) - dental polishers FGM Dentscare (Brazil) - dental whitening products and other dental consumables Direct import of the products of more than 30 ma­nufacturers

261


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå

щанд/stand 1/C1

PERFECT MEDICA OOD

Novozagorsko Chaussee, bl. 1 BG – 6000 Stara Zagora, Bulgaria Tel.: + 359 (42) 61 02 30 Fax: + 359 (42) 60 15 85 e-mail: officesz@perfect-medica.com Доставка на реактиви, консумативи и кли­ни­колабораторно оборудване. Осигурен га­ран­цио­ нен и следгаранционен сервиз. Ди­стри­бутор за България на продуктите на: Radiometer Medical, TOSOH Bioscience, Bio­ la­ bo SA, Behnk Elektronik, Mindray Co. Ltd., Di­ rui Co. Ltd., MPW, Purite, EKF Diagnostics, VITREX Medical, Sherwood Scientific, etc. Supply of reagents, consumables and clinical lab equipment. Provided warranty and post-warranty service. Distributor for Bulgaria of the products of: Radiometer Medical, TOSOH Bioscience, Bio­ labo SA, Behnk Elektronik, Mindray Co. Ltd., Dirui Co. Ltd., MPW, Purite, EKF Diagnostics, VITREX Medical, Sherwood Scientific, etc.

щанд/stand 2/A15a

TRADE AND INVESTMENT PROMOTION SECTION EMBASSY OF THE RUPUBLIC OF POLAND IN SOFIA 6, Bitolya Str. BG - 1680 Sofia, Bulgaria Tel.: +359 (2) 869 11 25, 869 11 50 Fax: +359 (2) 869 11 29 e-mail: trade@pl-bg.info www.sofia.trade.gov.pl Отдел за Промоция на Търговията и Инве­ сти­ ци­ ите на Посолство на Република Полша в

262


infor m ation o N the exhibitors Со­фия насърчава бизнес отнощения помежду Полша и България. Нашата мисия е не само да предлагаме помощ на полските дружества, но и да осигурим подкрепа на българските ком­пании, които се интересуват от внос на пол­ски стоки и услуги, както и от инвестиции в нашата страна. Отделът за Промоция на Търговията и Инве­ с­ тициите на Посолството на Република Полша в София притежава постоянно актуализирана база данни, съдържаща информация за полски и български фирми, както и предложения за сътрудничество. Ако търсиш нови търговски партньори, нови бизнес възможности или про­изводители на определени стоки, можеш да се обърнеш към Отдела за Промоция на Търговията и Инвестициите. На нашата интернет страница (www.sofia. trade.gov.pl/bg) ще намерите повече информация за нас. Там публикуваме също бизнес информация, свързана с Полша, и търговски оферти. Trade and Investment Promotion Section of Embassy of the Rupublic of Poland in Sofia helps Polish businesses to promotes business relations between Poland & Bulgaria. Our mission is not only to help Polish companies but, also, to assist foreign businesses looking to buy goods and services in Poland or locate their activity in our country. Trade and Investment Promotion Section has а constantly updated database containing in­for­ma­ tion about the Polish and Bulgarian com­pa­nies, as well as proposals for cooperation. If you are loo­king for new trade partners, new business oppor­­tu­nities or manufacturers of certain goods you can contact the Trade and Investment Pro­ mo­­ tion Section. On our website (www.sofia.trade.gov.pl/bg) you will find more information about us. There are also published business information related to Poland and commercial offers.

263


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå PLAC-AID

щанд/stand 4/B6

15, Doyran Str., entr. B, fl. 3, office 8 Tel./Fax: +359 (2) 858 32 72 e-mail: placaidbg@gmail.com www.placaid.com Фирмата ни работи с висококачествени про­ дукти за устната хигиена, разработени във ви­сокотехнологични световни лаборатории. Plac-Aid е официален представител на швед­ ската фирма ТеРе за България. Целта ни е да пре­доставим на стоматолозите, фармацевтите и клиентите ни качествени продукти, известни в цял свят, подобряващи здравето им. Our company works with high-quality oral care products developed in global high-tech laboratories. Plac-Aid is the official representative of the Swedish company TePe for Bulgaria. Our goal is to provide the dentists and pharmacists, and our customers with worldwide known quality products to improve their health.

щанд/stand 1/C2

PULMED ENGINEERING Co 112, 6 September Blvd. BG – 4002 Plovdiv, Bulgaria Tel.: + 359 (32) 64 63 90 Fax: + 359 (32) 64 63 92 e-mail: eng_pulmed@vip.bg ЕКГ хартия LESSA - Испания, консумативи и принадлежности за всички видове ЕКГ и ЕЕГ апарати, пациентни кабели и електроди Сервиз и доставка на медицинска апарату­ ра за кардио и функционална диагностика, ехо­графска и рентгенова апаратура, електрохирургия Хирургически инструментариум, болнично оборудване и консумативи Рентгенови филми, защити и консумативи за работа с рентгенови апарати

264

ECG paper LESSA - Spain, consumables and accessories for all types of ECG and EEG devices, patient cables and electrodes


infor m ation o N the exhibitors Maintenance and supply of medical equipment for cardio and functional diagnostics, ultrasound and X-ray equipment, electric surgery Surgical instruments, hospital equipment and con­sumables X-ray films, protectives and materials for wor­ king with X-ray equipment

RALEV DENTAL Ltd.

щанд/stand 3/D3

9B, Lyuben Karavelov Str. BG – 4000 Plovdiv, Bulgaria Tel.: + 359 (32) 64 20 56 e-mail: ralev@dentist.bg Компания с предмет на дейност търговия на ед­ро с медицински и денталномедицински из­делия. Дентални материали, еднократни кон­сумативи, инструментариум и апаратура, имплантати и диамантени пилители. Партньори: Premium partner - Neobiotech - South Korea, Hy­ gitech - Франция, Dentium - Южна Корея, Har­ vard Dental - Германия, DFS - Германия, Oeko­ dent - Германия, YDM - Япония, Spectrum Den­ tal - САЩ, LM - Финландия, Pajunk - Германия, Dochem - Китай, Almac Industries - Па­кистан, Walser Dental - Германия, Calson Den­ tal - Хонг Конг, Vetro Design - Ronamia, Me­ ta Biomed - South Korea, Dr. Smile - Italy, Over­ Post - Italy, Stoma - Germany, Deppeler - Swit­zerland, Al Asmat Instruments - Pakistan и мно­го други. The scope of activity of the company includes wholesale of medical and dental products. Dental materials, single-use materials, instruments and devices, implants and diamond burrs. Partners: Hygitech - France, Dentium - South Korea, Har­ v ard Dental - Germany, DFS - Germany, Oeko­ dent - Germany, YDM - Japan, Spectrum Den­ tal - USA, LM - Finland, Quater Corp. - South Ko­rea, Pajunk - Germany, Dochem - China, Al­ mac Industries - Pakistan, A&J Instruments - Pa­kistan, Chunghtaj and Brothers - Pakistan, Wal­ ser Dental - Germany, CS - Hong Kong and ma­ny others.

265


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå

ROBUSTA LTD.

щанд/stand 2/A14

27, Vasil Aprilov Blvd. BG – 4000 Plovdiv, Bulgaria Tel.: +359 (32) 640 522 Fax: +359 (32) 640 521 www.robusta.bg Робуста ООД е създадена през 1990 г. в гр. Плов­див с предмет на дейност - собствена из­ра­­бот­­ка, доставка, продажба, монтаж и сер­­виз­но обслужване на медицински съо­ръ­ жения и оборудване от неръждаема стомана. Фир­мата разполага с база за собствено про­ из­водство и изложбени зали в София, Плов­ див, Варна, Слънчев бряг. Robusta Ltd. was established in 1990 in Plovdiv by subject activity - own manufacturing, delivery, sales, installation and medical equipment service and kits from stainless steel. The company has own manufacture for production and exhibition halls in Sofia, Plovdiv, Varna and Sunny Beach

ROMY-DENT Ltd.

щанд/stand 3/B10

8, Prelom Str. BG - 1113 Sofia, Bulgaria Tel.: + 359 (2) 971 98 38 Fax: + 359 (2) 971 98 39 e-mail: office@romy-dent.com Роми-Дент ООД е дистрибутор на следните фирми: ANTHOGYR / F BIEN AIR / CH COLTENE WHALEDENT / D DENTSPLY / MAILLEFER / CH DEVEMED / D GEISTLICH / CH HENKE SAS / D IONYX / F

266


infor m ation o N the exhibitors KERR HAWE / CH MICERIUM / I SCANDERA /CH PD / CH SCHULKE+ / A SEPTODONT / F TDV / BR TRI HAWK / USA VILLA SYSTEM / I Роми-Дент ООД е дистрибутор на следните фирми: ANTHOGYR / F BIEN AIR / CH COLTENE WHALEDENT / D DENTSPLY / MAILLEFER / CH DEVEMED / D GEISTLICH / CH HENKE SAS / D IONYX / F KERR HAWE / CH MICERIUM / I SCANDERA /CH PD / CH SCHULKE+ / A SEPTODONT / F TDV / BR TRI HAWK / USA VILLA SYSTEM / I

SHD Italia SRL

щанд/stand 1/C6d

Corso Italia, 11 I - 28010 Fontaneto D’Agogna (NO), Italy Tel.: +39 0322862030 Fax: +39 0322862031 e-mail: info@shd.it www.shd.it Contact person: Ilaria Uccheddu Проектиране и производство на операционни зали, отдели за интензивно лечение и отдел за реанимация Prefabricated modular systems for Operating Theatres, Intensive Care Units and Recovery Care Units.

267


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå SHOUMEL - M Ltd.

щанд/stand 2/A12

9, Industrialna Str. P.O.Box 1023 BG - 9700 Shoumen, Bulgaria Tel.: + 359 (54) 88 31 32 Fax: + 359 (54) 88 61 74 e-mail: marketing@shoumel-m.com

SIGNUM Ltd.

щанд/stand 3/C7

132, Dimitar Talev Str. BG – 4004 Plovdiv, Bulgaria Tel.: + 359 (32) 67 27 55 Fax: + 359 (32) 67 29 55 Mobile: + 359 (88) 951 94 60 e-mail: signum@abv.bg

SILICATCHIM

щанд/stand 3/D5

Trade center Banishora 2, Ivan Turgenev Str. BG - 1233 Sofia, Bulgaria Tel./Fax: + 359 (2) 931 38 92 e-mail: silicatchim@mb.bia-bg.com СИЛИКАТХИМ произвежда всички видове зъбо­технически поти, кювети, палитри, треге­ ри, плочки с щифтове, муфели, пещи и др. СИЛИКАТХИМ продава зъботехнически и стоматологични консумативи и оборудване. SILICATCHIM produces all types of dental crucibles, cells, pallets, ceramic stands, pin-plates, muffles, furnaces, etc. SILICATCHIM sells dental and stomatological consumables and equipment.

