Page 1

FORORD

Det er en glede å kunne presentere boka Ungdomstreneren. Vi håper at boka vil bidra til å gjøre ungdomstrenere både tryggere, bedre og mer kunnskapsrike – noe som vil komme ungdom i norsk idrett til gode. Det har vært en lang og lærerik prosess på veien fra idé til ferdig bok, og det er mange som fortjener en takk for å ha bidratt. Vi vil selvsagt rette en stor takk til våre dyktige artikkelforfattere, men det er flere andre som også fortjener honnør for å ha bidratt til bokprosjektet. Spesielt vil vi takke alle fagpersoner fra flere særforbund som har bidratt med viktige tilbakemeldinger til forfatterne. Det gjelder også utviklingsavdelingen i Norges idrettsforbund og Thorsteinn Sigurjónsson fra Høgskolen i Hedmark, som har kommet med faglige innspill under hele prosessen. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Antero Wallinus-Rinne (red.)

INNHOLD

Innledning............................................................................................................................................4 Kompleks ungdomstid.............................................................................................................4 Ny idrettshverdag......................................................................................................................5 Ungdomstreneren som verdiskaper og verdibærer.....................................................5 Trenerutvikling............................................................................................................................6 Den kompetente ungdomstreneren – noen råd på veien...........................................6 Boka Ungdomstreneren..........................................................................................................6

UNGDOMSTRENEREN: ROLLEN, LEDEREN OG FAGPERSONEN Ungdommer er mennesker – ikke bare utøvere....................................................................8 Ikke lenger barneidrett...................................................................................................................9 Ulike mål...............................................................................................................................................9 Ulike roller......................................................................................................................................... 10 Mange forventninger i én rolle........................................................................................... 11 Helhetlig trenerfilosofi.................................................................................................................. 12 Helhetlig tilnærming.............................................................................................................. 12 Normer og etikk...................................................................................................................... 13 Noen etiske tilnærminger.................................................................................................... 14 Hva er bakgrunnen for det jeg gjør?............................................................................... 17 Hvordan coacher en trener utøverne best?......................................................................... 18 Motivasjon................................................................................................................................. 18 Hva er målet?................................................................................................................................... 19 Kommunikasjon og gruppelim.................................................................................................. 19 Hva håper du å oppnå?........................................................................................................ 20 Lederstil...................................................................................................................................... 21 Ungdom som gruppe................................................................................................................... 21 Hva er en ungdom?................................................................................................................ 22 Fysisk utvikling........................................................................................................................ 22 Forskjeller mellom utøverne............................................................................................... 23 Mental utvikling....................................................................................................................... 24 Hvordan tilpasser vi treningen?......................................................................................... 25 Ulik bakgrunn................................................................................................................................... 26 Multikulturell og tilpasset stil............................................................................................. 26 Helhetsperspektivet – hvordan sikrer vi det?...................................................................... 27 Oppsummering............................................................................................................................... 28 Litteratur............................................................................................................................................ 28


ER UNGDOMSTRENEREN PÅ GALT ELLER RIKTIG SPOR?

OM Å SKAPE GODE GRUPPER I UNGDOMSIDRETTEN

Innledning......................................................................................................................................... 31 Samfunnskontekst for dagens ungdomsidrett................................................................... 33 Konsekvenser for ungdomsidretten................................................................................ 33 Spesialisering – noen trender............................................................................................. 34 Hva med talentforståelse?................................................................................................... 34 Tilrettelegging av trening og konkurranse – spesialisering versus allsidighet....... 35 Spesialisering blant unge utøvere – et «must» for god prestasjonsutvikling?............................................................................................................. 36 Betydningen av allsidighet for overføring av læring................................................. 39 Hva kan vi slutte av forskningen omkring allsidighet versus spesialisering?.......................................................................................................................... 39 «Deliberate preparation» – en mellomvei...................................................................... 40 Den talentfulle ungdomsidrettsutøveren – hvem er det?............................................... 40 Talentforståelse og selvoppfyllende profeti................................................................. 42 Snever talentforståelse – relativ alderseffekt og selvoppfyllende profeti........ 43 Treneren – nøkkelperson for et funksjonelt psykologisk læringsklima..................... 44 Psykologisk læringsklima i idrett............................................................................................. 45 Mestringsklima og resultatorientert klima.................................................................... 45 Autonomistøttende klima og kontrollerende klima................................................... 46 Psykologisk klima – effekter på utøverne...................................................................... 46 Det psykologiske læringsklimaet – stabilitet, endring via tiltak og effekter.... 48 Konklusjon........................................................................................................................................ 49 Praktiske implikasjoner................................................................................................................ 49 Litteratur............................................................................................................................................ 51

Sosial identitet................................................................................................................................ 78 Gruppekohesjon – det som binder oss sammen................................................................ 79 Tiltak for å utvikle sosial identitet og gruppekohesjon............................................ 80 Kollektiv mestringsforventning................................................................................................. 83 Tiltak for å utvikle kollektiv mestringsforventning.................................................... 85 Avslutning......................................................................................................................................... 86 Litteratur............................................................................................................................................ 87

SOSIAL KOMPETANSE Hva menes med sosial kompetanse?..................................................................................... 57 Hvorfor utvikle sosial kompetanse?........................................................................................ 61 Hvorfor utvikle sosial kompetanse i idretten?.................................................................... 61 Mestring i idretten og mestring i livet – sosial kompetanse................................... 62 Vil større vekt på utvikling av sosiale ferdigheter i treningsarbeidet gå ut over utviklingen av andre ferdigheter og prestasjonene?........................... 64 Hvordan utvikle sosial kompetanse i idretten?................................................................... 65 Klubben i førersetet............................................................................................................... 68 Utvikling av sosial kompetanse i laget (teamet som ressurs)............................... 70 Hvordan utvikle sosiale ferdigheter i idretten, og hva er trenerens rolle?............... 71 Treneren som rollemodell.................................................................................................... 71 Tilrettelegging.......................................................................................................................... 71 Klare rammer............................................................................................................................ 72 Veiledning.................................................................................................................................. 73 Litteratur............................................................................................................................................ 77

«DU ER HER FOR Å STOPPE VINGEN FRA Å SPILLE FOTBALL» Læring................................................................................................................................................ 93 Relativ alderseffekt....................................................................................................................... 95 Felles forståelse.............................................................................................................................. 99

EIERSKAP TIL DRIVKRAFTEN BAK IDRETTSAKTIVITET 1 Teori: Hvorfor?...........................................................................................................................102 Motivasjon...............................................................................................................................102 De grunnleggende psykologiske behovene...............................................................103 Den støttende trenerstilen................................................................................................103 Selvregulering........................................................................................................................105 Lidenskap for idrett er bra hvis den gir glede på trening og i konkurranser... 105 Harmonisk lidenskap og verdien av en støttende trenerstil – motivasjonskvalitet..............................................................................................................107 Foreldrenes rolle – hvordan få foreldrene med på laget.......................................107 2 Fra teori til praksis: Hvordan?..............................................................................................108 Hvordan kan vi bevare den indre motivasjonen?.....................................................108 Hvordan ser lidenskapen ut i praksis?..........................................................................110 Den støttende trenerstilen................................................................................................110 Oppsummering.............................................................................................................................117 Litteratur..........................................................................................................................................120 Forfattere........................................................................................................................................123

Ungdomstreneren innhold  
Ungdomstreneren innhold  
Advertisement