Page 1

Styret for Idrettsskolen Numedal folkehøgskole Rollag ressurssenter KF.

Dato: 13.02-2013 Jrnr: 130130 Arkiv: A9

REFERAT FRA STYREMØTE 13.02.2013 MØTETIDSPUNKT: KL. 14.15 MØTESTED: Biblioteket Tilstede: Reidun Minnesjord, Nils Andreas Walter, Asbjørn Raunholm, Torunn Hoff, Sølvi Pettersen, Knut Viljar Hilstad, Henriette Høyholm, Sissel Bergan, Lisa Johne. SAKSLISTE: Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og saksliste. OK. - Innkalling og sakspapirer sendes på eopst. - Sakspapirer kopieres og deles ut på møtene. Sak 02/13

Godkjenning og undertegning av referat fra 30.11.12. OK. - Undertegnelse av dagens referat, Lisa og Nils.

Sak 03/13

Meldinger Herunder tilsettinger på kjøkken jmfr. styremøte 30.11.12 gitt mandat til rektor. - Personalsituasjon kommende skoleår blir utredet utover våren. - Lavere søknad i år, 35 pr. i dag har mottatt plass, Idrett PULS-søkere får melding om at linja sannsynligvis ikke starter opp. Det jobbes bra fra alle hold

Sak 04/13

Justering av budsjett 2013. - Ny overføring på budsjett 2013: Budsjett vedtatt 12.10.12, overføring kr. 766 804,Budsjett justert 11.02.13, overføring kr. 766 804-210 000+74 000 = kr. 632 804,Daglig leder/rektors konklusjon: Styret for Idrettsskolen vedtar korrigert budsjett 2013 slik det foreligger datert 11.02.13, budsjettet har et overforbruk på kr. 632 804,- Overforbruket på kr. 632 804,løses ved en tilsvarende overføring fra overskudd regnskap i 2012. Styret enstemmig vedtatt.

Sak 05/13

Regnskap 2012. - Regnskaps-sjef i Rollag kommune, Anne Rudi, presenterte regnskap 2012 for styret. - Skolen styres bra økonomisk, stor honnør til Torun og Sølvi for bra økonomistyring. Daglig leder/rektors konklusjon: Styret for Idrettsskolen er fornøyd med resultat regnskap 2012 som viser et midreforbruk på kr. 917 097,- Styrets disposisjon av disse midler er som følger: Kr. 262 402 avsettes til fond på IAKS Kr. 632 804 overføres til budsjett 2013 sak 04/13. Rest midreforbruk 2012 kr. 21 891,- avsettes til disposisjonsfond. Forslag enstemmig vedtatt.


Sak 06/13

Eventuelt.  Tidfeste neste styremøte, neste møte tirsdag 5. mars kl. 13.15. (Da rekker vi evt. Saker til kommunestyret.)

for styret, 13.02.2013 Sissel Bergan, referat.

styre_referat2013-02-13  

http://idrettsskolen.com/text/styre_referat2013-02-13.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you