268


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå

щанд/stand 1/C15

S. KONSTANTINIDIS & CO LTD PHARMAMEDIHELP 54, Kantharou str & 16-18 Fragiadon Str. GR - 185 36, Piraeus - Greece Tel: +30 210 4511430, 4511090 Tel./Fax: +30 210 4511400 e-mail: info@pharmamedihelp.gr msn: pharmamedihelp@hotmail.com www.pharmamedihelp.gr e-mail: info@pharmamedihelp.gr msn: pharmamedihelp@hotmail.com skype: pharmamedihelp Компанията S. Konstantinidis & CO Ltd. - PHA­ R­­ MAMEDIHELP, специализирана в оказ­ва­ не на първа помощ, предлага широка гама ме­д и­ц ин­с ки из­д е­л ия за: болници, морски ком­пании, охра­ни­тел­ни фирми, за фабрики и инду­стрия­та като цяло. Нашата компания произвежда 39 различни комплекта за първа помощ с маркировка CE и съобразени с рисковете във всяка професия. Предлагаме още 7 комплекта за първа помощ за морски компании, 9 вида чанти за първа помощ, 9 вида куфари за първа помощ, както и повече от 20 вида носилки. В Гърция, Кипър и балканските страни (България, Албания, Македония, Черна гора и Косово) представляваме продуктите: Burnshield за изгаряния, Dispotech за замразяване, Star Balm и др., които доставяме в аптеките.

270

The company S KONSTANTINIDIS & CO Ltd. - PHARMAMEDIHELP specialized in First aid, a wide range of medical devices for: Hospitals, marine companies, safety companies, Factories and Industries. Our company manufactures 39 different First aid kits with CE depending of the danger of any profession and 7 first aid kits for marine, 9 first aid bags, 9 first aid boxes and moreover 20 different stretchers. We represent in Greece, Cyprus and Balkan Countries (Bulgaria, Albania, FYROM, Montenegro and Kosovo) the products: Burnshield for burns, Dispotech for freezing, Star Balm thermal etc that we supply to the pharmacies.


infor m ation o N the exhibitors

SKINREX Co., Ltd.

щанд/stand 2/C3g

RM 507, Joongang Induspia 2, 144-5, Sangaewon-dong, Junwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea 462-722 Tel.: +82 (31) 743 2801 Fax: +82 (31) 743 2802 e-mail: shon@skinrex.com skinrex7@gmail.com www.skinrex.com Ултразвуков масажор за тяло, високотехно­ло­ гична кавитационна система, специализи­ра­ни масажори за кислородна терапия и елек­тро­ по­рация, система за въздействие с гама лъчи, ултразвуков ротационен масажор Кави-липо / кави-липо делукс Ултразвуков масажор за тяло Високотехнологична кавитационна система Мултифункционална система Разтваря мазнините по лицето и тялото по безопасен и ефективен метод Всмукващ ротационен масажор Оксипо Високотехнологичен електропорационен масажор Ultrasound Body Massager, Next Generation Cavitation System, Oxygen & Advanced Electroporation Skincare Massager, Gammaporation Sys­tem, Leading-edge Ultrasound & Suction Ro­ta­ting Massager Cavi-Lipo / Cavi-Lipo Deluxe Ultrasound body massager Next generation cavitation System Multi-functional purpose Dissolve fat in safe & effective way for face and body Suction rotating massage High technology with robust design Oxypo Oxygen & advance electroporation skincare massager High-purity & high-pressure oxygen treatment Advanced electroporation (Gammaporation) High technology with robust design

271


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå SOFINFORMPRODUCT

щанд/stand 1/D1

38, Cherny vrah Blvd. P.O. Box 164 BG – 1407 Sofia, Bulgaria Tel.: + 359 (2) 962 52 78 Fax: + 359 (2) 962 59 48 e-mail: sales@sofinformproduct.com www.sofinformproduct.com MEDICON Instrumente, Германия - произво­ дител на качествени хирургични инструменти в следните области: - апаратура и инструменти за - лапароскопия - ендоскопия - артроскопия - трансуретрална резекция - обща инвазивна хирургия - пластична хирургия - лицево-челюстна хирургия - гинекология - оториноларингология - неврохирургия - кардиохирургия - офталмология - микрохирургия - миниинвазивна хирургия - ортопедия - дерматология - урология - стоматология - патоанатомия - контейнери за стерилизация Rudolf Riester, Германия - апарати за из­ мер­­­ва­н е на кръвно налягане, стетоскопи, ла­рин­­го­ско­пи, отоскопи, офталмоскопи, дер­ ма­то­скопи, диаг­но­стич­ни сетове, термометри, пулсо­к си­м етър, челни рефлек­т ори, челни лам­пи, бино­кулярни лупи, лампи за прегледи, ди­на­мо­­ме­тър, пнев­матични и обик­новени тур­ ни­кети, пациентен монитор Nessler Medizintechnik, Австрия - swaromed еднократни ЕКГ електроди, swaroplate еднократни неутрални електроди за ВЧ хирургия

272

EF Medica, Италия - Cardioline електрокар­ диографи, пациентни монитори, холтери, дефи­ брилатори, ергометри


infor m ation o N the exhibitors Medel, Италия - инхалатори, аспирационни помпи, везни, апарати за измерване на кръвно налягане, овлажнители, термометри Медицинска апаратура - ултразвукови апа­ ра­ти, ултразвукови остеометри, холтери, ауди­ о­метри, тимпанометри, фетални монитори MEDICON Instrumente, Germany - manufacturer of qualitative surgical instruments in the following fields: - Equipment and instruments for - laparoscopy - endoscopy - arthroscopy - transurethral resection - General invasive surgery - Plastic surgery - Maxillo - facial surgery - Gynecology - Otorhinolaryngology - Neurosurgery - Cardiosurgery - Ophtalmology - Microsurgery - Miniinvasive surgery - Orthopedy - Dermatology - Urology - Dental instruments - Pathoanatomy - Sterilization containers Rudolf Riester, Germany - blood pressure mo­ ni­tors, stethoscopes, laryngoscopes, otos­co­pes, oph­tal­moscopes, dermatoscopes, diagno­stic sets, thermo­meters, pulse oximeters, head mir­ rors, head lights, bi­nocular loupes, exami­nation lamps, dyna­mometers, pneumatic and regular tour­niquets, vi­tal signs monitors Nessler Medizintechnik, Austria - Swaromed disposable ECG electrodes, Swaroplate dispo­ sable neutral electrodes for HF surgery EF Medica, Italy - Cardioline electrocardio­ graphs, patient monitors, holters, defibrillators, ergo­meters Medel, Italy - nebulizer systems, aspiration pumps, scales, blood pressure monitors, humi­ di­fi­ers, ther­mometers

273


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå Medical apparatuses - ultrasound diagnostic systems, ultrasound osteoporosis diagnostic system, holters, audiometers, tympanometers, fetal monitors

щанд/stand 2/A4

SOFTWARE COMPANY Ltd. Tel.: + 359 (2) 965 85 10 Fax: + 359 (2) 971 82 81 Mobile: + 359 (88) 523 56 71 www.novotika.com www.pacsbg.com Фирма СОФТУЕРНА КОМПАНИЯ ЕООД е с де­сетгодишен опит в развиването и внедря­ва­­ нето на PACS системи в българското здра­ве­ опазване. С нашите продукти - DICOM Viewer, DICOM Server, DICOM Web Client, 3D Medic View и др. ние предоставяме широк набор въз­можности на нашите клиенти. SOFTWARE COMPANY Ltd. has 10 years experi­ ence in developing and integration of PACS in health­care. With our products - DICOM Viewer, DI­ COM Server, DICOM Web Client, 3D Medic View we give to our clients many possibility for post processing.

STANCHO BONEV ET

щанд/stand 4/A18

62, Radetska Str. BG - 6100 Kazanlak, Bulgaria Tel.: + 359 (431) 6 30 05 Mobile: + 359 (88) 737 54 64 e-mail: stantcho_bonev@abv.bg Резервни части и инструменти за стоматология и зъботехника. Dental laboratory spare parts and instruments

274


infor m ation o N the exhibitors STR Medical SRL

щанд/stand 1/C6a

I - 20121 Milano (MI), Italy Piazza Belgioioso, 2 Tel.: +39 338 8062908 Fax: +39 02 84892336 e-mail: info@strmedical.com www.strmedical.com Contact person: Maurizio Caracciolo Аутсорсинг в услугите за диагностика на рент­ ге­нови снимки Outsourcing in diagnostic services for X-ray images.

щанд/stand 2/A19

SUMI ZAKLAD TWORZYW SZTUCZNYCH K. REK A. KRZANOWSKI SP. J. 35, Drobiarska Str. 05-070 Sulejowek, Poland Tel.: +48 22 783 30 23 Fax: +48 22 783 30 25 sumi@sumi.com.pl www.sumi.com.pl Sumi e специализирана в производството на висококачествени стерилни медицински ма­ териали за еднократна употреба, а именно: трахеални тръби тръби за трахеостомия двойни тръби за бронхиален лумен ларингеални маски катетри Нашите продукти са разполагат с CE маркировка сертифицирани по ISO 9001:2008 и EN ISO 13485:2003 SUMI specializes in manufacturing high quality sterile disposable medical equipment, in particular tracheal tubes tracheostomy tubes

275


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå double lumen bronchial tubes laryngeal masks catheters. Our products are CE approved and QMS is certified according to EN ISO 9001:2008 and EN ISO 13485:2003

SUNTEM BULGARIA

щанд/stand 4/B8

13, Kyustendzha Str. BG – 9002 Varna, Bulgaria Tel./Fax: + 359 (52) 60 16 77 e-mail: suntem@mail.bg Стоматологично, медицинско и зъботехническо оборудване и консумативи на страхотни це­ ни Dental, medical and dental technical equipment and materials at very good prices

WWW.SURGERY.BG

щанд/stand 2/B15

50, Velcho Atanasov Str., apt. 9 BG – 1505 Sofia, Bulgaria Tel.: +359 (2) 870 27 25 Mobile: +359 (89) 568 66 85 e-mail: info@surgery.bg Surgery.bg е най-новата интернет медия, която ще бъде вашият здравен навигатор. Целта ни е да се превърнем в ориентир в морето от но­вини чрез селектиране по подходящия и по­лезен начин на информацията, отнасяща се да най-важното - здравето! Да, има достатъчно медии, които може да ви информират по здравни въпроси! С какво всъщност ние сме различни и уникал­ ни?!

