Page 1


!"#$!%%&'( ")#*+,-.-/)#012#3)4+2+#562#7-,-038+#!,3688+9):-+,6#5-#;/-2-<+3-#=!54>? @'+,#/A-)8+#2B)//+85+#/+,#&,-C#4)#8-4-03+D !"#$%&#$'()$*+,-,'.*+,),#$,/0)1/#*',23.,1#*+,1#',#$1)0#*+,40',%&)..#,5#,#$*)0)11),$'6#+$'.)7 8!9:;<=,98;>>3 ?@8:!3A=B,!',C#'$','00#D',#$,C'0.'()$*+B,@+$,&$"#$*)00+E'6#+$),5).."+$B,<+()$#/+,?/#.#F+*# G35DH,@+((#11#+$),'(I#)$*)J,.',%&)1*#+$),5).."#$%&#$'()$*+,-,1&.,*'D+.+,5).,(#$#1*0+ 5).."8(I#)$*),?*)4'$#',C0)1*#E#'/+(+B 3.,5)F&*'*+,1+..)D',1+F0'**&**+,5&),%&)1*#+$#K,."#$*)0D)$*+,*'05#D+,5)..),#1*#*&6#+$#,.+/'.#,),.) 0)1F+$1'I#.#*L,5)..";$#B,C)0,0#1+.D)0),.',1#*&'6#+$#H,?/#.#F+*#,/M#)5),/M),.',C#'$',)$*0#,$+$,1+.+ 1+**+,#.,/+$*0+..+,5#0)**+,5).,N#$#1*)0+,5).."8(I#)$*)H,(','$/M),$)..").)$/+,5)#,1#*#,5#,I+$#4#/' 5#,#$*)0)11),$'6#+$'.)B O&)1*+,F)0,)D#*'0),5#1'1*0#,1'$#*'0#,)5,'(I#)$*'.#B,2A)..',C#'$',5#,?/'0.#$+,5)D+$+,)11)0) 0#1F)**'*),.),$+0(),$'6#+$'.#,#$,('*)0#',5#,I+$#4#/','(I#)$*'.),D+.*),'5,)D#*'0),/M),1+1*'$6) #$%&#$'$*#,),/'$/)0+E)$)H,/+(),."'01)$#/+H,F+11'$+,)11)0),#(()11),$)#,/#/.#,D#*'.#7K,.' 1#*&'6#+$),/M),?/#.#F+*#,5)1/0#D)H,1)E&)$5+,#,5'*#,80F'*,5).,PQQR,),5).,PQQSH,-,%&)..',5#,&$+ 1*'*+,5")()0E)$6'K,2E.#,&.*#(#,5'*#,&44#/#'.#,5#1F+$#I#.#,1)E$'.'$+,&$',/+$/)$*0'6#+$),5# '01)$#/+,$)..),4'.5),#50#/M),5)..',6+$',F'0#,',5#D)01),/)$*#$'#',5#,D+.*),1&F)0#+0),'#,.#(#*#,5# .)EE),)5,'$/M),/+$,*0)$5,5#,/0)1/#*',1#E$#4#/'*#D'7B !),0)1F+$1'I#.#*L,5#,%&)1*+,1*'*&1,%&+,D)$E+$+,#$5#D#5&'*),5',?/#.#F+*#,$)..),#1*#*&6#+$#,.+/'.#H .),%&'.#,$+$,1'0)II)0+,#$*)0D)$&*),/+$,5)/#1#+$),1&.,F0+I.)('B,2!),F0+/)5&0),5#,I+$#4#/' 0#'DD#'*),5'.,/+(&$),5#,?/'0.#$+,),5'..',F0+D#$/#',5#,T0+11)*+,U,/+$*#$&',#.,5+/&()$*+,U,$)E.# &.*#(#,'$$#,1#,1+$+,#$1F#)E'I#.()$*),.#(#*'*),'..),+F)0'6#+$#,5#,I+$#4#/',5)..',1+.',1&F)04#/#),) $+$,'$/M),5)..),4'.5),#50#/M)H,0#5&/)$5+,.),+F)0),5#,I+$#4#/',)$*0+,#.,.