276


infor m ation o N the exhibitors Първо - фокусираме се върху ХИРУРГИЯТА, обособена на подраздели и описание на по­ ве­чето интервенции, придружени от кратки ани­мирани клипчета. Второ - спестяваме време, пари и нерви, под­насяйки ви селектирана информация, тър­ сей­ки отговори на въпросите защо, как, при ко­го и на каква цена. Трето - даваме форум за дебат по най-на­ бо­лелите въпроси в областта на здравеопаз­ ването; препоръки, насоки и мнения от найиз­вестните български лекари и хирурзи. Целта ни е surgery.bg да бъде от полза както на специалистите в сектор здравеопазване, така и на пациентите. Освен ежедневни новини, на читателите предлагаме интервюта с лекари/хирурзи, специализирана информация и платформа за дискусии. Surgery.bg is the latest online media that will be your health navigator. Our goal is to become a landmark in the sea of news by selecting a more appropriate and useful way of informing you about the most important thing - your health! Yes, there are enough media informing you on health issues! Why are we different and unique?! First, we focus on surgery, divided into se­ pa­rate subsections and offer a description of most in­terventions, accompanied by short animated videos. Second, we save time, money and nerves, pre­senting selected information which is seeking the answers to why, how, to whom and at what price. Third, we offer a forum for the most pressing issu­es in health care; advice, guidance and opini­ ons from the most famous Bulgarian doctors and sur­geons. Our goal is to make surgery.bg useful both to the health sector professionals and the patients. Besides daily news, we offer our readers interviews with physicians/surgeons, specialized information and a discussion platform.

277


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå SWISSDENT Ltd.

щанд/stand 3/A10

zh.k. Banishora 8, Kavala Str., office B BG – 1233 Sofia, Bulgaria Tel.: + 359 (2) 831 00 36 Fax: + 359 (2) 831 31 48 e-mail: sw@swissdentbg.com bquin@vtx.ch www.swissdentbg.com Вносител на високотехнологично оборудване на дентални кабинети, зъботехнически и ме­ дико-диагностични лаборатории, търговия на едро и дребно с медицински изделия и ле­карствени продукти за лекари по дентална ме­дицина и зъботехнически лаборатории. Importer of high-tech equipment for dental surgeries, dental and medical - diagnostic laboratories, whole­sale and retail trade in medical devices and medicinal products for dentists and dental laboratories. щанд/stand 1/D13

TAIWAN TRADE CENTER SOFIA Business Park Sofia, Building 2, 5th Floor BG – 1766 Sofia, Bulgaria Tel.: + 359 (2) 489 97 36 Fax: + 359 (2) 489 97 34 e-mail: sofia@taitra.org.tw sofia.taiwantrade.com.tw

278

Международен клон на ТАЙТРА www.taitra.org.tw, най-известната тайванс­ка организация за насърчаване на международ­ ната търговия, чиято цел е да подпомага и раз­ вива двустран­ните бизнес отношения между България и Тайван. Overseas branch office of TAITRA www.taitra.org.tw, the foremost international tra­ de promo­ti­­­on organization of Taiwan, promoting and fa­­ci­li­tating two-way trade between Taiwan and Bul­­­ga­ria.


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå

щанд/stand 3/B7

TECHNICAL & GENERAL BULGARIA 4, Prof. G. Bradistilov Str. BG – Sofia, Bulgaria Tel.: + 359 (88) 989 50 23 e-mail: tgdent@abv.bg www.tgbulgaria.com Ние сме официален представител за България на английската фирма TG, производител на ден­тални консумативи в цял свят. Фирмата е съз­дадена 1986 г. със седалище в Лондон. С мно­гого­ди­шен опит в сферата на денталната меди­ци­на Tech­ nical & General гарантира из­ клю­чител­но високо качество на продуктите си. Зна­ем, че качественото лечение зависи от ка­чеството на денталните продукти. Като част от семейството на TG - Техникал енд Дженерал България си е поставила за цел да Ви предложи една различна визия. Безплатна доставка в цялата страна, атрактивни бонуси, промоции и подаръци. Знаем, че Вие, клиентите, трябва да получавате качествено и бързо обслужване. За Ваше удобство предлагаме няколко начина на поръчка - през нашия онлайн магазин, по телефона и на място. За нас Вие сте най-важни и се стараем да Ви го покажем, като се опитаме да задоволим Вашите потребности. Пробвайте нашите продукти, бъдете гъвкави опитайте нещо ново, а ние Ви гарантираме, че ще останете доволни. We are an official representative for Bulgaria of the English company TG, manufacturer of dental supplies worldwide. The company was founded in 1986 and is based in London. With its long years of experience in the field of dentistry, Technical & Ge­ neral guarantees extremely high quality of its pro­ducts. We know that quality treatment depends on the quality of dental products.

280


infor m ation o N the exhibitors As part of the TG family, the goal of Technical and General Bulgaria is to offer a different vision. Free delivery throughout the country, attractive bo­nuses, promotions and giveaways. We know that you, the customers, should receive high quality and fast services. For your convenience, we offer several ways to order - in our online shop, by telephone and on site. You are the most important for us and we try to show it by seeking ways to meet your needs. Try our products, be flexible, try something new and we guarantee that you will be satisfied.

TECHNODENTA Ltd.

щанд/stand 3/D13

136, Hristo Botev Str. BC - 1202 Sofia, Bulgaria Tel.: + 359 (2) 441 47 35 Fax: + 359 (88) 416 96 6l Mobile: +359 (88) 582 53 15 e-mail: sales@technodenta.com www.technodenta.com Зъболекарски машини, резервни части и пе­ ри­ферия за дентална техника, високообортни пре­цизни лагери и ротори за турбинни на­ко­ нечници, ендодонтски инструменти, диа­ман­ те­ни бо­рери, сервиз на дентална тех­ника, тур­­бин­ни наконечници, автоклави и обо­руд­ ване. Dental equipment spare parts and peripherals for dental equipment, high speed precision bearings and turbine rotor handpieces, endodontic ins­tru­ments, dia­mond burs, service of dental equip­ment, hand­pieces, autoclaves and turbine equip­ment.

281


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå TEOS Dental Ltd.

щанд/stand 4/D2

10, Gen. Danail Nikolaev Blvd., bl. 2, apt. 90 BG – 1527 Sofia, Bulgaria Mobile: +359 889 606 404 e-mail: info@teosdental.com www.teosdental.com Имплантологична система ICX TEMPLANT Германия Всичко за работа с Кофердам от KSK Den­ tech - Япония, и DuraDam - Малайзия Дентално осветление D-Tec - Швеция Инструменти за Синус Лифт - САЩ Implantological system ICX TEMPLANT - Germany Everything for working with Kofferdam from KSK Dentech - Japan, and DuraDam - Malaysia Dental lighting D-Tec - Sweden Sinus Lift instruments Osseous Technologies - USA щанд/stand 1/B13

TIANJIN ZHENGTIAN MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD 8-2-1101 Yuan Yang Feng Jing, No.15 Deshengmen West St, Haidian Dist, Beijing 100082. China Tel: +86 (10) 8229 2929 Fax: +86 (10) 8229 0735 е-mail: michelleliu.irene@gmail.com www.naton.cn Tianjin Zhengtian Medical Instrument Co., Ltd се фокусира върху научните изследвания, про­ изводството и дистрибуцията на орто­педични уст­ройства и консумативи, включително про­ дукти за тазобедрена става, коляно, край­ ници и гръбначен стълб. Компанията е серти­ фицирана по ISO 9001-2000 и YY/T0287-2003. В момента фирмата ни разполага с 51 офиса в Китай и има повече от 2000 служители.

282


infor m ation o N the exhibitors Продуктова категория: черепно-лицево-челюстни импланти травма импланти гръбначни импланти ставни протези външни фиксатори хирургични инструменти Tianjin Zhengtian Medical Instrument Co., Ltd. is focusing on Research, Manufacture and distribution of orthopedic devices and supplies including hip, knee, extremity, trauma, and spine products. We have passed ISO 9001-2000 and YY/ T0287-2003 standards. At present, our company has 51 branch offices in China and has more than 2000 employees. Product Category: Cranial-maxillofacial implants Trauma implants Spine implants Joint prosthesis External fixators Surgical instruments

TIPROMED SRL

щанд/stand 1/C6b

Via Enzo Ferrari, 29 I - 42041 Sorbolo Levante di Brescello (RE) Italy Fax: +39 0522480161 e-mail: info@tipromed.it www.tipromed.it Contact person: Emanuele Minari Производство на система за интровенозен безопасен катетър Safety closed I.V. catheter system producer.

283


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå TOKMET - TK Ltd.

щанд/stand 4/D13

29, Cherno more Str. BG - 9022 Varna, Bulgaria Tel.: + 359 (52) 34 34 88 Fax: + 359 (52) 34 34 89 e-mail: info@tokmet.com www.tokmet.com Производител на зъботехническо оборудване от 1989 г. Ние сме първият български про­из­ во­дител на компютърни пещи за метало­ке­ ра­мика. Също така произвеждаме пе­щи за пред­ва­рителна подготовка, високотем­пе­ра­ тур­ни пещи за синтероване и индукционни ма­шини за леене. Фирмата има сертификат за качество ISO 9001:2008. A manufacturer of dental laboratory equipment since 1989. We are the first Bulgarian manufactu­ rer of computer-controlled furnaces for metal ce­ramics. We producing also burn-out furnaces, high temperature sintering furnaces and inducti­on casting machines. The company has been cer­tified for compliance with ISO 9001:2008 standard.

TOMED Ltd. 59 B, Kazbek Str., bl. 2 BG – 1680 Sofia, Bulgaria Tel.: +359 (2) 869 26 15 Fax: +359 (2) 869 26 15 Mobile: +359 893 920 980 e-mail: tomed.sofia@gmail.com 84, Gen. Gurko Str. BG – 6000 Stara Zagora, Bulgaria Tel.: +359 (42) 631027 Fax: +359 (42) 600314 Mobile: +359 888 433435 e-mail: tomed.info@gmail.com

284

Service: Mobile 1: +359 (88) 559 3818 Mobile 2: +359 (88) 955 3899 Mobile 3: +359 (88) 760 2953 Mobile 4: +359 (88) 470 9904 www.tomed-xray.com

щанд/stand 1/C8


infor m ation o N the exhibitors Томед ООД е българска фирма, създадена през 2005 година с предмет на дейност свързан с доставката, монтажа и изършването на сер­ виз на всички видове апаратура за образна ди­а­гностика - компютърни томографии (singleslice multi-slice), ангиографски системи - кардио и периферни, дигитални и конвенционални рент­г е­н ови апарати за рентгеноскопия и рент­ге­но­графия, мамографи, ортопедични и хирургич­ни мобилни С-дъги, мобилни ку­гели, ултразвукова апаратура (ехографи), сто­ма­ то­логични рентгенови апарати с дигитална при­ставка, ортопантомографи, DICOM и ди­ ги­тализиращи системи, всякакъв вид CR/DR и сухи принтери. Т о м е д О О Д е сертифицирана по ISO 9001:2008 и успешно работи по и е внедрила си­с­те­ма­­та за уп­равление на качеството по ISO стан­­­дар­та. Като за­дължи­телна добавка към по­со­­чено­то оборудване Томед ООД предлага ма­шини за проявя­ване на филми, лъчезащитни сред­­ст­ва, кон­сума­тиви и аксесоари. Осъзнавайки колко е важно качеството и надежността на апаратурата, която пред­ла­ гаме, ние в Томед ООД осигуряваме надеж­ ден и висококвалифициран сервизен екип, оси­гуряващ техническата поддръжка на всяка наша уредба. Нашите служители са обучени за всеки вид апаратура за образна диагностика от чуждестранни специалисти и продължават да се обучават в крак с новите тенденции в тази област. Фирма Томед ООД е дистрибутор на няколко големи компании в тази област от Европа и САЩ и това наред с богатите ни меж­дународни бизнес контакти с много фирми от бранша ни дава възможност за бърза доставка на резервни части за нашите апарати. Томед ООД предлага рентгенови тръби по каталог за Компютърни томографи, конвенци­ онални рентгенови апарати, мамографи, анги­ ографски системи и т.н. с официална между­ народна гаранция. Запознати сме с всички но­во­въведени стандарти и изисквания към то­зи род апаратура в ЕС и България и гаранти­ раме, че нашите системи напълно покриват те­зи условия.

285


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå Tomed Ltd. is a Bulgarian company established in 2005 with main activities supply, installation and service of all types of imaging diagnostic equipment: computer tomography (single-slice multislice), angiographic systems - cardiovascular and peripheral, digital and conventional X-ray equipment for radioscopy and radiography, mammography, orthopaedic and surgical mobile C-arcs, mobile X-ray, ultrasound equipment, dental X-ray equipment with digital plug, orthopantomography, DICOM and digitized systems, any CR /DR and dry printers. Tomed Ltd. is ISO 9001:2008 certified and has successfully worked on and implemented the ISO quality control system. As an optional addition to the offered equipment, Tomed Ltd. also offers equipment for processing of films, equipment for radiation protection, supplies and accessories. Realizing the importance of quality and re­lia­ bility of the equipment we offer, we at Tomed Ltd. secure reliable and highly skilled service team, providing technical support for all our equip­ment. Our employees are trained for each type of imaging equipment by foreign experts and continue to train to be up-to-date with the new developments in this area. Tomed Ltd. is a di­stributor of several major companies from Eu­ ro­pe and USA operating in this field and along with our rich international business contacts with ma­ny companies in the industry, this enables us to quickly supply spare parts for our machines. Tomed Ltd. offers catalogue X-ray tubes for CT scans, conventional X-ray machines, mammo­ graphy, angiography systems, etc. with an official inter­national warranty. We are familiar with all new standards and requirements for this type of equip­ment in the EU and Bulgaria and guarantee that our systems fully meet these conditions.

286


infor m ation o N the exhibitors TURKOM-CERA MADENCILIK GIDA VE ENERJI SAN.TIC.LTD.STI щанд/stand 4/C6a Aydinli Mah. Bilmo Kucuk Org. San. Sit. Melodi Sok. No:2/12 Tuzla -Istanbul/Turkiye Tel.: 0216 3788228 Fax: 0216 3788229 e-mail: info@turkom-cera.com.tr www.turkom-cera.com Фирма - производител на техника и материали от разтопен алуминиев оксид и порцелан на прах за единични корони и мостове. Manufacturer company of the technique and the materials of fused alumina-oxide and porcelain powder for single crown and bridge.

ULTRAMED

щанд/stand 1/D4

Tsarigradski complex (in front of Metro) Zh.k. Druzhba, bl. 282, entr. A, shop 3 and 4 Tel.: +359 (2) 889 10 02, 403 2016 Tel./Fax: +359 (2) 889 10 14 Mobile: +359 888 268 252, 888 621 006 Нови ехографи CHISON за всички клинични приложения Рециклирани ехографи и трансдюсери на водещи производители - Philips, General Elec­ tric, Aloka, Toshiba, Siemens Сервиз и резервни части за ехографи Ехографи под наем ЕКГ-апарати, холтери Пациентни монитори, фетални монитори, фе­тални доплери Колпоскопи Дефибрилатори (Hewlett-Packard, PhysioControl, Mediana) Костни денситометри (Sunlight, OsteoSys, Schick accuDexa) Нови и рециклирани ехографски принтери (Sony, Mitsubishi)

287


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå Термохартия за ехографски принтери (So­ ny, Mitsubishi, Durico) Сертификат ISO 9001:2008 за управление на качеството Офертата ни включва: - изключително изгодни цени - до 24 месеца пълна гаранция - гаранционен и извънгаранционен сервиз - резервни части на склад; оборотни апарати - разсрочено плащане до 24 месеца, финансирано директно от Ултрамед - пълно обучение за работа с апаратите - широка гама от над 10 налични ехографа и 100 трансдюсера - възможност за демонстриране, тестване и доставка до 24 часа - възможност за едноседмично изпробване на апаратите - отстъпки за ключови клиенти От 2000 г. Ултрамед се е наложила като една от водещите български фирми за доставка и сервиз на ехографи, с над 300 клиенти в цялата страна - частни кабинети и медицински центрове, държавни и общински болници и поликлиники, здравноосигурителни фондове и дистрибутори. Добрата репутация на фирмата се дължи на коректното и приятелско отношение на пер­ со­нала, високия професионализъм на сер­ виз­­­ните инженери и най-вече на изгодните це­ни и високото качество на доставяната апа­­ра­­ту­ра. New Chison ultrasounds, refurbished ultrasounds and probes (Philips, General Electric, Siemens, Toshiba, Aloka), ECGs, holters, patient monitors, colposcopes, videoprinters, defibrillators and bone densitometers. Technical support. Leasing. ISO 9001:2008 certified.

288


infor m ation o N the exhibitors

UNICREDIT BULBANK

щанд/stand 4/B4

7, Sveta Nedelya Sq. BG – 1000 Sofia, Bulgaria Tel.: +359 700 1 84 84 e-mail: retail@unicreditgroup.bg corporate@unicreditgroup.bg www.unicreditbulbank.bg UniCredit Bulbank (www.unicreditbulbank.bg) е най-голямата банка в България c около 230 филиала в цялата страна и повече от един ми­лион клиенти - граждани и домакинства, част­ни клиенти, малък и среден бизнес, го­ ле­ми местни и международни корпоративни кли­енти, общини и др. Банката е номер 1 на пазара по: активи депозити кредити капитал Банката предлага разнообразни продукти за управление на парични средства и гъвкави форми на финансиранe. UniCredit Bulbank е активен участник на българския и международните финансови и капиталови пазари. UniCredit Bulbank има най-високия рейтинг от агенция Standard and Poor’s в България. Рей­тингът на банката е равен на рейтинга на дър­жавата BBB/Stable/A-3. UniCredit Bulbank има множество награди за дейността си като “Най-добра банка в Бъл­га­ рия“ 2012 от списания Global Finance, “Бан­ка на годината 2011“ от списание The Banker, „Най-добра банка в Банкиране на дреб­но“ и др. UniCredit Bulbank (www.unicreditbulbank.bg) is the biggest Bulgarian bank with over 230 branches and more than one million clients - citizens and households, private customers, small and mid sized businesses, larger domestic and multinational corporate customers, municipalities and etc.

289


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå The bank is number one on the market at: assets deposits loans capital The Bank offers various cash management pro­ ducts and flexible opportunities for financing. UniCredit Bulbank is an active participant on the Bul­garian and international finance and capital markets. UniCredit Bulbank has the highest rating from S&P in Bulgaria. The bank’s rating is equal to the country rating of Bulgaria BBB/Stable/A-3. UniCredit Bulbank is awared as Best Bank in Bul­garia 2012 by Global Finance, Bank of the Year in Bulgaria by The Banker, Best Bank in Retail Banking, etc.

UniBiomed Ltd.

щанд/stand 4/B5a

2, Elin vrah Str. BG - 1407 Sofia, Bulgaria Tel.: +359 (02) 967 03 97 e-mail: office@unibiomed.com www. unibiomed.com Внос и търговия със зъбни импланти (Biomed Est., Liechtenstein), материали за стоматология и зъботехника (Dr. Ihde Dental AG, Switzerland), де­зинфектанти за професионална медицинска упо­треба (Dr. Ihde Dental AG, Switzerland). Imports and trade of dental implants (Biomed Est., Liechtenstein), dental and laboratory consu­ mables (Dr. Ihde DentalbAG, Switzerland), disinfectants for professional medical use (Dr. Ihde Dental AG, Switzerland).

290


infor m ation o N the exhibitors UNIDENT 92 Ltd.

щанд/stand 3/D15

5, Trudolyubie Str. BG - 1111 Sofia, Bulgaria Tel.: + 359 (2) 873 43 31 Fax: + 359 (2) 872 35 42 e-mail: unident92@abv.bg Дентално депо - търговия със стоматологични и зъботехнически материали, оборудване, консумативи, обучение и сервиз. Оторизиран представител на фирмите: KAVO DENTAL /D, KETTENBACH /D, DENTAL­ PHARMA /I, MEGADENTA /D, INTERDENT / SLO, POLIDENT /SLO, EDENTA /CH. Dental Depot - trade in stomatological and dental mechanics, materials, equipment, consumables, training and service. Authorised dealer of the following companies: KAVO DENTAL /D, KETTENBACH /D, DENTAL­ PHARMA /I, MEGADENTA /D, INTERDENT /SLO, POLIDENT /SLO, EDENTA /CH.

UNIMEDICA Ltd.