#(#*),5#,F0+F0#)*L,5)# 1+EE)**#,0)1F+$1'I#.#H,)D#*'$5+,'0I#*0'0#'()$*),),#..)E'.()$*),5#,#$5'E'0),+.*0),#,/+$4#$#,5# *'.#,F0+F0#)*LH,F&0,)11)$5+,5+/&()$*'*+,."'DD)$&*+,1('.*#()$*+,#..)E#**#(+,5#,0#4#&*#,1&. *)00#*+0#+7B C)0,1F#)E'0),'.,()E.#+,/+(),1#,1#','00#D'*#,',%&)1*',1#*&'6#+$)H,$)..',1&',#$*)00+E'6#+$) ?/#.#F+*#,0#F)0/+00),.),*'FF),5)..',1*+0#',5)..',C#'$',5'..',4#$),5)E.#,'$$#"SQ,'5,+EE#B,<' %&)1*+,0'//+$*+H,/"-,&$,'**+0),/M),F#V,D+.*',D#)$),/M#'('*+,#$,/'&1'K,.";$#B,2;1#1*+$+,5#D)01# 5+/&()$*#,U,0)/#*',#.,5+/&()$*+,U,/M),*)1*#(+$#'$+,."+F)0',5#,#$%&#$'()$*+,/+(F#&*',5',;$# /+$,#.,*0'14)0#()$*+,),#.,5)F+1#*+,$)..',F#'$',5#,0#4#&*#,F)0#/+.+1#,*+11#/#,),$+/#D#H,/)5&*#,/+() 1*)0#.#,),#$*)00'*#,'..")1*)0$+,5)..),.+0+,F0+F0#)*L7B,!',1+/#)*L,1'0)II),F+#,&$',5)..),/'&1) 5)..),5#44#/+.*L,F)0,&$,#$*)0D)$*+,1)0#+,1&.,1#*+B,T#LH,F)0/M-,&$,'$$+,4',&$,'//+05+,F)0 #$*)0D)$#0),*0',.',:)E#+$),)5,;$#,/"-,1*'*+H,(',F+0*',/+$,1-H,1)/+$5+,#.,5)F&*'*+,5).."35DH 5)..),/0)F)B,23,/0#*)0#,5#,0#F'0*#6#+$),F0)D#1*#,1*'I#.#1/+$+,/M),#,/+1*#,5#,I+$#4#/',5)..',4'.5' #$%&#$'*',$)..',C#'$',5#,?/'0.#$+U9+..+$#/',1'0'$$+,0#F'0*#*#,*0',#,D'0#,F0+F0#)*'0#,5)#,*)00)$#,#$ (+5+,5#0)**'()$*),F0+F+06#+$'.),'..',1&F)04#/#),'**&'.()$*),5#,F0+F0#)*LB,;11)$5+,0#('1*# +EE#,'..',?W$5#'.,?F',G)X,;$#J,1+.+,Y,)**'0#H,5+F+,/M),M',*0'14)0#*+,E0'$,F'0*),5)..',1&' F0+F0#)*L,',D'0#,1+EE)**#H,/+(&$),5#,?/'0.#$+,/+(F0)1+,F)0,/#0/',ZQ,)**'0#H,'..";$#,*+//M)0L &$',%&+*',#00#1+0#',5)#,/+1*#,),#,0)1*'$*#,F0+F0#)*'0#,5#,*)00)$#,/+#$D+.*#,5#,4'**+,$+$,M'$$+ '//)**'*+,#,/0#*)0#,5#,0#F'0*#6#+$),5)#,/+1*#,5#,I+$#4#/'H,$+$,'D)$5+,1+**+1/0#**+,."'//+05+,),$+$ )11)$5+,0)1F+$1'I#.#,5).."#$%&#$'()$*+7B


Rassegna Stampa 8 giugno 2010  
Rassegna Stampa 8 giugno 2010  

rassegna 8 giugno

Advertisement