щанд/stand 4/A16

7, Kosta Lulchev Str., app.1 BG - 1113 Sofia, Bulgaria Tel. +359 (2) 973 38 55, 973 38 98 Fax: +359 (2) 870 74 39 e-mail: unimedica@mbox.contact.bg www.unimedica-bg.com Внос и дистрибуция на медицински изделия - ръкавици от латекс, нитрил, неопрен, ПЕ, ви­ нил - операционни и за преглед, маски, шап­ки, престилки, очила, калцуни, чаршафи, скалпели, ос­триета, катетри, уринаторни торби, трипътни кран­чета, операционни сетове, калъфи за уре­­ди, торби за инструменти, лигавници, ръ­ ка­вели, турникети, умбиликални клампи, ленти майка-бебе и др.

291


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå Import and distribution of medical devices - gloves - from latex, nitrile, neoprene, PE, vinyl - surgical and examination, masks, caps, gowns, spectacles, shoe covers, drapes, scalpels, blades, catheters, urinary bags, three-way stopcocks, surgical sets, covers for devices, instrument pouches, bibs, sleeve covers, tourniquetes, umbilical cord clamps, identity bracelet mother-baby etc.

щанд/stand 1/D6

UVAROV Ltd. 4, Adam Mitskevich Str. Tel.: + 359 (2) 927 72 42 Fax: + 359 (2) 827 02 53 e-mail: office@uvarov-optics.com www.uvarov-optics.com

Производство и търговия с оптични уреди Production and trade of optical equipment

VALDENTAL Ltd.

щанд/stand 3/D21

87, Rousse Blvd., entr. A, apt. 3 BG – 5800 Pleven, Bulgaria Tel.: +359 (2) 974 30 45 Fax: +359 (64) 83 04 46 Mobile: +359 (88) 66 96 399 e-mail: info@valdental.eu Вносител и дистрибутор на материали за сто­ ма­тологията и зъботехниката. Importer and distributor of dental and dental te­ chnitians materials/products

292


infor m ation o N the exhibitors

VALDI 2000 LTD

щанд/stand 1/D9

50, Hristo Smirnenski Str. BG – Sofia, Bankya, Bulgaria Tel.: +359 (2) 827 19 29 Tel./Fax.: +359 (2) 927 19 29 e-mail: office@valdi2000.com www.valdi2000.com Фирмата се занимава с производство на ме­­­бе­ли повече от 12 години. Част от произ­ вод­­ство­то е насочено към обзавеждането на меди­цински и стоматологични кабинети, ла­­бо­­ра­­то­рии, клиники, хосписи и др. Влаганите в производството материали са изцяло съобразени с хигиенните и антибактериални изисквания в медицинските заведения. The company has been engaged in manufacturing furniture for over 12 years. Part of the production is directed to furnish medical and dental offices, laboratories, clinics, hospices and others. Materials used in manufacturing are fully com­­ pli­ant with the hygiene requirements and an­­ti­­­ba­ cterial medical facilities.

VALPLAST – BG Ltd.

щанд/stand 3/A2

Ami Bue Str. BG – 1606 Sofia, Bulgaria Store/Sale: 1, Viktor Grigorovich Str. BG – Sofia, Bulgaria Tel./ Fax: +359 (2) 952 39 49 e-mail: valplast_bg07@abv.bg Медицински изделия, акрилови пластмаси Всички консумативи за VALPLAST протези Сплави за металкерамика, гипсове Опаковъчни маси, восъци, оклудатори Порцелан, прес керамика Medical devices, acrylic materials All products for VALPLAST systems Dental casting ceramic alloys Casting investments, dipping waxes Gypsum stones, articulators

293


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå VIDENT EOOD

щанд/stand 3/D17

26, Bitolya Str. BG – Plovdiv, Bulgaria Tel.: +359 (32) 64 95 58 Fax: +359 (32) 643358 Mobile: +359 (88) 562 89 99, (88) 795 98 50, (88) 883 55 34 e-mail: magicdental@abv.bg www.vident.informator.bg Търговия със стоматологична, медицинска и зъботехническа апаратура и материали, консу­ мативи, стоматолoгични машини и автокла­ви. Trade in dental, medical and dental technics equip­ment and materials, supplies, dental machi­ nes and autoclaves.

VILEM Ltd.

щанд/stand 4/A1

62, Krum Popov Str. BG – 1421 Sofia, Bulgaria Mobile: + 359 (88) 825 82 10 e-mail: vilem_ood@dir.bg Високите технологии в денталната медицина се усъвършенстват всеки ден. Фирма ВИЛЕМ е посредникът между иновациите на пазара и лекарите по дентална медицина. За нас теоретичният и практическият напредък вървят ръка за ръка, за това фирма ВИЛЕМ организира кур­сове, представени от преподаватели от ця­ла Европа. Ние предлагаме високо качество на достъпни цени, които позволяват на всеки дентален лекар работа на световно ниво.

294

High technologies in dentistry are daily improving. VILEM is the realtor between the innovations on the market and the dentists. To us, theoretical and practical progress are holding hand to hand, that is why VILEM is organizing courses that are pre­sented by presenters from Europe. We offer a high quality at accessible prices, which permit every dentist a possibility to work at a world class level.


infor m ation o N the exhibitors VIGODENT Ltd.

щанд/stand 3/C3

34, 3020 Str., office 405 BG – 1360 Sofia, Bulgaria Tel.: + 359 (2) 822 04 23 Mobile: + 359 (88) 841 64 01 e-mail: vigodent@hotmail.com Производство и сервиз на медицинскo и сто­ матологичнo оборудване и прецизни уреди Production and service of dental and medical equipment and precise devices

щанд/stand 1/C5

VOLODYA IGNATOV - V&V 16, Gen. Skobelev Str. BG - 6100 Kazanlak, Bulgaria Tel./Fax: + 359 (431) 8 50 17 / +359 897 853 361 e-mail: medtech@dir.bg info@vvcompany.com www.vvcompany.com Ново и рециклирано болнично, медицинско и амбулаторно оборудване - внос от Германия, Ита­лия и Тайван. Хирургични инструменти внос от Германия. Медицински изделия, пред­ назначени за хора с увреждания. Гаранция и Сервиз. New and refurbished hospital, medical and diagnostic equipment imported from: Germany, Ita­ly and Taiwan. Surgical instruments - imported from Germany. Medical devices for handicapped people. Warranty and maintenance.

295


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå

VOP Ltd.

щанд/stand 3/A9

Industrial zone Microelectronica Dist. Checanitza 1, P.O.Box. 35 BG - 2140 Botevgrad, Bulgaria Tel./ Fax: + 359 723 66304, 66305 e-mail: official@vop-bg.com merdjanov@vop-bg.com www.vop-bg.com ВОП ООД е създадена през 1990 година. Основната дейност на ВОП е разработването и производството на интелигентно зъботехническо оборудване: пещи за метало-керамика, чиста керамика и прес керамика, муфелни пещи, машини за центробежно леене с индуктивно високочестотно топене на метал, фрез апарати, пещи за синтероване, полимеризационни апарати, пароструйки и др. ВОП ООД е сертифицирана от Международната система за качество ISO 9001:2008 и всички уреди съответстват на европейските стандарти за електрическа безопасност и електромагнитна съвместимост - CE марка. ВОП ООД е единствен представител на световно известни компании за широка гама от зъботехнически инструменти и материали на българския пазар. Ние представляваме марки като: Noritake, Япония (дентална керамика) Yamahachi, Япония (акрилни зъби) Rhein’83, Италия (оборудване) AmannGirrbach - Австрия-Германия DFS, Германия (ротационни твърди сплави и диамантени инструменти, полиращи инструменти, материали) Denstar, Корея (термо-сонди, вибратори); BK-Medent, Корея (аксесоари) MPF Brushes, Гърция (четки) MESA, Италия DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY OF DENTAL SYSTEMS, Испания (системи за модели).

296


infor m ation o N the exhibitors Освен директна доставка на стоки ВОП предлага и програми за курсове за обучение за работа с предлаганите материали. VOP Ltd. was established in 1990. The main activity of VOP is development and manufacturing of intelligent dental equipment: furnaces for metal-ceramics, pure ceramics and press ceramics; muffle furnaces; machines for centrifugal casting with inductive high frequency metal melting; milling machines; sintering fur­na­ ces, polymerization units, steamers and others. VOP Ltd. is certified by the International quality system ISO 9001:2008 and all devices correspond to European standards for electrical safety and electromagnetic compatibility - CE mark. VOP Ltd. is a sole agent of world-renowned com­ pa­nies for wide range of dental instruments and ma­terials on the Bulgarian market. We represent brands like: Noritake, Japan (dental ceramics) Yamahachi, Japan (acrylic teeth) Rhein’83, Italy (attachments) AmannGirrbach - Austria-Germany DFS, Germany (rotary solid alloys and diamond instruments, polishing instruments, materials) Denstar, Korea (thermoprobes, vibrators) BK-Medent, Korea (accessories) MPF Brushes, Greece MESA, Italy DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY OF DEN­­ TAL SYSTEMS, Spain (systems for mo­ dels). Except for the direct goods supply VOP offers also programmes for training courses for working with the materials offered.

297


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå

W & H Bulgaria Ltd.

щанд/stand 3/B2

91, Pirin Str. BG - 1680 Sofia, Bulgaria Tel.: + 359 (2) 854 95 65 Fax: + 359 (2) 854 95 90 e-mail: office.bg@wh.com ВЕ и ХА България ЕООД предлага стома­то­ ло­гични турбини, наконечници, скалери без и със LED светлина, електрически и въздушни ми­кромотори, апарати за озонотерапия, за хирургия и имплантология, апарат за почи­ стване и смазване на наконечници, автоклави с вакуум клас В, зъботехнически и ендомо­ тори, и др. Изключителен представител на: Sendoline AB - Швеция - производител на ръчни и машинни ендодонтски пили, безжичен ендомотор и безжична оптурационна система Dr. Ihde Dental AG - Швейцария - производител на имплантни системи. W & H Bulgaria Ltd. offers dental turbines, hand­­pieces, scalers without or with LED, air and ele­ct­ric motors, unit for ozone therapy, implanto­ logy and surgery, cleaning and lubrication of hand­pieces, autoclaves with vacuum class B, en­­do motors for dental laboratories and others Exclusive representative of: Sendoline AB - Sweden - manufacturer of hand and machine endo files, cordless endo mo­tor and wireless obturation system Dr. Ihde Dental AG - Switzerland - manufacturer of implant systems.

298


infor m ation o N the exhibitors YANEV-DENTAL Ltd.

щанд/stand 3/a6

100, Sveta Bogoroditsa Str. BG – 6000 Stara Zagora, Bulgaria Tel./Fax: + 359 (42) 603287 Mobile: + 359 (88) 8334003 www.yanev-dental.bg Внася и поддържа широка гама техника и консумативи за стоматолози и зъботехници. На българския пазар фирмата представлява следните световноизвестни марки: Schutz Dental Group - Германия, Amdent Швеция, Biodinamica - Бразилия, ELA - Германия, Poldent - Полша, SMT /Marathon/ - Корея, Dentstar - Корея, Bioart - Бразилия, Medirel S.A. - Suisse и др. Заявки и допълнителна информация можете да получите на www.yanev-dental.bg Import and maintenance of wide range of technics and equipment for dentists and dental technicians. The company presents the following world-known brands on the Bulgarian market: Schutz Dental Group - Germany, Amdent Sweden, Biodinamica - Brazil, ELA - Germany, Pol­ dent - Poland, SMT /Marathon/ - Korea, Dent­ star - Korea, Bioart - Brazil, Medirel S.A. Suisse. For orders and additional information, please, visit www.yanev-dental.bg

299


èíôîðìàöèß çà èçëîæèòåëèòå щанд/stand 4/D10

ZEE J INTERNATIONAL (KHAN) Zh.k. Krasna polyana Glavbolgarstroy Building 114, Nikola Mushanov Blvd. Tel.: +359 (2) 929 21 35 Fax: +359 (2) 920 16 21 Mobile: +359 (89) 864 57 55, (89) 875 15 71

Фирмата предлага: стоматологични инструменти и материали. Официални вносители сме на зъбни гарнитури МК1 и зъболекарски борчета ROMIDAN. Зъб­ ни­те ни гарнитури са от Турция по немски ли­­­ценз, ин­стру­мен­тите ни са от Пакистан, бор­­че­та­та са RO­ MI­ DAN от Израел и CITODUR - Ав­стрия. The company offers: dental instruments and materials. We are offi­ci­al importers of teeth MK1 and dental burs RO­ MI­ DAN. Out teeth are toppings Turkey with German li­cense tools are our pine treers are ROMIDAN - Pakistan Israel CITODUR - Austria

щанд/stand 2/C6

ZDRAVMEDTECH / ZMT BG - 1408 Sofia, Bulgaria Tel./Fax: +359 (2) 470 89 64 Mobile: +359 (88) 851 71 76 e-mail: genexim@abv.bg www.zdravmedtech.ru Здравмедтех/ ЗМТ е водещ производител на хирургическо облекло и бельо в Русия. В производството ние използваме висококачествен нетъкан текстил от най-добрите производители в света. Всички продукти на ЗМТ са сертифицирани за СЕ маркировка. ЗМТ Генексим е упълномощен представител на ЗМТ за България и ЕС.

300

CE 0335 ISO 13485 EN 13795


infor m ation o N the exhibitors Zdravmedtech / ZMT - is a leading manufacturer of surgical clothing and linen in Russia. In production we use modern high-tech nonツュwoツュ wen fabrics from the best world manuツュfacturers. ミ人l products of ZMT are certified and registered for the use of CE marc. ZMT Genexim Sofia is a autorised represent of ZMT Russia for Bulgaria and EU. CE 0535 ISO 13485 EN 13795

301


áðàíøîâå

ÁÓËÌÅÄÈÊÀ

BULMEDICA

ÅËÅÊÒÐÎÌÅÄÈÖÈÍÀ Èçìåðâàíå, ìîíèòîðèíã è ðå­ãè­ñòðàöèÿ íà æèçíåíè ôóíê­ öèè Åëåêòðîêàðäèîãðàôè è ñèñ­òå­ìè çà âåëîåðãîìåòðèÿ HOLTER-ñèñòåìè çà ÅÊà è êðúâíî íàëÿãàíå ÅÅà Eëåêòðîåíöåôàëîãðàôè ÅÌà Åëåêòðîìèîãðàôñêà àïà­ ðàòóðà Àóäèîìåòðè Àïàðàòè çà èçìåðâàíå è ïðîñ­ ëå­äÿâàíå íà êðúâíî íàëÿãàíå Ïóëñîêñèìåòðè Ïàöèåíòíè ìîíèòîðè è öåí­­ òðàë­íè ñòàíöèè, áîëíè÷íè èí­ôîðìàöèîííè ñèñòåìè ÐÑ áàçèðàíè ñèñòåìè çà ÅÊÃ, ñïèðîìåòðèÿ è äð. Äðóãè

ELECTROMEDICINE Measuring, monitoring and recording of vital functions

304

ÏÎÄÄÚÐÆÀÍÅ, ÑÒÈÌÓËÈÐÀÍÅ È ÇÀÌßÍÀ ÍÀ ÎÐÃÀÍÈ Èìïëàíòèðóåìè êàðäèî­ ñòèìóëàòîðè, âúíøíè åëåê­òðî­äè è äðóãè àêñåñîàðè Ñòèìóëàòîðè çà ñúðäå÷íà äåéíîñò - ïåéñìåéêúðè Èìïëàíòèðóåìè äåôè­áðè­ëà­òîðè è êàðäèîâåðòåðè Àêñåñîàðè çà åëåêòðè÷åñêà ñòèìóëàöèÿ íà íåðâè è ìóñ­êó­ ëè Àïàðàòóðà è îáîðóäâàíå çà õåìîäèàëèçà è õåìî­ïåð­ôó­çèÿ Àâòîìàòè÷íè äîçàòîðíè óñ-­ òðîé­ñòâà Äðóãè ñòèìóëàòîðè è èìïëàí­ òàíòè Âðåìåííî ïîääúðæàíå è çàìÿ­íà íà ñúðöå è áÿë äðîá ÀÍÅÑÒÅÇÈß, ÐÅÀÍÈÌÀÖÈß, ÈÍÔÓÇÈÎÒÅÐÀÏÈß, ÈÍÒÅÍÇÈÂÍÎ ËÅ×ÅÍÈÅ Óñòîðîéñòâà çà àíåñòåçèÿ Ðåñïèðàòîðè Îâëàæíèòåëè, èíõàëàòîðè Èíêóáàòîðè Äåôèáðèëàöèÿ ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ Êîìïþòúðíà òîìîãðàôèÿ Óëòðàçâóêîâè äèàãíîñòè÷íè àïàðàòè - åõîãðàôè ßäðeí ìàãíèòåí ðåçîíàíñ Àïàðàòè çà ðàäèîèçîòîïíà äèàãíîñòèêà Êîíâåíöèîíàëíè ðåíòãåíîâè àïàðàòè, âêë. ìàìîãðàôè è àïàðàòè çà çúáíè ñíèìêè

Electrocardiographs and ergom­ etry-bisycle systems Holter ECG and blood pressure

EEG electroencephalographs EMG electromyography equipment Audiometry Blood pressure meters Pulse oximetrers Patient monitors and cebtrals, hospital infosystems PC based systems for ECG, spirometry Others

SUPPORT, STIMULATION AND SUBSTITUTION OF ORGANS Implantable cordiostimulators, external electrodes and other accessories Pace makers Implantable defibrillators and cardioverters Accessories for electric stimulation of nerves and muscles Devices and equipment for haemodialysis and haemoperfusion Automatic dosing devices Other stimulators and implants Temporary support and substitu­ tion of heart and lung Anaesthesia, resuscitation, infusiotherapy, intensive care Anaesthesia devices Respirators Humidifiers, inhalers Incubators Defibrillators DIAGNOSTICS Computer tomography Ultrasound diagnostic apparatus - echographs Nuclear magnetic resonance Apparatus for radioisothopy Conventional x-ray equipment, including mamm­og­raphs and dental x-ray machines


branches

Ñúäîâè äîïëåðè Àïàðàòè çà êîñòíà äåíñè­òî­ìåò­ ðèÿ Ëèòîòðèïòåðè ñ ðåíòãåíîâ èëè óëòðàçâóêîâ êîíòðîë Àïàðàòè çà òåðìîãðàôèÿ

Vascular doppler Apparatus for bone densitometry Lithotrypters with x-ray or ultrasound control Equipment for thermography

ÅÍÄÎÑÊÎÏÑÊÀ ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ È ÒÅÐÀÏÈß (ÎÏÒÈ×ÍÎ È ÅËÅÊÒÐÎÍÍÎ ÏÐÅÄÀÂÀÍÅ ÍÀ ÈÇÎÁÐÀÆÅÍÈß) Ãàñòðîñêîïèÿ Åçîôàãîñêîïèÿ Êîëîíîñêîïèÿ, ðåêòîñêîïèÿ Óðîåíäîñêîïèÿ Êîëïîñêîïèÿ Áðîíõîñêîïèÿ Ëàïàðîñêîïèÿ Õèñòåðîñêîïèÿ Ñâåòëèííè èçòî÷íèöè è äðóãè åíäîôèáðîñêîïñêè àê­ñå­ ñîàðè

ENDOSCOPIC DIAGNOSTICS AND THERAPY (OPTICAL AND ELECTRONIC PICTURE TRANSMISSION) Gastroscopy Esophagoscopy Colonoscopy, rectoscopy Urologic endoscopy Kolposcopy Bronchoscopy Laparoscopy Hysteroscopy Light sources and other endofibroscopic accessoires

ÕÈÐÓÐÃÈß Îïåðàöèîííè ìàñè è ñòîëîâå Îïåðàöèîííè è õèðóðãè­÷åñêè ëàìïè Ïîäâèæíè ðàìåíà îêà­÷åíè íà òàâàíà Òåðìîêàóòåðè, êðèîêàóòåðè Ëàçåðè çà õèðóðãè÷åñêî ïðè­ëî­ æåíèå Îïåðàöèîííè ìèêðîñêîïè, îïåðàöèîííè î÷èëà Õèðóðãè÷åñêè èíñòðóìåíòè è îáîðóäâàíå Ñïåöèàëíè àíòèñåïòè÷íè êëè­ìàòè÷íè èíñòàëàöèè

ÑÏÅØÍÀ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÀ ÏÎÌÎÙ Ïðåâîçíè ñðåäñòâà çà òðàíñ­ ïîð­òèðàíå íà ïàöèåíòè Îáîðóäâàíå çà òðàíñ­ïîð­òè­ðà­ íå Îáîðóäâàíå çà ïúðâà ïîìîù Àïòå÷êà çà ñïåøíà ïîìîù Ëåêàðñêè ÷àíòè çà ñïåøíà ïî­ìîù Ðåñïèðàòîðíî îáîðóäâàíå Îáîðóäâàíå çà ðåàíèìàöèÿ Ìåäèöèíñêè ÷àíòè Ïîäâèæíî ìåäèöèíñêî îá-­ ñëóæ­­âàíå Ïîäâèæåí ìåäèöèíñêè öåí­òúð

ÑÒÅÐÈËÈÇÀÖÈß, ÄÅÇÈÍÔÅÊÖÈß, ÎÁÅÇÇÀÐÀÇßÂÀÍÅ ÍÀ ÂÎÄÀ Ïàðíè ñòåðèëèçàòîðè, âêë. èçòî÷íèöè íà ïàðà Ñòåðèëèçàòîðè ñ ãîðåù âúç­ äóõ

SURGERY Operating tables and chairs Operating and surgical lights Ceiling pendent moving arms Cauters, cryocauters Lasers for surgical use Operating microscopes, operating glasses Surgical instruments and equip­ ment Special antiseptic airconditioning

EMERGENCY MEDICAL AID Patient transport vehicles Transportation equipment First aid equpment First aid boxes Emergency physician’s cases Respiratory equipment Resuscitation equipment Medical bags Mobile medical service Mobile medical centre sterilization, disinfection, water traetment Steam sterilizers incl. steam sources Hot-air sterilizers

305


áðàíøîâå

ÎÁÎÐÓÄÂÀÍÅ È ÎÁÇÀÂÅÆÄÀÍÅ ÍÀ ÑÏÅÖÈÀËÍÈ ÁÎËÍÈ×ÍÈ ÎÒÄÅËÅÍÈß Êàáèíåòè çà ïðåãëåä Àïòåêè Ðîäèëíè îòäåëåíèÿ Îïåðàöèîííè Èíòåíçèâíè îòäåëåíèÿ Áàíè è ïîìåùåíèÿ çà ìàñàæ Áîëíè÷íè ãèìíàñòè÷åñêè çàëè Áîëíè÷íè ñòàè Ñåðâèçíè ïîìåùåíèÿ Êàôåòåðèè Ñòîë-êóõíè Àäìèíèñòðàòèâíè ïîìåùåíèÿ è êàíöåëàðèè Êîíôåðåíòíè è ëåêöèîííè çà­ëè ×àêàëíè Êëèìàòèçàöèÿ

Formaldehyde and combined sterilizers Other methods of sterilization Distillers Reverse osmosis water treatment Other methods of water treatment and purification Radiators with bactericide effect Sterilization packages EQUIPMENT AND FURNITURE FOR SPECIAL HOSPITAL SECTORS Medical examination rooms Pharmacies Maternity wards Operating rooms Intensive care rooms Bath and massaging rooms Physiotherapy rooms Ward rooms Service rooms Cafeterias Canteen kitchens Administration and office rooms Conference and lecturerooms

ÁÎËÍÈ×ÍÈ ÌÅÁÅËÈ Áîëíè÷íè ëåãëà è øêàô÷åòà

ÁÎËÍÈ×ÍÎ ÎÁÎÐÓÄÂÀÍÅ Áîëíè÷íè êîëè÷êè Ñëåäîïåðàòèâíè êîëè÷êè Êîëè÷êè çà íåîòëîæíà ïî­ìîù Øêàôîâå çà ìåäèêàìåíòè Õëàäèëíèöè çà ëåêàðñòâà Ñèñòåìè çà äåçèíôåêöèÿ Ïåðàëíî îáîðóäâàíå Îñâåòëåíèå Îáëåêëî çà ìåäèöèíñêè ïåð­ñî­ íàë

Waiting areas Air-conditioning HOSPITAL FURNITURE Hospital beds and bedside tables Mattresses Couches Seats and tables Wardrobes Patients bed lights Communication devices Screenwall elements HOSPITAL EQUIPMENT Treatment trolleys Post-operative trolleys Emergency trolleys Medicine cabinets Medicine refrigerators Disinfection systems Laundry systems Lighting Medical personnel clothes

ÁÎËÍÈ×ÍÈ ÐÅÊÂÈÇÈÒÈ Ñòåòîñêîïè Îáîðóäâàíå çà èçìåðâàíå íà êðúâíî íàëÿãàíå Òåðìîìåòðè Ñïðèíöîâêè Êàíþëè

HOSPITAL REQUISITES Stethoscopes Equipment for blood pressure measurement Thermometers Syringes Cannulaes

306

Ñòåðèëèçàòîðè ñ ôîðìàë­äå­õèä è êîìáèíèðàíè ñòåðè­ëè­çà­òîðè Äðóãè ïðèíöèïè íà ñòåðèëèçàöèÿ Äåñòèëàöèîííè óñòðîéñòâà Îáåççàðàçÿâàíå íà âîäà ÷ðåç îáðàòíà îñìîçà Äðóãè ïðèíöèïè íà îáåç­çà­ðà­ çÿâàíå è ïðå÷èñòâàíå íà âîäà Èçëú÷âàòåëè ñ áàêòåðèöèäíî äåéñòâèå Ñòåðèëèçàöèîííè ïàêåòè

Ìàòðàöè Êóøåòêè Ñòîëîâå è ìàñè Ãàðäåðîáè Íîùíè ëàìïè çà ïàöèåíòè Êîìóíèêàöèîííè óñòðîéñòâà Ïðåãðàäíè ïàðàâàíè


branches

АРТИКУЛИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА Ръкавици Хирургически чаршафи Спринцовки Инфузионни и трансфузионни ком­ плекти Респираторни аксесоари Хирургически консумативи Консумативи за диализа Дренажни артикули Електроди за еднократно полз­ване Канюли за еднократно пол­зване Хирургически игли Игли за акупунктура Артикули за интер­в ен­ц ио­н ални процедури под рент­ге­нов контрол

ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ Тампони Лейкопласт Превръзки Абсорбираща марля Бинтове Мрежести и еластични бин­тове Прилепващи превръзки Стягащи превръзки Материали за шиниране Цинкови превръзки Памучни и целулозни мате­риа­ли

ОБОРУДВАНЕ ВТОРА УПО­ТРЕ­БА

ОРТОПЕДИЯ И РЕХАБИ­ЛИ­ТА­ЦИЯ

РЕХАБИЛИТАЦИЯ Рехабилитационно оборудване и апара­ тура Оборудване за апаратна фи­з ио­ терапия Оборудване за ерготерапия Гимнастическо и тренировъчно оборуд­ ване Оборудване за балнеология Оборудване за масаж Термотерапевтични сред­ст­ ва

ОРТОПЕДИЯ Протези Опорни помощни средства Компресивни средства Поддържащи бандажи Други ортопедични про­дук­ти

ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ЗА НЕ­ПОД­ВИЖНИ ПАЦИЕНТИ Инвалидни столове Помощни средства за пов­ди­гане и пре­ на­сяне на не­под­вижни па­ци­енти Специални столове и легла Антидекубитални матраци и възглав­ ници

DISPOSABLE ARTICLES Gloves Surgical drapes Injection units Infusion and transfusion sets Respiratory accessories Surgical disposables Dialysis disposables Drainage articles Electrode disposables Disposable cannulae Surgical sewing materials Acupuncture needles Disposable articles for interventional procedures under x-ray control BANDAGES AND PLASTERS Swabs Plasters Dressings Absorbent gauze Bandages Reticulate and hose bandages Plaster bandages Securing dressings Splint material Zinc dressings Cotton and cellulose materials SECOND-HAND EQUIPMENT ORTHOPAEDICS AND REHABILITATION REHABILITATION Rehabilitation equipment and devices Equipment for physiotherapy Equipment for ergotherapy Gymnastic and trainingequipment Rehabilitation baths Massage equipment Therapeutical aids ORTHOPAEDICS Prostheses, Orthodontic devices Seating aids Compression therapy Support bandages Other orthopaedic products AIDS FOR DISABLED PERSONS Wheelchairs, Raising chairs Means for lifting and transferring of disabled persons Special chairs and beds Anti-decubitus mattresses

307


áðàíøîâå

КОМУНИКАЦИЯ Помощни средства за кому­ни­кация Преносими уреди за кому­ни­кация Помощни средства за не­зря­щи Брайлови модули и дисплеи Литература с Брайлов шри­фт Помощни средства за хора с увреден слух и говор

COMMUNICATION Communication aids Portable communication equipment Aids for the blind Braille modules and displays Literature in Braille Hearing and Speechimpaired

ÁÓËÔÀÐÌÀ

BULPHARMA

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÇÄÐÀÂÅ

PHARMACEUTICAL PRODUCTS Medicines Infusion solutions Wound disinfection

ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈ×ÍÈ ÏÐÎÄÓÊÒÈ Ëåêàðñòâà Èíôóçèîííè ðàçòâîðè Äåçèíôåêöèîííè ñðåäñòâà çà ðàíè Êðúâíè ïðîäóêòè Äèåòè÷íè õðàíè Êîæíè ïðåïàðàòè Ïðîäóêòè çà çúáîëå÷åíèå

ÁÓËÄÅÍÒÀË

BULDENTAL

ÇÚÁÎËÅ×ÅÍÈÅ Ñòîìàòîëîãèÿ Ñòîìàòîëîãè÷íî îáîðóäâàíå Ñòîìàòîëîãè÷íà ðåíòãå­íî­ãðà­ ôèÿ Èíñòðóìåíòè Çúáîëåêàðñêè êàáèíåò Õèðóðãè÷íè èíñòðóìåíòè Àáðàçèâíè èíñòðóìåíòè Õèðóðãèÿ íà ãîðíàòà ÷åëþñò Àíåñòåçèÿ Ëåêàðñòâåíè è ôàðìàöåâòè÷íè ïðîäóêòè Ïëàñòè÷íà õèðóðãèÿ Ñòåðèëèçàöèîííî îáî­ðóä­âà­ íå

DENTAL MEDICINE Dentistry Dental equipment Dental X-ray

ÇÚÁÎÒÅÕÍÈÊÀ Öÿëîñòíî îáîðóäâàíå Çúáîòåõíè÷åñêà àïàðàòóðà Èíñòðóìåíòè Ìàòåðèàëè çà ìîäåëíî ëå­åíå Ìàòåðèàëè çà êîðîíè è ìîñ­ òîâå Àáðàçèâíè èíñòðóìåíòè Ðîòèðàùè èíñòðóìåíòè

ÁÓËËÀÁÎÐ

BULLABOR

ÎÁÎÐÓÄÂÀÍÅ ÇÀ ÈÇÃÐÀÆÄÀÍÅ ÍÀ ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈÈ Åëåêòðè÷åñêè èíñòàëàöèè çà ëàáîðàòîðíè ïîñòðîéêè Îñâåòèòåëíà àðìàòóðà Èíñòàëàöèè çà àåðàöèÿ è äå­àåðàöèÿ

LABORATORY BUILDING EQUIPMENT Electric facilities for laboratory buildings Light fittings Aeration and deaeration instal­ lations

308

Blood derivatives Dietary food Preparations for skin care Dental care products NATURE AND HEALTH

Tools Dental surgery Surgical tools Abrasive tools Maxillary surgery Anaesthesia Drugs and pharmaceutical items Plastic surgery Sterilizing equpment

DENTAL TECHNICS Full equipment Dental apparatus Instruments Materials for model casting Materials for crowns and bridges Abrasive instruments Rotating instruments


branches

Îòîïëèòåëíè èíñòàëàöèè Êëèìàòè÷íè èíñòàëàöèè Õëàäèëíè è îõëàäèòåëíè èí­ñòà­ ëàöèè Âîäîñíàáäÿâàíå Ñèñòåìè çà ñãúñòåí âúçäóõ Ãàçèôèêàöèÿ Çàùèòíè ñðåäñòâà ×èñòè ïîìåùåíèÿ ÎÁÎÐÓÄÂÀÍÅ ÇÀ ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÈ ÏÎÌÅÙÅÍÈß Ëàáîðàòîðíè ìåáåëè Öÿëîñòíî îáîðóäâàíå Ìèêðîáèîëîãè÷íî îáî­ðóä­âà­ íå Èíñòàëàöèè çà ëàìèíàðíè ïî­òîöè Ðàáîòíè ìàñè Ðàáîòíè ìåñòà çà èçïèòâàíå Ðàáîòíè ìåñòà çà ìèêðî­ñêîï­ñêè èçñëåäâàíèÿ Ìàñè çà ïðåòåãëÿíå Çàùèòåíè ìàñè è øêàôîâå Êîëè÷êè Ôèòèíãè

ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÎ ÎÁÎÐÓÄÂÀÍÅ Îáîðóäâàíå çà: - ñòåðèëèçàöèÿ - ãàçîâè ìåòîäè - êîíâåéðè è ñâúðçâàíå Èíñòàëàöèè çà ïî÷èñòâàíå Èíñòàëàöèè çà ñóøåíå Ñåïàðàòîðè Âàêóóìíî îáîðóäâàíå Èíêóáàòîðè Êëèìàòè÷íè øêàôîâå Êàìèíè Îáåççàðàçÿâàíå íà îòïàäíè âîäè è ïðåäàåðàöèÿ Éîíîîáìåííèöè

ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÈ ÀÐÒÈÊÓËÈ Àðòèêóëè çà åäíîêðàòíî èç­ïîë­ ç­âàíå Ëàáîðàòîðíè èíñòðóìåíòè Ïèïåòè Ïèïåòèðàùî è äîçàòîðíî îáîðóäâàíå Ïèíñåòè Ïðåñè Òåãëèëêè Öåíòðîôóãè Ëàáîðàòîðíè ïðèíàäëåæíîñòè îò: - ñòúêëî - êâàðö - ïîðöåëàí - îêñèäèðàíà êåðàìèêà - íåîêñèäèðàíà êåðàìèêà - ñòúêëîãðàôèò

Heating systems Air-conditioning systems Refrigeration and cooling systems Water supply Compressed air supply Gas supply Protective appliances Clean rooms LABORATORY-ROOM EQUIPMENT Laboratory furniture Complete equipment Microbiological equipment Laminar flow installations Work tables Test desks Microscope desks Balance tables Safety tables and cupboards Trolleys Fittings

LABORATORY EQUIPMENT Equipment for: - sterilization - gas methods - conveyer and connection methods Cleaning plants Drying plants Separators Vacuum equipment Incubators Climate cabinets Hoods Waste water treatment and preparation Ione exchangers LABORATORY WARE Disposable articles Laboratory instruments Pipettes Pipetting and dosing apparatuses Forcepts Presses Balances Centrifuges Laboratory tackles made of: - glass - quarz - porcelain - oxide ceramic - non-oxide ceramics - glass carbon

309


áðàíøîâå

- ìåòàë - áëàãîðîäíè ìåòàëè - íåðúæäàåìà ñòîìàíà - ïëàñòìàñà

ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÎ ÎÁÎÐÓÄÂÀÍÅ È ÌÀØÈÍÈ ÇÀ: - ñòåðèëèçàöèÿ - åìóëãàòîðè - äåñòèëàöèÿ - äèñïåðãèðàíå - õîìîãåíèçàöèÿ - õèäðîãåíèðàíå - äåçèíôåêöèÿ - ãàçãåíåðàöèÿ - âçåìàíå íà ïðîáè Àâòîêëàâè Ñìåñèòåëè, ìåëà÷êè, áúð­êà­ë­êè, êëàòà÷êè, ñèòà è òðî­øà÷­êè Ãîðåëêè Ãîðèâíè êàìåðè Ïåùè Íàãðåâàòåëíè áàíè è ïëî÷è ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ Äèàãíîñòè÷íè èíñòàëàöèè çà: - êëèíè÷íà õèìèÿ - îíêîëîãè÷íè - ãåíåòèêà è ìîëåêóëÿðíà ãåíåòèêà - èìóíîëîãèÿ - åíäîêðèíîëîãèÿ - öèòîõèìèÿ - êîàãóëàöèîííà ëàáîðàòîðèÿ - õåìàòîëîãèÿ ÀÍÀËÈÒÈ×ÍÎ ÎÁÎÐÓÄÂÀÍÅ Ìèêðîñêîïè Ìèêðîòîìè Åëåêòðîìèêðîñêîïè Ôîòîìåòðè Ñïåêòðîìåòðè Ñïåêòðîñêîïè Õðîìàòîãðàôñêî îáîðóäâàíå è èíñòàëàöèè Èçìåðâàòåëíî, òåñòîâî è êîíòðîëíî îáîðóäâàíå

310

ÕÈÌÈÊÀËÈ Îáùè Ðåàêòèâè Åíçèìè Ïðåíîñèòåëè Èçîòîïè

ÁÈÎÕÈÌÈ×ÍÎ ÎÁÎÐÓÄÂÀÍÅ Àïàðàòóðà è îáîðóäâàíå Õèìèêàëè Ðåàêòèâè Ãàçèôèêàòîðè Ñúäîâå Óñòðîéñòâà Elisa Ôåðìåíòàöèîííè èí­ñòàëà­ öèè

- metals - noble metals - stainless steel - plastics LABORATORY QUIPMENT AND MACHINES FOR: - sterilization - emulgation - distillation - dispersing - homogenization - hydrogenation - disinfection - gas generation - sample handling Autoclaves Kneaders, grinders, stirrers, shakers, sieves and crushers Burners Combustion chambers Furnaces Heating baths and plates DIAGNOSTICS Equipment and devices for: - clinical chemistry - oncology - genetic and molecular genetics - immunology - endocrinology - citochemistry - coagulation laboratory - haematology ANALYTICS Microscopes Microtomes Electro microscopes Photometers Spectrometers Spectroscopes Chromatography equipment and plants Measuring, testing and control equipment CHEMICALS General Reagents Enzymes Vectors Isotopes BIOCHEMICS Apparatus and equipment Chemicals Reagents Gasifiers Containers Elisa units Fermentation plants


branches

ÑÈÑÒÅÌÈ ÇÀ ÄÀÍÍÈ Ëàáîðàòîðíè êîìïþòðè Êîìïþòðè çà àíàëèç íà èçî­ áðà­æåíèÿ Ñîôòóåð Çàïàìåòÿâàùè óñòðîéñòâà ÁÓËÎÏÒÈÊ

ÎÔÒÀËÌÎËÎÃÈß Ìåäèöèíñêà îïòèêà Îïòè÷íè ñòúêëà Îïòè÷íè êâàðöîâè ñòúêëà

ÎÏÒÈ×ÍÈ ÊÎÌÏÎÍÅÍÒÈ Ôèëòðè Ëåùè Îêóëÿðè Îáåêòèâè Ïðèçìè Ïîëÿðèçàòîðè Îãëåäàëà Òåëåñêîïè

ÂËÀÊÍÅÑÒÀ ÎÏÒÈÊÀ Âëàêíåñòî-îïòè÷íè ñåíçîðè è êîìïîíåíòè Âëàêíåñòî-îïòè÷íè êîìïî­íåí­òè ñ îáùî ïðåäíàç­íà÷å­íèå

ÌÅÕÀÍÈ×ÍÈ ÊÎÌÏÎÍÅÍÒÈ Ðàìêè çà î÷èëà Ñëúí÷åâè î÷èëà è àêñåñîàðè Ìèêðîñêîïè Ìèêðîòîìè Áèíîêëè, òåàòðàëíè áèíîêëè Óâåëè÷èòåëíè ñòúêëà è ïî­ ìîù­­íè ñðåäñòâà çà õîðà ñ óâ­ðåäåíî çðåíèå Ôîòîãðàôñêè ìàòåðèàëè Ìîíîõðîìàòîðè Åíäîñêîïè Ñêåíåðè Îáðàáîòêà íà ìèêðîñêîïñêè èçîáðàæåíèÿ

ÑÂÅÒËÈÍÍÈ ÈÇÒÎ×ÍÈÖÈ Ëàçåðè Ñïåêòðàëíè ëàìïè Ñâåòëèííè èçòî÷íèöè ñ îáùî ïðåäíàçíà÷åíèå Îïòî-ëàçåðíà òåõíîëîãèÿ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÈ ÏÐÎÖÅÑÈ Ñòðóãîâàíå, ôðåçîâàíå Øëèôîâàíå, ïèëåíå, ïîëè­ðà­ íå Öåíòðîâàíå Èçïàðåíèå Ëàìèíèðàíå, äèåëåêòðè÷íè è ìåòàëíè ïîêðèòèÿ Ïî÷èñòâàíå Ìàòåðèàëè çà îáðàáîòêà ÌÈÊÐÎÕÈÐÓÐÃÈß Ìåòîäè è îáîðóäâàíå

DATA SYSTEMS Laboratory computers Image analysis computers Software Data carriers BULOPTIK OPHTHALMOLOGY Medical optics Optical glass Optical quartz glass OPTICAL COMPONENTS Filters Lenses Eyepieces Objectives Prisms Polarisers Mirrors Telescopes MECHANICAL COMPONENTS Spectacle frames Sunglasses and accessories Microscopes Microtomes Binoculars, opera glasses Magnifying glasses and aids for visually handicapped Photographic materials Monochromators Endoscopes Scanners Microscopic image processing FIBRE OPTICS Fibre-optical sensors and components General purpose fibre optics LIGHT SOURCES Lasers Spectral lamps General purpose light sources Opto-laser technology MANUFACTURING PROCESSES Machining Grinding, sawing, polishing Centring Vaporizing Laminating, dielectric and metallic coating Cleaning Process materials MICROSURGERY Methods and equipment

311


Catalogue Bulnedica / Buldental 2012  
Catalogue Bulnedica / Buldental 2012  

specialized exhibition Bulmedica/Buldental

Advertisement